Đề tài Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài Việt Nam

Lời nói đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài. Công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH-HĐH) mà toàn Đảng toàn dân ta tiến hành chỉ có thể thành công khi chúng ta thực sự tạo cho mình một trình độ sản xuất tiên tiến hiện đại. Để có một trình độ sản xuất tiên tiến hiện đại, trước tiên chúng ta phải đi trước một bước phát triển khoa học công nghệ. Cùng với giáo dục và đào tạo, khoa hoc- công nghệ sẽ là quốc sách hàng đầu trong quá trình đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) nói chung và trong công cuộc CNH- HĐH hiện nay nói riêng. Để nâng cao trình độ khoa học công nghệ trong nước đòi hỏi chúng ta phải đồng thời kết hợp giữa vấn đề tự nghiên cứu phát triển khoa học trong nước với việc du nhập tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới. Với điều kiện thực tế Việt Nam hiện nay chuyển giao công nghệ (CGCN) từ nước ngoài vào trong nước sẽ được ưu tiên trước một bước trong trọng tâm phát triển khoa học công nghệ. Tuy nhiên hoạt động CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam mới chỉ thực sự mang đúng ý nghĩa của nó từ khi Đảng và Nhà nước ta tiến hành đổi mới mở cửa nền kinh tế. Do vậy đây là một hoạt động kinh tế đối ngoại còn mới mẻ ở Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà bản thân các doanh nghiệp còn hạn chế rất nhiều về những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện CGCN nước ngoài vào trong nước, từ đó làm cho hoạt động CGCN nước ngoài vào trong nước chưa mang lại những hiệu quả mong muốn, hoặc thậm chí phía Việt Nam còn phải gánh chịu những thua thiệt lớn trong khi thực hiện kinh tế đối ngoại mới này. Để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra, đã có rất nhiều những công trình tài liệu nghiên cứu đề cập đến lĩnh vực CNCG từ nước ngoài vào trong nước ở những góc độ, mức độ khác nhau. Với mong muốn góp một tiếng nói chung vào việc nâng cao hoạt động CGCN nước ngoài vào Việt Nam, và góp phần hoàn thiện hơn một bước những kiến thức liên quan hoạt động CGCN nước ngoài vào Việt Nam Khoá luận tốt nghiệp có đề tài :"Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài Việt Nam" với những kiến thức về lý luận và thực tế liên quan đến hoạt động CNCG, người viết hy vọng rằng đây sẽ là một tài liệu tham khảo bổ sung cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, đưa ra quyết định lựa chọn CGCN ở đơn vị mình.

doc126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÝ tæn gia c«ng chÕ t¹o chiÕm tû träng t­¬ng ®èi nhá trong gi¸ c¶ vÝ dô: Nåi h¬i, cÇn cÈu, xe l¨n ®­êng, thiÕt bÞ ®Ëp quÆng. Khi so s¸nh c¸c m¸y mãc cïng tÝnh n¨ng lo¹i nµy nÕu trÞ gi¸ riªng theo träng l­îng cña m¸y nµo thÊp h¬n th× lùa chän. VÝ dô: M¸y c«ng cô A trÞ gi¸ 30000 USD nÆng5000 kg th× trÞ gi¸ riªng theo träng l­îng m¸y A lµ: M¸y c«ng cô B trÞ gi¸ 40000 USD nÆng 6000kg th× trÞ gi¸ riªng theo träng l­îng m¸y B lµ: Trong tr­êng hîp nµy chän m¸y A.Tuy nhiªn khi x¸c ®Þnh gi¸ m¸y theo trÞ gi¸ träng l­îng ph¶i chó ý ®Ò phßng tr­êng hîp ng­êi chÕ t¹o cè t×nh lµm t¨ng träng l­îng cña m¸y mét c¸ch kh«ng cÇn thiÕt ®Ó gi¶m mét c¸ch gi¶ t¹o trÞ gi¸ träng l­îng. ·TrÞ gi¸ riªng theo c«ng suÊt TrÞ gi¸ riªng theo c«ng suÊt th­êng ®­îc dïng vµo viÖc tÝnh gi¸ cña c¸c m¸y n¨ng l­îng nh­ ®éng c¬ diezel, ®éng c¬ ®iÖn tuèc bin, nåi h¬i...Khi tÝnh gi¸ cña m¸y mãc theo ph­¬ng ph¸p nµy ng­êi ta chó ý tíi hÖ sè h·m gi¸. HÖ sè h·m gi¸: Lµ tû sè gi÷a trÞ gi¸ riªng cña 1 m¸y (hay cña mét bé m¸y) cã c«ng suÊt lín so víi trÞ gi¸ riªng cña mét m¸y (hay bé m¸y) cã c«ng suÊt nhá h¬n cïng thuéc vÒ mét lo¹i. NÕu gäi: d lµ trÞ gi¸ riªng theo c«ng suÊt cña m¸y cã c«ng suÊt nhá D lµ trÞ gi¸ riªng theo c«ng suÊt cña m¸y cã c«ng suÊt lín P1 lµ gi¸ cña m¸y cã c«ng suÊt lín W1 lµ c«ng suÊt cña m¸y cã c«ng suÊt lín P2 lµ gi¸ cña m¸y cã c«ng suÊt nhá W2 lµ c«ng suÊt cña m¸y cã c«ng nhá K lµ hÖ sè h·m gi¸. Trong ®ã Së dÜ cã hÖ sè h·m gi¸ v× gi¸ m¸y mãc kh«ng biÕn ®æi theo tû lÖ thuËn trùc tiÕp víi c«ng suÊt cña nã. Do vËy hÖ sè h·m gi¸ K lu«n nhá h¬n 1. §Ó ¸p dông ®­îc ph­¬ng ph¸p nµy ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i tÝnh ®­îc hÖ sè h·m gi¸. VÝ dô: Gi¶ sö gi¸ chµo hµng cña ®éng c¬ 1000 m· lùc lµ 5000 USD. Gi¸ chµo hµng cña ®éng c¬ 2000 m· lùc lµ 8000 USD. Khi ®ã trÞ gi¸ riªng cña m¸y 1000 m· lùc theo ®¬n chµo hµng lµ TrÞ gi¸ riªng cña ®éng c¬ 2000 m· lùc theo ®¬n chµo hµng lµ: Khi ®ã hÖ sè h·m gi¸ K cña ®éng c¬ 2000 m· lùc so víi ®éng c¬ 1000 m· lùc lµ: Gi¶ sö qua c¸c tµi liÖu cã thÓ tÝnh ®­îc gi¸ c¹nh tranh t­¬ng ®èi chÝnh x¸c cña ®éng c¬ 1000 m· lùc lµ 4000 USD. Khi ®ã trÞ gi¸ riªng thùc tÕ cña ®éng c¬ 1000 m· lùc lµ: Do vËy mét møc gi¸ hîp lý tÝnh theo trÞ gi¸ theo c«ng suÊt cña ®éng c¬ 2000 m· lùc lµ: P1 = d1 . K .W1 = 4 USD/ m· lùc x 0,8 x 2000 m· lùc = 64.000 USD. · Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ b»ng c¸c hÖ sè t­¬ng quan. Néi dung ph­¬ng ph¸p nµy lµ dïng hµm sè t­¬ng quan gi÷a gi¸ c¶ vµ th«ng sè kü thuËt cña m¸y (c«ng suÊt hay tèc ®é vßng quay cña ®éng c¬ ) ®Ó x¸c ®Þnh c¬ sè x trong c«ng thøc sau: Trong ®ã P1: Gi¸ m¸y (lín h¬n) P2: gi¸ m¸y (nhá h¬n) N1: n¨ng suÊt cña m¸y lín h¬n N2: n¨ng suÊt cña m¸y nhá h¬n · X¸c ®Þnh gi¸ tr­ît Lµ gi¸ ®­îc ¸p dông cho nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc cã qu¸ tr×nh chÕ t¹o l©u dµi mµ trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o l©u dµi gi¸ trªn thÞ tr­êng thay ®æi NÕu gäi P: Lµ gi¸ ph¶i thanh to¸n P 0 gi¸ vµo thêi ®iÓm ký hîp ®ång A: tû träng cña nh÷ng chi phÝ cè ®Þnh trong tæng gi¸ B: Tû träng cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong tæng gi¸ C: Tû träng cña chi phÝ nh©n c«ng trong tæng gi¸ m0: lµ gi¸ cña nguyªn vËt liÖu dïng vµo chÕ t¹o m¸y mãc vµo thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång ml :lµ gi¸ cña nguyªn vËt liÖu dïng vµo chÕ t¹o m¸y vµo thêi kú thanh to¸n Nh­ vËy gi¸ ph¶i thanh to¸n ®èi víi 1 d©y chuyÒn m¸y mãc cã thêi h¹n chÕ t¹o hoÆc thêi h¹n di chuyÓn tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua kÐo dµi lµ: Trong ®ã A + B + C = 1. Dùa vµo c«ng thøc gi¸ tr­ît, ng­êi nhËn d©y chuyÒn s¶n xuÊt sÏ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thùc tÕ theo s¸t t×nh h×nh biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vÒ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµo thêi ®iÓm thanh to¸n. 8.2.2. X¸c ®Þnh trÞ gi¸ lisence (li - x¨ng) Ph­¬ng ph¸p ®Çu tiªn ®¸nh gi¸ trÞ gi¸ lisence (li x¨ng) ®­îc sö dông réng r·i do gi¸o s­ tiÕn sÜ Imre Koran ph¸t triÓn. Ph­¬ng ph¸p nµy dùa trªn c¬ së nguyªn lý chia sÎ lîi nhuËn mµ bªn b¸n nhËn ®­îc phÇn lîi nhuËn cña m×nh ë d¹ng phÝ li - x¨ng, thÓ hiÖn b»ng phÇn tr¨m Q lîi nhuËn hµng n¨m, hoÆc trÞ gi¸ gia t¨ng hµng n¨m, hoÆc gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng n¨m, hoÆc ®Æc tr­ng hµng n¨m kh¸c cña gi¸ trÞ khèi l­îng. Gi¸ trÞ phi li - x¨ng L, ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: L=z.i.Q Trong ®ã z: phÇn tr¨m, cã thÓ lµ tû lÖ tr¶ kú vô hoÆc tû lÖ phÝ li x¨ng i: thêi gian tÝnh theo phÇn tr¨m Q: gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc lîi nhuËn hoÆc gi¸ trÞ s¶n phÈm tÝnh b»ng tiÒn. YÕu tè z cßn cã thÓ ®­îc biÓu diÔn nh­ mét hµm l­îng t­îng tr­ng: z = f ( u,b,o,t) Trong ®ã: u: tÝnh míi cña c«ng nghÖ b: tÝnh phøc t¹p cña c«ng nghÖ o: n¨ng suÊt hoÆc hiÖu qu¶ c«ng nghÖ t: yÕu tè vÒ khèi l­îng hoÆc kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng nghÖ B¶ng 4. §iÓm tÝnh gi¸ / gi¸ trÞ c¸c biÕn sè ®éc lËp cña z ®iÓm ®Þnh gi¸ u: tÝnh míi b: tÝnh phøc t¹p o: n¨ng suÊt t: kh¶ n¨ng ¸p dông 5 Míi trªn thÕ giíi tÝnh n¨ng vµ gi¶i ph¸p phøc t¹p rÊt cao ph¹m vi nhá: kh«ng thay thÕ ®­îc 3 Ýt cã, tiªn tiÕn cã tÝnh n¨ng phøc t¹p nh­ng gi¶i ph¸p ®Æc thï cao ph¹m vi trung b×nh: cÇn thiÕt 2 ®· cã nh­ng ®· c¶i tiÕn tÝnh n¨ng vµ gi¶i ph¸p trung b×nh trung b×nh nh­ng cã c¶i tiÕn ph¹m vi trung b×nh: H÷u Ých 1 ®· cã nh­ng ®­îc cËp nhËt tÝnh n¨ng vµ gi¶i ph¸p: ®¬n gi¶n trung b×nh Ph¹m vi lín:Ph­¬ng ¸n c¶i tiÕn YÕu tè "i" ®­îc biÓu diÔn nh­ mét hµm t­¬ng ®­¬ng: i =f (v,h,e) Trong ®ã "v"- tèc ®é ph¸t triÓn/ thay ®æi c«ng nghÖ "h"- thÞ phÇn dù tÝnh cña c«ng nghÖ míi trong thÞ tr­êng s¶n phÈm; "e" - gi¸ trÞ t¸c ®éng - quy m« cña c«ng nghÖ Ph¹m vi gi¸ trÞ"z" vµ "i" cã thÓ ®­îc ®Þnh gi¸ theo c¸c b¶ng trªn ®©y ( b¶ng nµy ®· cã söa ®æi c¸c th«ng sè ban ®Çu cña Koran B¶ng 5. §iÓm ®Þnh gi¸/ gi¸ trÞ cña c¸c biÕn sè ®éc lËp "i" ®iÓm ®Þnh gi¸ v: tèc ®é ph¸t triÓn h: thÞ phÇn dù tÝnh e: gi¸ trÞ t¸c ®éng- quy m« 5 rÊt cao 3-4 n¨m c«ng nghÖ duy nh©t quy m« nhá ®ét ph¸ 3 cao 5-8 n¨m c«ng nghÖ chñ yÕu quy m« trung b×nh: tiªn tiÕn 2 trung b×nh 9-15 n¨m ngang víi c¸c c«ng nghÖ kh¸c quy m« trung b×nh hiÖn ®¹i 1 chËm chËm ph¸t triÓn réng quy m« lín gi¶i ph¸p míi C¸c gi¸ trÞ cña hai hµm "z" vµ "i" ®­îc tÝnh víi c¸c träng sè nh­ nhau vµ nh­ vËy mçi yÕu tè "z" vµ yÕu tè thêi gian"t" ®­îc tÝnh nh­ c¸c trung b×nh céng lo¹t gi¸ trÞ tÝnh ®­îc b»ng sè cña c¸c biÕn ®éc lËp Sau ®©y lµ mét vÝ dô vÒ viÖc b¸n li x¨ng cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt gang cña Ên §é cho mét nhµ m¸y lín ë ViÖt Nam. C«ng nghÖ thuéc lo¹i ®· cã vµ sö dông réng r·i. C¸c th«ng sè ®éc lËp cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ dÔ dµng nh­ sau: u: ®· cã nh­ng ®­îc cËp nhËt (1) b: tÝnh n¨ng vµ gi¶i ph¸p: ®¬n gi¶n (1) o: n¨ng suÊt trung b×nh nh­ng cã c¶i tiÕn (2) t: c«ng nghÖ c¶i tiÕn, ¸p dông ë quy m« lín (1) v: ®é ph¸t triÓn: trung b×nh (2) h: thÞ phÇn so víi c¸c c«ng nghÖ kh¸c : ngang hµng c«ng nghÖ kh¸c (2) e: quy m« trung b×nh dÉn ®Õn hiÖn ®¹i ho¸ (2) Nh­ vËy cã: z= (u + b + o + t)/4 = (1+ 1 +2+ 1)/4 = 1,25 i= (v + h + e) /3 = (2+ 2 + 2 )/3 = 2 (n¨m) Gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng n¨m ®­îc ®Þnh gi¸ víi gi¸ quèc tÕ hiÖn nay, gi¶ sö lµ 1,20 triÖu ®« la th× phÝ li x¨ng lµ: 8.3. §¸nh gi¸ hiÖu qña tµi chÝnh cña c«ng nghÖ 8.3.1 TÝnh gi¸ trÞ ghÐp (Vn) mµ mét gi¶i ph¸p c«ng nghÖ mang l¹i Vn = V0(1+r)n (tr­êng hîp l·i suÊt kh«ng ®æi qua c¸c n¨m).(*) hoÆc Vn=Vo (1+ri) (trong tr­êng hîp l·i suÊt thay ®æi qua c¸c n¨m).(**) Vo: gi¸ trÞ ban ®Çu (gi¸ trÞ hiÖn t¹i) r: l·i suÊt tÝnh theo n¨m Vn : gi¸ trÞ ghÐp t¹i n¨m thø n Tõ (*) vµ (**) ta cã hoÆc Th«ng th­êng khi lùa chän mçi mét gi¶i ph¸p c«ng nghÖ trªn c¬ së doanh thu (dù tÝnh) sÏ thu ®­îc mµ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ t¹o nªn sau khi vËn hµnh, chóng ta ph¶i tÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ hiÖn t¹i (V0) cña c¸c kho¶n doanh thu ®ã, NÕu gi¶i ph¸p c«ng nghÖ nµo mµ V0 lín h¬n th× sÏ ®­îc lùa chän. VÝ dô: cã hai gi¶i ph¸p c«ng nghÖ víi doanh thu qua n¨m nh­ sau doanh thu c¸c n¨m gi¶i ph¸p c«ng nghÖ 1 gi¶i ph¸p c«ng nghÖ2 Doanh thu n¨m thø 1 1000 2000 Doanh thu n¨m thø 2 1000 2000 Doanh thu n¨m thø 3 3000 1000 chän gi¶i ph¸p 2 8.3.2 §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng nghÖ qua chØ tiªu hiÖn gi¸ thuÇn, tû suÊt thu håi vèn néi bé. Ph©n tÝch chØ tiªu hiÖu gi¸ thuÇn (Net Present Value- NPV) HiÖn gi¸ thuÇn lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thu víi gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n chi cña mét gi¶i ph¸p c«ng nghÖ theo l·i suÊt chiÕt khÊu ®· lùa chän. Trong ®ã: NPV: gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn doanh nghiÖp cã ®­îc nhê ¸p dông c«ng nghÖ míi. R1: Doanh thu n¨m thø i cña doanh nghiÖp sau khi ®æi míi c«ng nghÖ. Ci: Chi phÝ n¨m thø i dïng ®Ó vËn hµnh c«ng nghÖ I V: gi¸ trÞ vèn ®Çu t­ ban ®Çu ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ S V: gi¸ trÞ thanh lý c«ng nghÖ vµo thêi ®iÓm ®¸o h¹n r: l·i suÊt chiÕt khÊu lùa chän n: Sè n¨m cña ®êi c«ng nghÖ NPV: cho biÕt tiÒn l·i rßng doanh nghiÖp thu ®­îc sau khi ®· chiÕt khÊu c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ thêi ®iÓm gèc theo 1 tû suÊt chiÕt khÊu nhÊt ®Þnh. NÕu NPV= 0 Doanh nghiÖp hoµ vèn khi ¸p dông gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. NPV < 0 viÖc ¸p dông gi¶i ph¸p c«ng nghÖ míi lµ kh«ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt kinh tÕ. NPV> 0 viÖc ¸p dông gi¶i ph¸p c«ng nghÖ míi vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ hÊp dÉn vÒ mÆt kinh tÕ. Tuy nhiªn viÖc dùa vµo chØ tiªu NPV ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh lùa chän c«ng nghÖ cßn phô thuéc vµo môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ ®æi míi c«ng nghÖ hay chó träng hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChØ tiªu NPV chØ lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ tuyÖt ®èi cho biÕt lîi nhuËn tuyÖt ®èi mµ kh«ng cho biÕt hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t­. ChØ tiªu nµy sÏ kh«ng chÝnh x¸c khi so s¸nh gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cã quy m« vèn kh¸c nhau hoÆc thêi h¹n ho¹t ®éng kh¸c nhau. §Ó cã thÓ so s¸nh chÝnh x¸c h¬n gi÷a hai gi¶i ph¸p c«ng nghÖ , ng­êi ta cßn xÐt thªm yÕu tè tû suÊt lîi nhuËn cña hai gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cã vèn ®Çu t­ kh¸c nhau. Tû suÊt lîi nhuËn ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc : P' = NPV % Vèn ®Çu t­ Th«ng th­êng sÏ chän gi¶i ph¸p cã tû su©t lîi nhuËn lín h¬n. Trong tr­êng hîp tû suÊt lîi nhuËn cña c¸c dù ¸n b»ng nhau, khi ®ã ph¶i c¨n cø vµo nguån vèn cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp cã vèn lín khi ®ã doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cÇn nhiÒu vèn ®Çu t­ song thu ®­îc hiÖn gi¸ thuÇn lín h¬n. NÕu doanh nghiÖp Ýt vèn, khi ®ã doanh nghiÖp sÏ chän gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cÇn Ýt vèn ®Çu t­ h¬n vµ cã hiÖn gi¸ thuÇn thÊp h¬n, tuy nhiªn vÉn cã tû suÊt lîi nhuËn b»ng tû suÊt lîi nhuËn cña dù ¸n c«ng nghÖ cÇn nhiÒu vèn h¬n. · Ph©n tÝch tû suÊt thu håi vèn néi bé (Internal Rate of Return : IRR) ChØ tiªu thu håi vèn néi bé IRR lµ mét chØ tiªu tæng hîp cho phÐp ®¸nh gi¸ møc ®é hÊp dÉn cña mét gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, vµ cã thÓ dïng vµo viÖc so s¸nh c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ cã quy m« vèn kh¸c nhau. IRR chÝnh lµ møc l·i suÊt mµ nÕu dïng nã lµm hÖ sè chiÕt khÊu néi bé ®Ó tÝnh chuyÓn c¸c kho¶n thu mµ mét gi¶i ph¸p c«ng nghÖ ®em l¹i vµ chi phÝ dïng ®Ó ®æi míi, vËn hµnh c«ng nghÖ vÒ mÆt b»ng thêi gian hiÖn t¹i th× doanh ghu sÏ c©n b»ng víi tæng chi phÝ (NPV = 0). Theo c«ng thøc tÝnhNPV ë trªn chóng ta thÊy NPV lµ ®¹i l­îng thay ®æi theo quan hÖ tû lÖ nghÞch víi l·i suÊt chiÕt khÊu r. l·i lç IRR o r NPV Do ®ã ph¶i cã mét gi¸ trÞ r mµ khi dïng nã ®Ó tÝnh to¸n, gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn NPV cña dù ¸n sÏ triÖt tiªu. Gi¸ trÞ r nµy chÝnh lµ tû sè thu håi vèn néi bé IRR. Nh­ vËy IRR lµ tû suÊt chiÕt khÊu tho¶ m·n ®¼ng thøc: Trong ®ã: Ri : doanh thu n¨m thø i mµ c«ng nghÖ ®em l¹i. Ci: chi phÝ n¨m thø i dïng ®Ó vËn hµnh c«ng nghÖ. n: sè n¨m cña ®êi c«ng nghÖ. IRR: tû sè thu håi vèn néi bé dïng ®Ó tÝnh chuyÓn dßng l­u chuyÓn doanh thu vµ chi phÝ. §èi víi mét dù ¸n ®æi míi c«ng nghÖ kh¶ thi IRR t×m ®­îc ph¶i kh«ng nhá h¬n tû suÊt hoµn vèn tèi thiÓu cña nhµ ®Çu t­ vµ kh«ng thÓ nhá h¬n l·i suÊt vay vèn thùc tÕ tõ ng©n hµng ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ. Ph­¬ng ph¸p tÝnh IRR. Kh«ng cã c«ng thøc trùc tiÕp ®Ó tÝnh IRR. Trªn thùc tÕ cã thÓ ¸p dông 3 ph­¬ng ph¸p sau ®©y: - Ph­¬ng ph¸p thö. Ph­¬ng ph¸p thö dïng b¶ng tÝnh s½n gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn theo c¸c tû lÖ chiÕt khÊu r kh¸c nhau ®ª tho¶ m·n c«ng thøc IRR. TrÞ sè nµo tho¶ m·n c«ng thøc th× ®ã lµ IRR cÇn t×m. - Ph­¬ng ph¸p ®å thÞ. LËp hÖ trôc to¹ ®é, trôc hoµnh lµ gi¸ trÞ cña c¸c tû lÖ chiÕt khÊu r, trôc tung lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn. Quan hÖ gi÷a NPV vµ r lµ quan hÖ tû lÖ nghÞch ®­îc biÓu diÔn thµnh mét ®­êng cong. §­êng cong nµy sÏ c¾t trôc hoµnh t¹i mét ®iÓm. Hoµnh ®é ®iÓm ®ã chÝnh lµ IRR cÇn t×m. - Ph­¬ng ph¸p néi suy. Tõ gi¸ trÞ r1 vµ r2 cho ra NPV1 > 0 vµ NPV2 < 0 ta cã thÓ tÝnh ®­îc IRR n»m gi÷a r1vµ r2. Trong ®ã: r1: l·i suÊt chiÕt khÊu nhá h¬n. r2: l·i suÊt chiÕt khÈu lín h¬n. NPV1: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn d­¬ng øng víi r1. NPV2: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i thuÇn ©m øng víi r2. NÕu lùa chän r1, r2 sao cho gi¸ trÞ cña chóng chªnh lÖch nhau kh«ng nhiÒu (r2-r1≤5%) th× kÕt qu¶ tÝnh IRR sÏ cã ®é chÝnh x¸c cao chÊp nhËn ®­îc 8.3.3. Ph©n tÝch thêi gian hoµ vèn vµ thêi ®iÓm hoµ vèn Thêi gian hoµn vèn (T) Lµ kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó c¸c kho¶n thu nhËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ (do viÖc ¸p dông c«ng nghÖ mang l¹i) vµ khÊu hao ®ñ bï ®¾p chi phÝ ban ®Çu bá ra ®Ó CGCN. T: thêi gan thu håi vèn TV: tæng vèn ®Çu t­ cho chuyÓn giao c«ng nghÖ LN: lîi nhuËn rßng b×nh qu©n n¨m KH: møc khÊu hao TSC§ Lîi nhuËn rßng = lîi nhuËn tr­íc thuÕ - thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Thêi gian thu håi vèn cho biÕt thêi gian cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ thu håi kho¶n vèn ®Çu t­ dïng ®Ó CGCN. Thêi gian thu håi vèn (T) cµng thÊp cµng tèt. §iÓm hoµ vèn §iÓm hoµ vèn lµ t¹i ®ã tæng doanh thu = tæng chi phÝ P Qoc Q lç l·i E Po TR TC VC FC Ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn ®Ó x¸c ®Þnh lîi nhuËn thu ®­îc trªn c¬ së thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ ®Ó biÕt ®­îc víi s¶n l­îng bao nhiªu th× doanh nghiÖp cã l·i TR :tæng doanh thu VC: chi phÝ biÕn ®æi FC: chi phÝ cè ®Þnh P0: gi¸ b¸n hoµ vèn Q0: s¶n l­îng hoµ vèn E: ®iÓm hoµn vèn P: gi¸ dù kiÕn Q: s¶n l­îng dù kiÕn X©y dùng c«ng thøc: VC = v. Q (v chi phÝ biÓn ®æi trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm) TC = VC + FC TR= P. Q X¸c ®Þnh s¶n l­îng hoµ vèn Q0 T¹i thêi ®iÓm E khi ®ã TR = TC VC + FC = PQ VQ0 + FC = PQ0 Doanh thu t¹i ®iÓm hoµn vèn X¸c ®Þnh gi¸ hoµn vèn P0 . T¹i thêi ®iÓm hoµn vèn P0. Q0- Q0v = FC X¸c ®Þnh lîi nhuËn t¹i ®iÓm hoµn vèn (P- v) lµ l·i suÊt gép trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm - NÕu Q0 ; TR0 < 50% Q thiÕt kÕ, TR thiÕt kÕ cã thÓ chÊp nhËn gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vÒ mÆt hoµ vèn v× l­îng s¶n suÊt ra ®· bï ®¾p ®­îc chi phÝ thiÕt kÕ. - NÕu Q0 ; TR0 > 50% Q thiÕt kÕ TR thiÕt kÕ sÏ kh«ng chÊp nhËn ®­îc vÒ mÆt hßa vèn . V× vËy ph¶i t×m c¸ch gi¶m Q0 - HiÖu sè (Q thiÕt kÕ - Qo ) cµng nhá cµng tèt 8.4. Ph©n tÝch vÒ ®iÒu kiÖn thanh to¸n Khi CGCN, chóng ta cã thÓ thanh to¸n theo ph­¬ng thøc tr¶ gän, hoÆc tr¶ gãp. Trªn quan ®iÓm cña ng­êi mua, chóng ta ph¶i tÝnh to¸n xem trong hai ph­¬ng thøc tr¶ tiÒn th× ph­¬ng thøc nµo cã lîi cho m×nh th× ph­¬ng thøc ®ã sÏ ®­îc chän (ph­¬ng thøc tr¶ Ýt tiÒn nhÊt). C¬ së ®Ó so s¸nh ®ã lµ dùa vµo l·i suÊt ng©n hµng vµ thêi h¹n thanh to¸n tæng sè tiÒn thanh to¸n thùc tÕ trong ( n ) n¨m. 8.4.1. Tr¶ gãp Lµ viÖc chóng ta tiÕn hµnh tr¶ tiÒn thµnh nhiÒu ®ît kh¸c nhau trong thêi h¹n thanh to¸n (n) n¨m. Sè tiÒn tr¶ mçi lÇn cã thÓ b»ng nhau, hoÆc kh¸c nhau. Sè tiÒn tr¶ gãp mçi ®ît lµ kh¸c nhau Sè tiÒn thùc tÕ ph¶i tr¶ tÝnh ®Õn ®Çu n¨m thø (n) lµ: Trong ®ã: FVn: tæng gi¸ trÞ t­¬ng lai c¸c kho¶n tiÒn tr¶ gãp kh¸c nhau ph¸t sinh ë ®Çu c¸c n¨m. A0: sè tiÒn ph¶i tr¶ vµo ®Çu n¨m thø 1 A1 : sè tiÒn ph¶i tr¶ vµo ®Çu n¨m thø 2 An :sè tiÒn ph¶i tr¶ vµo ®Çu n¨m thø n r :l·i suÊt n¨m n : thêi h¹n thanh to¸n Sè tiÒn tr¶ gãp mçi ®ît lµ nh­ nhau. Nh­ vËy sè tiÒn thùc tÕ ph¶i tr¶ tÝnh ®Õn cuèi kú thanh to¸n lµ: Trong ®ã: FVn: tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n tr¶ gãp b»ng nhau ph¸t sinh ë cuèi c¸c n¨m A: lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ ®Òu ®Æn vµo mçi ®ît trong kú tr¶ gãp (n) n¨m r: l·i suÊt n¨m n: thêi h¹n thanh to¸n 8.4.2. Tr¶ gän Tr¶ gän lµ viÖc ng­êi mua tiÕn hµnh tr¶ toµn bé sè tiÒn vµo thêi ®iÓm thanh to¸n. §Ó so s¸nh hiÖu qu¶ cña hai ph­¬ng ph¸p tr¶ gän vµ tr¶ gãp ng­êi thanh to¸n ta ph¶i: - TÝnh ®­îc gi¸ trÞ t­¬ng lai ( gi¸ trÞ ghÐp) trong n n¨m ( sè thêi h¹n ¸p dông cho ph­¬ng ph¸p tr¶ gãp) cña sè tiÒn ®· tr¶ gän mét lÇn Khi ®ã FVn = PV (1+r)n Trong ®ã: FVn : Gi¸ trÞ t­¬ng lai cña sè tiÒn ®· tr¶ gän mét lÇn PV: sè tiÒn tr¶ gän mét ®ît r: l·i suÊt n¨m n: ¸p dông cho ph­¬ng ph¸p tr¶ gãp Trªn c¬ së ®· tÝnh to¸n ®­îc giÊ trÞ t­¬ng lai cña c¸c kho¶n tiÒn tr¶ gãp nhiÒu ®ît vµ tr¶ gän mét ®ît chóng ta sÏ lÇn l­ît so s¸nh gi÷a c¸c gi¸ trÞ t­¬ng lai ®ã ®Ó lùa chän mét ph­¬ng ¸n thanh to¸n cã sè tiÒn ph¶i tr¶ thÊp nhÊt. kÕt luËn Ngµy nay khoa häc- c«ng nghÖ ®ang thùc sù trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt chi phèi trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c¸c quèc gia vµ c¸c doanh nghiÖp. ViÖc n¾m b¾t, lµm chñ tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn ®¹i sÏ ®em l¹i sù ph¸t triÓn l©u dµi, bÒn v÷ng æn ®Þnh cho quèc gia còng nh­ lîi thÕ c¹nh tranh tuyÖt ®èi cho mçi doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay vÊn ®Ò ®æi míi, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ trong n­íc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña nÒn kinh tÕ vµ lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®Ó chóng ta ®i lªn x©y dùng CNXH mµ tr­íc m¾t lµ ®Õn n¨m 2020 ®­a n­íc ta c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. Con ®­êng ®Ó chóng ta c¸ch t©n c«ng nghÖ ng¾n nhÊt lµ CGCN tõ n­íc ngoµi vµo trong n­íc. Tuy nhiªn viÖc CGCN tõ n­íc ngoµi vµo trong n­íc cã mang l¹i hiÖu qu¶ mong muèn hay kh«ng l¹i hoµn toµn phô thuéc vµo phÝa chóng ta. §Ó ho¹t ®éng CGCN n­íc ngoµi vµo trong n­íc thùc sù ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶ ®ßi hái chóng ta ph¶i lµm tèt mäi vÊn ®Ò cã liªn quan ®ã lµ tõ nh÷ng vÊn ®Ò mang tÇm vÜ m« nhµ n­íc vÒ ®Þnh h­íng, môc tiªu, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn khoa häc- c«ng nghÖ cña quèc gia cho ®Õn nh÷ng gi¶i ph¸p, kÕ ho¹ch cô thÓ vÒ ®æi míi c«ng nghÖ trong ph¹m vi mçi doanh nghiÖp. C¸c môc tiªu chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p ë tÇm vÜ m« vÒ ph¸t triÓn khoa häc- c«ng nghÖ ph¶i lu«n lu«n mang tÇm chiÕn l­îc l©u dµi dùa trªn ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña quèc gia, ®ãng vai trß chØ ®¹o dÉn d¾t c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt theo môc tiªu chung ®· ®Þnh s½n. Trong khi ®ã mäi ho¹t ®éng ®æi míi vµ CGCN ë mçi doanh nghiÖp ph¶i theo s¸t thùc tÕ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, thanh to¸n, vµ nhu cÇu thÞ tr­êng ®Ó tiÕn hµnh ®æi míi c«ng nghÖ theo môc tiªu ®Þnh h­íng cña Nhµ n­íc. Cã nh­ vËy, ho¹t ®éng CGCN míi thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cho b¶n th©n doanh nghiÖp vµ t¨ng tiÒm lùc khoa häc- c«ng nghÖ cho ®Êt n­íc, lµ c¬ së v÷ng ch¾c ®Ó ®Êt n­íc ta ®i vµo CNH- H§H thµnh c«ng. Víi nh÷ng lý luËn chung vÒ lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp cho nÒn kinh tÕ vµ mçi doanh nghiÖp cô thÓ cïng víi c¸c gi¶i ph¸p mang tÇm vÜ m« vµ c¸c gi¶i ph¸p ë gãc ®é vi m« ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c CGCN n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, ng­êi viÕt hy väng r»ng kho¸ luËn nµy sÏ cã nh÷ng ®ãng gãp, nhÊt ®Þnh vÒ lý luËn vµ thùc tÕ cho c«ng t¸c ®æi míi vµ CGCN ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o [1] Bé luËt d©n sù n­íc CHXHCNVN, ban hµnh ngµy 9/1/1995 [2] B¸o lao ®éng sè 9/1996 [3] Ch­¬ng tr×nh kü thuËt vÒ c«ng nghÖ vËt liÖu thµnh c«ng sau ba n¨m ho¹t ®éng - T¹p chÝ NhÞp sèng C«ng nghiÖp sè 21/2002 [4] Gi¸o s­ - PTS T« Xu©n D©n, PTS Vò Xu©n Léc - Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ- Nhµ xuÊt b¶n Hµ Néi,1997 [5] TrÇn H÷u Dòng - Thö ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng b¾t kÞp c¸c n­íc l¸ng giÒng cña ViÖt Nam - T¹p chÝ nghiªn cøu kinh tÕ sè 286- th¸ng9/ 2000 [6] Bïi Hång §íi - C«ng ty cho thuª tµi chÝnh Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam - T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o sè 11 /2001 [7] NguyÔn Hoµng Gi¸p - Khai th¸c m«i tr­êng kinh tÕ quèc tÕ cho CNH - H§H - T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 267- th¸ng 9/ 2000 [8] NguyÔn V¨n H¶o, ChuyÓn giao c«ng nghÖ tõ NhËt B¶n vµo c¸c n­íc ASEAN, luËn v¨n th¹c sü khoa häc kinh tÕ - Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng. [9] Linh Hoa - Ngµnh xi m¨ng ViÖt Nam, C«ng nghÖ l¹c hËu n¨ng lùc yÕu - B¸o Khoa häc vµ Ph¸t triÓn sè 44 ngµy 31/10-6/11/2002 [10] NguyÔn M¹nh Hïng - Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm c«ng nghiÖp ViÖt Nam - T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o sè th¸ng 11/2002 [11] NguyÔn M¹nh Hïng - Thùc tr¹ng ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ trong doanh nghiÖp c«ng nghiÖp Nhµ n­íc - T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o sè th¸ng 11/2002 [12] Phan Lª - C«ng ty thuª tµi chÝnh m« h×nh phï hîp víi doanh nghiÖp võa vµ nhá - T¹p chÝ Kinh tÕ vµ Dù b¸o sè 11/2001 [13] Lª Huy Kh«i - H­íng ®i nµo cho ngµnh thÐp ViÖt Nam - T¹p chÝ Con sè vµ Sù kiÖn sè 8/2002 [14] Vò ChÝ Léc- Gi¸o tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ - Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng, 1998 [15] Vò ChÝ Léc - Gi¸o tr×nh ®Çu t­ n­íc ngoµi - Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng - NxbGD 1997 [16]Vâ §¹i L­îc CNH-H§H ViÖt Nam ®Õn n¨m 2000, NXB Khoa häc x· héi , 1996 [32] NguyÔn Thanh ThÞnh - §µo Duy TÝnh, Lª Dòng - Quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng nghiªn cøu khoa häc vµ triÓn khai c«ng nghÖ ë ViÖt Nam (mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn) - NXB chÝnh trÞ quèc gia, 1999 [17] Kú Minh - B¶o Ch©u - TriÓn väng cña ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin ë n­íc ta - T¹p chÝ Con sè vµ Sù kiÖn sè quý I/2002 [18] NghÞ ®Þnh 45/1998/ N§-CP ban hµnh ngµy 01/7/1998 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ . [19] TiÕn sü L­u V¨n Nghiªm - §Þnh h­íng thÞ tr­êng trong ph¸t triÓn c«ng nghÖ ®­êng s¾t tr­íc tiÕn ®é héi nhËp - T¹p chÝ kinh tÕ vµ Dù b¸o sè 6/ 2002 [20] D­¬ng Ngäc - C¸ch m¹ng t¹o søc bËt cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trë thµnh mét quèc gia C«ng nghiÖp vµo 2020 - Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam , sè Quèc Kh¸nh 02/9/2002 [21] Gi¸o s­ NguyÔn §×nh Phan - CNH- H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n , t¹p chÝ KCM ngµy 3/1998 [22] Ph¸p lÖnh B¶o hé quyÒn së h÷u c«ng nghÖ ngµy 28/01/ 1989 [23] Ph­¬ng h­íng nhiÖm vô kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Kinh tÕ - X· héi 5 n¨m 2001- 2005 - Bao c¸o cña Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng kho¸ VIII t¹i §¹i héi §¶ng IX. [24] QuyÕt ®Þnh 2109/1997 Q§BKHHCN & MT . Quy ®Þnh vÒ nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qua sö dông.. Quy ®Þnh vÒ nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ ®· qua sö dông cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng [25] Danh S¬n, §æi míi c«ng nghÖ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc vë ViÖt Nam - Thùc tr¹ng vÊn ®Ò vµ gi¶i ph¸p - T¹p chÝ Nghiªn cøu kinh tÕ sè 264 th¸ng 5/2000 [26] T¹p chÝ c«ng nghiÖp sè 20/ 1999 [27] T¹p chÝ c«ng nghiÖp quý I/2002 [28] T¹p chÝ c«ng nghiÖp sè 20/2002 [29] T¹p chÝ Kinh tÕ ViÖt Nam vµ thÕ giíi, sè 71 xuÊt b¶n th¸ng 6/1999 [30] §oµn Ch©u Thanh- ChuyÓn giao c«ng nghÖ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam trong c«ng cuéc CNH- H§H nÒn kinh tÕ, LuËn v¨n th¹c sü kinh tÕ - Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng [31] Thêi b¸o kinh tÕ ViÖt Nam ngµy 22/3/1995 [32] NguyÔn Thanh ThÞnh - §µo Duy ThÞnh - Lª Dòng - Quy ho¹ch ph¸t triÓn hÖ thèng nghiªn cøu khoa häc vµ triÓn khai c«ng nghÖ ë ViÖt Nam. (Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn) - NXB chÝnh trÞ quèc gia, 1999 [33] TrÇn V¨n Thä, CNH ViÖt Nam trong thêi ®¹i ch©u ¸- Th¸i B×nh D­¬ng, NXB TP. HCM, 1997 [34] TiÕn sü Bïi Anh TuÊn T¹o viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng qua ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam . NXB Thèng kª Hµ Néi, 2000 [35] Vò H÷u Töu - Kü thuËt nghiÖp vô Ngo¹i th­¬ng - Tr­êng §¹i häc Ngo¹i th­¬ng - NXB gi¸o dôc ,1998 [36] Quèc Tr­êng vµ Minh Ph­¬ng -Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam 10 n¨m ®æi míi vµ ph¸t triÓn - Kinh tÕ vµ Dù b¸o th¸ng 6/ 2002 [37] Thanh Xu©n - Th­¬ng m¹i ®iÖn tö cßn " xa l¹" víi Doanh nghiÖp ViÖt Nam - B¸o Khoa häc vµ Ph¸t triÓn sè 50 ngµy 12/12/2002 [38] V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng kho¸ VIII, IX Phô lôc Hîp ®ång mÉu vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ cña escap Hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a (Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty cung cÊp, gäi t¾t lµ "Bªn giao" vµ (Tªn ®Çy ®ñ cña c«ng ty tiÕp nhËn, gäi t¾t lµ "Bªn nhËn") më ®Çu (preamble) Hîp ®ång nµy dùa trªn sù tho¶ thuËn sau ®©y cña c¸c bªn a. Bªn giao cã mét bÝ quyÕt cã gi¸ trÞ vµ ®­îc chøng thùc kh¶ n¨ng th­¬ng m¹i trong thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt. (s¶n phÈm). b. Bªn giao ®· thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc s¶n xuÊt vµ b¸n (s¶n phÈm) qua. "mét sè" n¨m. c. Bªn giao cã quyÒn vµ kh¶ n¨ng chuyÓn giao bÝ quyÕt nµy cho bªn nhËn. d. Bªn nhËn cã mong muèn vµ kh¶ n¨ng ®Ó nhËn bÝ quyÕt nµy tõ Bªn giao vµ mong muèn s¶n xuÊt. (s¶n phÈm). e. C¸c bªn ký kÕt cïng nhau chê ®îi sù thµnh c«ng cña viÖc sö dông bÝ quyÕt, sù thµnh c«ng trong s¶n xuÊt vµ b¸n. f. (c¸c kh¶ n¨ng vµ dù tÝnh kh¸c) 1. C¸c ®Þnh nghÜa (definitions) a. "S¶n phÈm" lµ c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc liÖt kª vµ ghi râ trong phô lôc . b. "C«ng nghÖ" lµ bÝ quyÕt s¶n xuÊt, c¸c kü n¨ng, kü thuËt vµ qu¸ tr×nh cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm ghi trong phô lôc. c. "Th«ng tin kü thuËt" lµ toµn bé c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ cÇn thiÕt ®Ó øng dông vµ sö dông c«ng nghÖ, ®Ó thiÕt kÕ, thö nghiÖm, triÓn khai s¶n xuÊt chÕ biÕn, sö dông, vËn hµnh, ®¹i tu, b¶o tr×, thay ®æi hoÆc chÕ t¹o l¹i s¶n phÈm. Th«ng tin nh­ vËy bao gåm nh­ng kh«ng chØ giíi h¹n bëi chØ dÉn, tÝnh to¸n d. "Tµi liÖu" cã nghÜa lµ c¸c tµi liÖu kh¸c ®­îc ghi trong ®iÒu 4.1 sau ®©y: e. "Gióp ®ì kü thuËt" nghÜa lµ sù gióp ®ì cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o r»ng c¸c s¶n phÈm tho¶ m·n c¸c chØ tiªu kü thuËt hoÆc/ vµ ®Ó lo¹i bá khã kh¨n hay c¸c thiÕu sãt trong viÖc ¸p dông c«ng nghiÖp. f. "Kü thuËt viªn" nghÜa lµ bÊt cø ng­êi qu¶n lý, ng­êi ®µo t¹o, ng­êi lµm c«ng hay lµ cè vÊn do Bªn giao göi tíi Bªn nhËn víi môc ®Ých thùc hiÖn gióp ®ì kü thuËt. g. "L·nh thæ" nghÜa lµ n­íc bªn nhËn vµ c¸c l·nh thæ kh¸c thÝch hîp. h. "Gi¸ b¸n tÞnh" lµ tæng gi¸ ghi trong ®¬n hµng cña s¶n phÈm ®­îc bªn nhËn b¸n hoÆc sö dông kh«ng trõ ®i c¸c phÝ nµo ngoµi c¸c chi phÝ d­íi ®©y vµ chØ ë møc ®é c¸c chi phÝ nµy ®· thùc sù tån t¹i vµ ®­îc ghi trong tæng gi¸ ®¬n hµng. - ChiÕt khÊu (Discounts) - L·i vµ c¸c phô phÝ (Returns and Allowances) - Hoa hång tiªu thô (Sales Commissions) - ThuÕ kinh doanh (Sales Taxes) - Chi phÝ bao gãi, chuyªn trë vµ b¶o hiÓm cho viÖc tiªu thô. - Chi phÝ ®Çy ®ñ c¸c cÊu kiÖn kh«ng thuéc vµo nguån cung cÊp. i. "ChÝnh phñ" nghÜa lµ chÝnh phñ quèc gia, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan cña hä. j. "BÊt kh¶ kh¸ng" nghÜa lµ nh÷ng sù kiÖn v­ît qu¸ tÇm kiÓm so¸t cña mét trong c¸c bªn vµ ng¨n c¶n hay lµm chËm trÔ viÖc thùc hiÖn nµy bao gåm, nh­ng kh«ng chØ giíi h¹n bëi chiÕn tranh, c¸c cuéc næi lo¹n, c¸c cuéc næi dËy, c¸c hµnh ®éng ph¸ ho¹i, c¸c cuéc ®×nh c«ng, sù ®ãng cöa g©y ¸p lùc hay c¸c h×nh thøc l·n c«ng, viÖc ®­a ra ®¹o luËt hay c¸c ®iÒu chØnh míi cña chÝnh phñ, ch¸y, næ, hay c¸c tai n¹n tù nhiªn kh«ng thÓ tr¸nh ®­îc, lò lôt, ®éng ®Êt hay c¸c hiÖn t­îng tù nhiªn kh«ng b×nh th­êng. 2. Ph¹m vi c«ng nghÖ (Scope of Technology) Bªn giao ®ång ý chuyÓn c«ng nghÖ mµ Bªn giao ®· dïng cho Bªn nhËn vµo ngµy hîp ®ång b¾t ®Çu cã hiÖu lùc cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®· ®­îc chØ râ ë phô lôc. C«ng nghÖ ph¶i phï hîp vÒ mäi mÆt ®èi víi c¸c chi tiÕt vÒ s¶n l­îng, hiÖu qu¶ vµ l­îng th¶i chÊt « nhiÔm ®­îc ghi trong phô lôc . 3. L·nh thæ vµ ®Æc quyÒn (Territory and Exclusivity) 3.1. Sö dông c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm (Use of Technolgy and Manufacture of productions) a. Bªn nhËn cã ®éc quyÒn sö dông c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong ph¹m vi l·nh thæ, hoÆc, b. Bªn nhËn cã quyÒn sö dông c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm trong ph¹m vi l·nh thæ. 3.2. B¸n s¶n phÈm (Sale of productions) a. Bªn nhËn cã ®éc quyÒn b¸n s¶n phÈm ë ph¹m vi l·nh thæ vµ trªn thÕ giíi, hoÆc, b. Bªn nhËn cã ®éc quyÒn b¸n s¶n phÈm ë ph¹m vi l·nh thæ, hoÆc, c. Bªn nhËn cã quyÒn b¸n c¸c s¶n phÈm ë trong ph¹m vi l·nh thæ vµ trªn thÕ giíi. Bªn giao cã quyÒn b¸n trùc tiÕp c¸c s¶n phÈm trong ph¹m vi l·nh thæ hoÆc th«ng qua c¸c bªn thø ba. 3.3. ChuyÓn giao c«ng nghÖ tõ bªn nhËn tíi c¸c bªn thø ba (Transfer of the Technology by the Receiver to Third Parties) a. Theo ®iÒu kho¶n cña ®iÒu 12 vÒ (gi÷ bÝ mËt), bªn nhËn cã quyÒn chuyÓn giao c«ng nghÖ cho c¸c bªn thø ba trong ph¹m vi l·nh thæ, hoÆc, b. (Kh«ng cã ®iÒu kho¶n chuyÓn giao cña bªn nhËn) 4. ChuyÓn giao c«ng nghÖ (Transfer of Technology) Bªn giao ®ång ý cung cÊp mäi tµi liÖu, ®µo t¹o hç trî kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp víi c¸c chØ tiªu kü thuËt ®· ®­a ra ë phÇn phô lôc A vµ phï hîp víi thêi h¹n ®Æt ra trong môc 4.4. d­íi ®©y. 4.1. Tµi liÖu (Documentation) 4.1.1. Ph¹m vi cña tµi liÖu. Tµi liÖu ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm bao gåm nh­ng kh«ng chØ giíi h¹n trong: a. C¸c b¶n vÏ, s¬ ®å kü thuËt vµ thiÕt kÕ cho s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p. b. C¸c chØ tiªu kü thuËt. c. Danh môc nguyªn liÖu d. B¶ng tÝnh to¸n tæng hîp e. Quy tr×nh vµ sè liÖu cho kiÓm tra, thö nghiÖm vµ quy tr×nh kiÓm tra chÊt l­îng. f. C¸c quy tr×nh s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p g. S¸ch h­íng dÉn vËn hµnh vµ b¶o d­ìng h. PhÇn mÒm m¸y tÝnh i. C«ng thøc vµ biÓu ®å j. Nh÷ng tµi liÖu thÝch hîp kh¸c. 4.1.2. H×nh thøc tµi liÖu. Tµi liÖu ph¶i ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ in râ rµng. Ng«n ng÷ cña tµi liÖu, bao gåm c¸c b¶n vÏ, b¶n m« t¶, c¸c thiÕt kÕ ®­îc viÕt hoµn toµn b»ng "Ng«n ng÷". C¸c sè ®o ghi hoµn toµn theo hÖ mÐt. 4.1.3. Nh÷ng sai sãt cña tµi liÖu. BÊt cø sai sãt nµo trong tµi liÖu ph¶i söa ch÷a kh«ng chËm trÔ b»ng c¸ch thay ®æi, më réng, hoµn chØnh hay bÊt cø ph­¬ng tiÖn thÝch hîp nµo kh¸c. 4.1.4. Sai sãt trong phÇn mÒm cña m¸y vi tÝnh. PhÇn mÒm cña m¸y vi tÝnh bÞ háng bëi bÊt cø lý do nµo trong thêi h¹n cña hîp ®ång ®­îc Bªn giao thay thÕ ngay lËp tøc, Bªn nhËn kh«ng ph¶i chÞu phÝ tæn. 4.1.5. Nh÷ng thay ®æi trong tµi liÖu. TÊt c¶ mäi sù n©ng cao, thay ®æi, bæ sung, söa l¹i hay lµ nh÷ng thay ®æi kh¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ®èi víi bÊt cø tµi liÖu nµo thuéc hîp ®ång nµy sÏ ®­îc cung cÊp ngay cho Bªn nhËn. 4.1.6. QuyÒn së h÷u tµi liÖu: KÓ tõ lóc cung cÊp, tÊt c¶ c¸c tµi liÖu ®­îc cung cÊp cho Bªn nhËn cã liªn quan ®Õn hîp ®ång nµy trë thµnh së h÷u cña Bªn nhËn. 4.2. §µo t¹o (Training): 4.2.1. Ph¹m vi cña ®µo t¹o. Bªn giao ®ång ý ®µo t¹o nh©n sù cho Bªn nhËn víi mäi kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm phï hîp víi chØ tiªu kü thuËt ë phÇn phô lôc A. 4.2.2. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. Trong vßng. ngµy kÓ tõ khi hîp ®ång cã hiÖu lùc, c¸c bªn ký kÕt sÏ tho¶ thuËn: a. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, b. Thñ tôc kiÓm tra thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh thµnh c«ng cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, bao gåm (nh­ng kh«ng giíi h¹n bëi) b¶n th©n viÖc kiÓm tra, tiªu chuÈn x¸c ®Þnh ng­êi ®µo t¹o ®· thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh, tû lÖ ng­êi ®­îc ®µo t¹o ph¶i ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn nµy tr­íc khi viÖc ®µo t¹o ®­îc coi lµ kÕt thóc. c. Ngµy b¾t ®Çu vµ kÕt thóc ®µo t¹o. d. N¬i ®µo t¹o c. Sè ng­êi ®­îc ®µo t¹o. f. Tªn vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña nh÷ng ng­êi ®­îc ®µo t¹o. g. Thñ tôc ®Ó thay thÕ ng­êi d¹y khi thÊy kh«ng thÝch hîp trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o. 4.2.3. Sù thay thÕ ng­êi d¹y. Kh«ng cã ng­êi d¹y nµo ®· ®­îc nhÊt trÝ chän l¹i cã thÓ bÞ thay thÕ b»ng ng­êi d¹y kh¸c mµ kh«ng cã v¨n b¶n ®ång ý cña Bªn nhËn. 4.2.4. Ng«n ng÷ cña ®µo t¹o. Ng«n ng÷ cña ®µo t¹o sÏ hoµn toµn lµ "… Ng«n ng÷". Bªn giao cam kÕt cung cÊp s¸ch ®µo t¹o vµ c¸c tµi liÖu gióp ®ì ®µo t¹o cÇn thiÕt kh¸c b»ng "Ng«n ng÷". 4.2.5. Chi phÝ ®µo t¹o: Chi phÝ ®µo t¹o do Bªn nhËn chÞu chi phÝ ®­îc tÝnh theo giê gÆp gì gi÷a ng­êi d¹y vµ c¸c häc viªn. Thêi gian cña ng­êi d¹y cÊp cao ®­îc tÝnh theo ... "Sè tiÒn"... "lo¹i tiÒn" mét giê. Chi phÝ cho ®µo t¹o ®­îc gëi b»ng ho¸ ®¬n hµng th¸ng, tiÒn ®­îc tr¶ trong vßng "sè ngµy" kÓ tõ khi nhËn ho¸ ®¬n. 4.2.6. C¸c chi phÝ ®i l¹i, chi phÝ cho ¨n ë vµ c¸c phÝ tæn kh¸c cho häc viªn do Bªn nhËn chÞu, kÓ c¶ göi häc viªn (hay gi¸o viªn) vµo mét n­íc kh¸c bªn "n­íc Bªn giao". 4.2.7. KÕt thóc ®µo t¹o. Vµo cuèi kú ®µo t¹o, Bªn giao vµ Bªn nhËn hay c¸c ®¹i diÖn cña hä sÏ tæ chøc kiÓm tra. NÕu mét tû lÖ tho¶ thuËn c¸c häc viªn ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chuÈn th× Bªn giao vµ bªn nhËn cung cÊp chøng nhËn ®· hoµn thµnh ®µo t¹o víi ch÷ ký cña hai bªn. MÉu chøng nhËn ®­îc ghi ë phÇn phô lôc B. 4.2.8. Kh«ng thµnh c«ng trong viÖc kÕt thóc ®µo t¹o. NÕu vµo cuèi cïng ®µo t¹o mét tû lÖ häc viªn ®­îc tho¶ thuËn ®¹t kh«ng ®ñ tiªu chuÈn th× bªn nhËn cã quyÒn yªu cÇu tæ chøc ®µo t¹o thªm trong kho¶ng thêi gian hîp lý. Mçi bªn chÞu phÝ tæn cña m×nh cho viÖc ®µo t¹o thªm, trõ khi cã sù tho¶ thuËn kh¸c. 4.3. Gióp ®ì kü thuËt (Technical Assistance) 4.3.1. Gióp ®ì kü thuËt tr­íc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. Trong giai ®o¹n tr­íc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt bªn giao sÏ gióp bªn nhËn nh­ sau. 4.3.2. Gióp ®ì kü thuËt trong khi b¾t ®Çu. Trong khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt cho ®Õn khi giÊy chøng nhËn s½n sµng s¶n xuÊt chÝnh thøc ®­îc cÊp (nh­ ®Ò ra ë môc 4.5) d­íi ®©y, bªn giao ®ång ý cung cÊp c¸c kü thuËt viªn cã tr×nh ®é thÝch øng cho nhµ m¸y cña bªn nhËn ®Ó t­ vÊn, h­íng dÉn, gióp ®ì vµ hç trî bªn nhËn nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt s¶n phÈm ®óng víi chØ tiªu kü thuËt ®Ò ra ë phÇn phô lôc . 4.3.3. Gióp ®ì kü thuËt trong khi s¶n xuÊt chÝnh thøc. Theo yªu cÇu cña bªn nhËn, bªn giao ®ång ý cung cÊp ngay lËp tøc, gióp ®ì kü thuËt vµ bÊt cø lóc nµo trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång b»ng ®iÖn tho¹i, b»ng th­ tõ, b»ng c¸ch göi c¸c kü thuËt viªn thÝch hîp tíi n¬i s¶n xuÊt hay b»ng bÊt cø ph­¬ng tiÖn nµo kh¸c thÝch hîp víi t×nh h×nh diÔn ra lóc ®ã. 4.3.4. Nh©n sù thùc hiÖn gióp ®ì kü thuËt. TÊt c¶ c¸c kü thuËt viªn mµ bªn giao cung cÊp cho bªn nhËn ®Ó gióp ®ì kü thuËt ph¶i cã tr×nh ®é phï hîp, cã kinh nghiÖm thÝch hîp vµ søc khoÎ tèt. NÕu bªn nhËn yªu cÇu, bªn giao ph¶i göi mét b¶n lý lÞch ®Çy ®ñ cña mçi kü thuËt viªn cho bªn nhËn tr­íc khi lùa chän c¸c kü thuËt viªn ®Ó gióp ®ì kü thuËt cho bªn nhËn. Bªn nhËn cã thÓ cã quyÒn víi ®iÒu kiÖn cã lý do chÝnh ®¸ng, yªu cÇu bªn giao rót l¹i tªn cña kü thuËt viªn cã vÊn ®Ò vµ ®­a ra mét ng­êi thay thÕ. 4.3.5. Hµnh vi cña c¸c kü thuËt viªn. Trong khi ë "n­íc bªn nhËn" c¸c kü thuËt viªn ph¶i cã hµnh vi theo ®óng luËt ph¸p ®Þa ph­¬ng, c¸c ®iÒu lÖ vµ c¸c qui ®Þnh hiÖn hµnh. 4.3.6. Thay ®æi kü thuËt viªn. NÕu kü thuËt viªn nµo tá ra kh«ng phï hîp v× lý do tr×nh ®é kh«ng thÝch hîp thiÕu kh¶ n¨ng, søc khoÎ kÐm, cã hµnh vi tåi hay v× bÊt cø lý do nghiªm träng nµo ®Õn møc vi ph¹m ph¸p luËt së t¹i th× theo mét th«ng b¸o cña bªn nhËn göi cho bªn giao, kü thuËt viªn sÏ ®­îc rót ®i vµ thay thÕ b»ng ng­êi kh¸c kh«ng cã sù chËm trÔ. Mäi chi phÝ cho sù thay ®æi vµ rót ng­êi ®ã bªn giao chÞu. 4.3.7. Tr¸ch nhiÖm cña bªn nhËn. Bªn nhËn cam kÕt cÊp thÞ thùc nhËp vµ xuÊt c¶nh vµo. (n­íc bªn nhËn), giÊy phÐp lµm viÖc cÇn thiÕt, giÊy phÐp c­ tró cho mçi kü thuËt viªn. Bªn giao chÞu phÝ tæn lµm thÞ thùc vµ giÊy phÐp ®ã. Bªn nhËn t¹o ®iÒu kiÖn cÊp cho c¸c kü thuËt viªn vÒ chç ¨n ë, vµ c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh¸c ghi ë phÇn phô lôc D, Bªn giao hay kü thuËt viªn chÞu phÝ tæn vÒ ¨n ë vµ dÞch vô ®ã. 4.3.8. Chi phÝ cho gióp ®ì kü thuËt. Chi phÝ cho gióp ®ì kü thuËt ®­îc tÝnh theo ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nhÊt hiÖn hµnh. 4.3.9. Kh«ng thµnh c«ng trong viÖc cung cÊp gióp ®ì kü thuËt, Bªn nhËn cã quyÒn nhËn ®Òn bï cña Bªn giao vÒ bÊt cø chi phÝ, phô phÝ hay mÊt m¸t nµo xÈy ra cho bªn nhËn do viÖc Bªn giao kh«ng cung cÊp gióp ®ì kü thuËt ®óng th¬× gian hoÆc ®óng c¸ch. 4.4. TiÕn ®é (Time schedule) 4.4.1. C¸c sù kiÖn theo tiÕn ®é. C¸c bªn ký hîp ®ång vÒ thêi h¹n ®Ó chuyÓn giao c«ng nghiÖp trong hîp ®ång nµy nh­ sau: a. Sau… ngµy kÓ tõ khi hîp ®ång cã hiÖu lùc, Bªn giao gëi nh÷ng tµi liÖu sau: "Tµi liÖu" A trong vßng ... ngµy "Tµi liÖu" B trong vßng ... ngµy vµ v.v... b. ViÖc ®µo t¹o ®­îc b¾t ®Çu vµ kÕt thóc vµo ngµy ®· tho¶ thuËn ë môc 4.2.. c. GiÊy phÐp s½n sµng cho s¶n xuÊt th­¬ng m¹i ®­îc cÊp... ngµy sau khi chøng nhËn viÖc hoµn thµnh ®µo t¹o ®­îc cÊp. 4.4.2. Sù chËm trÔ. NÕu bªn giao kh«ng göi bÊt cø tµi liÖu nµo vµo ®óng hay tr­íc ngµy tho¶ thuËn hoÆc nÕu v× nh÷ng lý do cã thÓ kh¾c phôc ®­îc, Bªn giao kh«ng hoµn thµnh ®µo t¹o ®óng thêi h¹n tho¶ thuËn th× Bªn nhËn cã quyÒn yªu cÇu båi th­êng c¸c thiÖt h¹i. (lo¹i tiÒn)...(sè tiÒn) cho mçi ngµy chËm trÔ cho ®Õn møc tèi ®a lµ (lo¹i tiÒn)...(sè tiÒn). NÕu chËm trÔ qu¸.... (sè ngµy) v× bÊt cø lý do g× th× bªn nhËn cã quyÒn huû hîp ®ång. 4.5. GiÊy chøng nhËn s½n sµng s¶n xuÊt th­¬ng m¹i. (Certificate of Readiness of commercial Production) 4.5.1. CÊp giÊy chøng nhËn: Sù s½n sµng s¶n xuÊt chÝnh thøc ®­îc quyÕt ®Þnh bëi sù hoµn thµnh tèt viÖc s¶n xuÊt thö ... (sè giê) c¸ch dïng c«ng nghÖ nhËn ®­îc theo hîp ®ång nµy. ViÖc kiÓm tra hîp ®ång nµy ®­îc tiÕn hµnh tr­íc hoÆc ®óng ngµy mµ hai bªn tho¶ thuËn ë môc 4.4. Dùa vµo viÖc hoµn thµnh tèt giai ®o¹n ch¹y thö mµ bªn nhËn vµ bªn giao sÏ ®­a ra mét giÊy phÐp s½n sµng s¶n xuÊt chÝnh thøc do hai bªn cïng ký. MÉu cña giÊy chøng nhËn ®­îc ghi ë phÇn phô lôc C. 4.5.2. ThÊt b¹i trong viÖc thö vµ chËm trÔ trong viÖc thö l¹i. NÕu viÖc s¶n xuÊt thö thÊt b¹i, c¸c bªn ký kÕt tho¶ thuËn sÏ cè g¾ng hÕt søc vµ kh«ng chËm trÔ ®Ó söa ch÷a bÊt kú sai sãt nµo trong viÖc øng dông c«ng nghÖ. NÕu viÖc s¶n xuÊt thö, viÖc cÊp giÊy chøng nhËn s½n sµng s¶n xuÊt chÝnh thøc hay viÖc lÆp l¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thö ®· thÊt b¹i bÞ qu¸ chËm trÔ do tr¸ch nhiÖm cña mét bªn, th× bªn kia cã quyÒn yªu cÇu ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i trong tæng sè... (lo¹i tiÒn)… (sè tiÒn), tíi møc tèi ®a lµ ... (lo¹i tiÒn) (sè tiÒn) ngµy bªn kh«ng g©y chËm cã quyÒn kÕt thóc hîp ®ång. 5. Gi¸ c¶ (price) 5.1. Gi¸ ph¶i tr¶ (Price payable) a. Gi¸ ph¶i tr¶ cho c«ng nghÖ ®­îc ®Þnh râ ë ®iÒu 2 bao gåm 1 kho¶n tr¶ ®Çu tiªn lµ ... (sè tiÒn)…... (lo¹i tiÒn) vµ tiÒn tr¶ kú vô lµ ... (sè) phÇn tr¨m cña gi¸ b¸n tÞnh. b. Gi¸ ph¶i tr¶ cho c«ng nghÖ ®­îc ®Þnh râ ë møc 2 bao gåm ... (sè) c¸c kho¶n tr¶ gän b»ng nhau cña ... "lo¹i tiÒn"… "sè tiÒn" mçi lÇn. 5.2. Gi¸ cã lîi nhÊt (Most favourable price) Bªn giao cam kÕt r»ng gi¸ tho¶ thuËn sÏ kh«ng cao h¬n gi¸ tÝnh cho bªn thø 3, cã tÝnh ®Õn nh÷ng thay ®æi chung vÒ gi¸ trong c¸c tr­êng hîp cã thÓ so s¸nh ®­îc gi¸ sÏ ®­îc chaß cho bªn thø ba trong qu¸ tr×nh hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc. NÕu bªn giao cã gi¸ chµo thÊp h¬n, ngay lËp tøc bªn giao sÏ gi¶m t­¬ng øng gi¸ ph¶i tr¶ cho hîp ®ång nµy vµ tr¶ l¹i bÊt kú sè tiÒn r«i ra nµo cho bªn nhËn. 6. §iÒu kiÖn thanh to¸n (Term of Payment) 6.1. Thanh to¸n (Payment). a. Ngµy tÝnh to¸n ®Ó tr¶ tiÒn kú vô lµ c¸c ngµy cuèi cïng cña th¸ng 3, th¸ng 6, th¸ng 9, th¸ng 12 hµng n¨m, viÖc tÝnh to¸n tiÒn bao gåm 3 th¸ng tr­íc ®ã. Th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng kú vô ®­îc gëi tíi bªn giao trong vßng ... "sè" ngµy kÓ tõ ngµy tÝnh to¸n. Th«ng b¸o tr¶ tiÒn kú vô bao gåm c¶ gi¸ b¸n tÞnh, tæng céng gi¸ ®Æt hµng cña mçi ®¬n ®Æt hµng vµ sè lo¹i s¶n phÈm bªn nhËn ®· b¸n theo hîp ®ång nµy. Kú h¹n tr¶ tiÒn kú vô lµ "sè" ngµy kÓ tõ ngµy tÝnh to¸n. Bªn nhËn ph¶i l­u gi÷ ®Çy ®ñ vµ cÈn thËn c¸c b¶n thanh to¸n, tµi liÖu, c¸c ghi chÐp vµ mäi hå s¬ cÇn thiÕt kh¸c cho viÖc tÝnh to¸n vµ thÈm tra ®Çy ®ñ viÖc tr¶ tiÒn kú vô. Cïng víi viÖc th«ng b¸o, bªn nhËn cho phÐp bªn giao, ®¹i diÖn bªn giao hoÆc mét c«ng ty kÕ to¸n ®éc lËp do bªn giao chØ ®Þnh kiÓm tra c¸c hå s¬. C«ng viÖc kiÓm tra ph¶i thùc hiÖn trong thêi gian lµm viÖc b×nh th­êng vµ cho môc ®Ých duy nhÊt lµ kiÓm tra th«ng b¸o tr¶ tiÒn kú vô. b. Mét kho¶n tiÒn tr¶ gän sÏ ®­îc chuyÓn giao cho bªn giao... (sè) ngµy sau mçi thêi ®iÓm d­íi ®©y: a. Hîp ®ång b¾t ®Çu cã hiÖu lùc b. NhËn ®Çy ®ñ danh môc tµi liÖu trong môc 4 c. ViÖc b¾t ®Çu thùc sù cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®· tho¶ thuËn. d. CÊp giÊy chøng nhËn s½n sµng s¶n xuÊt chÝnh thøc. 6.2. Sù chËm trÔ (Delay). NÕu bªn nhËn chËm tr¶ tiÒn v× nh÷ng lý do kh«ng ph¶i bÊt kh¶ kh¸ng th× bªn nhËn ph¶i tr¶ tiÒn l·i cho kho¶n tiÒn chËm trÔ. Lîi tøc ®­îc tÝnh cho sè ngµy chËm trÔ theo tû lÖ hµng n¨m lµ... (sè) phÇn tr¨m v­ît qu¸ phÇn tr¨m triÕt khÊu cña ng©n hµng trung ­¬ng... (tªn n­íc). 6.3. Lo¹i tiÒn (Currency) C¸c kho¶n tiÒn tr¶ gän cho ®µo t¹o, gióp ®ì kü thuËt vµ mäi kho¶n tiÒn kh¸c theo hîp ®ång nµy, trõ khi ®­îc qui ®Þnh kh¸c, ®­îc thùc hiÖn b»ng… (tªn lo¹i tiÒn). TiÒn tr¶ kú vô ®­îc tÝnh b»ng... (lo¹i tiÒn cña n­íc nhËn). §Ó chuyÓn tiÒn cho bªn giao, sè tiÒn kú vô ®­îc chuyÓn thµnh... (lo¹i tiÒn) theo tû lÖ hèi ®o¸i chÝnh thøc ®Ó mua "lo¹i tiÒn" t¹i ... (n­íc bªn nhËn). 7. ThuÕ (Taxation) NÕu chÝnh phñ cña ... (n­íc bªn nhËn) ®¸nh thuÕ h¶i quan, lÖ phÝ, c¸c kho¶n trÝch nép hay lµ c¸c lo¹i thuÕ t­¬ng tù ®èi víi bªn nhËn cho viÖc h×nh thµnh, ¸p dông hay thùc hiÖn hîp ®ång nµy th× tÊt c¶ nh÷ng lo¹i thuÕ hoÆc trÝch nép nh­ vËy bªn nhËn ph¶i chÞu. NÕu chÝnh phñ ... (n­íc bªn nhËn) ®¸nh thuÕ h¶i quan, lÖ phÝ kho¶n trÝch nép hay lµ c¸c lo¹i thuÕ t­¬ng tù ®èi víi bªn giao hay nh©n viªn cña bªn giao cho viÖc h×nh thµnh, ¸p dông hay thùc hiÖn hîp ®ång nµy, th× nh÷ng lo¹i thuÕ hoÆc trÝch nép nh­ vËy do bªn giao hay do nh©n viªn bªn giao chÞu. TÊt c¶ c¸c lo¹i thuÕ h¶i quan, c­íc phÝ, thuÕ hay c¸c chi phÝ t­¬ng tù bªn ngoµi... (n­íc bªn nhËn) lµ do bªn giao chÞu. 8. C¸c c¶i tiÕn vµ ®æi míi (Improvements and innovations) 8.1. Nghiªn cøu vµ triÓn khai (Research and development) Theo c¸c ®iÒu kho¶n cña ®iÒu 12 vÒ "gi÷ bÝ mËt", bªn nhËn cã quyÒn kh«ng h¹n chÕ ®Ó thùc hiÖn nghiªn cøu vµ triÓn khai vµ cho phÐp c¸c bªn thø 3 thay mÆt cho m×nh nghiªn cøu vµ kiÓm tra c¸c s¶n phÈm vµ c¸c qui tr×nh s¶n xuÊt lµ ®èi t­îng cña hîp ®ång nµy. 8.2. NghÜa vô th«ng b¸o c¸c c¶i tiÕn vµ ®æi míi (Obligation to Transfer Improvements and Innovations) BÊt cø lóc nµo trong thêi gian tån t¹i hîp ®ång, mét trong hai bªn t×m ra hay b»ng c¸ch kh¸c cã ®­îc bÊt kú c¶i tiÕn hay ®æi míi nµo trong thiÕt kÕ hay ph­¬ng thøc s¶n xuÊt cña s¶n phÈm th× bªn nµy kh«ng chËm trÔ ph¶i b¸o cho bªn kia biÕt vÒ sù c¶i tiÕn hay ®æi míi ®ã, vµ nÕu thÝch hîp sÏ cung cÊp cho bªn kia tµi liÖu, ®µo t¹o vµ gióp ®ì kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c c¶i tiÕn vµ ®æi míi ®ã. 8.3. Chi phÝ cña chuyÓn giao c¶i tiÕn vµ ®æi míi (Cost of transfer of Improvements and Innovations) Bªn nhËn kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn cho viÖc chuyÓn giao c¶i tiÕn vµ ®æi míi. Tuy nhiªn, bªn nhËn ph¶i thanh to¸n c¸c phÝ tæn thùc tÕ n¶y sinh cho viÖc chuÈn bÞ, tµi liÖu, ®µo t¹o hay cung cÊp kü thuËt. 9. Sù b¶o hµnh (Warranty) 9.1. B¶o hµnh c«ng nghÖ (Warranty of Technology) Bªn giao b¶o ®¶m sù phï hîp cña c«ng nghÖ víi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ sù thÝch hîp cña tµi liÖu, ®µo t¹o vµ gióp ®ì kü thuËt ®èi víi viÖc chuyÓn giao toµn bé c«ng nghÖ. 9.2. Thñ tôc trong tr­êng hîp kü thuËt cã sai sãt (procedure in case of a Failure of Tehnology) NÕu c«ng nghÖ, khi ®­îc ¸p dông ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi chØ dÉn cña bªn giao, dÉn tíi viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ kh¸c biÖt vÒ chÊt so víi tiªu chuÈn trong phÇn phô lôc A. (Tiªu chuÈn nµy gåm tiªu chuÈn kü thuËt cña s¶n phÈm, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh, kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña nhµ m¸y vµ th¶i chÊt « nhiÔm) th× bªn giao bÞ yªu cÇu ngay lËp tøc. a. X¸c minh c¸c nguyªn nh©n sai biÖt ®ã. b. §­a ra c¸c thay ®æi cÇn thiÕt cho c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt ®óng c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc qui ®Þnh. c. Th«ng b¸o cho bªn nhËn nh÷ng thay ®æi nh­ vËy. d. Cung cÊp bÊt kú mét tµi liÖu, ®µo t¹o hay gióp ®ì kü thuËt bæ sung nµo cÇn thiÕt. Bªn nhËn sÏ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn cho nh÷ng ho¹t ®éng míi n¶y sinh nµy. 9.3. §¶m b¶o vÒ chi phÝ. TÊt c¶ c¸c chi phÝ, mÊt m¸t hay thiÖt h¹i cña bªn nhËn do sai sãt vÒ c«ng nghÖ g©y ra sÏ ®­îc bªn giao ®Òn bï cho bªn nhËn. 10. B¶o vÖ m«i tr­êng vµ c¸c t¸c ®éng cã h¹i (Environmental Protection and Harmful Effects) Bªn giao cam kÕt th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ râ rµng cho Bªn nhËn tÊt c¶ c¸c th«ng tin mµ Bªn giao biÕt vÒ hËu qu¶ cña viÖc sö dông c«ng nghÖ ®èi víi m«i tr­êng; h¬n n÷a, khi cã th«ng tin míi Bªn giao sÏ cã th«ng tin ngay, ®Çy ®ñ vµ râ rµng th«ng tin nµy cho Bªn nhËn. Bªn giao cam kÕt cho Bªn nhËn biÕt ®Çy ®ñ vµ râ rµng tÊt c¶ th«ng tin vµ Bªn giao biÕt vÒ viÖc cÊm hay h¹n chÕ viÖc s¶n xuÊt ®èi víi c«ng nghÖ hay s¶n phÈm ë bÊt cø n­íc nµo vµo bÊt cø n­íc nµo. H¬n n÷a, khi cã th«ng tin míi ®­îc biÕt, Bªn giao sÏ cho Bªn nhËn biÕt ngay, ®Çy ®ñ vµ râ rµng. 11. Sù vi ph¹m quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp cña bªn thø ba (Infringement of Third Party Industrial Property) Bªn giao cam kÕt kh«ng biÕt vµ kh«ng cã nguyªn nh©n nµo ®Ó tin vµo sù tån t¹i cña bÊt cø b»ng s¸ng chÕ hay quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp kh¸c thuéc bÊt cø bªn thø 3 nµo mµ bªn nhËn cã thÓ sÏ vi ph¹m khi sö dông c«ng nghÖ. Dï sao, nÕu bªn thø 3 tuyªn bè r»ng viÖc sö dông c«ng nghÖ cña Bªn nhËn lµ vi ph¹m bÊt cø quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp nµo vµ nÕu cã hµnh ®éng chèng laÞ Bªn nhËn n¶y sinh v× lý do nµy, th× Bªn nhËn lËp tøc b¸o cho Bªn giao. Bªn giao sÏ nhËn tr¸ch nhiÖm ®Çy ®ñ ®Ó b¶o vÖ viÖc sö dông ®ã mµ bªn nhËn sÏ gióp bªn giao mäi sù hç trî cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ hµnh ®éng ®ã mµ Bªn nhËn kh«ng ph¶i mÊt tiÒn. Trong tr­êng hîp hµnh ®éng chèng l¹i Bªn nhËn x¸c minh ®­îc lµ cã sù vi ph¹m th× bªn giao ®Òn bï vµ båi hoµn cho bªn nhËn nh÷ng chi phÝ b¶o vÖ nãi trªn còng nh­ bÊt kú kho¶n båi th­êng thiÖt h¹i hay chi phÝ mµ toµ b¾t bªn nhËn ph¶i chÞu. 12. Gi÷ bÝ mËt (Secrecy) Bªn nhËn tho¶ thuËn trong thêi h¹n cña hîp ®ång sÏ kh«ng ®Ó lé ra bÊt cø lý do g× dï v« t×nh hay cè ý vÒ bÊt cø th«ng tin kü thuËt nµo nhËn ®­îc tõ bªn giao, trõ khi cã sù ®ång ý tr­íc b»ng v¨n b¶n cña Bªn giao, sù ®ång ý nµy sÏ kh«ng bÞ rót l¹i mµ kh«ng cã lý do. DÉu sao thêi h¹n nµy ¸p dông cho c¸c th«ng tin kü thuËt mµ bªn nhËn ®· ®­îc biÕt vµo thêi ®iÓm chuyÓn giao hay c¸c th«ng tin kü thuËt ®· hay ®ang trë thµnh phæ biÕn réng r·i. TiÕp ®ã, Bªn nhËn ®­îc phÐp ®Ó lé ra cho c¸c nh©n viªn cña m×nh hoÆc ng­êi kh¸c nh÷ng th«ng tin kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt sö dông b¸n hay thay ®æi s¶n phÈm. NghÜa vô bÝ mËt nh­ vËy ¸p dông cho Bªn giao nÕu Bªn giao nhËn ®­îc nh÷ng th«ng tin kü thuËt cã liªn quan ®Õn hîp ®ång tõ Bªn nhËn. Bªn giao kh«ng ®­îc ®Ó lé ra cho bÊt kú bªn thø ba nµo trong bÊt kú tr­êng hîp nµo biÕt th«ng tin bÝ mËt vÒ Bªn nhËn ®· ®­îc chuyÓn cho Bªn giao cã liªn quan ®Õn hîp ®ång nµy. 13. BÊt kh¶ kh¸ng (Force Majeure) NÕu mét trong hai bªn bÞ ng¨n c¶n hay chËm trÔ trong viÖc thùc hiÖn bÊt kú giao ­íc nµo cña hîp ®ång naú, v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng ®· ®­îc x¸c ®Þnh râ ë ®iÒu 1 th× bªn ®ã kh«ng bÞ coi lµ cã lçi vµ bªn kia sÏ kh«ng ®­îc mét sù båi th­êng ph¸p lý nµo. Dï sao, nÕu sù ng¨n c¶n hay chËm trÔ v­ît qu¸... (sè) ngµy th× bªn kh«ng bÞ ng¨n c¶n hay chËm trÔ cã quyÒn huû bá hîp ®ång. 14. ChuÈn y vµ b¾t ®Çu cã hiÖu lùc (Approvals and Coming into force) Hîp ®ång cã hiÖu lùc tõ khi hai bªn ký kÕt vµ khi nhËn ®­îc mäi sù chuÈn y cña chÝnh phñ hay sù chuÈn y cÇn thiÕt kh¸c. C¸c bªn cã nghÜa vô th«ng b¸o cho nhau biÕt ngay lËp tøc vÒ viÖc nhËn ®­îc bÊt cø sù chuÈn y cÇn thiÕt nµo tõ chÝnh phñ hay cña c¸c c¬ quan kh¸c. 15. Thêi h¹n, sù gia h¹n vµ kÕt thóc (Duration, Renewal and Termination) 15.1. Thêi h¹n cña hîp ®ång (Duration of the Contract) Thêi h¹n cña hîp ®ång... (sè) n¨m kÓ tõ ngµy hîp ®ång cã hiÖu lùc. 15.2. Sù kÕt thóc vµ gia h¹n (Expiry and Renewal) Vµo cuèi giai ®o¹n nµy hîp ®ång sÏ kÕt thóc trõ khi hai bªn cïng ®ång ý ra h¹n thªm Ýt nhÊt 6 th¸ng tr­íc ngµy kÕt thóc, bÊt kú sù gia h¹n nµo ph¶i ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chuÈn y. Sau khi hîp ®ång kÕt thóc, trõ khi hîp ®ång ®­îc kÕt to¸n v× lý do lçi lÇm cña Bªn nhËn, th× Bªn nhËn tiÕp tôc ®­îc sö dông c«ng nghÖ kh«ng ph¶i tr¶ tiÒn. 15.3. KÕt thóc do thay ®æi quyÒn së h÷u (Termination in the Event of Change of Ownership) NÕu phÇn lín quyÒn kiÓm so¸t cña Bªn giao r¬i vµo tay bªn kh¸c do sù hîp nhÊt c¸c c«ng ty, sù thu nhËp, sù tiÕp qu¶n hay bÊt kú tr­êng hîp xÈy ra t­¬ng tù nµo th× bªn nhËn cã quyÒn huû hîp ®ång b»ng c¸ch göi cho bªn giao th«ng b¸o ý ®Þnh ®ã. 16. ChuyÓn nh­îng quyÒn vµ nghÜa vô (Assignment of Rights and Duties) Kh«ng mét quyÒn vµ nhiÖm vô nµo trong hîp ®ång, còng nh­ b¶n th©n toµn bé hay mét phÇn hîp ®ång cã thÓ nh­îng l¹i hay chuyÓn giao bëi mét bªn mµ kh«ng cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña bªn kia. 17. Th«ng b¸o (Notices) Nh÷ng th«ng b¸o do mét bªn th«ng b¸o cho bªn kia trong hîp ®ång chØ cã hiÖu lùc nÕu ®­îc göi b»ng th­ b¶o ®¶m vµ ®­îc ký. Nh÷ng th«ng b¸o nh­ vËy ®­îc göi tíi c¸c ®Þa chØ sau: Bªn giao: "§Þa chØ" - Supplies: address. Bªn nhËn: "§Þa chØ" - Receiver: address. 18. ViÖc kh«ng cã hiÖu lùc tõng phÇn (Partial Invalidity) NÕu bÊt cø mét ®iÒu kho¶n nµo hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång nµy kh«ng cã hiÖu lùc hay trë lªn kh«ng cã hiÖu lùc, ®iÒu nµy kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh hiÖu lùc cña c¸c ®iÒu kho¶n cßn l¹i. NÕu bÊt cø ®iÒu kho¶n nµo kh«ng cã hiÖu lùc hay trë lªn kh«ng cã hiÖu lùc th× c¸c bªn cã nhiÖm vô thay thÕ ®iÒu kho¶n ®ã b»ng ®iÒu kho¶n míi cã hiÖu lùc vµ ®¸p øng ®­îc môc ®Ých ban ®Çu cña ®iÒu kho¶n kh«ng cã hiÖu lùc. 19. Tho¶ thuËn toµn bé vµ söa ®æi (Entire Agreement and Modification) 19.1. Tho¶ thuËn toµn bé (Entire Agreement) Hîp ®ång nµy t¹o ra sù tho¶ thuËn vµ hiÓu biÕt toµn bé gi÷a hai bªn ®èi víi viÖc thu nhËn c«ng nghÖ. Kh«ng cã sù hiÓu biÕt, tho¶ thuËn, ®iÒu kiÖn, sù dù phßng hay ®¹i diÖn, nãi miÖng hay viÕt tay nµo mµ kh«ng ®­îc thÓ hiÖn trong hîp ®ång nµy hay kh«ng ®­îc thay thÕ b»ng hîp ®ång nµy. 19.2. Söa ®æi (Modification) NÕu c¸c bªn ®ång ý xem l¹i, söa ®æi hay bæ sung hîp ®ång nµy th× xem xÐt l¹i, söa ®æi l¹i, hay bæ sung nh­ vËy trë thµnh b¾t buéc chØ huy nã ®­îc hiÓu râ rµng nh­ lµ mét sù xem xÐt l¹i, söa ®æi hay bæ sung cña hîp ®ång nµy, ®­îc thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ ®­îc hai bªn cïng ký. 20. Ng«n ng÷ (Language) 20.1. Ng«n ng÷ cña hîp ®ång vµ b¶n hîp ®ång gèc (Contract Language and Contract Original) a. Ng«n ng÷ cña hîp ®ång nµy lµ (ng«n ng÷) Hai b¶n hîp ®ång ph¶i ®­îc ký vµ mçi bªn mét b¶n. b. Hîp ®ång nµy viÕt b»ng c¶ hai tiÕng (tiÕng a) vµ (tiÕng b). Trong tr­êng hîp kh«ng thèng nhÊt th× b¶n dÞch (tiÕng) sÏ ®­îc sö dông. Hai b¶n hîp ®ång b»ng " tiÕng A" vµ hai b¶n b»ng " tiÕng B" ®­îc ký, mçi bªn ký mét b¶n cña mçi thø tiÕng. 20.2. Ng«n ng÷ cña th­ tõ vµ c¸c th«ng tin kh¸c (Language of corespondece and other Communication) theo c¸c ®iÒu kho¶n cña ®iÒu 4, phÇn 2,4, ng«n ng÷ cho th­ tõ giao dÞch vµ tÊt c¶ c¸c th«ng tin kh¸c gi÷a hai bªn lµ '' TiÕng'' 21. LuËt ¸p dông (Applicable law) Hîp ®ång nµy vµ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan tíi viÖc h×nh thµnh, hiÖu lùc cµ ¸p dông sÏ ®­îc ®iÒu chØnh bëi c¸c luËt cña ''n­íc''. 22. Gi¶i quyÕt tranh chÊp (Settlement of Disputes) 22.1. C¸ch gi¶i quyÕt (Method of Settlement) BÊt cø cuéc tranh chÊp, tranh luËn hay ph¸t sinh xuÊt ph¸t tõ hoÆc cã liªn quan tíi sù h×nh thµnh, tÝnh hiÖu lùc,sù hiÓu biÕt,sù ¸p dông, sù vi ph¹m hay huû bá hîp ®ång nµy ®­îc gi¶i quyÕt theo sù xÐt xö cña (toµ ¸n xÐt xö) phï hîp víi luËt ph©n xö cña Uû ban liªn hîp quèc vÒ LuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ. 22.2. §Þa ®iÓm vµ ng«n ng÷ xÐt xö (Place and Language Arbitration). §Þa §iÓm xÐt xö lµ (Thµnh phè), ng«n ng÷ xÐt xö lµ (TiÕng). 22.3. Sè ng­êi ph©n xö lµ (träng tµi) (Number of Artration). Sè ng­êi ph©n xö lµ ba. thùc hiÖn (execution) C¸c bªn cã ý ®Þnh ký hîp ®ångmét c¸ch hîp ph¸p, ®· ký hîp ®ßng vµo ngµy ®­îc ghi sau ®©y. §¹i diÖn vµ thay mÆt cho §¹i diÖn vµ thay mÆt cho "tªn c«ng ty" "tªn c«ng ty" "ch÷ ký" "ch÷ ký" tªn ch÷ in chøc vô tªn ch÷ in chøc vô chøc danh cña ng­êi ký chøc danh cña ng­êi ký Lµm chøng "ký" Lµm chøng "ký" Lµm chøng "ký" Lµm chøng "ký"

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp lựa chọn công nghệ thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài Việt Nam.doc
Luận văn liên quan