Đề cương cao học và nghin cứu sinh trong Trường ĐH Kinh tế

Những học viên (nghiên cứu sinh) nào, khi chưa được phép Trưởng Phòng QLĐT Sau đại học, mà tự ý không tham dự kiểm tra giữa kỳ thì sẽ nhận kết quả điểm 0 cho lần kiểm tra đó. Kết quả kiểm tra giữa kỳ được bảo lưu để tính điểm tổng hợp cho các lần thi kết thúc học phần. Chuyên viên Phòng QLĐT Sau đại học và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng phối hợp với Thư ký Khoa LLCT tổ chức kiểm tra (Phần 1) thi kết thúc học phần (lần 1 & lần 2) thật nghiêm túc và đúng quy định. ? Giảng viên giảng Phần 2 là người ghi lại điểm kiểm tra lần 1, chấm 1 và ghi điểm Kiểm tra lần 2 (tiểu luận), chấm 1 và ghi điểm thi kết thúc học phần (sau khi thống nhất đánh giá kết quả bài thi với Người chấm 2), tính và ghi điểm tổng hợp (không làm tròn số) vào bảng điểm thi kết thúc học phần. Những học viên nào có điểm tổng hợp dưới 5 đều không đạt yêu cầu môn Triết học. Những học viên này sẽ được dự thi kết thúc học phần lần 2; nếu lần này, học viên vẫn chỉ điểm tổng hợp dưới 5, thì tòan bộ các kết quả kiểm tra và thi môn Triết học trước đây sẽ không còn có giá trị. Phòng QLĐT Sau đại học sắp xếp cho những học viên không đạt yêu cầu môn Triết học lần 2 dự học và thi cùng với những học viên khóa sau.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 1819 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương cao học và nghin cứu sinh trong Trường ĐH Kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ñeà cöông chi tieát Moân hoïc TRIEÁT HOÏC (Duøng cho hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh trong Tröôøng ÑH Kinh teá TP Hoà Chí Minh) 1. MAÕ SOÁ : 2. TEÂN MOÂN HOÏC : Trieát hoïc 3. TOÅNG SOÁ TIEÁT MOÂN HOÏC : 90 tieát; trong ñoù : - Lyù thuyeát : 60 tieát - Thaûo luaän, höôùng daãn vieát tieåu luaän, … : 30 tieát 4. DANH SAÙCH GIAÛNG VIEÂN GIAÛNG DAÏY MOÂN HOÏC Tieåu ban giaûng daïy Trieát hoïc cho NCS & CH bao goàm: 1) GVC - TS Buøi Vaên Möa (Phoù Tröôûng khoa LLCT) – Tröôûng tieåu ban 2) GVC - TS Traàn Nguyeân Kyù (Tröôûng boä moân NL cô baûn cuûa CN Maùc - Leânin)- Phoù tröôûng tieåu ban 3) GVC - TS Nguyeãn Ngoïc Thu (GV boä moân NL cô baûn cuûa CN Maùc - Leânin) – Uûy vieân 4) PGS - TS Leâ Thanh Sinh (GV boä moân NL cô baûn cuûa CN Maùc – Leânin, GÑ Cty In Kinh teá) – Uûy vieân 5) GVC - TS Buøi Baù Linh (GV boä moân NL cô baûn cuûa CN Maùc - Leânin) – Uûy vieân 6) GV - TS Buøi Xuaân Thanh (Phoù tröôûng boä moân NL cô baûn cuûa CN Maùc - Leânin) – Uûy vieân 7) GVC - TS Hoaøng Trung (Tröôûng boä moân Tö töôûng Hoà Chí Minh) - GV thænh giaûng 8) GS - TS Tröông Giang Long (Vuï tröôûng Taïp chí Coäng saûn) – GV thænh giaûng 5. MUÏC ÑÍCH, YEÂU CAÀU CUÛA MOÂN HOÏC a. Muïc ñích: Chöông trình Trieát hoïc duøng cho hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh trong Tröôøng ÑH Kinh teá TP Hoà Chí Minh nhaèm muïc ñích naâng cao tính khoa hoïc vaø tính hieän ñaïi cuûa lyù luaän, gaén lyù luaän vôùi nhöõng vaán ñeà cuûa thôøi ñaïi vaø cuûa ñaát nöôùc, ñaëc bieät, naâng cao naêng löïc vaän duïng lyù luaän vaøo thöïc tieãn, vaøo lónh vöïc khoa hoïc chuyeân moân cuûa hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh. b. Yeâu caàu: Chöông trình Trieát hoïc duøng cho hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh trong Tröôøng ÑH Kinh teá TP Hoà Chí Minh ñoøi hoûi phaûi thöïc hieän caùc yeâu caàu sau: - Moät laø, keá thöøa nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc ñöôïc ôû trình ñoä ñaïi hoïc vaø phaùt trieån saâu theâm nhöõng noäi dung cô baûn trong Lòch söû trieát hoïc vaø trong Trieát hoïc Maùc – Leânin; - Hai laø, döïa treân cô sôû nhöõng noäi dung cô baûn veà Lòch söû trieát hoïc, Trieát hoïc Maùc - Leânin, Chöông trình ñöôïc boå sung nhaèm naâng cao tính hieän ñaïi gaén lieàn vôùi caùc thaønh töïu môùi cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä, vôùi nhöõng vaán ñeà do thôøi ñaïi vaø ñaát nöôùc ta ñaët ra; - Ba laø, naâng cao naêng löïc cho hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh trong vieäc vaän duïng caùc nguyeân lyù cuûa chuû nghóa Maùc - Leânin, Tö töôûng Hoà Chí Minh vaøo nhöõng vaán ñeà thöïc tieãn ñaát nöôùc ñang ñaët ra cuõng nhö trong lónh vöïc coâng taùc cuûa mình 6. PHAÂN BOÅ THÔØI GIAN MOÂN HOÏC Chöông trình Trieát hoïc duøng cho hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh trong Tröôøng ÑH Kinh teá TP Hoà Chí Minh ñöôïc chia thaønh hai phaàn: Phaàn 1 - Lòch söû trieát hoïc (caùc chöông 1 – 4) & Phaàn 2 - Trieát hoïc Maùc – Leânin (caùc chöông 5 – 11). Soá tieát caû giaûng daïy lyù thuyeát vaø thaûo luaän cuûa moãi chöông ñöôïc phaân boå nhö sau: Chöông Noäi dung Soá tieát 1 Khaùi luaän veà trietá hoïc vaø lòch söû trieát hoïc 4 2 Khaùi löôïc lòch söû trieát hoïc phöông Ñoâng coå trung ñaïi 15 3 Khaùi löôïc lòch söû trieát hoïc phöông Taây 16 4 Khaùi löôïc lòch söû trieát hoïc Maùc – Leânin 10 5 Theá giôùi quan duy vaät bieän chöùng - Vai troø cuûa noù trong nhaän thöùc vaø thöïc tieãn 8 6 Pheùp bieän chöùng duy vaät - Phöông phaùp luaän nhaän thöùc khoa hoïc vaø thöïc tieãn 10 7 Nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa trieát hoïc Maùc –Leânin 4 8 Lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi vaø con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam 10 9 Vaán ñeà giai caáp, daân toäc, nhaân loaïi trong thôøi ñaïi hieän nay vaø vaän duïng vaøo söï nghieäp xaây döïng CNXH ôû VN 4 10 Lyù luaän veà nhaø nöôùc vaø nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa ôû Vieät Nam 4 11 Quan ñieåm trieát hoïc Maùc - Leânin veà con ngöôøi vaø vaán ñeà xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam hieän nay 5 7. NOÄI DUNG CHI TIEÁT MOÂN HOÏC Chöông 1 : Khaùi luaän veà trieát hoïc vaø lòch söû trieát hoïc I. Trieát hoïc - chöùc naêng theá giôùi quan vaø phöông phaùp luaän cuûa trieát hoïc 1. Khaùi nieäm trieát hoïc vaø nguoàn goác cuûa trieát hoc a. Khaùi nieäm trieát hoïc b. Nguoàn goác cuûa trieát hoïc 2. Chöùc naêng theá giôùi quan vaø phöông phaùp luaän cuûa trieât hoïc a. Chöùc naêng theá giôùi quan cuûa trieát hoïc b. Chöùc naêng phöông phaùp luaän cuûa trieát hoïc II. Vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc vaø caùc tröôøng phaùi trieát hoïc 1. Vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc a. Noäi dung vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc b. Vai troø vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc 2. Caùc tröôøng phaùi trieát hoïc a. Chuû nghóa duy vaät vaø chuû nghóa duy taâm; nhaát nguyeân luaän vaø nhò nguyeân luaän; sieâu hình hoïc vaø thöïc chöùng luaän; … b. Thuyeát khaû tri, thuyeát baát khaû tri, thuyeát hoaøi nghi. III. Bieän chöùng vaø sieâu hình 1. Phöông phaùp sieâu hình vaø phöông phaùp bieän chöùng a. Phöông phaùp sieâu hình b. Phöông phaùp bieän chöùng 2. Caùc hình thöùc cô baûn cuûa pheùp bieän chöùng a. Pheùp bieän chöùng b. Caùc hình thöùc cuûa pheùp bieän chöùng IV. Liïch söû trieát hoïc vaø söï phaân kyø cuûa lòch söû trieát hoïc 1. Khaùi nieäm lòch söû trieàt hoïc a. Lòch söû trieát hoïc vôùi tính caùch laø lòch söû phaùt trieån cuûa tö duy b. Lòch söû trieát hoïc vôùi tính caùch laø moät khoa hoïc 2. Caùc tính quy luaät phaùt trieån cuûa lòch söû trieát hoïc a. Ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi vôùi söï phaùt trieån cuûa trieát hoïc b. Caùc thaønh töïu khoa hoïc cuï theå vôùi söï phaùt trieån cuûa trieát hoïc c. Söï thaâm nhaäp vaø ñaáu tranh laãn nhau giöõa caùc tröôøng phaùi trieát hoïc trong quùa trình phaùt trieån 3. Phaân kyø lòch söû trieát hoïc a. Caùc caên cöù phaân kyø lòch söû trieát hoïc b. Phaân chia caùc thôøi kyø lòch söû trieát hoïc - Trieát hoïc phöông Ñoâng coå - trung ñaïi - Trieát hoïc phöông Taây coå, trung, caän vaø hieän ñaïi - Trieát hoïc Maùc – Leânin 4. YÙ nghóa cuûa vieäc nghieân cöùu lòch söû trieát hoïc Chöông 2 : Khaùi löôïc lòch söû trieát hoïc phöông Ñoâng coå - trung ñaïi I. Trieát hoïc Aán Ñoä coå - trung ñaïi 1. Ñieàu kieän ra ñôøi vaø ñaëc ñieåm a. Ñieàu kieän ra ñôøi b. Ñaëc ñieåm 2. Nhöõng tö töôûng trieát hoïc cô baûn a. Tö töôûng trieát hoïc thôøi Veâña b. Tö töôûng trieát hoïc thôøi Baø la moân giaùo – Phaät giaùo - Caùc tröôøng phaùi chính thoáng (Veâñanta, Samkhya, Yoâga, Mimamsa, Vaiseâsika, Nyaya) - Caùc tröôøng phaùi khoâng chính thoáng (Loâkayatta, Jaina giaùo, Phaät giaùo) c. Tö töôûng trieát hoïc thôøi Aán Ñoä giaùo - Hoài giaùo 3. Moät soá keát luaän II. Trieát hoïc Trung Quoác coå - trung ñaïi 1. Ñieàu kieän ra ñôøi vaø ñaëc ñieåm a. Ñieàu kieän ra ñôøi b. Ñaëc ñieåm 2. Tö töôûng trieát hoïc thôøi Xuaân thu – Chieán quoác a. AÂm döông gia b. Nho gia c. Maëc gia d. Ñaïo gia e. Phaùp gia f. Danh gia 3. Dieãn bieán cuûa tö töôûng trieát hoïc thôøi cuûng coá vaø phaùt trieån cheá ñoä phong kieán a. Thôøi Haùn b. Thôøi Nguî - Taán c. Thôøi Tuyø - Ñöôøng d. Thôøi Toáng – Minh e. Thôøi Thanh 4. Moät soá keát luaän III. Khaùi löôïc veà lòch söû tö töôûng trieát hoïc Vieät Nam 1. Ñieàu kieän lòch söû vaø ñaëc ñieåm a. Ñieàu kieän ra ñôøi b. Ñaëc ñieåm 2. Tö töôûng trieát hoïc cô baûn a. Söï ñan xen giöõa tö töôûng duy vaät vaø duy taâm b. Tö töôûng yeâu nöôùc c. Tö töôûng laáy daân laøm goác d. Tö töôûng nhaân vaên 3. Söï keá thöøa vaø phaùt trieån tö töôûng trieát hoïc Vieät Nam cuûa Hoà Chí Minh a. Söï keá thöøa vaø phaùt trieån chuû nghóa yeâu nöôùc b. Söï keá thöøa vaø phaùt trieån tö töôûng laáy daân laøm goác c. Söï keá thöøa vaø phaùt trieån tö töôûng nhaân vaên Chöông 3 : Khaùi löôïc lòch söû trieát hoïc phöông Taây I. Trieát hoïc Hy Laïp coå ñaïi 1. Ñieàu kieän ra ñôøi vaø ñaëc ñieåm a. Ñieàu kieän ra ñôøi b. Ñaëc ñieåm 2. Tö töôûng trieát hoïc cô baûn a. Tö töôûng trieát hoïc thôøi kyø Hy Laïp sô khai - Phaùi Mileâ, Phaùi Heâraclít, Phaùi Pytago, Phaùi Eâleâ, Phaùi Nguî bieän b. Tö töôûng trieát hoïc thôøi kyø Hy Laïp cöïc thònh - Phaùi ña nguyeân Empeâñoáclô - Anaxago - Phaùi nguyeân töû Lôxíp - Ñeâmoâcrít - Phaùi duy taâm khaùch quan Xoâcraùt - Platoâng - Trieát hoïc cuûa Arixtoát c. Tö töôûng trieát hoïc thôøi kyø Hy Laïp hoaù - Phaùi EÂpiquya 3. Moät soá keát luaän II. Trieát hoïc Taây AÂu thôøi trung coå 1. Ñieàu kieän ra ñôøi ra ñôøi vaø ñaëc ñieåm a. Ñieàu kieän ra ñôøi b. Ñaëc ñieåm 2. Tö töôûng trieát hoïc cô baûn a. Tö töôûng trieát hoïc thôøi kyø cô ñoác giaùo - Tö töôûng trieát hoïc cuûa Teùctulieâng - Tö töôûng trieát hoïc cuûa OÂguyùtxtanh b. Tö töôûng trieát hoïc thôøi kyø kinh vieän - Giai ñoaïn sô kyø (Ôrigienô, Pie Abôla) - Giai ñoaïn cöïc thònh (Anbe Lôgraêng, Toâmaùt Ñacanh) - Giai ñoaïn suy thoaùi (Roâgie Beâcôn, Uyliam Oáccam) 3. Moät soá keát luaän III. Trieát hoïc Taây AÂu thôøi Phuïc höng vaø caän ñaïi 1. Ñieàu kieän ra ñôøi vaø ñaëc ñieåm a. Ñieàu kieän ra ñôøi b. Ñaëc ñieåm 2.Tö töôûng trieát hoïc cô baûn a. Tö töôûng trieát hoïc thôøi Phuïc höng - Tö töôûng veà töï nhieân (Nicoâlai Cudan, Nicoâlai Coâpeùcníc, Brunoâ, Galileâ…) - Tö töôûng veà con ngöôøi (Boâcaùtxoâ, Leâoâna Ñôø Vanhxi, Brunoâ…) - Tö töôûng veà chính trò xaõ hoäi (Toâmaùt Morô, Campanenla…) b. Caùc tröôøng phaùi trieát hoïc thôøi caän ñaïi - Tröôøng phaùi duy vaät kinh nghieäm (Phranxít Beâcôn, Toâmaùt Hoápxô, Gioân Loáccô) - Tröôøng phaùi duy lyù - sieâu hình hoïc (Rôneâ Ñeàcaùctô, Baruùt Xpinoâda, Leùpních) - Tröôøng phaùi duy taâm chuû quan – hoaøi nghi luaän (Gioocgiô Beùccôli, Ñavít Hium) - Tröôøng phaùi khai saùng vaø chuû nghóa duy vaät chieán ñaáu Phaùp (Moânteùcxkiô, Lametri, Ruùtxoâ, Ñiñôroâ,…) c. Trieát hoïc coå ñieån Ñöùc – trieát hoïc caän ñaïi ñaëc bieät - Tính ñaëc bieät cuûa trieát hoïc coå ñieån Ñöùc - Tö töôûng trieát hoïc cuûa I.Cantô - Tö töôûng trieát hoïc cuûa Ph.Heâghen - Tö töôûng trieát hoïc cuûa L.Phoiôbaéc 3. Moät soá keát luaän IV. Moät soá traøo löu trieát hoïc phöông Taây hieän ñaïi 1. Ñieàu kieän ra ñôøi vaø ñaëc ñieåm a. Ñieàu kieän ra ñôøi b. Ñaëc ñieåm 2. Moät soá traøo löu trieát hoïc phöông Taây hieän ñaïi a. Traøo löu trieát hoïc khoa hoïc b. Traøo löu trieát hoïc nhaân baûn phi lyù tính c. Traøo löu trieát hoïc toân giaùo 3. Moät soá keát luaän Chöông 4 : Khaùi löôïc lòch söû trieát hoïc Maùc - Leânin I. Ñieàu kieän & tieàn ñeà ra ñôøi a. Ñieàu kieän kinh teá - xaõ hoäi b. Tieàn ñeà lyù luaän c. Tieàn ñeà khoa hoïc töï nhieân II. Ñoái töôïng vaø ñaëc ñieåm a. Ñoái töôïng b. Ñaëc ñieåm III. Nhöõng giai ñoaïn chuû yeáu trong söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa trieát hoïc Maùc - Leânin 1. Giai ñoaïn C.Maùc vaø Ph.AÊngghen a. Thôøi kyø chuyeån bieán tö töôûng cuûa C.Maùc vaø Ph.AÊngghen töø chuû nghóa duy taâm vaø chuû nghóa daân chuû caùch maïng sang chuû nghóa duy vaät vaø chuû nghóa coäng saûn (1841 – 1844). Moät soá taùc phaåm tieâu bieåu: - Söï khaùc nhau giöõa trieát hoïc töï nhieân cuûa Ñeâmoâcrit vaø trieát hoïc töï nhieân cuûa EÂpiquya (C.Maùc); - Nhöõng böùc thö töø Vesphali (baøi baùo cuûa Ph.AÊngghen); - Seâlinh vaø söï linh baùo (Ph.AÊngghen) - Goùp phaàn pheâ phaùn trieát hoïc phaùp quyeàn cuûa Heâghen, Lôøi noùi ñaàu (C.Maùc, 1843); - Löôïc khaûo pheâ phaùn khoa kinh teá chính trò (Ph.Aêngghen, 1844) b. Thôøi kyø C.Maùc vaø Ph.AÊngghen ñeà xuaát nhöõng nguyeân lyù trieát hoïc duy vaät bieän chöùng vaø duy vaät lòch söû (1844 – 1848). Moät soá taùc phaåm tieâu bieåu: - Baûn thaûo kinh teá - trieát hoïc naêm 1844 (C.Maùc); - Tình caûnh cuûa giai caáp lao ñoäng ôû Anh (Ph.Aêngghen, 1845); - Gia ñình thaàn thaùnh (C.Maùc - Ph.Aêngghen, 1845); - Luaän cöông veà Phoiôbaéc (C.Maùc, 1845); - Heä tö töôûng Ñöùc (C.Maùc – Ph.Aêngghen, 1846); - Söï khoán cuøng cuûa trieát hoïc (C.Maùc, 1847); - Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn (C.Maùc - Ph.Aêngghen, 1848) c. Thôøi kyø C.Maùc vaø Ph.AÊngghen boå sung, phaùt trieån nhöõng quan ñieåm trieát hoïc (1848 – 1886). Moät soá taùc phaåm tieâu bieåu: - Ñaáu tranh giai caáp ôû Phaùp (C.Maùc, 1850); - Caùch maïng vaø phaûn caùch maïng ôû Ñöùc (Ph.Aêngghen, 1852); - Ngaøy möôøi taùm thaùng Söông muø cuûa Lui Boânapaùctô (C.Maùc, 1852); - Tö baûn (C.Maùc, 1867); - Pheâ phaùn cöông lónh Goâta (C.Maùc, 1875); - Choáng Ñuyrinh (Ph.Aêngghen, 1878); - Nguoàn goác cuûa gia ñình, cuûa cheá ñoä tö höõu vaø cuûa nhaø nöôùc (Ph.Aêngghen,1884); - Bieän chöùng cuûa töï nhieân (Ph.Aêngghen, 1886); - Luùtvích Phoiôbaéc vaø söï caùo chung cuûa trieát hoïc coå ñieån Ñöùc (Ph.Aêngghen, 1886) 2. Thöïc chaát cuûa cuoäc caùch maïng trong trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph. AÊngghen thöïc hieän. a. Söï thoáng nhaát giöõa chuû nghóa duy vaät vaø pheùp bieän chöùng b. Saùng taïo ra chuû nghóa duy vaät lòch söû c. Thoáng nhaát giöõa lyù luaän vôùi thöïc tieãn d. Thoáng nhaát giöõa tính khoa hoïc vôùi tính caùch maïng. e. Xaùc ñònh ñuùng ñaén moái quan heä giöõa trieát hoïc vôùi caùc khoa hoïc cuï theå 3. Giai ñoaïn V.I.Leânin phaùt trieån trieát hoïc Maùc a. Thôøi kyø tröôùc 1907. Moät soá taùc phaåm chuû yeáu: - Nhöõng ngöôøi baïn daân laø theá naøo vaø hoï ñaáu tranh choáng nhöõng ngöôøi daân chuû – xaõ hoäi ra sao? (1894); - Laøm gì?; - Hai saùch löôïc cuûa Ñaûng daân chuû-xaõ hoäi trong caùch maïng daân chuû (1905); b. Thôøi kyø sau 1907 ñeán Caùch maïng Thaùng Möôøi Nga 1917. Moät soá taùc phaåm chuû yeáu: - Chuû nghóa duy vaät vaø chuû nghóa kinh nghieäm pheâ phaùn (1909); - Ba nguoàn goác vaø ba boä phaän caáu thaønh cuûa chuû nghóa Maùc (1913); - Buùt kyù trieát hoïc (1916); - Chuû nghóa ñeá quoác, giai ñoaïn toät cuøng cuûa chuû nghóa tö baûn (1916); - Nhaø nöôùc vaø caùch maïng (1917); c. Thôøi kyø sau Caùch maïng Thaùng Möôøi Nga 1917. Moät soá taùc phaåm chuû yeáu: - Saùng kieán vó ñaïi (1919) - Beänh aáu tró “taû khuynh” trong phong traøo coäng saûn (1920); - Veà chính saùch kinh teá môùi (1921); - Veà taùc duïng cuûa chuû nghóa duy vaät chieán ñaáu (1922). 4. Trieát hoïc Maùc - Leânin trong thôøi ñai hieän nay a. Nhöõng bieán ñoåi cuaû thôøi ñaïi b. Vai troø theá giôùi quan vaø phöông phaùp luaän cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin trong thôøi ñaïi hieän nay Chöông 5 : Theá giôùi quan duy vaät bieän chöùng & vai troø cuûa noù trong nhaän thöùc vaø thöïc tieãn I. Theá giôùi quan vaø theá giôùi quan duy vaät 1. Theá giôùi quan vaø caùc hình thöùc cô baûn cuûa theá gioái quan a. Khaùi nieäm theá giôùi quan b. Nhöõng hình thöùc cô baûn cuûa theá giôùi quan 2. Theá giôùi quan duy vaät vaø lòch söû phaùt trieån cuûa theá giôùi quan duy vaät a. Theá giôùi quan duy taâm vaø theá giôùi quan duy vaät b. Lòch söû phaùt trieån cuûa theá giôùi quan duy vaät II. Noäi dung, baûn chaát cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng vôùi tö caùch laø haït nhaân cuûa theá giôùi quan khoa hoïc 1. Noäi dung cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng a. Quan ñieåm duy vaät veà theá giôùi b. Quan ñieåm duy vaät veà xaõ hoäi 2. Baûn chaát cuaû chuû nghóa duy vaät bieän chöùng a. Giaûi quyeát ñuùng ñaén vaán ñeà cô baûn cuûa trieát hoïc treân quan ñieåm thöïc tieãn b. Söï thoáng nhaát höõu cô giöõa theá giôùi quan duy vaät vaø pheùp bieän chöùng c. Quan ñieåm duy vaät trieät ñeå d. Tính thöïc tieãn - caùch maïng III. Nguyeân taéc khaùch quan vaø vieäc vaän duïng noù vaøo söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam hieän nay 1. Nguyeân taéc khaùch quan a. Khaùch quan trong xem xeùt b. Phaùt huy tính naêng ñoäng chuû quan 2. Vaän dung nguyeân taéc khaùch quan vaøo söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam hieän nay a. Toân troïng caùc quy luaät khaùch quan vaø ñieàu kieän cuï theå ôû Vieät Nam b. Phaùt huy vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng, quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc vaø tính chuû ñoäng saùng taïo cuûa quaàn chuùng Chöông 6 : Pheùp bieän chöùng duy vaät - phöông phaùp luaän nhaän thöùc khoa hoïc vaø thöïc tieãn I. Khaùi quaùt lòch söû phaùt trieån cuûa pheùp bieän chöùng vaø noäi dung cô baûn cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät 1. Sieâu hình vaø bieän chöùng; khaùi quaùt lòch söû phaùt trieån cuûa pheùp bieän chöùng a. Sieâu hình vaø Bieän chöùng b. Khaùi quaùt lòch söû phaùt trieån cuûa pheùp bieän chöùng 2. Noäi dung cô baûn cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät a. Caùc nguyeân lyù: - Nguyeân lyù veà moái lieân heä phoå bieán - Nguyeân lyù veà söï phaùt trieån b. Caùc caëp quy luaät cô baûn - Quy luaät thoáng nhaát vaø ñaáu tranh cuûa caùc maët ñoái laäp - Quy luaät chuyeån hoùa töø nhöõng thay ñoåi veà löôïng daãn ñeán nhöõng thay ñoåi veà chaát vaø ngöôïc laïi - Quy luaät phuû ñònh cuûa phuû ñònh c. Caùc caëp phaïm truø cô baûn - Caùi rieâng vaø caùi chung - Nguyeân nhaân vaø keát quaû - Noäi dung vaø hình thöùc - Baûn chaát vaø hieän töôïng - Taát nhieân vaø ngaãu nhieân - Khaû naêng vaø hieän thöïc II. Phöông phaùp vaø phöông phaùp luaän. Caùc nguyeân taéc phöông phaùp luaän cô baûn cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät 1. Phöông phaùp vaø phöông phaùp luaän a. Khaùi nieäm phöông phaùp vaø caùc caáp ñoä phöông phaùp b. Khaùi nieäm phöông phaùp luaän vaø caùc caáp ñoä phöông phaùp luaän c. Phöông phaùp luaän bieän chöùng duy vaät 2. Moät soá nguyeân taéc cô baûn cuûa phöông phaùp luaän bieän chöùng duy vaät a. Nguyeân taéc toaøn dieän b. Nguyeân taéc phaùt trieån c. Nguyeân taéc lòch söû - cuï theå Chöông 7 : Nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn cuûa trieát hoïc Maùc - Leânin I. Phaïm truø thöïc tieãn vaø lyù luaän 1. Phaïm truø thöïc tieãn 2. Phaïm truø lyù luaän II. Nhöõng yeâu caàu cô baûn cuûa nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn 1. Thöïc tieãn phaûi laø cô sôû, ñoäng löïc, muïc ñích vaø laø tieâu chuaån cuûa lyù luaän; lyù luaän phaûi ñöôïc hình thaønh töø thöïc tieãn, phaùt trieån trong thöïc tieãn vaø luoân ñaùp öùng nhu caàu cuûa thöïc tieãn a. Quaù trình phaùt trieån cuûa thöïc tieãn luoân ñaëtë ra nhöõng vaán ñeà ñoøi hoûi lyù luaän phaûi giaûi ñaùp. b. Söï phaùt trieån cuûa lyù luaän phaûi giaûi ñaùp ñöôïc nhöõng vaán ñeà do thöïc tieãn ñoøi hoûi. c. Lyù luaän phaûi khaùi quaùt hoaù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm cuûa thöïc tieãn. 2. Lyù luaän phaûi höôùng daãn, chæ ñaïo thöïc tieãn; phaûi ñöôïc vaän duïng vaøo thöïc tieãn, phaûi ñöôïc kieåm nghieäm, boå sung vaø phaùt trieån trong thöïc tieãn a. Söï phaùt trieån cuûa thöïc tieãn ñoøi hoûi phaûi coù lyù luaän khoa hoïc soi ñöôøng: Lyù luaän ñeà ra muïc tieâu, phöông höôùng, bieän phaùp cho thöïc tieãn b. Lyù luaän phaûi trôû laïi chæ ñaïo hoatï ñoäng thöïc tieãn, phaûi ñöôïc kieåm nghieäm, boå sung vaø phaùt trieån trong thöïc tieãn III. Vaän duïng nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn vaøo söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam hieän nay 1. Vaän duïng saùng taïo lyù luaän Maùc - Leânin, tö tuôûng Hoà Chí Minh, caùc tri thöùc khoa hoïc maø nhaân loaïi ñaõ ñaït ñöôïc vaøo ñieàu kieän thöïc tieãn cuï theå ôû nöôùc ta a. Vaän duïng saùng taïo nhöõng nguyeân lyù cuûa chuû nghóa Maùc - Leânin, caùc tö töông Hoà Chí Minh vaøo hoaøn caûnh cuï theå cuûa thöïc tieãn caùch maïng Vieät Nam hieän nay b. Vaän duïng saùng taïo caùc tri thöùc khoa hoïc nhaân loaïi ñaõ ñaït ñöôïc vaøo ñieàu kieän cuï theå cuûa nöôùc ta 2. Nghieân cöùu, toång keát kinh nghieäm thöïc tieãn Vieät Nam vaø quoác teá ñeå tieáp tuïc hoøan thieän lyù luaän veà chuû nghóa xaõ hoäi vaø con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam a. Nghieân cöùu, toång keát kinh nghieäm thöïc tieãn ñeå hoaøn thieän moâ hình chuû nghóa xaõ hoäi b. Nghieân cöùu, toång keát kinh nghiieäm thöïc tieãn ñeå hoaøn thieän con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi 3. Trong giaùo duïc vaø ñaøo taïo phaûi keát hôïp nhaø tröôøng vôùi xaõ hoäi, lyù luaän vôùi thöïc tieãn a. Giaùo duïc, ñaøo taïo phaûi ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa xaõ hoäi b. Giaùo duïc, ñaøo taïo phaûi keát hôïp giöõa lyù luaän vôùi thöïc tieãn, hoïc ñi ñoâi vôùi haønh 4. Khaéc phuïc beänh kinh nghieäm vaø beänh giaùo ñieàu a. Beänh kinh nghieäm, nguyeân nhaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc b. Beänh giaùo ñieàu, nguyeân nhaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc Chöông 8 : Lyù luaän hình thaùi kinh teá- xaõ hoäi vaø con ñöôøng ñi leân CNXH ôû Vieät Nam I. Lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi vaø vai troø phöông phaùp luaän cuûa noù 1. Nhöõng tieàn ñeà xuaát phaùt ñeå xaây döïng lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi a. Quan ñieåm duy taâm veà lónh vöïc xaõ hoäi b. Tieàn ñeà xuaát phaùt ñeå xaây döïng quan ñieåm duy vaät veà xaõ hoäi 2. Caáu truùc xaõû hoäi vaø phaïm truø hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi a. Caáu truùc xaõ hoäi b. Phaïm truø hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi 3. Bieän chöùng cuûa quaù trình vaän ñoäng, phaùt trieån hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi a. Bieän chöùng giöõa löïc löôïng saûn xuaát vôùi quan heä saûn xuaát b. Bieän chöùng giöûa cô sôû haï taàng vôùi kieán truùc thöôïng taàng c. Söï phaùt trieån cuûa caùc hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi laø moät quaù trình lòch söû - töï nhieân 4. Tính khoa hoïc vaø yù nghóa phöông phaùp luaän cuûa lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi a. Tính khoa hoïc b. YÙ nghóa phöông phaùp luaän cuûa lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi 5. Lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi vaø lyù thuyeát caùc neàn vaên minh a. Khaùi nieäm vaên minh vaø noäi dung cô baûn cuûa lyù thuyeát caùc neàn vaên minh b. Söï khaùc nhau giöõa lyù luaän hình thaùi kinh teá-xaõ hoäi vaø lyù thuyeát caùc neàn vaên minh II. Nhaän thöùc veà chuû nghóa xaõ hoäi vaø con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi 1. Döï baùo cuûa C.Maùc vaø V.I.Leânin veà chuû nghóa xaõ hoäi a. C.Maùc vaän dung lyù luaän hình thaùi kinh teá xaõ hoäi trong vieäc phaân tích xaõ hoäi tö baûn vaø döï baùo veà söï ra ñôøi cuaû chuû nghóa xaõ hoäi, chuû nghóa coäng saûn b. V.I Leânin keá thöøa vaø phaùt trieån tö töoûng cuûa C.Maùc trong vieäc phaân tích xaõ hoäi tö baûn vaø döï baùo veà chuû nghóa xaõ hoäi, chuû nghóa coäng saûn 2. Chuû nghóa xaõ hoäi theo moâ hình keá hoaïch hoùa taäp trung vaø vai troø lòch söû cuûa noù a. Chuû nghóa xaõ hoäi theo moâ hình keá hoaïch hoùa taäp trung b. Vai troø lòch söû cuûa chuû nghóa xaõ hoäi theo moâ hình keá hoaïch hoùa taäp trung 3. Nhöõng bieán ñoåi cuûa thôøi ñaïi vaø vaán ñeà quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi a. Söï khuûng hoaûng vaø suïp ñoå cuûa chuû nghóa xaõ hoäi theo moâ hình keá hoaïch hoaù taäp trung, söï phaùt trieån cuûa chuû nghóa tö baûn vaø vai troø lòch söû cuûa noù b Cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä vôùi vieäc hình thaønh löïc löôïng saûn xuaát hieän ñaïi, tính quoác teá cuûa löïc löôïng saûn xuaát vôùi quaù tình toaøn caàu hoaù; söï hình thaønh, phaùt trieån kinh teá tri thöùc c. Quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi, chuû nghóa coäng saûn vôùi tính caùch laø moät hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi cao hôn chuû nghóa tö baûn laø moät xu höôùng taát yeáu cuûa thôøi ñaïi III. Con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam Quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi boû qua cheá ñoä tö baûn chuû nghóa ôû Vieät Nam Coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù laø nhieäm vuï trung taâm cuûa thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam Keát hôïp giöõa phaùt trieån löïc löôïng saûn xuaát vôùi xaây döïng quan heä saûn xuaát phuø hôïp trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam Keát hôïp giöõa kinh teá vôùi chính trò vaø caùc maët khaùc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam Chöông 9 : Vaán ñeà giai caáp daân toäc nhaân loaïi trong thôøi ñaïi hieän nay vaø vaän duïng vaøo söï nghieäp xaây döïng CNXH ôû Vieät Nam I. Giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp 1. Khaùi quaùt caùc quan ñieåm ngoaøi maùcxít veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp a. Quan ñieåm cuûa caùc nhaø tö töôûng tröôùc Maùc veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp b. Quan ñieåm cuûa caùc nhaø tö töôûng tö saûn hieän nay veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp 2. Quan ñieåm maùcxít veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp a. Quan nieäm khoa hoïc veà giai caáp, nguoàn goác giai caáp vaø keát caáu giai caáp b. Quan nieäm veà ñaáu tranh giai caáp vaø vai troø cuûa noù trong xaõ hoäi coù ñoái khaùng giai caáp c. Cuoäc ñaáu tranh giai caáp cuûa giai caáp voâ saûn trong thôøi ñaïi hieän nay 3. Vaán ñeà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam a. Ñaëc ñieåm giai caáp vaø quan heä giai caáp trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam b. Noäi dung vaø hình thöùc ñaáu tranh giai caáp trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam II. Quan heä giai caáp vôùi daân toäc vaø nhaân loaïi trong thôøi ñaïi hieän nay 1. Daân toäc vaø quan heä giöõa giai caáp vôùi daân toäc a. Khaùi nieäm daân toäc vaø söï hình thaønh daân toäc b. Quan heä giöõa giai caáp vaø daân toäc trong lòch söû c. Vaán ñeà daân toäc vaø quan heä giöõa giai caáp vaø daân toäc trong thôøi ñaïi hieän nay 2. Nhaân loaïi vaø quan heä giöõa giai caáp vaø nhaân loaïi a. Khaùi nieäm nhaân loaïi b. Nhöõng vaán ñeà coù tính nhaân loaïi vaø quan heä giöõa giai caáp vaø nhaân loaïi trong thôøi ñaïi hieän nay. 3. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà quan heä giai caáp, daân toäc, nhaân loaïi trong caùch maïng Vieät Nam a. Caùch maïng Vieät Nam laø moät boä phaän cuûa caùch maïng theá giôùi b. Giaûi phoùng giai caáp phaûi gaén lieàn vôùi giaûi phoùng daân toäc, ñoäc laäp daân toäc phaûi gaén lieàn vôùi chuû nghóa xaõ hoäi c. Phaùt huy khoái ñoaøn keát toaøn daân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng 4. Quan heä giai caáp, daân toäc, nhaân loaïi trong caùch maïng Vieät Nam hieän nay a. Phaùt huy khoái ñoaøn keát toaøn daân toäc treân cô sôû lieân minh coâng – noâng - trí, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam b. Xaây döïng vaø phaùt trieån neàn kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa c. Môû roäng quan heä quoác teá treân cô sôû giöõ vöõng ñoäc laäp chuû quyeàn cuûa ñaát nöôùc; xaây döïng neàn kinh teá ñoäc laäp töï chuû, chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá quoác teá Chöông 10 : Lyù luaän nhaø nöôùc vaø nhaø nöôùc phaùp quyeàn XHCN Vieät Nam I. Nhöõng noäi dung cô baûn cuûa lyù luaän veà nhaø nöôùc 1. Nguoàn goác, baûn chaát vaø ñaëc tröng cuûa nhaø nöôùc a. Nguoàn goác b. Baûn chaát c. Ñaëc tröng 2ù. Chöùc naêng vaø vai troø kinh teá cuûa Nhaø nöôùc a. Caùc chöùc naêng cô baûn b. Vai troø kinh teá 3. Caùc kieåu vaø hình thöùc cuûa nhaø nöôùc trong lòch söû a. Caùc kieåu vaø hình thöùc cuûa nhaø nöôùc trong xaõ hoäi coù ñoái khaùng giai caáp b. Kieåu nhaø nöôùc chuyeân chính voâ saûn trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi II. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn vaø nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam 1. Khaùi nieäm nhaø nöôùc phaùp quyeàn vaø lòch söû tö töôûng veà nhaø nöôùc phaùp quyeàn a. Khaùi nieäm nhaø nöôùc phaùp quyeàn b. Tö töôûng trieát hoïc veà nhaø nöôùc phaùp quyeàn trong lòch söû 2ù. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam a. Baûn chaát Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam b. Xaây döïng vaø hoaøn thieän Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam trong ñieàu kieän phaùt trieån kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa Chöông 11 : Quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc - Leânin veà con ngöôøi vaø vaán ñeà xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam hieän nay I. Moät soá quan ñieåm trieát hoïc phi maùcxít veà con ngöôøi 1. Quan ñieåm veà con ngöôøi trong trieát hoïc phöông Ñoâng 2ù. Quan ñieåm veà con ngöôøi trong trieát hoïc phöông Taây II. Quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin veà con ngöôøi 1. Quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin veà baûn chaát con ngöôøi a. Con ngöôøi laø thöïc theå sinh hoïc - xaõ hoäi b. Con ngöôøi laø chuû theà cuûa lòch söû c. Baûn chaát cuûa con ngöôøi laø toång hoaø caùc quan heä xaõ hoäi 2ù. Quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin veà giaûi phoùng con ngöôøi a. Caùc quan ñieåm phi maùcxít veà giaûi phoùng con ngöôøi b. Quan ñieåm trieát hoïc Maùc – Leânin veà phöông thöùc vaø löïc löôïng thöïc hieän vieäc giaûi phoùng con ngöôøi III. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà con ngöôøi trong söï nghieäp caùch maïng do Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam laõnh ñaïo 1. Cô sôû hình thaønh tö töôûng Hoà Chí Minh veà con ngöôøi 2. Noäi dung cô baûn tö töôûng Hoà Chí Minh veà con ngöôøi trong caùch maïng Vieät Nam a. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà giaûi phoùng daân toäc, giaûi phoùng giai caáp, giaûi phoùng nhaân daân lao ñoäng b. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà con ngöôøi vöøa laø muïc tieâu, vöøa laø ñoäng löïc cuûa caùch maïng c. Tö töôûng Hoà Chí Minh veà phaùt trieån con ngöôøi toaøn dieän IV. Vaán ñeà xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam hieän nay 1. Con ngöôøi Vieät Nam trong lòch söû a. Ñieàu kieän lòch söû hình thaønh con ngöôøi Vieät Nam. b. Maët tích cöïc vaø maët haïn cheá cuûa con ngöôøi Vieät Nam trong lòch söû. 2. Con ngöôøi Vieät Nam trong giai ñoaïn hieän nay a. Caùch maïng Vieät Nam trong giai ñoaïn hieän nay vaø nhöõng vaán ñeà ñaët ra ñoái vôùi con ngöôøi Vieät Nam. b. Xaây döïng con ngöôøi ñaùp öùng yeâu caàu cuûa giai ñoaïn caùch maïng hieän nay. 8. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : I. Giaùo trình Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Giaùo trình Trieát hoïc (duøng cho hoïc vieân cao hoïc vaø nghieân cöùu sinh khoâng thuoäc chuyeân ngaønh trieát hoïc), Nhaø xuaát baûn Lyù luaän chính trò, Haø Noäi, 2006. Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP HCM, Ñaïi cöông lòch söû Trieát hoïc, Nhaø xuaát baûn Toång hôïp TP Hoà Chí Minh, 2003. II. Taøi lieäu tham khaûo chính Trieát hoïc vôùi cuoäc soáng (taäp 1), Nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia, Haø Noäi, 2004. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Giaùo trình Trieát hoïc Maùc – Leânin (duøng trong caùc tröôøng ñaïi hoïc vaø cao ñaúng), Nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia, Haø Noäi, 2006. Nguyeãn Höõu Vui (chuû bieân), Lòch söû Trieát hoïc, Nhaø xuaát baûn Chính trò quoác gia, Haø Noäi, 2002. 9. PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ MOÂN HOÏC 1. Hoïc phaàn Trieát hoïc (ñöôïc chia thaønh 2 phaàn), coù 2 laàn kieåm tra giöõa kyø vaø 1 laàn thi keát thuùc hoïc phaàn 2. Kieåm tra giöõa kyø laàn 1 Noäi dung kieåm tra: Noäi dung caùc chöông 1 – 4 (Phaàn 1). Cuï theå laø: Caùc quan ñieåm trieát hoïc cô baûn cuûa caùc tröôøng phaùi: Phaät giaùo nguyeân thuûy, Aâm döông gia, Nho gia nguyeân thuûy, Ñaïo gia, Phaùp gia, Caùc quan ñieåm trieát hoïc cô baûn cuûa caùc trieát gia: Heâraclít, Ñeâmoâcrít, Platoâng, Aríxtoát, Ph.Beâcôn, R.Ñeàcaùctô, Ruùtxoâ, Heâghen, Phoiôbaéc; Caùc giai ñoaïn hình thaønh & phaùt trieån cuûa Trieát hoïc Maùc – Leânin. Hình thöùc kieåm tra: Töï luaän; Khoâng söû duïng taøi lieäu; Thôøi gian laøm baøi: 75 phuùt; Ngöôøi ra ñeà, xaây döïng thang ñieåm vaø chaám baøi (ngöôøi chaám 1): Giaûng vieân tröïc tieáp giaûng Phaàn 1; Ngöôøi chaám 2: Giaûng vieân cuøng tham gia giaûng hay theo söï phaân coâng. Thôøi gian kieåm tra: Sau khi hoïc xong caùc chöông 1 – 4 (Phaàn 1) ít nhaát 2 tuaàn; Troïng soá: 30% ñieåm toång hôïp. 3. Kieåm tra giöõa kyø laàn 2 (Phaàn 2) Noäi dung kieåm tra: Noäi dung caùc chöông 5 – 11; Hình thöùc kieåm tra: Vieát tieåu luaän (ôû nhaø); Soá löôïng trang vieát: 13-15 trang A4; Trình baøy gioáng nhö trình baøy Luaän vaên thaïc só, Ngöôøi xaùc ñònh teân ñeà taøi, chænh söûa ñeà cöông, xaây döïng thang ñieåm vaø chaám tieåu luaän (Ngöôøi chaám 1): Giaûng vieân tröïc tieáp giaûng Phaàn 2; Ngöôøi chaám 2: Giaûng vieân cuøng tham gia giaûng hay theo söï phaân coâng. Thôøi gian noäp tieåu luaän: Sau khi keát thuùc giaûng lyù thuyeát 1 tuaàn, hoïc vieân noäp baøi tieåu luaän cuûa mình cho Lôùp tröôûng; Lôùp tröôûng noäp baøi cho Chuyeân vieân quaûn lyù lôùp hoïc; Chuyeân vieân quaûn lyù lôùp hoïc noäp baøi tieåu luaän, baûn phoâtoâ ñieåm kieåm tra giöõa kyø laàn 1 cho giaûng vieân giaûng Phaàn 2. Troïng soá: 20% ñieåm toång hôïp. 4. Thi keát thuùc hoïc phaàn laàn 1 Noäi dung thi: + PHAÀN 1: Quan nieäm nhaân sinh cuûa Phaät giaùo nguyeân thuûy; Tö töôûng cô baûn cuûa Nho gia nguyeân thuûy; Quan ñieåm cuûa Nho gia, Ñaïo gia vaø Phaùp gia veà xaõ hoäi lyù töôûng vaø caùch trò quoác; Khaùi quaùt cuoäc ñaáu tranh giöõa CNDV vaø CNDT trong trieát hoïc Hy Laïp coå ñaïi; Quan ñieåm veà nhaän thöùc vaø phöông phaùp nhaän thöùc khoa hoïc cuûa Beâcôn vaø Ñeàcaùctô; Nhöõng thaønh töïu vaø haïn cheá lôùn cuûa Trieát hoïc Heâghen vaø Trieát hoïc Phoiôbaéc. Thöïc chaát & yù nghóa cuûa cuoäc caùch maïng trong trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph. AÊngghen thöïc hieän. + PHAÀN 2: Noäi dung, baûn chaát cuûa chuû nghóa duy vaät bieän chöùng vôùi tö caùch laø haït nhaân cuûa theá giôùi quan khoa hoïc; Nguyeân taéc khaùch quan vaø vieäc vaän duïng noù vaøo söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam hieän nay. Nhöõng noäi dung lyù luaän (2 nguyeân lyùù, 3 quy luaät, 6 caëp phaïm truø) vaø caùc nguyeân taéc phöông phaùp luaän cô baûn (NT toaøn dieän, NT phaùt trieån, NT lòch söû cuï theå) cuûa pheùp bieän chöùng duy vaät. Nhöõng yeâu caàu cô baûn cuûa nguyeân taéc thoáng nhaát giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn vaø vieäc vaän duïng noù vaøo söï nghieäp xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam hieän nay; Phaïm truø hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi; Bieän chöùng cuûa quaù trình vaän ñoäng, phaùt trieån hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi; Tính khoa hoïc vaø yù nghóa phöông phaùp luaän cuûa lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi; Nhaän thöùc veà chuû nghóa xaõ hoäi vaø con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam.. Quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin veà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp; Vaán ñeà giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp trong thôøi kyø quaù ñoä tieán leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Vieät Nam.. Quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin veà Nhaø nöôùc. Nhaø nöôùc phaùp quyeàn vaø xaây döïng Nhaø nöôùc phaùp quyeàn xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam hieän nay. Quan ñieåm cuûa trieát hoïc Maùc – Leânin veà (baûn chaát vaø söï giaûi phoùng) con ngöôøi; Vaán ñeà xaây döïng con ngöôøi Vieät Nam hieän nay. Hình thöùc thi: Töï luaän; Khoâng söû duïng taøi lieäu; Thôøi gian laøm baøi: 100 phuùt; Ngöôøi ra ñeà vaø xaây döïng thang ñieåm: Tröôûng Tieåu ban Trieát hoïc; Thôøi gian thi: Sau khi hoïc xong toaøn boä chöông trình ít nhaát 2 tuaàn; Ngöôøi chaám baøi 1: Giaûng vieân giaûng Phaàn 2; Ngöôøi chaám 2: Giaûng vieân cuøng tham gia giaûng hay theo söï phaân coâng Troïng soá: 50% ñieåm toång hôïp. 5. Thi keát thuùc hoïc phaàn laàn 2 (cho hoïc vieân khoâng ñaït (ñieåm toång hôïp < 5 hay khoâng döï thi keát thuùc hoïc phaàn nhöng coù xin pheùp) Noäi dung thi: (Nhö laàn 1); Hình thöùc thi: Töï luaän, Khoâng söû duïng taøi lieäu; Thôøi gian laøm baøi: 100 phuùt; Ngöôøi ra ñeà vaø xaây döïng thang ñieåm: Tröôûng Tieåu ban Trieát hoïc; Thôøi gian thi: Phoøng QLÑT Sau ñaïi hoïc xaùc ñònh; Ngöôøi chaám baøi: Tröôûng tieåu ban vaø moät vaøi giaûng vieân ñöôïc phaân coâng; Troïng soá: 50% ñieåm toång hôïp. 6. Löu yù: Nhöõng hoïc vieân (nghieân cöùu sinh) naøo, khi chöa ñöôïc pheùp Tröôûng Phoøng QLÑT Sau ñaïi hoïc, maø töï yù khoâng tham döï kieåm tra giöõa kyø thì seõ nhaän keát quaû ñieåm 0 cho laàn kieåm tra ñoù. Keát quaû kieåm tra giöõa kyø ñöôïc baûo löu ñeå tính ñieåm toång hôïp cho caùc laàn thi keát thuùc hoïc phaàn. Chuyeân vieân Phoøng QLÑT Sau ñaïi hoïc vaø Phoøng Khaûo thí & Ñaûm baûo chaát löôïng phoái hôïp vôùi Thö kyù Khoa LLCT toå chöùc kieåm tra (Phaàn 1) thi keát thuùc hoïc phaàn (laàn 1 & laàn 2) thaät nghieâm tuùc vaø ñuùng quy ñònh. Giaûng vieân giaûng Phaàn 2 laø ngöôøi ghi laïi ñieåm kieåm tra laàn 1, chaám 1 vaø ghi ñieåm Kieåm tra laàn 2 (tieåu luaän), chaám 1 vaø ghi ñieåm thi keát thuùc hoïc phaàn (sau khi thoáng nhaát ñaùnh giaù keát quaû baøi thi vôùi Ngöôøi chaám 2), tính vaø ghi ñieåm toång hôïp (khoâng laøm troøn soá) vaøo baûng ñieåm thi keát thuùc hoïc phaàn. Nhöõng hoïc vieân naøo coù ñieåm toång hôïp döôùi 5 ñeàu khoâng ñaït yeâu caàu moân Trieát hoïc. Nhöõng hoïc vieân naøy seõ ñöôïc döï thi keát thuùc hoïc phaàn laàn 2; neáu laàn naøy, hoïc vieân vaãn chæ ñieåm toång hôïp döôùi 5, thì toøan boä caùc keát quaû kieåm tra vaø thi moân Trieát hoïc tröôùc ñaây seõ khoâng coøn coù giaù trò. Phoøng QLÑT Sau ñaïi hoïc saép xeáp cho nhöõng hoïc vieân khoâng ñaït yeâu caàu moân Trieát hoïc laàn 2 döï hoïc vaø thi cuøng vôùi nhöõng hoïc vieân khoùa sau. Tp Hoà Chí Minh, ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2008 Tröôûng Tieåu ban Trieát hoïc TS BUØI VAÊN MÖA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương cao học.doc