Đề tài Chủ nghĩa xã hội gia đình

Gia đình là một môi trường quen thuộc với hầu hết mọi người. Đó là lĩnh vực mà ai cũng có thể tham gia với tư cách là người trong cuộc. Mặt khác, đó cũng là lĩnh vực kinh tế, phong phú, phức tạp, đầy mâu thuẫn và biến động.

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/04/2013 | Lượt xem: 2504 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chủ nghĩa xã hội gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ề ế ể mu n làm gì thì làm. N p s ng vô tr t t , b a bãi c a các thành viên số ế ố ậ ự ừ ủ ẽ phá v s hòa thu n, êm m c a gia đình.ỡ ự ậ ấ ủ Vì v y, không nên hi u l m là đ cao t do dân ch trong gia đình đ ngậ ể ầ ề ự ủ ồ nghĩa v i không có ng i làm ch . Trái l i, nh t thi t ph i có ng i lãnhớ ườ ủ ạ ấ ế ả ườ đ o đ c đ m i huy đ ng đ c ý chí, s c l c, s đoàn k t c a các thànhạ ứ ộ ớ ộ ượ ứ ự ự ế ủ viên cho m c đích chung là xây d ng s b n v ng, m no, h nh phúc c aụ ự ự ề ữ ấ ạ ủ gia đình. 3.4 V m i quan h bình đ ng, dân ch gi a v và ch ng, gi a cha mề ố ệ ẳ ủ ữ ợ ồ ữ ẹ trong trách nhi m nuôi d y con cái. Ng i m ngày nay ph n l n đi làmệ ạ ườ ẹ ầ ớ ki m ti n nuôi con cái nh ng i cha. Đ ng th i, ng i m th ng ph iế ề ư ườ ồ ờ ườ ẹ ườ ả làm nhi u vi c n i tr gia đình, chăm sóc con cái, đ c bi t lúc con cònề ệ ộ ợ ặ ệ nh tu i.ỏ ổ Cách đ i x bình đ ng, dân ch gi a v và ch ng là yêu c u c a th i đ i,ố ử ẳ ủ ữ ợ ồ ầ ủ ờ ạ đ ng th i là tâm g ng hàng ngày di n ra tr c m t con cái. C n t oồ ờ ươ ễ ướ ắ ầ ạ đi u ki n đ con cái bi t n, th ng yêu, g n gũi c cha và m . Nhi uề ệ ể ế ơ ươ ầ ả ẹ ề gia đình, do thái đ không đúng c a ng i cha khi n con cái yêu th ngộ ủ ườ ế ươ m , mà r t s cha. Chúng tìm th y s che ch ng i m , mà khôngẹ ấ ợ ấ ự ở ở ườ ẹ ph i ng i cha hay ng c l i. Cũng có nh ng gia đình do s đ i xả ở ườ ượ ạ ữ ự ố ử không bình đ ng gi a các con, đ c bi t gi a con trai và con gái, con c vàẳ ữ ặ ệ ữ ả con út cũng đ l i nh ng n t ng không t t đ i v i con cái, s so đo tể ạ ữ ấ ượ ố ố ớ ự ị n nh và ghen ghét gi a anh em v i nhau ngay trong m t gia đình. Đó là l iạ ữ ớ ộ ỗ t i cha m .ạ ẹ 3.5 Ch nghĩa cá nhân ích k đang phát tri n trong quan h v ch ng,ủ ỷ ể ệ ợ ồ d n đ n s không n đ nh và thi u b n v ng c a nhi u cu c hôn nhân,ẫ ế ự ổ ị ế ề ữ ủ ề ộ nh h ng đ n m i quan h gi a cha m và con cái.ả ưở ế ố ệ ữ ẹ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 10 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ Quy n t do ly hôn ngày nay đ c pháp lu t th a nh n và kh ng đ nh rõề ự ượ ậ ừ ậ ẳ ị ràng. Nhi u cu c ly hôn là chính đáng và c n thi t. Nh ng khi ch nghĩaề ộ ầ ế ư ủ cá nhân ích k c u ng i ch ng hay ng i v phát tri n m t s giaỷ ả ườ ồ ườ ợ ể ở ộ ố đình, lòng t ái, sĩ di n cá nhân tăng nên, không gì kìm hãm n i đã đã d nự ệ ổ ẫ đ n nh ng v ly hôn v i vã. H có quan ni m l ch l c, đòi h i h nh phúcế ữ ụ ỗ ọ ệ ệ ạ ỏ ạ cá nhân ph i đ c b o đ m. Th c ra cái g i là h nh phúc riêng t m tả ượ ả ả ự ọ ạ ư ộ mình mình h ng th , không có ng i th hai, th ba cùng chia s thì li uưở ụ ườ ứ ứ ẻ ệ có c m nh n đ c giá trj c a h nh phúc đó không? Tr khi đó là s th aả ậ ượ ủ ạ ừ ự ỏ mãn cá nhân c a m t thú vui v t ch t ích k , nh m n; còn nói đ n h nhủ ộ ậ ấ ỷ ỏ ọ ế ạ phúc, tình yêu, tình c m liên quan đ n cu c s ng gia đình thì c n có sả ế ộ ố ầ ự chia s h nh phúc đó v i ng i khác, là ch ng, là v , là con cái thì m iẻ ạ ớ ườ ồ ợ ớ t n h ng đ c cái g i là h nh phúc cá nhân. Đ c bi t, khi h nh phúc cáậ ưở ượ ọ ạ ặ ệ ạ nhân c a m t ng i l i đ c xây d ng trên s đau kh c a ng i khác,ủ ộ ườ ạ ượ ự ự ổ ủ ườ gây thi t thòi cho ng i khác, ví nh các v ly hôn đ u có liên quan đ nệ ườ ư ụ ề ế s ph n con cái. Chúng có m t t ng lai phát tri n m m t, không thu nố ậ ộ ươ ể ờ ị ậ l i nh các tr em khác.ợ ư ẻ a/ Khi các c p v ch ng đã ly hôn thì n y sinh nhi u quan h ph c t pặ ợ ồ ả ề ệ ứ ạ m i gi a cha m và con cái.ớ ữ ẹ Gia đình sau ly hôn, con s ng v i cha thì không có m , n u s ng v i mố ớ ẹ ế ố ớ ẹ thì không có cha. Chúng l n lên thi u s săn sóc c a ng i cha ho cớ ế ự ủ ườ ặ ng i m và đó là m t s thi u h t to l n.ườ ẹ ộ ự ế ụ ớ Tr c tình tr ng quá nhi u c p v ch ng ly hôn, ph ng Tây ng i taướ ạ ề ặ ợ ồ ở ươ ườ đã kh ng đ nh (và đ c pháp lu t ng h ) r ng, cha m có th c t đ tẳ ị ượ ậ ủ ộ ằ ẹ ể ắ ứ quan h v ch ng, nh ng quan h gi a cha m và con cái t n t i c đ iệ ợ ồ ư ệ ữ ẹ ồ ạ ả ờ không th v t b đ c. Cha m đã chia tay nhau nh ng v n ph i có tráchể ứ ỏ ượ ẹ ư ẫ ả nhi m nuôi d y, săn sóc con, v n là b , là m c a các con.ệ ạ ẫ ố ẹ ủ n c ta, sau nh ng v ly hôn, nhi u đôi v ch ng đã không th cỞ ướ ữ ụ ề ợ ồ ự hi n đi u nói trên. Có ng i b ch g i cho con s ti n ph c p hàngệ ề ườ ố ỉ ử ố ề ụ ấ tháng đã t cho là t t l m r i. Nhi u ông b khác còn đi bi t tăm khôngự ố ắ ồ ề ố ệ đoái hoài đ n con cái sau ly hôn. Có ng i m , sau ly hôn, l i không ch pế ườ ẹ ạ ấ nh n s săn sóc c a ng i b đ i v i con cái mà gây khó khăn, tr ng i.ậ ự ủ ườ ố ố ớ ở ạ Trong khi đó, quy n c a tr em ph i đ c c b l n m săn sóc, yêuề ủ ẻ ả ượ ả ố ẫ ẹ th ng, m c dù h đã chia tay nhau. Thi t nghĩ r ng c n có s nh c nh ,ươ ặ ọ ế ằ ầ ự ắ ở giáo d c các c p v ch ng sau ly hôn.ụ ặ ợ ồ b/ Các v ly hôn tăng, đ ng th i các v tái hôn cũng nhi u. Trong cácụ ồ ờ ụ ề gia đình tái k t hôn l i n y sinh nhi u quan h ph c t p m i gi a cácế ạ ả ề ệ ứ ạ ớ ữ thành viên gia đình, nh gi a b d ng v i con riêng c a v , gi a mư ữ ố ượ ớ ủ ợ ữ ẹ gh v i con riêng c a ch ng, gi a các con có ngu n g c cha m khácẻ ớ ủ ồ ữ ồ ố ẹ nhau. Gi a anh em không cùng cha, cùng m d có s so đo, t n nh.ữ ẹ ễ ự ị ạ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 11 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ Nh ng quan h gia đình r t ph c t p, t nh . Nh ng ng i ch gia đìnhữ ệ ấ ứ ạ ế ị ữ ườ ủ n u không bi t cách x lý, không chú ý giáo d c con cái thì luôn x y raế ế ử ụ ả mâu thu n, đ u đ c cu c s ng chung c a gia đình. Đã có nh ng c p vẫ ầ ộ ộ ố ủ ữ ặ ợ ch ng tái k t hôn sau l i xin ly hôn đ anh và con anh đi m t đ ng, tôi vàồ ế ạ ể ộ ườ con tôi đi m t n o khác!ộ ẻ c/ Nh ng gia đình đ n thu n g m 2 th h nh ng con cái ch s ng v iữ ơ ầ ồ ế ệ ư ỉ ố ớ m ho c v i b . Ch y u là s ng v i m , vì ng i ph n góa th ngẹ ặ ớ ố ủ ế ố ớ ẹ ườ ụ ữ ườ không k t hôn l i, v y nuôi con. Còn nam gi i góa v l p gia đình l iế ạ ở ậ ớ ợ ậ ạ s m và t l cao h n so v i n góa ch ng.ớ ỷ ệ ơ ớ ữ ồ Có nh ng ng i ph n đi xin con vì không có kh năng l y ch ng,ữ ườ ụ ữ ả ấ ồ ho c nh ng ng i l có con sau nh ng cu c s ng chung t m b , ng iặ ữ ườ ỡ ữ ộ ố ạ ợ ườ đàn ông khi có con, b m c h …ỏ ặ ọ Thi uế cha hay thi u m đ u là m t s thi t thòi không th bù đ p đ iế ẹ ề ộ ự ệ ể ắ ố v i tr em, đ c bi t là trong vi c hình thành nhân cách toàn di n c aớ ẻ ặ ệ ệ ệ ủ chúng. Thi u cha, tr th y thi u s t tin, m nh d n. Thi u m , tr th yế ẻ ấ ế ự ự ạ ạ ế ẹ ẻ ấ cu c s ng khô khan, cô đ c và thi u tình m u t , s hi n t , d u dàng c aộ ố ộ ế ẫ ử ự ề ừ ị ủ ng i m .ườ ẹ 6. M i quan h c a con cái đ i v i cho m .ố ệ ủ ố ớ ẹ a/ Tôn tr ng quy n t do dân ch cá nhân là đi u lu t pháp b o v vàọ ề ự ủ ề ậ ả ệ đòi h i m i công dân ph i ch p hành, là m t nguyên t c xây d ng giaỏ ọ ả ấ ộ ắ ự đình hi n đ i n c ta. Nh ng s đòi h i v quy n, l i ích, t do cáệ ạ ở ướ ư ự ỏ ề ề ợ ự nhân c a con cái có tr ng h p đã b đ y lên thành ch nghĩa cá nhân íchủ ườ ợ ị ẩ ủ k , t s thi u hi u bi t, chín ch n c a tr , t vi c chúng nghe theo l iỷ ừ ự ế ể ế ắ ủ ẻ ừ ệ ờ b n bè thúc đ y, trong vi c h c hành, ch n ngh , vui ch i, đòi ti n chaạ ẩ ệ ọ ọ ề ơ ề m chi tiêu, đòi s m nh ng th đ t ti n…Đ c bi t là s lêu l ng, ch iẹ ắ ữ ứ ắ ề ặ ệ ự ổ ơ b i, l i h c, đi v i b n x u, sa vào các t n n xã h i. Vì v y, không thờ ườ ọ ớ ạ ấ ệ ạ ộ ậ ể có ch nghĩa t do tuy t đ i c a con cái s ng trong gia đình. Cha m c nủ ự ệ ố ủ ố ẹ ầ gi i thích, giáo d c cho con cái trong vi c x lý đúng m i quan h gi aả ụ ệ ử ố ệ ữ l i ích cá nhân và l i ích chung c a gia đình. L i ích, nguy n v ng cá nhânợ ợ ủ ợ ệ ọ chính đáng, không h i cho cái chung, c n đ c cha m chi u c và đápạ ầ ượ ẹ ế ố ng; Nh ng l i ích, phúc l i chung lâu dài, h p lý c a gia đình c n đ cứ ữ ợ ợ ợ ủ ầ ượ m i cá nhân xem tr ng và quan tâm góp s c.ỗ ọ ứ Nh ng ng i ch gia đình, cha và m ph i “c m cân n y m c” trongữ ườ ủ ẹ ả ầ ả ự vi c đi u ch nh, k t h p đúng đ n gi a l i ích cá nhân c a m i thành viênệ ề ỉ ế ợ ắ ữ ợ ủ ỗ v i l i ích chung c a gia đình. Đi u quan tr ng là cha m ph i th ng nh tớ ợ ủ ề ọ ẹ ả ố ấ ý ki n v i nhau trong v n đ này. H c n chú ý giáo d c con cái có ý th cế ớ ấ ề ọ ầ ụ ứ t giác và ch p nh n s c n thi t ph i quan tâm đ n l i ích c a gia đình,ự ấ ậ ự ầ ế ả ế ợ ủ khi đòi h i th a mãn quy n l i cá nhân c a mình, t vi c nh di n raỏ ỏ ề ợ ủ ừ ệ ỏ ễ hàng ngày mà không ch đ i v i vi c l n, tr ng đ i. Đi u này ph i trỉ ố ớ ệ ớ ọ ạ ề ả ở Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 12 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ thành n p suy nghĩ th ng tr c, vi c làm t nhiên c a m i thành viênế ườ ự ệ ự ủ ỗ trong gia đình. b/ V xu h ng con cái mu n tách kh i s ki m soát c a cha m ,ề ướ ố ỏ ự ể ủ ẹ m c dù còn đi h c, ch a tr ng thành. Đây là xu h ng b t ch c các giaặ ọ ư ưở ướ ắ ướ đình ph ng Tây. Con cái 15, 16 tu i đã thích cha m cho riêng, cha mươ ổ ẹ ở ẹ ph i thuê căn h riêng cho con s ng và cung c p tài chính đ chúng ănả ộ ố ấ ể h c, sinh ho t.ọ ạ Hi n nay, Vi t Nam, đã có m t s gia đình công ch c cao c p, nhàệ ở ệ ộ ố ứ ấ buôn giàu có thuê nh ng căn h riêng cho con cái , m c dù chúng cònữ ộ ở ặ đang h c hành, còn s ng ph thu c vào cha m v tài chính. Và, nhi uọ ố ụ ộ ẹ ề ề b c cha m đã b “s c” tr c nh ng s c , nh s sa sút đ o đ c, t cáchậ ẹ ị ố ướ ữ ự ố ư ự ạ ứ ư c a con cái khi chúng tr thành nh ng k h h ng, ch i b i và ph m t i.ủ ở ữ ẻ ư ỏ ơ ờ ạ ộ Th t ra, vi c thanh niên mu n s ng đ c l p, không s ng chung v i chaậ ệ ố ố ộ ậ ố ớ m cũng là đi u d hi u, vì chúng mu n t t ch c cu c s ng cá nhânẹ ề ễ ể ố ự ổ ứ ộ ố theo ý mình. Nh ng li u chúng đã đ b n lĩnh đ s ng riêng ch a, nh t làư ệ ủ ả ể ố ư ấ khi v n ti p t c ph thu c cha m v tài chính?ẫ ế ụ ụ ộ ẹ ề Hi n nay, xu h ng k t hôn, l p gia đình mu n khi n m t s con cáiệ ướ ế ậ ộ ế ộ ố tuy tr ng thành nh ng v n s ng v i cha m , ch a tách đ c khi ch aưở ư ẫ ố ớ ẹ ư ượ ư xây d ng cu c s ng gia đình riêng r , t ch .ự ộ ố ẽ ự ủ c/ Quá trình xã h i hóa tr em, đó là quá trình cá th hóa con ng i, hìnhộ ẻ ể ườ thành nhân cách cá nhân, hình thành cái tôi riêng bi t. Ngày nay, m t yêuệ ộ c u b c xúc đ t ra là ph i vun đ p cái tôi sáng t o, đ c l p suy nghĩ.ầ ứ ặ ả ắ ạ ộ ậ Tr c s đòi h i tăng lên c a quy n t quy t cá nhân, gia đình c n cướ ự ỏ ủ ề ự ế ầ ố g ng th a mãn trong đi u ki n cho phép, tuy theo l a tu i. B i vì, đi u đóắ ỏ ề ệ ứ ổ ở ề nh h ng đ n s hình thành đ u óc suy nghĩ đ c l p, sáng t o c a conả ưở ế ự ầ ộ ậ ạ ủ cái cũng nh lòng yêu th ng, tin c y c a chúng đ i v i cha m .ư ươ ậ ủ ố ớ ẹ Gia đình ngày nay đang đ ng tr c nh ng đòi h i ngày càng cao c aứ ướ ữ ỏ ủ con cái, do s phát tri n c a xã h i thông tin. Th i đ i ngày nay, có báoự ể ủ ộ ờ ạ chí c a tr em bên c nh báo chí c a ng i l n. Đ ng th i, ti vi, máy tínhủ ẻ ạ ủ ườ ớ ồ ờ đi n t , các ph ng ti n thông tin đ i chúng khác đã cung c p nhi uệ ử ươ ệ ạ ấ ề thông tin đa d ng cho các l a tu i. Tr em có th xem các lo i thông tin,ạ ứ ổ ẻ ể ạ các câu chuy n trên truy n hình nh ng i l n, d ng nh có s hòa l n,ệ ề ư ườ ớ ườ ư ự ẫ không còn s phân bi t gi a tu i tr và tu i tr ng thành. S bình đ ngự ệ ữ ổ ẻ ổ ưở ự ẳ trong các quan h xã h i đã nh h ng đ n s phân ph i bình đ ng vệ ộ ả ưở ế ư ố ẳ ề các thông tin. Đó là đi u các b c cha m c n l u ý trong vi c giáo d c conề ậ ẹ ầ ư ệ ụ cái. Thách th c l n nh t đ i v i gia đình Vi t Nam trong nh ng năm đ uứ ớ ấ ố ớ ệ ữ ầ c a th k XXI là cùng v i vi c ti p thu nh ng giá tr nhân văn m i trongủ ế ỷ ớ ệ ế ữ ị ớ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 13 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ xu th h i nh p v i c ng đ ng qu c t , đ ng th i v n ph i gi đ c b nế ộ ậ ớ ộ ồ ố ế ồ ờ ẫ ả ữ ượ ả s c văn hoá dân t c và phát huy nh ng giá tr truy n th ng t t đ p c aắ ộ ữ ị ề ố ố ẹ ủ gia đình Vi t Nam, t o đi u ki n cho s n đ nh và phát tri n lâu dài c aệ ạ ề ệ ự ổ ị ể ủ đ t n c.ấ ướ Nhân dân Vi t Nam v n có truy n th ng hi u h c, c n cù, lao đ ngệ ố ề ố ế ọ ầ ộ sáng t o bi t duy trì, phát huy giá tr văn hoá dân t c và ti p thu các giáạ ế ị ộ ế tr ti n b . Nh ng tài s n tinh th n đó luôn t n t i trong m i gia đình,ị ế ộ ữ ả ầ ồ ạ ỗ m i c ng đ ng dân c và là th m nh c a gia đình trong vi c giáo d cỗ ộ ồ ư ế ạ ủ ệ ụ th h t ng lai nh m t o m t không gian văn hoá lành m nh, ngăn ch nế ệ ươ ằ ạ ộ ạ ặ các t n n nh m b o v các thành viên gia đình tr c nh ng bi n đ ngệ ạ ằ ả ệ ướ ữ ế ộ c a xã h i trong xu th h i nh p qu c t . K t h p truy n th ng quý báuủ ộ ế ộ ậ ố ế ế ợ ề ố đó v i nh ng ch tr ng, chính sách đúng đ n c a Đ ng và Nhà n c,ớ ữ ủ ươ ắ ủ ả ướ chúng ta hoàn toàn có th tin t ng v m t t ng lai t t đ p c a gia đìnhể ưở ề ộ ươ ố ẹ ủ Vi t Nam.ệ III.Chính sách pháp lu t c a Đ ng và Nhà n c và đ nh h ng vậ ủ ả ướ ị ướ ề gia đình Vi t trên con đ ng ti n lên mô hình Ch nghĩa Xã h iệ ườ ế ủ ộ 1. S quan tâm c a Đ ng và Nhà n c v v n đ gia đìnhự ủ ả ướ ề ấ ề Phái nói là t khi n c ta b c vào th i kìừ ướ ướ ờ đ i m i,kinh t th tr ng đãổ ớ ế ị ườ đánh th c m i ti m năng, kh i d y óc sáng t o và kh năng t duy c aứ ọ ề ơ ậ ạ ả ư ủ m i t ng l p trongọ ầ ớ xã h i. Ch a khi nào mà ng i Vi t Nam tr nên năngộ ư ườ ệ ở đ ng, dũng c m, dám nghĩ dám làm nh bây gi . Rõ ràng là kinh t thộ ả ư ờ ế ị tr ng đã t o ra đ c s c c nh tranh m nh m , khi n cho m i ng iườ ạ ượ ứ ạ ạ ẽ ế ỗ ườ luôn ph i v t lên, t b l i t duy trì tr c a th iả ượ ừ ỏ ố ư ệ ủ ờ bao c p đ làm giàuấ ể cho mình, cho gia đình mình và cho toàn xã h i. K t qu c a quá trìnhộ ế ả ủ ph n đ u không ng i ngh là v ph ng di n v t ch t,gia đình Vi tấ ấ ơ ỉ ề ươ ệ ậ ấ ệ Nam ngày nay sung túc h n, đáp ng t t h n nhu c u ăn, m c, ... c a cácơ ứ ố ơ ầ ặ ở ủ thành viên. V ph ngề ươ di n tinh th n, s bình đ ng, dân ch và nhu c uệ ầ ự ẳ ủ ầ phát tri n toàn di n c a m i cá nhân đ c đ cao h n. Nhìn chung, vănể ệ ủ ỗ ượ ề ơ minh, ti n b là đi u mà ai cũng nh n th y trên quy mô c n c cũng nhế ộ ề ậ ấ ả ướ ư trong t ng gia đình. Tuy nhiên,kinh t th tr ngừ ế ị ườ không ch mang l i toànỉ ạ nh ng đi u t t lành. Mãnhữ ề ố l c ma quái c a đ ng ti n, c a l i s ng th cự ủ ồ ề ủ ố ố ự d ng đã gây ra không ít bi k chụ ị trong các gia đình, nh n chìm r t nhi u sấ ấ ề ố ph n trongậ vòng xoáy nghi t ngã c a nó.ệ ủ Đã có s xói mòn đáng kự ể Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 14 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ nh ng truy n th ng quý báu trong nhi u gia đình ng i Vi t nh lòngữ ề ố ề ườ ệ ư hi u th o, s th y chung, tình t ng thân t ng ái... T n n xã h i, đ cế ả ự ủ ươ ươ ệ ạ ộ ặ bi t là m i dâm, ma túy gia tăng, ly thân, ly d ngày càng ph bi n khi nệ ạ ị ổ ế ế nhi u ng i lo ng i cho t ng lai c a gia đình Vi t Nam. S lo ng i đó làề ườ ạ ươ ủ ệ ự ạ có c s b i n u không có nh ng can thi p k p th iơ ở ở ế ữ ệ ị ờ t m vĩ mô c a Nhàở ầ ủ n c thì gia đình s ch ch h ng và m t đi nh ng nét t t đ p làm nênướ ẽ ệ ướ ấ ữ ố ẹ m t ph n b n s c văn hóa đ c tr ng c a dân t c Vi t Nam. V i vai trò làộ ầ ả ắ ặ ư ủ ộ ệ ớ n n t ng c a xã h i, s suy thoái c a gia đình cũng gây ra nh ng b t nề ả ủ ộ ự ủ ữ ấ ổ c a c ng đ ng và có th làm suy vi c qu c gia dân t c.ủ ộ ồ ể ả ố ộ “Theo th ng kê c a Tòa án nhân dân t i cao, trong vòng 5 năm qua, cácố ủ ố tòa án đ a ph ng trong c n c th lý và gi i quy t s th m 352.047 vị ươ ả ướ ụ ả ế ơ ẩ ụ vi c hôn nhân và gia đình. Trong đó có 186.954 v vi c v hôn nhân vàệ ụ ệ ề gia đình có hành vi đánh d p, ng c đãi, chi m 53,1% trong các nguyênậ ượ ế nhân d n đ n ly hôn. Riêng năm 2005, có t i 39.730 v ly hôn do b o l cẫ ế ớ ụ ạ ự gia đình trong t ng s 65.929 v án v hôn nhân và gia đình, chi mổ ố ụ ề ế 60,3%. Theo báo cáo c a y ban các v n đ xã h i c a qu c h i, c 2-3ủ Ủ ấ ề ộ ủ ố ộ ứ ngày có 1 ng i b ch t liên quan đ n b o l c gia đình. B o l c gia đìnhườ ị ế ế ạ ự ạ ự đang di n ra nhi u n i, m i đ i t ng và gây nhi u h u qu nghiêmễ ở ề ơ ở ọ ố ượ ề ậ ả tr ngọ ” 2. Trích văn b n quy t đ nh c a th t ng chính ph ả ế ị ủ ủ ướ ủ v vi c phêề ệ duy t chi n l c xây d ng gia đình vi t nam giai đo n 2005 – 2010ệ ế ượ ự ệ ạ “Đi u 1.ề Phê duy t Chi n l c xây d ng Gia đình Vi t Nam giai đo nệ ế ượ ự ệ ạ 2005 - 2010 v i nh ng n i dung ch y u sau đây:ớ ữ ộ ủ ế 1. Quan đi m:ể a) Gia đình là m t trong nh ng nhân t quan tr ng quy t đ nh s phátộ ữ ố ọ ế ị ự tri n b n v ng c a xã h i, s thành công c a s nghi p Công nghi pể ề ữ ủ ộ ự ủ ự ệ ệ hoá, Hi n đ i hoá đ t n c và xây d ng Ch nghĩa xã h i. Xây d ngệ ạ ấ ướ ự ủ ộ ự gia đình Vi t Nam ít con (m i c p v ch ng có m t ho c hai con), noệ ỗ ặ ợ ồ ộ ặ m, ti n b , bình đ ng, h nh phúc là đ ng l c c a chi n l c phátấ ế ộ ẳ ạ ộ ự ủ ế ượ tri n kinh t - xã h i trong th i kỳ Công nghi p hoá, Hi n đ i hoá đ tể ế ộ ờ ệ ệ ạ ấ n c.ướ b) S lãnh đ o c a Đ ng, s qu n lý c a Nhà n c, s tham gia c aự ạ ủ ả ự ả ủ ưướ ự ủ các t ch c chính tr - xã h i, c ng đ ng, gia đình và cá nhân là y u tổ ứ ị ộ ộ ồ ế ố quy t đ nh s thành công c a công tác gia đình.ế ị ự ủ c) Gia đình có trách nhi m v i các thành viên và v i xã h i. Nhà n cệ ớ ớ ộ ướ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 15 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ và xã h i có trách nhi m b o v s n đ nh và phát tri n c a gia đình.ộ ệ ả ệ ự ổ ị ể ủ d) Giáo d c và xây d ng gia đình luôn k th a, gi gìn và phát huyụ ự ế ừ ữ nh ng giá tr truy n th ng t t đ p c a gia đình Vi t Nam g n li n v iữ ị ề ố ố ẹ ủ ệ ắ ề ớ xây d ng nh ng giá tr tiên ti n c a gia đình trong xã h i phát tri n.ự ữ ị ế ủ ộ ể đ) Đ u t cho gia đình là đ u t cho s phát tri n b n v ng. Nhàầ ưư ầ ư ự ể ề ữ n c u tiên b o đ m ngu n l c, đ ng th i huy đ ng s đóng gópưướ ư ả ả ồ ự ồ ờ ộ ự c a toàn xã h i và tranh th s tr giúp c a qu c t cho công tác giaủ ộ ủ ự ợ ủ ố ế đình. 2. M c tiêu c a Chi n l c:ụ ủ ế ượ a) M c tiêu chung:ụ T ng b c n đ nh, c ng c và xây d ng gia đình ít con (m i c p vừ ướ ổ ị ủ ố ự ỗ ặ ợ ch ng có m t ho c hai con), no m, ti n b , bình đ ng, h nh phúc.ồ ộ ặ ấ ế ộ ẳ ạ b) Các m c tiêu c th :ụ ụ ể - M c tiêu 1: C ng c , n đ nh gia đình trên c s k th a và phát huyụ ủ ố ổ ị ơ ở ế ừ các giá tr truy n th ng t t đ p c a gia đình Vi t Nam, ti p thu có ch nị ề ố ố ẹ ủ ệ ế ọ l c các giá tr tiên ti n c a gia đình trong xã h i phát tri n; th c hi nọ ị ế ủ ộ ể ự ệ quy mô gia đình ít con (m i c p v ch ng có m t ho c hai con); th cỗ ặ ợ ồ ộ ặ ự hi n đ y đ các quy n và trách nhi m c a các thành viên trong giaệ ầ ủ ề ệ ủ đình, đ c bi t là trách nhi m c a các thành viên trong gia đình đ i v iặ ệ ệ ủ ố ớ tr em, ph n và ng i cao tu i.ẻ ụ ữ ườ ổ Các ch tiêu c b n c n đ t đ c vào năm 2010:ỉ ơ ả ầ ạ ượ Ch tiêu 1: Tăng t l gia đình đ t tiêu chu n gia đình văn hóa lên 80%.ỉ ỷ ệ ạ ẩ Ch tiêu 2: M i c p v ch ng có m t ho c hai con.ỉ ỗ ặ ợ ồ ộ ặ Ch tiêu 3: Tăng t l nam, n thanh niên tr c khi k t hôn đ c trangỉ ỷ ệ ữ ướ ế ượ b ki n th c v hôn nhân và gia đình lên 80%.ị ế ứ ề Ch tiêu 4: Tăng t l ng i cao tu i trong gia đình đ c con, cháuỉ ỷ ệ ườ ổ ượ chăm sóc, ph ng d ng theo quy đ nh c a pháp lu t hôn nhân và giaụ ưỡ ị ủ ậ đình lên 90 - 100%; trong tr ng h p ng i cao tu i không còn ng iườ ợ ườ ổ ườ chăm sóc, ph ng d ng theo quy đ nh c a pháp lu t hôn nhân và giaụ ưỡ ị ủ ậ đình ho c có ng i chăm sóc, ph ng d ng theo quy đ nh c a phápặ ườ ụ ưỡ ị ủ lu t hôn nhân và gia đình nh ng không đ kh năng chăm sóc, ph ngậ ư ủ ả ụ d ng thì đ c Nhà n c, c ng đ ng h tr nuôi d ng theo quy đ nhưỡ ượ ướ ộ ồ ỗ ợ ưỡ ị c a pháp lu t hi n hành.ủ ậ ệ Ch tiêu 5: Tăng t l gia đình th c hi n t t trách nhi m b o v , chămỉ ỷ ệ ự ệ ố ệ ả ệ sóc và giáo d c tr em lên 90 - 100%.ụ ẻ - M c tiêu 2: Nâng cao nh n th c v vai trò, v trí, trách nhi m c a giaụ ậ ứ ề ị ệ ủ đình và c ng đ ng trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t hôn nhânộ ồ ệ ự ệ ậ và gia đình, bình đ ng gi i; tăng c ng phòng ng a, ngăn ch n s xâmẳ ớ ườ ừ ặ ự nh p c a các t n n xã h i vào gia đình; tăng c ng phòng, ch ng b oậ ủ ệ ạ ộ ườ ố ạ l c trong gia đình; khuy n khích phát huy các phong t c, t p quán t tự ế ụ ậ ố Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 16 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ đ p và v n đ ng ng i dân xoá b các h t c, t p quán l c h u trongẹ ậ ộ ườ ỏ ủ ụ ậ ạ ậ hôn nhân và gia đình. Các ch tiêu c b n c n đ t đ c vào năm 2010:ỉ ơ ả ầ ạ ượ Ch tiêu 1: Tăng t l gia đình đ c tuyên truy n, giáo d c nâng caoỉ ỷ ệ ượ ề ụ nh n th c v vai trò, v trí, trách nhi m c a gia đình trong n đ nh vàậ ứ ề ị ệ ủ ổ ị phát tri n xã h i lên 90 - 100%.ể ộ Ch tiêu 2: Gi m t l t o hôn c a ng i dân thu c các dân t c thi uỉ ả ỷ ệ ả ủ ườ ộ ộ ể s đang sinh s ng vùng sâu, vùng xa, bình quân hàng năm t 10 - 15%.ố ố ở ừ Ch tiêu 3: Gi m t l b o l c trong gia đình, bình quân hàng năm t 10ỉ ả ỷ ệ ạ ự ừ - 15%. Ch tiêu 4: Gi m t l gia đình b các t n n xã h i xâm nh p vào, bìnhỉ ả ỷ ệ ị ệ ạ ộ ậ quân hàng năm t 10 - 15%.ừ - M c tiêu 3: Nâng cao m c s ng gia đình trên c s phát tri n kinh tụ ứ ố ơ ở ể ế gia đình, t o vi c làm, tăng thu nh p và phúc l i, đ c bi t đ i v i cácạ ệ ậ ợ ặ ệ ố ớ gia đình li t s , gia đình th ng binh, gia đình b nh binh, gia đình c aệ ỹ ươ ệ ủ ng i dân thu c các dân t c thi u s , gia đình nghèo, gia đình vùngườ ộ ộ ể ố ở sâu, vùng xa, vùng có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn và đ c bi tề ệ ế ộ ặ ệ khó khăn. ………………… 4. Các đ án c a Chi n l c:ề ủ ế ượ a) Đ án tuyên truy n, giáo d c chuy n đ i hành vi giai đo n 2005 -ề ề ụ ể ổ ạ 2010. b) Đ án h tr phát tri n kinh t gia đình giai đo n 2005 - 2010.ề ỗ ợ ể ế ạ c) Đ án nghiên c u nh ng v n đ t ng th v gia đình đ đ xu t xâyề ứ ữ ấ ề ổ ể ề ể ề ấ d ng mô hình gia đình và gi i pháp phát tri n gia đình trong giai đo nự ả ể ạ Công nghi p hoá, Hi n đ i hoá.ệ ệ ạ d) Đ án phát tri n d ch v gia đình và c ng đ ng giai đo n 2005 -ề ể ị ụ ộ ồ ạ 2010. đ) Đ án phòng, ch ng b o l c trong gia đình; phòng, ch ng s xâmề ố ạ ự ố ự nh p c a t n n xã h i vào gia đình giai đo n 2005 - 2010.ậ ủ ệ ạ ộ ạ e) Đ án nâng cao năng l c cho đ i ngũ cán b làm công tác gia đìnhề ự ộ ộ giai đo n 2005 - 2010.”ạ Nh v y chúng ta đã th y rõ,v t m vĩ mô Nhà n c và Đ ng ta đãư ậ ấ ề ầ ướ ả s m đ ra các đ án nh m gi i quy t các m t v chính sách c ng nhớ ề ề ằ ả ế ặ ề ủ ư lu t pháp đ i v v n đ gia đình,luôn đ t lên hàng đ u m i quan tâmậ ố ề ấ ề ặ ầ ố v xã h i thông qua gia đình v i tiêu chí gia đình là t bào c a xãề ộ ớ ế ủ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 17 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ h i.Nh ng t i sao nh ng b t c p trong mô hình gia đình m i v n x y raộ ư ạ ữ ấ ậ ớ ẩ ẩ m t cách ph bi n trong xã h i hi n nay,ph i chăng xu t hi n nh ngộ ổ ế ộ ệ ả ấ ệ ữ t n t i m i ch a đ c kh c ph c hay chính là nh ng mâu thu n đã t nồ ạ ớ ư ượ ắ ụ ữ ẫ ồ t i t tr c đ n nay v n ch a đ c gi i quy t.Sau đây chúng ta s điạ ừ ướ ế ẩ ư ượ ả ế ẻ phân tích v m t s các nguyên nhân n i tr i hi n nayề ộ ố ổ ộ ệ 3. Nguyên nhân c a nh ng hi n t ng đi xu ng trong văn hóa giaủ ữ ệ ượ ố đình Tr c h t là nh ng v n đ liên quan đ n lu t pháp. Nh ng quy đ nh c aướ ế ữ ấ ề ế ậ ữ ị ủ lu t pháp là c s chính hình thành đ o đ c gia đình. Nhà n c ta đã banậ ơ ở ạ ứ ướ hành Lu t hôn nhân - gia đình m i (năm 2000) quy đ nh m i quan h đ oậ ớ ị ố ệ ạ đ c gia đình: trách nhi m, quy n l i c a cha m đ i v i con cái và ng cứ ệ ề ợ ủ ẹ ố ớ ượ l i, trách nhi m gi a v và ch ng và c khung hình ph t đ i v i nh ngạ ệ ữ ợ ồ ả ạ ố ớ ữ ng i ph m lu t. Song, trên th c t ,công vi c tuyên truy n, giáo d c hônườ ạ ậ ự ế ệ ề ụ nhân và gia đình ch a đ c th c hi n th ng xuyên và r ng rãi, đ c bi tư ượ ự ệ ườ ộ ặ ệ mi n núi, vùng sâu, vùng xa...". Vì v y, có th nói, hi n t ng "mù phápở ề ậ ể ệ ượ lu t" đã x y ra. Ng i ph m pháp (đánh đ p v , con, ng c đãi cha mậ ả ườ ạ ậ ợ ượ ẹ già…) l i không hi u hành vi c a mình là ph m t i, ng i b h i l i camạ ể ủ ạ ộ ườ ị ạ ạ ch u cho r ng đó là s ph n. Tuy nhiên, ph i th y r ng, vi c tuân thị ằ ố ậ ả ấ ằ ệ ủ pháp lu t c a m t s ng i ch a nghiêm ch nh. Có ng i bi t quy đ nhậ ủ ộ ố ườ ư ỉ ườ ế ị c a lu t là hôn nhân m t v m t ch ng nh ng v n vi ph m. thành phủ ậ ộ ợ ộ ồ ư ẫ ạ Ở ố H Chí Minh có 4418 v ki n ch ng có v hai Kiên Giang bình quânồ ụ ệ ồ ợ ở m i năm x y ra 1498 v .ỗ ả ụ Nguyên nhân liên quan đ n vai trò c a giáo d c. Vi c xem th ng giáoế ủ ụ ệ ườ d c đ o đ c gia đình, ph ng pháp d y con không c th , n i dung giáoụ ạ ứ ươ ạ ụ ể ộ d c đ o đ c chung chung... đã không làm cho h c sinh hi u sâu s c trongụ ạ ứ ọ ể ắ nhà tr ng), không giác ng đ c con cái (trong gia đình). M t khác, trongườ ộ ượ ặ đi u ki n m c a, h i nh p hi n nay, vi c giao l u văn hoá d đàng trongề ệ ở ử ộ ậ ệ ệ ư ễ vá ngoài n c đã góp ph n đ a vào các sách báo, phim nh lành m nh,ướ ầ ư ả ạ bên c nh đó, không thi u nh ng sách báo, phim nh không lành m nh,ạ ế ữ ả ạ khích l t do tình d c, ca ng i ch nghĩa cá nhân, v k , b o l c... T t cệ ự ụ ợ ủ ị ỷ ạ ự ấ ả nh ng đi u đó đã nh h ng t i quan ni m đ o đ c gia đình, hôn nhân vàữ ề ả ưở ớ ệ ạ ứ luy n ái c a không ít ng i.ế ủ ườ Nguyên nhân v kinh t tác đ ng đ n đ o đ c gia đình cho th y, do n nề ế ộ ế ạ ứ ấ ề kinh t th tr ng n c ta đang giai đo n đ u, ch a hoàn thi n, chínhế ị ườ ở ướ ở ạ ầ ư ệ sách ch a đ ng b nên đã sinh ra nh n th c không đúng r ng, trong cư ồ ộ ậ ứ ằ ơ ch này, ai có ý th c đ o đ c thì bi thua thi t. S m c a c a n n kinh tế ứ ạ ứ ệ ự ở ử ủ ề ế đá làm cho con ng i ch u nh h ng tr c ti p c a các trào l u t t ngườ ị ả ưở ự ế ủ ư ư ưở Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 18 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ xã h i nh ch nghĩa th c d ng, ch nghĩa sùng bái ti n - vàng, ch nghĩaộ ư ủ ự ụ ủ ề ủ cá nhân, vi k ... Chúng th m th u vào ng cách ng x cá nhân và do đó ,ỷ ẩ ấ ứ ứ ử nó làm ho luân lý đ o đ c c a gia đình tr nên x u đi.ạ ứ ủ ở ấ Quan ni m xã h i thoáng h n, gia đình g p nhi u thách th c h n?ệ ộ ơ ặ ề ứ ơ Cu c đi u tra dân s do V Gia đình c a y ban Dân s , Gia đình và Trộ ề ố ụ ủ Ủ ố ẻ em tr c đây, nay tr c thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, ph i h pướ ự ộ ộ ể ị ố ợ v i T ng C c Th ng kê, Vi n Nghiên c u gia đình c a Australia và Vi nớ ổ ụ ố ệ ứ ủ ệ Gia đình và Gi i ti n hành năm 2006 v i s h tr c a UNICEF. Đây làớ ế ớ ự ỗ ợ ủ m t cu c đi u tra quy mô l n đ c th c hi n 64 t nh thành trên cộ ộ ề ớ ượ ự ệ ở ỉ ả n c và đã ti n hành ph ng v n 9.300 h gia đình.ướ ế ỏ ấ ộ Đi u tra cho th y quy mô và c c u h gia đình Vi t Nam hi n nay ch aề ấ ơ ấ ộ ệ ệ ư có nhi u thay đ i, bình quân m i h gia đình có kho ng 4,4 nhân kh u.ề ổ ỗ ộ ả ẩ Đi u tra nhóm ng i đ tu i 18-60, có 31% s ng i cho bi t “đ n tu iề ườ ộ ổ ố ườ ế ế ổ thì k t hôn”, t c là hôn nhân v n là hi n t ng t t y u và là giá tr cu cế ứ ẫ ệ ượ ấ ế ị ộ s ng đ i v i ng i Vi t Nam tr ng thành. Hôn nhân đ c kỳ v ng làố ố ớ ườ ệ ưở ượ ọ n i nâng đ đ i s ng v t ch t và tinh th n c a các cá nhân.ơ ỡ ờ ố ậ ấ ầ ủ T l h n 95 % s ng i đ c h i cho bi t h k t hôn l n đ u. Và đa sỷ ệ ơ ố ườ ượ ỏ ế ọ ế ầ ầ ố ng i dân đ u có ý th c đăng ký k t hôn.ườ ề ứ ế V quan ni m quan h tình d c tr c hôn nhân, đ i b ph n ng i đ cề ệ ệ ụ ướ ạ ộ ậ ườ ượ h i tr l i không ch p nh n chung s ng v i nhau mà không k t hôn. Hỏ ả ờ ấ ậ ố ớ ế ọ coi đây là l i s ng buông th , đi ng c l i v i giá tr văn hóa truy nố ố ả ượ ạ ớ ị ề th ng. Ch có m t t l r t nh (d i 4%) ch p nh n quan h tình d cố ỉ ộ ỷ ệ ấ ỏ ướ ấ ậ ệ ụ tr c hôn nhân.ướ Tuy v y do kinh t , xã h i phát tri n quá nhanh nênậ ế ộ ể gia đình Vi t Namệ cũng có nhi u thay đ i. Hi n nay, v c b n ch h các gia đình hi n đ iề ổ ệ ề ơ ả ủ ộ ệ ạ Vi t Nam là ng i v , ng i ch ng hay c hai. Quy n quy t đ nh côngở ệ ườ ợ ườ ồ ả ề ế ị vi c gia đình không ph i do ng i ch ng “đ c tôn” nh tr c mà tùyệ ả ườ ồ ộ ư ướ thu c vào lo i công vi c. thành th có xu h ng v và ch ng cùngộ ạ ệ Ở ị ướ ợ ồ quy t đ nh. Đi u đó cho th y m c đ bình đ ng gi i trong m i gia đìnhế ị ề ấ ứ ộ ẳ ớ ỗ ngày càng tăng. Vi c sinh đ nhi u con, và sinh con trai không còn quanệ ẻ ề tr ng nh tr c.ọ ư ướ “Các chuyên gia c nh báo t l ly hôn c a Vi t Nam th p nh ng ngàyả ỷ ệ ủ ệ ấ ư càng tăng theo năm. Đ c bi t b o l c gia đình cũng đang tăng d n. M tặ ệ ạ ự ầ ộ v n đ xã h i khác cũng đ c đ t ra là do m i làm ăn kinh t , nhi u b cấ ề ộ ượ ặ ả ế ề ậ cha m ngày càng xao lãng chăm sóc con cái. Tình tr ng v thành niên vàẹ ạ ị thanh niên có xu h ng quan h tình d cướ ệ ụ tr c hôn nhân ngày càng giaướ tăng. Mà nguyên nhân ch y u là do: nh ng đ i t ng này thi u s quanủ ế ữ ố ượ ế ự tâm c a gia đình, thi u h t trong giáo d c s c kh e sinh s n, và có nhi uủ ế ụ ụ ứ ỏ ả ề đi u ki n đ ti p xúc v i văn hóa ph m không lành m nhề ệ ể ế ớ ẩ ạ ” Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 19 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ Trong xu th h i nh p qu c t , Đ ng và Nhà n c ta xác đ nh rõ nh ngế ộ ậ ố ế ả ướ ị ữ đ nh h ng c b n cho gia đình Vi t Nam phát tri n b n v ng b ng cácị ướ ơ ả ệ ể ề ữ ằ ch tr ng, chính sách. Ngh quy t Đ i h i Đ ng CSVN l n th X nêuủ ươ ị ế ạ ộ ả ầ ứ rõ:"... Xây d ng gia đình no m, bình đ ng, ti n b , h nh phúc, th t s làự ấ ẳ ế ộ ạ ậ ự t m c a m i ng i, là t bào lành m nh c a xã h i, là môi tr ng quanổ ấ ủ ỗ ườ ế ạ ủ ộ ườ tr ng hình thành, nuôi d ng và giáo d c nhân cách con ng i, b o t n vàọ ưỡ ụ ườ ả ồ phát huy văn hoá truy n th ng t t đ p, t o ngu n nhân l c ph c v sề ố ố ẹ ạ ồ ự ụ ụ ự nghi p xây d ng và b o v t qu c..."ệ ự ả ệ ổ ố IV.Đ nh h ng xây d ng gia đình Vi t Nam trong hoàn c nh m iị ướ ự ệ ả ớ 1. Chính sách c a Đ ng v đ nh h ng xây d ng gia đình t ng laiủ ả ề ị ướ ự ươ Tr c tình hình xã h i xu t hi n ngày càng nhi u v t r n trong n n kinhướ ộ ấ ệ ề ế ạ ề t th tr ng, ngày 21-2-2005 Ban Ch p hành Trung ng Đ ng C ngs nế ị ườ ấ ươ ả ộ ả Vi t Nam đã ra ch th s 49-CT/TW, nh n m nh:ệ ỉ ị ố ấ ạ “Trong th i gian t i, n u chúng ta không quan tâm c ng c , n đ nh vàờ ớ ế ủ ố ổ ị xây d ng gia đình, nh ng khó khăn và thách th c s ti p t c làm suy y uự ữ ứ ẽ ế ụ ế gia đình, suy y u đ ng l c c a s nghi p công nhi p hóa, hi n đ i hóaế ộ ự ủ ự ệ ệ ệ ạ đ t n c". Đ cao giá tr văn hóa gia đình và xây d ng gia đình văn hóa làấ ướ ề ị ự m c tiêu v a có tính chi n l c, v a có tính c p bách trong s nghi p xâyụ ừ ế ượ ừ ấ ự ệ d ng con ng i m i xã h i ch nghĩa Vi t Nam, phù h p v i truy nự ườ ớ ộ ủ ở ệ ợ ớ ề th ng đ o lý c a dân t c và phù h p v i quy lu t phát tri n t t y u c aố ạ ủ ộ ợ ớ ậ ể ấ ế ủ xã h i. Do đó, công tác xây d ng văn hóa gia đình và phong trào xây d ngộ ự ự gia đình văn hóa trong giai đo n m i c n t p trung vào m t s n i dungạ ớ ầ ậ ộ ố ộ sau: Th nh t,ứ ấ tăng c ng s lãnh đ o c a Đ ng đ i v i phong trào xây d ngườ ự ạ ủ ả ố ớ ự gia đình văn hóa, ti p t c đ y m nh công tác tuyên truy n đ các c p y,ế ụ ẩ ạ ề ể ấ ủ chính quy n, các t ch c đoàn th t trung ng đ n c s nh n th cề ổ ứ ể ừ ươ ế ơ ở ậ ứ sâu s c v v trí, vai trò và t m quan tr ng c a văn hóa gia đình và côngắ ề ị ầ ọ ủ tác xây d ng gia đình văn hóa; coi đây là m t trong nh ng đ ng l c quanự ộ ữ ộ ự tr ng quy t đ nh thành công s phát tri n b n v ng kinh t - xã h i trongọ ế ị ự ể ề ữ ế ộ th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c, xây d ng và b o v Tờ ệ ệ ạ ấ ướ ự ả ệ ổ qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. C p y và chính quy n các c p ph iố ệ ộ ủ ấ ủ ề ấ ả đ a n i dung công tác xây d ng văn hóa gia đình và gia đình văn hóa vàoư ộ ự chi n l c phát tri n kinh t - xã h i và ch ng trình k ho ch công tácế ượ ể ế ộ ươ ế ạ h ng năm c a các b , ngành, đ a ph ng.ằ ủ ộ ị ươ Th hai,ứ ti p t c giáo d c, k th a và phát huy nh ng giá tr văn hóaế ụ ụ ế ừ ữ ị truy n th ng t t đ p c a gia đình Vi t Nam g n v i xây d ng nh ng giáề ố ố ẹ ủ ệ ắ ớ ự ữ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 20 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ tr tiên ti n c a gia đình trong xã h i phát tri n, t đó đ cao trách nhi mị ế ủ ộ ể ừ ề ệ c a m i gia đình trong vi c xây d ng và b i d ng nhân cách cho m iủ ỗ ệ ự ồ ưỡ ỗ thành viên trong gia đình. Giáo d c văn hóa gia đình là xây d ng conụ ự ng i Vi t Nam v i nh ng ph m ch t cao quý theo n i dung Ngh quy tườ ệ ớ ữ ẩ ấ ộ ị ế Trung ng 5 (khóa VIII) v "Xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi tươ ề ự ể ề ệ Nam tiên ti n đ m đà b n s c văn hóa dân t c", có tinh th n yêu n c, tế ậ ả ắ ộ ầ ướ ự c ng dân t c, ph n đ u vì đ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, có ý chíườ ộ ấ ấ ộ ậ ộ ủ ộ v n lên đ a đ t n c thoát kh i nghèo nàn l c h u, đoàn k t v i nhânươ ư ấ ướ ỏ ạ ậ ế ớ dân th gi i... có l i s ng lành m nh, n p s ng văn minh, c n ki m, trungế ớ ố ố ạ ế ố ầ ệ th c, nhân nghĩa, tôn tr ng k c ng phép n c.ự ọ ỷ ươ ướ Th ba,ứ chú tr ng các bi n pháp nh m duy trì và nâng cao ch t l ngọ ệ ằ ấ ượ phong trào xây d ng gia đình văn hóa và n i dung các tiêu chí công nh nự ộ ậ danh hi u gia đình văn hóa, tránh xu h ng ch y theo thành tích, ph nệ ướ ạ ả ánh không th c ch t phong trào và ch t l ng gia đình văn hóa. Các tiêuự ấ ấ ượ chí xây d ng gia đình văn hóa ph i phù h p và có ý nghĩa thi t th c v iự ả ợ ế ự ớ đ i s ng c a nhân dân, công tác bình xét danh hi u gia đình văn hóa ph iờ ố ủ ệ ả đ c ti n hành theo tiêu chí th ng nh t, trên nguyên t c công b ng, dânượ ế ố ấ ắ ằ ch , đáp ng đ c nguy n v ng, tâm t , tình c m, t o đ c s đ ng tìnhủ ứ ượ ệ ọ ư ả ạ ượ ự ồ h ng ng c a nhân dân. Ti p t c nghiên c u xây d ng các mô hình giaưở ứ ủ ế ụ ứ ự đình văn hóa trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa v i nh ng giá trờ ệ ệ ạ ớ ữ ị m i tiên ti n c n ti p thu và d báo nh ng bi n đ i v gia đình trong th iớ ế ầ ế ự ữ ế ổ ề ờ kỳ m i, đ xu t h ng gi i quy t nh ng thách th c trong lĩnh v c giaớ ề ấ ướ ả ế ữ ứ ự đình. Đây cũng là m t trong nh ng y u t quan tr ng quy t đ nh s thànhộ ữ ế ố ọ ế ị ự công c a phong trào xây d ng gia đình văn hóa.ủ ự Th t ,ứ ư ph i có s đ u t v kinh phí, ngu n l c cho phong trào xây d ngả ự ầ ư ề ồ ự ự gia đình văn hóa k t h p v i ph ng châm xã h i hóa, t o n n t ng choế ợ ớ ươ ộ ạ ề ả s phát tri n chung c a toàn xã h i. Th ng xuyên t ng k t, s k t phongự ể ủ ộ ườ ổ ế ơ ế trào xây d ng gia đình văn hóa, đánh giá k t qu ph n đ u xây d ng giaự ế ả ấ ấ ự đình văn hóa t ng giai đo n k t h p v i các phong trào khác đ đ t đ cừ ạ ế ợ ớ ể ạ ượ hi u qu thi t th c, đ ng th i rút ra đ c nh ng bài h c kinh nghi m tệ ả ế ự ồ ờ ượ ữ ọ ệ ừ vi c t ch c thành công H i ngh bi u d ng gia đình văn hóa tiêu bi uệ ổ ứ ộ ị ể ươ ể xu t s c các c p và H i ngh toàn qu c (t ch c t i Hà N i vào quý IIIấ ắ ấ ộ ị ố ổ ứ ạ ộ năm 2007) nh m tôn vinh, nhân r ng đi n hình các gia đình văn hóa tiêuằ ộ ể bi u xu t s c đ nêu g ng cho toàn xã h i. Đ ng th i đ a ho t đ ngể ấ ắ ể ươ ộ ồ ờ ư ạ ộ này thành đ nh kỳ th ng xuyên c a các c p t trung ng đ n đ aị ườ ủ ấ ừ ươ ế ị ph ng.ươ Th năm,ứ ph i th ng xuyên t p hu n, b i d ng, cung c p ki n th cả ườ ậ ấ ồ ưỡ ấ ế ứ văn hóa gia đình và n i dung công tác xây d ng gia đình văn hóa cho cánộ ự b ch đ o h ng d n phong trào xây d ng gia đình văn hóa các c p,ộ ỉ ạ ướ ẫ ự ấ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 21 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ nh m trang b ki n th c xây d ng gia đình văn hóa trong đ i s ng xã h iằ ị ế ứ ự ờ ố ộ hi n đ i đ c p nh t tr c yêu c u đ i m i c a th i đ i và có đ nhệ ạ ể ậ ậ ướ ầ ổ ớ ủ ờ ạ ị h ng h ng d n nhân dân th c hi n lâu dài”ướ ướ ẫ ự ệ 2. Suy nghĩ v vi c xây d ng đ o đ c gia đình ti n b , lành m nhề ệ ự ạ ứ ế ộ ạ Qua phân tích chúng ta có th th y đ làm đ c vi c này chúng ta c nể ấ ể ượ ệ ầ đ ng th i hoàn thành hai ph n l n là xây d ng đ o đ c gia đình và xâyồ ờ ầ ớ ự ạ ứ d ng n n kinh t gia đình ự ề ế V xây đ ng văn hóa- đ o đ c gia đìnhề ự ạ ứ V m t nh n th c, c n coi vi c xây d ng đ o đ c gia đình là công vi cề ặ ậ ứ ầ ệ ự ạ ứ ệ quan tr ng, có ý th c c a nhà n c, c ng đ ng, gia đình và m i cá nhân.ọ ứ ủ ướ ộ ồ ỗ M c dù h th ng đ o đ c nói chung và đ o đ c gia đình nói riêng, v b nặ ệ ố ạ ứ ạ ứ ề ả ch t, là h th ng m , nh ng c n ph i có m t h th ng quy đ nh đ o đ cấ ệ ố ở ư ầ ả ộ ệ ố ị ạ ứ gia đình c th . Đây là trách nhi m c a các c quan h u quan và c a cácụ ể ệ ủ ơ ư ủ nhà nghiên c u hi n nay.ứ ệ Nh ng n i dung c a đ o đ c gia đình ngày nay c n ph i k th a nh ngữ ộ ủ ạ ứ ầ ả ế ừ ữ quy t c truy n th ng, nh tôn kính, ph ng d ng ông bà, cha m , đ caoắ ề ố ư ụ ưỡ ẹ ề vi c tu d ng b n thân, xây d ng gia đình h nh phúc. Đ ng th i, trongệ ưỡ ả ự ạ ồ ờ n i dung đ o đ c gia đình cũng c n ti p thu nh ng ph m ch t đ o đ cộ ạ ứ ẩ ế ữ ẩ ấ ạ ứ ti n b , nh t t ng bình đ ng, công b ng, chính tr c, tình nghĩa, t doế ộ ư ư ưở ẳ ằ ự ự k t hôn, hôn nhân m t v m t ch ng. Nh v y, rõ ràng là trong n i dungế ộ ợ ộ ồ ư ậ ộ c a đ o đ c gia đình, chúng ta ph n đ i nh ng phong t c l c h u, nhủ ạ ứ ả ố ữ ụ ạ ậ ư thói g bán hôn nhân, tr ng nam khinh n , đa thê, đ ng th i cũng khôngả ọ ữ ồ ờ ch p nh n hi n t ng nam n chung s ng không k t hôn, ly hôn khôngấ ậ ệ ượ ữ ố ế chính đáng. Xây d ng h th ng đ o đ c gia đình ti n b , lành m nh c nự ệ ố ạ ứ ế ộ ạ ầ ph i ch ng s xâm nh p c a ch nghĩa sùng bái ti n - vàng, ch nghĩa cáả ố ự ậ ủ ủ ề ủ nhân, t do tình d c hay không chăm sóc, ph ng d ng cha m , ng i giàự ụ ụ ưỡ ẹ ườ c , m đau trong gia đình.ả ố Có m t th c t hi n nay là, nhi u gia đình lúng túng trong vi c d y conộ ự ế ệ ề ệ ạ cái nh th nào? H ng con cái vào nh ng giá tr đ o đ c c truy n thìư ế ướ ữ ị ạ ứ ổ ề xem ra l i th i, h ng con cái vào các giá tr c a giai đo n tr c đ i m iỗ ờ ướ ị ủ ạ ướ ổ ớ xem ra không phù h p, h ng vào các giá tr hi n đ i thì ch a th t rõ. Choợ ướ ị ệ ạ ư ậ nên, có nh ng gia đình ch bi t d y con “ngoan”, thành ng i “t t ” màữ ỉ ế ạ ườ ử ế thôi, m t b ph n d y con cái theo ki u “tùy th i”, còn m t b ph n phóộ ộ ậ ạ ể ờ ộ ộ ậ thác cho xã h i ho c b t l c, ho c d y m t cách tiêu c c. Vì v y, vi cộ ặ ấ ự ặ ạ ộ ự ậ ệ nghiên c u giáo d c văn hóa, đ o đ c gia đình và xã h i đang đ t ra tr cứ ụ ạ ứ ộ ặ ướ Đ ng, Nhà n c, các c quan h u trách và c xã h i.ả ướ ơ ữ ả ộ Chúng tôi th y, c n ph i chú ý đ n nh ng kinh nghi m truy n th ng c aấ ầ ả ế ữ ệ ề ố ủ ông cha v xây d ng văn hóa, đ o đ c trong gia đình. Đó là s g ngề ự ạ ứ ự ươ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 22 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ m u c a ông bà, cha m v đ o đ c. Ông bà, cha m và ng i l n trongẫ ủ ẹ ề ạ ứ ẹ ườ ớ gia đình ph i là t m g ng đ o đ c cho con em noi theo. T c ng Vi tả ấ ươ ạ ứ ụ ữ ệ Nam đã đúc k t “sóng tr c đ đâu, sóng sau đ đó”, “gi nhà ai, quai nhàế ướ ổ ổ ỏ n y” hay “ph t , t hi u” nh m t quy lu t, m t tri t lý giáo d c vănấ ụ ừ ử ế ư ộ ậ ộ ế ụ hóa, đ o đ c trong gia đình. Hành vi đ o đ c c a ông bà, cha m khôngạ ứ ạ ứ ủ ẹ ch đ l i “qu đ c” cho con cháu mà còn là s gieo tr ng đ o đ c choỉ ể ạ ả ứ ự ồ ạ ứ th h sau “m c nhi ch ng phúc l u tâm đ a” (nghĩa là tr ng v n phúc ế ệ ạ ủ ư ị ồ ườ ở trong lòng l u l i cho đ i sau). Hi n nay, H i Ng i cao tu i Vi t Namư ạ ờ ệ ộ ườ ổ ệ phát đ ng phong trào “ông bà, cha m g ng m u, con cháu th o hi n”ộ ẹ ươ ẫ ả ề chính là s ti p n i truy n th ng và kinh nghi m c a cha ông trong giáoự ế ố ề ố ệ ủ d c văn hóa đ o đ c c a gia đình Vi t Nam.ụ ạ ứ ủ ệ Truy n th ng xây đ p gia phong và giáo d c gia phong trong các gia đìnhề ố ắ ụ c n đ c phát huy. Gia phong là truy n th ng t t đ p c a gia đình đ cầ ượ ề ố ố ẹ ủ ượ các th h đi tr c ph n đ u xây đ p nên và truy n l i cho các th hế ệ ướ ấ ấ ắ ề ạ ế ệ sau noi theo, k th a và phát tri n. Trong đó truy n th ng đ o đ c là y uế ừ ể ề ố ạ ứ ế t c t lõi c a gia phong, là n n t ng tinh th n c a s t n t i b n v ngố ố ủ ề ả ầ ủ ự ồ ạ ề ữ c a m t gia đình. Nh ng gia đình đã có gia phong, c n k th a b ng vi củ ộ ữ ầ ế ừ ằ ệ th ng xuyên ôn l i truy n th ng, khuyên nh , đ ng viên con em ph nườ ạ ề ố ủ ộ ấ đ u theo b c cha anh, t hào v cha anh và x ng đáng v i cha anh nhấ ướ ự ề ứ ớ ư m t giá tr làm ng i. Nh ng gia đình ch a có gia phong thì ph i bi t t oộ ị ườ ữ ư ả ế ạ d ng gia phong b ng s ph n đ u c a ông bà, cha m trong cu c s ngự ằ ự ấ ấ ủ ẹ ộ ố hôm nay. M i s c g ng đem l i m t thành qu t t đ p nào đó là m t sỗ ự ố ắ ạ ộ ả ố ẹ ộ ự đóng góp nho nh s t o nên m t b dày truy n th ng, qua m t hai thỏ ẽ ạ ộ ề ề ố ộ ế h gia đình s có m t gia phong đáng t hào. G n đây, chúng ta th yệ ẽ ộ ự ầ ấ nhi u gia đình, dòng h t ch c h p h , gi t , vi t l i gia ph đ tônề ọ ổ ứ ọ ọ ỗ ổ ế ạ ả ể vinh t tiên, ôn l i truy n th ng gia phong nh m khuy n khích con em noiổ ạ ề ố ằ ế g ng cha ông, thúc đ y con em c a dòng h ph n đ u trong h c t p, laoươ ẩ ủ ọ ấ ấ ọ ậ đ ng, công tác v i m t đ ng l c tinh th n cao quý là bi t n và t hào vộ ớ ộ ộ ự ầ ế ơ ự ề cha ông mình. Truy n th ng gia đình không ch có tác d ng nh m t đ ngề ố ỉ ụ ư ộ ộ l c tinh th n thôi thúc ng i ta ph n đ u mà còn có tác d ng nh m t cự ầ ườ ấ ấ ụ ư ộ ơ ch t b o v , ch ng l i s tha hóa.ế ự ả ệ ố ạ ự Chúng ta cũng bi t r ng, trong xã h i c truy n, nhi u gia đình, dòng hế ằ ộ ổ ề ề ọ “th gia v ng t c” r t chú ý đ n giáo d c gia phong, cho nên các th hế ọ ộ ấ ế ụ ế ệ con em c a h n i ti p nhau làm r ng r cho gia t c và đ t n c. Cònủ ọ ố ế ạ ỡ ộ ấ ướ trong xã h i c a chúng ta có r t nhi u gia đình “th gia v ng t c” m i n iộ ủ ấ ề ế ọ ộ ớ ổ lên, l i không chú ý giáo d c gia phong đã d n đ n nh ng bi k ch gia đình,ạ ụ ẫ ế ữ ị th m chí d n đ n h u qu tan nát gia đình. Đó là n i đau không ch choậ ẫ ế ậ ả ỗ ỉ các gia đình đó mà còn là n i bu n cho c xã h i.ỗ ồ ả ộ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 23 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ Truy n th ng giáo d c, s t giáo d c c a m i cá nhân, m i th h vàề ố ụ ự ự ụ ủ ỗ ỗ ế ệ giáo d c liên thông, v n thông gi a các th h trong gia đình c a cha ôngụ ậ ữ ế ệ ủ cũng c n đ c k th a và phát huy.ầ ượ ế ừ V s t giáo d c c a m i cá nhân, m i th h , cha ông đã đúc k t tề ự ự ụ ủ ỗ ỗ ế ệ ế ừ m i quan h r t bi n ch ng c a s hình thành nhân cách.ố ệ ấ ệ ứ ủ ự V s t giáo d c c a m i cá nhân, m i th h , cha ông đã đúc k t tề ự ự ụ ủ ỗ ỗ ế ệ ế ừ m i quan h r t bi n ch ng c a s hình thành nhân cách.ố ệ ấ ệ ứ ủ ự "Sinh con r i m i sinh chaồ ớ Sinh cháu gi nhà r i m i sinh ông"ữ ồ ớ (Ca dao) Nh v y, s hình thành nhân cách “con, cháu” và “cha, ông” đ u b t đ uư ậ ự ề ắ ầ cùng m t lúc. Do v y m i cá nhân, m i th h ph i t ý th c v v thộ ậ ỗ ỗ ế ệ ả ự ứ ề ị ế c a mình trong gia đình. Mu n cho gia đình tam đ i đ ng đ ng, t đ iủ ố ạ ồ ườ ứ ạ đ ng đ ng h nh phúc hòa thu n thì ông ph i ra ông, cha ph i ra cha, conồ ườ ạ ậ ả ả ph i ra con. M i ng i ph i t hoàn thi n nhân cách cho x ng đáng v i vả ỗ ườ ả ự ệ ứ ớ ị th c a mình trong gia đình.ế ủ Song, n u quá nh n m nh đi u đó có th d n đ n s tách bi t gi a cácế ấ ạ ề ể ẫ ế ự ệ ữ th h và xung đ t th h trong gia đình, nên ông cha ta đã b sung b ngế ệ ộ ế ệ ổ ằ s giáo d c liên thông, v n thông gi a các th h . Đó là c n t o ra s hàiự ụ ậ ữ ế ệ ầ ạ ự hòa gi a các th h , s thông c m gi a các th h đ h cùng nhau chiaữ ế ệ ự ả ữ ế ệ ể ọ s và nâng đ l n nhau. Ch ng h n, ng i cha ph i th y mình là k t quẻ ỡ ẫ ẳ ạ ườ ả ấ ế ả và là m t ph n hi n h u c a th h tr c (b mình), đ ng th i mìnhộ ầ ệ ữ ủ ế ệ ướ ố ồ ờ cũng chính là đi u ki n ra đ i c a th h sau (con mình) và con mìnhề ệ ờ ủ ế ệ chính là m t ph n c a mình tái hi n trong đó. Do v y, h cũng ph iộ ầ ủ ệ ở ậ ọ ả chia s v i nhau nh ng đi u hay, đi u d đ cùng nhau kh c ph c ho cẻ ớ ữ ề ề ở ể ắ ụ ặ phát huy, phát tri n, không nên đ l i cho th h tr c và trách c th hể ổ ỗ ế ệ ướ ứ ế ệ sau d n đ n xung đ t th h . Truy n th ng “trên kính, d i nh ng”,ẫ ế ộ ế ệ ề ố ướ ườ “vui cha, vui m , vui anh em nhà” là k t qu t t đ p c a ph ng th cẹ ế ả ố ẹ ủ ươ ứ giáo d c liên thông, v n thông c a cha ông ta c n đ c phát huy.ụ ậ ủ ầ ượ Xây d ng văn hóa đ o đ c gia đình cũng c n chú ý đ n các lĩnh v c: tìnhự ạ ứ ầ ế ự yêu, tình d c, s c kh e sinh s n, hi n t ng xung đ t th h trong giaụ ứ ỏ ả ệ ượ ộ ế ệ đình và ngoài xã h i. T t c các v n đ trên đ u g n li n v i quan hộ ấ ả ấ ề ề ắ ề ớ ệ đ o đ c trong gia đình mà chúng ta lúc này hay lúc khác, ch a m y quanạ ứ ư ấ tâm. …… Xây d ng n n kinh t gia đình và các chính sách xã h iự ề ế ộ Khuy n khích phát tri n kinh t gia đình là t o đi u ki n cho gia đình cóế ể ế ạ ề ệ t li u, có v n đ s n xu t và làm giàu chính đáng. Chính sách khoán h ,ư ệ ố ể ả ấ ộ giao đ t, giao r ng nông thôn, chính sách kinh doanh d ch v , kinh t tấ ừ ở ị ụ ế ư nhân, ch đ l ng cho cán b công ch c, thu nh p cho công nhân, laoế ộ ươ ộ ứ ậ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 24 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ đ ng th a đáng, h p lý là đi u ki n n đ nh đ i s ng gia đình và c sộ ỏ ợ ề ệ ổ ị ờ ố ơ ở v t ch t c a đ o đ c trong gia đình. Th c hi n t t h n cu c v n đ ngậ ấ ủ ạ ứ ự ệ ố ơ ộ ậ ộ “xóa đói, gi m nghèo”, “giúp nhau l p nghi p”, giúp nhau làm giàu.ả ậ ệ Trong vi c xây d ng h th ng đ o đ c gia đình r t c n đ n vi c mệ ự ệ ố ạ ứ ấ ầ ế ệ ở r ng hi u l c c a vi c ch p hành pháp lu t, tăng c ng giáo d c phápộ ệ ự ủ ệ ấ ậ ườ ụ ch , có nh ng đ m b o v m t pháp lu t đ giác ng ng i dân tuân thế ữ ả ả ề ặ ậ ể ộ ườ ủ pháp lu t m t cách t nguy n, tr thành ý th c cá nhân. Đ ng th i, ch nậ ộ ự ệ ở ứ ồ ờ ấ ch nh hi n t ng ch p hành pháp lu t không nghiêm ch nh, đ c bi t làỉ ệ ượ ấ ậ ỉ ặ ệ nh ng hành vi vi ph m lu t hôn nhân gia đình, lu t b o v , chăm sóc trữ ạ ậ ậ ả ệ ẻ em, lu t th a k tài s nậ ừ ế ả B o đ m cho nh ng chính sách xã h i đ c th c hi n công b ng và cóả ả ữ ộ ượ ự ệ ằ hi u qu trên các lĩnh v c: y t , s c kh e, văn hóa, giáo d c, v sinh môiệ ả ự ế ứ ỏ ụ ệ tr ng, s c kh e sinh s n… b ng cách l ng ghép các ch ng trình m cườ ứ ỏ ả ằ ồ ươ ụ tiêu. Chính sách tín d ng, u đãi cho ng i nghèo, chuy n giao công ngh ,ụ ư ườ ể ệ t o vi c làm, h ng nghi p… t o đi u ki n cho các gia đình có đ i s ngạ ệ ướ ệ ạ ề ệ ờ ố v t ch t b t khó khăn, thì m i có th làm t t vi c xây d ng quan h giaậ ấ ớ ớ ể ố ệ ự ệ đình và đ o đ c trong gia đình t t đ p.ạ ứ ố ẹ T ch c t t các d ch v xã h i đ gi m nh lao đ ng trong gia đình choổ ứ ố ị ụ ộ ể ả ẹ ộ ph n và tr em, t o đi u ki n r nh r i nhi u h n cho h tham gia vàoụ ữ ẻ ạ ề ệ ả ỗ ề ơ ọ sinh ho t xã h i, văn hóa tinh th n, giáo d c con cái, nâng cao tri th c,ạ ộ ầ ụ ứ th m m , th l c. T o cho m i gia đình có đi u ki n v t ch t t i thi uẩ ỹ ể ự ạ ỗ ề ệ ậ ấ ố ể (gia tài), ch (gia c ), môi tr ng s ng (gia c nh) làm c s cho vi cỗ ở ư ườ ố ả ơ ở ệ giáo d c gia đình (gia đ o, gia hu n) t o m t n n n p đ o đ c gia đìnhụ ạ ấ ạ ộ ề ế ạ ứ (gia phong). C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ lên chươ ự ấ ướ ờ ộ ủ nghĩa xã h i c a Đ ng ghi rõ: Các chính sách c a Nhà n c ph i chú ý t iộ ủ ả ủ ướ ả ớ xây d ng gia đình m no, hòa thu n, ti n b .ự ấ ậ ế ộ C.L i K tờ ế Nh v y, t m vĩ mô và vi mô, công tác chăm lo cho gia đình nh ng nămư ậ ở ầ ữ qua đã đ c nhà n c quan tâm m t cách toàn di n, v i nhi u bi n phápượ ướ ộ ệ ớ ề ệ Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 25 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ và nhi u hình th c đa d ng. Nh ng d u sao s chăm lo c a Nhà n c vàề ứ ạ ư ẫ ự ủ ướ các t ch c xã h i cũngổ ứ ộ không th thay th cho vai trò ch đ ng c a cácể ế ủ ộ ủ thành viên trong gia đình. Hi n t i, tâm lý thích giàu nhanh và thích h ngệ ạ ưở th v t ch t v t kh năng cho phép đã và đang có ph n l n át tình c mụ ậ ấ ượ ả ầ ấ ả yêu th ng g n bóươ ắ trong nhi u gia đình.Trong b i c nh đó, ch đ th pề ố ả ủ ề ắ sáng tình yêu th ng trongươ m i gia đình là b c thông đi p g i đ n t t cỗ ứ ệ ử ế ấ ả m i ng i, nh c nh chúng ta hãy gi gìn thu n phong m t c, đ caoọ ườ ắ ở ữ ầ ỹ ụ ề nh ng giá tr t t đ p c a m i gia đình Vi t Nam. Dù là th i đ i nào, chữ ị ố ẹ ủ ỗ ệ ở ờ ạ ỉ có tình yêu th ng m i s i m đ c trái tim con ng i và m i mang l iươ ớ ưở ấ ượ ườ ớ ạ cho con ng i h nh phúc ườ ạ V i nh ng suy nghĩ còn đ n gi n và v n s ng th c c a chính mình tớ ữ ơ ả ố ố ự ủ ừ vi c nhìn nh n l i tr c h t là gia đình mình và nh ng ng i xungệ ậ ạ ướ ế ữ ườ quanh,xa h n là có m t cách đánh giá t ng quát h n v xã h i hi n th iơ ộ ổ ơ ề ộ ệ ờ v th c tr ng văn hóa gia đình Vi t.Qua ti u lu n này chúng em đã thề ự ạ ệ ể ậ ể hi n nh ng suy nghĩ c a mình v tình tr ng cũng nh gi i pháp v cácệ ữ ủ ề ạ ư ả ề v n đ còn t n t i c a gia đình Vi t Nam trong b i c nh h i nh p kinh tấ ề ồ ạ ủ ệ ố ả ộ ậ ế th tr ng hi n nay.Hy v ng ti u lu n s góp ph n t o nên m t h ng điị ườ ệ ọ ể ậ ẽ ầ ạ ộ ướ cho nh ng v n đ đó.ữ ấ ề Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 26 Ti u Lu n Xã H i Ch Nghĩa - L p V t Lý K Thu t - K51 - ĐHBKHNể ậ ộ ủ ớ ậ ỹ ậ Tài li u tham kh oệ ả 1.Văn b n quy t đ nh c a th t ng chính ph ả ế ị ủ ủ ướ ủ v vi c phê duy t chi nề ệ ệ ế l c xây d ng gia đình vi t nam giai đo n 2005 – 2010ượ ự ệ ạ 2. Ch th s 49-CT/TW ngày 21-2-2005 Ban Ch p hành Trung ng Đ ngỉ ị ố ấ ươ ả C ngs n Vi t Namộ ả ệ Các báo Báo Lao Đ ng ộ - www. laodong .com.vn Báo Đi n T ĐCSVNệ ử - www.cpv.org.vn Giáo viên h ng d n: Nguy n Th Huy nướ ẫ ễ ị ề Sinh viên: Chu Đ c Anh - Nguy n Trung Quânứ ễ 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận chủ nghĩa xã hội đề tài gia đình.pdf
Luận văn liên quan