Đề tài Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình

PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH 1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng công thương Ba Đình. Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình là một doanh nghiệp Nhà nước được tách ra từ Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội từ tháng 7/1998 theo Nghị định 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng. Chi nhánh được Chính phủ thành lập theo Quyết định số 93/NHCT-TCCD ngày 24/3/1993 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam, giấy phép kinh doanh số 302331 do Ủy ban kế hoạch Nhà nước thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/1994. Từ năm 1990 trở về trước, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức một cấp từ trên xuống, từ Trung ương đến các địa phương. Từ tháng 9 năm 1990 khi pháp lệnh ngân hàng được công bố và thực hiện thì hệ thống ngân hàng Việt Nam mới phân thành hai cấp: Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó Ngân hàng Công thương Việt Nam. Vốn điều lệ được Nhà nước xác định là 1.100 tỷ đồng Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương Việt Nam gồm có: - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm cả bộ máy kiểm soát nội bộ. - Các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc. Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình là chi nhánh phụ thuộc của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình có trụ sở tại 126 phố Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội, có mạng lưới các phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm được bố trí năm rải rác trên các địa bàn dân cư như chợ Long Biên, chợ Châu Long, chợ Bưởi, chợ Cầu Giấy . Các khu dân cư như: Đội Cấn, Thành Công, Cống Vị, Quan Thánh . và còn mở rộng địa bàn sang quận Cầu Giấy, Tây Hồ, huyện Từ Liêm và các địa bàn khác. Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình hiện có 332 cán bộ công nhân viên: 7 phòng chức năng và 1 phòng giao dịch Cầu Diễn. Từ năm 1988 đến năm 1992, Ngân hàng Công thưong Ba Đình cũng như các ngân hàng khác đều chịu ảnh hưởng do những tồn tại của cơ chế quản lý tập trung, tuy là đơn vị hạch toán kinh doanh nhưng vẫn bó hẹp trong phạm vi của đơn vị cấp ba phụ thuộc khâu trung gian ngân hàng nhà nước thành phố Hà Nội, nên trong những năm này hoạt động của ngân hàng chưa thu được lợi nhuận. Trong giai đoạn này, tình hình kinh tế nước ta có diễn biến xấu, lạm phát phi mã, lãi suất gửi tiết kiệm 12%/tháng . kèm theo đó là sự sụp đổ, phá sản của một loạt các quỹ tín dụng nhân dân. Bên cạnh đó, nằm trong địa bàn là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước không có các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn. Kinh tế NQD và một số ngành nghề truyền thống phát triển chậm chưa đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường, do đó khách hàng của ngân hàng phần lớn nằm rải rác ở nội, ngoại thành trên địa bàn thành phố do ngân hàng tự tìm kiếm, nguồn tiền gửi tại ngân hàng hầu hết là từ dân cư với thời hạn ngắn cũng ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng . Đồng thời trong những năm gần đây hoạt động của ngân hàng cũng bị ảnh hưởng nhiều của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng cùng kinh doanh trên một địa bàn. Đứng trước những thử thách to lớn đó, Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình vẫn tồn tại và không ngừng phát triển. Đặc biệt từ năm 1996 đến nay, Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình luôn luôn được Ngân hàng Công thương Việt Nam xếp là ngân hàng xuất sắc nhất của hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam. Thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, hiện tượng thiểu phát diễn ra liên tục trong nhiều tháng liền, sức mua của thị trường giảm sút, nhiều ngành sản xuất hàng hóa có mức bán thấp. Cán cân thương mại trong tình trạng thiếu hụt đặc biệt là trong nhiều tháng cuối năm 1997 đến năm 2000 tỷ giá ngoại tệ tăng liên tục đều làm cho sản xuất kinh doanh trong nước không ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các ngành kinh tế nói chung và của các ngân hàng thương mại nói riêng. Trong bối cảnh như vậy, hướng theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát và các định hướng lớn của ngành, với sự hướng dẫn chỉ đạo chặt chẽ, tích cực các Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Công thương Việt Nam. Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ hoạt động của chi nhánh - Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình với phương châm kinh doanh "Vì sự thành đạt của mọi người - mọi nhà - mọi doanh nghiệp " bằng những biện pháp thích hợp vừa tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa đảm bảo vốn đầu tư tín dụng có hiệu quả cho nên hoạt động kinh doanh của chi nhánh vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tốt đẹp đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thủ đô nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. 2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình. Chi nhánh Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình là một doanh nghiệp nhà nước - Thành viên phụ thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 93/NHCT-TCCB ngày 24/03/1993 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam. Số lao động đến 31/12/1999 có 332 người. Cán bộ nam 68 người chiếm tỷ lệ 20,7%. Cán bộ nữ có 264 người chiếm tỷ lệ 79,3%. Về trình độ chuyên môn: * Thạc sỹ kinh tế: 5 * Cử nhân kinh tế: 203 * Trung cấp: 39 * Sơ cấp: 85 (trong đó có 41 đ/c đang đào tạo Đại học). Về tổ chức: Có 7 phòng nghiệp vụ, 9 quỹ tiết kiệm, 5 tổ cho vay NQD và 01 phòng giao dịch trên địa bàn huyện Từ Liêm. Đảng bộ của chi nhánh có 78 đảng viên chiếm tỷ trọng 23,4% trực thuộc quận ủy Ba Đình. Tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam. Tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc quận đoàn Ba Đình với 56 đoàn viên.

doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 2177 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn I: Giíi thiÖu vÒ Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ba §×nh 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng c«ng th­¬ng Ba §×nh. Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc t¸ch ra tõ Ng©n hµng Nhµ n­íc thµnh phè Hµ Néi tõ th¸ng 7/1998 theo NghÞ ®Þnh 53/H§BT ngµy 26/3/1988 cña Héi ®ång Bé tr­ëng. Chi nh¸nh ®­îc ChÝnh phñ thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 93/NHCT-TCCD ngµy 24/3/1993 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, giÊy phÐp kinh doanh sè 302331 do ñy ban kÕ ho¹ch Nhµ n­íc thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 17/10/1994. Tõ n¨m 1990 trë vÒ tr­íc, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®­îc tæ chøc mét cÊp tõ trªn xuèng, tõ Trung ­¬ng ®Õn c¸c ®Þa ph­¬ng. Tõ th¸ng 9 n¨m 1990 khi ph¸p lÖnh ng©n hµng ®­îc c«ng bè vµ thùc hiÖn th× hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam míi ph©n thµnh hai cÊp: Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i, trong ®ã Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Vèn ®iÒu lÖ ®­îc Nhµ n­íc x¸c ®Þnh lµ 1.100 tû ®ång ViÖt Nam. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam gåm cã: - Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t. - Tæng Gi¸m ®èc, bé m¸y gióp viÖc bao gåm c¶ bé m¸y kiÓm so¸t néi bé. - C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn bao gåm c¸c ®¬n vÞ phô thuéc, trùc thuéc. Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh lµ chi nh¸nh phô thuéc cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. HiÖn nay, chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh cã trô së t¹i 126 phè §éi CÊn - Ba §×nh - Hµ Néi, cã m¹ng l­íi c¸c phßng giao dÞch vµ quü tiÕt kiÖm ®­îc bè trÝ n¨m r¶i r¸c trªn c¸c ®Þa bµn d©n c­ nh­ chî Long Biªn, chî Ch©u Long, chî B­ëi, chî CÇu GiÊy... C¸c khu d©n c­ nh­: §éi CÊn, Thµnh C«ng, Cèng VÞ, Quan Th¸nh... vµ cßn më réng ®Þa bµn sang quËn CÇu GiÊy, T©y Hå, huyÖn Tõ Liªm vµ c¸c ®Þa bµn kh¸c. Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh hiÖn cã 332 c¸n bé c«ng nh©n viªn: 7 phßng chøc n¨ng vµ 1 phßng giao dÞch CÇu DiÔn. Tõ n¨m 1988 ®Õn n¨m 1992, Ng©n hµng C«ng th­ong Ba §×nh còng nh­ c¸c ng©n hµng kh¸c ®Òu chÞu ¶nh h­ëng do nh÷ng tån t¹i cña c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung, tuy lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh nh­ng vÉn bã hÑp trong ph¹m vi cña ®¬n vÞ cÊp ba phô thuéc kh©u trung gian ng©n hµng nhµ n­íc thµnh phè Hµ Néi, nªn trong nh÷ng n¨m nµy ho¹t ®éng cña ng©n hµng ch­a thu ®­îc lîi nhuËn. Trong giai ®o¹n nµy, t×nh h×nh kinh tÕ n­íc ta cã diÔn biÕn xÊu, l¹m ph¸t phi m·, l·i suÊt göi tiÕt kiÖm 12%/th¸ng... kÌm theo ®ã lµ sù sôp ®æ, ph¸ s¶n cña mét lo¹t c¸c quü tÝn dông nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã, n»m trong ®Þa bµn lµ n¬i tËp trung c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña Nhµ n­íc kh«ng cã c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lín. Kinh tÕ NQD vµ mét sè ngµnh nghÒ truyÒn thèng ph¸t triÓn chËm ch­a ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, do ®ã kh¸ch hµng cña ng©n hµng phÇn lín n»m r¶i r¸c ë néi, ngo¹i thµnh trªn ®Þa bµn thµnh phè do ng©n hµng tù t×m kiÕm, nguån tiÒn göi t¹i ng©n hµng hÇu hÕt lµ tõ d©n c­ víi thêi h¹n ng¾n còng ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §ång thêi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng cña ng©n hµng còng bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc vµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ng©n hµng cïng kinh doanh trªn mét ®Þa bµn. §øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch to lín ®ã, Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh vÉn tån t¹i vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn. §Æc biÖt tõ n¨m 1996 ®Õn nay, Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh lu«n lu«n ®­îc Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam xÕp lµ ng©n hµng xuÊt s¾c nhÊt cña hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Thêi gian qua, t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cã nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p, hiÖn t­îng thiÓu ph¸t diÔn ra liªn tôc trong nhiÒu th¸ng liÒn, søc mua cña thÞ tr­êng gi¶m sót, nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt hµng hãa cã møc b¸n thÊp. C¸n c©n th­¬ng m¹i trong t×nh tr¹ng thiÕu hôt ®Æc biÖt lµ trong nhiÒu th¸ng cuèi n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000 tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng liªn tôc ®Òu lµm cho s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc kh«ng æn ®Þnh, ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung vµ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi riªng. Trong bèi c¶nh nh­ vËy, h­íng theo môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ c¸c ®Þnh h­íng lín cña ngµnh, víi sù h­íng dÉn chØ ®¹o chÆt chÏ, tÝch cùc c¸c Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Trªn c¬ së ph­¬ng h­íng nhiÖm vô ho¹t ®éng cña chi nh¸nh - Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh víi ph­¬ng ch©m kinh doanh "V× sù thµnh ®¹t cña mäi ng­êi - mäi nhµ - mäi doanh nghiÖp" b»ng nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp võa th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp võa ®¶m b¶o vèn ®Çu t­ tÝn dông cã hiÖu qu¶ cho nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña thñ ®« nãi riªng vµ kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh. Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc - Thµnh viªn phô thuéc Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 93/NHCT-TCCB ngµy 24/03/1993 cña Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Sè lao ®éng ®Õn 31/12/1999 cã 332 ng­êi. C¸n bé nam 68 ng­êi chiÕm tû lÖ 20,7%. C¸n bé n÷ cã 264 ng­êi chiÕm tû lÖ 79,3%. VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n: * Th¹c sü kinh tÕ: 5 * Cö nh©n kinh tÕ: 203 * Trung cÊp: 39 * S¬ cÊp: 85 (trong ®ã cã 41 ®/c ®ang ®µo t¹o §¹i häc). VÒ tæ chøc: Cã 7 phßng nghiÖp vô, 9 quü tiÕt kiÖm, 5 tæ cho vay NQD vµ 01 phßng giao dÞch trªn ®Þa bµn huyÖn Tõ Liªm. §¶ng bé cña chi nh¸nh cã 78 ®¶ng viªn chiÕm tû träng 23,4% trùc thuéc quËn ñy Ba §×nh. Tæ chøc C«ng ®oµn c¬ së trùc thuéc C«ng ®oµn Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Tæ chøc §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh trùc thuéc quËn ®oµn Ba §×nh víi 56 ®oµn viªn. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng chi nh¸nh Ba §×nh ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau. Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i Phßng kinh doanh ®èi Phßng kinh tÕ tµi chÝnh Phßng kho quü Phßng nguån vèn Phßng kiÓm to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tæ chøc giao dÞch cÇu diÔn Phßng tÝn dông th­¬ng nghiÖp Phßng tÝn dông c«ng nghiÖp Phßng tÝn dông ngoµi quèc doanh Phßng tæng hîp C¸c quü tiÕt kiÖm Ban Gi¸m §èc 2.1. Phßng Kinh doanh ®èi néi. Lµ mét bé phËn quan träng nhÊt trong chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th­¬ng Ba §×nh víi chøc n¨ng truyÒn thèng lµ cho vay b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ ®èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ: Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p. Phßng kinh doanh ®èi néi bao gåm c¸c phßng: TÝn dông th­¬ng nghiÖp, phßng tÝn dông c«ng nghiÖp, tÝn dông ngoµi quèc doanh, phßng tæng hîp. 2.2. Phßng Kinh doanh ®èi ngo¹i. Thùc hiÖn chøc n¨ng thanh to¸n quèc tÕ theo mäi h×nh thøc nh­ më L/C (L/C nhËp vµ L/C xuÊt). Nhê thu mua, b¸n kinh doanh ngo¹i tÖ theo tû gi¸ chÝnh thøc do Ng©n hµng Nhµ n­íc c«ng bè. Ngoµi ra phßng cßn thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh, chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n thÎ Visa, master Card. 2.3. Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh. Lµm nghiÖp vô kÕ to¸n ng©n hµng nh­: h¹ch to¸n tiÒn göi, tiÒn vay, lµm dÞch vô thanh to¸n vµ hach to¸n néi bé ng©n hµng nh­ thu, chi, tr¶ l·i. 2.4. Phßng ng©n quü. Lµm nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, thu tån tiÒn mÆt cho c¸c chñ doanh nghiÖp vµ ®¶m b¶o an toµn kho quü. 2.5. Phßng Nguån vèn. NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n vµ kh«ng kú h¹n cña d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ c¶ néi vµ ngo¹i tÖ. 2.6. Phßng KiÓm so¸t. Cã nhiÖm vô kiÓm so¸t toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng, gi¸m s¸t c¸c phßng chøc n¨ng xem cã b¶o ®¶m quy chÕ cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ba §×nh, Ng©n hµng Nhµ n­íc hay kh«ng? 2.7. Phßng Hµnh chÝnh tæ chøc. Cã nhiÖm vô tiÕp nhËn, tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé, tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ. 2.8. Phßng Giao dÞch CÇu DiÔn. Chñ yÕu tiÕp nhËn tiÒn göi vµ cho vay do Phã gi¸m ®èc ®­îc ñy quyÒn ®iÒu hµnh. Môc tiªu lµ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng. C¸c phßng nµy cã quan hÖ qua l¹i víi nhau d­íi sù ®iÒu hµnh cña Ban Gi¸m ®èc, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô Ng©n hµng, h­íng tíi môc tiªu lîi nhuËn trong ph¹m vi an toµn nhÊt ®Þnh. 3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh. 3.1. NhiÖm vô. Huy ®éng vèn tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ b»ng nhiÒu ph­¬ng thøc nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm, tr¸i phiÕu víi nhiÒu lo¹i thêi h¹n nh­: kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n. §Çu t­ tÝn dông víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n, cho vay ®ång tµi trî, tµi trî xuÊt khÈu. C¸c dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng trong n­íc vµ ngoµi n­íc chiÕt khÊu bé chøng tõ xuÊt khÈu vµ phiÕu dÞch vô kh¸c. DÞch vô ng©n quü, mua b¸n ngo¹i tÖ, chi tr¶ kiÒu hèi, cÊt gi÷ vËt quý vµ tµi s¶n gi¸ trÞ còng nh­ dÞch vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng. 3.2. Chøc n¨ng. Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh lµ mét ng©n hµng ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông, dÞch vô ng©n hµng, th«ng qua ho¹t ®éng nµy, chi nh¸nh t¨ng c­êng tÝch lòy vèn ®Ó më réng ®Çu t­ cïng c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ thuéc mäi thµnh phÇn tÝch lòy s¶n xuÊt, l­u th«ng hµng hãa, t¹p c«ng ¨n viÖc lµm gãp phÇn æn ®Þnh l­u th«ng tiÒn tÖ vµ thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. §ång thêi chi nh¸nh cßn cã nhiÖm vô lµm tham m­u cho cÊp ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, më réng s¶n xuÊt, kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ phï hîp. MÆt kh¸c chi nh¸nh cßn thùc hiÖn tiÕp nhËn vµ triÓn khai cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn tµi trî cña céng ®ång quèc tÕ ®Ó t¹o thªm viÖc lµm, xãa ®ãi gi¶m nghÌo, hç trî ®µo t¹o, cho vay gióp ng­êi håi h­¬ng æn ®Þnh cuéc sèng v.v... PhÇn II: T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh qua c¸c n¨m ®­îc thÓ hiÖn trong b¸o c¸o tµi chÝnh sau: B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña NCT Ba §×nh §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 %2000/1999 Tæng thu nhËp 135.569 113.920 84.03% Tæng chi phÝ 103.952 73.921 71.1% Thu nhËp h¹ch to¸n 31.616 39.999 126.5% TiÒn l­¬ng 3.580 7.816 218.2% Lîi nhuËn h¹ch to¸n 28.036 32.183 114.8% Nguån: B¸o c¸o cña phßng Tæng hîp. Qua b¶ng sè liÖu cho biÕt tæng thu nhËp cña ng©n hµng trong n¨m 2000 gi¶m so víi n¨m 99 kho¶ng 15.97%. Nh­ng tæng chi phÝ cña ng©n hµng trong n¨m l¹i gi¶m xuèng cßn 15.97%. Nh­ng tæng chi phÝ cña ng©n hµng trong n¨m l¹i gi¶m xuèng cßn 73.921 triÖu ®ång do vËy ®· lµm cho lîi nhuËn h¹ch to¸n cña ng©n hµng t¨ng lªn 114.8% so víi n¨m 99. Sau ®©y chóng ta sÏ nghiªn cøu tõng ho¹t ®éng cô thÓ cña ng©n hµng. 1 Ho¹t ®éng huy ®éng vèn: Trong kÕt cÊu nguån vèn, vèn huy ®éng ®­îc kÕt cÊu tõ nhiÒu kho¶n môc kh¸c nhau vµ ®­îc biÓu hiÖn qua biÓu ®å sau: B¶ng 1: Nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh. §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 VN§ N. tÖ quy VN§ Tæng sè % so 1998 VN§ N. tÖ quy VN§ Tæng sè % so 1999 Huy ®éng vèn 1.345.218 270.743 1.615.961 127 1.725.552 434.452 2.160.004 133,67 1. TiÒn göi tæ chøc kinh tÕ 509.076 38.592 547.668 120 883.783 48.228 932.011 170 2. TiÒn göi d©n c­ 828.842 193.189 1.022.031 125 743.263 386.058 1.129.321 110,5 3. Kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu 7.300 98.962 46.262 119 98.506 166 98.672 190 Nguån: B¸o c¸o cña Phßng tæng hîp Trong kÕt cÊu nguån vèn, vèn huy ®éng kÕt cÊu tõ nhiÒu môc kh¸c nhau vµ ®­îc biÓu hiÖn qua b¶n sè liÖu (b¶ng 1) Nguån vèn huy ®éng ®Õn cuèi n¨m 2000 ®¹t 2.160.004 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 544.043 triÖu ®ång víi møc t¨ng lµ 133.67% vµ v­ît møc t¨ng cña n¨m 1999 so víi n¨m 1998. Trong ®ã: - Nguån huy ®éng VN§ ®¹t 1.725.552 triÖu ®ång t¨ng 380.334 triÖu ®ång so víi n¨m 1999 víi møc t¨ng b»ng128,2% - Nguån huy ®éng ngo¹i tÖ t­¬ng ®­¬ng víi 434.452 triÖu VN§ t¨ng so víi n¨m 1999 lµ +70%. Trong ®ã: - Nguån ngo¹i tÖ huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ ®¹t 2.000.000 USD gi¶m -27% so víi n¨m 1999. - Nguån ngo¹i tÖ huy ®éng tõ tiÕt kiÖm d©n c­ ®¹t 26.200.000 USD t¨ng so víi n¨m 1999 lµ +90%. VÊn ®Ò cÇn quan t©m ë ®©y lµ nguån vèn ngo¹i tÖ t¨ng nh­ng chñ yÕu lµ tõ tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c­ cßn nguån huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ l¹i gi¶m. Tæng sè nguån vèn huy ®éng trong n¨m 2000 so víi n¨m 1999 ®Òu t¨ng vÒ c¶ 2 lo¹i tiÒn göi b»ng VN§ vµ ngo¹i tÖ. Riªng vÒ c¬ cÊu nguån vèn th× tèc ®é t¨ng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ lµ chñ yÕu ®Æc biÖt lµ tiÒn göi cña d©n c­ gi¶m so víi n¨m 1999. Nguån ngo¹i tÖ cã quy m« kh«ng lín chiÕm 20,5% trong tæng sè vèn huy ®éng nh­ng chi nh¸nh ®Òu chñ ®éng ®¸p øng ®Çy ®ñ ngo¹i tÖ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ cã nhu cÇu v©y trong thêi gian qua ®· kh«ng ph¶i xin Ng©n hµng C«ng th­¬ng ®iÒu hßa vèn. 2. Ho¹t ®éng sö dông vèn. C¸c nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng ®­îc sö dông vµo c¸c ho¹t ®éng chÝnh sau: B¶ng 2: Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ba §×nh §¬n vÞ: TriÖu ®ång. ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2000/1999 VN§ N. tÖ quy VN§ Tæng sè VN§ N. tÖ quy VN§ Tæng sè VN§ % Ngo¹i tÖ % Tæng sè % I. Tæng d­ nî 618.483 104.822 723.305 896.007 118.374 1.014.381 +277.524 144,8 +13.552 113 291.076 140 1. Cho vay ng¾n h¹n 539.016 88.395 627.411 782.877 105.987 888.864 +243.861 145,2 +17.592 120 261.453 141,6 + Quèc doanh 533.465 82.834 616.299 770.376 105.031 875.407 +238.598 144,4 +22.197 126,8 259.108 142 + Ngoµi quèc doanh 5.551 5.561 11.112 12.501 956 13.457 +6.950 225.2 -4.605 82.8 2.345 121,1 2. Cho vay trung vµ dµi h¹n 79.467 16.427 95.894 113.120 12.387 125.507 +33.653 142,3 -4.040 75.2 29.613 130 + Quèc doanh 77.289 12.479 89.666 110.433 4.504 114.937 +33.144 124.8 -7.975 64 25.271 128.1 + Ngoµi quèc doanh 2.187 3.948 6.228 2.687 7.883 10.570 +500 122.8 +3.935 199.6 4.342 169.7 3. Nî qu¸ h¹n 8.187 820 9.616 6.316 994 7.310 -2.480 71,8 174 121 -2.306 76 HÖ sè sö dông vèn 45% 47% Nguån: B¸o c¸o cña phßng tæng hîp Trong n¨m 2000, tæng d­ nî kÓ c¶ ngo¹i tÖ quy ra VN§ ®Õn ngµy 31/12/2000 ®¹t 1.014.381 triÖu ®ång so víi n¨m 1999 t¨ng 191.076 triÖu ®ång, ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng 40%. Trong ®ã: - D­ nî VN§ lµ 896.007 triÖu ®ång, t¨ng 277.524 triÖu ®ång so víi n¨m 1999 ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng 44,8%. - D­ nî ngo¹i tÖ, quy VN§ lµ 118.374 triÖu ®ång t¨ng 13.552 triÖu ®ång so víi n¨m 1999 ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng 13%. Nî qu¸ h¹n lµ 7.310 chiÕm 0,8% tæng d­ nî lµ mét tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp so víi c¸c chi nh¸nh cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng trªn ph¹m vi toµn quèc. N¨m 2000 d­ nî cho vay ng¾n h¹n ®¹t 888.864 triÖu ®ång t¨ng 361.453 triÖu ®ång so víi n¨m 1999 vµ chiÕm tû lÖ träng 87,6% trªn tæng chi nî. Trong c¬ cÊu tÝn dông ng¾n h¹n th× d­ nî cho vay quèc doanh n¨m 2000 ®¹t 875.407 triÖu ®ång chiÕm tû träng 98,48% trong tæng d­ nî ng¾n h¹n vµ khu vùc ngoµi quèc doanh chØ chiÕm tû träng 1,52% t­¬ng ®­¬ng víi 13.457 triÖu ®ång. Cho vay Trung vµ dµi h¹n: D­ nî cuèi n¨m 2000 ®¹t 125.507 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 29.613 triÖu ®ång (+ 30%) vµ chiÕm tû träng 12,4% trªn tæng d­ nî. D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n ®èi víi doanh nghiÖp quèc doanh vÉn chiÕm tû träng lín víi sè d­ lµ 114.937 triÖu ®ång t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 25.271 triÖu ®ång, b»ng 128.1% tû träng so víi tæng d­ nî trung vµ dµi h¹n ®¹t 91,57%. Trong khi ®ã cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh chØ ®¹t 10.570 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 8,43% . Tõ c¸c sè liÖu trªn cho thÊy d­ nî cho vay cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh lu«n t¨ng lªn ë møc ®é t¨ng tr­ëng cao. Tuy nhiªn, nh×n vÒ gãc ®é sö dông vèn cña Ng©n hµng th× ch­a ®­îc tèt v× kh«ng dïng hÕt nguån vèn huy ®éng ®Ó cho vay. Chi nh¸nh ph¶i nép ®iÒu hßa vèn vÒ Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. Víi ph­¬ng ch©m cña Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam lµ "aen ®Þnh, an toµn, hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn", Ng©n hµng C«ng th­¬ng khu vùc Ba §×nh lu«n b¸m s¸t chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam ®Ó ®iÒu hµnh mét c¸ch linh ho¹t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng h×nh thøc huy ®éng vèn thÝch hîp nªn nguån vèn liªn tôc t¨ng tr­ëng, ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu vèn cÇn thiÕt phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp giao dÞch t¹i chi nh¸nh, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù thµnh c«ng chung cña hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam. 3. Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i. Víi sù phÊn ®Çu vµ c¹nh tranh gay g¾t ®Ó t×m b¹n hµng, gi÷ v÷ng ®ång thêi tiÕp tôc n©ng cao uy tÝn cña m×nh còng nh­ cña hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng trong lÜnh vùc thanh to¸n quèc tÕ, NHCT Ba §×nh ®· cã nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña NHCT Ba §×nh míi ®­îc triÓn khai tõ 1993 víi møc ban ®Çu cßn thÊp do nguån ngo¹i tÖ cã qu¸ Ýt, kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu vèn cña c¸c ®¬n vÞ, c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu ®ãng trªn ®Þa bµn quËn hÇu nh­ kh«ng cã, c¸c nghiÖp vô kinh doanh ®èi ngo¹i ®Æc biÖt lµ thanh to¸n quèc tÕ míi chØ ®­îc triÓn khai cßn nhiÒu bì ngì. Tuy nhiªn, cho ®Õn nay NHCT Ba §×nh ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ trong mét kho¶ng thêi gian ng¾n (1993 - 1997). Tæng thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i n¨m 1994 ®¹t 1.437, 2 triÖu ®ång ®Õn n¨m 1997 ®¹t 18.367 triÖu ®ång. §iÒu nµy ®¹t ®­îc lµ do kÕt qu¶ cña sù nç lùc cña nh©n viªn vµ Ban l·nh ®¹o toµn ng©n hµng. C¸c c¸n bé ë ®©y ®· kh«ng ngõng häc hái, tiÕp thu kinh nghiÖm vµ t×m tßi s¸ng t¹o, ph¸t huy nh÷ng kh¶ n¨ng tiÒm tµng cña b¶n th©n ng©n hµng trong viÖc thu hót kh¸ch hµng vµ giao dÞch víi nh÷ng ®èi t¸c míi nhiÒu triÓn väng. Kinh doanh ngo¹i tÖ cã b­íc ph¸t triÓn kh¸ tõ n¨m 1993 doanh sè kinh doanh ngo¹i tÖ cßn rÊt Ýt vµ chñ yÕu tËp trung lo¹i ngo¹i tÖ lµ USD. Cho ®Õn nay NHCT Ba §×nh ®· kinh doanh thªm c¸c lo¹i ngo¹i tÖ m¹nh kh¸c n÷a nh­ DEM, FRF, JPY... tuy nhiªn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHCT Ba §×nh vÉn chñ yÕu dõng ë møc ®é lµ phôc vô nhu cÇu Thanh to¸n Quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp. H×nh thøc mua b¸n ch­a ®a d¹ng phong phó, míi chñ yÕu lµ mua b¸n trao ngay (Sport). HiÖn nay NHCT Ba §×nh còng ®· triÓn khai h×nh thøc mua b¸n cã kú h¹n nh­ng rÊt Ýt. H¬n n÷a chi nh¸nh muèn mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng ®Òu ph¶i th«ng qua NHCT ViÖt Nam v× vËy nhiÒu khi cßn chËm trÔ kh«ng ®¸p øng ®­îc kÞp thêi nhu cÇu ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng, ®iÒu ®ã còng ¶nh h­ëng ®Õn viÖc kinh doanh ngo¹i tÖ cña NHCT Ba §×nh. B¶ng 1. T×nh h×nh kinh doanh ngo¹i tÖ §¬n vÞ tÝnh: 1000. (USD, FRF, DEM, JPY) Lo¹i N«NG TH«N 1994 1995 1996 1997 1998 USD + Mua 15,554 112,144 151,332 43,569 47,053 + B¸n 15,545 112,148 150,227 44,410 44,820 DEM + Mua 477 2,202 3,081 2,256 + B¸n 470 2,202 3,111 2,243 FRF + Mua 276 1,245 318 + B¸n 270 1,241 327 JPY + Mua 16,635 150,234 160,250 + B¸n 16,624 148,425 162,022 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o n¨m 1994, 1995, 1996 1997, 1998 cña phßng Kinh doanh §èi ngo¹i - NHCT Ba §×nh). C¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n Quèc tÕ ®­îc ¸p dông t¹i NHCT Ba §×nh ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó nh­: Thanh to¸n chuyÓn tiÒn, nhê thu, thanh to¸n sÐc vµ thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông. Tuy ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ còng ®· ®­îc më réng nh­ng quy m« vÉn cßn nhá bÐ vµ chñ yÕu vÉn lµ tËp trung chñ yÕu lµ më L/C nhËp khÈu, l­îng L/C xuÊt khÈu rÊt Ýt. B¶ng 3. T×nh h×nh thanh to¸n b»ng L/C cña ng©n hµng c«ng th­¬ng Ba §×nh. §¬n vÞ tÝnh: 1000 UDS N¨m L/C xuÊt L/C nhËp Sè L/C Sè tiÒn (USD) Sè L/C Sè tiÒn (USD) 1994 75 12,806 1995 305 35,000 1996 4 620 466 42,000 1997 4 174 423 41,655 1998 49 1,102 561 34,951 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o c¸c n¨m 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 cña phßng kinh doanh §èi ngo¹i - NHCT Ba §×nh) B¶ng 4. T×nh h×nh vÒ nhê thu vµ chuyÓn T/T §¬n vÞ tÝnh: 1000 USD N¨m Néi dung Sè mãn Sè tiÒn 1996 Nhê thu ®i 1,070 Nhê thu ®Õn 320 1997 Nhê thu ®i 7 1,164 Nhê thu ®Õn 24 773 1998 ChuyÓn tiÒn 233 7,356 Nhê thu ®i 3 726 Nhê thu ®Õn 48 1,789 ChuyÓn tiÒn 387 17,595 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o c¸c n¨m 1996, 1997, 1998 cña phßng kinh doanh §èi ngo¹i - NHCT Ba §×nh) §ång thêi víi chÝnh s¸ch h¹n chÕ sö dông L/C tr¶ chËm cña ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam. Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam ®· ban hµnh chØ thÞ 06/NH7-CT vµo ngµy 6/6/1996 vµ c«ng v¨n 434/CV - NH7 ngµy 5/8/1996 nh»m quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc më L/C tr¶ chËm d­íi 1 n¨m vµ L/C tr¶ chËm ®Ó nhËp hµng tiªu dïng ë c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. Trªn c¬ së nh÷ng v¨n b¶n nµy, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®· ra quyÕt ®Þnh h¹n chÕ nhËp khÈu b»ng L/C tr¶ chËm. NHCT Ba §×nh më h¹n chÕ víi tæng sè mãn ®· më lµ 5 tõ n¨m 1995 thêi h¹n tr¶ chËm lµ 5 n¨m sè tiÒn cßn ph¶i thanh to¸n cho n­íc ngoµi lµ: Sè tiÒn: USD 6,634,938.00 DEM 1,458,904.00 Bªn c¹nh nghiÖp thanh to¸n Quèc tÕ vµ thanh to¸n kinh doanh ngo¹i tÖ NHCT Ba §×nh còng ®· triÓn khai thªm c¸c dÞch vô kh¸c nh­ chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n sÐc du lÞch nh­ng còng chØ lµ rÊt Ýt. Nh÷ng con sè trªn chøng tá r»ng NHCT Ba §×nh ®ang tõng b­íc ®i lªn trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô thanh to¸n quèc tÕ. Gi¸ trÞ thanh to¸n quèc tÕ b»ng L/C t¹i ng©n hµng ngµy cµng chiÕm tû träng lín trong tæng trÞ gi¸ L/C ®­îc thanh to¸n trong toµn hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam .Uy tÝn cña NHCT Ba §×nh ngµy cµng ®­îc n©ng cao, sè l­îng doanh nghiÖp thanh to¸n Quèc tÕ qua chi nh¸nh ngµy cµng nhiÒu, tÝnh ®Õn nay ®· cã trªn 35 ®¬n vÞ thanh to¸n Quèc tÕ qua chi nh¸nh. Trong ®ã nhiÒu ®¬n vÞ ®· trë thµnh kh¸ch hµng th­êng xuyªn cña chi nh¸nh nh­ POSTEF, CONTRACXIM, GIMEXCO, TULTRACO, SUNPROTEXIM... NhiÒu ®èi t¸c n­íc ngoµi tin t­ëng nªn ®· yªu cÇu ®Ých danh NHCT Ba §×nh më L/C. MÆc dï vËy cã thÓ thÊy râ lµ chi nh¸nh vÉn chñ yÕu lµ më L/C nhËp khÈu, sè L/C xuÊt khÈu th«ng b¸o qua chi nh¸nh cßn Ýt. §iÒu nµy x¶y ra mét phÇn lµ do chi nh¸nh ch­a cã bÒ dµy n¨m th¸ng ho¹t ®éng thanh to¸n Quèc tÕ nªn sè l­îng c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu trong n­íc giao dÞch víi chi nh¸nh cßn thÊp. Thªm vµo ®ã, c¸c c¸n bé thanh to¸n b¾t tay vµo thùc hiÖn nghiÖp vô nµy ®ang cßn trong giai ®o¹n t×m tßi, thö nghiÖm nªn cßn dÌ dÆt trong viÖc chÊp nhËn chiÕt khÊu th­ tÝn dông cho kh¸ch hµng trong n­íc. Tuy nhiªn, con sè nµy ch¾c ch¾n kh«ng chØ dõng l¹i ë ®ã v× NHCT Ba §×nh cïng víi sù gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña NHCT ViÖt Nam nãi chung, khèi kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ phßng Thanh to¸n Quèc tÕ Héi Së NHCT ViÖt Nam nãi riªng vÒ nhiÒu mÆt ®Æc biÖt vÒ mÆt nghiÖp vô, ®ang kh«ng ngõng ®Çu t­ ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô kinh doanh ®èi ngo¹i trong ®ã cã c¶ thanh to¸n Quèc tÕ. Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ba §×nh ®· vµ ®ang tÝch cùc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®a d¹ng hãa mÆt hµng t¨ng c­êng c«ng t¸c tiÕp thÞ nh»m thu hót nh÷ng kh¸ch hµng cã t×nh h×nh tµi chÝnh tèt, nh÷ng doanh nghiÖp th­êng xuyªn cã nhu cÇu mua b¸n ngo¹i tÖ. C«ng t¸c nµy ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ lµm t¨ng c¶ tæng gi¸ trÞ L/C xuÊt nhËp khÈu, nhê thu vµ chuyÓn tiÒn ®­îc thanh to¸n qua hÖ thèng ng©n hµng. Cã thÓ nãi c¸c nghiÖp vô thanh to¸n Quèc tÕ t¹i NHCT Ba §×nh ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn bé ®¸ng kÓ c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng. Víi ®éi ngò c¸n bé giái c¶ chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷, chi nh¸nh cßn t­ vÉn gióp kh¸ch hµng khi ký kÕt hîp ®ång ngo¹i, ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n víi ®iÒu kiÖn cã lîi nhÊt, ®iÒu tra th«ng tin vÒ ®èi t¸c n­íc ngoµi nhê ®ã ®· gióp kh¸ch hµng tr¸nh ®­îc nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. - NghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2000. N¨m 2000 nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ ®· ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, kinh doanh ®a d¹ng c¸c lo¹i ngo¹i tÖ kh¸c nhau. Thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t: 792.218.811 ®ång. T¨ng + 12% so víi n¨m 1999. PhÝ giao dÞch kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t: 266.745.000 ®ång. T¨ng + 44% so víi n¨m 1999. TT Lo¹i ngo¹i tÖ DS mua 2000 DS b¸n 2000 So 2000/1999 ®¹t 1 USD 53,200,000 53,200,000 130% 2 DEM 2,250,000 1,250,000 116% 3 JPY 750.000.000 750.000.000 2,15 lÇn 4 EUR 611,965 611,965 15,5 lÇn Tæng quy ®æi ra USD 61,125,796 61,125,796 139% N¨m 2000 chi nh¸nh ®· chñ ®éng khai th¸c nguån mua cña c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu lµ: USD 6,616,000 t¨ng 7% so víi n¨m 1999 (gåm cña c¸c c«ng ty May ChiÕn Th¾ng, Dung dÞch khoan vµ HP dÇu khÝ, tinh dÇu, c«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp Hµ Néi, C«ng ty XNK Nha Trang, Vinacaphe). Mua cña c¸c ®¬n vÞ x©y dùng: USD 14,065,919 Móa cña c¸c Ng©n hµng kh¸c, mua cña c¸c ®¹i lý vµ mua cña ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam: USD 28,305,000. Sè ngo¹i tÖ b¸n ra chñ yÕu tËp trung cho c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu nguyªn liÖu, mua thiÕt bÞ vµ c¸c hµng hãa kh¸c. - NghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ n¨m 2000. N¨m 2000 chi nh¸nh ®· thu hót ®­îc kh¸ch hµng lín lµ C«ng ty xuÊt nhËp khÈu tæng hîp Hµ Néi, Chi nh¸nh Intimex H¶i Phßng, Tæng C«ng ty xuÊt nhËp khÈu dÖt may, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu vËt t­ n«ng nghiÖp, Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp tµu thñy, Tæng C«ng ty thñy tinh vµ gèm x©y dùng... §Ó më réng thªm quan hÖ tÝn dông, lµm nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ... nªn sè tiÒn më L/C nhËp khÈu vµ thanh to¸n L/C xuÊt t¨ng h¬n so víi n¨m. PhÝ dÞch vô thanh to¸n Quèc tÕ n¨m 2000 ®¹t: 3.101.000.000®. T¨ng + 14% so víi n¨m 1999. §¬n vÞ: USD. NghiÖp vô 1999 2000 2000/99 Sè mãn Sè tiÒn Sè mãn Sè tiÒn L/C nhËp 569 45,606,671 634 55,457,154 122% Nhê thu ®Õn 41 1,240,400 80 2,822,275 228% T/T 294 5,339,050 380 8,639,160 163% Nhê thu ®i 5 47,400 25 750,000 16 lÇn TB¸o L/C xuÊt 65 792,108 109 2,650,000 3,3 lÇn §Õn 12/2000: - Tæng sè tiÒn cam kÕt vay vèn: USD 7,143,833 - Tæng d­ nî ngo¹i tÖ: USD 8,574,815.00 MÆc dï khèi l­îng nghiÖp vô TTQT ph¸t sinh lín, song chi nh¸nh vÉn ®¶m b¶o an toµn kh«ng ®Ó x¶y ra sai sãt lµm ¶nh h­ëng ®Õn quyÒn lîi cña kh¸ch hµng còng nh­ uy tÝn cña ng©n hµng c«ng th­¬ng. MÆt kh¸c chi nh¸nh cßn t­ vÊn gióp kh¸ch hµng lùa chän ph­¬ng thøc thanh to¸n, ®iÒu tra th«ng tin cña kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®Ó tr¸nh rñi ro trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu. - C¸c ho¹t ®éng dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi, sÐc du lÞch. - Doanh sè chi tr¶ kiÒu hèi n¨m 2000: USD 825.000.00 - Doanh sè thanh to¸n sÐc du lÞch n¨m 2000: USD 9,000.00 - Doanh sè thanh to¸n thÎ VISA, MASTER n¨m 2000: USD 4,030 PhÝ dÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi n¨m 2000 ®¹t 14.292.964 ®ång PhÝ thanh to¸n sÐc du lÞch ®¹t: 641.984 ®ång. 4. NghiÖp vô b¶o l·nh. §¶m b¶o tÝnh kÞp thêi, chÝnh x¸c, víi ®é tin cËy cña c¸c chñ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc ®èi víi ph¸t hµnh th­ b¶o l·nh cña chi nh¸nh, nªn ®· gãp phÇn cho nhiÒu tæng c«ng ty, c«ng ty tróng thÇu c¸c dù ¸n lín nh­: Dù ¸n x©y dùng cÇu trªn tuyÕn Quèc1, Dù ¸n x©y dùng c¸c nhµ m¸y n­íc ë khu vùc miÒn Trung vµ mét sè tØnh phÝa B¾c... v.v. Do vËy c¸c nhµ thÇu ®· t¨ng ®­îc s¶n l­îng, më réng s¶n xuÊt, æn ®Þnh viÖc lµm vµ ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕt hîp gi÷a phßng kinh doanh ®èi ngo¹i vµ phßng kinh doanh ®èi néi Tæng d­ b¶o l·nh c¸c lo¹i ®Õn 12/2000: 440 tû ®ång. Chi nh¸nh ®· thùc hiÖn 643 mãn b¶o l·nh trong n­íc sè tiÒn 289 tû ®ång. Thanh to¸n 678 mãn sè tiÒn 233 tû ®ång. D­ b¶o b¶o l·nh trong n­íc ®Õn 12/2000 d­ 412,2 tû ®ång. B¶o l·nh më L/C tr¶ chËm trung h¹n ®Õn 12/2000 d­: 27,8 tû ®ång USD, 1,800,262 (t­¬ng ®­¬ng 26,1 tû ®ång). 256, 538 (t­¬ng ®­¬ng 1,7 tû ®ång). PhÝ b¶o l·nh n¨m 2000 thu ®­îc: 2.015.562.063 ®ång. Tãm l¹i: Tæng chi phÝ thu ®­îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i ®¹t: 6.127.460.822 ®ång. ChiÕm tû lÖ 19% trªn lîi nhuËn rßng. - Ho¹t ®éng kÕ to¸n - thanh to¸n. Víi l­îng kh¸ch hµng trªn 1.600 ®¬n vÞ vµ trªn 4.200 tµi kho¶n giao dÞch vô, n¨m 2000 Chi nh¸nh ®· ®­îc thùc hiÖn ®­îc khèi l­îng thanh to¸n 234.477 l­ît chøng tõ víi 23.562 tû ®ång, trong ®ã khèi l­îng thanh to¸n chuyÓn kho¶n ®¹t 19.744 tû - chiÕm tû träng 83,8%. So víi n¨m 1999 khèi l­îng thanh to¸n ®· t¨ng 5.986 tû (+ 34%). 5. Ho¹t ®éng tiÒn tÖ - kho quü. Khèi l­îng tiÒn mÆt qua quü Ng©n hµng ngµy cµng lín, nh­ng Chi nh¸nh ®· tæ chøc thu chi kÞp thêi, chÝnh x¸c. Tæng thu tiÒn mÆt bao gåm c¶ ngo¹i tÖ quy VN§: 2.903 tû. T¨ng 456 tû (+ 16%) so víi n¨m 1999. Tæng chi tiÒn mÆt: 2.915 tû t¨ng 519 tû (+ 21%) so víi n¨m 1999. Kho quü ®­îc ®¶m b¶o an toµn kÓ c¶ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tiÒn. Ph¸t huy truyÒn thèng cña ng­êi c¸n bé kiÓm ng©n thËt thµ lu«n gi÷ ch÷ TÝn lµm träng, n¨m 2002 ®· tr¶ l¹i tiÒn thõa cho kh¸ch 245 mãn víi tæng sè tiÒn 398.255.000 VN§ vµ 11.8000 USD trong ®ã cã 02 mãn trªn 100 triÖu ®ång, ®· t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng ®èi víi Chi nh¸nh. 6. Ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm so¸t, chÊn chØnh ho¹t ®éng ng©n hµng. Trong tÊt c¶ c¸c kh©u nghiÖp vô, ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô ®Çu t­ tÝn dông, kÕ to¸n vµ kho quü, c«ng t¸c tù kiÓm tra lu«n ®­îc coi träng. 100% c¸c hå s¬ vay vèn ®· ®­îc kiÓm tra, hµng ngµy thùc hiÖn ®óng quy tr×nh kiÓm ®Õm tiÒn vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ qui chÕ chøng tõ kÕ to¸n v.v... ChØnh söa ngay nh÷ng sai sãt theo yªu cÇu cña c¸c ®oµn kiÓm tra, nªn n¨m 2000 kh«ng cã tr­êng hîp nµo kh¸ch hµng vµ néi bé khiÕu n¹i. PhÇn III: Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi. 1. Khã kh¨n. Chi nh¸nh NHCT Ba §×nh ho¹t ®éng trªn mét ®Þa bµn kh«ng thËt sù thuËn lîi vÒ m«i tr­êng kinh tÕ. Trong quËn kh«ng cã nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lín. Kinh tÕ ngoµi quèc doanh vµ mét sè ngµnh nghÒ truyÒn thèng ph¸t triÓn chËm ch­a ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. ChÝnh v× vËy kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh n»m r¶i r¸c ë néi, ngo¹i thµnh phè ®©y lµ yÕu tè rÊt khã kh¨n trong kinh doanh Ng©n hµng. §ång thêi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng cña Ng©n hµng còng bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc vµ sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c ng©n hµng cïng kinh doanh trªn mét ®Þa bµn trong ®iÒu kiÖn chªnh lÖch l·i suÊt ®Çu vµo, ®Çu ra ngµy cµng thu hÑp. MÆt kh¸c, trong nh÷ng n¨m ®Çu ®æi míi chi nh¸nh Ba §×nh nãi riªng vµ ngµnh ng©n hµng nãi chung còng kh«ng tho¸t khái sù chi phèi cña nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ mét hµnh lang ph¸p lý ch­a thËt ®ång bé. C¬ së vËt chÊt cïng víi tr×nh ®é cña c¸n bé cßn ch­a ®¸p øng kÞp thêi víi nh÷ng ®ßi hái míi cña mét ngµnh kinh doanh ®Æc biÖt vµ phøc t¹p. 2. ThuËn lîi. Tuy nhiªn chi nh¸nh còng cã nh÷ng thuËn lîi rÊt c¬ b¶n ®ã lµ n»m trªn ®¹i bµn lµ trung t©m chÝnh trÞ ngo¹i giao cña c¶ n­íc. Lµ n¬i héi tô c¸c c¬ quan cao nhÊt cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. V× vËy an ninh trËt tù x· héi lu«n ®­îc ®¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn. Bªn c¹nh ®ã chi nh¸nh cßn ®­îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. §­îc sù chØ ®¹o chÆt chÏ kÞp thêi cña NHCT ViÖt Nam, NHNN thµnh phè Hµ Néi vµ sù gióp ®ì cã hiÖu qu¶ cña c¸c ban ngµnh. Cïng víi truyÒn thèng ®oµn kÕt nhÊt trÝ, nç lùc phÊn ®Êu v­ît qua mäi khã kh¨n ®Ò hoµn thµnh nhiÖm vô cña tËp thÓ CBCNV vµ Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh. 3. Nh÷ng biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶. §Ó ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi vµ kh¾c phôc khã kh¨n phÊn ®Êu ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín trªn, trong thêi gian qua chi nh¸nh ®· triÓn khai mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n sau ®©y: - §æi míi ho¹t ®éng ng©n hµng trªn c¶ 3 ph­¬ng diÖn: NhËn thøc t­ t­ëng, tr×nh ®é chuyªn m«n, c¬ së vËt chÊt cïng víi mµng l­íi ho¹t ®éng. VÒ nhËn thøc t­ t­ëng, CBCVN trong chi nh¸nh ®· mau chãng xo¸ bá t­ t­ëng bao cÊp cò, x©y dùng t¸c phong viªn chøc míi, v¨n minh, lÞch sù, tËn t×nh ®­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm quÝ mÕn. VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu ®æi míi chi nh¸nh ®· cã kÕ ho¹ch n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé mét c¸ch cã hÖ thèng. KÕt hîp gi÷a ®µo t¹o chÝnh qui víi ®µo t¹o t¹i chç, th­êng xuyªn më c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô vÒ cho vay, thÈm ®Þnh dù ¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, thanh to¸n quèc tÕ, më líp häc LuËt, häc Ngo¹i ng÷, vi tÝnh ®¹i trµ v.v... §Õn nay chi nh¸nh ®· cã 211 c¸n bé cã tr×nh ®é tõ §¹i häc trªn lªn chiÕm 63%, nhiÒu ®/c cã thªm b»ng ®¹i häc LuËt, §¹i häc Ngo¹i ng÷ - ®iÒu nµy ®· lµm thay ®æi hoµn toµn chÊt l­îng c¸n bé. MÆt kh¸c chi nh¸nh ®· tõng b­íc c¶i t¹o më réng vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô kinh doanh nh­: X©y dùng më thªm phßng giao dÞch, ®iÓm cho vay, c¶i t¹o ®iÒu kiÖn lµm viÖc, trang bÞ m¹ng l­íi vi tÝnh ®Õn tËn quÜ tiÕt kiÖm phôc vô thanh to¸n, chuyÓn tiÒn, kÕ to¸n ng©n hµng, b¸o c¸o l­u tr÷ hå s¬, sè liÖu. Do vËy chi nh¸nh ®· cã ®iÒu kiÖn phôc vô kh¸ch hµng tèt h¬n vµ cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, qu¸n triÖt ph­¬ng ch©m kinh doanh "V× sù thµnh ®¹t cña mäi ng­êi - mäi nhµ - mäi doanh nghiÖp" kÞp thêi cïng kh¸ch hµng th¸o gì khã kh¨n, linh ho¹t sö dông chÝnh s¸ch ­u ®·i l·i suÊt, gi¶m phÝ dÞch vô, tû lÖ ký quÜ. V× vËy uy tÝn cña chi nh¸nh ngµy cµng ®­îc n©ng cao. N¨m 1993 chØ cã 400 kh¸ch hµng giao dÞch th× nay ®· cã tíi 1.400 kh¸ch hµng. - Lu«n lu«n nghiªm chØnh chÊp hµnh ®óng c¸c qui ®Þnh, chÕ ®é cña NHCT ViÖt Nam, kinh doanh trong khu«n khæ ph¸p luËt, chÊp hµnh ®óng ®­íng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Coi träng c«ng t¸c thanh tra kiÓm so¸t néi bé, ph¸t hiÖn kÞp thêi sai sãt ®Ó chØnh söa vµ b¸o c¸o víi cÊp trªn. Tõ ®ã ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh an toµn vµ ®óng h­íng. - Tæ chøc s¾p xÕp ®Ò b¹t c¸n bé ®óng ng­êi ®óng viÖc, hîp víi kh¶ n¨ng. Sö dông ®ßn bÈy cña c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng, phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña §¶ng - ChÝnh quyÒn - §oµn thÓ, liªn tôc ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua s«i næi trong häc tËp, c«ng t¸c vµ phÊn ®Êu. Còng qua c¸c phong trµo nµy mµ båi d­ìng kÕt n¹p cho §¶ng nh÷ng §¶ng viªn trÎ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, thùc hiÖn tõng b­íc qui ho¹ch c¸n bé kÕ cËn. - Tranh thñ triÖt ®Ó sù l·nh ®¹o cña cÊp uû chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, sù chØ ®¹o cña ng©n hµng cÊp trªn vµ sù gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh Toµ ¸n, ViÖn kiÓm s¸t, C«ng an v.v... chÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho chi nh¸nh lu«n cã ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ më r«ngj kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thương khu vực Ba Đình.doc
Luận văn liên quan