Đề tài Công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh

Lời mở đầu Nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu được của qúa trình sản xuất - kinh doanh ở các doanh nghiệp. Giá trị nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy, quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu là một bộ phận của hạch toán kế toán trong doanh nghiệp, đảm nhận nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động của từng chủng loại vật liệu khác biệt. Công tác này đặc biệt có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp có nhiều chủng loại nguyên vật liệu. Nếu hạch toán chi tiết nguyên vật liệu không được thực hiện tốt gây nên tình trạng thiếu vật liệu sẽ làm ngừng qúa trình sản xuất; nếu gây chậm trễ hay nhầm lẫn cho qúa trình cung cấp từng loại nguyên vật liệu cũng có thể gây đình trệ cho quá trình sản xuất. Xuất phát từ vai trò quan trọng trên của hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, kết hợp với những tài liệu thực tế của công tác tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh, tôi đã hoàn thành chuyên đề “ Hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh ”. Mục đích của chuyên đề này là xem xét những vấn đề lý thyết cơ bản về nguyên vật liệu và hạch toán chi tiết nguyên vật liệu trong thực trạng tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu ở một đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể, từ đó có những đánh giá và mạnh dạn đưa ra một số đề xuất phù hợp với đặc điểm và tình hình cụ thể của Công ty với mong muốn góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác hạch toán nguyên vật liệu nói riêng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị nói chung. Nội dung của chuyên đề cơ bản bao gồm 3 phần: - Phần I: Những vấn đề chung về nguyên vật liệu và công tác hạch toán chi tiết NVL. - Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh. - Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu trong Công ty Cổ phần chè Kim Anh. Mục Lục Lời mở đầu 1 Phần I 2 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu và công tác hạch toán nguyên vật liệu 2 I. Nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán. 2 1. Khái niệm - đặc điểm nguyên vật liệu. 2 a. Khái niệm: 2 b. Đặc điểm: 2 2. Nhiệm vụ của hạch toán nguyên vật liệu. 2 II. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu. 3 1. Phương pháp thẻ song song. 3 2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển. 5 3. Phương pháp số dư. 6 phần II 8 Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chè Kim Anh 8 I. Khái quát chung về công ty 8 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần chè Kim Anh. 8 2. Đặc điểm tổ chức quản lý 9 3. Đặc điểm về tổ chức sản xuất. 10 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 10 II. Thực trạng công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần chè kim anh 11 1. Đặc điểm chung. 11 2.Tổ chức hạch toán chi tiết vật liệu. 11 2.1. Thủ tục nhập, xuất vật liệu. 11 a. Thủ tục nhập kho. 11 b. Thủ tục xuất kho. 14 2.2. Hạch toán chi tiết vật liệu. 15 a. Chứng từ sử dụng. 15 b. Phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu. 16 Phần III 20 Phương hướng hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết vật liệu tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh. 20 I. Đánh giá thực trạng hạch toán chi tiết vật liệu ở Công ty. 20 1. Ưu điểm: 20 2. Nhược điểm: 20 II. Những đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi tiết vật liệu tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh 21 1. ý kiến thứ nhất: 21 2. ý kiến thứ hai: 21 3. ý kiến thứ ba: 23 4. ý kiến thứ tư: 23 Kết luận 26

doc42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1993 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña qóa tr×nh s¶n xuÊt - kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp. Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu th­êng chiÕm mét tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, qu¶n lý tèt kh©u thu mua, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu lµ mét bé phËn cña h¹ch to¸n kÕ to¸n trong doanh nghiÖp, ®¶m nhËn nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng chñng lo¹i vËt liÖu kh¸c biÖt. C«ng t¸c nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu. NÕu h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu kh«ng ®­îc thùc hiÖn tèt g©y nªn t×nh tr¹ng thiÕu vËt liÖu sÏ lµm ngõng qóa tr×nh s¶n xuÊt; nÕu g©y chËm trÔ hay nhÇm lÉn cho qóa tr×nh cung cÊp tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu còng cã thÓ g©y ®×nh trÖ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng trªn cña h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, kÕt hîp víi nh÷ng tµi liÖu thùc tÕ cña c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh, t«i ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò “ Hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh ”. Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò nµy lµ xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò lý thyÕt c¬ b¶n vÒ nguyªn vËt liÖu vµ h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu trong thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu ë mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ, tõ ®ã cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ m¹nh d¹n ®­a ra mét sè ®Ò xuÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh cô thÓ cña C«ng ty víi mong muèn gãp phÇn hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu nãi riªng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ nãi chung. Néi dung cña chuyªn ®Ò c¬ b¶n bao gåm 3 phÇn: - PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt NVL. - PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh. - PhÇn III: Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu trong C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ nguyªn vËt liÖu vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu I. Nguyªn vËt liÖu vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n. 1. Kh¸i niÖm - ®Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu. a. Kh¸i niÖm: Nguyªn vËt liÖu (NVL): Lµ mét bé phËn cña ®èi t­îng lao ®éng mµ con ng­êi sö dông c«ng cô lao ®éng t¸c ®éng lªn chóng, biÕn chóng thµnh s¶n phÈm theo môc ®Ých ®· ®Þnh tr­íc. §ã lµ nh÷ng ®èi t­îng lao ®éng ®· ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng vËt ho¸ nh­: s¾t thÐp trong doanh nghiÖp c¬ khÝ chÕ t¹o, sîi trong doanh nghiÖp dÖt, dù ¸n trong doanh nghiÖp ®ãng dµy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc, chÌ bóp trong doanh nghiÖp chÕ biÕn chÌ... b. §Æc ®iÓm: Lµ mét bé phËn cña ®èi t­îng lao ®éng NVL cã 2 ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: - NVL chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, d­íi t¸c ®éng cña lao ®éng, chóng bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó t¹o ra h×nh th¸i vËt chÊt cña s¶n phÈm. Do ®ã trong qu¶n lý NVL chØ qu¶n lý vÒ mÆt gi¸ trÞ xuÊt dïng mµ kh«ng xÐt mÆt l­îng h×nh th¸i cña NVL. - Gi¸ trÞ cña NVL ®­îc chuyÓn dÞch mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi lµm ra. Nh÷ng ®Æc ®iÓm trªn lµ xuÊt ph¸t ®iÓm quan träng cho c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n NVL tõ kh©u tÝnh gi¸, h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt. 2. NhiÖm vô cña h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. §Ó cung cÊp c®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n lý NVL trong c¸c doanh nghiÖp, kÕ to¸n NVL ph¶i thùc hiÖn ®­îc c¸c nhiÖm vô sau ®©y: - Ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña NVL nhËp kho. - TËp hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sè l­îng vµ gi¸ trÞ NVL nhËp kho, kiÓm tra t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao NVL. - Ph©n bæ hîp lý gi¸ trÞ NVL sö dông vµo c¸c ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - TÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c sè l­îng vµ gi¸ trÞ NVL tån kho, ph¸t hiÖn kÞp thêi NVL thiÕu, thõa, ø ®äng, kÐm phÈm chÊt ®Ó doanh nghiÖp cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra. II. H¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu. H¹ch to¸n chi tiÕt NVL ®ßi hái ph¶n ¸nh c¶ vÒ gi¸ trÞ, sè l­îng, chÊt l­îng cña tõng thø (tõng danh ®iÓm) theo tõng kho vµ tõng ng­êi phô tr¸ch vËt chÊt. Trong thùc tÕ hiÖn nay cã 3 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt NVL sau ®©y: 1. Ph­¬ng ph¸p thÎ song song. * T¹i kho: Theo ph­¬ng ph¸p nµy thñ kho c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt NVL ®Ó ghi ThÎ kho (më theo tõng danh ®iÓm NVL trong tõng kho). Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån NVL vÒ mÆt sè l­îng. Mçi chøng tõ ghi mét dßng vµo thÎ kho. Cuèi th¸ng, thñ kho ph¶i tiÕn hµnh tæng céng sè nhËp, xuÊt, tÝnh ra sè tån kho vÒ mÆt l­îng theo tõng danh ®iÓm vËt liÖu. * T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n NVL më ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt NVL cho tõng danh ®iÓm NVL t­¬ng øng víi thÎ kho më ë kho. ThÎ nµy cã néi dung t­¬ng tù thÎ kho, chØ kh¸c lµ theo dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ. H»ng ngµy, hoÆc ®Þnh kú, khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi, nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu, ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµo vµ tÝnh ra sè tiÒn. Sau ®ã lÇn l­ît ghi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt vµo c¸c thÎ vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho §Ó thùc hiÖn ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp – xuÊt - tån kho vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng lo¹i NVL. Sè liÖu cña b¶ng nµy ®­îc ®èi chiÕu víi sè liÖu ë phÇn kÕ to¸n tæng hîp. Ngoµi ra, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ thÎ kho, nh©n viªn kÕ to¸n NVL cßn më sæ ®¨ng ký thÎ kho, khi giao thÎ kho cho thñ kho, kÕ to¸n ph¶i ghi vµo sæ. Ph­¬ng ph¸p nµy rÊt ®¬n gi¶n trong kh©u ghi chÐp, ®èi chiÕu sè liÖu vµ ph¸t hiÖn sai sãt, ®ång thêi cung cÊp th«ng tin nhËp, xuÊt vµ tån kho cña tõng danh ®iÓm NVL kÞp thêi, chÝnh x¸c. Tuy nhiªn, ph­¬ng ph¸p nµy chØ sö dông ®­îc khi doanh nghiÖp cã Ýt danh ®iÓm NVL. MÉu sæ vµ s¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song nh­ sau: B¶ng tæng hîp nhËp- xuÊt – tån kho vËt liÖu Th¸ng… n¨m… Sè danh ®iÓm Tªn vËt liÖu Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt trong th¸ng Tån cuèi th¸ng Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn ThÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu Sè thÎ … Sè tê… Tªn vËt t­: Sè danh ®iÓm: §¬n vÞ tÝnh: Kho: Chøng tõ TrÝch yÕu §¬n gi¸ Nh©p XuÊt Tån Ghi chó SH Ngµy th¸ng Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song ThÎ hoÆc sæ chi tiÕt vËt liÖu PhiÕu xuÊt kho ThÎ kho B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho NVL KÕ to¸n tæng hîp PhiÕu nhËp kho Ghi h»ng ngµy §èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng 2. Ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu danh ®iÓm NVLvµ sè l­¬ng chøng tõ nhËp, xuÊtNVL kh«ng nhiÒu th× ph­¬ng ph¸p thÝch hîp ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt NVL lµ ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. Theo ph­¬ng ph¸p nµy: * T¹i kho: Gièng ph­¬ng ph¸p thÎ song song ë trªn. * T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n chØ më Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn NVL theo tõng kho, cuèi kú trªn c¬ së ph©n lo¹i chøng tõ nhËp, xuÊt theo tõng danh ®iÓm NVL vµ theo tõng kho, kÕ to¸n lËp B¶ng kª nhËp vËt liÖu, B¶ng kª xuÊt vËt liÖu vµ dùa vµo c¸c b¶ng kª nµy ®Ó ghi vµo Sæ lu©n chuyÓn NVL. Khi nhËn ®­îc thÎ kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu tæng l­îng nhËp, xuÊt cña tõng thÎ kho víi Sæ lu©n chuyÓn NVL, ®ång thêi tõ Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn NVL ®Ó ®èi chiÕu víi sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu. Nh­ vËy, ph­¬ng ph¸p nµy gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖcghi chÐp cña kÕ to¸n, nh­ng v× dån c«ng viÖc ghi sæ, kiÓm tra ®èi chiÕu vµo cuèi kú, nªn trong tr­êng hîp sè l­îng chøng tõ nhËp, xuÊt cña tõng anh ®iÓm NVL kh¸ nhiÒu th× c«ng viÖc kiÓm tra, ®èi chiÐu sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ h¬n n÷a lµ ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c kh©u kÕ to¸n kh¸c. MÉu sæ vµ s¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn nh­ sau: B¶ng kª nhËp ( xuÊt ) vËt liÖu Danh ®iÓm vËt liÖu Tªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh Gi¸ h¹ch to¸n Sè l­îng chøng tõ Sè l­îmg Sè tiÒn Kho … Céng Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn N¨m:….. Kho:….. Sè danh ®iÓm Tªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ Sè d­ ®Çu Th¸ng 1 Lu©n chuyÓn Th¸ng 1 Sè d­ cuèi Th¸ng 2 Sè l­îng Sè tiÒn NhËp XuÊt Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph­¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån kho vËt liÖu B¶ng kª nhËp vËt liÖu PhiÕu nhËp kho Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ThÎ kho B¶ng kª xuÊt vËt liÖu PhiÕu xuÊt kho Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu 3. Ph­¬ng ph¸p sè d­. Víi nh÷ng doanh nghiÖp cã nhiÒu danh ®iÓm NVL vµ ®ång thêi cã sè l­îng chøng tõ nhËp, xuÊt cña mçi lo¹i kh¸ nhiÒu th× ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt NVL thÝch hîp nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p sè d­. Theo ph­¬ng ph¸p nµy: * T¹i kho: Thñ kho ngoµi viÖc ghi thÎ kho nh­ c¸c ph­¬ng ph¸p trªn th× cuèi kú cßn ph¶i ghi l­îng NVL tån kho tõ ThÎ kho vµo Sæ sè d­. * T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n dùa vµo sè l­îng nhËp, xuÊt mµ kÕ to¸n nhËn ®­îc khi kiÓm tra c¸c kho theo ®Þnh kú 3, 5 hoÆc 10 ngµy mét lÇn (kÌm theo PhiÕu giao nhËn chøng tõ) vµ gi¸ h¹ch to¸n ®Ó tÝnh gi¸ thµnh tiÒn NVL nhËp, xuÊt theo tõng danh ®iÓm, tõ ®è ghi vµo B¶ng luü kÕ nhËp – xuÊt - tån kho (b¶ng nµy ®­îc më theo tõng kho). Cuèi kú tiÕn hµnh tÝnh tiÓntªn Sæ sè d­ víi tån kho trªn B¶ng luü kÕ nhËp - xuÊt - tån kho. Tõ b¶ng nµy kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån NVL ®Ó ®èi chiÕu víi Sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu. Ph­¬ng ph¸p nµy tr¸nh ®­îc viÖc ghi chÐp trïng l¾p vµ dµn ®Òu c«ng viÖc ghi sæ trong kú, nªn kh«ng bÞ dån viÖc vµo cuèi kú, nh­ng viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ ph¸t hiªn sai sãt gÆp nhiÒu khã kh¨n. V× vËy, ph­¬ng ph¸p nµy ®ßi hái nh©n vien kÕ to¸n vµ thÎ kho ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. MÉu sæ vµ S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt theo ph­¬ng ph¸p sè d­ nh­ sau: PhiÕu giao nhËn chøng tõ Tõ ngµy … ®Õn ngµy … th¸ng … n¨m … Nhãm vËt liÖu Sè l­îng chøng tõ Sè hiÖu Sè tiÒn Ngµy .. th¸ng … n¨m... Ng­êi nhËn Ng­êi giao Sæ sè d­ N¨m: Kho: Sè danh ®iÓm Tªn vËt liÖu §¬n vÞ tÝnh §¬n gi¸ §/m dù tr÷ Sè d­ ®Çu n¨m Tßn kho cuèi th¸ng 1 Tån kho cuèi th¸ng 2 Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn Sè l­îng Sè tiÒn S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt NVL theo ph­¬ng ph¸p sè d­ PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho ThÎ kho Sæ sè d­ Sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ vËt liÖu PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp B¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu Ghi trong th¸ng Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu phÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh. C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh cã trô së t¹i x· Mai §×nh – huyÖn Sãc S¬n thµnh phè Hµ Néi. Tªn giao dÞch : Kim Anh Tea Stock-holding company. Tel: 04.8843222-8843263, Fax: 04.8840724. Website: E.mail: Kimanhtea@netnam.vn C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÌ xanh, ®en xuÊt khÈu vµ chÌ h­¬ng tiªu dïng néi ®Þa. C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së hai nhµ m¸y nhËp l¹i lµ nhµ m¸y chÌ VÜnh long vµ nhµ m¸y chÌ Kim Anh. Nhµ m¸y chÌ Kim Anh ®­îc thµnh lËp n¨m 1960 ë ViÖt Tr×, VÜnh Tuy (Nay lµ tØnh Phó Thä ) chuyªn s¶n xuÊt chÌ xanh xuÊt khÈu vµ chÌ tiªu dïng néi ®Þa. Sau n¨m 75, do yªu cÇu s¶n xuÊt tËp trung cña ngµnh, nhµ m¸y chÌ Kim Anh chuyÓn vÒ x· Mai §×nh, Sãc S¬n, Hµ Néi. Nhµ m¸y chÌ VÜnh Long ®­îc thµnh lËp n¨m 1959 ë Hµ Néi chuyªn s¶n xuÊt chÌ h­¬ng tiªu dïng néi ®Þa. Ngµy 15/5/1980, Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm quyÕt ®Þnh s¸p nhËp hai nhµ m¸y chÌ Kim Anh vµ nhµ m¸y chÌ VÜnh Long thµnh nhµ m¸y chÌ xuÊt khÈu Kim Anh, trô së t¹i x· Mai §×nh – huyÖn Sãc S¬n – Hµ Néi. Th¸ng 2/1990 nhµ m¸y chÌ xuÊt khÈu Kim Anh ®­îc ®æi tªn thµnh nhµ m¸y chÌ Kim Anh. Ngµy 18/12/1995, nhµ m¸y chÌ Kim Anh ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty chÌ Kim Anh thuéc Tæng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. Tõ n¨m 1995 ®Õn n¨m 1999, c«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ nh÷ng s¶n phÈm mang m¸c Kim Anh Tea Company ®· trë nªn quen thuéc víi ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam vµ cßn xuÊt hiÖn ë nhiÒu n­íc: Hång K«ng, Canada, §«ng ¢u,...ChÝnh bëi sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phong phó vÒ mÉu m· vµ chÊt l­îng cña nã. Tuy vËy, ®Õn n¨m 1999 Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng tæ chøc s¾p xÕp l¹i DNNN lín thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc chñ chèt víi môc ®Ých t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ nhµ n­íc ®ång thêi n©ng cao t¨ng tr­ëng kinh tÕ, do ®ã c«ng ty chÌ Kim Anh lµ DNNN ®Çu tiªn thuéc ngµnh chÌ ®­îc chän ®Ó tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. Sau 6 th¸ng chuÈn bÞ c¸c b­íc tiÕn hµnh ngµy 3/7/1999 Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quyÕt ®Þnh sè 99/Q§BNN - TCCB chÝnh thøc chuyÓn c«ng ty chÌ Kim Anh thµnh c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh. ChuyÓn sang cæ phÇn víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 9,2 tû ®ång ®­îc chia thµnh 92.000 cæ phÇn trong ®ã cæ phÇn nhµ n­íc chiÕm 30%, tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty lµ 48%, b¸n cho ®èi t­îng bªn ngoµi lµ 22%. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý S¬ ®å bé m¸y qu¶n lÝ C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc nguyªn liÖu Phã gi¸m ®èc kinh doanh Nhµ m¸y chÌ §Þnh Ho¸ Nhµ m¸y chÌ §¹i Tõ X­ëng chÌ Ngäc Thanh Phßng kinh tÕ thÞ tr­êng Phßng hµnh chÝnh tæng hîp PX chÕ biÕn PX thµnh phÈm Phßng c¬ ®iÖn Phßng KCS Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 3. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt. Víi nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i chÌ xanh, chÌ ®en xuÊt khÈu vµ chÌ h­¬ng ®Ó tiªu dïng néi ®Þa. C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh tæ chøc s¶n xuÊt chÌ ë hai xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ xÝ nghiÖp chÌ §¹i Tõ vµ xÝ nghiÖp chÌ §Þnh Ho¸, ®ång thêi ë t¹i trô së cña C«ng ty cã hai ph©n x­ëng s¶n xuÊt lµ ph©n x­ëng chÕ biÕn vµ ph©n x­ëng thµnh phÈm. Trong mçi ph©n x­ëng l¹i chia thµnh c¸c tæ ®Ó c«ng viÖc s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao. §Ó thÊy râ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh ta sÏ xem xÐt s¬ ®å c¬ cÊu s¶n xuÊt t¹i C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh: C¬ CÊu S¶n XuÊt C«ng Ty Cæ PhÇn ChÌ Kim Anh. C«ng ty XN thµnh viªn PX chÕ biÕn PX thµnh phÈm XN chÌ §¹i Tõ XN chÌ §Þnh Ho¸ X­ëng CB Ngäc Thanh Tæ sµng Tæ ®Êu trén Tæ sao h­¬ng Tæ ñ chÌ Tæ phôc vô SX Tæ ®ãng gãi Tæ vËn chuyÓn 4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh lµ c«ng ty cã quy m« kh«ng lín, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu tËp trung t¹i c«ng ty. Nªn ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n, c«ng ty tæ chøc kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung vµo mét phßng kÕ to¸n trung t©m. Cßn ë c¸c bé phËn trùc thuéc cã c¸c nh©n viªn kinh tÕ. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ To¸n Tr­ëng kiªm kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô, VLC, kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn mÆt kiªm thñ quü KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh,VLP, c«ng nî KÕ to¸n l­¬ng Phßng HCTH) II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty cæ phÇn chÌ kim anh 1. §Æc ®iÓm chung. C«ng ty chÌ Kim Anh sö dông vËt liÖu chÝnh chiÕm kho¶ng trªn 80% trong tæng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm nh­: chÌ xanh ®Æc biÖt, chÌ xanh lo¹i mét, chÌ xanh lo¹i 2,… chÌ ®en lo¹i 1, chÌ ®en lo¹i 2,…VËt liÖu phô gåm: h­¬ng liÖu nh­: sen, cóc, nhµi, ng©u,…nh·n nh­: Thanh h­¬ng, Hång ®µo, hép chÌ tói läc,…Nhiªn liÖu sö dông ®Ó sÊy vµ sao chÌ: than, cñi,…®Ó ch¹y m¸y ph¸t, phôc vô c«ng t¸c qu¶n lÝ, s¶n xuÊt: x¨ng, dÇu,… §èi víi vËt liÖu nhËp kho: gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu sÏ lµ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng ( phÇn kh«ng thuÕ ) céng víi chi phÝ vËn chuyÓn ( nÕu cã ). §èi víi vËt liÖu xuÊt kho: c«ng ty h¹ch to¸n gi¸ thùc tÕ theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ k× dù tr÷. V× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt cña C«ng ty tËp trung chñ yÕu vµo vËt liÖu chÝnh ( chiÕm tû träng tuyÖt ®èi trong danh môc NVL cña C«ng ty ) lµ c¸c lo¹i chÌ xanh, chÌ ®en…vµ do h¹n chÕ cña qui m« ®Ò ¸n nªn trong ®Ò ¸n nµy sÏ chØ tr×nh bµy thùc tr¹ng h¹ch to¸n vËt liÖu chÝnh cña C«ng ty lµm ®iÓn h×nh nghiªn cøu cho toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt NVL trong ®¬n vÞ. 2.Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. 2.1. Thñ tôc nhËp, xuÊt vËt liÖu. a. Thñ tôc nhËp kho. Theo chÕ ®é kÕ to¸n qui ®Þnh tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu khi vÒ ®Õn c«ng ty ®Òu ph¶i tiÕn hµnh lµm thñ tôc kiÓm nhËn vµ nhËp kho. Khi vËt liÖu vÒ ®Õn kho ng­êi cung cÊp hoÆc nh©n viªn tiÕp liÖu ®em Ho¸ ®¬n mua hµng ( Xem biÓu sè 01) lªn phßng KÕ to¸n tµi chÝnh ( KTTT ). Phßng KTTT sÏ kiÓm tra ho¸ ®¬n ,®èi chiÕu néi dung ghi trªn ho¸ ®¬n víi hîp ®ång mua hµng ®· kÝ kÕt vÒ chñng lo¹i qui c¸ch nÕu ®óng sÏ lËp phiÕu nhËp kho (PNK). Sau ®ã nh©n viªn tiÕp liÖu cÇm PNK xuèng kho ®Ò nghÞ thñ kho cho nhËp kho vËt liÖu mua vÒ. Tr­íc khi cho nhËp kho vËt liÖu ph¶i ®­îc tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm. Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: 1 ®¹i diÖn phßng KTTT, 1 ®¹i diÖn phßng kÜ thuËt vµ thñ kho. Ban kiÓm nghiÖm kiÓm tra sè l­îng vËt liÖu thùc cã, qui c¸ch vµ phÈm chÊt vËt liÖu, nÕu ®¶m b¶o th× sÏ lËp biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt liÖu ( Xem biÓu sè 02) vµ kÝ x¸c nhËn vµo PNK råi ®Ò nghÞ thñ kho cho nhËp kho. PNK ®­îc lËp thµnh 3 liªn, trong ®ã: 1 liªn giao cho phßng KTTT gi÷, 1 liªn giao cho nh©n viªn tiÕp liÖu gi÷, 1 liªn thñ kho gi÷. Thñ kho sö dông PNK ®Ó ghi thÎ kho theo chØ tiªu sè l­îng råi chuyÓn cho kÕ to¸n. (MÉu PNK xem biÓu sè 03) ( BiÓu sè 01) Ho¸ ®¬n (GTGT) Liªn 2 ( Giao cho kh¸ch hµng) Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2001 Sè: 31 151 §¬n vÞ b¸n hµng: XN chÌ §¹i tõ §Þa chØ: Sè TK: §IÖn tho¹i: M· sè: Hä tªn ng­êi mua hµng: Cty CP chÌ Kim Anh §¬n vÞ: §Þa chØ: Sè TK: H×nh thøc thanh to¸n: MS: 01 00103986 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1*2 1 ChÌ xanh ®Æc s¶n kg 1.650 33.000 54.450.000 Céng tiÒn hµng: 54.450.000® ThuÕ suÊt GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT : 5.454.000® Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 59.895.000® Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: N¨m m­¬i chÝn triÖu t¸m tr¨m chÝn l¨m ngh×n ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) ( KÝ, ®ãng dÊu, hä tªn) BiÓu sè 02 C«ng ty cæ phÇn chÌ Kim Anh PhiÕu kiÓm nghiÖm Sè :30 Tªn chÌ: Xanh ®Æc s¶n N¬I giao: Anh TuÊn N¬I nhËn: Kho Th¸I Sè l­îng: (tÞnh Kg) Ngµy lÊy mÉu: 10/12/2001 KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ngo¹i h×nh: Mµu s¾c chÌ: Thuû ph©n: 4% Båm c¨ng: 10% T¹p chÊt: Vôn n¸t: Néi chÊt: H­¬ng: Th¬m VÞ: §Ëm N­íc: Vµng s¸ng B·: Vµng xanh Qui c¸ch ®ãng gãi: KÕt luËn chung B2 = 1.650 Kg Ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2001 Tr­ëng ban kÜ thuËt KiÓm nghiÖm viªn (kÝ, hä tªn) (kÝ, hä tªn) ( BiÓu sè 03) PhiÕu nhËp kho MÉu sè:01- VT Ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2001 Sè: 30 Nî:152,133 Hä tªn ng­êi giao hµng: TuÊn XN chÌ §¹i Tõ Cã: 331 Theo: Ho¸ ®¬n sè 31 151 ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2001 NhËp t¹i kho: Th¸i TT Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 ChÌ xanh ®Æc s¶n Kg 1.650 1.650 33.000 54.450.000 TiÒn thuÕ GTGT 10% 5.445.000 ........ Céng 59.895.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Ba m­¬i t¸m triÖu chÝn tr¨m chÝn m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Phô tr¸ch c«ng tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho KTT TT ®¬n vÞ ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) b. Thñ tôc xuÊt kho. Khi ph©n x­ëng cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thèng kª ph©n x­ëng sÏ viÕt ®¬n xin lÜnh vËt t­ råi ®­a cho qu¶n ®èc ph©n x­ëng kÝ. Sau ®ã thèng kª ph©n x­ëng cÇm ®¬n nµy xuèng phßng KTTT. Phßng KTTT c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt giao cho ph©n x­ëng ®ã vµ ®Þnh møc tiªu hao NVL ®Ó lËp PXK cã ®ñ ch÷ kÝ cña ng­êi cã thÈm quyÒn (ch¸nh phã gi¸m ®èc). Thñ kho c¨n cø vµo PXK ®Ó xuÊt vËt liÖu ®óng sè l­îng chñng lo¹i qui c¸ch vµ ghi sè l­îng thùc xuÊt vµp PXK. PXK ®­îc lËp thµnh 3 liªn: 1 liªn giao cho phßng KHVT, mét liªn giao cho thèng kª ph©n x­ëng gi÷ vµ mét liªn giao cho thñ kho gi÷ ®Ó ghi thÎ kho, sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n. (MÉu PXK xem biÓu sè 04) ( BiÓu sè 04) PhiÕu xuÊt kho MÉu sè:01- VT Ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2001 Sè: 60 Nî: 621 Hä tªn ng­êi nhËn hµng:Phan ViÖt Hïng-PX thµnh phÈm Cã: 1522 LÝ do xuÊt kho: ®ãng chÌ T©n C­¬ng 80g XuÊt t¹i kho: NLC( Th¸i) TT Tªn, nh·n hiÖu, qui c¸ch, phÈm chÊt vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 ChÌ xanh ®Æc s¶n Kg 1.743 1.743 ........ XuÊt, ngµy28 th¸ng12 n¨m 2001 Phô tr¸ch Phô tr¸ch Thñ kho Thñ tr­ëng bé phËn sö dông c«ng tiªu ®¬n vÞ ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) 2.2. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. a. Chøng tõ sö dông. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi c¶ ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n trªn c¬ së c¸c PNK vµ PXK. H¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu kh«ng chØ h¹ch to¸n vÒ mÆt gi¸ trÞ mµ c¶ vÒ mÆt sè l­îng, kh«ng chØ theo tõng kho mµ ph¶i chi tiÕt theo tõng lo¹i, nhãm vµ tõng thø vËt liÖu. HiÖn nay ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ®ang ®­îc ¸p dông ë c«ng ty lµ ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song, viÖc ghi sæ ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi ë c¶ kho vµ phßng kÕ to¸n. §Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi sù biÕn ®éng cña vËt liÖu th× kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i sö dông c¸c chøng tõ sau: PNK, PXK, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, biªn b¶n kiÓm kª vËt t­… b. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu. * T¹i kho: Thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån tõng vËt liÖu theo chØ tiªu sè l­îng trªn c¬ së c¸c PNK, PXK. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp, kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ qu¶n lÝ tõng vËt liÖu, kÕ to¸n më cho mçi nhãm mét quyÓn thÎ kho vµ më cho c¶ n¨m. Trong mét quyÓn thÎ kho mçi thø vËt liÖu ®­îc më vµ ghi chÐp trªn mét sè tê sæ nhÊt ®Þnh. Sè thø tù cña tõng vËt liÖu trong tõng quyÓn thÎ kho sÏ thèng nhÊt víi sè thø tù cña vËt liÖu ®ã trªn b¶ng kª tæng hîp nhËp – xuÊt – tån (N-X-T). Khi nhËn ®­îc c¸c PNK, PXK thñ kho thùc hiÖn thu, ph¸t vËt liÖu, sau ®ã ghi sè l­îng vËt liÖu thùc nhËp , thùc xuÊt vµo thÎ kho. Cuèi ngµy thñ kho tÝnh tån kho vµ ghi vµo thÎ kho cña tõng vËt liÖu. §Þnh k× (10 ngµy) sau khi ghi thÎ kho xong thñ kho sÏ chuyÓn cho phßng kÕ to¸n c¶ thÎ kho vµ PNK, PXK. Cuèi th¸ng thñ kho tiÕn hµnh tÝnh sè tån kho cuèi th¸ng tõng thø vËt liÖu. (MÉu thÎ kho xem biÓu sè 05). ( BiÓu sè 05) §¬n vÞ: C«ng ty CP chÌ Kim Anh Tªn kho:1( chÞ Th¸i) ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 01/01/2001 Tªn kho: Nguyªn liÖu chÝnh Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­: ChÌ xanh ®Æc s¶n §¬n vÞ tÝnh : Kg §¬n gi¸ h¹ch to¸n: stt Ctõ DiÔn gi¶i Ngµy N_X Sè l­îng KÝ x¸c nhËn cña SH NT NhËp XuÊt Tån kÕ to¸n Sè d­ 30/11/2001 2.560 1 30 10/12 TuÊn XN chÌ §¹i Tõ 10/12 1.650 4.210 2 60 28/12 PX thµnh phÈm 28/12 1.743 2.467 3 63 30/12 PX thµnh phÈm 30/12 1.904 563 4 31 31/12 TuÊn XN chÌ §¹i Tõ 30/12 2.410 2.973 Céng SPS trong th¸ng 4.060 3.647 Sè d­ 31/12/2001 2.973 * T¹i phßng kÕ to¸n. §Þnh k× kÕ to¸n vËt liÖu xuèng kho nhËn thÎ kho vµ PNK,PXK. Phßng kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ theo PNK,PXK vµ theo sè thø tù chøng tõ t¨ng dÇn, sau ®ã kiÓm tra viÖc ghi chÐp trªn thÎ kho nÕu phï hîp sÏ kÝ x¸c nhËn vµo thÎ kho, ®ång thêi kiÓm tra sè d­ cuèi ngµy cña tõng vËt liÖu trªn thÎ kho, sau ®ã ghi vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu ( Xem biÓu sè 06). §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c h¹ch to¸n sau nµy kÕ to¸n vËt liÖu cßn ®Þnh kho¶n ngay trªn PNK,PXK c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT mua vËt liÖu, phiÕu chi ,… Cuèi th¸ng trªn c¬ së sè liÖu cña tõng vËt liÖu ë thÎ kho, sæ chi tiÕt vËt liÖu, kÕ to¸n sÏ chuyÓn sè liÖu nµy vµo b¶ng kª tæng hîp N-X-T nhãm vËt liÖu t­¬ng øng ( Xem biÓu sè 07). C«ng viÖc nµy ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh. ( BiÓu sè 06) C«ng ty CP chÌ Kim Anh Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu N¨m 2001 Tµi kho¶n 152 Tªn kho: Nguyªn liÖu chÝnh(Th¸i) Tªn, qui c¸ch vËt liÖu (S¶n phÈm hµng ho¸): chÌ xanh ®Æc s¶n §¬n vÞ tÝnh:Kg Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Ghi chó SH Ngµy L­îng TiÒn L­îng TiÒn L­îng TiÒn 01/12 Sè d­ ®Çu k× 1.650 54.450.000 2.560 84.480.000 30 10/12 TuÊn XN chÌ §¹i Tõ 331 33.000 60 28/12 PX thµnh phÈm 621 1.743 63 30/12 PX thµnh phÈm 621 1.904 31 31/12 TuÊn XN chÌ §¹i Tõ 331 33.000 2.410 79.530.000 Céng cuèi th¸ng 4.060 133.980.000 3.647 120.351.000 2.973 98.109.000 Ngµy th¸ng n¨m KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr­ëng ( KÝ, hä tªn) ( KÝ, hä tªn) ( BiÓu sè 07) B¶ng kª tæng hîp N-X-T vËt liÖu Th¸ng 12/2001 TK 152 “ Nguyªn liÖu, vËt liÖu” Sæ danh ®iÓm Tªn vµ qui c¸ch vËt t­ § V T §¬n giÊ HT Tån 1/12/2001 Th¸ng 12/2001 SL TT NhËp XuÊt Tæng xuÊt Tån 31/12/2001 H¹ch to¸n Thùc tÕ Sè l­îng SL TT SL TT T. c­¬ng … SL TT SL TT 1521 Lo¹i VLC 1521.01 ChÌ xanh Kg ChÌ ®Æc s¶n Kg 2.560 84.480.000 4.060 133.980.000 3.647 3.647 120.354.000 2.973 98.109.000 Lo¹i 1 Kg 25.123 411.527.950 138 1.932.000 12.523 205.377.200 12.738 208.082.750 …. Lo¹i 4 Kg 26.449 327.574.751 215 2.472.500 4.922 61.032.800 21.742 269.014.451 Céng Kg 215.822 3.453.163.041 833 723..251.411 3.647 74.442 1.477.282.931 185.213 2.699.131.521 1521.02 … Kg … 1522 Lo¹i VLP Kg … Tæng céng 5.568.517.137 2..266.408.887 3.013.464.575 4.821.461.449 Ngµy… th¸ng… n¨m… Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (kÝ, hä tªn) PhÇn III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh. I. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë C«ng ty. 1. ¦u ®iÓm: Nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty ®· cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: - C«ng t¸c kiÓm nghiÖm vËt liÖu tr­íc khi nhËp kho cña doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ®· ®­îc thùc hiÖn tèt, ®¸p øng yªu cÇu ®Æc tr­ng cña vËt liÖu chÌ xanh, chÌ ®en lµ s¶n phÈm n«ng s¶n tuy ®· qua chÕ biÕn xong ®Ó l©u dÔ bÞ mÊt mïi vµ kÐm phÈm chÊt. - HÖ thèng kho tµng vËt t­ phï hîp qui m« s¶n xuÊt cña c«ng ty tõ kho cung toµn c«ng ty ®Õn c¸c kho vËt liÖu riªng cho tõng ph©n x­ëng, cïng thñ tôc xuÊt kho ®­îc tiÕn hµnh võa chÆt chÏ võa nhanh chãng ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt chÕ biÕn ®èi víi lo¹i vËt liÖu ®Æc tr­ng cña doanh nghiÖp. - C«ng ty sö dông Sæ nhËp – xuÊt vËt liÖu ®Ó chi tiÕt viÖc nhËp, xuÊt vËt liÖu kho ®· gióp cho c«ng ty qu¶n lý, kiÓm tra vËt liÖu thuËn lîi, nhanh chãng. 2. Nh­îc ®iÓm: Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm, c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh cßn mét sè ®iÓm h¹n chÕ sau: - Tuy ®· ph©n lo¹i vËt liÖu, xong v× kh«ng lËp sæ danh ®iÓm vËt liÖu. ViÖc x¾p xÕp c¸c lo¹i vËt liÖu theo thø tù kh«ng cã sæ danh ®iÓm lµm cho c«ng t¸c ghi sæ chi tiÕt vËt liÖu nã riªng vµ c«ng t¸c tæng hîp nãi chung cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n - KÕ to¸n to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë c«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song. Do viÖc nhËp, xuÊt vËt liÖu diÔn ra th­êng xuyªn, chñng lo¹i kh«ng nhiÒu l¾m, c«ng ty bè trÝ 1 nh©n viªn kÕ to¸n chuyªn vÒ qu¶n lý nhËp, xuÊt vËt liÖu. NÕu sö dông ph­¬ng ph¸p nµy sÏ dån khèi l­îng ghi chÐp cña kÕ to¸n vµo cuèi th¸ng, do ®ã th«ng tin vµ sè liÖu do kÕ to¸n vËt liÖu cung cÊp cho c¸c b« phËn kÕ to¸n liªn quan kh«ng nhanh chãng, kÞp thêi. Nh­ v©y c«ng ty cÇn nghiªn cøu, lùa chän h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n chi tiÕt kh¸c cho phï hîp h¬n ®Ó cã th«ng tin nhanh chãng vµ kÞp thêi. II. Nh÷ng ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh 1. ý kiÕn thø nhÊt: VÒ ph©n lo¹i vËt liÖu vµ lËp danh ®iÓm vËt liÖu : ViÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu muèn ®­îc chÝnh x¸c vµ thuËn lîi th× vËt liÖu ph¶i ®­îc ph©n lo¹i khoa häc vµ hîp lý. Sau khi ph©n lo¹i vËt liÖu thµnh tõng nhãm, thø vËt liÖu th× cÇn lËp sæ danh ®iÓm trªn vËt liÖu, tªn c¸c lo¹i vËt liÖu ®­îc m· ho¸ b»ng c¸c danh ®iÓm vµ viÖc s¾p xÕp theo thø tù c¸c lo¹i vËt liÖu ë sæ danh ®iÓm ph¶i hîp lý, khoa häc. Danh ®iÓm cña vËt liÖu sÏ ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo thÎ kho, sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ c¸c sæ kh¸c. Nhê vËy c«ng viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n vÒ vËt liÖu sÏ chÝnh x¸c h¬n thuËn lîi h¬n, gi¶m bít ®­îc thêi gian khi cã c«ng t¸c kiÓm kª, kiÓm tra. §©y cßn lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n, cho doanh nghiÖp trong viÖc øng dông phÇn mÒm kÕ to¸n. Kh«ng nh÷ng thÕ viÖc cung cÊp th«ng tin phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt sÏ kÞp thêi h¬n ( Xem BiÓu sè 08 ): 2. ý kiÕn thø hai: CÇn sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu. Do c¸ch tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng nh­ hiÖn nay ë c«ng ty nªn kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña c«ng t¸c kÕ to¸n. Do ®ã C«ng ty nªn sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu hµng ngµy. ViÖc sö dông gÝa h¹ch to¸n cã thÓ gióp cho kÕ to¸n h¹ch to¸n nhËp, xuÊt vËt liÖu hµng ngµy theo chØ tiªu gi¸ trÞ, cung cÊp th«ng tin quan träng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gi¶m nhÑ c«ng viÖc kÕ to¸n vÒ cu«Ý th¸ng , t¹o ra nh­ng thuËn lîi cho viÖc t¨ng c­êng chøc n¨ng kiÓm tra kÕ to¸n gãp phÇn sö dông hîp lý tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m bít chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Hµng quÝ phßng kÕ ho¹ch cña C«ng ty lËp kÕ ho¹ch thu mua vËt liÖu c¶ vÒ sè l­îng vµ ®¬n gi¸. V× vËy C«ng ty cã thÓ dïng gi¸ kÕ ho¹ch lµm gi¸ h¹ch to¸n æn ®Þnh trong thêi gian dµi. Gi¸ h¹ch to¸n ®­îc thÓ hiÖn trªn sæ danh ®iÓm vËt liÖu. §Ó ®¶m b¶o ph¶n ¸nh chÝnh x¸c trung thùc gi¸ trÞ cña vËt liÖu nhËp xuÊt tån kho phôc vô kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ viÖc qu¶n lý vËt liÖu theo ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ th× khi sö dông gi¸ h¹ch to¸n cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i tÝnh chuyÓn gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu xuÊt dïng vµ tån kho cuèi th¸ng thµnh gi¸ thùc tÕ. ViÖc tÝnh chuyÓn sÏ ®­îc thùc hiÖn theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho trong th¸ng = Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt trong th¸ng x HÖ sè gi¸ HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh chuyÓn cho tõng lo¹i, tõng nhãm vËt liÖu. ( BiÓu sè 08 ) tæng c«ng ty chÌ ViÖt nam C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh Sæ danh ®iÓm vËt liÖu Ký hiÖu Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch vËt liÖu §VT §¬n gi¸ h¹ch to¸n Ghi chó Lo¹i Nhãm Danh ®iÓm 1521 VËt liÖu chÝnh 1521.01 ChÌ xanh c¸c lo¹i kg 1521.01.01 ChÌ xanh ®Æc s¶n kg 33.000 ChÌ xanh lo¹i 1 kg 16.500 … … 1521.02 ChÌ ®en c¸c lo¹i kg 1521.02.01 ChÌ ®en lo¹i 1 kg 13.000 1521.02.02 ChÌ ®en lo¹i 2 kg 12.500 … … 1522 VËt liÖu phô 1522.01 Nh·n c¸c lo¹i tói 1522.01.01 Nh·n chÌ nhµi tói 350 1522.02.02 Nh·n chÌ sen tói 210 … … 1522.02 Hép Carton c¸c lo¹i Hép 1522.02.01 Hép carton chÌ nhµi Hép 5.800 … … Ngµy th¸ng n¨m Ng­êi lËp Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) 3. ý kiÕn thø ba: C«ng ty nªn kh¾c phôc t×nh tr¹ng NVL ®· vÒ ®Õn c«ng ty nh­ng nh©n viªn tiÕp liÖu kh«ng lµm thñ tôc nhËp kho ngay ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng trªn thÎ kho cña mét sè vËt liÖu cét tån kho cã sè ©m. Theo t«i C«ng ty nªn t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc vµ nh¾c nhë kÞp thêinh÷ng tr­êng hîp n©n viªn tiÕp liÖu mua vËt liÖu vÒ nh­ng kh«ng lµm thñ tôc nhËp kho ngay ®Ó cã thÓ PNK ®­îc kÞp thêi, gióp cho kÕ to¸n vµ thñ kho ghi chÐp, theo dâi vµ qu¶n lý chÆt chÏ vËt liÖu n÷a, gãp phÇn ph¸t huy chøc n¨ng cña kÕ to¸n lµ cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. 4. ý kiÕn thø t­: §Ó cã sù liªn hÖ phèi hîp trong viÖc ghi chÐp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n ®ång thêi tr¸nh sù ghi chÐp trïng lÆp kh«ng cÇn thiÕt vµ qu¶n lý vËt liÖu cã hiÖu qña trªn cë së ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty, hÖ thèng sæ danh ®iÓm vËt liÖu vµ hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu ®­îc x©y dùng th× c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu cÇn ®­îc hoµn thiÖn l¹i nh­ sau: - ë kho: H»ng ngµy khi nhËn ®­îc chøng tõ vÒ , xuÊt vËt liÖu thñ kho ph©n lo¹i chøng tõ theo nhãm, thø vËt liÖu. Cuèi ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu hgi vµo thÎ kho ®Î tÝnh sè l­îng tån cuèi ngµy, thñ kho x¾p xÕp l¹i chøng tõ, gi÷ phiÕu giao nËn chøng tõ ghi râ sè l­îng, sè liÖu cña tõng nhãm, thø vËt liÖu cho riªng chøng tõ nhËp vµ chøng tõ xuÊt dÎ giao cho phßng kÕ to¸n cã ký nhËn.. viÖc x¾p xÕp ¸c tê thÎ kho ph¶i hoa häc theo tõng nhãm, thø vËt liÖu nh­ ë sæ danh ®iÓm vËt liÖu vµ sæ sè d­ do kÕ to¸n më vµ sö dông cho c¶ n¨m. - ë phßng kÕ to¸n: §Þnh kú 10 ngµy mét lÇn kÕ to¸n xuèng nhËn c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ kho.Sau khi kiÓm tra tÝnh h¬p lÖ, hîp ph¸p cña chøng tõ kÕ to¸n ký nËn vµo thÎ kho vµ phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, chøng tõ xuÊt råi nhËn c¸c PNK, PXK ®Ýnh kÌm víi phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, chøng tõ xuÊt vÒ phßng kÕ to¸n. T¹i phßng kÕ to¸n, nh©n viªn kÕ to¸n sÏ ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n cña tõng thø vËt liÖu vµ tÝnh “thµnh tiÒn’’ vµo c¸c PNK, PXK. TiÕp theo kÕ to¸n sÏ tæng hîp gi¸ trÞ h¹ch to¸n vËt liÖu trªn c¸c PNK, PXK theo tõng lo¹i, nhãm vµ thø vËt liÖu ®Ó ghi vµo cét “thµnh tiÒn ’’ trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp vµ phiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt. Sau ®ã c¨n cø vµo cét “thµnh’’ tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp vµ phiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt vËt liÖu cña tõng lo¹i, nhãm, thø vËt liÖu ®Ó ghi vµo B¶ng kª tæng hîp N-X-T vËt liÖu. - Cuèi th¸ng sau khi thñ kho ghi xong Sæ sè d­ vµ chuyÓn l¹i cho phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµ sè l­îng tån kho cuèi th¸ng cña tõng thø vËt liÖu mµ thñ kho ®· ghi ®Ó tÝnh to¸n vµ ghi vµo cét “thµnh tiÒn’’ trªn Sæ sè d­. Nh­ vËy sau khi cã Sæ sè d­ vµ b¶ng kª tæng hîp N-X-T vËt liÖu xong kÕ to¸n sÏ thùc hiÖn ®èi chiÕu sè liÖu tõng thø nhãm, lo¹i vËt liÖu trªn 2 sæ nµy vÕu khíp nhau th× viÖc ghi chÐp, tÝnh to¸n míi ®­îc chÝnh x¸c. ( MÉu phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, chøng tõ xuÊt BiÓu sè 09, 10) ( BiÓu sè 0 9 ) PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp Sè 1 ( tõ ngµy 1/12/2001 ®Õn ngµy 10/12/2001 ) Nhãm Danh ®iÓm Tªn, qui c¸ch vËt t­ §¬n gi¸ h¹ch to¸n Sè hiÖu chøng tõ Sè l­îng Thµnh tiÒn Céng lo¹i 1 ( VLC – 1521 ) 1521.01 Céng nhãm 1 ChÌ xanh 147.062.500 1521.01.01 §Æc s¶n 33.000 30 1.650 54.450.000 1521.01.02 Lo¹i 1 16.500 ….. …… 521.01.03 Lo¹i 3 15.500 29,31 5.975 92.612.500 ….. …… 521.02 Céng nhãm 2 ChÌ ®en 788.647.500 521.02.01 Lo¹i1 13.000 390,393 25.345 329.485.000 521.02.02 Lo¹i 2 12.500 392,395 18.195 227.437.500 ….. …… 521.02.04 Lo¹i 4 11.500 391,394 20.150 231.725.000 ….. …… Céng lo¹i 2 ( VLP - 1522 ) ….. …… Thñ kho KÕ to¸n ghi sæ ( ký, hä tªn ) ( ký, hä tªn ) ( BiÓu sè 10 ) PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt Sè 1 ( tõ ngµy 1/12/2001 ®Õn ngµy 10/12/2001 ) Nhãm Danh ®iÓm Tªn, qui c¸ch vËt t­ §¬n gi¸ h¹ch to¸n Sè hiÖu chøng tõ Sè l­îng Thµnh tiÒn Céng lo¹i 1 ( VLC – 1521 ) 74.580.000 1521.01 Céng nhãm 1 ChÌ xanh 74.580.000 1521.01.01 §Æc s¶n 33.000 1.650 1521.01.02 Lo¹i 1 16.500 520 4.520 74.580.000 ….. …… 521.02 Céng nhãm 2 ChÌ ®en ….. …… Céng lo¹i 2 ( VLP - 1522 ) ….. …… Thñ kho KÕ to¸n ghi sæ ( Ký, hä tªn ) ( Ký, hä tªn ) KÕt luËn Cµng ®i s©u vµo thùc tiÔn t«i cµng nhËn thÊy kÕ to¸n chi tiÕt NVL lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n NVL còng nh­ toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c¬ së. §©y lµ mét c«ng cô quan träng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý NVL cña doanh nghiÖp. Nã kh«ng nh÷ng lµ tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ to¸n tæng hîp NVL tõ ®ã thùc hiÖn tèt toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, mµ cßn lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc mét c¸ch b×nh th­êng. ChÊt l­îng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt NVL ë doanh nghiÖp chØ ®­îc coi lµ tèt nÕu kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng NVL ë doanh nghiÖp, phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®­îc häc trong kho¸ ®µo t¹o KÕ to¸n tr­ëng, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc c¸ nh©n tÝch luü ®­îc khi häc t¹i tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, kÕt hîp víi nh÷ng sè liÖu thùc tÕ cña k× kiÕn thùc tËp kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh, t«i xin ®­îc gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu ë C«ng ty Do thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ kh«ng nhiÒu vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò nµy ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt vÒ mÆt néi dung vµ h×nh thøc, rÊt mong ®­îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt ®­îc hoµn chØnh h¬n. Hµ néi, ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003. Häc viªn NguyÔn H¹nh Lª tµi liÖu tham kh¶o Trong chuyªn ®Ò nµy ng­êi viÕt ®· tham kh¶o mét sè tµi liÖu sau: Gi¸o tr×nh “ KÕ to¸n doanh nghiÖp - Lý thuyÕt, bµi tËp mÉu vµ bµi gi¶i.” Chñ biªn: TS. NguyÔn V¨n C«ng - Tr­êng §H KTQD. S¸ch “ KÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp ” Chñ biªn: TS. §Æng ThÞ Loan. Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc. 3. §iÒu lÖ C«ng ty Cæ phÇn chÌ Kim Anh. 4. Mét sè tµi liÖu kh¸c. Môc Lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần chè Kim Anh.DOC
Luận văn liên quan