Đề bài tập lớn cơ học đất và nền móng

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN NỀN MÓNG: 1. Thiết kế móng D4 theo 3 phương án: móng đơn trên nền thiên nhiên, móng đơn trên nền đệm cát, móng cọc. 2. Phân tích lựa chọn phương án móng thích hợp nhất cho toàn bộ công trình. 3. Trình bày bản vẽ trên tờ giấy A1 bằng mực đen các thành phần: - Mặt cắt công trình - Mặt bằng móng - Trục địa chất dưới các móng - Mặt bằng và mặt cắt bố trí thép các phương án móng - Chi tiết cấu tạo cọc bê tông cốt thép - Bảng thống kê cốt thép các móng theo các phương án đã làm.

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2013 | Lượt xem: 2237 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề bài tập lớn cơ học đất và nền móng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn thiÕt kÕ nm: 1. NhiÖm vô ®­îc giao: Hai trang ®Çu tiªn cña thuyÕt minh cÇn ph« t« (cã ch÷ ký gi¸o viªn) B¶ng ®Þa chÊt chung; B¶ng sè ®Ò, cÊu t¹o ®Þa tÇng c¸c líp ®Êt vµ t¶i träng. Dïng bót ®¸nh dÊu t« râ phÇn ®Ò cña m×nh. 2. §¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh: Trong b­íc nµy cÇn ph©n tÝch mäi yÕu tè cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc lùa chän lo¹i nÒn, mãng cho c«ng tr×nh còng nh­ nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt cÇn ph¶i chó ý trong thiÕt kÕ, thi c«ng. Tªn c«ng tr×nh (qua ®ã cho biÕt chøc n¨ng sö dông). VÞ trÝ x©y dùng, ®Æc ®iÓm khu ®Êt (nÕu cã). VÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn, c«ng tr×nh ngÇm (nÕu cã). Lo¹i kÕt cÊu sö dông. ………………………………………………………. Sè tÇng hÇm, ph­¬ng ph¸p thi c«ng tÇng hÇm (nÕu cã). ® Tra TCXD 205-1998 x¸c ®Þnh xem cÇn khèng chÕ c¸c lo¹i biÕn d¹ng nµo cña c«ng tr×nh vµ gi¸ trÞ giíi h¹n: Sgh , DSgh , igh. 3. X¸c ®Þnh t¶i träng tÝnh mãng: §©y lµ b­íc rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ. X¸c ®Þnh t¶i träng ®óng ®¾n lµ mét trong nh÷ng yªu cÇu nh»m ®¶m b¶o ®é tin cËy cña thiÕt kÕ còng nh­ yªu cÇu vÒ kinh tÕ. Nãi râ t¶i träng ®­a vµo tÝnh to¸n lÊy tõ tæ hîp nµo, ®· kÓ ®Õn träng l­îng cét tÇng 1 ch­a. X¸c ®Þnh thªm phÇn t¶i träng truyÒn lªn ®Ønh mãng do träng l­îng cét tÇng 1 (nÕu trong tæ hîp ch­a kÓ ®Õn), träng l­îng t­êng tÇng 1, träng l­îng sµn tÇng hÇm, träng l­îng gi»ng mãng, ¸p lùc ®Êt (nÕu trong tæ hîp ch­a kÓ ®Õn). Chó ý: §­a c¸c t¶i träng trªn vÒ lùc tËp trung t¹i ®Ønh mãng (N, M, Q) theo nguyªn t¾c nh­ dån t¶i vÒ ®Çu cét ®èi víi kÕt cÊu bªn trªn. §èi víi ®å ¸n m«n häc, sinh viªn cã thÓ gi¶ ®Þnh t¶i träng ®Ò cho lµ tæng t¶i träng tÝnh to¸n t¸c dông t¹i ®Ønh mãng cña tæ hîp nguy hiÓm nhÊt råi v× vËy kh«ng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh l¹i t¶i träng do cét, t­êng tÇng 1, gi»ng mãng…n÷a; NÕu muèn thùc hµnh c¸ch x¸c ®Þnh t¶i träng tÝnh mãng, sinh viªn còng cã thÓ gi¶ ®Þnh t¶i träng ®Ò cho chØ lµ t¶i träng tÝnh to¸n cña tæ hîp nguy hiÓm nhÊt do khung truyÒn xuèng th«i, ch­a cã träng l­îng cét, t­êng tÇng 1, gi»ng mãng…vµ cÇn ph¶i tÝnh bæ xung thªm ®Ó x¸c ®Þnh tæng t¶i träng t¹i ®Ønh mãng. Sau khi ®· x¸c ®Þnh t¶i tÝnh to¸n nªn x¸c ®Þnh lu«n t¶i tiªu chuÈn b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ t¶i tÝnh to¸n t­¬ng øng chia cho hÖ sè ®é tin cËy chung n. Chó ý tÝnh lón (TTGH II) ®ßi hái x¸c ®Þnh t¶i tiªu chuÈn cña tæ hîp c¬ b¶n I trong khi t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ë trªn lµ cña tæ hîp nguy hiÓm nhÊt (th­êng kh«ng ph¶i lµ THCB I) v× vËy gi¸ trÞ cña hÖ sè ®é tin cËy chung lÊy nh­ sau: n=1,15 ®èi víi nhµ mét tÇng kh«ng cã cÇu trôc vµ nhµ nhiÒu tÇng, n=1,2 ®èi víi nhµ mét tÇng cã cÇu trôc. NÕu x¸c ®Þnh gÇn ®óng t¶i tiªu chuÈn cña THCB I tõ néi lùc tÝnh to¸n cña tæ hîp c¬ b¶n II, th× trÞ sè n trong c¸c tr­êng hîp trªn ®­îc céng thªm 0,05. Trong ph¹m vi ®å ¸n m«n häc lÊy n=1,2. 4. §¸nh gi¸ tÝnh chÊt x©y dùng c¸c líp ®Êt: Môc ®Ých cña c«ng viÖc nµy lµ ®Ó lùa chän lo¹i nÒn, mãng vµ líp ®Êt dù ®Þnh ®Æt ®¸y mãng n«ng, ch©n cäc vµo. Tr×nh tù nh­ sau: Cho biÕt s¬ ®å bè trÝ lç khoan: cã thÓ vÏ l¹i hoÆc copy tõ ®Ò bµi (®å ¸n kh«ng cÇn v× ®· gi¶ ®Þnh ®Þa chÊt nh­ nhau d­íi c¸c mãng). C¸c mÆt c¾t ®Þa chÊt. LËp b¶ng chØ tiªu c¬ lý c¸c líp ®Êt cho ®Ò bµi cña m×nh. Gåm cã c¸c chØ tiªu nh­ trong b¶ng ®Þa chÊt chung. §¸nh gi¸ tÝnh chÊt x©y dùng cña c¸c líp ®Êt . Chó ý: Trong b¶ng chØ tiªu c¬ lý ®· cho m« ®un biÕn d¹ng E (®Æc tr­ng cho tÝnh biÕn d¹ng -tÝnh cøng- cña ®Êt) th× kh«ng dïng hÖ sè nÐn lón ao hay a (®Æc tr­ng cho tÝnh mÒm cña ®Êt) CÇn ph©n biÖt lùc dÝnh tho¸t n­íc sö dông khi tÝnh nÒn theo TTGH II (cII) víi víi lùc dÝnh tho¸t n­íc sö dông khi tÝnh nÒn theo TTGH I (cI). Hai chØ tiªu trªn ®­îc dïng khi nÒn ®­îc cè kÕt (tho¸t n­íc) hoµn toµn trong qu¸ tr×nh chÊt t¶i. Tøc lµ t¶i träng chÊt chËm vµ cã biªn tho¸t n­íc trong nÒn. Tr­êng hîp n­íc lç rçng kh«ng thÓ tho¸t ra hoÆc tho¸t ra víi tèc ®é rÊt chËm so víi tèc ®é t¨ng t¶i th× cÇn ph¶i sö dông lùc dÝnh kh«ng tho¸t n­íc cu khi tÝnh nÒn theo TTGH I (trong ®iÒu kiÖn kh«ng tho¸t n­íc biÕn d¹ng cña ®Êt chØ lµ biÕn d¹ng ®µn håi cña n­íc lç rçng, nhá kh«ng ®¸ng kÓ nªn kh«ng cÇn kiÓm tra nÒn theo TTGHII). cu còng ®­îc sö dông khi x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xuyªn tiªu chuÈn SPT. C«ng thøc thùc nghiÖm x¸c ®Þnh cu: cu = 7,14N30 (kPa) C¸c lo¹i ®Êt rêi nh­ d¨m, cuéi, s¹n, sái, c¸t sái, c¸t th«, c¸t trung lùc dÝnh kh«ng ®¸ng kÓ ® cI, II » 0; tÝnh thÊm lín, lu«n lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn tho¸t n­íc ® kh«ng cã trÞ sè cu. TÝnh chÊt x©y dùng cña ®Êt ®­îc ®¸nh gi¸ th«ng qua ®¸nh gi¸ tÝnh nÐn lón cña ®Êt vµ theo c¸c chØ tiªu ®é bÒn søc kh¸ng c¾t cña ®Êt c, j (tuy nhiªn ph¶i cã kinh nghiÖm vµ kh«ng b¾t buéc trong ®å ¸n). §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n cña sè liÖu ®Þa chÊt cung cÊp, cÇn ®¸nh gi¸ thªm tr¹ng th¸i vËt lý cña ®Êt ®Ó kiÓm tra, so s¸nh (xem trang 8 s¸ch h­íng dÉn ®å ¸n NÒn vµ Mãng). VÝ dô mét líp ®Êt sÐt tèt kh«ng thÓ ë tr¹ng th¸i dÎo mÒm hay dÎo nh·o ®­îc. NÕu ®iÒu Êy x¶y ra th× tøc lµ sè liÖu ®Þa chÊt kh«ng ®¸ng tin cËy. + TÝnh nÐn cña ®Êt (c¶ ®Êt rêi vµ ®Êt dÝnh) ®­îc ®¸nh gi¸ theo E (m« ®un biÕn d¹ng) hoÆc a (hÖ sè nÐn lón). + Tr¹ng th¸i vËt lý cña ®Êt ®­îc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau ®èi víi ®Êt rêi vµ ®Êt dÝnh: §Êt rêi cã tr¹ng th¸i ®é chÆt (®¸nh gi¸ theo trÞ sè cña hÖ sè rçng e hoÆc ®é chÆt t­¬ng ®èi D hoÆc theo c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiÖm xuyªn hiÖn tr­êng qc, N30). §Êt dÝnh cã tr¹ng th¸i ®é cøng (®¸nh gi¸ theo trÞ sè ®é sÖt IL hay Is). CÇn ph©n biÖt c¸t pha lµ ®Êt dÝnh (®Êt lo¹i sÐt) cßn c¸t mÞn, c¸t bôi ®­îc coi lµ ®Êt rêi, cã tÝnh dÝnh, tÝnh t­¬ng t¸c víi n­íc kh«ng ®¸ng kÓ. §¸nh gi¸ ®iÒu kiÖn ®Þa thuû v¨n cÇn cho biÕt cao ®é mùc n­íc ngÇm dao ®éng theo mïa, tÝnh ¨n mßn ®èi víi vËt liÖu lµm mãng (trong ph¹m vi ®å ¸n cã thÓ coi cao ®é mùc n­íc ngÇm kh«ng ®æi, n­íc ngÇm kh«ng cã tÝnh ¨n mßn). 5. Bè trÝ c«ng tr×nh: Trong ph¹m vi ®å ¸n cho phÐp tù do bè trÝ c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng sao cho cã lîi nhÊt: cÊu t¹o ®Þa tÇng c¸c líp ®Êt Ýt biÕn ®æi, c¸c líp ®Êt tèt dµy, ®Êt yÕu máng…(PhÇn nµy kh«ng yªu cÇu ®èi víi T¹i chøc). 6. §iÒu kiÖn ®Þa h×nh: §¸nh gi¸ s¬ bé ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh khu ®Êt. Chän cèt san nÒn sao cho l­îng ®Êt ®µo vµ ®¾p xÊp xØ b»ng nhau. Chó ý: Cèt san nÒn chÝnh lµ cèt ngoµi nhµ, ®­îc coi lµ cèt tù nhiªn khi tÝnh to¸n nÒn mãng trõ tr­êng hîp ®µo hoÆc ®¾p qu¸ 3m. Cèt t«n nÒn chÝnh lµ cèt trong nhµ, còng lµ cos ±0.0. II. thiÕt kÕ mãng mãng n«ng trªn nÒn thiªn nhiªn: 2.1. T¶i träng: T¶i träng tiªu chuÈn ë ®Ønh mãng: , , 2.2 X¸c ®Þnh trô ®Þa chÊt d­íi mãng: PhÇn nµy kh«ng yªu cÇu ®èi víi T¹i chøc 2.3. X¸c ®Þnh s¬ bé kÝch th­íc ®¸y mãng. a. Chän ®é s©u ch«n mãng h (kÓ tõ cèt tù nhiªn): h ®­îc chän s¬ bé theo c¸c kiÕn nghÞ sau: - Kh«ng nhá h¬n 0,5m so víi cèt ngoµi nhµ vµ sµn tÇng hÇm. Tr­êng hîp nhµ c«ng nghiÖp d¹ng khung th× kh«ng nhá h¬n 1,5m. §iÒu kiÖn nµy nh»m ®¶m b¸o mãng kh«ng bÞ tr­ît, lËt. Nhµ c«ng nghiÖp cã yªu cÇu cao h¬n v× lo¹i c«ng tr×nh nµy th­êng cã t¶i träng nÐn nhá, t¶i träng ngang vµ m« men lín mãng dÔ bÞ tr­ît, lËt h¬n. Th­êng chän s¬ bé nh­ sau: h ³ H/12 ®èi víi mãng n«ng h ³ H/15 ®èi víi ®µi cäc (H lµ chiÒu cao c«ng tr×nh kÓ tõ cos 0,0). - Kh«ng qóa 3m. V× nÕu h>3m khèi l­îng ®µo ®Êt sÏ rÊt lín, xö lý h¹ mùc n­íc ngÇm khã kh¨n, thi c«ng kÐo dµi ® kh«ng cã lîi vÒ kinh tÕ. - Mãng cÇn ®Æt vµo líp ®Êt chÞu lùc tèi thiÓu 15cm theo lý thuyÕt. Cßn thùc tÕ th× nªn ³ 50 - 60 cm trõ khi biÕt chÝnh x¸c chiÒu dµy c¸c líp ®Êt. - Chän h cßn phô thuéc vµo vÞ trÝ c¸c c«ng tr×nh ngÇm, kho¶ng c¸ch vµ chiÒu s©u mãng c«ng tr×nh l©n cËn. Xem cô thÓ trong SGK. b. Chän gi¸ trÞ b gi¶ thiÕt ban ®Çu: Gi¸ trÞ cuèi cïng cña b phô thuéc vµo trÞ sè t¶i träng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vµ ®é s©u ch«n mãng. Gi¸ trÞ b gi¶ thiÕt ban ®Çu cã thÓ chän tuú ý tuy nhiªn kiÕn nghÞ trong ph¹m vi ®å ¸n n»m trong kho¶ng 1-3m. c. X¸c ®Þnh c­êng ®é tÝnh to¸n R: R chÝnh lµ ¸p lùc "tiªu chuÈn" ®¸y mãng t¸c dông lªn nÒn, g©y ra biÕn d¹ng dÎo trong nÒn ph¸t triÓn ®Õn ®é s©u b/4 kÓ tõ mÐp ®¸y mãng. CÇn ph¶i khèng chÕ ¸p lùc tiªu chuÈn dông lªn nÒn ptc £ R nh»m ®¶m b¶o vÉn cã thÓ coi nÒn lµ vËt liÖu biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh, ®Ó cã thÓ sö dông c¸c c«ng thøc "tÝnh to¸n" øng suÊt vµ biÕn d¹ng trong nÒn víi sai sè cho phÐp. NhiÒu sinh viªn nhÇm lÉn ®©y lµ ®iÒu kiÖn vÒ ®é bÒn cña nÒn, nÕu kh«ng tho¶ m·n th× nÒn sÏ bÞ ph¸ ho¹i. §©y lµ quan niÖm sai v× R nhá h¬n t¶i träng g©y ra ph¸ ho¹i nÒn pIIgh nhiÒu. §em so s¸nh ¸p lùc tÝnh to¸n ë ®¸y mãng víi R còng lµ sai. - Kh«ng ph¶i mãng d­íi tÇng hÇm® h0 = 0. - Khi tra b¶ng m1 cÇn chó ý c¸t pha lµ ®Êt lo¹i sÐt (cã tÝnh dÝnh). - NÕu c«ng tr×nh cã hÖ kÕt cÊu khung chÞu lùc th× v× ®©y lµ s¬ ®å kÕt cÊu mÒm (kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Æc biÖt ®Ó chÞu néi lùc thªm g©y ra bëi biÕn d¹ng cña nÒn) nªn chän m2 = 1. Tr­êng hîp c«ng tr×nh lµ kÕt cÊu cøng nh­ hÖ v¸ch, lâi…th× míi ph¶i tra b¶ng x¸c ®Þnh m2. - Tr­êng hîp sè liÖu ®Þa chÊt cã gw th× ch¾c ch¾n lµ chØ tiªu c¬ lý ®­îc x¸c ®Þnh tõ thÝ nghiÖm trùc tiÕp ®èi víi mÉu ®Êt, Ktc = 1. - h lÊy lµ chiÒu s©u ch«n mãng kÓ tõ cos tù nhiªn cho mãng biªn nhµ. §èi víi mãng gi÷a nhµ khi ®¸y mãng ®Æt trªn ®Êt rêi th× h tÝnh tõ cos 0,0 (cã kÓ ®Õn träng l­îng líp t«n nÒn), tr­êng hîp ®¸y mãng ®Æt trªn ®Êt dÝnh th× h tÝnh tõ cos tù nhiªn gièng nh­ mãng biªn, kh«ng kÓ ®Õn gi¸ trÞ do líp ®Êt t«n nÒn g©y ra v× phÇn t¶i träng h«ng nµy ph¶i cÇn mét thêi gian dµi míi chuyÓn ho¸ hoµn toµn thµnh øng suÊt hiÖu dông ë mÆt ph¼ng ngang ®¸y mãng. - g'II x¸c ®Þnh lµ träng l­îng riªng trung b×nh cña ®Êt tõ ®¸y mãng trë lªn trong ph¹m vi h. CÇn chó ý xem h tÝnh kÓ tõ cos tù nhiªn hay cos 0,0: - DiÖn tÝch s¬ bé ®¸y mãng: gtb.h': lµ ¸p lùc t¸c dông lªn nÒn do träng l­îng cña mãng vµ ®Êt trªn c¸c bËc mãng g©y ra. gtb = 20 - 22 kN/m3 ® tù chän h' = htb = 0,5(htr + hng) cho mãng biªn nhµ h' = hng cho mãng gi÷a nhµ m: hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña m« men, m³ 1 phô thuéc vµo ®é lÖch t©m cña t¶i träng t¹i ®¸y mãng e=Mtc/Ntc trong ph¹m vi ®å ¸n ban ®Çu nªn chän s¬ bé trong kho¶ng 1,1 - 1,3. NÕu sau nµy kiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc ®¸y mãng kh«ng tho¶ m·n th× tøc lµ ®· lÊy m qu¸ nhá vµ ng­îc l¹i. Khi ®ã chØ viÖc chän l¹i bxl vµ kiÓm tra l¹i, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i chän l¹i m ®Ó tÝnh lÆp l¹i. 2.4. KiÓm tra kÝch th­íc ®¸y mãng theo TTGH2: 2.4.1. KiÓm tra ®iÒu kiÖn ¸p lùc ë ®¸y mãng: - §Ó x¸c ®Þnh ¸p lùc tiªu chuÈn t¹i "®¸y mãng" cÇn x¸c ®Þnh t¶i träng tiªu chuÈn ë "®¸y mãng": - Nh­ vËy cÇn ph¶i gi¶ thiÕt tr­íc mét chiÒu cao mãng hm ban ®Çu. ChiÒu cao mãng cuèi cïng sau nµy sÏ ®­îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn chäc thñng mãng. NÕu gi¸ trÞ hm gi¶ thiÕt ë b­íc nµy kh¸c kh«ng nhiÒu gi¸ trÞ x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n th× sÏ lÊy theo gi¸ trÞ tÝnh to¸n ®­îc. Tr­êng hîp 2 gi¸ trÞ kh¸c nhau nhiÒu, nhÊt lµ khi gi¸ trÞ tÝnh to¸n lín h¬n gi¸ trÞ gi¶ thiÕt th× ph¶i chän vµ lµm l¹i tõ b­íc nµy. Trong ph¹m vi ®å ¸n ë b­íc nµy nªn chän s¬ bé nh­ sau: Khi N0tc = 400 - 700 kN chän hm = 0,6 - 0,65m Khi N0tc = 700 - 900 kN chän hm = 0,7 - 0,75m Khi N0tc = 900 - 1100 kN chän hm = 0,8 - 0,85m Khi N0tc = 1100 - 1200 kN chän hm = 0,9 - 0,95m Khi N0tc = 1200 - 1400 kN chän hm = 1,0 - 1,1m Khi N0tc = 1400 - 1600 kN chän hm = 1,2 - 1,3m Khi N0tc = 1600 - 1800 kN chän hm = 1,4 - 1,5m §é lÖch t©m cña t¶i träng t¹i ®¸y mãng: ¸p lùc tiªu chuÈn ë ®¸y mãng lµ: Còng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc ®­îc biÕn ®æi tõ c«ng thøc trªn: Víi §iÒu kiÖn ¸p lùc t¹i ®¸y mãng: £ 1,2.R £ R ³ 0 C¶ 3 ®iÒu kiÖn trªn ®Òu ph¶i tho¶ m·n. KÝch th­íc mãng ®­îc coi lµ hîp lý ë giai ®o¹n thiÕt kÕ nµy khi trong 2 ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn vÕ tr¸i kh«ng nhá h¬n vÕ ph¶i nhiÒu h¬n 5%, tøc lµ tËn dông ®­îc tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nÒn trong giai ®o¹n biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh. 100.(1,2.R -)/1,2.R £ 5% HoÆc 100.(R-)/R £ 5% 2.4.2. KiÓm tra ®iÒu kiÖn biÕn d¹ng: - BiÓu thøc x¸c ®Þnh øng suÊt b¶n th©n cña ®Êt ë ®é s©u z kÓ tõ "cos tù nhiªn": =S gi.hi Trong ®ã: gi: lµ träng l­îng hiÖu qu¶ cña ®Êt trong ph¹m vi hi , lÊy lµ träng l­îng riªng tù nhiªn cho ®Êt n»m trªn mùc n­íc ngÇm, träng l­îng riªng ®Èy næi cho ®Êt b·o hoµ n»m d­íi mùc n­íc ngÇm. §Ó vÏ biÓu ®å øng suÊt b¶n th©n chØ cÇn tÝnh t¹i c¸c ®é s©u lµ ph©n líp vµ t¹i cao ®é mùc n­íc ngÇm, tÊt nhiªn ph¶i tÝnh thªm t¹i ®é s©u tho¶ m·n ®iÒu kiÖn t¾t lón ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n nÒn. Còng cÇn thÓ hiÖn biÓu ®å gËp vµo hay h­íng phï hîp víi trÞ sè träng l­îng riªng hiÖu qu¶ cña c¸c líp ®Êt. - ¸p lùc g©y lón t¹i ®¸y mãng: pgl = - - Chia nÒn ®Êt d­íi ®¸y mãng thµnh c¸c líp ph©n tè cã chiÒu dµy hi £ b/4 vµ ®¶m b¶o mçi líp chia ra lµ ®ång nhÊt. Khi tÝnh tay kh«ng cã sù hç trî cña phÇn mÒm, ®Ó gi¶m khèi l­îng néi suy tra b¶ng K0 nªn chia ®Òu tõ ®¸y mãng trë xuèng cho ®Õn hÕt giíi h¹n nÒn c¸c líp ®Êt cã chiÒu dµy hi = 0,2b. Sau ®ã líp ph©n tè nµo gåm cã 2 lo¹i ®Êt th× tiÕp tôc ph©n nhá mét lÇn n÷a ®Ó ®¶m b¶o c¸c líp chia lµ ®ång nhÊt. ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p chia líp nµy lµ ta chØ ph¶i néi suy mét chiÒu thay v× hai chiÒu hoÆc chØ ph¶i néi suy t¹i c¸c ®iÓm ph©n líp th«i. - øng suÊt g©y lón ë ®é s©u z "kÓ tõ ®¸y mãng" : =K0. p - Chó ý r»ng z khi tÝnh tÝnh tõ cos tù nhiªn trong khi z khi tÝnh tÝnh tõ ®¸y mãng. Do ®ã t¹i cïng mét ®é s©u hai gi¸ trÞ nµy chªnh nhau h. - Giíi h¹n nÒn H ®­îc x¸c ®Þnh tõ ®¸y mãng ®Õn ®é s©u tho¶ m·n ®iÒu kiÖn: £ 0,2 khi t¹i ®é s©u ®ã ®Êt cã E0 > 5000 kPa £ 0,1 khi t¹i ®é s©u ®ã ®Êt cã E0 £ 5000 kPa §¹t dÊu b»ng lµ tèt nhÊt, kh«ng nªn lÊy xuèng qu¸ xa ®é s©u x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn trªn v× sÏ cho ®é lón lín h¬n. - §é lón cña líp ph©n tè thø i: Si = CÇn ph¶i khai triÓn ¸p dông sè tÝnh lón cô thÓ. Kh«ng tÝnh ®é lón S ngay trong b¶ng excel. - §é lón tÝnh ®­îc cÇn kiÓm tra so s¸nh víi ®é lón giíi h¹n: S £ Sgh NÕu ®©y lµ mãng thø 2 th× cÇn kiÓm tra ®é lón lÖch t­¬ng ®èi so víi mãng thø nhÊt: DS = (S1 - S2)/L12 £ DSgh Trong ®ã L12 lµ kho¶ng c¸ch gi÷a träng t©m 2 mãng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHD BTLCD+DANM mong don tren nen TN.doc
  • docBang tra A,B,D,m1,m2.DOC
  • docFILE 1 DE BTLCD&DANM.doc
  • docFILE 2 DCHAT CHUNG.doc
  • docFILE 3 SDO CTRINH & DCHAT TTRONG.doc
  • docHuong dan xd kich thuoc so bo day mong nong.doc
  • pdfTinh R.pdf
  • docVD danh gia dk dia chat.doc
Luận văn liên quan