Đề tài Chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty Xây Dựng Sông Đà

MỤC LỤC Mở đầu. 1 I. Phân tích môi trường kinh doanh cho Công ty Xây dựng Sông Đà. 2 1. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài Công ty:2 1.1. Phân tích môi trường vĩ mô.2 1.2. Môi trường ngành kinh tế (vĩ mô):3 2. Phân tích hoàn cảnh nội bộ Tổng Công ty:8 2.1. Phân tích các nguồn lực:8 2.2. Phân tích khả năng tổ chức của Tổng Công ty.12 2.3. Phân tích khả năng cạnh tranh của Tổng Công ty.12 II. Xác định hệ thống mục tiêu cho Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà:13 1. Mục tiêu dài hạn (từ 2001 đến năm 2010):13 2. Mục tiêu ngắn hạn (hàng năm):15 III. Vận dụng một số mô hình để phân tích lựa chọn chiến lược:16 1. Ma trận thị phần/ tăng trưởng của Boston Consulting Group (BCG):16 2. Lưới chiến lược kinh doanh:18 3. Ma trận SWOT (Strengths- Weaknesses- Oportunities-Threats):21 IV. Xây dựng một số mô hình chiến lược vận dụng cho Tổng Công ty Xây Dựng Sông Đà:23 1. Chiến lược thị trường.23 2. Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm.24 3. Chiến lược đấu thầu.26 4. Chiến lược phát triển con người.29 V. Các chính sách và giải pháp lớn để thực hiện chiến lược kinh doanh ở Tổng công ty Xây dựng Sông Đà:30 3. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới quản lý kinh doanh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.32 3.1 Hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới quản lý kinh doanh.32 3.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.33 Kết luận35 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

doc36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1712 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty Xây Dựng Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c«ng tr×nh cßn t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp ®Õn gi¸ giao thÇu th«ng qua sè ®«ng c¸c doanh nghiÖp tham gia dù thÇu, ®Èy c¸c nhµ thÇu vµo t×nh thÕ ®ua nhau gi¶m gi¸ ®Ó giµnh ®­îc ­u thÕ trong c¹nh tranh. + Xu h­íng chiÕm dông vèn kinh doanh còng lµ mét søc Ðp kh¸ lín ®èi víi Tæng C«ng ty. C¸c chñ c«ng tr×nh kh«ng thanh to¸n kÞp thêi cho c¸c nhµ thÇu khi c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh, bµn giao thËm chÝ cã c«ng tr×nh ®· ®­a vµo sö dông nhiÒu n¨m trong khi nhµ thÇu ph¶i ®i vay vèn cña ng©n hµng ®Ó lµm c«ng tr×nh ph¶i chÞu l·i suÊt tiÒn vay. Víi l·i suÊt nh­ hiÖn nay th× chi phÝ vÒ vèn lµ kh¸ lín nhiÒu khi lín h¬n c¶ lîi nhuËn thu ®­îc tõ c«ng tr×nh, do vËy ®· lµm Tæng C«ng ty thiÖt h¹i rÊt nhiÒu. + Ngoµi ra c¸c chñ c«ng tr×nh cßn g©y søc Ðp khi chËm trÔ, ¸ch t¾c trong viÖc b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng vµ x©y dùng c«ng tr×nh nh­ hå s¬ thiÕt kÕ, tµi liÖu kü thuËt... §ã lµ trong lÜnh vùc x©y l¾p, cßn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, vËn t¶i, kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ C«ng ty còng chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp vÒ gi¸ ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh ®ã lµ c¸c tr­êng hîp: Kh¸ch hµng cã thÓ lùa chän c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. Kh¸ch hµng cßn cã t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn, thanh to¸n chËm. c. Ph©n tÝch nhµ cung cÊp. C¸c nhµ cung cÊp cña Tæng C«ng ty bao gåm c¸c nhµ cung cÊp m¸y mãc thiÕt bÞ, cung cÊp vËt liÖu x©y dùng vµ cung cÊp giÊy, Clinke cho s¶n xuÊt xi m¨ng. HiÖn nay, m¸y mãc thiÕt bÞ cña Tæng C«ng ty chñ yÕu nhËp tõ n­íc ngoµi nh­: Nga, §øc, Mü, NhËt... hä lµ nh÷ng nhµ cung cÊp ®éc quyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ. Do vËy, Tæng C«ng ty chÞu rÊt nhiÒu søc Ðp tõ phÝa hä, hä th­êng xuyªn n©ng gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng hoÆc giao nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng ®ñ chÊt l­îng. H¬n n÷a, do tr×nh ®é ngo¹i th­¬ng cña c¸n bé cßn h¹n chÕ, cho nªn trong hîp ®ång nhËp khÈu c¸c ®iÒu kho¶n ch­a ®­îc chÆt chÏ, ch­a cã ®iÒu kiÖn rµng buéc nhµ cung cÊp v× vËy Tæng C«ng ty th­êng ph¶i chÞu thiÖt thßi. §èi víi c¸c nhµ cung cÊp vËt liÖu x©y dùng nh­ c¸c doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh c¸t sái ®¸...hoÆc chÝnh quyÒn ®i¹ ph­¬ng n¬i cã nguån nguyªn liÖu ®Ó khai th¸c th× søc Ðp cña hä lµ n©ng gi¸ vËt liÖu lªn hoÆc g©y ra nh÷ng thñ tôc v­íng m¾c trong viÖc khai th¸c cña Tæng C«ng ty. C¸c nhµ cung cÊp giÊy, clinke còng trong t×nh tr¹ng t­¬ng tù nh­ thÕ. d. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng. Ngoµi viÖc ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, trong m«i tr­êng ngµnh C«ng ty cßn ph¶i chñ yÕu ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng. §ã lµ c¸c tËp ®oµn x©y dùng n­íc ngoµi ®· vµ sÏ tham gia trªn thÞ tr­êng x©y dùng ViÖt Nam, mét sè nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng vµ bao b× còng s¾p ra ®êi. Cã thÓ nãi ®©y lµ nh÷ng ®èi thñ rÊt m¹nh mÏ vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh còng nh­ c«ng nghÖ... ta cÇn ph©n tÝch kü cµng ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p khèng chÕ nh­ liªn kÕt víi mét sè Tæng C«ng ty x©y dùng m¹nh nh»m t¹o ra hµng rµo c¶n trë x©m nhËp ®èi víi hä. C¸c ®èi thñ tiÒm tµng mµ Tæng c«ng ty cÇn quan t©m lµ Licogi, Bé giao th«ng, Bé n¨ng l­îng. 2. Ph©n tÝch hoµn c¶nh néi bé Tæng C«ng ty: Chóng ta kh«ng chØ ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña ®èi thñ c¹nh tranh mµ cßn ph¶i ph©n tÝch nh÷ng thÕ m¹nh ®iÓm yÕu cña m×nh tõ ®ã ph¸t huy thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ ®iÓm yÕu cña m×nh. Trong ph¹m vi néi bé Tæng C«ng ty ta cÇn ph©n tÝch theo nh÷ng vÊn ®Ò sau ®Ó cã thÓ thÊy ®­îc thÕ m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña Tæng C«ng ty: 2.1. Ph©n tÝch c¸c nguån lùc: C¸c nguån lùc cña C«ng ty bao gåm cã m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n c«ng, tµi chÝnh. a. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ: Qua ®Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ chóng ta ®· thÊy ®©y lµ mét thÕ m¹nh rÊt lín cña C«ng ty ch¼ng h¹n nh­ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i siªu tr­êng siªu träng, hÖ thèng c¸c m¸y khoan s©u, khoan ®¸. Nh÷ng ph­¬ng tiÖn vËt chÊt nµy hiÖn nay trong ngµnh x©y dùng cã rÊt Ýt doanh nghiÖp cã. Bëi vËy Tæng c«ng ty sÏ cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh cã qui m« lín vµ ®ñ ®é tin cËy cho Nhµ n­íc giao c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm. ThÕ m¹nh vÒ n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ cña Tæng c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn râ h¬n trong b¶ng biÓu sau: BiÓu 5: N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ Tªn thiÕt bÞ Ký hiÖu C«ng suÊt ®éng c¬ (cv) Dung tÝch gÇu N­íc s¶n xuÊt Tæng céng 1.M¸y ®µo M¸y ®µo (xÝch) CATE 245M 385 3,2 Mü 3 “ PC 450 LC-6 335 1,6 NhËt 3 “ ROBEX 320 LC 285 1,4 H-Quèc 6 …Tæng céng 64 2. M¸y xóc M¸y xóc lËt VOLVO VOVLO-L120 2,8 Thôy§iÓn 3 M¸y xóc lËt TORO TORO400 D 4,3 PhÇn Lan 3 M¸y xóc (xÝch) UB 1412 212 1,4 §øc 2 “ CAT 950 150 1,5 Mü 1 … Tæng céng 41 3. M¸y ñi “ T150M 170 Liªn X« 11 “ D155 A 320 NhËt 1 “ D7 215 Mü 2 … Tæng céng 92 4. M¸y san “ KOMASU 80 NhËt 2 “ DZ 99 90 Liªn x« 3 M¸y san g¹t GD611 155 NhËt 5 Tæng céng 10 5. M¸y ®Çm §Çm dÇu DINAPAC 3,5 T- §iÓn 4 §Çm bµn (x¨ng) MTR 80 3,3 KW NhËt 6 §Çm rung SD180 230 Mü 4 …Tæng céng 67 6. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i T¶i träng (tÊn) Xezin 150 5 Liªn X« 129 Xe Maz 180 7 Liªn X« 158 Xe KPAZ 240 12 Liªn X« 145 Xe KAMAZ 210 10 “ 123 Xe HYUNDAI HD270-HD370 320-335 15-23 Hµnquèc 68 Xe GP ben 220 1,5 T-Quèc 5 Xe t¶i tù ®æ FORD 78 3,4 Mü 5 Xe VOLVO FL-10 318 22 Thôy ®iÓn 10 … Tæng céng 804 Tªn thiÕt bÞ Ký hiÖu C«ng suÊt(kw) VËn tèc khoan N­íc s¶n xuÊt Tæng céng 7. M¸y khoan ®¸ S250 JH 5 F42 Canada 10 “ ECM 350/140 14 16m/s PhÇn Lan 4 M¸y khoanRock PCR 200 30 F76 –89 NhËt 6 M¸y khoan ng­îc ROBIN 873RM 250 F2,134 Mü 1 … Tæng céng 141 8. ThiÕt bÞ thuû Ca n« kÐo 135 160cv ViÖt nam 2 Tµu hót c¸t 350-50L 1600kw 3600m3/s Liªn X« 2 Tµu kÐo s«ng HTA 135cv ViÖt nam 18 Sµ lan b«ng næi 100T-250T ViÖt nam 37 Tµu hót c¸t 3CP-121 300cv 120m/s Liªn X« 5 … Tæng céng 85 b. Nh©n c«ng vµ ®éi ngò l·nh ®¹o Nh©n c«ng vµ ®éi ngò l·nh ®¹o cña Tæng C«ng ty cã kinh nghiÖm l©u n¨m trong nghÒ, cã tr×nh ®é kü thuËt cao( tû lÖ tèt nghiÖp ®¹i häc rÊt cao, chiÕm kho¶ng 70%). §Æc biÖt lµ tr­íc ®©y Tæng C«ng ty ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh lín nh­ thuû ®iÖn Th¸c Bµ, thuû ®iÖn Hoµ B×nh, thuû ®iÖn YALY do ®ã trong lÜnh vùc nµy kh«ng cã doanh nghiÖp nµo cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi Tæng C«ng ty. §©y lµ mét thÕ m¹nh v« cïng lín cña C«ng ty, cÇn ph¶i ®­îc ph¸t huy hÕt t¸c dông. Song bªn c¹nh ®ã vÒ nh©n c«ng th× Tæng C«ng ty vÉn cßn cã ®iÓm yÕu lµ tr×nh ®é ®µo t¹o cña c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé lµm c«ng t¸c kinh doanh cßn kÐm, cßn bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu cña c¬ chÕ cò ®Ó l¹i, ch­a linh ho¹t vµ quyÕt ®o¸n trong kinh doanh. c. Tµi chÝnh: Tµi chÝnh cña Tæng C«ng ty kh¸ m¹nh, tæng nguån vèn cña Tæng C«ng ty tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2007 lµ 7420tû ®ång ,vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp lµ 2369 tû ®ång,tăng so với đầu năm là 4.250 tỷ đồng ,lîi nhuËn 2007 ®¹t 750 tû ®ång. Víi sè vèn nh­ vËy, Tæng C«ng ty hoµn toµn cã ®ñ kh¶ n¨ng tham gia ®Êu thÇu ®èi víi c¸c c«ng tr×nh lín trong t­¬ng lai. Tỷ suất LN/Vốn chủ sở hữu đạt 10%; Đảm bảo tÝch luỹ, ph¸t triển và nộp ng©n s¸ch đầy đủ (tăng 21% so với năm 2006). + Tỷ suất LN/DT: Thực hiện 6% / KHN : 4,7%, đạt 127%. + Tỷ suất LN/Vốn điều lệ: Thực hiện 16,4%/KHN 8,5%, đạt 193%. Tổng gi¸ trị SXKD năm 2007 đã thực hiện: 15.300 tỷ đồng / KHN: 12.700 tỷ đồng, đạt 120%; tăng 46% so với thực hiện năm 2006 (10.500 tỷ đồng). - Doanh thu đạt 12.600 tỷ đồng / KHN: 12.205 tỷ đồng, đạt 103%; tăng 50% so với thực hiện năm 2006 (8.385 tỷ đồng). Bªn c¹nh ®ã ®iÓm yÕu cña tæng c«ng ty ë ®©y lµ kh¶ n¨ng hay hiÖu qu¶ sö dông ®ång vèn lµ kh«ng cao, kh¶ n¨ng quay vßng vèn thÊp do sù chËm trÔ trong thanh to¸n cña c¸c chñ c«ng tr×nh, dù ¸n d. Ho¹t ®éng Marketing: ë Tæng c«ng ty ho¹t ®éng nµy chñ yÕu tËp trung vµo c«ng t¸c ®Êu thÇu v× s¶n phÈm ®Æc tr­ng lµ s¶n phÈm vÒ lÜnh vùc x©y l¾p. Trong những n¨m qua Tæng c«ng ty còng ®· x¸c ®Þnh ®­îc vai trß quan träng cña nã vµ ®· thµnh lËp Phßng thÞ tr­êng ®Ó chuyªn lo c«ng t¸c nµy. B­íc ®Çu phßng thÞ tr­êng còng ®· mang l¹i kÕt qu¶ ®¸ng kÓ, tû lÖ s¶n l­îng thùc hiÖn tõ c«ng tr×nh ®Êu thÇu chiÕm trong gi¸ trÞ x©y l¾p kh«ng ngõng t¨ng lªn. Tuy nhiªn ®iÓm yÕu cña chóng ta ë ®©y lµ tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c nµy ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu ,®Æc biÖt lµ lao ®éng cã tr×nh ®é. Do vËy viÖc ®µo t¹o con ng­êi lµ mét yÕu tè then chèt ë Tæng c«ng ty. 2.2. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tæ chøc cña Tæng C«ng ty. M« h×nh tæ chøc cña Tæng C«ng ty lµ m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng, do vËy nã ®¶m b¶o ®­îc quyÒn lùc cña ng­êi l·nh ®¹o vµ sö dông ®­îc c¸c chuyªn gia trong c¸c lÜnh vùc nh­: kÕ ho¹ch, tµi chÝnh- kÕ to¸n, kinh doanh, kü thuËt. Víi m« h×nh nh­ vËy, nã ®¶m b¶o ®­îc tÝnh thèng nhÊt tõ trªn xuèng. M« h×nh nµy phï hîp víi m« h×nh chiÕn l­îc cña C«ng ty lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ do ®ã t¹o ®­îc thÕ m¹nh rÊt lín. Tuy nhiªn, h¹n chÕ trong kh¶ n¨ng tæ chøc cña Tæng C«ng ty lµ tÝnh chËm trÔ trong viÖc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh, do vËy nã th­êng lµm mÊt ®i c¬ héi kinh doanh cña Tæng C«ng ty. 2.3. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn cung lín h¬n cÇu hiÖn nay, Tæng C«ng ty ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi mét vÊn ®Ò rÊt lín ®ã lµ sù c¹nh tranh tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh. Do vËy, viÖc ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng C«ng ty cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc nh»m ®¶m b¶o chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. Ta cÇn tËp trung ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: + BÇu kh«ng khÝ lµm viÖc trong doanh nghiÖp lµ tèt hay xÊu? mäi ng­êi cã quan t©m tíi nhau hay kh«ng? Cã gióp ®ì nhau trong c«ng viÖc hay kh«ng? + N¨ng suÊt lao ®éng lµ cao hay thÊp? + Gi¸ thµnh c«ng tr×nh bµn giao, gi¸ thµnh cña xi m¨ng, vá bao lµ cao hay thÊp? + ChÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña Tæng C«ng ty ra sao ? + Kinh nghiÖm cña Tæng C«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng? + VÞ trÝ c¹nh tranh cña Tæng C«ng ty? thÞ phÇn? uy tÝn? ViÖc ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè trªn chØ lµ t­¬ng ®èi, ta ph¶i ®Æt nã trong mèi quan hÖ víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. Sau khi ®· tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng kinh doanh b­íc tiÕp theo cÇn lµm lµ ph¶i l­îng ho¸ sù ¶nh h­ëng cña c¸c yÕu tè b»ng c¸ch cho ®iÓm tõng yÕu tè theo tr×nh tù nh­ sau: Tèt: + XÊu: - Sau ®ã ta tæng hîp sù t¸c ®éng ®Ó ®i ®Õn nhËn xÐt chung vÒ sù ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng kinh doanh ®Õn doanh nghiÖp cña m×nh. II. X¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu cho Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng §µ: Trong phÇn II chóng ta ®· biÕt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty lµ th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ngµnh x©y dùng b»ng s¶n phÈm chÝnh lµ x©y l¾p vµ c¸c s¶n phÈm phô lµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, vËn t¶i, gia c«ng c¬ khÝ th«ng qua sö dông nh÷ng kinh nghiÖm l©u n¨m, hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n c«ng rÎ. Víi nhiÖm vô s¶n xuÊt ®ã, sÏ x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu cña Tæng C«ng ty. Cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu cña Tæng C«ng ty, ë ®©y ta sÏ x¸c ®Þnh hÖ thèng môc tiªu theo c¸c môc tiªu dµi h¹n vµ môc tiªu ng¾n h¹n. 1. Môc tiªu dµi h¹n (tõ 2001 ®Õn n¨m 2010): NhËn thøc râ ®­îc nh÷ng thuËn lîi còng nh­ khã kh¨n th¸ch thøc cña §Êt n­íc, cña ngµnh vµ cña Tæng c«ng ty tr­íc khi b­íc vµo thÕ kû XXI, c¨n cø vµo môc tiªu chiÕn l­îc 10 n¨m (2001-2010) cu¶ §¶ng, chóng ta cÇn x¸c ®Þnh ®Þnh h­íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn trong 10 n¨m tíi cho Tæng c«ng ty X©y d­ng S«ng §µ nh­ sau: §Þnh h­íng: X©y dùng vµ ph¸t triÓn Tæng c«ng ty trë thµnh tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trªn c¬ së duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ x©y dùng truyÒn thèng ®Ó ®¶m baá Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ lµ mét nhµ thÇu m¹nh cã kh¶ n¨ng lµm tæng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín á trong n­íc vµ quèc tÕ. Ph¸t huy cao ®é mäi nguån lùc ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Môc tiªu: 1. PhÊn ®Êu ®¹t møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13-15%. 2. PhÊn ®Êu ®Ó trë thµnh mét tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh víi nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau, víi kinh nghiÖm c¹nh tranh cao. 3. LÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi lµm th­íc ®o chñ yÕu vµ sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña Tæng c«ng ty vÒ chÊt : §ã lµ chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, uy tÝn cña Tæng c«ng ty trªn thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. 4. Duy tr× vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn Tæng c«ng ty lµ doanh nghiÖp m¹nh cña ngµnh x©y dùng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng tæng thÇu trän gãi c¸c c«ng tr×nh lín ë trong n­íc vµ quèc tÕ. 5. PhÊn ®Êu tû träng gÝa trÞ s¶n phÈm c«ng nghiÖp chiÕm tõ 45%-50% trong tæng gi¸ trÞ SXKD cña Tæng c«ng ty. 6. PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 Tæng c«ng ty sÏ cã c¸c nguån thuû ®iÖn tham gia cung cÊp ®iÖn cho hÖ thèng n¨ng l­îng quèc gia víi tæng c«ng suÊt kho¶ng 500-700MW vµ s¶n l­îng ®iÖn tõ 2,5 tû ®Õn 3tû Kwh/n¨m, doanh thu tõ 1.570 tû ®Õn 1.800 tû ®ång/n¨m. · Mét sè chØ tiªu chñ yÕu ®Õn n¨m 2010: T¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 13-15%. Tæng gi¸ trÞ SXKD kho¶ng 4.720 tû ®ång. Doanh thu kho¶ng 4.600 tû ®ång. Vèn kinh doanh b×nh qu©n n¨m tõ 140 ®Õn 150 tû ®ång. Lîi nhuËn b×nh qu©n tõ 40 tû ®Õn 50 tû ®ång. Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m tõ 18.000 ®Õn 20.000 ng­êi. Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng­êi/ th¸ng tõ 2,6 triÖu ®Õn 2,9 triÖu ®ång. * Môc tiªu kinh doanh thi c«ng x©y l¾p. Trong nhiÖm vô kinh doanh x©y l¾p vÉn lÊy x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi lµm chñ ®¹o , ®ång thêi chó träng tíi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®­êng bé ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s½n cã vÒ thiÕt bÞ ®· ®Çu t­. C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ,d©n dông vµ x©y dùng h¹ ttÇng c¬ së ®­îc ph¸t triÓn ë møc ®é ®ång ®Òu. VÒ gi¸ trÞ hµng n¨m kho¶ng 1.400 ®Õn 1.800 tû ®ång , chiÕm kho¶ng 45% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ c¬ cÊu gi¸ trÞ thùc hiÖn c¸c d¹ng c«ng tr×nh trong thi c«ng x©y l¾p . Kinh doanh x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi gi¸ trÞ chiÕm kho¶ng 55% gi¸ trÞ x©y l¾p hµng n¨m . Trong ®ã x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn do Tæng c«ng ty ®Çu t­ chiÕm kho¶ng 40%. Gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp , d©n dông chiÕm 30% tæng gÝa trÞ x©y l¾p. Gi¸ trÞ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng : Gi¸ trÞ chiÕm kho¶ng 15% tæng gi¸ trÞ x©y l¾p. * Môc tiªu kinh doanh trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . VÒ gi¸ trÞ cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong 5 n¨m (2006-2010) chiÕm kho¶ng 20% - 25% 5 tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh, víi gi¸ trÞ s¶n l­îng kho¶ng 600 ®Õn 780 tû ®ång. §Ó chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm trong s¶n xuÊt c«ng nhiÖp trong 5 n¨m tíi trªn c¬ së c¸c c¬ së s¶n xuÊt s½n cã mµ chñ yÕu lµ s¶n xuÊt xi m¨ng , chóng ta sÏ ®Çu t­ thªm c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn võa vµ nhá , 1 nhµ m¸y xi m¨ng lß quay, 1 nhµ m¸y c¸n thÐp , 1 nhµ m¸y l¾p r¸p « t«- m¸y x©y dùng ®Ó ®­a c¸c s¶n phÈm ®iÖn, xi m¨ng, thÐp chiÕm 80% trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . C¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ ®¸ nghiÒn, vá bao xi m¨ng , may mÆc tõng b­íc æn ®Þnh n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm b»ng c¸ch ®ång bé ®æi míi thiÕt bÞ ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, c¸c s¶n phÈm nµy chiÕm 20% trong gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . * Môc tiªu kinh doanh dÞch vô t­ vÊn vµ dÞch vô kinh doanh kh¸c : VÒ gi¸ trÞ cña c«ng t¸c nµytrong nh÷ng n¨m tíi chiÕm kho¶ng 15% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh , víi gi¸ trÞ s¶n l­îng kho¶ng 400 tû ®ång. Thùc hiÖn c¬ cÊu tæ s¶n xuÊt nµy chóng ta ph¶i quan t©m chó träng ®Õn c«ng t¸c dÞch vô t­ vÊn, ®ã lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh trong c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p còng nh­ c¸c dù ¸n s¶n xuÊt c«ng ngiÖp cña Tæng c«ng ty. Kinh doanh dÞch vô t­ vÊn vÉn lµ lÜnh vùc ®­îc quan t©m hµng ®Çu trong gi¶i ph¸p thùc hiÖn . Trong ®ã c«ng t¸c t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng ph¶i thùc sù lµ nÒn t¶ng, ph¶i ®i tr­íc ®­îc mét b­íc trong gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, trong kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng tr×nh, trong ®Çu t­ vµ x©y dùng. C¸c tæ chøc t­ vÊn cña Tæng c«ng ty ph¶i thùc sù ®ãng gãp trong t×m kiÕm c«ng viÖc th«ng qua c«ng t¸c ®Êu thÇu, th«ng qua viÖc lËp dù ¸n cña Tæng c«ng ty. 2. Môc tiªu ng¾n h¹n (hµng n¨m): Môc tiªu ng¾n h¹n lµ sù cô thÓ ho¸ môc tiªu dµi h¹n, xem nh­ c¸i cÇn ®¹t ®­îc trong n¨m. Môc tiªu ng¾n h¹n cña C«ng ty hiÖn nay bao gåm: + LÜnh vùc x©y l¾p: §¶m b¶o th¾ng thÇu c¸c dù ¸n thuû ®iÖn nh­ Cöa §¹t, B¶o Léc vµ mét sè dù ¸n kh¸c cã c«ng suÊt tõ 50-100MW. §¶m b¶o huy ®éng vèn cho c¸c c«ng tr×nh ®· vµ ®ang x©y dùng nh­ thuû ®iÖn CÇn §¬n, Nµ Loµ, Ry Ninh2, NËm ChiÕn, khu ®« thÞ míi MÔ Tr×… §Çu t­ thªm ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ thi c«ng x©y l¾p tiªn tiÕn, ®Çu t­ con ng­êi gåm c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. T¨ng c­êng ho¹t ®éng tiÕp thÞ ®Êu thÇu. + LÜnh vùc gia c«ng c¬ khÝ: §ãng míi söa ch÷a ph­¬ng tiÖn vËn t¶i thuû trªn vïng lßng Hå Hoµ B×nh phôc vô thuû ®iÖn S¬n La, Nµ L¬i… ®Çu t­ thªm c¸n bé kü thuËt lµnh nghÒ. + LÜnh vùc kinh doanh vËt t­ thiÕt bÞ vµ XuÊt nhËp khÈu: §µo t¹o c¸n bé kü thuËt ngo¹i th­¬ng cã nghiÖp vô. TiÕp tôc cung øng nh©n lùc cho c¸c thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng §µi loan. Khi x©y dùng môc tiªu dµi h¹n còng nh­ ng¾n h¹n tæng C«ng ty cÇn ph¶i chó ý quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau nh»m lµm cho hÖ thèng môc tiªu ®óng ®¾n vµ khoa häc: + Môc tiªu ph¶i cô thÓ, nghÜa lµ nã ph¶i ®­îc l­îng ho¸. + Môc tiªu ph¶i linh ho¹t, cã thÓ thay ®æi phï hîp víi m«i tr­êng kinh doanh. + §¶m b¶o tÝnh kh¶ thi, tøc lµ phï hîp víi n¨ng lùc néi t¹i cña C«ng ty. + Ph¶i nhÊt qu¸n(thèng nhÊt), gi÷a c¸c môc tiªu kh«ng m©u thuÉn nhau. + Môc tiªu ph¶i hîp lý. III. VËn dông mét sè m« h×nh ®Ó ph©n tÝch lùa chän chiÕn l­îc: Cã rÊt nhiÒu m« h×nh ®­îc vËn dông ®Ó ph©n tÝch, trong tr­êng hîp nµy nªn sö dông ba m« h×nh phæ biÕn sau ®Ó ph©n tÝch: 1. Ma trËn thÞ phÇn/ t¨ng tr­ëng cña Boston Consulting Group (BCG): Theo phÇn lý luËn chóng ta ®· biÕt ma trËn nµy ®­îc Boston Consulting Group khëi x­íng tõ n¨m 1960, nã ®­îc ph¸t triÓn tõ ®­êng cong kinh nghiÖm cña M.Porter. Khi ¸p dông ma trËn nµy Tæng C«ng ty cÇn chó ý: Trôc hoµnh biÓu thÞ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cña Tæng C«ng ty (phÇn tr¨m cña Tæng C«ng ty so víi c¸c ®èi thñ trong thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm: x©y l¾p, xi m¨ng, bao b×, vËn t¶i...). Trôc tung biÓu thÞ tû lÖ t¨ng tr­ëng thÞ phÇn hµng n¨m cña mçi lo¹i s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty. Mçi vßng trßn biÓu thÞ thÞ phÇn cña s¶n phÈm ®ã. Ma trËn ®­îc biÓu thÞ trong s¬ ®å 13 sau: S¬ ®å 13: Ma trËn BCG ¸p dông cho Tæng C«ng ty PhÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi 10 0 0 Ng«i sao DÊu hái Con bß s÷a Con chã 10% 0 00 0 Bao b× X©y l¾p Kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng VËn t¶i (1) Ng«i sao: S¶n phÈm cã tû lÖ t¨ng tr­ëng vµ phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi cao, ®èi víi Tæng C«ng ty ®ã chÝnh lµ s¶n phÈm X©y l¾p (phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi chiÕm tíi 8 vµ tû lÖ t¨ng tr­ëng 6%). HiÖn nay, s¶n phÈm nµy ®ang cã kh¶ n¨ng sinh lêi lín nhÊt, rñi ro Ýt. H­íng chiÕn l­îc s¾p tíi lµ gi÷ vÞ trÝ c¹nh tranh chi phèi, cÇn ®Çu t­ dÓ më réng d©y truyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m th©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. (2) Nhãm bß s÷a: Nhãm nµy cã tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp, phÇn thÞ tr­êng cao, trong Tæng C«ng ty chÝnh lµ s¶n phÈm kinh doanh (phÇn thÞ tr­êng chiÕm 8, tû lÖ t¨ng tr­ëng lµ 3%). S¶n phÈm nµy cã kh¶ n¨ng sinh lîi cao, rñi ro Ýt. H­íng chiÕn l­îc hiÖn nay lµ sinh lîi, tøc lµ cè g¾ng khai th¸c mét c¸ch triÖt ®Ó nh»m thu l¹i lîi nhuËn tèi ®a cho Tæng C«ng ty. (3) Nhãm dÊu hái: Nhãm nµy cã tû lÖ t¨ng tr­ëng cao nh­ng phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi l¹i thÊp. §èi víi Tæng C«ng ty hiÖn nay th× s¶n phÈm bao b×, vËn t¶i ®ang n»m t¹i « dÊu hái. H­íng chiÕn l­îc ®èi víi s¶n phÈm nµy lµ ph¶i tÝch cùc ®Çu t­ thªm, më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt, t×m ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt thÝch hîp nhÊt, tõ ®ã ph¸t triÓn s¶n phÈm nµy lªn « ng«i sao. (4) Nhãm con chã: Cã thÞ phÇn t­¬ng ®èi vµ tû lÖ t¨ng tr­ëng thÊp. Trong Tæng C«ng ty th× s¶n phÈm xi m¨ng vµ c¬ khÝ- söa ch÷a- l¾p r¸p ®ang n»m ë nhãm nµy (3 phÇn thÞ tr­êng t­¬ng ®èi, 2% tû lÖ t¨ng tr­ëng). H­íng chiÕn l­îc ¸p dông cho m« h×nh nµylµ kh«ng tiÕp tôc ®Çu t­ më réng, duy tr× æn ®Þnh ë møc hiÖn nay nh»m ®¶m b¶o cung cÊp xi m¨ng, söa xh÷a c¸c thiÕt bÞ cho c¸c c«ng tr×nh trong néi bé c¸c ®¬n vÞ cña Tæng C«ng ty. 2. L­íi chiÕn l­îc kinh doanh: Nh­ ®· tr×nh bµy trong phÇn I, víi sù gióp ®ì cña BCG, MC.Kinsey vµ Co.General Electric lµ h·ng ®Çu tiªn ®­a ra m« h×nh “L­íi chiÕn l­îc kinh doanh”. Trong phÇn nµy ta sÏ vËn dông m« h×nh nµy ®Ó gióp Tæng C«ng ty ®Ò ra c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc chñ ®¹o. Tr­íc hÕt ta cÇn x¸c ®Þnh søc m¹nh kinh doanh vµ søc hÊp dÉn cña tõng lÜnh vùc cña Tæng C«ng ty (tõng ®¬n vÞ) theo biÓu 6 vµ biÓu 7 sau: BiÓu 6: Søc m¹nh kinh doanh LÜnh vùc ChØ tiªu Kinh doanh X©y l¾p Bao b× Xi m¨ng C¬ khÝ VËn t¶i ThÞ phÇn t­¬ng ®èi Cao Cao Trung b×nh ThÊp ThÊp Trung b×nh Søc c¹nh tranh vÒ gi¸ Cao Cao Trung b×nh Trung b×nh ThÊp Cao ChÊt l­îng s¶n phÈm Trung b×nh Trung b×nh Cao ThÊp Trung b×nh Trung b×nh Sù am hiÓu vÒ kh¸ch hµng Trung b×nh Cao Trung b×nh ThÊp Trung b×nh Trung b×nh §Þa bµn ThÊp Cao Trung b×nh ThÊp ThÊp Trung b×nh Tæng hîp Cao Cao Trung b×nh ThÊp ThÊp Trung b×nh BiÓu 7: Søc hÊp dÉn cña ngµnh ChØ tiªu LÜnh vùc Kinh doanh X©y l¾p Bao b× Xi m¨ng C¬ khÝ VËn t¶i Quy m« thÞ tr­êng Cao Cao Cao Trung b×nh Trung b×nh Trung b×nh Tû lÖ t¨ng tr­ëng thÞ tr­êng Trung b×nh Cao Cao ThÊp ThÊp Trung b×nh Lîi nhuËn biªn ThÊp Trung b×nh Cao ThÊp ThÊp ThÊp C­êng ®é c¹nh tranh Cao Cao Trung b×nh Cao Trung b×nh ThÊp TÝnh chu kú ThÊp Trung b×nh ThÊp ThÊp ThÊp Trung b×nh Lîi thÕ s¶n xuÊt Trung b×nh Trung b×nh Cao ThÊp Cao Cao Tæng hîp Trung b×nh Cao Cao ThÊp Trung b×nh Trung b×nh KÕt h¬p hai b¶ng trªn ta cã h­íng chiÕn l­îc cho tõng lÜnh vùc nh­ sau: (1) Kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ: Cã søc m¹nh kinh doanh cao, søc hÊp dÉn cña ngµnh trung b×nh, nªn h­íng chiÕn l­îc lµ lùa chän ®Ó t¨ng tr­ëng. Theo h­íng chiÕn l­îc nµy th× Tæng C«ng ty cÇn ®Çu t­ m¹nh vµo c¸c cung ®o¹n thÞ tr­êng chän läc nh­ ( c¸c ®¬n vÞ thuéc Tæng c«ng ty, c¸c c«ng ty x©y dùng lín thuéc khu vùc miÒn B¾c vµ miÒn Nam), tõ ®ã ®Þnh phÇn tèi ®a vµ t×m kiÕm c¸c bé phËn hÊp dÉn ®Ó khai th¸c søc m¹nh. (2) X©y l¾p : LÜnh vùc nµy cã c¶ søc m¹nh kinh doanh vµ søc hÊp dÉn thÞ tr­êng cao. H­íng chiÕn l­îc lµ “PhÝ ®Çu t­ ®Ó t¨ng tr­ëng”. Tæng C«ng ty cÇn ph¶i ®Çu t­ tèi ®a th«ng qua ®Çu t­ vèn vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé kü thuËt cã chuyªn m«n, ®ång thêi ®a d¹ng ho¸ nh÷ng s¶n phÈm x©y l¾p kh¸c cã kü thuËt cao h¬n ®Ó kh«ng nh÷ng phôc vô nhu cÇu trong n­íc mµ cßn cã thÓ v­¬n ra thÞ tr­êng ngoµi n­íc. Tõ ®ã, chÊp nhËn lîi nhuËn æn ®Þnh ë møc gÇn tíi h¹n. (3) Bao B×: Cã søc m¹nh kinh doanh trung b×nh, søc hÊp dÉn cña thÞ tr­êng cao, Tæng C«ng ty cÇn ¸p dông chiÕn l­îc “ §Çu t­ ®Ó t¨ng tr­ëng”. ë ®©y, Tæng C«ng ty cÇn chó ý vµo ®iÓm m¹nh cña m×nh lµ vèn, d©y chuyÒn c«ng nghÖ mét c¸ch cã chän läc ®Ó th©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr­êng. §ång thêi cÇn lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò vÒ ®èi thñ, chØ ra nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó ®Ò phßng tr¸nh s¬ hë vµ t×m c¸ch lÊp chç yÕu (di chuyÓn ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt, më réng quy m« s¶n xuÊt). (4) Xi m¨ng: Cã søc hÊp dÉn vµ søc m¹nh kinh doanh thÊp. H­íng chiÕn l­îc ®èi víi s¶n phÈm nµy lµ “Thu ho¹ch hoÆc thu l¹i vèn ®Çu t­”. Tøc lµ Tæng C«ng ty nªn rót khái thÞ tr­êng xi m¨ng hoÆc gi¶m sè l­îng chØ giíi h¹n cung cÊp trong néi bé Tæng C«ng ty, cÇn x¸c ®Þnh ®óng thêi ®iÓm ®Ó ®¹t gi¸ trÞ cßn l¹i tèi ®a. (5) C¬ khÝ: Cã søc m¹nh kinh doanh thÊp vµ søc hÊp dÉn trung b×nh. S¶n phÈm cña linh vùc nµy kh«ng cã vÞ thÕ thuËn lîi. Do ®ã h­íng chiÕn l­îc cho tæng c«ng ty lµ “ gi÷ v÷ng thÞ tr­êng ho¨ch rót lui”. (6) VËn t¶i: N»m ë møc trung b×nh c¶ sù hÊp dÉn lÉn søc m¹nh kinh doanh. H­íng chiÕn l­îc lµ “ §Çu t­ cã chän läc nh»m t¹o vèn”. Tøc lµ Tæng C«ng ty cÇn t×m c¸ch ph©n chia l¹i thÞ tr­êng vËn t¶i (®Æc biÖt ®èi víi vËn t¶i ®­êng thuû), ®ång thêi cÇn lËp ra nh÷ng kÕ ho¹ch ®Ó ®èi phã víi nh÷ng s¬ hë nh»m chèng l¹i sù ®e do¹ tõ phÝa c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i t­ nh©n. 3. Ma trËn SWOT (Strengths- Weaknesses- Oportunities-Threats): Do ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty rÊt ®a d¹ng, do ®ã ta kh«ng thÓ vËn dông ma trËn nµy cho tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña Tæng C«ng ty, ë ®©y ta chØ ¸p dông cho tõng s¶n phÈm, trong ph¹m vi cã h¹n cña luËn v¨n nµy ta sÏ ¸p dông cho s¶n phÈm x©y l¾p. VËn dông ma trËn SWOT, Tæng C«ng ty nªn tiÕn hµnh theo t¸m b­íc sau: LiÖt kª c¬ héi lín bªn ngoµi Tæng C«ng ty. LiÖt kª c¸c mèi ®e däa quan träng bªn ngoµi Tæng C«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm m¹nh chñ yÕu cña Tæng C«ng ty. LiÖt kª c¸c ®iÓm yÕu chñ yÕu cñaTæng C«ng ty. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong víi c¬ héi bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm m¹nh bªn trong víi ®e do¹ bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc S/T vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi c¬ héi bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/O vµo « thÝch hîp. KÕt hîp ®iÓm yÕu bªn trong víi nguy c¬ bªn ngoµi vµ ghi kÕt qu¶ chiÕn l­îc W/T vµo « thÝch hîp. ViÖc thùc hiÖn 8 b­íc trªn ®­îc thÓ hiÖn ë biÓu 8 sau: BiÓu 7: Ma trËn SWOT ¸p dông Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ Ma trËn SWOT C¬ héi (0): 1.Khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn t¸c ®éng tíi x©y dùng. 2.ChÝnh Phñ chuÈn bÞ ®Çu t­ vµo mét sè c«ng tr×nh lín. 3.Sù xuÊt hiÖn cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 4.Sù ph¸t triÓn cña dÞch vô kh¸ch s¹n. 5.C¸c trô së c¬ quan Nhµ n­íc ë c¸c thµnh phè ®ang xuèng cÊp. 6.Tr×nh ®é d©n trÝ cao. Nguy c¬ (T): 1.§èi thñ c¹nh tranh m¹nh. 2.Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, sù Ðp gi¸ cña c¸c chñ ®Çu t­. 3.XuÊt hiÖn c¸c liªn doanh vÒ x©y dùng. 4.ChÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc thay ®æi th­êng xuyªn. §iÓm m¹nh (S): 1.Cã vèn lín (1632 tû), m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông, nh©n c«ng cã kinh nghiÖm 2.Cã uy tÝn trong kinh doanh. 3.§­îc sù ­u ®·i cña ChÝnh Phñ. 4.Cã thÓ liªn kÕt víi c¸c C«ng ty trong néi bé TCT ChiÕn l­îc S/O: 1.TËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn, nh©n c«ng, m¸y mãc, uy tÝn vµ sù ­u ®·i ®Ó th¾ng thÇu mét sè c«ng tr×nh lín cña Nhµ n­íc. 2.Th©m nhËp vµo khu c«ng nghiÖp, chÕ xuÊt vµ c¸c thµnh phè lín. ChiÕn l­îc S/T: 1.Cã thÓ liªn kÕt víi c¸c C«ng ty néi bé ®Ó th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh. 2.TËn dông thÕ m¹nh vÒ vèn ®Ó chèng l¹i søc Ðp tõ chñ ®Çu t­. 3.TËn dông sù ­u ®·i ®Ó v­ît qua sù thay ®æi vÒ ph¸p luËt. §iÓm yÕu (W): 1.ChÊt l­îng c«ng tr×nh kh«ng cao. 2.C¬ chÕ qu¶n lý kÐm 3.Tr×nh ®é marketing cßn yÕu kÐm. 4.¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cßn yÕu. ChiÕn l­îc W/O 1.Tr×nh ®é marketing cßn yÕu kÐm cã thÓ v­ît qua nhê c¸c dù ¸n lín ChÝnh Phñ s¾p ®Çu t­. 2.TËn dông sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ ®Ó ®Èy m¹nh viÖc ¸p dông chóng. ChiÕn l­îc W/T: 1.Kh¾c phôc chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó ®èi phã víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi c¸c chñ c«ng tr×nh. 2.§Èy m¹nh viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ ®Ó c¹nh tranh víi c¸c liªn doanh. Qua ph©n tÝch b¶ng trªn th× ®èi víi s¶n phÈm x©y l¾p hiÖn nay C«ng ty nªn tËp trung chñ yÕu vµo chiÕn l­îc S/O. IV. X©y dùng mét sè m« h×nh chiÕn l­îc vËn dông cho Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ: Qua viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh vµ vËn dông mét sè m« h×nh ®Ó ph©n tÝch chiÕn l­îc, ta cã thÓ ®i x©y dùng cho Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ mét sè chiÕn l­îc sau: · ChiÕn l­îc ThÞ tr­êng. · ChiÕn l­îc §a d¹ng ho¸ .s¶n phÈm. · ChiÕn l­îc §Êu thÇu. · ChiÕn l­îc Ph¸t triÓn con ng­êi. 1. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng. Trªn c¬ së hÖ thèng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh, ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh cho thÊy doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ph­¬ng h­íng x©m nhËp thÞ tr­êng. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh vµ cô thÓ ho¸ thªm lÜnh vùc s¶n phÈm kinh doanh mµ hÖ thèng môc tiªu ®· ®Ò ra. ChiÕn l­îc thÞ tr­êng bao gåm c¸c chiÕn l­îc nh­ sau: + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng chuyªn m«n ho¸ hÑp: ChiÕn l­îc nµy chØ tËp trung vµo mét thÞ tr­êng chñ yÕu chuyªn m«n ho¸ theo s¶n phÈm x©y dùng. + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng më réng: Tøc lµ viÖc lùa chän kinh doanh theo mét nhiÒu thÞ tr­êng víi nh÷ng tû lÖ kh¸c nhau. Trong ®ã cã c¸c thÞ tr­êng chÝnh vµ thÞ tr­êng bæ trî. + ChiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp: Kh«ng chØ ho¹t ®éng trong ph¹m vi thÞ tr­êng x©y l¾p vµ cßn v­¬n ra chiÕm lÜnh c¸c thÞ tr­êng kh¸c nh­: vËn t¶i, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh xuÊt nhËp khÈu... Qua ®ã, kÕt hîp toµn bé nh÷ng ph©n tÝch trªn Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng §µ cã thÓ x¸c ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng cña Tæng C«ng ty lµ chiÕn l­îc thÞ tr­êng tæng hîp (chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ däc). Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty bao trïm c¸c lÜnh vùc: x©y l¾p, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ, vËn t¶i. + VÒ x©y l¾p: - Khu vùc thÞ tr­êng chÝnh lµ : C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, c¸c kh¸ch s¹n, nhµ m¸y xi m¨ng, thuû ®iÖn - Khu vùc thÞ tr­êng bæ trî:. §Èy m¹nh th©m nhËp vµo c¸c c«ng tr×nh d©n dông nh­ c«ng tr×nh thuû lîi, tr¹m biÕn ¸p, ®­êng d©y, b­u ®iÖn, c¬ së h¹ tÇng nhµ ë, khu trung c­...ë c¸c tØnh trung du phÝa b¾c, c¸c tØnh phÝa Nam vµ mét sè thµnh phè lín. + VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: - Vá bao xi m¨ng: Chñ yÕu cung cÊp cho mét sè nhµ m¸y xi m¨ng lín nh­ nhµ m¸y xi m¨ng Hoµng th¹ch, Bót S¬n, Nghi S¬n, Ching Pong...Bªn c¹nh ®ã cßn cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y xi m¨ng thuéc Bé quèc phßng, c¸c nhµ m¸y xi m¨ng kh¸c. - Xi m¨ng: Chñ yÕu cung cÊp cho c¸c C«ng ty thuéc néi bé Tæng C«ng ty vµ mét sè thÞ tr­êng c¸c tØnh l©n cËn nh­: Hµ T©y, Nam Hµ, Hµ Néi. + VËn t¶i: - Khu vùc thÞ tr­êng chÝnh: §¶m b¶o vËn t¶i sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn siªu tr­êng, siªu träng ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña Tæng c«ng ty. - Khu vùc thÞ tr­êng bæ trî: c¸c C«ng ty thuéc ngµnh x©y dùng ë khu vùc phÝa B¾c + VÒ kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ: - Khu vùc thÞ tr­êng träng ®iÓm lµ c¸c C«ng ty thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty ®ang thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña nhµ n­íc, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín ë kh¾p c¶ n­íc. - Khu vùc thÞ tr­êng bæ trî lµ mét sè thÞ tr­êng x©y dùng nhá, c¸c c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. 2. ChiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Tõ ph©n ®o¹n chiÕn l­îc cña C«ng ty lµ ho¹t ®éng trªn c¸c lÜnh vùc: lÜnh vùc x©y l¾p; lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp; lÜnh vùc vËn t¶i; lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t­, thiÕt bÞ. Cho nªn trong chiÕn l­îc s¶n phÈm C«ng ty cÇn chØ ra c¸c chiÕn l­îc cô thÓ cho tõng lÜnh vùc chø kh«ng nªn ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc tæng hîp. · + VÒ s¶n phÈm x©y l¾p: Mçi doanh nghiÖp x©y l¾p th­êng lùa chän cho m×nh mét trong c¸c chiÕn l­îc sau: + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh cã quy m« lín, yªu cÇu kü thuËt cao. + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n cã quy m« trung b×nh, yªu cÇu kü thuËt truyÒn thèng. + ChiÕn l­îc h­íng vµo c¸c c«ng tr×nh nhá, kü thuËt ®¬n gi¶n. XÐt vÒ mÆt n¨ng lùc kü thuËt, thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc cña Tæng C«ng ty, Tæng C«ng ty nªn ®i vµo c¶ 3 h­íng chiÕn l­îc trªn. Nh­ng ®Æc biÖt chó träng vµo chiÕn l­îc mét vµ hai. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p sau: + §Çu t­ ®ång bé ho¸ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ truyÒn thèng, qu¶n lý sö dông tèt nh÷ng trang thiÕt bÞ cßn sö dông ®­îc. + TiÕp tôc ®Çu t­ nhiÒu h¬n n÷a c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc míi hiÖn ®¹i cña c¸c n­íc ph¸t triÓn. + Tæ chøc hÖ thèng tiÕp thÞ réng r·i theo khu vùc ®Þa lý ®Ó cã thÓ dù thÇu c¸c c«ng tr×nh võa vµ nhá th­êng ph©n t¸n trªn diÖn réng. + Cã ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý. + Tranh thñ th¾ng thÇu c¸c c«ng tr×nh lín cña Nhµ n­íc. · VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Trong lÜnh vùc nµy C«ng ty cã hai s¶n phÈm lµ vá bao b× vµ xi m¨ng. + VÒ xi m¨ng: HiÖn nay, trong thÞ tr­êng xi m¨ng ®ang x¶y ra hiÖn t­îng lµ cung lín h¬n cÇu rÊt nhiÒu, ®ång thêi xi m¨ng trªn thÞ tr­êng chñ yÕu lµ xi m¨ng lß quay do mét sè nhµ m¸y xi m¨ng lín s¶n xuÊt nh­: Hoµng Th¹ch, BØm S¬n, Ching Phong, Nghi S¬n... víi c«ng suÊt rÊt lín. Do vËy, trong lÜnh vùc nµy Tæng C«ng ty cã chiÕn l­îc lµ tËp trung vµo s¶n xuÊt xi m¨ng lß ®øng phôc vô thÞ tr­êng cÊp thÊp. §èi víi ph©n ®o¹n nµy Tæng C«ng ty kh«ng nªn tËp trung qu¸ nhiÒu nguån lùc. + Bao b×: S¶n phÈm nµy hiÖn nay ®ang ë vÞ trÝ rÊt thuËn lîi vµ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng lµ rÊt lín. Cho nªn, chiÕn l­îc ¸p dông ®èi víi chóng lµ tËp trung nguån lùc vÒ tµi chÝnh c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng nh»m phôc vô c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng lín. · VÒ vËn t¶i: Trong lÜnh vùc nµy Tæng C«ng ty cã lîi thÕ vÒ tiÒm lùc ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn do vËy ®©y lµ nh©n tè cèt yÕu ®Ó Tæng C«ng ty cã chiÕn l­îc tËp trung h¬n vµo viÖc x©m nhËp thÞ tr­êng. · VÒ kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ xuÊt nhËp khÈu: + Tæng C«ng ty cã thÓ kinh doanh ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i vËt t­ nguyªn liÖu theo thÞ tr­êng cña m×nh. + VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ tËp trung vµo c¸c mÆt hµng cã hµm l­îng kü thuËt c«ng nghÖ cao. 3. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu. Do ®Æc ®iÓm kinh doanh trong ngµnh x©y dùng mµ ®©y lµ chiÕn l­îc hÕt søc ®Æc thï cñaTæng C«ng ty. ChiÕn l­îc nµy bao gåm c¸c chiÕn l­îc cô thÓ sau: a. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa chñ yÕu vµo ­u thÕ vÒ gi¸. Tæng C«ng ty lùa chän chiÕn l­îc nµy khi xÐt thÊy m×nh kh«ng cã ­u thÕ vÒ mÆt kü thuËt, c«ng nghÖ so víi c¸c nhµ thÇu kh¸c nh­ng l¹i cã ­u thÕ tiÒm tµng nµo ®ã ®Ó gi¶m chi phÝ x©y dùng nh­: + Cã thÓ gi¶m chi phÝ tËp kÕt, di chuyÓn lùc l­îng ë gÇn ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. + Cã thÓ tËn dông nh÷ng trang thiÕt bÞ ®· khÊu hao hÕt ®Ó gi¶m chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. + Khai th¸c ®­îc nguån vËt liÖu víi gi¸ thÊp hoÆc cã s½n c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu cña C«ng ty gÇn ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh. §Ó thùc hiÖn tèt chiÕn l­îc nµy Tæng C«ng ty cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p sau: + Dù b¸o nhu cÇu vËt liÖu, ®Çu t­ x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu theo khu vùc c«ng tr×nh. + TriÖt ®Ó sö dông lao ®éng gi¶n ®¬n ngoµi x· héi. + Liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc cã ­u thÕ vÒ trang thiÕt bÞ hoÆc c¬ së vËt liÖu. + X©y dùng ph­¬ng ¸n tæ chøc thi c«ng tèi ­u ®Ó gi¶m chi phÝ x©y dùng. Sau khi x©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng, lùa chän ®­îc ph­¬ng ¸n tèi ­u, x¸c ®Þnh gi¸ chuÈn theo ph­¬ng ¸n ®· chän, Tæng C«ng ty sÏ xÐt ®Õn kh¶ n¨ng ®Þnh gi¸ bá thÇu. VÒ nguyªn t¾c cã thÓ cao h¬n, b»ng hoÆc thÊp h¬n gi¸ chuÈn. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ bá thÇu cao h¬n hoÆc b»ng gi¸ chuÈn ph¶i xÐt ®Õn møc ®é v­ît tréi ­u thÕ gi¸ cña C«ng ty so víi c¸c Tæng C«ng ty kh¸c vµ tÝnh bøc xóc cña viÖc th¾ng thÇu. NÕu ­u thÕ vÒ gi¸ cña Tæng C«ng ty v­ît tréi kh«ng nhiÒu so víi mét trong c¸c nhµ thÇu kh¸c th× gi¸ bá thÇu tèi thiÓu cã thÓ b»ng gi¸ chuÈn hoÆc t¨ng chót Ýt. Tr­êng hîp cã nhu cÇu bøc xóc ph¶i th¾ng thÇu ®Ó x©m nhËp thÞ tr­êng hoÆc thiÕu viÖc lµm gay g¾t th× gi¸ bá thÇu cã thÓ thÊp h¬n gi¸ chuÈn. Møc ®é gi¶m gi¸ bá thÇu so víi gi¸ chuÈn cña mét c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c ­u thÕ ®· nªu trªn. §­¬ng nhiªn tr­êng hîp th¾ng thÇu kh«ng bøc thiÕt Tæng C«ng ty cã thÓ chän gi¸ bá thÇu lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ chuÈn. b. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa chñ yÕu vµo ­u thÕ kü thuËt c«ng nghÖ. ChiÕn l­îc nµy ®­îc ¸p dông khi Tæng C«ng ty cã ­u thÕ vÒ c«ng nghÖ, tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng hoÆc c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dông trong khu«n khæ mét hoÆc mét sè dù ¸n nµo ®ã. Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng §µ rÊt cã ­u thÕ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, thuû ®iÖn ,thuû lîi nh­: ®ª, kÌ, ®Ëp; c¸c c«ng tr×nh ®­êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn thÕ vÒ kü thuËt còng nh­ c«ng nghiÖp. Cho nªn, ®©y lµ ­u thÕ lín ®Ó Tæng C«ng ty thùc hiÖn chiÕn l­îc ®Êu thÇu cña m×nh mét c¸ch tèt h¬n. Tæng C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: + §Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ c¸c lo¹i m¸y mãc chuyªn dïng. + Cã chÝnh s¸ch thu hót, ph¸t triÓn ®éi ngò kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ. + Cã chÝnh s¸ch b¶o ®¶m kü thuËt, chÊt l­îng c«ng tr×nh ®Ó gi÷ v÷ng ­u thÕ cña m×nh ®­îc l©u bÒn. c. ChiÕn l­îc ®Êu thÇu dùa vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh. ChiÕn l­îc nµy ®ßi hái Tæng C«ng ty ph¶i cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh víi nh÷ng c¸ch huy ®éng vèn kh¸c nhau. Nh÷ng c¸ch thøc nh­: øng vèn thi c«ng tr­íc cho chñ c«ng tr×nh, chÊp nhËn thanh to¸n chËm... B»ng c¸ch ®ã th× nhµ thÇu cã thÓ tham gia vµ th¾ng thÇu theo ph­¬ng thøc chän thÇu. §ã lµ v× c¸c chñ c«ng tr×nh nhiÒu khi cã nhu cÇu vµ dù kiÕn x©y dùng ch­¬ng tr×nh nh­ng ch­a ®­îc duyÖt vèn hoÆc ch­a huy ®éng vèn. ChiÕn l­îc nµy ®ßi hái ph¶i cã sù chÊp nhËn m¹o hiÓm vµ rñi ro. Tuy nhiªn, bï l¹i Tæng C«ng ty cã thÓ giµnh ®­îc c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n hoÆc ®­îc thanh to¸n c¶ l·i, vèn ®· øng ra ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh víi mét l·i suÊt cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. BiÖn ph¸p chñ yÕu lµ : + Lùa chän gi¶i ph¸p thi c«ng tèi ­u, thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi phÝ gi¶m gi¸ thµnh c«ng tr×nh. + ChÝnh s¸ch huy ®éng vèn tõ néi bé, tõ c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt cã n¨ng lùc tµi chÝnh m¹nh vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr­êng cao, chÝnh s¸ch sö dông vèn vay ng©n hµng. + CÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch khai th¸c tæng thÓ l©u dµi ®èi víi chñ c«ng tr×nh mµ m×nh chÊp nhËn theo nguyªn t¾c chÞu thiÖt tr­íc thu lîi sau. d. ChiÕn l­îc dùa vµo c¸c ­u thÕ ngoµi kinh tÕ. ChiÕn l­îc nµy ®­îc ¸p dông chñ yÕu trong tr­êng hîp mong muèn ®­îc chØ ®Þnh thÇu c¸c c«ng tr×nh dù ¸n nµo ®Êy. C¸c ­u thÕ cô thÓ lµ : + ¦u thÕ vÒ ®Æc quyÒn cña Tæng C«ng ty. + Nh÷ng mèi quan hÖ cñaTæng C«ng ty víi chñ c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh hîp t¸c l©u dµi. + Sù tÝn nhiÖm vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh ®· t¹o tr­íc ®ã. Tæng C«ng ty cÇn: + T¹o lËp c¸c mèi quan hÖ tin cËy lÉn nhau víi c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c chñ c«ng tr×nh. + TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ x· héi nh­ tham gia hç trî, ñng hé ®Þa ph­¬ng x©y dùng mét sè c«ng tr×nh nhá nµo ®Êy, tham gia cøu trî nh©n ®¹o vµ c¸c ho¹t ®éng t×nh nghÜa... Khi x©y dùng chiÕn l­îc ®Êu thÇu cho Tæng C«ng ty cÇn chó ý lµ kh«ng nªn x©y dùng duy nhÊt mét chiÕn l­îc nµo ®ã, mµ cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña Tæng C«ng ty x©y dùng mét chiÕn l­îc kÕt hîp thÝch hîp víi m×nh. 4. ChiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. ChiÕn l­îc kinh doanh ®­îc lËp ra vµ thùc hiÖn bëi ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn cña Tæng C«ng ty. V× vËy, cã thÓ nãi chiÕn l­îc vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh phô thuéc vµo tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Tæng c«ng ty. Cho nªn trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh th× chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi lµ x­¬ng sèng xuyªn suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Do ®ã tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi ®éi ngò nµy ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: + Cã quan ®iÓm vµ th¸i ®é râ rµng, trung thµnh víi c¸c lîi Ých cña Tæng c«ng ty,cã ý thøc chÊp hµnh kû luËt tèt . + Cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó hoµn thµnh tèt mäi nhiªm vô vµ môc tiªu mµ Tæng c«ng ty ®Ò ra . + Cã ®¹o ®øc trongkinh doanh, trong qu¶n lý vµ mäi quan hÖ víi thÓ lao ®éng trong Tæng c«ng ty. VËy Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi víi c¸c néi dung sau: * Tæ chøc sö dông nguån nh©n lùc theo c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc ®· x¸c ®Þnh nh»m khai th¸c tèt nhÊt n¨ng lùc trÝ tuÖ vµ søc lùc cña ®éi ngò c«ng nh©n viªn chøc, bè trÝ s¾p xÕp, ph©n c«ng lao ®éng hîp lý nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ yÕu tè lao ®éng. * §Çu t­ ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é mäi mÆt cña ®éi ngò lao ®éng ®Ó ®ñ søc lµm chñ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi yªu cÇu ngµy cµng cao h¬n vÒ tr×nh ®é còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. * N©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y cña tr­êng C«ng nh©n c¬ giíi x©y dùng ViÖt -X« S«ng §µ b»ng c¸ch ®Çu t­ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc häc tËp vµ gi¶ng d¹y, ph¶i chó ý tæ chøc ®µo t¹o båi d­ìng tr×nh ®é cho c¸c c¸n bé gi¶ng viªn cña tr­êng, cã chÕ ®é chÝnh s¸ch khuýªn khÝch cho c¶ gi¸o viªn vµ häc sinh trong qu¸ tr×nh häc tËp nh»m thu hót häc sinh còng nh­ gi¸o viªn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Bªn c¹nh ®ã Tæng c«ng ty cã thÓ phèi hîp víi c¸c tr­êng ®¹i häc ®Ó ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tr×nh ®é qu¶n lý vµ chuyªn m«n kü thuËt cho lùc l­îng lao ®éng cña tæng c«ng ty. * T¹o ra ®­îc c¸c ®éng lùc kinh tÕ nh­ cã chÝnh s¸ch thï lao lao ®éng hîp lý, cã chÕ ®é l­¬ng th­ëng râ rµng. * T¹o ra ®­îc c¸c ®éng lùc tinh thÇn nh­ ®Ò cao lßng tù träng, l­¬ng t©m, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng thi ®ua s¶n xuÊt. V. C¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p lín ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc kinh doanh ë Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ: 1. §æi míi c«ng nghÖ lu«n lµ mét gi¶i ph¸p cã tÝnh then chèt. §æi míi c«ng nghÖ quyÕt ®Þnh sù chuyÓn biÕn vÒ kh¶ n¨ng chÊt l­îng ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. §Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ , t¨ng n¨ng suÊt n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó tõ ®ã t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty lu«n cÇn ph¶i m¹nh d¹n ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý kü thuËt. Tæng c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò sau: - TËn dông triÖt ®Ó sè thiÕt bÞ, xe m¸y sau khi hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ n­íc. §iÒu ®éng linh ho¹t ®Ó gi¶m bít chi phÝ mua míi. - HiÖn ®¹i ho¸ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng ngµnh ®­êng bé, ®­êng hÇm. - Nghiªn cøu c¶i tiÕn, tù chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. - Tù chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ, dông cô phôc vô c«ng t¸c x©y l¾p: m¸y b¬m, m¸y hµn, que hµn, giµn gi¸o, v¸n khu«n, dông cô cÇm tay, hµng b¶o hé lao ®éng… Muèn vËy, Tæng c«ng ty nªn cã c¸c biÖn ph¸p nh­: + TÝch cùc t×m kiÕm vµ huy ®éng mäi nguån vèn ®Çu t­. - Nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp - Nguån vèn tõ c¸c nguån kh¸c nh­ vèn vay cña ng©n hµng, vèn vay cña n­íc ngoµi, vèn cã ®­îc do hîp t¸c x· liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c«ng ty kh¸c, hoÆc huy ®éng vèn tõ c¸c doanh ngiÖp thµnh viªn vµ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. + T¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n nªn thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. Do ®ã ph¶i thùc hiÖn gi¶i ph¸p: - Cö ng­êi ®i ®µo t¹o , tiÕp thu c«ng nghÖ theo tõng chuyªn ®Ò ë n­íc ngoµi theo ch­¬ng tr×nh ®æi míi c«ng nghÖ , ®Çu t­ chiÒu s©u cña Tæng c«ng ty. - Hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c viÖn khoa häc, trung t©m nghiªn cøu øng dông, c¸c tr­êng ®¹i häc… ®Ó nghiªn cøu øng dông c¸c tiÕn bé kü thuËt vµo s¶n xuÊt, chÕ thö vµ thö nghiÖm s¶n phÈm míi. 2. Tæ chøc tèt ho¹t ®éng nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr­êng, n©ng cao n¨ng lùc cña c«ng ty trong ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh. Tr­íc khi x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ph¸t triÓn doanh nghiÖp mét trong nh÷ng nh©n tè dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty lµ ph¶i n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh khi tham gia ®Êu thÇu. Nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ tiªn quyÕt ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ tæ chøc s¶n xuÊt cho Tæng c«ng ty. Th«ng tin sai lÖch , chËm trÔ hoÆc kh«ng ®Çy ®ñ ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ph¶i chi phÝ rÊt nhiÒu thêi gian c«ng søc tiÒn cña nh­ng vÉn kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn. Do kh«ng cã th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng vµ th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong nhiÒu tr­êng hîp Tæng c«ng ty ®· mÊt c¬ héi kinh doanh. MÆc dï Tæng c«ng ty còng ®· gÆt h¸i ®­îc nhiÒu thµnh c«ng nh­ng c«ng t¸c thÞ tr­êng cßn yÕu, ch­a ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh vµ n¨ng lùc së tr­êng cña Tæng c«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ Tæng c«ng ty ®· ph¶i tr¶ gi¸ kh¸ ®¾t cho thÞ tr­êng ë phÝa Nam. §Ó kg¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®ã vµ vËn dông tèi ®a c¬ héi cña m«i tr­êng Tæng c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn theo mét sè gi¶i ph¸p sau: - §Çu t­, ph¸t triÓn C«ng ty t­ vÊn m¹nh cã kh¶ n¨ng lµm c¸c hå s¬ ®Êu thÇu, mêi thÇu trän gãi c¸c c«ng tr×nh trong n­íc vµ quèc tÕ víi chÊt l­îng cao. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn lùc l­îng lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Êu thÇu , ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh dù ¸n tõ Tæng c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng vµ m¹nh vÒ chÊt l­îng cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ë tÇm quèc tÕ. - T¨ng c­êng mäi kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ n¾m b¾t th«ng tin nhanh nh¹y vÒ thÞ tr­êng. - X©y dùng tiªu chuÈn c¸n bé qu¶n lý, thi c«ng vµ c«ng nh©n phï hîp víi khu vùc vµ thÕ giíi; §µo t¹o hÖ thèng ngµnh nghÒ cã ®ñ tr×nh ®é vµ cã b»ng cÊp, chøng chØ theo th«ng lÖ quèc tÕ. - Thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9000 trong x©y l¾p c«ng tr×nh vµ ISO 1400 vÒ m«i tr­êng… - T×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - T¨ng c­êng tham gia dù thÇu vµ lµm thÇu chÝnh c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®« thÞ vèn vay ODA, cè g¾ng kh«ng thua trªn s©n nhµ, tõng b­íc v­¬n ra x©y dùng t¹i thÞ tr­êng Lµo,Campuchia, §µi Loan, Trung ®«ng… - T¨ng c­êng liªn danh , liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t¹o thªm søc m¹nh trong c¹nh tranh trªn c¬ së b×nh ®¼ng , t«n träng lÉn nhau, c¸c bªn cïng cã lîi. - §Þnh h­íng, ph©n chia thÞ tr­êng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trªn c¬ së së tr­êng vµ kh¶ n¨ng cña tõng ®¬n vÞ , tr¸nh sù dµn tr¶i, ph©n t¸n, l·ng phÝ, khã qu¶n lý chi phÝ vµ doanh thu. - Tõng b­íc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng phÝa Nam, nh­ng ph¶i hÕt søc thËn träng v× ®©y lµ khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt n­íc nh­ng còng tiÒm Èn nhiÒu bÊt tr¾c vµ rñi ro. 3. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, ®æi míi qu¶n lý kinh doanh, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 3.1 Hoµn thiÖn c¬ chÕ tæ chøc, ®æi míi qu¶n lý kinh doanh. - Dùa trªn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ®Ó söa ®æi ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, qui chÕ tµi chÝnh vµ c¸c v¨n b¶n qui ®Þng néi bé kh¸c cho phï hîp, t¹o sù th«ng tho¸ng ,n¨ng ®éng trong SXKD. - X©y dùng hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn ISO 9000. - Tæ chøc l¹i c¸c ®¬n vÞ x©y dùng x©y l¾p ®ñ m¹nh vµ hoµn chØnh ®Ó cã thÓ tù m×nh tæ chøc c¸c c«ng tr×nh riªng biÖt vµ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ Tæng c«ng ty. - Tæ chøc c¸c ®¬n vÞ chuyªn ngµnh: SX vËt liÖu c¬ b¶n, SX ®iÖn n¨ng vµ c¬ quan th­¬ng m¹i dÞch vô. - Tæ chøc l¹i c¬ quan qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Tæng c«ng ty theo chuyªn m«n s©u gåm c¸c phßng : X©y dùng, c«ng nghiÖp, n¨ng l­îng, th­¬ng m¹i dÞch vô, v¨n phßng tæng hîp, nh©n sù, tµi chÝnh kÕ to¸n vµ phßng kiÓm to¸n néi bé. Mçi phßng ®Òu tham gia qu¶n lý toµn diÖn ngµnh chuyªn m«n cña m×nh b¬Ø c¸c ban nhiÖp vô kÕ ho¹ch, ®Çu t­, thÞ tr­êng, c«ng nghÖ , lao ®éng, ph¸p lý… - S¾p xÕp l¹i hÖ tèng kiÓm so¸t néi bé ®Ó ®¶m b¶o hiÖu lùc kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh÷ng chøc n¨ng kh«ng ®­îc chång chÐo, bé m¸y phaØ gän nhÑ. Ph¶i cã sù thèng nhÊt , ®ång nhÊt vÒ ch­¬ng tr×nh gi÷a hÖ thèng kiÓm so¸t cña chuyªn m«n víi hÖ thèng kiÓm tra c¸c cÊp cña §¶ng vµ c¸c tæ chøc quÇn chóng. T¨ng c­êng sù kiÓm tra, gi¸m s¸t nh­ng kh«ng ®­îc g©y khã kh¨n, ¸ch t¾c cho s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ , lÊy ng¨n ngõa khuyÕn c¸o lµm môc ®Ých chÝnh. Sai ph¹m ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i ®­îc xö lý kÞp thêi. - TËp huÊn c¸n bé theo c¬ cÊu tæ chøc míi, biªn so¹n gi¸o tr×nh häc tËp cho tõng cÊp qu¶n lý. - ViÖc s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c gi÷ v÷ng sù æn ®Þnh ®Ó ph¸t triÓn , kh«ng lµm ®ång lo¹t ngay mét lóc mµ chØ lµm tõng b­íc , phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý SXKD. 3.2 §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. X©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi S«ng §µ m¹nh vÒ mäi mÆt ®ñ vÒ sè l­îng víi tr×nh ®é häc vÊn vµ tay nghÒ cao, cã n¨ng lùc qu¶n lý , cã n¨ng lùc s¸ng t¹o vµ øng dông c«ng nghÖ míi , lao ®éng víi n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. * Tr­íc hÕt Tæng c«ng ty cÇn ph¶i chó träng viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trong viªc lËp chiÕn l­îc kinh doanh cho Tæng C«ng ty. §Ó cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé cã ®­îc kiÕn thøc vµ n¨ng lùc trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh, Tæng C«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: + §µo t¹o vµ båi d­ìng kiÕn thøc vÒ chiÕn l­îc kinh doanh cho ®éi ngò c¸n bé cao cÊp trong Tæng C«ng ty vµ c¸c c¸n bé ë Phßng KÕ ho¹ch. §Ó lµm ®­îc viÖc nµy ph¶i tiÕn hµnh trÝch mét phÇn tr¨m trong lîi nhuËn cña Tæng C«ng ty ®Ó thuª chuyªn gia cã tr×nh ®é vÒ chiÕn l­îc kinh doanh hoÆc göi hä ®i häc líp vÒ chiÕn l­îc kinh doanh. + Cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vÒ vËt chÊt còng nh­ vÒ tinh thÇn ®èi víi ®éi ngò c¸n bé ®ã nh­ ®­îc th­ëng hoÆc tr¶ tiÒn ®i häc. + TuyÓn dông nh÷ng sinh viªn hoÆc c¸n bé cã kiÕn thøc tr×nh ®é trong viÖc x©y dùng chiÕn l­îc. §©y lµ mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®èi víi Tæng C«ng ty, bëi v× nÕu thiÕu con ng­êi th× mäi ý t­ëng cña Tæng C«ng ty còng ®Òu bá ®i. * Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé trong viÖc lËp chiÕn l­îc,Tæng C«ng ty hiÖn nay cÇn ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn con ng­êi : - X©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn nguån lùc con ng­êi ®Õn n¨m 2010. KÕ ho¹ch nµy ph¶i g¾n vµ ®ång bé víi kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ph¸t triÓn Tæng c«ng ty. - Thùc hiÖn nguyªn t¾c §¶ng thèng nhÊt l·nh ®¹o c«ng t¸c c¸n bé vµ qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. X©y dùng vµ lµm tèt c«ng t¸c qui ho¹ch, ®µo t¹o c¸n bé võa ®¸p øng yªu cÇu tr­íc m¾t, võa ®¸p øng yªu cÇu l©u dµi. - Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc vµ ph­¬ng thøc ®µo t¹o: võa ®µo t¹o míi, võa ®µo t¹o l¹i; võa tù ®µo t¹o, võa tuyÓn dông míi; võa ®µo t¹o trong n­íc, võa ®µo t¹o n­íc ngoµi. - G¾n viÖc ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô víi viÖc ®µo t¹o tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷. - N©ng cÊp tr­êng ®µo t¹o cña Tæng c«ng ty ®Ó võa lµm nhiÖm vô ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, võa lµm nhiÖm vô ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt. G¾n ®µo t¹o lý thuyÕt víi thùc tª s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. §æi míi vµ n©ng cÊp chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn. tÊt c¶ c¸c kü s­ vµ c«ng nh©n chuyªn nghiÖp ph¶i cã tr×nh ®é lý thuyÕt vµ thùc hµnh ®¹t tiªu chuÈn chung trong tõng ngµnh nghÒ. TÊt c¶ c¸c c«ng nh©n chuyªn nghiÖp ph¶i qua ®µo t¹o ë cÊp trung häc kü thuËt, ®­îc tr¶ l­¬ng theo ngµnh bËc kü thuËt, kh«ng bÞ giíi h¹n ë cÊp trung häc hay ®¹i häc. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn vµ khuyÕn khÝch c¸n bé c«ng nh©n viªn tù häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é. Tù häc lµ mét ®iÓm yÕu cña Tæng c«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc. - §µo t¹o ®éi ngò c¸n bé ®iÒu hµnh dù ¸n , c¸n bé qu¶n lý c¬ së c«ng nghiÖp. KÕt luËn Trong bÊt cø giai ®o¹n nµo, thêi kú nµo cña c¬ chÕ thÞ tr­êng th× chiÕn l­îc kinh doanh còng lu«n lu«n cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®èi víi doanh nghiÖp. §èi víi Tæng C«ng ty X©y dùng S«ng §µ còng vËy, chiÕn l­îc kinh doanh lu«n ®ãng mét vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn, sù suy thÞnh cña Tæng C«ng ty. Th«ng qua mét hÖ thèng c¸c môc tiªu, m« h×nh chiÕn l­îc chñ yÕu mµ x¸c ®Þnh, t¹o dùng mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ c¸ch thøc, biÖn ph¸p, mµ Tæng C«ng ty sÏ ph¶i thùc hiÖn v­¬n tíi trong t­¬ng lai. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn nh­ vò b·o cña khoa häc c«ng nghÖ, sù bïng næ cña th«ng tin cïng víi c¸c yÕu tè bÊt ngê x¶y ra liªn tiÕp ®èi víi nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia, nªn viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­íc kinh doanh ®óng ®¾n lµ rÊt cÇn thiÕt. Do vËy, ngµnh x©y dùng còng nh­ c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n muèn cã sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng th× còng cÇn cã ®­êng lèi chiÕn l­îc kinh doanh ®óng ®¾n vµ ph¶i lu«n hoµn thiÖn chiÕn l­îc kinh doanh sao cho phï hîp víi tõng thêi kú, tõng giai ®o¹n. Th«ng qua chiÕn l­îc kinh doanh x©y dùng c¸c b­íc hµnh ®éng mét c¸ch khoa häc, dù ®o¸n tr­íc c¬ héi vµ rñi ro cã thÓ gÆp ph¶i vµ ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt. §Æc biÖt ®èi víi Tæng C«ng ty X©y Dùng S«ng §µ kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc mµ trong t­¬ng lai sÏ gÆp rÊt nhiÒu rñi ro, khi ®ã cã mét chiÕn l­îc kinh doanh hoµn thiÖn sÏ gióp cho Tæng C«ng ty cã kh¶ n¨ng vµ biÕt øng phã víi mäi t×nh huèng ë mäi n¬i, mäi lóc tõ ®ã kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña Tæng C«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty Xây Dựng Sông Đà.DOC
Luận văn liên quan