Đề tài Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Tân Rạng Đông

Công ty có đội ngũ nhân viên trẻ, tài năng và rất năng động,đội ngũ cán bộ quản lý có tay nghề cao và già dặn kinh nghiệm,biết phát huy lợi thế sức trẻ với kinh nghiêm,. - Phòng kế toán có đội ngũ nhân viên kế toán có tay nghề cao ,được đào tạo một cách cơ bản,và chính qui,giúp cho việc quản lý,kiểm tra chứng từ được cẩn thận và chính xác,tránh những sai xót đáng tiếc xảy ra.Cộng với đó phòng được TC gọn nhẹ,hợp lý và khoa học tạo điều kiện cho việc hạch toán CPSX & Tính GTSP được nhanh chóng và thuận lợi nhất,nhưng cũng chính xác nhất. - Công ty áp dụng hình thức kế toán CTGS đây là một hình thức ghi sổ tiên tiến,thuận lợi,và rất rành mạch,không thất thoát chứng từ,kiểm tra và quản lý rất chặt chẽ. - Việc hạch toán CPSX&Tính GTSP không bỏ xót một khoản mục chi phí nào,đồng thời việc lập khoản mục CP một cách hợp lý.Việc hạch toán đúng chế độ kế toán hiện hành các CP giúp cho việc tính GTSPXL được chính xác,nhanh chóng,theo dõi,kiểm tra ,đánh giá NVL hợp lý và tiết kiệm .

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Tân Rạng Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t t­,dông cô, s¶n phÈm,hµng ho¸. M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc tÕ 01 Xi m¨ng PC 40 Kim §Ønh TÊn 99,422 746.679 74.236.320 Tæng céng x x x x x 74.236.320 - Tæng sè tiÒn (ViÕt b»ng ch÷) : B¶y m­¬i bèn triÖu hai tr¨m ba m­¬i s¸u ngh×n ba tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. - Sè chøng tõ gèc kÌm theo : Ngµy 01th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn hµng Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - VËt t­ ®· ®­îc xuÊt cho CT vµ ng­êi nhËn vËt t­ viÕt phiÕu GiÊy biªn nhËn vËt t­ ®Ó lµm chøng tõ gèc cho c«ng tr×nh. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn GiÊy biªn nhËn vËt t­ C«ng tr×nh : §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. Sè : 03 - Hä tªn ng­êi giao : Vi Minh Liªm - Hä tªn ng­êi nhËn : TrÇn H÷u §øc §Þa chØ : Thñ kho c«ng tr×nh. H«m nay ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 2007 t«i cã nhËn cña «ng Vi Minh Liªm víi sè l­îng v©t t­ nh­ sau : STT Tªn vËt t­,s¶n phÈm qui c¸ch. §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Sè l­îng theo phiÕu Hao hôt 01 Xim¨ng PC 40 Kim §Ønh TÊn 99,422 99,422 02 ThÐp trßn O 18 TÊn 98,94 98,94 03 D©y thÐp buéc Kg 1,39 1,39 04 Que hµn Kg 14,24 14,24 05 ThÐp l¸ Kg 324,11 324,11 VËy t«i viÕt giÊy nµy göi C«ng ty ®Ó lµm chøng tõ gèc . Ngµy 03 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi giao §éi tr­ëng c«ng tr×nh Thñ kho c«ng tr×nh (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Khi mua vËt t­ cho CT th× cã ho¸ ®¬n kÌm theo : Ho¸ §¬n Gi¸ TrÞ Gi¸ trÞ Gia T¨ng ,kÕ to¸n l­u gi÷ lµm chøng tõ gèc. Ho¸ ®¬n MÉu sè : 01 GTGT-3LL gi¸ trÞ gia t¨ng qb/2007n Liªn 2 :Giao kh¸ch hµng 0197959 §¬n vÞ b¸n hµng : c.ty cpth®t & xd 1.5 §Þa chØ : Km 10 QL I - An Phó – TP.Tuy Hoµ - Phó Yªn. Sè tµi kho¶n : §iÖn tho¹i : MS : 4400329692 Hä tªn ng­êi mua hµng : D­¬ng Minh B×nh Tªn ®¬n vÞ : c.ty cpth®t & xd t©n r¹ng ®«ng §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn Sè tµi kho¶n : H×nh thøc thanh to¸n : TiÒn mÆt MST : 4400328875 §vt : ®ång STT Tªn hµng ho¸ ,dich vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01 §¸ 1x 2 m3 16 160.000 2.560.000 ® Céng tiÒn hµng : 2.560.000 ® ThuÕ suÊt GTGT : 05 % TiÒn thuÕ GTGT : 128.000 ® Tæng céng thanh to¸n : 2.688.000 ® Sè tÒn viÕt b»ng ch÷ : Hai triÖu s¸u tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,ghi râ hä tªn) (Ký,®ãng dÊu,ghi râ hä tªn) (CÇn kiÓm tra,®èi chiÕukhi lËp ,giao nhËn ho¸ ®¬n). - Khi mua vËt t­ kÕ to¸n viÕt PhiÕu chi ®Ó ng­êi nhËn tiÒn ®em ®Õn thñ quü nhËn tiÒn ®Ó mua hµng,®ång thêi l­u tr÷ ®Ó vµo sæ kÕ to¸n. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : 01-TT §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) phiÕu chi QuyÓn sè :02 Ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2007. Sè : 37 Nî : 621,133 Cã : 111 Hä vµ tªn ng­êi nhËn tiÒn : D­¬ng Minh B×nh §Þa chØ : Phßng kÕ to¸n. Lý do chi : Tr¶ tiÒn mua ®¸ 1x2. Sè tiÒn : 2.688.000 ® (ViÕt b»ng ch÷) : Hai triÖu s¸u tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n. KÌm theo : H§ Sè 0197959 chøng tõ gèc. Ngµy 26 th¸ng 03 n¨m 2007. Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nhËn tiÒn (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷): Hai triÖu s¸u tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngh×n ®ång ch½n. - KÕt thóc th¸ng 3 kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng kª gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 3 ®Ó lµm c¨n cø lËp c¸c chøng tõ ghi sæ cã liªn quan. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng kª gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 3 C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. STT Sè phiÕu Gi¸ trÞ Ghi chó 01 01/03 74.236.320 02 01/03 847.124 03 03/03 15.928 04 03/03 178.000 05 03/03 2.917.000 Tæng céng 78.194.372 ® Sè tiÒn b»ng ch÷ : B¶y m­¬i t¸m triÖu mét tr¨m chÝn m­¬i bèn ngh×n ba tr¨m b¶y m­¬i hai ®ång. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo b¶ng kª gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng ta lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 01 §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 01 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 01 31/03 Tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 3 621 152 78.194.372 Céng x x 78.194.372 ® KÌm theo : B¶ng kª gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù ta lËp ®­îc B¶ng kª gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 4 dùa vµo B¶ng kª ta lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 02. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 02 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 02 30/04 Tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 4 621 152 5.132.100 Céng x x 5.132.100 ® KÌm theo : B¶ng kª gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Vµo cuèi th¸ng ta lËp B¶ng tæng hîp chi tiÒn mÆt cña th¸ng ®Ó tæng hîp viÖc mua nguyªn vËt liÖu bªn ngoµi b»ng tiÒn mÆt cña c«ng tr×nh. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn mÆt th¸ng 04 Ghi cã tµi kho¶n 111. C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Chøng tõ Néi dung Tæng sè tiÒn Ghi nî TK 621 Ghi nî TK 133 Sè Ngµy 22 02/03/07 Mua bul«ng 73.000 69.524 3.476 23 02/02/07 Mua ®¸ chÎ 4.575.000 4.357.143 217.857 26 09/03/07 Mua c¸t ®æ nÒn 2.793.607 2.660.578 133.029 28 10/03/07 Mua c¸t ®æ bªt«ng 4.549.514 4.332.870 216.644 34 15/03/07 Mua g¹ch x©y 10x20 2.375.000 2.261.905 113.095 37 26/03/07 Mua ®¸ 1x2 2.688.000 2.560.000 128.000 38 27/03/07 Mua n­íc s¹ch 306.708 292.103 14.605 43 30/03/07 Mua ®inh vÝt 488.000 464.762 23.238 Tæng céng 17.848.829 16.998.885 849.944 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Dùa vµo B¶ng tæng hîp trªn ta lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 03. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 03 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 03 31/03 Tæng hîp c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt th¸ng 3 621 133 111 111 16.998.885 819.944 Céng x x 17.818.829 ® KÌm theo : B¶ng kª chi tiÒn mÆt th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù nh­ thÕ ta còng lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 04 cho B¶ng tæng hîp chi tiÒn mÆt th¸ng 04. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 04 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 04 30/04 Tæng hîp c¸c phiÕu chi tiÒn mÆt th¸ng 4 621 133 111 111 8.811.884 808.318 Céng x x 9.620.202 ® KÌm theo : B¶ng kª chi tiÒn mÆt th¸ng 0 4 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Khi ®· ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ cÇn thiÕt ta lËp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ cho c«ng tr×nh. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02b-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 01 31/03/07 78.194.372 02 30/04/07 5.132.100 03 31/03/07 17.848.829 04 30/04/07 9.620.202 - Céng th¸ng : 110.795.503 - Céng luü kÕ ®Çu quý : 110.795.503 ® - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - §Ó chi tiÕt cho CPNVL trùc tiÕp cho CT ta lËp Sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tµi kho¶n 621. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn Sæ chi tiÕt “ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ” Tµi kho¶n 621. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 31/03/07 05 01/03 XuÊt xim¨ng PC 40 Kim §Ønh 152 74.236.320 31/03/07 06 01/03 XuÊt thÐp trßn O 18 miÒn Nam DS 390 152 847.124 31/03/07 08 03/03 XuÊt d©y thÐp buéc 152 15.928 31/03/07 12 03/03 XuÊt que hµn 152 178.000 31/03/07 13 03/03 XuÊt thÐp l¸ 152 2.917.000 31/03/07 22 02/03 Mua bul«ng 111 73.000 31/03/07 23 02/02 Mua ®¸ chÎ 111 4.575.000 31/03/07 26 09/03 Mua c¸t ®æ nÒn 111 2.793.607 31/03/07 28 10/03 Mua c¸t ®æ bªt«ng 111 4.549.514 31/03/07 34 15/03 Mua g¹ch x©y 10x20 111 2.375.000 31/03/07 37 26/03 Mua ®¸ 1x2 111 2.688.000 31/03/07 38 27/03 Mua n­íc s¹ch 111 306.708 31/03/07 43 30/03 Mua ®inh vÝt 111 488.000 30/04/07 17 08/04 XuÊt gç v¸n khu«n 152 3.325.000 30/04/07 18 09/04 XuÊt c©y chèng 152 1.506.200 30/04/07 19 15/04 XuÊt d©y thÐp buéc 152 30.900 30/04/07 20 20/04 XuÊt thÐp èng 152 270.000 30/04/07 49 05/04 Mua que hµn 111 271.000 30/04/07 50 05/04 Mua thÐp l¸ 111 1.274.000 30/04/07 52 12/04 Mua èng nhùa PVC O 21 111 98.402 30/04/07 58 22/04 Mua nhùa nil«ng lãt ®­êng 111 7.044.800 30/04/07 62 25/04 Mua v«i mµu 111 200.000 30/04/07 67 28/04 Mua s¬n 111 732.000 30/04/07 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 110.795.503 - Céng sè ph¸t sinh : 110.795.503 110.795.503 - Sè d­ cuèi kú : 0 0 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - KÕ to¸n dùa vµo Sæ chi tiÕt CPNVL trùc tiÕp tµi kho¶n 621 vµ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lËp Sæ c¸i tµi kho¶n 621. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02c1-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ c¸I tµi kho¶n 621 “chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 31/03/07 01 31/03 Tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 3 152 78.194.372 31/03/07 03 31/03 Tæng hîp c¸c phiÕu chi th¸ng 3 111 17.848.829 30/04/07 02 30/04 Tæng hîp vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 4 152 5.132.100 30/04/07 04 30/04 Tæng hîp c¸c phiÕu chi th¸ng 4 111 9.620.202 30/04/07 30/04 Cuèi kú kÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh 154 110.795.503 - Céng sè ph¸t sinh : 110.795.503 110.795.503 - Sè d­ cuèi kú 0 0 - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 05 ®Ó kÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 05 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 05 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 621 110.795.503 Céng x x 110.795.503® KÌm theo : 01 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2.2.2.H¹ch to¸n Chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp : a.Néi dung,Chøng tõ sö dông,tr×nh tù xö lý & lu©n chuyÓn chøng tõ : - Néi dung : CPNC trùc tiÕp bao gåm tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CN trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p, CN th¸o dì giµn gi¸o cètpha,CN b¶o d­ìng c«ng tr×nh,CN uèn s¾t,CN trén bªt«ng,… - CTSD,tr×nh tù xö lý & lu©n chuyÓn chøng tõ : + B¶ng chÊm c«ng. + B¶ng thanh to¸n tiÒn nh©n c«ng thuª ngoµi. + PhiÕu chi. + Chøng tõ ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Sæ chi tiÕt chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp tµi kho¶n 622. + Sæ c¸i tµi kho¶n 622. b.MÉu sæ vµ tr×nh tù ghi chÐp sæ s¸ch : - §Ó theo dâi nh©n c«ng lµm viÖc t¹i CT ng­êi coi c«ng lËp B¶ng chÊm c«ng. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 06 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 06 31/03 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th¸ng 3 622 334 33.408.000 Céng x x 33.408.000 ® KÌm theo : B¶ng thanh to¸n tiÒn nh©n c«ng th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 07. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 07 30/04 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th¸ng 4 622 334 31.528.000 Céng x x 31.528.000 ® KÌm theo : B¶ng thanh to¸n tiÒn nh©n c«ng th¸ng 04 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Tæng hîp c¸c chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n lËp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02b-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 06 31/03/07 33.408.000 07 30/04/07 31.528.000 - Céng th¸ng : 64.936.000 - Céng luü kÕ ®Çu quý : 64.936.000 ® - Sæ nµy cã ….. trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè ….. - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - KÕ to¸n tiÕn hµnh ghi Sæ c¸i Chi phÝ Nh©n c«ng trùc tiÕp tµi kho¶n 622. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02c1-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ c¸I tµi kho¶n 622 “chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 31/03/07 06 31/03 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th¸ng 3 334 33.408.000 30/04/07 07 30/04 TiÒn l­¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th¸ng 4 334 31.528.000 30/04/07 30/04 Cuèi kú kÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh 154 64.936.000 - Céng sè ph¸t sinh : 64.936.000 64.936.000 - Sè d­ cuèi kú 0 0 - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 08 ®Ó kÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 08 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 08 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 622 64.936.000 Céng x x 64.936.000® KÌm theo : 01 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2.2.3.H¹ch to¸n Chi phÝ Sö dông m¸y thi c«ng: a.Néi dung,Chøng tõ sö dông,tr×nh tù xö lý & lu©n chuyÓn chøng tõ : - Néi dung : Chi phÝ sö dông M¸y thi c«ng bao gåm : TiÒn l­¬ng cña CN sö dông m¸y,nhiªn liÖu m¸y,khÊu hao m¸y thi c«ng,söa ch÷a b¶o d­ìng m¸y,m¸y m¸y thiÕt bÞ thuª ngoµi,… - CTSD,tr×nh tù xö lý & lu©n chuyÓn chøng tõ : + PhiÕu ®Ò nghÞ cÊp vËt t­. + PhiÕu xuÊt kho. + GiÊy biªn nhËn vËt t­. + B¶ng kª gi¸ tri nhiªn liÖu xuÊt dïng cho m¸y thi c«ng. + B¶ng kª tæng hîp CPSDMTC b»ng tiÒn mÆt. + B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y. + B¶ng tÝnh khÊu hao MTC. + Chøng tõ ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Sæ chi tiÕt Chi phÝ sö dông M¸y thi c«ng. + Sæ c¸i tµi kho¶n 623. b.MÉu sæ vµ tr×nh tù ghi chÐp sæ s¸ch : - §Ó cã nhiªn liÖu cho sö dông cho m¸y thi c«ng bé ph©n l¸i xe ®Ò nghÞ cÊp nhiªn liÖu b»ng PhiÕu ®Ò nghÞ cÊp vËt t­. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn §éc lËp - Tù do-H¹nh phóc PhiÕu ®Ò nghÞ cÊp vËt t­ KÝnh göi : ¤ng Vi NguyÔn Hoµi ThiÖn _ Gi¸m ®èc C«ng ty T©n R¹ng §«ng. T«i tªn lµ : Huúnh V¨n B¬ §Þa chØ : Bé phËn §éi xe c¬ giíi §Ò nghÞ ¤ng Gi¸m ®èc cÊp cho mét sè nhiªn liÖu ®Ó thi c«ng CT : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. STT Tªn vËt t­ §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng Ghi chó 01 DÇu dol lÝt 150 02 X¨ng A92 lÝt 200 03 Nhít lÝt 120 04 DÇu löa lÝt 100 Tæng céng : 04 lo¹i vËt t­. Ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2007 Ng­êi ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc (ký,hä tªn) (ký,hä tªn,®ãng dÊu) - C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho ta lËp B¶ng kª gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt dïng cho m¸y thi c«ng. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng kª gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt dïng th¸ng 03 C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. STT Sè phiÕu Gi¸ trÞ Ghi chó 01 05/03 1.200.000 02 05/03 3.060.000 03 06/03 804.000 04 07/03 780.000 Tæng céng 5.844.000 ® Sè tiÒn b»ng ch÷ : N¨m triÖu t¸m tr¨m bèn m­¬i bèn ngh×n ®ång ch½n. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo B¶ng kª gi¸ trÞ vËt t­ xuÊt dïng th¸ng 3 ta lËp Chøng tõ ghi sæ sè 09. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 09 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 09 31/03 XuÊt nhiªn liÖu phôc vô MTC th¸ng 3 623 152 5.844.000 Céng x x 5.844.000 ® KÌm theo : B¶ng kª gi¸ trÞ xuÊt nhiªn liÖu th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - KÕ to¸n còng dùa vµo B¶ng kª gi¸ trÞ nhiªn liÖu xuÊt dïng th¸ng 4 lËp Chøng tõ ghi sæ sè 10. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 10 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 10 30/04 XuÊt nhiªn liÖu phôc vô MTC th¸ng 4 623 152 1.535.000 Céng x x 1.535.000 ® KÌm theo : B¶ng kª gi¸ trÞ xuÊt nhiªn liÖu th¸ng 4 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Dùa vµo c¸c PhiÕu chi kÕ to¸n lËp B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn mÆt . §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn mÆt th¸ng 03 Ghi cã tµi kho¶n 111. C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Chøng tõ Néi dung Tæng sè tiÒn Ghi nî TK 621 Ghi nî TK 133 Sè Ngµy 24 0303/07 Mua nhít xe 297.000 270.000 27.000 39 27/03/07 Chi tiÒn s÷a xe ben. 374.000 340.000 34.000 Tæng céng 671.000 610.000 61.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn th¸ng 3 kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 11. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 11 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 11 31/03 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vÒ sö dông M¸y thi c«ng th¸ng 3 623 133 111 111 610.000 61.000 Céng x x 671.000 ® KÌm theo : B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn mÆt th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù kÕ to¸n còng lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 12. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 12 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 12 30/04 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vÒ sö dông M¸y thi c«ng th¸ng 4 623 111 120.000 Céng x x 120.000 ® KÌm theo : B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn mÆt th¸ng 04 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - §Ó theo dâi vµ tr¶ l­¬ng cho §éi xe c¬ giíi kÕ to¸n lËp B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Bé phËn ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng th¸ng 03/2007. C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång STT Hä vµ tªn Møc l­¬ng Ngµy c«ng Tæng sè C¸c kho¶n gi¶m trõ Phô cÊp Thùc nhËn H§ TT 01 L­u §øc An 40.000 25 26 1.040.000 100.000 0 940.000 02 TrÇn Hoµ 40.000 29 30 1.200.000 0 0 1.200.000 03 NguyÔn Ký 45.000 22 20 900.000 50.000 0 850.000 04 D­¬ng Hïng 45.000 24 24 1.080.000 40.000 0 1.040.000 Tæng céng 4.220.000 190.000 0 4.030.000 ® Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn ®iÒu khiÓn MTC th¸ng 3 kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 13. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 13 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 13 31/03 TiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 3 623 334 4.030.000 Céng x x 4.030.000 ® KÌm theo : B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù kÕ to¸n còng lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 14. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 14 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 14 30/04 TiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 4 623 334 3.270.000 Céng x x 3.270.000 ® KÌm theo : B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 04 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Khi kÕt thóc XDCT kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng tÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng cho c«ng tr×nh. C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång STT Tªn m¸y Gi¸ trÞ cßn l¹i Thêi gian sö dông Sè KH c¶ n¨m Sè KH cho CT 01 Xe t¶i 275.000.000 8 34.375.000 5.729.167 02 M¸y trén bªt«ng 12.725.000 5 2.545.000 424.167 03 M¸y ®Çm 795.000 10 79.500 13.250 04 Xe móc ®Êt 9.812.000 12 817.667 136.278 05 M¸y næ 1.524.000 6 254.000 42.333 Tæng céng x x x 6.345.195 ® Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo B¶ng khÊu hao MTC cho CT 3 kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 15. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 15 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 15 30/04 KhÊu hao m¸y thi c«ng c«ng tr×nh 623 214 6.345.195 Céng x x 6.345.195 ® KÌm theo : B¶ng tÝnh khÊu hao m¸y thi c«ng chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Dùa vµo c¸c Chøng tõ ghi sæ cho MTC ta lËp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02b-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 09 31/03/07 5.844.000 10 30/04/07 1.535.000 11 31/03/07 671.000 12 30/04/07 120.000 13 31/03/07 4.030.000 14 30/04/07 3.270.000 15 30/04/07 6.345.195 - Céng th¸ng : - Céng luü kÕ ®Çu quý : 21.815.195 21.815.195 ® - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - §Ó chi tiÕt CPSDMTC cho CT kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp Sæ chi tiÕt CPSDMTC tµi kho¶n 623. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn Sæ chi tiÕt “ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ” Tµi kho¶n 623. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 31/03/07 09 31/03 XuÊt nhiªn liÖu phôc vô MTC th¸ng 3 152 5.844.000 30/04/07 10 30/04 XuÊt nhiªn liÖu phôc vô MTC th¸ng 4 152 1.535.000 31/03/07 24 03/03 Chi mua nhít 111 297.000 31/03/07 39 27/03 Chi s÷a ch÷a xe ben 111 374.000 30/04/07 57 20/04 Chi s÷a ch÷axe ®µo 111 120.000 31/03/07 13 31/03 TiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 3 334 4.030.000 30/04/07 14 30/04 TiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 4 334 3.270.000 30/04/07 15 30/04 KhÊu hao m¸y thi c«ng c«ng tr×nh 214 6.345.195 30/04/07 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 21.815.195 - Céng sè ph¸t sinh : 21.815.195 21.815.195 - Sè d­ cuèi kú : 0 0 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - KÕ to¸n dùa vµo Sæ chi tiÕt CPSDMTC tµi kho¶n 623 vµ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lËp Sæ c¸i tµi kho¶n 623. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02c1-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ c¸I tµi kho¶n 623 “chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng”. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 31/03/07 09 31/03 XuÊt nhiªn liÖu phôc vô MTC th¸ng 3 152 5.844.000 31/03/07 11 31/03 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vÒ MCT th¸ng 3 111 671.000 30/04/07 10 30/04 XuÊt nhiªn liÖu phôc vô MTC th¸ng 4 152 1.535.000 30/04/07 12 30/04 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c vÒ MCT th¸ng 4 111 120.000 31/03/07 13 31/03 TiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 3 334 4.030.000 30/04/07 15 30/04 TiÒn l­¬ng bé phËn l¸i xe th¸ng 4 334 3.270.000 30/04/07 14 30/04 KhÊu hao m¸y thi c«ng c«ng tr×nh 214 6.345.195 30/04/07 30/04 Cuèi kú kÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh 154 21.815.195 - Céng sè ph¸t sinh : 21.815.195 21.815.195 - Sè d­ cuèi kú 0 0 - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 16 ®Ó kÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 16 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 16 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 623 21.815.195 Céng x x 21.815.195® KÌm theo : 01 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2.2.4.H¹ch to¸n Chi phÝ s¶n xuÊt chung : a.Néi dung,Chøng tõ sö dông,tr×nh tù xö lý & lu©n chuyÓn chøng tõ : - Néi dung : Chi phÝ SXC bao gåm : TiÒn l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng,tiÒn ¨n ca,tiÒn ®iÖn n­íc,chi phÝ vËt liÖu ®éi XD,chi phÝ CCDC cho thi c«ng nh­ : cuèc xÎng,xe ®Èy,®µ gi¸o,cèt pha, … - CTSD,tr×nh tù xö lý & lu©n chuyÓn chøng tõ : + B¶ng thanh to¸n l­¬ng. + PhiÕu chi. + B¶ng kª tæng hîp CPSXC b»ng tiÒn mÆt. + B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ CCDC. + Chøng tõ ghi sæ. + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Sæ chi tiÕt Chi phÝ S¶n xuÊt chung tµi kho¶n 627. + Sæ C¸i tµi kho¶n 627. b.MÉu sæ vµ tr×nh tù ghi chÐp sæ s¸ch : - Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh vµ ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c bé phËn,vµ dïng B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ®Ó theo dâi l­¬ng nh©n viªn qu¶n lý vµ lµm chøng tõ gèc ®Ó ghi sæ. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng Bé phËn thñ kho c«ng tr×nh th¸ng 03/2007. C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång STT Hä vµ tªn Møc l­¬ng Ngµy c«ng Tæng sè C¸c kho¶n gi¶m trõ Phô cÊp Thùc nhËn H§ TT 01 Hå Träng §a 32.500 29 29 942.500 50.000 150.000 1.042.500 02 Lª Sëi 37.000 24 26 962.000 0 120.000 1.082.000 Tæng céng 1.904.500 50.000 270.000 2.124.500 ® Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n l­¬ng kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 17. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 17 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 17 31/03 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 03 627 334 2.124.500 Céng x x 2.124.500 ® KÌm theo : B¶ng Thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù kÕ to¸n còng lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 18. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 18 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 18 30/04 Thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 04 627 334 1.870.000 Céng x x 1.870.000 ® KÌm theo : B¶ng Thanh to¸n tiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 04 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Tæng hîp c¸c PhiÐu chi kÕ to¸n lËp B¶ng kª tæng hîp CPSXC b»ng tiÒn mÆt. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng kª tæng hîp cpsxc b»ng tiÒn mÆt th¸ng 03 Ghi cã tµi kho¶n 111. C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Chøng tõ Néi dung Tæng sè tiÒn Ghi nî TK 621 Ghi nî TK 133 Sè Ngµy 29 12/03 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 03 324.500 295.000 29.500 35 17/03 Chi tiÕp kh¸ch. 1.072.500 975.000 97.500 36 21/03 Chi mua chæi 123.000 123.000 0 40 28/03 Chi thÝ nghiÖm mÉu CT 1.320.000 1.200.000 120.000 Tæng céng 2.840.000 2.593.000 247.000 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn th¸ng 3 kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 19. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 19 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 19 31/03 Tæng hîp c¸c phiÕu chi th¸ng 03 627 133 111 111 2.593.000 247.000 Céng x x 2.840.000 ® KÌm theo : B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn mÆt th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù kÕ to¸n còng lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 20. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 20 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 20 30/04 Tæng hîp c¸c phiÕu chi th¸ng 04 627 133 111 111 2.976.000 298.000 Céng x x 3.274.000® KÌm theo : B¶ng kª tæng hîp chi tiÒn mÆt th¸ng 04 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Vµo cuèi mçi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ CCDC cho CPSXC. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ CCDC th¸ng 03 n¨m 2007. C«ng tr×nh : §­êng GTNT x· Hoµ Phong- TuyÕn DT645 ®i bê vïng tr­êng Nói §vt : ®ång STT Lo¹i CCDC Sè l­îng Thêi gian sö dông Toµn doanh nghiÖp Ghi nî tµi kho¶n 627 Nguyªn gi¸ KhÊu hao 01 C©y chèng 120 2 2.820.000 141.000 141.000 02 Xe ®Èy 4 3 1.100.000 30.556 30.556 Tæng céng x x 171.556 ® Ngµy 31th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - C¨n cø vµo B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ CCDC th¸ng 3 ta lËp Chøng tõ ghi sæ sè 21. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 21 Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 21 31/03 Ph©n bæ c«ng cô dông cô th¸ng 03 627 242 171.556 Céng x x 171.556® KÌm theo : B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ CCDC th¸ng 03 chøng tõ gèc. Ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - T­¬ng tù kÕ to¸n còng lËp ®­îc Chøng tõ ghi sæ sè 22. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 22 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 22 30/04 Ph©n bæ c«ng cô dông cô th¸ng 04 627 242 153.698 Céng x x 153.698® KÌm theo : B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ CCDC th¸ng 04 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) - Dùa vµo c¸c Chøng tõ ghi sæ cho CPSXC ta lËp Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02b-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 17 31/03/07 2.124.500 18 30/04/07 1.870.000 19 31/03/07 2.840.000 20 30/04/07 3.274.000 21 31/03/07 171.556 22 30/04/07 153.698 - Céng th¸ng : - Céng luü kÕ ®Çu quý : 10.433.754 10.433.754 ® - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - §Ó chi tiÕt CPSXC cho CT kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp Sæ chi tiÕt CPSXC tµi kho¶n 627. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn Sæ chi tiÕt “ chi phÝ s¶n xuÊt chung ” Tµi kho¶n 627. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 31/03/07 17 31/03 TiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 03 334 2.124.500 30/04/07 18 30/04 TiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 04 334 1.870.000 31/03/07 29 12/03 Tr¶ tiÒn ®iÖn tho¹i th¸ng 03 111 324.500 31/03/07 35 17/03 Chi tiÕp kh¸ch. 111 1.072.500 31/03/07 36 21/03 Chi mua chæi 111 123.000 31/03/07 40 28/03 Chi thÝ nghiÖm mÉu CT 111 1.320.000 30/04/07 51 06/04 Chi tr¶ tiÒn ®iÖn n­íc 111 522.500 30/04/07 54 13/04 Chi tr¶ tiÒn mua v¨n phßng phÈm 111 551.500 30/04/07 56 19/04 Chi mua thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng 111 1.650.000 30/04/07 61 25/04 Chi c«ng t¸c phÝ 111 550.000 31/03/07 21 31/03 Ph©n bæ c«ng cô dông cô th¸ng 03 242 171.556 30/04/07 22 30/04 Ph©n bæ c«ng cô dông cô th¸ng 04 242 153.698 30/04/07 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 10.433.754 - Céng sè ph¸t sinh : 10.433.754 10.433.754 - Sè d­ cuèi kú : 0 0 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - KÕ to¸n dùa vµo Sæ chi tiÕt CPSXC tµi kho¶n 627 vµ c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ cÇn thiÕt kh¸c ®Ó lËp Sæ c¸i tµi kho¶n 627. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02c1-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ c¸I tµi kho¶n 627 “chi phÝ s¶n xuÊt chung”. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 31/03/07 17 31/03 TiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 03 334 2.124.500 31/03/07 19 31/03 Tæng hîp phiÕu chi th¸ng 03 111 2.840.000 31/03/07 21 31/03 Ph©n bæ c«ng cô dông cô th¸ng 03 242 171.556 30/04/07 18 30/04 TiÒn l­¬ng bé phËn thñ kho th¸ng 04 334 1.870.000 30/04/07 20 30/04 Tæng hîp phiÕu chi th¸ng 04 111 3.274.000 30/04/07 22 30/04 Ph©n bæ c«ng cô dông cô th¸ng 04 242 153.698 30/04/07 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 10.433.754 - Céng sè ph¸t sinh : 10.433.754 10.433.754 - Sè d­ cuèi kú : 0 0 - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n lËp Chøng tõ ghi sæ sè 23 ®Ó kÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02a-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) chøng tõ ghi sæ Sè : 23 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. §vt : ®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 23 30/04 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 154 627 10.433.754 Céng x x 10.433.754® KÌm theo : 01 chøng tõ gèc. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) 2.2.5. H¹ch to¸n Tæng hîp Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang : a.Néi dung : Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang bao gåm c¸c chi phÝ sau : + Chi phÝ NVL trùc tiÕp (Tk 621). + Chi phÝ SDMTC.(Tk 623). + Chi phÝ NC trùc tiÕp(Tk 622). + Chi phÝ SXC(Tk 627). *S¬ ®å h¹ch to¸n Chi phÝ S¶n xuÊt kinh doanh dë dang : Tk 621 Tk 154 Tk 632 110.795.503 Tk 622 64.936.000 207.984.452 Tk 623 21.815.195 Tk 627 10.433.754 207.984.452 207.984.452 - Sau khi ph©n bæ & kÕt chuyÓn c¸c tµi kho¶n 621,622,623,627 ta lËp Sæ c¸i tµi kho¶n 154. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG MÉu sè : S02c1-DN §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng BTC) sæ c¸I tµi kho¶n 154 “chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang”. C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. §vt : ®ång Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i SHTK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã - Sè d­ ®Çu kú : 0 0 - Sè ph¸t sinh : 30/04/07 05 30/04 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 110.795.503 30/04/07 08 30/04 KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÐp 622 64.936.000 30/04/07 16 30/04 KÕt chuyÓn chi phÝ SD M¸y thi c«ng 623 21.815.195 30/04/07 23 30/04 KÕt chuyÓn chi phÝ S¶n xuÊt chung 627 10.433.754 30/04/07 KÕt chuyÓn tÝnh gi¸ vèn hµng b¸n 632 207.980.452 - Céng sè ph¸t sinh : 207.980.452 207.980.452 - Sè d­ cuèi kú : 0 0 - Sæ nµy cã 01 trang ®¸nh sè tõ trang sè 01 ®Õn trang sè 01 - Ngµy më sæ : 31/03/07 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (Ký,hä tªn ) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn,®ãng dÊu) - Sau khi ®· vµo Sæ c¸i tµi kho¶n 154 kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp ThÎ tÝnh gi¸ thµnh cho s¶n phÈm XD võa míi hoµn thµnh. §¬n vÞ : C.TY CPTH§T&XD T¢N R¹NG §¤NG §Þa chØ : Th«n Phó Thø-Hoµ B×nh 2-T©y Hoµ-Phó Yªn thÎ tÝnh gi¸ thµnh C«ng tr×nh: §­êng GTNT X· Hoµ Phong -TuyÕn DT 645 - Bê vïng Tr­êng Nói C¸t. Kho¶n môc CPSXKD Chi phÝ SXKDDD ®Çu kú Chi phÝ SXKDDD ph¸t sinh trong kú Chi phÝ SXKDDD cuèi kú Gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô trong kú Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh ®¬n vÞ CP NVL trùc tiÕp 110.795.503 110.795.503 110.795.503 CP NC trùc tiÕp 64.936.000 64.936.000 64.936.000 CP SD M¸y thi c«ng 21.815.195 21.815.195 21.815.195 CP S¶n xuÊt chung 10.433.754 10.433.754 10.433.754 Tæng céng 207.980.452 207.980.452 207.980.452 Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2007. Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) * V× c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh vµ bµn giao cho Chñ ®Çu t­ trong th¸ng 04 n¨m 2007 nªn kh«ng cã SPDD cuèi kú,ta kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ SPDD. Ch­¬ng 3 : nh÷ng kiÕn nghÞ ,gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt &tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæphÇn tæng hîp ®Çu t­ &x©y dùng t©n r¹ng ®«ng. 3.1.§¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX & TÝnh GTSP x©y l¾p : 3.1.1.Nh÷ng thuËn lîi : - C«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn trÎ, tµi n¨ng vµ rÊt n¨ng ®éng,®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã tay nghÒ cao vµ giµ dÆn kinh nghiÖm,biÕt ph¸t huy lîi thÕ søc trÎ víi kinh nghiªm,.. - Phßng kÕ to¸n cã ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n cã tay nghÒ cao ,®­îc ®µo t¹o mét c¸ch c¬ b¶n,vµ chÝnh qui,gióp cho viÖc qu¶n lý,kiÓm tra chøng tõ ®­îc cÈn thËn vµ chÝnh x¸c,tr¸nh nh÷ng sai xãt ®¸ng tiÕc x¶y ra.Céng víi ®ã phßng ®­îc TC gän nhÑ,hîp lý vµ khoa häc t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc h¹ch to¸n CPSX & TÝnh GTSP ®­îc nhanh chãng vµ thuËn lîi nhÊt,nh­ng còng chÝnh x¸c nhÊt. - C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n CTGS ®©y lµ mét h×nh thøc ghi sæ tiªn tiÕn,thuËn lîi,vµ rÊt rµnh m¹ch,kh«ng thÊt tho¸t chøng tõ,kiÓm tra vµ qu¶n lý rÊt chÆt chÏ. - ViÖc h¹ch to¸n CPSX&TÝnh GTSP kh«ng bá xãt mét kho¶n môc chi phÝ nµo,®ång thêi viÖc lËp kho¶n môc CP mét c¸ch hîp lý.ViÖc h¹ch to¸n ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh c¸c CP gióp cho viÖc tÝnh GTSPXL ®­îc chÝnh x¸c,nhanh chãng,theo dâi,kiÓm tra ,®¸nh gi¸ NVL hîp lý vµ tiÕt kiÖm . 3.1.2.Nh÷ng khã kh¨n : - Do ¸p dông h×nh thøc CTGS nªn khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp nhiÒu,chøng tõ ho¸ ®¬n nhiÒu nªn dÔ thÊt l¹c,mÊt m¸t g©y khã kh¨n cho c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n,khã ®èi chiÕu kiÓm tra ®Çy ®ñ chøng tõ gèc. - Do ®Æc ®iÓm lµ nghµnh XD nªn SP chÞu t¸c ®éng nhiÒu cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn,g©y h­ h¹i cho SPXL,tèn chi phÝ b¶o d­ìng c«ng tr×nh. - V× lµ SPXL nªn viÖc hoµn thµnh bµn giao CT chØ khi hoµn thµnh CT hoÆc h¹ng môc CT ®· lµm xong,g©y khã kh¨n cho viÖc lµm b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi n¨m v× cßn s¶n phÈm dë dang cuèi kú. - Do thi c«ng ë nh÷ng n¬i xa x«i nªn viÖc vËn hµnh cho thi c«ng tèn nhiÒu chi phÝ,vµ rÊt nhiÒu khã kh¨n. - ViÖc h¹ch to¸n CPSX vµ TÝnh GTSP chØ míi ph¶n ¸nh mét sè chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n tÝnh GTSP, cßn nh÷ng chi phÝ CT kh¸c nhá,lÎ tÎ,..kh«ng tËp hîp ®­îc,g©y thÊt tho¸t cho c«ng ty. 3.2.Nh÷ng kiÕn nghÞ,gi¶i ph¸p hoµn thiÖn C«ng t¸c kÕ to¸n CPSX & TÝnh GTSP t¹i C«ng ty T©n R¹ng §«ng : 3.2.1.Nh÷ng kiÕn nghÞ : - Do khèi l­îng c«ng viÖc ghi chÐp nhiÒu mµ c«ng ty chØ cã 2 kÕ to¸n nªn viÖc thiÕu ng­êi theo dâi chÆt chÏ vÒ c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty nh­ chi phÝ SX & TÝnh GTSP,nh­ theo dâi qu¶n lý TSC§,…do vËy cÇn tuyÓn dông thªm nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc cho nh©n viªn cò,®ång thêi sÏ t¹o ®­îc n¨ng suÊt hiÖu qu¶ cao h¬n tr­íc. - HiÖn nay C«ng nghÖ th«ng tin ®ang ®­îc ¸p dông rÊt réng r·i trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi,nã gióp Ých cho con ng­êi rÊt nhiÒu viÖc,do vËy mµ C«ng ty nªn ¸p dông PhÇn mÒm KÕ to¸n m¸y ®Ó gi¶m bít viÖc ghi chÐp,®ång thêi sè liÖu to¸n häc sÏ chÝnh x¸c h¬n. - Lµ C«ng ty chuyªn bªn XL nªn NVL phôc vô cho CT rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p do vËy C«ng ty cÇn më chi tiÕt tµi kho¶n cÊp 2 ®Ó dÔ theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ h¬n,®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ,h¹ gi¸ thµnh SPXL. - CÇn t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c«ng nh©n viªn c¸n bé trong c«ng ty ®­îc n©ng cao tr×nh ®é nh»m phôc vô tèt nhÊt cho c«ng t¸c mµ m×nh ®ang lµm ®Ó cèng hiÕn nhiÒu h¬n cho c«ng ty. - CÇn ph¸t huy hÕt tiÒm lùc vÒ nh©n sù vµ vèn cña c«ng ty ®Ó n©ng cao vÞ thÕ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. 3.2.2.Nh÷ng gi¶i ph¸p : §Ó tiÕt kiÖm CPSX& h¹ GTSP lµ mét vÊn ®Ò kh¸ phøc t¹p,®ßi hái ph¶i ®­a ra c¸c biÖn ph¸p sao cho phï hîp víi c«ng ty nh­ng l¹i mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt,sau ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ SXSP : + T×m n¬i cung cÊp vËt liÖu gÇn n¬i c«ng tr×nh ®ang x©y dùng ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vËn chuyÓn NVL ®ång thêi ®¸p øng nhu cÇu NVL ®­îc nhanh chãng,®¹t tiÐn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. + Gi¶m bít chi phÝ m¸y thi c«ng kh«ng cÇn thiÕt nh­ tiÕt kiÖm nhiªn liÖu dïng cho m¸y TC,b¶o d­ìng MTC ®óng ®Þnh kú,… b»ng c¸ch thùc hiÖn theo ®óng ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu ch¼ng h¹n. + TiÕt kiÖm chi phÝ nh©n c«ng nh­ C«ng ty cã kÕ ho¹ch kh«ng ®Ó c«ng nh©n cã thêi gian nhµn rçi v« Ých,bè trÝ nh©n c«ng sao cho hîp lý ®óng tiÕn ®é thi c«ng XDCT cã thÓ cho CN tranh thñ häc tËp thªm ®Ó n©ng cao tay nghÒ phôc vô tèt nhÊt cho c«ng viÖc cña m×nh. + Rót ng¾n thêi gian thi c«ng ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ v× thêi gian dµi ®ång nghÜa chi phÝ cao,phÝ tæn vÒ qu¶n lý lín,..nh­ng Ýt ®¹t hiÖu qu¶ cao,dï vËy vÉn ph¶i ®¶m ®¶m b¶o CT cã chÊt l­îng,mü thuËt cao. + §èi víi c¸c chi phÝ phôc vô cho s¶n xuÊt th× tr¸nh nh÷ng chi phÝ thõa,v­ît ®Þnh møc nh­ chi phÝ tiÕp kh¸ch,chi phÝ b»ng tiªn kh¸c,… * Trªn lµ nh÷ng kiÕn nghÞ,gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn cho c«ng t¸c kÕ to¸n CPSX & tÝnh GTSP cho c«ng ty xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty,tuy ch­a nãi râ hÕt mµ chØ tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p mang tÝnh ®Æc tr­ng,nh»m tiÕt kiÖm CPSX & h¹ GTSP t¨ng lîi nhuËn cho c«ng ty. KÕt luËn Sau gÇn hai th¸ng thùc tËp t¹i C«ng T©n R¹ng §«ng t«i ®· cè g¾ng ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cña c«ng ty,kÕt hîp giøa lý thuyÕt ®­îc häc t¹i trt­êng víi thùc tÕ c«ng viÖc t¹i c«ng ty tuy gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng t«i ®· cè g¾ng hÕt søc m×nh hoµn thµnh tèt nhÊt nhiÖm vô ®­îc giao vµ thu ®­îc rÊt nhiÒu kiÕn thøc kiÕn thøc bæ Ých,kinh nghiÖm quÝ b¸u cho b¶n th©n,t«i hy väng víi kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc m¹nh vÒ ®éi ngò nh©n sù, vÒ vèn,vÒ nguån c«ng nghÖ,…nh­ hiÖn nay C«ng ty sÏ kh«ng ngõng ph¸t triÓn m¹nh,vµ gÆt h¸i nhiÒu thµnh c«ng trong t­¬ng lai,gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc vµ ph¸t triÓn n­íc nhµ. Qua b¸o c¸o nµy t«i ®· cè g¾ng cã thÓ nhÊt tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong x©y l¾p,tuy vËy B¸o c¸o kh«ng sao tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt,rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp cña c¸c Anh chÞ phßng kÕ to¸n C«ng ty cïng gi¸o viªn h­íng dÉn ®Ó B¸o c¸o cã thÓ hoµn chØnh nhÊt. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n nhiÒu,chóc c¸c Anh chÞ,quý thÇy c« trµn ®Çy søc khoÎ vµ h¹nh phóc./. Tuy Hßa,Ngµy 03 th¸ng 06 n¨m 2008. Sinh viªn thùc hiÖn Lý Th¬ Kin

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Tân Rạng Đông.doc
Luận văn liên quan