Đề án Xây dựng phần mềm quản lý Ký túc xá

lời mở đầu Cùng với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao và không ngừng biến đổi. Khi hệ thống càng phát triển, càng phức tạp thì các phương thức quản lý cổ điển truyền thống sẽ trở nên cồng kềnh và khó có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của hệ thống. Để xử lý các thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và có hiệu quả, đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của một công cụ hiện đại, đó chính là công nghệ thông tin. Sự phát triển nhảy vọt của công nghệ thông tin đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động xã hội, làm thay đổi một cách sâu sắc đến phong cách sống làm việc của một xã hội. Công nghệ thông tin đã trở thành trụ cột chính của nền kinh tế tri thức. ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý các hoạt động xã hội và nghiên cứu khoa học được nhiều người quan tâm. Phạm vi ứng dụng của công nghệ thông tin ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực: truyền thông, đo lường, tự động hoá, quản lý các hoạt động của con người và xã hội Những lợi ích mà các phần mềm ứng dụng mang lại là đáng kể: xử lý thông tin nhanh chóng, chính xác, khoa học, giảm bớt nhân lực và công sức, phí tổn thấp và hiệu quả công việc nâng cao một cách rõ rệt. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các ngôn ngữ lập trình, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu không ngừng phát triển và đổi mới, cho phép chúng ta xây dựng các phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc quản lý các hoạt động xã hội một cách tốt nhất. Với tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nên tôi muốn tìm hiểu ngôn ngữ lập trình Visual Basic và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft access để xây dựng phần mềm quản lý Ký túc xá . Khoá luận: Quản lý ký túc xá Khoá luận gồm ba chương: Chương 1. Tổng quan về hệ thống quản lý ký túc xá Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống Chương 3. Thiết kế giao diện và thiết kế Modul Mục lục Lời nói đầu 2 Phần I:tổng quan về hệ thống ký túc xá 4 1.Mục đích khoá luận 4 2.Yêu cầu khoá luận 5 3. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu 6 phần II:Khảo sát hệ thống 7 1. Hoạt động của hệ thống hiện tại 7 2. Đánh giá của hệ thống hiện tại 11 3. Yêu cầu đối với hệ thống quản lý hiện nay 11 phần III: Phân tích thiết kế hệ thống 13 1. Các chức năng chính của hệ thống 13 2. Đặc tả chức năng của hệ thống 14 3. Phân tích thiết kế hệ thống 16 4. Biểu đồ luồng dữ liệu 18 5. Xác định các kiểu chuẩn hoá 23 6. Thiết kế các tệp CSDL 28 phần IV: Giao diện chính và modul của chương trình 32 phần V: Kết luận 41 lời kết 42 tài liệu tham khảo 43

doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 5287 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Xây dựng phần mềm quản lý Ký túc xá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng ®¹i häc vinh Khoa c«ng nghÖ th«ng tin -----------o0o ----------- Kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ò tµi: qu¶n lý ký tóc x¸ Gi¸o viªn h­íng dÉn: Th.S TrÇn ThÞ Kim Oanh Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ H­¬ng Líp: 43B2 - CNTT Vinh, th¸ng 5 - 2006 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 2 PhÇn I:tæng quan vÒ hÖ thèng ký tóc x¸ 4 1.Môc ®Ých kho¸ luËn 4 2.Yªu cÇu kho¸ luËn 5 3. Lùa chän hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu 6 phÇn II:Kh¶o s¸t hÖ thèng 7 1. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng hiÖn t¹i 7 2. §¸nh gi¸ cña hÖ thèng hiÖn t¹i 11 3. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng qu¶n lý hiÖn nay 11 phÇn III: Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng 13 1. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng 13 2. §Æc t¶ chøc n¨ng cña hÖ thèng 14 3. Ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng 16 4. BiÓu ®å luång d÷ liÖu 18 5. X¸c ®Þnh c¸c kiÓu chuÈn ho¸ 23 6. ThiÕt kÕ c¸c tÖp CSDL 28 phÇn IV: Giao diÖn chÝnh vµ modul cña ch­¬ng tr×nh 32 phÇn V: KÕt luËn 41 lêi kÕt 42 tµi liÖu tham kh¶o 43 lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, nhu cÇu øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng cao vµ kh«ng ngõng biÕn ®æi. Khi hÖ thèng cµng ph¸t triÓn, cµng phøc t¹p th× c¸c ph­¬ng thøc qu¶n lý cæ ®iÓn truyÒn thèng sÏ trë nªn cång kÒnh vµ khã cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña hÖ thèng. §Ó xö lý c¸c th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶, ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî cña mét c«ng cô hiÖn ®¹i, ®ã chÝnh lµ c«ng nghÖ th«ng tin. Sù ph¸t triÓn nh¶y vät cña c«ng nghÖ th«ng tin ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ho¹t ®éng x· héi, lµm thay ®æi mét c¸ch s©u s¾c ®Õn phong c¸ch sèng lµm viÖc cña mét x· héi. C«ng nghÖ th«ng tin ®· trë thµnh trô cét chÝnh cña nÒn kinh tÕ tri thøc. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi vµ nghiªn cøu khoa häc ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m. Ph¹m vi øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin ngµy cµng më réng trªn nhiÒu lÜnh vùc: truyÒn th«ng, ®o l­êng, tù ®éng ho¸, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi vµ x· héi… Nh÷ng lîi Ých mµ c¸c phÇn mÒm øng dông mang l¹i lµ ®¸ng kÓ: xö lý th«ng tin nhanh chãng, chÝnh x¸c, khoa häc, gi¶m bít nh©n lùc vµ c«ng søc, phÝ tæn thÊp vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. Trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin, c¸c ng«n ng÷ lËp tr×nh, c¸c hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®æi míi, cho phÐp chóng ta x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông hç trî viÖc qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x· héi mét c¸ch tèt nhÊt. Víi tÇm quan träng cña øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong qu¶n lý nªn t«i muèn t×m hiÓu ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual Basic vµ hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Microsoft access ®Ó x©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý Ký tóc x¸ . Kho¸ luËn: Qu¶n lý ký tóc x¸ Kho¸ luËn gåm ba ch­¬ng: Ch­¬ng 1. Tæng quan vÒ hÖ thèng qu¶n lý ký tóc x¸ Ch­¬ng 2. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng Ch­¬ng 3. ThiÕt kÕ giao diÖn vµ thiÕt kÕ Modul Kho¸ luËn ®­îc hoµn thµnh vµo th¸ng 5 n¨m 2006 t¹i tr­êng §¹i Häc Vinh, víi sù h­íng dÉn cña c« gi¸o Th¹c sÜ TrÇn ThÞ Kim Oanh . Nh©n dÞp nµy t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c«, ng­êi ®· ®Þnh h­íng vµ tËn t×nh gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh häc tËp nghiªn cøu. C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa C«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh ®· gi¶ng d¹y vµ chØ b¶o nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Ò tµi.Xin c¶m ¬n c¸c thÇy c« qu¶n lý ký tóc x¸ tr­êng §¹i Häc Vinh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t hÖ thèng. Xin c¶m ¬n ng­êi th©n vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n. Vinh, th¸ng 5 n¨m 2006 T¸c gi¶ PhÇn I: tæng quan vÒ hÖ thèng qu¶n lý ký tóc x¸ 1.Môc ®Ých kho¸ luËn Trong x· héi ph¸t triÓn th«ng tin ®· ®­îc øng dông vµo thùc tÕ vµ thu ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ to lín vÒ kinh tÕ lÉn chÝnh trÞ. C¸c mèi quan hÖ , tÝnh trËt tù vµ tæ chøc lµ nh÷ng thuéc tÝnh phæ biÕn c¶ mçi hÖ thèng x· héi. HÖ thèng cµng ph¸t triÓn, tøc cã nhiÒu mèi quan hÖ gi÷a chóng th× trËt tù cµng phøc t¹p, do ®ã néi dung th«ng tin cµng phong phó, nÕu nh­ xö lý c¸c th«ng tin ®ã b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng truyÒn thèng th× kh¸ vÊt v¶. Do vËy, ®Ó xö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng , chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶ , ngµy nay ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ®· cung cÊp cho chóng ta nh÷ng biÖn ph¸p vµ c«ng cô cÇn thiÕt. Nh­ vËy , cã thÓ nãi c«ng nghÖ th«ng tin ®· th©m nhËp vµo tÊt c¶ c¸c ngµnh trong ®êi sèng x· héi víi mét ph­¬ng thøc ho¹t ®éng hoµn toµn míi mÎ, s¸ng t¹o , nhanh chãng mµ kh«ng lµm mÊt ®i sù chÝnh x¸c ®Æc biÖt , nã ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt trong viÖc ¸p dông tin häc vµo c¸c hÖ thèng qu¶n lý. Qu¶n lý Ký tóc x¸ lµ mét c«ng viÖc rÊt khã kh¨n ®ßi hái tÝnh cÈn thËn vµ khoa häc ,vµ chÝnh x¸c , víi ch­¬ng tr×nh Qu¶n lý ký tóc x¸ t«i mong trong t­¬ng lai sÏ trë thµnh mét phÇn mÒm thùc sù cã Ých , gióp qu¶n lý sinh viªn néi tró b»ng m¸y tÝnh mét c¸ch tiÖn lîi , nhanh chãng h¬n c¸ch qu¶n lý b»ng tay vµ chÝnh x¸c cao. C«ng viÖc qu¶n lý Ký tóc x¸ nh­ chóng ta ®· biÕt ®ã lµ qu¶n lý hå s¬ sinh viªn trong thêi gian ë ký tóc, qu¶n lý sè l­îng phßng cña ký tóc, sè l­îng sinh viªn ë trong ký tóc, chuyÓn phßng, t×m phßng khi cã yªu cÇu, thèng kª danh s¸ch sinh viªn theo yªu cÇu cña ban qu¶n lý... Víi c«ng viÖc nµy qu¶n lý b»ng sæ s¸ch cã nhiÒu h¹n chÕ sÏ mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc nhÊt lµ qu¶n lý ký tóc cã sè l­îng sinh viªn lín ®ßi hái nh©n lùc nhiÒu . Víi nh÷ng yªu cÇu , tÝnh chÊt cña c«ng viÖc qu¶n lý Ký tóc x¸ viÖc ®­a hÖ thèng vµo xö lý b»ng m¸y tÝnh lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt . Nã sÏ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c yªu cÇu nªu trªn mét c¸ch tèi ­u nhÊt , hiÖu qu¶ nhÊt . 2.Yªu cÇu cña kho¸ luËn §Ó qu¶n lý sinh viªn ë trong ký tóc x¸ ph¶i thùc hiÖn ®­îc c¸c c«ng viÖc sau : - CËp nhËt th«ng tin vÒ Ký tóc x¸: M· ký tóc . tªn tªn ký tóc . §Ó cËp nhËt , qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ c¸c ký tóc x¸ hiÖn cã cña ký tóc.Cã thÓ nhËp míi mét ký tóc , huû bá mét ký tóc ký tóc khi kh«ng cßn sö dông n÷a. Cã thÓ söa ®æi c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn ký tóc x¸ ®ã . - CËp nhËt th«ng tin phßng cña mçi ký tóc x¸ :m· phßng, mµ ký tóc x¸ , lo¹i phßng .§Ó cËp nhËt , qu¶n lý c¸c phßng hiÖn cã cña c¸c ký tóc. Cã thÓ lo¹i bá , nhËp míi , söa ®æi c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c phßng cña c¸c ký tóc . - CËp nhËt th«ng tin khoa :m· khoa , tªn khoa , ®Ó qu¶n lý c¸c khoa häc trong hå s¬ cña sinh viªn .Cã thÓ söa ®æi th«ng tin vÒ c¸c tªn c¸c khoa , cã thÓ bæ sung , xo¸ bá mét khoa khi kh«ng cã sinh viªn häc trong ®ã. - CËp nhËt th«ng tin vÒ hå s¬ cña sinh viªn :m· sinh viªn , tªn sinh viªn , khoa häc, ngµy sinh , giíi tÝnh , quª qu¸n , m· phßng: §Ó qu¶n lý hå s¬ sinh viªn khi vµo ë trong ký tóc x¸. Sinh viªn ®ã ®­îc ph©n c«ng ë phßng sè mÊy , ký tóc x¸ bao nhiªu , vµ häc ë khoa nµo ®­îc qu¶n lý mét c¸ch chÆt chÏ. - Xö lý chuyÓn phßng: khi mét sinh viªn cã nguyÖn väng chuyÓn tõ phßng nµy sang phßng kh¸c th× ®­îc sù ®ång ý cña qu¶n lý ký tóc,vµ kiÓm tra xem phßng ®ã ®· ®ñ sè l­îng sinh viªn ë ch­a, nÕu ch­a ®ñ th× sinh viªn ®ã sÏ ®­îc chuyÓn sang vµ ®­îc qu¶n lý ë phßng míi. - Xö lý kû luËt : Khi cã mét sinh viªn vi ph¹m kû luËt th× sÏ ®­îc l­u l¹i sau ®ã cã thÓ th«ng b¸o cho khoa hoÆc cho gia ®×nh biÕt t×nh h×nh cña sinh viªn hoÆc con m×nh.Sau khi sinh viªn bÞ vi ph¹m kû luËt khi ®ang ë trong ký tóc th× ký tóc sÏ cã c¸c h×nh thøc ®Ó xö lý , nÕu nh­ vi ph¹m nhÑ th× bÞ c¶nh c¸o , nÕu nÆng qu¸ sÏ bÞ ®uæi kh«ng cho ë trong ký tóc x¸ n÷a . - Cã thÓ l­u l¹i danh s¸ch nh÷ng sinh viªn ®· tõng ë trong ký tóc x¸ trong mét thêi gian nµo ®ã.Trong mét thêi gian khi t¹o míi d÷ liÖu th× sè sinh viªn ®· tõng ë trong ký tóc x¸ sÏ ®­îc l­u l¹i thµnh mét b¶ng riªng ®Ó khi cã yªu cÇu xem hay thèng kª. - Ngoµi ra cßn cã thÓ t×m kiÕm phßng cßn thiÕu sè l­îng sinh viªn trong mçi phßng , hoÆc t×m kiÕm sinh viªn trong ký tóc x¸ - Cã thÓ cho phÐp thèng kª theo yªu cÇu cña ban qu¶n lý : thèng kª danh s¸ch sinh viªn theo ký tóc , theo phßng , theo giíi tÝnh, hoÆc theo d©n téc , t«n gi¸o …. 3. Lùa chän hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu ViÖc lùa chän hÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu cÇn ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau: - Ng©n hµng d÷ liÖu thÝch hîp víi m« h×nh th«ng tin phong phó vµ ®ang ®¸p øng nhu vÇu ®ßi hái thùc tiÒn øng dông - Ph¶i cã c¸c c«ng cô hiÖu qu¶ ®Ó tr¸nh tranh chÊp vµ xung ®ét d÷ liÖu - C«ng cô lËp tr×nh m¹ch l¹c cho ph¸p ng­êi lËp tr×nh sö dông hÖ thèng hoµn chØnh , nhanh chãng , mÒm dÎo. §Ó ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu ®ã nªn t«i chän ng«n ng÷ Visual basic vµ hÖ c¬ së d÷ liÖu Access lµ c«ng cô lËp tr×nh ®Ó gi¶i quyÕt bµi to¸n nµy . ¦u ®iÓm cña ng«n ng÷ lËp t×nh Visual basic lµ kh¸ phæ cËp , vµ lµ ng«n ng÷ m¹nh , giao diÖn ®Ñp , cã tÝnh n¨ng tù ®éng cao , cã kh¶ n»ng kÕt nèi cao , truy cËp c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu t¹o hiÖu øng nhanh chãng vµ thuËn lîi, sö dông nã tiÖn lîi trong m«i tr­êng Windows. PhÇn II. Kh¶o s¸t hÖ thèng 1.Ho¹t ®éng cña hÖ thèng hiÖn t¹i Sau ®©y lµ mét sè t×m hiªu vÒ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý sinh viªn ë ký tóc x¸ tr­êng §¹i häc Vinh lµm b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng truyÒn thèng: HÖ thèng qu¶n lý ký tóc x¸ cã chøc n¨ng chÝnh lµ qu¶n lý, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t c¸c sinh viªn néi tró ë trong c¸c tr­êng §¹i häc. Vµ qu¶n lý sè l­îng c¸c phßng , sè l­îng sinh viªn ë mçi phßng. HÖ thèng gåm c¸c chøc n¨ng chÝnh nh­ sau : a.§¨ng ký thñ tôc Khi mét sinh viªn cã mong muèn vµo ë trong ký tóc x¸ th× tr­íc hÕt ph¶i ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký .Khi mét sinh viªn ®¨ng ký vµo ë ký tóc x¸ ®­îc c¸n bé qu¶n lý ký tóc h­íng dÉn lµm c¸c thñ tôc ®¨ng ký phßng ë .NÕu lµ sinh viªn míi ph¶i cã giÊy b¸o nhËp häc , nÕu lµ sinh viªn cò ph¶i cã thÎ sinh viªn.Sau khi kiÓm tra c¸c giÊy tê cã liªn quan cña sinh viªn ®· ®Çy ®ñ th× c¸n bé qu¶n lý b¸n cho mçi sinh viªn mét phiÕu ë trong thêi h¹n 10 th¸ng víi sè tiÒn 500000 ngµn. Sinh viªn ®¨ng ký hå s¬ cña m×nh qua phiÕu ë . Hå s¬ ®¨ng ký gåm :Hä tªn sinh viªn, giíi tÝnh, ngµy sinh, quª qu¸n,khoa häc vµ ®¨ng ký c¸c th«ng tin ®ã vµo phiÕu ë mµ m×nh ®· mua. C¸n bé qu¶n lý dùa trªn phiÕu ë ®ã ®Ó s¾p xÕp danh s¸ch phßng ë cho sinh viªn ®ã vµ qu¶n lý sinh viªn dùa trªn sè phiÕu mµ sinh viªn ®ã ®· khai c¸c th«ng tin vµo. b.S¾p xÕp phßng ë Sau khi hoµn tÊt thñ tôc ®¨ng ký , sinh viªn ®­îc ban qu¶n lý s¾p xÕp phßng ë vµo trong c¸cphßng cña ký tóc x¸ .Tr­íc khi s¾p xÕp phßng cho sinh viªn ®ã c¸n bé qu¶n lý kiÓm tra xem phßng nµo cßn rçng , hay cßn thiÕu sinh viªn ë trong mçi phßng, cã thÓ theo nguyÖn väng cña sinh viªn ®ã muèn ë phßng nµo vµ phßng ®ã lµ nam hay n÷ ®Ó s¾p xÕp cho phï hîp . Danh s¸ch sinh viªn ë ®­îc ®¨ng ký tuÇn tù theo c¸c phßng cßn rçng . Ký tóc x¸ qui ®Þnh mçi phßng tèi ®a lµ 8 sinh viªn, tÇng 1 th­êng lµ nam ë , cßn n÷ th­êng ë c¸c tÇng phÝa trªn. c.Qu¶n lý sinh viªn Sau khi sinh viªn ®· æn ®Þnh phßng ë th× sÏ ph¶i tu©n thñ mäi néi quy mµ ký tóc x¸ ®Æt ra . NÕu sinh viªn nµo vi ph¹m sÏ bÞ lËp biªn b¶n kû luËt , vµ tuú vµo møc ®é n¨ng nhÑ cña vi ph¹m sÏ øng víi c¸c h×nh thøc ph¹t kh¸c nhau. d.ChuyÓn phßng Trong qu¸ tr×nh ë ký tóc x¸ sinh viªn ®ã kh«ng ®­îc tù tiÖn ra khái ký tóc khi kh«ng ®­îc sù cho phÐp cña ban qu¶n lý cña ký tóc. Vµ kh«ng ®­îc ra khái ký tóc ë khi ch­a hÕt h¹n , nÕu muèn ra th× ph¶i b¸n phiÕu ë cho mét ng­êi kh¸c (kh«ng th«ng qua lý tóc ) sau khi ®­îc sù ®ång ý cña ban qu¶n lý th× hå s¬ sinh viªn ®ã sÏ ®­îc thay thÕ b»ng hå s¬ cña sinh viªn míi., cßn ë th× kh«ng thu thªm tiÒn v× ®©y chØ lµ h×nh thøc ®æi cho sinh viªn kh¸c. NÕu mét sinh viªn trong qu¸ tr×nh ë muèn chuyÓn sang phßng kh¸c , ®­îc sù ®ång ý cña c¸n bé qu¶n lý th× hå s¬ sinh viªn ®ã sÏ ®­îc chuyÓn tõ phßng cò sang phßng míi , vµ sinh viªn ®ã ®­îc qu¶n lý tõ phßng míi nµy. e.Qu¶n lý phßng vµ c¸c ký tóc x¸ Ký tóc hiÖn t¹i cã 3 ký tóc x¸ : Ký tóc x¸ sè 1 , ký tóc x¸ sè 2 , ký tóc x¸ sè 4, cã 11 c¸n bé qu¶n lý , 1gi¸m ®èc vµ 1 phã gi¸m ®èc.C¸c ký tóc x¸ ®­îc ph©n c«ng c¸c c¸n bé qu¶n lý kh¸c nhau . Sau mçi n¨m th× ký tóc x¸ l¹i kho¸ hå s¬ cò b»ng c¸ch hoµn thµnh c¸c thñ tôc liªn quan . NÕu mét sinh viªn muèn ë tiÕp th× ph¶i l¹i mua phiÕu ë nh­ lóc ®Çu. f.Thèng kª danh s¸ch sinh viªn Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý , theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc hay ban l·nh ®¹o cÇn th«ng tin vÒ mét danh s¸ch sinh viªn nµo ®ã theo yªu cÇu th× ban qu¶n lý sÏ thèng kª danh s¸ch hoÆc thèng kª sè l­îng . Thèng kª danh s¸ch sinh viªn theo ký tóc x¸ , theo phßng , theo giíi tÝnh , theo d©n téc , t«n gi¸o…Cã thÓ theo yªu cÇu cña ban qu¶n lý thèng kª sè l­îng nh­ : sè l­îng phßng hiÖn cã cña ký tóc , sè sinh viªn cña mçi phßng,sè sinh viªn theo khoa , sè sinh viªn nam hoÆc n÷ …. Tæng kÕt: Tõ kÕt qu¶ ®· kh¶o s¸t vµ viÖc ph©n tÝch tÝnh thiÕt thùc, hiÖu qu¶ vµ ®é tiÖn lîi cña hÖ thèng cò, chóng ta thÊy r»ng hÖ thèng nµy cßn cã rÊt nhiÒu ®iÓm kh«ng cßn phï hîp víi c«ng viÖc qu¶n lý cña hiÖn nay. Mét sè c«ng viÖc cã thÓ dÉn ®Õn sai l¹c th«ng tin vµ xö lý qu¸ chËm, mÊt nhiÒu thêi gian... V× nh÷ng ®iÒu nh­ thÕ t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét ý t­ëng vÒ mét hÖ thèng qu¶n lý ký tóc x¸ cã kh¶ n¨ng thay thÕ hoµn chØnh hÖ thèng mµ chóng ta ®· cã víi c¸c chøc n¨ng hoµn toµn gièng víi c«ng t¸c qu¶n lý ký tóc x¸ cña c¸c tr­êng cã ký tóc x¸ céng thªm nh÷ng chøc n¨ng cã thÕ tiÕt kiÖm thêi gian, kh¶ n¨ng xö lý chÝnh x¸c, nhanh nh¹y vµ ®Çy hiÖu qu¶. T«i ®· kÕt hîp nh÷ng chuÈn, c¸c quy t¾c cøng cña nhiÖm vô qu¶n lý sinh viªn ë ký tóc x¸ ®· cã víi c«ng nghÖ th«ng tin ®ã lµ chiÕc m¸y tÝnh mµ hiÖn nay nã kh«ng cßn lµ qu¸ khã ®èi víi víi c¸c tr­êng §¹i hoc . 2.§¸nh gi¸ vÒ hÖ thèng hiÖn t¹i .¦u ®iÓm : HÇu hÕt c¸n bé qu¶n lý ®­îc ph©n c«ng lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau , qu¶n lý c¸c ký tóc x¸ kh¸c nhau vµ cã sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc . Vµ ®· hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc m×nh ®­îc giao , c«ng viÖc tiÕn hµnh rÊt ®¬n gi¶n vµ dÔ lµm. . Nh­îc ®iÓm: - Trong qu¸ tr×nh qu¶n lý sinh viªn mÊt nhiÒu thêi gian , c«ng søc nhÊt lµ khi ph¶i qu¶n lý sè l­îng sinh viªn lín . -ViÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ , söa ®æi , bæ sung , t×m kiÕm th«ng tin chËm , mÊt nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. -Qu¸ tr×nh qu¶n lý sinh viªn hÇu hÕt dùa trªn thñ c«ng kh«ng phï hîp víi thêi kú tù ®éng hãa ,kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thêi ®¹i míi thêi ®¹i C«ng nghÖ th«ng tin , ®ßi hái tÝnh to¸n chÝnh x¸c cao , nhanh. 3.Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng qu¶n lý hiÖn nay Tõ nh÷ng h¹n chÕ nªu trªn cho thÊy viÖc tæ chøc l¹i hÖ thèng qu¶n lý ký tóc trë thµnh mét phÇn mÒn m¸y tÝnh cã sù qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò cÇn thiÕt. HÖ thèng míi ph¶i kh¾c phôc ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm cña hÖ thèng cò , ph¶i ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc qu¶n lý sinh viªn ë ký tóc , dÔ dµng thùc hiÖn .HÖ thèng míi ph¶i thùc sù gióp ng­êi qu¶n lý truy nhËp , xö lý , kÕt xuÊt c¸c th«ng tin mét c¸ch ®Çy ®ñ kÞp thêi .Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng øng dông míi ph¶i cã giao diÖn thuËn lîi , th©n thiÖn vµ dÔ sö dông. a. Yªu cÇu vÒ phÇn mÒm - PhÇn mÒm ph¶i thiÕt kÕ ch¹y trªn m¹ng côc bé - M¸y chñ ph¶i sö dông HÖ ®iÒu hµnh Windows 98 trë lªn - C¬ së d÷ liÖu: Microsoft access b. VÒ ng­êi sö dông - Ng­êi sö dông ph¶i cã tr×nh ®é c¬ b¶n vÒ tin häc PhÇn III : ph©n tÝch – thiÕt kÕ vµ x©y dùng m« h×nh d÷ liÖu cho hÖ thèng míi 1.C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng 1.CËp nhËt Khoa 2.CËp nhËt Ký tóc 3.CËp nhËt Phßng CËp nhËt TT ký tóc 4. CËp nhËt hå s¬ SV 5.xö lý chuyÓn phßng 6.T×m kiÕm th«ng tin Xö lý th«ng tin 7. xö lý kû luËt 8.T¹o míi d÷ liÖu QLKTX 9.Thèng kª theo sè l­îng 10. Thèng kª theo DS Thèng kª th«ng tin 11.DS V ®· tõng ë ký tóc 12.In hå s¬ SV theo phßng 13.In th«ng tin t×m kiÕm In Ên 14. In thèng kª 2.§Æc t¶ c¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng a. CËp nhËt th«ng tin ký tóc - CËp nhËt Khoa:Bao gåm tªn khoa , m· khoa . Chøc n¨ng nµy cho phÐp cËp nhËt th«ng tin c¸c khoa cña tr­êng mµ sinh viªn häc .Cã thÓ thªm míi mét khoa , hoÆc söa ®æi th«ng tin cña khoa khi cÇn thiÕt , cã thÓ huû bá khoa khi kh«ng cßn tån t¹i . - CËp nhËt ký tóc: Bao gåm M· ký tóc , tªn ký tóc. Chøc n¨ng nµy cho phÐp cËp nhËt tªn c¸c ký tóc hiÖn cã cña tr­êng, cã thÓ xo¸ bá khi kh«ng cßn sö dông ®­îc n÷a. Cã thÓ Söa ®æi c¸c th«ng tin vÒ ký tóc. - CËp nhËt phßng:Bao gåm M· ký tóc x¸, m· phßng , lo¹i phßng. Chøc n¨ng nµy cho phÐp thªm mét phßng míi , söa th«ng tin vÒ phßng ®ã nh­ lµ phong nam hay lµ phßng n÷ , xo¸ c¸c th«ng tin vÒ c¸c phßng cña ký tóc . - CËp nhËt hå s¬ sinh viªn:Bao gåm sè phiÕu, hä tªn sinh viªn, ngµy sinh , quª qu¸n , giíi tÝnh, khoa häc … Chøc n¨ng nµy cho phÐp nhËp hå s¬ sinh viªn vµo c¸c phßng cña c¸c ký tóc. Khi mét sinh viªn ®¨ng ký vµo ¬ sÏ ®­îc cËp nhËt c¸c th«ng tin cña sinh viªn ®ã ®Ó sau nµy qu¶n lý .Cã thÓ söa ®æi c¸c th«ng tin cña sinh viªn ®ã khi th«ng tin bÞ sai, xo¸ bá sinh viªn khi kh«ng cßn ë trong ký tóc n÷a . b. Xö lý th«ng tin - Xö ký chuyÓn phßng: chøc n¨ng nµy cho phÐp chuyÓn mét sinh viªn tõ mét phßng nµy sang phßng kh¸c cïng lo¹i phßng . Khi mét sinh viªn cã ý ®Þnh chuyÓn sang phßng kh¸c ®­îc sù ®ång ý cña ban qu¶n lý sÏ ®­îc chuyÓn sang phßng míi nµy . Hå s¬ cña sinh viªn ®ã sÏ ®­îc chuyÓn qua phßng míi . - Xö lý kû luËt : chøc n¨ng nµy l­u l¹i th«ng tin c¸c h×nh thøc vi ph¹m cña häc sinh khi ®ang ë trong ký tóc.Khi mét sinh viªn bÞ vi ph¹m c¸c néi quy cña ký tóc sÏ bÞ lËp biªn b¶n kû luËt . - T×m kiÕm th«ng tin: chøc n¨ng nµy cho phÐp t×m kiÕm th«ng tin cña mét sinh viªn nµo ®ã ë trong ký tóc. - T¹o míi d÷ liÖu: Chøc n¨ng nµy cho phÐp ta t¹o míi d÷ liÖu khi sang n¨m míi . Cã thÓ l­u l¹i danh s¸ch sinh viªn ®· tõng ë ký tóc x¸ cña n¨m võa míi qu¶n lý , vµ cã thÓ lo¹i bá danh s¸ch sinh viªn ë trong ký tóc cña c¸c n¨m tr­íc nÕu ®ång ý. c.Thèng kª th«ng tin - Thèng kª theo sè l­îng: chøc n¨ng nµy cho phÐp thèng kª c¸c sè l­îng nh­ : sè l­îng phßng hiÖn cã , sè phßng cã sinh viªn ë , sè sinh viªn trong mçi phßng , sè sinh viªn theo giíi tÝnh , theo t«n gi¸o , d©n téc … - Thèng kª theo danh s¸ch : chøc n¨ng nµy cho phÐp thèng kª danh s¸ch sinh viªn theo yªu cÇu nh­: theo ký tóc x¸ , theo phßng , theo giíi tÝnh , theo khoa, theo d©n téc , t«n gi¸o … - Thèng kª danh s¸ch sinh viªn ®· tõng ë trong ký tóc:chøc n¨ng nµy cho phÐp tõ cho phÐp thèng kª danh s¸ch sinh viªn ®· tõng ë ký tóc trong c¸c n¨m tr­íc mµ m×nh ®· l­u . d. In Ên - In hå s¬ sinh viªn theo phßng: chøc n¨ng nµy cho phÐp in hå s¬ cña c¸c sinh viªn cã trong mét phßng cña ký tóc. - In th«ng tin t×m kiÕm : chøc n¨ngnµy cho phÐp in th«ng tin sau khi t×m kiÕm ®­îc. - In thèng kª: chøc n¨ng nµy cho phÐp in c¸c th«ng tin thèng kª ®­îc. 3.Ph©n tÝch thiÕt kÕ a. Lùa chän h­íng ph©n tÝch Khi ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng ta cã thÓ chän mét trong hai h­íng lµ h­íng chøc n¨ng vµ h­íng d÷ liÖu. Trong ®Ò tµi nµy t«i lùa chän ph©n tÝch theo h­íng chøc n¨ng. Víi c¸ch tiÕp cËn nµy, chøc n¨ng ®­îc lÊy lµm trôc chÝnh cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ, tiÕn hµnh ph©n tÝch trªn xuèng cã cÊu tróc. C¸c b­íc thùc hiÖn: - X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng - X©y dùng biÓu ®å luång d÷ liÖu - X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ -X©y dùng m« h×nh d÷ liÖu b. X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ®­îc sö dông ®Ó nªu ra chøc n¨ng vµ qu¸ tr×nh cho biÓu ®å luång d÷ liÖu, th«ng qua nã ®Ó m« t¶ c¸c chøc n¨ng xö lý cña hÖ thèng theo c¸c møc. ViÖc ph©n r· chøc n¨ng ®­îc thùc hiÖn trong s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cßn ®­îc dïng ®Ó chØ ra møc ®é mµ tõng qu¸ tr×nh hoÆc qu¸ tr×nh con ph¶i xuÊt hiÖn trong biÓu ®å luång d÷ liÖu. Kh¶o s¸t thùc tÕ cña “ HÖ thèng qu¶n lý sinh viªn ë ký tóc xña tr­êng ®¹i häc ”, s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng ®­îc tr×nh bµy theo c¸c møc cô thÓ sau: In th«ng tin t×m kiÕm CËp nhËt th«ng tin Xö lý th«ng tin Thèng kª TT In Ên CËp nhËt Khoa CËp nhËt ký tóc CËp nhËt phßng T×m kiÕm SV ChuyÓn phßng TK theo sè l­îng TK theo danh s¸ch In hå s¬ SVtheo phßng Qu¶n lý ký tóc x¸ CËp nhËt hå s¬ SV Xö lý kû luËt In thèng kª T¹o míi d÷ liÖu DSSV ®· tõng ë ký tóc x¸ 4.BiÓu ®å luång d÷ liÖu BiÓu ®å luång d÷ liÖu dïng ®Ó diÔn t¶ tËp hîp c¸c chøc n¨ng cña hÖ thèng trong mèi quan hÖ tr­íc, sau cña tiÕn tr×nh xö lý vµ viÖc trao ®æi th«ng tin trong hÖ thèng. BiÓu ®å luång d÷ liÖu gióp ta thÊy ®­îc ®»ng sau nh÷ng g× thùc tÕ x¶y ra trong hÖ thèng, lµm râ nh÷ng chøc n¨ng vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. BiÓu ®å luång ®­îc chia thµnh c¸c møc nh­ sau: a.BiÓu ®å møc khung c¶nh : Lµ møc tæng qu¸t nhÊt ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®­îc dïng ®Ó v¹ch ra biªn giíi cña hÖ thèng, còng nh­ buéc ng­êi ph©n tÝch – thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt mäi tham sè bªn ngoµi hÖ thèng. ë møc nµy ng­êi ph©n tÝch chØ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c t¸c nh©n vµ coi toµn bé c¸c xö lý cña hÖ thèng lµ mét chøc n¨ng, trong biÓu ®å ch­a cã kho d÷ liÖu. Yªu cÇu/®¸p øng hå s¬ sinh viªn QLKTX Ban qu¶n lý Sinh viªn Hå s¬ SV Yªu cÇu/®¸p øng yªu cÇu Yªu cÇu/®¸p øng t×m kiÕm Xö lý th«ng tin b.BiÓu ®å luång møc ®Ønh Dùa vµo s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ë môc 2, ®Ó t¸ch c¸c chøc n¨ng thµnh c¸c chøc n¨ng con trªn c¬ së t«n träng 4 nguyªn t¾c sau: - C¸c luång d÷ liÖu ®­îc b¶o toµn. - C¸c t¸c nh©n ngoµi ®­îc b¶o toµn. - Cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c kho d÷ liªu. - Cã thÓ bæ sung c¸c luång d÷ liÖu néi bé. CËp nhËt th«ng tin Sinh viªn Xö lý th«ng tin Kho dl Thèng kª TT In Ên Ng­êi qu¶n lÝ Yªu cÇu thèng kª §¸p øng yªu cÇu TK Yªu cÇu In Yªu cÇu TT SV Hå s¬ Sinh viªn Yªu cÇu th«ng tin §¸p øng yªu cÇu TT §¸p øng yªu cÇu c.BiÓu ®å luång møc d­íi ®Ønh Tõ 3 chøc n¨ng c¬ b¶n ®­îc m« t¶ ë biÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh. Ta tiÕn hµnh ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con chi tiÕt øng víi biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng thÊp nhÊt theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: - Ph¶i ph©n r· c¸c chøc n¨ng ë møc trªn xuèng møc d­íi, - C¸c t¸c nh©n ngoµi ®­îc b¶o toµn tõ s¬ ®å møc ®Ønh, - Kho d÷ liÖu xuÊt hiÖn dÇn theo yªu cÇu qu¶n lý néi bé, - B¶o toµn c¸c luång d÷ liÖu vµo ra víi c¸c t¸c nh©n ngoµi vµ thªm c¸c luång néi bé. - Cã thÓ t¸ch biÓu ®å thµnh tõng trang øng víi mét hoÆc vµi chøc n¨ng ë møc ®Ønh. CËp nhËt khoa CËp NhËt hå s¬ SV CËp nhËt ký tóc CËp nhËt phßng Ban qu¶n lý Sinh viªn Hå s¬ sinh viªn - chøc n¨ng cËp nhËt th«ng tin: -Chøc n¨ng Xö lý th«ng tin: Sinh viªn Ban qu¶n lý Xö lý kû luËt T×m kiÕm Sinh viªn ChuyÓn phßng Th«ng tin yªu cÇu xö lý Xö lý th«ng tin kû luËt Yªu cÇu/®¸p øng TT T¹o míi d÷ liÖu Yªu cÇu t¹o míi §¸p øng t¹o míi Hå s¬ sinh viªn - Chøc n¨ng thèng kª : Ban qu¶n lý Thèng kª theo danh s¸ch Thèng kª theo sè l­îng TT yªu cÇu TT §¸p øng TT yªu cÇu TT §¸p øng DSSV ®· tõng ë ký tóc x¸ TT §¸p øng TT yªu cÇu -Chøc n¨ng In Ên Ban qu¶n lý In th«ng tin t×m kiÕm In thèng kª In hå s¬ SV theo phßng TT yªu cÇu TT §¸p øng TT yªu cÇu TT §¸p øng TT yªu cÇu TT §¸p øng 5.X¸c ®Þnh c¸c kiÓu chuÈn ho¸ a. ChuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu Trong thùc tÕ, mét øng dông cã thÓ ®­îc ph©n tÝch, thiÕt kÕ thµnh nhiÒu l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu kh¸c nhau vµ tÊt nhiªn chÊt l­îng thiÕt kÕ cña c¸c l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu nµy còng kh¸c nhau. ChÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c tiªu chuÈn nh­: sù trïng lÆp th«ng tin, chi phÝ kiÓm tra c¸c rµng buéc toµn vÑn… Sù chuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ. Trong thùc tÕ, ë nh÷ng b­íc tiÕp cËn ®Çu tiªn, ng­êi ph©n tÝch thiÕt kÕ rÊt khã x¸c ®Þnh ®­îc ngay mét c¬ së d÷ liÖu cña mét øng dông sÏ gåm nh÷ng l­îc ®å quan hÖ con (thùc thÓ) nµo (cã chÊt l­îng cao), mçi l­îc ®å quan hÖ con cã nh÷ng thuéc tÝnh vµ tËp phô thuéc hµm ra sao?. Th«ng qua mét sè kinh nghiÖm, ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ cã thÓ nhËn diÖn ®­îc c¸c thùc thÓ cña l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu nh­ng lóc ®ã chÊt l­îng cña nã ch­a h¼n ®· cao. B»ng ph­¬ng ph¸p chuÈn ho¸, ng­êi ph©n tÝch – thiÕt kÕ cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng cña l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu ban ®Çu ®Ó ®­a vµo khai th¸c. ChuÈn ho¸ lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c¸c danh s¸ch thuéc tÝnh vµ ¸p dông mét tËp c¸c quy t¾c ph©n tÝch vµo c¸c danh s¸ch ®ã, chuyÓn chóng thµnh mét d¹ng mµ: - Tèi thiÓu viÖc lÆp l¹i (cïng mét thuéc tÝnh cã mÆt ë nhiÒu thùc thÓ). - Tr¸nh d­ thõa (c¸c thuéc tÝnh cã gi¸ trÞ lµ kÕt qu¶ tõ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c thuéc tÝnh kh¸c). §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ chÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu, t¸c gi¶ cña m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ E.F Codd, ®· ®­a ra 3 d¹ng chuÈn (1NF, 2NF, 3NF). Ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ b¾t ®Çu víi mét danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh dù ®Þnh ®èi víi mét kiÓu thùc thÓ, sau khi ¸p dông 3 quy t¾c chuÈn ho¸, tõ kiÓu thùc thÓ gèc, c¸c kiÓu thùc thÓ míi ®­îc x¸c ®Þnh vµ tÊt c¶ chóng ®Òu ®­îc chuÈn ho¸ hoµn toµn. Cã thÓ nãi d¹ng chuÈn thø 3 (3NF) lµ tiªu chuÈn tèi thiÓu trong viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. b. S¬ ®å chuÈn ho¸ Dùa vµo hå s¬ sinh viªn vµ c¸c b¶ng liªn quan ta cã s¬ ®å chuÈn ho¸ nh­ sau: Tµi liÖu /KiÓu Thùc thÓ Hå s¬ sinh viªn Ch­a chuÈn ho¸ 1NF 2NF 3NF Sè phiÕu Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Th­êng tró M· khoa M· phßng Phßng tr­ëng M· KTX Lo¹i phßng Tªn KTX Tªn khoa Sè phiÕu Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Th­êng tró M· khoa M· phßng Phßng tr­ëng M· KTX Tªn KTX M· phßng M· KTX Tªn phßng Lo¹i phßng M· khoa Tªn khoa Sè phiÕu Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Th­êng tró M· khoa M· phßng Phßng tr­ëng M· KTX Tªn KTX M· phßng M· KTX Tªn phßng Lo¹i phßng M· khoa Tªn khoa Sè phiÕu Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Th­êng tró M· khoa M· phßng Phßng tr­ëng M· KTX Tªn KTX M· phßng M· KTX Tªn phßng Lo¹i phßng M· khoa Tªn khoa c. S¬ ®å thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh Phßng M· KTX M· phßng Lo¹i phßng Sè phiÕu Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Th­êng tró Líp M· khoa M· phßng Phßng tr­ëng M· khoa Tªn khoa M· KTX Tªn KTX Danh s¸ch Ký tóc Danh s¸ch khoa Hå s¬ Sinh viªn d. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ Tõ c¸c kiÓu thùc thÓ ®­îc hÖ thèng ë trªn, c¨n cø vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ sau c¸c b­íc thùc hiÖn, ®· x©y dùng l­îc ®å d÷ liÖu theo m« h×nh quan hÖ nh­ sau: Sè phiÕu Hä tªn Ngµy sinh Giíi tÝnh Th­êng tró Líp M· khoa M· phßng Phßng tr­ëng Hå s¬ sinh viªn M· khoa Tªn khoa Danh s¸ch khoa M· KTX Tªn KTX Danh s¸ch ký tóc Phßng M· KTX M· phßng Lo¹i phßng e.S¬ ®å quan hÖ 6.ThiÕt kÕ c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu Qua qu¸ tr×nh chuÈn ho¸ ta thÊy hÖ thèng cÇn x©y dùng c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu nh­ sau: 1.B¶ng DSKHOA: l­u c¸c th«ng tin vÒ Tªn khoa cã sinh viªn häc cña tr­êng 2.B¶ng DSKTX : L­u tªn c¸c ký tóc x¸ hiÖn cã cña Ký tóc 3. B¶ng HOSO : L­u c¸c th«ng tin vÒ hå s¬ cña sinh viªn khi vµo ë trong Ký tóc x¸ 4.B¶ng KYLUAT : l­u c¸c h×nh thøc vi ph¹m cña sinh viªn trong qu¸ tr×nh ë Ký tóc 5. B¶ng Phßng: L­u c¸c phßng cña c¸c Ký tóc x¸ 6. B¶ng Ng­êi sö dông:Dïng ®Ó l­u danh s¸ch c¸c ng­êi dïng 7.B¶ng L­u hå s¬: Dïng ®Ó l­u c¸c hå s¬ cña c¸c n¨m tr­íc PhÇn IV: giao diÖn chÝnh vµ c¸c modul cña ch­¬ng tr×nh -Form menu vµ form login vµo ch­¬ng tr×nh - Form Khai b¸o danh s¸ch ng­êi sö dông -Form Thay ®æi mËt khÈu - Form nhËp danh s¸ch ký tóc x¸ -Form cËp nhËt danh s¸ch phßng ë cña mçi ký tóc x¸ - form CËp nhËt danh s¸ch khoa mµ sinh viªn häc -Form cËp nhËt hå s¬ sinh viªn -Form T×m kiÕm hå s¬ sinh viªn -Form xö lý chuyÓn phßng trä -form thèng kª theo sè l­îng - Form Thèng kª danh s¸ch sinh viªn theo yªu cÇu -form thèng kª danh s¸ch sinh viªn ®· tõng ë ký tóc x¸ - Form th«ng tin ch­¬ng tr×nh -Form h­íng dÉn sö dông ch­¬ng tr×nh KÕt luËn X©y dùng phÇn mÒm qu¶n lý lµ mét trong nh÷ng nhu cÇu xuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ph¸t triÓn cña c¸c hÖ thèng. Tin häc ho¸ c¸c ho¹t ®«ng qu¶n lý, gióp c¸c nhµ qu¶n lý cã tÇm nh×n bao qu¸t, t×m kiÕm nhanh chãng c¸c th«ng tin cÇn n¾m b¾t, hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®­îc n©ng cao, chi phÝ thÊp. 1. Nh×n mét c¸ch tæng thÓ kho¸ luËn cña m×nh t«i nhËn thÊy kho¸ luËn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ sau: * Tr×nh bµy mét c¸ch cã hÖ thèng qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý ký tóc x¸ mµ chÝnh x¸c lµ c¸ch qu¶n lý ký tóc x¸ ë tr­êng §¹i häc vinh * Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh qu¶n lý Ký tóc x¸ b»ng ng«n ng÷ Visual Basic * Ch­¬ng tr×nh ®¬n gi¶n, dÔ sö dông 2. Nh÷ng h¹n chÕ cña ch­¬ng tr×nh * Trong ®iÒu kiÖn h¹n hÑp vÒ thêi gian vµ ph¹m vi h¹n hÑp cña mét kho¸ luËn tèt nghiÖp nªn ch­¬ng tr×nh cßn tån t¹i mét sè thiÕu sãt * V× trong thêi gian ph©n tÝch thiÕt kÕ t«i chØ kh¶o s¸t ký tóc x¸ tr­êng §¹i Häc Vinh , mét sè chøc n¨ng chØ ®óng víi c¸c qu¶n lý cña ký tóc x¸ tr­êng §¹i häc Vinh . * Mét sè phÇn xö lý ch­a tèi ­u. 3. H­íng nghiªn cøu tiÕp theo TiÕp tôc ph¸t triÓn ch­¬ng tr×nh theo quy m« lín h¬n, bao gåm c¶ qu¶n lý sinh viªn cña c¸c n­íc kh¸c nhau, xö lý qu¸ tr×nh thu phÝ tiÒn ë vµ tiÒn ®iÖn , tiÒn an ninh , vÖ sinh . Cã thÓ më réng ra c¸c ký tóc x¸ cña c¸c tr­êng kh¸c ,vµ tõ ®ã ch­¬ng tr×nh cã thÓ ¸p dông vµo thùc tÕ. Lêi kÕt Trªn ®©y lµ néi dung cña kho¸ luËn thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò nªu lªn ë phÇn ®Çu. §ã lµ mét minh chøng thiÕt thùc nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cña em trong viÖc t×m hiÓu hÖ thèng hiÖn t¹i vµ x©y dùng hÖ thèng míi nh»m ®¸p øng thùc tiÔn . Víi kiÕn thøc cã ®­îc qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ nç lùc cña b¶n th©n ®· hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh Trong thêi gian lµm kho¸ luËn nµy em ®· ®­îc sù gióp ®ì nhiÒu tõ b¹n bÌ, c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa vµ ®· ®óc kÕt ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u cho m×nh . MÆc dï kho¸ luËn ®· hoµn thµnh vµ hÖ thèng ch­¬ng tr×nh qu¶n lý ®· ®­îc x©y dùng , song do ph¹m vi cña mét ch­¬ng tr×nh kho¸ luËn tèt nghiÖp vµ thêi gian ch¾c ch¾n hÖ thèng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh .Bëi vËy em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o h­íng dÉn vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« gi¸o ®Ó hÖ thèng ®­îc hoµn thiÖn h¬n Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o : Th¹c sÜ TrÇn ThÞ Kim Oanh ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy . C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa C«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh ®· gi¶ng d¹y vµ chØ b¶o nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Ò tµi.Xin c¶m ¬n tËp thÓ líp 43B2 –tin häc, b¹n bÌ vµ ng­êi th©n ®· t¹o mäi ®iÒu kiªn vÒ thêi gian còng nh­ ®ãp gãp nhiÒu ý kiÕn quý b¸u cho kho¸ luËn. Vinh , Ngµy 10/05/2006 Sinh viªn thùc hiÖn TrÇn ThÞ H­¬ng Tµi liÖu tham kh¶o [1] Hoµng H÷u ViÖt, Bµi gi¶ng Visual Basic 6.0, Khoa c«ng nghÖ th«ng tin tr­êng §¹i Häc Vinh. [2] Ph¹m Quang Tr×nh, Gi¸o tr×nh ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng, Khoa c«ng nghÖth«ng tin - tr­êng §¹i Häc Vinh. [3] TrÇn Thµnh Trai, Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý, NXB trÎ (Trung t©m KHTN vµ c«ng nghÖ quèc gia). [4] NguyÔn TÕ An, Gi¸o tr×nh nhËp m«n c¬ së d÷ liÖu, §¹i häc quèc gia thµnh phè Hå ChÝ Minh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptBao cao.PPT
  • ppth1.ppt
  • ppth2.ppt