Đề tài Chế độ tưới cho lúa đông xuân theo các công thức ứng dụng cho vùng Đông Nam Bộ

MỞ ĐẦU Nước Việt Nam ở về phía Đông Nam Châu Á, hoàn toàn nằm trong vùng nhiệt đới Bắc Bán Cầu, đồng thời nằm giữa khu vực gió mùa đông nam, Miền Bắc nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa khí hậu á nhiệt đới và nhiệt đới. Miền Nam có tính nhiệt đới rõ rệt. Khí hậu nước ta rất phức tạp, thời tiết hai miền Bắc Nam khác nhau rõ rệt. Ở Miền Bắc mùa hè nóng bức và mưa nhiều, mùa đông rét và có mưa phùn. Ơû Miền Nam thì khí hậu ấm áp hơn. Nước ta ở vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng của gió mùa nên lượng mưa lớn, song phân bố không đều giữa các vùng và trong một vùng cũng có lúc mưa nhiều lúc mưa ít. Nước ta là một nước nông nghiệp mà nông nghiệp thì cần rất nhiều nước. Vì vậy việc tính toán sử dụng tài nguyên nước như thế nào cho hợp lí đó cũng là điều đã được nghiên cứu và cần được nghiên cứu kỹ hơn,để từ đó đưa ra những công thức ứng dụng thích hợp cho từng vùng khác nhau. Đông Nam Bộ nước ta là vùng nắng nóng, ít mưa, nên lượng nước bốc hơi tương đối lớn. Vì vậy việc sử dụng các công thức tính toán bốc hơi mặt ruộng cho từng khu vực khác nhau cũng là vấn đề đáng quan tâm từ đó tính tưới và tiến hành thiết kế xây dựng công trình phù hợp đảm bảo cấp đủ lượng nước yêu cầu, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện phần nào đời sống khó khăn của ngưới dân nông thôn trong mùa khô hạn, đồng thời tránh được cho người dân những sự cố có thể xẩy ra trong mùa mưa lũ. Tưới là một khâu quan trọng trong công tác điều tiết mặt ruộng. Việc tưới nước là để tạo cho cây trồng một chế độ nước thích hợp. Chế độ tưới được xác lập dựa trên các cơ sở khoa học nhất định. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến chế độ tưới của các loại cây trồng, các nhân tố này thay đổi khá phức tạp và thường chia thành 2 loại lớn: Loại khí hậu và loại phi khí hậu. Các nhân tố khí hậu gồm: Nhiệt, gió,mưa , các nhân tố phi khí hậu là: loại cây trồng, chế độ canh tác, phân bón, thổ nhưỡng,địa chất, thuỷ văn cũng như điều kiện tổ chức nước . Chế độ tưới xác định dựa vào nguyên lý cân bằng nước, trên cơ sở phối hợp giữa lượng nước yêu cầu và lượng nước sẵn có trong thiên nhiên, nói cách khác là căn cứ vào lượng nước đến và lượng nước đi mà ấn định mức tưới, thời gian tưới và số lần tưới. Trong đó bốc hơi là một trong những yếu tố quan trọng, vì vậy khi tính toán chế độ tưới cần xác định được lượng nước hao, từ đó ấn định mức tưới cho phù hợp.

pdf41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1984 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chế độ tưới cho lúa đông xuân theo các công thức ứng dụng cho vùng Đông Nam Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÙO CAÙO NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC ÑEÀ TAØI: Cheá ñoä töôùi cho luùa Ñoâng Xuaân theo caùc coâng thöùc öùng duïng cho vuøng Ñoâng Nam Boä Giaùo Vieân höôùng daãn: Thaïc só Nguyeãn Thanh Tuyeàn Sinh Vieân thöïc hieän: Nguyeãn Thò Ngoïc Trinh Traàn Anh Tuaán MÔÛ ÑAÀU Nöôùc Vieät Nam ôû veà phía Ñoâng Nam Chaâu AÙ, hoaøn toaøn naèm trong vuøng nhieät ñôùi Baéc Baùn Caàu, ñoàng thôøi naèm giöõa khu vöïc gioù muøa ñoâng nam, Mieàn Baéc naèm trong khu vöïc chuyeån tieáp giöõa khí haäu aù nhieät ñôùi vaø nhieät ñôùi. Mieàn Nam coù tính nhieät ñôùi roõ reät. Khí haäu nöôùc ta raát phöùc taïp, thôøi tieát hai mieàn Baéc Nam khaùc nhau roõ reät. ÔÛ Mieàn Baéc muøa heø noùng böùc vaø möa nhieàu, muøa ñoâng reùt vaø coù möa phuøn. Ôû Mieàn Nam thì khí haäu aám aùp hôn. Nöôùc ta ôû vuøng nhieät ñôùi chòu aûnh höôûng cuûa gioù muøa neân löôïng möa lôùn, song phaân boá khoâng ñeàu giöõa caùc vuøng vaø trong moät vuøng cuõng coù luùc möa nhieàu luùc möa ít. Nöôùc ta laø moät nöôùc noâng nghieäp maøø noâng nghieäp thì caàn raát nhieàu nöôùc. Vì vaäy vieäc tính toaùn söû duïng taøi nguyeân nöôùc nhö theá naøo cho hôïp lí ñoù cuõng laø ñieàu ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø caàn ñöôïc nghieân cöùu kyõ hôn, ñeå töø ñoù ñöa ra nhöõng coâng thöùc öùng duïng thích hôïp cho töøng vuøng khaùc nhau. Ñoâng Nam Boä nöôùc ta laø vuøng naéng noùng, ít möa, neân löôïng nöôùc boác hôi töông ñoái lôùn. Vì vaäy vieäc söû duïng caùc coâng thöùc tính toaùn boác hôi maët ruoäng cho töøng khu vöïc khaùc nhau cuõng laø vaán ñeà ñaùng quan taâm töø ñoù tính töôùi vaø tieán haønh thieát keá xaây döïng coâng trình phuø hôïp ñaûm baûo caáp ñuû löôïng nöôùc yeâu caàu, goùp phaàn naâng cao naêng suaát vaø caûi thieän phaàn naøo ñôøi soáng khoù khaên cuûa ngöôùi daân noâng thoân trong muøa khoâ haïn, ñoàng thôøi traùnh ñöôïc cho ngöôøi daân nhöõng söï coá coù theå xaåy ra trong muøa möa luõ. Töôùi laø moät khaâu quan troïng trong coâng taùc ñieàu tieát maët ruoäng. Vieäc töôùi nöôùc laø ñeå taïo cho caây troàng moät cheá ñoä nöôùc thích hôïp. Cheá ñoä töôùi ñöôïc xaùc laäp döïa treân caùc cô sôû khoa hoïc nhaát ñònh. Coù raát nhieàu nhaân toá aûnh höôûng ñeán cheá ñoä töôùi cuûa caùc loaïi caây troàng, caùc nhaân toá naøy thay ñoåi khaù phöùc taïp vaø thöôøng chia thaønh 2 loaïi lôùn: Loaïi khí haäu vaø loaïi phi khí haäu. Caùc nhaân toá khí haäu goàm: Nhieät, gioù, möa…, caùc nhaân toá phi khí haäu laø: loaïi caây troàng, cheá ñoä canh taùc, phaân boùn, thoå nhöôõng, ñòa chaát, thuyû vaên cuõng nhö ñieàu kieän toå chöùc nöôùc…. Cheá ñoä töôùi xaùc ñònh döïa vaøo nguyeân lyù caân baèng nöôùc, treân cô sôû phoái hôïp giöõa löôïng nöôùc yeâu caàu vaø löôïng nöôùc saün coù trong thieân nhieân, noùi caùch khaùc laø caên cöù vaøo löôïng nöôùc ñeán vaø löôïng nöôùc ñi maø aán ñònh möùc töôùi, thôøi gian töôùi vaø soá laàn töôùi. Trong ñoù boác hôi laø moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng, vì vaäy khi tính toaùn cheá ñoä töôùi caàn xaùc ñònh ñöôïc löôïng nöôùc hao, töø ñoù aán ñònh möùc töôùi cho phuø hôïp. §1 Phöông phaùp xaùc ñònh löôïng boác hôi maët ruoäng 1.1/ Toång quan veà boác hôi maët ruoäng. 1.1.1/ Ñònh nghóa vaø yù nghóa Löôïng boác hôi maët ruoäng bao goàm: boác hôi khoaûng troáng vaø löôïng nöôùc do caây troàng huùt leân. Löôïng boác hôi khoaûng troáng chieám moät tæ leä lôùn trong löôïng boác hôi maët ruoäng coù lieân quan chaët cheõ vôùi boác hôi maët laù. 1.1.1.2/ Caùc yeáu toá aûnh höôûng + Khí haäu + Loaïi caây troàng vaø thôøi kì sinh tröôûng + Caùc bieän phaùp kæ thuaät noâng nghieäp + Phöông phaùp töôùi, kæ thuaät töôùi + Thoå nhöôõng vaø ñòa chaát thuûy vaên 1.1.1.3/ Coâng thöùc toång quaùt Hieän nay coù raát nhieàu phöông phaùp xaùc ñònh löôïng boác hôi maët ruoäng. Nguyeân lí toång quaùt laø tìm moái quan heä giöõa löôïng boác hôi maët ruoäng vôùi moät soá yeáu toá quan troïng naøo ñoù. Coâng thöùc toång quaùt coù raát nhieàu loaïi, moãi loaïi ñeàu coù nhöõng öu, khuyeát ñieåm vaø phaïm vi öùng duïng. ÔÛ ñaây ta chæ nghieân cöùu moät soá coâng thöùc ñöôïc aùp duïng coù tính roäng raõi treân theá giôùi vaø trong nöôùc. Löôïng boác hôi maët ruoäng thöïc teá ñoái vôùi caây troàng ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc toång quaùt: ETc=Kc.ETo Trong ñoù : ETc: Löôïng boác hôi maët ruoäng thöïc teá theo thôøi gian tính toaùn(mm) ETo: Löôïng boác hoâi tieàm naêng (boác hôi chuaån) tính theo coâng thöùc kinh nghieäm (mm) Kc: Heä soá caây troàng phuï thuoäc vaøo loaïi caây troàng vaø giai ñoaïn sinh tröôûng, xaùc ñònh qua thöïc nghieäm. - 4 coâng thöùc kinh nghieäm tính toaùn boác hôi maët thoaùng: * Coâng thöùc Thornthwaite (1948) Coâng thöùc naøy chæ quan heä vôùi yeáu toá nhieät ñoä. Taøi lieäu naøy deã daøng tìm thaáy nhöng chæ phuø hôïp ñoái vôùi vuøng aåm. Coâng thöùc coù daïng : ETo = 16 aI t )(10 (mm/thaùng) Trong ñoù : t : Nhieät ñoä bình quaân thaùng (oC) I : Chæ soá nhieät naêm cuûa khu vöïc tính I = ∑12 1 i i: Chæ soá nhieät thaùng i = 5141 5 .)( t a : Heä soá kinh nghieäm, ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: a = 50 108 61 .. +I khi I < 80 a = 50223 .++− xxx khi I > 80 vôùi x = I 1000 88. Öu ñieåm : Tính toaùn ñôn giaûn, ít taøi lieäu vaø deã daøng tìm thaáy Nhöôïc ñieåm : Chæ phuø hôïp ñoái vôùi vuøng aåm. *Phöông phaùp böc xaï Löôïng nöôùc boác thoaùt hôi maët ruoäng coù quan heä vôùi böùc xaï maët trôøi, nhieät ñoä vaø ñoä cao cuûa khu töôùi. Coâng thöùc coù daïng: ET = C(WRs) (mm/ngaøy) W : Heä soá coù quan heä vôùi nhieät ñoä vaø ñoä cao khu töôùi, tra baûng (II-5), (giaùo trình baøi taäp thuûy noâng trang 32) Rs : Böùc xaï cuûa maët trôøi (mm/ngaøy) Rs = (0.25+0.5 N n )Ra Ra : Tra baûng (II-9), quan heä vôùi vó ñoä vaø thaùng (giaùo trình baøi taäp thuûy noâng trang 36) N n : Tyû soá giôø chieáu saùng cuûa maët trôøi ño thöïc teá vôùi giôø chieáu saùng max cuûa maët trôøi cuûa ngaøy tính toaùn. Giaù trò n laáy ôû traïm ño theo giôø, coøn N tra baûng (II-6), noù coù quan heä vôùi vó ñoä vaø thaùng. C: Heä soá hieäu chænh coù quan heä vôùi ñoä aåm töông ñoái bình quaân, toác ñoä gioù ban ngaøy ñoái vôùi vuøng khoâ haïn choïn C = 1. Öu ñieåm : Tính toaùn ñôn giaûn, ít taøi lieäu, deã thu thaäp Nhöôïc ñieåm : ñoä chính xaùc chöa cao, hieän nay chöa ñöôïc söû duïng nhieàu *Phöông phaùp penman Coâng thöùc naøy laø toång hôïp vôùi nhieàu yeáu toá khí haäu. Coâng thöùc ñöôïc thieát laäp treân cô sôû caân baèng naêng löôïng böùc xaï nhieät cuûa maët trôøi vaø qui luaät chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí. Coâng thöùc coù daïng: ETc=ETo.Kc=Kc.C{WRn+(1-W).(f(u)).(ea- ed)} (mm) Trong ñoù: t : Nhieät ñoä bình quaân ngaøy (t0C) n: Soá giôø naéng bình quaân ngaøy N: Soá giôø naéng lôùn nhaát bình quaân ngaøy RH: Ñoä aåm khoâng khí trung bình Toác ñoä gioù Km/ngaøy ôû ñoä cao 2m Ea: Söùc tröông hôi nöôùc baõo hoaø Ed: Söùc tröông hôi nöôùc thöïc teá Ed=Ea.RH F(u): Haøm soá toác ñoä gioù thöïc teá (1-W): Troïng soá nhieät ñoä Ra: Böùc xaï maët trôøi ngoaøi traùi ñaát (mm/ngaøy) Öu ñieåm : Ñoä chính xaùc töông ñoái cao Nhöôïc ñieåm : Tính toaùn phöùc taïp, taøi lieäu thu thaäp nhieàu Do vaäy coâng thöùc naøy ñöôïc söû duïng nhieàu treân theá giôùi vaø trong nöôùc ta baét ñaàu söû duïng. * Coâng thöùc Blaney – cridle: Coâng thöùc naøy quan heä vôùi hai yeáu toá: nhieät ñoä vaø ñoä chieáu saùng. Coâng thöùc naøy do hai taùc giaû ngöôøi Myõ nghieân cöùu töø naêm 1931 ñeán naêm 1945 vaø coâng boá naêm 1945. Coâng thöùc ñöôïc söû duïng cho vuøng haïn vaø baùn khoâ haïn. Coâng thöùc coù daïng: ET 0 = 0,458PC(t 0c +17,8) (mm/thaùng). Trong ñoù: - p : tæ soá giôø chieáu saùng bình quaân ngaøy cuûa caùc thaùng so vôùi toång soá giôø chieáu saùng cuûa caû naêm ñöôïc tính theo %, noù thay ñoåi theo vó ñoä Baéc vaø thaùng ñöôïc tra theo baûng ( II – 8) trang 37 baøi taäp thuyû noâng – NXBNN 1995. P= %.100 ngcaûnaêmsoágiôønaê øiñoaïnngtrongthôsoágiôønaé . -Kc: laø heä soá sinh laù cuûa caây troàng. -t 0c: nhieät ñoä trung bình ngaøy trong thôøi ñoaïn tính toaùn( 0c). C laø heä soá ñieàu chænh, coù quan heä vôùi ñoä aåm vaø khoâng khí, ñoä daøi chieáu saùng ban ngaøy vaø toác ñoä gioù, möùc ñoä khoâ haïn cuûa töøng vuøng. C = 0,5 ÷0,8 ñoái vôùi vuøng aåm. C = 1 ÷1,4 ñoái vôùi vuøng khoâ haïn. Öu ñieåm : Tính toaùn ñôn giaûn, ít taøi lieäu vaø deã daøng tìm thaáy. Ñoä chính xaùc töông ñoái cao ñoái vôùi nhöõng vuøng khoâ haïn Nhöôïc ñieåm : Chæ söû duïng ñöôïc cho vuøng khoâ haïn vaø baùn khoâ haïn. Keát quaû tính toaùn boác hôi cuûa töøng coâng thöùc ñöôïc theå hieän ôû baûng sau: Baûng 1.1: Baûng tính boác hôi theo coâng thöùc Thornthwaite Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 t0C 21.600 27.200 28.600 29.900 28.800 27.500 27.000 27.300 27.200 27.000 26.500 26.400 i 9.165 12.993 14.018 14.994 14.167 13.210 12.848 13.065 12.993 12.848 12.490 12.418 I 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 155.210 x 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 1.366 a 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 3.914 ETo(mm/thaùng) 58.337 143.818 175.037 208.302 179.877 150.127 139.723 145.898 143.818 139.723 129.865 127.957 Ngaøy 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 ETo(mm/ngaøy) 1.882 5.136 5.646 6.943 5.802 5.004 4.507 4.706 4.794 4.507 4.329 4.128 Baûng 1.2: Baûng tính boác hôi theo coâng thöùc böùc xaï: Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 7.4 8 8.1 7.4 5.7 5.4 6 5 5 5.3 6.2 6.5 N 11.7 11.8 11.9 11.7 11.5 11.2 11.5 11.4 11.7 12 11.7 11.6 Ra 13.1 14.13 15.3 15.7 15.55 15.4 15.35 15.5 15.3 14.6 13.525 12.8 W 0.705 0.763 0.77 0.781 0.775 0.77 0.761 0.76 0.76 0.8 0.756 0.755 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/N 0.632 0.678 0.681 0.632 0.496 0.482 0.522 0.439 0.427 0.442 0.530 0.560 Rs 7.418 8.322 9.032 8.890 7.741 7.563 7.842 7.274 7.094 6.874 6.965 6.786 ET0 5.230 6.350 6.955 6.943 5.999 5.823 5.968 5.528 5.392 5.499 5.265 5.124 Baûng 1.3: Baûng tính boác hôi theo coâng thöùc penman: Yeáu toá I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t0 21.6 27.2 28.6 29.9 28.8 27.5 27 27.3 27.2 27 26.5 26.4 n 7.4 8 8.1 7.4 5.7 5.4 6 5 5 5.3 6.2 6.5 N 11.7 11.8 11.9 11.7 11.5 11.2 11.5 11.4 11.7 12 11.7 11.6 RH 73.9 72.6 69.2 75.8 85.1 87.2 88.6 86.8 88.9 85.5 85.5 82.6 2m 175.4 197 226 225.5 190.1 215 222 232 204 172 162.4 159 Ea 25.8 36.2 39.2 42.17 39.64 36.8 35.7 36.3 36.1 35.7 34.65 34.44 Ed 19.07 26.29 27.1 31.96 33.73 32.1 31.63 31.5 32.1 30.5 29.62 28.45 Ea- Ed 6.73 9.91 12.09 10.21 5.91 4.70 4.07 4.80 4.01 5.18 5.03 5.99 f(u) 0.745 0.801 0.88 0.875 0.78 0.85 0.866 0.9 0.82 0.7 0.707 0.7 (1-W) 0.295 0.237 0.23 0.219 0.225 0.23 0.239 0.24 0.24 0.2 0.244 0.245 (1-W). f(u). (Ea- Ed) 1.479 1.881 2.39 1.956 1.037 0.93 0.842 1.01 0.78 0.9 0.86771.02729 Ra 13.1 14.13 15.3 15.7 15.55 15.4 15.35 15.5 15.3 14.6 13.525 12.8 Rs=(0.25+0.5(n/N).Ra 7.418 8.319 9 8.89 7.741 7.54 7.842 7.29 7.08 6.9 6.965 6.786 (1- ).Rs (laáy =0.25) 5.563 6.24 6.75 6.667 5.806 5.65 5.881 5.46 5.31 5.2 5.224 5.090 Haøm soá f(t) 14.92 16.12 16.4 16.68 16.46 16.2 16.1 16.2 16.1 16.1 16 15.98 Haøm soá f(ed) 0.22 0.157 0.15 0.11 0.101 0.11 0.114 0.12 0.11 0.1 0.13 0.14 Haøm soá f(n/N) 0.669 0.71 0.71 0.669 0.546 0.53 0.569 0.5 0.49 0.5 0.577 0.604 R=f(t).f(ed).f(n/N) 2.196 1.797 1.74 1.227 0.908 0.95 1.044 0.92 0.86 1.0 1.200 1.351 Rn 3.368 4.442 5.01 5.441 4.898 4.70 4.838 4.55 4.45 4.2 4.025 3.739 W 0.705 0.763 0.77 0.781 0.775 0.77 0.761 0.76 0.76 0.8 0.756 0.755 Rn.W 2.374 3.389 3.88 4.249 3.796 3.60 3.682 3.47 3.4 3.2 3.043 2.823 ET0 3.853 5.274 6.263 6.205 4.833 4.54 4.524 4.487 4.18 4.08 3.91 3.85 Baûng 1.4: Baûng tính boác hôi theo coâng thöùc Blaney-cridie: Thaùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 toC 21.6 27.2 28.6 29.9 28.8 27.5 27 27.3 27.2 27 26.5 26.4 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Soá giôø naéng bình quaân ngaøy cuûa thaùng 8.13 7.53 8.45 8.36 8.81 8.6 8.58 8.7 8.25 8.33 8.92 8.16 ngaøy 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 Soá giôø naéng trong thôøi ñoaïn 252.03 210.84 261.95 250.8 273.11 258 265.98 269.7 247.5 258.23 267.6 252.96 P 8.213 6.871 8.536 8.173 8.900 8.407 8.668 8.789 8.065 8.415 8.720 8.243 ETo (mm/thaùng) 148.204 141.604 181.404 178.549 189.948 174.433 177.844 181.538 166.226 172.662 176.930 166.873 ETo (mm/ngaøy) 4.781 5.057 5.852 5.952 6.127 5.814 5.737 5.856 5.541 5.570 5.898 5.383 ∗ÔÛ vuøng Ñoâng Nam Boä vuï heø thu canh taùc vaøo caùc thaùng muøa möa neân löôïng nöôùc töôùi yeâu caàu khoâng lôùn do coù möa, coøn vuï ñoâng xuaân canh taùc vaøo caùc thaùng muøa khoâ ít möa ñoøi hoûi löôïng nöôùc cung caáp cao. Vì vaäy choïn vuï ñoâng xuaân ñeå tính toaùn cheá ñoä töôùi seõ cho keát quaû khaû quan hôn. §2 Tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa ñoâng xuaân theo caùc coâng thöùc boác hôi khaùc nhau: ∗Tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa ñoâng xuaân Taøi lieäu tính toaùn: Löôïng boác hôi maët ruoäng chuaån ETo: Laáy theo thöù töï 4 phöông phaùp treân Chæ tieâu cô lí cuûa ñaát canh taùc: Ñoä roãng cuûa ñaát : A = 44% Ñoä aåm saün coù trong ñaát : βo = 50%A Chæ soá ngaám cuûa ñaát : α = 0.5 Ñoä saâu taàng ñaát canh taùc : H = 0.5m Lôùp nöôùc taïo thaønh ban ñaàu: a = 40 mm Heä soá ngaám oån ñònh Koñ = 2 mm/ngaøy Thôøi kì sinh tröôûng vaø coâng thöùc töôùi taêng saûn: Thôøi gian gieo caáy : Ngaøy 15 thaùng 12 Baûng 1.5 Thôøi kyø sinh tröôûng, coâng thöùc töôùi taêng saûn, heä soá caây troàng Thôøi kì sinh tröôûng Soá ngaøy Coâng thöùc töôùi Heä soá caây troàng Kc Caáy – beùn reã 30 30 ÷ 80 1.10 Ñeû nhaùnh 30 30 ÷ 80 1.50 Ñöùng caùi- laøm ñoàng 30 30 ÷ 80 1.40 Troå côø- phôi maøu 10 30 ÷ 80 1.30 Ngaäm söõa- chaéc xanh 15 30 ÷ 80 1.10 Toång 115 ∗ Tính toaùn: Vì hình thöùc canh taùc vuï ñoâng xuaân laø laøm daàm vaø gieo caáy ñoàng thôøi neân möùc töôùi ñöôïc xaùc ñònh theo phöông trình caân baèng nöôùc maët ruoäng: hci = hñi + Σpi + Σmi - Σ(ei + Ki) -Σci (1) Trong ñoù: hci: Ñoä saâu lôùp nöôùc maët ruoäng cuoái thôøi ñoaïn tính toaùn thöù i(mm) hñi: Ñoä saâu lôùp nöôùc maët ruoäng ñaàu thôøi ñoaïn tính toaùn thöù i(mm) Σpi: Löôïng möa trong thôøi ñoaïn tính toaùn thöù i(mm) Σci: Toång löôïng nöôùc thaùo ñi trong thôøi ñoaïn tính toaùn thöù i (mm) Σmi: Toång löôïng nöôùc töôùi trong thôøi ñoaïn tính toaùn thöù i (mm) Σ(ei + Ki): Toång löôïng boác thoaùt hôi nöôùc vaø löôïng nöôùc ngaám trong thôøi ñoaïn tính toaùn thöù i (mm) Ñieàu kieän khoáng cheá: amin ≤ hci ≤ amax Xaùc ñònh cheá ñoä töôùi cho luùa ñoâng xuaân theo phöông phaùp giaûi tích. Giaû thieát möùc töôùi mi sau ñoù tính hci theo phöông trình (1) roài kieåm tra ñieàu kieän khoáng cheá neáu thoaû maõn laø ñöôïc. Phöông phaùp laäp baûng coù Öu ñieåm: Tính toaùn ñôn giaûn thuaän tieän hôn so vôùi phöông phaùp ñoà thò Khoáng cheá ñöôïc möùc töôùi ñoàng ñeàu trong suoát thôøi gian sinh tröôûng, do ñoù heä soá töôùi seõ ñoàng ñeàu. Ñeå thuaän tieän cho vieäc tính toaùn möùc töôùi töøng ngaøy cho vuï ñoâng xuaân ta laäp baûng tính toaùn sau: Coät (5): Löôïng nöôùc hao eh = KcETo + Koñ Coät (6):Löôïng möa söû duïng Coät (7): Giaû thieát caùc möùc töôùi Coät (8): Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng Coät (8)i = Coät (8)i-1 - Coät (5)i + Coät (6)i + Coät (7)i Coät (9) : lôùp nöôùc thaùo ñi, khi coät 8 vöôït quaù coâng thöùc töôùi taêng saûn thì Coät (9) = Coät (8)- lôùp nöôùc lôùn nhaát cuûa coâng thöùc töôùi taêng saûn. ∗Keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Ñoâng Xuaân (Blaney-cridie) Thaùng Ngaøy Giai ñoaïn sinh tröôûng Coâng thöùc töôùi (mm) Löôïng nöôùc hao (mm) Löôïng möa (mm) Möùc töôùi (mm) Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng(mm) Lôùp nöôùc thaùo ñi (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (60 (7) (8) (9) 40 12 15 30÷80 7.612 32.388 16 30÷80 7.612 50 74.776 17 30÷80 7.612 67.164 18 30÷80 7.612 59.551 19 30÷80 7.612 51.939 20 30÷80 7.612 44.327 21 30÷80 7.612 36.715 22 30÷80 7.612 50 79.103 23 30÷80 7.612 71.491 24 30÷80 7.612 63.879 25 30÷80 7.612 56.266 26 30÷80 7.612 48.654 27 30÷80 7.612 41.042 28 30÷80 7.612 33.430 29 30÷80 7.612 50 75.818 30 30÷80 7.612 68.206 31 30÷80 7.612 60.593 1 1 30÷80 7.612 52.981 2 30÷80 7.612 0.9 46.269 3 30÷80 7.612 38.657 4 30÷80 7.612 50 81.045 5 30÷80 7.612 0.2 73.633 6 30÷80 7.612 66.021 7 30÷80 7.612 58.408 8 30÷80 7.612 50.796 9 30÷80 7.612 43.184 10 30÷80 7.612 35.572 11 30÷80 7.612 50 77.960 12 30÷80 7.612 70.348 13 30÷80 7.612 62.736 14 30÷80 9.351 53.385 15 30÷80 9.351 44.034 16 30÷80 9.351 34.683 17 30÷80 9.351 50 75.332 18 30÷80 9.351 1.1 67.081 19 30÷80 9.351 4.7 62.430 20 30÷80 9.351 53.079 21 30÷80 9.351 43.728 22 30÷80 9.351 34.377 23 30÷80 9.351 50 75.027 24 30÷80 9.351 65.676 25 30÷80 9.351 56.325 26 30÷80 9.351 46.974 27 30÷80 9.351 37.623 28 30÷80 9.351 50 78.272 29 30÷80 9.351 68.921 30 30÷80 9.351 59.570 31 30÷80 9.351 50.219 2 1 30÷80 9.351 40.868 2 30÷80 9.351 31.518 3 30÷80 9.351 50 72.167 4 30÷80 9.351 62.816 5 30÷80 9.351 53.465 6 30÷80 9.351 44.114 7 30÷80 9.351 34.763 8 30÷80 9.351 50 75.412 9 30÷80 9.351 66.061 10 30÷80 9.351 56.710 11 30÷80 9.351 47.360 12 30÷80 9.351 38.009 13 30÷80 10.102 50 77.906 14 30÷80 10.102 67.804 15 30÷80 10.102 57.702 16 30÷80 10.102 47.599 17 30÷80 10.102 37.497 18 30÷80 10.102 50 77.395 19 30÷80 10.102 67.292 20 30÷80 10.102 57.190 21 30÷80 10.102 47.088 22 30÷80 10.102 36.985 23 30÷80 10.102 50 76.883 24 30÷80 10.102 66.781 25 30÷80 10.102 56.678 26 30÷80 10.102 46.576 27 30÷80 10.102 36.474 28 30÷80 10.102 50 76.371 3 1 30÷80 10.102 66.269 2 30÷80 10.102 56.166 3 30÷80 10.102 46.064 4 30÷80 10.102 35.962 5 30÷80 10.102 50 75.859 6 30÷80 10.102 65.757 7 30÷80 10.102 55.655 8 30÷80 10.102 45.552 9 30÷80 10.102 0.3 35.750 10 30÷80 10.102 50 75.648 11 30÷80 10.102 65.545 12 30÷80 10.102 55.443 13 30÷80 10.102 45.341 14 30÷80 10.102 35.238 15 30÷80 9.607 50 75.631 16 30÷80 9.607 66.024 17 30÷80 9.607 56.417 18 30÷80 9.607 46.809 19 30÷80 9.607 37.202 20 30÷80 9.607 50 77.595 21 30÷80 9.607 67.987 22 30÷80 9.607 58.380 23 30÷80 9.607 48.773 24 30÷80 9.607 39.166 25 30÷80 8.496 30.670 26 30÷80 8.496 50 72.175 27 30÷80 8.496 63.679 28 30÷80 8.496 55.184 29 30÷80 8.496 46.688 30 30÷80 8.496 38.193 31 30÷80 8.496 50 79.697 4 1 30÷80 8.496 71.202 2 30÷80 8.496 62.706 3 30÷80 8.496 54.210 4 30÷80 8.496 45.715 5 30÷80 8.496 37.219 6 30÷80 8.496 50 78.724 7 30÷80 8.496 70.228 8 30÷80 8.496 61.733 1035.47 7.2 1050 ∗Keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Ñoâng Xuaân (böùc xaï) Thaùng Ngaøy Giai ñoaïn sinh tröôûng Coâng thöùc töôùi (mm) Löôïng nöôùc hao (mm) Löôïng möa (mm) Möùc töôùi (mm) Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng(mm) Lôùp nöôùc thaùo ñi (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (60 (7) (8) (9) 40 12 15 30÷80 7.690 32.310 16 30÷80 7.690 50 74.619 17 30÷80 7.690 66.929 18 30÷80 7.690 59.239 19 30÷80 7.690 51.548 20 30÷80 7.690 43.858 21 30÷80 7.690 36.168 22 30÷80 7.690 50 78.477 23 30÷80 7.690 70.787 24 30÷80 7.690 63.097 25 30÷80 7.690 55.407 26 30÷80 7.690 47.716 27 30÷80 7.690 40.026 28 30÷80 7.690 32.336 29 30÷80 7.690 50 74.645 30 30÷80 7.690 66.955 31 30÷80 7.690 59.265 1 1 30÷80 7.690 51.574 2 30÷80 7.690 0.9 44.784 3 30÷80 7.690 37.094 4 30÷80 7.690 50 79.403 5 30÷80 7.690 0.2 71.913 6 30÷80 7.690 64.223 7 30÷80 7.690 56.532 8 30÷80 7.690 48.842 9 30÷80 7.690 41.152 10 30÷80 7.690 33.461 11 30÷80 7.690 50 75.771 12 30÷80 7.690 68.081 13 30÷80 7.690 60.391 14 30÷80 10.573 49.818 15 30÷80 10.573 39.245 16 30÷80 10.573 50 78.673 17 30÷80 10.573 68.100 18 30÷80 10.573 1.1 58.628 19 30÷80 10.573 4.7 52.755 20 30÷80 10.573 42.183 21 30÷80 10.573 31.610 22 30÷80 10.573 50 71.038 23 30÷80 10.573 60.465 24 30÷80 10.573 49.893 25 30÷80 10.573 39.320 26 30÷80 10.573 50 78.748 27 30÷80 10.573 68.175 28 30÷80 10.573 57.602 29 30÷80 10.573 47.030 30 30÷80 10.573 36.457 31 30÷80 10.573 50 75.885 2 1 30÷80 10.573 65.312 2 30÷80 10.573 54.740 3 30÷80 10.573 44.167 4 30÷80 10.573 33.595 5 30÷80 10.573 50 73.022 6 30÷80 10.573 62.450 7 30÷80 10.573 51.877 8 30÷80 10.573 41.305 9 30÷80 10.573 30.732 10 30÷80 10.573 50 70.159 11 30÷80 10.573 59.587 12 30÷80 10.573 49.014 13 30÷80 11.918 37.096 14 30÷80 11.918 50 75.178 15 30÷80 11.918 63.260 16 30÷80 11.918 51.342 17 30÷80 11.918 39.424 18 30÷80 11.918 50 77.506 19 30÷80 11.918 65.588 20 30÷80 11.918 53.670 21 30÷80 11.918 41.752 22 30÷80 11.918 50 79.834 23 30÷80 11.918 67.916 24 30÷80 11.918 55.998 25 30÷80 11.918 44.080 26 30÷80 11.918 32.162 27 30÷80 11.918 50 70.244 28 30÷80 11.918 58.326 3 1 30÷80 11.918 46.408 2 30÷80 11.918 34.490 3 30÷80 11.918 50 72.572 4 30÷80 11.918 60.654 5 30÷80 11.918 48.736 6 30÷80 11.918 36.818 7 30÷80 11.918 50 74.900 8 30÷80 11.918 62.982 9 30÷80 11.918 0.3 51.364 10 30÷80 11.918 39.445 11 30÷80 11.918 50 77.527 12 30÷80 11.918 65.609 13 30÷80 11.918 53.691 14 30÷80 11.918 41.773 15 30÷80 11.041 30.732 16 30÷80 11.041 50 69.691 17 30÷80 11.041 58.650 18 30÷80 11.041 47.609 19 30÷80 11.041 36.567 20 30÷80 11.041 50 75.526 21 30÷80 11.041 64.485 22 30÷80 11.041 53.444 23 30÷80 11.041 42.403 24 30÷80 11.041 31.362 25 30÷80 9.643 50 71.718 26 30÷80 9.643 62.075 27 30÷80 9.643 52.432 28 30÷80 9.643 42.788 29 30÷80 9.643 33.145 30 30÷80 9.643 50 73.501 31 30÷80 9.643 63.858 4 1 30÷80 9.643 54.215 2 30÷80 9.643 44.571 3 30÷80 9.643 34.928 4 30÷80 9.643 50 75.285 5 30÷80 9.643 65.641 6 30÷80 9.643 55.998 7 30÷80 9.643 46.355 8 30÷80 9.643 36.711 1160.49 7.2 1150 ∗Keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Ñoâng Xuaân (Thornthwaite) Thaùng Ngaøy Giai ñoaïn sinh tröôûng Coâng thöùc töôùi (mm) Löôïng nöôùc hao (mm) Löôïng möa (mm) Möùc töôùi (mm) Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng(mm) Lôùp nöôùc thaùo ñi (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (60 (7) (8) (9) 40 12 15 30÷80 5.388 34.612 16 30÷80 5.388 50 79.225 17 30÷80 5.388 73.837 18 30÷80 5.388 68.450 19 30÷80 5.388 63.062 20 30÷80 5.388 57.675 21 30÷80 5.388 52.287 22 30÷80 5.388 46.899 23 30÷80 5.388 41.512 24 30÷80 5.388 36.124 25 30÷80 5.388 30.737 26 30÷80 5.388 50 75.349 27 30÷80 5.388 69.962 28 30÷80 5.388 64.574 29 30÷80 5.388 59.187 30 30÷80 5.388 53.799 31 30÷80 5.388 48.411 1 1 30÷80 5.388 43.024 2 30÷80 5.388 0.9 38.536 3 30÷80 5.388 33.149 4 30÷80 5.388 50 77.761 5 30÷80 5.388 0.2 72.574 6 30÷80 5.388 67.186 7 30÷80 5.388 61.798 8 30÷80 5.388 56.411 9 30÷80 5.388 51.023 10 30÷80 5.388 45.636 11 30÷80 5.388 40.248 12 30÷80 5.388 34.861 13 30÷80 5.388 50 79.473 14 30÷80 6.938 72.535 15 30÷80 6.938 65.597 16 30÷80 6.938 58.659 17 30÷80 6.938 51.720 18 30÷80 6.938 1.1 45.882 19 30÷80 6.938 4.7 43.644 20 30÷80 6.938 36.706 21 30÷80 6.938 50 79.768 22 30÷80 6.938 72.830 23 30÷80 6.938 65.891 24 30÷80 6.938 58.953 25 30÷80 6.938 52.015 26 30÷80 6.938 45.077 27 30÷80 6.938 38.139 28 30÷80 6.938 31.200 29 30÷80 6.938 50 74.262 30 30÷80 6.938 67.324 31 30÷80 6.938 60.386 2 1 30÷80 6.938 53.448 2 30÷80 6.938 46.510 3 30÷80 6.938 39.571 4 30÷80 6.938 32.633 5 30÷80 6.938 50 75.695 6 30÷80 6.938 68.757 7 30÷80 6.938 61.819 8 30÷80 6.938 54.880 9 30÷80 6.938 47.942 10 30÷80 6.938 41.004 11 30÷80 6.938 34.066 12 30÷80 6.938 50 77.128 13 30÷80 10.036 67.092 14 30÷80 10.036 57.056 15 30÷80 10.036 47.020 16 30÷80 10.036 36.984 17 30÷80 10.036 50 76.948 18 30÷80 10.036 66.912 19 30÷80 10.036 56.876 20 30÷80 10.036 46.840 21 30÷80 10.036 36.804 22 30÷80 10.036 50 76.767 23 30÷80 10.036 66.731 24 30÷80 10.036 56.695 25 30÷80 10.036 46.659 26 30÷80 10.036 36.623 27 30÷80 10.036 50 76.587 28 30÷80 10.036 66.551 3 1 30÷80 10.036 56.515 2 30÷80 10.036 46.479 3 30÷80 10.036 36.443 4 30÷80 10.036 50 76.407 5 30÷80 10.036 66.371 6 30÷80 10.036 56.335 7 30÷80 10.036 46.299 8 30÷80 10.036 36.263 9 30÷80 10.036 0.3 50 76.527 10 30÷80 10.036 66.491 11 30÷80 10.036 56.455 12 30÷80 10.036 46.419 13 30÷80 10.036 36.383 14 30÷80 10.036 50 76.347 15 30÷80 9.340 67.007 16 30÷80 9.340 57.667 17 30÷80 9.340 48.326 18 30÷80 9.340 38.986 19 30÷80 9.340 50 79.646 20 30÷80 9.340 70.305 21 30÷80 9.340 60.965 22 30÷80 9.340 51.625 23 30÷80 9.340 42.285 24 30÷80 9.340 32.944 25 30÷80 8.972 50 73.972 26 30÷80 8.972 65.001 27 30÷80 8.972 56.029 28 30÷80 8.972 47.057 29 30÷80 8.972 38.085 30 30÷80 8.972 50 79.113 31 30÷80 8.972 70.141 4 1 30÷80 8.972 61.169 2 30÷80 8.972 52.197 3 30÷80 8.972 43.225 4 30÷80 8.972 34.253 5 30÷80 8.972 50 75.281 6 30÷80 8.972 66.309 7 30÷80 8.972 57.337 8 30÷80 8.972 48.365 898.83 7.2 900 ∗Keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi cho luùa Ñoâng Xuaân (penman) Thaùng Ngaøy Giai ñoaïn sinh tröôûng Coâng thöùc töôùi (mm) Löôïng nöôùc hao (mm) Löôïng möa (mm) Möùc töôùi (mm) Söï thay ñoåi lôùp nöôùc maët ruoäng(mm) Lôùp nöôùc thaùo ñi (mm) (1) (2) (3) (4) (5) (60 (7) (8) (9) 40 12 15 30÷80 6.237 33.763 16 30÷80 6.237 50 77.527 17 30÷80 6.237 71.290 18 30÷80 6.237 65.054 19 30÷80 6.237 58.817 20 30÷80 6.237 52.581 21 30÷80 6.237 46.344 22 30÷80 6.237 40.108 23 30÷80 6.237 33.871 24 30÷80 6.237 50 77.635 25 30÷80 6.237 71.398 26 30÷80 6.237 65.162 27 30÷80 6.237 58.925 28 30÷80 6.237 52.688 29 30÷80 6.237 46.452 30 30÷80 6.237 40.215 31 30÷80 6.237 33.979 1 1 30÷80 6.237 50 77.742 2 30÷80 6.237 0.9 72.406 3 30÷80 6.237 66.169 4 30÷80 6.237 59.933 5 30÷80 6.237 0.2 53.896 6 30÷80 6.237 47.660 7 30÷80 6.237 41.423 8 30÷80 6.237 35.187 9 30÷80 6.237 50 78.950 10 30÷80 6.237 72.713 11 30÷80 6.237 66.477 12 30÷80 6.237 60.240 13 30÷80 6.237 54.004 14 30÷80 8.703 45.301 15 30÷80 8.703 36.598 16 30÷80 8.703 50 77.894 17 30÷80 8.703 69.191 18 30÷80 8.703 1.1 61.588 19 30÷80 8.703 4.7 57.585 20 30÷80 8.703 48.882 21 30÷80 8.703 40.179 22 30÷80 8.703 31.475 23 30÷80 8.703 50 72.772 24 30÷80 8.703 64.069 25 30÷80 8.703 55.366 26 30÷80 8.703 46.663 27 30÷80 8.703 37.960 28 30÷80 8.703 50 79.257 29 30÷80 8.703 70.553 30 30÷80 8.703 61.850 31 30÷80 8.703 53.147 2 1 30÷80 8.703 44.444 2 30÷80 8.703 35.741 3 30÷80 8.703 50 77.038 4 30÷80 8.703 68.335 5 30÷80 8.703 59.631 6 30÷80 8.703 50.928 7 30÷80 8.703 42.225 8 30÷80 8.703 33.522 9 30÷80 8.703 50 74.819 10 30÷80 8.703 66.116 11 30÷80 8.703 57.412 12 30÷80 8.703 48.709 13 30÷80 10.554 38.155 14 30÷80 10.554 50 77.602 15 30÷80 10.554 67.048 16 30÷80 10.554 56.494 17 30÷80 10.554 45.940 18 30÷80 10.554 35.386 19 30÷80 10.554 50 74.832 20 30÷80 10.554 64.279 21 30÷80 10.554 53.725 22 30÷80 10.554 43.171 23 30÷80 10.554 32.617 24 30÷80 10.554 50 72.063 25 30÷80 10.554 61.509 26 30÷80 10.554 50.955 27 30÷80 10.554 40.402 28 30÷80 10.554 50 79.848 3 1 30÷80 10.554 69.294 2 30÷80 10.554 58.740 3 30÷80 10.554 48.186 4 30÷80 10.554 37.632 5 30÷80 10.554 50 77.078 6 30÷80 10.554 66.525 7 30÷80 10.554 55.971 8 30÷80 10.554 45.417 9 30÷80 10.554 0.3 35.163 10 30÷80 10.554 50 74.609 11 30÷80 10.554 64.055 12 30÷80 10.554 53.502 13 30÷80 10.554 42.948 14 30÷80 10.554 32.394 15 30÷80 10.142 50 72.252 16 30÷80 10.142 62.110 17 30÷80 10.142 51.968 18 30÷80 10.142 41.826 19 30÷80 10.142 31.684 20 30÷80 10.142 50 71.542 21 30÷80 10.142 61.401 22 30÷80 10.142 51.259 23 30÷80 10.142 41.117 24 30÷80 10.142 30.975 25 30÷80 8.855 50 72.120 26 30÷80 8.855 63.264 27 30÷80 8.855 54.409 28 30÷80 8.855 45.554 29 30÷80 8.855 36.698 30 30÷80 8.855 50 77.843 31 30÷80 8.855 68.988 4 1 30÷80 8.855 60.133 2 30÷80 8.855 51.277 3 30÷80 8.855 42.422 4 30÷80 8.855 33.567 5 30÷80 8.855 50 74.712 6 30÷80 8.855 65.856 7 30÷80 8.855 57.001 8 30÷80 8.855 48.146 999.05 7.2 1000 ∗ Kieåm tra keát quaû tính toaùn: Duøng phöông trình caân baèng nöôùc ñeå kieåm tra: hci = hñi + Σpi + Σmi - Σ(ei + Ki) -Σci Thay taát caû vaøo phöông trình caân baèng nöôùc maët ruoäng: Phöông phaùp hñi (mm) Σpi (mm) Σmi (mm) Σ(ei+ Ki) (mm) Σci (mm) hci (mm) Penman 40 7,2 1000 999.05 0 48.146 Böùc xaï 40 7,2 1150 4160.49 0 36.711 Thornthwaite 40 7,2 900 898.83 0 48.365 Blaney- Criddle 40 7,2 1050 1035.47 0 61.733 Vaäy keát quaû tính toaùn laø chính xaùc. Töø keát quaû tính toaùn ôû treân ta tieán haønh so saùnh vaø ñöa ra caùc nhaän xeùt sau: Töø keát quaû tính toaùn cheá ñoä töôùi theo caùc phöông phaùp khaùc nhau, löôïng nöôùc hao, möùc töôùi cuûa moãi phöông phaùp ñöôïc theå hieân ôû baûng sau: Phöông Phaùp Σ(ei+ Ki) (mm) Σm (mm) Penman 999.05 1000 Thornthwaite 4160.49 1150 Böùc xaï 898.83 900 Blaney-Criddle 1035.47 1050 Töø keát quaû tính toaùn ta thaáy: Coâng thöùc Penman: Coù toång möùc töôùi lôùn nhaát vì khi tính toaùn boác hôi coâng thöùc naøy coù lieân quan ñeán raát nhieàu yeáu toá : nhieät ñoä, naéng, gioù, böùc xaï… neân löôïng boác hôi maët ruoäng töông ñoái lôùn. Do ñoù löôïng nöôùc yeâu caàu cao Coâng thöùc böùc xaï: Coù toång möùc töôùi nhoû nhaát vì noù chæ phuï thuoäc vaøo 2 yeáu toá neân ñoä chính xaùc khoâng cao Coâng thöùc Blaney-Criddle: Coù toång möùc töôùi trung bình, ít taøi lieäu nhöng ñoä chính xaùc vaãn cao vì noù thích hôïp vôùi vuøng Ñoâng Nam Boä Coâng thöùc Thornthwaite: Chæ phuï thuoäc vaøo yeáu toá nhieät ñoä, tuy coù toång möùc töôùi töông ñoái phuø hôïp nhöng coâng thöùc naøy khoâng thích hôïp vôùi vuøng naøy. ∗Sau khi so saùnh caùc keát quaû tính toaùn möùc töôùi, keát hôïp vôùi vieäc phaân tích caùc coâng thöùc tính boác hôi, theo vieän só Coâtchiacoâp ta coù phöông trình: E = KY. Trong ñoù: K- heä soá caàn nöôùc. Y- naêng suaát caây troàng. * Neáu cuøng moät khu vöïc, moâi tröôøng khoâng thay ñoåi thì K khoâng ñoåi. Do ñoù deå saûn löôïng taêng thì E taêng.Vaäy choïn phöông phaùp Blaney-Criddle ñeå aùp duïng cho vuøng Ñoâng Nam Boä. Vì coâng thöùc naøy coù löôïng boác hôi töông ñoái cao so vôùi caùc phöông phaùp khaùc, möùc töôùi cheânh leäch khoâng nhieàu. Öu ñieåm: Tính toaùn ñôn giaûn, ít taøi lieäu vaø deã daøng thu thaäp. Ñoä chính xaùc töông ñoái cao. Do vuøng Ñoâng Nam Boä laø vuøng ít möa nhieàu naéng, thöôøng xuyeân bò khoâ haïn neân raát thích hôïp vôùi phöông phaùp naøy. Cuõng qua keát quaû tính toaùn ôû treân ta thaáy toång möùc töôùi cuûa phöông phaùp Blaney-Criddle ôû möùc ñoä trung bình so vôùi caùc phöông phaùp khaùc. Coù theå ñaûm baûo cung caáp ñuû löôïng nöôùc cho caây troàng sinh tröôûng vaø phaùt trieån toát, ñem laïi hieäu quaû cao trong quaù trình canh taùc goùp phaàn naâng cao ñôøi soáng cho ngöôùi daân noâng thoân vuøng naøy. Keát luaän Noâng nghieäp laø neàn kinh teá chuû ñaïo cuûa nöôùc ta. Phaùt trieån neàn noâng nghieäp hieän ñaïi song song vôùi coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù laø nhieäm vuï ñaët ra cuûa Ñaûng vaø cuûa Nhaø Nöôùc ta. Tuy nhieân taøi nguyeân nöôùc khoâng phaûi laø voâ taän, do ñoù caàn coù bieän phaùp khai thaùc hôïp lí, phaûi aùp duïng nhöõng tieán boä cuûa khoa hoïc kyõ thuaät phuø hôïp vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Qua vieäc nghieân cöùu moät maûng nhoû trong tính toaùn cheá ñoä töôùi theo caùc phöông phaùp tính boác hôi khaùc nhau, cho thaáy neáu ta aùp duïng moät caùch hôïp lyù caùc coâng thöùc treân thì löôïng nöôùc töôùi seõ giaûm maø vaãn ñaûm baûo ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu ñaët ra cuûa vuøng, löôïng nöôùc yeâu caàu nhoû daãn ñeán khoái löôïng coâng trình nhoû, voán ñaàu tö xaây döïng coâng trình ít, ñoàng thôøi giaûm ngaäp luït, maát ñaát canh taùc, giaûm thieåu veà oâ nhieãm moâi tröôøng, caûi thieän ñöôïc heä sinh thaùi cuûa vuøng. Kieán nghò Ñoái vôùi vuøng Ñoâng Nam Boä do thôøi tieát naéng noùng, ít möa, nhieàu naéng, neân söû duïng coâng thöùc tính boác hôi maët ruoäng theo Blaney-Criddle laø hôïp lyù. Lôøi Caûm Ôn Traûi qua thôøi gian nghieân cöùu khoa hoïc, vôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Th.S. Nguyeãn Thanh Tuyeàn chuùng em ñaõ hoaøn thaønh ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc ñuùng thôøi haïn. Thoâng qua vieäc nghieân cöùu naøy ñaõ giuùp chuùng em toång hôïp oân laïi nhöõng kieán thöùc cô baûn trong suoát quaù trình hoïc taäp cuûa mình. Cuõng qua thôøi gian naøy giuùp chuùng em hieåu saâu hôn veà nhöõng ñieàu ñaõ hoïc. Do thôøi gian laøm ñeà taøi coù haïn vaø chuùng em môùi nghieân cöùu laàn ñaàu neân khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt mong caùc Thaày chæ daäy theâm ñeå em naém vöõng vaán ñeà hôn phuïc vuï cho coâng taùc sau naøy . Em xin chaân thaønh caùm ôn caùc thaày coâ giaùo cô sôû 2 Daïi Hoïc Thuyû Lôïi trong suoát 5 naêm qua ñaõ truyeàn ñaït cho em nhöõng kieán thöùc boå ích, ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho chuùng em ñöôïc tham gia nhgieân cöùu hoïc hoûi, cuøng Thaày Th.S.Tguyeãn Thanh Tuyeàn ñaõ taän tình höôùng daãn cho chuùng em hoaøn thaønh toát ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc naøy . Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 17 thaùng 05 naêm 2005 Nhoùm sinh vieân thöïc hieän Traàn Anh Tuaán Nguyeãn Thò Ngoïc Trinh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChế độ tưới cho lúa đông xuân theo các công thức ứng dụng cho vùng Đông Nam Bộ.pdf