Đề cương Các yếu tố của thị trường bất động sản, nội dung và vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sản

Mục lục A. Lời nói đầu B. Nội dung Phần I cơ sở lý luận của đề tài . I Thị trường bất động sản (BĐS) 1: Khái niệm 2: Vai trò của thị trường BĐS . 3: Đặc điểm chủ yếu của thị trường BĐS . 4: Các yếu tố của thị trường BĐS nội dung và vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS 1: Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS a. Sự cần thiết và vai trò quản lý nhà nước đối với nền kinh tế . b. Vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . 2. Nội dung quản lý nha nước đối với thị trường BĐS 3. Các cụng cụ quản lý những nhõn tố ảnh hưởng tới cụng tỏc quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . Phần II: thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . I.Tình hình hoạt động của thị trường BĐS ở nước ta . II.Tình hình quản lý của nhà nước đối với thị trường BĐS . III.đánh giá: . 1. Những kết quả đạt được 2. Hạn chế 3. Nguyên nhân 4. Hậu quả Phần III: quan điểm, phương hướng và giải phpp chủ yếu tăng cường vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . I. Quan điểm của đảng và nhà nước việt nam về phát triển thị trường BĐS trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . II. Những phương hướng và giải phỏp nhằm tăng cường vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS . C. kết luận tài liệu tham khảo .

doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2691 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương Các yếu tố của thị trường bất động sản, nội dung và vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục A. Lời núi đầu B. Nội dung Phần I cơ sở lý luận của đề tài I Thị trường bất động sản (BĐS) 1: Khỏi niệm 2: Vai trũ của thị trường BĐS 3: Đặc diểm chủ yếu của thị trường BĐS 4: Cỏc yếu tố của thị trường BĐS nội dungvà vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS 1: Vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS a. Sự cần thiết và vai trũ quảnlý nhà nước đối với nền kinh tế b. Vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS 2. Nội dung quản lý nha nước đối với thị trường BĐS 3. Cỏc cụng cụ quản lý những nhõn tố ảnh hưởng tới cụng tỏc quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS Phần II: thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS I.Tỡnh hỡnh hoạt động của thị trường BĐS ở nước ta II.Tỡnh hỡnh quản lý của nhà nứoc đối với thị trường BĐS III.đỏnh giỏ: 1. Những kết quả đạt được 2. Hạn chế 3. Nguyờn nhõn 4. Hậu quả Phần III: quan điểm, phương hướng và giải phỏp chủ yếu tăng cường vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS I. Quan điểm của đảng và nhà nước việt nam về phỏt triển thị trường BĐS trong nền kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa II. Những phương hướng và giải phỏp nhằm tăng cường vai trũ quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS C. kết luận tài liệu tham khảo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương Các yếu tố của thị trường bất động sản, nội dung và vai trò quản lý của nhà nước đối với thị trường bất động sản.doc