Đề tài Công nghệ chuyển mạch nhãn Đa giao thức và cơ sở thông tin quản lý MIB

MỤC LỤC Danh mục Hình Thuật ngữ và viết tắt Lời nói đầu Chương 1: TổNG quaN Về Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 1.1. Khái niệm cơ bản về chuyển mạch nhãn 1.2. Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức 1.2.1. Các đặc điểm cơ bản của công nghệ MPLS 1.2.2. Cách thức hoạt động của MPLS 1.2.3. Các thuật ngữ trong MPLS 1.2.5. Các đặc tính hoạt động, điều hành của MPLS 1.2.6. Kiến trúc ngăn xếp trong MPLS 1.3. Tổng kết chương Chương 2: Quản lý mạng trong mạng viễn thông 2.1. Giới thiệu chung về quản lý mạng. 2.2. Các yêu cầu cơ bản với một kiến trúc quản lý mạng 2.3. Các thành phần cứng cơ bản trong một hệ quản trị mạng 2.4. Quản lý mạng theo mô hình OSI 2.4.1. Khung làm việc của mô hình OSI 2.4.2. Khái quát về quản lý hệ thống theo OSI (SMO) 2.5. Giao thức quản trị mạng đơn giản SNMP 2.5.1. Giao thức SNMPv1 2.5.2. Cấu trúc SNMPv3 2.5.3. Điều hành SNMP 2.6. Cơ sở thông tin quản lý trong SNMP 2.6.1. Cấu trúc MIB 2.6. 2. Truy cập MIB 2.6.3. Nội dung của MIB 2.7. Những điểm hạn chế trong SNMP và MIB. 2.7.1. Mô hình thông tin bị quản lý 2.7.2. Mô hình truy cập thông tin 2.8. Tổng kết chương Chương 3: ứng dụng MIB trong Quản lý mạng MPLS 3.1. Giới thiệu về các giải pháp quản lý MPLS 3.2. Đặc điểm MIB trong quản lý mạng MPLS bằng SNMP 3.2.1. Vị trí và ưu điểm của MIB 3.2.2. Một số vấn đề đối với đối tượng của MIB 3.3. Quản lý mạng MPLS với MIB 3.3.1. Phác thảo các chuẩn MPLS MIBs 3.3.2. Các thiết bị MPLS 3.3.3. Các giao diện MPLS quản lý của MPLS 3.3.4. Các tham số cấu hình của MIB 3.3.5. Tạo ra một đường hầm sử dụng TE MIB 3.4. Thực tế quản lý mạng MPLS qua SNMP 3.4.1. Các sự phụ thuộc liên cột kết hợp với nhau chặt chẽ 3.4.2. Các giá trị mặc định và các lớp đệm 3.4.3. Các MIB và sự thay đổi tỉ lệ 3.4.4. Ví dụ về việc sử dụng FTNMIB 3.5. Tổng kết chương Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 1983 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công nghệ chuyển mạch nhãn Đa giao thức và cơ sở thông tin quản lý MIB, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCông nghệ chuyển mạch nhãn Đa giao thức và cơ sở thông tin quản lý MIB.pdf