Dạy ngữ văn ở trường THCS theo phương pháp Đọc - Hiểu văn bản đảm bảo nguyên tắc tích hợp - tích cực trong dạy học

I - CƠ SỞ LÝ LUẬN: - Tích cực hưởng ứng Nghị quyết 40 của Quốc Hội, chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ về: Ngành giáo dục thực hiện dạy sách giáo khoa mới theo phương pháp dạy học mới. - Thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 "Haikhông": nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. - Sách giáo khoa mới được biên soạn theo hướng tích hợp giữa 3 phân môn: ( Văn - Tiếng Việt - Tập làm văn). - Sách giáo khoa là công trình khoa học sư phạm của tập thể các nhà nghiên cứu đầu tư công sức biên soạn, thực nghiệm sửa chữa, hoàn thiện và được hội đồng thẩm định đánh giá thông qua. Vì thế chúng ta cần trân trọng công trình nghiên cứu này. - Dạy Ngữ Văn theo phương pháp đọc hiểu văn bản. Đảm bảo nguyên tắc tích hợp - tích cực để phát huy hết được khả năng suy nghĩ tập thể . của mọi đối tượng học sinh được thể hiện khả năng tích cực của bản thân đóng góp ý kiến trong giờ học. - Thực hiện dạy sách giáo khoa theo phương pháp mới là nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục trong giai đoạn hiện nay. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN. 1. Tình hình dạy và học. - Thực tế giáo viên dạy sách giáo khoa mới được 8 năm 6; 7năm lớp 7; 6năm lớp 8 và 5năm lớp 9 nên kinh nghiệm tích luỹ được còn hạn chế. - Giáo viên còn lúng túng về nhiều mặt, về kiến thức ở một số tác phẩm, bài học mới đưa vào SGK, đặc biệt là về phương pháp dạy học theo hướng đổi mới. Về phương pháp dạy Ngữ văn theo phương pháp đọc - hiểu văn bản đảm bảo nguyên tắc tích hợp, tích cực trong dạy học còn nhiều lúng túng. Một là quá gò bó, gượng ép. Hai là lạm dụng tích hợp mà không đi sâu vào phân môn - tiết học đang thực hiện. Nhiều giáo viên nhận thức tốt bản chất của phương pháp này, rèn cho học sinh kỹ năng đọc - hiểu văn bản, nhận thức tốt bản chất của hướng tích cực, tích hợp mong muốn thức hiện vấn đề này một cách tốt nhất, nhưng chưa có một quy trình khoa học, hợp lý để vận dụng trong giảng dạy. Thực tế SGK Ngữ văn mới tiếp tục được biên soạn theo hướng tích cực đã có truyền thống trong việc giảng dạy và học văn, giúp học sinh nhận thức được giá trị tác phẩm văn chương đích thực. Tránh xa vào phương pháp xã hội học dung tục, giản đơn. Đặc biệt phải coi trọng việc nhận thức tác phẩm ở một cấp độ bản chất, chỉnh thể. Đối với học sinh việc học tập, tiếp thu SGK mới, các em cũng chưa định hình rõ vấn đề phương pháp học tập đổi mới, để theo kịp với sự đổi mới trong chương trình của SGK mới.

doc39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 3200 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dạy ngữ văn ở trường THCS theo phương pháp Đọc - Hiểu văn bản đảm bảo nguyên tắc tích hợp - tích cực trong dạy học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
K, SGV, c¸c tµi liÖu, t¹p trÝ gi¸o dôc, b¸o v¨n häc tuæi trÎ... T«i ®· lùa chän, ch¾t läc vµ thÓ nghiÖm ®­îc ®ång nghiÖp vµ nh÷ng ng­êi ®i tr­íc hÕt søc ®éng viªn, gãp ý, gióp t«i thùc hiÖn nghiªn cøu thÓ nghiÖm vµo viÕt ®Ò tµi nµy. 3. Môc tiªu cña ®Ò tµi. T×m ra ®­îc mét quy tr×nh khoa häc hîp lý ®Ó thùc hiÖn tèt h­íng d¹y vµ häc theo ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc trong giê häc, gióp cho qu¸ tr×nh nhËn thøc cña häc sinh víi bé m«n Ng÷ v¨n ngµy cµng tèt h¬n. III. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi. §©y lµ ®Ò tµi mµ t«i ®· nghiªn cøu tõ khi SGK míi xuÊt hiÖn mét dßng ch÷ (®äc - hiÓu v¨n b¶n). Trong cuèn SGK líp 6 cña m«n Ng÷ v¨n. T«i ®· Êp ñ, suy ngÉm, t×m ra ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu trong SGK thùc ra lµ mét ph­¬ng ph¸p nh­ thÕ nµo? T«i nghÜ ®Õn nay, t«i ®· kh¸ n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p nµy vµ mong muèn nh÷ng n¨m tiÕp theo t«i sÏ ngµy cµng hoµn thiÖn tèt ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n Ng÷ v¨n cña m×nh. PhÇn B: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, nh÷ng biÖn ph¸p, néi dung chñ yÕu thùc hiÖn ®Ò tµi. I. T×m hiÓu nghiªn cøu kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña ph­¬ng d¹y ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n, theo nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc trong d¹y häc. 1. Ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n lµ nh­ thÕ nµo? §©y lµ ®iÒu gi¸o viªn cßn lóng tóng nhÊt. - Tr­íc ®©y d¹y v¨n häc chñ yÕu lµ nh»m lµm cho häc sinh thÊy ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña nh÷ng t¸c phÈm v¨n ch­¬ng. Nh÷ng c¸i hay c¸i ®Ñp ®ã lµ do chÝnh gi¸o viªn cung cÊp, c¶m nhËn vµ ph©n tÝch hé cho häc sinh. C¸c giê v¨n chñ yÕu thuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i cho häc sinh nghe nh÷ng ®iÒu thÇy c« hiÓu vµ c¶m nhËn ®­îc vÒ t¸c phÈm Êy. Cßn b¶n th©n häc sinh hiÓu vµ c¶m nhËn nh­ thÕ nµo th× ch­a ®­îc chó ý ®óng møc. Häc sinh kh«ng cÇn ®äc t¸c phÈm còng ®­îc, ®i thi miÔn lµ nãi dïng miÔn lµ ®· nghe vµ ghi chÐp ®­îc trªn líp hoÆc häc thuéc nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o ... §©y lµ mét h¹n chÕ khiÕn cho häc sinh bÞ ®éng, thiÕu tÝnh s¸ng t¹o. Víi ch­¬ng tr×nh vµ SGK Ng÷ v¨n THCS míi, d¹y v¨n thùc chÊt lµ d¹y cho häc sinh ph­¬ng ph¸p ®äc v¨n. §äc v¨n cÇn ®­îc hiÓu mét c¸ch toµn diÖn. §ã lµ qu¸ tr×nh bao gåm viÖc tiÕp xóc v¨n b¶n, th«ng hiÓu c¶ nghÜa ®en, nghÜa bãng, nghÜa h¶m Èn, còng nh­ thÊy ®­îc vai trß t¸c dông cña c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p nghÖ thuËt ng«n tõ, c¸c th«ng ®iÖp t­ t­ëng, t×nh c¶m, th¸i ®é cña ng­êi viÕt vµ c¶ gi¸ trÞ tù th©n cña h×nh t­îng nghÖ thuËt. §äc v¨n thao tinh thÇn ®ã thùc chÊt lµ toµn bé qu¸ tr×nh tiÕp nhËn, mµ v¨n b¶n (kÓ c¶ hiÓu vµ c¶m thô). Muèn thÕ c¸c em häc sinh ph¶i ®­îc trang bÞ trªn hai ph­¬ng diÖn: nh÷ng kiÕn thøc ®Ó ®äc v¨n vµ ph­¬ng ph¸p ®äc v¨n. Nh÷ng kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p nµy chØ cã thÓ cã ®­îc, qua viÖc thùc hµnh trong qu¸ tr×nh ®äc v¨n th«ng qua c¸c v¨n b¶n, t¸c phÈm cô thÓ tiªu biÓu cho c¸c thÓ lo¹i ë tõng giai ®o¹n lÞch sö v¨n häc. V× vËy, mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña viÖc d¹y häc Ng÷ V¨n THCS lµ tËp trung h×nh thµnh cho häc sinh c¸ch ®äc v¨n, ph­¬ng ph¸p ®äc v¨n theo thÓ lo¹i, ®Ó dÇn dÇn c¸c em cã thÓ tù ®äc ®­îc v¨n, hiÓu t¸c phÈm v¨n häc mét c¸ch khoa häc, ®óng ®¾n. §iÒu nµy, ph¶i th«ng qua hÖ thèng v¨n b¶n - t¸c phÈm tiªu biÓu (nh­ lµ nh÷ng v¨n liÖu, ng÷ liÖu). Vµ cÇn trang bÞ cho häc sinh c¸c kiÕn thøc ViÖt Ng÷ víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ vµ cÊp ®é ng«n ng÷ nh­: tõ, c©u, ®o¹n v¨n, tng, v¨n b¶n .... Bëi chÝnh nh÷ng ®¬n vÞ ng«n ng÷ nµy t¹o nªn thÕ giíi h×nh t­îng cña t¸c phÈm v¨n häc. Do ®ã viÖc ph©n tÝch, c¶m nhËn t¸c phÈm v¨n häc th«ng qua c¸c ®¬n vÞ ng«n ng÷ trong mçi t¸c phÈm ®ã. C¸c kiÕn thøc nµy, lµ ch×a kho¸ gióp c¸c em ®äc - hiÓu t¸c phÈm v¨n häc cã hiÖu qu¶ h¬n. D¹y ®äc v¨n chÝnh lµ trang bÞ cho häc sinh v¨n hãa ®äc v¨n. Ng­îc l¹i qua viÖc d¹y, ®äc v¨n mµ h×nh thµnh vµ cñng cè nh÷ng tri thøc Ng÷ V¨n liªn quan. Còng qua ®ã, mµ thùc hiÖn nhiÖm vô cao c¶ cña m«n häc lµ gi¸o dôc t©m hån, t­ t­ëng, ãc thÈm mÜ, lßng nh©n ¸i, x©y ®¾p nh÷ng t×nh c¶m, lèi sèng tèt ®Ñp cho häc sinh. ChÝnh v× thÕ, mét nhiÖm vô quan träng cña viÖc d¹y häc Ng÷ V¨n lµ tËp trung h×nh thµnh cho häc sinh c¸ch ®äc v¨n, ®Ó phôc vô nhu cÇu ®äc v¨n trong cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em. D¹y ®äc - hiÓu v¨n b¶n kh«ng ®èi lËp d¹y theo kiÓu gi¶ng v¨n, nh­ng cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau. §ã lµ nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau sau ®©y: Gi¶ng v¨n §äc - hiÓu v¨n b¶n - Nghiªng vÒ c«ng viÖc cña thÇy. - ThÇy nãi c¸i hay mµ thÊy c¶m nhËn ®­îc cho häc sinh nghe. - Nghiªng vÒ khai th¸c néi dung, t­ t­ëng cña v¨n b¶n. - Ýt chó ý ng«n tõ vµ c¸c h×nh thøc nghÖ thuËt cô thÓ. - NhiÒu khi häc sinh kh«ng cÇn ®äc v¨n b¶n. - Häc sinh hiÓu biÕt c¸c v¨n b¶n ®­îc häc trong tr­êng. - Tæ chøc cho trß thùc hiÖn. - Trß tù kh¸m ph¸ ra c¸i hay, c¸i ®Ñp cña v¨n b¶n theo ý m×nh. - TËp trung khai th¸c vÎ ®Ñp néi dung qua h×nh thøc v¨n b¶n. - B¸m s¸t c©u ch÷ cña v¨n b¶n ®Ó chØ ra néi dung, t­ t­ëng. - Häc sinh b¾t buéc ph¶i ®äc v¨n b¶n. - Häc sinh cã ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu c¸c t¸c phÈm v¨n häc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. ChÝnh v× sù kh¸c nhau trªn mµ c¸c b­íc chuÈn bÞ gi¸o ¸n, hÖ thèng c©u hái c¸c b­íc lªn líp (tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc) cÇn cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n. 2. §¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc d¹y häc. a. TÝch hîp. - Ngay tªn m«n häc: Ng÷ v¨n ®· thÓ hiÖn quan ®iÓm tÝch hîp vµ ch­¬ng tr×nh ®· kh¼ng ®Þnh: "LÊy quan ®iÓm tÝch hîp lµm nguyªn t¾c chØ ®¹o tæ chøc néi dung ch­¬ng tr×nh biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa vµ lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp". - Ba ph©n m«n (V¨n - TiÕng viÖt - TËp lµm v¨n) ph¶i h­íng vµo mét lµ Ng÷ v¨n vµ m«n Ng÷ v¨n hµm chøa c¶ ba ph©n m«n trªn. V× thÕ viÖc gi¶ng d¹y theo ®iÓm tÝch hîp kh«ng phñ ®Þnh viÖc d¹y c¸c tri thøc, kÜ n¨ng riªng cña tõng ph©n m«n. VÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo phèi hîp c¸c tri thøc, kÜ n¨ng thuéc tõng ph©n m«n thËt nhuÇn nhuyÔn nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung cña m«n Ng÷ V¨n. - Lµm sao kÕt hîp thËt tèt viÖc h×nh thµnh cho häc sinh n¨ng lùc ph©n tÝch b×nh gi¶ng vµ c¶m thô v¨n häc víi viÖc h×nh thµnh kÜ n¨ng: Nghe - Nãi - §äc - ViÕt, vèn lµ qu¸ tr×nh g¾n bã h÷u c¬ vµ hç trî nhau hÕt søc ®¾c lùc. - V× thÕ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y ph¶i biÕt thùc hiÖn mäi yªu cÇu mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o. MÊu chèt cña sù s¸ng t¹o ®ã lµ lu«n lu«n suy nghÜ vÒ môc tiªu cña bé m«n Ng÷ v¨n ®Ó t×m ra nh÷ng yÕu tèt ®ång quy gi÷a ba ph©n m«n, tÝch hîp trong tõng thêi ®iÓm, theo tõng vÊn ®Ò. TÝch hîp theo tõng thêi ®iÓm (lµ tiÕt häc, bµi häc) lµ tÝch hîp ngang gi÷a ba ph©n m«n. VÝ dô: Khi d¹y c¸c bµi th¬ tr÷ t×nh Trung ®¹i cña ViÖt Nam vµ Trung Quèc (cã th¬ ch÷ H¸n), TiÕng viÖt cã tõ H¸n ViÖt, tËp lµm v¨n hîp vÒ ®Æc ®iÓm vÒ v¨n b¶n biÓu c¶m. TÝch hîp (theo tõng vÊn ®Ò) lµ tÝch hîp ®äc, lµ tÝch hîp vÒ néi dung ®ang gi¶ng d¹y cña mét ph©n m«n cã liªn hÖ ®Õn néi dung kh¸c hoÆc sÏ häc ë ph©n m«n kia hoÆc chÝnh v× ë ph©n m«n ®ã. Nh»m cñng cè kiÕn thøc ®· häc, ®Ó giíi chÝ tß mß, t¹o høng thó cho häc sinh häc tËp. Quan ®iÓm tÝch hîp ph¶i qu¸n chiÖt ë mäi kh©u kÓ c¶ kh©u kiÓm tra, ®¸nh gi¸. V× thÕ khi ®Ò bµi gi¸o viªn còng ph¶i chó ý ®Õn kiÕn thøc tÝch hîp ®Ó häc sinh tÝch cùc lµm bµi. b. TÝch cùc: Lµ ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc, tÝnh s¸ng t¹o cña häc sinh, chñ thÓ häc tËp ë tÊt c¶ c¸c kh©u: tõ viÖc chuÈn bÞ bµi, s­u tÇm tµi liÖu, ph¸t biÓu trong tæ nhãm .... tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ®¸nh gi¸ b¹n..... - Häc sinh biÕt chñ ®éng tiÕp cËn t¸c phÈm theo h­íng ®äc - suy nghÜ - suy ngÉm, liªn t­ëng. ViÖc ®äc - hiÓu v¨n b¶n (gåm c¶ c¶m thô). - Häc sinh cã thÓ tr¶ lêi hÖ thèng c©u hái ë cÊp ®é kh¸c nhau. Tõ cô thÓ ®Õn kh¸i qu¸t, tõ dÔ ®Õn khã, tõ nh÷ng vÊn ®Ò trong bµi häc ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò ë ngoµi bµi häc cã b¸o ho¹t ®éng Ng÷ v¨n, häat ®éng vÒ v¨n nghÖ .... BÒ s©u lµ sù suy nghÜ ®µo sau vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ, tØ mØ nh­ suy ngÉm kü vÒ tõng chó thÝch, tra cøu nghÜa tõ khã, lËp hå s¬, b×nh luËn, b×nh gi¶ng.... - Tæ chøc nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng häc tËp phong phó t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp (c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc), ®å dïng d¹y häc gãp phÇn c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng tÝch hîp - tÝch cùc: tranh ¶nh, m¸y chiÕu, b¶ng phô, kªnh h×nh. Tãm l¹i, d¹y ng÷ van theo ph­¬ng ph¸p §äc - HiÓu v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch cùc trong d¹y häc. II. Thùc hµnh ¸p dông vµo gi¶ng d¹y §Ò tµi nµy, ®· ®­îc t«i vµ c¸c thµnh viªn trong tæ do t«i chØ ®¹o thùc hiÖn tõ nh÷ng n¨m häc 2001 - 2002 ®Õn nay. Sau ®©y lµ mét vµi vÝ dô cô thÓ, c¸c v¨n b¶n ®­îc d¹y theo thÓ lo¹i ë c¸c khèi líp. V¨n b¶n: §éng Phong Nha TuÇn: 33 (SGK - NV6 - TËp II) - TrÇn Hoµng- TiÕt: 129. I. KÕt qu¶ cÇn ®¹t. - Gióp häc sinh nhËn thÊy vÎ ®Ñp, gi¸ trÞ, tiÒm n¨ng cña §éng Phong Nha. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t, sö dông tõ ng÷, h×nh ¶nh khit¶. - Yªu quý, tù hµo, cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ danh lam th¾ng c¶nh. II. Ph­¬ng ph¸p. - §äc - HiÓu v¨n b¶n. - KÕt hîp ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò víi tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng ®éc lËp vµ ho¹t ®éng nhãm, tÝch cùc kiÕn thøc m«n ®Þa lý, mét sè bµi häc tiÕng viÖt, TËp lµm v¨n. III. ChuÈn bÞ. Gi¸o ¸n, b¶n ®å, c¸c h×nh ¶nh, bµi viÕt vÒ §éng Phong Nha, ®å dïng kh¸c nh­ m¸y chiÕu..... IV. Qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. * Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t. * Ho¹t ®éng 2: - GV giíi thiÖu bµi míi. - Dïng m¸y chiÕu: Giíi thiÖu vÝ trÝ §éng Phong Nha trªn b¶n ®å. - Em cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ §éng Phong Nha? - C¶m nhËn cña em vÒ Phong Nha nh­ thÕ nµo? * Ho¹t ®éng 3: - Gi¸o viªn ®äc 1 ®o¹n. - Gäi 2 häc sinh ®äc tiÕp. - H·y gi¶i nghÜa tõ ®éng, th¸m hiÓu. - T¹i sao §éng Phong Nha ®­îc coi lµ v¨n b¶n nhËt dông. - Ph­¬ng thøc biÕu ®¹t chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? - H·y nªu bè côc cña v¨n b¶n? * Ho¹t ®éng 4: - Con ®­êng vµo ®éng ®­îc giíi thiÖu nh­ thÕ nµo? - Gi¸o viªn chiÕu h×nh ¶nh thuyÒn vµo ®éng. - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ c¶nh vËt, nh÷ng khèi nui ®¸ v«i hoang s¬ trë lªn gÇn gòi cña t¸c gi¶. - §iÒu ®ã chøng tá sù hiÓu biÕt cña t¸c gi¶ vÒ Phong Nha nh­ thÕ nµo? - Gi¸o viªn b×nh. - §o¹n v¨n ®­îc miªu t¶ theo tr×nh tù nµo? §éng Phong Nha cã cÊu tróc ra sao? - §éng kh« ®­îc t¸c gi¶ giíi thiÖu khÐo lÐo ntn? - Theo em t×nh c¶m th¸i ®é cña t¸c gi¶ víi Phong Nha nh­ thÕ nµo. - GV phª b×nh. - C¸ch giíi thiÖu ®éng n­íc so víi ®éng kh« cã g× kh¸c? - Ph­¬ng ph¸p giíi thiÖu ®ã gióp em hiÓu g× vÒ ®éng n­íc? - Em h×nh dung vÒ ®éng n­íc nh­ thÕ nµo? - H·y b×nh chi tiÕt (c¶m nhËn). "Trªn v¸ch cã nhµnh phong lan xanh biÕt ...." - Theo em víi vÎ ®Ñp cña ®éng sÏ thu hót nh÷ng du kh¸ch nµo? - C¶m nhËn cña em vÒ toµn c¶nh ®éng Phong Nha. - T¸c gi¶ ®· ph¸t hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ vµ tiÒm n¨ng cña Phong Nha nh­ thÕ nµo? - Lêi nhËn xÐt cña nhµ th¸m hiÓm ng­êi Anh cã ý nghÜa g×? - Phong Nha cã nh÷ng triÓn väng vÒ nh÷ng mÆt nµo? - Tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi ®èi víi Phong Nha nh­ thÕ nµo? - N¨m 2003 di s¶n cña ViÖt Nam ®­îc c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn ThÕ giíi. - KÓ mét vµi danh lam th¾ng c¶nh kh¸c. * Ho¹t ®éng 5: - V¨n b¶n ®Ò cËp ®Õn vÉn ®Ò g×? - V¨n b¶n nhËt dông nµy thµnh c«ng vÒ nh÷ng mÆt nµo? - Häc sinh quan s¸t. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Nghe. - §äc diÔn c¶m. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - §äc phÇn 1. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh. - Suy nghÜ tr¶ lêi (Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶). - Quan s¸t v¨n b¶n suy nghÜ tr¶ lêi - Ho¹t ®éng c¸ nh©n. (Suy nghÜ tr¶ lêi). (Suy nghÜ tr¶ lêi). (Suy nghÜ tr¶ lêi). - HS ®äc phÇn v¨n b¶n tiÕp theo. - Quan s¸t h×nh ¶nh. - Th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. (Suy nghÜ tr¶ lêi). (Suy nghÜ tr¶ lêi). - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. (Suy nghÜ tr¶ lêi). - ý kiÕn häc sinh. - HS kÓ. - HS suy nghÜ tr¶ lêi c¸ nh©n. - §ã lµ mét kú quan cña thiªn nhiªn míi ®­îc ph¸t hiÖn cßn ch­a ®­îc mäi ng­êi biÕt ®Õn. 1. §äc: thÓ hiÖn ®­îc sù ng¹c nhiªn, thó vÞ.... 2. HiÓu nghÜa tõ: ®ång hang réng ¨n s©u vµo nói. 3. ThÓ lo¹i. - Néi dung: vÊn ®Ò gÇn gòi, thiÕt thùc víi cuéc sèng. 4. Bè côc (3 phÇn). a. VÞ trÝ ®Þa lÝ, con ®­êng vµo ®éng. b. C¶nh t­îng §éng Phong Nha. c. Gi¸ trÞ tiÒm n¨ng cña ®éng. II. §äc - HiÓu v¨n b¶n. 1. Giíi thiÖu chung vÒ §éng Phong Nha. - ThuyÕt minh: hai ®­êng vµo ®éng, du kh¸ch nªn ®i ®­êng thuû. - C¶nh thiªn nhiªn t¹o nh©n t¹o thËt hµi hoµ. - C¶nh vËt lªn th¬, h÷u t×nh, gîi sù gÇn gòi. - NghÖ thuËt t¶ theo tr×nh tù kh«ng gian, tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ, ngoµi vµo trong. 2. C¶nh s¾c §éng Phong Nha. a. Hµi hoµ vÒ cÊu tróc. b. VÎ ®Ñp cña ®éng kh«. - Nguån gèc: x­a lµ dßng s«ng ngÇm.... ®Ñp tùa cung ®iÖn nguy nga. - HiÖn t¹i: lµ nh÷ng vßm ®¸, v©n nhò .... tuyÖt ®Ñp. - Víi liªn t­ëng ®éc ®¸o, so s¸nh, miªu t¶ t¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn niÒm say mª víi Phong Nha. c. VÎ ®Ñp cña ®éng n­íc. - ThuyÕt minh: sè liÖu miªu t¶ ... - §é s©u, trong dµi cña s«ng Ng©m cã tíi 14 bu«ng n­íc th«ng nhau ... - Ng«n ng÷ miªu t¶ ®Æc s¾c: - Khèi ®· mµu s¾c huyÒn ¶o lãng l¸nh .... tiÕng chu«ng. - Chi tiÕt vÒ nhµnh phong lan, nãi vÒ sù sèng trµn ®Çy trong ®éng Phong Nha huyÒn bÝ. - C¸c du kh¸ch nhµ khoa häc... - §éng víi vÎ ®Ñp hïng vÜ, bÝ hiÓm, hoang s¬, léng lÉy... thËt søng lµ "§Ö nhÊt thiªn k× quan". 3/ Gi¸ trÞ tiÒm n¨ng cña ®éng phong nha. - §éng Phong Nha. + K× quan ®Ö nhÊt ®éng. + B¶y c¸i nhÊt. - §¸nh gi¸ ®óng ®¾n cña ng­êi ViÖt Nam vµ du kh¸ch n­íc ngoµi. - TiÒm n¨ng: khoa häc, du lÞch, giao l­u, héi nhËp: ViÖt Nam víi ThÕ giíi. - Tr¸ch nhiÖm: tÝch cùc b¶o vÖ, gi÷ g×n vÎ ®Ñp tù nhiªn cña ®éng. - H­¬ng tÝch (Hµ T©y). - BÝch §éng (Ninh B×nh). - Tam Thanh (L¹ng S¬n)... III. Tæng kÕt. - Ghi nhí SGK. * Ho¹t ®éng 6: Bµi 1: (ë líp). - Chia 3 nhãm - chän 3 em tËp lµm h­íng dÉn viªn giíi thiÖu cho quý kh¸ch vÒ §éng Phong Nha. - Tuyªn d­¬ng häc sinh lµm tèt nhÊt. - Muèn lµm h­íng dÉn viªn tèt yÕu tè nµo? - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸. Bµi 2: (vÒ nhµ). - Suy nghÜ vÒ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng qua 2 v¨n b¶n: §éng Phong Nha vµ Bøc th­ cña thñ lÜnh da ®á (Gi¸o viªn gîi ý). VÒ thÓ lo¹i th¬ cã v¨n b¶n sau: V¨n b¶n: Sang thu - H÷u ThØnh - (SGK - Ng÷ v¨n 9 - tËp II). TuÇn: 25. TiÕt: 121. I. KÕt qu¶ cÇn ®¹t: - HiÓu ®­îc nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ cña nhµ th¬ H÷u ThØnh vÒ sù biÕn ®æi cña ®Êt trêi tõ cuèi h¹ sang thu. - RÌn luyÖn kü n¨ng ®äc vµ c¶m thô t¸c phÈm th¬. II. Ph­¬ng ph¸p. - §äc - hiÓu v¨n b¶n. - Ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò víi tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm. TÝch hîp kiÕn thøc víi tiÕng viÖt (gi¶i nghÜa tõ) víi tËp lµm v¨n (b×nh luËn, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ...) bµi th¬. III. ChuÈn bÞ. - Gi¸o ¸n, tranh ¶nh vÒ mïa thu.... bµi viÕt vÒ mïa thu. IV. Qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. HÖ thèng c¸c ho¹t ®éng Néi dung cÇn ®¹t. * Ho¹t ®éng 1: - æn ®Þnh líp. KiÓm tra bµi cò. - Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi. - GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm. * Ho¹t ®éng 2: (Giíi thiÖu bµi). - GV ®äc mét bµi th¬ vÒ mïa thu. (Thu vÒ) - HS nªu ®Æc s¾c vÒ mïa thu. - C¶m nhËn chung cña em vÒ bµi "Sang thu" cña H÷u ThØnh. * Ho¹t ®éng 3: - HS ®äc chó thÝch SGK. - HS th¶o luËn nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm? - H·y thùc hiÖn nh÷ng nÐt ®Æc s¾c, ®éc ®¸o vÒ nhµ th¬ H÷u ThØnh. - HiÖn nay «ng gi÷ c­¬ng vÞ nµo trong nhµ v¨n ViÖt Nam? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - Bµi th¬ ®­îc viÕt vµo thêi gian nµo? - Nªu ®¹i ý bµi th¬? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS quan s¸t v¨n b¶n, t×m hiÓu nghÜa cña mét sè tõ khã (SGK). * Ho¹t ®éng 4: - GV nªu c¸ch ®äc bµi th¬? - Nh¾c nhë häc sinh chó ý ë mét sè tõ cÇn nhÊn giäng ... - GV ®äc mÉu mét ®o¹n. - HS ®äc tiÕp bµi. - HS chó ý quan s¸t khæ th¬ 1 (®äc thÇm). - Nªu c¶m nhËn khæ th¬. - §Æt nhan ®Ò cho khæ th¬. - Qua viÖc ®äc, c¶m nhËn em ph¸t hiÖn g× vÒ nh÷ng tõ ng÷ nãi lªn tÝn hiÖu vÒ sù chuyÓn mïa cña ®Êt trêi? - Khi nµo ta c¶m nhËn ®­îc "h­¬ng æi". - Giã se? - C¶m nhËn cña nhµ th¬ khi nhËn ra tÝn hiÖu nµy béc lé nh­ thÕ nµo? - Häc sinh quan s¸t v¨n b¶n th¶o luËn nhãm vÒ hÖ thèng h×nh ¶nh ®Æc s¾c, ®éc ®¸o thÓ hiÖn trong bµi th¬ cña H÷u ThØnh. - Nh÷ng gîi vÒ mïa thu trong th¬ cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c? - HS suy nghÜ th¶o luËn råi ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - Bøc tranh thiªn nhiªn giao mïa ®­îc t¹o dùng nh­ thÕ nµo? - §¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt: Tõ ng÷, h×nh ¶nh, tu tõ ... thÓ hiÖn ntn trong bµi th¬? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS th¶o luËn nhãm chän nh÷ng c©u th¬ hay nhÊt cña bµi th¬. - HS tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ nh÷ng c©u th¬ ®ã? - T×m hiÓu nÐt ®Æc s¾c ë hai c©u th¬ cuèi bµi. * Ho¹t ®éng 5: - Bµi th¬ ®· thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt vµ néi dung ntn? - HS suy nghÜ (c¸ nh©n) tr¶ lêi. - HS ®äc nªu ý chÝnh trong ghi nhí (SGK). * Ho¹t ®éng 6: - HS ph©n tÝch, b×nh luËn khæ th¬ ®Çu cña bµi th¬. - HS tr×nh bµy miÖng. - Bµi th¬ lµ sù c¶m nhËn tinh tÕ cña H÷u ThØnh vÒ sù chuyÓn mïa. (Cuèi h¹ - ®Çu thu). I. §äc t×m hiÓu chó thÝch. 1. T¸c gi¶. - Nhµ th¬ H÷u ThØnh tªn ®Çy ®ñ lµ NguyÔn H÷u ThØnh, sinh n¨m 1942. Quª ë Tam D­¬ng - VÜnh Phóc. - Nhµ th¬ viÕt nhiÒu, viÕt hay vÒ con ng­êi, cuéc sèng n«ng th«n, vÒ mïa thu ... - Tõ n¨m 2000 H÷u ThØnh lµ tæng th­ ký nhµ v¨n ViÖt Nam. 2. Bµi th¬. - ViÕt cuèi n¨m 1977, víi nhiÒu h×nh ¶nh ®Æc s¾c vÒ thêi gian giao mïa H¹ - Thu. - Chó gi¶i (Tõ khã). Chïng ch×nh, dÒnh dµnh ....................... II. §äc - hiÓu v¨n b¶n. 1. §Êt trêi sang thu tÝn hiÖu cña sù chuyÓn mïa: - H­¬ng æi. - Giã se. - S­¬ng chïng ch×nh qua ngâ. - H×nh nh­ thu ®· vÒ Víi nghÖ thuËt chän t¶ tinh tÕ, ®Æc s¾c ®· diÔn t¶ c¶m xóc, ngì ngµng, b©ng khu©ng cña nhµ th¬ khi "thu vÒ"!. 2. Bøc tranh giao mïa. - H×nh ¶nh gîi c¶m ®éc ®¸o. + H­¬ng æi - Ph¶ - Giã se. + S­¬ng thu - chïng ch×nh. + S«ng thu - dÒnh dµnh. + C¸nh chim - véi v·. + M©y mïa h¹ - V¾t nöa m×nh sang thu. + N¾ng thu. + V¬i dÇn c¬n m­a. + SÈm bít bÊt ngê. - HÖ thèng s¾c mµu, h×nh ¶nh, mµu s¾c ®éc ®¸o, tinh tÕ, ©m thanh, ®­êng nÐt sèng ®éng, tõ biÓu c¶m ®Æc s¾c, tu tõ nh©n ho¸ .... thµnh c«ng. Nhµ th¬ ®· t¹o dùng bøc tranh thiªn nhiªn tuyÖt ®Ñp vÒ kho¶nh kh¾c giao mïa. 3. C©u th¬ ®Æc s¾c "SÊm còng bít bÊt ngê trªn hµng c©y ®øng tuæi" - T¶ thùc: (SÊm - Hµng c©y). - Hµm ý: Con ng­êi tõng tr¶i sÏ võng vµng h¬n tr­íc nh÷ng t¸c ®éng bÊt th­êng cña cuéc ®êi. III. Tæng kÕt. - NghÖ thuËt. - Néi dung. - Ghi nhí (SGK - Ng÷ v¨n 9 - tËp II - Trang 71). IV. LuyÖn tËp. Bµi 1: - §o¹n ®Çu bµi th¬. Bµi 2: (VÒ nhµ) - TËp s¸ng t¸c mét bµi th¬ nhá nãi ®Õn vÒ mïa thu. - Häc thuéc lßng bµi th¬. - So s¸nh c¸ch ®äc: ®äc - hiÓu v¨n b¶n theo thÓ lo¹i th¬ vµ v¨n xu«i? PhÇn C: KÕt luËn. I. KÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cã so s¸nh ®èi chøng. 1. Sè giê tæ ®· thùc hiÖn ®Ò tµi nµy trong n¨m häc 2008 - 2009 võa qua ®­îc minh ho¹ trong b¶ng sau: Sè giê ®· dù Trung b×nh Kh¸ Giái Sè giê Tû lÖ % Sè giê Tû lÖ % Sè giê Tû lÖ % 100 12 12 47 47 41 41 - So s¸nh khi ch­a thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, th× b¶ng minh ho¹ trªn cho thÊy sè xÕp lo¹i kh¸, giái t¨ng lªn râ rÖt vµ sè giê xÕp lo¹i TB gi¶m ®i râ rÖt. * §èi víi HS chÊt l­îng cô thÓ nh­ sau: Sè häc sinh ®­îc kh¶o s¸t Häc sinh kh«ng n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p häc míi Sè häc sinh n¾m, vËn dông tèt ph­¬ng ph¸p häc míi. Sè HS Tû lÖ Sè HS Tû lÖ 140 em 32 23 108 77 * Sè HS xÕp lo¹i giái m«n Ng÷ v¨n cña toµn tr­êng lµ 145 em. * Sè HS giái m«n Ng÷ v¨n cÊp HuyÖn (khèi 9) lµ 5 em (4 em ®­îc vµo vßng 2 cña HuyÖn). * Häc sinh giái m«n Ng÷ v¨n ®i thi giái cÊp Thµnh phè lµ 1 em. 2. So s¸nh ®èi chøng. * §èi víi gi¸o viªn: n¾m ch¾c ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi, ®¸p øng víi nhu cÇu häc tËp bé m«n Ng÷ v¨n cña häc sinh hiÖn nay vµ sè giê ®­îc xÕp lo¹i kh¸, giái t¨ng lªn, sè giê xÕp lo¹i TB gi¶m ®i h¼n. * §èi víi häc sinh: ®· n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p häc tËp míi, vËn dông tèt vµo kÜ n¨ng häc tËp vµ lµm bµi cña c¸c em. Gióp c¸c em n¾m v÷ng kiÕn thøc (SGK) ®­îc biªn so¹n theo h­íng míi nµy. 3. Nh÷ng bµi häc rót ra qua thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. A. ¦u ®iÓm: Thùc hiÖn ®óng ph­¬ng ph¸p ®Æc tr­ng bé m«n Ng÷ v¨n thÊm nhuÇn quan ®iÓm tÝch hîp cña bé m«n. Gióp GV x¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc ®Ých, néi dung, møc ®é, thêi ®iÓm vµ c¸ch thøc kÕt hîp cña bé m«n. Gióp HS rÌn luyÖn vµ hiÓu ®óng gi¸ trÞ cña viÖc ®äc v¨n, hiÓu v¨n kh«ng chØ trong tr­êng mµ cßn trong ®êi sèng hµng ngµy cña c¸c em. Ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc häc tËp vµ lµm bµi cña häc sinh. RÌn luyÖn "t­ duy tÝch hîp" cho c¸c em. N©ng cao kÜ n¨ng nghe - nãi - ®äc - viÕt cña häc sinh, t¹o høng thó, kh¬i gîi c¸ch häc tèt bé m«n Ng÷ v¨n trong nhµ tr­êng THCS. Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy gióp t«i vµ ®éng nghiÖp cña t«i ®­îc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, rÌn luyÖn tay nghÒ ngµy cµng v÷ng vµng h¬n, ®Ó ®¸p øng tèt víi sù ®æi míi ch­¬ng tr×nh SGK phôc vô c¸c thÕ hÖ häc sinh ngµy cµng tèt h¬n. D¹y Ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp, tÝch cùc trong d¹y häc lµ mét qóa tr×nh chuyÓn ®æi vÒ t­ duy. V× thÕ cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau, nhiÒu khi tr¸i ng­îc nhau. Cã quan ®iÓm cho r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n, cã quan ®iÓm cho r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò khã thùc hiÖn. V× thÕ cÇn ph¶i cã mét quan ®iÓm ®óng ®¾n, khoa häc th× míi thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò nµy. §èi víi häc sinh ng¹i ®äc v¨n b¶n, chØ thô ®éng nghe, ghi chÐp ®· g©y c¶n trë cho viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®æi míi nµy .... V× thÕ viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi nµy kh«ng hÒ dÔ dµng, cÇn cã quyÕt t©m cao míi v÷ng vµng thùc hiÖn tèt ®­îc. Song t«i thiÕt nghÜ víi sù nhËn thøc ®óng ®¾n, víi lßng yªu nghÒ, lo l¾ng quan t©m, tr©n träng thÕ hÖ trÎ th× nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn còng kh«ng khã kh¾c phôc ®èi víi c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh. II. Thay lêi kÕt luËn. D¹y Ng÷ v¨n ë tr­êng THCS theo ph­¬ng ph¸p §äc - HiÓu v¨n b¶n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp tÝch cùc lµ tr¸ch nhiÖm, lµ nguån c¶m høng cña mçi thÇy c« gi¸o d¹y v¨n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi b¶n th©n t«i. V× thÕ vÊn ®Ò nµy, cÇn ®­îc quan t©m ®óng møc ®Ó hiÖu qu¶ gi¸o dôc, chÊt l­îng gi¸o dôc ngµy cµng tèt h¬n. §Ò tµi nµy lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi tr­íc ®©y cña t«i. §ã lµ nh÷ng ®Ò tµi nh­: "D¹y häc b»ng ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò", "Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh", "LÊy häc sinh lµm trung t©m trong d¹y häc", "D¹y Ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p tÝch hîp tÝch cùc".... NhiÒu ®Ò tµi cña t«i ®· ®­îc c«ng nhËn ®Ò tµi cÊp TØnh vµ xÕp lo¹i B, C. §Õn ®Ò tµi nµy, t«i ®· ®Çu t­ suy nghÜ, th¨m dß, häc hái b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi nµy ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. N¨m nay, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy cïng c¸c ®ång chÝ, ®ång nghiÖp, cïng c¸c bËc ®µn anh vµ nh÷ng nhµ chuyªn m«n, ®Ó mong ®­îc trao ®æi vµ ®¸nh gi¸ ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn vµ hiÖu qu¶ h¬n. Vµ t«i m¹nh d¹n bµy tá lßng nhiÖt thµnh víi nghÒ vµ ®ång nghiÖp cña m×nh. §­îc nh­ vËy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Qua ®©y t«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång nghiÖp ë c¸c tr­êng b¹n ®· giòp ®ì t«i. Cuèi cïng t«i xin m¹nh d¹n gãp ý kiÕn, khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy lµ: SGK cÇn tinh gi¶n h¬n n÷a (v× cã phÇn kiÕn thøc cßn nÆng), thÓ hiÖn khoa häc h¬n tÝnh tÝch hîp trong tõng ®¬n vÞ bµi häc (tuÇn häc) mét c¸ch hîp lý. N©ng cao gi¸ trÞ ®äc v¨n thµnh v¨n ho¸ ®äc. Mong PGD&§T vµ Së GD&§T nªn cã nhiÒu chuyªn ®Ò ë mçi kú vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ch­¬ng tr×nh häc, SGK ®Ó b¹n bÌ, ®ång nghiÖp ®­îc rót kinh nghiÖm, ®iÒu chØnh, bæ sung, thèng nhÊt.... nh÷ng vÊn ®Ò mµ ch­¬ng tr×nh ®Æt ra theo tinh thÇn ®æi míi trong SGK. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tr­êng THCS D©n Hoµ - Thanh Oai Th¸ng 4 n¨m 2010 T¸c gi¶ NguyÔn ThÞ Hµ ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cña Héi ®ång khoa häc c¬ së Chñ tÞch héi ®ång (Ký tªn, ®ãng dÊu) Néi dung ®Ò tµi " D¹y ng÷ v¨n ë tr­êng THCS theo ph­¬ng ph¸p §äc - HiÓu v¨n b¶n ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc trong d¹y häc" PhÇn A: C¬ së cña ®Ò tµi ( Lý do chän ®ª tµi) I - C¬ së lý luËn: - TÝch cùc h­ëng øng NghÞ quyÕt 40 cña Quèc Héi, chØ thÞ 14 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ: Ngµnh gi¸o dôc thùc hiÖn d¹y s¸ch gi¸o khoa míi theo ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi. - Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2009 – 2010"Haikh«ng": nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc. - S¸ch gi¸o khoa míi ®­îc biªn so¹n theo h­íng tÝch hîp gi÷a 3 ph©n m«n: ( V¨n - TiÕng ViÖt - TËp lµm v¨n). - S¸ch gi¸o khoa lµ c«ng tr×nh khoa häc s­ ph¹m cña tËp thÓ c¸c nhµ nghiªn cøu ®Çu t­ c«ng søc biªn so¹n, thùc nghiÖm söa ch÷a, hoµn thiÖn vµ ®­îc héi ®ång thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ th«ng qua. V× thÕ chóng ta cÇn tr©n träng c«ng tr×nh nghiªn cøu nµy. - D¹y Ng÷ V¨n theo ph­¬ng ph¸p ®äc hiÓu v¨n b¶n. §¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc ®Ó ph¸t huy hÕt ®­îc kh¶ n¨ng suy nghÜ tËp thÓ ... cña mäi ®èi t­îng häc sinh ®­îc thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tÝch cùc cña b¶n th©n ®ãng gãp ý kiÕn trong giê häc. - Thùc hiÖn d¹y s¸ch gi¸o khoa theo ph­¬ng ph¸p míi lµ nhiÖm vô chñ yÕu cña gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay. II. C¬ së thùc tiÔn. 1. T×nh h×nh d¹y vµ häc. - Thùc tÕ gi¸o viªn d¹y s¸ch gi¸o khoa míi ®­îc 8 n¨m 6; 7n¨m líp 7; 6n¨m líp 8 vµ 5n¨m líp 9 nªn kinh nghiÖm tÝch luü ®­îc cßn h¹n chÕ. - Gi¸o viªn cßn lóng tóng vÒ nhiÒu mÆt, vÒ kiÕn thøc ë mét sè t¸c phÈm, bµi häc míi ®­a vµo SGK, ®Æc biÖt lµ vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng ®æi míi. VÒ ph­¬ng ph¸p d¹y Ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp, tÝch cùc trong d¹y häc cßn nhiÒu lóng tóng. Mét lµ qu¸ gß bã, g­îng Ðp. Hai lµ l¹m dông tÝch hîp mµ kh«ng ®i s©u vµo ph©n m«n - tiÕt häc ®ang thùc hiÖn. NhiÒu gi¸o viªn nhËn thøc tèt b¶n chÊt cña ph­¬ng ph¸p nµy, rÌn cho häc sinh kü n¨ng ®äc - hiÓu v¨n b¶n, nhËn thøc tèt b¶n chÊt cña h­íng tÝch cùc, tÝch hîp mong muèn thøc hiÖn vÊn ®Ò nµy mét c¸ch tèt nhÊt, nh­ng ch­a cã mét quy tr×nh khoa häc, hîp lý ®Ó vËn dông trong gi¶ng d¹y. Thùc tÕ SGK Ng÷ v¨n míi tiÕp tôc ®­îc biªn so¹n theo h­íng tÝch cùc ®· cã truyÒn thèng trong viÖc gi¶ng d¹y vµ häc v¨n, gióp häc sinh nhËn thøc ®­îc gi¸ trÞ t¸c phÈm v¨n ch­¬ng ®Ých thùc. Tr¸nh xa vµo ph­¬ng ph¸p x· héi häc dung tôc, gi¶n ®¬n. §Æc biÖt ph¶i coi träng viÖc nhËn thøc t¸c phÈm ë mét cÊp ®é b¶n chÊt, chØnh thÓ. §èi víi häc sinh viÖc häc tËp, tiÕp thu SGK míi, c¸c em còng ch­a ®Þnh h×nh râ vÊn ®Ò ph­¬ng ph¸p häc tËp ®æi míi, ®Ó theo kÞp víi sù ®æi míi trong ch­¬ng tr×nh cña SGK míi. 2. Kh¶o s¸t thùc tÕ. Qu¸ tr×nh t×m hiÓu nh÷ng giê d¹y cña gi¸o viªn vµ kh¶o s¸t thùc tÕ nh÷ng sè liÖu sau ®· ph¶n ¶nh râ nÐt t×nh h×nh thùc tÕ. Sè giê ® · dù giê Sè giê kh«ng ¸p dông PP trªn Tû lÖ % Sè giê ¸p dông ®óng møc Tû lÖ % Sè giê ®¹t yªu cÇu tèt Tû lÖ % 100 73 73 15 15 12 12 Sè giê XL Trung b×nh Kh¸ Giái 100 77 77 13 13 10 10 Râ rµng b¶ng sè liÖu trªn ®· nãi lªn sè giê ®¹t yªu cÇu d¹y Ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p ®æi míi lµ cßn Ýt. V× thÕ sè giê ®¹t kh¸, giái còng ch­a nhiÒu. ViÖc d¹y häc theo h­íng ®æi míi trong c¸c giê häc, lµ nh÷ng yªu cÇu quan träng cña viÖc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i giê ®¹t lo¹i giái. Bëi nã lµ nhu cÇu cÊp thiÕt, c¬ b¶n quan träng cña ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc theo SGK míi. * §èi víi häc sinh: Sè häc sinh ®­îc kh¶o s¸t Sè häc sinh khèng n¨m ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y - häc theo h­íng míi Sè häc sinh biÕt vµ n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi. Sè häc sinh biÕt vËn dông tèt 140 em 90 em 28 em. 22 em - §©y lµ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng chung cña gi¸o viªn trong viÖc gi¶ng d¹y ®èi víi häc sinh. - V× ®iÒu nµy khiÕn t«i suy nghÜ: Nhµ gi¸o THCS còng ph¶i cã t­ thÕ cña nhµ nghiªn cøu khoa häc, kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ mét gi¸o viªn theo nghÜa; tiÕp thu ý kiÕn cña ng­êi kh¸c ®Ó truyÒn thô cho häc sinh. Tõ ®ã t«i ®· nghiªn cøu c¸c giê d¹y thµnh c«ng cña ®ång chÝ, ®ång nghiÖp gi¸o viªn giái, ®ång nghiÖp yªu nghÒ, cña nh÷ng ng­êi ®i tr­íc cã t©m huyÕt, vµ nghiªn cøu SGK, SGV, c¸c tµi liÖu, t¹p trÝ gi¸o dôc, b¸o v¨n häc tuæi trÎ... T«i ®· lùa chän, ch¾t läc vµ thÓ nghiÖm ®­îc ®ång nghiÖp vµ nh÷ng ng­êi ®i tr­íc hÕt søc ®éng viªn, gãp ý, gióp t«i thùc hiÖn nghiªn cøu thÓ nghiÖm vµo viÕt ®Ò tµi nµy. 3. Môc tiªu cña ®Ò tµi. T×m ra ®­îc mét quy tr×nh khoa häc hîp lý ®Ó thùc hiÖn tèt h­íng d¹y vµ häc theo ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc trong giê häc, gióp cho qu¸ tr×nh nhËn thøc cña häc sinh víi bé m«n Ng÷ v¨n ngµy cµng tèt h¬n. III. Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi. §©y lµ ®Ò tµi mµ t«i ®· nghiªn cøu tõ khi SGK míi xuÊt hiÖn mét dßng ch÷ (®äc - hiÓu v¨n b¶n). Trong cuèn SGK líp 6 cña m«n Ng÷ v¨n. T«i ®· Êp ñ, suy ngÉm, t×m ra ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu trong SGK thùc ra lµ mét ph­¬ng ph¸p nh­ thÕ nµo? T«i nghÜ ®Õn nay, t«i ®· kh¸ n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p nµy vµ mong muèn nh÷ng n¨m tiÕp theo t«i sÏ ngµy cµng hoµn thiÖn tèt ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y m«n Ng÷ v¨n cña m×nh. PhÇn B: Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, nh÷ng biÖn ph¸p, néi dung chñ yÕu thùc hiÖn ®Ò tµi. I. T×m hiÓu nghiªn cøu kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña ph­¬ng d¹y ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n, theo nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc trong d¹y häc. 1. Ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n lµ nh­ thÕ nµo? §©y lµ ®iÒu gi¸o viªn cßn lóng tóng nhÊt. - Tr­íc ®©y d¹y v¨n häc chñ yÕu lµ nh»m lµm cho häc sinh thÊy ®­îc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña nh÷ng t¸c phÈm v¨n ch­¬ng. Nh÷ng c¸i hay c¸i ®Ñp ®ã lµ do chÝnh gi¸o viªn cung cÊp, c¶m nhËn vµ ph©n tÝch hé cho häc sinh. C¸c giê v¨n chñ yÕu thuyÕt tr×nh, gi¶ng gi¶i cho häc sinh nghe nh÷ng ®iÒu thÇy c« hiÓu vµ c¶m nhËn ®­îc vÒ t¸c phÈm Êy. Cßn b¶n th©n häc sinh hiÓu vµ c¶m nhËn nh­ thÕ nµo th× ch­a ®­îc chó ý ®óng møc. Häc sinh kh«ng cÇn ®äc t¸c phÈm còng ®­îc, ®i thi miÔn lµ nãi dïng miÔn lµ ®· nghe vµ ghi chÐp ®­îc trªn líp hoÆc häc thuéc nh÷ng tµi liÖu tham kh¶o ... §©y lµ mét h¹n chÕ khiÕn cho häc sinh bÞ ®éng, thiÕu tÝnh s¸ng t¹o. Víi ch­¬ng tr×nh vµ SGK Ng÷ v¨n THCS míi, d¹y v¨n thùc chÊt lµ d¹y cho häc sinh ph­¬ng ph¸p ®äc v¨n. §äc v¨n cÇn ®­îc hiÓu mét c¸ch toµn diÖn. §ã lµ qu¸ tr×nh bao gåm viÖc tiÕp xóc v¨n b¶n, th«ng hiÓu c¶ nghÜa ®en, nghÜa bãng, nghÜa h¶m Èn, còng nh­ thÊy ®­îc vai trß t¸c dông cña c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p nghÖ thuËt ng«n tõ, c¸c th«ng ®iÖp t­ t­ëng, t×nh c¶m, th¸i ®é cña ng­êi viÕt vµ c¶ gi¸ trÞ tù th©n cña h×nh t­îng nghÖ thuËt. §äc v¨n thao tinh thÇn ®ã thùc chÊt lµ toµn bé qu¸ tr×nh tiÕp nhËn, mµ v¨n b¶n (kÓ c¶ hiÓu vµ c¶m thô). Muèn thÕ c¸c em häc sinh ph¶i ®­îc trang bÞ trªn hai ph­¬ng diÖn: nh÷ng kiÕn thøc ®Ó ®äc v¨n vµ ph­¬ng ph¸p ®äc v¨n. Nh÷ng kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p nµy chØ cã thÓ cã ®­îc, qua viÖc thùc hµnh trong qu¸ tr×nh ®äc v¨n th«ng qua c¸c v¨n b¶n, t¸c phÈm cô thÓ tiªu biÓu cho c¸c thÓ lo¹i ë tõng giai ®o¹n lÞch sö v¨n häc. V× vËy, mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña viÖc d¹y häc Ng÷ V¨n THCS lµ tËp trung h×nh thµnh cho häc sinh c¸ch ®äc v¨n, ph­¬ng ph¸p ®äc v¨n theo thÓ lo¹i, ®Ó dÇn dÇn c¸c em cã thÓ tù ®äc ®­îc v¨n, hiÓu t¸c phÈm v¨n häc mét c¸ch khoa häc, ®óng ®¾n. §iÒu nµy, ph¶i th«ng qua hÖ thèng v¨n b¶n - t¸c phÈm tiªu biÓu (nh­ lµ nh÷ng v¨n liÖu, ng÷ liÖu). Vµ cÇn trang bÞ cho häc sinh c¸c kiÕn thøc ViÖt Ng÷ víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ vµ cÊp ®é ng«n ng÷ nh­: tõ, c©u, ®o¹n v¨n, tng, v¨n b¶n .... Bëi chÝnh nh÷ng ®¬n vÞ ng«n ng÷ nµy t¹o nªn thÕ giíi h×nh t­îng cña t¸c phÈm v¨n häc. Do ®ã viÖc ph©n tÝch, c¶m nhËn t¸c phÈm v¨n häc th«ng qua c¸c ®¬n vÞ ng«n ng÷ trong mçi t¸c phÈm ®ã. C¸c kiÕn thøc nµy, lµ ch×a kho¸ gióp c¸c em ®äc - hiÓu t¸c phÈm v¨n häc cã hiÖu qu¶ h¬n. D¹y ®äc v¨n chÝnh lµ trang bÞ cho häc sinh v¨n hãa ®äc v¨n. Ng­îc l¹i qua viÖc d¹y, ®äc v¨n mµ h×nh thµnh vµ cñng cè nh÷ng tri thøc Ng÷ V¨n liªn quan. Còng qua ®ã, mµ thùc hiÖn nhiÖm vô cao c¶ cña m«n häc lµ gi¸o dôc t©m hån, t­ t­ëng, ãc thÈm mÜ, lßng nh©n ¸i, x©y ®¾p nh÷ng t×nh c¶m, lèi sèng tèt ®Ñp cho häc sinh. ChÝnh v× thÕ, mét nhiÖm vô quan träng cña viÖc d¹y häc Ng÷ V¨n lµ tËp trung h×nh thµnh cho häc sinh c¸ch ®äc v¨n, ®Ó phôc vô nhu cÇu ®äc v¨n trong cuéc sèng hµng ngµy cña c¸c em. D¹y ®äc - hiÓu v¨n b¶n kh«ng ®èi lËp d¹y theo kiÓu gi¶ng v¨n, nh­ng cã nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau. §ã lµ nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau sau ®©y: Gi¶ng v¨n §äc - hiÓu v¨n b¶n - Nghiªng vÒ c«ng viÖc cña thÇy. - ThÇy nãi c¸i hay mµ thÊy c¶m nhËn ®­îc cho häc sinh nghe. - Nghiªng vÒ khai th¸c néi dung, t­ t­ëng cña v¨n b¶n. - Ýt chó ý ng«n tõ vµ c¸c h×nh thøc nghÖ thuËt cô thÓ. - NhiÒu khi häc sinh kh«ng cÇn ®äc v¨n b¶n. - Häc sinh hiÓu biÕt c¸c v¨n b¶n ®­îc häc trong tr­êng. - Tæ chøc cho trß thùc hiÖn. - Trß tù kh¸m ph¸ ra c¸i hay, c¸i ®Ñp cña v¨n b¶n theo ý m×nh. - TËp trung khai th¸c vÎ ®Ñp néi dung qua h×nh thøc v¨n b¶n. - B¸m s¸t c©u ch÷ cña v¨n b¶n ®Ó chØ ra néi dung, t­ t­ëng. - Häc sinh b¾t buéc ph¶i ®äc v¨n b¶n. - Häc sinh cã ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu c¸c t¸c phÈm v¨n häc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng. ChÝnh v× sù kh¸c nhau trªn mµ c¸c b­íc chuÈn bÞ gi¸o ¸n, hÖ thèng c©u hái c¸c b­íc lªn líp (tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc) cÇn cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n. 2. §¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp - tÝch cùc d¹y häc. a. TÝch hîp. - Ngay tªn m«n häc: Ng÷ v¨n ®· thÓ hiÖn quan ®iÓm tÝch hîp vµ ch­¬ng tr×nh ®· kh¼ng ®Þnh: "LÊy quan ®iÓm tÝch hîp lµm nguyªn t¾c chØ ®¹o tæ chøc néi dung ch­¬ng tr×nh biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa vµ lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc phï hîp". - Ba ph©n m«n (V¨n - TiÕng viÖt - TËp lµm v¨n) ph¶i h­íng vµo mét lµ Ng÷ v¨n vµ m«n Ng÷ v¨n hµm chøa c¶ ba ph©n m«n trªn. V× thÕ viÖc gi¶ng d¹y theo ®iÓm tÝch hîp kh«ng phñ ®Þnh viÖc d¹y c¸c tri thøc, kÜ n¨ng riªng cña tõng ph©n m«n. VÊn ®Ò lµ lµm thÕ nµo phèi hîp c¸c tri thøc, kÜ n¨ng thuéc tõng ph©n m«n thËt nhuÇn nhuyÔn nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung cña m«n Ng÷ V¨n. - Lµm sao kÕt hîp thËt tèt viÖc h×nh thµnh cho häc sinh n¨ng lùc ph©n tÝch b×nh gi¶ng vµ c¶m thô v¨n häc víi viÖc h×nh thµnh kÜ n¨ng: Nghe - Nãi - §äc - ViÕt, vèn lµ qu¸ tr×nh g¾n bã h÷u c¬ vµ hç trî nhau hÕt søc ®¾c lùc. - V× thÕ gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y ph¶i biÕt thùc hiÖn mäi yªu cÇu mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o. MÊu chèt cña sù s¸ng t¹o ®ã lµ lu«n lu«n suy nghÜ vÒ môc tiªu cña bé m«n Ng÷ v¨n ®Ó t×m ra nh÷ng yÕu tèt ®ång quy gi÷a ba ph©n m«n, tÝch hîp trong tõng thêi ®iÓm, theo tõng vÊn ®Ò. TÝch hîp theo tõng thêi ®iÓm (lµ tiÕt häc, bµi häc) lµ tÝch hîp ngang gi÷a ba ph©n m«n. VÝ dô: Khi d¹y c¸c bµi th¬ tr÷ t×nh Trung ®¹i cña ViÖt Nam vµ Trung Quèc (cã th¬ ch÷ H¸n), TiÕng viÖt cã tõ H¸n ViÖt, tËp lµm v¨n hîp vÒ ®Æc ®iÓm vÒ v¨n b¶n biÓu c¶m. TÝch hîp (theo tõng vÊn ®Ò) lµ tÝch hîp ®äc, lµ tÝch hîp vÒ néi dung ®ang gi¶ng d¹y cña mét ph©n m«n cã liªn hÖ ®Õn néi dung kh¸c hoÆc sÏ häc ë ph©n m«n kia hoÆc chÝnh v× ë ph©n m«n ®ã. Nh»m cñng cè kiÕn thøc ®· häc, ®Ó giíi chÝ tß mß, t¹o høng thó cho häc sinh häc tËp. Quan ®iÓm tÝch hîp ph¶i qu¸n chiÖt ë mäi kh©u kÓ c¶ kh©u kiÓm tra, ®¸nh gi¸. V× thÕ khi ®Ò bµi gi¸o viªn còng ph¶i chó ý ®Õn kiÕn thøc tÝch hîp ®Ó häc sinh tÝch cùc lµm bµi. b. TÝch cùc: Lµ ph¸t huy tèi ®a tÝnh tÝch cùc, tÝnh s¸ng t¹o cña häc sinh, chñ thÓ häc tËp ë tÊt c¶ c¸c kh©u: tõ viÖc chuÈn bÞ bµi, s­u tÇm tµi liÖu, ph¸t biÓu trong tæ nhãm .... tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ®¸nh gi¸ b¹n..... - Häc sinh biÕt chñ ®éng tiÕp cËn t¸c phÈm theo h­íng ®äc - suy nghÜ - suy ngÉm, liªn t­ëng. ViÖc ®äc - hiÓu v¨n b¶n (gåm c¶ c¶m thô). - Häc sinh cã thÓ tr¶ lêi hÖ thèng c©u hái ë cÊp ®é kh¸c nhau. Tõ cô thÓ ®Õn kh¸i qu¸t, tõ dÔ ®Õn khã, tõ nh÷ng vÊn ®Ò trong bµi häc ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò ë ngoµi bµi häc cã b¸o ho¹t ®éng Ng÷ v¨n, häat ®éng vÒ v¨n nghÖ .... BÒ s©u lµ sù suy nghÜ ®µo sau vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ, tØ mØ nh­ suy ngÉm kü vÒ tõng chó thÝch, tra cøu nghÜa tõ khã, lËp hå s¬, b×nh luËn, b×nh gi¶ng.... - Tæ chøc nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng häc tËp phong phó t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng trong häc tËp (c¸c trang thiÕt bÞ d¹y häc), ®å dïng d¹y häc gãp phÇn c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo h­íng tÝch hîp - tÝch cùc: tranh ¶nh, m¸y chiÕu, b¶ng phô, kªnh h×nh. Tãm l¹i, d¹y ng÷ van theo ph­¬ng ph¸p §äc - HiÓu v¨n b¶n ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch cùc trong d¹y häc. II. Thùc hµnh ¸p dông vµo gi¶ng d¹y §Ò tµi nµy, ®· ®­îc t«i vµ c¸c thµnh viªn trong tæ do t«i chØ ®¹o thùc hiÖn tõ nh÷ng n¨m häc 2001 - 2002 ®Õn nay. Sau ®©y lµ mét vµi vÝ dô cô thÓ, c¸c v¨n b¶n ®­îc d¹y theo thÓ lo¹i ë c¸c khèi líp. V¨n b¶n: §éng Phong Nha TuÇn: 33 (SGK - NV6 - TËp II) - TrÇn Hoµng- TiÕt: 129. I. KÕt qu¶ cÇn ®¹t. - Gióp häc sinh nhËn thÊy vÎ ®Ñp, gi¸ trÞ, tiÒm n¨ng cña §éng Phong Nha. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng quan s¸t, sö dông tõ ng÷, h×nh ¶nh khit¶. - Yªu quý, tù hµo, cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ danh lam th¾ng c¶nh. II. Ph­¬ng ph¸p. - §äc - HiÓu v¨n b¶n. - KÕt hîp ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò víi tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng ®éc lËp vµ ho¹t ®éng nhãm, tÝch cùc kiÕn thøc m«n ®Þa lý, mét sè bµi häc tiÕng viÖt, TËp lµm v¨n. III. ChuÈn bÞ. Gi¸o ¸n, b¶n ®å, c¸c h×nh ¶nh, bµi viÕt vÒ §éng Phong Nha, ®å dïng kh¸c nh­ m¸y chiÕu..... IV. Qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc. * Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh líp, kiÓm tra bµi cò. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS Néi dung cÇn ®¹t. * Ho¹t ®éng 2: - GV giíi thiÖu bµi míi. - Dïng m¸y chiÕu: Giíi thiÖu vÝ trÝ §éng Phong Nha trªn b¶n ®å. - Em cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ §éng Phong Nha? - C¶m nhËn cña em vÒ Phong Nha nh­ thÕ nµo? * Ho¹t ®éng 3: - Gi¸o viªn ®äc 1 ®o¹n. - Gäi 2 häc sinh ®äc tiÕp. - H·y gi¶i nghÜa tõ ®éng, th¸m hiÓu. - T¹i sao §éng Phong Nha ®­îc coi lµ v¨n b¶n nhËt dông. - Ph­¬ng thøc biÕu ®¹t chÝnh cña v¨n b¶n lµ g×? - H·y nªu bè côc cña v¨n b¶n? * Ho¹t ®éng 4: - Con ®­êng vµo ®éng ®­îc giíi thiÖu nh­ thÕ nµo? - Gi¸o viªn chiÕu h×nh ¶nh thuyÒn vµo ®éng. - Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch miªu t¶ c¶nh vËt, nh÷ng khèi nui ®¸ v«i hoang s¬ trë lªn gÇn gòi cña t¸c gi¶. - §iÒu ®ã chøng tá sù hiÓu biÕt cña t¸c gi¶ vÒ Phong Nha nh­ thÕ nµo? - Gi¸o viªn b×nh. - §o¹n v¨n ®­îc miªu t¶ theo tr×nh tù nµo? §éng Phong Nha cã cÊu tróc ra sao? - §éng kh« ®­îc t¸c gi¶ giíi thiÖu khÐo lÐo ntn? - Theo em t×nh c¶m th¸i ®é cña t¸c gi¶ víi Phong Nha nh­ thÕ nµo. - GV phª b×nh. - C¸ch giíi thiÖu ®éng n­íc so víi ®éng kh« cã g× kh¸c? - Ph­¬ng ph¸p giíi thiÖu ®ã gióp em hiÓu g× vÒ ®éng n­íc? - Em h×nh dung vÒ ®éng n­íc nh­ thÕ nµo? - H·y b×nh chi tiÕt (c¶m nhËn). "Trªn v¸ch cã nhµnh phong lan xanh biÕt ...." - Theo em víi vÎ ®Ñp cña ®éng sÏ thu hót nh÷ng du kh¸ch nµo? - C¶m nhËn cña em vÒ toµn c¶nh ®éng Phong Nha. - T¸c gi¶ ®· ph¸t hiÖn nh÷ng gi¸ trÞ vµ tiÒm n¨ng cña Phong Nha nh­ thÕ nµo? - Lêi nhËn xÐt cña nhµ th¸m hiÓm ng­êi Anh cã ý nghÜa g×? - Phong Nha cã nh÷ng triÓn väng vÒ nh÷ng mÆt nµo? - Tr¸ch nhiÖm cña mäi ng­êi ®èi víi Phong Nha nh­ thÕ nµo? - N¨m 2003 di s¶n cña ViÖt Nam ®­îc c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn ThÕ giíi. - KÓ mét vµi danh lam th¾ng c¶nh kh¸c. * Ho¹t ®éng 5: - V¨n b¶n ®Ò cËp ®Õn vÉn ®Ò g×? - V¨n b¶n nhËt dông nµy thµnh c«ng vÒ nh÷ng mÆt nµo? - Häc sinh quan s¸t. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Nghe. - §äc diÔn c¶m. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - §äc phÇn 1. - Suy nghÜ tr¶ lêi. - Quan s¸t c¸c h×nh ¶nh. - Suy nghÜ tr¶ lêi (Giíi thiÖu vÒ t¸c gi¶). - Quan s¸t v¨n b¶n suy nghÜ tr¶ lêi - Ho¹t ®éng c¸ nh©n. (Suy nghÜ tr¶ lêi). (Suy nghÜ tr¶ lêi). (Suy nghÜ tr¶ lêi). - HS ®äc phÇn v¨n b¶n tiÕp theo. - Quan s¸t h×nh ¶nh. - Th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. (Suy nghÜ tr¶ lêi). (Suy nghÜ tr¶ lêi). - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. (Suy nghÜ tr¶ lêi). - ý kiÕn häc sinh. - HS kÓ. - HS suy nghÜ tr¶ lêi c¸ nh©n. - §ã lµ mét kú quan cña thiªn nhiªn míi ®­îc ph¸t hiÖn cßn ch­a ®­îc mäi ng­êi biÕt ®Õn. 1. §äc: thÓ hiÖn ®­îc sù ng¹c nhiªn, thó vÞ.... 2. HiÓu nghÜa tõ: ®ång hang réng ¨n s©u vµo nói. 3. ThÓ lo¹i. - Néi dung: vÊn ®Ò gÇn gòi, thiÕt thùc víi cuéc sèng. 4. Bè côc (3 phÇn). a. VÞ trÝ ®Þa lÝ, con ®­êng vµo ®éng. b. C¶nh t­îng §éng Phong Nha. c. Gi¸ trÞ tiÒm n¨ng cña ®éng. II. §äc - HiÓu v¨n b¶n. 1. Giíi thiÖu chung vÒ §éng Phong Nha. - ThuyÕt minh: hai ®­êng vµo ®éng, du kh¸ch nªn ®i ®­êng thuû. - C¶nh thiªn nhiªn t¹o nh©n t¹o thËt hµi hoµ. - C¶nh vËt lªn th¬, h÷u t×nh, gîi sù gÇn gòi. - NghÖ thuËt t¶ theo tr×nh tù kh«ng gian, tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ, ngoµi vµo trong. 2. C¶nh s¾c §éng Phong Nha. a. Hµi hoµ vÒ cÊu tróc. b. VÎ ®Ñp cña ®éng kh«. - Nguån gèc: x­a lµ dßng s«ng ngÇm.... ®Ñp tùa cung ®iÖn nguy nga. - HiÖn t¹i: lµ nh÷ng vßm ®¸, v©n nhò .... tuyÖt ®Ñp. - Víi liªn t­ëng ®éc ®¸o, so s¸nh, miªu t¶ t¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn niÒm say mª víi Phong Nha. c. VÎ ®Ñp cña ®éng n­íc. - ThuyÕt minh: sè liÖu miªu t¶ ... - §é s©u, trong dµi cña s«ng Ng©m cã tíi 14 bu«ng n­íc th«ng nhau ... - Ng«n ng÷ miªu t¶ ®Æc s¾c: - Khèi ®· mµu s¾c huyÒn ¶o lãng l¸nh .... tiÕng chu«ng. - Chi tiÕt vÒ nhµnh phong lan, nãi vÒ sù sèng trµn ®Çy trong ®éng Phong Nha huyÒn bÝ. - C¸c du kh¸ch nhµ khoa häc... - §éng víi vÎ ®Ñp hïng vÜ, bÝ hiÓm, hoang s¬, léng lÉy... thËt søng lµ "§Ö nhÊt thiªn k× quan". 3/ Gi¸ trÞ tiÒm n¨ng cña ®éng phong nha. - §éng Phong Nha. + K× quan ®Ö nhÊt ®éng. + B¶y c¸i nhÊt. - §¸nh gi¸ ®óng ®¾n cña ng­êi ViÖt Nam vµ du kh¸ch n­íc ngoµi. - TiÒm n¨ng: khoa häc, du lÞch, giao l­u, héi nhËp: ViÖt Nam víi ThÕ giíi. - Tr¸ch nhiÖm: tÝch cùc b¶o vÖ, gi÷ g×n vÎ ®Ñp tù nhiªn cña ®éng. - H­¬ng tÝch (Hµ T©y). - BÝch §éng (Ninh B×nh). - Tam Thanh (L¹ng S¬n)... III. Tæng kÕt. - Ghi nhí SGK. * Ho¹t ®éng 6: Bµi 1: (ë líp). - Chia 3 nhãm - chän 3 em tËp lµm h­íng dÉn viªn giíi thiÖu cho quý kh¸ch vÒ §éng Phong Nha. - Tuyªn d­¬ng häc sinh lµm tèt nhÊt. - Muèn lµm h­íng dÉn viªn tèt yÕu tè nµo? - Gi¸o viªn ®¸nh gi¸. Bµi 2: (vÒ nhµ). - Suy nghÜ vÒ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«i tr­êng qua 2 v¨n b¶n: §éng Phong Nha vµ Bøc th­ cña thñ lÜnh da ®á (Gi¸o viªn gîi ý). VÒ thÓ lo¹i th¬ cã v¨n b¶n sau: V¨n b¶n: Sang thu - H÷u ThØnh - (SGK - Ng÷ v¨n 9 - tËp II). TuÇn: 25. TiÕt: 121. I. KÕt qu¶ cÇn ®¹t: - HiÓu ®­îc nh÷ng c¶m nhËn tinh tÕ cña nhµ th¬ H÷u ThØnh vÒ sù biÕn ®æi cña ®Êt trêi tõ cuèi h¹ sang thu. - RÌn luyÖn kü n¨ng ®äc vµ c¶m thô t¸c phÈm th¬. II. Ph­¬ng ph¸p. - §äc - hiÓu v¨n b¶n. - Ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò víi tæ chøc cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm. TÝch hîp kiÕn thøc víi tiÕng viÖt (gi¶i nghÜa tõ) víi tËp lµm v¨n (b×nh luËn, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ...) bµi th¬. III. ChuÈn bÞ. - Gi¸o ¸n, tranh ¶nh vÒ mïa thu.... bµi viÕt vÒ mïa thu. IV. Qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc. HÖ thèng c¸c ho¹t ®éng Néi dung cÇn ®¹t. * Ho¹t ®éng 1: - æn ®Þnh líp. KiÓm tra bµi cò. - Häc sinh suy nghÜ tr¶ lêi. - GV ®¸nh gi¸, cho ®iÓm. * Ho¹t ®éng 2: (Giíi thiÖu bµi). - GV ®äc mét bµi th¬ vÒ mïa thu. (Thu vÒ) - HS nªu ®Æc s¾c vÒ mïa thu. - C¶m nhËn chung cña em vÒ bµi "Sang thu" cña H÷u ThØnh. * Ho¹t ®éng 3: - HS ®äc chó thÝch SGK. - HS th¶o luËn nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm? - H·y thùc hiÖn nh÷ng nÐt ®Æc s¾c, ®éc ®¸o vÒ nhµ th¬ H÷u ThØnh. - HiÖn nay «ng gi÷ c­¬ng vÞ nµo trong nhµ v¨n ViÖt Nam? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - Bµi th¬ ®­îc viÕt vµo thêi gian nµo? - Nªu ®¹i ý bµi th¬? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS quan s¸t v¨n b¶n, t×m hiÓu nghÜa cña mét sè tõ khã (SGK). * Ho¹t ®éng 4: - GV nªu c¸ch ®äc bµi th¬? - Nh¾c nhë häc sinh chó ý ë mét sè tõ cÇn nhÊn giäng ... - GV ®äc mÉu mét ®o¹n. - HS ®äc tiÕp bµi. - HS chó ý quan s¸t khæ th¬ 1 (®äc thÇm). - Nªu c¶m nhËn khæ th¬. - §Æt nhan ®Ò cho khæ th¬. - Qua viÖc ®äc, c¶m nhËn em ph¸t hiÖn g× vÒ nh÷ng tõ ng÷ nãi lªn tÝn hiÖu vÒ sù chuyÓn mïa cña ®Êt trêi? - Khi nµo ta c¶m nhËn ®­îc "h­¬ng æi". - Giã se? - C¶m nhËn cña nhµ th¬ khi nhËn ra tÝn hiÖu nµy béc lé nh­ thÕ nµo? - Häc sinh quan s¸t v¨n b¶n th¶o luËn nhãm vÒ hÖ thèng h×nh ¶nh ®Æc s¾c, ®éc ®¸o thÓ hiÖn trong bµi th¬ cña H÷u ThØnh. - Nh÷ng gîi vÒ mïa thu trong th¬ cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c? - HS suy nghÜ th¶o luËn råi ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - Bøc tranh thiªn nhiªn giao mïa ®­îc t¹o dùng nh­ thÕ nµo? - §¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt: Tõ ng÷, h×nh ¶nh, tu tõ ... thÓ hiÖn ntn trong bµi th¬? - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS th¶o luËn nhãm chän nh÷ng c©u th¬ hay nhÊt cña bµi th¬. - HS tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ nh÷ng c©u th¬ ®ã? - T×m hiÓu nÐt ®Æc s¾c ë hai c©u th¬ cuèi bµi. * Ho¹t ®éng 5: - Bµi th¬ ®· thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt vµ néi dung ntn? - HS suy nghÜ (c¸ nh©n) tr¶ lêi. - HS ®äc nªu ý chÝnh trong ghi nhí (SGK). * Ho¹t ®éng 6: - HS ph©n tÝch, b×nh luËn khæ th¬ ®Çu cña bµi th¬. - HS tr×nh bµy miÖng. - Bµi th¬ lµ sù c¶m nhËn tinh tÕ cña H÷u ThØnh vÒ sù chuyÓn mïa. (Cuèi h¹ - ®Çu thu). I. §äc t×m hiÓu chó thÝch. 1. T¸c gi¶. - Nhµ th¬ H÷u ThØnh tªn ®Çy ®ñ lµ NguyÔn H÷u ThØnh, sinh n¨m 1942. Quª ë Tam D­¬ng - VÜnh Phóc. - Nhµ th¬ viÕt nhiÒu, viÕt hay vÒ con ng­êi, cuéc sèng n«ng th«n, vÒ mïa thu ... - Tõ n¨m 2000 H÷u ThØnh lµ tæng th­ ký nhµ v¨n ViÖt Nam. 2. Bµi th¬. - ViÕt cuèi n¨m 1977, víi nhiÒu h×nh ¶nh ®Æc s¾c vÒ thêi gian giao mïa H¹ - Thu. - Chó gi¶i (Tõ khã). Chïng ch×nh, dÒnh dµnh ....................... II. §äc - hiÓu v¨n b¶n. 1. §Êt trêi sang thu tÝn hiÖu cña sù chuyÓn mïa: - H­¬ng æi. - Giã se. - S­¬ng chïng ch×nh qua ngâ. - H×nh nh­ thu ®· vÒ Víi nghÖ thuËt chän t¶ tinh tÕ, ®Æc s¾c ®· diÔn t¶ c¶m xóc, ngì ngµng, b©ng khu©ng cña nhµ th¬ khi "thu vÒ"!. 2. Bøc tranh giao mïa. - H×nh ¶nh gîi c¶m ®éc ®¸o. + H­¬ng æi - Ph¶ - Giã se. + S­¬ng thu - chïng ch×nh. + S«ng thu - dÒnh dµnh. + C¸nh chim - véi v·. + M©y mïa h¹ - V¾t nöa m×nh sang thu. + N¾ng thu. + V¬i dÇn c¬n m­a. + SÈm bít bÊt ngê. - HÖ thèng s¾c mµu, h×nh ¶nh, mµu s¾c ®éc ®¸o, tinh tÕ, ©m thanh, ®­êng nÐt sèng ®éng, tõ biÓu c¶m ®Æc s¾c, tu tõ nh©n ho¸ .... thµnh c«ng. Nhµ th¬ ®· t¹o dùng bøc tranh thiªn nhiªn tuyÖt ®Ñp vÒ kho¶nh kh¾c giao mïa. 3. C©u th¬ ®Æc s¾c "SÊm còng bít bÊt ngê trªn hµng c©y ®øng tuæi" - T¶ thùc: (SÊm - Hµng c©y). - Hµm ý: Con ng­êi tõng tr¶i sÏ võng vµng h¬n tr­íc nh÷ng t¸c ®éng bÊt th­êng cña cuéc ®êi. III. Tæng kÕt. - NghÖ thuËt. - Néi dung. - Ghi nhí (SGK - Ng÷ v¨n 9 - tËp II - Trang 71). IV. LuyÖn tËp. Bµi 1: - §o¹n ®Çu bµi th¬. Bµi 2: (VÒ nhµ) - TËp s¸ng t¸c mét bµi th¬ nhá nãi ®Õn vÒ mïa thu. - Häc thuéc lßng bµi th¬. - So s¸nh c¸ch ®äc: ®äc - hiÓu v¨n b¶n theo thÓ lo¹i th¬ vµ v¨n xu«i? PhÇn C: KÕt luËn. I. KÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò tµi cã so s¸nh ®èi chøng. 1. Sè giê tæ ®· thùc hiÖn ®Ò tµi nµy trong n¨m häc 2008 - 2009 võa qua ®­îc minh ho¹ trong b¶ng sau: Sè giê ®· dù Trung b×nh Kh¸ Giái Sè giê Tû lÖ % Sè giê Tû lÖ % Sè giê Tû lÖ % 100 12 12 47 47 41 41 - So s¸nh khi ch­a thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, th× b¶ng minh ho¹ trªn cho thÊy sè xÕp lo¹i kh¸, giái t¨ng lªn râ rÖt vµ sè giê xÕp lo¹i TB gi¶m ®i râ rÖt. * §èi víi HS chÊt l­îng cô thÓ nh­ sau: Sè häc sinh ®­îc kh¶o s¸t Häc sinh kh«ng n¾m ®­îc ph­¬ng ph¸p häc míi Sè häc sinh n¾m, vËn dông tèt ph­¬ng ph¸p häc míi. Sè HS Tû lÖ Sè HS Tû lÖ 140 em 32 23 108 77 * Sè HS xÕp lo¹i giái m«n Ng÷ v¨n cña toµn tr­êng lµ 145 em. * Sè HS giái m«n Ng÷ v¨n cÊp HuyÖn (khèi 9) lµ 5 em (4 em ®­îc vµo vßng 2 cña HuyÖn). * Häc sinh giái m«n Ng÷ v¨n ®i thi giái cÊp Thµnh phè lµ 1 em. 2. So s¸nh ®èi chøng. * §èi víi gi¸o viªn: n¾m ch¾c ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi, ®¸p øng víi nhu cÇu häc tËp bé m«n Ng÷ v¨n cña häc sinh hiÖn nay vµ sè giê ®­îc xÕp lo¹i kh¸, giái t¨ng lªn, sè giê xÕp lo¹i TB gi¶m ®i h¼n. * §èi víi häc sinh: ®· n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p häc tËp míi, vËn dông tèt vµo kÜ n¨ng häc tËp vµ lµm bµi cña c¸c em. Gióp c¸c em n¾m v÷ng kiÕn thøc (SGK) ®­îc biªn so¹n theo h­íng míi nµy. 3. Nh÷ng bµi häc rót ra qua thùc hiÖn ®Ò tµi nµy. A. ¦u ®iÓm: Thùc hiÖn ®óng ph­¬ng ph¸p ®Æc tr­ng bé m«n Ng÷ v¨n thÊm nhuÇn quan ®iÓm tÝch hîp cña bé m«n. Gióp GV x¸c ®Þnh ®óng ®¾n môc ®Ých, néi dung, møc ®é, thêi ®iÓm vµ c¸ch thøc kÕt hîp cña bé m«n. Gióp HS rÌn luyÖn vµ hiÓu ®óng gi¸ trÞ cña viÖc ®äc v¨n, hiÓu v¨n kh«ng chØ trong tr­êng mµ cßn trong ®êi sèng hµng ngµy cña c¸c em. Ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc häc tËp vµ lµm bµi cña häc sinh. RÌn luyÖn "t­ duy tÝch hîp" cho c¸c em. N©ng cao kÜ n¨ng nghe - nãi - ®äc - viÕt cña häc sinh, t¹o høng thó, kh¬i gîi c¸ch häc tèt bé m«n Ng÷ v¨n trong nhµ tr­êng THCS. Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy gióp t«i vµ ®éng nghiÖp cña t«i ®­îc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, rÌn luyÖn tay nghÒ ngµy cµng v÷ng vµng h¬n, ®Ó ®¸p øng tèt víi sù ®æi míi ch­¬ng tr×nh SGK phôc vô c¸c thÕ hÖ häc sinh ngµy cµng tèt h¬n. D¹y Ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp, tÝch cùc trong d¹y häc lµ mét qóa tr×nh chuyÓn ®æi vÒ t­ duy. V× thÕ cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau, nhiÒu khi tr¸i ng­îc nhau. Cã quan ®iÓm cho r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò ®¬n gi¶n, cã quan ®iÓm cho r»ng ®©y lµ vÊn ®Ò khã thùc hiÖn. V× thÕ cÇn ph¶i cã mét quan ®iÓm ®óng ®¾n, khoa häc th× míi thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò nµy. §èi víi häc sinh ng¹i ®äc v¨n b¶n, chØ thô ®éng nghe, ghi chÐp ®· g©y c¶n trë cho viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®æi míi nµy .... V× thÕ viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi nµy kh«ng hÒ dÔ dµng, cÇn cã quyÕt t©m cao míi v÷ng vµng thùc hiÖn tèt ®­îc. Song t«i thiÕt nghÜ víi sù nhËn thøc ®óng ®¾n, víi lßng yªu nghÒ, lo l¾ng quan t©m, tr©n träng thÕ hÖ trÎ th× nh÷ng nh­îc ®iÓm trªn còng kh«ng khã kh¾c phôc ®èi víi c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh. II. Thay lêi kÕt luËn. D¹y Ng÷ v¨n ë tr­êng THCS theo ph­¬ng ph¸p §äc - HiÓu v¨n b¶n, ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝch hîp tÝch cùc lµ tr¸ch nhiÖm, lµ nguån c¶m høng cña mçi thÇy c« gi¸o d¹y v¨n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi b¶n th©n t«i. V× thÕ vÊn ®Ò nµy, cÇn ®­îc quan t©m ®óng møc ®Ó hiÖu qu¶ gi¸o dôc, chÊt l­îng gi¸o dôc ngµy cµng tèt h¬n. §Ò tµi nµy lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lµm ®Ò tµi tr­íc ®©y cña t«i. §ã lµ nh÷ng ®Ò tµi nh­: "D¹y häc b»ng ph­¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò", "Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh", "LÊy häc sinh lµm trung t©m trong d¹y häc", "D¹y Ng÷ v¨n theo ph­¬ng ph¸p tÝch hîp tÝch cùc".... NhiÒu ®Ò tµi cña t«i ®· ®­îc c«ng nhËn ®Ò tµi cÊp TØnh vµ xÕp lo¹i B, C. §Õn ®Ò tµi nµy, t«i ®· ®Çu t­ suy nghÜ, th¨m dß, häc hái b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó ®Ò tµi nµy ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. N¨m nay, t«i xin m¹nh d¹n tr×nh bµy cïng c¸c ®ång chÝ, ®ång nghiÖp, cïng c¸c bËc ®µn anh vµ nh÷ng nhµ chuyªn m«n, ®Ó mong ®­îc trao ®æi vµ ®¸nh gi¸ ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn vµ hiÖu qu¶ h¬n. Vµ t«i m¹nh d¹n bµy tá lßng nhiÖt thµnh víi nghÒ vµ ®ång nghiÖp cña m×nh. §­îc nh­ vËy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Qua ®©y t«i xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång nghiÖp ë c¸c tr­êng b¹n ®· giòp ®ì t«i. Cuèi cïng t«i xin m¹nh d¹n gãp ý kiÕn, khi thùc hiÖn ®Ò tµi nµy lµ: SGK cÇn tinh gi¶n h¬n n÷a (v× cã phÇn kiÕn thøc cßn nÆng), thÓ hiÖn khoa häc h¬n tÝnh tÝch hîp trong tõng ®¬n vÞ bµi häc (tuÇn häc) mét c¸ch hîp lý. N©ng cao gi¸ trÞ ®äc v¨n thµnh v¨n ho¸ ®äc. Mong PGD&§T vµ Së GD&§T nªn cã nhiÒu chuyªn ®Ò ë mçi kú vÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ch­¬ng tr×nh häc, SGK ®Ó b¹n bÌ, ®ång nghiÖp ®­îc rót kinh nghiÖm, ®iÒu chØnh, bæ sung, thèng nhÊt.... nh÷ng vÊn ®Ò mµ ch­¬ng tr×nh ®Æt ra theo tinh thÇn ®æi míi trong SGK. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tr­êng THCS D©n Hoµ - Thanh Oai Th¸ng 4 n¨m 2010 T¸c gi¶ NguyÔn ThÞ Hµ ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i cña Héi ®ång khoa häc c¬ së Chñ tÞch héi ®ång (Ký tªn, ®ãng dÊu)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDạy ngữ văn ở trường THCS theo phương pháp Đọc - Hiểu văn bản đảm bảo nguyên tắc tích hợp - tích cực trong dạy học.doc
Luận văn liên quan