Đề tài Chiến lược và giải pháp để phát triển Vietcombank Tân Thuận đến năm 2010

MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦANGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 1.1. Khái niện Ngân hàng Thương mại 4 1.2. Chức năng của Ngân hàng Thương mại 5 1.2.1. Trung gian tín dụng 5 1.2.2. Trung gian thanh toán .7 1.2.3. Cung ứng dịch vụ ngân hàng 8 1.3. Các hoạt động của Ngân hàng Thương mại 10 1.3.1. Hoạt động huy động vốn 10 1.3.2. Hoạt động tín dụng .15 1.3.3. Hoạt động đầu tư 19 1.3.4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng 20 1.4. Vai trò của Ngân hàng Thương mại đối với sự phát triển kinh tế 22 1.4.1. NHTM là kênh cấp vốn chủ yếu cho nền kinh tế 22 1.4.2. NHTM là cầu nối giữa các cá nhân, hộ kinh doanh, các doanh nghiệp với thị trường 23 1.4.3. NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế .23 1.4.4. Là cầu nối giữa nền tài chính quốc gia và tài chính quốc tế .23 1.5. Sự phát triển của hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam 24 1.5.1. Giao đoạn 1951 - 1987 .24 1.5.2. Năm 1998 đến nay . 25 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆMCỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG KCX TÂN THUẬNTRONG GIAI ĐOẠN QUA 2000 - 2004 2.1. Sự hình thành và phát triển của Vietcombank Tân Thuận .28 2.1.1. Về cơ cấu tổ chức .28 2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn .28 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh qua 5 năm: 2000 - 2004 .30 2.2.1. Hoạt động huy động vốn 30 2.2.2. Hoạt động tín dụng .35 2.2.3. Kinh doanh dịch vụ .40 2.2.4. Thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh .44 2.3. Đánh giá kết quả hoạt động 47 2.3.1. Những kết quả đã làm được .47 2.3.2. Những tồn tại chính 51 2.4. Nguyên nhân .54 2.4.1. Nguyễn nhân chủ quan .54 2.4.2. Nguyên nhân khách quan .56 2.5. Những bài học kinh nghiệm 57 CHƯƠNG 3:CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNGNGOẠI THƯƠNG KHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬN ĐẾN NĂM 2010 3.1. Xây dựng chiến lược phát triển – yêu cầu tất yếu khách quan cho sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay 60 3.1.1. Những căn cứ để xây dựng ciến lược .60 3.1.1.1. Tác động của toàn cầu hoá kinh tế và cam kết hội nhập đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam 60 3.1.1.2. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 trong lĩnh vực ngân hàng .61 3.1.2. Đánh giá về môi trường cạnh tranh 63 3.1.3. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của Vietcombank Tân Thuận .64 3.2. Mục tiêu phát triển Vietcombank Tân Thuận đến năm 2010 .66 3.2.1. Mục tiêu con người và mô hình tổ chức .66 3.2.2. Mục tiêu huy động vốn .66 3.2.3. Mục tiêu hoạt động tín dụng 67 3.2.4. Mục tiêu quan hệ đối ngoại .68 3.2.5. Mục tiêu mở rộng dịch vụ – đa dạng hoá sản phẩm 69 3.2.6. Mục tiêu phát triển công nghệ thông tin 69 3.3. Những định hướng chiến lược và giải pháp phát triển cụ thể giai đoạn 2006 – 2010 .69 3.3.1. Hoàn chỉnh mô hình tổ chức và chiến lược con người .69 3.3.1.1. Về mô hình tổ chức .69 3.3.1.2. Về con người .70 3.3.1.3. Đối với công tác quản trị điều hành 72 3.3.2. Chiến lược và giải pháp huy động vốn 72 3.3.3. Chiến lược và giải pháp sử dụng vốn .75 3.3.4. Chiến lược về đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ 77 3.3.5. Giải pháp đổi mới công nghệ .78 3.4. Một số kiến nghị 80 3.4.1. Những kiến nghị có tính chất vĩ mô .80 3.4.2. Kiến nghị đối với HĐQT và Ban Điều Hành Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 85 Kết luận 87 Tài liệu tham khảo

pdf89 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chiến lược và giải pháp để phát triển Vietcombank Tân Thuận đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
heä, kyõ naêng quaûn trò ñieàu haønh, coâng taùc marketing, coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc…. - Neàn kinh teá cuûa nöôùc ta cuõng ôû xuaát phaùt ñieåm quaù thaáp so vôùi khu vöïc do ñoù, nhaän thöùc vaø hieåu bieát cuaû ngöôøi daân veà ngaân haøng cuõng raát Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 65 haïn cheá. Ña soá khu vöïc daân cö chæ söû duïng tieàn maët trong thanh toaùn maø chöa bieát ñeán caùc tieän ích maø dòch vuï ngaân haøng mang laïi.( keát quaû khaûo saùt ) 3.1.1.2.Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi 5 naêm 2006-2010 trong lónh vöïc Ngaân haøng: Nghò quyeát trung öông laàn thöù 9 ( khoùa IX ) ñaët muïc tieâu phaùt trieån kinh teá trong thôøi gian tôùi laø “ Duy trì toác ñoä taêng tröôûng kinh teá nhanh vaø beàn vöõng, taïo böôùc chuyeån bieán maïnh veà chaát löôïng phaùt trieån, vöôït ra khoûi tình traïng nöôùc keùm phaùt trieån, thu nhaäp thaáp….”. Nghò quyeát kyø hoïp Quoác hoäi laàn thöù 6 khoùa XI vöøa qua neâu roõ laø phaûi baûo ñaûm toác ñoä yaêng tröôûng kinh teá naêm 2005 ôû möùc 8,5%. Ñoái vôùi giai ñoaïn 2006 – 2010 thì phaûi ñaûm baûo möùc 8,5 % trôû leân. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, neàn kinh teá caàn moät löôïng voán ñaàu tö khoaûng 120 tyû Ñoâla cho 5 naêm 2006 – 2010 vaø ñaët ra yeâu caàu caàn thieát vaø caáp baùch laø toaøn heä thoáng ngaân haøng phaûi xaây döïng cho mình moät chieán löôïc phaùt trieån theo töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa neàn kinh teá. Coâng vaên soá 74/NHNN - CSTT ngaøy 11/5/2005 cuûa Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät nam veà keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 5 naêm 2006-2010 trong lónh vöïc NH vaø quyeát ñònh soá 663/QÑ-NHNN cuûa thoáng ñoác NHNN veà keá hoaïch hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaønh NH ñaõ neâu roõ , Muïc tieâu chieán löôïc phaùt trieån caùc toå chöùc tín duïng giai ñoaïn 2006 – 2010 laø : - Caûi caùch vaø phaùt trieån heä thoáng tín duïng Vieät Nam theo höôùng hieän ñaïi ña naêng, ñaït trình ñoä trung bình tieân tieán. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 66 - Phaùt trieån, hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng vaø heä thoáng thanh toaùn. - Hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät veà tieàn teä. - Xaây döïng heä thoáng thanh tra, giaùm saùt ngaân haøng hieän ñaïi. - Naâng cao chaát löôïng thoâng tin, baùo caùo. - Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa heä thoáng ngaân haøng. - Ñaåy maïnh taùi cô caáu heä thoáng ngaân haøng. - Xöû lyù xong veà caên baûn nôï toàn ñoïng cuûa caùc NHTM NN. - Taêng voán töï coù cho caùc NHTM QD. - Coå phaàn hoaù xong NHNT vaø NH nhaø ñoàng baèng soâng Cöûu long.. - Phaùt trieån, ña daïng caùc saûn phaåm dòch vuï ngaân haøng. 3.1.2. Ñaùnh giaù veà moâi tröôøng caïnh tranh: - Trong cô cheá thò tröôøng, moâi tröôøng caïnh tranh coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán keát quaû kinh doanh cuûa moãi ngaân haøng. Ngaân haøng naøo coù tieàm löïc lôùn, bieát phaùt huy lôïi theá, taän duïng thôøi cô, coù chieán löôïc kinh doanh ñuùng môùi coù theå toàn taïi vaø phaùt trieån toát. Roõ raøng laø so vôùi ta, caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi coù nhieàu öu theá hôn khi caùc chính saùch baûo hoä cho caùc ngaân haøng trong nöôùc khoâng coøn nöõa. Caùc thaùch thöùc cuûa ngaân haøng Vieät Nam cuõng chính laø nhöõng öu theá cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Coù theå thaáy roõ caïnh tranh chuû yeáu taäp trung ôû: - Thò tröôøng tín duïng: Caïnh tranh veà tín duïng seõ trôû neân gay gaét hôn khi caùc Ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñaõ hieåu roõ veà thò tröôøng Vieät nam. Söï cheânh Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 67 leäch laõi suaát VND va USD cuøng vôùi chính saùch oån ñònh tyû giaù seõ taïo cô hoäi cho caùc NH nöôùc ngoaøi cho vay caùc doanh nghieäp trong nöôùc baèng ngoaïi teä. Ngoaøi ra caùc NH nöôùc ngoaøi cuõng coù theå tham gia hoaït ñoäng taùi caáp voán, swap, forward.. laøm cho thò phaàn cuûa caùc NH Vieät Nam giaûm suùt. - Giao dòch thanh toaùn vaø chuyeån tieàn. Ñaây laø lónh vöïc maø caùc NH nöôùc ngoaøi seõ taán coâng maïnh trong thôøi gian tôí. Hoaït ñoäng naøy mang laïi lôïi nhuaän raát toát do ruûi ro thaáp. Vôùi coâng ngheä hieän ñaïi, caùc NH nöôùc ngoaøi seõ gia taêng thò phaàn ôû lónh vöïc naøy raát nhanh trong thôøi gian tôùi. - Dòch vuï tö vaán vaø moâi giôùi kinh doanh tieàn teä. Ñaây laø lónh vöïc maø hieän nay caùc NH Vieät Nam chöa coù nhieàu kinh nghieäm vaø haàu nhö chöa cung caáp dòch vuï naøy cho khaùch haøng. Tuy nhieân , ñaây laø dòch vuï raát quan trong vôùi haàu heát caùc doanh nghieäp vaø caû caù nhaân tröôùc khi quyeát ñònh ñaàu tö, ñaây laø hoaït ñoäng maø caùc NH nöôùc ngoaøi chieám öu theá tuyeät ñoái do beà daøy kinh nghieäm cuûa hoï. 3.1.3. Ñaùnh giaù veà naêng löïc caïnh tranh cuûa Vietcombank Taân Thuaän: + Veà lôïi theá: - Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam (trong ñoù coù Vietcombank Taân Thuaän) laø Ngaân haøng ñaàu tieân ñöôïc Nhaø Nöôùc cho pheùp coå phaàn hoaù. Loä trình coå phaàn hoùa döï kieán baét ñaàu vaøo naêm 2006. Coå phaàn hoaù seõ mang laïi cho NHNT noùi chung vaø VCBTT noùi rieâng moät tieàm löïc taøi chính môùi thoâng qua vieäc phaùt haønh coå phieáu taêng nguoàn voán töï coù cuûa NH. Ñoàng thôøi coå phaàn hoaù cuõng taïo ra tyû leä an toaøn voán theo thoâng leä quoác teá. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 68 - Kinh nghieäm trong thanh toaùn quoác teá vaø xuaát nhaäp khaåu. Ñieàu naøy xuaát phaùt töø lôïi theá cuûa NHNT laø coù nghieäp vuï thanh toaùn quoác teá töø tröôùc khi chuyeån sang cô cheá thò tröôøng. Do ñoù, NHNT luoân luoân laø NH coù uy tín nhaát Vieät Nam trong lónh vöïc thanh toaùn quoác teá. - Laø chi nhaùnh duy nhaát hoaït ñoäng trong khu cheá xuaát ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu khi khu cheá xuaát Taân thuaän môùi thaønh laäp. VCBTT coù löôïng khaùch haøng khaù oån ñònh. Ñaây laø khoái doanh nghieäp FDI do ñoù hoï hieåu bieát raát roõ veà caùc dòch vuï NH hieän ñaïi. Ñieàu naøy taïo thuaän lôïi cho VCBTT trong vieäc quaûng caùo, tieáp thò caùc saûn phaåm dòch vuï môùi ñöôïc deã daøng, nhanh choùng. - Ñoäi nguõ nhaân vieân treû, naêng ñoäng, nhieät tình laø theá maïnh cuûa VCBTT. Laø moät chi nhaùnh môùi thaønh laäp hôn 12 naêm, ñoäi nguõ nhaân vieân cuûa VCBTT heát söùc naêng ñoäng trong vieäc tìm toøi höôùng ñi cho chi nhaùnh trong ñieàu kieän caùc quy cheá, quy ñònh chöa coù hoaëc chöa thoáng nhaát. Vöøa laøm vöøa toång keát ruùt kinh nghieäm ñeå xaây döïng 1 chieán löôïc phaùt trieån cho mình. + Ñieåm yeáu: - Nôï quaù haïn ñang ôû möùc raát cao, gaàn nhö cao nhaát trong toaøn heä thoáng NHNT. Ñaây thöïc söï laø moät haäu quaû xaáu trong hoaït ñoäng taùc nghieäp do tyû leä taøi saûn coù khoâng sinh lôøi luoân luoân ôû möùc 15 – 20% vaø neáu laáy möùc lôïi nhuaän cao nhaát trong 10 naêm qua laøm möùc chuaån ( 40 tyû ñoàng) thì VCBTT cuõng phaûi duøng heát lôïi nhuaän trong 5 naêm ñeå trích döï phoøng ruûi ro. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 69 Ñaây thöïc söï laø moät trong nhöõng vaán ñeà phaûi giaûi quyeát haøng ñaàu khi xaây döïng chieán löôïc. - Trình ñoä cuûa nhaân vieân chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu. Kyõ naêng tín duïng yeáu. Ban laõnh ñaïo Chi nhaùnh cuõng chöa tìm ñöôïc moät chieán löôïc huy ñoäng voán vaø cho vay phuø hôïp. - Chöa ña daïng hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï. Caùc saûn phaåm vaø dòch vuï maø NH cung caáp cho khaùch haøng coøn ñôn ñieäu, ngheøo naøn, chöa xuaát phaùt töø yeâu caàu cuûa khaùch haøng maø coøn manh tính chaát aùp ñaët, nhaát laø khaùch haøng trong khu cheá xuaát laø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ raát quen vôùi dòch vuï NH ña daïng vaø phong phuù cuûa heä thoáng NH quoác teá. - Coâng ngheä thanh toaùn coøn laïc haäu, chöa ñaùp öùng ñöôïc vôùi yeâu caàu cuûa 1 Ngaân haøng theo tieâu chuaån quoác teá. 3.2.Muïc tieâu phaùt trieån VCBTT ñeán naêm 2010 VCBTT noùi rieâng vaø heä thoáng VCB noùi chung phaán ñaáu trôû thaønh moät Ngaân haøng Thöông Maïi haøng ñaàu ôû Vieät Nam caû veà voán , quy moâ hoaït ñoäng, coâng ngheä vaø ñaëc bieät laø uy tín treân tröôøng quoác teá vôùi phöông chaâm hoaït ñoäng laø :An toaøn, hieäu quaû, taêng tröôûng. Cuï theå muïc tieâu caùc hoaït doäng chính nhö sau : 3.2.1.Muïc tieâu veà con ngöôøi vaø moâ hình toå chöùc: - Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä coù ñaïo ñöùc, ngheà nghieäp, chuyeân moân vaø moät moâ hình toå chöùc phuø hôïp vôùi chöùc naêng vaø nhieäm vuï thôøi kyø môùi. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 70 Ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï chieán löôïc phaùt trieån Ngaân haøng Ngoaïi Thöông ñeán naêm 2010, ñieàu kieän quyeát ñònh ñaàu tieân laø coâng taùc toå chöùc caùn boä.Trong thaäp nieân tôùi VCBTT caàn hoaøn chænh moâ hình toå chöùc, taêng cöôøng nguoàn nhaân löïc, ñaåy maïnh coâng taùc giaùo duïc vaø ñaøo taïo caùn boä, ñoåi môùi coâng taùc quaûn trò vaø ñieàu haønh. Con ngöôøi bao giôø cuõng laø nhaân toá quyeát ñònh moïi thaéng lôïi trong söï nghieäp phaùt trieån cuûa moät toå chöùc, moät cheá ñoä chính trò cuõng nhö kinh teá. 3.2.2.Muïc tieâu huy ñoäng voán: Nguoàn voán lôùn maïnh, laø ñoäng löïc taïo ñaø cho vieäc thöïc hieän thaønh coâng chieán löôïc phaùt trieån Ngaân haøng Ngoaïi Thöông ñeán naêm 2010. Thöïc hieän phöông chaâm “ñi vay ñeå cho vay”. Duy trì vaø phaùt huy caùc bieän phaùp huy ñoäng voán höõu hieäu, coù khaû naêng caïnh tranh cao, nhaèm thu huùt nguoàn voán lôùn nhaø roãi cuûa daân cö vaø doanh nghieäp. Caàn phaùt huy möùc ñoä tín nhieäm cao cuûa NHNT ôû trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå tranh thuû tieáp nhaän ñöôïc nguoàn voán uûy thaùc cuûa Nhaø nöôùc vaø cuûa caùc toå chöùc nöôùc ngoaøi. Töø nay ñeán naêm 2010 NHNT phaán ñaáu giöõ vöõng theá maïnh haøng ñaàu veà nguoàn voán, nhaát laø veà nguoàn voán ngoaïi teä, trong heä thoáng Ngaân haøng Vieät Nam. Chieán löôïc voán caàn phaûi ñoái phoù ñöôïc vôùi nhöõng thaùch thöùc cuûa vieäc thò tröôøng chöùng khoaùn ra ñôøi vaø ñi vaøo hoaït ñoäng, cuûa tieán trình hoäi nhaäp cuûa Vieät Nam vaøo hoaït ñoäng taøi chính treân tröôøng quoác teá. Trong thôøi gian qua tuy Ngaân haøng Ngoaïi Thöông ñaõ giöõ theá maïnh veà nguoàn voán ngoaïi teä, song quy moâ voán naøy so vôùi yeâu caàu cuûa quaù trình coâng nghieäp hoaù – hieän ñaïi hoaù ñaát nöôùc, coøn laø ít. Nhieàu döï aùn quoác gia Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 71 seõ caàn voán ngoaïi teä töø haøng traêm trieäu USD trôû leân. Ngaân haøng Ngoaïi Thöông phaûi laø Ngaân haøng ñi ñaàu trong vieäc cung caáp voán cho caùc döï aùn lôùn, cho caùc ngaønh vaø caùc toå chöùc kinh teá muõi nhoïn cuaû Nhaø nöôùc. So vôùi caùc ngaân haøng trong khu vöïc vaø treân theá giôùi, toång nguoàn voán hieän nay cuûa Ngaân haøng Ngoaïi Thöông coøn raát nhoû. Vì vaäy, vieäc taêng cöôøng theá maïnh veà nguoàn voán trong töông lai laø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå Ngaân haøng Ngoaïi Thöông giöõ vöõng ñöôïc vò theá cuûa moät Ngaân haøng thöông maïi chuû ñaïo lôùn nhaát ôû Vieät Nam trong thaäp nieân tôùi. 3.2.3.Muïc tieâu hoaït ñoäng tín duïng: Hieän nay ôû Vieät Nam, kinh doanh tín duïng laø loaïi hình nghieäp vuï ñem laïi nguoàn thu nhaäp cao nhaát cho ngaân haøng. Hoaït ñoäng tín duïng coù an toaøn, hieäu quaû môùi baûo toaøn ñöôïc voán, ñaûm baûo cho ngaân haøng oån ñònh vaø phaùt trieån. Vì vaäy, muïc tieâu cuûa chieán löôïc söû duïng voán cuûa NH Ngoaïi thöông luoân luoân phaûi laø TAÊNG TRÖÔÛNG - AN TOAØN - HIEÄU QUAÛ. - Taêng tröôûng: Haøng naêm, Ngaân haøng Ngoaïi thöông chæ giöõ laïi moät tyû leä voán hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn trong vaø ngoaøi nöôùc. Phaàn coøn laïi seõ daønh ñeå ñaàu tö tín duïng cho neàn kinh teá. Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng phuø hôïp vôùi toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc vaø nhu caàu voán cuûa neàn kinh teá. Traùnh tình traïng phaùt trieån quaù noùng veà tín duïng. - An toaøn: Vieäc ñaàu tö tín duïng phaûi ñöôïc ñöa vaøo nhöõng ngaønh coù moâi tröôøng ñaàu tö thuaän lôïi, coù döï aùn khaû thi vaø hieäu quaû. Khaéc phuïc tình traïng cho vay khoâng thaåm ñònh toát döï aùn, khoâng nghieâu cöùu saâu tình hình thò tröôøng vaø ñoái töôïng vay. Phaûi nghieân cöùu kyõ khaùch haøng vay voán. Caàn Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 72 xaây döïng caùc tieâu thöùc ñaùnh giaù khaùch haøng coù uy tín ñeå quyeát ñònh cho vay. - Hieäu quaû: Vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû döï aùn ñaàu tö caàn caên cöù vaøo khaû naêng an toaøn voán vaø hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi cuûa döï aùn. Khoâng chaïy theo lôïi nhuaän thuaàn tuùy. 3.2.4.Muïc tieâu quan heä ñoái ngoaïi: Giöõ vöõng vaø taêng cöôøng uy tín ñoái ngoaïi cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông. Môû roäng quan heä ñaïi lyù ñeå tranh thuû voán, kyõ thuaät vaø kinh nghieäm quaûn lyù tieân tieán cuûa caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi. Xaùc laäp ñieàu kieän vaø hieän ñaïi hoaù coâng ngheä ngaân haøng ñeå hoäi nhaäp vôùi coäng ñoàng taøi chính quoác teá. VCB phaûi thöïc söï laø caàu noái cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam vôùi heä thoáng TC- KT theá giôùi. 3.2.5.Muïc tieâu môû roäng dòch vuï- ña daïng hoaù saûn phaåm: Ñöa ra thò tröôøng caùc saûn phaåm dòch vuï môùi, taïo tieän lôïi cho khaùch haøng moïi luùc moïi nôi, phuø hôïp vôùi heä thoáng ngaân haøng theá giôùi. 3.2.6 Muïc tieâu phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin Coâng ngheä laø ñoøn baåy cuûa söï phaùt trieån, laø ñieàu kieän ñeå hoäi nhaäp cuûa ngaân haøng Ngoaïi thöông vaøo coäng ñoàng ngaân haøng quoác teá. Hieän ñaïi hoùa coâng ngheä vaø maïng tin hoïc nhaèm naâng cao chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng, giaûm chi phí lao ñoäng, taêng söùc caïnh tranh, phuïc vuï toát cho yeâu caàu quaûn lyù vaø kinh doanh ñeå giöõ vöõng vò trí haøng ñaàu cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông. Ñeán naêm 2010 Ngaân haøng Ngoaïi thöông phaûi trôû thaønh ngaân haøng hieän ñaïi veà coâng ngheä ngang taàm caùc nöôùc ASEAN. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 73 3.3 . ÑÒNH HÖÔÙNG CHIEÁN LÖÔÏC VAØ GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN CUÏ THEÅ GIAI ÑOAÏN 2006 – 2010 CUÛA VIETCOMBANK TAÂN THUAÄN: 3.3.1. Hoaøn chænh moâ hình toå chöùc vaø chieán löôïc con ngöôøi: 3.3.1.1. Veà moâ hình toå chöùc: Xaây döïng moâ hình KHAÙCH HAØNG - SAÛN PHAÅM theo thoâng leä cuûa quoác teá. Toå chöùc cuûa VCBTT ñeán naêm 2010 phaûi laø moâ hình phuø hôïp vôùi yeâu caàu thò tröôøng, coù toå chöùc khoa hoïc, hôïp lyù theo höôùng Ngaân haøng hieän ñaïi; phaân ñònh roõ chöùc naêng nhieäm vuï giöõa caùc Phoøng, ban ôû hoäi sôû chính cuõng nhö taïi caùc chi nhaùnh caáp 2. Theo xu höôùng ñoù, phoøng tín duïng seõ ñöïôc taùch thaønh 3 boä phaän ñoäc laäp laø phoøng taùc nghieäp ( thöïc hieän chöùc naêng giaûi ngaân vaø theo doõi thu nôï ), phoøng khaùch haøng ( thöïc hieän chöùc naêng thaåm ñònh vaø ra quyeát ñònh cho vay ), phoøng quaûn lyù ruûi ro ( thöïc hieän chöùc naêng toång hôïp, phaân tích thoâng tin caûnh baùo cho moïi khoaûn tín duïng ). Ba phoøng seõ do 3 thaønh vieân khaùc nhau trong ban giaùm ñoác phuï traùch ñeå ñaûm baûo tính khaùch quan vaø giaûm thieåu ruûi ro cho khoaûn vay. - Taùch boä phaän toång hôïp, voán vaø kinh doanh ngoaïi teä khoûi phoøng tín duïng. Thaønh laäp phoøng toång hôïp- voán vaø neáu coù theå thì thaønh laäp phoøng kinh doanh ngoaïi teä. Nhö vaäy môùi phaân ñònh roõ chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban taïo ñieàu kieän cho vieäc chuyeân moân hoùa trong hoaït ñoäng. - Môû roäng maïng löôùi caùc chi nhaùnh caáp 2 taïi caùc ñòa baøn nhö khu coâng ngheä cao quaän 9, KCX Linh Trung 3, huyeän Caàn Giôø…ñaây laø nhöõng vuøng coù khaû naêng phaùt trieån toát trong töông lai raát caàn caùc dòch vuï NH. 3.3.1.2.Veà con ngöôøi: Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 74 Con ngöôøi laø nhaân toá quyeát ñònh söï phaùt trieån cuûa Ngaân haøng Ngoaïi Thöông. Vì vaäy, töø nay ñeán naêm 2010, Ngaân haøng Ngoaïi Thöông phaûi chuù troïng ñeán vaán ñeà naøy. Khoâng nhöõng caàn taêng cöôøng veà soá löôïng maø coøn phaûi naâng cao chaát löôïng caùn boä môùi ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu nhieäm vuï ñeà ra. Cuï theå: - Taêng cöôøng veà soá löôïng. Ñeán naêm 2010- chi nhaùnh seõ coù khoaûng 300-350 nhaân vieân, taêng theâm 75% so vôùi hieän nay. - Naâng cao veà chaát löôïng baèng caùch naâng cao chaát löôïng tuyeån duïng vaø ñaøo taïo. ¾ Coâng taùc ñaøo taïo coù yù nghóa quan troïng ñeå xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä NHNT ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu nhieäm vuï ñaët ra trong giai ñoaïn môùi. Moät maët, xaây döïng ñoäi nguõ treû cuûa NHNT goàm nhöõng ngöôøi coù phaåm chaát, ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, coù trình ñoä chuyeân moân gioûi. Maët khaùc, nhanh choùng ñaøo taïo laïi ñoäi nguõ caùn boä thaâm nieân ñeå thích öùng vôùi cô cheá môùi. Ñoàng thôøi, toå chöùc ñaøo taïo naâng cao trình ñoä quaûn lyù cho nhöõng caùn boä trong qui hoaïch ñeå taïo laäp moät ñoäi nguõ caùn boä keá caän. Coù chính saùch khuyeán khích nhöõng caùn boä coù trình ñoä chuyeân moân gioûi. Taêng cöôøng ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä chuyeân moân maø VCBTT ñang thieáu vaéng nhö ngoaïi ngöõ, tin hoïc, quaûn trò kinh doanh, phaân tích kinh teá….Muoán vaäy, baûn thaân chi nhaùnh phaûi naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo baèng vieäc toå chöùc ñaøo taïo moät caùch heä thoáng caùc lónh vöïc sau: + Ñaøo taïo nghieäp vuï, nhaát laø caùc nghieäp vuï ngaân haøng theo thoâng leä quoác teá; Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 75 + Ñaøo taïo ngoaïi ngöõ (Tieáng Anh, Nga, Phaùp, Trung Quoác…). + Ñaøo taïo veà quaûn lyù (theo tieâu chuaån quoác teá); + Ñaøo taïo kieán thöùc veà chính trò, xaõ hoäi vaên hoaù coäng ñoàng (ñeå trôû thaønh nhaø quaûn lyù vaø kinh doanh gioûi); + Ñaøo taïo veà coâng ngheä, thoâng tin; + Ñaøo taïo naâng cao hieåu bieát Phaùp luaät. - Ñaøo taïo caùc chuyeân gia chuyeân saâu coù tính chieán löôïc, coù taàm hieåu bieát toång hôïp veà hoaït ñoäng NH ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi ñeå thöïc hieän dòch vuï tö vaán kinh doanh- dòch vuï maø chuùng ta chöa coù so vôùi caùc NH nöôùc ngoaøi. - Quy hoaïch vaø ñaøo taïo ñoäi nguõ caùn boä chuû choát, caùn boä nguoàn cho VCBTT - Môû roäng caùc hình thöùc ñaøo taïo chuyeân ñeà khaùc. 3.3.1.3. Ñoåi môùi coâng taùc quaûn trò ñieàu haønh: - Caûi tieán coâng taùc quaûn trò, ñieàu haønh nhaèm xaây döïng boä maùy ñieàu haønh ñuû maïnh, ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu ngaøy caøng cao vaø phöùc taïp cuûa hoaït ñoäng kinh doanh theo cô cheá thò tröôøng, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa heä thoáng. - Xaây döïng quy cheá laøm vieäc noäi boä nhaèm xaùc ñònh roõ traùch nhieäm cuûa töøng caáp, töøng chöùc danh, traùnh hieän töôïng choàng cheùo hoaëc phaân coâng, phaân nhieäm khoâng roõ raøng. - Ñeà cao kyû cöông trong vieäc thöïc thi caùc nhieäm vuï ñöôïc giao theo phöông chaâm: daân chuû ñeà xuaát vaø thaûo luaän caùc vaán ñeà veà phöông höôùng, nhieäm vuï phaùt trieån kinh doanh vaø caùc vaán ñeà khaùc, nhöng vaãn giöõ vöõng Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 76 kyû cöông cheá ñoä chuû tröông trong quaûn trò vaø ñieàu haønh theo caùc nguyeân taéc ñaõ quy ñònh. - Laõnh ñaïo chuyeân moân phoâí hôïp chaët cheõ vôùi Ñaûng, vôùi caùc toå chöùc quaàn chuùng ñeå taêng cöôøng giaùo duïc chính trò tö töôûng, cho caùn boä coâng nhaân vieân. Uoán naén kòp thôøi nhöõng nhaän thöùc sai laïc, dao ñoäng veà tö töôûng, ñaëc bieät ngaên ngöøa caùc bieåu hieän sa suùt phaåm chaát cuûa caùn boä. Xöû lyù nghieâm minh nhöõng caùn boä thoaùi hoaù, ñoäng vieân caùn boä coáng hieán söùc mình vaøo söï nghieäp phaùt trieån Ngaân haøng Ngoaïi Thöông Vieät Nam. 3.3.2. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp huy ñoäng voán: - Do aûnh höôûng cuûa cuoäc khuûng hoaûng taøi chính – tieàn teä khu vöïc, toác ñoä phaùt trieån kinh teá cuûa nöôùc ta bò giaûm chuùt ít, moâi tröôøng ñaàu tö baát lôïi hôn. Tuy nhieân, döï kieán ñeán naêm 2006 voán vay nöôùc ngoaøi giaûm daàn ñeå thay theá baèng voán huy ñoäng trong nöôùc. Vì vaäy, töø nay ñeán naêm 2010 voán huy ñoäng trong nöôùc vaãn laø chính. Huy ñoäng voán laø moät trong nhöõng nghieäp vuï quan troïng, nghieäp vuï “ñi vay” ñeå ñaùp öùng nghieäp vuï “cho vay”. Chieán löôïc huy ñoäng voán cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông ñeán naêm 2010 laø: - Phaùt trieån caùc hình thöùc huy ñoäng voán hieän coù nhö tieàn göûi doanh nghieäp, tieát kieäm daân cö, tieàn göûi lieân Ngaân haøng, phaùt haønh kyø phieáu, traùi phieáu… - Aùp duïng caùc chính saùch haáp daãn cuõng nhö naâng cao chaát löôïng phuïc vuï nhaèm thu huùt khaùch haøng ñeå khôi taêng nguoàn tieàn göûi cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 77 - Ñaåy maïnh tieán boä veà coâng ngheä, môû roäng hình thöùc môû taøi khoaûn caù nhaân, thanh toaùn baèng theû nhöïa, ruùt tieàn töï ñoäng qua maïng ATM ñaëc bieät laø môû roäng tieáp thò traû löông cho coâng nhaân taïi caùc khu cheá xuaát, khu coâng nghieäp nhaèm thu huùt caùc nguoàn voán nhaøn roãi töø moïi taàng lôùp daân cö. - Tham gia thò tröôøng chöùng khoaùn, taêng khaû naêng huy ñoäng voán trung vaø daøi haïn. Ñaøo taïo caùn boä coù trình ñoä chuyeân saâu ñeå thöïc hieän nhieäm vuï moâi giôùi vaø tröïc tieáp kinh doanh chöùng khoaùn. - Ñaåy maïnh quan heä vôùi caùc ngaân haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Ñaåy maïnh hình thöùc phaùt haønh traùi phieáu quoác teá ñeå thu huùt voán töø beân ngoaøi. Thöïc hieän vay voán nöôùc ngoaøi döôùi caùc hình thöùc taøi trôï voán, taøi trôï xuaát nhaäp khaåu, vay theo haïn möùc tín duïng v.v… + Caùc giaûi phaùp cuï theå ñeå taêng nguoàn voán huy ñoäng: Huy ñoäng voán töø thò tröôøng 1( töø caùc thaønh phaàn kinh teá), goàm: - Aùp duïng caùc bieän phaùp haáp daãn ñeå taêng tieàn göûi tieát kieäm, kyø phieáu, taøi khoaûn caù nhaân; - Chaán chænh nôi giao dòch tieàn göûi cuûa daân cö thuaän tieän, lòch söï, khang trang, saïch ñeïp; - Trang bò coâng ngheä tieân tieán taïo thuaän lôïi cho khaùch haøng göûi tieàn moät nôi, ruùt tieàn nhieàu nôi; - Toå chöùc laøm vieäc ngoaøi giôø ñeå tieáp nhaän tieàn göûi cuûa khaùch haøng; - Toå chöùc hình thöùc ruùt tieàn baèng ñieän thoaïi cho khaùch haøng; - Cho vay theá chaáp soå tieát kieäm do Ngaân haøng Ngoaïi thöông phaùt haønh vôùi laõi suaát thaáp ñeå haáp daãn khaùch haøng; Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 78 - Linh hoaït vaø ña daïng hoaù caùch tính vaø traû laõi cho khaùch haøng, ñaûm baûo lôïi ích caû hai beân; Trong caùc hình thöùc traû laõi, hieän nay VCBTT chöa aùp duïng laõi suaát baäc thang ñeå haáp daãn khaùch haøng. Döï kieán trong nhöõng naêm tôùi VCBTT seõ aùp duïng hình thöùc traû laõi naøy. - Khuyeán khích baèng vaät chaát, quaø taëng mang tính chaát ñoäng vieân ñeå thu huùt khaùch haøng; chöông trình naøy phaûi ñöôïc tieán haønh thöôøng xuyeân taïo taâm lyù vui veû thaân thieát vôùi khaùch haøng. - Taêng cöôøng quaûng caùo veà uy tín vaø nhöõng lôïi theá cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông vôùi khaùch haøng v.v… - Phaùt haønh theû VIP, theû khaùch haøng thaân thieát cho khaùch haøng ñeå thu huùt nguoàn voán töø moïi taàng lôùp daân cö. 3.3.3. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp söû duïng voán : Öu tieân taøi trôï cho lónh vöïc saûn xuaát kinh doanh xuaát nhaäp khaåu ñeå thu huùt nguoàn voán ngoaïi teä vaø phí dòch vuï thanh toaùn quoác teá . Ñaït möùc taêng tröôûng cao caû veà tín duïng ngaén haïn; laãn trung, daøi haïn. Ña daïng hoaù caùc loaïi hình söû duïng voán. Phöông chaâm söû duïng voán cuûa VCBTT töø nay ñeán naêm 2010 laø: Ñaàu tö tín duïng gaén lieàn vôùi ñònh höôùng phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Thöïc hieän phöông chaâm ñaàu tö ñuùng höôùng ñaït hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi cao.Thöïc hieän vöøa baùn buoân vöøa baùn leû nhöng taäp trung môû roäng baùn leû ñeå phaân taùn ruûi ro. Môû roäng ñaàu tö ñi lieàn vôùi naâng cao chaát löôïng tín duïng ñeå ñaûm baûo an toaøn voán cho ngaân haøng. Giaûi quyeát veà cô baûn vaán ñeà taøi saûn theá chaáp, taøi saûn xieát nôï, nôï khoù ñoøi v.v… ñeå giaûi phoùng toái ña Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 79 nguoàn voán cho ñaàu tö tín duïng. Muoán vaäy, chính saùch ñaàu tö tín duïng cuûa VCBTT trong thôøi gian tôùi laø chuû ñoäng tích cöïc tìm kieám caùc döï aùn khaû thi, hieäu quaû ñeå môû roäng ñaàu tö tín duïng, öu tieân ñaàu tö cho caùc lónh vöïc quan troïng cuûa neàn kinh teá, caùc ngaønh saûn xuaát cheá bieán haøng hoaù xuaát khaåu (thuyû saûn, löông thöïc, caây coâng nghieäp xuaát khaåu… ) - Coù chính saùch laõi suaát, phí dòch vuï linh hoaït haáp daãn ñeå caïnh tranh vôùi caùc ngaân haøng khaùc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi ñi vay, caûi tieán thuû tuïc, quy trình nghieäp vuï, ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng tö vaán nghieäp vuï , thoâng tin thò tröôøng cho khaùch haøng. - Môû roäng tín duïng ñi lieàn vôùi cuûng coá vaø naâng cao hieäu quaû, chaát löôïng tín duïng. Kieân quyeát xöû lyù nôï quaù haïn baêng nhieàu bieän phaùp: Ñoøi nôï tröïc tieáp töø caùc chuû ñaàu tö, khôûi kieän tröôùc phaùp luaät, baùn TS theá chaáp thu hoái nôï..vv…Phaán ñaáu ñeán naêm 2010 giaûm tyû leä nôï quaù haïn xuoáng döôùi 5%. - Daønh moät löôïng voán thoaû ñaùng ñaàu tö trung, daøi haïn cho caùc döï aùn coù coâng ngheä tieân tieán, coù vai troø quan troïng trong neàn kinh teá quoác daân (ñieän löïc, haøng khoâng, böu ñieän, daàu khí…). - Tieáp tuïc môû roäng vaø ña daïng hoaù caùc hình thöùc ñaàu tö. Beân caïnh loaïi hình cho vay truyeàn thoáng, seõ môû roäng caùc nghieäp vuï thueâ mua taøi chính, bao thanh toaùn (Factoring), lieân doanh lieân keát, mua coå phaàn, ñaáu thaàu traùi phieáu kho baïc, ñaàu tö chöùng khoaùn, taøi trôï xuaát khaåu, ..vv…Ñaëc bieät laø thò tröôøng theû tín duïng, cho vay traû goùp , cho vay tieâu duøng . VCBTT ñang aùp duïng thí ñieåm cho vay mua nhaø vôùi thôøi haïn töông ñoái daøi ( 15 naêm ) vaø aùp duïng chính saùch öu ñaõi laõi suaát cho vay mua oâ toâ. Neàn Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 80 kinh teá cuûa ta ñang treân ñaø taêng tröôûng vaø phaùt trieån, nhu caàu tieâu duøng cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng cao laø thò tröôøng toát cho caùc NH môû roäng tín duïng baùn leû. Tín duïng baùn leû seõ giuùp caùc NH phaân taùn ruûi ro moät caùch hieäu quaû. - Ña daïng hoaù caùc hình thöùc ñaàu tö gaén lieàn vôùi vieäc aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät trong quaûn lyù, kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng tín duïng, quaûn lyù voán vay, thaåm ñònh döï aùn, ñaùnh giaù ruûi ro tín duïng v.v… - Môû roäng tín duïng ñi lieàn vôùi vieäc cuûng coá vaø naâng cao hieäu quaû, chaát löôïng tín duïng, ñaûm baûo khaû naêng thu hoài voán, giaûm daàn tyû leä nôï quaù haïn, nôï khoù ñoøi xuoáng tyû leä cho pheùp. Coù caùc giaûi phaùp veà khai thaùc taøi saûn xieát nôï, xöû lyù nôï khoù ñoøi, keå caû caùc giaûp phaùp khoanh nôï, xin caáp buø … nhaèm thu daàn voán veà cho ngaân haøng. Taêng cöôøng cô cheá thoâng tin tín duïng, naém chaéc tình tình saûn xuaát, kinh doanh cuûa doanh nghieäp vay voán ngaân haøng, tình hình bieán ñoäng cuûa thò tröôøng, döï ñoaùn kòp thôøi chính xaùc nhöõng nhaân toá taùc ñoäng ñeán saûn xuaát, kinh doanh, tình hình thò tröôøng taøi chính trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc ñeå chuû ñoäng tö vaán cho doanh nghieäp thaùo gôõ khoù khaên, söû duïng voán vay coù hieäu quaû hôn. - Xaây döïng, hoaøn thieän ñoäi nguõ caùn boä tín duïng, caùn boä thaåm ñònh döï aùn coù trình ñoä chuyeân moân cao, phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, ngoaïi ngöõ gioûi, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån hoaït ñoäng tín duïng trong nöôùc vaø hoaït ñoäng treân thò tröôøng taøi chính – tieàn teä quoác teá. Haøng naêm, phaûi boá trí ñuû soá löôïng caùn boä tín duïng cho caùc chi nhaùnh, ñaøo taïo laïi, taäp huaán nghieäp vuï tín duïng. Caùc chæ tieâu cuï theå caàn ñaït ñöôïc laø: - Phaán ñaáu möùc taêng dö nôï tín duïng haøng naêm töø 18% - 20% trôû leân. Duy trì vaø phaùt trieån tyû troïng ñaàu tö tín duïng vaøo kinh teá ñoái ngoaïi, phuïc Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 81 vuï xuaát nhaäp khaåu, vôùi tyû leä chieám khoaûng 50% - 60% toång dö nôï.Taêng tyû troïng ñaàu tö trung vaø daøi haïn töø 30% ñeán 40% toång dö nôï. 3.3.4. Chieán löôïc veà ña daïng hoaù saûn phaåm vaø dòch vuï: - Naâng cao chaát löôïng coâng taùc thanh toaùn quoác teá. Phaán ñaáu möùc taêng tröôûng veà khoái löôïng thanh toaùn quoác teá haøng naêm töø 10% trôû leân. Naâng cao thò phaàn thanh toaùn quoác teá cuûa VCBTT treân ñòa baøn thaønh phoá HCM vaøo caùc naêm tôùi. - Naâng cao chaát löôïng coâng taùc kinh doanh ngoaïi teä baèng caùch vöøa naâng cao trình ñoä kinh doanh cuûa nhaân vieân, vöøa laép ñaët caùc keânh thoâng tin toác ñoä cao ñeå theo kòp vôùi yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng kinh doanh ngoaïi teä voán ñem laïi raát nhieàu lôïi nhuaän neáu khinh doanh gioûi. Môû theâm caùc giao dòch tieàn teä vôùi khaùch haøng nhö : Swap, option.. laø nhöõng nghieäp vuï raát phoå bieán treân thò tröôøng tieàn teä quoác teá nhöng nöôùc ta laïi chöa phoå bieán. - Phaùt trieån heä thoáng ngaân haøng baùn leû (silverlake) theo höôùng hoaøn thieän heä thoáng töï ñoäng hoaù trong ngaân haøng. Caùc giao dòch chuyeån tieàn seõ ñöôïc töï ñoäng hoaù moät phaàn hoaëc toaøn boä. Caùc boä chöùng töø trong thanh toaùn quoác teá seõ ñöôïc scan vaø xöû lyù töï ñoäng..vv.. - Phaùt trieån heä thoáng card system baèng caùch ña daïng hoaù caùc loaïi theû: theû tín duïng, theû ghi nôï, theû lieân keát… - Giôùi thieäu caùc heä thoáng dòch vuï môùi: home banking, voice banking, kios banking, phone banking, internet banking cho khaùch haøng. - Hình thaønh heä thoáng ngaân haøng töï ñoäng: Maùy ATM khoâng chæ laøm chöùc naêng ruùt tieàn vaø thanh toaùn phí moät soá dòch vuï maø coøn laø maùy göûi tieàn töï ñoäng, maùy göûi thanh toaùn seùc töï ñoäng. Ñaây chính laø heä thoáng NH töï ñoäng khoâng caàn truï sôû, khoâng caàn nhaân vieân, tieát kieäm chi phí vaø hieäu quaû cao. 3.3.5.Giaûi phaùp ñoåi môùi coâng ngheä: - Tieâu chuaån hoaù vaø hieän ñaïi hoùa taát caû caùc nghieäp vuï ngaân haøng, ñaûm baûo khaû naêng hoøa nhaäp vôùi ngaân haøng quoác teá trong moïi lónh vöïc nhö cung caáp vaø tieáp nhaän xöû lyù thoâng tin ngaân haøng, thoâng tin thöông maïi vaø thoâng tin kinh teá. Ñoàng thôøi tham gia vaøo taát caû caùc thò tröôøng taøi chính lôùn trong khu vöïc. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï naøy, coù caùc giaûi phaùp sau: Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 82 - Tieâu chuaån hoaù Heä thoáng thoâng tin khaùch haøng bao goàm nhieàu nguoàn döõ lieäu khaùc nhau, hình thaønh ngaân haøng döõ lieäu phuïc vuï cho vieäc khai thaùc vôùi caùc muïc ñích khaùc nhau. - Veà heä thoáng maïng thoâng tin: Ñaàu tö naâng caáp heä thoáng hieän coù, tieán tôùi tieâu chuaån hoaù vaø vaø ñoàng boä chöông trình xöû lyù caùc nghieäp vuï ngaân haøng theo tieâu chuaån quoác teá vaø khu vöïc. - Töï ñoäng hoùa toái ña khaû naêng kieåm tra, kieåm soaùt baèng maùy vi tính. - Xaây döïng heä thoáng coù khaû naêng phaân tích vaø ñaùnh giaù moái quan heä khaùch haøng (Customer RelationShip Management) nhaèm löïa choïn caùc ñoái töôïng phuø hôïp trong vieäc ñöa ra nhöõng chính saùch huy ñoäng voán cuõng nhö ñaàu tö tín duïng hôïp lyù trong töøng thôøi kyø. Xaây döïng heä thoáng Marketing Ngaân haøng - Xaây döïng caùc heä thoáng coù khaû naêng phaân tích vaø ñöa ra caùc döï baùo veà khaû naêng phaùt trieån cuûa Taøi Saûn Nôï, Taøi Saûn Coù cuûa ngaân haøng - Xaây döïng caùc heä thoáng phaân tích vaø quaûn trò ruûi ro ngaân haøng bao goàm ruûi ro trong lónh vöïc thanh toaùn – thanh khoaûn, tín duïng, huy ñoäng voán, coâng ngheä … - Phoå caäp tin hoïc ôû möùc töông ñoái cao ñoái vôùi caùn boä NHNT - Taêng cöôøng veà soá löôïng, boài döôõng vaø naâng cao trình ñoä, ñaûm baûo cho löïc löôïng naøy coù ñuû khaû naêng tieáp quaûn, vaän haønh, baûo döôõng vaø phaùt trieån môùi caùc chöông trình trong phaïm vi giôùi haïn. Toùm laïi, tôùi naêm 2010 trong lónh vöïc coâng ngheä, Ngaân haøng Ngoaïi thöông seõ ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu cuûa coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh vaø nghieäp vuï ngaân haøng ngang taàm vôùi caùc ngaân haøng tieán tieán trong khu vöïc, ñaûm baûo giöõ vò trí haøng daàu trong lónh vöïc phaùt trieån coâng ngheä ngaân haøng ôû Vieät Nam. 3.4. Moät soá kieán nghò: Ñeå chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñaõ neâu treân ñöôïc thöïc thi moät caùch hieäu quaû, VCBTT, cuõng nhö heä thoáng NHTM noùi chung raát caàn moät cô cheá chính saùch cuûa Nhaø nöôùc vaø Ngaân haøng Nhaø nöôùc TW nhö moät haønh lang phaùp lyù ñaûm baûo an toaøn cho hoaït ñoäng cuûa 1 Ngaân haøng. Cuï theå nhö sau: 3.4.1. Nhöõng kieán nghò coù tính chaát vó moâ: ¾ Nhanh choùng soaïn thaûo vaø ban haønh luaät thöông phieáu: Nhö chuùng ta ñaõ bieát thöông phieáu laø moät coâng cuï thanh toaùn vaø coâng cuï tín duïng raát linh hoaït vôùi ñaëc ñieåm khaû naêng thanh toaùn nhanh. Hieän nay caùc vaên baûn phaùp luaät quy ñònh veà thöông phieáu naøy chæ döôùi hình thöùc laø Phaùp leänh Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 83 thöông phieáu maø chöa ban haønh Luaät thöông phieáu. Thöïc teá loaïi hình thöông phieáu naøy chöa ñöôïc phaùt trieån; trong khi ñaây laø moät nhu caàu thanh toaùn vaø tín duïng raát caàn thieát trong quan heä giao dòch mua baùn giöõa vaø khaû naêng chuyeån ñoåi voán cuûa caùc doanh nghieäp.Theo phaùp leänh thöông phieáu soá 17/1999/PL- UBTVQH10 ngaøy 24/12/1999 taïi ñieàu 3 ñònh nghóa hoái phieáu laø chöùng chæ coù giaù do ngöôøi kyù xaùc laäp, yeâu caàu ngöôøi bò kyù phaùt thanh toaùn khoâng ñieàu kieän moät soá tieàn xaùc ñònh khi coù yeâu caàu hoaëc vaøo moät thôøi gian nhaát ñònh trong töông lai cho ngöôøi thuï höôûng. Nhö vaäy, noäi dung naøy ñöôïc hieåu hoái phieáu laø moät chöùng chæ ñoøi tieàn chaéc chaén phaûi do ngöôøi baùn haøng hoaëc ngöôøi cung öùng dòch vuï kyù phaùt haønh. Nhöng taïi ñieàu 9.b cuûa nghò ñònh 32/2001/NÑ-CP ngaøy 5/7/2001 cuûa Chính phuû “Höôùng daãn chi tieát thi haønh Phaùp leänh thöông phieáu” laïi qui ñònh ngöôøi mua haøng hoaù, ngöôøi nhaän dòch vuï thöông maïi laäp, kyù phaùt haønh hoái phieáu vaø ñöôïc TCTD kyù chaáp nhaän cho vay ñeå thanh toaùn tieàn cho ngöôøi thuï höôûng. Qua noäi dung hai vaên baûn treân coù söï maâu thuaãn veà qui ñònh ngöôøi kyù phaùt haønh hoái phieáu.Töø thöïc teá treân, Quoác hoäi neân ban haønh Luaät thöông phieáu treân cô sôû khaéc phuïc, chónh söûa nhöõng toàn taïi vaøo taïo tính phaùp lyù cao hôn, ñoàng thôøi qui ñònh cuï theå, thoáng nhaát ngöôøi kyù phaùt haønh hoái phieáu, caùc qui ñònh khaùc veà thôøi haïn thanh toaùn, chaáp nhaän hoái phieáu. Trong khi chôø luaät thöông phieáu, NHNN caàn ban haønh thoâng tö höôùng daãn nghi ñònh 32 vaø caùc vaên baûn lieân quan tôùi caùc nghieäp vuï nhö quy cheá chieát khaáu, taùi chieát khaáu chöùng töø coù giaù, quy cheá caàm coá thöông phieáu… Boä taøi chính caàn nghieân cöuù ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn haïch toaùn vaø ghi cheùp theo doõi quaù trình phaùt haønh, chuyeån nhöôïng, thanh toaùn thöông phieáu trong caùc doanh nghieäp. Boä tö phaùp cuõng caàn nghieân cöuù ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn khi coù caùc vuï xeùt xöû, khieáu naïi, tranh chaáp veà thöông phieáu. Khi ñöôïc aùp duïng, thöông phieáu laø coâng cuï thanh toaùn, tín duïng môùi maø NH cung caáp cho khaùch haøng vaø cuõng laø coâng cuï thanh toaùn phoå bieán treân thò tröôøng quoác teá. ¾ Ban haønh luaät seùc: Theå thöùc thanh toaùn Seùc laø moät trong nhöõng theå thöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët quan troïng nhöng thöïc teá ôû Tp.Hoá Chí Minh, theå thöùc naøy chæ chieám tyû troïng döôùi 1% trong toång caùc phöông thöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët. Maëc duø theå thöùc thanh toaùn baèng seùc ñöôïc quy ñònh taïi Nghò ñònh 30/CP vaø thoâng tö 07/TT ñieàu chænh nhöng cuõng coøn moät soá vöôùng maéc. - Phaïm vi thanh toaùn haïn heïp, khoâng cho thanh toaùn khaùc heä thoáng, ngoaøi ñòa baøn tænh, thaønh phoá. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 84 - Thuû tuïc luaân chuyeån coøn chaäm do yeâu caàu ghi Nôï tröôùc ghi Coù sau. Tröôøng hôïp 2 ñôn vò mua baùn coù môû taøi khoaûn taïi 2 Ngaân haøng khaùc nhau thì theo quy ñònh phaûi chuyeån cho Ngaân haøng phuïc vuï beân baùn ghi Coù vaøo taøi khoaûn cuûa beân baùn. Töø ñoù laøm chaäm thôøi gian thanh toaùn, neân ít ñöôïc khaùch haøng söû duïng. - Thôøi gian hieäu löïc cuûa tôø seùc chæ coù 15 ngaøy raát ngaén so vôùi thoâng leä ôû caùc nöôùc laø 6 thaùng hoaëc moät naêm … Kieán nghò: Chính phuû xem xeùt ñieàu chænh caùc noäi dung veà thanh toaùn seùc, treân cô sôû ñoù ban haønh luaät ñeå taïo tính chaát phaùp lyù cao hôn ñeå caùc ngaân haøng ñaåy maïnh phaùt trieån caùc hình thöùc thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët naøy taïo nhieàu tieän ích cho khaùch haøng. ¾ Môû roäng thanh toaùn ñieän töû: Maëc duø nhaø nöôùc ñaõ ban haønh nhieàu vaên baûn phaùp quy veà thanh toaùn ñieän töû qua NH nhö : QÑ soá 83/ NH-QÑ cuûa Thoáng ñoác NHNN veà thanh toaùn ñieän töû lieân NH; QÑ soá 308/ NH-QÑ veà quy cheá laäp, söû duïng, kieåm soaùt, xöû lyù, baûoquaûn vaø löu tröõ chöùng töø ñieän töû cuûa caùc NH vaø TCTD; QÑ 353/1997/QÑ- NH2 veà quy cheá chuyeån tieàn ñieän töû…, nhöng hieän nay thanh toaùn ngaân haøng trong thöông maïi ñieän töû vaãn chöa phoå bieán. Nguyeân nhaân laø do thanh toaùn NH trong TMDT lieân quan tôùi coâng ngheä cao, kyõ thuaät hieän ñaïi, nhieàu vaán ñeà phaùp lyù lieân quan. Do ñoù, NHNN phaûi laø ñaàu moái thanh toaùn buø tröø toaøn quoác, xaây döïng heä thoáng thanh toaùn trung taâm quoác gia vaø keát noái vôùi heä thoáng thanh toaùn cuûa quoác teá. Ñoái vôùi quoác hoäi, caàn sôùm ban haønh luaät giao dòch ñieän töû nhaèm taïo cô sôû phaùp lyù cho caùc TCTD phaùt trieån dòch vuï NH ñieän töû. Theo ñoù,moät soá vaán ñeà ñaët ra phaûi giaûi quyeát nhö : chöõ kyù ñieän töû seõ do cô quan naøo caáp, cô quan naøo giaùm saùt? ; tính baûo maät an toaøn; quyeàn vaø traùch nhieäm cuûa caùc bean tham gia giao dòch ñieän töû..vv… ¾ ÖÙng duïng coâng ngheä trong phaùt trieån caùc dòch vuï ngaân haøng: - NHNN caàn coù chính saùch hoã trôï veà maët kyõ thuaät nhö : tö vaán, thoâng tin veà coâng ngheä, tình hình vaø ñònh höôùng phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin trong hoaït ñoäng NH, taïo ñieàu kieän hôn nöõa ñeå caùc NHTM tieáp can caùc nguoàn voán töø cac toå chöùc taøi chính nöôùc ngoaøi. - Ñoái vôùi boä taøi chính, xem xeùt giaûm thueá nhaäp khaåu caùc thieát bò coâng ngheä öùng duïng trong hoaït ñoäng NH, taïo ñieàu kieän ñaåy nhanh hieän ñaïi hoaù heä thoáng thanh toaùn ñeå theo kòp caùc nöôùc trong khu vöïc vaø theá giôùi. ¾ Veà hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi: Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 85 Nhaø nöôùc caàn taïo moâi tröôøng vaø ñieàu kieän phaùp lyù thuaän lôïi cho hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa caùc Ngaân haøng Thöông maïi. - Ñoái vôùi chính phuû : ñaåy nhanh tieán trình coå phaàn hoaù ñeå taêng haøng hoaù cho thò tröôøng chöùng khoùan, taïo ñieàu kieän cho caùc NHTM coù nhieàu cô hoäi löïa choïn trong hoaït ñoäng ñaàu tö, phaân taùn ruûi ro. Nhaø nöôùc caàn ban haønh caùc quy ñònh phaùp lyù veà haïch toaùn keá toaùn, kieåm toaùn, coâng boá thoâng tin ñaûm baûo chính xaùc minh baïch; Coù quy ñònh roõ raøng thoáng nhaát veà vieäc ñaùnh thueá thu nhaäp töø vieäc mua traùi phieáu chính phuû vaø quy ñònh veà chieát khaáu, taùi chieát khaáu ñeå naâng cao tính thanh khoaûn cuûa traùi phieáu chính phuû. - Ñoái vôùi NHNN: Boå xung caùc quy ñònh veà toå chöùc theo doõi, ñaùnh giaù taøi saûn ñaàu tö, döï phoøng giaûm giaù.. ñeå NHTM coù theå xaùc ñònh hieäu quaû kinh doanh töø hoaït ñoäng naøy phuø hôïp vôùi töøng NHTM. ¾ Veà naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro cho caùc NHTM Vieät Nam - Ñeà nghò NHNN phoái hôïp caùc boä ngaønh hoaøn thieän heä thoáng keá toaùn theo chuaån möïc keá toaùn quoác teá ( IAS ), taäp huaán vaø phoå bieán nhöõng nguyeân taéc cô baûn veà giaùm saùt hieäu quaû hoaït ñoäng ngaân haøng do uyû ban Basel ban haønh. Thaønh laäp heä thoáng caûnh baùo sôùm nhöõng tieàm aån trong hoaït ñoäng cuûa TCTD. - Sôùm trình chính phuû ban haønh phaùp leänh veà quaûn lyù ngoaïi hoái. ¾ Veà ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm: Ngaøy 10/03/2000 C.phuû ñaõ ban haønh nghò ñònh soá 08/2000/NÑ-CP veà ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm vaø 3 naêm sau, ngaøy 4-7-2003 Lieân boä Tö phaùp + taøi nguyeân moâi tröôøng coù thoâng tö lieân tòch soá 03/2003/TTLB/BTP-BTNMT höôùng daãn veà trình töï thuû tuïc ñaêng kyù vaø cung caáp thoâng tin veà theá chaáp, baûo laõnh baèng quyeàn söû duïng ñaát. Ñeå giaûm bôùt caùc thuû tuïc laøm cho vieäc ñaêng kyù theá chaáp ñöïôc thöïc hieän moät caùch thoâng thoaùng, thuaän tieän vaø chaët cheõ, moät soá quy ñònh trong thoâng tö caàn chænh söûa cho hôïp lyù hôn. Cuï theå: - Veà thuû tuïc ñaêng kyù theá chaáp neân thöïc hieän theo höôùng beân nhaän theá chaáp baûo laõnh laø ngöôøi thöïc hieän ñaêng kyù giao dich baûo ñaûm vaø khoâng neân keùo daøi 7 ngaøy laøm vieäc, chæ neân giaûi quyeát trong voøng 3 ngaøy laøm vieäc. - Neân boû quy ñònh hôïp ñoàng theá chaáp baûo laõnh phaûi coâng chöùng hoaëc ñaêng ky taïi UBND phöôøng. Hôïp ñoàng theá chaáp baûo laõnh chæ can ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm laø ñuû. Hôïp ñoàng theá chaáp can phaûi coâng chöùng khi noù baûo laõnh cho nhieàu nghóa vuï hoaëc khi caùc beân thoaû thuaän phaûi coâng chöùng. - Cô quan ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo khoâng ñöôïc ñôn phöông huyû boû ñaêng kyù khi phaùt hieän sai soùt maø phaûi thoâng baùo cho beân nhaän theá chaáp vaø chôø yù kieán phaûn hoài cuûa hoï. Vieäc huyû boû chæ ñöôïc thöïc hieän khi beân nhaän theá chaáp, trong thôøi gian quy ñònh khoâng coù yù kieán traû lôøi. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 86 - Trong maãu ñaêng kyù neân thieát keá theo nguyeân taéc chæ coù beân ñaêng kyù kyù göûi vaø nhö vaäy chæ coù ngöôøi ñaêng kyù phaûi keâ khai chöù khoâng phaûi caùc beân phaûi keâ khai vì thoâng tin ñaõ ñöôïc ghi chi tieát trong hôïp ñoâng ñaêng kyù theá chaáp theo maãu 14-15 maø caùc beân ñaõ kyù keát. 3.4.2. Kieán nghò ñoái vôùi HÑQT vaø Ban Ñieàu Haønh Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam: VCBTT laø chi nhaùnh tröïc thuoäc NHNT Vieät Nam, do ñoù, moïi chöông trình, moïi keá hoaïch vaø toå chöùc thöïc hieän ñeàu phaûi ñöôïc NHNT VN thoâng qua. Chieán löôïc phaùt trieån cuûa chi nhaùnh khoâng theå taùch rôøi chieán löôïc chung cuûa toaøn heä thoáng vaø toaøn ngaønh NH. Chính vì vaäy, ñeå nhöõng chieán löôïc vaø giaûi phaùp treân coù tính khaû thi cao. Chi nhaùnh caàn söï hoã trôï töø phía VCBTW veà moïi maët nhö : - Ngaân haøng Ngoaïi thöong Vieät Nam caàn coù nhöõng quy ñònh cuï theå veà cho vay mua nhaø traû goùp vôùi thôøi haïn daøi ( treân 15 naêm ) Hieän nay, quy ñònh toái ña laø 10 naêm. Caùc döï aùn naøo treân 10 naêm phaûi trình xin cô cheá rieâng maát raát nhieàu thôøi gian vaø thuû tuïc. - Nôùi roäng hôn cô cheá taøi chính cho chi nhaùnh nhö: quy ñònh veà quaûng caùo, tieáp thò, trang thieát bò trong laøm vieäc vaø giao dòch. Vieäc mua saém caùc thieát bò coâng ngheä hieän ñaïi vaø trích khaáu hao phaûi ñöôïc thöïc hieän trong toaøn heä thoáng . - Xaây döïng heä thoáng thoâng tin caûnh baùo sôùm trong heä thoáng veà caùc vaán ñeà dieãn bieán kinh teá -xaõ hoäi- chính trò vaø nhöõng vaán ñeà nhaïy caûm ñeå coù nhöõng giaûi phaùp ñoái phoù kòp thôøi , giaûm thieåu ruûi ro. - Caûi caùch cheá ñoä tieàn löông vaø chi tieâu , moät vaán ñeà cô baûn ñang gaây ra hieän töôïng chaûy maùu chaát xaùm cuûa caùc NHTM QD. So vôùi caùc NHTM coå phaàn vaø NH nöôùc ngoaøi, löông cuûa CBCNV trong caùc NHQD hieän nay quaù thaáp. Ñieàu naøy seõ daãn ñeán haäu quaû laø chuùng ta khoâng giöõ ñöôïc nhaân vieân gioûi, khoâng coù ñoäng löïc laøm vieäc vaø coáng hieán heát mình cho söï thaønh baïi cuûa ngaân haøng. - Nhanh choùng thöïc hieän tieán trình coå phaàn hoaù theo chæ thò cuûa chính phuû vaø yeâu caàu cuûa hoäi nhaäp kinh teá trong ngaønh ngaân haøng. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 87 KEÁT LUAÄN Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá, heä thoáng ngaân haøng ñang ñoåi môùi veà moïi maët ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ñaát nöôùc trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá. Chi nhaùnh ngaân haøng ngoaïi thöông Taân thuaän cuõng ñang trong quaù trình kieän toaøn veà toå chöùc, ña daïng hoaù caùc maët hoaït ñoäng nghieäp vuï, môû roäng baùn leû vôùi quy moâ vaø chaát löôïng ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. Toâi hy voïng nhöõng giaûi phaùp ñeà ra trong luaän vaên naøy seõ goùp phaàn ñöa VCBTT trôû thaønh moät trong nhöõng chi nhaùnh daãn ñaàu trong heä thoáng VCB. Theo thoâng baùo cuûa VCBTW, baét ñaàu töø thaùng 11/2005, phoøng tín duïng cuûa chi nhaùnh seõ ñöôïc taùch thaønh 3 phoøng : phoøng khaùch haøng, phoøng taùc nghieäp vaø phoøng quaûn lyù ruûi ro do 3 thaønh vieân ban giaùm ñoác chi nhaùnh phu traùch. Nhö vaäy, moïi khoaûn vay seõ ñöôïc ñaùnh giaù khaùch quan hôn tröôùc khi giaûi ngaân, ñoù cuõng laø giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng vaø duy trì oån ñònh phaùt trieån cuûa Ngaân haøng Ngoaïi thöông noùi chung vaø chi nhaùnh Taân Thuaän noùi rieâng. Vì trình ñoä coøn haïn cheá, baøi luaän vaên khoù traùnh khoûi thieáu soùt. Kính mong Quyù Thaày Coâ, caùc anh chò trong cô quan ñôn vò goùp yù, giuùp toâi hoaøn thaønh toát nhieäm vuï hoïc taäp vaø nghieân cöùu. Xin chaân thaønh caûm ôn! Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 88 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. TH.S Traàn Thaønh Quaûng (2005), Baøn veà hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa caùc NHTM, Thò tröôøng taøi chính tieàn teä, 1-7-2005 2. Tröông ñình Song (2005), Trao ñoåi moät soá vaán ñeà cuûa döï thaûo phaùp leänh ngoaïi hoái, Thò tröôøng taøi chính tieàn teä, 1-7-2005. 3. Coâng vaên soá 74/NHNN- CSTT, ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam, ngaøy 11-5-2005 veà keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 5 naêm 2006-2010 trong lónh vöïc ngaân haøng. 4. Quyeát ñònh soá 663/QÑ-NHNN ngaøy 26-6-2003 veà keá hoaïch hoäi nhaäp kinh teá quoác teá ngaønh ngaân haøng. 5. Coâng vaên soá 489/CKPT-PKH ngaøy 21-9-2005 cuûa vuï chieán löôïc phaùt trieån ngaân haøng, Baùo caùo keát quaû hoäi thaûo khoa hoïc “ Naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro cuûa caùc NHTM Vieät Nam. 6. TS. Phaïm vaên Tính(2004), Moät soá yù kieán veà ñaêng kyù giao dòch baûo ñaûm, Taïp chí ngaân haøng, 2/2004. 7. Coâng vaên soá 203/NHNN-CSTT ngaøy 16-3-2005 veà chöông trình haønh ñoäng cuûa ngaønh ngaân haøng thöïc hieän chæ thò soá 49/2004/CT-TTG cuûa thuû töôùng chính phuû veà phaùt trieån dòch vvuï trong keá hoaïch 50naêm 2006-2010. 8. Nguyeãn vaên Duõng, (2005), Hieän ñaïi hoaù heä thoáng thanh toaùn qua ngaân haøng treân ñòa baøn thaønh phoá HCM, Taïp chí ñaøo taïo khoa hoïc Ngaân haøng, soá 7/2005 9. Luaät ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät nam (2004), nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia. 10. Luaät caùc toå chöùc tín duïng (2004), nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia. 11. TS Leâ quoác Lyù, (2005), Chính saùch tieàn teä- tín duïng cuûa Vieät Nam töø nay ñeán naêm 2010, Moät soá vaán ñeà cô baûn veà taøi chính tieàn teä cuûa VN giai ñoaïn 2000-2010, nhaø xuaát baûn thoáng keâ. 12. Vuõ Hoaøi Chang, (2005), Ñaùnh giaù khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi VN tröôùc xu theá hoäi nhaäp quoác teá, Moät soá vaán ñeà cô baûn veà taøi chính tieàn teä cuûa VN giai ñoaïn 2000-2010, nhaø xuaát baûn thoáng keâ. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010 89 13. Kyû yeáu hoäi thaûo khoa hoïc (2003), nhöõng thaùch thöùc cuûa NHTM VN trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá, Vieän nghieân cöùu khoa hoïc NH. 14. PGS.TS Mai vaên baïn, (2005), Thanh toaùn ngaân haøng trong thöông maïi ñieän töû ñeán naêm 2010, Kyû yeáu caùc coâng trình nghieân cöuù khoa hoïc ngaønh ngaân haøng, nhaø xuaát baûn thoáng keâ. 15. Giaoù trình Tieàn teä ngaân haøng (2004) nhaø xuaát baûn thoáng keâ, PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn chuû bieân. 16. Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng kinh doanh naêm 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 cuûa ngaân haøng ngoaïi thöông Taân thuaän. 17. Traàn ngoïc Minh ( 2002), Hoaøn thieän moâi tröôøng phaùp lyù cho hoaït ñoäng ngaân haøng Vieät nam trong ñieàu kieän thöïc hieän hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ vaø hoäi nhaäp quoác teá, Nhaø xuaát baûn thoáng keâ. 18. Traàn Ngoïc Sôn (2005), Veà hoaït ñoäng marketing cuûa caùc NHTM ôû nöôùc ta hieän nay, Taïp chí ngaân haøng thaùng 6/ 2005. 19. TS. Nguyeãn ñöùc Thaûo, (2005), Phaùt trieån dòch vuï ngaân haøng Vieät Nam trong tieán trình hoäi nhaäp kinh teá Quoác teá, Taïp chí khoa hoïc vaø ñaøo taïo ngaân haøng soá 6. 20. TS. Nguyeãn Ñaïi Lai, (2005), Naâng cao naêng löïc quaûn trò ruûi ro cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam, Taïp chí ngaân haøng thaùng 9/ 2005. Chieán löôïc vaø giaûi phaùp ñeå phaùt trieån Vietcombank Taân Thuaän ñeán naêm 2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChiến lược và giải pháp để phát triển Vietcombank Tân Thuận đến năm 2010.pdf
Luận văn liên quan