Đề tài Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức

MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ, đồ thị Danh mục các phụ lục LỜI MỞ ĐẦU . 8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 11 1.1 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 11 1.1.1 Các khái niệm .11 1.1.2 Phong cách “Lãnh đạo nghiệp vụ” 13 1.1.3 Phong cách “Lãnh đạo mới về chất” 13 1.2 SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN . 17 1.2.1 Sự thỏa mãn của nhân viên 17 1.2.2 Lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức 18 1.2.3 Lợi ích của việc xây dựng và duy trì sự thoả mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức 19 1.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO MỚI VỀ CHẤT VỚI SỰ THỎA MÃN VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN 20 1.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 21 1.4.1 Các biến nghiên cứu .21 1.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 22 1.4.3 Sơ đồ mô hình nghiên cứu 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 . 25 CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 2.1 QUI TRÌNH NGHIÊN CỨU . 26 2.2 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 28 2.3 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 28 2.4 ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THANG ĐO . 29 2.4.1 Thang đo phong cách lãnh đạo mới về chất .30 2.4.2 Thang đo sự thỏa mãn của nhân viên .30 2.4.3 Thang đo lòng trung thành của nhân viên 31 2.5 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 32 2.5.1 Phân tích nhân tố khám phá thang đo Phong cách lãnh đạo mới về chất 33 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá thang đo Sự thỏa mãn và Lòng trung thành của nhân viên 34 2.6 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU RÚT GỌN . 35 2.7 KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG VÀ PHÂN TÍCH . 37 2.7.1 Phân tích hồi qui tuyến tính 37 2.7.2 Kết quả so sánh (ANOVA & T-Test) theo đặc điểm cá nhân .41 2.7.3 Kết quả phân tích thống kê mô tả 43 2.8 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT . 46 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 48 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP 49 3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG 49 3.1.1 Thực tiễn thực hành phong cách lãnh đạo tại các doanh nghiệp .49 3.1.2 Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên 49 3.2 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ . 50 3.2.1 Uy tín lãnh đạo hay tầm ảnh hưởng lý tưởng .51 3.2.2 Khuyến khích vận dụng năng lực trí tuệ của nhân viên .52 3.2.3 Động viên tinh thần 54 3.2.4 Quan tâm đến cá nhân 55 3.2.5 Các kiến nghị khác .56 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 59 KẾT LUẬN . 60 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa Phong cách Lãnh đạo mới về chất với Sự thoả mãn và Lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức Hình 2.1: Qui trình thực hiện nghiên cứu Hình 2.2: Mô tả mẫu theo loại hình sở hữu doanh nghiệp Hình 2.3: Mô hình nghiên cứu (điều chỉnh) mối quan hệ giữa Phong cách Lãnh đạo mới về chất với Sự thoả mãn và Lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mô tả mẫu theo độ tuổi nhân viên Bảng 2.2: Mô tả mẫu theo trình độ học vấn của nhân viên Bảng 2.3: Mô tả mẫu theo thâm niên công tác của nhân viên Bảng 2.4: Tổng hợp thang đo sơ bộ các hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Bảng 2.5: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA về phong cách lãnh đạo mới về chất Bảng 2.6: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA về sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên Bảng 2.8: Kết quả các giá trị thống kê về tác động của Phong cách lãnh đạo mới về chất đến Sự thỏa mãn của nhân viên – Model Sumarry Bảng 2.9: Kết quả phân tích hồi qui tuyến tính về tác động của Phong cách lãnh đạo mới về chất đến Sự thỏa mãn của nhân viên – Coefficients (a) Bảng 2.10: Kết quả các giá trị thống kê về tác động của Phong cách lãnh đạo mới về chất đến Lòng trung thành của nhân viên – Model Sumarry Bảng 2.11: Kết quả phân tích hồi qui tuyến tính về tác động của Phong cách lãnh đạo mới về chất đến Lòng trung thành của nhân viên – Coefficients (a) Bảng 2.12: So sánh theo loại hình sở hữu – Anova Bảng 2.13: Kết quả thống kê mô tả Phong cách lãnh đạo mới về chất theo loại hình sở hữu doanh nghiệp Bảng 2.14: Kết quả thống kê mô tả Sự thỏa mãn và Lòng trung thành của nhân viên theo loại hình sở hữu doanh nghiệp Bảng 2.15: Kết quả kiểm định các giả thuyết DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi nghiên cứu định lượng Phụ lục 2: Phân tích độ tin cậy Cronbach ‘s Alpha Phụ lục 3: Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Phụ lục 4: Kiểm định trung bình 2 mẫu độc lập & Thống kê mô tả Phụ lục 5: Dân số và mật độ dân số năm 2005 phân theo địa phương Phụ lục 6: Lao động đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm phân theo thành phần kinh tế và phân theo ngành kinh tế Phụ lục 7: Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp Phụ lục 8: Doanh thu thuần của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp Phụ lục 9: Vốn sản xuất kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp Phụ lục 10: Tỷ lệ thất nghiệp của lực lưởng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị phân theo vùng

pdf95 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 2312 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aàn trong söï phaùt trieån ñoù. ƒ Laïc quan vaø tin töôûng vaøo thaønh coâng vaø töông lai cuûa toå chöùc Ñoäng vieân tinh thaàn coøn theå hieän khi nhaø laõnh ñaïo truyeàn ñaït vieãn caûnh vôùi söï nhieät tình vaø laïc quan. Söï nhieät tình vaø laïc quan thaät söï coù tính laây lan. Laøm vieäc vôùi moät nhaø laõnh ñaïo luùc naøo cuõng ñaày nhieät huyeát, tin töôûng maõnh lieät vaø moät töông lai töôi saùng cuûa toå chöùc, caùc nhaân vieân seõ coù ñöôc tinh thaàn ñoù trong suoát ngaøy laøm vieäc 55 cuûa mình vaø cuõng chia seû nieàm tin vaøo moät töông lai toát ñeïp cho caû baûn thaân vaø gia ñình cuûa hoï. Ngoaøi ra, nhaø laõnh ñaïo cuõng neân söû duïng nhöõng bieåu töôïng ñeå hình höôïng hoùa vieãn caûnh, laøm taêng söï nhaân bieát vaø ghi nhôù cuûa nhaân vieân. 3.2.4 Quan taâm ñeán caù nhaân Nhaø laõnh ñaïo caàn ñoái xöû vôùi töøng nhaân vieân “khaùc bieät nhöng coâng baèng”. Ñieàu quan troïng nhaát laø nhaø laõnh ñaïo thöøa nhaän söï khaùc bieät cuûa töøng nhaân vieân ñeå khoâng chæ chaáp nhaän maø phaûi toân vinh noù. Chính söï khaùc bieät laøm neân söï phaùt trieån. Ñieàu naøy khoâng chæ ñuùng trong quaù trình tieán hoaù töï nhieân maø coøn ñuùng trong khoa hoïc xaõ hoäi vaø tö duy. ƒ Quan taâm ñeán nhaân vieân nhö moät caù nhaân Tröôùc heát, nhaø laõnh ñaïo caàn xaây döïng moái quan heä caù nhaân vôùi töøng caù nhaân. Moái quan heä naøy khoâng nhaát thieát phaûi ñaït ñeán möùc thaân thieát baïn beø giöõa laõnh ñaïo vaø nhaân vieân, nhöng ít nhaát, nhaø laõnh ñaïo phaûi nhaän bieát vaø quan taâm ñeán söùc khoûe vaø tinh thaàn cuõng nhö nhöõng söï kieän quan troïng trong cuoäc ñôøi cuûa nhaân vieân. ƒ Giuùp nhaân vieân phaùt trieån ngheà nghieäp Nhaø laõnh ñaïo caàn phaûi giuùp ñôõ nhaân vieân xaây döïng keá hoaïch laøm vieäc vaø phaùt trieån caù nhaân, kieåm tra, hoã trôï nhaân vieân thöïc hieän keá hoaïch naøy. Nhaø laõnh ñaïo cuõng neân coå vuõ nhaân vieân cho töøng böôùc tieán trong phaùt trieån ngheå nghieäp. Tröôùc heát, nhaø laõnh ñaïo caàn tìm hieåu nhu caàu phaùt trieån vaø khaû naêng cuûa töøng caù nhaân, sau ñoù chæ daãn vaø coá vaán cho hoï vaø giao phoù cho hoï nhöõng nhieäm vuï phuø hôïp. Vôùi vai troø cuûa moät huaán luyeän vieân hay nhaø coá vaán, nhaø laõnh ñaïo taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân phaùt trieån heát tieàm naêng cuûa hoï. Cuõng caàn löu yù raèng khoâng phaûi moïi nhaân vieân ñeàu coù nhu caàu phaùt trieån nhö nhau, khoâng phaûi moïi nhaân vieân ñeàu mong muoán thaêng chöùc, ñöôïc ñaûm nhaän nhöõng vò trí quan troïng; coù nhöõng nhaân vieân coù öu tieân khaùc trong cuoäc soáng (gia ñình, thuù vui 56 rieâng), nhöõng nhaân vieân naøy cuõng laø nhöõng ngöôøi coù naêng löïc neân hoï thöïc hieän coâng vieäc hieän taïi raát toát vôùi tinh thaàn laøm vieäc tích cöïc. Nhöng ñeàu ñoù khoâng luoân luoân coù nghóa laø hoï mong muoán ñöôïc thaêng chöùc, ñöôïc ñaûm nhieäm nhöõng vò trí quan troïng hôn. Vieäc ñaët leân vai hoï nhöõng nhieäm vuï quaù naëng neà, vai troø quaù quan troïng cuõng seõ laøm giaûm söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa hoï. Trong khi ñoù, moät soá nhaân vieân khaùt coù tham voïng vaø khaùt khao thaønh ñaït, neáu khoâng taïo cho hoï nhöõng cô hoäi ñeå theå hieän khaû naêng, hoï cuõng seõ maát ñi tinh thaàn, nhieät huyeát, söï haøi loøng cuõng nhö giaûm ñi loøng trung thaønh ñoái vôùi toå chöùc. Vaán ñeà laø nhöõng nhaân vieân, theo tính caùch cuûa ngöôøi chaâu AÙ, ít khi chuû ñoäng theå hieän mong muoán vaø nhu caàu phaùt trieån ngheà nghieäp cuûa mình. Nhaø laõnh ñaïo phaûi tìm hieåu, taïo ñieàu kieän ñeå nhaân vieân theå hieän nhu caàu ñoù. ƒ Luoân luoân laéng nghe Ñeå xaây döïng moái quan heä côûi môû, thaúng thaén vôùi nhaân vieân, nhaø laõnh ñaïo caàn laøm cho nhaân vieân caûm thaáy hoï luoân saün saøng laéng nghe nhaân vieân. Ñeàu naøy coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc cuoäc hoïp thöôøng xuyeân cuûa phoøng, ban hay nhoùm döï aùn. Ñieày naøy cuõng coù theå ñöôïc thöïc hieän raát hieäu quaû thoâng qua vieäc duy trì lòch hoïp tröïc tieáp giöõa 2 ngöôøi – laõnh ñaïo vaø nhaân vieân – vôùi nhöõng muïc thaûo luaän cuï theå; trong ñoù nhaân vieân coù theå caäp nhaät nhöõng vieäc ñang laøm, chia seû nhöõng khoù khaên, thaønh coâng cuõng nhö kinh nghieäm trong quaù trình laøm vieäc vaø nhaø laõnh ñaïo phaûi ñaûm baûo hoï thaät söï taäp trung vaø laéng nghe. Söï saün saøng laéng nghe cuûa nhaø laõnh ñaïo daønh cho nhaân vieân cuõng coù theå “nhìn thaáy” ñöôïc qua vieäc moät soá nhaø quaûn trò ñaõ dôõ boû 4 böùc töôøng cuûa caên phoøng laøm vieäc rieâng bieät, ngoài laøm vieäc cuøng nhaân vieân trong moät vaên phoøng môû. 3.2.5 Caùc kieán nghò khaùc ƒ Chia seû thoâng tin Nhaø laõnh ñaïo caàn chia seû thoâng tin nhieàu hôn nöõa vôùi nhaân vieân veà nhöõng ruûi ro maø doanh nghieäp ñang phaûi ñoái maët. Coù moät thöïc teá laø ôû nhieàu toå chöùc, nhaân vieân khoâng bieát nhaø laõnh ñaïo cuûa mình cuï theå laø laøm nhöõng coâng vieäc gì, phaûi chòu nhöõng aùp löïc nhö theá naøo. Hoï cuõng hieåu bieát raát mô hoà veà böùc tranh toaøn caûnh cuûa toå chöùc. 57 Ñieàu naøy chuû yeáu laø do caùc nhaø laõnh ñaïo ít chia seû vôùi nhaân vieân nhöõng thoâng tin veà doanh nghieäp ôû caáp quaûn lyù. Ñieàu naøy moät phaàn do thoùi quen truyeàn thoáng, nhaân vieân ñöôïc coi laø nhöõng ngöôøi thöøa haønh, laøm thueâ, chæ caàn hoaøn taát coâng vieäc cuûa mình; chæ coù nhaø laõnh ñaïo môùi laø ngöôøi chòu traùch nhieäm veà keát quaû cuûa doanh nghieäp. Moät phaàn, khi nhaø laõnh ñaïo khoâng ñuû naêng löïc vaø taàm nhìn, hoï coi thoâng tin nhö nhöõng vuõ khí bí maät ñeå baûo veä vò trí cuûa minh. Caùch tieáp caän naøy laø hoaøn toaøn sai laàm ñoái vôùi quaûn lyù nhaân söï cuõng nhö keát quaû hoaït ñoäng cuûa toå chöùc. Khi ñöôïc nhaø laõnh ñaïo chia seû thoâng tin, nhöõng khoù khaên, ruûi ro maø doanh nghieäp vaø baûn thaân nhaø laõnh ñaïo ñang phaûi ñoái maët, nhöõng nhaân vieân seõ caûm thaáy hoï coù traùch nhieäm hôn ñoái vôùi toå chöùc, hoï seõ caûm thaáy hoï cuõng laø moät ngöôøi chuû cuûa doanh nghieäp, laø moät phaàn cuûa thaønh coâng cuõng nhö thaát baïi cuûa toå chöùc. Coù ñöôïc nieàm tin ñoù, hoï seõ laøm vieäc khoâng chæ baèng khoái oùc vaø baøn tay maø coøn vôùi caû traùi tim. Coù ñöôïc nieàm tin ñoù, nhaø laõnh ñaïo ñoái vôùi hoï khoâng coøn laø moät oâng ñoác coâng maø chính laø ngöôøi hoï tin töôûng, ngöôõng moä vaø kính troïng. Môû roäng hôn nöõa, nhaø laõnh ñaïo cuõng neân taïo ra moät moâi tröôøng hoã trôï hoïc hoûi vaø chia seû kinh nghieäm giöõa caùc nhaân vieân trong toå chöùc. ƒ Khuyeán khích caùc haønh vi laõnh ñaïo tích cöïc cuûa nhaân vieân Nhö ñaõ neâu trong phaàn khaùi nieäm, “Laõnh ñaïo laø moät quaù trình gaây aûnh höôûng ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa moät caù nhaân hay moät nhoùm nhaèm ñaït ñöôïc muïc ñích trong tình huoáng nhaát ñònh”. Baát cöù caù nhaân naøo tìm caùch gaây aûnh höôûng ñeán haønh vi cuûa ngöôøi khaùc, caù nhaân ñoù laø ngöôøi laõnh ñaïo tieàm aån, vaø ngöôøi phuï thuoäc vaø söï coá gaéng gaây aûnh höôûng ñoù laø ngöôøi tuøy thuoäc tieàm aån, duø caù nhaân ñoù laø nhaø quaûn trò hay nhaân vieân. Vì vaäy, nhaø laõnh ñaïo neân khuyeán khích phaùt huy tinh thaàn laõnh ñaïo, caùc kyõ naêng laõnh ñaïo trong toå chöùc ñeå tieán ñeán muïc tieâu moät caùch nhanh choùng vaø hieäu quaû hôn. ƒ Laéng nghe phaûn hoài töø phía nhaân vieân veà phong caùch laõnh ñaïo 58 Trong quaù trình thöïc haønh laõnh ñaïo môùi veà chaát, nhaø laõnh ñaïo neân baèng nhieàu caùch tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp, thu thaäp, quan saùt vaø laéng nghe phaûn hoài töø nhaân vieân veà nhöõng aûnh höôûng cuûa noù ñeán möùc ñoä thoûa maõn vaø bieåu hieän cuûa loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân ñoái vôùi toå chöùc. Qua ñoù, nhaø laõnh ñaïo caàn thöïc hieän nhöõng ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa toå chöùc, nhu caàu cuûa nhaân vieân vaø caû tính caùch caù nhaân cuûa nhaø laõnh ñaïo. 59 TOÙM TAÉT CHÖÔNG 3 Chöông 3 trình baøy nhöõng ñaùnh giaù chung veà thöïc tieãn thöïc haønh phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát taïi caùc danh nghieäp vaø taùc ñoäng cuûa phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ñeán söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân ñoàng thôøi ñöa ra nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå aùp duïng hieäu quaû vaø toaøn dieän phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ñeå naâng cao söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân trong ñieàu kieän caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Caùc giaûi phaùp ñöôïc xaây döïng döïa treân cô sôû lyù thuyeát ñaõ ñöôïc trình baøy ôû chöông 1 vaø keát quaû nghieân cöùu ñònh löôïng ôû chöông 2 cuøng vôùi nhöõng ñieàu chænh theo vaên hoaù vaø tính caùch cuûa ngöôøi Vieät Nam. Tuøy theo ñoái töôïng laõnh ñaïo, tình hình doanh nghieäp vaø tính caùch caù nhaân, caùc nhaø quaûn trò coù theå vaän duïng trong thöïc teá quaûn lyù taïi toå chöùc cuûa mình. 60 KEÁT LUAÄN “AÛnh höôûng cuûa phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ñeán söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân ñoái vôùi toå chöùc” laø moät trong nhöõng nghieân cöùu khaùm phaù ñeå ñieàu chænh thang ño Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát, Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân, Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân vaø ño löôøng möùc ñoä aûnh höôûng cuûa Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ñeán söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân taïi caùc doanh nghieäp treân ñòa baøn TP. Hoà Chí Minh. Ñoùng goùp chính cuûa nghieân cöùu Veà maët lyù thuyeát, nghieân cöùu ñaõ goùp phaàn giôùi thieäu, keát hôïp, ño löôøng, phaân tích vaø kieåm ñònh thang ño” Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát”, “Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân”, “Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân” theo moâ hình caùc nghieân cöùu cuûa caùc nhaø nghieân cöùu nöôùc ngoaøi vaøo ñieàu kieän cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Thang ño Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát töø 4 bieán tieàm aån, 10 bieán quan saùt ñöôïc chia laïi thaønh 2 nhoùm nhaân toá, 9 bieán quan saùt; Thang ño Söï thoaû maõn vaø Loøng trung thaønh ruùt goïn laïi töø 3 bieán ñoäc laäp coøn 2 nhoùm yeáu toá nhöng giöõ nguyeân 9 bieán quan saùt. Nghieân cöùu ñaõ kieåm ñònh ñöôïc aûnh höôûng cuûa 2 nhoùm nhaân toá cuûa Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ñeán Söï thoûa maõn vaø Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân. Theo ñoù, Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát thaät söï coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán Söï thoûa maõn vaø Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân. Trong ñoù, nhoùm yeáu toá “Uy tín laõnh ñaïo vaø khaû naêng söû duïng naêng löïc cuûa nhaân vieân” luoân toû ra coù taùc ñoäng maïnh hôn nhoùm yeáu toá “Ñoäng vieân tinh thaànvaø quan taâm ñeán caù nhaân” ñoái vôùi möùc ñoä thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân. Ñoàng thôøi, nghieân cöùu cuõng chæ ra thöïc tieãn phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát taïi caùc doanh nghieäp ôû Vieät Nam chöa ñöôïc thöïc haønh moät caùch chuû ñoäng, roõ neùt maø phaàn nhieàu phuï thuoäc vaøo tính caùch baåm sinh cuûa nhaø quaûn trò. 61 Veà maët thöïc tieãn, nghieân cöùu ñaõ ño löôøng caùc thang ño Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát, Söï thoûa maõn vaø Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân vaøo ñieàu kieän vaø vaên hoaù Vieät Nam. Döïa treân keát quaû khaûo saùt, nghieân cöùu ñaõ ñöa ra nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå aùp duïng hieäu quaû vaø toaøn dieän phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ñeå naâng cao söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân trong ñieàu kieän caùc doanh nghieäp Vieät Nam. Caùc haïn cheá cuûa nghieân cöùu Haïn cheá ñaàu tieân thuoäc veà maãu nghieân cöùu. Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän theo phöông phaùp choïn maãu thuaän tieän, ñoái töôïng traû lôøi laø caùc sinh vieân taïi chöùc theo hoïc caùc khoaù khaùc nhau taïi Ñaïi hoïc kinh teá TP Hoà Chí Minh vaø coù vieäc laøm toaøn thôøi gian. Do ñoù, coù theå keát quaû nghieân cöùu coù theå khoâng phaûn aùnh ñaày ñuû vaø chính xaùc nhaän thöùc veà thöïc tieãn thöïc haønh phong caùch laõnh ñaïo, vaø taùc ñoäng ñeán söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân ôû nhöõng ñòa baøn khaùc, ñoä tuoåi, trình ñoä hoïc vaán khaùc. Haïn cheá thöù hai ôû nguoàn taøi lieäu tham khaûo, ñaây laø moät trong soá ít nhöõng nghieân cöùu trong nöôùc khaùm phaù veà phong caùch laõnh ñaïo vaø möùc ñoä aûnh höôûng ñoái vôùi söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân. Caùc nguoàn taøi lieäu tham khaûo chuû yeáu döïa vaøo caùc taøi lieäu ñieàu tra vaø moâ hình lyù thuyeát cuûa nöôùc ngoaøi. Kieán nghò cho nhöõng nghieân cöùu tieáp theo Caàn coù nghieân cöùu tieáp theo ñeå hoaøn thieän thang ño vôùi quy moâ maãu roäng lôùn hôn ñeå thieát laäp heä thoáng chæ tieâu ñaùnh giaù phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ôû Vieät Nam treân ñoái töôïng nghieân cöùu toaøn dieän hôn. Nghieân cöùu cuõng coù theå môû roäng theo höôùng nghieân cöùu caùc taùc ñoäng cuûa phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát ñeán caùc maët khaùc cuûa doanh nghieäp (keát quaû hoaït ñoäng, tính saùng taïo,…). TAØI LIEÄU THAM KHAÛO W X Tieáng Vieät 62 1. Hoaøng Troïng – Chu Nguyeãn Moäng Ngoïc (2005), Phaân tích döõ lieäu nghieân cöùu vôùi SPSS, NXB Thoáng Keâ 2. Paul Hersey, Ken Blanc Hard (2002), Quaûn trò haønh vi toå chöùc, NXB Thoáng keâ, TP. Hoà Chí Minh. 3. PGS. TS Leâ Thanh Haø (2004), Taâm lyù vaø ngheä thuaät laõnh ñaïo, Chöông trình ñaøo taïo vaø boài döôõng 1000 giaùm ñoác treân ñòa baøn TP. Hoà Chí Minh. 4. TS. Traàn Thò Kim Dung (2005), Nhu caàu, söï thoaû maõn cuûa nhaân vieân vaø möùc ñoä gaén keát ñoái vôùi toå chöùc 5. Vaên Myõ Lyù (2006), Taùc ñoäng cuûa thöïc tieãn quaûn trò nguoàn nhaân löïc ñeán keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû treân ñòa baøn TP. Hoà Chí Minh Tieáng Anh 6. Al-Meer, A.A (1995), "The relationships of work stress to organizational commitment, job performance, job satisfaction and individual differences: a comparative study", Public Administration. 7. Bass, B.M (2000), The future of leadership in learning organization, Journal of leadership studies. 8. Bernard M. Bass (1997), The Ethics of Transformational Leadership, Academy of Leadership Press. 9. Burger, P.C, Bass, B.M (1979), Assessment of Managers: An International Comparison, Free Press, New York, NY. 10. Fernades, C.& Awamleh, R. (2004), The impact of transformational and transactional leadership styles on employee’s satisfaction and performance: An empirical test in a multicultural environment, International Business and Economics Research Journal, pp. 73-79. 11. Fred Massarik, Robert Tannenbaum, Irving R. Weschler (1961), Leadership and Organization: A Behavioral Science Approach., McGraw-Hill Publisher, pp. 1-12. 12. GuideStar Research (2005), Driving Employee Satisfaction, Commitment and Loyalty. 63 13. Harold Koontz, Cyril O'Donnell (1964), Principles of management; an analyses of managerial functions, McGraw-Hill Publisher 14. John, Evans (2005), A test of transformational and transactional leadership styles on employee’s satisfaction and performance in the UEA banking sector, Journal of Comparative International Management. 15. Joseph Rost (1991), Leadership for the Twenty-first Century, New York: Praeger 16. Li, Yueh Chen, (2004), Examining the Effect of Organization Culture and Leadership Behaviors on Organizational Commitment, Job Satisfaxtion, and Job performance at Small and Middle-sized Firms of Taiwan, The Journal of American Academy of Business, Cambridge. 17. ManPower Inc. (2002), International Employess Loyalty Survey. 18. Price, J.L. (1997), Handbook of organizational measurement, International Journal of Manpower pp 305-558. 19. Terry, George R. (1972), Principles of Management, Richard D. Irwin, Inc , pp 5-15. INTERNET 20. 21. 22. 23. 24. 25. PHUÏ LUÏC 1: BAÛNG CAÂU HOÛI NGHIEÂN CÖÙU ÑÒNH LÖÔÏNG Phaàn I: BAÛNG CAÂU HOÛI CHÍNH Anh/Chi vui loøng ñaùnh daáu “X” vaøo oâ theå hieän chính xaùc nhaát ñaùnh giaù cuûa anh/chò veà thöïc traïng taïi nôi caùc anh chò ñang laøm vieäc. 64 Hoaøn toaøn ñoàng yù Ñoàng yù Khoâng ñuùng/ Khoâng sai Khoân g ñoàng yù Hoaøn toaøn khoân g ñoàng yù (II) 5 4 3 2 1 1 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân theå hieän naêng löïc vaø söï töï tin. 2 Toâi caûm thaáy töï haøo khi ñöôïc laøm vieäc vôùi nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi (IM) 5 4 3 2 1 3 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi chæ ra cho toâi yù nghóa vaø nhöõng thaùch thöùc trong coâng vieäc 4 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân theå hieän söï tin töôûng raèng chuùng toâi seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra 5 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân laïc quan khi noùi veà töông lai cuûa coâng ty. (IC) 5 4 3 2 1 6 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi quan taâm ñeán tình traïng söùc khoûe vaø tinh thaàn cuûa toâi cuõng nhö nhöõng söï kieän trong cuoäc ñôøi toâi 7 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi coå vuõ cho töøng böôùc tieán cuûa toâi vaø giuùp toâi xaùc ñònh keá hoaïch caù nhaân ñeå phaùt trieån ngheà nghieäp 8 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân saün saøng khi toâi caàn noùi chuyeän. (IS) 5 4 3 2 1 9 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi nhìn moät vaán ñeà töø nhieàu khía caïnh khaùc nhau 10 Toâi tham gia vaøo vieäc hoaïch ñònh, quyeát ñònh vaø ñaët ra muïc tieâu cho coâng vieäc (GS) 5 4 3 2 1 11 Nhìn chung, toâi haøi loøng vôùi coâng ty hieän taïi cuûa mình 12 Nhìn chung, toâi thoûa maõn vôùi coâng vieäc cuûa mình (LS) 5 4 3 2 1 13 Laõnh ñaïo cuûa coâng ty toâi coù nhöõng taùc ñoäng coù yù nghóa tích cöïc vôùi toå chöùc 14 Laõnh ñaïo cuûa coâng ty toâi coù nhöõng taùc ñoäng coù yù nghóa tích cöïc vôùi caù nhaân toâi (L) 5 4 3 2 1 15 Toâi saün loøng giôùi thieäu vôùi moïi ngöôøi veà coâng ty cuûa mình nhö moät nôi laøm vieäc toát 16 Toâi töï haøo giôùi thieäu vôùi moïïi ngöôøi veà saûn phaåm/dòch vuï cuûa coâng ty toâi 17 Toâi seõ ôû laïi laøm vieäc laâu daøi vôùi coâng ty maëc duø coù nôi khaùc ñeà nghò löông boång haáp daãn hôn 18 Toâi caûm thaáy trung thaønh vôùi toå chöùc/coâng ty 19 Laø thaønh vieân cuûa toå chöùc/coâng ty laø ñieàu raát quan troïng ñoái vôùi toâi 65 Phaàn II: THOÂNG TIN CAÙ NHAÂN Xin anh chò vui loøng cho bieát moät soá thoâng tin sau (choïn oâ thích hôïp) STT Thoâng tin caù nhaân (X) 1 Vui loøng cho bieát anh chò thuoäc nhoùm tuoåi naøo Ít hôn hoaëc baèng 30 tuoåi 1 Treân 30 tuoåi 2 2 Vui loøng cho bieát trình ñoä hoïc vaán cuûa anh chò Ñaïi hoïc,cao ñaúng 2 Sau ñaïi hoïc 3 3 Xin vui loøng cho bieát loaïi hình doanh nghieäp caùc anh chò ñang laøm vieäc Tö nhaân 1 Nhaø nöôùc 2 Lieân doanh – Cty nöôùc ngoaøi 3 4 Xin vui loøng cho bieát thaâm nieân coâng taùc cuûa anh/chò Döôùi 5 naêm 1 5 naêm trôû leân 2 Xin traân troïng caûm ôn söï tham gia cuûa Anh/Chò! 66 PHUÏ LUÏC 2: PHAÂN TÍCH ÑOÄ TIN CAÄY CRONBACH ‘S ALPHA PL 2.1: PHAÂN TÍCH ÑOÄ TIN CAÄY CRONBACH ‘S ALPHA CUÛA THANG ÑO PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO MÔÙI VEÀ CHAÁT THEO ÑAÙNH GIAÙ CUÛA NHAÂN VIEÂN THOÂNG QUA 4 BIEÁN TIEÀM AÅN, 10 BIEÁN QUAN SAÙT Baûng PL 2.1 Thang ño Yeáu Toá “Uy tín laõnh ñaïo” II Uy tín laõnh ñaïo / Taàm aûnh höôûng lyù töôûng Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán II 1 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân theå hieän naêng löïc vaø söï töï tin. 3.6503 0.9159 0.5976 II 2 Toâi caûm thaáy töï haøo khi ñöôïc laøm vieäc vôùi nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi 3.9580 0.8333 0.5976 Cronbach's Alpha 0.7476 Soá bieán quan saùt 2 Baûng PL 2.2: Thang ño Yeáu Toá “Ñoäng vieân tinh thaàn” IM Ñoäng vieân tinh thaàn Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán IM 3 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi chæ ra cho toâi yù nghóa vaø nhöõng thaùch thöùc trong coâng vieäc 7.4301 2.4986 0.4688 0.6405 IM 4 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân theå hieän söï tin töôûng raèng chuùng toâi seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra 7.3916 2.3724 0.5664 0.5240 IM 5 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân laïc quan khi noùi veà töông lai cuûa coâng ty. 7.4510 2.1853 0.4872 0.6266 Cronbach's Alpha 0.6896 Soá bieán quan saùt 3 67 Baûng PL 2.3 Thang ño Yeáu Toá “Quan taâm ñeán caù nhaân” IC Quan taâm ñeán caù nhaân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán IC 6 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi quan taâm ñeán tình traïng söùc khoûe vaø tinh thaàn cuûa toâi cuõng nhö nhöõng söï kieän trong cuoäc ñôøi toâi 7.0734 2.8823 0.4958 0.6356 IC 7 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi coå vuõ cho töøng böôùc tieán cuûa toâi vaø giuùp toâi xaùc ñònh keá hoaïch caù nhaân ñeå phaùt trieån ngheà nghieäp 7.0524 2.6955 0.6096 0.4931 IC 8 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi luoân saün saøng khi toâi caàn noùi chuyeän. 6.7413 2.9433 0.4528 0.6902 Cronbach's Alpha 0.7006 Soá bieán quan saùt 3 Baûng PL 2.4: Thang ño Yeáu Toá “Khuyeán khích vaän duïng naêng löïc trí tueä cuûa nhaân vieân” IS Khuyeán khích vaän duïng naêng löïc trí tueä cuûa nhaân vieân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán IS 9 Nhaø laõnh ñaïo cuûa toâi nhìn moät vaán ñeà töø nhieàu khía caïnh khaùc nhau 3.5559 0.9214 0.5133 IS 10 Toâi tham gia vaøo vieäc hoaïch ñònh, quyeát ñònh vaø ñaët ra muïc tieâu cho coâng vieäc 3.8217 0.7716 0.5133 Cronbach's Alpha 0.6766 Soá bieán quan saùt 2 68 PL 2.2: PHAÂN TÍCH ÑOÄ TIN CAÄY CRONBACH ‘S ALPHA CUÛA THANG ÑO SÖÏ THOÛA MAÕN CUÛA NHAÂN VIEÂN THOÂNG QUA 2 BIEÁN TIEÀM AÅN, 4 BIEÁN QUAN SAÙT Baûng PL 2.5: Thang ño Söï Thoûa maõn/Haøi loøng chung GC Söï thoûa maõn chung Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán GC 11 Nhìn chung, toâi haøi loøng vôùi coâng ty hieän taïi cuûa mình 3.3357 0.8624 0.6625 GC 12 Nhìn chung, toâi thoûa maõn vôùi coâng vieäc cuûa mình 3.5909 0.8671 0.6625 Cronbach's Alpha 0.7970 Soá bieán quan saùt 2 Baûng PL 2.6: Thang ño Söï haøi loøng veà nhöõng taùc ñoäng cuûa laõnh ñaïo LS Söï haøi loøng veà nhöõng taùc ñoäng cuûa laõnh ñaïo Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán LS 13 Laõnh ñaïo cuûa coâng ty toâi coù nhöõng taùc ñoäng coù yù nghóa tích cöïc vôùi toå chöùc 3.3649 0.9720 0.5732 LS 14 Laõnh ñaïo cuûa coâng ty toâi coù nhöõng taùc ñoäng coù yù nghóa tích cöïc vôùi caù nhaân toâi 3.7719 0.7471 0.5732 Cronbach's Alpha 0.7247 Soá bieán quan saùt 2 69 PL 2.3: PHAÂN TÍCH ÑOÄ TIN CAÄY CRONBACH ‘S ALPHA CUÛA THANG ÑO LOØNG TRUNG THAØNH CUÛA NHAÂN VIEÂN THOÂNG QUA 3 BIEÁN TIEÀM AÅN, 5 BIEÁN QUAN SAÙT Baûng PL 2.7: Thang ño Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân L Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán L 15 Toâi saün loøng giôùi thieäu vôùi moïi ngöôøi veà coâng ty cuûa mình nhö moät nôi laøm vieäc toát 14.2273 9.6078 0.7233 0.8400 L 16 Toâi töï haøo giôùi thieäu vôùi moïïi ngöôøi veà saûn phaåm/dòch vuï cuûa coâng ty toâi 13.8427 11.2138 0.5666 0.8751 L 17 Toâi seõ ôû laïi laøm vieäc laâu daøi vôùi coâng ty maëc duø coù nôi khaùc ñeà nghò löông boång haáp daãn hôn 14.5210 9.2048 0.7735 0.8268 L 18 Toâi caûm thaáy trung thaønh vôùi toå chöùc/coâng ty 14.3462 9.5885 0.7654 0.8293 L 19 Laø thaønh vieân cuûa toå chöùc/coâng ty laø ñieàu raát quan troïng ñoái vôùi toâi 14.0979 10.2992 0.6748 0.8517 Cronbach's Alpha 0.8727 Soá bieán quan saùt 5 70 PHUÏ LUÏC 3: PHAÂN TÍCH NHAÂN TOÁ KHAÙM PHAÙ (EFA) PL 3.1: PHAÂN TÍCH NHAÂN TOÁ KHAÙM PHAÙ CUÛA PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO MÔÙI VEÀ CHAÁT Baûng PL 3.1 Giaûi thích söï khaùc bieät (Total Variance Explained) Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Nhaân toá Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 1 4.268 42.683 42.683 4.268 42.683 42.683 2.763 2 1.125 11.254 53.937 1.125 11.254 53.937 2.630 3 0.889 8.885 62.822 4 0.823 8.227 71.049 5 0.709 7.09 78.139 6 0.611 6.107 84.246 7 0.499 4.986 89.232 8 0.4 4 93.232 9 0.358 3.577 96.809 10 0.319 3.191 100 Extraction Method: Principal Component Analysis. 71 Baûng PL 3.2: Keát quaû phaân tích nhaân toá khaùm phaù EFA veà phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát Nhaân toá 1 2 II 1 Uy theá laõnh tuï/ Taàm aûnh höôûng lyù töôûng 0.793 IS 9 Khuyeán khích vaän duïng naêng löïc trí tueä cuûa nhaân vieân 0.757 II 2 Uy theá laõnh tuï/ Taàm aûnh höôûng lyù töôûng 0.702 IS 10 Khuyeán khích vaän duïng naêng löïc trí tueä cuûa nhaân vieân 0.618 IM 4 Ñoäng vieân tinh thaàn 0.764 IM 5 Ñoäng vieân tinh thaàn 0.731 IC 6 Quan taâm ñeán caù nhaân 0.685 IC 7 Quan taâm ñeán caù nhaân 0.653 IM 3 Ñoäng vieân tinh thaàn 0.556 Cronbach's Alpha 0.7530 0.7811 % of variance 42.683 11.254 Extraction Sums of Squared Loadings -Cumulative % 53.937 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 3 iterations. 72 PL 3.2: PHAÂN TÍCH NHAÂN TOÁ KHAÙM PHAÙ CUÛA SÖÏ THOÛA MAÕN VAØ HAØI LOØNG CUÛA NHAÂN VIEÂN Baûng PL 3.3: Giaûi thích söï khaùc bieät (Total Variance Explained) Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Nhaân toá Total Variance % Total Variance % Total 1 4.673 51.923 51.923 4.673 51.923 51.923 3.258 2 1.142 12.685 64.607 1.142 12.685 64.607 2.556 3 0.874 9.708 74.315 4 0.638 7.091 81.406 5 0.475 5.282 86.688 6 0.390 4.336 91.025 7 0.332 3.688 94.712 8 0.292 3.240 97.952 9 0.184 2.048 100 Extraction Method: Principal Component Analysis. 73 Baûng PL 3.4: Keát quaû phaân tích nhaân toá khaùm phaù EFA veà söï thoûa maõn vaø loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân Nhaân toá 1 2 L 19 Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân 0.858 L 18 Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân 0.850 L 17 Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân 0.793 L 15 Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân 0.697 L 16 Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân 0.572 LS 13 Söï haøi loøng veà nhöõng taùc ñoäng cuûa laõnh ñaïo 0.826 LS 14 Söï haøi loøng veà nhöõng taùc ñoäng cuûa laõnh ñaïo 0.774 GC 11 Söï thoûa maõn chung 0.697 GC 12 Söï thoûa maõn chung 0.559 Cronbach's Alpha 0.8727 0.7794 % of variance 51.923 12.685 Extraction Sums of Squared Loadings -Cumulative % 64.607 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Rotation converged in 3 iterations. 74 PL 3.3: PHAÂN TÍCH ÑOÄ TIN CAÄY CRONBACH’S ALPHA THEO KEÁT QUAÛ PHAÂN TÍCH NHAÂN TOÁ KHAÙM PHAÙ (EFA) Baûng PL 3.5: Nhoùm yeáu toá “Uy tín laõnh ñaïo vaø khaû naêng söû duïng naêng löïc cuûa nhaân vieân” cuûa phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát II-IS Uy tín laõnh ñaïo vaø khaû naêng söû duïng naêng löïc cuûa nhaân vieân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán II 1 Laõnh ñaïo luoân theå hieän naêng löïc vaø söï töï tin. 11.0280 4.8273 0.5604 0.6893 II 2 Nhaân vieân caûm thaáy töï haøo khi ñöôïc laøm vieäc vôùi nhaø laõnh ñaïo 11.3357 4.5957 0.5842 0.6754 IS 9 Laõnh ñaïo nhìn moät vaán ñeà töø nhieàu khía caïnh khaùc nhau 11.1643 4.8185 0.6012 0.6686 IS 10 Nhaân vieân tham gia vaøo vieäc hoaïch ñònh, quyeát ñònh vaø ñaët ra muïc tieâu cho coâng vieäc 11.4301 5.0179 0.4579 0.7464 Cronbach's Alpha 0.7530 Soá bieán quan saùt 4 75 Baûng PL 3.6: Nhoùm yeáu toá “Ñoäng vieân tinh thaàn vaø quan taâm ñeán caù nhaân nhaân vieân” cuûa phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát IM-IC Ñoäng vieân tinh thaàn vaø quan taâm ñeán caù nhaân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán IM 3 Nhaø laõnh ñaïo chæ ra cho nhaân vieân yù nghóa vaø nhöõng thaùch thöùc trong coâng vieäc 14.1713 8.1705 0.5535 0.7416 IM 4 Nhaø laõnh ñaïo luoân theå hieän söï tin töôûng raèng seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra 14.1329 8.1858 0.5804 0.7342 IM 5 Nhaø laõnh ñaïo luoân laïc quan khi noùi veà töông lai cuûa toå chöùc 14.1923 7.9524 0.5046 0.7585 IC 6 Nhaø laõnh ñaïo quan taâm ñeán tình traïng söùc khoûe vaø tinh thaàn cuûa nhaân vieân cuõng nhö nhöõng söï kieän trong cuoäc ñôøi hoï 14.5175 7.6962 0.5496 0.7432 IC 7 Nhaø laõnh ñaïo coå vuõ cho töøng böôùc tieán cuûa nhaân vieân vaø giuùp hoï xaùc ñònh keá hoaïch caù nhaân ñeå phaùt trieån ngheà nghieäp 14.4965 7.6053 0.6010 0.7248 Cronbach's Alpha 0.7811 Soá bieán quan saùt 5 76 Baûng PL 3.7: Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân L Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán L 15 Nhaân vieân saün loøng giôùi thieäu coâng ty cuûa mình nhö moät nôi laøm vieäc toát 14.2273 9.6078 0.7233 0.8400 L 16 Nhaân vieân töï haøo giôùi thieäu caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa coâng ty 13.8427 11.2138 0.5666 0.8751 L 17 Nhaân vieân coù yù ñònh ôû laïi laøm vieäc laâu daøi vôùi coâng ty maëc duø coù nôi khaùc ñeà nghò löông boång haáp daãn hôn 14.5210 9.2048 0.7735 0.8268 L 18 Nhaân vieân caûm thaáy trung thaønh vôùi toå chöùc/coâng ty 14.3462 9.5885 0.7654 0.8293 L 19 Laø thaønh vieân cuûa toå chöùc/coâng ty laø ñieàu raát quan troïng ñoái vôùi hoï 14.0979 10.2992 0.6748 0.8517 Cronbach's Alpha 0.8727 Soá bieán quan saùt 5 77 Baûng PL 3.8: Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân S Söï thoûa maõn cuûa nhaân vieân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán GC 11 Nhìn chung, nhaân vieân haøi loøng vôùi coâng ty hieän taïi cuûa mình 10.4702 4.7852 0.6508 0.6903 GC 12 Nhìn chung, nhaân vieân thoûa maõn vôùi coâng vieäc cuûa mình 10.7263 5.0727 0.5669 0.7345 LS 13 Laõnh ñaïo cuûa coâng ty coù nhöõng taùc ñoäng coù yù nghóa tích cöïc vôùi toå chöùc 10.2877 5.2479 0.5845 0.7267 LS 14 Laõnh ñaïo cuûa coâng ty coù nhöõng taùc ñoäng coù yù nghóa tích cöïc vôùi caù nhaân nhaân vieân 10.6947 4.9663 0.5397 0.7508 Cronbach's Alpha 0.7794 Soá bieán quan saùt 4 78 PHUÏ LUÏC 4: KIEÅM ÑÒNH TRUNG BÌNH 2 MAÃU ÑOÄC LAÄP (INDEPENDENT SAMPLES T-TEST) – THOÁNG KE MO TAÛ PL 4.1 SO SAÙNH THEO ÑOÄ TUOÅI NHAÂN VIEÂN Baûng PL 4.1: So saùnh theo ñoä tuoåi nhaân vieân – Independent Samples T-test (1) S L Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed F 0.220 3.688 Levene's Test for Equality of Variances Sig. 0.639 0.056 T -1.166 -1.244 0.333 0.291 Df 283 81 284 66.542 Sig. (2-tailed) 0.245 0.217 0.739 0.772 Mean Difference -0.129 -0.129 0.040 0.040 Std. Error Difference 0.110 0.104 0.119 0.137 Lower -0.346 -0.335 -0.195 -0.233 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper 0.089 0.077 0.275 0.313 79 Baûng PL 4.2: So saùnh theo ñoä tuoåi nhaân vieân – Independent Samples T-test (2) II - IS IM - IC Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed F 1.218 0.415 Levene's Test for Equality of Variances Sig. 0.271 0.520 t -0.203 -0.234 -1.046 -1.023 df 284.000 90.547 284.000 73.633 Sig. (2-tailed) 0.839 0.815 0.297 0.310 Mean Difference -0.022 -0.022 -0.110 -0.110 Std. Error Difference 0.108 0.094 0.105 0.107 Lower -0.234 -0.208 -0.317 -0.324 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper 0.191 0.164 0.097 0.104 80 PL 4.2 SO SAÙNH THEO TRÌNH ÑOÄ HOÏC VAÁN CUÛA NHAÂN VIEÂN Baûng PL 4.3: So saùnh theo trình ñoä hoïc vaán – Independent Samples T-test (1) S L Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed F 2.922 11.426 Levene's Test for Equality of Variances Sig. 0.088 0.001 t 0.206 0.173 0.016 0.013 df 283 53 284 50.664 Sig. (2-tailed) 0.837 0.863 0.987 0.990 Mean Difference 0.024 0.024 0.002 0.002 Std. Error Difference 0.118 0.140 0.128 0.164 Lower -0.209 -0.257 -0.249 -0.328 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper 0.257 0.306 0.253 0.332 81 Baûng PL 4.4: So saùnh theo trình ñoä hoïc vaán – Independent Samples T-test (2) IIIS IMIC Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed F 7.662 9.203 Levene's Test for Equality of Variances Sig. 0.006 0.003 t 0.139 0.110 -1.312 -1.042 df 284.000 51.174 284.000 51.248 Sig. (2-tailed) 0.890 0.913 0.191 0.302 Mean Difference 0.016 0.016 -0.147 -0.147 Std. Error Difference 0.115 0.146 0.112 0.141 Lower -0.211 -0.277 -0.368 -0.431 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper 0.243 0.309 0.074 0.136 82 PL 4.3 SO SAÙNH THEO THAÂM NIEÂN COÂNG TAÙC Baûng PL 4.5: So saùnh theo thaâm nieân coâng taùc – Independent Samples T-test (1) – S L Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed F 0.899 9.550 Levene's Test for Equality of Variances Sig. 0.344 0.002 T 0.193 0.183 0.173 0.155 Df 283 153 284 135.891 Sig. (2-tailed) 0.847 0.855 0.863 0.877 Mean Difference 0.018 0.018 0.017 0.017 Std. Error Difference 0.092 0.097 0.099 0.110 Lower -0.163 -0.174 -0.178 -0.201 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper 0.199 0.209 0.212 0.236 83 Baûng PL 4.6: So saùnh theo thaâm nieân coâng taùc – Independent Samples T-test (2) IIIS IMIC Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed F 1.991 1.674 Levene's Test for Equality of Variances Sig. 0.159 0.197 t -0.781 -0.839 -1.566 -1.511 df 284.000 207.116 284.000 158.873 Sig. (2-tailed) 0.436 0.402 0.119 0.133 Mean Difference -0.070 -0.070 -0.136 -0.136 Std. Error Difference 0.090 0.083 0.087 0.090 Lower -0.246 -0.234 -0.308 -0.314 t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference Upper 0.106 0.094 0.035 0.042 84 PL 4.4 THOÁNG KE MO TAÛ THEO ÑOÄ TUOÅI NHAÂN VIEÂN Baûng PL 4.7: Keát quaû thoáng keâ moâ taû Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát theo ñoä tuoåi nhaân vieân Ñoä tuoåi nhaân vieân N Giaù trò trung bình Ñoä leäch chuaån Sai leäch chuaån <=30 tuoåi 234 3.7425 0.7286 0.0476 IIIS > 30 tuoåi 52 3.7644 0.5803 0.0805 <=30 tuoåi 234 3.5556 0.6806 0.0445 IMIC > 30 tuoåi 52 3.6654 0.7049 0.0977 Chuù thích: 1 - Raát khoâng ñoàng yù 2 - Khoâng ñoàng yù 3 - Khoâng ñuùng/khoâng sai 4 - Ñoàng yù 5- Raát ñoàng yù Baûng PL 4.8: Keát quaû thoáng keâ moâ taû Söï thoûa maõn vaø Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân theo ñoä tuoåi nhaân vieân Ñoä tuoåi nhaân vieân N Giaù trò trung bình Ñoä leäch chuaån Sai leäch chuaån <=30 yrs old 234 3.4914 0.7325 0.0480 S > 30 yrs old 52 3.6202 0.6614 0.0917 <=30 yrs old 234 3.5590 0.7440 0.0486 L > 30 yrs old 52 3.5192 0.9214 0.1278 Chuù thích: 1 - Raát khoâng ñoàng yù 2 - Khoâng ñoàng yù 3 - Khoâng ñuùng/khoâng sai 4 - Ñoàng yù 5- Raát ñoàng yù 85 PHUÏ LUÏC 4.5: THOÁNG KE MO TAÛ THEO TRÌNH ÑOÄ HOÏC VAÁN CUÛA NHAÂN VIEÂN Baûng PL 4.9: Keát quaû thoáng keâ moâ taû Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát theo trình ñoä hoïc vaán cuûa nhaân vieân Trình ñoä hoïc vaán N Giaù trò trung bình Ñoä leäch chuaån Sai leäch chuaån Toát nghieäp Ñaïi hoïc 242 3.7490 0.6571 0.0422 IIIS Sau Ñaïi hoïc 44 3.7330 0.9251 0.1395 Toát nghieäp Ñaïi hoïc 242 3.5529 0.6392 0.0411 IMIC Sau Ñaïi hoïc 44 3.7000 0.8960 0.1351 Chuù thích: 1 - Raát khoâng ñoàng yù 2 - Khoâng ñoàng yù 3 - Khoâng ñuùng/khoâng sai 4 - Ñoàng yù 5- Raát ñoàng yù Baûng PL 4.10: Keát quaû thoáng keâ moâ taû Söï thoûa maõn vaø Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân theo trình ñoä hoïc vaán cuûa nhaân vieân Trình ñoä hoïc vaán N Giaù trò trung bình Ñoä leäch chuaån Sai leäch chuaån Toát nghieäp Ñaïi hoïc 242 3.5187 0.6889 0.0444 S Sau Ñaïi hoïc 44 3.4943 0.8835 0.1332 Toát nghieäp Ñaïi hoïc 242 3.5521 0.7208 0.0463 L Sau Ñaïi hoïc 44 3.5500 1.0469 0.1578 Chuù thích: 1 - Raát khoâng ñoàng yù 2 - Khoâng ñoàng yù 3 - Khoâng ñuùng/khoâng sai 4 - Ñoàng yù 5- Raát ñoàng yù 86 PHUÏ LUÏC 4.6: THOÁNG KE MO TAÛ THEO THAÂM NIEÂN COÂNG TAÙC CUÛA NHAÂN VIEÂN Baûng PL 4.11: Keát quaû thoáng keâ moâ taû Phong caùch laõnh ñaïo môùi veà chaát theo thaâm nieân coâng taùc cuûa nhaân vieân Thaâm nieân coâng taùc N Giaù trò trung bình Ñoä leäch chuaån Sai leäch chuaån Döôùi 5 naêm 196 3.7245 0.7420 0.0530 IIIS 5 naêm trôû leân 90 3.7944 0.6107 0.0644 Döôùi 5 naêm 196 3.5327 0.6619 0.0473 IMIC 5 naêm trôû leân 90 3.6689 0.7283 0.0768 Chuù thích: 1 - Raát khoâng ñoàng yù 2 - Khoâng ñoàng yù 3 - Khoâng ñuùng/khoâng sai 4 - Ñoàng yù 5- Raát ñoàng yù Baûng PL 4.12: Keát quaû thoáng keâ moâ taû Söï thoûa maõn vaø Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân theo thaâm nieân coâng taùc cuûa nhaân vieân Thaâm nieân coâng taùc N Giaù trò trung bình Ñoä leäch chuaån Sai leäch chuaån Döôùi 5 naêm 196 3.5205 0.6879 0.0493 S 5 naêm trôû leân 90 3.5028 0.7910 0.0834 Döôùi 5 naêm 196 3.5571 0.6956 0.0497 L 5 naêm trôû leân 90 3.5400 0.9359 0.0987 Chuù thích: 1 - Raát khoâng ñoàng yù 2 - Khoâng ñoàng yù 3 - Khoâng ñuùng/khoâng sai 4 - Ñoàng yù 5- Raát ñoàng yù 87 88 Baûng PL 3.7: Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân L Loøng trung thaønh cuûa nhaân vieân Thang ño trung bình loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan toång bieán Cronbach's Alpha neáu loaïi bieán L 15 Nhaân vieân saün loøng giôùi thieäu coâng ty cuûa mình nhö moät nôi laøm vieäc toát 14.2273 9.6078 0.7233 0.8400 L 16 Nhaân vieân töï haøo giôùi thieäu caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa coâng ty 13.8427 11.2138 0.5666 0.8751 L 17 Nhaân vieân coù yù ñònh ôû laïi laøm vieäc laâu daøi vôùi coâng ty maëc duø coù nôi khaùc ñeà nghò löông boång haáp daãn hôn 14.5210 9.2048 0.7735 0.8268 L 18 Nhaân vieân caûm thaáy trung thaønh vôùi toå chöùc/coâng ty 14.3462 9.5885 0.7654 0.8293 L 19 Laø thaønh vieân cuûa toå chöùc/coâng ty laø ñieàu raát quan troïng ñoái vôùi hoï 14.0979 10.2992 0.6748 0.8517 Cronbach's Alpha 0.8727 Soá bieán quan saùt 5 89 PHUÏ LUÏC 5: DAÂN SOÁ VAØ MAÄT ÑOÄ DAÂN SOÁ NAÊM 2005 PHAÂN THEO ÑÒA PHÖÔNG Dân số trung bình (Nghìn người) Diện tích (*) (Km2) Mật độ dân số (Người/km2) Cả nước 83119.9 329314.5 252 Đồng bằng sông Hồng 18039.5 14812.5 1218 Hà Nội 3145.3 921.0 3415 Vĩnh Phúc 1169.0 1371.4 852 Bắc Ninh 998.4 807.6 1236 Hà Tây 2525.7 2192.1 1152 Hải Dương 1711.4 1648.4 1038 Hải Phòng 1792.7 1526.3 1175 Hưng Yên 1134.1 923.1 1229 Thái Bình 1860.6 1545.4 1204 Hà Nam 822.7 852.2 965 Nam Định 1961.1 1641.3 1195 Ninh Bình 918.5 1383.7 664 Đông Bắc 9358.3 63629.8 147 Hà Giang 673.4 7884.3 85 Cao Bằng 514.6 6690.7 77 Bắc Kạn 298.9 4857.2 62 Tuyên Quang 726.8 5868.0 124 Lào Cai 575.7 6357.0 91 Yên Bái 731.8 6882.9 106 Thái Nguyên 1109.0 3542.6 313 Lạng Sơn 739.3 8305.2 89 Quảng Ninh 1078.9 5899.6 183 Bắc Giang 1581.5 3822.7 414 Phú Thọ 1328.4 3519.6 377 Tây Bắc 2565.7 37336.9 69 Điện Biên 449.9 9560.0 47 Lai Châu 314.2 9059.4 35 Sơn La 988.5 14055.0 70 Hòa Bình 813.0 4662.5 174 Bắc Trung Bộ 10620.0 51510.8 206 Thanh Hóa 3677.0 11116.3 331 Nghệ An 3042.0 16487.4 185 Hà Tĩnh 1300.9 6055.6 215 90 Quảng Bình 842.2 8051.8 105 Quảng Trị 621.7 4745.7 131 Thừa Thiên - Huế 1136.2 5054.0 225 Duyên hải Nam Trung Bộ 7049.8 33069.0 213 Đà Nẵng 777.1 1255.5 619 Quảng Nam 1463.3 10407.4 141 Quảng Ngãi 1269.1 5137.6 247 Bình Định 1556.7 6025.0 258 Phú Yên 861.1 5045.3 171 Khánh Hòa 1122.5 5198.2 216 Tây Nguyên 4758.9 54473.7 87 Kon Tum 375.0 9614.5 39 Gia Lai 1114.6 15494.9 72 Đắk Lắk 1710.8 13085.0 131 Đắk Nông 397.5 6514.5 61 Lâm Đồng 1161.0 9764.8 119 Đông Nam Bộ 13460.2 34743.1 387 Ninh Thuận 562.3 3360.1 167 Bình Thuận 1150.6 7828.4 147 Bình Phước 795.9 6857.3 116 Tây Ninh 1038.5 4029.6 258 Bình Dương 915.2 2695.5 340 Đồng Nai 2193.4 5894.8 372 Bà Rịa - Vũng Tàu 913.1 1982.2 461 TP. Hồ Chí Minh 5891.1 2095.2 2812 Đồng bằng sông Cửu Long 17267.6 39738.7 435 Long An 1412.7 4491.2 315 Tiền Giang 1700.9 2366.6 719 Bến Tre 1351.5 2321.6 582 Trà Vinh 1028.3 2215.1 464 Vĩnh Long 1055.2 1475.2 715 Đồng Tháp 1654.5 3246.1 510 An Giang 2194.0 3406.2 644 Kiên Giang 1655.0 6268.2 264 Cần Thơ 1135.2 1390.0 817 Hậu Giang 790.8 1608.0 492 Sóc Trăng 1272.2 3223.3 395 Bạc Liêu 797.7 2525.7 316 Cà Mau 1219.4 5201.5 234 (*) Số liệu năm 2003. Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ (www.gso.gov.vn) 91 PHUÏ LUÏC 6: LAO ÑOÄNG ÑANG LAØM VIEÄC TAÏI THÔØI ÑIEÅM 1/7 HAØNG NAÊM PHAÂN THEO THAØNH PHAÀN KINH TEÁ VAØ PHAÂN THEO NGAØNH KINH TEÁ Nghìn người 2000 2001 2002 2003 2004 Sơ bộ 2005 TỔNG SỐ 37609.6 38562.7 39507.7 40573.8 41586.3 42709.1 Phân theo thành phần kinh tế Kinh tế Nhà nước 3501.0 3603.6 3750.5 4035.4 4108.2 4127.0 Kinh tế ngoài Nhà nước 33881.8 34597.0 35317.6 36018.5 36847.2 37905.9 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 226.8 362.1 439.6 519.9 630.9 676.1 Phân theo ngành kinh tế Nông nghiệp và lâm nghiệp 23492.1 23385.5 23173.7 23117.1 23026.1 22780.0 Thuỷ sản 988.9 1082.9 1282.1 1326.3 1404.6 1477.1 Công nghiệp 3889.3 4260.2 4558.4 4982.4 5293.6 5495.7 Xây dựng 1040.4 1291.7 1526.3 1688.1 1922.9 2140.3 Thương nghiệp 3896.9 4062.5 4281.0 4532.0 4767.0 5192.2 Khách sạn, nhà hàng 685.4 700.0 715.4 739.8 755.3 798.5 Vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc 1174.3 1179.7 1183.0 1194.4 1202.2 1253.0 Văn hoá, y tế, giáo dục 1352.7 1416.0 1497.3 1584.1 1657.4 1795.7 Các ngành dịch vụ khác 1089.6 1184.2 1290.5 1409.6 1557.2 1776.6 Cơ cấu - (%) % 2000 2001 2002 2003 2004 Sơ bộ 2005 TỔNG SỐ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Phân theo thành phần kinh tế Kinh tế Nhà nước 9.3 9.3 9.5 9.9 9.8 9.7 Kinh tế ngoài Nhà nước 90.1 89.7 89.4 88.8 88.7 88.8 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0.6 0.9 1.1 1.3 1.5 1.6 Phân theo ngành kinh tế Nông nghiệp và lâm nghiệp 62.5 60.6 58.7 57.0 55.4 53.3 Thuỷ sản 2.6 2.8 3.2 3.3 3.4 3.5 Công nghiệp 10.3 11.0 11.5 12.3 12.7 12.9 Xây dựng 2.8 3.3 3.9 4.2 4.6 5.0 Thương nghiệp 10.4 10.5 10.8 11.2 11.5 12.2 Khách sạn, nhà hàng 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 Vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 Văn hoá, y tế, giáo dục 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 Các ngành dịch vụ khác 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 4.2 *) Không bao gồm lực lượng an ninh, quốc phòng. Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ (www.gso.gov.vn) 92 PHUÏ LUÏC 7: SOÁ DOANH NGHIEÄP ÑANG HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH TAÏI THÔØI ÑIEÅM 31/12 HAØNG NAÊM PHAÂN THEO LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP 2000 2001 2002 2003 2004 Doanh nghiệp TỔNG SỐ 42288 51680 62908 72012 91755 Doanh nghiệp Nhà nước 5759 5355 5364 4845 4596 Trung ương 2067 1997 2052 1898 1967 Địa phương 3692 3358 3312 2947 2629 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 35004 44314 55236 64526 84003 Tập thể 3237 3646 4104 4150 5349 Tư nhân 20548 22777 24794 25653 29980 Công ty hợp danh 4 5 24 18 21 Công ty TNHH 10458 16291 23485 30164 40918 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 305 470 557 669 815 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 452 1125 2272 3872 6920 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1525 2011 2308 2641 3156 DN 100% vốn nước ngoài 854 1294 1561 1869 2335 DN liên doanh với nước ngoài 671 717 747 772 821 Cơ cấu - (%) TỔNG SỐ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Doanh nghiệp Nhà nước 13.62 10.36 8.53 6.73 5.01 Trung ương 4.89 3.86 3.26 2.64 2.14 Địa phương 8.73 6.50 5.26 4.09 2.87 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 82.78 85.75 87.80 89.60 91.55 Tập thể 7.65 7.05 6.52 5.76 5.83 Tư nhân 48.59 44.07 39.41 35.62 32.67 Công ty hợp danh 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02 Công ty TNHH 24.73 31.52 37.33 41.89 44.60 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 0.73 0.91 0.89 0.93 0.89 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 1.07 2.18 3.61 5.38 7.54 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 3.61 3.89 3.67 3.67 3.44 DN 100% vốn nước ngoài 2.02 2.50 2.48 2.60 2.54 DN liên doanh với nước ngoài 1.59 1.39 1.19 1.07 0.90 Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ (www.gso.gov.vn) 93 PHUÏ LUÏC 8: DOANH THU THUAÀN CUÛA DOANH NGHIEÄP PHAÂN THEO LOAÏI HÌNH DOANH NGHIEÄP 2000 2001 2002 2003 2004 Tỷ đồng TỔNG SỐ 809786 897856 1194902 1436151 1750046 Doanh nghiệp Nhà nước 444673 460029 611209 666022 724962 Trung ương 316896 334637 466788 504577 541888 Địa phương 127777 125392 144421 161445 183074 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 203156 260565 362615 482181 644086 Tập thể 9729 10083 11196 12603 11704 Tư nhân 71072 77512 91882 103745 136156 Công ty hợp danh 24 16 2738 10409 40 Công ty TNHH 105892 136743 203269 269696 358773 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 10275 21934 29322 42535 63321 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 6164 14277 24208 43193 74092 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 161957 177262 221078 287948 380998 DN 100% vốn nước ngoài 59400 71933 95541 129207 188535 DN liên doanh với nước ngoài 102557 105329 125537 158741 192463 Cơ cấu (%) TỔNG SỐ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Doanh nghiệp Nhà nước 54.91 51.24 51.14 46.37 41.43 Trung ương 39.13 37.27 39.05 35.13 30.97 Địa phương 15.78 13.97 12.09 11.24 10.46 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 25.09 29.02 30.35 33.58 36.80 Tập thể 1.20 1.12 0.94 0.88 0.67 Tư nhân 8.78 8.63 7.69 7.22 7.78 Công ty hợp danh 0.00 0.00 0.23 0.73 0.00 Công ty TNHH 13.08 15.23 17.01 18.78 20.50 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 1.27 2.45 2.45 2.96 3.62 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 0.76 1.59 2.03 3.01 4.23 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 20.00 19.74 18.51 20.05 21.77 DN 100% vốn nước ngoài 7.34 8.01 8.00 9.00 10.77 DN liên doanh với nước ngoài 12.66 11.73 10.51 11.05 11.00 Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ (www.gso.gov.vn) 94 PHUÏ LUÏC 9: VOÁN SAÛN XUAÁT KINH DOANH HAØNG NAÊM CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP 2000 2001 2002 2003 2004 Tỷ đồng TỔNG SỐ 998423 1186014 1352077 1567178 1966165 Doanh nghiệp Nhà nước 670234 781705 858616 932942 1128484 Trung ương 577990 679891 734004 798163 968447 Địa phương 92244 101814 124612 134779 160037 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 98348 142202 202341 289625 422892 Tập thể 7887 8179 9486 10882 12771 Tư nhân 15828 21498 27229 34397 43222 Công ty hợp danh 5 84 1422 124 Công ty TNHH 44491 65308 99728 139444 204534 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 10417 27211 39106 56094 76992 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 19725 20001 26708 47386 85249 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 229841 262107 291120 344611 414789 DN 100% vốn nước ngoài 83902 106832 131896 160949 217653 DN liên doanh với nước ngoài 145939 155275 159224 183662 197136 Cơ cấu (%) TỔNG SỐ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Doanh nghiệp Nhà nước 67.13 65.91 63.49 59.53 57.40 Trung ương 57.89 57.33 54.27 50.93 49.26 Địa phương 9.24 8.58 9.22 8.60 8.14 Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 9.86 11.99 14.97 18.47 21.51 Tập thể 0.79 0.69 0.70 0.69 0.65 Tư nhân 1.59 1.81 2.01 2.19 2.20 Công ty hợp danh 0.00 0.01 0.09 0.01 Công ty TNHH 4.46 5.51 7.38 8.90 10.40 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước 1.04 2.29 2.89 3.58 3.92 Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước 1.98 1.69 1.98 3.02 4.33 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 23.02 22.10 21.54 21.99 21.10 DN 100% vốn nước ngoài 8.40 9.01 9.76 10.27 11.07 DN liên doanh với nước ngoài 14.62 13.09 11.78 11.72 10.03 Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ (www.gso.gov.vn) 95 PHUÏ LUÏC 10: TYÛ LEÄ THAÁT NGHIEÄP CUÛA LÖÏC LÖÔÛNG LAO ÑOÄNG TRONG ÑOÄ TUOÅI ÔÛ KHU VÖÏC THAØNH THÒ PHAÂN THEO VUØNG 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Sơ bộ2005 Cả nước 5.88 6.01 6.85 6.74 6.42 6.28 6.01 5.78 5.60 5 A. Phân theo vùng Đồng bằng sông Hồng 7.57 7.56 8.25 8.00 7.34 7.07 6.64 6.38 6.03 5 Đông Bắc 6.34 6.60 6.95 6.49 6.73 6.10 5.93 5.45 5 Tây Bắc 6.42 4.73 5.92 5.87 6.02 5.62 5.11 5.19 5.30 4 Bắc Trung Bộ 6.96 6.68 7.26 7.15 6.87 6.72 5.82 5.45 5.35 4 Duyên hải Nam Trung Bộ 5.57 5.42 6.67 6.55 6.31 6.16 5.50 5.46 5.70 5 Tây Nguyên 4.24 4.99 5.88 5.40 5.16 5.55 4.90 4.39 4.53 4 Đông Nam Bộ 5.43 5.89 6.44 6.33 6.16 5.92 6.30 6.08 5.92 5 Đồng bằng sông Cửu Long 4.73 4.72 6.35 6.40 6.15 6.08 5.50 5.26 5.03 4 B. Một số thành phố lớn Hà Nội 7.71 8.56 9.09 8.96 7.95 7.39 7.08 6.84 Đà Nẵng 5.53 5.42 6.35 6.04 5.95 5.54 5.30 5.16 TP. Hồ Chí Minh 5.68 6.13 6.76 6.88 6.48 6.04 6.73 6.58 Đồng Nai 4.61 4.03 5.52 5.65 4.75 5.14 5.27 4.86 Nguoàn: Toång cuïc thoáng keâ (www.gso.gov.vn)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfẢnh hưởng của phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên đối với tổ chức.pdf
Luận văn liên quan