Đề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHP

Mảng một chiều Để khai báo mảng một chiều ta có thể sử dụng cú pháp: $name = array(); //mảng động $name = array(5); //mảng có 5 phần tử $name = array(1,2,3,4,5,6); Để truy cập vào phần tử của mảng, ta sử dụng chỉ mục của phần tử: $name[0] = 1; $name[2] = 10;

pdf30 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Nhóm 5 Đề tài: Cách khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong PHP 2PHP là gì? PHP là viết tắt của chữ Personal Home Page ra đời năm 1994 do phát minh của Rasmus Lerdorf và nó tiếp tục phát triển bởi nhiều cá nhân và tập thể do đó PHP được xem là sản phẩm của mã nguồn mở. 3PHP là gì? PHP là một ngôn ngữ lập trình web được sử dụng nhiều nhất, thích hợp nhất cho việc phát triển các website vừa và nhỏ. PHP có thể được nhúng vào các trang HTML. PHP đã được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất để xây dựng các các trang web động. 4PHP là gì? PHP dựa trên cú pháp của C Phần mã PHP được đặt trong thẻ mở 5Biến trong PHP Khai báo biến Tầm vực của biến 6Khai báo biến Tất cả những biến khai báo trong PHP đều bắt đầu với dấu đôla ($) Khai báo biến có phân biệt chữ hoa và thường Vd: $abc = 5; $ABC = 10; 7Khai báo biến Tên biến chỉ được bao gồm các ký tự chữ cái (a..z hoặc A...Z), chữ số (0...9) và ký tự gạch dưới (_); nhưng tên biến không được bắt đầu bằng ký tự gạch dưới hoặc chữ số và kí tự đặc biệt. VD: $_abc Không hợp lệ! bắt đầu bằng ký tự gạch dưới $1abc Không hợp lệ! bắt đầu bằng chữ số $nguyễn Không hợp lệ! tên biến có ký tự đặc biệt (ễ) 8Khai báo biến Khi khai báo biến thì không cần phải khai báo kiểu dữ liệu cho biến như một số ngôn ngữ khác. Chỉ cần khai báo tên biến. VD: $a = “Welcome to PHP”; // đây là biến chuỗi $b = “2”; // đây cũng là biến chuỗi $c = 4; // đây là biến số $d = 4.123; //đây là biến số thực 9Tầm vực của biến Tầm vực của biến là ngữ cảnh mà ở trong đó biến được định nghĩa VD: <?php $a = 1; //tầm vực của biến $a bắt đầu từ đây //tới cuối file vẫn còn hợp lệ ?> 10 Tầm vực của biến Khi gặp 1 hàm do người dùng định nghĩa, bên trong hàm, biến cục bộ sẽ được dùng thay vì biến toàn cục <?php $a = 1; //biến toàn cục function vd1() //hàm tự tạo { echo $a; } //lệnh echo để xuất 1 chuỗi văn bản /*câu lệnh sẽ không in ra giá trị, vì câu lệnh được gọi trong hàm vd1 biến a (biến cục bộ) chưa có giá trị*/ ?> 11 Tầm vực của biến Để truy cập tới các biến toàn cục ở bên trong 1 hàm do người dùng định nghĩa, ta có thể dùng 1 trong 2 cách sau: 12 Tầm vực của biến Cách 1: <?php $a = 1; //biến toàn cục function vd1() //hàm tự tạo { /*từ khoá global báo cho php biết là bên trong hàm vd1 biến toàn cục được sử dụng*/ global $a; echo $a; //in ra giá trị: 1 } ?> 13 Tầm vực của biến Cách 2: <?php $a = 1; //biến toàn cục function vd1() //hàm tự tạo { echo $GLOBALS['a']; //in ra giá trị: 1 } ?> 14 Chuỗi trong PHP Tất cả các chuỗi đều được bao trong dấu nháy đôi Trong một chuỗi mà bạn đã bao lại bằng cặp nháy đôi “” ta có thể chèn thêm biến vào giữa mà PHP vẫn hiểu đó là biến VD: $name = “An”; $hello = “Hello,Ten toi la $name”; echo $hello; //ket qua: Hello,Ten toi la An 15 Chuỗi trong PHP Nếu trong chuỗi muốn có chứa các kí tự đặc biệt như “”,\,$...... Ta phải sử dụng kí tự chuyển \ trước các kí tự đặc biệt. VD: echo “Hello,Ten toi la \”An\”” //kết quả: Hello,Ten toi la “An” 16 Chuỗi trong PHP Đối với dấu nháy đơn Nếu chuỗi có chứa các biến được bao lại bằng dấu nháy đơn thì biến đó sẽ bị biến thành chuỗi. VD: $name = “An”; echo ‘Hello,Ten toi la $name’; //kết quả: Hello,Ten toi la $name 17 Chuỗi trong PHP Ta có thể sử dụng dấu Here Documents. Xác định giới hạn ở đầu chuỗi với dấu <<< và kí hiệu nhận dạng, chuỗi được kết thúc cũng với kí hiệu nhận dạng và kèm theo dấu chấm phẩy (;). Chỉ có các biến ảnh hưởng trong chuỗi, các kí tự đặc biệt không ảnh hưởng 18 Chuỗi trong PHP VD: $name = “An”; $gioithieu = <<<ABC Ten toi la “$name”, toi co 20$ ABC; //ABC là kí hiệu nhận dạng echo $gioithieu; //Kết quả: Ten toi la “An”, toi co 20$ 19 Các hàm xử lý chuỗi strtoupper(): Chuyển chuỗi thành chữ hoa strtolower(): Chuyển chuỗi thành chữ thường ucfirst(): Chuyển kí tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa ucwords(): Chuyển kí tự đầu tiên của mỗi chữ trong chuỗi thành chữ hoa 20 Các hàm xử lý chuỗi VD: $str = “Dai hoc ton duc thang”; echo $str; echo strtoupper($str); echo strtolower($str); echo ucfirst($str); echo ucwords($str); 21 Các hàm xử lý chuỗi Kết quả: Dai hoc ton duc thang DAI HOC TON DUC THANG dai hoc ton duc thang Dai hoc ton duc thang Dai Hoc Ton Duc Thang 22 Các hàm xử lý chuỗi Một số hàm khác: implode :Nối các phần tử của mảng với một chuỗi strlen :Lấy độ dài của chuỗi strpos:Tìm vì trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi này trong chuỗi khác strrchr:Tìm kiếm vị trí xuất hiện cuối cùng của một kí tự trong chuỗi 23 Các hàm xử lý chuỗi strrev:Đảo ngược một chuỗi strstr:Lấy ra một đoạn của chuỗi từ vị trí xuất hiện kí tự cho trước strtok:chia cắt chuỗi vvvv.. 24 Mảng (Array) trong PHP Mảng là một dạng của biến trong đó có chứa nhiều giá trị. 25 Mảng một chiều Để khai báo mảng một chiều ta có thể sử dụng cú pháp: $name = array(); //mảng động $name = array(5); //mảng có 5 phần tử $name = array(1,2,3,4,5,6); Để truy cập vào phần tử của mảng, ta sử dụng chỉ mục của phần tử: $name[0] = 1; $name[2] = 10; 26 Mảng một chiều Lấy giá trị của phần tử mảng: VD: echo $name[1]; $x = $name[4]; 27 Mảng một chiều Nếu không xác định chỉ số bên trong ngoặc vuông thì giá trị sẽ được gán cho phần tử cuối mảng. VD: $animal = array(); $animal[0] = “voi”; $animal[1] = “khi”; $animal[] = “su tu”;//sẽ được gán vào $animal[2] 28 Mảng hai chiều Ta khai báo như mảng 1 chiều $arr = array(); $arr = array(array(), array() ); VD: tạo và xuất mảng 3x3 for($i=0;$i<3;$i++) { for($j=0;$j<3;$j++) { $s [i] [j]=$i+$j; } } 29 Mảng hai chiều for($i=0;$i<3;$i++) { for($j=0;$j<3;$j++) { echo $s [i] [j].” “; } echo“”; } kết quả: 0 1 2 1 2 3 2 3 4 30 Hết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhom5_264.pdf