Đề tài Công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Lời mở đầu Xã hội càng phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh càng giữ vai trò quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Công tác nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh vì thế mà ngày càng được quan tâm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua phân tích các hoạt động kinh doanh một cách toàn diện sẽ giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ và sâu sắc các hoạt động kinh tế của mình, tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu trong công tác quản lý của Công ty. Mặt khác qua phân tích kinh doanh sẽ giúp cho các Công ty tìm ra các biện pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý Công ty nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai . của Công ty vào quá trình sản xuất kinh doanh. Được sự hướng dẫn của cô Tô Thị Phượng và sự giúp đỡ của Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty VT, XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà em đã cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Qua Báo cáo này, em đã có được cái nhìn tổng quan về các mặt của quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều này giúp em có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn “Chuyên đề thực tập tốt nghiệp” của mình. Song, do thời gian thực tập còn hạn chế nên em chưa thể đi sâu vào phân tích từng vấn đề cụ thể của Công ty. Đồng thời, không thể tránh khỏi những sai sót trong bài báo cáo của mình, em rất mong nhận được sự đóng góp của Thầy Cô.

doc102 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty vận tải xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¹i nguyªn nhiªn vËt liÖu; phô tïng thay thÕ, b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm dë dang ®ang trong qu¸ tr×nh dù tr÷ s¶n xuÊt hoÆc s¶n xuÊt, chÕ biÕn. Cßn TSL§ l­u th«ng bao gåm c¸c s¶n phÈm thµnh phÈm chê tiªu thô, c¸c lo¹i vèn b»ng tiÒn, c¸c kho¶n vèn trong thanh to¸n, c¸c kho¶n chi phÝ chê kÕt chuyÓn, chi phÝ tr¶ tr­íc...Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c¸c TSL§ s¶n xuÊt vµ TSL§ l­u th«ng lu«n vËn ®éng, thay thÕ vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh liªn tôc. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ - tiÒn tÖ, ®Ó h×nh thµnh c¸c TSL§ s¶n xuÊt vµ TSL§ l­u th«ng, c¸c C«ng ty ph¶i bá ra mét sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu nhÊt ®Þnh. V× vËy, còng cã thÓ nãi vèn l­u ®éng cña C«ng ty lµ sè vèn tiÒn tÖ øng tr­íc ®Ó ®Çu t­, mua s¾m c¸c TSL§ cña C«ng ty. HiÖn nay sè vèn ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ 9,781 tû ®ång, trong ®ã gåm vèn tù cã, vèn nhµ n­íc cÊp mét phÇn, cßn l¹i ph¶i ®i vay ng©n hµng. Vèn ng©n s¸ch do cÊp trªn ®· bÞ c¾t gi¶m, do vËy ®Ó tù chñ trong kinh doanh hµng n¨m C«ng ty vÉn ph¶i vay vèn ng©n hµng ®Ó ®Çu t­ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc biÖt tronng dÞp gi¸p h¹t C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o vèn ®Ó dù tr÷ l­¬ng thùc tõ 3000 ®Õn 4000 tÊn thãc vµ ®©ô t­¬ng. ViÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh¸ hiÖu qu¶, s¶n phÈm s¶n xuÊt ®­îc tiªu thô hÕt kh«ng tån kho nhiÒu, do vËy vßng quay vèn nhanh tr¶ nî Ng©n hµng ®óng h¹n. Thêi gian qua C«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao søc m¹nh tµi chÝnh nh­: thanh lý c¸c tµi s¶n ø ®äng, c¸c thiÕt bÞ cò n¸t, th­êng xuyªn kiÓm xo¸t c«ng nî, thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tµi chÝnh. T×nh h×nh tµi chÝnh m¹nh lµ c¬ së ®Ó C«ng ty thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc kinh doanh míi ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n kh¶ thi nh»m t¨ng doanh thu cña C«ng ty. 3. C¬ cÊu vèn cña C«ng ty Tæng tµi s¶n cña C«ng ty lµ 16,586 tû ®ång TSC§ Tû träng = x 100% TSC§ Tæng tµi s¶n 6,805 Tû träng TSC§ = x100% = 41% 16,586 TSL§ Tû träng = x 100% TSL§ Tæng tµi s¶n 9,781 Tû träng TSC§ = x100% = 59% 16,586 Qua trªn ta thÊy ®­îc c¬ cÊu vèn cña C«ng ty, tæng vèn ®Çu t­ cho TSC§ lín h¬n TSL§ nh­ng kh«ng v­ît qu¸ nhiÒu, nãi chung c¬ cÊu kh¸ hîp lý. II. Doanh thu, lîi nhuËn 1. Doanh thu Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó t¹o ra ®­îc s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô c¸c C«ng ty ph¶i dïng tiÒn ®Ó mua s¾m nguyªn nhiªn vËt liÖu c«ng cô dông cô...®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt, t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô, tiÕn hµnh tiªu thô vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô b¸n hµng vµ thu tiÒn vÒ, t¹o nªn doanh thu cña C«ng ty. Ngoµi phÇn doanh thu do tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ra, cßn bao gåm nh÷ng kho¶n doanh thu do c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i. Tõ gãc ®é cña C«ng ty xem xÐt, cã thÓ thÊy r»ng doanh thu cña C«ng ty lµ toµn bé c¸c kho¶n tiÒn thu ®­îc tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c mang l¹i. Doanh thu cña C«ng ty cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Doanh thu lµ nguån tµi trî chÝnh quan träng ®Ó ®¶m b¶o trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o cho C«ng ty cã thÓ t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n còng nh­ t¸i s¶n xuÊt më réng; lµ nguån ®Ó c¸c C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô víi nhµ n­íc nh­ nép c¸c kho¶n thuÕ theo quy ®Þnh. 2. Lîi nhuËn Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ chØ tiªu chÊt l­îng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. Nã ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña C«ng ty, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ viÖc sö dông c¸c yÕu tè c¬ b¶n cña s¶n xuÊt nh­ lao ®éng, vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh... Lîi nhuËn cña C«ng ty lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ C«ng ty bá ra ®Ó ®¹t ®­îc doanh thu ®ã tõ c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­a l¹i. Lîi nhuËn lµ nguån vèn quan träng ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, lµ nguån h×nh thµnh nªn thu nhËp cña ng©n s¸ch nhµ n­íc th«ng qua viÖc thu thuÕ lîi tøc. Mét bé phËn lîi nhuËn ®­îc ®Ó l¹i C«ng ty thµnh lËp c¸c quü, t¹o ®iÒu kiÖn më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. BÊt kú C«ng ty nµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× môc tiªu cuèi cïng còng lµ doanh thu vµ lîi nhuËn cao. Trong thêi gian qua, C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ còng ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®em l¹i mét nguån lîi nhuËn t­¬ng ®èi ®¶m b¶o cho ®êi sèng cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n vµ lµm trßn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. B¶ng 9: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh giai ®o¹n 2000-2002 ChØ tiªu §¬n vÞ 2000 2001 2002 1.Tæng doanh thu Tr® 68.000 70.000 73.100 2.Lîi nhuËn - 1230 1267 1.310 3.Thu nhËp b×nh qu©n mét c«ng nh©n 1000 ® 700 800 850 Tû suÊt lîi nhuËn % 1,8 1,81 1,79 P - Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu b¸n hµng: = X 100% T Tst Trong ®ã : Tst : tû suÊt lîi nhuËn doanh thu P : Lîi nhuËn T : Doanh thu III. Nguån tµi trî C«ng ty Nguån tµi trî cña C«ng ty chñ yÕu lµ do tù C«ng ty tù s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i trªn c¬ së vèn cña nhµ n­íc cÊp. Dùa trªn kh¶ n¨ng tr×nh ®é cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó tr­ëng thµnh ®i lªn tõ chÝnh n¨ng lùc cña b¶n th©n. Bªn c¹nh nguån vèn tù cã cña C«ng ty th× nguån vèn vay tÝn dông dµi h¹n còng lµ nguån tµi chÝnh quan träng cña C«ng ty, chiÕm trªn 50% tæng sè nguån vèn cña toµn C«ng ty. Ngoµi nguån tµi trî dµi h¹n C«ng ty cßn huy ®éng c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n. C«ng ty kh«ng huy ®éng vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh cæ phiÕu hay tr¸i phiÕu C«ng ty. B¶ng10: Nguån tµi trî cña C«ng ty §¬n vÞ : TriÖu ®ång Néi dung N¨m 2001 N¨m 2002 Vèn vay dµi h¹n 6.560 7.258 Vèn vay ng¾n h¹n 2.068 2.281 IV. Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty Ph©n tÝch tµi chÝnh cña C«ng ty lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. §èi víi ng­êi qu¶n lý C«ng ty, viÖc ®¸nh gi¸ tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®­a ra c¸c dù b¸o vÒ kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh phï hîp. KiÓm so¸t ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña C«ng ty. §èi víi nh÷ng ng­êi cã nhu cÇu quan t©m ®Õn C«ng ty, th× ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng thanh to¸n, kh¶ n¨ng sinh lêi...tõ ®ã cã nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ ®Çu t­ hay liªn doanh liªn kÕt. B¶ng 11: b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ ngµy 31/12/2002 §¬n vÞ: tr® Tªn tµi kho¶n M· sè §Çu kú Cuèi kú Tµi s¶n A. TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 100 8910 9781 I.TiÒn 110 597 652 II.§Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 120 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 130 2877 3005 IV. Hµng tån kho 140 5436 6124 V. TSL§ kh¸c 150 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 200 6123 6805 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 210 5120 5530 1. Nguyªn gi¸ 212 5613 5924 2. Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 213 -493 -394 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 220 1003 1275 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 IV. C¸c kho¶n ký quý, ký c­îc dµi h¹n 240 Tæng céng tµi s¶n 250 15033 16586 Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ 300 10190 11242 I. Nî ng¾n h¹n 310 3499 3858 1. Vay ng¾n h¹n 311 2068 2281 2.Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 313 857,5 946 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép cho nhµ n­íc 315 403,5 445 4. Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn 316 170 186 II. Nî dµi h¹n 320 6560 7258 III. Nî kh¸c 330 131 126 B. Nguån vèn chñ së h÷u 400 4843 5344 I. Nguån vèn – quü 410 2179,35 2939,2 II. Nguån kinh phÝ 420 2123,65 2404,8 Tæng céng nguån vèn 430 15033 16586 * Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n VÒ c¬ cÊu tµi s¶n, bªn c¹nh viÖc so s¸nh tæng sè tµi s¶n cuèi kú so víi ®Çu kú cßn ph¶i xem xÐt trong tõng lo¹i tµi s¶n chiÕm trong tæng sè vµ xu h­íng biÕn ®éng cña chóng ®Ó thÊy ®­îc møc ®é hîp lý cña viÖc ph©n bè. Tµi s¶n cè ®Þnh ®· vµ ®ang ®Çu t­ Tû suÊt ®Çu t­ = Tæng sè tµi s¶n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh t×nh h×nh trang bÞ vËt chÊt kü thuËt nãi chung vµ m¸y mãc, thiÕt bÞ nãi riªng cña C«ng ty. Nã cho biÕt n¨ng lùc s¶n suÊt vµ xu h­íng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty. B¶ng 12: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n §¬n vÞ : tr® ChØ tiªu §Çu kú Cuèi kú Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû träng(%) Sè tiÒn Tû träng(%) Sè tiÒn Tû träng(%) A. TSL§ vµ §TNH 8910 59,3 9781 59 871 9,8 I. TiÒn 597 4 652 3,9 55 9,2 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 2877 19,1 3005 18,1 128 4,4 IV. Hµng tån kho 5436 36,2 6124 37 688 12,7 V. TSL§ kh¸c B. TSC§ vµ §TDH 6123 40,7 6805 41 682 11,1 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 5120 34,1 5530 33,3 410 8 II. §Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 1003 6,6 1275 7,7 272 27,1 III. Chi phÝ XDCB dë dang Tæng céng tµi s¶n 15033 100 16586 100 1553 8,6 Tæng tµi s¶n cña C«ng ty ®Çu kú lµ 15.033 triÖu ®ång, cuèi kú lµ 16.586 triÖu ®ång nªn chªnh lÖch cuèi kú so víi ®Çu kú lµ 8,7% ( vÒ sè tiÒn lµ: 1553 triÖu ®ång ) ®iÒu ®ã cho thÊy quy m« ho¹t ®éng cña C«ng ty ®ang ®­îc më réng h¬n. * Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn: b¶ng 13: B¶ng ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn §¬n vÞ :tr® ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Chªnh lÖch Sè tiÒn Tû träng% Sè tiÒn Tû träng% Sè tiÒn Tû träng% A. Nî ph¶i tr¶ 10190 67,8 11242 67,78 1052 10,3 I. Nî ng¾n h¹n 3499 23,3 3858 23,26 359 10,26 II.Nî dµi h¹n 6560 43,6 7258 43,76 689 10,64 III. Nî kh¸c 131 0,9 126 0,76 -5 B. Nguån vèn chñ së h÷u 4843 32,2 5344 32,22 501 10,34 I. Nguån vèn quü 2719,35 18,1 2939,2 17,72 209,85 7,7 II. Nguån kinh phÝ 2123,65 14,1 2404,8 14,5 281,15 13,2 Céng 15033 100 16586 100 1533 10,3 B¶ng ph©n tÝch cho thÊy, nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng lªn 3,7% vÒ sè tuyÖt ®èi t¨ng 5098 triÖu ®ång, ®ång thêi kh¶ n¨ng thanh to¸n còng t¨ng trong khi nî ph¶i tr¶ t¨ng. Trong tæng c«ng nî th× nî dµi h¹n chiÕm tû träng lín h¬n (kho¶ng 60% tæng c«ng nî ) ®iÒu ®ã lµ tèt v× tµi s¶n cña C«ng ty ®­îc tµi trî b»ng nguån vèn dµi h¹n. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn tÝn dông dµi h¹n ®Ó ®¶m b¶o nguån tµi chÝnh trong nh÷ng tr­êng hîp cÇn thiÕt. Tæng tµi s¶n *Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh Kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tæng nî Cuèi kú = 11242 16586 = 1,4752 lÇn 15033 §Çu kú = 10190 = 1,4753 lÇn HÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t nh­ trªn lµ t­¬ng ®èi æn ®Þnh. §Çu n¨m C«ng ty cø ®i vay mét triÖu th× cã 1,4752 triÖu ®ång tµi s¶n ®¶m b¶o. Cßn ë cuèi n¨m cø ®i vay nî mét triÖu th× cã 1,4753 triÖu ®ång tµi s¶n ®¶m b¶o. HÖ sè nµy ë thêi ®iÓm cuèi n¨m cao h¬n ®Çu n¨m lµ do C«ng ty ®· huy ®éng thªm vèn tõ bªn ngoµi 871 triÖu ®ång, trong khi tµi s¶n t¨ng 1553 triÖu ®ång. Tµi s¶n l­u ®éng Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n = 9781 Cuèi kú = = 2,535 lÇn 8910 = 2,546 lÇn §Çu kú = 3499 3858 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n cuèi n¨m (2,535 lÇn) so víi ®Çu n¨m (2.546 lÇn ) thÊp h¬n nªn nh­ng kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n nµy lu«n ®¶m b¶o an toµn cho C«ng ty. VËt t­ hµng ho¸ tån kho _ TSL§ vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n Nî ng¾n h¹n Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh = 8910 - 5436 §Çu kú = = 0,99 lÇn 3499 = 0,95 lÇn Cuèi kú = 9781 - 6123 3858 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty lµ nhá ®iÒu nµy lµm cho C«ng ty khã kh¨n h¬n trong viÖc thanh to¸n c«ng nî. 321.690 Cuèi kú = = 0,44 = 44% = 1 - HÖ sè vèn CSH Nî ph¶i tr¶ HÖ sè nî = Tæng nguån vèn Vèn chñ së h÷u 10190 = 0,678 ( hay 67,8%) §Çu kú = 15033 11242 = 0.6778 ( hay 67,78%) Cuèi kú = 16586 HÖ sè nî ®Çu kú cña C«ng ty cho biÕt r»ng trong mét triÖu ®ång vèn kinh doanh cã 0,678 triÖu ®ång h×nh thµnh tõ nguån vay nî bªn ngoµi. Cuèi kú cø mét triÖu ®ång vèn kinh doanh cã 0,6778 triÖu ®ång h×nh thµnh tõ nguån vay nî bªn ngoµi. = 1 - HÖ sè nî HÖ sè vèn chñ së h÷u = Tæng nguån vèn 4843 = 0,3221 ( hay32,21%) §Çu kú = 15033 5344 16586 = 0,32 ( hay 32,22%) Cuèi kú = HÖ sè vèn chñ së h÷u cña C«ng ty lµ kh¸ æn ®Þnh. §Çu kú lµ 32,21% cuèi kú lµ 32,22%. HÖ sè nµy cµng lín th× cµng chøng tá C«ng ty cã nhiÒu vèn tù cã nªn cã tÝnh ®éc lËp cao. Vèn chñ së h÷u Tû suÊt tù tµi trî TSC§ = TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n 4843 = 0,791( hay 79,1 %) §Çu kú = 6123 = 0,785 (hay 78,5%) 5344 Cuèi kú = 6805 Tû suÊt tù tµi trî TSC§ ®Çu n¨m lín h¬n cuèi n¨m do nguån vèn chñ së h÷u t¨ng 5344 - 4843 = 501 triÖu. Trong khi TSC§ t¨ng 6805- 6123 = 682 triÖu ®ång. B¶ng14 : kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2001-2002 §¬n vÞ :triÖu ®ång ChØ tiªu M· sè N¨m 2001 N¨m 2002 Tæng doanh thu 01 70.000 73.100 Trong ®ã:Doanh thu hµng XK 02 61.000 64.200 C¸c kho¶n gi¶m trõ: 03 201 225 - Gi¶m gi¸ 05 172 189 - Gi¸ trÞ hµng ho¸ bÞ tr¶ l¹i 06 29 36 1. Doanh thu thuÇn 10 69.799 72.875 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 48.571 50.711 3. Lîi nhuËn gép 20 21.228 22.164 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 4.230 4.806 5. Chi phÝ qu¶n lý DN 22 14.902 15.051 6. LN thuÇn tõ H§KD 30 2.096 2.307 7. Lîi nhuËn tõ H§TC 40 - Thu nhËp tõ H§TC 41 - Chi phÝ H§TC 42 8. Lîi nhuËn bÊt th­êng 50 376 163 -Thu nhËp tõ H§ bÊt th­êng 51 421 213 -Chi phÝ tõ H§ bÊt th­êng 52 45 50 9. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 60 2.683 2.470 10. ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 70 1.416 1.160 11. Lîi nhuËn sau thuÕ 80 1.267 1.310 B¶ng 15 : T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc cña C«ng ty. §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 1 2 3 I.ThuÕ 1.ThuÕ doanh thu(hoÆc VAT) 939 680 2.ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3.ThuÕ thu nhËp C«ng ty 4.ThuÕ lîi tøc 5. thuÕ trªn vèn 6.ThuÕ tµi nguyªn 7.ThuÕ nhµ ®Êt 8.TiÒn thuª ®Êt 402 400 9.C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 75 80 II.C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 1. C¸c kho¶n phô thu 2.C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ 3. C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c Tæng céng 1.416 1.160 PhÇn ix C«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt trong c«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ VËt t­ kü thuËt trong C«ng ty c«ng nghiÖp ®ãng vai trß quan träng, nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm ®Çu ra cña C«ng ty. VËt t­ kü thuËt bao gåm c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, nguyªn vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c ... C«ng t¸c mua s¾m, dù tr÷ vµ sö dông, cÊp ph¸t vËt t­ kü thuËt lu«n lµ néi dung chÝnh cña c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt trong C«ng ty c«ng nghiÖp, I. C«ng t¸c mua s¾m, dù tr÷ vËt t­ kü thuËt ViÖc mua s¾m vËt t­ kü thuËt hay nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Mua s¾m nguyªn vËt liÖu nh»m ®¾p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nguån vËt t­ kü thuËt cho s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng tr× trÖ trong s¶n xuÊt do thiÕu nguyªn vËt liÖu. §iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng vµ ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong C«ng ty. §¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt. §èi víi C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ nguyªn vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty lµ Thãc, Bóp l«ng, §Ëu t­¬ng. V× vËy chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cña C«ng ty cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy, vÊn ®Ò vËt t­ kü thuËt lu«n ®­îc ban l·nh ®¹o C«ng ty ®Æc biÖt quan t©m. HiÖn nay nguyªn vËt liÖu chÝnh cña s¶n phÈm Bia cña C«ng ty ph¶i nhËp chñ yÕu tõ n­íc ngoµi, do trong n­íc kh«ng cung cÊp ®ñ, cho nªn nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty th­êng kh«ng æn ®Þnh vµ chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè nh­ tû gi¸ hèi ®o¸i, chÝnh s¸ch vÒ thuÕ nhËp khÈu cña nhµ n­íc... Do nguyªn vËt liÖu chÝnh nhËp ngo¹i, dÔ g©y chËm trÔ, viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khã kh¨n. H¬n n÷a, nguån vèn cña C«ng ty cßn h¹n chÕ nªn viÖc mua nguyªn vËt liÖu dù tr÷ cho s¶n xuÊt khã thùc hiÖn. §Òu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thêi gian g¸c hµng cña C«ng ty cho kh¸ch hµng . §Ó kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn, ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· vµ ®ang ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh­ ®iÒu tra, t×m kiÕm c¸c nhµ cung cÊp cã uy tÝn, t¹o vïng nguyªn liÖu trong n­íc , ký kÕt c¸c hîp ®ång thu mua dµi h¹n, cã kÕ ho¹ch cô thÓ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hîp lý nh»m cung cÊp ®óng, ®ñ, kÞp thêi cho s¶n xuÊt. II. C«ng t¸c cÊp ph¸t vµ sö dông vËt t­ trong s¶n xuÊt cña C«ng ty Gièng nh­ c«ng t¸c mua s¾m dù tr÷ vËt t­ kü thuËt, c«ng t¸c cÊp ph¸t, sö dông vËt t­ ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. ViÖc ®¶m b¶o cÊp ph¸t nguyªn vËt liÖu ®óng vÒ chñng lo¹i, ®ñ vÒ sè l­îng vµ kÞp thêi vÒ thêi gian sÏ quyÕt ®Þnh ®­îc møc ®é vµ chÊt l­îng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NhËn thøc râ tÇm quan träng nãi trªn, C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ ®· x©y dùng cho m×nh mét m¹ng l­íi kho tµng ®Çy ®ñ vµ liªn hoµn ®¶m b¶o tèt nh÷ng yªu cÇu cña s¶n xuÊt. V× vËy hÖ thèng kho cña C«ng ty cã tÝnh xen kÏ. Nã võa lµ n¬i tiÕp nhËn cña xÝ nghiÖp nµy võa lµ n¬i xuÊt nguyªn liÖu cho xÝ nghiÖp kia. §iÒu nµy t¹o nªn tÝnh liªn kÕt liªn tôc gi÷a c¸c xÝ nghiÖp Bia, S÷a ®Ëu nµnh, x­ëng chÕ biÕn g¹o vµ lu«n ®­îc ®¶m b¶o ho¹t ®éng nhÞp nhµng ¨n khíp víi nhau. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn cã hÖ thèng kho chøa thµnh phÈm cña c¸c xÝ nghiÖp nh»m cung cÊp, ®iÒu phèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cho C«ng ty ®ång thêi cung cÊp s¶n phÈm ra thÞ tr­êng tiªu thô. PHÇn x Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ I. §Æc ®iÓm C«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét trong nhiÒu tæ chøc kinh tÕ tham gia c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr­êng vµ thu vÒ cho m×nh mét kho¶n lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi m«i tr­êng bªn ngoµi vµ cã cÊu tróc bªn trong gåm nhiÒu ph©n hÖ kh¸c nhau. §Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, C«ng ty ®· tæ chøc tèt c¸c bé phËn cÊu thµnh nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n. S¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng ph©n hÖ chÝnh cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc t¹o ra s¶n phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô, lµ chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña C«ng ty. H×nh thµnh ph¸t triÓn vµ tæ chøc ®iÒu hµnh tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt lµ c¬ së lµ yªu cÇu thiÕt yÕu ®Ó C«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. C«ng ty x¸c ®Þnh qu¶n trÞ t¸c nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ho¹ch ®Þnh, tæ chøc ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t vµ kiÓm tra theo dâi hÖ thèng s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu s¶n xuÊt ®· ®Ò ra. YÕu tè trung t©m cña qu¶n lý s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi. §ã lµ qu¸ tr×nh chÕ biÕn, chuyÓn ho¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ h×nh thµnh hµng ho¸ hoÆc dÞch vô mong muèn ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty phô thuéc rÊt lín vµo viÖc thiÕt kÕ, tæ chøc vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh biÕn ®æi nµy. TËp thÓ Ban l·nh ®¹o C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ lu«n x¸c ®Þnh ®óng ®¾n tÇm quan träng cña c«ng t¸c Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp cña m×nh. Víi ph­¬ng tr©m “ ChØ huy ®iÒu hµnh liªn tôc, kiÓm tra gi¸m s¸t th­êng xuyªn” ®· vµ ®ang ph¸t huy t¸c dông trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ trong thêi gian qua. Ii. Môc tiªu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong c«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ - §¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm S÷a ®Ëu nµnh, g¹o, Bia h¬i theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Rót ng¾n thêi gian chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¨ng vßng quay cña vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. - X©y dùng hÖ thèng s¶n xuÊt cña C«ng ty cã ®é linh ho¹t cao thÝch øng tèt víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. C¸c môc tiªu cô thÓ nµy g¾n bã chÆt chÏ víi nhau t¹o ra søc m¹nh tæng hîp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ trªn thÞ tr­êng. iII. Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong c«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ Dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty Dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm ®­îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ mét néi dung quan träng ®Çu tiªn, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt. Sau khi t×m hiÓu nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ tr­êng, c¨n cø vµo kÕt qu¶ thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, c¨n cø vµo s¶n l­îng s¶n xuÊt cña C«ng ty so víi toµn ngµnh, C«ng ty ®· ®­a ra dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm trong n¨m 2003 nh­ sau: B¶ng 16: Dù b¸o nhu cÇu s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2003 MÆt hµng §¬n vÞ Sè l­îng + Mua vµo: Tæng sè quy ra thãc 34800 Thãc TÊn 500 G¹o TÊn 22000 Mµu TÊn 300 + B¸n ra : Tæng sè quy ra g¹o TÊn 22600 Thãc TÊn 500 G¹o TÊn 22000 Mµu TÊn 300 Ph©n bãn TÊn 200 Thøc ¨n gia sóc c¸c lo¹i TÊn 200 Bia h¬i 1000 lÝt 70 S÷a ®Ëu nµnh 1000 lÝt 260 Thu kho¸n x©y dùng TriÖu ®ång 180 Thuª kho TriÖu ®ång 3000 (nguån KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2003 ) 2. Bè trÝ s¶n xuÊt trong C«ng ty. Bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt lµ mét c«ng viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ Víi môc tiªu lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho dßng di chuyÓn vËt liÖu lao ®éng vµ s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trªn c¬ së tiÕt kiÖm diÖn tÝch, thêi gian di chuyÓn cña tõng yÕu tè, C«ng ty ®· c¨n cø vµo diÖn tÝch mÆt b»ng vµ quy m« s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó thiÕt kÕ vµ lùa chän ph­¬ng ¸n bè trÝ nhµ x­ëng, d©y chuyÒn c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ nh­ sau: B¶ng 16: MÆt b»ng s¶n xuÊt cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ Kho thµnh phÈm cuèi cïng Kho Nguyªn LiÖu XÝ nghiÖp ChÕ biÕn g¹o B·i cho thuª ®Ó hµng XÝ nghiÖp S¶n xuÊt s÷a ®Ëu nµnh C¨ng tin XÝ nghiÖp S¶n xuÊt Bia h¬i N¬i lµm viÖc cña bé phËn qu¶n lý XÝ nghiÖp DÞch vô Cæng vµo Phßng trùc b¶o vÖ Cöa hµng gtsp 3. LËp kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc : C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ x©y dùng kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc bao gåm viÖc x¸c ®Þnh kÕ ho¹ch tæng hîp vÒ nhu cÇu s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm Bia, S÷a ®Ëu nµnh, g¹o trªn c¬ së ®ã ho¹ch ®Þnh nhu cÇu vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt nãi chung vµ cã kÕ ho¹ch chi tiÕt cho viÖc mua s¾m nguyªn vËt liÖu Bóp L«ng, ®Ëu t­¬ng, thãc... cÇn thiÕt trong tõng thêi ®iÓm nh»m ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc, víi chi phÝ thÊp nhÊt. Nhu cÇu vÒ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt ®ñ sè l­îng s¶n phÈm ®· dù b¸o hoÆc ®¬n hµng trong tõng giai ®o¹n ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tæng hîp. ChÝnh v× vËy C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ ®· kÕt hîp c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ riªng lÎ víi nhau ®Ó t¹o nªn mét kÕ ho¹ch tæng hîp phôc vô tèt cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch c¸c nguån lùc cña C«ng ty. L­îng nguyªn vËt liÖu cÇn mua trong tõng thêi ®iÓm cña C«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p ho¹ch ®Þnh l­îng nhu cÇu vËt t­, chi tiÕt, b¸n thµnh phÈm cÇn mua hoÆc s¶n xuÊt trong tõng thêi ®iÓm. 4. §iÒu ®é s¶n xuÊt : XÐt vÒ tr×nh tù c¸c néi dung cña qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh v× ®©y lµ b­íc tæ chøc thùc hiÖn nh»m biÕn c¸c kÕ ho¹ch thµnh hiÖn thùc. V× vËy, ho¹t ®éng nµy phô thuéc rÊt lín vµo chÊt l­îng cña c¸c néi dung thiÕt kÕ ho¹ch ®Þnh, hÖ thèng s¶n xuÊt bªn trªn. §iÒu ®é s¶n xuÊt lµ nh÷ng ho¹t ®éng x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt trong tõng tuÇn cô thÓ vµ ph©n giao c«ng viÖc theo tõng c«ng viÖc c¬ së, tõng bé phËn, tõng ng­êi lao ®éng trong hÖ thèng s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng ®iÒu ®é cã quan hÖ chÆt chÏ víi lo¹i h×nh bè trÝ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Æc biÖt lµ c¸c kh©u nh­ dù b¸o, thiÕt kÕ s¶n phÈm, lùa chän vµ thiÕt kÕ qu¸ tr×nh, ®µo t¹o c«ng nh©n. Thùc chÊt ®iÒu ®é s¶n xuÊt lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng x©y dùng lÞch tr×nh s¶n xuÊt, ®iÒu phèi, ph©n giao c¸c c«ng viÖc cho tõng ng­êi, tõng nhãm ng­êi, tõng m¸y vµ s¾p xÕp ký tù c¸c c«ng viÖc ë tõng n¬i lµm viÖc nh»m ®¶m b¶o hoµn toµn ®óng tiÕn ®é ®· x¸c ®Þnh ®óng chÕ ®é trong lÞch tr×nh s¶n xuÊt trªn c¬ së sö dông cã hiÖu qu¶ kh¨ n¨ng s¶n xuÊt hiÖn cã cña C«ng ty. §iÒu ®é s¶n xuÊt gi¶i quyÕt tæng hîp c¸c môc tiªu tr¸i ng­îc nhau nh­ gi¶m thêi gian chê ®îi. 5. KiÓm so¸t hÖ thèng s¶n xuÊt : Trong chøc n¨ng kiÓm so¸t hÖ thèng s¶n xuÊt C«ng ty x¸c ®Þnh hai néi dung quan träng nhÊt lµ kiÓm so¸t chÊt l­îng vµ qu¶n trÞ hµng tån kho. Hµng dù tr÷ tån kho lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè chiÕm tû träng chi phÝ kh¸ lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty. NÕu dù tr÷ kh«ng hîp lý sÏ dÉn ®Õn ø ®äng vèn, gi¶m hÖ sè sö dông vµ vßng quay cña vèn vµ g©y ra phÐp t¾c trong s¶n xuÊt do kh«ng ®ñ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, v× vËy C«ng ty ®· rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng qu¶n trÞ hµng dù tr÷ . §iÒu nµy ®­îc ®Ò cËp ®Õn víi nh÷ng m« h×nh cô thÓ øng dông trong tõng tr­êng hîp, hoµn c¶nh cña C«ng ty sao cho t×m cho ®­îc ®iÓm c©n b»ng tèi ­u gi÷a chi phÝ hµng tån kho vµ lîi Ých cña dù tr÷ tån kho mang l¹i. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ tiªu thô vµ dù tr÷ cña C«ng ty, C«ng ty ®· ®­a ra kÕ ho¹ch dù tr÷ cho n¨m 2003 nh­ sau: B¶ng 17: kÕ ho¹ch dù tr÷ c¸c mÆt hµng cña C«ng ty trong n¨m 2003 S¶n phÈm §¬n vÞ Tån ®Çu kú S¶n xuÊt trong kú Tiªu thô trong kú Tån kho cuèi kú §Ëu t­¬ng TÊn 100 800 850 50 Bóp l«ng TÊn 120 780 800 100 Thãc TÊn 8000 25.000 23.000 10.000 (Nguån phßng: KÕ ho¹ch - Tiªu thô) Qu¶n lý chÊt l­îng trong s¶n xuÊt lµ mét yÕu tè mang l¹i ý nghÜa chiÕn l­îc cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ trong giai ®o¹n ngµy nay. §Ó s¶n phÈm s¶n xuÊt ra víi chi phÝ s¶n xuÊt thÊp, chÊt l­îng cao ®¸p øng ®­îc nh÷ng mong ®îi cña kh¸ch hµng th× hÖ thèng s¶n xuÊt cña C«ng ty ph¶i cã chÊt l­îng cao vµ th­êng xuyªn ®­îc kiÓm so¸t. Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n thÊy ®­îc tÇm quan träng cña chÊt l­îng s¶n phÈm vµ lu«n tiÕn hµnh ho¹ch ®Þnh, lªn kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó triÓn khai nh»m c¶i tiÕn thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng mäi nhu cÇu cña thÞ tr­êng. Qu¶n lý chÊt l­îng chÝnh lµ n©ng cao chÊt l­îng cña c«ng t¸c qu¶n lý c¸c yÕu tè, c¸c bé phËn trong toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. Trong qu¶n lý chÊt l­îng C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ cÇn tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nhËn thøc vÒ quan ®iÓm chÊt l­îng vµ vÒ qu¶n lý chÊt l­îng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. PhÇn Xi Qu¶n TrÞ Marketing cña c«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ I. ThÞ tr­êng vµ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty. Khi chÊt l­îng cuéc sèng ®­îc n©ng cao th× nhu cÇu sinh ho¹t l¹i thiªn vÒ ®êi sèng vËt chÊt vµ nhu cÇu cña con ng­êi ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng vµ liªn tôc thay ®æi. V× vËy nghiªn cøu thÞ tr­êng sÏ cho thÊy kh¶ n¨ng c¹nh tranh hiÖn t¹i cña C«ng ty gióp cho C«ng ty cã thÓ x©y dùng chiÕn l­îc thÞ tr­êngvµ chiÕn l­îc s¶n phÈm thÝch hîp. Tr­íc kia C«ng ty s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch nhµ n­íc giao, lµm theo hîp ®ång cña Liªn x« vµ c¸c n­íc XHCN. Nguyªn nhiªn liÖu, vËt t­ do nhµ n­íc cung cÊp hoÆc nhËp theo hîp ®ång hai chiÒu tõ c¸c n­íc XHCN. S¶n phÈm lµm ra còng ®­îc nhµ n­íc bao tiªu, ph©n phèi cho c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh hoÆc xuÊt khÈu. Nh­ vËy, C«ng ty chØ ®¶m nhiÖm s¶n xuÊt ®Çy ®ñ vÒ mÆt sè l­îng, thêi gian theo kÕ ho¹ch. C«ng ty hoµn toµn kh«ng quan t©m ®Õn ®èi thñ c¹nh tranh . Tõ nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, C«ng ty ph¶i tù t×m ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, tù t×m hiÓu thÞ tr­êng tiªu thô nªn thÞ tr­êng cña C«ng ty kh¸ ®a d¹ng. C«ng ty ph¶i thiÕt lËp quan hÖ víi nhiÒu b¹n hµng vµ nhµ cung cÊp trong vµ ngoµi n­íc. HiÖn nay, ho¹t ®éng c¹nh tranh cña C«ng ty ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n do cã nhiÒu ®èi thñ trong ngµnh, s¶n phÈm l¹i h¹n chÕ vÒ mÆt chÊt l­îng, mÉu m· vµ gi¸ c¶... Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty Tªn C«ng ty Chñng lo¹i SP Nh·n hiÖu SP C«ng suÊt 1.C«ng ty n­íc gi¶i kh¸t 2.C«ng ty CN Tr­êng Sinh 3. C«ng ty n­íc gi¶i kh¸t 406 Chai Chai Chai 109 Tr­êng Sinh 406 1,5-2 (tr.chai/n¨m) 1 (tr.chai/n¨m) 1-1,5 (tr.chai/n¨m) ThÞ phÇn mÆt hµng S÷a ®Ëu nµnh cña C«ng ty ë thÞ tr­êng Hµ Néi Tr­íc t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ, C«ng ty ®· gÆp khã kh¨n c¶ vÒ xuÊt khÈu lÉn tiªu thô néi ®Þa. C«ng ty ®· chØ ®¹o xuèng tõng cÊp c¬ së nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Ò ra, t×m hiÓu nguån thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, ®¶m b¶o xuÊt khÈu, liªn tôc æn ®Þnh, khai th¸c tèt c¸c thiÕt bÞ hiÖn cã, tõng b­íc t¨ng tr­ëng tû träng s¶n phÈm. Nhê ®ã C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. II. C«ng t¸c Marketing cña C«ng ty. 1.C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô . 1.1 ChÝnh s¸ch s¶n phÈm: C«ng ty ®· x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch s¶n phÈm theo quan ®iÓm Marketing hiÖn ®¹i, coi nã lµ nÒn t¶ng cho chiÕn l­îc Marketing. S¶n phÈm kh«ng chØ s¶n xuÊt ra b¶o ®¶m chÊt l­îng mµ cßnhoµn chØnh vÒ mÉu m·, nh·n m¸c vµ dÞch vô kÌm theo. VÒ s÷a ®Ëu nµnh C«ng ty chØ cã mét lo¹i chai 200ml vµ 24 chai ®­îc cho vµo mét kÐt nhùa. Nh·n hiÖu s÷a ®Ëu nµnh lÊy nh·n hiÖu lµ s÷a ®Ëu nµnh L­¬ng thùc in trªn nÒn ®á víi h×nh ¶nh h¹t ®ç t­¬ng vµ nh÷ng chiÕc huy ch­¬ng vµng bè trÝ mµu s¾c kh¸ hÊp dÉn vµ ®Ñp. Do bia h¬i ®­îc s¶n xuÊt theo kiÓu cæ ®iÓn vµ lµ lo¹i bia h¬i nªn bia ®­îc ®ãng trong bom, 1 bom 25 lÝt,®ãng chai 1lÝt b»ng sµnh ®Ó cã thÓ vËn chuyÓn ®i xa. VÒ g¹o, do g¹o mét phÇn cung cÊp cho thÞ tr­êng trong n­íc, phÇn kh¸c ®­îc xuÊt khÈu nªn bao b× rÊt quan träng, ®Ó cã thÓ vËn chuyÓn ®i xa vµ b¶o qu¶n g¹o tèt h¬n. C«ng ty ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­: th¨m dß thÞ tr­êng, quan s¸t mçi sù thay ®æi trong hµnh vi tiªu dïng, ®Ó t×m ra nhu cÇu...Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ®· khèng chÕ tû lÖ hµng kh«ng ®¹t chÊt l­îng xuÊt khÈu, hµng phÕ phÈm vµ ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm víi gi¸ hîp lý. §èi víi s¶n phÈm néi ®Þa C«ng ty ®· cã s¶n phÈm râ rµng. ChØ s¶n xuÊt s¶n phÈm khi biÕt râ kh¶ n¨ng tiªu thô cña nã hoÆc lµm theo ®¬n ®Æt hµng cña nh÷ng kh¸ch hµng trong n­íc. Do vËy C«ng ty ®· ®¸p øng ®­îc nh÷ng g× kh¸ch hµng ®ang t×m kiÕm vµ mong muèn. 1.2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. Trong c¬ chÕ hiÖn nay, gi¸ c¶ lµ yÕu tè ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. V× vËy, C«ng ty ®· lu«n x©y dùng mét møc phï hîp víi thÞ tr­êng nh»m ®¹t ®­îc doanh thu lín nhÊt, ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®ång thêi cã chi phÝ thÊp nhÊt ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn trong kinh doanh. C«ng ty ®· ¸p dông nh÷ng h×nh thøc ®Æt gi¸. Tuy nhiªn so víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i, cïng chÊt l­îng th× s¶n phÈm cña C«ng ty khã ®­îc chÊp nhËn v× mÉu m· kh«ng ®­îc ­a chuéng trong khi gi¸ c¶ C«ng ty còng xÊp xØ víi hµng cña doanh nghiÖp kh¸c. ë C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ hiÖn cã 3 lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu b¸n ra trªn thÞ tr­êng ®ã lµ c¸c s¶n phÈm vÒ s÷a ®Ëu nµnh, c¸c s¶n phÈm vÒ bia vµ c¸c s¶n phÈm g¹o, ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét sè s¶n phÈm kh¸c Mçi lo¹i s¶n phÈm l¹i cã nhiÒu chñng lo¹i vµ cã c¸c tiªu chuÈn pha trén kh¸c nhau trong s¶n xuÊt. Do chñng lo¹i ®a d¹ng nh­ vËy nªn C«ng ty cã nhiÒu c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ kh¸c nhau. C«ng ty ®· tËp hîp thµnh c¸c b­íc x¸c lËp gi¸ nh­ sau : - X¸c ®Þnh môc tiªu ®Æt gi¸. - X¸c ®Þnh nhu cÇu ®èi víi s¶n phÈm. - X¸c ®Þnh chi phÝ. - X¸c ®Þnh gi¸ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. - Lùa chän ph­¬ng thøc ®Æt gi¸. B¶ng 18: Gi¸ b¸n mét sè mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty n¨m 2002 STT MÆt hµng §¬n vÞ Gi¸ 1 G¹o nÕp ®ång/kg 34.000 2 G¹o tÎ ®ång/kg 85.000-11.000 3 S÷a ®Ëu nµnh ®ång/kÐt 20.000 4 Bia h¬i ®ång/lÝt 3.500 (Nguån phßng: KÕ ho¹ch - Tiªu thô) C«ng ty còng biÕn ®æi gi¸ rÊt linh ho¹t chø kh«ng cøng nh¾c ¸p dông mét kiÓu. C«ng ty hiÖn ®· vµ ®ang ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch: + Gi¸ ph©n biÖt, gi¶m gi¸ dùa theo khèi l­îng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. + Gi¸ phô thuéc vµo s¶n phÈm mµ C«ng ty cã chÝnh s¸ch gi¸ theo thêi vô. + Tuú theo ®èi t¸c kh¸ch hµng mµ cã sù ­u tiªn vµ gi¶m gi¸. + Tuú theo tõng khu vùc. + §iÒu chØnh gi¸ theo sù lªn xuèng cña cung cÇu thÞ tr­êng. + §iÒu chØnh gi¸ theo nguyªn vËt liÖu, vËt t­ vµ c¸c kho¶n thuÕ. 1.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi vµ tiªu thô. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm ®¹t kÕt qu¶ nµo cßn phô thuéc rÊt lín vµo tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô chóng. M¹ng l­íi tiªu thô ®­îc tæ chøc cô thÓ nh­ thÕ nµo l¹i phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, v× thÕ ®Ó t¨ng c­êng tiªu thô s¶n phÈm C«ng ty ®· sö dông hai lo¹i kªnh ph©n phèi lµ kªnh phÊn phèi trùc tiÕp vµ kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh ph©n phèi cña m×nh. B¶ng : HÖ thèng kªnh ph©n phèi hµng ho¸ cña C«ng ty C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ Ng­êi tiªu dïng cuèi cïng Cöa hµng dÞch vô vµ giíi thiÖu s¶n phÈm Ng­êi b¸n lÎ Ng­êi b¸n lÎ §¹i lý * Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp: Kªnh nµy ho¹t ®éng ë khu vùc gÇn C«ng ty, kh¸ch hµng trùc tiÕp vµo cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó mua vµ hä rÊt yªn t©m vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ gi¸ c¶. h×nh thøc b¸n hµng ë kªnh ph©n phæitùc tiÕp hµng n¨m C«ng ty b¸n ®­îc 5% trong tæng doanh thu b¸n hµng. Víi kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp ng¾n: Theo h×nh thøc kªnh nµy th× ®éi ngò tiÕp thÞ sÏ ®­a s¶n phÈm cña C«ng ty ®Õn th¼ng nh÷ng ng­êi b¸n lÎ vµ ng­êi b¸n lÎ b¸n s¶n phÈm tíi ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. Ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn chñ yÕu lµ xe m¸y vµ xe t¶i nhá. Kªnh nµy ®­îc ¸p dông trong ®Þa bµn Hµ Néi, cã ­u ®iÓm lµ thu hót ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïngv× cöa hµng b¸n lÎ ®Æt ë hÇu hÕt mäi n¬i trong khu vùc d©n c­ sinh ho¹t vµ trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ... C«ng ty tiªu thô s÷a ®Ëu nµnh qua h×nh thøc kªnh nµy chiÕm 55% tæng doanh thu b¸n hµng. * Kªnh gi¸n tiÕp dµi: ®èi víi kªnh ph©n phèi nµy ®­îc ¸p dông chñ yÕu ë c¸c tØnh ngoµi khu vùc Hµ néi C«ng ty cßn tæ chøc tiªu thô qua c¸c ®¹i lý, trung gian ¸p dông h×nh thøc tr¶ hoa hång, tuy nhiªn h×nh thøc nµy ®­îc tr¶ c¸c møc kh¸c nhau cho tõng lo¹i h×nh vµ tõng lo¹i s¶n phÈm. C¸c ®¹i lý ®Òu ph¶i ®Æt tiÒn kho¶ng 5 triÖu ®ång khi muèn b¸n s¶n phÈm cña C«ng ty c¸c ®¹i lý sÏ ®­îc h­ëng hoa hång 3% tÝnh theo doanh sè b¸n ra. §èi víi c¸c c¸ nh©n ký hîp ®ång uû th¸c ®­îc h­ëng 1,5% doanh sè b¸n ra. Hµng kh«ng b¸n ®­îc cã thÓ tr¶ l¹i. C«ng ty cßn tæ chøc b¸n hµng theo h×nh thøc ký göi, C«ng ty mang hµng ®Õn tËn n¬i cÇn b¸n ký göi ®Ó nhê b¸n vµ chØ khi nµo b¸n ®­îc hµng míi thu tiÒn. Nh×n chung C«ng ty th­êng ¸p dông c¸c h×nh thøc b¸n hµng sau: - Giao t¹i kho cña C«ng ty. - B¸n t¹i cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, kièt, quÇy hµng. - B¸n chuyªn chë tíi kho ng­êi tiªu dïng. - B¸n qua c¸c C«ng ty TNHH, C«ng ty th­¬ng m¹i, C«ng ty n­íc ngoµi. - B¸n qua c¸c ®¹i lý. - B¸n t¹i hç chî triÓn l·m. C¸c h×nh thøc b¸n hµng nµy ®· ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty. 1.4. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng vµ phôc vô hËu m·i. C«ng ty ®· ¸p dông chÝnh s¸ch nµy víi c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, tham gia héi chî triÓn l·m, héi nghÞ kh¸ch hµng. C«ng ty qu¶ng c¸o trªn nhiÒu ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng qua c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, cöa hµng b¸n bu«n vµ b¸n lÎ s¶n phÈm cña C«ng ty ë c¸c n¬i. Qua c«ng t¸c xóc tiÕn qu¶ng c¸o C«ng ty ®· giíi thiÖu kÞp thêi vÒ chñng lo¹i vµ sè l­îng c¸c mÆt hµng míi cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng giíi thiÖu cho kh¸ch hµng biÕt vÒ ph­¬ng thøc giao dÞch vµ tiªu thô ®Ó tr¸nh c¸c sai sãt vµ nhÇm lÉn. Nhê ®ã mµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· tiªu thô kh«ng ngõng trªn thÞ tr­êng. C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ ®· liªn tôc tham gia c¸c héi chî triÓn l·m trong n­íc C«ng ty ®· lu«n danh ®­îc huy ch­¬ng vµng, b¹c cho s¶n phÈm cña m×nh.. Nhê tham gia vµo héi chî triÓn l·m C«ng ty t¨ng c­êng më réng s¶n xuÊt, më réng thÞ th­êng th«ng qua c¸c hîp ®ång ®­îc ký kÕt. Tham gia héi chî triÓn l·m còng lµ mét c¸ch ®Ó ng­êi tiªu dïng cã thÓ ®¸nh gi¸ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ tr­êng, th«ng qua ®ã C«ng ty cã nh÷ng c¶i tiÕn s¶n phÈm cña m×nh sao cho nã phï hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng. C«ng ty còng sö dông nh÷ng h×nh thøc thanh to¸n kh¸c nhau cho c¸c kh¸ch hµng cña m×nh. C¸c h×nh thøc thanh to¸n tr­íc, trong vµ sau khi b¸n hµng, b¸n h¹ gi¸ víi nh÷ng s¶n phÈm lçi thêi, sai sãt, tån kho...®Òu ®­îc sö dông. Víi c¸c giao dÞch th­¬ng m¹i quèc tÕ, v× nh÷ng ng­êi b¸n hµng lµ nh÷ng ng­êi dÔ chÞu rñi ro h¬n c¶ nªn C«ng ty ph¶i sö dông nh÷ng c¸n bé cã kinh nghiÖm vµ hiÓu biÕt trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, ®¶m b¶o C«ng ty ®­îc thanh to¸n ®Çy ®ñ th«ng qua më L/C, qua c¸c ng©n hµng, víi ®éi ngò cã n¨ng lùc tr¸ch khái thiÖu thßi trong kinh doanh, nh­ng vÉn ®¶m b¶o tho¶ m¸i thuËn lîi cho kh¸ch hµng. 2. §¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c Marketing cña C«ng ty. C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ lµ mét C«ng ty cã bÒ dµy truyÒn thèng trong ngµnh l­¬ng thùc ViÖt Nam. Nh­ng hiÖn nay C«ng ty ®ang chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t víi nhiÒu ®èi thñ cã lîi thÕ vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ, mÉu m·, chÊt l­îng s¶n phÈm...c¶ trong vµ ngoµi n­íc. Yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i ph¸t triÓn mét chiÕn l­îc Marketing thÝch hîp ®Ó dÇn lÊy l¹i vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr­êng sao cho xøng ®¸ng víi quy m« vµ truyÒn thèng cña C«ng ty. C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ ®· lu«n cã sù t×m hiÓu thÞ tr­êng n¾m b¾t c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m phôc vô hä mét c¸ch tèt nhÊt vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. C¨n cø vµo b¸o c¸o b¸n hµng, b¸o c¸o thu chi, b¸o c¸o vÒ nh©n sù, c¸c lo¹i ho¸ ®¬n chøng tõ....C¸c c¸n bé qu¶n lý sau khi xem xÐt, tæng hîp sÏ dù b¸o møc s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong thêi gian tíi vÒ chñng lo¹i sè l­îng. Th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®­îc thu thËp tõ viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu thÞ tr­êng, tõ Ên phÈm xuÊt b¶n, b¸o, t¹p chÝ, tõ kh¸ch hµng, tõ ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng t¸c nµy ®· vµ ®ang ®­îc C«ng ty thùc hiÖn kh¸ hiÖu qu¶. Th«ng qua m¹ng l­íi b¸n bu«n, b¸n lÎ C«ng ty ®· nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp bæ Ých tõ phÝa kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty, nh÷ng ®iÓm m¹nh cÇn ph¸t huy, nh÷ng ®iÓm yÕu cÇn kh¾c phôc, c¶i tiÕn hoµn thiÖn. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cö c¸c c¸n bé ®i t×m hiÓu thÞ tr­êng. Sau thêi gian t×m hiÓu, c¸c c¸n bé lu«n ®ãng vai trß quan träng vµ lu«n ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn bæ Ých nh»m gióp C«ng ty ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. C¸c th«ng tin thu thËp ®­îc C«ng ty tËp trung ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tõ ®ã rót ra kÕt luËn, gióp C«ng ty x©y dùng nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh, chiÕn l­îc c¹nh tranh h÷u hiÖu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng t¸c qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ®Æc biÖt ®­îc quan t©m chó träng. Ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ®­îc C«ng ty sö dông lµ th­ qu¶ng c¸o ®­îc göi ®Õn kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. C«ng ty cßn tæ chøc qu¶ng c¸o b»ng viÖc b¸n s¶n phÈm t¹i c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty. Qu¶ng c¸o cña C«ng ty th«ng qua biÓu hiÖn, biÓu t­îng cña C«ng ty. Cïng víi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, C«ng ty cßn tiÕn hµnh in Ên Cat«l« vµ c¸c tµi liÖu liªn quan göi ®Õn kh¸ch hµng ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn hiÓu biÕt vÒ C«ng ty. Hµng n¨m, C«ng ty tæ chøc héi nghÞ kh¸ch hµng nh»m gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña kh¸ch hµng, t×m hiÓu nhu cÇu vµ nguyÖn väng kh¸ch hµng. §ång thêi còng lµ dÞp ®Ó C«ng ty giíi thiÖu vÒ s¶n phÈm míi cña m×nh, th¾t chÆt mèi quan hÖ víi b¹n hµng. C«ng ty cßn quan t©m tham gia c¸c héi chî triÓn l·m hµng chÊt l­îng cao nh»m chøng minh s¶n phÈm cña C«ng ty m×nh. §ång thêi trao ®æi, t×m hiÓu ®èi t¸c, kh¸ch hµng míi vµ x¸c ®Þnh chç ®øng cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. phÇn XII kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ I. VÒ c¬ cÊu tæ chøc: Nhµ m¸y VËt liÖu chÞu löa ®­îc bè trÝ theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Cô thÓ: 1 gi¸m ®èc, 2 phã gi¸m ®èc, 6 phßng chøc n¨ng vµ 3 ph©n x­ëng. Víi c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý nh­ hiÖn nay cña nhµ m¸y ®· ®¶m b¶o ®­îc tÝnh gän nhÑ, tËp trung, c¸c phßng ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng, kh«ng chång chÐo, ®¶m b¶o tÝnh chñ ®éng vµ kh¶ quan thùc hiÖn nhiÖm vô trong s¶n xuÊt kinh doanh cña nhµ m¸y. Tuy vËy nhµ m¸y vÉn ph¶i th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c tæ chøc cña m×nh vµ tõ ®ã t×m ra ®­îc nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm ®Ó ph¸t huy vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc nh»m ®em l¹i cho nhµ m¸y hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt. Kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi, gi¶i ph¸p nhµ m¸y ®­a ra lµ ®óng ®¾n. §Ó tr¸nh ®­îc sù qu¸ t¶i cña c«ng viÖc khi quy m« kinh doanh cña nhµ m¸y ngµy mét t¨ng mµ vÉn ®¶m b¶o ®­îc c¬ cÊu tæ chøc gän nhÑ, linh ho¹t, cã ®é tin cËy lín, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ qu¶n lý th× nhµ m¸y nªn tiÕp tôc thùc hiÖn theo c¬ cÊu qu¶n lý tæ chøc ®ã. Tæ chøc vµ qu¶n lý cÇn ph¶i mÒm dÎo vµ chÆt chÏ, tr¸nh hiÖn t­îng cøng nh¾c vÒ tæ chøc vµ mÖnh lÖnh. II. VÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc: Nhµ m¸y ®· x¸c ®Þnh thÞ tr­êng lµ môc tiªu, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho s¶n xuÊt. Do thÞ tr­êng tiªu thô bia s÷a ®Ëu nµnh trong néi bé c«ng ty kh«ng æn ®Þnh vµ ngµy cµng gi¶m, ngay tõ cuèi n¨m 2001 nhµ m¸y ®· tËp trung khai th¸c thÞ tr­êng ngoµi c«ng ty, ®µm ph¸n vµ ký hîp ®ång cho n¨m 2002, më réng thªm ®­îc nhiÒu thÞ tr­êng míi, c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lu«n ®­îc chuÈn bÞ vµ cã gèi ®Çu liªn tôc. §Ó s¶n phÈm cña cña C«ng ty ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn vµ cã thÓ tiªu thô réng r·i trong c¶ n­íc C«ng ty nªn th­êng xuyªn cã c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng s¶n phÈm, cã chÝnh s¸ch ­u tiªn gi¶m gi¸, h­ëng hoa hång... ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, kh¸ch hµng míi vµ kh¸ch hµng mua víi sè l­îng lín. Duy tr× ho¹t ®éng marketing cña nhµ m¸y, nghiªn cøu vµ n¾m b¾t nhu cÇu thÞ tr­êng, dù b¸o vÒ gi¸ thµnh chÝnh x¸c vµ khoa häc sao cho kinh doanh cã l·i ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nhµ m¸y cÇn cè g¾ng t×m mäi biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ nh­ gi¸m s¸t cung øng vËt liÖu chÆt chÏ h¬n, thùc hiÖn c«ng t¸c giao th¼ng, b¶o qu¶n kü l­ìng, tr¸nh h­ háng vµ hao hôt. III. VÒ qu¶n trÞ nh©n lùc: HiÖn nay nhµ m¸y cã ®éi ngò c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn l©u n¨m lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã sù s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. MÆc dï vËy C«ng ty còng nªn xem xÐt vµ bè trÝ l¹i ®éi ngò lao ®éng sao cho phï hîp h¬n víi n¨ng lùc. §ång thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m lµm thay ®æi tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng c¸ch th­êng xuyªn tæ chøc h­íng dÉn, trao ®æi huÊn luyÖn nghÒ nghiÖp. N©ng cao tinh thÇn ®oµn kÕt vµ gi÷ v÷ng truyÒn thèng cña C«ng ty . §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc kh¾c phôc khã kh¨n, hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao, thùc hiÖn tèt c¸c néi quy, quy chÕ cña C«ng ty . §Èy m¹nh thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ cã hiÖu qu¶, quan t©m tíi ho¹t ®éng giíi tÝnh, ho¹t ®éng TDTT. VÒ ®êi sèng x· héi: do s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 cã hiÖu qu¶, viÖc lµm æn ®Þnh, thu nhËp b×nh qu©n cña mét c¸n bé c«ng nh©n viªn > 780.000 ®/ng­êi, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng lªn so víi n¨m 2001. Nhµ m¸y th­êng xuyªn quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng, tæ chøc kh¸m ch÷a bÖnh ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n c«ng nh©n viªn chøc, ngoµi ra nhµ m¸y cßn tæ chøc th¨m hái gia ®×nh c¸n bé c«ng nh©n viªn cã hoµn c¶nh khã kh¨n vµ gia ®×nh chÝnh s¸ch. IV. VÒ qu¶n trÞ kü thuËt: N¨m 2002 do lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý trong s¶n xuÊt v× vËy c¸c chØ tiªu tiªu hao nguyªn nhiªn liÖu ®¹t yªu cÇu so víi ®Þnh møc, chÊt l­îng cña c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®­îc t¨ng lªn. M¸y mãc thiÕt bÞ ­îc c¶i tiÐn ®Ó phï hîp h¬n víi ®iÒu kiÖn nh­ hiÖn nay. V. VÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh: VÕ phÝa C«ng ty : Víi ph­¬ng thøc kinh doanh cña nhµ m¸y hîp lý vµ sinh ®éng, songC«ng ty nªn chän ph­¬ng thøc thanh to¸n víi tû lÖ triÕt gi¶m. Nh­ vËy sÏ thÝch hîp h¬n trong c«ng t¸c thanh to¸n, võa khuyÕn khÝch mua hµng võa khuyÕn khÝch thanh to¸n vµ cã biÖn ph¸p xö ph¹t thÝch hîpcho c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c kh¸ch hµng cã c«ng nî d©y d­a. CÇn b¸m s¸t h¬n n÷a c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, t¹o uy tÝn vµ kh¶ n¨ng më réng quy m« kinh doanh còng nh­ gi¸m s¸t nghiªn cøu kü l­ìng tõng ®Þa bµn vÒ thÞ tr­êng vµ tiÒm n¨ng ®Ó viÖc giao chØ tiªu kÕ ho¹ch s¸t thùc h¬n, cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc gióp c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nhiÖm vô cung øng. VI. VÒ qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt: Trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt cña nhµ m¸y ®· ®­îc chuyªn m«n ho¸, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong c¸c phßng ban, cã chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng nªn g¾n ®­îc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé ®i víi c«ng viÖc. Do vËy ph¸t huy ®­îc mäi n¨ng lùc cña c¸n bé. MÆt kh¸c C«ng ty vÉn cßn nh÷ng tån t¹i cÇn ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt nh­: ®Þnh møc c¸c lo¹i phô tïng thay thÕ cña C«ng ty cßn qu¸ cao, thÓ hiÖn ë hÖ sè tån kho cñaC«ng ty . Nguyªn nh©n lµ do hµng tån ®äng l©u kh«ng sö dông. §©y còng lµ khã kh¨n cña C«ng ty g©y nªn viÖc ø ®äng vèn l­u ®éng. C«ng ty nªn cã biÖn ph¸p xö lý, thanh lý sè phô tïng nµy ®Ó thu håi l¹i vèn cho C«ng ty . Nh×n chung trong c«ng t¸c qu¶n lý sö dông vµ cung cÊp vËt t­ cña C«ng ty cã nhiÒu ­u ®iÓm cÇn ph¸t huy ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i ®Ó lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt trong nh÷ng n¨m tíi. VII. VÒ qu¶n trÞ t¸c nghiÖp: C¨n cø vµo nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ kú b¸o c¸o, c¨n cø vµo nhu cÇu thÞ tr­êng, c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu vÒ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu h­íng dÉn cña Tæng C«ng ty L­¬ng thùc, hµng n¨m Tæng C«ng ty ®Òu tiÕn hµnh c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ x©y dùng c¸c chØ tiªu thùc hiÖn ®èi víi C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ . KÕt luËn Tr¶i qua h¬n 35 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ang ®i vµo quü ®¹o vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. S¶n phÈm cña C«ng ty ®ang tõng b­íc kh¼ng vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ thÞ tr­êng quèc tÕ. §éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o qu¶n lý cña C«ng ty lu«n ®­îc chó träng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ sù linh ho¹t trong kinh doanh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ ®· gióp em hiÓu biÕt thªm vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ t¹i C«ng ty. §ång thêi gióp em n¾m v÷ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc t¹i tr­êng. Song thêi gian thùc tËp cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× vËy b¶n b¸o c¸o cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. VËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù gióp ®ì cña C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ ®Ó b¸o c¸o cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn TrÇn v¨n tr­êng Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh : Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp -NXB Thèng kª 1999. 2. Gi¸o tr×nh : Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh – NXB Thèng kª 1998 3. Gi¸o tr×nh: Thèng kª doanh nghiÖp – §HKTQD NXB Thèng kª 1999 4. Gi¸o tr×nh: Qu¶n trÞ S¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp (ThS: Tr­¬ng §oµn ThÓ) §HKTQ - NXB Gi¸o Dôc 2000. 5. Gi¸o tr×nh : Qu¶n trÞ Doanh nghiÖp - §HKTQD - NXB Thèng kª 2000. 6. C¸c tµi liÖu cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 7. B¸o c¸o thùc cña c¸c sinh viªn ®· thùc tËp t¹i C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ Môc lôc Trang Lêi nãi ®Çu 1 PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2 I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 2 II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2 III. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty 4 1. Chøc n¨ng 4 2. NhiÖm vô 4 IV. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ trong thêi gian qua 5 PhÇn II: C«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty 9 I. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty 9 II. §¸nh gi¸ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty 13 PhÇn III: C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty 14 I. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty 14 II. §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty 15 PhÇn IV: Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 16 I. §Æc ®iÓm bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 16 II. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 16 PhÇn V: Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn C«ng ty 20 I. ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè ®Õn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp 20 II. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 29 PhÇn VI : C«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 35 I. Ph©n tÝch c«ng viÖc 35 II. Tæ chøc tuyÓn chän nh©n viªn 37 III. Nh÷ng néi dung chÝnh vÒ tuyÓn chän lao ®éng trong C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 40 IV. §Þnh møc lao ®éng vµ n¨ng suÊt lao ®éng 42 V. T×nh h×nh lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 44 VI. C¸c h×nh thøc kÝch thÝch vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng­êi lao ®éng trong C«ng ty 48 PhÇn VII: C«ng t¸c qu¶n trÞ kü thuËt trong C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 51 I. Qu¶n trÞ chÊt l­îng 51 II. Qu¶n trÞ chÊt l­îng ë C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 53 III. Qu¶n trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ 57 PhÇn VIII: C«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh trong C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 59 I. Qu¶n trÞ vèn cè ®Þnh, vèn l­u ®éng 59 II. Nguån tµi trî C«ng ty 62 III. Doanh thu, lîi nhuËn 64 IV. Ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty 65 PhÇn IX: C«ng t¸c qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt trong C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 74 I. C«ng t¸c mua s¾m, dù tr÷ vËt t­ kü thuËt 74 II. C«ng t¸c cÊp ph¸t vµ sö dông vËt t­ trong s¶n xuÊt cña C«ng ty 75 PhÇn X: Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 76 I. §Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp cña C«ng ty 76 II. Môc tiªu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong C«ng ty 77 III. Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp trong C«ng ty 77 PhÇn XI: Qu¶n trÞ Marketing cña C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ 83 I. ThÞ tr­êng vµ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña C«ng ty 83 II. C«ng t¸c Marketing cña C«ng ty phÇn XII: kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp t¹i C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ VÒ c¬ cÊu tæ chøc VÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc VÒ qu¶n trÞ nh©n lùc VÒ qu¶n trÞ kü thuËt VÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh VÒ qu¶n trÞ vËt t­ kü thuËt VÒ qu¶n trÞ t¸c nghiÖp 84 92 92 92 93 93 94 94 KÕt luËn Tµi liÖu tham kh¶o 95 96 NhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn Hä vµ tªn sinh viªn : trÇn v¨n tr­êng qtkd 9-HN ®¬n vÞ thùc tËp : C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ Hµ Néi, Ngµy.. ...th¸ng.. ...n¨m 2003. Gi¸o viªn h­íng dÉn T« ThÞ ph­îng NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp Hä vµ tªn sinh viªn : trÇn v¨n tr­êng qtkd 9-HN ®¬n vÞ thùc tËp : C«ng ty VËn t¶i, X©y dùng vµ chÕ biÕn l­¬ng thùc VÜnh Hµ Hµ Néi, Ngµy.. ...th¸ng.. ...n¨m 2003. TM. ®¬n vÞ thùc tËp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCty vận tải XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà.doc
Luận văn liên quan