Đề tài Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Giầy Hưng Yên

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1 . 3 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT . 3 I. Khái niệm, nội dung, phạm vi và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất . 3 1. Khái niệm, nội dung về chi phí trong doanh nghiệp sản xuất 3 2. Phạm vi của chi phí sản xuất kinh doanh : . 5 3.Phân loại chi phí SXKD 7 3.1. Phân loại chi phí SXKD 8 3.2 Căn cứ vào các khâu kinh doanh của doanh nghiệp . 8 3.3 Căn cứ vào cơ chế quản lý tài chính và chế độ hạch toán hiện hành, chi phí SXKD của doanh nghiệp . 9 3.4. Phân loại chi phí SXKD theo tính chất biến đổi của chi phí so với sự biến đổi của doanh thu 10 II. Giá thành sản phẩm: 11 1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 11 2. Phân loại giá thành sản phẩm 12 2.1. Phân loại giá thành theo các giai đoạn của quá trình SXKD trong doanh nghiệp. 12 2.2. Theo nguồn gốc số liệu chi phí để tổng hợp giá thành . 13 2.3. Xác định giá thành sản xuất của sản phẩm 14 3.Tính giá thành toàn bộ của sản phẩm đã tiêu thụ . 16 III. Quản lý chi phí và giá thành 17 1.Ý nghĩa và yêu cầu của công tác quản lý chi phí và giá thành 17 2. Cơ sở của công tác quản lý chi phí và giá thành . 19 3. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý chi phí và giá thành 19 3.1. Quản lý chi phí SXKD . 19 3.2. Quản lý giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ đã tiêu thụ . 21 4. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá tình hình chi phí và giá thành sản phẩm : 21 4.1. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá tình hình chi phí sản xuất kinh doanh: 21 4.2. Các chỉ tiêu cơ bản về giá thành sản phẩm: . 22 IV. Các biện pháp nhằm tíêt kiệm chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: . 23 1. Ý nghĩa của việc giảm chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp: 23 2. Các nhân tố tác động đến chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong các doanh nghịêp sản xuất: . 24 3. Các biện pháp chủ yếu nhằm tiết kiệm chi phí SXKD và hạ thấp giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 26 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN 29 I. Khái quát chung về công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 29 1. Quá trình hình thành và phát triển . 29 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh . 30 2.1. Hội đồng thành viên . 31 2.2. Chủ tịch hội đồng thành viên (Giám đốc) 31 2.3. Phòng hành chính nhân sự . 31 2.4. Phòng kế toán tài vụ 32 2.5. Phòng kỹ thuật 32 2.6. Các phân xưởng (px chuẩn bị, px dán bồi, px cắt, px may, px gò ráp, px đế, được trình bày trong mục 3) 32 3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm chủ yếu . 33 3.1. Phân xưởng chuẩn bị . 34 3.2. Phân xưởng dán bồi . 34 3.3. Phân xưởng cắt . 34 3.4. Phân xưởng may 34 3.5. Phân xưởng gò ráp 34 3.6. Bộ phận đóng gói 34 3.7. Phân xưởng KCS và QCS . 35 4. Tình hình chung về công tác kế toán 35 4.1. Kế toán trưởng 35 4.2. Kế toán tổng hợp . 36 4.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . 36 4.4. Kế toán bán hàng và theo dõi công nợ 36 4.5. Kế toán thanh toán tiền mặt 36 4.6. Kế toán tiền lương và BHXH 36 4.7. Thủ quỹ 36 5. Một số chỉ tiêu về tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp 44 II. Tình hình quản lý và thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên qua các năm 2006-2007 . 45 1. Công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 45 1.1. Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh . 45 1.2. Quản lý giá thành sản phẩm 51 2. Tình hình thực hiện chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong 2 năm 2004 - 2005 52 2.1. Phân tích tình hình chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 52 2.2. Tình hình thực hiện giá thành thành phẩm của Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên năm 2004 - 2005 59 3. Đánh giá chung về tình hình chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 64 CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢ PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ SẢN XUẤT ƯKINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HƯNG YÊN 68 I. Những thuận lợi và khó khăn đối với Công ty trong những năm gần đây: 68 1. Những thuận lợi của Công ty 68 2. Những khó khăn của Công ty . 69 II. Mục tiêu và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 71 1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tới 71 2. Biện pháp tổ chức thực hiện . 73 III. Biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty . 74 1. Quản lý chi phí về nguyên vật liệu . 74 2. Quản lý nhân công trực tiếp sản xuất . 75 3. Mở rộng quy mô kinh doanh 76 4. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý . 76 5. Biện pháp hoàn thiện quy trình công nghệ của công ty . 76 IV: Một số đề xuất nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty Cổ phần Giầy Hưng Yên 77 1. Nâng cao chất lượng người lao động . 77 2. Quản lý chi phí ở từng phân xưởng . 78 3. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu . 78 4. Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp . 78 5. Áp dụng kế toán quản trị vào doanh nghiệp . 79 6. ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh 79 7. Biện pháp tổ chức công tác tài chính doanh nghiệp . 80 8. Một số biện pháp thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty nhằm rút ngắn vòng quay vốn, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm cho công ty. 81 KẾT LUẬN 82

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2258 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Giầy Hưng Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ang trong kú kÕ to¸n C«ng ty x¸c ®Þnh ®Þnh møc s¶n phÈm vµ ®Þnh møc ®­a vµo s¶n xuÊt. Trªn ®Þnh møc ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm. 1.2.3. Qu¶n lý gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô. Toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc kÕt chuyÓn vµo gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm, hµng hãa ®· tiªu thô trong kú. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý tèt bé phËn chi phÝ nµy ®Ó gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm 2. T×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm trong 2 n¨m 2004 - 2005 2.1. Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.1.1. Ph©n tÝch tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (B¶ng 3) B¶ng 3: Ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong 2 n¨m 2004 - 2005 STT ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh ST TT (%) ST TT (%) ST TL (%) TT (%) Gi¸ vèn hµng b¸n 81.361.275.726 95,26 104.604.240.163 96,09 23.242.964.437 28,568 0,83 - Gi¸ vèn hµng hãa 24.963.156.210 29,23 42.226.298.570 38,79 17.263.142.361 69,15 9,56 - Gi¸ vèn thµnh phÈm 56.398.119.516 66,03 62.377.941.593 57,3 5.979.822.077 10,6 -8,73 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.158.510.994 1.456.955.012 1,338 298.444.018 25,761 0,018 Chi phÝ tµi chÝnh 2.881.203.613 7 2.790.093.344 3 -91.110.269 -3,162 -0,807 - L·i vay ph¶i tr¶ 2.881.203.613 3,37 2.790.093.344 2,563 -91.110.269 -3.162 -0,807 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 85.400.900.333 100 108.851.288.519 100 23.450.298.168 27,459 Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¶n ë b¶ng trªn ta thÊy: Tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp n¨m 2007 lµ 108.851.288.519(®) t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 23.450.298.186(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 27,459% Trong ®ã: - Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng nhanh. N¨m 2007 gi¸ vèn hµng b¸n lµ 104.604.240.163(®). Gi¸ vèn hµng b¸n lµ bé phËn chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸ vèn hµng b¸n bao gåm gi¸ vèn hµng hãa vµ gi¸ vèn thµnh phÈm. Gi¸ vèn hµng hãa t¨ng 17.263.142.361(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 69,15% ttrong khi doanh thu hµng hãa chØ t¨ng cã 65,326%. Nh­ vËy tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn hµng hãa t¨ng nhanh h¬n c¶ doanh thu b¸n hµng hãa. Nh­ vËy doanh nghiÖp ®· qu¶n lý ch­a tèt hµng hãa, lµm hoa hôt nhiÒu. Thø 2 lµ gi¸ vèn thµnh phÈm n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 5.979.822.077(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng ls 10,6% so víi doanh thu b¸n thµnh phÈm th× tèc ®é t¨ng cña gi¸ vèn thµnh phÈm chËm h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu thµnh phÈm. Nh­ vËy doanh nghiÖp ®· qu¶n lý tètv chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra thµnh phÈm. Trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh th× gi¸ vèn thµnh phÈm chiÕm tû träng lín nhÊt nh­ng tû träng nµy l¹i gi¶m dÇn sau ®ã ®Õn gi¸ vèn hµng hãa b¸n th× tû träng l¹i t¨ng dÇn. Chøng tá doanh nghiÖp ®· quan t©m nhiÒu h¬n tíi hµng hãa b¸n trong n¨m 2007. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Bé phËn chi phÝ nµy chiÕm tû träng 1,356% n¨m 2006 vµ gi¶m xuèng 1,338% n¨m 2007. Cô thÓ n¨m 2007 chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ 1.456.955.012(®) t¨ng so n¨m 2006 lµ 298.444.018(®). §©y lµ mét dÊu hiÖu tèt cña viÖ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ tµi chÝnh: T¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn bé phËn chi phÝ nµy chÝnh lµ l·i vay ph¶i tr¶ hµng n¨m N¨m 2006 l·i vay ph¶i tr¶ cña C«ng ty lµ 2.881.203.613(®. T­¬ng øng víi tû träng lµ 3,37%. §Õn n¨m 2007 chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ lµ 2.790.093.344(®) t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 3,162%. §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· cè g¾ng trong viÖc thanh to¸n c¸c kho¶n vay ®èi víi Ng©n hµng. Tuy nhiªn C«ng ty cÇn quan t©m nhiÒu ®Õn kho¶n vay l·i ph¶i tr¶ ®Ó cã kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh. 2.1.2. Ph©n tÝch chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cÇn thiÕt ph¸t sinh së bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh vÒ chi phÝ qu¶n lý kinh doanh, chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ chi phÝ chung kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu kho¶n môc cã néi dung, c«ng dông kinh tÕ vµ tÝnh chÊt kh¸c nhau. T¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®­îc biÓu hiÖn qua b¶ng sau: (B¶ng 4) B¶ng 4: t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong 2 n¨m 2004 - 2005 STT ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh ST TT (%) ST TT (%) ST TL (%) TT (%) 1 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 348.198.280 30,05 466.549.804 32,02 118.351.524 33,98 1,97 2 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 33.490.618 2,89 47.402.724 3,252 13.912.106 41,54 0,362 3 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 35.023.407 3,023 22.047.144 1,513 12.9756.263 37,05 -1,51 4 KhÊu hao TSC§ 236.505.479 20,41 341.896.485 23,466 105.391.006 45,56 3,056 5 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 2.100.000 0,181 4.414.884 0,303 2.314.884 110,23 0,122 6 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 320.524.398 27,666 381.081.004 26,1559 60.556.606 18,893 -1,5101 7 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 182.668.812 15,767 193.562.967 13,285 10.894.155 5,963 -2,482 8 Tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.158.510.994 100 1.456.955.012 100 298.444.018 25,761 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2007 so víi n¨m 2006 t¨ng lµ 298.444.018(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 25,761%. §Ó thÊy ®­îc nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc t¨ng kho¶n chi phÝ nµy ta cÇn ph©n tÝch c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn chi phÝ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tõ ®ã cã biÖn ph¸p hîp lý ®Ó qu¶n lý chi phÝ vµ sö dông mét c¸ch hîp lý - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý: lµ l­¬ng ph¶i tr¶ cho c¸c phßng ban chøc n¨ng trong toµn doanh nghiÖp nh­: L­¬ng cña Gi¸m ®èc, bé phËn kÕ to¸n bé phËn hµnh chÝnh, bé phËn kinh doanh, c¸c kho¶n chi dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ giÊy bót... Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý n¨m 2007 chiÕm 32,02% trong tæng chi phÝ qu¶n lý. §©y lµ bé phËn chi phÝ chiÕm tû träng lín nhÊt mµ kho¶n chi phÝ nµy l¹i t¨ng lªn c¶ sè tuyÖt ®èi vµ sè t­¬ng ®èi ®· lµm ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ChÝnh phñ¬1 nh©n viªn qu¶n lý t¨ng ®· lµm cho chi phÝ qu¶n lý t¨ng. V× vËy doanh nghiÖp cÇn chó ý tíi bé phËn chi phÝ nµy ®Ó cã biÖn ph¸p hîp lý nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ mét c¸ch tèi ®a nhÊt. - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý: Kho¶n chi phÝ nµy chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nh­ng kho¶n chi phÝ nµy còng t¨ng lªn 13.912.106(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 41,54% lµm cho chi phÝ qu¶n lý t¨ng lªn mét l­îng ®¸ng kÓ. - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng: Lµ lo¹i chi phÝ mua s¾m vµ xuÊt dïng c¸c lo¹i dông cô, ®å dïng v¨n phßng sö dông ë bé phËn qu¶n lý. Kho¶n chi phÝ nµy n¨m 2007 ®· gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 12.976.263(®) víi tû lÖ gi¶m lµ 37,05%. Chi phÝ vÒ ®å dïng v¨n phßng ®· gi¶m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi còng nh­ sè t­¬ng ®èi vµ gi¶m c¶ vÒ tû träng mÆc dï tû träng cña kho¶n chi phÝ nµy rÊt nhá nh­ng còng ®· nãi lªn ®­îc r»ng trong n¨m 2007 doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ ®å dïng v¨n phßng mét c¸ch hîp lý, chi phÝ ®å dïng v¨n phßng gi¶m lµm cho tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m lµ: - Chi phÝ khÊu hao TSC§: lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ dïng trong doanh nghiÖp nh­: Nhµ cöa lµm viÖc cña c¸c phßng ban, m¸y mãc thiÕt bÞ qu¶n lý cña v¨n phßng... T¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn chi phÝ khÊu hao TSC§ n¨m 2005 lµ 341.896.485(®) t¨ng 80 n¨m 2006 lµ 105.391.006(®), tû lÖ t¨ng lµ 44,56%. Nh­ vËy trong n¨m 2007 C«ng ty ®· ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho qu¶n lý nªn chi phÝ khÊu hao TSC§ ®· t¨ng lªn c¶ vÒ tû lÖ lÉn tû träng trong tæng chi phÝ qu¶n lý cña doanh nghiÖp, lµm cho tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng. - ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ: Tuy kho¶n chi phÝ kú nµy chiÕm tû träng kh«ng lín xong n¨m 2007 so víi n¨m 2006 ®· t¨ng mét l­îng ®¸ng kÓ. Cô thÓ n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 2.314.884(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 110,23% lµm cho tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: lµ toµn bé sè tiÒn mµ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ vÒ c¸c dbv mua ngoµi sö dông ë bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp nh­: TiÒn ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i, thuª ngoµi söa ch÷a lín TSC§ thuéc v¨n phßng cña doanh nghiÖp... Kho¶n chi phÝ nµy n¨m 2006 chiÕm 27,666% trong tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, víi sè tiÒn lµ 320.524.398(®). §Õn n¨m 2007 th× tû träng nµy gi¶m xuèng cßn 26,1559% nh­ng l¹i t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi lµ 60.556.606(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 18,893%, lµm chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Kho¶n chi phÝ nµy n¨m 2007 ®· t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 10.894.155(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 5,963%. Tû träng cña kho¶n chi phÝ nµy trong tæng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng gi¶m 2,428% lµm cho chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp gi¶m. Tãm l¹i: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp xÐt trong mèi quan hÖ víi doanh thu ®· t¨ng chËm h¬n so víi doanh thu v× vËy cã thÓ ®¸nh gi¸ lµ doanh nghiÖp ®· qu¶n lý kho¶n chi phÝ nµy t­¬ng ®èi tèt. Cô thÓ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng chñ yÕu lµ do chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý, chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý, chi phÝ khÊu hao TSC§, c¸c kho¶n thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ t¨ng nhanh lµm cho chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng t¨ng theo. Trong ®ã chi phÝ khÊu hao TSC§ ®· lµm cho chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng nhiÒu nhÊt. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn chó ý gi¶m kho¶n chi phÝ nµy b»ng c¸ch c¾t gi¶m c¸c kho¶n m¸y mãc phôc vô cho qu¶n lý. 2.2. T×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh thµnh phÈm cña C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn n¨m 2006 - 2007. 2.2.1. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm(B¶ng 5) B¶ng 5: Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty trong 2 n¨m 2006 - 2007 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh ST TT (%) ST TT (%) ST TL (%) TT (%) 1 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 54.475.713.253 88,15 72.395.451.508 88,87 17.919.738.255 32,895 0,729 2 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1.760.219.468 2,84 2.043.340.000 2,508 283.120.253 16,08 -0,33 3 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 5.562.764.194 0,001 7.014618.502 8,611 1.451.872.308 26,09 -0,389 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng 822.674.534 1,33 1.078.506.370 1,324 255.831.836 31,09 -0,006 - Chi phÝ vËt liÖu 41.525.900 0,067 74.629.814 0,091 33.103.914 79,72 0,024 - Chi phÝ c«ng cô - dông cô 1.108.076.791 1,793 995.798.545 1,222 -122.278.246 -10,13 -0,57 - Chi phÝ khÊu hao TSC§ 1.447.064.981 2,34 2.681.899.916 3,29 1.234.834.935 85,33 0,952 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 1.733.087.288 2,48 1.705.011.262 2,09 171.923.974 11,21 -0,386 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 610.316.699 0,987 611.083.233 0,75 766.534 0,125 -0,236 4 Tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm (Gi¸ thµnh s¶n xuÊt) 61.798.678.915 81.453.410.010 19.654.731.095 31,804 Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng chi phÝ sn kinh doanh vµ kho¶n tõ 70 - 75%. Chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ë C«ng ty lµ t­¬ng ®èi ng¾n, vèn l­u ®éng quay vßng quanh, s¶n xuÊt chñ yÕu lµ theo ®¬n ®Æt hµng, do vËy c¬ cÊu chi phÝ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm ë C«ng ty lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt cã biÕn ®éng. Do vËy ®Ó thÊy ®­îc sù t¨ng gi¶m cña chi phÝ s¶n xuÊt, nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn viÖc t¨ng gi¶m tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ nhÊt ta ®i ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn chi phÝ (B¶ng 5) Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty cã xu h­íng t¨ng lªn hµng n¨m c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi. N¨m 2007so víi n¨m 2006 chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¨ng lªn lµ 19.654.731.095(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 31,804% nguyªn nh©n cña viÖc t¨ng lµ: - Nguyªn nh©n lín nhÊt dÉn ®Õn viÖc t¨ng nµy lµ do chi phÝ nguyªn vËt liÖu ttrùc tiÕp s¶n xuÊt t¨ng. Cô thÓ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 17.919.738.255(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 32,895%. Kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. N¨m 2006 kho¶n chi phÝ nµy chiÕm tû träng lµ 88,15% ®Õn n¨m 2007 t¨ng lªn 88,87%. Nh­ vËy n¨m 2007 chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi, sè t­¬ng ®èi vµ tû träng. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¨ng lªn chøng tá quy m« s¶n xuÊt ®· ®­îc më réng. Tuy nhiªn sù t¨ng lªn cña chi phÝ nguyªn vËt liÖu trong tr­êng hîp nµy lµ cÇn ph¶i xem xÐt chó träng ®Õn tÝnh hîp lý cña nã vµ viÖc qu¶n lý tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ rÊt cÇn thiÕt. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh lµ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho c«ng nh©n ttrùc tiÕp s¶n xuÊt. T¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn qu¶n lý chi phÝ nµy lµ rÊt quan träng v× nã lµ nh©n tè t¸c ®éng trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. Kho¶n chi phÝ nµy cã sù t¨ng lªn n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ 283.120.253(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 16,08%. VÒ tû träng kho¶n chi phÝ nµy n¨m 2006 lµ 2,84% ®Õn n¨m 2007 gi¶m xuèng cßn 2,508%. Chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng lªn trong khi tû träng cña chóng trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm l¹i gi¶m chøng tá viÖc qu¶n lý lao ®éng lµ tèt, ng­êi lao ®éng lµm viÖc víi n¨ng suÊt cao h¬n, hao phÝ lao ®éng trªn mçi s¶n phÈm l¹i gi¶m, chi phÝ tiÒn l­¬ng t¨ng chøng tá ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng ®· ®­îc c¶i thiÖn. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Kho¶n chi phÝ nµy t¨ng lªn c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi, sè tuyÖt ®èi, nh­ng tû träng chi phÝ trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm l¹i gi¶m. Cô thÓ n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 1.451.872.308(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 16,08%. Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm c¸c yÕu tè sau: + Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng: N¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 255.831.836(®) víi tû lÖ t¨ng 31,09% nh­ng tû träng l¹i gi¶m 0,006% + Chi phÝ vËt liÖu dïng cho ph©n x­ëng: N¨m 2006 lµ 41.525.900(®) ®Õn n¨m 2007 t¨ng lªn lµ 74.629.814(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 79,72%. Tuy kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nhá vµ kh«ng ®¸ng kÓ nªn kh«ng ¶nh h­ëng tíi tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Chi phÝ c«ng cô s¶n xuÊt n¨m 2007 gi¶m so víi n¨m 2006 lµ 112.278.246(®) t­¬ng øng víi tû lÖ gi¶m lµ 10,13%. Tû träng gi¶m 0,57% chøng tá trong n¨m 2007 doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ vÒ c¸c lo¹i m¸y mãc kh«ng cÇn thiÕt + Chi phÝ khÊu hao TSC§: §©y lµ kho¶n chi phÝ trÝch hµng n¨m cho TSC§ cña C«ng ty. N¨m 2007 chi phÝ khÊu hao TSC§ cña C«ng ty lµ 2.681.899.916(®) t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 1.234.834.935(®) øng víi tû lÖ t¨ng lµ 85,33%. Tû träng chi phÝ khÊu hao trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¨ng lµ 0,952%. KÕt qu¶ cho thÊy trong n¨m 2007 C«ng ty ®· cã nh÷ng ®Çu t­ nhÊt ®Þnh cho m¸y mãc, thiÕt bÞ tiªn tiÕn cã gi¸ trÞ lín ®Ó thay thÕ nh÷ng m¸y mãc ®· cò, l¹c hËu nªn sè tiÒn trÝch khÊu hao còng t¨ng lªn. + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: N¨m 2007 ®· t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 171.923.974(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 11,21%. Tû träng cña khop¶n chi phÝ nµy còng gi¶m 0,386%. C«ng ty cÇn chó träng ®Õn kho¶n chi phÝ nµy vµ cè g¾ng c¾t gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ tæ chøc héi nghÞ, häp bµn s¶n xuÊt trong c¸c ph©n x­ëng. N¨m 2007 ®· t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 766.534(®). Do tû träng kho¶n chi phÝ nµy trong tæng chi phÝ x s¶n phÈm lµ rÊt nhá nªn còng kh«ng ¶nh h­ëng tíi tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï vËy doanh nghiÖp vÉn cÇn ph¶i ®iÒu chØnh c¾t gi¶m nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm xÐt trong mèi quan hÖ víi doanh thu th× kho¶n chi phÝ nµy ®· t¨ng nhanh h¬n so víi doanh thu. Do vËy cã thÓ nãi r»ng trong n¨m 2007 doanh nghiÖp ®· ®Çu t­ h¬n vµo viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm. §èi víi kho¶n chi phÝ nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý gi¶m s¶n phÈm háng ®Ó gi¶m chi phÝ tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× vËy viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ lµ t­¬ng ®èi tèt. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¨ng chñ yÕu lµ do chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¨ng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp t¨ng, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¨ng, trong khi ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung cã t¨ng nh­ng tû träng chi phÝ nµy l¹i gi¶m. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®· ®Çu t­ vµo nguyªn vËt liÖu vµ chó ý tíi ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. 2.2.2. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng hãa ®· tiªu thô trong kú (Xem b¶ng sè 6) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy doanh thu tiªu thô thµnh phÈm t¨ng hµng n¨m. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh t¨ng lµ 10,602% chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña s¶n l­îng do ®ã ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt. Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¨ng dÇn n¨m 2007 so víi n¨m 2006 lµ 5.979.822.030(®) 3. §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn Nh×n chung t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn lµ t­¬ng ®èi tèt. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cña c¸c n¨m cã xu h­íng t¨ng dÇn nh­ng víi møc t¨ng chËm h¬n doanh thu cña doanh nghiÖp, ®©y lµ mét dÊu hiÖu tèt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do C«ng ty ®· qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Cô thÓ ®Ó qu¶n lý c¸c bé phËn chi phÝ, tr­íc c¸c kú kinh doanh C«ng ty ®Òu lËp c¸c kÕ ho¹ch chi phÝ tiÒn l­¬ng, kÕ ho¹ch khÊu hao TSC§ kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt chung, ®ång thêi C«ng ty còng ®· tiÕn hµnh lËp c¸c ®Þnh møc chi phÝ ®èi víi mét sè kho¶n môc quan träng nh­: chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ tiÒn l­¬ng, c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, gi¸ thµnh s¶n phÈm kú tr­íc, C«ng ty cßn tiÕn hµnh tÝnh to¸n gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cho kú kÕ ho¹ch, tÝnh to¸n gi¸ thµnh ®Þnh møc theo yªu cÇu cña cÊp qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã, t×nh h×nh tæ chøc chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty vÉn cßn mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc nh­: ThiÖt h¹i s¶n phÈm háng, C«ng ty ph¶i t×m ®óng nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Thø 2 ®ã lµ c¸c kho¶n chi phÝ trÝch tr­íc cho c«ng cô - dông cô phôc vô cho s¶n xuÊt thuéch lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn do ®ã ®· lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty. Cô thÓ Doanh thu cña doanh nghiÖp t¨ng lªn tõ 98.275.489.388(®) ®Õn 125.592.453.862(®) víi møc t¨ng lµ 27.334.964.474(®) víi tû lÖ t¨ng lµ 27,8197%. Trong khi ®ã chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng tõ 85.400.990.333(®) ®Õn 108.851.288.519(®) víi møc t¨ng lµ 23.450.298.186(®) óng víi tû lÖ t¨ng 27,459%. Doanh thu t¨ng, chi phÝ t¨ng lµ hoµn toµn hîp lý bëi muèn doanh thu t¨ng th× cÇn ph¶i bá thªm chi phÝ. Tuy nhiªn viÖc t¨ng Êy cã hiÖu qu¶ kh«ng phô thuéc vµo kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Tõ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ cho thÊy t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ kh¸ tèt. Doanh thu t¨ng lµ ®iÒu kiÖn kh¸ tèt ®Î C«ng ty më räng quy m« kinh doanh sau khi bï ®¾p ®ñ l­îng chi phÝ bá ra. Tû suÊt chi phÝ gi¶m 0,2453% ®¹t tèc ®é gi¶m lµ 0,282% ®©y lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho thÊy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ tèt. Doanh thu t¨ng, chi phÝ t¨ng tèc ®é t¨ng cña doanh thu lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ cho nªn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng t¨ng mét l­îng ®¸ng kÓ. N¨m 2006 doanh nghiÖp ®¹t møc lîi nhuËn sau thuÕ lµ 9.256.174.801(®) ®Õn n¨m 2007 t¨ng lªn lµ 12.054.524.617(®) ®¹t møc t¨ng lµ 2.798.349.816(®) t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 30,232%. Tèc ®é t¨ng cña lîi nhuËn lín h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ ®©y lµ kÕt qu¶ tèt. Doanh nghiÖp nªn cè g¾ng phÊn ®Êu ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. Tû suÊt lîi nhuËn trªn chi phÝ t¨ng 0,0024. ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn cø 100®ång chi phÝ bá ra sÏ thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. V× vËy chØ tiªu nµy ngµy cµng t¨ng nhanh cµng tèt. KÕt qu¶ mµ C«ng ty ®¹t ®­îc n¨m 2007so víi n¨m 2006 t¨ng lªn tuy nhiªn ®©y ch­a ph¶i lµ kÕt qu¶ cao. Nguyªn nh©n s©u sa lµ do mét lo¹t c¸c yÕu tè bªn ngoµi t¸c ®éng ®ã lµ: rµo c¶n thuÕ quan, chÝnh s¸ch më cöa... vµ nguyªn nh©n trùc tiÕp mét phÇn lµ do b¶n th©n doanh nghiÖp. Tõ ®ã doanh nghiÖp nªn t×m ra c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n ®Ó trong thêi gian tíi cho kÕt qu¶ cao h¬n. B¶ng 6: TÝnh gi¸ thµnh toµn bé cña C«ng ty trong 2 n¨m 2006 - 2007 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu N¨m 2006 N¨m 2007 So s¸nh CL TL (%) 1 Tæng doanh thu thµnh phÈm 58.534.366.813 64.898.889.916 6.523.100 10,873 2 Tæng s¶n xuÊt c¸c lo¹i thÐp 56.398.119.510 62.377.941.540 5.979.822.030 10,602 3 Tæng gi¸ thµnh toµn bé 57.267.002.760 63.470.657.820 6.203.655.060 10,83 4 Tæng s¶n l­îng (®«i) 3.487.500 4.010.625 523.125 15,01 B¶ng7: §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh qua 2 n¨m 2004 - 2005 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh CL TL (%) 1 Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 98.257.489.338 125.592.453.862 27.334.964.474 27,819 2 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 85.400.990.333 108.851.288.519 23.450.298.186 27,459 3 Tû suÊt chi phÝ 86.9155 86,6702 4 Møc ®é t¨ng (gi¶m) tû suÊt chi phÝ -0,2453 5 Tèc ®é t¨ng (gi¶m) tû suÊt chi phÝ -0,282 6 Møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ 7 Lîi nhuËn sau thuÕ 9.256.174.801 12.054.524.617 2.798.349.816 30,232 8 Lîi nhuËn/ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 0.1083 0,1107 0,0024 Ch­¬ng III. Mét sè gi¶ ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t chØ cã thÓ cã chç ®øng cho nh÷ng doanh nghiÖp cã ®ñ søc lùc, trÝ tuÖ vµ tµi n¨ng thùc sù. V× vËycã nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i nh­ng còng kh«ng Ýt doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç mµ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Nãi cho cïng mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu t×m kiÕm môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. Nh­ng lµm c¸ch nµo ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn vµ khong ngõng n©ng cao lîi nhuËn. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®­îc nhiÒu nhµ doanh nghiÖp quan t©m ®Õn hiÖn nay lµ kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cã qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh míi t×m ra ®­îc nguyªn nh©n ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tíi møc thÊp nhÊt cã thÓ tõ ®ã míi cã ®iÒu kiÖn h¹ thÊp gi¸ thµnh. T¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò ®­îc ban l·nh ®¹o C«ng ty quan t©m s©u s¾c. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn, ®­îc quan s¸t thùc tÕ c«ng t¸c cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc ë tr­êng vµ kh¶ n¨ng tuy cßn h¹n chÕ nh­ng em xin ®­a ra mét vµi nhËn xÐt cña m×nh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, néi dung c«ng t¸c qu¶n lý c¸c kho¶n chi phÝ nµy nh­ sau: I. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 1. Nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty - VÒ bé m¸y qu¶n lý: C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý t­¬ng ®èi ®¬n gi¶n, gän nhÑ, cã bé m¸y kÕ to¸n trÎ, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é nghiÖp vô v÷ng vµng, hÇu hÕt cã tr×nh ®é §¹i häc hoÆc t­¬ng ®­¬ng, sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, th«ng th¹o ngo¹i ng÷ chñ yÕu lµ tiÕng Trung Quèc bëi v× ®èi t¸c lµm ¨n cña C«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch hµng ng­êi Trung Quèc. ViÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh­ hiÖn nay ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt, ®¶m b¶o ph¸t huy ®Çy ®ñ vai trß cña m×nh. Riªng bä m¸y kÕ to¸n d­îc tæ chøc t­¬ng ®èi khopa häc hîp lý, ph©n c«ng chuyªn m«n hãa c«ng viÖc kÕ to¸n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng viÖc vµ phèi hîp thùc hiÖn c«ng viÖc ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n tr­ëng trong chØ ®¹o nghiÖp vô cxhung vµ phèi hîp chØ ®¹o cña C«ng ty ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - §èi víi b¹n hµng: MÆc dï mÆt hµng giµy ®ang bÞ c¹nh tranh g¸y g¾t gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thuéc tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong n­íc nh­ng C«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn vµ mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c C«ng ty giÇy nh­ C«ng ty giÇy Th­îng §×nh, C«ng ty da giÇy Hµ Néi... - §èi víi nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ lùa chän ®èi t¸c: Do kh¶ n¨ng nghiªn cøu thÞ tr­êng tèt, C«ng ty lu«n n¾m b¾t kÞp thêi thÞ tr­êng s¶n xuÊt giµy vµ timg nguån nguyªn liÖu phï hîp... Tï ®ã s¶n xuÊt giµy phï hîp nhu cÇu, thÞ hiÐu cña ng­êi tiªu dïng trong n­íc còng nh­ ®ßi hái cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi. C«ng ty th­êng s¶n xuÊt giµy theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi vµ trong n­íc do ®ã C«ng ty thu håi vèn nhanh kh«ng bÞ nî tõ phÝa kh¸ch hµng. ViÖc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp c¨n cø vµo s¶n phÈm hoµn thµnh cã t¸c dông khuyÕn khÝch c«ng nh©n t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm víi s¶n phÈm lµm ra. ViÖc ¸p dông h×nh thøc th­ëng ph¹t, ®· h¹n chÕ ®­îc khèi l­îng s¶n phÈm háng v× C«ng ty còng cã quy ®Þnh møc s¶n phÈm háng nÕu v­ît qu¸ møc sÏ bÞ ph¹t trõ vµo tiÒn l­¬ng theo tõng cÊp ®é s¶n phÈm háng ®Ó ph¹t Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt, x©y dùng thªm c¸c nhµ x­ëng, trang bÞ thªm c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô chi viÖc lµm ¨n t¹i v¨n phßng... 2. Nh÷ng khã kh¨n cña C«ng ty - Nguån nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt C«ng ty chñ yÕu lµ mua tõ nguån cung cÊp trong n­íc, chØ cã mét phÇn ë n­íc ngoµi do ®ã lu«n chÞu sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - C«ng ty ch­a x©y dùng cho m×nh c¸c chiÕn l­îc tiªu thô, bëi C«ng ty lu«n ®Æt trong t×nh tr¹ng ch­a ®ñ cÇu nªn c«ng t¸c xóc tiÕn tiªu thô kh«ng ®­îc quan t©m l¾m, do ®ã gi¶m søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra do mÆt hµng giµy cña n­íc ta lu«n chÞu søc Ðp, sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ nh­ Trung Quèc do ®ã gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn còng kh«ng tr¸nh khái khã kh¨n ®ã. §ã lµ khã kh¨n do c¸c nh©n tè kh¸ch quan ®­a l¹i cßn nh©n tè chñ quan thuéc vÒ doanh nghiÖp tr­íc hÕt ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ: + Nh©n tè lao ®éng: Nh©n tè con gn­êi ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña bÊt cø ho¹t ®éng nµo. Trong qu¸ tr×nh hïnh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty lu«n coi träng vÊn ®Ò tuyÓn dông lao ®éng, ®¸p øng nhu cÇu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tr×nh ®é ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng ®­îc n©ng cao nhê vµo chÝnh s¸ch ®µo t¹o cña C«ng ty. Tuy nhiªn sù ®i lªn cña x· héi tr×nh ®é ng­êi lao ®éng cña C«ng ty ngµy cµng trë nªn bÊt cËp ®èi víi C«ng ty. C«ng ty vÉn ch­a ®¹t ®­îc c¸c lîi Ých thiÕt thùc rµng buéc c¸c nh©n viªn dÉn ®Õn mét sè nh©n viªn ®· chuyÓn sang C«ng ty kh¸c. ViÖc thay thÕ c¸c nh©n viªn nµy lµm cho ®èi thñ c¹nh tranh dÔ dµng nhËp vµo kªnh ph©n phèi vµ ph¸ hñy kªnh. Mét sè lao ®éng ®· qua ®µo t¹o, ®· cã tay nghÒ kh¸ v÷ng vµng song hä vÉn cã ý ®Þnh bá sang C«ng ty kh¸c do hä cho r»ng chÕ ®é tiÒn l­¬ng ë C«ng ty kh«ng phï hîp víi hä. §©y còng lµ mét khã kh¨n ®¸ng kÓ cña C«ng ty. + Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Þa h×nh ®Þa lý, ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ trô së C«ng ty ë kh«ng gÇn nhau do ®ã viÖc qu¶n lý chi phÝ ®Çu vµo lµ rÊt khã kh¨n + Nh©n tè thuéc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ: ViÖc ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ lµ rÊt cÇn thiÕt cho b¶n th©n C«ng ty. MÆc dï cho ®Õn nay ngoµi viÖc tËn dông mét sè m¸y mãc cò, C«ng ty ®· nhËp vµ ®Çu t­ thªm mét läat m¸y mãc míi. Tuy vËy do mét sè yÕu tè kh¸ch quan nÖn ch­a thÓ ®æi míi mét c¸ch ®ång bä. C«ng ty vÉn ph¶i sö dông mét sè m¸y mãc cho n¨ng suÊt thÊp, tèn kÐm nhiÒu chi phÝ. Dï lµ ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi hay tiÕp tôc sö dông m¸y mãc cò cho n¨ng suÊt thÊp h¬n th× vÉn tèn kÐm chi phÝ trong qu¸ tr×nh sö dông. B¶n th©n C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn ph¶i c©n nh¾c xem chän ph­¬ng ¸n nµo cho hiÖu qu¶ nhÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt. ViÖc ®Çu t­ thªm m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh»m ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt cho doanh nghiÖp lµ bµi to¸n khã gi¶i ë nhiÒu mÆt vÒ tiÒn vèn, vÒ c¬ chÕ ®Çu t­. Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn ®· ®Ò ra cho m×nh môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi. II. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. Môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn chØ míi thµnh lËp ®­îc gÇn 5 n¨m nh­ng cho ®Õn nay C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ tuy vËy C«ng ty vÉn lu«n cè g¾ng ph¸t huy vµ b¶o vÖ thµnh qu¶ cña m×nh ®· ®¹t ®­îc tõ thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng n¨m võa qua, dùa vµo thµnh tÝch phÊn ®Êu vµ tinh thÇn søc m¹nh cña C«ng ty môc tiªu ®Ò ra trong thêi gian tíi cña C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn ®ã lµ: - Duy tr× tèt c¸c mèi quan hÖ víi b¹n hµng cò ë trong n­íc vµ ë n­íc ngoµi víi t­ c¸ch lµ ng­êi s¶n xuÊt vµ tiªu thô tøc lµ duy tr× b¹n hµng truyÒn thèng gi¶m bít ®­îc sù biÕn ®éng thay ®æi. - TiÕp tôc më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, hiÖn nay s¶n phÈm mµ C«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu lµm theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ mµ kh¸ch hµng ®Æt do vËy C«ng ty cÇn cè g¾ng gi÷ uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng ®ång thêi cã nhiÒu biÖn ph¸p qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®Ó t×m thªm ®­îc nhiÒu b¹n hµng míi, ký thªm ®­îc nhiÒu hîp ®ång h¬n n÷a. - Do mÆt hµng giÇy lµ lo¹i mÆt hµng cã mÉu m· thay ®æi do vËy C«ng ty cÇn cã nh÷ng nghiªn cøu ¸p dông kÞp thêi c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng mÉu m· s¶n phÈm ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc vËt t­, ®Þnh møc tiÒn l­¬ng. Hµ Néiµg n¨m phßng kÕ ho¹ch tiªu thô cïng phßng tµi vô vµ phßng vËt t­ ®Ó lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh t¹o nªn mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn cã cïng tr¸ch nhiÖm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®­îc coi lµ c¬ së ®Ó C«ng ty ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch , kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm - C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n tiÕn tíi x©y dùng ph©n x­ëng míi l¾p ®Æt quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. §Ó ®¸p øng víi nhu cÇu thÞ tr­êng song song víi kÕ ho¹ch më réng s¶n xuÊt, C«ng ty nªn chó träng c«ng t¸c nghiªn cøu vµ n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §©y ®­îc xem lµ mét b­íc ®i ®óng ®¾n vµ kÞp thêi mµ C«ng ty ®· ®Þnh ra hoµn toµn phï hîp víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty. §ã lµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm, ®em s¶n phÈm cña m×nh phôc vô nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng h¬n n÷a. Bªn c¹nh ®ã viÖc trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i sÏ gióp C«ng ty gi¶m ®­îc hao phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt, thùc hiÖn môc tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm - ChiÕn l­îc cñng cè vµ më räng thÞ tr­êng b»ng gi¸ c¶. Víi ph­¬ng ch©m coi quyÒn lîi cña kh¸ch hµng trùc tiÕp lµ trªn hÕt C«ng ty lu«n ¸p dông chÝnh s¸ch gi¸ thÊp vµ æn ®Þnh cho kh¸ch hµng trùc tiÕp c¶u C«ng ty víi quan ®iÓm nµy C«ng ty ®· t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng, t¹o lËp mèi quan hÖ l©u dµi. C¶ vµo thêi ®iÓm khan hiÕm lÉn lóc d­ thõa th× gi¸ b¸n cña C«ng ty vÉn æn ®Þnh. - ChiÕn l­îc më réng vµ cñng cè thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm lµ yÕu tè hµng ®Çu trong chiÕn l­îc cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. Víi lîi thÕ s½n cã C«ng ty kh«ng ngõng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng ®iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc ph©n chia thµnh c¸c giai ®o¹n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ. - Thªm mét chiÕn l­îc quan träng h¬n n÷a trong thêi gian s¾p tíi cña C«ng ty ®ã lµ C«ng ty x©y dùng thªm c¸c x­ëng ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt. - Dùa vµo c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn, C«ng ty nh»m ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch n¨m 2007 -2008 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch 2007 KÕ ho¹ch 2008 1. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng 74.853.529.850 82.338.882.840 2. Tæng doanh thu §ång 163.270.189.900 215.516.650.700 3. S¶n phÈm chñ yÕu §«i 3.067.500 3.160.000 - GiÇy v¶i trÎ em §«i 300.000 330.000 - GiÇy ng­êi lín §«i 2.767.500 2.830.000 4. Lîi nhuËn §ång 16.876.334.450 21.939.234.790 5. Thu nhËp b×nh qu©n §ång 1.150.000 1.200.000 2. BiÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra, c«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p, nh÷ng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi. - Thùc hiÖn c«ng cuéc hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, thay thÕ m¸y mãc cò b»ng c¸c m¸y míi hiÖn ®¹i trong kh¶ n¨ng kh¶ n¨ng cã thÓ cña c«ng ty. §ång thêi th­êng xuyªn söa ch÷a b¶o d­ìng duy tu m¸y mãc ®Ó cã nh÷ng biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. - Nguyªn vËt liÖu tr­íc khi ®­a vµo s¶n xuÊt ph¶i ®­îc kiÓm tra kü l­ìng 100% c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng ghi râ xuÊt xø ®Þa chØ nguån hµng ®Ó khi cã sai sãt c«ng ty cã c¬ së ®Ó rµ so¸t l¹i. - C«ng nghÖ s¶n xuÊt th× c«ng ty th­êng tham kh¶¬ tõ c¸c c«ng ty kh¸c ë trong n­íc vµ ë n­íc ngoµi ®Ó cËp nhËt c«ng nghÖ míi ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - Th­êng xuyªn rµ so¸t l¹i chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - §Ó theo kÞp víi c«ng nghÖ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng c«ng ty tiÕn hµnh ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, tuyÓn nh©n viªn cã tr×nh ®é cao ®· qua ®µo t¹o vÒ lÜnh vùc chuyªn m«n. N©ng cao h¬n n÷a chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ mÉu m· ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng kh¼ng ®Þnh lîi thÕ so s¸nh s¶n phÈm cña c«ng ty. Víi c¸c danh hiÖu ®· ®¹t ®­îc c«ng ty cè g¾ng duy tr× vµ phÊn ®Êu ®¹t thªm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty. III. BiÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty 1. Qu¶n lý chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè c¬ b¶n cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm, chiÐm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Bëi vËy tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu lµ ®ßi hái ®Çu tiªn vµ cÇn thiÕt ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm cho c«ng ty. Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt giÇy lµ: phÇn ®Õ: chñ yÕu lµ cao su vµ c¸c h¸o chÊt phô gia cho c¸n luyÖn vµ l­u ho¸ cao su lµm ®Õ, cao su chñ yÕu lµ nhËp khÈu tõ c¸c b¹n hµng trong n­íc, c¸c phô gia chñ yÕu nhËp khÈu tõ n­íc ngoµi. PhÇn mòi gåm cã: v¶i (c¸c lo¹i v¶i), mùc, chØ, thu khoanh... nhËp cña c¸c b¹n hµng trong n­íc. C¸c mÆt hµng nµy gi¸ c¶ biÕn ®éng lªn xuèng kh«ng ngõng do ®ã ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn chó ý hai kh©u c¬ b¶n. + Trong kh©u cung øng vËt t­ mét trong c¸c nguyªn nh©n lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ láng lÎo dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lç thËt l·i gi¶ mµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc. Do ®ã ph¶i tiÕn hµnh qu¶n lý tËp trung c¸c ®Çu mèi cung øng vËt t­ chÝnh cña c«ng ty, t×m kiÕm c¸c nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu æn ®Þnh, gi¸ c¶ phï hîp gi÷ mèi lµm ¨n l©u dµi víi hä. §Ó kiÓm so¸t nguyªn vËt liÖu tiªu hao c«ng ty cÇn qu¶n lý møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu gióp cho ng­êi c«ng nh©n cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, cã ý thøc b¶o qu¶n, tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. Do ®ã c«ng ty nªn cã chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi víi nh÷ng ng­êi cã s¸ng kiÕn tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt. Ng­îc l¹i còng nªn cã chÕ ®é ph¹t nghiªm kh¾c ®èi víi nh÷ng ng­êi cè t×nh lµm sai, lµm Èu dÉn tíi lµm háng vµ l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao kh¾c phôc ®­îc c¸c hao phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu do tr×nh ®é tay nghÒ thÊp. + VÒ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu: Thùc tÕ c«ng ty ®· tiÕn hµnh x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu song do sù biÕn ®éng th­êng xuyªn cña thÞ tr­êng ®«i khi ®Þnh møc c«ng ty kh«ng ph¶n ¸nh hÕt tÝnh thêi sù cña thÞ tr­êng. §iÒu ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ tiÕn hµnh ®Þnh møc s¸t víi thÞ tr­êng. X©y dùng ®Þnh møc vËt t­ cho ta biÕt sè vËt t­ cÇn dïng cho tõng ®¬n ®Æt hµng c¶ vÒ sè l­îng vµ chñng lo¹i. X©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, chñ yÕu lµ ®Þnh møc vËt t­ ®¸p øng yªu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ yªu cÇu vÒ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc dÔ dµng, tr¸nh l·ng phÝ. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt c¸c ®¬n hµng hay c¸c hîp ®ång kinh tÕ lín do ®ã ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm chi phÝ nhÊt th× ®èi víi nguyªn vËt liÖu dïng chung cho s¶n xuÊt s¶n xuÊt c«ng ty cÇn mua theo ®Þnh kú. 2. Qu¶n lý nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt Do ®Æc ®iÓm lo¹i h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty phô thuéc vµo c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ký kÕt ®­îc. Khi kÝ kÕt c¸c hîp ®ång lín sè l­îng c«ng nh©n ®ßi hái ph¶i nhiÒu, ng­îc l¹i cã nh÷ng giai ®o¹n c«ng ty chØ cã ký kÕt ®­îc c¸c c¸c hîp ®ång võa vµ nhá v× vËy nhu cÇu lao ®éng Ýt. §Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty th× trong sè c¸c nh©n viªn lµm viÖc t¹i c«ng ty ngoµi ban qu¶n lý l·nh ®¹o, c¸c kü s­ chuyªn ngµnh, c¸c c¸n bé kü thuËt, th× mét bé phËn lín c«ng nh©n trùc tiÕp lao ®éng theo hîp ®ång ng¾n h¹n, víi h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµm viÖc. Do ®ã c«ng ty sÏ kh«ng gi¶i quyÕt c¸c lao ®éng d­ thõa khi mét hîp ®ång nµo ®ã hoµn tÊt mµ vÉn ch­a ký ®­îc hîp ®ång tiÕp theo. Cßn ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm c«ng ty vÉn gi÷ l¹i ®­îc víi møc l­¬ng theo s¶n phÈm mµ ng­êi c«ng nh©n ®ã lµm ra. 3. Më réng quy m« kinh doanh. Cïng víi viÖc cñng cè mèi quan hÖ víi c¸c kh¸ch hµng lµm ¨n l©u dµi nh­ c«ng ty GiÇy Th­îng §×nh, c«ng ty May 10, C«ng ty dÖt may Hµ Néi... th× c«ng ty nªn tÝch cùc t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng míi ®Ó n©ng cao khèi l­îng hµng b¸n hµng n¨m. Chñ ®éng trong lÜnh vùc nhËp nguyªn liÖu, ®Èy m¹nh tiªu thô hµng ho¸ ra c¸c thÞ tr­êng l©n cËn: H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Hµ T©y... §ång thêi ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu cña c«ng ty ngoµi c¸c b¹n hµng truyÒn thèng nh­ EU, Mü... C«ng ty nghiªn cøu c¸c thÞ tr­êng míi nh­ Ch©u Phi... §Æc biÖt thêi gian míi ®©y ta ®· kÕt thóc vßng ®µm ph¸n víi Mü chuÈn bÞ ®Õn cuèi n¨m ta chÝnh thøc gia nhËp WTO sÏ ®­îc miÔn thuÕ c«ng ty cÇn n¾m lÊy c¬ héi nµy ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô cña m×nh ®ång thêi còng chuÈn bÞ ®èi phã khi hµng ho¸ cña n­íc WTO sÏ vµo thÞ tr­êng trong n­íc mét c¸ch tù do mµ kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ. §ång thêi víi viÖc më réng quy m« kinh doanh c«ng ty ph¶i c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao chÊt l­îng ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ mµ ®¸ng quan t©m nhÊt chÝnh lµ ®Êt n­íc l¸ng giÒng cña chóng ta Trung Quèc. 4. N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý T¹i c«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn lu«n khuyÕn khÝch c¸n bé qu¶n lý ®i båi d­ìng thªm c¸c nghiÖp vô, gióp cho hä cã thÓ n¾m b¾t ®­îc mäi lÜnh vùc nh­: Kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ... 5. BiÖn ph¸p hoµn thiÖn quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty Cã thÓ nãi quy tr×nh c«ng nghÖ lµ ch×a kho¸ vµng ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï c«ng ty lu«n cè g¾ng ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt. Song c¸n bé qu¶n lý c«ng ty cÇn ph¶i cã h­íng qu¶n lý c«ng ty ®óng ®¾n, xem xÐt hiÖu qu¶ cña viÖc ®Çu t­ ®em l¹i ®Ó cã thÓ ®æi míi ®­îc d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt c«ng ty cã thÓ huy ®éng ®­îc b»ng c¸c nguån vèn sau: Tr­íc hÕt sö dông ngay nguån vèn hiÖn cã cña c«ng ty. ChÝnh lµ sè lîi nhuËn trÝch lËp vµo quü ®Çu t­ ph¸t triÓn, sè tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty. Khi nh÷ng nguån trªn ch­a ®ñ th× c«ng ty cã thÓ huy ®éng thªm nguån tõ bªn ngoµi nh­ ®i vay, liªn doanh, sö dông vèn vay cã thÓ huy ®éng tõ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c tÇng líp d©n c­. §Ó huy ®éng ®­îc nguån vèn nµy c«ng ty nªn ®­a ra c¸c møc l·i suÊt cao h¬n møc l·i suÊt göi tiÕt kiÖm. Cuèi cïng míi nªn sö dông vèn vay ng©n hµng v× l·i suÊt rÊt cao vµ rÊt m¹o hiÓm. IV: Mét sè ®Ò xuÊt nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn 1. N©ng cao chÊt l­îng ng­êi lao ®éng N©ng cao chÊt l­îng ng­êi lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ. Sö dông lao ®éng cã tay nghÒ cao ch¾c ch½n lµ sÏ tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ cho phÐp sö dông c¸c thiÕt bÞ tiªn tiÕn mét c¸ch dÔ dµng lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m sù hao hôt. C«ng ty ph¶i ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña c«ng nh©n, ®µo t¹o ®é ngò c¸n bé qu¶n lý cã n¨ng lùc vµ cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, cã nh­ vËy th× c«ng ty míi theo kÞp guång vËn hµnh cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. C«ng ty nªn bè trÝ ng­êi lao ®éng vµo nh÷ng vÞ trÝ thÝch hîp víi n¨ng lùc cña hä, ®Ó cã thÓ ph¸t huy kh¶ n¨ng tiÒm tµng còng nh­ vËn dông kiÕn thøc cña hä, h¹n chÕ nh÷ng sai ph¹m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é cho ng­êi lao ®éng mµ ph¶i gióp hä nhËn thøc ®­îc r»ng: ViÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa sèng cßn víi b¶n th©n doanh nghiÖp. G¾n l­¬ng t©m, tr¸ch nhiÖm vµ kh¬i dËy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o, ph¸t huy trÝ tuÖ cña c¸ nh©n nh»m t×m c¸ch tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ qu¶n lý. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng th× yÕu tè kÝch thÝch ng­êi lao ®éng còng kh«ng thÓ thiÕu bëi nã kh«ng chØ g©y niÒm say mª nghÒ nghiÖp cho ngowiuf lao ®éng trong c«ng ty còng nh­ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ kh¸c trong c«ng ty nh­ t¹o lËp c¸c quü khen th­ëng, quü hé trî khã kh¨n... tÝch cùc sö dông c¸c ®ßn bÈy n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t nghiªm minh ®èi víi c¸n bä c«ng nh©n viªn trong viÖc qu¶n lý sö dông chi phÝ. 2. Qu¶n lý chi phÝ ë tõng ph©n x­ëng C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn míi chØ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ph©n x­ëng chø kh«ng theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng bé phËn (c¸c ph©n x­ëng). Víi c¸ch tËp hîp nµy, ch­a theo dâi ®­îc t×nh h×nh cô thÓ cña tõng ®¬n ®Æt hµng chi tiÕt cho c¸c ph©n x­ëng nªn ch­a t¹o ®­îc ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n lý chi phÝ ë c¸c ph©n x­ëng, kh«ng thÓ ®­a ra h­íng tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt cô thÓ cho c¸c ph©n x­ëng, c¸c ®¬n hµng. Trong thêi gian tíi c«ng ty nªn sö dông biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó tËp hîp chi phÝ ë tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt tõ ®ã cã h­íng phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ph©n x­ëng. 3. TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu c«ng ty cÇn tËp trung vµo c¸c kh©u c¬ b¶n sua: - Sö dông nguån nguyªn liÖu trong n­íc gi¸ sÏ rÎ h¬n vµ Ýt rñi ro h¬n so nªn sÏ gi¶m ®­îc mét phÇn chi phÝ - Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra g¾t gao nguyªn vËt liÖu ngay tõ ®Çu vµo, qu¶n lý c¸c mèi mua b¸n nguyªn vËt liÖu t×m nguån cung øng nguyªn vËt liÖu æn ®Þnh, uy tÝn cao. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n©ng cao chÊt l­îng ng­êi lao ®éng trùc tiÕp tiªu chuÈn ho¸ tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn tiªu chuÈn kü thuËt néi bé nh»m kh¾c phôc ®­îc hao phÝ do tr×nh ®é thÊp. 4. TiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tr­íc hÕt c«ng ty nªn thùc hiÖn kho¸n chi phÝ ®iÖn tho¹i, ®iÖn b¸o ®èi víi c¸c bé phËn v¨n phßng ®Ó gi¶m bít chi phÝ mua ngoµi. Ngoµi ra c«ng ty cÇn kho¸n vµ x©y dùng nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ ®èi víi nh÷ng kho¶n chi phÝ hµnh chÝnh nh­ tiÕp kh¸ch, héi häp, c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÝ... ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi kiÓm tra vµ h¹ch to¸n chi phÝ, gi¶m ®­îc chi phÝ kh«ng hîp lý. TiÕp theo t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty nªn ph©n ®Þnh râ rµng ranh giíi gi÷a c¸n bé tµi chÝnh vµ c¸n bé kÕ to¸n. Thùc hiÖn tinh läc, tinh gi¶m bít bé m¸y qu¶n lý gãp phÇn gi¶m chi phÝ tiÒn l­¬ng ë bé phËn nµy nh­ng vÉn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 5. ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ vµo doanh nghiÖp NÒn kinh tÕ ®Êt n­íc chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi thuéc tÝnh vèn cã cña nã. Trong bèi c¶nh nh­ vËy kÕ to¸n qu¶n trÞ ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn mét c¸ch tÊt yÕu vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­îc ­u ®iÓm cña nã trong nh÷ng n¨m qua. Chøc n¨ng cña kÕ to¸n qu¶n trÞ lµ cung cÊp truyÒn ®¹t c¸c th«ng tin kinh tÕ cña mét tæ chøc cho c¸c ®èi t­îng sö dông kh¸c nhau. C«ng ty nªn ¸p dông kÕ to¸n qu¶n trÞ vµo c«ng ty. Kh¸c víi kÕ to¸n tµi chÝnh, kÕ to¸n qu¶n trÞ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh mét c¸ch cô thÓ chi tiÕt vµ nã sö dông mét sè néi dung khoa häc kh¸c nh­ khoa häc thèng kª, kinh tÕ ngµnh qu¶n trÞ doanh nghiÖp... nªn nã ®­îc coi nh­ mét hÖ thèng trî gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ ra quyÕt ®Þnh tèi ­u. TÕ to¸n qu¶n trÞ thu thËp xö lý vµ thiÕt kÕ th«ng tin kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o phï hîp víi nhu cÇu cô thÓ cña c¸c nhµ qu¶n c¸c cÊp trong doanh nghiÖp, khi sö dông c¸c th«ng tin chi tiÕt ®· tãm l­îc theo yªu cÇu sö dông nhµ qu¶n trÞ sÏ thÊy ®­îc ë ®©u cã vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt nhanh chãng, cÇn gi¶i quyÕt kÞp thêi ®Ó cã hiÖu qu¶. Th«ng tin cña kÕ to¸n qu¶n trÞ cã thÓ cung cÊp cho nhµ qu¶n lý sè liÖu chÝnh x¸c vÒ ¶nh h­ëng cña chi phÝ cè ®Þnh, chi phÝ biÕn ®æi, gi¸ b¸n, thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng tíi lîi nhuËn cña c«ng nghiÖp. §èi víi vÊn ®Ò qu¶n trÞ chi phÝ vµ gi¸ thµnh ®Ó qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ chi phÝ c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng ph¶i chØ biÕt chi phÝ lµ bao nhiªu mµ quan träng h¬n lµ ph¶i hiÓu ®­îc chi phÝ ®­îc h¹ch to¸n nh­ thÕ nµo? ë ®©u? chi phÝ cã liªn quan nh­ thÕ nµo. ViÖc nhËn ®Þnh vµ thÊu hiÓu c¸c lo¹i chi phÝ sÏ gióp nhµ qu¶n trÞ ®­a ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi vµ ®óng ®¾n. 6. øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt, kinh doanh - Trong thêi gian qua c«ng ty ®· cã nhiÒu ®æi míi trong c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ, tuy nhiªn sù ®æi míi nµy ch­a thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. §Ó kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng trªn trong thêi gian t¬Ý c«ng ty nªn chó träng c¸c vÊn ®Ò sau: + TiÕp tôc ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ míi, d©y chuyÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn mµ kh¶ n¨ng tù ®éng ho¸ cña nã lµ cao. ViÖc ®Çu t­ nµy cÇn thiÕt ph¶i dùa trªn sù ph©n tÝch, tham kh¶o c«ng nghÖ cña n­íc ta iÖn nay vµ trªn thÕ giíi tr¸nh t×nh tr¹ng "cò ng­êi míi ta". + §Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a m¸y vi tÝnh cho c«ng t¸c qu¶n lý nh»m gi¶m bít l­îng lao ®éng thñ c«ng nh­ tr­íc, ®Çu t­ phÇn mÒm kÕ to¸n hiÖn ®¹i, kh¶ n¨ng xö lý nhanh nh¹y. ViÖc ®Çu t­ thªm m¸y mãc, d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi ®ßi hái ph¶i th­êng xuyªn n©ng cao tr×nh ®é ng­êi sö dông ®Ó n©ng hiÖu suÊt sö dông m¸y mãc 7. BiÖn ph¸p tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp C«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp hiÖn nay ngµy cµng cã vai trß to lín trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm HiÖn nay c«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn cßn nhiÒu h¹n chÕ nh­ sau: + C¬ cÊu bé m¸y tµi chÝnh cña c«ng ty kh«ng râ rµng. Bé m¸y tµi chÝnh gép chung víi bé m¸y kÕ to¸n. Toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh cña c«ng ty do kÕ to¸n tr­ëng ®¶m nhiÖm vµ bµn b¹c trùc tiÕp víi gi¸m ®èc. Nh©n viªn lµm c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n chñ yÕu lµ lµm kÕ to¸n, Ýt quan t©m ®Õn nghiÖp vô tµi chÝnh. Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty ch­a giao l­u linh ®éng víi m«i tr­êng bªn ngoµi. thÞ tr­êng vèn vÉn lµ mét lÜnh vùc bá ngá víi c«ng ty. TÊt c¶ nh÷ng h¹n chÕ ®ã ®ßi hái c«ng ty ph¶i quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn c«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp Muèn vËy c«ng ty ph¶i c¬ cÊu l¹i bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n, ph©n ®Þnh râ rµng nhiÖm vô trc vµ nhiÖm vô kÕ to¸n giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ ®Õn tõng nh©n viªn. C«ng ty ph¶i më réng ho¹t ®éng tµi chÝnh, h­íng ta thÞ tr­êng vµ vËn dông nh÷ng nguån tµi chÝnh cña c«ng ty míi thùc sù cã ý nghÜa quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. 8. Mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty nh»m rót ng¾n vßng quay vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm cho c«ng ty. Tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c«ng ty lµ c«ng t¸c quan träng nã quyÕt ®Þnh ®Õn toµn bé donah thu, lîi nhuËn trong kú cña c«ng ty. §ång thêi nã còng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc t¸i s¶n xuÊt ®èi víi c«ng ty. §Ó ®Èy m¹nh h¬n viÖc tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty cã thÓ sö dông mét sè biÖn ph¸p - Më réng thÞ tr­êng tiªu thô: cã vai trß quan träng trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm HiÖn nay thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch hµng quen cò nh­ EU, Mü... ngoµi ra cßn mét sè kh¸ch hµng trong n­íc do ®ã c«ng ty nªn më réng quan hÖ lµm ¨n víi c¸c b¹n hµng kh¸c trong n­íc vµ c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi rÊt cã tiÒm n¨ng nh­ Ch©u Phi, c¸c n­íc Ch©u ¸: Ên §é, §µi Loan... §Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng thÕ giíi c«ng ty cÇn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®a d¹ng ho¸ mÉu m·, ®Èy m¹nh qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý. Gi¸ c¶ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè hÊp dÉn ng­êi tiªu dïng. T¹i c«ng ty ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch trÝch hoa hång b¸n hµng cho kh¸ch hµng mua víi khèi l­îng lín hay kh¸ch hµng tr¶ tiÒn ngay... C«ng ty cÇn ph¸t huy tèt biÖn ph¸p nµy. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn. MÆc dï ch­a hoµn toµn ®óng nh­ng t«i hy väng nã còng cã ý nghÜa phÇn nµo ®èi víi c«ng ty. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay, Nhµ n­íc ®· cho c¸c doanh nghiÖp ®­îc quyÒn tù do kinh doanh, tù do ®Þnh ®o¹t c¸c c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh, tù t×m kiÕm thÞ tr­êng, tù s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Nhµ n­íc kh«ng cßn lµ ng­êi cung cÊp dÇu vµo cho c¸c doanh nghiÖp còng kh«ng lµ ng­êi tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c doanh nghiÖp n÷a. §iÒu ®ã buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l­îc s¶n xuÊt cô thÓ tån tµi vµ c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh kh¾c nghiÖt. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß hÕt søc to lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. V× vËy tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®i ®«i víi ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm lµ mét chiÕn l­îc kh«ng thÓ thiÕu ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc môc tiªu cña m×nh. C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn ®· vµ ®ang cã nh÷ng b­íc tiÕn v÷ng ch¾c trong viÖc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. Hy väng r»ng c«ng ty sÏ tiÕp tôc duy tr× vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a ®ãng gãp vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ®Êt n­íc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña TS Lª ThÞ Kim Nhung, c¸c anh chÞ trong phßng KTTC t¹i c«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh bµi chuyªn ®Ò nµy. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tËp còng nh­ h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng lý luËn thùc tiÔn nªn bµi chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2006 Sinh viªn Phan ThÞ H­êng NhËn xÐt cña c«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn C«ng ty Cæ phÇn GiÇy H­ng Yªn x¸c nhËn sinh viªn Phan ThÞ H­êng líp K38D4 tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i ®­îc nhËn vÒ thùc tËp t¹i phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh cña c«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, sinh viªn H­êng®· ®¶m b¶o thêi gian thùc tËp, chÊp hµnh tèt c¸c néi quy cña c«ng ty, tinh thÇn th¸i ®é nghiªm tóc, chan hoµ víi mäi ng­êi trong c«ng ty, cè g¾ng ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c sè liÖu qua c¸c tµi liÖu ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Sinh viªn H­êng chän ®Ò tµi: "C¸c gi¶i ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty TNHH Giµy ViÖt Phó" lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. §Ò tµi nµy ®­îc ®¸nh gi¸ lµ phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Mét sè gi¶i ph¸p ®­a ra trong ®Ò tµi sÏ ®­îc c«ng ty chó ý nghiªn cøu ¸p dông. Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2007 Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCác giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và hạ thấp giá thành sản phẩm của công ty cổ phần Giầy Hưng Yên.DOC