Đề tài Công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Chương Dương

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là xu thế tất yếu và chính nó thúc đẩy sự phát triển của các Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hạch toán kinh doanh độc lập hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của mình sao cho đạt hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cũng như thu được nhiều lợi nhuận về cho Doanh nghiệp của mình nhất. Đối với bất kỳ 1 doanh nghiệp nào thì việc hạch toán ké toán luôn đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp dưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời và chính xác. Sau quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Chương Dương, em đã tiếp thu được một số kiến thức thực tế và hoàn thành bản báo cáo tổng hợp về công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Chương Dương. Báo cáo của em gồm 3 phần: Phần I: Khái quát ching về Công ty Cổ phần Chương Dương. Phần II: Tình hình thực tế công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Chương Dương. Phần III: Thu hoạch và nhận xét về công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Chương Dương. LờI NóI ĐầU phần I. KHáI QUáT CHuNg Về CÔNG TY Cổ PHầN CHƯƠNG DƯƠNG 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Chương Dương. 2, Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Chương Dương 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Chương Dương 3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua của Công ty: phần ii. thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần chương dương 1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần Chương Dương 1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán: 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của mỗi kế toán viên: 2. Chế độ kế toán áp dụng trong công ty: 3. Tổ chức công tác kế toán và phương pháp kế toán các phần hành kế toán. 3.1 Kế toán tiền mặt: 3.1.1 Tài khoản sử dụng: 3.1.2 Chứng từ sử dụng: 3.1.3 Phương pháp hạch toán kế toán: 3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: 3.2.1 Tài khoản sử dụng: 3.2.2 Chứng từ sử dụng 3.2.3 Phương pháp hạch toán kế toán 3.3 Kế toán tài sản cố định: 3.3.1 Tài khoản sử dụng: 3.3.2 Chứng từ sử dụng: 3.3.3 Phương pháp hạch toán kế toán: 3.4 Kế toán Nguyên vật liệu – Công cụ dụng cụ ( NVL – CCDC): 3.4.1 Tài khoản sử dụng: 3.4.2 Chứng từ sử dụng: 3.4.3 Phương pháp hạch toán kế toán: 3.5 Ké toán xác định kết quả hoạt đọng kinh doanh 3.5.1 Tài khoản sử dụng: 3.5.2 Chứng từ sử dụng: 3.5.3 Phương pháp hạch toán kế toán: PHầN III. thu hoạch và nhận xét 1. Thu hoạch 2. Nhận xét chung KếT LUậN

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1496 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Chương Dương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LêI NãI §ÇU Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh lµ xu thÕ tÊt yÕu vµ chÝnh nã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c Doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña m×nh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ sö dông vèn cao nhÊt còng nh­ thu ®­îc nhiÒu lîi nhuËn vÒ cho Doanh nghiÖp cña m×nh nhÊt. §èi víi bÊt kú 1 doanh nghiÖp nµo th× viÖc h¹ch to¸n kÐ to¸n lu«n ®ãng mét vai trß quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi gióp doanh nghiÖp d­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng, em ®· tiÕp thu ®­îc mét sè kiÕn thøc thùc tÕ vµ hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tæng hîp vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. B¸o c¸o cña em gåm 3 phÇn: PhÇn I: Kh¸i qu¸t ching vÒ C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. PhÇn II: T×nh h×nh thùc tÕ c«ng t¸c KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. PhÇn III: Thu ho¹ch vµ nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c KÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn em ®­îc tiÕp xóc víi thùc tÕ nªn kh«ng tr¸ch khái sai sãt, kÝnh mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c anh chÞ kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh bµi b¸o c¸o cña m×nh tèt nhÊt. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! PHÇN i KH¸I QU¸T CHuNg VÒ C¤NG TY Cæ PHÇN CH¦¥NG D¦¥NG 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng. C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 5620/Q§/BNN-TCCB ngµy 30/12/2000 cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Méc vµ Trang TrÝ Néi ThÊt thµnh C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng ®­îc thµnh lËp theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 010300071 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ Néi cÊp ngµy 28/02/2001. C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng cã trô së ®ãng t¹i sè 10 - Ch­¬ng D­¬ng §é - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng ®­îc biÕt hµng ®Çu trong linh vùc s¶n xuÊt, x©y l¾p vµ trang trÝ néi thÊt. Tuy thµnh lËp víi thêi gian ch­a l©u nh­ng C«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh vÒ quy m«. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi n­íc ta b­íc vµo giai ®o¹n héi nhËp víi nÒn kinh tÕ c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ, nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, mét lÇn n÷a ®¸p øng nhu cÇu cña thùc tÕ, c«ng ty chuyÓn sang h×nh thøc cæ phÇn víi tªn gäi C«ng ty cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng nh­ hiÖn nay. C«ng ty hiÖn lµ ®Þa ®iÓm ®¸ng tin cËy cña ng­êi tiªu dïng s¶n phÈm ®å gç vµ lµ ng­êi b¹n quen thuéc cña nhiÒu kh¸ch n­íc ngoµi. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt t¹i nhiÒu n­íc nh­: NhËt b¶n, §µi Loan, Th¸i Lan, Trung Quèc... Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nh»m t¹o nªn søc m¹nh cña C«ng ty lµ: C«ng ty ®· x©y dùng ®­îc 1 bé m¸y qu¶n lý bao gåm c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ lao ®éng cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nhiÒu kinh nghiÖm cã thÓ qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c hîp ®ång mét c¸ch khoa häc vµ hiÖu qu¶. ( B¶ng 1, phô lôc trang 1) 2, LÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng Lµ mét C«ng ty cæ phÇn víi v«n ®iÒu lÖ lµ 30 tû ®ång, b»ng n¨ng lùc s½n cã cïng víi viÖc kh«ng ngõng tù ®æi míi vµ hoµn thiÖn m×nh, víi 11 n¨m kinh nghiÖm vÒ kinh doanh, s¶n xuÊt ®å méc vµ trang trÝ néi thÊt, khai th¸c vµ s¶n xuÊt trong c¸c lÜnh vùc: - V¸n sµn trang trÝ. C«ng ty s¶n xuÊt gç tõ gç tù nhiªn, lÊy nguyªn liÖu tõ th× tr­êng trong n­íc nh­ng phÇn lín lµ nhËp khÈu tõ Lµo. V¸n sµn trang trÝ cña C«ng ty cã kÝch th­íc, chñng lo¹i kh¸c nhau, mét phÇn phôc vô cho nhu cÇu trong n­íc tiªu thô th«ng qua cöa hµng vµ c¸c ®¹i lý cña C«ng ty. Mét phÇn phôc vô cho xuÊt khÈu th«ng qua c¸c ®¬n hµng. - §å méc d©n dông. C«ng ty s¶n xuÊt víi nguyªn liÖu tõ song m©y gç tù nhiªn vµ gç Ðp c«ng nghiÖp. MÆt hµng nµy cã uy tÝn l©u n¨m, phôc vô chñ yÕu cho thÞ tr­êng trong n­íc. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng 3.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ( S¬ ®å 1, Phô lôc trang 2) 3.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn: + Héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty gåm 5 ng­êi, ®øng ®Çu lµ chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban nghiÖp vô. + Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc §iÒu hµnh: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm trßn nghÜa vô víi nhµ n­íc theo chÕ ®é hiÖn hµnh. + Phã gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®iÖu hµnh, chØ ®¹o trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c¸c ph©n x­ëng, ký duyÖt c¸c chøng tõ thanh to¸n cña c¸c ph©n x­ëng, phßng ban khi gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ®i c«ng t¸c v¾ng. + Ban kiÓm so¸t: Cã nhiÖm vô kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty, kiÓm so¸t sæ s¸ch c«ng ty, kiÓm so¸t sæ s¸ch kÕ to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, n¨m... + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tæ chøc nh©n sù, theo dâi, ký kÕt c¸c hîp ®ång lao ®éng; qu¶n lý nh©n viªn, cÊp ph¸t phßng phÈm, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ tiªn l­¬ng, BHXH. + Phßng KÕ ho¹ch - Kü thuËt: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, khai th¸c thÞ tr­êng tiªu thô, gi¸m s¸t chÊt; l­îng s¶n xuÊt trong ngµy tõ c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu trong kú; lËp b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú th¸ng, quý, n¨m... + Phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh: Cïng c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, vµo ®Þnh møc s¶n xuÊt lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, x¸c minh nhu cÇu vèn cô thÓ tõng thêi kú (th¸ng, quý) ®Ó cã biÖn ph¸p huy ®éng vµ sö dông vèn mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n, gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ to¸n vµ cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o c«ng ty. + §éi b¶o vÖ: Cã nhiÖm vô tuÇn tra canh g¸c 24/24 giê nh»m b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty. + Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm: Cã nhiÖm vô giao dÞch víi phßng kÕ ho¹ch kü thuËt vÒ lo¹i s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch, chän mÉu ®­a ®Õn c¸c ph©n x­ëng ®Ó s¶n xuÊt chÕ biÕn thµnh s¶n phÈm míi hoµn chØnh. + C¸c nhµ x­ëng méc: Cã chøc n¨ng ho¹t ®éng riªng biÖt, s¶n xuÊt theo quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. C¸c ph©n x­ëng nµy t¹o ra c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh. §©y lµ mét ®Æc ®iÓm quan träng mµ kÕ to¸n cÇn n¾m v÷ng ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Ph©n x­ëng méc I: S¶n xuÊt v¸n sµn trang trÝ c¸c lo¹i - Ph©n x­ëng méc II: S¶n xuÊt bµn, ghÕ, tñ - Ph©n x­ëng méc III: S¶n xuÊt cöa, ph¸o, khung tranh vµ mét sè ®å néi thÊt kh¸c. Trªn ®©y lµ mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty, cã thÓ th¸y r»ng c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty t­¬ng ®èi gän nhÑ, c¸c bé phËn cã mèi quan hÖ chÆt chÏ gióp c«ng ty cã hiÖu qu¶ h¬n. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong 3 n¨m võa qua cña C«ng ty: C¨n cø vµo b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña 3 n¨m 2008, 2009, 2010 ( (B¶ng sè 2 – Phô lôc trang 3), ta cã thÓ thÊy doanh nghiÖp ®· cã tõng b­íc ph¸t triÓn ®Êy lµ do sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Tuy nhiªn C«ng ty còng cÇn ph¶i cã nh÷ng chiÕn l­îc cô thÓ lµm t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty vµ thu nhËp ng­êi lao ®éng, ®Ó ®­a C«ng ty ngµy mét ph¸t triÓn v÷ng ch¾c h¬n trong t­¬ng lai. PHÇN II thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: ( S¬ ®å 2, phô lôc Trang 4) 1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña mçi kÕ to¸n viªn: - KÕ to¸n tr­ëng: (kiªm tr­ëng phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh) + Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë c«ng ty. + Xem c¸c chøng tõ kÕ to¸n, kiÓm tra viÖc ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n, ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng sai sãt trong h¹ch to¸n; tÝnh to¸n, trÝch nép ®Çy ®ñ ®¶m b¶o thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc. + KiÓm tra vµ göi b¸o c¸o lªn cÊp trªn ®Çy ®ñ, ®óng thêi gian quy ®Þnh; chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n trong toµn c«ng ty vµ tr­íc Ban l·nh ®¹o. - KÕ to¸n NVL - TSC§ - thanh to¸n: + Theo dâi, ghi chÐp, tÝnh to¸n gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu. Qu¶n lý, theo dâi t×nh h×nh nhËp - xuÊt cña tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu; x¸c ®Þnh t×nh h×nh tån kho th­êng xuyªn theo sè l­îng vµ gi¸ trÞ; th­êng xuyªn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l­îng thùc tÕ cña vËt t­ tån kho, lËp c¸c b¸o c¸o, b¸o biÓu kiÓm kª ®Þnh kú ®Ó phôc vô c«ng t¸c tæng hîp vµ quyÕt to¸n. + LËp sæ s¸ch theo dâi h¹ch to¸n kÕ to¸n, lËp thÎ theo dâi tõng lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn hµng n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tÝnh ®­îc gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh kú b¸o c¸o. Ghi chÐp t×nh h×nh t¨ng, gi¶m, mua s¾m, x©y dùng míi tõng lo¹i TSC§. + KiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c chøng tõ ho¸ ®¬n hîp lÖ ®· ®­îc gi¸m ®èc ký duyÖt ®Ó lËp phiÕu thu, phiÕu chi, ®Þnh kho¶n theo ®óng tÝnh chÊt cña néi dung kinh tÕ ®­îc ph¶n ¸nh vµ ®Ó thanh to¸n thu - chi kÞp thêi. Ph©n lo¹i, kª khai c¸c ho¸ ®¬n ®­îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. Th­êng xuyªn n¾m vµ qu¶n lý tiÒn mÆt thu - chi hµng ngµy, ®èi chiÕu x¸c ®Þnh sè tån quü cuèi ngµy ®Ó cã sè liÖu chÝnh x¸c b¸o c¸o tr­ëng phßng vµ gi¸m ®èc. - KÕ to¸n chi phÝ, gi¸ thµnh, tiÒn l­¬ng: + TËp hîp ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè chi phÝ trong qóa tr×nh ph¸t sinh: Nguyªn nhiªn vËt liÖu, ®éng lùc, tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT vµ KPC§, khÊu hao TSC§, chi phÝ b»ng tiÒn, chi phÝ dÞch vô kh¸c. X¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty. + KiÓm tra, tËp hîp chøng tõ vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng. Ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®èi t­îng ®Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm. - KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm, thuÕ: + X¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng trong kú, doanh thu xuÊt khÈu, doanh thu b¸n hµng trong n­íc ®Ó x¸c ®Þnh, kª khai thuÕ suÊt ph¶i nép ®­îc chÝnh x¸c. KiÓm kª chi tiÕt vµ tæng hîp thµnh phÈm tån kho kú b¸o c¸o. LËp b¸o c¸o, kiÓm kª, phôc vô cho tæng hîp vµ quyÕt to¸n n¨m. + Më sæ s¸ch theo dâi chi tiÕt tõng kh¸ch hµng, tõng kho¶n c«ng nî ph¶i thu, ph¶i tr¶. Thanh to¸n ®Çy ®ñ cho kh¸ch hµng cã chøng tõ hîp lÖ vµ ®· ®­îc gi¸m ®èc duyÖt. + Th­êng xuyªn ®èi chiÕu c«ng nî sè ph¶i thu, ph¶i tr¶, thanh to¸n døt ®iÓm kh«ng ®Ó c«ng nî d©y d­a. + LËp vµ tæng hîp b¶ng kª khÊu trõ thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ näi dung vµ thêi gian. LËp bé hå s¬, c«ng v¨n xin hoµn thuÕ chÝnh x¸c víi sè thuÕ ®· kª khai ®Ó ®­îc khÊu trõ, thu håi nhanh sè thuÕ ®­îc khÊu trõ ®Ó c«ng ty cã vèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Thñ quü: N¾m ®­îc nguyªn t¾c qu¶n lý thu - chi tiÒn mÆt cña Nhµ n­íc vµ c«ng ty quy ®Þnh. C¨n cø vµo c¸c phiÕu thu - chi ®· lËp, nguånt iÒn thu vµo, chi ra ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ, ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn ký duyÖt. X¸c ®Þnh, ®ãng dÊu trªn ho¸ ®¬n sè tiÒn thu - chi râ rµng vµo b¶ng kª b¸n hµng, vµo b¶ng kª kÞp thêi, lËp b¶ng kª chøng tõ quü hµng ngµy. Cuèi ngµy ph¶i ®èi chiÕu víi kÕ to¸n thanh to¸n ghi nhËn vµ x¸c ®Þnh sè tån quü chÝnh x¸c. 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông trong c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng ®· ¸p dông c¸c ChuÈn mùc kÕ to¸n cña ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chuÈn mùc do nhµ n­íc ban hµnh. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®­îc lËp vµ tr×nh bµy theo mäi quy ®Þnh cña tõng chuÈn mùc th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®ang ¸p dông. C«ng ty thùc hiÖn ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc Chøng Tõ Ghi Sæ. ( S¬ ®å 3 – Phô lôc Trang 5) HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông chÕ ®ä kÕ to¸n ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§/-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé tr­ëng Bé Tµi ChÝnh. Kú kÕ to¸n n¨m cña C«ng ty b¾t ®Çu ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. §¬n vÞ sö dông trong kÕ to¸n lµ: ViÖt Nam ®ång ( VN§) Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: Ph­¬ng ph¸p KhÊu trõ Hµng tån kho ®­îc h¹ch to¸n theo : Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: theo ph­¬ng ph¸p khÊu hao theo ®­êng th¼ng. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho cuèi kú: Theo ph­¬ng ph¸p NhËp tr­íc – XuÊt tr­íc. 3. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. 3.1 KÕ to¸n tiÒn mÆt: KÕ to¸n tiÒn mÆt lµ bé phËn thuéc tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty, cã tÝnh linh ho¹t cao nhÊt vµ tÝnh vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña C«ng ty, ®ång thêi ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c sè liÖu hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña C«ng ty. 3.1.1 Tµi kho¶n sö dông: - TK 111 “ Tµi kho¶n TiÒn mÆt” 3.1.2 Chøng tõ sö dông: - PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng... 3.1.3 Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n: - KÕ to¸n thu tiÒn mÆt nhËp quü: Dùa vµo phiÕu thu vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó kÕ to¸n x¸c ®Þnh néi dung thu, tõ ®ã x¸c ®Þnh TK ghi Cã ®èi øng Ghi Nî TK 111. VÝ dô: C¨n cø vµo phiÕu thu sè 089 ( Phô lôc 1 – trang 6) ngµy 10/ 08/2011 thu tiÒn t¹m øng thõa cho nh©n viªn NguyÔn Thu H­¬ng t¹i phßng Hµnh chÝnh nh©n sù sè tiÒn lµ 7.516.000 ®ång. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 111: 7.516.000 ® Cã TK 141: 7.516.000 ® - KÕ to¸n chi tiÒn mÆt t¹i quü: Dùa vµo phiÕu chi vµ c¸c chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n x¸c ®Þnh néi dung chi, tõ ®ã x¸c ®Þnh TK ghi Nî ®èi øng, ghi cã TK 111. VÝ dô: C¨n cø voµ PhiÕu chi sè 145 ( Phô lôc 2 trang 7) ngµy 21/08/2011 C«ng ty chi tiÒn mÆt t¹m øng cho nh©n viªn Bïi Nh­ DiÖp t¹i phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n sè tiÒn 15.000.000 ®ång. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 141: 15.000.000 ® Cã TK 111: 15.000.000 ® 3.2 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: KÕ to¸n tiÒn l­¬ng cã nhiÖm vô ghi chÐp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng, c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, phô cÊp cho ng­êi lao ®éng vµ tÝnh to¸n, ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho c¸c ®èi t­îng sö dông. 3.2.1 Tµi kho¶n sö dông: - Tk 334 “ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” - TK 338 “ Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c” TK 338 (2) : Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 338 (3) : B¶o hiÓm x· héi TK 338 (4) : B¶o hiÓm y tÕ TK 338 (8) : B¶o hiÓm thÊt nghiÖp Chøng tõ sö dông B¶ng chÊm c«ng, phiÕu nghØ h­ëng BHXH, biªn b¶n ®iÒu tra ai n¹n lao ®éng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng, b¶ng thanh to¸n BHXH, BHYT, KPC§, BHTN. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n HiÖn nay c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµm viÖc: L­¬ng = Møc l­¬ng tho¶ thuËn x Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ - §èi víi c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng C«ng ty ¸p dông chÕ ®é hiÖn hµnh: B¶o hiÓm x· héi (BHXH) 22%, trong ®ã: 16% tÝnh vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp, 6% khÊu trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng, BHYT 4,5% trong ®ã 3% tÝnh cho c«ng ty. Kinh phÝ c«ng ®oµn 2% tÝnh vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp 2% doanh nghiÖp chÞu 1% ng­êi lao ®éng chÞu 1%. VÝ dô: Trong 3 th¸ng n¨m 2011 cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh­ sau: 1. TÝnh ra l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn lµ 356.027.851 VN§ trong ®ã 201.417.262 VN§ ®­îc tr¶ cho nh©n viªn chÝnh thøc ( 163 ng­êi), 90.610.589 VN§ ®­îc tr¶ cho c¸c céng t¸c viªn lµ 64.000.000 VN§ ®­îc tr¶ cho ban gi¸m ®èc. 2. KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 622: 292.027.851 ® Nî TK 642: 64.000.000® Cã TK 334: 356.027.851 ® TrÝch BHXH, BHYT, KPC§, BHTN theo tû lÖ quy ®Þnh: Nî TK 622: 64.246.127 ® Nî TK 642: 14.080.000 ® Nî TK 334: 30.262.367 ® Cã TK 338: 108.588.494 ® ( Sæ chi tiÕt - TK 338(2) 16.021.523 ® - TK 338(3) 78.326.127 ® - TK 338(4) 7.120.558 ® - TK 338(8) 7.120.558 ® 3.3 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: 3.3.1 Tµi kho¶n sö dông: - TK 211 “ Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh” - TK 213 “Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh” - TK 214 “ Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh” 3.3.2 Chøng tõ sö dông: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ KhÊu hao TSC§... Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n: - KÕ to¸n t¨ng TSC§: §Ó phï hîp víi t×nh h×nh ngµy mét ph¸t triÓn, C«ng ty kh«ng ngõng ®Çu t­, mua s¾m, thay míi thiÕt bÞ v¨n phßng. ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ m¸y mãc cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. VÝ dô: Ngµy 16/08/2011 C«ng ty mua 1 m¸y phun s¬n c«ng nghiÖp vÒ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh nguyªn gi¸ lµ 120.000.000 VN§, thuÕ GTGT lµ 10%, C«ng ty ®· thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. ( Phô lôc 3 – trang8) KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 211: 120.000.000 ® Nî TK 133: 12.000.000 ® Cã TK 112: 132.000.000 ® - KÕ to¸n gi¶m TSC§ TSC§ cña C«ng ty gi¶m chñ yÕu do thanh lý, nh­îng b¸n nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng sö dông n÷a ®· lçi thêi hoÆc ®· khÊu hao hÕt... VÝ dô: Ngµy 12/05/2011 C«ng ty nh­îng b¸n mét m¸y Ðp gç nguyªn gi¸ lµ: 350.000.000 VN§, khÊu hao luü kÕ 95.000.000 VN§. Gi¸ b¸n tho¶ thuËn bao gåm VAT 10% lµ 176.000.000 VN§ thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n. Chi phÝ m« giíi, vËn chuyÓn chi b»ng tiÒn mÆt lµ 3.600.000 VN§, thuÕ VAT 5%. ( Phô lôc 4 trang 9, Phô lôc 5 trang 10) KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: - Ghi gi¶m nguyªn gi¸ TSC§ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i: Nî TK 214: 95.000.000 ® Nî TK 811: 255.000.000 ® Cã TK 211: 350.000.000 ® - Thu tõ nh­îng b¸n: Nî TK 112: 176.000.000 ® Cã TK 711: 160.000.000 ® Cã TK 333(1): 16.000.000 ® - Chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc nh­îng b¸n: Nî TK 811: 3.600.000 ® Nî TK 133: 180.000 ® Cã TK 111: 3.780.000 ® - KÕ to¸n khÊu hao TSC§ TSC§ cña C«ng ty ®Òu ®­îc tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p ®­êng th¼ng vµ theo tû lÖ quy ®Þnh cña nhµ n­íc. VÝ dô: Ngµy 23/09/2011 C«ng ty mua míi 5 m¸y tÝnh x¸ch tay cho bé phËn qu¶n lý, nguyªn gi¸ lµ 82.500.000 VN§, thêi gian tÝnh khÊu hao lµ 5 n¨m b¾t ®Çu ®­a vµo sö dông tõ ngµy 01/10/2011. - Tû lÖ tÝnh khÊu hao vµ møc tÝnh khÊu hao ®­îc tÝnh nh­ sau: Tû lÖ KhÊu hao = (1/ Thêi gian sö dông TSC§) * 100% = 1/5*100% = 20% Møc khÊu hao trÝch b×nh qu©n n¨m = Nguyªn gi¸ TSC§/Sè n¨m sö dông = 82.500.000/5 = 16.500.000 VN§ Møc khÊu hao b×nh qu©n th¸ng = Møc khÊu hao b×nh qu©n n¨m/ 12 th¸ng = 16.500.000/ 12 = 1.375.000 VN§ - KÕ to¸n söa ch÷a lín TSC§: Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ bÞ hao mßn, h¬ háng cÇn ph¶i söa ch÷a, kh«i phôc ®Ó nã tiÖp tôc héat ®éng. VÝ dô: Trong th¸ng 9 n¨m 2010 C«ng ty söa ch÷a mét m¸y sÊy gç TOSATSM ( NhËt B¶n) trÞ gi¸ 230.000.000 VN§ ®Ó n©ng cÊp tÝnh n¨ng cña m¸y, chi phÝ söa ch÷a lµ 26.000.000 VN§. Sau khi c«ng viªc söa ch÷a hoµn thµnh bµn giao kÕ to¸n ghi: Ghi t¨ng nguyªn gi¸: Nî TK 211: 26.000.000 ® Cã TK 241(3): 26.000.000 ® §ång thêi ghi: Nî Tk 241(3): 26.000.000 ® Cã TK 334: 26.000.000 ® KÕ to¸n Nguyªn vËt liÖu – C«ng cô dông cô ( NVL – CCDC): Tµi kho¶n sö dông: TK 152 “ Nguyªn vËt liÖu” TK 153 “ C«ng cô dông cô” Chøng tõ sö dông: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu ®Ò nghÞ cÊp NVL, biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­... Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n: C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p NhËp tr­íc – XuÊt tr­íc trong viÖc ®¸nh gi¸ NVL xuÊt kho. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× sè NVL, CC – DC nµo nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc, xuÊt hÕt sè nhËp tr­íc míi ®Õn sè nhËp sau theo gi¸ thùc tÕ cña tõng sè hµng xuÊt. §èi víi nh÷ng nguyªn liÖu xuÊt dïng liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng hîp ®ång th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho hîp ®ång ®ã. Tr­êng hîp xuÊt dïng cho nhiÒu ®¬n hµng th× ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ c¸c ph­¬n gtiÖn liªn quan. VÝ dô: Ngµy 12/09/2011 c¨n cø vµo giÊy ®Ò nghÞ xuÊt kho do ¤ng Lª V¨n KiÓm yªu cÇu xuÊt 100 m2 v¸n sµn ë ph©n x­ëng I ®Ó söa l¹i c«ng trinh ë 32 – Hå Tïng MËu – Hµ Néi. KÕ to¸n ®· ký duyÖt vµ viÕt phiÕu xuÊt kho 60 m2 v¸n sµn nhËp kho ngµy 10/09/2011 víi ®¬n gi¸ lµ 153.000 VN§/ 1 m2 vµ 40 m2 v¸n sµn nhËp kho ngµy 06/09/2011 víi ®¬n gi¸ lµ 150.000 VN§/ 1 m2 ( Phô lôc 6 trang 11) TrÞ gi¸ thùc tÕ 100 m2 v¸n sµn xuÊt kho lµ: ( 150.000 VN§ * 40 m2) + ( 153.000 VN§ * 60 m2) = 6.000.000 + 9.180.000 = 15.180.000 VN§ KÕ to¸n h¹ch to¸n nh­ sau: Nî TK 621: 15.180.000 ® Cã TK 152: 15.180.000 ® KÐ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®äng kinh doanh Tµi kho¶n sö dông: TK 511 “ Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô” TK 911 “ X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh” TK 421 “ Lîi nhuËn ch­a ph©n ph«i” Chøng tõ sö dông: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh... Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n: Sau khi tËp hîp c¸c c«ng tr×nh, hîp ®ång vµ kh¸ch hµng ®· chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Kinh doanh cña C«ng ty. TrÝch sè liÖu tõ b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh Quý II n¨m 2011 ( B¶ng sè 4, phô lôc trang 12) KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn: (1) Nî TK 511: 6.464.326.000 ® Cã TK 911: 6.464.326.000 ® KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n: (2) Nî TK 911: 4.065.470.000 ® Cã TK 632: 4.365.470.000 ® KÕt chuyÓn Chi phÝ qu¶n lý ph©n x­ëng: (3) Nî TK 911: 790.965.000 Cã TK627: 790.965.000 KÕt chuyÓn Chi phÝ b¸n hµng: (4) Nî TK 911: 490.965.000 Cã TK 641: 490.965.000 KÕt chuyÓn Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: (5) Nî TK 911: 241.009.000 ® Cã TK 642: 241.009.000 ® KÕt chuyÓn chi phÝ thuÕ thu nhËp doah nghiÖp: (6) Nî TK 911: 218.979.250 ® Cã TK 821: 218.979.250 ® KÕt qu¶ kinh doanh = (1) - (2) – (3) – (4) – (5) – (6) = 656.937.750 VN§ KÕt chuyÓn l·i ( lç): Nî TK 911: 656.937.750 ® Cã TK 421: 656.937.750 ® Qua kÕt qu¶ tÝnh ®­îc ë trªn ta thÊy Quý II n¨m 2011 C«ng ty kinh doanh cã l·i lµ 656.937.750 VN§. PHÇN III thu ho¹ch vµ nhËn xÐt Thu ho¹ch Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng em ®· t×m hiÓu toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty, chøc n¨ng nhiÖm vô, ngµnh nghÒ kinh doanh, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng nh­ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Khi t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty em ®· hiÓu s©u h¬n vÒ c¸c phanµ hµnh kÕ to¸n sö dông trong C«ng ty nh­: KÕ to¸n tiÒn mÆt, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, kÕ to¸n vËt t­, kÕ to¸n TSC§, kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Em còng ®· ®­îc c¸c anh chÞ kÕ to¸n viªn h­íng dÉn c«ng viÖc nh­: ViÕt phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, viÕt ho¸ ®¬n GTGT,.. Víi nh÷ng kiÕn thøc em ®· ®­îc häc ë tr­êng em còng tõng b­íc vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®ã vµo c«ng viÖc thùc tÕ t¹i C«ng ty. Qua ®©y em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n lµ bé phËn rÊt quan träng ®èi víi C«ng ty nªn C«ng ty ®· ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ ®Ó c¸c anh chÞ kÕ to¸n viªn cã thÓ thu thËp sè liÖu mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. NhËn xÐt chung * ¦u ®iÓm - C«ng ty ®· tuana thñ chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc vÒ hÖ thèng chøng tõ µ sæ s¸ch kÕ to¸n. Dùa trªn nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ, C«ng ty ®· chän h×nh thøc kÕ to¸n Chøng tõ ghi sæ lµ hoµn toµn phï hîp víi ®Æc ®iÓm, ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty. H¹n chÕ ®­îc sæ s¸ch cång kÒnh ®ång thêi ¸p dông kÕ to¸n trªn m¸y ®Ó gi¶m bít ®­îc mét sè khèi l­îng lín trong c«ng viÖc kÕ to¸n. - Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng t­¬ng dèi gän nhÑ, quy tr×nh lµm viÖc cña tõng c¸n bé kÕ to¸n ®­îc bè trÝ kh¸ hîp lý, phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi, phï hîp víi dÆc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty, ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ néi dung h¹ch to¸n, ®¸p øng yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý. - ViÖc ph©n c«ng nhiÖm vô râ rµng khiÕn c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc chuyªn m«n ho¸. §èi víi mçi phÇn hµnh, kÕ to¸n ®· xö lý vµ ghi chÐp t­¬ng ®èi hîp lý. KÕ to¸n viªn d· vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n mét c¸ch linh ho¹t ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña C«ng ty gióp cho c«ng viÖc kÕ to¸n tiÕn hµnh nhanh gän, ®¶m b¶o vµ chÝnh x¸c. - §èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty lµ t­¬ng ®èi hîp lý vµ phï hîp víi tr×nh ®é còng nh­ n¨ng lùc cña mçi ng­êi. C«ng ty ®· thùc sù ®¸p øng tèt ®­îc cuéc sèng vµ xøng ®¸ng víi søc lao ®éng mµ hä bá ra. * Nh­îc ®iÓm Tuy nhiªn, vÉn cßn mét sè tån t¹i cµn ph¶i kh¾c phôc kÞp thêi ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c trong c«ng t¸c kÕ to¸n. - Thø nhÊt: HiÖn nay C«ng ty ®ang tiÕn hµnh ghi sæ vµo cuèi mçi quý. Nh­ vËy võa kh«ng ph¶n ¸nh kÞp thêi ®­îc t×nh h×nh cña C«ng ty mµ cßn g©y ra t×nh tr¹ng khèi l­îng c«ng viÖc dån nhiÒu vµo cuèi mçi quý. §iÒu nµy cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng sai sãt ngoµi ý muèn. - Thø hai: Do C«ng ty cßn rÊt nhiÒu c¸c hîp ®ång vµ c¸c c«ng trinh trang trÝ n»m r¶i r¸c ë nhiÒu n¬i, mäi viÖc ph¶i th«ng qua phßng kÕ to¸n lªn ®«i khi cßn chËm chÔ, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ. 3. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n Cã thÓ nãi, C«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng t­¬ng ®èi tèt, song vÉn cßn mét sè h¹n chÕ. V× vËy em xin m¹nh d¹m ®­a ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt cña b¶n th©n hy vÞng ®ãng gãp vµo c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶. - CÇn nªu râ chuÈn mùc kÕ to¸n cã ®­îc tu©n thñ hay kh«ng, cÇn ph¶i c«ng bè vµ gi¶i thÝch trong b¸o c¸o tµi chÝnh khi cã nh÷ng ¸p dông sai lÖch mang tÝnh träng yÕu. - §Ó gi¶m bít khèi l­îng c«ng viÖc vµo cuèi mçi quý, còng nh­ ®Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, C«ng ty nªn tiÕn hµnh ghi sæ theo tõng th¸ng ®Ó ®¶m b¶o sù kÞp thêi, chÝnh x¸c vÒ sæ s¸ch còng nh­ sè liÖu. - C«ng ty cÇn gi¸m s¸t c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt, c¸c c«ng tr×nh trang trÝ, c¸c ®iÎm b¸n hµng ®Ó ®­a ra sè liÖu mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nhÊt. - C«ng ty cÇn ®­a ra nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nh©n viªn kÕ to¸n ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n. §ång thêi cã c¸c chÕ ®é ®·i ngé cho c¸c nh©n viªn nh»m ®éng viªn, khuyÕn khÝch còng nh­ gi÷ ch©n ng­êi lao ®éng ë l¹i víi C«ng ty. KÕT LUËN Trong sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña m«ic C«ng ty, c«ng t¸c kÕ to¸n ®· trë thµnh mét kh©u rÊt quan träng gióp C«ng ty ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, kÞp thêi. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao cho chi phÝ tèi thiÓu mµ lîi nhu¹n hay nãi c¸ch kh¸c lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶i ®¹t møc tèi ®a. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta kh«ng riªng chØ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ cßn ph¶i t¨ng c­êng tÝnh hiÖu qu¶ cña bé m¸y qu¶n lý, tµi chÝnh vµ kÕ to¸n dùa trªn nh÷ng dù b¸o chÝnh x¸c hîp lý vµ kÞp thêi. C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng ®· cã nh÷ng quan t©m nhÊt ®Þnh vÒ vÊn ®Ò nµy. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ doanh thu thuÇn hµng n¨m cña C«ng ty kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng, tuy nhiªn nh÷ng thay ®æi bÊt th­êng vÒ gi¸ gç, nguyªn nhiªn vËt liÖu lµm chi phÝ t¨ng. L·i suÊt tÝn dông t¨ng m¹nh còng lµm ®Èy chi phÝ lªn cao, hÖ thèng ng©n hµng ngµy cµng kh¾t khe víi c¸c C«ng ty lµm h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Nh÷ng yÕu tè c¹nh tranh liªn qu©n ®Õn ngµnh nagú cµng trë lªn g¨y g¾t h¬n ®Ó giµnh thÞ tr­êng. Tãm l¹i C«ng ty cÇn cã sù kÕt hîp m¹nh mÏ h¬n n÷a vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n nh»m cã nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c trong c«ng t¸c dù b¸o. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã cÇn cã nh÷ng cËp nhËt nhanh h¬n n÷a vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕ to¸n t¹i C«ng ty. Nh­ng ph©n tÝch ®Ò xuÊt d­íi gãc nh×n cña mét sinh viªn kiÕn thøc cßng h¹n chÕ, tõ häc sang hµnh cßn nh÷ng kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh v× vËy khã tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Em hy väng sÏ nhËn ®­îc nh÷ng gãp ý cña c¸c thÇy c« trong bé m«n còng nh­ c¸c anh chÞ kÕ to¸n trong C«ng ty ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn b¸o c¸o cña m×nh. Mét lÇn n÷a em xin ®­îc bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh tíi thÇy gi¸o.NguyÔn ThÕ Kh¶i vµ c¸c thÇy c« gi¸o kh¸c trong tr­êng. §ång thêi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi Ban gi¸m ®èc, phßng kÕ to¸n C«ng ty, phßng HC – NS ®· gióp ®ì em hoµn thiÖn bµi b¸o c¸o nµy. môc lôc phô lôc B¶ng sè 1: B¶ng tãm t¾t nh©n sù c«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng Stt néi dung kü n¨ng sè l­îng 1 KiÕn trøc s­ §¹i häc 10 2 Chuyªn m«n kh¸c ( Kinh tÕ, HC – NS...) §¹i häc 7 3 Cao ®¼ng, Trung cÊp 9 4 C«ng nh©n kü thuËt 26 5 Lao ®éng, c«ng nh©n 61 6 B¶o vÖ 7 S¬ ®å 1. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng Chñ tÞch H§QT kiªm GD ®iÒu hµnh hµnh Ban kiÓm so¸t Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt §éi b¶o vÖ Ph©n x­ëng méc III Ph©n x­ëng méc II Ph©n x­ëng méc I Cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm B¶ng sè 2: kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng trong 3 n¨m 2008, 2009, 2010 §VT: §ång STT ChØ tiªu N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 1 Doanh thu thuÇn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 13.881.761.000 22.843.720.340 34.122.038.580 2 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 13.881.761.000 22.872.017.000 34.174.163.000 3 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 0 28.296.660 52.124.420 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 12.108.831.000 18.934.409.000 27.684.506.000 5 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1.772.930.000 3.909.311.340 6.437.532.000 6 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 0 0 0 7 Chi phÝ tµi chÝnh 0 0 0 8 ChiphÝ qu¶n lý ph©n x­ëng 542.566.000 970.045.000 1.756.200.000 9 Chi phÝ b¸n hµng 530.014.000 990.542.000 1.422.790.000 10 Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp 500.938.200 674.335.100 951.049.300 11 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 199.411.800 1.274.389.240 2.307.492.700 12 Lîi nhuËn kh¸c 438.672.300 46.192.900 109.514.400 13 Thu nhËp kh¸c 583.705.300 255.348.300 290.296.400 14 Chi phÝ kh¸c 145.033.000 209.155.400 180.782.000 15 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 638.084.100 1.320.582.140 2.417.007.100 16 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh 159.521.025 330.145.535 604.251.775 17 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i 18 Lîi nhuËn sau thuÕ 478.563.075 990.436.605 1.812.755.325 S¥ §å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm thuÕ KÕ to¸n chi phÝ gi¸ thµnh tiÒn l­¬ng KÕ to¸n NVL TSC§ thanh to¸n s¬ ®å 3: Tr×nh tù kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký CTGS CTGS B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu Phô lôc 1: C«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng Sè: 089 phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 08 n¨m 2011 Tµi kho¶n ghi cã: Nî 111: 7.516.000 Cã 141: 7.516.000 NhËn cña: NguyÔn Thu H­¬ng Bé phËn c«ng t¸c: Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù VÒ kho¶n: Thu tiÒn t¹m øng cßn thõa Sè tiÒn: 7.516.000 ®ång ( B»ng ch÷): B¶y triÖu n¨m tr¨m m­êi s¸u ngh×n ®ång./ KÌm theo:.................................. Chõng tõ gèc..................................... Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü Ng­êi nép tiÒn NguyÔn C¶nh M·o Bïi Nh­ DiÖp NguyÔn Tè Linh Ph¹m Thu HuyÒn NguyÔn Thu H­¬ng §· nhËn ®ñ sè tiÒn b»ng ch÷: B¶y triÖu n¨m tr¨m m­êi s¸u ngh×n ®ång./ + Tû gi¸ ngo¹i tÖ: ( Vµng, b¹c, ®¸ quý): ................................................ + Sè tiÒn quy ®æi: .................................................................................... Phô lôc 2: C«ng ty cæ phÇn ch­¬ng d­¬ng Sè: 145 phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 08 n¨m 2011 Tµi kho¶n ghi cã: Nî 141: 15.000.000 Cã 111: 15.000.000 XuÊt cho: Bïi Nh­ DiÖp Bé phËn c«ng t¸c: Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n VÒ kho¶n: Chi t¹m øng ®i tiÕp kh¸ch ng©n hµng Sè tiÒn: 15.000.000 ®ång ( B»ng ch÷): M­êi l¨m triÖu ®ång ch½n./ KÌm theo:.................................. Chõng tõ gèc..................................... Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn NguyÔn C¶nh M·o Bïi Nh­ DiÖp NguyÔn Tè Linh Ph¹m Thu HuyÒn Bïi Nh­ DiÖp §· nhËn ®ñ sè tiÒn b»ng ch÷: M­êi l¨m triÖu ®ång ch½n./ + Tû gi¸ ngo¹i tÖ: ( Vµng, b¹c, ®¸ quý): ................................................ + Sè tiÒn quy ®æi: .................................................................................... Phô lôc 3: C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng MÉu sè: 31 – H (Ban hµnh theo Q§ sè: 15/2006 Q§ - BTC ngµy 20/03/2006cña Bé tµi chÝnh) Biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ngµy 16 th¸ng 08 n¨m 2011 Sè: 52 Nî: 211 Cã: 112 Ban giao nhËn TSC§ gåm: ¤ng/ Bµ: NguyÔn Thµnh Trung Chøc vô: Gi¸m ®èc §¹i diÖn bªn giao: C«ng ty Cæ phÇn Thiªn §øc ¤ng/ Bµ: NguyÔn C¶nh M·o Chøc vô: P. Gi¸m ®èc §¹i diÖn bªn giao: C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng §Þa ®iÎm giao nhËn TSC§: Tp S¬n T©y X¸c nhËn viÖc giao nhËn nh­ sau: STT Tªn, Ký hiÖu, qui c¸ch TSC§ Sè l­îng N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo SD C«ng suÊt DT TK TÝnh nguyªn gi¸ TSC§ Tµi liÖu KT kÌm theo Gi¸ mua ( ZSX) C­íc phÝ vËn chuyÓn C­íc phÝ ch¹y thö, l¾p ®Æt Nguyªn gi¸ TSC§ Tû lÖ hao mßn % A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 E 1 M¸y phun s¬n 01 132.000.000 120.000.000 Dông cô phô tïng kÌm theo STT Tªn quy c¸ch dông cô, phô tïng §VT Sè L­îng Gi¸ trÞ Thñ tr­ëng ®¬n vÞ NguyÔn C¶nh M·o Phô tr¸ch kÕ to¸n Ng« Minh Anh Ng­êi nhËn NguyÔn Phan Long Ng­êi giao NguyÔn Thµnh Trung Phô lôc 3: C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 12 th¸ng 05 n¨m 2011 C¨n cø vµo Q§ sè 449 ngµy 01 th¸ng 05 n¨m 2011 cña ban gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc nh­îng b¸n mét m¸y Ðp gç. Bªn nh­îng b¸n gåm cã: ¤ng NguyÔn C¶nh M·o Chøc vô: Gi¸m ®èc Bµ Bïi Nh­ DiÖp Chøc vô: KÕ to¸n tr­ëng Bµ Ng« Minh Anh Chøc vô: KÕ to¸n TSC§ II. TiÕn hµnh nh­îng b¸n: STT Tªn, Ký hiÖu, qui c¸ch TSC§ N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông Nguyªn gi¸ Hao mßn Gi¸ trÞ cßn l¹i Gi¸ trÞ thu ®­îc bao gåm VAT 10% A B C D 1 2 3 4 5 1 M¸y Ðp gç NhËt 1994 2001 350.000.000 95.000.000 255.000.000 176.000.000 KÕt luËn Ban thanh lý quyÕt ®Þnh thanh lý m¸y Ðp gå cho C«ng ty Cæ phÇn §¹i Ph¸t. §Þa chØ: Mü §×nh – Hµ Néi Gi¸m ®«c NguyÔn C¶nh M·o KÕ to¸n tr­ëng Bïi Nh­ DiÖp Phô lôc 5: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¡ng Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng MÉu sè 01 GTKT 3LL KH H§: VL/2011 Sè H§: 0000519 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Cæ phÇn Ch­¬ng D­¬ng §Þa chØ : Sè 10 - Ch­¬ng D­¬ng §é - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. Sè Tµi kho¶n : 3215220042722 t¹i Ng©n hµng NN & PTNT §iÖn tho¹i : (84-4) – 3354 0921 M· sè thuÕ : 0105434357 §¬n vÞ mua hµng: C«ng ty §¹i Phat §Þa chØ : P1. L« 2 Khu ®« thÞ Mü §×nh, Hµ Néi. Sè Tµi kho¶n : 0011004019580 t¹i VCB chi nh¸nh L¸ng H¹. §iÖn tho¹i : (84-4) – 4488 6378 M· sè thuÕ :0145864389 H×nh thøc thanh to¸n: ChuyÓn kho¶n STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1*2 1 M¸y Ðp gç C¸i 01 160.000.000 160.000.000 Céng tiÒn hµng 160.000.000 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT: 10%. TiÒn thuÕ GTGT: 16.000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 176.000.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m b¶y s¸u triÖu ®ång ch½n./ Ng­êi mua hµng Lª Nh©n Ng­êi b¸n hµng Bïi Nh­ DiÖp Thñ tr­ëng ®¬n vÞ NguyÔn C¶nh M·o Phô lôc 6: phiÕu xuÊt kho Ngµy 12 th¸ng 09 n¨m 2011 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä vµ tªn ng­êi giao hµng: Ph¹m V¨n Minh §Þa chØ : Phßng cung øng vËt t­ STT Tªn vËt t­ MS §¬n vÞ Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 V¸n sµn VS01 m2 40 150.000 6.000.000 2 V¸n sµn VS01 m2 60 153.000 9.180.000 Céng 100 15.180.000 Tæng sè tiÒn ( ViÕt b»ng ch÷): M­êi l¨m triÖu mét tr¨m t¸m m­¬i triÖu ®ång ch½n. Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Thñ kho Ng­êi nhËn Ng­êi lËp NguyÔn C¶nh M·o Bïi Nh­ DiÖp Ph¹m V¨n Minh Lª v¨n KiÓm Ng« Minh Anh B¶ng sè 4: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®äng kinh doanh Quý II n¨m 2011 §VT: ®ång STT ChØ tiªu Quý II 1 Doanh thu thuÇn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 6.464.326.000 2 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 6.464.326.000 3 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 0 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 5.365.470.000 5 Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1.098.856.000 6 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 0 7 Chi phÝ tµi chÝnh 0 8 ChiphÝ qu¶n lý ph©n x­ëng 226.253.000 9 Chi phÝ b¸n hµng 214.241.000 10 Chi phÝ qu¶n lý Doanh nghiÖp 78.892.000 11 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 579.470.000 12 Lîi nhuËn kh¸c 37.073.000 13 Thu nhËp kh¸c 62.314.000 14 Chi phÝ kh¸c 25.241.000 15 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 616.543.000 16 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh 154.135.750 17 Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i 18 Lîi nhuËn sau thuÕ 462.407.250

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần Chương Dương.doc
Luận văn liên quan