Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình táI sản xuất xa hội ở nước ta

A_PHầN mở ĐầU Trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động đều có đóng góp nhất định và luôn tự cải tiến đẻ vươn tới sự hoàn thiện. Bảo hiểm cũng vậy, đặc biệt là bảo hiểm kinh doanh là 1 ngành dịch vụ, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bảo hiểm kinh doanh không chỉ thực hiện việc huy động vốn cho nền kinh tế mà điều quan trọng là góp phần đảm bảo ổn định tài chính cho các tổ chức, doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh.Ngày nay, bảo hiểm nói chung và bảo hiểm kinh doanh nói riêng đa len lỏi đến mọi cơ quan, doanh nghiệp và đa thâm nhập vào mọi hoạt động trong đời sống kinh tế xa hội. Kinh tế càng phát triển, đời sống càng cao thì nhu cầu bảo hiểm càng lớn và các loại hình bảo hiểm cũng ngày càng được hoàn thiện. Cũng chính những lý do đó mà em đa chọn đề tài: “Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình táI sản xuất xa hội ở nước ta”. Bài tiểu luận của em không tránh khỏi những thiếu xót nhất định, em rất mong sự góp ý của các thầy cô giáo để kiến thức về bảo hiểm của em được hoàn thiện hơn. mục lục A_PHầN mở ĐầU 1 B_ Phần nội dung I_ Những vấn đề chung về bảo hiểm 2 1. Khái niệm bảo hiểm 2 2. Bản chất của bảo hiểm 2 3. Các loại hình bảo hiểm 3 II_ Bảo hiểm kinh doanh 3 1. Những vấn đề chung về Bảo hiểm kinh doanh 3 a. Khái niệm bảo hiểm kinh doanh 3 b. Phân loại bảo hiểm kinh doanh 4 c. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm kinh doanh 5 d. Hợp đồng bảo hiểm kinh doanh 6 e. Giá trị BH và số tiền BH 7 2. Vai trò của bảo hiểm kinh doanh đối với quá trình tái sản xuất ở nước ta 8 3. Thực trạng BHKD và giải pháp phát triển BHKD. 9 a. Thực trạng BHKD 9 b. Giải pháp phát triển bhkd 10 C_ Phần kết luận 12 Tài liệu tham khảo 13

doc14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1876 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình táI sản xuất xa hội ở nước ta, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A_PHÇN më §ÇU Trong c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Òu cã ®ãng gãp nhÊt ®Þnh vµ lu«n tù c¶i tiÕn ®Î v­¬n tíi sù hoµn thiÖn. B¶o hiÓm còng vËy, ®Æc biÖt lµ b¶o hiÓm kinh doanh lµ 1 ngµnh dÞch vô, cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. B¶o hiÓm kinh doanh kh«ng chØ thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ mµ ®iÒu quan träng lµ gãp phÇn ®¶m b¶o æn ®Þnh tµi chÝnh cho c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Ngµy nay, b¶o hiÓm nãi chung vµ b¶o hiÓm kinh doanh nãi riªng ®· len lái ®Õn mäi c¬ quan, doanh nghiÖp vµ ®· th©m nhËp vµo mäi ho¹t ®éng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng cµng cao th× nhu cÇu b¶o hiÓm cµng lín vµ c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm còng ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn. Còng chÝnh nh÷ng lý do ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi: “B¶o hiÓm kinh doanh vµ vai trß cña nã ®èi víi qu¸ tr×nh t¸I s¶n xuÊt x· héi ë n­íc ta”. Bµi tiÓu luËn cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt nhÊt ®Þnh, em rÊt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó kiÕn thøc vÒ b¶o hiÓm cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! B_ PhÇn néi dung I_ Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm 1. Kh¸i niÖm b¶o hiÓm: Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ b¶o hiÓm: “B¶o hiÓm lµ mét ph­¬ng ph¸p lËp quü dù tr÷ b»ng tiÒn do nh÷ng ng­êi cã cïng mét kh¶ n¨ng gÆp mét lo¹i rñi ro nµo ®ã ®ãng gãp t¹o nªn” “B¶o hiÓm lµ ho¹t ®éng thÓ hiÖn ng­êi b¶o hiÓm cam kÕt båi th­êng cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm trong tong tr­êng hîp x¶y ra rñi ro thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm víi ®iÒu kiÖn ng­êi tham gia nép mét kho¶n phÝ cho chÝnh anh ta hoÆc cho ng­êi thø ba”. §iÒu nµy cã nghÜa lµ ng­êi tham gia chuyÓn giao rñi ro cho ng­êi b¶o hiÓm b»ng c¸ch nép kho¶n phÝ ®Ó h×nh thµnh quü dù tr÷. Khi ng­êi tham gia gÆp rñi ro dÉn ®Õn tæn thÊt, ng­êi b¶o hiÓm lÊy quü dù tr÷,ng­êi b¶o hiÓm lÊy quü dù tr÷ trî cÊp hoÆc båi th­êng thiÖt h¹i thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm cho ng­êi tham gia. Ph¹m vi b¶o hiÓm lµ nh÷ng rñi ro mµ ng­êi tham gia ®¨ng ký víi ng­êi b¶o hiÓm. 2. B¶n chÊt cña b¶o hiÓm: Môc ®Ých chñ yÕu cña b¶o hiÓm lµ gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ cho ng­êi tham gia tõ ®ã kh«I phôc vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®êi sèng ®ång thêi t¹o nguån vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi cña ®Êt n­íc. Thùc chÊt cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm lµ qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm trong n­íc gi÷a nh÷ng ng­êi tham gia nh»m ®¸p øng nhu cÇu tµi chÝnh ph¸t sinh khi tai n¹n, rñi ro bÊt ngê x¶y ra g©y tæn thÊt ®èi víi ng­êi tham gia b¶o hiÓm. Ph©n phèi trong b¶o hiÓm lµ ph©n phèi kh«ng ®Òu kh«ng b»ng nhau, nghÜa lµ kh«ng ph¶i ai tham gia còng ®­îc ph©n phèi vµ ph©n phèi víi sè tiÒn nh­ nhau. Ph©n phèi trong b¶o hiÓm lµ ph©n phèi cho sè Ýt ng­êi tham gia b¶o hiÓm kh«ng may gÆp rñi ro bÊt ngê g©y thiÖt h¹i ®Õn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng trªn c¬ së møc thiÖt h¹i thùc tÕ vµ ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm. Ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm dùa trªn nguyªn t¾c “sè ®«ng bï sè Ýt”. Nguyªn t¾c nµy ®­îc qu¸n triÖt trong qu¸ tr×nh lËp quü dù trï b¶o hiÓm còng nh­ qu¸ tr×nh ph©n phèi båi th­êng, qu¸ tr×nh ph©n t¸n rñi ro. Ho¹t ®éng b¶o hiÓm cßn liªn kÕt, g¾n bã c¸c thµnh viªn trong x· héi cïng v× lîi Ých chung cña céng ®ång, v× sù æn ®Þnh, sù phån vinh cña ®Êt n­íc. B¶o hiÓm víi nguyªn t¾c “sè ®«ng bï sè Ýt” còng thÓ hiÖn tÝnh t­¬ng trî, tÝnh x· héi vµ nh©n v¨n s©u s¾c cña x· héi tr­íc rñi ro cña mçi thµnh viªn. Ho¹t ®éng cña b¶o hiÓmvõa cã tÝnh kinh tÕ võa cã tÝnh x· héi, võa mang ®Æc tr­ng cña ngµnh dÞch vô. 3. C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm: C¨n cø tÝnh chÊt ho¹t ®éng, b¶o hiÓm chia thµnh b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ b¶o hiÓm th­¬ng m¹i( b¶o hiÓm kinh doanh). B¶o hiÓm x· héi vµ b¶o hiÓm y tÕ do Nhµ n­íc tæ choc vµ qu¶n lý thèng nhÊt, th­êng do mét c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc( Bé Lao ®éng-Th­¬ng binh vµ x· héi, Boä Y tÕ…)chÞu tr¸ch nhiÖm. B¶o hiÓm th­¬ng m¹i th­êng do Bé Tµi chÝnh qu¶n lý. Tæ chøc b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam cã sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a qu¶n lý Nhµ n­íc vµ ho¹t ®éng nghiÖp vô. Qu¶n lý Nhµ n­íc do Bé Lao ®éng th­¬ng binh vµ x· héi ®¶m nhiÖm, ho¹t ®éng nghiÖp vô do b¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam ®¶m nhiÖm víi tr¸ch nhiÖm thu chi vµ qu¶n lý quü b¶o hiÓm x· héi. II_ B¶o hiÓm kinh doanh: 1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ B¶o hiÓm kinh doanh: a. Kh¸i niÖm b¶o hiÓm kinh doanh: “B¶o hiÓm kinh doanh( b¶o hiÓm rñi ro) ®­îc hiÓu lµ sù kÕt hîp gi÷a ho¹t ®éng kinh doanh víi viÖc qu¶n lý c¸c rñi ro ”. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay vÉn ch­a cã mét ®Þnh nghÜa thèng nhÊt vÒ b¶o hiÓm kinh doanh mµ ng­êi ta chØ ®­a ra c¸c quan niÖm kh¸c nhau vÒ b¶o hiÓm kinh doanh theo cac gãc ®é tiÕp cËn kh¸c nhau. Nh×n nhËn b¶o hiÓm nh­ mét c¬ chÕ chuyÓn giao rñi ro, mét tËp ®oµn b¶o hiÓm lín cña Mü cho r»ng:“ B¶o hiÓm kinh doanh lµ mét c¬ chÕ, theo c¬ chÕ nµy mét ng­êi, mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc chuyÓn nh­îng rñi ro cho c«ng ty b¶o hiÓm c¸c tæn thÊt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm vµ ph©n chia gi¸ trÞ thiÖt h¹i gi÷a t¸t c¶ nh÷ng ng­êi ®­îc b¶o hiÓm”. Còng cã thÓ hiÓu :“B¶o hiÓm kinh doanh lµ c¸c quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi viÖc huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh th«ng qua sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®Ó båi th­êng tæn thÊt cña c¸c ®èi t­îng b¶o hiÓm khi nh÷ng rñi ro x¶y ra”. b. Ph©n lo¹i b¶o hiÓm kinh doanh: Cã thÓ c¨n cø vµo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó ph©n lo¹i BHKD. C¨n cø vµo ph­¬ng thøc qu¶n ký cã BH tù nguyÖn vµ BH b¾t buéc. C¨n cø vµo kÜ thuËt BH cã BH theo kÜ thuËt ph©n chia vµ BH theo kÜ thuËt tæn tÝch. C¨n cø vµo ®èi t­îng ®­îc BH, BHKD cã thÓ ph©n lo¹i thµnh BH tµi s¶n, BH tr¸ch nhiÖm d©n sù vµ BH con ng­êi. §©y lµ c¸ch ph©n lo¹i phæ biÕn nhÊt. _ B¶o hiÓm tµi s¶n: cã ®èi t­îng ®­îc BH lµ tµi s¶n( cè ®Þnh hay l­u ®éng ) cña ng­êi ®­îc BH. Ngoµi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n nh­ ®· nªu, BH tµi s¶n cßn ¸p dông mét sè nguyªn t¾c kh¸c nh­ nguyªn t¾c båi th­êng, nguyªn t¾c thÕ quyÒn hîp ph¸p. Trong BH tµ s¶n, khi thanh to¸n båi th­êng BH, ng­êi ta th­êng xem xÐt viÖc båi th­êng theo c¸c chÕ ®é: theo møc miÔn th­êng cã khÊu trõ, theo møc miÔn th­êng kh«ng khÊu trõ, theo tû lÖ sè tiÒn BH/gi¸ trÞ BH hoÆc theo tû lÖ sè phÝ ®· nép/sè phÝ lÏ ra ph¶i nép… _ B¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù: cã ®èi t­îng ®­îc BH lµ tr¸ch nhiÖm d©n sù cña ng­êi ®­îc BH ®èi víi ng­êi thø ba theo luËt ®Þnh. Kh¸c víi BH tµi s¶n vµ BH con ng­êi, ®èi t­îng cña BH tr¸ch nhiÖm d©n sù mang tÝnh trõu t­îng. BH tr¸ch nhiÖm d©n sù ¸p dông mét sè nguyªn t¾c nh­: nguyªn t¾c båi th­êng, nguyªn t¾c thÕ quyÒn hîp ph¸p. _ B¶o hiÓm con ng­êi: Cã ®èi t­îng ®­îc BH lµ tuæi thä, tÝnh m¹ng, t×nh tr¹ng søc khoÎ con ng­êi hoÆc c¸c sù kiÖn liªn quan tíi cuéc sèng vµ cã ¶nh h­ëng tíi cuéc sèng con ng­êi. Nguyªn t¾c kho¸n ®­îc ¸p dông chñ yÕu khi thanh to¸n tiÒn BH, Tuy nhiªn, cã thÓ ¸p dông kÕt hîp víi nguyªn t¾c båi th­êng. c. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm kinh doanh: _ Nguyªn t¾c “ sè ®«ng bï sè Ýt ”: Ho¹t ®éng b¶o hiÓm kinh doanh chÝnh lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh nh»m môc ®Ých sinh lîi, theo ®ã c«ng ty b¶o hiÓm nhËn mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm ®Ó råi cã kh¶ n¨ng sÏ ph¶i tr¶ mét kho¶n tiÒn cho ng­êi thô h­ëng hoÆc båi th­êng cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm khi cã sù kiÖn b¶o hiÓm x¶y ra. §©y lµ nguyªn t¾c xuyªn suèt, kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong bÊt k× mét nghiÖp vô BHKD nµo, theo ®ã hËu qu¶ cña rñi ro x¶y ra ®èi víi mét hoÆc mét sè Ýt ng­êi sÏ ®­îc bï ®¾p b»ng sè tiÒn huy ®éng ®­îc tõ rÊt nhiÒu ng­êi cã kh¶ n¨ng cïng gÆp rñi ro nh­ vËy. _ Nguyªn t¾c “ rñi ro cã thÓ ®­îc BH ”: Ho¹t ®éng BHKD cung cÊp c¸c dÞch vô b¶o hiÓm cho nh÷ng c¸ nh©n vµ tæ chøc cã nhu cÇu. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i trong mäi tr­êng hîp c«ng ty BH ®Òu chÊp nhËn c¸c yªu cÇu b¶o ®¶m. HiÕm cã c«ng ty BH nµo ®ång ý tho¶ thuËn båi th­êng cho c¸c tr­êng hîp tæn thÊt g©y ra do sù cè ý cña ng­êi ®­îc BH. Còng vËy c«ng ty BH thËt khã chÊp nhËn b¶o ®¶m cho nh÷ng thiÖt h¹i vËt chÊt cña mét chiÕc xe «t« ë trong t×nh tr¹ng kh«ng an toµn vÒ kÜ thuËt hay kh«ng ®­îc phÐp l­u hµnh. _ Nguyªn t¾c “ ph©n t¸n rñi ro ”: Cã hai ph­¬ng thøc ph©n t¸n rñi ro ®­îc sö dông: ®ång BH vµ t¸i BH. NÕu trong ®ång BH, nhiÒu nhµ BH cïng nhËn b¶o ®¶m cho mét rñi ro lín th× t¸i BH l¹i lµ ph­¬ng thøc trong ®ã, mét nhµ BH nhËn b¶o ®¶m cho mét rñi ro lín, sau ®ã nh­îng bít mét phÇn rñi ro cho mét hoÆc nhiÒu nhµ BH kh¸c. _ Nguyªn t¾c “ tuyÖt ®èi trung thùc ”: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái c«ng ty BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm c©n nh¾c c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n ®Ó so¹n th¶o hîp ®ång b¶o ®¶m quyÒn lîi cho hai bªn. S¶n phÈm cung cÊp cña nhµ BH lµ s¶n phÈm dÞch vô nªn khi mua, ng­êi tham gia BH kh«ng thÓ cÇm n¾m nã trong tay nh­ c¸c s¶n phÈm vËt chÊt kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶…mµ chØ cã thÓ cã ®­îc mét hîp ®ång høa sÏ b¶o ®¶m. ChÊt l­îng s¶n phÈm BH cã b¶o ®¶m hay kh«ng, gi¸ c¶(phÝ BH) cã hîp lÝ hay kh«ng, quyÒn lîi cña ng­êi ®­îc BH cã ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, c«ng b»ng hay kh«ng…®Òu chñ yÕu dùa vµo sù trung thùc phÝa c«ng ty BH. _ Nguyªn t¾c “ quyÒn lîi cã thÓ ®­îc BH ”: Nguyªn t¾c nµy yªu cÇu ng­êi tham gia BH ph¶i cã lîi Ých tµi chÝnh bÞ tæn thÊt nÕu ®èi t­îng ®­îc BH gÆp rñi ro. Nãi c¸ch kh¸c, ng­êi tham gia BH ph¶i cã mét sè quan hÖ víi ®èi t­îng ®­îc BH vµ ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn. Ch¼ng h¹n, chñ x­ëng söa ch÷a «t« cã quyÒn hîp ph¸p khi tham gia BH cho chiÕc xe «t« mµ anh ta ®ang ®¶m nhËn söa ch÷a. §ã lµ quyÒn chiÕm h÷u. §ång thêi chñ xe «t« còng cã thÓ tham gia BH cho chiÕc xe nµy. d. Hîp ®ång b¶o hiÓm kinh doanh Kh¸i niÖm: Hîp ®ång BHKD lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý qua ®ã c«ng ty BH cam kÕt sÏ chi tr¶ hoÆc båi th­êng cho bªn ®­îc BH khi cã sù kiÖn BH x¶y ra g©y tæn thÊt, ng­îc l¹i bªn mua BH cam kÕt tr¶ kho¶n phÝ phï hîp víi møc tr¸ch nhiÖm vµ rñi ro mµ c«ng ty BH ®· nhËn. Hîp ®ång BH sÏ cã hai bªn: bªn BH, chÝnh lµ c¸c c«ng ty BH, sÏ ®­îc nhËn phÝ BH ®Ó thiÕt lËp quü tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ hoÆc båi th­êng BH. Bªn mua BH lµ ng­êi tham gia BH, sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc ký kÕt vµ nép phÝ BH. Ng­êi tham gia BH ph¶i lµ ng­êi cã t­ c¸ch ph¸p lý khi ®i tham gia BH. C¸c hîp ®ång BH cã thÓ ®­îc ký kÕt mét c¸ch trùc tiÕp gi÷a ng­êi tham gia BH víi c«ng ty BH hoÆc ký kÕt gi¸n tiÕp th«ng qua m«i giãi, ®¹i lý. _ Tr¸ch nhiÖm c¸c bªn trong hîp ®ång: + §èi víi c«ng ty BH: tr¸ch nhiÖm chÝnh lµ gi¶i quyÕt båi th­êng chi tr¶ khi sù kiÖn BH x¶y ra g©y tæn thÊt. ViÖc thanh to¸n ph¶i ®¶m b¶o nhanh chãng kÞp thêi vµ hîp lý. Khi so¹n th¶o hîp ®ång, c«ng ty BH ph¶i ®¶m b¶o tÝnh trung thùc ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¶ hai bªn, ph¶i gi¶i thÝch c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n BH cho bªn mua BH. Ngoµi ra, c«ng ty BH cßn cã tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt vÒ th«ng tin mµ bªn mua BH ®· cung cÊp. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, c«ng ty BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®Ò phßng h¹n chÕ c¸c tæn thÊt cã thÓ x¶y ra. Nõu cã bÊt k× sù thay ®æi nµo ¶nh h­ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång BH vµ quyÒn lîi cña bªn mua BH th× c«ng ty BH ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua biÕt. + §èi víi bªn tham gia BH: tr­íc hÕt víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®i mua s¶n phÈm BH nªn ph¶i phÝ ®Çy ®ñ, ®óng k× h¹n. Khi khai b¸o rñi ro, ng­êi tham gia BH ph¶i tr¶ lêi mét c¸ch trung thùc, chÝnh x¸c c¸c c©u hái cã liªn quan ®Õn ®èi t­îng ®­îc BH mµ c«ng ty BH ®· yªu cÇu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, nÕu cã nh÷ng thay ®æi nµo liªn quan ®Õn ®èi t­îng ®­îc BH, vÝ dô nh­ gia t¨ng gi¸ trÞ, gia t¨ng rñi ro, ph¸t hiÖn ra bÖnh truyÒn nhiÔm…mµ cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn x¸c xuÊt x¶y ra rñi ro hoÆc c«ng t¸c båi th­êng th× ng­êi tham gia BH ph¶i kÞp thêi th«ng b¸o cho c«ng ty BH ®Ó ®iÒu chØnh söa ®æi. Ng­êi tham gia BH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó ®Ò phßng h¹n chÕ tæn thÊt. NÕu rñi ro ®­îc BH x¶y ra th× ng­êi tham gia BH ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®Ó thanh to¸n båi th­êng. e. Gi¸ trÞ BH vµ sè tiÒn BH Gi¸ trÞ BH chÝnh lµ gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n ®­îc BH vµ nã ®­îc lÊy lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn BH vµ phÝ BH. Sè tiÒn BH lµ kho¶n tiÒn ®­îc x¸c ®Þnh trong hîp ®ång BH thÓ hiÖn giíi h¹n tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty BH. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ, trong bÊt kú tr­êng hîp nµo, sè tiÒn BH hay sè tiÒn chi tr¶ cao nhÊt cña c«ng ty BH còng chØ b»ng sè tiÒn BH. _ Trong BH tµi s¶n, sè tiÒn BH ®­îc x¸c ®Þnh theo ba tr­êng hîp: + Sè tiÒn BH < gi¸ trÞ BH : D­îc gäi lµ BH d­íi gi¸ trÞ. VÝ dô: chñ mét xe «t« chØ tham gia BH vËt chÊt xe c¬ giíi cho phÇn th©n vá xe, lóc nµy sè tiÒn BH ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo phÇn th©n vá xe nhá h¬n gi¸ trÞ cña chiÕc xe ®­îc BH. + Sè tiÒn BH = gi¸ trÞ BH: ®­îc gäi lµ BH ngang gi¸. + Sè tiÒn BH > gi¸ trÞ BH: ®­îc gäi lµ BH trªn gi¸ trÞ. _ §èi víi BH con ng­êi, sè tiÒn BH ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn sù tho¶ thuËn cña hai bªn vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ng­êi tham gia BH. Cßn trong BH tr¸ch nhiÖm d©n sù, sè tiÒn BH th­êng ®­îc x¸c ®Þnh trªn sù tho¶ hiÖp. Thêi h¹n BH lµ thêi gian hîp ®ång cã hiÖu lùc, kÓ tõ khi ký kÕt hîp ®ång vµ cã b»ng chøng c«ng ty BH ®· chÊp nhËn BH vµ ng­êi tham gia BH ®· ®ãng phÝ BH cho tíi khi kÕt thóc tr¸ch nhiÖm BH. 2. Vai trß cña b¶o hiÓm kinh doanh ®èi víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ë n­íc ta. B¶o hiÓm kinh doanh ®ãng mét vai trß quan träng cña kinh tÕ n­íc nhµ trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Tr­íc hÕt BHKD gãp phÇn æn ®Þnh tµi chÝnh cho ng­êi, doanh nghiÖp tham gia. Rñi ro ®Òu g©y thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ, ¶nh h­ëng dÕn thu nhËp, s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¸ nh©n doanh nghiÖp tham gia BH, tæn thÊt ®ã sÏ ®­îc BH trî cÊp hoÆc båi th­êng vÒ tµi chÝnh ®Ó ng­êi, doanh nghiÖp tham gia nhanh chãng kh¾c phôc hËu qu¶ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c mét c¸ch b×nh th­êng. B¶o hiÓm kinh doanh gãp phÇn æn ®Þnh chi tiªu cña ng©n s¸ch nhµ n­íc. Víi quü BH do c¸c thµnh viªn tham gia ®ãng gãp, c¬ quan, c«ng ty BH sÏ trî cÊp hoÆc båi th­êng tæn thÊt thuéc ph¹m vi BH cho ng­êi, doanh nghiÖp ®Ó hä kh«i phôc ®êi sèng, s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ vËy, ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng ph¶i chi ra ®Ó trî cÊp cho c¸c thµnh viªn, c¸c doanh nghiÖp khi g¹p rñi ro. BHKD cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch th«ng qua c¸c lo¹i thuÕ, tøc t¨ng thu cho ng©n s¸ch. B¶o hiÓm kinh doanh cßn lµ ph­¬ng thøc huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. D­íi h×nh thøc phÝ BH, BHKD ®· ®· huy ®éng ®­îc mét sè l­îng kh¸ lín tõ c¸c ®íi t­îng tham gia. Sè vèn ®ã ngoµi chi tr¶ trî cÊp hay båi th­êng thiÖt h¹i cßn lµ nguån vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ –x· héi. B¶o hiÓm kinh doanh gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c n­íc, gãp phÇn æn ®Þnh thu chi ngo¹i tÖ cho ng©n s¸ch. B¶o hiÓm kinh doanh thu hót mét sè l­îng lao ®éng nhÊt ®Þnh cña x· héi, gãp phÇn gi¶m bít t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cho x· héi. §ång thêi ho¹t ®éng BHKD còng gãp phÇn gi¶i quyÕt ®êi sèng cho bé phËn lao déng lµm viÖc trong ngµnh BH. Gãp phÇn t¹o ra mét bé phËn tæng s¶n phÈm trong n­íc(GDP) cña quèc gia. Kh«ng nh÷ng vËy b¶o hiÓm kinh doanh cßn lµ chç dùa tinh thÇn cho mäi ng­êi, mäi tæ chøc kinh tÕ-x· héi, gióp hä yªn t©m trong cuéc sèng, sinh ho¹t vµ trong ho¹t déng s¶n xuÊt kinh doanh. 3. Thùc tr¹ng BHKD vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn BHKD. a. Thùc tr¹ng BHKD: MÆt ®­îc: TÝnh ®Õn nay thÞ tr­êng BHVN, ®Æc biÖt lµ BHKD ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn nhanh, m¹nh, an toµn vµ v÷ng ch¾c. Trong n¨m 2004, tæng doanh thu cña toµn ngµnh BH ®¹t kho¶ng 14.232 tû ®ång, t¨ng 25% so víi n¨m 2003, trong ®ã doanh thu phÝ BHKD ®¹t kho¶ng 5.763 tû ®ång t¨ng 25%. HiÖn cã 5 doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi tham gia lÜnh vùc BHKD ë VN: Allianz(§øc), Chinfon-Manulife(Canada), Groupama(Ph¸p), AIA(Mü), Prudential(Anh). Bªn c¹nh ®ã 5 c«ng ty liªn doanh ho¹t ®éng lµ VIA, UIC, B¶o Minh CMG, BIDV-QBE, Samsung-Vina. ThÞ phÇn lín nhÊt vÉn thuéc vÒ c¸c “®¹i gia” lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc: B¶o ViÖt, B¶o Minh, VINARE vµ PIVC. ë VN cã ®Õn 30 v¨n phßng ®¹i diÖn cña c¸c tËp ®oµn BHKD vµ m«i giíi BHKD cã tÇm cì cña thÕ giíi. Kh¸ch hµng chñ yÕu cña nh÷ng ®¹i diÖn nµy lµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ nh÷ng dù ¸n x©y dùng lín. Nh×n chung, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng BHKD trong n¨m 2004 lµ kh¶ quan, ph¸t triÓn æn ®Þnh, lµnh m¹nh, v÷ng ch¾c vµ an toµn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tµi chÝnh, chÊt l­îng dÞch vô ®­îc c¶i thiÖn mét b­íc, ng­êi tham gia BHKD cã thÓ lùa chän s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau. Víi kÕt qu¶ ®ã, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vÉn ®¸nh gi¸ cao vÒ tiÒm n¨ng vµ m«i tr­êng qu¶n lý, kinh doanh cña thÞ tr­êng BH. MÆt ch­a ®­îc: song song víi nh÷ng thµnh tùu mµ BHKD ®· ®¹t ®­îc th× bªn c¹nh ®ã BHKD còng cã mét vµi yÕu ®iÓm. S¶n phÈm BHKD cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vÉn cßn ch­a ®a d¹ng, ch­a cã sù kÕt g¾n gi÷a s¶n phÈm BH víi ng©n hµng, chøng kho¸n, ®Çu t­. Nguyªn nh©n lµ do c¸c doanh nghiÖp BH chØ quen khai th¸c c¸c s¶n phÈm trruyÒn thèng, dµnh cho ®èi t­îng kh¸ch hµng, ®Þa bµn ®em l¹i kh¶ n¨ng sinh lîi ng¾n h¹n. C¸c ®Þa bµn thµnh phè, c¸c c«ng ty lín vµ tÇng líp cã thu nhËp cao, ®­îc c¸c doanh nghiÖp BH quan t©m. Trong khi ®ã ch­a chó träng më réng ho¹t ®éng, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ®ßi hái ®Çu t­ lín vÒ c«ng nghÖ cã thêi gian thu håi vèn kÐo dµi. N¨ng lùc vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp BH cßn h¹n chÕ còng ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Çu t­ thiÕt kÕ vµ triÓn khai c¸c s¶n phÈm míi. C«ng nghÖ cña nhiÒu doanh nghiÖp BH cßn chËm ®­îc hiÖn ®¹i ho¸, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p thñ c«ng trong viÖc qu¶n lý hîp ®ång BH, cÊp ®¬n vµ thu phÝ BH. Hçu hÕt DN ch­a thiÕt lËp ®­îc hÖ thèng phÇn mÒm tin häc tÝnh phÝ BH, trÝch lËp dù phßng nghiÖp vô. C¸c doanh nghiÖp BH cßn thiÕu ®éi ngò chuyªn gia giái trong lÜnh vùc thÈm ®Þnh BH, qu¶n lý rñi ro vµ ®Çu t­… b. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn bhkd §èi víi doanh nghiÖp BH: Gi¶i ph¸p ®Çu tiªn ®Ó ph¸t triÓn BHKD ®ã lµ cÇn n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé nh©n viªn trong ngµnh ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu qu¸ tr×nh héi nhËp, rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi BHKD Quèc tÕ. C¸c doanh ngiÖp BH cÇn t¨ng c­êng hîp t¸c víi nhau, cÇn x©y dùng BHKD v÷ng m¹nh h¬n, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty BH n­íc ngoµi. C¸c s¶n phÈm cÇn ®­îc c¶i tiÕn ®Ó võa phï hîp víi nhu cÇu trong n­íc, võa ph¶i hoµ nhËp víi thÞ tr­êng BH quèc tÕ. §èi víi bªn tham gia BHKD: Mçi ng­êi, mçi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p dÓ tr¸nh nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra, tøc lµ lo¹i trõ dÉn ®Õn tæn thÊt. ë ®©y t«i muèn ®Ò cËp ®Õn nh÷ng rñi ro mµ cã thÓ tr¸nh ®­îc, nh­ng trong cuéc sèng cã rÊt nhiÒu rñi ro bÊt ngê kh«ng thÓ tr¸nh nÐ ®­îc. Gi¶m thiÓu tæn thÊt, ng­êi ta cã thÓ gi¶m thiÓu tæn thÊt th«ng qua c¸c biÖn ph¸p lµm gi¶m gi¸ trÞ thiÖt h¹i khi tæn thÊt x¶y ra, vÝ dô nh­ khi cã ho¶ ho¹n, ®Ó gi¶m tæn thÊt ng­êi ta cè g¾ng cøu c¸c tµi s¶n cßn dïng ®­îc… Nh÷ng biÖn ph¸p ®ã ch¾c h¼n sÏ lµm cho BHKD bÒn v÷ng h¬n, ph¸t triÓn m¹nh h¬n kh«ng nh÷ng ë trong n­íc mµ cßn v­¬n xa h¬n n÷a. C_ PhÇn kÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ng¸y cµng cã vai trß vµ ý nghÜa quan träng kh«ng chØ ®èi víi con ng­êi, doanh nghiÖp mµ nã cßn rÊt quan träng víi nÒn kinh tÕ cña n­íc nhµ. B¶o hiÓm kinh doanh cßn lµm cho nguån thu cña ng©n s¸ch Nhµ n­íc ngµ mét t¨ng, thu nhËp cña doanh nghiÖp, cña ng­êi lao ®éng còng ®­îc n©ng cao…Nh×n chung B¶o hiÓm nãi chung vµ B¶o hiÓm kinh doanh nãi riªng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ë n­íc ta, ®Æc biÖt lµ trong thêi kú ViÖt Nam gia nhËp WTO. Bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. Mét lÇn n÷a em rÊt mong sù gãp ý, ®¸nh gi¸ cña c¸c ThÇy, C« gi¸o ®Ó em hiÓu râ h¬n vÒ ho¹t ®éng cßn rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng nµy ë ViÖt Nam. Em xin ch©n thµnh c¸c ThÇy, C« gi¸o ! Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh b¶o hiÓm _ TS. NguyÔn V¨n §Þnh Mét sè ®iÒu cÇn biÕt trong BHKD. S¸ch b¶o hiÓm _ PGS.TS Hå SÜ Sµ B¸o Th­¬ng m¹i Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam B¸o kinh tÕ Sµi Gßn C¸c wesite internet môc lôc A_PHÇN më §ÇU 1 B_ PhÇn néi dung I_ Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm 2 1. Kh¸i niÖm b¶o hiÓm 2 2. B¶n chÊt cña b¶o hiÓm 2 3. C¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm 3 II_ B¶o hiÓm kinh doanh 3 1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ B¶o hiÓm kinh doanh 3 a. Kh¸i niÖm b¶o hiÓm kinh doanh 3 b. Ph©n lo¹i b¶o hiÓm kinh doanh 4 c. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm kinh doanh 5 d. Hîp ®ång b¶o hiÓm kinh doanh 6 e. Gi¸ trÞ BH vµ sè tiÒn BH 7 2. Vai trß cña b¶o hiÓm kinh doanh ®èi víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ë n­íc ta 8 3. Thùc tr¹ng BHKD vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn BHKD. 9 a. Thùc tr¹ng BHKD 9 b. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn bhkd 10 C_ PhÇn kÕt luËn 12 Tµi liÖu tham kh¶o 13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình táI sản xuất xa hội ở nước ta.DOC
Luận văn liên quan