Đào tạo cung cấp dịch vụ người giúp việc

TÊN ĐỀ TÀI: ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ NGƯỜI GIÚP VIỆC. I . CƠ SỞ HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG KINH DOANH Theo nhịp sống công nghiệp hoá hiện đại hoá xã hội ngày càng phát triển cuộc sống con người ngày càng bận rộn hơn.sự phân công lao động ngày càng rõ nét ở những thành phố lớn như hà nội ,tp HCM . cuộc sống luôn bận rộn tấp nập với cường độ làm việc lớn họ đi làm từ sáng sớm trưa ở tại cơ quan nghỉ ngơi để tiếp tục công việc buổi chiều với một ngày lao động trí óc mệt mỏi khi ngỉ ngơi họ muốn chơi thể thao đọc sách báogiải trí khoảng thời gian này đáng lẽ ra họ được thư giãn để vơi đi phần nào nỗi mệt nhọc do họ làm việc suốt cả ngày thì thực tế họ lại phải về nhà để khẩn trương cho công việc nhà cửa bếp núc Với nhu cầu cần người làm giúp những công việc 'mệt mỏi' ấy họ sẵn sàng bỏ ra một phần thu nhập của mình để thuê một người giúp việc hợp lý Mặt khác ở nông thôn hiện nay thời gian rảnh rỗi rất nhiều nhất là sau khi thu hoạch mùa vụ song họ có một thời gian dài để nghỉ ngơi chờ công việc mới vấn đề ở nông thôn hiện nay là công việc thì ít mà người lại nhiều do đó nhu cầu có một việc làm của người nông dân là rất lớn để tạo thu nhập cho người nông dân Với những tố chất của người nông dân là cần cù, chịu khó thức khuya, dậy sớm thật thà chất phát thì công việc 'người giúp việc' là rất phù hợp Phân tích thời gian của người sống ở nông thôn. Thời gian Công việc 5 h -7h 30' Dọn dẹp nhà,cho vật nuôi ăn đi chợ 7h 30'-10h đi chơi hàng xóm, trông con 10h-12h Nấu cơm, ăn cơm 12h-1h Xem ti vi 1h -2h Ngủ trưa 2h -4h Chơi,ra đồng nhặt cỏ tát nước 4h-6h Nấu cơm, chăn vật nuôi,tắm giặt ăn cơm 6 h-9h 30' Chơi ,xem tivi 9h 30' -5h Ngủ Kết luận: thừa thời gian, thiếu việc làm, có nhu cầu cần tìm một công việc để tạo thu nhập cho gia đình Phân tích thời gian của người sống ở thành phố. Thời gian Công việc 6h -7h đánh răng vệ sinh ăn sáng,chuẩn bị đi làm 7h-11h30' Làm việc tại cơ quan 11h 30'-1h ăn trưa và nghỉ tại cơ quan 1h-5h Làm tại cơ quan 5-6 h đi chợ , đón con , dọn dẹp nhà cửa 6-7h Nấu cơm, ăn tối 7-10h Xem TV,đọc sách báo dạy con học 10 - 6h ngủ Kết luận : thời gian quá hạn hẹp., bận rộn , có nhu cầu cần một người gíp việc để có thời gian nghỉ ngơi giải trí Qua bảng phân tích thời gian và công việc của hai nhóm người, ở nông thôn và thành phố. Chúng ta có thể nhận ra được rằng; một nhóm có nhu cầu làm việc và một nhóm có nhu cầu tìm người làm. Nhận thức được điều này, công ty sẽ có những dự kiện, đề án đưa ra một hình thức kinh doanh khá mới mẻ và hấp dẫn. Phân tích khách hàng Thứ nhất khách hàng là những gia đình ít người họ bận công việc từ sáng đến tối không có người dọn dẹp nhà cửa nấu cơm nước Thứ hai khách hàng là những gia đình khinh tế giàu có mà họ không muốn làm những công việc nhà cửa ,đichợ Thứ ba khách hàng là những gia đình có con nhỏ hay người già mà họ không có đủ thời gian chăm sóc hay ngại không muốn làm những công việc như vậy Tất cả những đối tượng khách hàng ở trên đều phải đảm bảo có thu nhập sãn sàng chi trả một khoản tiền 400-600 nghìn đồng cho người làm

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 1792 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đào tạo cung cấp dịch vụ người giúp việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò ¸n kinh doanh tªn ®Ò tµi: ®µo t¹o vµ cung cÊp dÞch vô ng­êi gióp viÖc. i . c¬ së h×nh thµnh ý t­ëng kinh doanh Theo nhÞp sèng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn cuéc sèng con ng­êi ngµy cµng bËn rén h¬n.sù ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng râ nÐt ë nh÷ng thµnh phè lín nh­ hµ néi ,tp HCM . cuéc sèng lu«n bËn rén tÊp nËp víi c­êng ®é lµm viÖc lín hä ®i lµm tõ s¸ng sím tr­a ë t¹i c¬ quan nghØ ng¬i ®Ó tiÕp tôc c«ng viÖc buæi chiÒu víi mét ngµy lao ®éng trÝ ãc mÖt mái khi ngØ ng¬i hä muèn ch¬i thÓ thao ®äc s¸ch b¸ogi¶i trÝ kho¶ng thêi gian nµy ®¸ng lÏ ra hä ®­îc th­ gi·n ®Ó v¬i ®i phÇn nµo nçi mÖt nhäc do hä lµm viÖc suèt c¶ ngµy th× thùc tÕ hä l¹i ph¶i vÒ nhµ ®Ó khÈn tr­¬ng cho c«ng viÖc nhµ cöa bÕp nóc Víi nhu cÇu cÇn ng­êi lµm gióp nh÷ng c«ng viÖc 'mÖt mái' Êy hä s½n sµng bá ra mét phÇn thu nhËp cña m×nh ®Ó thuª mét ng­êi gióp viÖc hîp lý MÆt kh¸c ë n«ng th«n hiÖn nay thêi gian r¶nh rçi rÊt nhiÒu nhÊt lµ sau khi thu ho¹ch mïa vô song hä cã mét thêi gian dµi ®Ó nghØ ng¬i chê c«ng viÖc míi vÊn ®Ò ë n«ng th«n hiÖn nay lµ c«ng viÖc th× Ýt mµ ng­êi l¹i nhiÒu do ®ã nhu cÇu cã mét viÖc lµm cña ng­êi n«ng d©n lµ rÊt lín ®Ó t¹o thu nhËp cho ng­êi n«ng d©n Víi nh÷ng tè chÊt cña ng­êi n«ng d©n lµ cÇn cï, chÞu khã thøc khuya, dËy sím thËt thµ chÊt ph¸t th× c«ng viÖc 'ng­êi gióp viÖc' lµ rÊt phï hîp Ph©n tÝch thêi gian cña ng­êi sèng ë n«ng th«n. Thêi gian C«ng viÖc 5 h -7h 30' Dän dÑp nhµ,cho vËt nu«i ¨n ®i chî 7h 30'-10h ®i ch¬i hµng xãm, tr«ng con 10h-12h NÊu c¬m, ¨n c¬m 12h-1h Xem ti vi 1h -2h Ngñ tr­a 2h -4h Ch¬i,ra ®ång nhÆt cá t¸t n­íc 4h-6h NÊu c¬m, ch¨n vËt nu«i,t¾m giÆt ¨n c¬m 6 h-9h 30' Ch¬i ,xem tivi 9h 30' -5h Ngñ KÕt luËn: thõa thêi gian, thiÕu viÖc lµm, cã nhu cÇu cÇn t×m mét c«ng viÖc ®Ó t¹o thu nhËp cho gia ®×nh Ph©n tÝch thêi gian cña ng­êi sèng ë thµnh phè. Thêi gian C«ng viÖc 6h -7h ®¸nh r¨ng vÖ sinh ¨n s¸ng,chuÈn bÞ ®i lµm 7h-11h30' Lµm viÖc t¹i c¬ quan 11h 30'-1h ¨n tr­a vµ nghØ t¹i c¬ quan 1h-5h Lµm t¹i c¬ quan 5-6 h ®i chî , ®ãn con , dän dÑp nhµ cöa 6-7h NÊu c¬m, ¨n tèi 7-10h Xem TV,®äc s¸ch b¸o d¹y con häc.. 10 - 6h ngñ KÕt luËn : thêi gian qu¸ h¹n hÑp., bËn rén , cã nhu cÇu cÇn mét ng­êi gÝp viÖc ®Ó cã thêi gian nghØ ng¬i gi¶i trÝ Qua b¶ng ph©n tÝch thêi gian vµ c«ng viÖc cña hai nhãm ng­êi, ë n«ng th«n vµ thµnh phè. Chóng ta cã thÓ nhËn ra ®­îc r»ng; mét nhãm cã nhu cÇu lµm viÖc vµ mét nhãm cã nhu cÇu t×m ng­êi lµm. NhËn thøc ®­îc ®iÒu nµy, c«ng ty sÏ cã nh÷ng dù kiÖn, ®Ò ¸n ®­a ra mét h×nh thøc kinh doanh kh¸ míi mÎ vµ hÊp dÉn. Ph©n tÝch kh¸ch hµng Thø nhÊt kh¸ch hµng lµ nh÷ng gia ®×nh Ýt ng­êi hä bËn c«ng viÖc tõ s¸ng ®Õn tèi kh«ng cã ng­êi dän dÑp nhµ cöa nÊu c¬m n­íc Thø hai kh¸ch hµng lµ nh÷ng gia ®×nh khinh tÕ giµu cã mµ hä kh«ng muèn lµm nh÷ng c«ng viÖc nhµ cöa ,®ichî .. Thø ba kh¸ch hµng lµ nh÷ng gia ®×nh cã con nhá hay ng­êi giµ mµ hä kh«ng cã ®ñ thêi gian ch¨m sãc hay ng¹i kh«ng muèn lµm nh÷ng c«ng viÖc nh­ vËy TÊt c¶ nh÷ng ®èi t­îng kh¸ch hµng ë trªn ®Òu ph¶i ®¶m b¶o cã thu nhËp s·n sµng chi tr¶ mét kho¶n tiÒn 400-600 ngh×n ®ång cho ng­êi lµm Nh÷ng khã kh¨n thùc tÕ gÆp ph¶i: Ta biÕt c«ng viÖc (Gióp viÖc) lµ mét c«ng viÖc còng dÔ mµ còng khã, chóng ta kh«ng thÓ ­íc l­îng ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc mµ chóng ta gäi lµ kh«ng tªn. Nh÷ng ng­êi mu«n thuª ng­êi gióp viÖc, hä muèn cã ®­îc ng­êi hîp víi gia ®×nh v× nh÷ng ng­êi gióp viÖc trªn thùc tÕ trùc tiÕp t¸c ®«ng ®Õn cuéc sèng gia ®×nh hä, hä sèng trong cïng mét gia ®×nh gióp gia chñ thùc hiÖn tèt nh÷ng c«ng viÖc nhµ ®Ó hä yªn t©m lµm ¨n. Nh÷ng c«ng viÖc cña hä nh­ nÊu c¬m, lau dän nhµ cöa, nghe ®iÖn tho¹i, ®­a ®ãn con c¸i hä ®i häc… Nh÷ng c«ng viÖc nghe chõng ®¬n gi¶ , nh­ng nhµ qu¶n lý ph¶i hiÓu nh÷ng ng­êi tõ n«ng th«n ra thµnh phè lµm ¨n th× ®ã l¹i lµ nh÷ng c«ng viÖc thËt kh«ng ®¬n gi¶n. hä ph¶i cã thêi gian lµm quen víi lèi sèng; lÞch sù, hiÖn ®¹i, lµm quen víi c¸ch nÊu ¨n míi víi mét lo¹t m¸y mãc hiÖn ®¹i trong gia ®×nh gia chñ. Hä ph¶i chung thùc, cÇn cï, chÞu khã, biÕt c¸ch giao tiÕp tèi thiÓu lµ nghe ®iÖn tho¹i, tËn t×nh víi gia chñ, kh«ng t¸y m¸y, tß mß vµo viÖc riªng. Tuy nhiªn còng ph¶i biÕt giíi h¹n. §ã lµ mét ®iÒu v« cïng khã kh¨n mµ khong ph¶i bÊt cø ng­êi gióp viÖc nµo còng cã, nhÊt lµ tÝnh trung thùc. §ã lµ ®øc thÝnh tèi quan träng cña ng­êi gióp viÖc. VÒ phÝa ng­êi chñ: Hä s½n sµng chi ch¶ mét kho¶n tiÒn ®Î cã mét ng­êi gióp viÖc tèt. Tuy nhiªn, nh÷ng ng­êi phô n÷ sèng ë n«ng th«n th× mäi c«ng viÖc hä lµm rÊt ®¬n gi¶n nh­: nÊu c¬m b»ng bÕp than, cñi, kh«ng biÕt sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®i chî th× th­êng mua thøc ¨n kÐm chÊt l­îng gi¸ rÎ hay quan t©m ®Õn chuyÖn riªng cña ng­êi kh¸c ý thøc sèng ch­a cao.. tÊt c¶ nh÷ng thãi quen nµy ®· ®­îc h×nh thµnh ®Ó thay ®æi ®­îc thãi quen ®ã kh«ng ph¶i lµ dÔ ChÝnh v× ®iÒu ®ã ®Ó cung cÊp ®­îc mét dÞch vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng chóng ta ph¶i cã mét líp ®µo t¹o hä tr­íc khi ®­a hä ®Õn víi c¸c gia ®×nh gióp viÖc. C«ng ty sÏ ®µo t¹o vµ cung cÊp dÞch vô > khi cã nhu cÇu nhµ chñ ph¶i lµm viÖc trùc tiÕp víi trung t©m, kÝ hîp ®ång víi c«ng ty vµ c«ng ty sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o an toµn nhµ chñ khi cã nh÷ng viÖc ngoµi ý muèn, vi ph¹m hîp ®ång x¶y ra.Tr¸nh phiÒn hµ cho nhµ chñ Nghiªn cøu nhu cÇu ng­êi gióp viÖc cña kh¸ch hµng §iÒu tra 100 gia ®×nh ngÉu nhiªn ë Hµ Néi stt C«ng viÖc L­¬ng Yªu cÇu ng­êi gióp viÖc Sè l­îng yªu cÇu ViÖc nhµ: Lau dän nhµ cöa, giÆt quÇn ¸o,nÊu c¬m, tr«ng nhµ 400.000®-600.000® S¹ch sÏ, trung thùc, ch¨m chØ, tËn tuþ, nhanh nhÑn, tuæi 15-45 30 2 Ch¨m sãc ng­êi giµ:NÊu c¬m, giÆt giò quÇn ¸o, cho hä ¨n, lau dän phßng, t¾m röa, tr«ng nom(phôc vô mét m×nh hä) 400.000®-600.000® BiÕt c¸ch ch¨m sãc ng­êi giµ, ©n cÇn, chÞu khã, tËn tuþ, khÐo lÐo, trung thùc, yªu th­¬ng kÝnh träng 15 3 Ch¨m sãc trÎ nhá:BÕ trÎ, giÆt giò quÇn ¸o, ®å s¬ sinh, nÊu bét ch¨m lo cho bÐ 400.000®-600.000® KhÐo lÐo, tËn tuþ, biÕt c¸ch ch¨m sãc trÎ nhá, yªu trÎ, trung thùc 20 65% nh­ vËy nhu cÇu lµ rÊt cao hiÖn t¹i cung ch­a ®¸p øng ®ñ cÇu. VÊn ®Ò ®Æt ra cho c«ng ty lµ t×m cung v× ng­êi ë n«ng th«n khi lªn thµnh phè t×m viÖc ®iÒu ®Çu tiªn hä rÊt e dÌ v× lµm ë nh÷ng gia ®×nh giµu cã, cã sù kh¸c biÖt vÒ hiÓu biÕt, lèi sèng. Thø hai lµ hä ch­a nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ c«ng viÖc, ý nghÜa cña c«ng viÖc hä lµm, hä lu«n quan niÖm ®ã lµ c«ng viÖc cña ng­êi hÇu, ®Çy tí. Nhu cÇu th× nhiÒu nh­ng khi lùa chän mét ng­êi vµo gióp viÖc trong gia ®×nh ®iÒu ®Çu tiªn c«ng ty ph¶i ®em ®Õn cho kh¸ch hµng lµ lßng tin, sù hoµ hîp tÝnh t×nh, lèi sèng gi÷a ng­êi gióp viÖc víi ng­êi chñ. §ã lµ mét ®iÒu hÕt søc khã kh¨n mµ c«ng ty ph¶i lµm ®­îc ®Ó t¹o uy tÝn, th­¬ng hiÖu cho c«ng ty lµ lu«n ®­a ®Õn cho kh¸ch hµng dÞch vô tèt nhÊt, tho¶i m¸i nhÊt. II- tHµNH LËP C¤NG TY VÊn ®Ò tµi chÝnh cô thÓ *Vèn ®Çu t­ mét lÇn: +Trang thiÕt bÞ: M¸y giÆt, tñ l¹nh, m¸y hót bôi, nåi c¬m ®iÖn, phôc vô cho c«ng viÖc häc tËp cña häc viªn:30 triÖu Gi­êng, tñ, bµn ghÕ t¹i n¬i ¨n, ë, häc tËp cña häc viªn: 20 triÖu *Vèn ®Çu t­ ®Þnh kú +Thuª mét nhµ n¨m tÇng, diÖn tÝch réng, nhiÒu phßng ë ®Ó cho c¸c häc viªn ¨n ë vµ häc tËp trong thêi gian häc viÖc, nhµ ë s©u trong hÎm còng ®­îc:10 triÖu/th¸ng +Thuª mét nhµ lµm v¨n phßng giao dÞch ë ®Þa ®iÓm tiÖn giao dÞch mÆt ®­êng tho¸ng kh«ng nhÊt thiÕt -ph¶i ë nh÷ng trôc ®­êng lín, trung t©m:2 triÖu/th¸ng Nh©n c«ng: 10 c¸n bé t×m nguån cung (Ng­êi lao ®éng) l­¬ng 2 triÖu ®/th¸ng -10 c¸n bé t×m kh¸ch hµng :5 ng­êi trùc tiÕp ®Õn c¸c hé gia ®×nh t×m nhu cÇu -5 ng­êi lµm c«ng t¸c makekting l­¬ng 2 triÖu ®ång/th¸ng -5 gi¸o viªn dËy nghÒ 1 triÖu /th¸ng -mét kÕ to¸n l­¬ng 1,5 triÖu /th¸ng -mét v¨n th­ l­¬ng 1 triÖu/th¸ng -mét c¸n bé nam lµm c«ng t¸c tiÕp kh¸ch l­¬ng 1 triÖu -L­¬ng gi¸m ®èc 3 triÖu /th¸ng -Chi phÝ tiÒn ®iÖn ,n­íc,®iÖn tho¹i .vÖ sinh :5 triÖu -Chi phÝ giÊy bót ,v¨n phßng phÈm :500 ngh×n -Chi phÝ giao dÞch cña c¸n bé (C«ng t¸c phÝ) :4,2 triÖu -Chi phÝ qu¶ng c¸o hµng th¸ng cña c«ng ty:2 triÖu/th¸ng -Chi phÝ ban ®Çu khi thµnh lËp c«ng ty (Chi phÝ mét lÇn) +Lµm giÊy tê thµnh lËp c«ng ty,xin phÐp ®Þa ph­¬ng n¬i thuª nhµ ®Ó cho häc viªn ë v× sè l­îng häc viªn liªn tôc thay ®æi ,sè l­¬ng trung b×nh kho¶ng 100 ®Õn 150 ng­ê× +Lµm lÔ thµnh lËp ra m¾t c«ng ty mêi b¹n bÌ ng­êi th©n phãng viªn dÓ ®¨ng qu¶ng c¸o dù trï chi phÝ ban ®Çu kho¶ng 20 triÖu ®ång Tæng céng khi thµnh lËp doanh nghiÖp chñ doanh nghiÖp cÇn mét sè vèn +50 triÖu ®ång vèn ®Çu t­ mét lÇn +20 triÖu ®ång chi phÝ mét lÇn +75,2 triÖu ®ång chi phÝ ®Þnh kú +10 triÖu quü dù trï Tæng céng b»ng 155,2 triÖu Nh­ vËy chñ doanh nghiÖp cÇn cã mét sè vèn lµ 200 triÖu ®ång ®Ó ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh III.C¸c ho¹t ®éng cô thÓ cña c«ng ty. Ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu ph¶i th«ng qua gi¸m ®èc c«ng ty mçi bé phËn ,thµnh viªn cu¶ c«ng ty®Òu cã lÞch lµm viÖc cô thÓ,lÞch c«ng t¸c râ rµng ,hä cã thÓ ®­îc th­ëng ,ph¹t,thËm trÝ bÞ xa th¶i khái c«ng ty,nÕu vi ph¹m ®iÒu lÖ cña c«ng ty hay lµm viÖc kÐm n¨ng xuÊt,hiÖu qu¶. C¸n bé t×m nguån cung §©y lµ c¸n bé trùc tiÕp lµm viÖc víi ng­êi lao ®éng ë c¸c b­íc ®Çu tiªn tr×nh ®é cña c¸n bé kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cao v× thùc tÕ khi tuyÓn lao ®éng c«ng viÖc kh«ng ®ßi hái ng­êi lao ®éng cÇn cã mét tr×nh ®é cao cã thÓ vÒ c¸c lµng x· ®­a nh÷ng th«ng tin cô thÓ râ rµng . khi nhËn häc viªn th× c«ng ty ph¶i cho hä biÕt râ vÒ c«ng viÖc hä sÏ lµm kho¶ng tiÒn l­¬ng mµ hä ®­îc nhËn hä ph¶i nép lÖ phÝ cho c«ng ty nh­ thÕ nµo vµ ph¶i ký hîp ®ång lao ®éng vµ tham gia ®ãng b¶o hiÓm lao ®éng ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i n¾m râ ®Þa chØ cña hä,hoµn c¶nh gia ®×nh vµ khi tham gia ph¶i ®­îc sù ®ång ý cña hä vµ cña gia ®×nh hä Nãi cho hä hiÓu râ ph¶i nhËn thøc râ rµng vÒ c«ng viÖc hä sÏ lµm C¸n bé t×m kh¸ch hµng 5 C¸n bé ®Õn c¸c hé gia ®i×nh giíi thiÖu vÒ c«ng ty,pháng vÊn ®Ó t×m cÇu tõ hä tõ hµng xãm cña hä gia ®×nh hay b¹n bÌ 5 c¸n bé Maketing phô tr¸ch viÖc qu¶ng c¸o ®­a th«ng tin ®Õn kh¸ch hµng t×m vµ ph¸t hiÖn nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ dÞch vô tíi kh¸ch hµng Gi¸o viªn d¹y nghÒ Thùc chÊt ®©y lµ c«ng viÖc ®ßi hái ngiÌu ®øc tÝnh cña c¸c häc viªn c«ng viÖc gi¶ng d¹y cña c¸c gi¸o viªn hÕt søc ®¬n gi¶n gi¹y c¸c häc viªn c¸ch sö dông c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc trong gia ®×nh chñ ,c¸ch nghe ®iÖn thaäi ,c¸ch giao tiÕp víi kh¸ch cña gia chñ,d¹y nÊu c¸c mãn ¨n c¬ b¶n ,c¸ch ch¨m em bÐ, ch¨m cô giµ tíi tõng häc viªn vµ cÇn thiÕt kiÓm tra ®øc tÝnh trung thùc cña häc viªn Th­ ký:Lµm c«ng t¸c sæ s¸ch cu¶ c«ng ty,kÕ to¸n n¾m râ lich lµm viÖc cña c¸n bé trong c«ng ty l­u tr÷ hå s¬ tµi liÖu cña häc viªn,îp ®ång cña mçi ng­êi lao ®éng C¸n bé tiÕp kh¸ch ®ãn kh¸ch khi kh¸ch tíi t×m ng­êi gióp viÖc cã thÓ dÉn hä ®Õn trung t©m ®Ó t×m hiÓu thªm khÞ hä cã nhu cÇu Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña c«ng ty t¹o vµ t×m mèi quan hÖ lµm ¨n lag ng­êi ®Çu tiªn ®­a ra quyÕt ®Þnh cña cong ty trong mäi t×nh huèng, t¹o uy tÝn cho c«ng ty, IV. Ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó t¹o thu nhËp Mçi häc viªn khi lªn häc viÖc ®Òu ®­îc nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt tr­íc khi ®i lµm ®¶m b¶o thêi gian ®îi viÖc lµ 1 th¸ng Mçi häc viªn ®ãng lÖ phÝ lµ 50 ngh×n dång cïng hå s¬ xin viÑc (®¶m b¶o nÕu kh«ng t×m thÊy viÑc sÏ tr¶ l¹i hoß s¬ vµ tiÒn) Méi häc viªn ®ãng tiÒn ¨n ë sinh ho¹t 200 ngh×n ®ång /th¸ng (mét th¸ng ®îi viÖc + tiÒn häc viÖc) -Khi ký hîp ®ång nhËn l­¬ng qua trung t©m mçi th¸ng trung t©m sÏ trÝch l¹i 10% tiÒn l­¬ng cña häc viªn -Nhµ chñ ph¶i tr¶ 50.000®ång tiÒn lÖ phÝ t×m ng­êi. Hµng th¸ng nhµ chñ ph¶i tr¶ cho trung t©m 10% l­¬ng cña häc viªn cho trung t©m. Nhµ chñ ph¶i tr¶ 1/2 tiÒn l­¬ng th¸ng ®Çu cho trung t©m khi t×m ®­îc ng­êi gióp viÖc. Ngoµi ra trung t©m cßn cung cÊp c¸c dÞch vô thu dän nhµ cöa tøc thêi vµ trÝch l¹i 25%. Sè tiÒn c«ng cßn l¹i sÏ tr¶ cho ng­êi lµm c«ng. -¦íc tÝnh mét th¸ng trung t©m cã thÓ ®­a ra thÞ tr­êng kho¶ng 150 ng­êi lao ®éng. TÝnh thu nhËp ­íc tÝnh cña trung t©m lÊy møc l­¬ng trung b×nh cña c¶ 150 ng­êi lµ 400.000 ®ång/ th¸ng. TiÒn lÖ phÝ cña häc viªn 50ng­êi x150 =7,5 triÖu TiÒn sinh ho¹t 200 ng­êi x150.000 =30 triÖu TiÒn lÖ phÝ cña nhµ chñ 50 ng­êi x150.000 =7,5 triÖu TiÒn nhµ chñ tr¶ cho trung t©m 10% l­¬ng :150ng­êi x40.000 =6,0 triÖu 1/2 tiÒn l­¬ng nhµ chñ tr¶ cho trung t©m th¸ng ®Çu 150 ng­êi x200.000 =30,0 triÖu 25% tiÒn c«ng cña c¸c c«ng viÖc t¹m thêi ­íc tÝnh =3 triÖu Tæng 84 triÖu > 75,2 triÖu + 0,5 triÖu chi phÝ l·i vay vèn C§ +3 triÖu ¨n ë = 78,3 triÖu §©y lµ thu nhËp ­íc tÝnh cña c«ng ty cã thÓ dao ®éng nh­ng chØ lµ sè nhá v× thùc tÕ thu nhËp nµy cña c«ng ty chóng ta tÝnh víi møc nhá nhÊt sÏ ®¹t ®­îc.=>§©y lµ mét ®Ò ¸n kinh doanh kh¶ thi. iV lîi thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty Dùa vµo b¶n ®Ò ¸n nµy c«ng ty sÏ chuÈn bÞ t×m kiÕm lao ®éng ngay tõ b©y giê vµ sÏ kh¸nh thµnh c«ng ty sau TÕt ©m lÞch ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp dÞch vô mét c¸ch nhanh nhÊt v× thùc tÕ c«ng viÖc ®ßi hái cÇn thêi gian. V× yÕu tè thêi gian c¹nh tranh lµ v« cïng quan träng, t¹o uy tÝn cho c«ng ty mét th­¬ng hiÖu míi trªn thÞ tr­êng khi lÜnh vùc nµy ch­a thùc sù gay g¾t. Nã ®ang b­íc vµo giai ®o¹n ®Çu trong bèn giai ®o¹n cña s¶n phÈm. Tuy nhiªn doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra nh÷ng nÐt riªng, nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng tiªu biÓu cho c«ng ty m×nh. Mçi häc viªn ®­îc ®µo t¹o khi ra lµm ph¶i thùc sù cã hiÖu qu¶ theo hîp ®ång cña c«ng ty.NÕu kh«ng hä sÏ ph¶i bÞ sa th¶i kÞp thêi. C«ng ty lu«n lµ ng­êi ®øng ra gi¶i quyÕt mäi khã kh¨n, v­íng m¾c tõ phÝa ng­êi lao ®éng lµ häc viªn cña c«ng ty ®Ó hä lu«n ®­îc b¶o ®¶m vÒ quyÒn lîi cña m×nh. Hä tho¶i m¸i khi tham gia c«ng viÖc v× t©m lý tho¶i m¸i tù nhiªn thùc sù cÇn thiÕt víi c«ng viÖc cña hä, ®¶m b¶o chi tr¶ l­¬ng ®óng h¹n cho hä, thùc hiÖn chÕ ®é quµ TÕt hoÆc khi èm ®au. SÏ ®­îc nghØ phÐp nÕu cã viÖc riªng (cã sù ®ång ý cña nhµ chñ )vµ khi èm ®au. C«ng ty t¹o cho kh¸ch hµng lßng tin lín víi c«ng ty, ®¶m b¶o kh«ng cã hµnh ®éng x©m ph¹m cña c¶i cña nhµ chñ v× khi cã nh÷ng ®iÒu xÊu x¶y ra th× c«ng ty sÏ ®øng ra gi¶i quyÕt víi chñ nhµ tr¸nh mÊt m¸t, thÊt tho¸t phiÒn hµ gióp hä yªn t©m hµi lßng víi ng­êi gióp viÖc vµ thùc hiÖn yªn t©m lµm viÖc -Chi phÝ khi t×m viÖc cña ng­êi gióp viÖc thÊp dÉn ®Õn thu hót nhiÒu lao ®éng. -Chi phÝ thuª lao ®éng vµ t×m lao ®éng thÊp, yªn t©m khi lµm viÖc víi c«ng ty thu hót nhiÒu kh¸ch hµng. Ph­¬ng tr©m ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Ó t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng lµ g¾n chÆt ho¹t ®éng cña m×nh víi kh¸ch hµng sau khi cung cÊp ng­êi cho chñ thuª th× c«ng ty lu«n quan t©m xem ph¶n øng cña nhµ chñ nh­ thÕ nµo ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh cho tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐào tạo & cung cấp dịch vụ người giúp việc.doc