Đề tài Chương trình quản lý cán bộ, công nhân viên vện kỹ thuật hải quân

Xây dựng chương trình quản lý cán bộ, công nhân viên là đề tài thưc tế của viện kỹ thuật Hải Quân. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhân sự trong quân đội mà không tốn nhiều công sức l Đưa chỉ thị 58/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Hải Phòng.

ppt21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1695 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chương trình quản lý cán bộ, công nhân viên vện kỹ thuật hải quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o viªn h­íng dÉn: THS. NguyÔn §×nh Tïng Gi¸o viªn ph¶n biÖn: K.S Bïi §×nh Vò Sinh viªn: Bïi ThÞ Thóy Hµ b¸o c¸o tãm t¾t ®Ò tµi:   Ch­¬ng tr×nh qu¶n lý c¸n bé, c«ng nh©n viªn vÖn kü thuËt H¶I Qu©n §Æt vÊn ®Ò X©y dùng ch­¬ng tr×nh qu¶n lý c¸n bé, c«ng nh©n viªn lµ ®Ò tµi th­c tÕ cña viÖn kü thuËt H¶i Qu©n. Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nh©n sù trong qu©n ®éi mµ kh«ng tèn nhiÒu c«ng søc ®­a chØ thÞ 58/TW ngµy 17/10/2000 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®Èy m¹nh øng dông vµ ph¸t triÓn CNTT phôc vô c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc vµo cuéc sèng, gãp phÇn ®Èy m¹nh øng dông CNTT t¹i H¶i Phßng. TÝnh bøc thiÕt X©y dùng mét HÖ c¬ së d÷ liÖu phôc vô cho ng­êi qu¶n lý c¸n bé, c«ng nh©n viªn ViÖn kü ThuËt H¶i Qu©n c¸c vÊn ®Ò sau Gióp ng­êi qu¶n lý cã thÓ cËp nhËt, thèng kª, t×m kiÕm th«ng tin vÒ tõng c¸ nh©n mét c¸ch nhanh nhÊt, tiÖn nhÊt. ý nghÜa vµ HiÖu qu¶ Cung cÊp nguån th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, nhanh chãng trong viÖc thèng kª, tra cøu, l­u tr÷ th«ng tin vÒ qu©n sè ng­êi trong ViÖn. §Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý nh»m n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c trong viÖc qu¶n lý qu©n sè Gi¶i ph¸p vÒ HÖ thèng HÖ thèng ho¹t ®éng trªn nÒn Win 98, Win2000, Win XP, Win NT. HÖ CSDL thiÕt kÕ trªn nÒn MS SQL Server 2000 PhÇn mÒm thiÕt kÕ bëi Visual Basic 6.0 BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng S¬ ®å ng÷ c¶nh luång d÷ liÖu S¬ ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh S¬ ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh Chøc n¨ng danh môc hÖ thèng. S¬ ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh Chøc n¨ng cËp nhËt S¬ ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh Chøc n¨ng thèng kª/B¸o c¸o S¬ ®å luång d÷ liÖu møc d­íi ®Ønh Chøc n¨ng tra cøu/In Ên Ph©n tÝch D÷ liÖu Mét sè mÉu Form trong ch­¬ng tr×nh Mét sè mÉu Form trong ch­¬ng tr×nh Mét sè mÉu Form trong ch­¬ng tr×nh Mét sè mÉu Form tong ch­¬ng tr×nh Mét sè mÉu Form trong ch­¬ng tr×nh KÕt luËn HÖ CSDL qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn viÖn Kü thuËt H¶i Qu©n ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nghiÖp vô cña viÖn, gióp cho ng­êi qu¶n lý d÷ liÖu, thèng kª, b¸o c¸o, t×m kiÕm mét c¸ch dÔ dµng vµ t¨ng hiÖu qu¶, tÝnh chÝnh x¸c vÊn ®Ò qu¶n lý qu©n sè trong qu©n ®éi. C¶m ¬n C¸c thÇy c« H¶i Phßng, 11/2004 LỜI CẢM ƠN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBaocaototnghiep ngay 10_11.ppt
  • raralvtn_10_11.rar