Đề tài Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH - Thương mại Tuấn Anh

mục lục Lời mở đầu .02 Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế 03 I. Những nội dung cơ bản của phân tích hoạt động kinh tế 03 1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế .03 2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh tế .04 3. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh tế 04 II. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh tế .05 1. Phương pháp xác định kết quả kinh doanh .05 2. Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới chỉ tiêu phân tích 07 III. Nội dung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp .10 1. Phân tích tình hình sử dụng chi phí tiền lương 11 2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp .11 3. Phân tích khả năng sinh lời .14 4. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 16 Chương II: Thực trạng về hoạt động S.X.K.D của Công ty TNHH-TM Tuấn Anh 19 I. Tìm hiểu chung về Công ty TNHH-TM Tuấn Anh .19 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 19 2. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh 20 3. Đặc điểm về dây chuyền thiết bị – công nghệ 20 4. Đặc điểm về thị trường kinh doanh .20 5. Đặc điểm về điều kiện cơ sở vật chất và cơ cấu lao động .21 6. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 25 7. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động S.X.K.D của Công ty 27 II. Phân tích hiệu quả S.X.K.D của Công ty .27 1. Hiệu quả kinh tế 27 1.1 Kết quả kinh doanh tổng hợp của Công ty .28 1.2 Hiệu quả sử dụng lao động và chi phí tiền lương .33 1.3 Tình hình quản lý và sử dụng tài sản của Công ty 35 1.4 Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí .39 1.5 Phân tích tình hình tài chính của Công ty .40 2. Hiệu quả kinh tế – xã hội .44 Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả S.X.K.D của Công ty TNHH – TM Tuấn Anh 48 I. Định hướng phát triển của Công ty .48 II. Các biện pháp nâng cao hiệu quả S.X.K.D của Công ty TNHH- TM Tuấn Anh .49 1. Biện pháp 1: Giảm chi phí, hạ giá thành để tăng khả năng cạnh tranh .49 2. Biện pháp 2: Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm hiểu thị trường .54 3. Biện pháp 3: Nâng cao hiệu quả công tác quảng cáo và bán hàng .55 4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác quản lý nợ đọng, giảm các khoản phải thu 56 5. Biện pháp 5: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên .56 6. Biện pháp 6: Đầu tư, đổi mới dây chuyền sản xuất các loại đệm .58 Kết luận .60

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 1631 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH - Thương mại Tuấn Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g ty t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Tuy nhiªn møc doanh lîi theo lao ®éng l¹i cã xu h­íng gi¶m dÇn vµ tû suÊt tiÒn l­¬ng t¨ng, ®©y lµ nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng tèt cña c«ng ty. Trong thêi gian tíi, c«ng ty cÇn cã nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn. 1.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña c«ng ty 1.3.1 T×nh h×nh sö dông vµ qu¶n lý VC§: b¶ng 07: hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Møc Tû lÖ (%) 1 Doanh thu VN§ 12,216,865,073 10,463,240,093 -1,753,624,980 -14.35 2 Tæng lîi nhuËn VN§ 37,934,175 39,435,626 1,501,451 104 3 Tæng vèn VN§ 8,338,377,052 6,862,535,201 -1,475,841,851 -17.7 4 VC§ b×nh qu©n VN§ 4,029,069,084 4,078,548,513 49,479,429 101..2 5 Søc s¶n xuÊt cña VC§ LÇn 3.03 2.56 -0.47 -15.5 6 Søc sinh lêi cña VC§ lÇn 0.0094 0.0097 0.0003 3.19 HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña sù chªnh lÖch gi÷a cè ®Þnh bá ra víi doanh thu vµ lîi nhuËn ®¹t ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 n¨m. a. Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh: Lµ ®¹i l­îng ®­îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a doanh thu tiªu thô víi vèn cè ®Þnh trong kú. N¨m 2005 cø 1 ®ång vèn cè ®Þnh b×nh qu©n bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m th× t¹o ra 3.03 ® doanh thu thuÇn. N¨m 2006 th× t¹o ra chØ cã 2.56 ® gi¶m 0.47® t­¬ng øng gi¶m 15,5%. Nguyªn nh©n cña sù suy gi¶m nµy cã thÓ lµ do t×nh tr¹ng cña tµi s¶n cè ®Þnh ®ang gi¶m dÇn vµ ®Æc biÖt lµ do doanh thu tiªu thô trong kú gi¶m cßn vèn cè ®Þnh th× gÇn nh­ kh«ng thay ®æi nhiÒu. V× vËy, c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng tèt nªu trªn. b. Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh: Lµ ®¹i l­îng ®­îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a lîi nhuËn vµ vèn cè ®Þnh trong kú. Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy ®¹i l­îng nµy cã sù thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ trong 2 n¨m, cô thÓ lµ: Tû lÖ lîi nhuËn trªn vèn cè ®Þnh n¨m 2005 lµ 0.0094® cßn n¨m 2006 lµ 0.0097®. Nh­ vËy, n¨m 2006 t¨ng 0.0003® so víi n¨m 2005 t­¬ng øng tû lÖ t¨ng 3.19%. §©y lµ mét tÝn hiÖu tèt cña c«ng ty trong t­¬ng lai. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: Vèn cè ®Þnh chiÕm tû lÖ t­¬ng ®èi lín xÊp xØ 50% vµ møc ®é t¨ng gi¶m cña vèn cè ®Þnh qua 2 n¨m lµ kh«ng ®¸ng kÓ chøng tá ho¹t ®éng ®Çu t­ vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, tµi s¶n cè ®Þnh vµo s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ kh«ng ®¸ng kÓ. LiÖu ®©y cã ph¶i lµ sù thay ®æi trong chÝnh s¸ch kinh doanh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty? 1.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng: HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña sù chªnh lÖch gi÷a vèn l­u ®éng bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh víi doanh thu vµ lîi nhuËn thu ®­îc tÝnh b×nh qu©n cho 1 n¨m. b¶ng 08: t×nh h×nh sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty STT ChØ tiªu §VT N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Møc Tû lÖ (%) 1 Doanh thu thuÇn VN§ 12,216,865,073 10,463,240,093 -1,753,624,980 -14.35 2 Tæng lîi nhuËn VN§ 37934175 39435626 1501451 104 3 Tæng vèn VN§ 8338377052 6862535201 -1475841851 -17.7 4 VL§ b×nh qu©n VN§ 4309307968 2738986688 -1525321280 -35.4 5 Søc sinh lêi cña VL§ VN§ 0.008 0.014 0.006 75 6 Sè lÇn chu chuyÓn VL§ LÇn 2.83 3.82 0.99 34.98 7 Kú lu©n chuyÓn b×nh qu©n Ngµy 129 95,5 -33.5 25.97 8 Vßng quay hµng tån kho Vßng 6.36 4.99 -1.37 -21.54 * Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu: Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy sè vèn l­u ®éng b×nh qu©n n¨m 2006 gi¶m 1,525,321,280® t­¬ng ®­¬ng gi¶m víi tû lÖ 35.4% so víi n¨m 2005. Nguyªn nh©n gi¶m lµ do tæng tµi s¶n qua 2 n¨m gi¶m m¹nh nh­ng TSC§ l¹i gÇn nh­ lµ ko ®æi. Ta cã thÓ thÊy vèn l­u ®éng gi¶m víi tèc ®é kh¸ nhanh. Ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn t×m hiÓu xem sù sôt gi¶m ®ã cã phï hîp víi sù thay ®æi trong s¶n xuÊt kinh doanh ch­a ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng sù ®iÒu chØnh thÝch hîp h¬n. a. Søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng: lµ ®¹i l­îng ®­îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a lîi nhuËn víi vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú. HÖ sè nµy cµng cao th× cµng tèt ®èi víi doanh nghiÖp. Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta cã thÓ thÊy c«ng ty ®ang tËn dông rÊt tèt nguån vèn l­u ®éng cña m×nh vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç lîi nhuËn thu ®­îc tõ mét ®ång vèn cè ®Þnh lµ kh¸ cao vµ t¨ng nhanh trong 2 n¨m qua. Cô thÓ: N¨m 2006, søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng lµ 0.014® cßn n¨m 2005 míi lµ 0.008®, nh­ vËy qua 2 n¨m th× søc sinh lêi cña vèn l­u ®éng ®· t¨ng lµ 0.006® víi tû lÖ t¨ng lµ 75%. ta cã thÓ thÊy ®©y lµ mét kÕt qu¶ rÊt tèt cña c«ng ty, c«ng ty cÇn ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a kÕt qu¶ tÝch cùc nµy. b. Sè lÇn chu chuyÓn vèn l­u ®éng: Lµ ®¹i l­îng ®­îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a doanh thu tiªu thô vµ vèn l­u ®éng b×nh qu©n trong kú. HÖ sè nµy cµng cao cµng tèt v× nã thÓ hiÖn tèc ®é quay vßng nhanh hay chËm cña vèn l­u ®éng. §èi víi c«ng ty TNHH – TM TuÊn Anh th× hÖ sè nµy còng ®ang rÊt tÝch cùc. N¨m 2005 vèn l­u ®éng quay ®­îc 2.83 lÇn vµ n¨m 2006 lµ 3.82 lÇn nh­ vËy n¨m 2006 ®· t¨ng 0.99 lÇn víi tû lÖ t¨ng 34.98%. Cã thÓ thÊy r»ng, tuy lµ mét c«ng ty TNHH víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng lín l¾m nh­ng l¹i cã sè lÇn chu chuyÓn vèn l­u ®éng kh¸ lín vµ ®ang t¨ng dÇn. d. Sè ngµy 1 vßng chu chuyÓn cña vèn l­u ®éng ( Kú lu©n chuyÓn b×nh qu©n ): Lµ ®¹i l­îng ®­îc tÝnh b»ng tû sè gi÷a 365 ngµy víi sè lÇn chu chuyªn cña vèn l­u ®éng. HÖ sè nµy gi¶m t­¬ng øng víi tèc ®é chu chuyÓn cña vèn l­u ®éng. d. Sè vßng quay hµng tån kho: Lµ ®¹i l­îng ®­îc tÝnh b»ng tû sè gi¸ vèn hµng b¸n vµ trÞ gi¸ hµng tån kho trong kú. HÖ sè nµy cµng cao cµng tèt bëi doanh nghiÖp chØ cÇn mét l­îng vèn dù tr÷ thÊp nh­ng vÉn thu ®­îc doanh thu cao do cã rñi ro tµi chÝnh gi¶m vµ ng­îc l¹i. N¨m 2005 lµ 6.36 vßng cßn n¨m 2006 lµ 4.99 vßng, qua 2 n¨m sè vßng quay ®· gi¶m ®i 1.37 vßng víi tû lÖ gi¶m 21.54%. Tuy nhiªn cã thÓ thÊy lµ sè vßng quay hµng tån kho cña c«ng ty ®ang ®¹t ®­îc ë møc kh¸ cao nh­ng c«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu râ nguyªn nh©n vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng tèt nµy. 1.4 ChØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ: b¶ng 09: hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ cña c«ng ty STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Møc Tû lÖ (%) 1 Doanh thu VN§ 12,216,865,073 10,463,240,093 -1,753,624,980 -14.35 2 Tæng lîi nhuËn VN§ 37,934,175 39,435,626 1,501,451 104 3 Chi phÝ VN§ 12,180,693,720 10,425,664,382 -1,755,029,338 -14,41 4 Tû lÖ doanh thu/ chi phÝ LÇn 1.0029 1.0036 0.0007 0.069 5 Tû suÊt lîi nhuËn/ chi phÝ LÇn 0.0031 0.0037 0.0006 19.35 a.Tæng chi phÝ: - Tæng chi phÝ n¨m 2005 cña c«ng ty ®¹t 12.180.693.720 ®. - N¨m 2006 th× tæng chi phÝ lµ 10.425.664.382 ®, gi¶m 1.755.029.338 ®, t­¬ng ®­¬ng gi¶m 14,41%. VÒ mÆt tæng chi phÝ cña c«ng ty trong n¨m 2006 gi¶m ®i mét c¸ch ®¸ng kÓ theo xu h­íng gi¶m cña chØ tiªu s¶n l­îng vµ doanh thu nguyªn nh©n chÝnh lµ: + C«ng ty cã chñ tr­¬ng gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ cho b¸n hµng, marketing qu¶ng b¸ s¶n phÈm. ChØ tËp chung ph¸t triÓn, më réng thÞ tr­êng tiªu thô kh¶ quan, triÓn väng. Gi¶m thiÓu gi¸ vèn hµng b¸n do tËp chung s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chñ ®¹o. + ThiÕt bÞ m¸y mãc ®· cò nªn ph¶i söa ch÷a th­êng xuyªn nhiÒu, ®iÖn n¨ng sö dông cßn thÊt tho¸t, ®©y lµ nguyªn nh©n chñ quan tiªu cùc. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p bè trÝ c¸n bé cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é tèt cho c«ng t¸c qu¶n lÝ, duy tr× vµ söa ch÷a th­êng xuyªn m¸y mãc thiÕt bÞ. b. Tû lÖ lîi nhuËn trªn chi phÝ: N¨m 2005 cø mét ®ång chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× ®em l¹Þ 0.0031® lîi nhuËn. N¨m 2006 th× ®· ®em l¹i 0.0037® lîi nhuËn t¨ng 0.0006® víi tû lÖ t¨ng 19.35%. §©y lµ mét kÕt qña ®¸ng khÝch lÖ víi toµn thÓ c¸n bé CNV trong c«ng ty ®· cè g¾ng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh. Tuy nhiªn, so víi møc lîi nhuËn thu ®­îc n¨m 2006 so víi n¨m 2005 chØ t¨ng cã 0.0006®, so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh kh¸c th× ®©y chØ lµ møc t¨ng kh¸ khiªm tèn. c. Tû lÖ doanh thu trªn chi phÝ: HÖ sè nµy cña c«ng ty nh×n chung chØ ®¹t ë möc kh¸ vµ sù biÕn ®éng kh«ng nhiÒu qua 2 n¨m. Cô thÓ, n¨m 2005 tû lÖ nµy lµ 1.0029 lÇn cßn n¨m 2006 lµ 1.0036 lÇn, nh­ vËy n¨m 2006 t¨ng 0.0007 lÇn so víi n¨m 2005 t­¬ng øng tû lÖ t¨ng 0.0069%. 1.5 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh xem xÐt, kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ so s¸nh sè liÖu vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh víi qu¸ khø. Qua ®ã, ng­êi sö dông th«ng tin cã thÓ ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, n¾m v÷ng tiÒm n¨ng, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh­ nh÷ng rñi ro trong t­¬ng lai vµ triÓn väng cña doanh nghiÖp. 1.5.1 HÖ sè sinh lêi: a. L·i gép trªn doanh thu thuÇn: N¨m 2005 cø 100® doanh thu thuÇn thu ®­îc trong kú sÏ mang l¹i 7.03® l·i gép cßn n¨m 2006 mang l¹i 10.53® l·i gép, t¨ng 3.5® so víi n¨m 2005 vµ tû lÖ t¨ng t­¬ng øng lµ 49.79%. Cã thÓ thÊy tèc ®é t¨ng hÖ sè nµy lµ rÊt nhanh nguyªn nh©n chÝnh lµ do gi¸ vèn hµng b¸n trong kú gi¶m m¹nh gi¶m víi tèc ®é chËm h¬n. §Ó ®¹t ®­îc chØ tiªu nµy cao, c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p lµm t¨ng doanh thu thuÇn còng nh­ gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n ë møc thÊp nhÊt. b. Lîi nhuËn thuÇn trªn doanh thu thuÇn: N¨m 2005 cø 100® doanh thu thuÇn thu ®­îc trong kú sÏ mang l¹i cho c«ng ty 0.31® lîi nhuËn thuÇn. N¨m 2006 mang l¹i cho c«ng ty 0.37® nh­ vËy t¨ng so víi n¨m 2005 lµ 0.06® víi tû lÖ t¨ng 19.35%. Nguyªn nh©n t¨ng lµ do trong kú doanh thu thuÇn gi¶m trong khi lîi nhuËn thuÇn l¹i t¨ng m¹nh. c. Lîi nhuËn thuÇn trªn vèn s¶n xuÊt ( ROA): HÖ sè nµy, n¨m 2006 cø 100® vèn s¶n xuÊt bá ra sÏ mang l¹i cho c«ng ty 0.3® lîi nhuËn thuÇn t­¬ng øng gi¶m 1.78%. Sè vèn ®­îc c«ng ty dïng ®Ó ®Çu t­ vµo TSC§, x©y dùng nhµ x­ëng, ®Çu t­ vµo môc ®Ých l©u dµi. d. Lîi nhuËn thuÇn trªn vèn chñ së h÷u (ROE): ChØ sè nµy cho biÕt hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn vµ viÖc c¾t gi¶m bít chi phÝ dÓ t¨ng lîi nhuËn v× cã nhiÒu doanh nghiÖp mÆc dï tæng doanh thu t¨ng nhanh nh­ng lîi nhuËn t¨ng rÊt thÊp hoÆc hÇu nh­ kh«ng t¨ng., khi ®ã cÇn t×m hiÓu vµ ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n cña hiÖn t­îng trªn. Víi hÖ sè nµy, n¨m 2006 cø 100® vèn chñ së h÷u bá ra sÏ mang l¹i cho c«ng ty 1.36® lîi nhuËn thuÇn, t¨ng 0.04® so víi n¨m 2005 hÖ sè nµy chØ lµ 1.32® víi tû lÖ t¨ng lµ 3.03%. Tû lÖ nµy cho thÊy c«ng ty cã thÓ thu hót ®­îc tèt h¬n vèn chñ së h÷u trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. 1.5.2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n: T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ m¹nh hay yÕu tr­íc hÕt ph¶i ®¸nh gi¸ ë kh¶ n¨ng thanh to¸n. ChØ tiªu nµy cho ta biÕt kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. V× vËy, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty lµ chØ tiªu ®­îc kh«ng chØ l·nh ®¹o c«ng ty mµ c¶ b¹n hµng trong n­íc cña c«ng ty quan t©m. §Ó xem xÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty lµ thuËn lîi hay khã kh¨n trong c¸c kho¶n c«ng nî vµ vay ta xem xÐt c¸c chØ tiªu sau: a. HÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t: HÖ sè nµy cho biÕt kh¶ n¨ng bÞ ph¸ s¶n cña c«ng ty nÕu 1 kh¸ cao vµ ®ang t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. N¨m 2005 lµ 1.52 cßn n¨m 2006 ®· lµ 1.72 lÇn. b.HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n: Qua b¶ng ph©n tÝch ta thÊy hÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n n¨m 2005 lµ 0,787 vµ n¨m 2006 lµ 0,701 gi¶m 89,16%. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. c.HÖ sè thanh to¸n nhanh: HÖ sè thanh to¸n nhanh n¨m 2005 lµ 0,461 vµ n¨m 2006 lµ 0,229 gi¶m 49,73% t­¬ng øng gi¶m 0,232 lÇn. §iÒu nµy lµ do c¸c kho¶n tiÒn, ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n, c¸c kho¶n ph¶i thu trong n¨m 2006 mÆc dï t¨ng nhanh nh­ng tèc ®é t¨ng cña c¸c kho¶n nµy t¨ng vÉn chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. d.HÖ sè thanh to¸n tøc thêi: HÖ sè thanh to¸n tøc thêi n¨m 2005 lµ 0,1931 vµ n¨m 2006 lµ 0,1883 gi¶m 2,48%, t­¬ng øng gi¶m 0,0048 lÇn. §iÒu nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng chi tr¶ thanh to¸n ngay trong n¨m 2006 cña C«ng ty còng lµ kh«ng tèt. Nguyªn nh©n lµ do kho¶n tiÒn mÆt cña c«ng ty gi¶m nhanh trong khi c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n l¹i gi¶m chËm h¬n. 1.5.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Çu t­: a. Tû suÊt nî: tû suÊt nî cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 65,704% vµ n¨m 2006 lµ 57,848% gi¶m 7,856% so víi n¨m 2005. Thùc tÕ, nî ph¶i tr¶ chiÕm tû träng lín h¬n lµ 57,85%, cßn nguån vèn chØ chiÕm 42,15 %. §iÒu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng tr¶ nî lµ nhanh cßn vÒ mÆt ®¶m b¶o tµi chÝnh lµ cao c«ng ty cã tÝnh ®éc lËp cña b¶n th©n m×nh. b. Tû suÊt tù tµi trî: Tû suÊt tù tµi trî n¨m 2005 lµ 34,296% vµ n¨m 2006 lµ 42,152 %, t¨ng 7,856%. C«ng ty cã vèn chñ së h÷u tuy ch­a lín so víi chØ tiªu nguån vèn chñ së h÷u nh­ng tõ kú gèc lªn kú nghiªn cøu ®· t¨ng ®¸ng kÓ, thÓ hiÖn kh¶ n¨ng tù ®Çu t­ vÒ tµi chÝnh cña chñ doanh nghiÖp lµ tèt. c. Tû suÊt ®Çu t­: Tû suÊt ®Çu t­ cña c«ng ty n¨m 2005 lµ 48,320% vµ n¨m 2006 lµ 59,432%, t¨ng 11,113%. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty cã phÇn tËp chung vµo ®Çu t­ thªm mét sè tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. d. Tû suÊt tù tµi trî cho TSC§: N¨m 2005, tû suÊt tù tµi trî cho TSC§ lµ 70,978% vµ n¨m 2006 lµ 70,925%, gi¶m 0,053%, ®iÒu nµy cho thÊy sè vèn tù cã c«ng ty ®Ó trang bÞ cho TSC§ lµ Ýt, c«ng ty ph¶i dïng ®Õn nguån nguån vay dµi h¹n dÓ mua s¾m TSC§, ®©y lµ ®iÒu bÊt lîi ®èi víi c«ng ty. b¶ng 10: t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Møc Tû lÖ (%) I Kh¶ n¨ng sinh lêi 1 Lîi nhuËn gép trªn DT thuÇn % 7.03 10.53 3.5 49.79 2 Lîi nhuËn thuÇn trªn DT thuÇn % 0.31 0.37 0.06 19.35 3 Lîi nhuËn thuÇn trªn vèn SX % 0.45 0.37 -0.08 -1.78 4 Lîi nhuËn thuÇn trªn vèn chñ SH % 1.32 1.36 0.04 3.03 III Kh¶ n¨ng thanh to¸n 1 Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t LÇn 1.52 1.72 0.20 13.15 2 Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n LÇn 0.7866 0.7013 -0.0853 -10.84 3 Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh LÇn 0.4609 0.2292 -0.2317 -50.27 4 Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi LÇn 0.5132 0.7094 0.1962 38.23 II T×nh h×nh ®Çu t­ 1 Tû suÊt nî % 65.7039 57.8479 -7.856 -11.96 2 Tû suÊt tù tµi trî % 34.2961 42.1521 7.856 22.91 3 Tû suÊt ®Çu t­ % 48.3196 59.4321 11.1125 23 4 Tû suÊt tù tµi trî cho TSC§ % 70.9777 70.9248 -0.0529 -0.07 2. HiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi ( KT- XH ): b¶ng11: hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña c«ng ty STT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh Møc Tû lÖ (%) 1 Nép NSNN VN§ 25,835,761 27,490,733 1,654,972 6.4 1a ThuÕ VAT VN§ 15,214,192 16,448,758 1,234,566 8.11 1b ThuÕ TNDN VN§ 10,621,569 11,041,975 420,406 3.96 2 Sè L§ b×nh qu©n Ng­êi 305 320 15 4.92 3 Thu nhËp b×nh qu©n §/Ng­êi 807,049 871,563 64,513 7.99 N¨m 2006 c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch cho nhµ n­íc cña c«ng ty cã sù thay ®æi so víi n¨m 2005 cô thÓ nh­ sau : + ThuÕ VAT: - N¨m 2005 lµ : 15.214.192 ® - N¨m 2006 lµ : 16.448.758 ® Trong kú c«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ kho¶n nép thuÕ VAT, do n¨m 2006 C«ng ty chñ yÕu tËp chung s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c s¶n phÈm ®Öm lß xo cã møc gi¸ b¸n cao, nªn thuÕ VAT ®Çu ra còng t¨ng, dï doanh thu vµ s¶n l­îng cña n¨m ®· gi¶m ®i ®¸ng kÓ so víi n¨m 2005. + ThuÕ TNDN: ThuÕ TNDN n¨m 2005 lµ 10.621.569 ®ång, vµ n¨m 2006 lµ 11.041.975 ®ång. Nh­ vËy thuÕ TNDN t¨ng 420.406 ®ång. Cã ®iÒu nµy lµ do lîi nhuËn tr­íc thuÕ cña c«ng t¨ng so víi n¨m 2005. *Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cña c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn ë viÖc thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc, gãp phÇn x©y dùng thµnh phè nãi riªng vµ c¶ n­íc nãi chung. KÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng kÐo theo ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty còng ®­îc ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao. Do vËy mµ vÞ thÕ vµ uy tÝn cña C«ng ty ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng. 3. Nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®­îc vµ mét sè mÆt tån t¹i cña c«ng ty: 3.1- Nh÷ng thµnh qu¶ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc trong mét sè n¨m qua. trong n¨m 2006 t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty ®· ®­îc c¶i thiÖn tèt h¬n, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn hiÖu qu¶ h¬n. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn 3,88%, lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 104% mÆc dï doanh thu vµ s¶n l­îng ®Òu gi¶m so víi kú gèc. Ngoµi ra, cßn mét sè thµnh tÝch nh­: + Thu nhËp b×nh qu©n cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng t¨ng lªn, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, æn ®Þnh ®êi sèng cho 320 c«ng nh©n trong c«ng ty. Qua ®ã, t¹o ®­îc sù tin t­ëng cña mäi ng­êi ®èi víi c«ng ty, coi c«ng viÖc ë c«ng ty còng chÝnh lµ c«ng viÖc cña b¶n th©n m×nh. Ngoµi ra, c«ng ty cßn th­êng xuyªn ch¨m lo ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn thªm nguån nh©n lùc cña m×nh, qua ®ã tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp cho nhiÒu ng­êi lao ®éng... + T¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo hµng n¨m tuy kh«ng lín nh­ng còng thÓ hiÖn sù ®ãng gãp c«ng søc vµo sù ph¸t triÓn phån vinh cña x· héi. + TËn dông tèi ®a vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn cè ®Þnh còng nh­ nguån vèn l­u ®éng cña c«ng ty. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn khi lîi nhuËn mµ c¸c lo¹i vèn nµy mang l¹i lµ t­¬ng ®èi cao vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng dÇn qua tõng n¨m. + Lµ mét c«ng ty TNHH víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh chØ ë møc ®é võa ph¶i nh­ng vµi n¨m gÇn ®©y c¸c san phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra lu«n ®­îc tiªu thô ë rÊt nhiÒu n¬i trªn kh¾p c¶ n­íc. ThÞ phÇn néi ®Þa cña c«ng ty hiÖn nay kho¶ng tõ 29 ®Õn 30%. §©y ch­a h¼n lµ kÕt qña tèt nh­ mong muèn, nh­ng còng lµ kÕt qu¶ ®¸ng mõng thÓ hiÖn sù cè g¾ng cña toµn thÓ CBCNV cña c«ng ty. 3.2 Nh÷ng mÆt h¹n chÕ; Tuy ®· gÆt h¸i ®­îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mÆc dï vËy c«ng ty vÉn tån t¹i vµ ph¸t sinh mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y: C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh tÝnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cßn thÊp nh­: Quy m« lîi nhuËn... NÕu nh­ chóng ta so s¸nh c¸c chØ tiªu nµy víi doanh thu hay tæng chi phÝ th× nã lu«n rÊt thÊp: b×nh qu©n lîi nhuËn hµng n¨m cña c«ng ty chØ ®¹t kho¶ng trªn 0,3% so víi doanh thu vµ chi phÝ. Do ®ã, c¸c chØ tiªu doanh lîi nh­: Doanh lîi vèn kinh doanh, doanh lîi vèn chu së h÷u, søc sinh lêi cña tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l­u ®éng... lµ kh«ng cao. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty vÉn ch­a ®­îc khoa häc nªn ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë chç c«ng ty míi chØ cã duy nhÊt mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch mäi c«ng viÖc cña c«ng ty khi G§ kh«ng cã mÆt ë c«ng ty. Nh­ vËy th× sù kiÓm so¸t vÒ c«ng ty cña phã gi¸m ®èc lµ kh«ng cao. Kh«ng nh÷ng vËy, c«ng ty cßn ch­a cã phßng Marketing ®Ó gióp qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®­îc tèt h¬n. §iÒu kiÖn vËt chÊt, c¬ së h¹ tÇng còng nh­ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña ng­êi lao ®éng trong c«ng ty cßn ch­a ®­îc tèt l¾m. Nguyªn nh©n lµ do c«ng ty vÉn ®ang ph¶i ®i thuª x­ëng ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ nªn l·nh ®¹o c«ng ty ch­a chñ ®éng tu bæ, söa ch÷a vµ n©ng cÊp thªm cho c¬ së s¶n xuÊt cña m×nh. Tr×nh ®é cña lùc l­îng lao ®éng trong c«ng ty lµ ch­a cao ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé c¸c phßng ban lµ ch­a cao vµ chiÕm tû lÖ kh¸ thÊp. Lao ®éng cã tr×nh ®é §H,C§ trë nªn trung b×nh hµng n¨m chØ chiÕm kho¶ng tõ 5-6% - ®©y lµ mét tû lÖ kh¸ thÊp so víi mÆt b»ng chung cña c¸c c«ng ty nãi chung vµ c¸c c«ng ty chuyªn vÒ s¶n xuÊt hµng tiªu dïng nãi riªng. V× ch­a cã phßng Marketing nªn nh÷ng ho¹t ®«ng nh­: c«ng t¸c th«ng tin, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ s¶n phÈm cßn t­¬ng ®èi yÕu ít hoÆc diÔn ra chËm ch¹p. 4. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i: Cã rÊt nhiÒu nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan cña nh÷ng tån t¹i vµ h¹n chÕ trªn. Sau ®©y lµ mét sè nguyªn nh©n chñ yÕu: 4.1 Nguyªn nh©n kh¸ch quan: Do sù c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c ®èi thñ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhÊt lµ sau khi ViÖt Nam gia nhËp tæ chøc kinh tÕ ThÕ Giíi WTO nªn ®· xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu sù cã mÆt ngµy cµng nhiÒu cña c¸c c«ng ty n­íc ngoµi, v× vËy mµ thÞ phÇn còng nh­ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty bÞ gi¶m sót. GÝa x¨ng dÇu t¨ng m¹nh còng nh­ sù l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn lµm cho gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i ®Öm t¨ng cao. M«i tr­êng c¹nh tranh ch­a thùc sù lµnh m¹nh: Hµng nhËp lËu vµo thÞ tr­êng trong n­íc cßn nhiÒu, ®Æc biÖt lµ hµng Trung Quèc víi gi¸ rÊt rÎ ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ phÇn tõ nh÷ng n¬i cã thu nhËp thÊp còng nh­ ng­êi tiªu dïng cã tr×nh ®é hiÓu biÕt ch­a cao. §©y kh«ng chØ lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi c«ng ty TNHH – TM TuÊn Anh mµ cßn víi rÊt nhiÒu c¸c tæ chøc kinh doanh trong n­íc kh¸c. Nguyªn nh©n chñ quan: Do ®Æc ®iÓm chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty lµ lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo ®¬n dÆt hµng cña kh¸ch hµng, s¶n phÈm cã khèi l­îng lín, l­îng tiªu hao vËt t­ lín c¶ vÒ khèi l­îng vµ chñng lo¹i. Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh kÐo dµi nªn vßng quay vèn chËm. S¶n phÈm ký göi ®¹i lý nhiÒu, kh¸ch hµng tr¶ chËm, vèn ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh lín nªn c«ng ty ph¶i vay vèn ng©n hµng lµ chñ yÕu. V× vËy c«ng ty ph¶i chÞu l·i suÊt lín, chi ho¹t ®éng tµi chÝnh lín, lµm gi¶m lîi nhuËn nªn viÖc tÝch lòy ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt phóc lîi hµng n¨m rÊt eo hÑp vµ rÊt khã kh¨n trong viÖc sö dông ®ßn bÈy kinh tÕ kÝch thÝch kh¸ch hµng vµ ng­êi lao ®éng. L­îng vèn kinh doanh lín nh­ng ch­a cã hiÖu qu¶. C«ng ty ch­a quan t©m nhiÒu ®Õn c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch còng nh­ chiÕn l­îc kinh doanh trong c¶ ng¾n h¹n lÉn dµi h¹n. Do ®ã sÏ kh«ng cã sù æn ®Þnh cao. C«ng ty kh«ng ®Æt ra ®­îc môc tiªu cô thÓ ®Ó h­íng tíi. NÕu cã kÕ ho¹ch cô thÓ, khoa häc th× ®éi ngò l·nh ®¹o c«ng nh©n viªn trong c«ng ty sÏ ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®· ®Ò ra. C«ng t¸c nhËp vµ cÊp ph¸t vËt t­ cßn nhiÒu bÊt cËp, l­îng vËt t­ tån kho lín nh­ng kh«ng phï hîp víi môc ®Ých sö dông, ph¶i thanh lý víi gi¸ rÎ ®Ó gi¶i phãng vèn. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cång kÒnh, phøc t¹p khiÕn cho tèc ®é t¨ng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng nhanh. Ch­¬ng 3: mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tnhh – tm tuÊn anh I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty: C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña sù ph¸t triÓn ngµnh §Öm gi­êng ViÖt Nam vµ sù chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô cña c«ng ty lµ: tiÕp tôc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh hoµn thiÖn n©ng cÊp ph¸t triÓn c«ng ty víi c¬ së vËt chÊt, kÜ thuËt hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ. Khi ViÖt Nam gia nhËp WTO c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c mÆt hµng cïng lo¹i cña c¸c h·ng trong vµ ngoµi n­íc. C¸c chØ tiªu cô thÓ ®­îc x¸c ®Þnh lµ: tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n vÒ gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng hµng n¨m t¨ng tõ 40% trë lªn. 100% c«ng nh©n cã ®ñ viÖc lµm, thu nhËp b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 20%, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2010 thÞ phÇn trong n­íc ph¶i chiÕm trªn 35%. Nh­ vËy viÖc më réng thÞ tr­êng, chiªu mé ®¹i lý, kh¸ch hµng lµ cÇn thiÕt trªn c¸c tuyÕn míi. C«ng ty chñ tr­¬ng tËp trung khai th¸c thÞ tr­êng, ë nh÷ng vïng kinh tÕ cã thu nhËp thÊp nh­ n«ng th«n, miÒn nói… víi møc gi¸ vµ c¸c s¶n phÈm hîp lý nh­ ®Öm mót, ®Öm lß xo thø cÊp chÊt liÖu cotton. Thu hót kh¸ch hµng b»ng th¸i ®é phôc vô chu ®¸o, ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chÊt l­îng cao ®Ó kÞp thêi vËn chuyÓn hµng ho¸. T¨ng c­êng qu¶ng c¸o, chµo hµng th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn: truyÒn h×nh, internet, ®iÖn tho¹i... Nh»m gi÷ v÷ng thÞ tr­êng hiÖn t¹i cña C«ng ty. §ång thêi tiÕp tôc cñng cè uy tÝn ®· cã ®èi víi hµnh kh¸ch b»ng c¸ch gia t¨ng c¸c dÞch vô b¶o hµnh, ch¨m sãc sau b¸n hµng. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn m·i phï hîp, thay ®æi mÉu m·, mµu s¾c s¶n phÈm ®Ó phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng. §ång thêi gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt vµ tham gia c¸c tæ chøc nh©n ®¹o v× lîi Ých céng ®ång. II. BiÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mét c«ng ty, chóng ta cÇn xem xÐt trªn nhiÒu khÝa c¹nh, gãc ®é kh¸c nhau. V× hiÖu qu¶ kinh doanh chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Do ®ã, biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh còng ph¶i nhiÒu vµ phong phó. Tõ nhËn thøc ®­îc c¸c vÊn ®Ò hiÖu qu¶, xuÊt ph¸t tõ môc tiªu vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong t­¬ng lai, t«i xin ®­îc ®­a ra mét vµi gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng ty. 1. BiÖn ph¸p 1: Gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh: H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó c¹nh tranh ®­îc víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× c«ng ty cÇn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ l­u th«ng, chi phÝ ®Çu t­ vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy h¹ gi¸ thµnh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p cÊp b¸ch cÇn ®­îc c«ng ty quan t©m. GÝa thµnh ®­îc cÊu thµnh tõ rÊt nhiÒu chi phÝ kh¸c nhau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ khÊu hao... Muèn h¹ ®­îc gi¸ thµnh ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu ph­¬ng thøc vµ biÖn ph¸p. Cã thÓ tËp trung vµo mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong gi¸ thµnh Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ yÕu tè cÊu thµnh lªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, chiÕm mét tû träng lín trong gi¸ thµnh. Do ®ã, phÊn ®Êu sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ mét yªu cÇu th­êng xuyªn ph¶i thùc hiÖn, lµ ph­¬ng thøc chñ yÕu ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nguån nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cña c«ng ty ®a phÇn ®­îc mua ë c¸c tØnh gÇn víi ®Þa bµn H¶i Phßng víi gi¸ rÎ vµ kh«ng tèn nhiÒu chi phÝ vËn chuyÓn... §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi¶m chi phÝ h¬n lµ ph¶i nhËp tõ nh÷nh n¬i xa h¬n. §Ó gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã thÓ tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p sau ®©y: X©y dùng ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu: §©y lµ c«ng viÖc tÊt yÕu mµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng ph¶i tiÕn hµnh. §Þnh møc lu«n ®­îc g¾n liÒn víi tõng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Khi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thay ®æi th× ®Þnh møc còng thay ®æi theo. §Ó c¸c bé phËn trùc tiÕp tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu C«ng ty cÇn kiÓm tra ®iÒu kiÖn ®Þnh møc sao cho thËt phï hîp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nh÷ng tiªu hao l·ng phÝ th­êng x¶y ra do r¬i v·i, do s¶n phÈm háng kh«ng thu håi l¹i ®­îc... Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt ®Öm lµ lao ®éng thñ c«ng kÕt hîp víi lao ®éng m¸y mãc nªn muèn gi¶m ®­îc nh÷ng hao hôt nµy cÇn gi¸o dôc ý thøc tiÕt kiÖm cho ng­êi lao ®éng, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ, ®ång thêi cã c¬ chÕ th­ëng xøng ®¸ng cho nh÷ng ho¹t ®éng tiÕt kiÖm nguyªn liÖu nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng. §Þnh møc nguyªn vËt liÖu cho tõng lo¹i ®Öm cña C«ng ty lµ nhiÖm vô cña phßng kÕ ho¹ch kü thuËt. Trong mçi s¶n phÈm cña c«ng ty cã rÊt nhiÒu ®Þnh møc kh¸c nhau, øng víi mçi lo¹i ®Þnh møc lµ t­¬ng øng víi mét gi¸ thµnh vµ ®¬n gi¸ kh¸c nhau. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña kh¸ch hµng muèn s¶n phÈm víi gi¸ c¶ nh­ thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®Þnh møc sao cho phï hîp. Sau khi x©y dùng xong c¸c ®Þnh møc nµy phßng kÕ ho¹ch kü thuËt sÏ giao cho c¸c ph©n x­ëng ®Ó hä tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nÕu thÊy ®Þnh møc ch­a phï hîp th× qu¶n ®èc c¸c ph©n x­ëng cã thÓ kiÕn nghÞ lªn Gi¸m ®èc vµ phßng kÕ ho¹ch kü thuËt ®Ó ®iÒu chØnh l¹i ®Þnh møc. Trong viÖc thu mua nguyªn vËt liÖu, cè g¾ng mua tËn gèc, gi¶m thiÓu viÖc mua qua trung gian. V× vËy, ®Ó cã thÓ mua hµng tËn gèc vµ ®¶m b¶o cho viÖc cung cÊp vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn th× C«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p sau: Thø nhÊt: ThiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ víi nhµ cung cÊp. Sau ®ã, ký kÕt c¸c hîp ®ång cung øng víi hä trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh vÒ sè l­îng tiªu thô, gi¸ c¶, c¸ch thøc vËn chuyÓn... Nhê ®ã, C«ng ty cã thÓ ®¶m b¶o ®ñ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt víi chi phÝ hîp lý. Thø hai: C«ng ty cã thÓ mua l¹i c¸c nguyªn liÖu tõ c¸c c«ng ty cïng ngµnh còng cã nh÷ng nguyªn liÖu ®ã nh­ng ch­a sö dông ®Õn ®ang cã nhu cÇu b¸n ngay. C«ng ty sÏ mua chóng víi ®iÒu kiÖn sau khi tÝnh to¸n thÊy gi¸ Ýt nhÊt lµ nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ mµ C«ng ty vÉn ph¶i mua trªn thÞ tr­êng. §Ó mua nguyªn vËt liÖu ®¹t hiÖu qu¶ cao, C«ng ty cÇn ph¶i ®¶m b¶o 5 yªu cÇu sau: Mét lµ ®ång bé vÒ chñng lo¹i cÇn mua: X¸c ®Þnh chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu cÇn mua ph¶i c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Hai lµ mua ®ñ vÒ sè l­îng: Dùa vµo sè l­îng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt, ®Þnh møc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu, chªn lÖch dù tr÷ cuèi kú vµ ®Çu kú ®Ó mua ®ñ vÒ sè l­îng. Ba lµ mua ®óng chÊt l­îng: Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu cÇn ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm mµ C«ng ty cÇn s¶n xuÊt. §iÒu nµy ph¶i xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña nhãm kh¸ch hµng môc tiªu mµ C«ng ty lùa chän. ChÊt l­îng cao ch­a ch¾c ®¨ tèi ­u v× nã lµm t¨ng chi phÝ mua vµ chi phÝ s¶n xuÊt... Bèn lµ mua kÞp thêi tøc lµ mua ®óng thêi ®iÓm mong muèn: thêi ®iÓm mua phô thuéc vµo nh÷ng thêi gian kh¸c nhau: Thêi ®iÓm cung øng hµng ho¸ cho kh¸ch hµng, thêi ®iÓm dù tr÷ hµng ho¸, chu kú s¶n xuÊt, thêi gian dù tr÷ nguyªn vËt liÖu... N¨m lµ ®¶m b¶o chi phÝ nhá nhÊt: V× nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. C«ng ty cÇn t×m hiÓu thÞ tr­êng nh÷ng ng­êi cung øng nguyªn vËt liÖu, tõ ®ã chän ra chän ra ng­êi b¸n gi¸ thÊp nhÊt mµ vÉn ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt. Tæ chøc tèt c«ng t¸c mua ®Ó gi¶m chi phÝ cho qu¸ tr×nh mua. CÇn t¨ng c­êng mèi quan hÖ réng r·i víi c¸c tæ chøc cung øng trong n­íc, ®ång thêi cÇn chän nhiÒu nhµ cung øng ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng Ðp gi¸, giao hµng kh«ng ®óng thêi h¹n. Tèi thiÓu ho¸ chi phÝ qu¶n lý, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu: §Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc diÔn ra liªn tôc vµ gi¶m chi phÝ b¶o qu¶n, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: Ngoµi mét sè nguyªn vËt liÖu ph¶i dù tr÷ nh­: Mót, sîi c«ng nghiÖp, b×a cotton... Cßn l¹i c¸c lo¹i kh¸c nh­ : Nylon, thÐp,... ®· cã s½n trªn thÞ tr­êng th× C«ng ty chØ cÇn dù tr÷ mét l­îng võa ph¶i. §èi víi c¸c lo¹i dù tr÷ th× c¸c lo¹i cã thÓ b¶o qu¶n dÔ dµng th× C«ng ty chØ cÇn bè trÝ ng­êi tr«ng coi. §èi víi c¸c lo¹i vËt liÖu khã b¶o qu¶n th× cÇn x©y dùng hÖ thèng kho ®¬n gi¶n ®Ó gi¶m chi phÝ khÊu hao. C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu nµy ph¶i ®­îc s¾p xÕp mét c¸ch khoa häc , ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho qu¸ tr×nh b¶o vÖ, dÔ lÊy, sö dông tiÖn Ých, ®¶m b¶o an toµn... C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh mµ c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh møc dù tr÷ tèi ­u võa ®¸p øng ®­îc nhu cÇu s¶n xuÊt võa ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ l­u kho. C«ng ty cÇn hoµn thiÖn c¸c quy chÕ, néi quy: Néi quy xuÊt nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, néi quy kiÓm tra ®Þnh kú vµ c¸c quy chÕ khen th­ëng, xö ph¹t, t¨ng c­êng ý thøc tr¸ch nhiÖm còng nh­ tr×nh ®é ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c b¶o qu¶n, t¨ng c­êng ®µo t¹o c¸n bé vÒ nghiÖp vô qu¶n lý dÆc biÖt lµ qu¶n lý c¸c vËt t­ cña doanh nghiÖp. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu sÏ lµm cho chi phÝ trong gi¸ thµnh gi¶m vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng gi¶m theo v× trong kÕt cÊu gi¸ thµnh th× tû träng nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nhÊt. Gi¶m chi phÝ gi¸n tiÕp: HiÖn nay C«ng ty cã nhiÒu phßng ban l¹i gåm nhiÒu ng­êi, do vËy viÖc c¾t gi¶m chi phÝ cho c¸c bé phËn nµy lµ cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn s¾p xÕp, c¶i tæ l¹i bé m¸y qu¶n lý sao cho bé m¸y ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Gi¶m chi phÝ cè ®Þnh: Chi phÝ cè ®Þnh lµ chi phÝ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ, tµi s¶n cè ®Þnh... §Ó gi¶m ®­îc chi phÝ nµy, cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: Thø nhÊt, phÊn ®Êu t¨ng nhanh vµ t¨ng nhiÒu l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ra. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do t×nh h×nh thÞ tr­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn t×nh h×nh tiªu thô mét sè s¶n phÈm ®· bÞ thu hÑp l¹i nh­: §Öm mót, ®Öm lß xo... Do vËy lµm cho chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng cao. V× tèc ®é t¨ng, quy m« t¨ng cña l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra sÏ lµm cho chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh gi¶m v× tèc ®é t¨ng cña chi phÝ cè ®Þnh chËm h¬n t«c ®é t¨ng cña quy m« s¶n phÈm. Muèn s¶n xuÊt nhiÒu vµ nhanh th× ph¶i më réng quy m« s¶n xuÊt, ®ång thêi ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p tiªu thô s¶n phÈm mang l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao h¬n. Thø hai, kÓ tõ n¨m 2005 C«ng ty cã ®Çu t­ vµo d©y chuyÒn s¶n xuÊt mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó s¶n xuÊt lo¹i ®Öm míi lµ ®Öm b«ng Ðp Hµn Quèc. Do vËy c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®Öm tr­íc kia nÕu kh«ng cÇn sö dông hÕt th× c«ng ty cÇn t×m c¸ch ®Ó chuyÓn nh­îng cho doanh nghiÖp kh¸c ®Ó tr¸nh l·ng phÝ vµ t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. §èi víi c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh ®ang s¶n xuÊt th× cÇn b¶o qu¶n tèt ®Ó gi¶m chi phÝ söa ch÷a. 2. BiÖn ph¸p 2: T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng: §èi víi nÒn kinh tÕ thi tr­êng, cµng ngµy c¹nh tranh cµng trë nªn kh«c liÖt, quan hÖ cung cÇu, gi¸ c¶ biÕn ®éng tõng ngµy, tõng phót. Do vËy doanh nghiÖp nµo n¾m b¾t nhanh, chÝnh x¸c nhÊt c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng th× doanh nghiÖp ®ã sÏ cã rÊt nhiÒu lîi thÕ ®Ó giµnh chiÕn th¾ng. V× vËy, c«ng t¸c nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng ngµy cµng trë nªn quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi doanh nghiÖp. Do ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin, xö lý nhanh chãng, chÝnh x¸c mäi biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp tõ ®ã ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu cña thÞ tr­êng , C«ng ty nªn tæ chøc bé phËn Mar cã tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp vÒ thÞ tr­êng c¸c lo¹i ®Öm, quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô còng nh­ chÕ ®é tr¸ch nhiÖm cña bé phËn nµy. Qu¸n triÖt nhiÖm vô tiªu thô s¶n phÈm lµ cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nªn ë mäi lóc mäi n¬i, mäi ng­êi ®Òu cã tr¸ch nhiÖm tiÕp thÞ qu¶ng c¸o vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty m×nh. Ph¸t huy tíi møc tèi ®a mèi quan hÖ víi b¹n hµng vËt t­, thiÕt ®Ó më réng thÞ tr­êng, thÞ phÇn. Ph©n c«ng c¸c nh©n viªn tiªu thô th­êng xuyªn ®iÒu tra thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¶ n¨ng tiªu thô, gi¸ b¸n, ph­¬ng thøc thanh to¸n tõ ®ã Ban l·nh ®¹o C«ng ty tËp hîp vµ ®­a ra ph­¬ng thøc b¸n sao cho hîp lý vµ cã tÝnh c¹nh tranh cao nhÊt. T×m hiÓu râ vÒ c¸c cöa hµng, ®¹i lý lín cña c«ng ty, tõ ®ã cã chÕ ®é ­u ®·i vÒ gi¸, ph­¬ng thøc thanh to¸n, h×nh thøc khuyÕn m¹i ®Ó hä qu¶ng c¸o vµ tiªu thô s¶n phÈm ®­îc nhanh vµ nhiÒu h¬n. Lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng sÏ ®em l¹i cho c«ng ty nh÷ng lîi Ých sau: C«ng ty sÏ chñ ®éng h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m l­îng hµng ho¸ tån kho vµ t¨ng c­êng kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm ®em l¹i lîi nhuËn cao, t¨ng doanh thu hµng n¨m cho C«ng ty. C«ng ty sÏ n¾m b¾t ®­îc t×nh h×nh thÞ tr­êng mét c¸ch tèt h¬n góp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ huy ®éng vèn phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ, tr¸nh t×nh tr¹ng ph¸n ®o¸n sai lÇm nhu cÇu cña thÞ tr­êng. C«ng ty sÏ hiÓu râ h¬n vÒ ®èi thñ c¹nh tranh, biÕt ®­îc hä ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ c¶ nh­ thÕ nµo, chiÕn l­îc ph¸t triÓn s¶n phÈm ra lµm sao, chÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ hç trî gi¸ b¸n nh­ thÕ nµo. 3. BiÖn ph¸p 3: BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ: C«ng ty cÇn chñ ®éng ®Õn c¸c c«ng t¸c th«ng tin, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ. Bëi trong thêi buæi kinh doanh hiÖn nay, víi c¬ chÕ më th× rÊt nhiÒu doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i ®Öm nªn c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ chµo hµng lµ v« cïng quan träng. Toµn bé c«ng t¸c qu¶ng c¸o sÏ do bé phËn marketing ®¶m nhËn. §Ó qu¶ng c¸o ®¹t ®­îc hiªô qu¶ cao C«ng ty nªn tËp trung vµo c¸c ®o¹n thÞ tr­êng cã nhiÒu tiÒm n¨ng trong t­¬ng lai, ®ã lµ c¸c tØnh thµnh phè l©n cËn víi H¶i Phßng nh­: Hµ Néi, NghÖ An, L¹ng S¬n... C«ng ty nªn thùc hiÖn qu¶ng c¸o nhiÒu lÇn theo ®Þnh kú trªn c¸c tê b¸o cã uy tÝn nh­: Thêi b¸o kinh tÕ, T¹p chÝ mua vµ s¾m...HoÆc trªn m¹ng internet, trªn trang web cña c«ng ty... hoÆc qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh b»ng c¸ch tµi trî cho mét vµi ch­¬ng tr×nh trß ch¬i truyÒn h×nh cã uy tÝn ®Ó khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm cña c«ng ty nh­: H·y chän gi¸ ®óng, Siªu thÞ sao... ViÖc n©ng cao c«ng t¸c ®iÒu tra, nghiªn cøu, x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ tr­êng n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm sÏ cã ý nghÜa l©u dµi víi C«ng ty trong viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. §ång thêi, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c th«ng tin qu¶ng c¸o th× ch¾c ch¾n thÞ tr­êng cña C«ng ty sÏ ®­îc më réng, sè l­îng kh¸ch hµng t¨ng lªn, sè l­îng tiªu thô cña C«ng ty còng t¨ng theo. 4. BÞªn ph¸p 4: T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nî tån ®äng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu trong c¬ chÕ thÞ tr­êng th× mua b¸n chÞu lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái ®­îc. Nh­ chóng ta biÕt th× b¸n chÞu lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu thô cã hiÖu qu¶, gi¶m tån kho, gi¶m chi phÝ, b¶o qu¶n vµ dù tr÷ hµng hãa. Tuy nhiªn viÖc mua b¸n chÞu sÏ lµm cho vèn cña c¸c c«ng ty kh¸c chiÕm dông trong khi c«ng ty ph¶i chÞu chi phÝ sö dông vèn dÉn tíi t×nh tr¹ng thiÕu hôt vèn phôc vô cho qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, t¨ng c­êng qu¶n lý nî sÏ gióp cho c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Mét sè biÖn ph¸p sau ®©y cã thÓ gióp c«ng ty t¨ng c­êng qu¶n lý nî, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu: Khi b¸n hµng cho kh¸ch hµng c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau ®©y: Xem xÐt phÈm chÊt, t­ c¸ch ph¸p nh©n, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong ho¹t ®éng thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng lµ cao hay thÊp. Xem xÐt vèn cña kh¸ch hµng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng trong t­¬ng lai. Mèi quan hÖ cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty ®ang ë møc quan hÖ nµo. C«ng ty cÇn tiÕn hµnh theo dâi th­êng xuyªn c¸c kho¶n ph¶i thu c¨n cø vµo kú thu tiÒn b×nh qu©n. C«ng ty cÇn s¾p xÕp thêi gian c¸c kho¶n ph¶i thu theo ®é dµi thêi gian ®Ó theo dâi tõ ®ã cã biÖn ph¸p thu nî khi ®Õn h¹n. C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¸c kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thanh to¸n ®Ó tõ ®ã tiÕn hµnh cung cÊp s¶n phÈm hµng hãa cho hä ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro c¸c kho¶n ph¶i thu kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n, gi¶m ø ®äng vèn kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn . 5. BiÖn ph¸p 5: N©ng cao n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn: YÕu tè con ng­êi cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. Con ng­êi ®­îc coi lµ nh÷ng yÕu tè trung t©m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ChÊt l­îng s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh phô thuéc rÊt lín vµo yÕu tè con ng­êi. §Ó cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é cao, cã n¨ng lùc trong c«ng viÖc th× c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. MÆc dï nguån lao ®éng tr­íc khi vµo lµm viÖc t¹i c«ng ty ®Òu ®· ®­îc ®µo t¹o Ýt hay nhiÒu nh­ng do sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ, cña quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ cña thÞ tr­êng kinh doanh nªn viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn h¬n. VÊn ®Ò ®µo t¹o c¸n bé cÇn ®­îc ®­a ra tiªu chuÈn cho mçi lo¹i c¸n bé, kÓ c¶ c¸n bé qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty. Tõ tiªu chuÈn nµy mµ tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸n bé hiÖn cã còng nh­ tiÕp nhËn, tuyÓn chän thªm lao ®éng míi ®¶m b¶o c¬ cÊu lao ®éng sao cho hîp lý ®èi víi tõng bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh . D­íi ®©y lµ mét sè h×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: §èi víi c¸n bé qu¶n lý: Hµng n¨m cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch, chi phÝ cho viÖc båi d­ìng n©ng cao nghiÖp vô kinh doanh, kinh nghiÖm qu¶n lý hiÖn ®¹i cho c¸c c¸n bé qu¶n lý. ViÖc ®µo t¹o nµy sÏ ®em l¹i lîi Ých nhÊt ®Þnh cho c«ng ty, t¹o ra nh÷ng ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n¾m b¾t ®­îc c¸c c¬ héi kinh doanh trong t­¬ng lai, tiÕp thu ®­îc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tæng hîp t×nh h×nh ®Ó ®­a ra nh÷ng th«ng tin quan träng gióp cho viÖc x©y dùng nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh cã hiÖu qu¶. Göi ®i ®µo t¹o trung h¹n vµ dµi h¹n ®­îc ¸p dông ®èi víi c¸n bé kü thuËt, qu¶n lý, tæ tr­ëng… nh÷ng ng­êi cã vai trß quan träng trong c«ng viÖc. H×nh thøc nµy rÊt tèn kÐm vÒ chi phÝ vµ thêi gian, c«ng ty ph¶i chó ý ®Õn viÖc xen kÏ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu nguån nh©n lùc. §èi víi ®éi ngò nh©n viªn: Th­êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i cho c«ng nh©n viªn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cña hä. Hµng n¨m c«ng ty nªn tæ chøc c¸c cuéc thi tay nghÒ gi÷a néi bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nh»m ®éng viªn khuyÕn khÝch c«ng nh©n s¶n xuÊt cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy hÕt sù s¸ng t¹o cña m×nh. Cã biÖn ph¸p th­ëng thÝch ®¸ng ®èi víi c¸c c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ v­ît ®Þnh møc ®Ò ra, cã chÕ ®é tr¸ch nhiÖm râ rµng ®èi víi s¶n phÈm h­ háng. Nh­ vËy sÏ cã t¸c dông khÝch lÖ m¹nh mÏ c«ng nh©n ®èi víi viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ lao ®éng còng nh­ nguyªn vËt liÖu trong mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, tõ ®ã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. §èi víi c«ng nh©n viªn cã thÓ ¸p dông h×nh thøc ®µo t¹o ng¾n h¹n t¹i c«ng ty th× c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh th­êng xuyªn hoÆc thµnh c¸c ®ît träng t©m trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cã thÓ sö dông chÝnh nh÷ng lao ®éng cã tay nghÒ cao hoÆc cã thÓ thuª chuyªn gia cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®Ó trùc tiÕp ®µo t¹o, gi¶ng d¹y cho c¸c ®èi t­îng cÇn ®­îc båi d­ìng thªm kiÕn thøc. H×nh thøc nµy cã ­u ®iÓm lµ chi phÝ kh«ng qu¸ cao, c«ng ty cã thÓ tiÕn hµnh thµnh nhiÒu ®ît, sè l­îng Ýt nªn c«ng viÖc kh«ng bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu. Ngoµi ra c«ng ty cã thÓ cho lao ®éng cña m×nh th¨m quan, kh¶o s¸t t¹i nh÷ng ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµm ¨n tiªn tiÕn trong ngµnh. §iÒu nµy gióp cho nh©n viªn tiÕp thu ®­îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, häc hái ®­îc c¸ch vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸ch tæ chøc s¶n xuÊt khoa häc. Nhê viÖc ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i c«ng ty sÏ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã kiÕn thøc qu¶n lý hiÖn ®¹i, cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t c¬ héi, cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kÕ ho¹ch ng¾n, trang vµ dµi h¹n, tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c«ng ty. C«ng nh©n sö dông tinh th«ng m¸y mãc thiÕt bÞ, hiÓu biÕt c¸c yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm, nguyªn nh©n g©y ra phÕ phÈm tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. 6. BiÖn ph¸p 6: §Çu t­ ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®Öm Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng mÉu m· vµ dich vô sau cña s¶n phÈm. C¸c yÕu tè ®ã phÇn lín lµ do tr×nh ®é cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh. Do ®ã, ®æi míi c«ng nghÖ lµ kh©u then chèt. H¬n n÷a khoa häc c«ng nghÖ cßn lµ nh÷ng yÕu tè c¹nh tranh míi ®ã lµ kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, ®¸p øng vµ dù b¸o kÞp thêi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña ®æi míi c«ng nghÖ nªn ph­¬ng h­íng trong thêi gian tíi cña c«ng ty lµ ®æi míi theo chiÒu s©u, nghÜa lµ kh«ng ®Çu t­ trµn lan, bõa b·i mµ ®Çu t­ cã chän läc, ®Çu t­ vµo nh÷ng kh©u then chèt. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn ph¶i tiÕn hµnh n©ng cÊp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ cò s½n cã cña m×nh. Trong n¨m tíi, C«ng ty nªn tËp trung vµo ®Çu t­ d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt lo¹i ®Öm míi lµ ®Öm b«ng Ðp. V× ®©y lµ lo¹i ®Öm mµ C«ng ty míi ®­a vµo s¶n ®Çu t­ s¶n xuÊt tõ n¨m 2005 vµ trong t­¬ng lai ®©y sÏ lµ lo¹i ®Öm th«ng dông vµ ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho C«ng ty. C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ mµ C«ng ty mua ®Ó s¶n xuÊt lo¹i ®Öm nµy chñ yÕu lµ ®­îc nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi, kho¶n tiÒn mµ C«ng ty ph¶i bá ra ­íc tÝnh kho¶ng gÇn 5 tû ®ång. Ngoµi ra, víi c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®· cã tõ tr­íc C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn ®Çu t­ chi phÝ söa ch÷a, b¶o d­ìng ®Ó cã n¨ng suÊt lµm viÖc cao nhÊt. §i ®«i víi viÖc ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, C«ng ty cÇn ph¶i ®æi míi c¶ quy tr×nh s¶n xuÊt, kh©u s¶n xuÊt. Tøc lµ song song víi qu¸ tr×nh ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh ®Ço t¹o ®èi víi c¸n bé qu¶n lý vµ ®Æc biÖt lµ c«ng nh©n trùc tiÕp vËn hµnh m¸y mãc, thiÕt bÞ ®ã. ChØ cã nh­ vËy th× míi t¹o dùng ®­îc sù ®ång bé khi ®Çu t­ vµ hiÖu qu¶ ®Çu t­ cao. §Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ sÏ ®em l¹i rÊt nhiÒu hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp. N¨ng lùc c«ng nghÖ cña C«ng ty t¨ng lªn, chÊt l­îng s¶n phÈm cao, gi¸ thµnh gi¶m, phÇn gi¸ trÞ gia t¨ng trong s¶n phÈm lín. Tõ ®ã uy tÝn, h×nh ¶nh cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ l©u dµi trong t­¬ng lai. kÕt luËn HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lµ mét vÊn ®Ò quan t©m lín nhÊt cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kinh tÕ, c©n ®èi c¸c yÕu tè tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, gi¶m thiÓu nh÷ng ®iÓm yÕu mét c¸ch kÞp thêi nhÊt. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty TNHH – TM TuÊn Anh ®· cã rÊt nhiÒu cè g¾ng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tÕ cho thÊy, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín vµ ®¸ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¸c noi theo. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÉn cßn ch­a cao vµ cßn tån t¹i mét sè vÊn ®Ò cÇn ®­îc Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®­a ra xem xÐt vµ gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi. Bµi b¸o c¸o “ Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH – TM TuÊn Anh” ®· chØ ra thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ tõ ®ã ®Ò ra mét sè biÖn ph¸p ®ª n©ng cao hiÖu qu¶ cña hoËt ®éng nµy. V× ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n còng nh­ tr×nh ®é hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn em kÝnh mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n n÷a bµi b¸o c¸o nµy. Thêi gian thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi tuy ng¾n ngñi nh­ng nã thùc sù lµ v« cïng bæ Ých vµ quý b¸u ®èi víi tÊt c¶ c¸c sinh viªn vµ víi b¶n th©n em nãi riªng v× nã ®· gióp chóng em cã thêi gian tr¶i nghiÖm vµ hiÓu râ h¬n nh÷ng vÊn ®Ò mµ thêi gian ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng em ch­a thÓ hiÓu râ hÕt ®­îc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty TNHH – TM TuÊn Anh, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh vµ chu ®¸o cña gi¶ng viªn – TS. Tr­¬ng Trung Dòng cïng c¸c gi¶ng viªn trong bé m«n QTKD tr­êng C§ Céng §ång HP ®· gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi b¸o c¸o thùc tËp mµ em rÊt t©m ®¾c nµy. Sinh viªn L­¬ng §¾c Lu©n NHËN XÐT CñA GI¸O VI£N H¦íNG DÉN H¶i phßng, ngµy.... th¸ng.... n¨m 2008 ( Ch÷ ký vµ hä tªn) nhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp H¶i Phßng, ngµy.... th¸ng.... n¨m 2008 ( Ký tªn vµ ®ãng dÊu) môc lôc Lêi më ®Çu...................................................................................................................02 Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn chung vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ....................................03 I. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ..........................................03 1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, ý nghÜa cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ...............................03 2. §èi t­îng cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ...............................................................04 3. NhiÖm vô cña ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ................................................................04 II. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ.........................................................05 1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh...............................................................05 2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè tíi chØ tiªu ph©n tÝch....07 III. Néi dung ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp...........10 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông chi phÝ tiÒn l­¬ng........................................................11 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp...........................11 3. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi.....................................................................................14 4. Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp......................................................16 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng S.X.K.D cña C«ng ty TNHH-TM TuÊn Anh....19 I. T×m hiÓu chung vÒ C«ng ty TNHH-TM TuÊn Anh.................................................19 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty..........................................................19 2. §Æc ®iÓm vÒ ngµnh nghÒ kinh doanh......................................................................20 3. §Æc ®iÓm vÒ d©y chuyÒn thiÕt bÞ – c«ng nghÖ........................................................20 4. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr­êng kinh doanh.........................................................................20 5. §Æc ®iÓm vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ c¬ cÊu lao ®éng.......................................21 6. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty......................................................................25 7. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng S.X.K.D cña C«ng ty....................27 II. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ S.X.K.D cña C«ng ty...............................................................27 1. HiÖu qu¶ kinh tÕ......................................................................................................27 1.1 KÕt qu¶ kinh doanh tæng hîp cña C«ng ty...........................................................28 1.2 HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng vµ chi phÝ tiÒn l­¬ng.................................................33 1.3 T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n cña C«ng ty................................................35 1.4 Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông chi phÝ.......................................................................39 1.5 Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty.............................................................40 2. HiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi.......................................................................................44 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ S.X.K.D cña C«ng ty TNHH – TM TuÊn Anh.................................................................................................................48 I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña C«ng ty.........................................................................48 II. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ S.X.K.D cña C«ng ty TNHH- TM TuÊn Anh...49 1. BiÖn ph¸p 1: Gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh...................49 2. BiÖn ph¸p 2: T¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ tr­êng.......................54 3. BiÖn ph¸p 3: N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ b¸n hµng.........................55 4. BiÖn ph¸p 4: T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nî ®äng, gi¶m c¸c kho¶n ph¶i thu......56 5. BiÖn ph¸p 5: N©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn...........................56 6. BiÖn ph¸p 6: §Çu t­, ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c lo¹i ®Öm...........................58 KÕt luËn.......................................................................................................................60 tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ häc – Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n. 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ s¶n xuÊt t¸c nghiÖp – Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n. 3. Gi¸o tr×nh ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ – Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n. 4. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc – Tr­êng §H Kinh tÕ Quèc d©n. 5. Gi¸o tr×nh kinh tÕ vµ tæ chøc s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp – NXB Gi¸o dôc. 6. Gi¸o tr×nh Marketing c¨n b¶n – NXB Gi¸o dôc. 7. Tµi liÖu “ H­íng dÉn cho vay ng¾n h¹n Nam Ph­¬ng Bank”- NH Nam Ph­¬ng Bank. 8. Thêi b¸o kinh tÕ. 9. T¹p chÝ mua vµ s¾m. 10. Web: haiphong.gov.com ; google.com. 11. C¸c tµi liÖu cña C«ng ty TNHH – TM TuÊn Anh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH-TM Tuấn Anh.doc
Luận văn liên quan