Đề tài Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế

LỜI NÓI ĐẦU Quá trình mở cửa hội nhập và phát triển nền kinh tế đất nước trong khu vực và quốc tế trong những năm qua đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nền kinh tế đã có dấu hiệu tăng trưởng và phát triển. Đời sống người dân ngày càng cải thiện và nâng cao hơn nữa. Hàng hoá Việt Nam đa dạng, phát triển theo nhịp độ tăng trưởng kinh tế, mẫu mã và chất lượng hàng Việt Nam được nâng cao và không ngừng cải tiến, sánh ngang với các hàng ngoại nhập về giá cả và chất lượng, mẫu mã. Thị trường hàng hoá Việt Nam được mở rộng không những trong khu vực mà còn phát triển trên toàn thế giới, có chân trong các thị trường nội tiếng khó tính như: Nhật Bản, Anh, Mỹ và một số nước Đông Âu, Tây Âu. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu “Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế” là một hướng nghiên cứu hết sức quan trọng không những ở cấp độ vi mô (Doanh nghiệp) mà còn ở cấp độ vĩ mô giúp chúng ta hiểu về thực trạng chất lượng, mẫu mã, giá cả của hàng Việt Nam hiện nay, từ đó giúp đề ra các chính sách hỗ trợ phát triển nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng của hàng Việt Nam, tăng khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nghiên cứu “Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế, chúng tôi tập chung vào một số nội dung sau” - Thực trạng của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế - Khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế - Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế 2 I. Khái quát về cạnh tranh và các loại hình cạnh tranh 2 II. Những biện pháp chung về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế 4 III. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới 5 Chương II. Thực trạng về khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới 11 I. Đặc điểm tình hình kinh tế Việt Nam 11 III. Tình hình xuất khẩu của hàng hoá Việt Nam những năm vừa qua 13 III. Phân tích khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới 14 Chương III. Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới 24 I. Mục tiêu và phương hướng phát triển, xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam và sự cần thiết nâng cao khả năng cạnh tranh 24 II. Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường thế giới 25 III. Điều kiện, tiền đề để thực hiện các giải pháp về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế 28 Kết luận 29

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/04/2013 | Lượt xem: 1422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
µng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ I. Kh¸i qu¸t vÒ c¹nh tranh vµ c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh C¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò xuÊt hiÖn ngay, khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ h×nh thøc nÒn kinh tÕ tËp chung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Cã thÓ nãi c¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi c¬ chÕ thÞ tr­êng. Chóng ta cã thÓ hiÓu c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng lµ trong ®ã c¶ ng­êi mua lÉn ng­êi b¸n ®Òu kh«ng cã søc m¹nh thÞ tr­êng. C¹nh tranh trªn thÞ tr­êng sÏ bao gåm nhiÒu h·ng vµ kh«ng h·ng nµo chiÕm phÇn quan träng trong tæng s¶n l­îng. C¸c s¶n phÈm ®Òu ®ång nhÊt, s¶n phÈm cña mét h·ng hÇu nh­ kh«ng kh¸c biÖt víi s¶n phÈm cña c¸c h·ng kh¸c. TÊt c¶ c¸c h·ng c¹nh tranh sÏ t×m c¸ch më réng s¶n l­îng cho tíi khi chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸ c¶ bëi v× gi¸ c¶ vµ doanh thu cËn biªn lµ nh­ nhau ®íi víi c¸c h·ng nµy. C¸c trë ng¹i ®èi víi viÖc gia nhËp thÞ tr­êng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. NÕu cã thÓ thu ®­îc lîi nhuËn kinh tÕ th× nhiÒu h·ng sÏ muèn ra tham gia kinh doanh. Xu h­íng më réng s¶n xuÊt vµ cung cÊp trªn thÞ tr­êng khi cã lîi nhuËn cao sÏ g©y ra søc Ðp lín ®èi víi gi¸ vµ lîi nhuËn trong c¸c ngµnh c¹nh tranh. Lîi nhuËn kinh tÕ sÏ tiÕn tíi 0 khi gi¸ gi¶m xuèng møc chi phÝ b×nh qu©n tèi thiÓu. Khi nh×n thÊy lîi nhuËn, nhiÒu nhµ kinh doanh sÏ nh¶y vµo c¹nh tranh sù xuÊt hiÖn thªm c¸c nhµ kinh doanh míi sÏ lµm t¨ng cung, vµ kÕt qu¶ lµ ®­êng cung dÞch chuyÓn vÒ bªn ph¶i, møc c©n b»ng míi ®­îc thiÕt lËp, gi¸ b¸n gi¶m xuèng. C¸c gi¸ ®ã lµ gi¸ c¹nh tranh ®­îc h×nh thµnh th«ng qua c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng. * C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. Cã thÓ nãi ¸p lùc c¹nh tranh cña thÞ tr­êng lµ ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn c¹nh tranh sÏ dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ, t¨ng cung, gi¶m gi¸ b¸n, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, chÊt l­îng s¶n phÈm. Ng­êi tiªu dïng sÏ ®­îc léc trong thÞ tr­êng c¹nh tranh. Hä sÏ cã nhiÒu s¶n phÈm h¬n møc hä mong muèn víi gi¸ ngµy cµng gi¶m. Mét thÞ tr­êng c¹nh tranh cã xu h­íng dÉn ®Õn t¨ng tèc ®é ®a hiÖu qu¶. Mét nh­îc ®iÓm th­êng hay ®­îc nh¾c tíi cña c¹nh tranh lµ viÖc ®ãng cöa s¶n xuÊt, tíi khái kinh doanh hay ph¸ s¶n cña mét lo¹t c¸c h·ng trªn thÞ tr­êng xuÊt hiÖn 2 lo¹i h×nh c¹nh tranh. * C¹nh tranh hoµn h¶o: X¶y ra khi kh«ng mét nhµ s¶n xuÊt nµo cã thÓ t¸c ®éng lªn gi¸ c¶ thÞ tr­êng mµ nhµ s¶n xuÊt ®Òu ph¶i bµn ra theo gi¸ thÞnh hµnh trªn thÞ tr­êng. C¹nh tranh hoµn h¶o x¶y ra khi cã mét sè lín doanh nghiÖp nhá, s¶n xuÊt mét mÆt hµng y hÖt nhau vµ s¶n l­îng cña tõng doanh nghiÖp qu¸ nhá kh«ng thÓ t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr­êng. C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ tr¹ng th¸i trung gian gi÷a 2 th¸i cùc cña thÞ tr­êng lµ c¹nh tranh hoµn h¶o vµ ®éc quyÒn. Trong c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o, c¸c h·ng cã Ýt nhiÒu søc m¹nh thÞ tr­êng: C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã 2 h×nh thøc: C¹nh tranh ®éc quyÒn vµ ®éc quyÒn tËp ®oµn. + C¹nh tranh ®éc quyÒn cã c¸c ®Æc tr­ng: Cã nhiÖm vô h·ng tham gia, kh¶ n¨ng x©m nhËp vµ rót lui khái thÞ tr­êng t­¬ng ®èi dÔ dµng. C¸c h·ng b¸n s¶n phÈm gièng nhau nh÷ng kh«ng ph¶i lµ ®ång nhÊt víi nhau: c¹nh tranh kh«ng ph¶i qua gi¸ mµ chñ yÕu th«ng qua c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu, chµo hµng, th«ng qua bao b×. + §éc quyÒn tËp ®oµn cã nh÷ng ®Æc tr­ng chñ yÕu sau: Sè l­îng hµng Ýt ®Õn møc c¸c h·ng nµy hiÓu nhau rÊt râ, mét h·ng lµm g× th× h·ng kia biÕt ngay, s¶n phÈm cu¶ c¸c h·ng t­¬ng ®èi gièng nhau. ViÖc x©m nhËp thÞ tr­êng rÊt khã kh¨n. II. Nh÷ng biÖn ph¸p chung vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ Nãi ®Õn c¹nh tranh lµ chóng ta cã thÓ nghÜ tíi: ChÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm. Mét hµng ho¸ khi ®em giao b¸n trªn thÞ tr­êng, muèn cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng ®ßi hái hµng ho¸ ®ã ph¶i cã chÊt l­îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn. Mét doanh nghiÖp khi s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. §iÒu ®Çu tiªn hä nghÜ tíi lµ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶, mong t×m cho m×nh mét vÞ trÝ trªn th­¬ng tr­êng, thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña hµng ho¸. Mét hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ra ngay tõ ®Çu ®· ph¶i ®ãi phã víi sù c¹nh tranh cña cïng lo¹i hµng ho¸ ®ã nh­ng do h·ng kh¸c s¶n xuÊt. Muèn ®­îc thÞ tr­êng ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn nã ph¶i c¹nh tranh ®Ó t×m cho m×nh mét vÞ trÝ. Cã thÓ nãi sù c¹nh tranh diÔn ra lµ v« cïng kh¾c nghiÖt quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña s¶n phÈm. ChÝnh v× vËy mµ mét s¶n phÈm chÊt l­îng tèt gi¸ c¶ hîp lý, ch¾c ch¾n nã sÏ ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn tõ ®ã, nã sÏ dÔ dµng cã ®­îc søc m¹nh thÞ tr­êng, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. V× vËy, ®Ó cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tõng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i tù v­¬n lªn nh»m ®¹t lîi nhuËn cao vµ n¾m ®­îc thÞ phÇn trong n­íc, tõng b­íc ®ét ph¸, ®Æt ch©n vµo thÞ tr­êng thÕ giíi cô thÓ lµ doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn khai th¸c tèt nh÷ng s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ, cã tÝnh ®éc ®¸o, ®Æc s¾c vµ cã chÊt l­îng cao, ph¶i tÝnh to¸n sao cho gi¸ thµnh hîp lý ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn th­¬ng tr­êng, ph¶i cã sù chuyªn m«n ho¸ cao ®Ó cã sù lùa chän s¶n phÈm mµ kh«ng c¹nh tranh triÖt tiªu nhau: Ph¶i ®Çu t­ ®æi míi nhanh thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®i ®«i víi x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc nghiªn cøu triÓn khai ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, ph¶i coi ®µo t¹o nguån nh©n lùc sö dông thµnh c«ng míi nh­ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. Cuèi cïng tËp chung gi¶i quyÕt kh©u tiÕp thÞ – kh©u yÕu nhÊt hiÖn nay. VÒ gi¸ qu¶n lý vÜ m«, ®iÒu cÇn thiÕt lµ c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh ®Ó ai còng cã thÓ kinh doanh theo ph¸p luËt mét c¸ch thuËn lîi vµ ®­îc h­ëng c¸c dÞch vô c«ng râ rµng. §Æc biÖt, Nhµ n­íc hç trî tÝch cùc doanh nghiÖp vÒ nghiªn cøu triÓn khai tiÕp thÞ, xuÊt khÈu vµ ®¹o t¹o nguån lùc con ng­êi. Tãm l¹i, chØ cã ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp tõ 2 phÝa (Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp) th× míi t¨ng ®­îc søc c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam. §ã lµ ®ßi hái cña cuéc sèng ®Ó chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ th¾ng lîi III. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi Hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi chÞu sù ¶nh h­ëng hai chiÒu cña c¸c yÕu tè khi tham gia thÞ tr­êng thÕ giíi còng nh­ sù c¹nh tranh cña c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Chóng ta cã thÓ kÓ ra rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ nh­ng tùu chung l¹i, cã 3 nh©n tè chÝnh t¸c ®éng trùc tiÕp lªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi: §ã lµ: + M«i tr­êng kinh tÕ + ChÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc + Khoa häc c«ng nghÖ C¶ ba yÕu tè trªn ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng, gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng còng nh­ sù thuËn lîi cña hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ, lµm t¨ng hay gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ nÕu biÕt tró träng, tËn dông nh÷ng thuËn lîi cña 3 yÕu tè trªn ch¾c ch¾n sÏ thµnh tronng viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. M«i tr­êng kinh tÕ: M«i tr­êng kinh tÕ tr­íc hÕt ph¶n ¸nh qua tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ chung vÒ c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, c¬ cÊu vïng. T×nh h×nh ®ã cã thÓ t¹o nªn tÝnh hÊp dÉn vÒ thÞ tr­êng vµ søc mua kh¸c nhau ®èi víi cc thÞ tr­êng hµng ho¸ kh¸c. M«i tr­êng kinh tÕ còng bao gåm c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn søc mua vµ c¬ cÊu chi tiªu cña ng­ßi tiªu dïng. C¸c nhµ ho¹t ®éng thÞ tr­êng ®Òu quan t©m ®Õn søc mua vµ viÖc ph©n bæ thu nhËp ®Ó mua s¾m c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c nhau. Tæng sè søc mua l¹i phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè nh­ thu nhËp hiÖn t¹i, gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô, c¸c kho¶n tiÕt kiÖm, tÝn dông. Khi nÒn kinh tÕ ë vµo giai ®o¹n khñng ho¶ng, tû lÖ l¹m ph¸t còng nh­ thuÕ kho¸ t¨ng ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ søc mua cña ng­êi tiªu dïng. T×nh tr¹ng tr¸i ng­îc l¹i lµm cho nhÞp vµ chu kú kinh doanh trë nªn phån thÞnh. NÒn kinh tÕ thÕ giíi vÉn ®· vµ ®ang diÔn ra xu h­íng vËn ®éng nhiÒu chiÒu, sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo gi÷a c¸c quèc gia chËm ph¸t triÓn vµ c¸c quèc gai ph¸t triÓn theo h­íng “DÞch vô hËu c«ng nghiÖp ” xu thÕ toµn cÇu ho¸, nh÷ng næ lùc c¹nh tranh vµ hîp t¸c ®ang lµm thay ®æi bé mÆt ®êi sèng kinh tÕ tõng vïng, tõng khu vùc. ChÝnh v× vËy, viÖc n¾m b¾t t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi sÏ gÆp cho c¸c nhµ ho¹t ®éng thÞ tr­êng cã nhiÒu c¬ héi trong lÜnh vùc kinh doanh s¶n xuÊt hµng ho¸, chiÕn l­îc Marketing toµn cÇu, ®a quèc gia, xuyªn quèc gia lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu, mét thµnh thùc ®èi víi c¸c nhµ ho¹t ®éng thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ khi gia nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ vµ c¸c n­íc trong khu vùc. + Nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n­íc ë gãc ®é C«ng ty, c¬ së s¶n xuÊt, chóng ta ®Òu biÕt r»ng vÞ thÕ c¹nh tranh tuú thuéc mét phÇn vµo quy m« s¶n xuÊt, mét phÇn vµo kh¶ n¨ng vÒ vèn dåi dµo ®Ó vßng quay vèn liªn tôc. Trong quan hÖ quèc tÕ c¹nh tranh gay g¾t ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò c¹nh tranh quèc tÕ ë nh÷ng khÝa c¸nhau hµng chôc C«ng ty ®a quèc gia c¹nh tranh víi tÊt c¶ sø mÖnh cña hä c¸c ngµnh kinh tÕ mâi nhän tham gia c¹nh tranh khai th¸c nh÷ng thµnh tùu míi nhÊt vÒ khoa häc kü thuËt ®Ó th¾ng trong c¹nh tranh c¸c Ng©n hµng quèc tÕ, thÞ tr­êng, chøng kho¸n, thÞ tr­êng quèc tÕ trong hµng chôc Mü Kim vµo chiÕn tranh th­¬ng m¹i, chiÕn tranh l·i suÊt, chiÕn tranh håi suÊt (ph¸ gi¸ tiÒn l«ii cuèn tiÒn tÕ khai ph¸ gi¸ theo) lËp c¸c khèi thÞ tr­êng chung EU, Nam Mü vµ ASEAN … c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ mËu dÞch, ph©n biÖt ®èi xö, b¶o vÖ xuÊt nhËp khÈu. Trong bèi c¶nh nµy c¸c quèc gia cÇn huy ®éng tèi ®a tµi chÝnh ®Ó n©ng ®ì C«ng ty, xÝ nghiÖp cña m×nh tËp chung thóc ®Èy s¶n xuÊt lËp c¸c khu chÕ xuÊt ®Ó t¹o ra søc m¹nh, ký kÕt c¸c hiÖp ­íc vÒ xuÊt nhËp khÈu ®Ó giµnh chç ®øng trªn thÞ tr­êng cho c¸c hµng ho¸ cña n­íc m×nh. ThÞ tr­êng cho hµng ho¸ cña ViÖt Nam trªn thÕ giíi còng nh­ nhiÒu n­íc kh¸c lu«n khã kh¨n. VÊn ®Ò thÞ tr­êng kh«ng ph¶i chØ lµ vÊn ®Ò cña mét n­íc riªng lÎ nµo mµ trë thµnh vÊn ®Ò träng yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy viÖc h×nh thµnh mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng ho¸ trë thµnh mét c«ng cô quan träng nhÊt ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng còng nh­ viÖc nh»m môc ®Ých n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ cña n­íc m×nh so víi hµng ho¸ cïng lo¹i cña c¸c n­íc kh¸c. Nhµ n­íc cÇn hç trî s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, n©ng cao chÊt l­îng h×nh thøc, mÉu m·, bao b× víi chi phÝ thÊp, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ tù do c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng n­íc ngoµi. Ngoµi ra, nhµ n­íc t¹o m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn b»ng chiÕn l­îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch. Nhµ n­íc tiÕp tôc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ phï hîp víi t×nh h×nh trong n­íc vµ cam kÕt quèc tÕ, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c s¾c thuÕ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t theo cung cÇu ngo¹i tª. T¨ng c­êng më réng thªm thÞ tr­êng ë n­íc ngoµi, x¸c ®Þnh thêi h¹n b¶o hé hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ ®èi víi mét sè s¶n phÈm quan träng, tÝch cùc chuÈn bÞ, më réng, héi nhËp thÕ giíi. H¹n chÕ vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn kinh doanh. + Khoa häc – kü thuËt §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸, viÖc ¸p dông c¸c tiÕn ®é cña khoa häc kü thuËt lµ mét b­íc ®ét ph¸ lín trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr­êng. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt kh«ng nh÷ng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng cao, chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc ®¶m b¶o, s¶n phÈm mang tÝnh ®ång nhÊt cao. C«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi tõ sö dông søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng ph¸p tiªn tiÕn, hiÖn t¹i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. §èi víi n­íc ta, mét n­íc n«ng nghiÖp víi c¸c hµng n«ng s¶n lµ chÝnh, s¶n phÈm n«ng nghiÖp mang ®Æc tÝnh nhiÖt ®íi, thÕ m¹nh cña hµng ho¸ ViÖt Nam chñ yÕu lµ n«ng s¶n. ViÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x· héi, kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh, chÊt l­îng hµng n«ng s¶n ®­îc chÕ biÕn mét c¸ch kü cµng vµ ®ång nhÊt th«ng qua mét hÖ thèng c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tinh chÕ: cafe, chÌ…khoa häc kü thuËt gióp doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m ®¸ng kÓ søc lao ®éng cña ng­êi c«ng nh©n dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ tõ ®ã còng gi¶m theo t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cho hµng ho¸ khi gia nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ víi nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i. §èi víi nh÷ng n­íc ®i sau nh­ n­íc ta, t×nh h×nh kh«ng gièng nh­ c¸c n­íc t­ b¶n ë thÕ kû 18,19 khi mµ mäi c«ng nghÖ cÇn thiÕt cho c«ng nghiÖp ho¸ ®Òu ph¶i chç nh÷ng ph¸t minh khoa häc lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®ã hoÆc ph¶i cã thêi gian dµi ®óc kÕt vµ hoµn thiÖn dÇn trong thùc tiÔn s¶n xuÊt. Ngµy nay, hÇu hÕt c¸c c«ng nghÖ cÇn thiÕt cho c«ng nghiÖp tiÒn tÖ, thËm chÝ cßn thay ®æi rÊt nhanh, buéc hä ph¶i chuyÓn giao c¸c c«ng nghÖ ®· l¹c hËu cña hä cho c¸c n­íc ®i sau vÊn ®Ò ngµy nay kh«ng cßn lµ ph¶i tù m×nh s¸ng t¹o mµ lµ ph¶i n¸m b¾t ®­îc nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt mµ lµ c«ng nghÖ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ cã ®iÒu kiÖn tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ. §iÒu kiÖn quèc tÕ míi ®· më ra cho chóng ta con ®­êng ®i t¾t tíi viÖc cho phÐp thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ trong mét thêi gian rÊt ng¾n kh«ng ph¶i tr¶i qua tuÇn tù c¸c b­íc nh­ cña c¸c n­íc ®· ®i tr­íc. C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái ph¶i ®éng viªn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp tÝch cùc tham gia ®Çu t­ ph¸t triÓn xö lý tèt mèi quan hÖ trªn thÞ tr­êng. ViÖc x©y dùng c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn c«ng nghÖ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu caïa cña s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng thÕ giíi. Gi¸ c¶ phÇn lín hµng ho¸, dÞch vô ®­îc h×nh thµnh trªn thÞ tr­êng ph¶n ¸nh nhu cÇu x· héi nhu cÇu vÒ hµng ho¸. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn vµ thùc tÕ cho thÊy yÕu tè khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi thÞ tr­êng quèc tÕ, hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng cña c¸c doanh nghiÖp, h·ng, C«ng ty s¶n xuÊt hµng ho¸ cung cÊp trªn thÞ tr­êng, hä ®Òu ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm cao, mÉu m· ®Ñp, s¶n phÈm ®ång nhÊt, tÝnh c¹nh tranh cao. VÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam s¶n xuÊt hµng ho¸ khi tham gia thÞ tr­êng quèc tÕ lµ ph¶i kh«ng ngõng ®æi míi s¶n xuÊt, thiÕt bÞ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §Ó c¹nh tranh th¾ng lîi, chiÕm lÜnh ®­îc tû phÇn thÞ tr­êng thÕ giíi tr­íc hÕt cÇn tró träng ®Õn chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm tham gia c¹nh tranh. §Ó s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt cÇn chó ý ®Õn kh©u s¶n xuÊt. C¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ lu«n diÔn ra rÊt gay g¾t quyÕt liÖt chÝnh v× vËy ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp lu«n kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tãm l¹i: Khi mét hµng ho¸ gia nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi ph¶i chÞu sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t cña c¸c h·ng cã s¶n phÈm cïng lo¹i, chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Bªn c¹nh c¸c yÕu tè chÝnh nªn trªn. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ cßn phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè kh¸c liªn quan ®Õn ng­êi tiªu dïng s¶n phÈm, vµo c¸c yÕu tè kh¸c liªn quan ®Õn ng­êi tiªu dïng s¶n phÈm, nh­, t©m lý, thu nhËp, së thÝch cña ®èi t­îng, kh¸ch hµng trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng cña c¸c n­íc t­ b¶n ¢u, Mü vµ mét sè n­íc trong khu vùc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Nhu cÇu ®ßi hái vÒ s¶n phÈm cña hä lu«n ë møc ®é cao vµ hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy muèn c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng quèc tÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vËn dông, kÕt hîp linh ho¹t tÊt c¶ c¸c yÕu tè lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng lo¹t hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ ViÖt Nam NÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ khi b­íc vµo thêi kú ®æi míi ®· ph¸t triÓn m¹nh. Tõ mét nÒn kinh tÕ bao cÊp, trÝ tuÖ b­íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n¨ng ®éng víi c¬ chÕ thÞ tr­êng, c¬ cÊu nÒn kinh tÕ ®· ®­îc chuyÓn dÞch râ nÐt, c¬ cÊu lao ®éng ®­îc chuyÓn dÞch theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. NÒn kinh tÕ b­íc ®Çu ®· cã b­íc t¨ng tr­ëng râ rÖt. §êi sèng ng­êi d©n ®­îc c¶i thiÖn quan hÖ ®èi ngo¹i kh«ng ngõng ®­îc më réng, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng vµ ®¹t nhiÒu kÕt qu¶ tèt. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh, cã hieuÑ qu¶ vµ bÒn v÷ng, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng hiÖu qu¶ tæng hîp vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, x· héi, méi tr­êng, quèc phßng vµ an ninh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, nhÊt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, hiÖu qu¶ ®Çu t­, hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu ®Çu t­ dùa trªn c¬ së ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh vµ c¸c lîi thÕ so s¸nh,m cña ®Êt n­íc, t¨ng søc c¹nh tranh g¾n nhu cÇu thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc. T¹o thªm søc mua cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ më réng thÞ tr­êng ngoµi n­íc, ®Çy m¹nh xuÊt khÈu. T¨ng c­êng sù chØ ®¹o vµ huy ®éng c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ N«ng nghiÖp n«ng th«ng. TiÕp tôc ®­a N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ ng­ nghiÖp lªn mét tr×nh ®é míi b»ng øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, nhÊt lµ c«ng nghÖ sinh häc, quy ho¹ch sö dông ®Êt hîp lý, ®æi míi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i t¨ng gi¸ trÞ thu ®­îc trªn ®¬n vÞ diÖn tÝch. §Èy m¹nh thuû lîi ho¸ c¬ giíi ho¸, ®iÖn khÝ ho¸, gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò tiªu thô n«ng s¶n hµng ho¸. §Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a cho ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ x· héi ë n«ng th«n, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp dÞch vô, c¸c ngµnh nghÒ ®a d¹ng, chó träng c«ng nghiÖp chÕ biÕn, c¬ khÝ phôc vô n«ng nghiÖp, c¸c lµng nghÒ, chuyÓn mét bé phËn quan träng lao ®éng N«ng nghiÖp sang khu vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¹o nhiÒu viÖc lµm míi, n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc, c¶i thiÖn ®êi sèng n«ng d©n vµ d©n c­ ë n«ng th«n. C«ng nghiÖp võa ph¸t triÓn c¸c ngµnh sö dông nhiÒu lao ®éng, võa ®i nhanh vµo mét sè ngµnh lÜnh vùc cã c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ cao, ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n thuû s¶n, may mÆc, mét sè s¶n phÈm c¬ khÝ, ®iÖn tö, c«ng nghiÖp phÇn mÒm. Chó träng ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, x©y dùng mét sè tËp ®oµn lín ®i ®Çu trong c¹nh tranh vµ hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t triÓn m¹nh vµ ph¸t huy vai trß chiÕn l­îc cña kinh tÕ biÓn kÕt hîp víi b¶o vÖ vïng biÓn. Më réng nu«i chång ®¸nh b¾t, chÕ biÕn h¶i s¶n. TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ theo h­íng xo¸ bao cÊp, doanh nghiÖp c¹nh tranh b×nh ®¼ng trªn thÞ tr­êng, tù trÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, nép ®ñ thuÕ vµ cã l·i, thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong doanh nghiÖp. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn, m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh, b×nh ®¼ng vµ hîp t¸c ph¸t triÓn. TiÕp tôc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ phï hîp víi t×nh h×nh thuÕ trong n­íc vµ cam kÕt quèc tÕ, ®¬n gi¶n c¸c x¸c thuÕ, ¸p dông tõng b­íc hÖ thèng thuÕ thèng nhÊt. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t theo cung cÇu ngo¹i tÖ. Tãm l¹i: Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n­íc tõng b­íc ph¸t triÓn n¾m v÷ng thÞ phÇn trong n­íc vµ h­íng s¶n phÈm cña m×nh ra thÞ tr­êng quèc tÕ, tham gia c¹nh tranh, chiÕm lÜnh tû phÇn thÞ tr­êng quèc tÕ. III. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña hµng ho¸ ViÖt Nam nh÷ng n¨m võa qua Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ n­íc, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®a t¨ng tr­ëng m¹nh ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nh©n d©n h­íng tõng b­íc ra xuÊt khÈu trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Qu¸ tr×nh héi nhËp, më cöa vµ giao l­u víi c¸c n­íc trªn khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ cu¶ m×nh ra thÞ tr­êng quèc tÕ, ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña tõng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi riªng. §Õn nay, Uû ban Ch©u ¢u ®· chÝnh thøc cho 12 doanh nghiÖp ë ViÖt Nam ®­îc phÐp xuÊt khÈu thñy s¶n vµo Ch©u ¢U n©ng tû sè doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu thuû s¶n vµo Ch©u ¢u lµ 61 doanh nghiÖp. Ngoµi ra, céng ®ång Ch©u ¢u còng c«ng nhËn 5 vïng quy ho¹ch t¹i TiÒn Giang vµ BÕn Tre vµo danh s¸ch c¸c n­íc xuÊt khÈu miÔn thÓ hai m¶nh vá. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ngµnh thuû s¶n ®· ®¹t tæng l­îng khai th¸c lµ 1.079.382 tÊn, tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh ­íc tÝnh ®¹t 813,030 triÖu USD b»ng 50,81% so víi kÕ ho¹ch n¨m. XuÊt khÈu g¹o còng lµ nh÷ng thÕ m¹nh chÝnh vÒ hµng xuÊt khÈu ë n­íc ta trong nhiÒu n¨m qua, xuÊt khÈu g¹o lu«n gi÷ vÞ trÝ cao trong c¸c hµng ho¸ mµ ViÖt Nam xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Trong n¨m th¸ng ®Çu n¨m 2001 xuÊt khÈu g¹o ®¹t trªn 1,7 triÖu tÊn. Víi kim ng¹ch xuÊt khÈu g¹o cña ViÖt Nam t¨ng 64,4% kim ng¹ch t¨ng 24,4% riªng trong th¸ng 5-2001 l­îng g¹o xuÊt khÈu ®¹t 800.000 ngh×n tÊn t¨ng 190.000 tÊn so víi th¸ng 4 n¨m 2001. §èi víi c¸c ngµnh c«ng nghiÖp (kÓ c¶ tiÓu thñ c«ng nghiÖp) t¨ng nhanh n¨m 2000 ®¹t 10 tû USD gÊp h¬n 3,4 lÇn n¨m 1995 chiÕm kho¶ng 70% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc. Tãm l¹i, trong thêi gian qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu liªn tôc ph¸t triÓn. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 5 n¨m ®¹t trªn 51,6 tû USD, t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 21%, gÊp 3 lÇn møc t¨ng GDP (7%) khèi l­îng c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ®Òu t¨ng kh¸. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ®· cã sù thay ®æi mét b­íc. Tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña nhãm hµng n«ng s¶n, l©m, thuû s¶n tuy vÉn chiÕm vÞ trÝ quan träng nh­ng cã xu h­íng gi¶m dÇn tõ 42,3% n¨m 1996 xuèng cßn 30% n¨m 2000, tû träng cña nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ tiÓu c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp t¨ng t­¬ng øng tõ 29% lªn 34,3%. Nhãm hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n tõ 28,7% lªn 35,7% n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t trªn 184USD/ng­êi, tuy cßn ë møc thÊp nh­ng ®· thuéc lo¹i c¸c n­íc cã nguån ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu ®­îc cñng cè vµ më réng thªm. thÞ tr­êng Ch©u ¸ chiÕm gÇn 58% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ trªn 80% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam. Riªng thÞ tr­êng c¸c n­íc ASEAN t­¬ng øng chiÕm trªn 18% vµ 29%. Trªn mét sè thÞ tr­êng kh¸ nh­ EU, Ch©u Mü, Trung §«ng hµng xuÊt khÈu cña ta ®· cã mÆt vµ ®ang t¨ng dÇn. Khi ch­a tÝnh vµo c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ hµng n¨m nh­ng c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ nh­ kiÒu hèi, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n­íc ngoµi, xuÊt khÈu lao ®éng, dÞch vô trao ®æi chuyªn gia ®· lªn nhanh chãng trong thêi gian qua. Møc chªnh lÖch xuÊt nhËp khÈu so víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· tõ 49,6% n¨m 1995 ®¹t xuèng cßn 6,3% n¨m 2000 III. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi Thêi gian thùc hiÖn cam kÕt trong ASEAN, b¶o ®¶m lé tr×nh tham gia APTA ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nh­ tõng doanh nghiÖp ®Ó ®i vµo héi nhËp kinh tÕ cã hiÖu qu¶ thùc sù lµ mét søc Ðp, mét th¸ch thøc gay g¾t. N¨m 2000, d­íi sù chØ ®aä vµ ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ, ®éi ngò doanh nghiÖp ViÖt Nam tham gia th­¬ng tr­êng thÕ giíi ngµy cµng ®«ng. B­íc chËp chöng nµy cho thÊy bµi häc vÒ sù lùa chän s¶n phÈm mµ ta cã lîi thÕ so s¸nh nh­ g¹o, thuû h¶i s¶n, dÖt may, da giÇy, cµ phª, cao su, h¹t ®iÒu, h¹t tiªu…. Nh÷ng mÆt hµng nhá tõ nh÷ng c¬ së nhá gãp l¹i còng ®· cho mét gi¸ trÞ kh«ng thÓ xem th­êng nh­ ®å gèm xø, thñ c«ng mü nghÖ kim khÝ tiªu dïng, chÐ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm….. N¨m 2000 ®¹t tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ n­íc 20%. Theo dù b¸o míi ®©y cña c¬ quan t×nh b¶o kinh tÕ Anh (EIV) gi¸ g¹o b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng thÕ giíi trong n¨m 2001 sÏ ë møc 190USD/tÊn vµ vµo cuèi n¨m 2002 sÏ t¨ng lªn 260USD /tÊn. C¸c chuyªn gia trªn thÞ tr­êng EIV cho r»ng dù b¸o nµy dùa trªn ­íc tÝnh nhu cÇu g¹o trªn thÞ tr­êng thÕ giíi sÏ t¨ng tõ 407 triÖu tÊn trong niªn vô 2000-2002 vµ lªn kho¶ng 417 triÖu tÊn 2002-2003. Còng theo dù b¸o cña EIV, l­îng g¹o trao ®ái ë trªn thÞ tr­êng thÕ giíi còng t¨ng dÇn lªn kho¶ng 26 triÖu tÊn vµo n¨m 2002 vµ lªn kho¶ng 28 triÖu tÊn vµo n¨m 2003. ViÖt nam chóng ta lµ mét n­íc N«ng nghiÖp víi 80% d©n sè lµm N«ng nghiÖp s¶n xuÊt lóa vµ c¸c c©y l­¬ng thùc, hoa mÇu tËp trung chñ yÕu ë hai khu vùc lín lµ ®ång b»ng S«ng Hång vµ ®ång b»ng S«ng C÷u Long. ¦u thÕ vÒ ®Þa lý vµ tù nhiªn cho phÐp ViÖt Nam ph¸t triÓn nghÒ chång lóa. Víi diÖn tÝch s¶n xuÊt lóa ph©n bæ kh¾p c¶ n­íc hµng n¨m thu ho¹ch hµng triÖu tÊn lóa ®­a ViÖt Nam trë thµnh n­íc thø 3 vÒ xuÊt khÈu g¹o trªn thÕ giíi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ n­íc ­u tiªn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn N«ng nghiÖp, ®iÖn khÝ ho¸, c¬ giíi ho¸ trong s¶n xuÊt N«ng nghiÖp lµm n¨ng suÊt lóa kh«ng ngõng t¨ng cao. Gi¸ lóa g¹o miÒn trung ë møc ®é æn ®Þnh. ChÊt l­îng g¹o ®­îc ®¶m b¶o ë møc ®é nhÊt ®Þnh ®ñ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kh¾c khe vÒ g¹o trªn thÞ tr­êng mét sè n­íc trªn thÕ giíi. Trong 5 th¸ng ®Çu n¨m 2001 xuÊt khÈu g¹o ®¹t trªn 1,7 triÖu tÊn. Víi kim ng¹ch xuÊt khÈu g¹o t¨ng 64,4%, kim ng¹ch t¨ng 24,4%. Riªng chØ trong th¸ng 5-2001 l­îng g¹o xuÊt khÈu ®¹t 500 ngh×n tÊn t¨ng 190 ngh×n tÊn so víi th¸ng 4 n¨m 2001. §iÒu ®ã chøng tá r»ng s¶n phÈm lóa g¹o ë ViÖt Nam ®· chiÕm lÜnh ®­îc tû phÇn lín víi thÞ tr­êng vÒ lóa g¹o trªn thÕ giíi. Gia nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi mét c¸ch tù tin v÷ng vµng vµ lu«n gi÷ ë møc cao vÒ l­îng hµng xuÊt khÈu. ChÊt l­îng lu«n ®¶m b¶o vµ ®­îc ng­êi tiªu dïng trªn thÕ giíi còng nh­ ®­îc thÞ tr­êng thÕ giíi chÊp nhËn. S¶n phÈm lóa g¹o ë ViÖt Nam kh«ng thua kÐm c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nh­ Trung Quèc, Th¸i Lan…. VÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. §iÒu ®ã còng chøng tá ®­îc ­u thÕ cña s¶n phÈm lóa g¹o ë ViÖt Nam vÒ nhiÒu mÆt, ®ñ søc c¹nh tranh víi s¶n phÈm lóa g¹o cña c¸c n­íc kh¸c khi tham gia chiÕm lÜnh thÞ tr­êng quèc tÕ. Cã thÓ nãi, xuÊt khÈu g¹o lµ mét thø m¹nh trong xuÊt khÈu hµng ho¸ ë ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Tuy vËy víi t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t, quyÕt liÖt nh­ hiÖn nay. §Ó gi÷ ®­îc vÞ trÝ thø 3 vÒ xuÊt khÈu g¹o ®ßi hái chóng ta ph¶i liªn tôc phÊn ®Êu, c¶i tiÕn s¶n xuÊt, gièng lóa cho n¨ng suÊt cao, ®Çu t­ trong viÖc ch¨m bãn lu«n t¹o ra n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng tèt. §Çu t­ h¬n n÷a vµo lÜnh vùc chÕ biÕn xay s¸t b¶o qu¶n s¶n phÈm lóa g¹o ®¶m b¶o gi÷ ®­îc chÊt l­îng cao, gi¸ thµnh æn ®Þnh kh«ng ngõng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vÒ s¶n phÈm lóa g¹o. S¶n phÈm chñ lùc thø hai cña hµng ho¸ ViÖt Nam xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng quèc tÕ lµ Cµ phª. S¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam ®· b¸n ®­îc sang thÞ tr­êng cña h¬n 40 quèc gia víi s¶n l­îng ngµy cµng lín h¬n. Trong n¨m 2000 tæng s¶n l­îng Cµ phª toµn thÕ giíi lµ 111,4 triÖu bao (60Kg) riªng s¶n l­îng cµ phª ViÖt Nam lµ 12 triÖu bao so víi tæng s¶n l­îng cµ phª toµn thÕ giíi . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do nguån cafª víi Rebusta cña thÕ giíi t¨ng nhanh ngµy cµng lín h¬n møc cÇu nªn gi¸ Cµ phª ®· gi¶m m¹nh gi¶m m¹nh h¬n nhiÒu so víi gi¸ cµ phª chÌ. Trong khi ®ã, víi c¬ cÊu s¶n phÈm qu¸ mÊt c©n ®èi gÇn nh­ 100% s¶n l­îng cµ phª hµng n¨m 700.000 tÊn lµ cµ phª Robusta, cµ phª chÌ ch­a chiÕm næi 2% ngµnh cµ phª ViÖt Nam sÏ thiÖt h¹i lín nÕu chiÒu h­íng nµy tiÕp tôc diÔn ra. §Ó ®èi phã víi t×nh h×nh thÞ tr­êng Cµ phª thÕ giíi biÕn ®éng nh­ hiÖn nay, cÇn cã sù ®iÒu chØnh thÝch hîp vÒ diÖn tÝch, s¶n l­îng, c¬ cÊu gi÷a Cµ phª chÌ vµ cµ phª vèi nh÷ng v­ên cµ phª míi trång ngoµi vïng, quy ho¹ch, kh«ng phï hîp víi thæ nh­ìng, khÝ hËu, n¨ng xuÊt thÊp cÇn ph¶i lo¹i bá ®Ó gi÷ ®­îc chÊt l­îng cµ phª vµ n¨ng suÊt æn ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o cho xuÊt khÈu s¶n phÈm cµ phª cña ViÖt Nam sang c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi, cÇn nhanh chãng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª vµ còng lµ vÊn ®Ò chÝnh mµ VICOFA liªn tôc nh¾c tíi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. VÊn ®Ò chÊt l­îng cµ phª n©ng cao lµ rÊt cÊp thiÕt, ®Æc biÖt trong thêi ®iÓm thÞ tr­êng cµ phª trªn thÕ giíi ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng, gi¸ b¸n cµ phª ViÖt Nam mÆc dï lu«n thÊp h¬n th­êng tõ 50-100 USD/tÊn so víi gi¸ b¸n Brazin vµ Indonexia, Colombia, Mexico…. Lµ nh÷ng n­íc næi tiÕng vÒ s¶n phÈm cµ phª vµ ®­îc toµn thÕ giíi ­u chuéng. Gi¸ cµ phª ViÖt Nam lu«n ë møc thÊp h¬n gi¸ b¸n s¶n phÈm cµ phª c¶ c¸c n­íc trªn lµ do mét phÇn chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª cña ViÖt Nam ch­a cao, ch­a chó ý nhiÒu ®Õn chÊt l­îng.. Trong khi ®ã c¸c nhµ s¶n xuÊt cµ phª ViÖt Nam vµ ng­êi trång cµ phª m·i ch¹y theo n¨ng suÊt, theo s¶n l­îng. Muèn b¸n ®­îc gi¸ cao, muèn kh«ng thua lç vµ cã l·i, ng­ßi trång cµ phª ViÖt Nam cµng cÇn ph¶i ®Çu t­ h¬n n÷a vµo thu hót, ph¬i sÊy, chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm. C¸c nhµ, h·ng s¶n xuÊt cµ phª ViÖt Nam cÇn x©y dùng ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cµ phª cã chÊt l­îng cao, rÊt cao nh­ cµ phª h÷u c¬, cµ phª ®Æc biÖt, cµ phª h·o h¹ng ®Ó ®¸p øng thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng cao cÊp, víi gi¸ b¸n còng cao h¬n so víi gi¸ cµ phª th­ßng ®¶m b¶o sù ®a d¹ng vÒ chÊt l­îng cña s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam. Nh­ vËy, víi mét lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸ thø cÊp nh­ cµ phª khi xuÊt khÈu ra thÞ tr­êng quèc tÕ, ®­îc ng­êi tiªu dïng trªn thÕ giíi chÊp nhËn ®ßi hái ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nhu cÇu còng nh­ thÞ hiÕu kh¾c khe cña ng­êi tiªu dïng trªn kh¾p thÕ giíi. Trong khi ®ã s¶n phÈm cµ phª næi tiÕng g¾n liÒn víi tªn tuæi cña c¸c n­íc nh­: Brazin, Mexico, Colombia, Indonexia lu«n ®­îc ng­¬× tiªu dïng kh¾p n¨m ch©u ­u chuéng thËm chÝ ngay c¶ ë ViÖt Nam. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y, ®èi víi c¸c h·ng s¶n xuÊt cµ phª ViÖt Nam lµ ph¶i nhanh chãng n¾m gi÷ ®­îc thÞ phÇn trong n­íc vµ gi÷ cho nã æn ®Þnh, nhanh chãng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam gi÷ v÷ng ®­îc thÞ tr­êng xuÊt khÈu trªn thÕ giíi. Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam thÊp h¬n gi¸ cµ phª cña c¸c n­íc kh¸c nh­ng chÊt l­îng cµ phª ViÖt Nam cßn kÐm h¬n chÊt l­îng cµ phª cña c¸c n­íc ®ã v× vËy, muèn s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam gi÷ v÷ng ®­îc thÞ hiÕu xuÊt khÈu vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn, cÇn nhanh chãng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam s¸nh kÞp víi chÊt l­îng cña c¸c n­íc trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. §Ó s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam ®ñ søc vµ n©ng cao h¬n n÷a vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cÇn lµm ngay nh÷ng viÖc lµm cã thÓ ®­îc nµy thÓ hiÖn b»ng viÖc chän c¸c chñng lo¹i cµ phª cã n¨ng xuÊt cao, chÊt l­îng s¶n phÈm tèt, chèng chÞu ®­îc s©u bÖnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh kh¸c bÊt thuËn, tiÕt kiÖm sö dông ph©n ho¸ häc, thuèc trõ s©u vµ n­íc t­íi. §iÒu cÇn chó ý lµ nªn lµm ngay viÖc thay ®æi c¸ch nghÜ tr­íc ®©y lµ cè g¾ng cã ®­îc n¨ng suÊt cao nhÊt sang c¸ch nghÜ lµm sao ®Ó cã n¨ng suÊt thÝch hîp, cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ lu«n lµ 2 yÕu tè quan träng trong viÖc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. §èi víi h·ng s¶n xuÊt s¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam muèn s¶n phÈm cña m×nh cã søc m¹nh vÒ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Bªn c¹nh, viÖc chän c¸c chñng lo¹i, gièng cµ phª cã n¨ng suÊt chÊt l­îng cao, cho s¶n phÈm tèt, cÇn chó träng vµo kh©u chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n. Qu¸ tr×nh chÕ biÕn vµ b¶o qu¶n s¶n phÈm cµ phª lµ mét c«ng ®o¹n v« cïng quan träng cña s¶n phÈm cµ phª. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l­îng cña s¶n phÈm. C¸c h·ng s¶n xuÊt cÇn chó träng h¬n n÷a vµo ®Çu t­ mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc, d©y chuyÒn chÕ biÕn hiÖn ®¹i ®¶m b¶o cho s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao, ®ång nhÊt. ViÖt Nam lµ n­íc ®i s©u vÒ c«ng nghÖ kü thuËt. Trong khi ®ã c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi lu«n ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ, kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt chÕ biÕn s¶n phÈm. S¶n phÈm cµ phª ViÖt Nam muèn cã chÊt l­îng cao ®ßi hái ph¶i cã d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, kü thuËt b¶o qu¶n s¶n phÈm tèt, míi ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c h·ng kh¸c trªn thÕ giíi. §iÒu mÊu chèt quyÕt ®Þnh n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm lµ chÊt l­îng. ChÊt l­îng cµng cao, s¶n phÈm cµng cã søc c¹nh tranh lín. S¶n phÈm xuÊt khÈu ®­îc coi lµ lîi thÕ cña ViÖt Nam lµ ngµnh s¶n xuÊt hµng da giÇy, thÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu cña hµng da giÇy ViÖt Nam lµ thÞ tr­êng Ch©u ¢u (EU) theo sè liÖu thèng kª cña Bé th­¬ng m¹i cho thÊy, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng da trong quý I n¨m nay chØ b»ng 68% so víi cïng kú n¨m ngo¸i. HiÖn nay “hai con chim ®Çu ®µn” cña tæng C«ng ty Da giÇy ViÖt Nam lµ C«ng ty giÇy HiÖp H­ng, C«ng ty da sµi gßn (hai doanh nghiÖp nµy chiÕm kho¶ng 30% tæng s¶n l­îng cña tæng C«ng ty ) HiÖn nay, møc tiªu thô ®å da cña thÞ tr­êng EU vµo kho¶ng 8 tû USD/n¨m trong ®ã §øc chiÕm kho¶ng 20%, Ph¸p vµ Italia mçi n­íc chiÕm kho¶ng 16% Anh chiÕm 10%. §èi víi ngµnh s¶n xuÊt da giÇy ViÖt Nam, theo ®¸nh gi¸ cña Bé th­¬ng m¹i t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh da giÇy ViÖt Nam ®ang ®øng tr­íc nhiÒu th¸ch thøc, chñ yÕu do t×nh h×nh xuÊt khÈu cña c¸c mÆt hµng ho¸ nµy sang thÞ tr­êng liªn minh Ch©u ¢u (EU) thÞ tr­êng nµy chiÕm 75% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ®å da cña ViÖt Nam trong 5 n¨m gÇn ®©y ®ang cã xu h­íng gi¶m m¹nh. VÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cßn d­ thõa nhiÒu c«ng suÊt s¶n xuÊt do nhËn ®­îc rÊt Ýt c¸c hîp ®ång. §øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc nh­ hiÖn nay, ngµnh s¶n xuÊt da giÇy ViÖt Nam cÇn nhanh chãng t×m l¹i vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm da giÇy ViÖt Nam víi s¶n phÈm cña c¸c n­íc kh¸c trªn thÞ tr­êng EU. Thùc tÕ cho thÇy, lý do lµm suy gi¶m kim ng¹ch xuÊt khÈu còng nh­ gi¶m søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm da giÇy ViÖt Nam trong thêi gian qua lµ do nhiÒu doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®å da chØ ho¹t ®éng theo kiÓu “¨n xæi” trong khi vÉn tån t¹i t×nh tr¹ng kh¸ch hµng t×m ®Õn doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp ch­a tù t×m ®­îc kh¸ch hµng. ThËm chÝ ngay c¶ ®Õn c«ng ®o¹nh rÊt quan träng lµ nghiªn cøu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ®å da giÇy ë c¸c thÞ tr­êng cô thÓ ®Ó ®­a ra nh÷ng mÉu thiÕt kÕ phï hîp th× cho ®Õn nay, hÇu hÕt c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc gÇn nh­ vÉn “kho¸n tr¾ng” cho c¸c trung gian lµ doanh nghiÖp n­íc ngoµi. T×nh tr¹ng kh«ng n¾m b¾t kü thuËt th«ng tin vÒ c¸c thÞ tr­êng nhËp khÈu còng kh¸ phæ biÕn trong sè c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu da giÇy ë ViÖt Nam. V× vËy chØ cÇn mét biÕn ®éng nhë tõ phÝa thÞ tr­êng nhËp khÈu, ®¬n cö nh­ viÖc ®ång EURO gi¶m gi¸ so víi ®ång USD trong thêi gian gÇn ®©t lµ lËp tøc c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu, da giÇy cña ViÖt Nam bÞ lao ®ao. Trªn thùc tÕ, viÖc xuÊt khÈu da giÇ cña ViÖt Nam sang EU chñ yÕu vÉn ph¶i thùc hiÖn qua c¸c C«ng ty trung gian cña §µi Loan, Hång K«ng vµ Trung Quèc. §iÒu ®ã còng ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi gi¸ c¶ cña s¶n phÈm da giÇy ViÖt Nam, lµm gi¶m tèc ®é xuÊt khÈu cña hµng da giÇy ViÖt Nam sang thÞ tr­êng Ch©u ¢u (EU). Bªn c¹nh ®ã, hµng da giÇy cña ViÖt Nam ®ang ®­îc h­ëng quy chÕ ­u ®·i thuÕ quan phæ cËp (GSP) cña EU (víi møc thuÕ chi b»ng 2/3 møc thuÕ th«ng th­êng) v× vËy trong thêi gian tíi khi EU kh«ng cho h­ëng ­u ®·i nµy n÷a, ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®å da giÇy ViÖt Nam vµo thÞ tr­êng nµy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n n÷a. Cã thÓ nãi, viÖc gia nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi, t×m ®­îc cho m×nh mét vÞ trÝ, mét chç ®øng trªn thÞ tr­êng nµy lµ mét vÊn ®Ò kh¸ khã kh¨n, phøc t¹p ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm trong n­íc. Tr­íc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt xuÊt ph¸t tõ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn nhanh chãng n¾m b¾t c¸c th«ng tin tõ c¸c thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh sang ®ã. §Ò ra c¸c chiÕn l­îc x©m nhËp thÞ tr­êng, bªn c¹nh ®ã, ph¶i n©ng cao kh«ng ngõng chÊt l­îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm. §èi víi c¸c doanh nghiÖp da giÇy ViÖt Nam “chõng nµo ViÖt Nam ch­a cã ®­îc mét quy ho¹ch cô thÓ trong tÊt c¶ c¸c kh©u tõ viÖc x©y dùng vïng nguyªn liÖu cho ®Õn ®Çu t­ n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc trang thiÕt bÞ, th× c¸c nhµ s¶n xuÊt ®ß da trong n­íc muèn xuÊt khÈu s¶n phÈm sang EU vÉn ph¶i thùc hiÖn qua c¸c C«ng ty trung gian” vµ ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi hµng da giÇy ViÖt Nam. Theo thèng kª cña Bé c«ng nghiÖp, cho ®Õn nay, trong sè c¸c ®¬n vÞ thuéc da trong n­íc, míi chØ duy nhÊt mét ®¬n vÞ lµ C«ng ty da Sµi Gßn ®­îc trang bÞ d©y chuyÒn vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng víi da thuéc ë n­íc ngoµi. HiÖn nay, tæng C«ng ty da giÇy ViÖt Nam ®· ph¸t triÓn räng m¹ng l­íi c¸c C«ng ty s¶n xuÊt hµng da giµy trong kh¾p n­íc. Nh÷ng n¨m tr­íc, hµng da giÇy ViÖt Nam lu«n gi÷ v÷ng ®­îc tû phÇn thÞ tr­êng cña m×nh ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Æc biÖt lµ EU. HiÖn nay, tr­íc t×nh h×nh ph¸t triÓn, t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ mét sè n­íc cã thÕ m¹nh xuÊt khÈu, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn th­¬ng tr­êng, tranh giµnh tû phÇn thÞ tr­êng trªn thÕ giíi ®ßi hái c¸c C«ng ty s¶n xuÊt da giÇy ViÖt Nam cÇn nhanh chãng t×m kiÕm c¸c ho¹ch ®Þnh cho m×nh c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn vÒ s¶n phÈm n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng coa kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng da giÇy ViÖt Nam. §ång nghÜa víi ®ã lµ viÖc nghiªn cøu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ®å da giÇy ë c¸c thÞ tr­êng cô thÓ, n¾m b¾t chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng nhËp khÈu, cÇn cã mét quy ho¹ch cô thÓ trong tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ viÖc x©y dùng vïng nguyªn liÖu cung cÊp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Õn viÖc ®Çu t­ n©ng cÊp vµ hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ m¸y mãc, chñ ®éng t×m c¸ch xuÊt khÈu trùc tiÕp hµng da giÇy ViÖt Nam sang thÞ tr­êng EU tr¸nh viÖc ph¶i thùc hiÖn qua c¸c C«ng ty trung gian. §¶m b¶o vµ gi÷ æn ®Þnh chÊt l­îng còng nh­ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm da giÇy ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c h·ng kh¸c s¶n xuÊt trªn thÕ giíi. Bªn c¹nh c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc trªn, ngnµh dÖt may còng lµ ngµnh xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam sang c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. S¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam ®­îc thÞ tr­êng nhiÒu n­íc ­u chuéng nh­ §øc, §µi Loan, vµ mét vµi n­íc thuéc B¾c Mü vµ Trung ®«ng. Chøng tá ®­îc chÊt l­îng còng nh­ ­u thÕ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Mét sè c¸c C«ng ty nh­: C«ng ty may 10, may Th¨ng Long, nhµ may dÖt kim §«ng Xu©n, 19-5 lu«n ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng, uy tÝn vµ gi¸ c¶ c¹nh tranh so víi s¶n phÈm cña mét vµi n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nhê viÖc thay ®æi so víi s¶n phÈm mét vµi n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nhê viÖc thay ®æi vµ ®æi míi m¸y mãc, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i. XuÊt khÈu h¹t ®iÒu còng lµ mét thÕ m¹nh cña hµng ViÖt Nam, chÊt l­îng h¹t §iÒu cña ViÖt Nam cao ®­îc nhiÒu n­íc ­u chuéng trªn thÕ giíi. Chøng tá ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Thêi gian gÇn ®©y do nhu cÇu h¹t tiªu t¨ng m¹nh tõ phÝa Trung Quèc nªn gi¸ h¹t tiªu t¨ng llªn cao trªn thÕ giíi. Trong khi ®ã gi¸ h¹t tiªu ViÖt Nam rÎ h¬n, chÊt l­îng ®¶m b¶o nªn Trung Quèc ®· t×m h¹t tiªu ViÖt Nam víi sè l­îng lín, gi¸ h¹t tiªu ®en chÊt l­îng kh¸ (FAQ) cña ViÖt Nam ë møc gÇn 1750USD/tÊn vÉn thÊp h¬n 300 USD/taans so víi møc 2000USD/taans vµo th¸ng 4/2001 trªn thÕ giíi. ViÖt Nam lµ n­íc s¶n xuÊt h¹t tiªu lín thø 3 trªn thÕ giíi, dù kiÕn s¶n xuÊt 45000 tÊn vµo n¨m 2001. Trong 5 th¸ng ®Çu n¨m 2001 ViÖt Nam ®· xuÊt ®­îc 40.900 tÊn h¹t tiªu vµ phÇn lín sang thÞ tr­êng Trung Quèc. Tãm l¹i, ®èi víi c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ phôc vô xuÊt khÈu, yÕu tè c¹nh tranh cña hµng ho¸ lµ v« cïng quan träng. ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ViÖt Nam ph¸t triÓn m¹nh, ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng, n©ng cao chÊt l­îng cña hµng ho¸, xuÊt khÈu hµng ho¸ sang thÞ tr­êng thÕ giíi còng ®­îc chó träng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh x©m nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi cña hµng ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n­íc. Chøng tá chÊt l­îng hµng ViÖt Nam kh«ng thua kÐm g× c¸c s¶n phÈm cña c¸c h·ng s¶n xuÊt s¶n phÈm trªn thÕ giíi. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ còng ®ñ søc ®¸nh b¹i mét sè s¶n phÈm cïng lo¹i. Mét sè s¶n phÈm ®Æc tr­ng cho thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh­, g¹o, h¹t tiªu, h·ng thuû s¶n vµ mét sè c¸c s¶n phÈm NK§ kh¸c lu«n ®­îc ng­êi tiªu dïng trªn toµn thÕ giíi còng nh­ thÞ tr­êng thÕ giíi chÊp nhËn vµ lu«n gi÷ v÷ng ®­îc tû phÇn thÞ tr­êng quèc tÕ, chøng minh ®­îc ­u thÕ c¹nh tranh h¬n h½n c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i do c¸c h·ng thuéc c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi s¶n xuÊt vÒ chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu thÕ m¹nh trªn, cßn mét sè hµng ho¸ xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng quèc tÕ cßn thua kÐm kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i nh­: Cµ phª vµ mét sè s¶n phÈm trong ngµnh c«ng nghiÖp, dÖt may, da giÇy, cao su, .... thÕ yÕu vÒ c¹nh tranh cña c¸c lo¹i hµng ho¸ trªn lµ do c«ng nghÖ, d©y truúªn s¶n xuÊt cßn nghÌo nµn, l¹c hËu, thua kÐm h½n c¸c n­íc trªn thÕ giíi. §Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp cÇn ®Çu t­ h¬n n÷a vµo kh©u s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ míi kü thuËt cao cho n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng tèt. Ch­¬ng III BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi I. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh Thêi gian thùc hiÖn cam kÕt trong ASEAN, b¶o ®¶m lé tr×nh tham gia AFTA ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nh­ tõng doanh nghiÖp ®Ó ®i vµo héi nhËp kinh tÕ cã hiÖu qu¶ thùc sù lµ mét søc Ðp, mét th¸ch thøc gay g¾t. Víi môc tiªu më réng vµ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, còng cè thÞ tr­êng còng cè thÞ tr­êng ®· cã vµ më réng thªm thÞ tr­êng míi. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng nhanh xuÊt khÈu, thu hót vèn, c«ng nghÖ tõ bªn ngoµi. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c cam kÕt song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng. N©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸, ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh vµ c¸c lîi thÕ cña c¸c s¶n phÈm trong n­íc phôc vô xuÊt khÈu, g¾n víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc vµ ngoµi n­íc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸. N¨m 2000 d­íi sù ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, ®éi ngò doanh nghiÖp ViÖt Nam tham gia th­¬ng tr­êng thÕ giíi ngµy cµng ®«ng. B­íc chËp ch÷ng nµy thÊy bµi häc vÒ sù lùa chän s¶n phÈm mµ ta cã lîi thÕ so s¸nh nh­ g¹o, thuû h¶i s¶n, dÖt may, da giÇy, cµ phª, cao s­, h¹t tiªu, h¹t ®iªu. Nh÷ng mÆt hµng nhá tõ nh÷ng c¬ së nhá gãp l¹i còng ®· cho mét gi¸ trÞ kh«ng thÓ xem th­êng nh­ ®å gèm xø, thñ c«ng mü nghÖ, kim khÝ tiªu dïng, chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm. N¨m 2000 ®· ®¹t tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ n­íc 20%. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam trong thêi gian tíi, ®· ®Æt ra trong toµn bé nÒn kinh tÕ n­íc ta b­íc vµo mét giai ®o¹n míi ®ã lµ giai ®o¹n cña héi nhËp kinh tÕ vµ t¨ng tr­ëng. T¨ng c­êng sù giao l­u bu«n b¸n víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghiÖp hµng ho¸ trong n­íc. §©y lµ c¬ héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n­íc cã ®iÒu kiÖn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh, cã c¬ héi ®Ó ®em c¸c s¶n phÈm cña m×nh ra nhËp thÞ tr­êng quèc tÕ. ChÝnh v× vËy viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ho¸, n©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh lµ cÇn thiÕt ®èi víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Sù tham gia thÞ tr­êng quèc tÕ, ®ång nghÜa víi viÖc chÊp nhËn mét “Cuéc ch¬i” mµ cuéc ch¬i nµy cã ng­êi th¾ng, kÎ b¹i, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng nµy lµ rÊt gay g¾t, quyÕt liÖt. TÝnh quyÕt ®Þnh thÓ hiÖn ë sù sèng cßn cña s¶n phÈm. S¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp nµo ®ã muèn cã mÆt trªn thÞ tr­êng quèc tÕ ph¶i cã søc m¹nh thÞ tr­êng, søc m¹nh c¹nh tranh cña hµng ho¸. TÝnh c¹nh tranh cña hµng ho¸ thÓ hiÖn ë chÊt l­îng, h×nh thøc mÉu m·, bao b× ®Ñp, gi¸ c¶ hîp lý phï hîp víi thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng ­u chuéng vµ chÊp nhËn. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm lu«n mong muèn ®­a s¶n phÈm cña m×nh lªn tíi møc ®é hoµn thiÖn. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr­êng lóc ®ã lµ rÊt lín. ChÝnh v× vËy mµ viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ lu«n cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. II. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi Chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp tr­íc ®©y trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét chñ tr­¬ng lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn hµng ho¸ trong n­íc, tËn dông vµ khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®­a vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô nhu cÇu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, thùc tÕ cho thÊy so víi chÝnh m×nh ®· cã sù tiÕn bé. Tuy nhiªn, kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn n¨ng lùc qu¶n lý, cÊp ®é c«ng nghÖ cña thÕ giíi vµ khu vùc ta cßn kÐm xa, yÕu vÒ quy m« ®· ®µnh, nh­ng quan träng h¬n lµ yÕu vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam cÇn ph¶i ®­îc liªn tôc n©ng cao míi ®¶m b¶o ®­îc ­u thÕ còng nh­ vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. §· ®Õn lóc tõng doanh nghiÖp ph¶i tù v­¬n lªn nh¾m ®¹t ®­îc lîi nhuËn cao vµ æn ®Þnh ®èi víi thÞ phÇn trong n­íc, tõng b­íc m¹nh d¹n ®ét ph¸ vµ ®Æt ch©n v÷ng ch¾c vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. Cô thÓ lµ vÒ phÝa doanh nghiÖp, cÇn khai th¸c tèt nh÷ng s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ víi tÝnh ®éc ®¸o, ®Ëm s¾c vÒ chÊt l­îng cao, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn th­¬ng tr­êng, ph¶i cã sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ cao, ®Ó cã sù lùa chän s¶n phÈm mµ kh«ng c¹nh tranh triÖt tiªu nhau, ph¶i ®Çu t­ ®æi míi nhanh thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®i ®«i víi viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc nghiªn cøu triÓn khai ®Ó s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng cao, phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng chÊt l­îng cña s¶n phÈm quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, ph¶i coi ®µo t¹o nguån nh©n lùc sö dông thµnh th¹o c«ng nghÖ míi nh­ lµ mét yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. S¶n phÈm do ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, s¶n xuÊt lu«n cã chÊt l­îng ®¶m b¶o vÒ mäi yªu cÇu. Nguån nh©n lùc do lý thuyÕt vµ thùc tÕ lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn møc ®é ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. chÊt l­îng nguån nh©n lùc ph¶i ®­îc cäi träng vµ ®­îc ®µo t¹o th«ng qua viÖc t¨ng c­êng cËp nhËt ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o hiÖn ®¹i, n¾m b¾t ®ù¬c nh÷ng c«ng nghÖ míi, t¨ng c­êng viÖc giao l­u ®µo t¹o nghÒ víi c¸c n­íc kh¸c. Cã nh­ vËy míi cã thÓ thay ®æi chÊt l­îng lao ®éng trong n­íc vµ ®ã lµ yÕu tè quan träng lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸, mèi doanh nghiÖp cÇn tËp trung gi¶i quyÕt kh©u thiÕt bÞ. HiÖn nay ®©y lµ kh©u yÕu nhÊt. Ho¹t ®éng tiÕp thÞ qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®­îc coi lµ mét chiÕn l­îc trong kinh doanh, vµ trong viÖc gia nhËp më réng thÞ tr­êng. VÒ phÝa qu¶n lý vÜ m«, ®iÒu cÇn thiÕt lµ c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh ®Ó ai còng cã thÓ kinh doanh theo ph¸p luËt mét c¸ch c«ng khai thuËn lîi vµ ®­îc h­ëng c¸c dÞch vô kh«ng dÔ dµng. §Æc biÖt Nhµ n­íc cÇn tÝch cùc hç trî trong viÖc vÒ nghiªn cøu triÓn khai, tiÕp thÞ, xuÊt khÈu vµ ®µo t¹o nguån lùc con ng­êi. ChØ cã ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp tõ hai phÝa Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp th× míi t¨ng ®­îc søc c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam. §ã lµ mét ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®Ó chñ ®éng nÒn kinh tÕ th¾ng lîi. Tãm l¹i, cã thÓ ®­a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ nh­ sau: * VÒ phÝa doanh nghiÖp: - §Çu t­, nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ, d©y truyÒn s¶n xuÊt vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ môc tiªu chÊt l­îng. - X©y dùng c¸c chiÕn l­îc nghiªn cøu, x©m nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi, nghiªn cøu nhu cÇu, thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng xuÊt khÈu. - TËp trung gi¶i quyÕt kh©u tiÕp thÞ * VÒ phÝa Nhµ n­íc - C¶i thiÖn m«i tr­êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cã ®iÒu kiÖn tËp trung hµng ho¸ h­íng ra thÞ tr­êng xuÊt khÈu. - Nhµ n­íc hç trî c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu, triÓn khai nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm - Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ViÖt Nam. III. §iÒu kiÖn, tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ §èi víi mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, ®iÒu kiÖn tr­íc nhÊt lµ ph¶i tù v­¬n lªn nh»m ®¹t lîi nhuËn cao æn ®Þnh ®èi víi thÞ phÇn trong n­íc. Khai th¸c tèt nh÷ng s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn th­¬ng tr­êng. X©y dùng vµ ®¹o t¹o chÊt l­îng nguån lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é c«ng nghÖ, d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. Tæ chøc nghiªn cøu vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu cña thÞ tr­êng mµ s¶n phÈm cña m×nh sÏ xuÊt khÈu sang, liªn tôc n¾m b¾t vÒ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng tõ ®ã míi x©y dùng vµ nghiªn cøu c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh, x©m nhËp thÞ tr­êng. * VÒ phÝa Nhµ n­íc, cÊp qu¶n lý vÜ m«, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp dÔ®µng x©m nhËp vµo thÞ tr­êng thÕ giíi b»ng viÖc ®¬n gi¶n ho¸ mét sè thñ tôc trong ho¹t ®éng trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cô thÓ lµ sÏ kh«ng buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chøng nhËn kiÓm dÞch vµ kh«ng ph¶i nép mét sè giÊy tê chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ cho hµng ho¸ xuÊt khÈu, kh«ng ph¶i chøng minh nguån gèc nguyªn liÖu s¶n xuÊt ra s¶n xuÊt hoÆc nguån gèc cña hµng ho¸ xuÊt khÈu nÕn trong tho¶ thuËn song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng kh«ng b¾t buéc thùc hiÖn. Nhµ n­íc ®Çu t­ vèn, hç trî c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®æi míi trang thiÕt bÞ, dæi míi n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong n­íc. Tãm l¹i ph¶i cã sù ph¸t huy tæng hîp søc m¹nh cña c¶ doanh nghiÖp vµ Nhµ n­íc míi t¨ng kh¶ n¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. KÕt luËn Qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n­íc ph¸t triÓn m¹nh, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, hµng ho¸ ViÖt Nam xuÊt khÈu sang c¸c n­íc trªn thÕ giíi t¨ng cao. §­îc thÞ tr­êng thÕ giíi ­u chuéng vµ chÊp nhËn. Mét sè hµng thÕ m¹nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam nh­ lóa g¹o, hµng thuû s¶n, n«ng s¶n ... lu«n gi÷ ®­îc chÊt l­îng vµ ­u thÕ c¹nh tranh cña m×nh. Tuy nhiªn tr­íc t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi nh­ hiÖn nay, t×nh tr¹ng c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng thÕ giíi cña c¸c n­íc cã s¶n phÈm xuÊt khÈu ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ViÖt Nam ë trong n­íc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng, uy tÝn vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ph¶i tù v­¬n lªn ®¹t ch©n v÷ng ch¾c vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. BiÖn ph¸p ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng thÕ giíi ®ßi hái ph¸i cã sù ph¸t huy tæng hîp søc m¹nh tõ hai phÝa Nhµ n­íc vµ doanh nghiÖp. ChØ cã nh­ vËy th× míi ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Hµ Néi, ngµy 20-6-2001 §µo Xu©n Linh Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBiện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường quốc tế.DOC
Luận văn liên quan