Đề bài: Thiết kế dao tiện định hình gia công chi tiết số 4.4 - Thiết kế dao phay định hình gia công chi tiết số 3.1

A. Thuyết minh: -Phần 1: Thiết kế dao tiện định hình 1.1. Phân tích chi tiết 1.2. Chọn vật liệu làm dao 1.3. Trình tự tính toán 1.4. Xác định kết cấu dao tiện 1.5. Phân tích sai số -Phần 2: Thiết kế dao phay định hình 2.1.Chi tiết cần gia công và các số liệu đã cho 2.2.Chọn vật liệu làm dao 2.3.Chọn dao phay gia công và các góc độ 2.4.Xác định profin lưỡi cắt dao phay hớt lưng 2.5.Nhận xét - phần 3: Kết luận. - Phần 4: Tài liêu tham khảo. B. Bản vẽ: Hai bản vẽ A1vẽ sơ đồ tính hai dao, hai bản vẽ A3vẽ hai dao, 1 bản vẽ A3 vẽ dao tiện lắp trên gá.

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/06/2013 | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề bài: Thiết kế dao tiện định hình gia công chi tiết số 4.4 - Thiết kế dao phay định hình gia công chi tiết số 3.1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Dông cô c¾t gät cïng víi m¸y c«ng cô lµ nh÷ng c«ng cô lao ®éng chñ yÕu trong ph©n x­ëng gia c«ng c¬ khÝ cña nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y. Chi phÝ cho dông cô c¾t th­êng kh¸ lín, chiÕm kho¶ng 5%-17% vèn l­u ®éng cña nhµ m¸y c¾t gät. Do vËy viÖc sö dông hîp lÝ dông cô c¾t cã ý nghÜa lín ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi víi tõng nhµ m¸y nãi riªng. NhiÖm vô cña ng­êi c¸n bé kÜ thuËt khi thiÕt kÕ c«ng nghÖ gia c«ng cÇn ph¶i chän lo¹i dông cô hîp lÝ, chän ph­¬ng ¸n kÕt cÊu vµ th«ng sè h×nh häc hîp lÝ øng víi ®iÒu kiÖn cô thÓ x¶y ra trong c¾t gät . §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ dông cô c¾t gióp cho häc viªn n¾m ®­îc c¸ch thøc thiÕt kÕ mét dông cô c¾t hîp lÝ ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu kÜ thuËt ®ång thêi häc viªn tÝch luü ®­îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n trong ngµnh c¬ khÝ – chÕ t¹o m¸y. Do thêi gian vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn ®å ¸n ®­îc hoµn thµnh víi chÊt l­îng ch­a cao, em mong ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy gióp em hoµn thiÖn ®å ¸n tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o tiÕn sÜ NguyÔn ®øc Ph­¬ng cïng c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n ChÕ T¹o M¸y ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n. Häc viªn thùc hiÖn NguyÔn Xu©n Th¾ng khoa c¬ khÝ bé m«n chÕ t¹o m¸y nhiÖm vô ®å ¸n m«n häc m«n: ThiÕt kÕ dông cô c¾t kim lo¹i 1. §Ò bµi: +ThiÕt kÕ dao tiÖn ®Þnh h×nh gia c«ng chi tiÕt sè 4.4 +ThiÕt kÕ dao phay ®Þnh h×nh gia c«ng chi tiÕt sè 3.1 2. Néi dung A. ThuyÕt minh: -PhÇn 1: ThiÕt kÕ dao tiÖn ®Þnh h×nh 1.1. Ph©n tÝch chi tiÕt 1.2. Chän vËt liÖu lµm dao 1.3. Tr×nh tù tÝnh to¸n 1.4. X¸c ®Þnh kÕt cÊu dao tiÖn 1.5. Ph©n tÝch sai sè -PhÇn 2: ThiÕt kÕ dao phay ®Þnh h×nh 2.1.Chi tiÕt cÇn gia c«ng vµ c¸c sè liÖu ®· cho 2.2.Chän vËt liÖu lµm dao 2.3.Chän dao phay gia c«ng vµ c¸c gãc ®é 2.4.X¸c ®Þnh profin l­ìi c¾t dao phay hít l­ng 2.5.NhËn xÐt - phÇn 3: KÕt luËn. - PhÇn 4: Tµi liªu tham kh¶o. B. B¶n vÏ: Hai b¶n vÏ A1vÏ s¬ ®å tÝnh hai dao, hai b¶n vÏ A3vÏ hai dao, 1 b¶n vÏ A3 vÏ dao tiÖn l¾p trªn g¸. Häc viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n Th¾ng. Ng­êi giao ®å ¸n: Líp : CNCT Vò KhÝ 36. TiÕn sÜ NguyÔn §øc Ph­¬ng. A. Néi dung thuyÕt minh: PhÇn 1: ThiÕt kÕ dao tiÖn ®Þnh h×nh. §Ò bµi sè 1.1: ThiÕt kÕ dao tiÖn ®Þnh h×nh ®Ó gia c«ng chi tiÕt nh­ h×nh vÏ: 1.1. Ph©n tÝch chi tiÕt. Chi tiÕt cÇn gia c«ng cã d¹ng trßn xoay, biªn d¹ng t­¬ng ®èi phøc t¹p ®Æc biÖt lµ bÒ mÆt cã pr«fin cung trßn b¸n kÝnh R = 50 mm. §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c cña chi tiÕt vµ ®Ó qu¸ tr×nh gia c«ng diÔn ra thuËn lîi ta chän lo¹i dao ®Ó gia c«ng chi tiÕt lµ dao h×nh l¨ng trô, dao ®­îc g¸ nghiªng ®Ó t¹o ra gãc sau a t¹i tiÕt diÖn a_a. 1.2. Chon vËt liÖu lµm dao. N¨ng suÊt c«ng t¸c cña mét lo¹i dông cô c¾t phô thuéc rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng gi÷ ®­îc tÝnh c¾t trong mét kho¶ng thêi gian dµi cña vËt liÖu lµm dao. Trong qu¸ tr×nh c¾t, ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn chÞu ¸p lùc vµ nhiÖt ®é cao, dông cô c¾t cßn chÞu rung ®éng, mµi mßn, khiÕn cho tÝnh c¾t gät cña dông cô lµm dao chãng bÞ thay ®æi. Do ®ã muèn lµm viÖc ®­îc vËt liÖu lµm dao ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu vÒ ®é cøng, ®é bÒn c¬ häc, tÝnh chÞu nãng tÝnh chÞu mµi mßn, tÝnh c«ng nghÖ, tÝnh kinh tÕ. Th«ng th­êng ®Ó gia c«ng c¸c chi tiÕt b»ng thÐp, ng­êi ta th­êng sö dông thÐp giã ®Ó lµm dông cô c¾t, ë ®©y ta còng chän thÐp giã ®Ó lµm dông cô: ThÐp giã cã mét sè ­u ®iÓm sau: cã tèc ®é c¾t cao h¬n tõ 2-4 lÇn, cã tuæi bÒn gÊp 8-15 lÇn so víi thÐp cacbon vµ thÐp hîp kim dông cô. ThÐp giã cã thÓ lµm viÖc ®­îc ë nhiÖt ®é 5000 ¸ 6000c víi tèc ®é c¾t trung b×nh 25-35(m/ph). Trªn c¬ së ®ã ta chän vËt liÖu lµm dao lµ thÐp giã P18 víi c¸c th«ng sè : - Kh¶ n¨ng chÞu nhiÖt 6000 C - Tèc ®é c¾t 25-35 m/p - §é cøng HRC = 65 - Giíi h¹n bÒn uèn 2250 MPa - Giíi h¹n bÒn nÐn 3730 MPa - §é dÉn nhiÖt 21 1.3. Tr×nh tù tÝnh to¸n. Gãc sau trong tiÕt diÖn vu«ng gãc trôc chi tiÕt ®­îc chän theo tiªu chuÈn phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn gia c«ng a = 8 ¸ 150, ta chän a = 130. Gãc sau ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh c¾t (ma s¸t nhiÖt ®é mßn) lµ gãc sau trong tiÕt diÖn chÝnh. T¹i ®iÓm bÊt kú cña l­ìi c¾t, ®Ó cã thÓ c¾t ®­îc thuËn lîi gãc sau trong tiÕt diÖn chÝnh ph¶i lín h¬n gi¸ trÞ cho phÐp nhÊt ®Þnh [aN] = 30 ¸ 50. Trong tr­êng hîp aN = 0 nh­ ë tiÕt diÖn a-a, dao tiÖn ®Þnh h×nh cÇn ®­îc g¸ nghiªng ®Ó t¹o gãc sau aN > 0, tøc lµ khi tÝnh to¸n thiÕt kÕ trôc vu«ng gãc víi chuÈn kÑp kh«ng vu«ng gãc víi trôc chi tiÕt mµ ®­îc xoay ®i mét gãc y. Gãc xoay y ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã j lµ gãc nghiªng cña profin chi tiÕt, víi chi tiÕt nµy j = 0 (t¹i tiÕt diÖn a_a). Gãc aN ta chän b»ng 60. Do ®ã gãc nghiªng cña dao: y = 27,10. Sau ®©y ta sÏ tÝnh to¸n profin dao tiÖn ®Þnh h×nh g¸ nghiªng (s¬ ®å tÝnh to¸n ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ sè 1). VÝ dô ta cÇn x¸c ®Þnh ®iÓm 2 trªn dao ®Ó c¾t ®iÓm 2 t­¬ng øng trªn chi tiÕt. §iÓm 1 ®­îc trän lµm ®iÓm c¬ së víi gãc xoay y = 27,10. Tõ ®iÓm 1 dùng ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi tiÕt diÖn N_N, ®©y lµ ®­êng c¬ së t­ëng t­îng v× nã ngang t©m chi tiÕt. §­êng th¼ng a c¾t ®­êng 2-2 vu«ng gãc víi trôc chi tiÕt t¹i 2’, Tõ ®iÓm 2’ trªn h×nh chiÕu ®øng cña chi tiÕt vÏ mÆt tr­íc cã gãc tr­íc gT ®­îc tÝnh theo c«ng thøc Gãc tr­íc g chän theo tiªu chuÈn g = 22 ¸ 250 , ta chän g = 240. Þ gT = 21,60 . MÆt tr­íc c¾t vßng trßn r2 t¹i 2’’ trªn h×nh chiÕu ®øng, tõ ®©y ta dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña 2’’ t­¬ng øng trªn h×nh chiÕu b»ng. Tõ ®iÓm 2’ vµ 2 ta t×m ®­îc ®iÓm 1 vµ 2 trªn mÆt tr­íc cña dao. VÏ mÆt sau t¹i c¸c ®iÓm 1 vµ 2 ta x¸c ®Þnh ®­îc chiÒu cao h2 cña profin dao trong tiÕt diÖn vu«ng gãc víi mÆt sau. §èi víi c¸c ®iÓm kh¸c ta thùc hiÖn t­¬ng tù, riªng ®èi víi ®o¹n cã b¸n kÝnh cong R= 50 ta cÇn x¸c ®Þnh 3 ®iÓm ®Ó cã thÓ dùng ®­îc biªn d¹ng dao (c¸c ®iÓm 4, 5, 6 trªn h×nh vÏ) Sau khi x©y dùng xong biªn d¹ng ta cã thÓ thùc hiÖn c¸c b­íc tÝnh to¸n b»ng ph­¬ng ph¸p gi¶i tÝch hoÆc b»ng ph­¬ng ph¸p h×nh häc. Sau khi tÝnh ®­îc c¸c kho¶ng c¸ch hi (chiÒu cao pr«fin ®o trong mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt sau), vµ c¸c kho¶ng c¸ch Ti (chiÒu cao pr«fin ®o trong mÆt tr­íc), vµ kÝch th­íc chiÒu trôc xi, ta tiÕn hµnh vÏ dao g¸ nghiªng hoµn toµn nh­ ®èi víi dao g¸ th¼ng. Ta ph¶i tÝnh cho c¸c ®iÓm 2, 3, 4, 5, 6, 7. a. §iÓm 2. Ta cã: ChiÒu cao pr«phin trong mÆt tr­íc: ChiÒu cao pr«fin trong tiÕt diÖn ph¸p tuyÕn víi mÆt sau: b. §iÓm 3. Ta cã: ChiÒu cao pr«phin trong mÆt tr­íc: ChiÒu cao pr«fin trong tiÕt diÖn ph¸p tuyÕn víi mÆt sau: c. §iÓm 4. Ta cã: ChiÒu cao pr«phin trong mÆt tr­íc: ChiÒu cao pr«fin trong tiÕt diÖn ph¸p tuyÕn víi mÆt sau: d. §iÓm 5. Ta cã: ChiÒu cao pr«phin trong mÆt tr­íc: ChiÒu cao pr«fin trong tiÕt diÖn ph¸p tuyÕn víi mÆt sau: e. §iÓm 6. Ta cã: ChiÒu cao pr«phin trong mÆt tr­íc: ChiÒu cao pr«fin trong tiÕt diÖn ph¸p tuyÕn víi mÆt sau: f. §iÓm 7. Ta cã: ChiÒu cao pr«phin trong mÆt tr­íc: ChiÒu cao pr«fin trong tiÕt diÖn ph¸p tuyÕn víi mÆt sau: 1.4. X¸c ®Þnh kÕt cÊu dao tiÖn. + ChiÒu dµi chung cña dao tiÖn ®Þnh h×nh: Ngoµi phÇn gia c«ng ®óng, dao tiÖn ®Þnh h×nh cßn thiÕt kÕ phÇn trô ®Ó v¸t mÐp mÆt ®Çu vµ c¾t ®øt. §Çu tù do cña dao lµm thªm chiÒu réng a = 3 mm ®Ó t¨ng søc bÒn cho dao. PhÇn v¸t mÐp dao ®­îc lµm réng thªm ®o¹n c = 5 mm. + H×nh d¸ng cña dao: th©n dao lµm b»ng thÐp 45, PhÇn c¾t lµm b»ng thÐp gÝo P18, dao ®­îc kÑp b»ng r·nh mang c¸ . Khi dao bÞ mßn tiÕn hµnh mµi mÆt tr­íc song song víi mÆt tr­íc cò ®Ó ®¶m b¶o tæng c¸c gãc (a+g) = const. 1.5. Ph©n tÝch sai sè: Do trªn ®o¹n cã ®­êng sinh cong cña chi tiÕt, l­ìi c¾t kh«ng trïng víi ®­êng sinh cña chi tiÕt nªn khi gia c«ng sÏ g©y ra sai sè. Ngoµi ra sai sè chÕ t¹o vµ c¸c sai sè g¸ kÑp dao vµ chi tiÕt dÒu lµm ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c cña chi tiÕt gia c«ng. PhÇn II: ThiÕt KÕ Dao Phay §Þnh H×nh 2.1. Chi tiÕt cÇn gia c«ng vµ c¸c sè liÖu ®· cho . §­êng kinh ngoµi cña dao: D=140 ;Z =12 §­êng kÝnh læ dao : d=50 R = 28 a=1200 L=55; L1 =15 ; H=50 Chi tiÕt cÇn gia c«ng nh­ sau: NhËn xÐt: Ta thÊy r»ng L=55, L1=15,mÆt kh¸c ta tÝnh ®o¹n AB ta thÊy r»ng AB=OA2 +OB2 -2OA.OB.cos1200 =282 +282 -2.28.28.cos1200 =48,5 mm Râ rµng L1 +AB =15+48,5 =63,5 lín h¬n L =55 suy ra v« lÝ. Nh­ vËy ta cã thÓ chän L =L1 +AB +L1 =15 + 15 +48,5 =78,5 (mm) 2.2. Chän vËt liÖu lµm dao Nh­ ®· nãi ë phÇn dao tiÖn ,ta thÊy vËt liÖu lµm dao cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh gia c«ng.Vµ theo ph©n tÝch ë phÇn dao tiÖn ta còng chän vËt liÖu lµm dao lµ thÐp giã P10 2.3. Chän dao phay gia c«ng vµ c¸c gãc ®é. Do nh÷ng ­u ®iÓm cña dao phay hít l­ng nªn ta chän lo¹i dao nµy.Vµ cô thÓ lµ ta chän dao phay hít l­ng hai lÇn. Th­êng k2 = (1,5-1,75)k1 Chän gãc :a =100 ; g =200 Chän ®­êng cong hít l­ng §­êng cong hít l­ng mÆt sau cÇn lùa chän ®Ó ®¶m b¶o h×nh d¸ng chi tiÕt gia c«ng kh«ng thay ®æi trong lo¹t, nã cÇn tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: ChiÒu cao r¨ng dao (h) kh«ng thay ®æi ë c¸c tiÕt diÖn kh¸c nhau cña r¨ng. Gãc sau a t¹i mät ®iÓm bÊt kú trªn mÆt sau cÇn ph¶i b»ng mét gi¸ trÞ kh«ng ®æi. Cã nhiÒu ®­êng cong cã thÓ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu nµy. Do nh÷ng ­u ®iÓm vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ thùc tÕ cã thÓ ®¶m b¶o, ta chän d¹ng ®­êng cong hít l­ng lµ ®­êng cong acsimet cã ph­¬ng tr×nh: r = aj 2.4. x¸c ®Þnh profin l­ìi c¾t dao phay hít l­ng a. TÝnh l­îng hít l­ng: L­îng hít l­ng lÇn 1: K1= = =6,5 L­îng hít l­ng lÇn 2: k2 = (1,5-1,75)k1 = (1,5-1,75)6,5 = 9,75-11,375. Chän k2 =11 b. TÝnh gãc gi÷a c¸c r¨ng e . e = =2.3,14 12 = 0,5236 rad =30,0150. c. Gãc l­în ë gãc ®¸y r·nh r¨ng: r = (2-4) mm. Chän r = 3 mm. d. TÝnh chiÒu cao toµn bé r¨ng dao. H = h +k +r Trong ®ã h = Hc +(1-2) mm Hc lµ chiÒu cao biªn d¹ng chi tiÕt. Hc = R(1-cos58,50) = 14,325 mm Do ®ã,h = (15,325-16,325) mm . LÊy h = 16 mm. K = k1 = 6,5 mm VËy H = 16+6,5+3 = 25,5 mm. e. ThiÕt kÕ biªn d¹ng dao phay hít l­ng cã gãc tr­íc g = 200. §Ó ®¶m b¶o chÕ t¹o chi tiÕt ®óng , ng­êi ta tÝnh to¸n biªn d¹ng dao trªn 2 tiÕt diÖn lµ tiÕt diÖn mÆt tr­íc vµ tiÕt diÖn chiÒu trôc. Trong ®ã biªn d¹ng trongtiÕt diÖn qua mÆt tr­íc dïng ®Ó kiÓm tra viÖc chÕ t¹o qu¸ tr×nh mµi l¹i. Biªn d¹ng dao trong tiÕt diÖn qua trôc dïng ®Ó tÝnh to¸n dao tiÖn hít l­ng vµ kiÓm tra hít l­ng ë mÆt sau. Ta cã s¬ ®å tÝnh nh­ sau: Trong ®ã ta chän 7 ®iÓm ®Ó tÝnh (nh­ h×nh vÏ) víi: §iÓm 4 cã Hct = 0 §iÓm 3;5 cã Hct =21 §iÓm 1;2;6;7 cã Hct =42. C¸ch tÝnh nh­ sau: Gi¶ sö ta tÝnh cho ®iÓm 7.Cßn c¸c ®iÓm kh¸c t­¬ng tù. Tõ t©m O ta vÏ vßng l¨n cña dao phay.Sau ®ã vÏ mÆt tr­íc g =250 ®­êng th¼ng nµy ph¶I tiÕp tuyÕn víi ®­êng trßn c¬ së , tõ ®iÓm 7 cña chi tiÕt ta giãng ngang sang c¾t b¸n kÝnh OP t¹i ®iÓm M1 , ta vÏ vßng trßn t©m O b¸n kÝnh OM ®­êng trßn nµy c¾t mÆt tr­íc cña dao t¹i M1 , tõ M1 vÏ ®­êng cong acsimet , vµ ®­êng cong nµy c¾t OP t¹i E1 .Nh­ vËy ta cã ®o¹n E1P chÝnh lµ Hd trªn tiÕt diÖn chiÒu trôc. Vµ ®o¹n PM1 chÝnh lµ Hd trªn tiÕt diÖn mÆt tr­íc. Ta tÝnh Hd trªn tiÕt diÖn chiÒu trôc: Ta cã Dm = Dd -2hc7 =140- 2.14 = 112 mm . Môc tiªu ta ph¶i tÝnh Hd. TÝng gãc b : Ta cã:r0 = Rd sing = RM siny (y=g+b). Suy ra :Rd sing= RM sin(g+b). VËy sin(g+b)=Rd RM sing = sin200 =0,428. Lóc nµy ta cã g+b = 25,310. VËy ta cã b = 25,31 – 20 = 5,310 Ta thÊy r»ng khi dao phay quay ®­îc 1 gãc e = 30,010 th× nã phay ®­îc 1 l­îng hít l­ng lµ k = 6,5 (mm) .VËy khi nã quay ®­îc 1 gãc lµ b0 = 5,310 th× nã phay ®­îc 1 l­îng lµ x= == 1.15(mm). VËy ta cã Hd7 = Hc7 –x = 14-1,15 = 12,85 (mm ). Ta tÝnh jd trªn tiÕt diÖn chiÒu trôc: Ta cã tgjd = = = 0,763 Suy ra jd = arctg0,763 = 37,340 TÝnh Hd trªn tiÕt diÖn mÆt tr­íc cña dao t¹i ®iÓm 7. XÐt tam gi¸c OPM1 ta cã Hd7= PM1 = = = 15,15 (mm) TÝnh jd trªn tiÕt diÖn mÆt tr­íc: Ta cã jdt = = = 0,6535 Suy ra jdt = arctg0,6535 = 33,160 B»ng c¸ch tÝnh t­¬ng tù ta tÝnh ®­îc Hd trªn c¸c tiÕt diÖn cña c¸c ®iÓm 4;5;6;1;2;3 cña chi tiÕt. Do ®ã ta vÏ ®­îc biªn d¹ng dao trªn c¸c tiÕt diÖn. Trªn tiÕt diÖn chiÒu trôc: Trªn tiÕt diÖn lµ mÆt tr­íc: 2.5. NhËn xÐt. Còng nh­ dao tiÖn ®Þnh h×nh, khi ta thiÕt kÕ nÕu ta chän gãc g = 0, th× viÖc tÝnh biªn d¹ng dao qu¶ lµ ®¬n gi¶n., xong khi g = 0 th× ®iÒu kiÖn c¾t sÏ kh«ng kh¶ thi , do ®ã ta chän g > 0 .Nh­ng khi g > 0 th× viÖc tÝnh to¸n sÏ phøc tap h¬n vµ biªn d¹ng dao sÏ cã nh÷ng sai sè nhÊt ®Þnh. PhÇn 3: KÕt luËn. Trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt bµi to¸n thiÕt kÕ rÊt Ýt khi cã ph­¬ng ¸n tèi ­u mµ chØ cã thÓ ®¹t ®Õn ph­¬ng ¸n hîp lý. Víi 2 dông cô c¾t võa ®­îc thiÕt kÕ ë trªn cung vËy, ch¾c ch¾n cßn nhiÒu ®iÒu ch­a thËt hîp lý, nh­ng víi ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ cña n­íc ta hiÖn nay c¸c dung cô ®ã hoµn toµn cã thÓ ®­îc chÕ t¹o vµ tham gia vµo s¶n xuÊt. §Ó cã thÓ hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc tiÕp thu kiÕn thøc m«n häc ®Ó trong t­¬ng lai em cã thÓ gi¶i quyÕt tèt h¬n nhiÖm vô thiÕt kÕ dông cô c¾t kim lo¹i, em kÝnh mong nhËn ®­îc sù chi b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n. PhÇn 4: Tµi liÖu tham kh¶o. 1. ThiÕt kÕ dông cô c¾t kim lo¹i - NXB Qu©n ®éi nh©n d©n. Hµ Néi - 2002. 2. ThiÕt kÕ dông cô c¾t kim lo¹i, tËp 1 - NXB Khoa häc vµ kü thuËt - 1973.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctminhthang.doc
  • dwgA1tinhtien thang.dwg
  • dwgbvctao tien A3thang.dwg
  • dwgDrawing1,..dwg
  • dwgHoan thien1(A1).dwg
  • dwghoanthien2.dwg
  • dwgtien ga thang8.dwg