Đề cương câu hỏi và đáp án thi kết thúc học phần Thương mại điện tử

1. Địa chỉ Internet là gì? Thế nào là tên miền (Domain name)?. Các đặc tính của một tên miền tốt là như thế nào? 2. Thương mại điện tử là gì? Lợi ích của TMĐT? 3. Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng? 4. TMĐT bao gồm các hoạt động giao dịch nào? 5. TMĐT xuất hiện ở Việt Nam khi nào? TMĐT đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp Việt Nam? Trong tình hình thị trường Việt Nam hiện nay khi tiến hành TMDDT cần chú ý những yếu tố nào? 6. Tại sao nói an toàn trong TMĐT chỉ mang tính tương đối? Tại sao nói TMĐT thách thức tư duy truyền thống. 7. Các thành phần của chuỗi giá trị thương mại? 8. Sự khác biệt giữa giao dịch thương mại truyền thống với giao dịch thương mại điện tử? 9. Nêu các giao dịch cơ bản trong TMĐT? 10. So sánh các phương thức thanh toán trong thương mại truyền thống với thương mại điện tử? 11. Những nguy cơ đe dọa an toàn thương mại điện tử là gì? 12. Các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 13073 | Lượt tải: 43download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương câu hỏi và đáp án thi kết thúc học phần Thương mại điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi Thương mại điện tử Địa chỉ Internet là gì? Thế nào là tên miền (Domain name)?. Các đặc tính của một tên miền tốt là như thế nào? Thương mại điện tử là gì? Lợi ích của TMĐT? Các công đoạn của một giao dịch mua bán trên mạng? TMĐT bao gồm các hoạt động giao dịch nào? TMĐT xuất hiện ở Việt Nam khi nào? TMĐT đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp Việt Nam? Trong tình hình thị trường Việt Nam hiện nay khi tiến hành TMDDT cần chú ý những yếu tố nào? Tại sao nói an toàn trong TMĐT chỉ mang tính tương đối? Tại sao nói TMĐT thách thức tư duy truyền thống. Các thành phần của chuỗi giá trị thương mại? Sự khác biệt giữa giao dịch thương mại truyền thống với giao dịch thương mại điện tử? Nêu các giao dịch cơ bản trong TMĐT? So sánh các phương thức thanh toán trong thương mại truyền thống với thương mại điện tử? Những nguy cơ đe dọa an toàn thương mại điện tử là gì? Các giải pháp công nghệ đảm bảo an toàn trong thương mại điện tử? C©u 1: Theo quan ®iÓm cña Internet, m¸y tÝnh nÕu ®−îc g¾n trùc tiÕp víi Internet ®Òu gäi lμ m¸y chñ. Mét sè m¸y chñ lμ nh÷ng m¸y tÝnh lín hoÆc siªu m¸y tÝnh cung cÊp dÞch vô cho hμng ngμn ng−êi sö dông, hay lμ nh÷ng tr¹m lμm viÖc nhá hay c¸c m¸y tÝnh c¸ nh©n cã mét ng−êi sö dông vμ mét sè lμ nh÷ng m¸y tÝnh chuyªn biÖt nh− c¸c m¸y t¹o ®−êng dÉn nèi mét m¹ng víi m¹ng kh¸c, hoÆc víi nh÷ng m¸y chñ ®Çu cuèi ®Ó c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®¬n gäi ®Õn vμ nèi víi c¸c m¸y chñ kh¸c §Ó c¸c m¸y chñ cã thÓ giao tiÕp víi nhau (d−íi bÊt kú h×nh thøc nμo) trªn m¹ng Internet, Internet quy ®Þnh mçi m¸y chñ ®Òu ph¶i ®−îc ®Þnh danh vμ cã ®Þa chØ râ rμng, gäi lμ ®Þa chØ Internet. ThÝ dô, vcu.edu.vn lμ tªn m¸y chñ cña tr−êng §¹i häc Th−¬ng m¹i (ViÖt Nam); ®Þa chØ lμ c¬ së ®Ó c¸c m¸y cã thÓ liªn l¹c vμ giao tiÕp víi nhau Mét ®Þa chØ b»ng sè cã vai trß t−¬ng tù sè ®iÖn tho¹i Giao thøc Internet (IP) sö dông th«ng tin ®Þa chØ Internet ®Ó ph©n phèi th− ®iÖn tö vμ c¸c lo¹i d÷ liÖu tõ m¸y tÝnh nμy ®Õn m¸y tÝnh kh¸c. Ban đầu địa chỉ được chia nã thμnh 4 nhãm 8 bit vμ chuyÓn c¸c nhãm nμy thμnh sè thËp ph©n t−¬ng ®−¬ng, Ví dụ :140.186.81.1. N¨m 80 cña thÕ kû XX hÖ thèng tªn miÒn (DNS - Domain Name System) do Microsoft Sun pụt triển. HÖ thèng tªn miÒn cho mçi m¸y tÝnh trªn m¹ng, mçi ®Þa chØ Internet, gäi chung lμ tªn miÒn, bao gåm mét chuçi c¸c ch÷ c¸i ®−îc ph©n c¸ch b»ng nh÷ng dÊu chÊm. NÕu nh− ®Þa chØ Internet lu«n gåm 4 phÇn th× tªn miÒn kh«ng nhÊt thiÕt cã 4 phÇn : 2 hoặc 3 phần VÝ dụ: Yahoo.com; AOL.com; vcu §èi víi mét tªn miÒn trªn Internet ph¶i gi¶i m· tõ ph¶i sang tr¸i.PhÇn ngoμi cïng bªn ph¶i cña mét tªn miÒn ®−îc gäi lμ khu vùc (zone).C¸c khu vùc tªn ®−îc chia lμm hai lo¹i chÝnh: lo¹i 3 ký tù vμ lo¹i 2 ký tù. C©u 2: Kh¸i niÖm thèng nhÊt: Th−¬ng m¹i ®iÖn tö lμ viÖc øng dông c¸c c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó tiÕn hμnh c¸c giao dÞch mua - b¸n c¸c s¶n phÈm, dÞch vô vμ th«ng tin th«ng qua c¸c m¹ng m¸y tÝnh cã sö dông c¸c tiªu chuÈn truyÒn th«ng chung. Lợi ích của thương mại điện tử: - Mở rộng thị trường: Với chi phí đầu tư nhỏ hơn nhiều so với thương mại truyền thống, các công ty có thể mở rộng thị trường, tìm kiếm, tiếp cận người cung cấp, khách hàng và đối tác trên khắp thế giới. - Giảm chi phí sản xuất: Giảm chi phí giấy tờ, giảm chi phí chia xẻ thông tin, chi phí in ấn, gửi văn bản truyền thống. - Cải thiện hệ thống phân phối: Giảm lượng hàng lưu kho và độ trễ trong phân phối hàng. Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm được thay thế hoặc hỗ trợ bởi các showroom trên mạng, - Vượt giới hạn về thời gian: Việc tự động hóa các giao dịch thông qua Web và Internet giúp hoạt động kinh doanh được thực hiện 24/7/365 mà không mất thêm nhiều chi phí biến đổi. - Sản xuất hàng theo yêu cầu: Còn được biết đến dưới tên gọi “Chiến lược kéo”, lôi kéo khách hàng đến với DN bằng khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. - Mô hình kinh doanh mới: Các mô hình kinh doanh mới với những lợi thế và giá trị mới cho khách hàng. - Tăng tốc độ tung sản phẩm ra thị trường: Với lợi thế về thông tin và khả năng phối hợp giữa các DN làm tăng hiệu quả sản xuất và giảm thời gian tung sản phẩm ra thị trường. - Giảm chi phí thông tin liên lạc: - Giảm chi phí mua sắm: Thông qua giảm các chi phí quản lý hành chính (80%); giảm giá mua hàng (5-15%) - Củng cố quan hệ khách hàng: Thông qua việc giao tiếp thuận tiện qua mạng, quan hệ với trung gian và khách hàng được củng cố dễ dàng hơn. Đồng thời việc cá biệt hóa sản phẩm và dịch vụ cũng góp phần thắt chặt quan hệ với khách hàng và củng cố lòng trung thành. - Thông tin cập nhật: Mọi thông tin trên web như sản phẩm, dịch vụ, giá cả... đều có thể được cập nhật nhanh chóng và kịp thời. - Chi phí đăng ký kinh doanh: Một số nước và khu vực khuyến khích bằng cách giảm hoặc không thu phí đăng ký kinh doanh qua mạng - Các lợi ích khác: Nâng cao uy tín, hình ảnh DN; cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng; đối tác kinh doanh mới; đơn giản hóa và chuẩn hóa các quy trình giao dịch; tăng năng suất, tăng khả năng tiếp cận thông tin; tăng sự linh hoạt trong giao dịch và hoạt động kinh doanh. C©u3: C¸c c«ng ®o¹n cña mét giao dÞch mua b¸n trªn m¹ng: .1/ Khách hàng đăng nhập từ một máy tính tại một nơi nào đó, điền những thông tin thanh toán và điạ chỉ liên hệ vào đơn đặt hàng (Order Form) của website bán hàng. DN nhận được yêu cầu mua hàng hoá hay dịch vụ của khách hàng và phản hồi xác nhận tóm tắt lại những thông tin cần thiết nh mặt hàng đã chọn, địa chỉ giao nhận và số phiếu đặt hàng... 2./ Khách hàng kiểm tra lại các thông tin và kích (click) vào nút "đặt hàng", từ bàn phím hay chuột của máy tính, để gởi thông tin trả về cho DN. 3./ DN nhận và lưu trữ thông tin đặt hàng đồng thời chuyển tiếp thông tin thanh toán (số thẻ tín dụng, ngày đáo hạn, chủ thẻ ...) đã được mã hoá đến máy chủ của Trung tâm cung cấp dịch vụ xử lý thẻ trên mạng Internet. Với quá trình mã hóa các thông tin thanh toán của khách hàng được bảo mật an toàn nhằm chống gian lận trong các giao dịch. 4./ Khi Trung tâm Xử lý thẻ tín dụng nhận được thông tin thanh toán, sẽ giải mã thông tin và xử lý giao dịch đằng sau bức tường lửa và tách rời mạng Internet, nhằm mục đích bảo mật tuyệt đối cho các giao dịch thương mại, định dạng lại giao dịch và chuyển tiếp thông tin thanh toán đến ngân hàng của DN (Acquirer) theo một đường dây thuê bao riêng. 5./ Ngân hàng của DN gởi thông điệp điện tử yêu cầu thanh toán đến ngân hàng hoặc công ty cung cấp thẻ tín dụng của khách hàng (Issuer). Và tổ chức tài chính này sẽ phản hồi là đồng ý hoặc từ chối thanh toán đến trung tâm xử lý thẻ tín dụng trên mạng Internet. 6./ Trung tâm xử lý thẻ tín dụng trên Internet sẽ tiếp tục chuyển tiếp những thông tin phản hồi trên đến DN, và tùy theo đó DN thông báo cho khách hàng được rõ là đơn đặt hàng sẽ được thực hiện hay không. Toàn bộ thời gian thực hiện một giao dịch qua mạng từ b1 -> b6 được xử lý trong khoảng 15 - 20 giây. Câu 4: Các hình thức hoạt động chủ yếu của giao dịch thương mại điện tử là: - Thư điện tử (email); - Thanh toán điện tử (electronic payment) - Trao đổi dữ liệu điện tử (electronic data interchange - EDI); - Giao gửi số hóa các dữ liệu (digital delivery of content), tức việc mua bán, trao đổi các sản phẩm mà người ta cần nội dung (chính nội dung là hàng hoá), mà không cần tới vật mang hàng hoá (như: phim ảnh, âm nhạc, các chương trình truyền hình, phần mềm máy tính, v.v...); - Bán lẻ hàng hoá hữu hình Trog các hình thức trên, trao đổi dữ liệu điện tử (dưới dạng các dữ liệu có cấu trúc) là hình thức chủ yếu. Câu 5: TMĐT ở VN Việt Nam hoà nhập Internet vào cuối năm 1997, một thời gian sau thì thuật ngữ thương mại điện tử bắt đầu xuất hiện song chưa phát triển. Lợi ích.TMĐT đem lại cho các doanh nghiệp VN: - TMĐT giúp các doanh nghiệp tham gia thu được nguồn thông tin phong phú về kinh tế, thương mại và thị trường. Từ đó doanh nghiệp có căn cứ xây dựng chiến lược sản xuất và kinh doanh thích hợp với xu thế phát triển của thị trường trong nước, khu vực và thế giới. - TMĐT làm giảm chi phí sản xuất, trước hết là chi phí văn phòng đó là giảm chi phí thuê diện tích mặt bằng, chi phí tìm kiếm, chi phí in chuyển giao tài liệu. - Web cho phép các doanh nghiệp sử dụng tiềm năng không hạn chế của mình trong lĩnh vực quảng cáo về sản phẩm, dịch vụ, nắm bắt được xu thế phát triển của thị trường và các công nghệ mới. - TMĐT giúp giảm chi phí tiếp thị và bán hàng, nhân viên tiếp thị có thể giao dịch với nhiều khách hang - TMĐT giúp thiết lập và củng cố quan hệ đối tác, thông qua mạng (Nhất là dùng Web) các bên tham gia có thể giao dịch trực tiếp và liên tục với nhau, gần như không còn khoảng cách địa lý, và thời gian. Các yếu tố cần chú ý khi tiến hành thương mại điện tử ở VN: + Vấn đề lựa chọn tên miền của doanh nghiệp trên Internet + Một số vấn đề khác khi doanh nghiệp tham gia hoạt động bán hàng bằng hình thức TMĐT - TMĐT điện tử dễ dàng bắt đầu song rất khó thực hiện tốt. Khi tham gia vào TMĐT doanh nghiệp phải tính đến khả năng mà doanh nghiệp phải tốn kém chi phí đầu tư ban đầu là rất lớn. - Việc xây dựng một website hợp lý, ấn tượng, lôi cuốn, đơn giản…là vấn đề cực kỳ quan trọng - Kế hoạch phải luôn được vạch ra một cách chính xác và linh hoạt, doanh nghiệp không nên cố gắng thực hiện toàn bộ kế hoạch kinh doanh trực tuyến trước khi phát hiện những trở ngại gây khó khăn. duy trì mô hình kinh doanh trên hai hệ thống thương mại: Kinh doanh truyền thống và hoạt động TMĐT. - Công ty phải phân chia thị trường theo từng khu vực địa lý, trong từng khu vực ấy, sẽ có những đoạn thị trường có thể đáp ứng được. Mỗi đoạn thị trường cần có những chính sách Mar riêng biệt. - Đối với các thư khiếu nại, hỏi đáp, hay hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến của khách hàng, doanh nghiệp nên tiến hành lên kế hoạch trả lời tất cả những email được gửi đến trong vòng 24 giờ, thể hiện sự tận tuỵ, nghiêm túc trong công việc và là tôn trọng khách hàng, đây là cách xây dựng lòng tin tốt nhất và đem lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh. Câu 6: An toμn lu«n mang tÝnh t−¬ng ®èi. - LÞch sö an toμn giao dÞch th−¬ng m¹i ®· chøng minh r»ng, bÊt cø hÖ thèng an toμn nμo còng cã thÓ bÞ ph¸ vì nÕu kh«ng ®ñ søc ®Ó chèng l¹i c¸c cuéc tÊn c«ng. - H¬n n÷a, mét sù an toμn vÜnh viÔn lμ kh«ng cÇn thiÕt trong thêi ®¹i th«ng tin. - Th«ng tin ®«i khi chØ cã gi¸ trÞ trong mét vμi giê, mét vμi ngμy hoÆc mét vμi n¨m vμ còng chØ cÇn b¶o vÖ chóng trong kho¶ng thêi gian ®ã lμ ®ñ. - An toμn lu«n ®i liÒn víi chi phÝ, cμng an toμn th× chi phÝ sÏ cμng cao, v× vËy, cÇn c©n nh¾c c¸c kho¶n chi phÝ an toμn cho nh÷ng ®èi t−îng cÇn b¶o vÖ. Th­¬ng m¹i ®iÖn tö th¸ch thøc t­ duy truyÒn thèng: C©u 7: C¸c thμnh phÇn cña chuçi gi¸ trÞ thương mại Thu hót kh¸ch hμng: Marketing - n¾m b¾t mèi quan t©m cña kh¸ch hμng; - Thu hót kh¸ch hμng ®Õn website - Th«ng qua qu¶ng c¸o trªn c¸c website kh¸c, - Th«ng qua th− ®iÖn tö, truyÒn h×nh, b¸o chÝ - Th«ng qua ho¹t ®éng marketing kh¸c. T−¬ng t¸c víi kh¸ch hμng: B¸n hμng - biÕn mèi quan t©m cña kh¸ch hμng thμnh ®¬n ®Æt hμng; - Là mèi quan t©m cña kh¸ch hμng thμnh ®¬n ®Æt hμng mang tÝnh chÊt ®Þnh h−íng néi: Bao gåm catalog, c¸c xuÊt b¶n phÈm vμ c¸c th«ng tin kh¸c tíi ng−êi tiªu dïng qua Internet. - Néi dung cã thÓ ®−îc ph©n phèi th«ng qua c¸c c¬ chÕ kh¸c nhau, nh− World Wide Web hoÆc th− tÝn ®iÖn tö. - Liªn kÕt gi÷a th−¬ng m¹i ®iÖn tö vμ néi dung ®−îc ph©n phèi bëi c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c nh− CD-ROMs Hμnh ®éng theo chØ dÉn cña kh¸ch hμng: Qu¶n lý ®¬n ®Æt hμng, thanh to¸n, thùc hiÖn; - Ng−êi mua t×m thÊy hμng ho¸ qua catalog vμ quyÕt ®Þnh mua, th× cÇn ph¶i cã mét c¸ch thøc nμo ®ã n¾m b¾t ®−îc ®¬n ®Æt hμng, tiÕn hμnh thanh to¸n, thùc hiÖn viÖc b¸n hμng vμ c¸c vÊn ®Ò qu¶n lý ®¬n ®Æt hμng kh¸c. Ph¶n øng l¹i: DÞch vô ®èi víi ng−êi tiªu dïng, hç trî kü thuËt. Câu 9:Ba m« h×nh kinh doanh trong th−¬ng m¹i ®iÖn tử Th−¬ng m¹i ®iÖn tö gi÷a doanh nghiÖp vμ ng−êi tiªu dïng (B-to-C) - C¸c doanh nghiÖp b¸n c¸c hμng ho¸ vËt thÓ trùc tiÕp ®Õn tõng c¸ nh©n ng−êi tiªu dïng cuèi cïng. - Trªn gãc ®é th−¬ng m¹i ®iÖn tö, cÇn ph©n biÖt qui m« c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ: c¸c doanh nghiÖp lín th−êng ®i liÒn víi nh÷ng yªu cÇu phøc t¹p vÒ hÖ thèng th«ng tin, trong khi c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ võa vμ nhá chØ dõng l¹i ë yªu cÇu c¬ b¶n (vμ víi ng©n s¸ch nhá) ®èi víi Internet. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö gi÷a c¸c doanh nghiÖp (B-to-B) - C¸c doanh nghiÖp b¸n bu«n th«ng qua c¸c catalog b¸n hμng trùc tuyÕn cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c. - Th−¬ng m¹i hμng ho¸ phôc vô duy tr×, söa ch÷a vμ vËn hμnh (thÝ dô c¸c linh kiÖn, phô tïng phôc vô l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm ®iÖn, ®iÖn tö). - B¸n bu«n b¸n thμnh phÈm th−êng thùc hiÖn qua c¸c ®¬n ®Æt hμng s¶n xuÊt lín. - Sö dông nghÖ thèng vμ c«ng nghÖ th−¬ng m¹i trùc tuyÕn (kiÓu nh− hÖ thèng trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö - EDI) Th−¬ng m¹i th«ng tin. - §©y lμ mét lÜnh vùc réng, bao gåm c¸c doanh nghiÖp ph©n phèi trùc tuyÕn c¸c hμng ho¸ sè (s¶n phÈm vμ dÞch vô th«ng tin) qua m¹ng. - C¸c nhμ xuÊt b¶n t¹p chÝ trùc tuyÕn - C¸c nhμ ph©n phèi trùc tuyÕn c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh C©u 10: So s¸nh ph­¬ng thøc thanh to¸n trong TMTT vµ TM§T: Thanh to¸n trong TM§T: 1. HÖ thèng thanh to¸n thÎ tÝn dông Credit card 2. ChuyÓn kho¶n ®iÖn tö vμ thÎ ghi nî trªn Internet 3. VÝ tiÒn sè hãa 4. TiÒn mÆt sè hãa 5. C¸c hÖ thèng l−u tr÷ gi¸ trÞ trùc tuyÕn vμ thÎ th«ng minh 6. C¸c hÖ thèng thanh to¸n sÐc ®iÖn tö 7. C¸c hÖ thèng xuÊt tr×nh vμ thanh to¸n hèi phiÕu ®iÖn tö Thanh to¸n trong TMTT: 1. TiÒn mÆt 2. C¸c lo¹i thÎ tÝn dông, thÎ tr¶ phÝ vμ thÎ ghi nî 3. C¸c lo¹i sÐc (check) 4. ChuyÓn kho¶n ®iÖn tö vμ Trung t©m thanh to¸n bï trõ tù ®éng (ACH ) 5. LÖnh chi (Money order) C©u 11: Nh÷ng nguy c¬ ®e däa an toµn TM§T: HÖ thèng cña kh¸ch hμng - Đ−êng dÉn th«ng tin - M¸y chñ cña doanh nghiÖp Cã b¶y d¹ng nguy hiÓm nhÊt ®èi víi an toμn cña c¸c website vμ c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i ®iÖn tö, bao gåm: -C¸c ®o¹n m· nguy hiÓm - Tin tÆc - C¸c ch−¬ng tr×nh ph¸ ho¹i, trém c¾p - Gian lËn thÎ tÝn dông, lõa ®¶o, - Kh−íc tõ phôc vô, - Nghe trém, - Sù tÊn c«ng tõ bªn trong doanh nghiÖp C©u 12: 1. Kü thuËt m· ho¸ th«ng tin - M· ho¸ th«ng tin lμ qu¸ tr×nh chuyÓn c¸c v¨n b¶n hay c¸c tμi liÖu gèc thμnh c¸c v¨n b¶n d−íi d¹ng mËt m· ®Ó bÊt cø ai, ngoμi ng−êi göi vμ ng−êi nhËn, ®Òu kh«ng thÓ ®äc ®−îc. - Môc ®Ých cña kü thuËt m· ho¸ lμ: ®¶m b¶o an toμn cho c¸c th«ng tin ®−îc l−u gi÷, vμ ®¶m b¶o an toμn cho th«ng tin khi truyÒn ph¸t. - M· ho¸ lμ mét kü thuËt kh¸ phæ biÕn, cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o bèn trong s¸u khÝa c¹nh an toμn cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö gåm cã: §¶m b¶o tÝnh toμn vÑn cña th«ng ®iÖp Chèng phñ ®Þnh §¶m b¶o tÝnh x¸c thùc §¶m b¶o tÝnh bÝ mËt cña th«ng tin Gåm: M· ho¸ kho¸ bÝ mËt, M· ho¸ kho¸ c«ng céng, Chøng thùc ®iÖn tö (slides) 2. An toμn c¸c kªnh truyÒn th«ng vμ líp æ c¾m an toμn - Trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö, c¸c giao dÞch ®−îc thùc hiÖn chñ yÕu th«ng qua m¹ng Internet, mét m¹ng truyÒn th«ng më, v× vËy, th«ng tin th−¬ng m¹i gi÷a c¸c bªn rÊt dÔ bÞ kÎ xÊu lÊy trém vμ sö dông vμo nh÷ng môc ®Ých bÊt chÝnh. - Gi¶i ph¸p c¬ b¶n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nμy lμ sö dông giao thøc líp æ c¾m an toμn (SSL ) - Líp æ c¾m an toμn lμ mét ch−¬ng tr×nh an toμn cho viÖc truyÒn th«ng trªn Web, ®−îc h·ng Netscape Communication ph¸t triÓn. Ch−¬ng tr×nh nμy b¶o vÖ c¸c kªnh th«ng tin trong qu¸ tr×nh trao ®æi d÷ liÖu gi÷a m¸y chñ vμ c¸c tr×nh duyÖt Web thay v× ph¶i b¶o vÖ tõng mÈu tin. 3. C¸c giao dÞch ®iÖn tö an toμn - Giao thøc SSL cã kh¶ n¨ng m· ho¸ th«ng tin (nh− sè thÎ tÝn dông cña kh¸ch hμng) vμ ®¶m b¶o an toμn khi göi nã tõ tr×nh duyÖt cña ng−êi mua tíi website cña ng−êi b¸n hμng. - Tuy nhiªn, c¸c giao dÞch mua b¸n trªn Web kh«ng chØ ®¬n thuÇn nh− vËy. Sè thÎ tÝn dông nμy cÇn ph¶i ®−îc ng©n hμng cña ng−êi mua kiÓm tra ®Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh hîp lÖ vμ gi¸ trÞ cña thÎ tÝn dông, tiÕp ®ã, c¸c giao dÞch mua b¸n ph¶i ®−îc thùc hiÖn. - SSL kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c¸c vÊn ®Ò nμy. 4.An toμn m¹ng - Trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö, khi chóng ta liªn kÕt m¹ng m¸y tÝnh cña tæ chøc víi mét m¹ng riªng hoÆc m¹ng c«ng céng kh¸c, còng ®ång nghÜa víi viÖc ®Æt tμi nguyªn trªn hÖ thèng m¹ng cña chóng ta tr−íc nguy c¬ rñi ro cao. - Mét trong c¸c c«ng cô c¬ b¶n ®¶m b¶o an toμn m¹ng m¸y tÝnh ®ã lμ bøc t−êng löa - Mét bøc t−êng löa sÏ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: TÊt c¶ giao th«ng tõ bªn trong m¹ng m¸y tÝnh cña tæ chøc vμ ng−îc l¹i ®Òu ph¶i ®i qua ®ã; ChØ c¸c giao th«ng ®−îc phÐp, theo qui ®Þnh vÒ an toμn m¹ng m¸y tÝnh cña tæ chøc, míi ®−îc phÐp ®i qua; Kh«ng ®−îc phÐp th©m nhËp vμo chÝnh hÖ thèng nμy. 5. B¶o vÖ c¸c hÖ thèng cña kh¸ch hμng vμ m¸y phôc vô - ViÖc ®¶m b¶o an toμn cho c¸c hÖ thèng cña kh¸ch hμng vμ m¸y phôc vô lμ vÊn ®Ò quan träng trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö. - Cã hai biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó b¶o vÖ c¸c hÖ thèng nμy tr−íc sù tÊn c«ng tõ bªn ngoμi Sö dông c¸c chøc n¨ng tù b¶o vÖ cña c¸c hÖ ®iÒu hμnh Sö dông c¸c phÇn mÒm chèng virus. C©u 8:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương câu hỏi và đáp án thi kết thúc học phần Thương mại điện tử.doc
Luận văn liên quan