Đề tài Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ : một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế ở Việt Nam

Dựa trên các khái niệm được phát triển bởi Erdem, T. & Swait, J. (1998) tác giả xây dựng các mục trong thiết kế đo lường, nhưng tác giả lại không đề cập nhiều đến các khái niệm này. Nghiên cứu định tính được dùng để điều chỉnh lại mô hình, nhưng trong bài viết, tác giả không diễn giải kết quả của nghiên cứu định tính. Như vậy, thứ nhất, tác giả chưa thể hiện được việc điều chỉnh mô hình của mình. Thứ hai, phương pháp sử dụng là phương pháp nghiên cứu hỗn pháp khám phá (phần định tính giữa vai trò chủ đạo) nhưng trong bài viết chỉ có phần xử lý và diễn giải kết quả từ nghiên cứu định lượng. Cách thực hiện của tác giả chưa thể hiện rõ phương pháp nghiên cứu mà tác giả áp dụng.

ppt30 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/09/2014 | Lượt xem: 1430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chất lượng tín hiệu và chất lượng dịch vụ : một nghiên cứu về các chương trình MBA trong nước và quốc tế ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHẤT LƯỢNG TÍN HIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ : MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MBA TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM NHÓM 8 – LỚP ĐÊM 3 – K22 TÊN ĐỀ TÀI NỘI DUNG 1. GIỚI THIỆU 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4. XỬ LÝ DỮ LIỆU 5. KẾT QỦA NGHIÊN CỨU 6. GIỚI HẠN, SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 1 GIỚI THIỆU Nhận xét: Mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu rõ ràng, đầy đủ và phù hợp. 2 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Spence, 1973; Tirole, 1988: Lý thuyết ra tín hiệu Lý thuyết tín hiệu đã được áp dụng vào các nghiên cứu marketing như: Prabhu and Stewart, 2001; Robertson et al, 1995: nghiên cứu về tác động cạnh tranh. Erdem and Swait, 1998, 2004: chất lượng thương hiệu. Boulding and Kirmani, 1993; Rao et al, 1999; Soberman, 2003: chất lượng sản phẩm và bảo hành. Biswas et al., 2002; Dawar and Sarvary, 1997; Simester, 1995; Srivastava and Lurie, 2004: giá. Caves and Greene, 1996; Kirmani and Wright, 1989: quảng cáo. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng kinh doanh đào tạo và sự thỏa mãn cũng như trung thành về chương trình của sinh viên (Faranda and Clarke,2004; Gremler and McCollough, 2002; LeBlanc and Nguyen, 1999). CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LỔ HỔNG NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu đã phát hiện ra rất ít nghiên cứu xem xét sự phù hợp của lý thuyết tín hiệu để đo lường chất lượng và giá trị các chương trình đào tạo, đặc biệt là trong ngành quản trị kinh doanh Do đó , nghiên cứu sử dụng lý thuyết hoàn toàn mới . CƠ SỞ LÝ THUYẾT Cơ sở chung của bài này là dựa trên lý thuyết tín hiệu, lý thuyết tín hiệu dựa vào nguyên tắc về tính không hoàn hảo và bất cân xứng về thông tin trên thị trường. Các khái niệm Tín hiệu: là một quá trình nghiên cứu mà trong đó học viên nhận được tín hiệu, đọc và giải thích nó qua kinh nghiệm thực tế và phản ứng phù hợp. Chất lượng tín hiệu: được mô tả bởi 3 đặc tính quan trọng: (Erdem và Swait, 1998) Sự rõ ràng của tín hiệu: đề cập đến “không có sự mơ hồ trong thông tin được chuyển tải bằng những chiến lược hỗn hợp marketing thương hiệu trong quá khứ và hiện tại, và các hoạt động liên quan”. Sự nhất quán của tín hiệu: “mức độ mà mỗi hỗn hợp marketing cấu thành hoặc quyết định phản ánh toàn bộ dự định”. Độ tin cậy của tín hiệu: “là nền tảng cho niềm tin của khách hàng trong yêu cầu về sản phẩm của một dịch vụ”. Chất lượng cảm nhận. Các khoản đầu tư vào chương trình. Xu hướng trung thành. Mô hình nghiên cứu Chất lượng tín hiệu Chất lượng cảm nhận Xu hướng trung thành Các khoản đầu tư vào chương trình H3 H2 H1 H4 H1: Chất lượng tín hiệu rõ ràng hơn sẽ dẫn đến chất lượng cảm nhận cao hơn. H2: Chất lượng cảm nhận cao hơn sẽ dẫn đến một xu hướng trung thành vào chương trình cao hơn. H3:Các khoản đầu tư vào chương trình cao hơn sẽ dẫn đến một chất lượng tín hiệu cao hơn . H4:Các khoản đầu tư vào chương trình cao hơn sẽ dẫn đến chất lượng cảm nhận cao hơn Nhận xét về tổng quan lý thuyết 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU * NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG THIẾT KẾ ĐO LƯỜNG Thang đo trong mô hình nghiên cứu dựa trên các khái niệm được phát triển bởi Erdem và Swait (1998), với một số thành phần được điều chỉnh dựa trên kết quả nghiên cứu định tính để phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Khái niệm đơn hướng được đo lường bao gồm 3 biến tiềm ẩn, đó là: chất lượng nhận thức, sự đầu tư vào chương trình, và Sự trung thành với chương trình, và mỗi biến tiềm ẩn được đo lường bằng 3 biến quan sát. Khái niệm đa hướng được đo lường bởi biến chất lượng tín hiệu bao gồm 3 thành phần sự rõ ràng, sự nhất quán và độ tin cậy. Với mỗi thành phần này được đo lường bởi 3 biến quan sát. Tác giả sử dụng thang đo Likert 7 điểm, từ 1: rất không đồng ý và 7: hoàn toàn đồng ý Nhận xét về phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp Áp dụng hợp lý các công cụ thu thập dữ liệu trong phương pháp định tính (thảo luận nhóm, thảo luận tay đôi) và định lượng (phỏng vấn trực tiếp) Phạm vi nghiên cứu là “Các chương trình MBA ở cả hai chương trình trong nước và quốc tế tại Việt Nam”, nhưng tác giả chỉ thực hiện lấy mẫu tại TP.HCM. Như vậy dẫn số liệu thu thập được sẽ không mang tính đại diện cao, và có thể dẫn đến kết quả nghiên cứu không thực sự có ý nghĩa với các vùng miền khác trong lãnh thổ Việt Nam. 4 XỬ LÝ DỮ LIỆU 4.1 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THANG ĐO PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ (tt) Kết quả kiểm định đo lường Giá trị chấp nhận được của Hệ số Cronbach alpha: α ≥ 0.7 Độ tin cậy Cronbach alpha 4.2 KẾT QUẢ XỬ LÝ Kết quả kiểm định đo lường(tt) Kết quả phân tích CFA Kết quả kiểm định dữ liệu cho thấy dữ liệu có độ tin cậy cao Thỏa mãn yêu cầu về độ giá trị hội tụ và độ giá trị phân biệt giữa các khái niệm Kết quả kiểm nghiệm mô hình lý thuyết Nhận xét: Kết quả SEM cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp với các dữ liệu thực tế. So sánh giữa 2 chương trình trong nước và quốc tế Nhận xét: Không có sự khác biệt được tìm thấy trong 2 mô hình MBA trong nước và quốc tế Nhận xét về xử lý dữ liệu Độ tin cậy của thang đo cao vì độ tin cậy của từng biến đo, được tính bằng hệ số Cronbach Alpha đều >= 0.7 và được đánh giá là phù hợp bằng CFA. Mô hình lý thuyết và phân tích đa nhóm trong bài nghiên cứu được kiểm tra có phù hợp hay không bằng phương trình có cấu trúc (SME) cho thấy sự phù hợp với dữ liệu trên thị trường Các dữ liệu đo đạt được kiểm định một các rõ ràng và có hệ thống là phù hợp với nghiên cứu và có ý nghĩa thống kê. 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết quả CFA của mô hình đo lường chất lượng tín hiệu chỉ ra rằng chất lượng tín hiệu có thể được định nghĩa bằng ba thành phần riêng biệt: tín hiệu rõ ràng, nhất quán và tin cậy. Kết quả của nghiên cứu xác nhận: Có mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực giữa chất lượng tín hiệu và chất lượng cảm nhận (=0.60, p < 0.001). Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận và lòng trung thành của chương trình là rất cao (=0.86, p < 0.001). Đầu tư chương trình có tác động tích cực đến chất lượng tín hiệu (=0.76, p < 0.001). Đầu tư chương trình là cơ sở chất lượng cảm nhận về một chương trình MBA (=0.29, p < 0.001) Chất lượng cảm nhận là trung gian giữa mối quan hệ của chất lượng tín hiệu và lòng trung thành của chương trình. Kết quả phân tích đa nhóm chỉ ra rằng không có sự khác biệt đáng kể được tìm thấy giữa các chương trình MBA quốc tế và trong nước. Những phát hiện này tiếp tục xác nhận rằng sự đánh giá của học viên về chất lượng và sự trung thành của họ với một chương trình MBA được dựa trên những cam kết của chương trình. Hạn chế nghiên cứu Bài nghiên cứu chỉ khảo sát được một loại hình dịch vụ đào tạo, cụ thể là đào tạo MBA. Hầu hết học viên chương trình MBA ở Việt Nam là học viên bán thời gian. Vì vậy, chương trình học toàn phần nên được nghiên cứu trong tương lai để thiết lập những điểm tương đồng và khác biệt. Có thể khái quát rộng hơn nếu nghiên cứu trong tương lai khám phá được những dịch vụ khác để có thể đánh giá sự hữu dụng của lý thuyết tín hiệu. Bài nghiên cứu chỉ khảo sát tín hiệu marketing một cách tổng quát. Những nghiên cứu sau nên chỉ ra những tín hiệu cụ thể cho dịch vụ như là về giá cả, sự cải tiến và danh tiếng. Kết hợp hai phương pháp Lý thuyết tín hiệuvà Nghiên cứu tâm lý khách hàngtrong bài nghiên cứu tiếp theo sẽ làm tăng sự hiểu biết của chúng ta về niềm tin và phản ứng của khách hàng đối với các tín hiệu. Giá trị nội ngoại Sơ đồ quá trình nghiên cứu Nhận xét chung Nhận xét chung (tt) Dựa trên các khái niệm được phát triển bởi Erdem, T. & Swait, J. (1998) tác giả xây dựng các mục trong thiết kế đo lường, nhưng tác giả lại không đề cập nhiều đến các khái niệm này. Nghiên cứu định tính được dùng để điều chỉnh lại mô hình, nhưng trong bài viết, tác giả không diễn giải kết quả của nghiên cứu định tính. Như vậy, thứ nhất, tác giả chưa thể hiện được việc điều chỉnh mô hình của mình. Thứ hai, phương pháp sử dụng là phương pháp nghiên cứu hỗn pháp khám phá (phần định tính giữa vai trò chủ đạo) nhưng trong bài viết chỉ có phần xử lý và diễn giải kết quả từ nghiên cứu định lượng. Cách thực hiện của tác giả chưa thể hiện rõ phương pháp nghiên cứu mà tác giả áp dụng. THE END THANKS FOR YOUR LISTENING Nhóm 8 Nguyễn Trần Cao Tấn Khoa Ngô Anh Tuấn Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Phan Kim Ngân Nguyễn Thị Dung Phạm Minh Quân Nguyễn Duy Minh Nguyễn Vạn An

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnhom8_dem3_baithuyettrinh_8056.ppt
Luận văn liên quan