Đề tài Công tác hạch toán kế toán tại Công ty kinh doanh và thương mại Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh tổng hợp

Lời mở đầu ở bất kỳ xã hội nào việc xác định nhu cầu và thoả mãn nhu cầu của con người nói chung và người lao động nói riêng đều là động lực thúc đẩy mọi người làm việc Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân , ngành xây dựng cơ bản đã và đang không ngừng phát triển lớn mạnh . Chủ trương đầu tư cùng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản góp phần đảm bảo nhịp độ phát triển nền kinh tế một cách cân đối hình thành cơ cấu kinh tế một cách hợp lý , nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội , tăng thu nhập quốc dân và đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của xã hội. Ngành xây dựng luôn không ngừng phát triển nỗ lực phấn đấu tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế . Bên cạnh ngành xây dựng còn có các hình thức khác như: kinh doanh dịch vụ , kinh doanh xuất nhập khẩu . Đối với nước ta là một nước đi lên xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất lao động với trình độ và nền kinh tế thấp, lại còn chịu hậu quả của chiến tranh . Vì vậy cần có chính sách khai thác một cách có hiệu quả mọi tiềm năng đất nước như sức lao động , tài nguyên khoáng sản , để tạo ra của cải vật chất cho xã hội , nhằm đảm bảo ổn định nâng cao đời sống lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu . Một yêu cầu cơ bản của Đảng và Nhà nước ta đối với ngành xây dựng là tiền vốn ít mà làm được nhiêù việc. Để đạt được yêu cầu đó vấn đề trước mắt đặt ra là phải hạch toán đầy đủ chính xác về vật liệu , công cụ dụng cụ , về tiền lương mà công nhân được hưởng . Việc hạch toán này có tác dụng quan trọng đến việc hạch toán chi phí sản xuất và gía thành sản phẩm . Bên cạnh đó TSCĐ cũng là những tư liệu lao động chủ yếu của doanh nghiệp . Do vậy việc tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán ở doanh nghiệp là việc hết sức quan trọng . Có như vậy mới tăng được lợi nhuận tiết kiệm được nguồn ngân sách Nhà nước và xây dựng được nhiều công trình tốt phục vụ cho đất nước . Qua tìm hiểu và nghiên cứu về công tác hạch toán kế toán tại công ty cũng như xí nghiệp xây dựng và kinh doanh thương mại , em mạnh dạn trình bày báo cáo chung của mình . Báo cáo gồm 3 phần sau: ã Phần I: Đặc điểm tình hình chung của xí nghiệp ã Phần II: Thực trạng công tác kế toán tại xí nghiệp ã Phần III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp . MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Phần I: 3 Đặc điểm tình hình chung của doanh nghiệp 3 I- Tình hình chung của doanh nghiệp: 3 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 3 2. Lĩnh vực hoạt động của công ty: 4 3. Tổ chức bộ máy của công ty: 5 3.1- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý : 5 3.2- Chức năng , nhiệm vụ của các phòng ban: 5 3.3- Đặc điểm quy trình công nghệ : 6 II- Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp : 7 1. Hình thức tổ chức công tác kế toán : 7 2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại xí nghiệp: 8 3. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới quá trình sản xuất kinh doanh và công tác hạch toán kế toán của xí nghiệp : 10 Phần II 11 Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tại công ty 11 I- Kế toán lao động tiền lương 11 II- Kế toán tài sản cố định 27 1. Quy trình hạch toán TSCĐ. 28 1.1. Kế toán tăng TSCĐ. 28 1.2. Kế toán giảm tài sản cố định. 32 1.3. Kế toán khấu hao TSCĐ 33 Người lập biểu Kế toán trưởngIII - Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 34 III - Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 35 1. Đặc điểm 35 2. Đánh giá nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 35 3. Chứng từ sử dụng: 35 4. Trình tự luân chuyển chứng từ , sổ kế toán chi tiết , sổ kế toán tổng hợp 36 IV- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 43 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 43 1.1- Đối tượng hạch toán và phương pháp tập hợp chi phí : 45 1.2- Các chi phí nhân công trực tiếp : 48 1.3- Kế toán chi phí sản xuất chung : 50 2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ : 53 3. Công tác tính giá thành : 54 Phần III 57 Nhận xétvà kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hạch toán kế toán tại xí nghiệp 57 I- Đánh giá những ưu điểm , tồn tại cần hoàn thiện của xí nghiệp : 57 1. Ưu điểm : 57 2. Những mặt tồn tại : 58 II- Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở xí nghiệp: 58 Kết luận 59

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán kế toán tại Công ty kinh doanh và thương mại Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¹i tiÒn l­¬ng thêi gian L­¬ng häc , häp , phÐp :100% l­¬ng c¬ b¶n ( 290000 x hÖ sè l­¬ng ) L­¬ng èm :75% l­¬ng c¬ b¶n L­¬ng thai s¶n : 100% l­¬ng c¬ b¶n L­¬ng tai n¹n lao ®éng : 100% l­¬ng c¬ b¶n VD: - tÝnh l­¬ng cña chÞ Ng« Lan Anh (chøc vô kÕ to¸n tr­ëng ) l­¬ng thêi gian = 290000 x( 2.02 x 1.6 ) x 22 22 = 937280 (®ång) Ngoµi hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n lµ 2,02 ra chÞ Ng« Lan Anh cßn ®­îc h­ëng thªm 1hÖ sè l­¬ng mÒm lµ 1,6 C¸n bé nh©n viªn khèi v¨n phßng trong xÝ nghiÖp cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n phô cÊp vµ tiÒn ¨n ca * Møc phô cÊp = Møc l­¬ng tèi thiÓu x HÖ sè phô cÊp * TiÒn ¨n ca = 10000 (®/ ngµy) Quy tr×nh thanh to¸n l­¬ng cña bé phËn qu¶n lý B¶ng chÊm c«ng phßng qu¶n lý cña xÝ nghiÖp + C¬ së lËp : C¨n cø vµo giÊy nghØ èm , häc , phÐp vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña nh©n viªn + Ph­¬ng ph¸p lËp : Mçi ng­êi ®­îc ghi mét dßng trªn b¶ng chÊm c«ng Cét hä tªn : ghi râ hä vµ tªn cña tõng ng­êi trªn mét dßng cña b¶ng Cét bËc l­¬ng: ghi râ bËc l­¬ng cña tõng ng­êi trªn mét dßng cña b¶ng + T¸c dông : lµ tµi liÖu quan träng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh l­¬ng cho nh©n viªn B¶ng chÊm c«ng (trang bªn) .B¶ng thanh to¸n l­¬ng (trang bªn) b) H×nh thøc tr¶ l­¬ng kho¸n : TiÒn l­¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng viÖc mµ hä hoµn thµnh . XÝ nghiÖp kinh doanh x©y dùng vµ th­¬ng m¹i chñ yÕu lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh , mçi c«ng tr×nhl¹i n»m ë c¸c ®Þa ®iÓm , ®Þa ph­¬ng kh¸c nhau . Do ®ã ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ t¹i mçi c«ng tr×nh c¸c chñ thÇu sÏ tiÕn hµnh thuª nh©n c«ng ngay t¹i chç . * §èi víi nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh T¹i mçi c«ng tr×nh c¨n cø vµo khèi l­îng c«ng viÖc giao kho¸n vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho tõng c«ng viÖc , ®éi tr­ëng c¸c c«ng tr×nh tÝnh ®­îc tæng quü l­¬ng kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh . C¨n cø vµo tæng quü l­¬ng kho¸n , sè ng­êi lµm viÖc vµ thêi gian lµ viÖc cña tõng ng­êi kÕ to¸n l­¬ng cña ®éi tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng cña tõng ng­êi trong th¸ng theo tõng h¹ng môc c«ng tr×nh . Riªng ®éi tr­ëng vµ tæ tr­ëng ®­îc tr¶ cè ®Þnh theo th¸ng Tæng quü l­¬ng kho¸n = khèi l­îng c«ng x §¬n gi¸ tiÒn cho c¸c ®éi viÖc giao kho¸n tõng viÖc Tæng quü l­¬ng - L­¬ng ®éi tr­ëng (hoÆc tæ tr­ëng) §¬n gi¸ l­¬ng kho¸n = cña 1 ng­ßi Tæng sè c«ng VD; C¨n cø vµo hîp ®ång giao kho¸n thuª nh©n c«ng sè 12 / HDKV vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng c«ng tr×nh c¶i t¹o vµ n©ng cÊp C¶ng HN h¹ng môc ®µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc n¨m 2003 Tæng quü l­¬ng cho tæ ®µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héclµ : 10500000® (Trong ®ã l­¬ng tæ tr­ëng lµ 1200000 ®) §¬n gi¸ l­¬ng kho¸n = 10.500.000 - 1.200.000 = 30.000 ® cña 1 ng­êi 310 * §èi víi nh©n viªn qu¶n lý t¹i c¸c ®éi c«ng tr×nh th× viÖc tr¶ l­¬ng kho¸n ®­îc thùc hiÖn nh­ theo hîp ®ång lao ®éng ®· ký víi ng­êi lao ®éng , lµ c¸c c¸n bé kü thuËt , c¸n bé thi c«ng. Tuú theo theo tÝnh chÊt c«ng viÖc , møc ®é phøc t¹p cña tõng h¹ng môc mµ cã møc l­¬ng kh¸c nhau . L­¬ng th¸ng cè ®Þnh ®­îc tÝnh tõ khi khëi c«ng c«ng tr×nh tíi khi kÕt thóc c«ng tr×nh . VD:Theo nh­ hîp ®ång lao ®éng sè 25 ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2003 . TiÒn l­¬ng cña «ng TrÇn §øc Th¾ng , sinh ngµy: 02 /4/1976, Chøc vô : c¸n bé kü thuËt ,Víi sè tiÒn l­¬ng : 1.500.000 ® , ta cã hîp ®ång kho¸n c«ng tr×nh C¶ng HN nh­ sau : Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ......................... Hîp ®ång kho¸n viÖc thuª nh©n c«ng Sè 12 / H§KV C«ng tr×nh c¶i t¹o vµ n©ng cÊp C¶ng HN C¨n cø vµo kh¶ n¨ng nhu cÇu cña 2 bªn H«m nay ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 , t¹i v¨n phßng cña xÝ nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh tæng hîp . Chóng t«i gåm cã : 1) §¹i diÖn bªn giao ( bªn A): ¤ng : TrÇn Thanh L­¬ng Chøc vô : chñ nhiÖm c«ng tr×nh §Þa chØ : Sè ®iÖn tho¹i : 2) §¹i diÖn bªn nhËn ( bªn B) : ¤ng : Lª Hoµng Anh Chøc vô : Tæ tr­ëng §Þa chØ : Sè ®iÖn tho¹i : Hai bªn cïng nhau tho¶ thuËn thèng nhÊt vµ lËp hîp ®ång kho¸n viÖc víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: C¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång §iÒu 1: Khèi l­îng c«ng viÖc §µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc §æ bª t«ng ch©n khung m¸c 300 §¾p lÒ cÊp phè L¸ng nhùa mÆt ®­êng §iÒu 2: Thêi gian thi c«ng Khëi c«ng: ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 KÕt thóc: ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2004 §iÒu 3: §¬n gi¸ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n STT Néi dung §VT Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 §µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc m³ 420 25.000 10.500.000 2 §æ bª t«ng ch©n ... m³ 2300 4000 9.200.000 3 §¾p lÒ cÊp phèi m³ 180 27.000 4.860.000 4 L¸ng nhùa mÆt ®­êng m³ 4000 3000 12.000.000 5 Céng 36.560.000 §¬n gi¸ t¹m tÝnh : 36.365.000 ® H×nh thøc thanh to¸n tiÒn mÆt Cø 30 ngµy bªn A nghiÖm thu khèi l­îng bªn B thùc hiÖn vµ t¹m øng 70% gi¸ trÞ khèi l­îng . Sè cßn l¹i sau 15 ngµy nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh sÏ thanh to¸n . §iÒu 4: Tho¶ thuËn chung - Tr¸ch nhiÖm cña bªn A : cung cÊp hå s¬ b¶n vÏ , vËt t­ ®Çy ®ñ cho bªn B. Lu«n cã ng­êi gi¸m s¸t trong thi c«ng bµn giao mÆt b»ng , thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n cho bªn B. - Tr¸ch nhiÖm cña bªn B: thi c«ng theo ®óng b¶n vÏ , theo h­íng dÉn cña c¸n bé kü thuËt bªn A - §¶m b¶o thêi gian thi c«ng , gi÷ vÖ sinh chung - Tr­íc khi thi c«ng bªn B cã tr¸ch nhiÖm phæ biÕn luËt lao ®éng vµ an toµn lao ®éng. NÕu x¶y ra tai n¹n bªn B ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm Bªn nµo vi ph¹m hîp ®ång sÏ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc .................. B¶n thanh to¸n khèi l­îng C«ng tr×nh C¶ng HN H¹ng môc : §µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc Thêi gian: tõ ngµy1 th¸ng 4 ®Õn ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2004 STT Néi dung c«ng viÖc §VT Khèi l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 §µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc m³ 420 2500 10.500.000 Céng 10.500.000 Chñ nhiÖm c«ng tr×nh Kü thuËt Tæ tr­ëng C«ng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ............... Hîp ®ång lao ®éng Ban hµnh theo Q§207/ L§ - TBXH - Q§ 2/4/1993 cña Bé tr­ëng Bé L§- TB- XH Chóng t«i mét bªn lµ «ng : TrÇn Thanh L­¬ng Chøc vô : Chñ nhiÖm c«ng tr×nh (®¹i diÖn cho ®éi x©y dùng c«ng tr×nh C¶ng HN) §Þa ®iÓm : Mét bªn lµ «ng : TrÇn §øc Th¾ng Sing ngµy : 1/4/1976 Th­êng tró t¹i: Tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång lao ®éng vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau: §iÒu 1: ¤ng: TrÇn §øc Th¾ng lµm viÖc theo hîp ®ång tõ ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2003 ®Õn ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2004 §Þa ®iÓm t¹i c«ng tr×nh C¶ng HN Chøc vô : c¸n bé kü thuËt §iÒu 2: ChÕ ®é lµm viÖc : Thêi gian lµ 8 giê mét ngµy §iÒu 3: NghÜa vô vµ quyÒn lîi mµ ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng QuyÒn lîi : Møc l­¬ng 1 th¸ng «ng Th¾ng nhËn ®­îc lµ 1500.000 ® ®­îc tr¶ 1 lÇn vµo 30 hµng th¸ng Phô cÊp : kh«ng BHXH: Kh«ng NghÜa vô : «ng Th¾ng cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t kü thuËt cña c«ng tr×nh C¶ng HN Bªn nµo vi ph¹m hîp ®ång sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt . §¹i diÖn §¹i diÖn chi phÝ vËt liÖu (ký tªn ) ( ký tªn) B¶ng chÊm c«ng tæ (trang bªn) C¬ së lËp: C¨n cø vµo ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n Ph­¬ng ph¸p lËp: Hµng ngµy tæ tr­ëng c¨n cø vµo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n trong tæ m×nh tiÕn hµnh chÊm c«ng cho tõng ng­êi. Mçi ng­êi ®­îc ghi mét dßng trªn b¶ng chÊm c«ng. B¶ng chÊm c«ng ®­îc lËp riªng cho tõng tæ theo tõng th¸ng. B¶ng thanh to¸n l­¬ng th¸ng 4/2004 C«ng tr×nh: C¶ng Hµ Néi H¹ng môc: §µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc Tæ s¶n xuÊt: Tæ ®µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc STT Tªn c«ng nh©n Sè c«ng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Ký nhËn 1 Lª Hoµng Anh Tæ tr­ëng 1.200.000 2 Hoµng V¨n Tho¶ 26 30 780.000 3 TrÇn Anh TuÊn 26 30 780.000 4 Vò TuÊn Dòng 26 30 780.000 5 §ç §×nh Tam 25 30 750.000 6 NguyÔn B¸ Nh©n 25 30 750.000 7 TrÇn M¹nh Nam 26 30 780.000 8 Hoµng Trung Kiªn 26 30 780.000 9 NguyÔn TiÕn Lîi 26 30 780.000 …. 18 Lª C«ng B×nh 25 30 750.000 19 Vò H¶i ThÞnh 25 30 750.000 20 §ç §øc ViÖt 26 30 780.000 Céng 310 10.500.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng * C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng * Ph­¬ng ph¸p lËp: Hµng ngµy tæ tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ chÊm c«ng cho tõng thµnh viªn trªn b¶ng chÊm c«ng cña tæ minh. Cuèi th¸ng tËp hîp l¹i vµ tÝnh l­¬ng cho tæ m×nh. B¶ng thanhh to¸n l­¬ng cña tæ qu¶n lý Th¸ng 2 n¨m 2004 §éi x©y dùng C¶ng Hµ Néi Bé phËn: Tæ qu¶n lý c«ng tr×nh STT Hä vµ tªn Chøc vô L­¬ng kho¸n TiÒn Ký nhËn Sè c«ng Sè tiÒn 1 Lª Hoµng Anh Chñ nhiÖm 2.500.000 2.500.000 2 TrÇn §øc Th¾ng CB kü thuËt 1.500.000 1.500.000 3 Ph¹m V¨n H¶i CB thi c«ng 1.700.000 1.700.000 4 NguyÔn V¨n Hµ CB thi c«ng 1.300.000 1.300.000 5 NguyÔn V¨n Ph­¬ng B¶o vÖ 700.000 700.000 Céng 7.700.000 7.700.000 KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng C¬ së lËp: Theo hîp ®ång lao ®éng B¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn ®éi Th¸ng 4/2004 C«ng tr×nh: C¶ng Hµ Néi STT Bé phËn L­¬ng kho¸n Tæng céng 1 Tæ ®µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc 310 10.500.000 10.500.000 2 Tæ ®æ bª t«ng ch©n khay 266 9.200.000 9.200.000 3 §¾p lÒ cÊp phèi 122 4.860.000 4.860.000 4 Tæ nh©n viªn l¸i m¸y thi c«ng 45 1.800.000 1.800.000 5 Tæ qu¶n lý 7.700.000 7.700.000 Céng 743 34.060.000 34.060.000 KÐ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n trëng * C¬ së lËp: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c¸c tæ trong ®éi. * Ph­¬ng ph¸p lËp: LÊy cét tæng céng cña b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c¸c tæ t¹i ®éi c«ng tr×nh ghi vµo c¸c dßng t­¬ng øng. B¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn xÝ nghiÖp. (trang bªn) C¬ së lËp: + C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng t¹i c¸c c«ng tr×nh. + C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tæ s¶n xuÊt, tæ dÞch vô vµ tæ qu¶n lý * Ph­¬ng ph¸p lËp: LÊy cét tæng céng cña b¶ng thanh to¸n l­¬ng t¹i c¸c c«ng tr×nh, tæ dÞch vô vµ tæ qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®­a vµo c¸c dßng t­¬ng øng. * Cét l­¬ng thêi gian theo cÊp bËc chøc vô: lÊy cét tæng céng trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tæ dÞch vô vµ tæ qu¶n lý ®­a vµo dßng t­¬ng øng. * Cét c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn ¨n ca: lÊy cét tæng céng cña c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn ¨n ca trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tæ qu¶n lý ghi vµo dßng t­¬ng øng. * Cét c¸c kho¶n ph¶i nép: LÊy cét tæng BHXH, BHYT trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña tæ dÞch vô vµ tæ qu¶n lý cña xÝ nghiÖp ®­a vµo. * Cét sè tiÒn ®­îc lÜnh = cét tæng tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp ®­îc nhËn - cét tæng + c¸c kho¶n ph¶i nép. B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH (trang bªn) C¬ së lËp: + C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng tæ, bé phËn cac c«ng tr×nh + C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn xÝ nghiÖp Ph­¬ng ph¸p lËp: Cét 334 * Cét 3: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng bao gåm l­¬ng thêi gian, l­¬ng kho¸n, c¸c kho¶n phô cÊp thuéc quü l­¬ng ghi vµo dßng TK 622. C¸c c«ng tr×nh * C¨n cø vµo tæng l­¬ng kho¸n cña tõng c«ng tr×nh: TK 627 tæ dÞch vô: C¨n cø vµo tæng l­¬ng thêi gian + c¸c kho¶n phô cÊp Dßng TK 642: C¨n cø vµo l­¬ng thêi gian + c¸c kho¶n phô cÊp Cét 4: L­¬ng kh¸c = tiÒn ¨n ca ®­îc ghi vµo dßng TK 642 Cét 5 = cét 3 + cét 4 Cét TK 338: Cét 6 vµ cét 8: Dïng cho TK 622 tæ dÞch vô = tæng hÖ sè l­¬ng cÊp bËc x 290 x 2% Cét 7: Dßng TK 622 tæ dÞch vô Dßng TK 642: cét 6 vµ cét 8 = tæng hÖ sè l­¬ng cÊp bËc x 290 x 2% C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng ®­îc ghi vµo cét cho TK 3383, 3384 dßng TK 334 Cét 10 = cét 5 + cét 9 Sau khi lËp b¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn xÝ nghiÖp kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i 334 Chøng tõ ghi sæ Sè 18 Ngµy 30/04/2004 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 20/4 Chi l­¬ng tæ dÞch vô vµ tæ qu¶n lý v¨n phßng 334 111.1 16.824.920 Céng 16.824.920 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Sæ c¸i TK 334: Ph¶i thu cña CNV Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Nî Cã 30/4 18 30/4 Chi l­¬ng T4 /2004 tæ dÞch vô vµ tæ qu¶n lý XN 111 16.824.920 Céng ph¸t sinh th¸ng 4 16.824.920 Lòy kÕ ph¸t sinh C¬ së lËp: C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ b¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn doanh nghiÖp Ph­¬ng ph¸p lËp: Cét ngµy th¸ng ghi sæ, ghi ngµy th¸ng ghi sæ Cét chøng tõ ghi sæ: ghi sæ vµ ngµy ghi chøng tõ ghi sæ Cét diÔn gi¶i: DiÔn gi¶i nghiÖp vô ph¸t sinh Cét sè tiÒn: Ghi tæng sè tiÒn chi ­l­ong T4 ghi vµo cét ghi Nî II- KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ®Òu cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng th× mét c«ng cô gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp ®ã lµ nh÷ng TSC§. TSC§ lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ tiÒn ®Ò cña nÒn s¶n xuÊt. TSC§ lµ nh÷ng t­ liÖu cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông dµi do ®ã th­êng Ýt biÕn ®éng. TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ hÇu nh­ kh«ng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ cña nã ®­îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. ë xÝ nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh tæng hîp TSC§ hiÖn cã lµ v¨n phßng trô së cña xÝ nghiÖp c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng nh­ m¸y vi tÝnh, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, m¸y photo, m¸y in, « t« vµ mét sè m¸y mãc phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. ViÖc h×nh thµnh TSC§ cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ do xÝ nghiÖp tù mua ngoµi. Nguyªn gi¸ cña TSC§ ®­îc x¸c ®Þnh lµ. NG = - + + §Ó qu¶n lý tèt TSC§ nµy c¸c kÕ to¸n TSC§ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm theo dâi ph¶n ¸nh, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu vÒ sè l­îng, gi¸ trÞ hiÖn cã cña TSC§. = NGTSC§ - Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ lµ tæng céng sè khÊu hao ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c b¶ng cña TSC§ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm x¸c ®Þnh. 1. Quy tr×nh h¹ch to¸n TSC§. S¬ ®å lu©n chuyÓn Chøng tõ t¨ng TSC§ Chøng tõ gèc Chøng tõ gi¶m TSC§ Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc lµ c¸c chøng tõ t¨ng, gi¶m TSC§, kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp l¹i vµ ghi vµo sæ c¸i TK 211, 214 sau ®ã lËp b¶ng c©n ®èi sæ ph¸t sinh vµ ghi vµo b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®Þnh kú vµo th¸ng 12 hµng n¨m. 1.1. KÕ to¸n t¨ng TSC§. Tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng chñ yÕu lµ do xÝ nghiÖp tù mua s¾m c¨n cø vµo c¸c chøng tõ giao nhËn kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sá c¸i TK 211. Trong th¸ng 4 n¨m 2004. XÝ nghiÖp cã mua thªm mét sè tµi s¶n nh­: XN XD vµ KD tæng hîp Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 0109 Ngµy 05/3/04 §¬n vÞ b¸n hµng: Cöa hµng vËt liÖu x©y dùng §Þa chØ: 125 ®­êng Gi¶i Phãng - Hµ Néi Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn V¨n Kh¸nh §¬n vÞ: XÝ nghiÖp XD vµ KD tæng hîp §Þa chØ: 80 TrÇn H­ng §¹o Hµ Néi H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt MS: STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 M¸y trén bª t«ng C¸i 1 12.350.000 12.350.000 Céng tiÒn hµng 12.350.00 ThuÕ GTGT: 5% 617.500 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 12.967.500 ViÕt b»ng ch÷: M­êi hai triÖu chÝn tr¨m s¸u m­¬i b¶y triÖu n¨m tr¨m ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 140 ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004 cña xÝ nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh tæng hîp C«ng ty x©y dùng vµ th­¬ng m¹i vÒ viÖc giao nhËn TSC§. Bªn giao nhËn gåm cã ¤ng: NguyÔn V¨n Kh¸nh (®¹i diÖn bªn nhËn) ¤ng: TrÇn M¹nh Hµ (®¹i diÖn bªn giao) §Þa ®iÓm giao nhËn t¹i xÝ gnhiÖp x©y dùng vµ kinh doanh tæng hîp X¸c nhËn vÒ viÑc bµn giao TSC§ Tªn m· hiÖu Sè hiÖu TK N­íc s¶n xuÊt N¨m s¶n xuÊt N¨m ®­a vµo sö dông TÝnh NG cña TSC§ Tû lÖ hao mßn Gi¸ mua C­íc vËn chuyÓn NG TSC§ M¸y tr«n bª t«ng Q5 §øc 2003 2004 12.350.000 125.000 12.475.000 XN XD vµ KD tæng hîp MÉu sè 02 - TSC§ ThÎ TSC§ BH QD sè 1141 TCQD/C§KT sè 125 ngµy 1/11/1995. BTC Ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2004 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn sè 140 ngµy 05/3/2004 Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch TSC§: M¸y trén bª t«ng N­íc s¶n xuÊt: §øc N¨m s¶n xuÊt: 2003 N¨m ®­a vµo sö dông: 2004 Bé phËn sö dông: C«ng tr×nh c¶ng Hµ Néi Chøng tõ Nguyªn gi¸ TSC§ Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ SH NT Ngµy th¸ng n¨m DiÔn gi¶i Nguyªn gi¸ N¨m sö dông Gi¸ trÞ hao mßn 140 5/3/04 6/3/04 M¸y trén bª t«ng 12.475.000 8 n¨m 1.732.264 Céng 12.475.000 1.732.264 C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ XN XD Vµ KD tæng hîp Chøng tõ ghi sæ Sè 07 Ngµy 30/3 Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã 140 05/3 Mua m¸y trén bª t«ng 627 12.475.000 Céng 111 12.475.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng C¬ së lËp: C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ Ph­¬ng ph¸p: Cuèi th¸ng c¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp l¹i vµ ghi vµo chøng tõ ghi sæ. Tõ chøng tõ ghi sæ lËp sæ c¸id * C¬ së lËp: C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ Ph­¬ng ph¸p lËp: C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i TK 211 Cét ngµy th¸ng ghi sæ: ghi ngµy th¸ng ghi sæ c¸i Cét chøng tõ ghi sæ: ghi sè vµ ngµy ghi chøng tõ ghi sæ Cét diÔn gi¶i: Ghi sè d­ ®Çu th¸ng (mµ theo chøng tõ th× sè d­ ®Çu th¸ng lµ: 5.450.000®) vµ vËt liÖu mua vÒ Cét sè hiÖu TK ®èi øng: ghi TK ®èi øng víi TK 211 Cét sè tiÒn: ghi sè tiÒn trong th¸ng XDXD vµ KD tæng hîp Sæ c¸i TK 211 (TSC§ hµng ho¸ ) Th¸ng 3/2003 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 31/3 140 05/3 Mua m¸y trén bª t«ng 111 12.475.000 Céng ph¸t sinh 12.475.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) 1.2. KÕ to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. TSC§ gi¶m ë xÝ nghiÖp hÇu hÕt lµ nh÷ng TSC§ ®· qu¸ cò n¸t, l¹c hËu do bÞ h­ háng kh«ng cßn sö dông ®­îc n÷a hoÆc cã tr­êng hîp gi¶m do khÊu hao hÕt. Khi cã quyÕt ®Þnh thanh lý TSC§ th× kÕ to¸n lµm thñ tôc thanh lý TSC§ sau ®ã lËp sæ chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i. XN XD vµ KD tæng hîp Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 28/3/2003 MÉu sè 03: TSC§ theo QD sè 1141 TSC§ /TBKT ngµy 1/11/99 - BTC C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 130 ngµy 28/3/04 cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ viÖc thanh lý TSC§. Ban thanh lý gåm ¤ng: Ph¹m Xu©n Hßa: Tr­ëng ban Bµ: NguyÔn H­¬ng Giang:Uû viªn TiÕn hµnh thanh lý TSC§: Thanh lý m¸y ñi Nguyªn gi¸: 200.000.000 KÕt luËn thanh lý: TSC§ sö dông trong 10 n¨m nay ®· bÞ háng vµ cò do ®ã kh«ng cßn kh¶ n¨ng ho¹t ®éng thi c«ng ®­îc. CÇn ph¶i thanh lý ®Ó mua míi mét TSC§ kh¸c. Ngµy 28/3/2004 Tr­ëng ban thanh lý (Ký tªn ®ãng dÊu) C¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý ®Ó lËp sæ c¸i XN XD vµ KD tæng hîp Sæ c¸i Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã 28/3 130 28/3 Thanh lý mét m¸y xóc 111 200.000.000 Céng ph¸t sinh 200.000.000 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký tªn) (Ký tªn) 1.3. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ Trong qu¸ tr×nh s­ dông, d­íi t¸c ®éng cña m«i tr­êng tù nhiªn vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn dÇn, phÇn gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ®­îc dÞch chuyÓn dÇn vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm lµm ra. §Ó thu håi gi¸ trÞ hao cña TSC§ tiÕn hµnh trÝch khÊu hao. HiÖn nay xÝ nghiÖp ®ang ¸p dông møc khÊu hao theo nh­ quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh lµ TSC§ t¨ng th¸ng nµy th× th¸ng sau míi trÝch khÊu h¸o vµ TSC§ gi¶m th¸ng nµy th× th¸ng sau míi th«i tÝnh khÊu hao. = = * B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao * C¬ së lËp: C¨n cø vµo chøng tõ t¨ng, gi¶m TSC§ th¸ng tr­íc vµ thêi gi¸n sö dông TSC§ ®ã - C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 3 * Ph­¬ng ph¸p lËp: - Sè khÊu hao trÝch th¸ng tr­íc: C¨n cø vµo sè khÊu hao trÝch th¸ng 3 - Sè khÊu hao t¨ng th¸ng nµy: C¨n cø vµo TSC§ t¨ng th¸ng 3 vµ thêi gian sö dông tÝnh ra møc khÊu hao th¸ng, ®ång thêi tÝnh theo ®èi t­îng sö dông ®Ó ghi vµo cét phï hîp. - Sè khÊu hao gi¶m th¸ng nµy: C¨n cø vµo chøng tõ gi¶m th¸ng 3 vµ ghi vµo cét cho phï hîp. - Sè khÊu hao trÝch th¸ng nµy = sè khÊu hao trÝch th¸ng tr­íc + sè KH t¨ng th¸ng nµy. - Sè khÊu hao gi¶m th¸ng nµy XN XD vµ KD tæng hîp B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ sè 3 Th¸ng 4/04 ChØ tiªu Thêi gian sö dông N¬i sö dông Toµn DN TK 627 TK 642 NG Møc KH I. Sè khÊu hao tÝnh th¸ng tr­íc 235.240.000 3.820.000 2.130.000 II. Sè KH t¨ng th¸ng nµy 6 - M¸y trén bª t«ng 12.475.000 173.264 173.264 III. Sè KH gi¶m th¸ng nµy 10 - M¸y xóc 200.000.000 1.666.667 1.140.320 IV. Sè KH trÝch th¸ng nµy 47.715.000 2.326.597 1.162.944 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng III - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô 1. §Æc ®iÓm VËt liÖu lµ ®èi t­îng lao ®éng ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng vËt ho¸ , lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®­îc dïng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm cÇn thiÕt theo yªu cÇu vµ môc ®Ých ®· ®Þnh . Trong ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh th­êng chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm . Bëi vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i qu¶n lý tèt vËt liÖu tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u sö dông lµm gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh. ë xÝ nghiÖp x©y dùng vµ kinh doanh tæng hîp th× nguån cung cÊp vËt liÖu cho c¸c c«ng tr×nh chñ yÕu lµ do mua ngoµi , lµ mét xÝ nghiÖp chuyªn vÒ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng , c«ng tr×nh d©n dông , ... Do ®ã vËt liÖu cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ c¸c lo¹i ®¸ , g¹ch , c¸t , xi m¨ng , x¨ng dÇu sö dông cho m¸y thi c«ng. VÒ khèi l­îng nguyªn vËt liÖu sö dông còng kh¸c nhau cã lo¹i sö dông víi khèi l­îng lín víi nhiÒu quy c¸ch kh¸c nhau vµ còng cã lo¹i vËt liÖu sö dông víi khèi l­¬ng Ýt. Cã lo¹i vËt liÖu cã thÓ mua ngay t¹i c¸c cöa hµng ®¹i lý, vËn chuyÓn nhanh chãng vµ thuËn tiÖn nh­ng còng cã lo¹i ph¶i mua ë xa , cã nh÷ng lo¹i cã thÓ b¶o qu¶n ë n¬i kh« r¸o nh­ : xi m¨ng , s¾t thÐp, .. Cã lo¹i vËt liÖu b¶o qu¶n ë ngoµi trêi nh­ : c¸t , sái , ®¸ ,... g©y khã kh¨n cho viÖc b¶o qu¶n, dÔ x¶y ra hao hôt mÊt m¸t ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh , ®Õn gi¸ thµnh c«ng tr×nh 2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu , c«ng cô dông cô §¸nh gi¸ VL, CCDC lµ dïng th­íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña vËt liÖu c«ng cô dông cô theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh b¶o ®¶m yªu cÇu ch©n thùc vµ thèng nhÊt . XÝ nghiÖp chñ yÕu lµ do mua ngoµi cho nªn viÖc ®¸nh gi¸ vËt liÖu c«ng cô dông cô ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ : Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ mua ghi trªn + Chi phÝ vËt liÖu - Gi¶m gi¸ hµng cña VL,CCDC ho¸ ®¬n thu mua mua 3. Chøng tõ sö dông: Mäi nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc nhËp xuÊt vËt liÖu , c«ng cô dông cô ®Òu ph¶i ®­îc lËp chøng tõ kÕ to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ , kÞp thêi , chÝnh x¸c theo ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ VL,CCDC ®· ®­îc nhµ n­íc ban hµnh. Néi dung cña chøng tõ ph¶i ph¶n ¸nh ®­îc nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n nh­: tªn quy c¸ch cña vËt t­ , sè l­îng vËt t­ nhËp hoÆc xuÊt, lý do nhËp hoÆc xuÊt . Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh t¹i c¸c ®éi c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp ®ang sö dông c¸c chøng tõ chñ yÕu : PhiÕu xuÊt kho PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho vËt t­ theo h¹n møc ThÎ kho ViÖc lËp nh÷ng chøng tõ kÕ to¸n vÒ nhËp xuÊt vËt liÖu , c«ng cô dông cô ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng mÉu quy ®Þnh vÒ mÉu biÓu ph­¬ng ph¸p ghi chÐp vµ tr¸ch nhiÖm ghi chÐp 4. Tr×nh tù lu©n chuyÓn chøng tõ , sæ kÕ to¸n chi tiÕt , sæ kÕ to¸n tæng hîp a) Sæ kÕ to¸n chi tiÕt : Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n mµ c¸c ®éi c«ng tr×nh cña xÝ nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p lµ thÎ song song S¬ ®å ph­¬ng ph¸p ghi sæ thÎ song song PhiÕu nhËp kho ThÎ kho phiÕu xuÊt kho sæ chi tiÕt vËt t­ B¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vËt t­ KÕ to¸n tæng hîp Chó thÝch Ghi ngµy Ghi cuèi th¸ng Ghi ®èi chiÕu ë kho: Thñ kho më thÎ kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng thø vËt liÖu c«ng cô dông cô theo chØ tiªu sè l­îng, hµng ngµy khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt , thñ kho ghi sè liÖu nhËp xuÊt vµo chøng tõ. Cuèi cïng c¨n cø vµo chøng tõ ghi thÎ kho . Mçi chøng tõ ghi 1 dßng theo tr×nh tù nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ tÝnh ra sè tån kho . Cuèi ngµy ghi ngay vµo thÎ kho ®ã , thñ kho sau khi sö dông chøng tõ nhËp xuÊt ®Ó ghi thÎ kho . Thñ kho sau khi s¾p xÕp l¹i chøng tõ lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n . ë phßng kÕ to¸n : KÕ to¸n VL,CCDC më sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh hµng ngµy t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho theo chØ tiªu sè l­îng vµ chØ tiªu gi¸ trÞ cña tõng thø , tõng lo¹i VL,CCDC . Sæ nµy ®­îc më t­¬ng øng víi thÎ kho ë tõng kho §Þnh kú hay cuèi th¸ng kÕ to¸n vµ thñ kho tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu trªn sæ chi tiÕt vµ thÎ kho vÒ t×nh h×nh nhËp xuÊt , tån VL-CCDC vÒ mÆt sè l­îng b) KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu c«ng cô dông cô * KÕ to¸n vËt liÖu : Theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t­ khi ®Õn xÝ nghiÖp còng nh­ c¸c ®éi c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ph¶i kiÓm nhËn vµ lµm thñ tôc nhËp kho , khi vËt liÖu nhËp vÒ cïng víi viÖc kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ , kÕ to¸n ®ång thêi ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu , c«ng cô dông cô . ViÖc nhËp vËt liÖu c«ng cô dông cô cña xÝ nghiÖp chñ yÕu lµ sö dông cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng , do ®ã ®èi víi mçi h¹ng môc c«ng tr×nh ë tõng giai ®o¹n phßng kÕ to¸n xem xÐt nghiªn cøu tÝnh to¸n xem c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cã nh÷ng lo¹i vËt t­ nµo , sè l­îng lµ bao nhiªu th× ®ñ vµ sau ®ã lËp h¹n møc vËt t­ cho tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh cña tõng ®éi. H¹n môc vËt t­ do phßng kÕ ho¹ch lËp vµ theo mÉu sau: XÝ nghiÖp XD&KDTH Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Phßng kinh tÕ - KÕ ho¹ch §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ............. PhiÕu h¹n møc vËt t­ C«ng tr×nh C¶ng H N H¹ng môc : §µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc Tæ s¶n xuÊt : §µo ®Êt vµ l¸t ®¸ héc STT Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng Ghi chó 1 §¸ 1 x 2 m³ 800 2 C¸t vµng m³ 950 3 Xi m¨ng BØm S¬n TÊn 80 4 S¾t phi 10 kg 7000 P.Gi¸m ®èc Ng­êi lËp Hµ néi, ngµy 28 th¸ng12 n¨m 2003 P. kinh tÕ - kÕ ho¹ch Sau khi ®· lËp phiÕu h¹n møc vËt t­ cho tõng h¹ng môc th× ®éi tr­ëng c¸c ®éi c«ng tr×nh c¨n cø vµo ®ã ®Ó tiÕn hµnh ph©n c«ng mua vËt t­ , khi mua vËt t­ ph¶i cã ho¸ ®¬n GTGT. Ho¸ ®¬n GTGT nh­ sau: Ho¸ ®¬n GTGT MÉu sè 01 - GTKT - 3LL Liªn 2: Giao kh¸ch hµng Ký hiÖu : GY / 2003 Ngµy 10/ th¸ng 4 / n¨m 2004 Sè : 0315 §¬n vÞ b¸n hµng : Cöa hµng kinh doanh vËt liÖu x©y dùng §Þa chØ: Hä tªn ng­êi mua hµng : Tªn ®¬n vÞ : XÝ nghiÖp XD&KDTH §Þa chØ : H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt M· sè : 010010860170021 STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 = 1 x 2 1 §¸ 1 x 2 m³ 750 105.000 78750.000 2 C¸t vµng m³ 830 30.000 24.900.000 3 Xi m¨ng BØm S¬n tÊn 60 720.000 43200.000 4 S¾t phi 10 kg 6200 4300 26.660.000 Céng tiÒn hµng TiÒn thuÕ GTGT (10%) Tæng céng tiÒn thanh to¸n 173.510.000 17.351.000 190.861.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Mét tr¨m chÝn m­¬i triÖu t¸m tr¨m s¸u mèt ngh×n ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký tªn) ( Ký tªn) ( Ký tªn) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ta cã phiÕu nhËp kho : PhiÕu NhËp kho MÉu sè 01- VT Sè 120 Q§ Sè 1141TL Ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2004 Ngµy 1/11/199 Hä tªn ng­êi giao hµng : Theo H§GTGT sè 0315 ngµy10/4/2004 NhËp t¹i kho: Sè 1 STT Tªn nh·n hiÖu vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 §¸ 1 x 2 m³ 750 105.000 78.750.000 2 C¸t vµng m³ 830 30.000 24.900.000 3 Xi m¨ng BØm s¬n tÊn 60 720.000 43.200.000 4 S¾t phi 10 kg 6200 4300 26.660.000 Céng 173.510.000 ViÕt b»ng ch÷: Mét tr¨m b¶y ba triÖu n¨m tr¨m m­êi ng×n ®ång ch½n Ng­êi lËp Thñ kho Ng­êi viÕt H§ KT. tr­ëng Thñ tr­ëng ( ký tªn) (ký tªn) ( ký tªn) (Ký tªn) ( Ký tªn) * KÕ to¸n tæng hîp xuÊt VL, CCDC: Trong xÝ nghiÖp XD&KDTH, NVL xuÊt kho chñ yÕu lµ phôc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh . Hµng ngµy phßng vËt t­ cã tr¸ch nhiÖm lµm thñ tôc ®Ó nhËp xuÊt vËt liÖu cho thi c«ng c«ng tr×nh C¨n cø vµo kÕ ho¹ch vÒ sö dông sè l­îng vËt t­ theo yªu cÇu ®­îc tÝnh to¸n , theo møc sö dông cña c¸n bé kü thuËt , phßng vËt t­ lËp phiÕu xuÊt kho vµ tr×nh tù xuÊt kho Mçi ®éi s¶n xuÊt cã mét nh©n viªn kinh tÕ d­íi sù chØ ®¹o cña ®éi tr­ëng ®éi s¶n xuÊt , ®Þnh kú c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ møc tiªu hao NVL ®Ó xuÊt kho vËt t­ . Sau ®ã mang lªn phßng vËt t­ ®Ó kiÓm tra ®èi chiÕu tiªu hao NVL. PhiÕu xuÊt kho MÉu sè 01- VT Sè 150 Q§ sè 1141TL Ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2004 Ngµy 1/11/1995 Hä tªn ng­êi nhËn hµng : NguyÔn V¨n Hoµng §Þa chØ : Lý do xuÊt vËt liÖu cho c«ng tr×nh XuÊt t¹i kho : Sè 1 STT Tªn nh·n hiÖu vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3 1 §¸ 1 x 2 m³ 650 105.000 68.250.000 2 C¸t vµng m³ 700 30.000 21.000.000 3 Xi m¨ng BØm S¬n tÊn 40 720.000 28.800.000 4 S¾t phi 10 kg 4000 4300 17.200.000 Céng 135.250.000 C¨n cø vµo phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt thñ kho lËp thÎ kho . Mçi chøng tõ ghi 1 dßng vµo thÎ kho , mçi thÎ kho ghi cho1lo¹i vËt t­ nhÊt ®Þnh . Sau ®ã tæng céng sè nhËp xuÊt vµ tÝnh kho vÒ mÆt sè l­îng XÝ nghiÖp XD&KDTH ThÎ kho MÉu sè 06 - VT Tªn kho : Kho sè 1 Ngµy lËp thÎ :15/4/04 Q§sè1141/TC-QD Tê sè : 05 Ngµy 1/11/1995 Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch vËt t­ : C¸t vµng §¬n vÞ tÝnh : m³ Ngµy, th¸ng, n¨m Chøng tõ TrÝch yÕu Ngµy nhËp xuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n S N NhËp XuÊt Tån Tån ®Çu th¸ng 30/04 120 NhËp cña cöa hµng VLXD 10/4 830 30/04 150 XuÊt VL cho c«ng tr×nh 15/4 700 Tån cuèi th¸ng 130 Thñ kho KT. vËt t­ Môc ®Ých cña thÎ kho lµ theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña NVL, CCDC sö dông trong th¸ng C¸c laäi vËt liÖu kh¸c còng ghi thÎ kho t­¬ng tù _ LËp b¸o c¸o nhËp xuÊt tån B¶ngtæng hîp nhËp xuÊt tån ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c lo¹i VL, CCDC nhËp xuÊt tån trong th¸ng c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ + C¬ së lËp: c¨n cø vµo c¸c phiÕu nhËp , phiÕu xuÊt vµ thÎ kho + Ph­¬ng ph¸p lËp : Cét tån ®Çu th¸ng : lÊy cuèi kú cña c¸c thÎ kho cña nh÷ng NVL cïng lo¹i Cét nhËp :C¨n cø vµo phÇn nhËp ë phiÕu nhËp kho Cét xuÊt: C¨n cø vµo phÇn xuÊt ë phiÕu xu¸t kho Cét tån cuèi th¸ng = Tån ®Çu th¸ng + nhËp trong th¸ng - xuÊt trong th¸ng XÝ nghiÖp XD& KDTH B¸o c¸o NhËp - XuÊt - Tån Th¸ng 4 / n¨m 2004 STT DiÔn gi¶i §VT §¬n gi¸ T.®Çu th¸ng NhËp XuÊt T.cuèi th¸ng SL TiÒn SL TiÒn SL TiÒn SL TiÒn 1 §¸ 1x2 m³ 105 - - 750 787500 650 68250 100 10500 2 C¸t vµng m³ 30000 - - 830 24900 700 21000 130 3900 3 Xi m¨ng tÊn 720000 - - 60 43200 40 28800 20 14400 4 s¾t Ø10 kg 4300 - - 6200 26660 4000 17200 2200 9460 céng 173510 135250 38260 Sau khi lËp phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt , thÎ kho vµ b¸o c¸o nhËp xuÊt tån , kÕ to¸n kh«ng ghi vµo sæ c¸i TK 152 hay sæ chi tiÕt mµ ghi vµo sæ c¸i TK 621 " Chi phÝ NVL trùc tiÕp ". IV- KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt: C¸c yÕu tè vÒ TLSX, §TL§, d­íi sù t¸c ®éng cã môc ®Ých cña søc lao ®éng qua qu¸ tr×nh biÕn ®æi sÏ trë thµnh c¸c s¶n phÈm , c«ng tr×nh .. §Ó ®o l­êng c¸c hao phÝ mµ doanh nghiÖo ®· bá ra trong tõng thêi h¹n ho¹t ®éng kinh doanh lµ bao nhiªu nh»m tæng hîp , x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ®Çu ra phôc vô yªu cÇu qu¶n lý . Mäi hoa phÝ cuèi cïng ®Òu ®­îc thÓ hiÖn b»ng th­íc ®o tiÒn tÖ gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh . Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt trong xÝ nghiÖp XD&KDTH lµ sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt nh­ : søc lao ®éng , TLL§ vµ §TL§ . Tõ ®ã h×nh thµnh lªn c¸c kho¶n chi phÝ nh­: chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu , chi phÝ khÊu hao TSC§, chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng ,... Nh­ vËy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh . Thùc chÊt chi phÝ lµ sù dÞch chuyÓn vèn , dÞch chuyÓn gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh Môc ®Ých bá chi phÝ cña xÝ nghiÖp XD&KDTH lµ t¹o nªn nh÷ng gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh , ®¸p øng yªu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng xÝ nghiÖp ph¶i lu«n quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ cña chi phÝ bá ra víi chi phÝ chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt thu ®­îc gi¸ trÞ sö dông lín nhÊt vµ lu«n t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó h¹ thÊp chi phÝ nh»m ®¹t ®­îc lîi nhuËn tèi ®a mµ kh«ng lµm gi¶m ®i chÊt l­îng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra XÝ nghiÖp XD&KDTH sö dông ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c chi phÝ trùc tiÕp ®­îc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý chÆt chÏ . Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ë c«ng tr×nh nµo th× trùc tiÕp h¹ch to¸n vµo c«ng tr×nh ®ã. Mçi c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ®Òu ph¶i më riªng 1 sæ chi tiÕt " Chi phÝ s¶n xuÊt ". C¸c sæ chi tiÕt nµy ®­îc lËp theo ®Þnh kú tuú thuéc vµo thêi gian thi c«ng cña c«ng tr×nh . C¸c sæ chi tiÕt bao gåm : Chi phÝ NVL trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cuèi mçi kú dùa trªn sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt c¶ n¨m cña tõng c«ng tr×nh vµ nép lªn xÝ nghiÖp theo b¸o c¸o quyÕt to¸n xÝ nghiÖp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo s¬ ®å sau: Quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ h¹ch to¸n Chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng ph©n bæ Sæ chi tiÕt chi phÝ B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Chó thÝch: Ghi hµng ngµy Ghi ®èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan , c¸c b¶ng ph©n bæ sè 1,3 hµng ngµy kÕ to¸n ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ chi tiÕt c¸c TK 621,622,627. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 621,622,627. Víi mçi kú kÕ to¸n tæng hîp tÝnh sè l­îng x©y l¾p hoµn thµnh trong kú. 1.1- §èi t­îng h¹ch to¸n vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ : §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®­îc tËp hîp nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm tra , gi¸m s¸t chi phÝ vµ yªu cÇu gi¸ thµnh Víi mçi ®èi t­îng kh¸c nhau th× ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng kh¸c nhau. ë xÝ nghiÖp XD&KDTH chñ yÕu lµ x©y dùng do ®ã chi phÝ NVL trùc tiÕp lµ lo¹i chi phÝ chñ yÕu trong gi¸ thµnh cña tõng c«ng tr×nh . Do vËy viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ NVL trùc tiÕp cã ý nghÜa quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh l­îng tiªu hao vËt chÊt trong thi c«ng vµ chÝnh x¸c cña c«ng tr×nh * C¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh , h¹ng môc ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 621 VD: TËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp c«ng tr×nh C¶ng HN th¸ng 4 n¨m 2004 C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt TK 621 XÝ nghiÖp XD&KDTH Sæ chi tiÕt TK 621 Th¸ng 4 n¨m 2004 C«ng tr×nh C¶ng HN Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè Ngµy Nî Cã 30/4 150 15/4 XuÊt s¾t Ø 10 111 17200000 30/4 150 15/4 XuÊt xi m¨ng 111 32800000 30/4 150 15/4 C¸t vµng 111 21000000 30/4 150 15/4 §¸ 1x2 111 68250000 K/C CP NVL trùc tiÕp 139250000 Céng 139250000 139250000 Ng­êi lËp H¸ néi, ngµy 31/th¸ng 4 / n¨m 2004 ( ký tªn) KT. tr­ëng ( ký tªn) Cuèi th¸ng c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt vµ c¸c b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp chøng tõ ghi sæ riªng cho tõng lo¹i nghiÖp vô nhËp xuÊt . Chøng tõ ghi sæ ®­îc theo nguyªn t¾c ghi Nî 1TK , Ghi Cã 1 hoÆc nhiÒu TK vµ ng­îc l¹i Chøng tõ ghi sæ Sè 220 Ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 2004 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã XuÊt vËt liÖu cho c«ng tr×nh C¶ng HN 621 141 135250.000 Céng 135250.000 Ng­êi ghi sæ KT. tr­ëng ( ký tªn) ( ký tªn) Sau ®ã kÕ to¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ lÊy sè liÖu lµm c¨n cø vµo sæ c¸i TK 621 Sæ c¸i Th¸ng 4 / 2004 TK621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Sè Ngµy Nî Cã A B C D E F G 30/4 220 30/4 XuÊt vËt liÖu cho c«ng tr×nh C¶ng HN 141 135.250.000 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp C«ng tr×nhC¶ng HN 154 135250.000 Céng PS th¸ng 4 135250.000 135250.000 + C¬ së lËp : C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ + Ph­¬ng ph¸p: C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ kÕ to¸n ghi vµo sæ c¸i TK 621 Cét A: Ghi ngµy th¸ng ghi sæ c¸i Cét B : Ghi sè chøng tõ ghi sæ Cét C : Ghi ngµy ghi chøng tõ ghi sæ Cét D: DiÔn gi¶i Cét E: Ghi sæ TK ®èi øng , hÇu hÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c c«ng tr×nh ®Òu thanh to¸n b»ng tiÒn t¹m øng ( TK 141) Cét F: Ghi tæng chi phÝ ph¸t sinh Cét G : Ghi kÕt chuyÓn tõ bªn ph¸t sinh sang 1.2- C¸c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ 1 bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm, do ®ã viÖc tÝnh to¸n h¹ch to¸n ®Çy ®ñ ph¶i chÝnh x¸c vµ hîp lý còng nh­ viÖc tr¶ vµ thanh to¸n l­¬ng kÞp thêi cho ng­êi lao ®éng cã ý nghÜa lín trong vÊn ®Ò qu¶n lý tiÒn l­¬ng còng nh­ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng tiÕn tíi qu¶n lý tèt , chi phÝ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn , c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé CNV ë xÝ nghiÖp XD&KDTH nh©n c«ng trùc tiÕp hÇu nh­ ®Òu ë c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¸c ®éi vµ h¹ng môc c«ng tr×nh . V× c¸c c«ng tr×nh ë xa xÝ nghiÖp lªn hÇu hÕt nh©n c«ng lµ thuª t¹i chç . §©y còng lµ 1yÕu tè lµm gi¶m chi phÝ nh©n c«ng VD: T¹i c«ng tr×nh C¶ng HN C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng toµn c«ng ty , b¶ng ph©n bæ kÕ to¸n tËp hîp l¹i vµ ghi vµo sæ chi tiÕt TK 622 XN XD&KDTH Sæ chi tiÕt TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C«ng tr×nh C¶ng HN Th¸ng 4 n¨m 2004 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT Nî Cã 30/4 01 30/4 Thanh to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp C«ng tr×nh C¶ng HN 334 10500000 30/4 30/4 KÕt chuyÓn CPNC trùc tiÕp 154 10500000 C«ng PS 10500000 10500000 + C¬ së lËp : C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng , b¶ng ph©n bæ sè 1 + Ph­¬ng ph¸p lËp : Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi sæ chi tiÕt TK 622 cho c«ng tr×nh C¶ng HN Cét ph¸t sinh : lÊy cét tæng sè tiÒn cña c«ng nh©n nhËn ®­îc cña c«ng tr×nh C¶ng HN ghi vµo phÇn ph¸t sinh Nî Sau ®ã kÕt chuyÓn TK 622 sang TK 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh ( TK 622 kh«ng cã sè d­ cuèi kú ) . Sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo chøng tõ ghi sæ vµ sæ c¸i TK 622 XN XD&KDTH Chøng tõ ghi sæ Sè 22 Ngµy 30/4/2004 Chøng tõ TrÝch yÕu SHTK Sè tiÒn Ghi chó SH NT Nî Cã 30/4 DuyÖt quyÕt to¸n CP NC trùc tiÕp C«ng tr×nh C¶ng HN 622 141 10500000 Céng 10500000 Ng­êi lËp KT. tr­ëng ( ký tªn) ( ký tªn) XN XD&KDTH Sæ c¸i TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 4 n¨m 2004 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã 30/4 222 30/4 DuyÖt quyÕt to¸n CPNC trùc tiÕp 4/2004 c«ng tr×nh C¶ng HN 141 10500000 29/4 29/4 KÕt chuyÓn CPNC trùc tiÕp tæ qu¶n lý vµ CPNC trùc tiÕp C«ng tr×nh C¶ng HN 154 10500000 Céng PS 10500000 10500000 Luü kÕ PS Ng­êi ghi sæ KT. tr­ëng + C¬ së lËp : c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ + Ph­¬ng ph¸p lËp: Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi sæ , kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo sæ c¸i TK 622 1.3- KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung : §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt ngoµi chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp xÝ nghiÖp cßn bá ra c¸c chi phÝ mang tÝnh chÊt phôc vô , qu¶n lý chung ®Ó vËn hµnh c«ng viÖc s¶n xuÊt . chi phÝ s¶n xuÊt chung cña xÝ nghiÖp ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 " chi phÝ s¶n xuÊt chung " vµ ®­îc chi tiÕt nh­ sau : TK6271: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng TK6272: Chi phÝ vËt liÖu sö dông cho ph©n x­ëng TK6274: Chi phÝ khÊu hao TK6277: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi TK6278: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c * §èi víi chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng Chi phÝ nµy bao gåm : chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tæ ®éi s¶n xuÊt , chi phÝ nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y. C¸c kho¶n chi phÝ nµy ®· ®­îc tÝnh vµ tËp hîp vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng t¹i c¸c c«ng tr×nh VD:Th¸ng 4/ 2004 trªn b¶ng thanh to¸n l­¬ng cña c«ng tr×nh C¶ng HN chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tæ ®éi s¶n xuÊt vµ chi phÝ nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng ®· tËp hîp l¹i _ chi phÝ nh©n viªn l¸i m¸y thi c«ng _ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tæ ®éi : 7700.000 ® * Chi phÝ vËt liÖu bao gåm : chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng vµ ho¹t ®éng cña tæ s¶n xuÊt. Chi phÝ vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng c«ng tr×nh ®Òu ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 6272 VD: th¸ng 4/2004 cã ph¸t sinh chi phÝ vËt liÖu dïng m¸y thi c«ng: mua dÇu Diefel víi chi phÝ lµ 250.000 ® * Chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt: chi phÝ nµy ®· tËp hîp ®­îc ë phÇn khÊu hao TSC§ lµ :2326.597 ® * Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: bao gåm c¸c lo¹i chi phÝ nh­ chi phÝ ®iÖn n­íc , nguyªn vËt liÖu . Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n , hîp ®ång thuª m¸y , giÊy biªn nhËn ... Chi phÝ nµy tËp hîp ®­îc lµ : 4200.000 * Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c : c¸c kho¶n ph¶i nép lªn xÝ nghiÖp , hµng th¸ng xÝ nghiÖp ph¶i trÝch nép1 kho¶n phô phÝ s¶n l­îng trªn c¬ së s¶n l­îng thùc hiÖn trong th¸ng , kho¶n nµy ®­îc dïng ®Ó trang tr¶i nh÷ng chi phÝ cho c¸c phßng ban trong xÝ nghiÖp theo quy ®Þnh . Hµng th¸ng xÝ nghiÖp ph¶i nép 5% phô phÝ s¶n l­îng Phô phÝ s¶n l­îng ph©n bæ = S¶n l­îng thùc hiÖn x 5% cho tõng c«ng tr×nh trong kú cña c«ng tr×nh VD:C«ng tr×nh C¶ng HN th¸ng 4/2004 Phô phÝ s¶n l­îng ph©n bæ = 9.500.000 x 5% = 475.000 ® cho tõng c«ng tr×nh XN XD&KDTH Sæ chi tiÕt - TK 627 C«ng tr×nh C¶ng HN Th¸ng 4 n¨m 2004 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d­ SH NT Nî Cã 30/4 29/4 Thanh to¸n chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng 141 10500000 30/4 0013 20/4 Thanh to¸n chi phÝ NVL sö dông cho m¸y thi c«ng 141 250000 30/4 03 30/4 Thanh to¸n chi phÝ khÊu hao TSC§ 141 2326597 30/4 30/4 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 141 4200000 30/4 30/4 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 141 475000 29/2 KÕt chuyÓn CPSX chung c«ng tr×nh C¶ng HN 17751597 Céng PS 17751597 17751597 Luü kÕ PS Ng­êi lËp KT. tr­ëng ( ký tªn) ( ký tªn) XN XD&KDTH Chøng tõ ghi sæ Sè 225 Ngµy 30/4/2004 Chøng tõ DiÔn gi¶i SHTK Sè tiÒn Ghi chó SH NT N C 30/4 DuyÖt quyÕt to¸n CPSX chung c«ng tr×nh C¶ng HN 627 141 17751597 Céng 17751597 Ng­êi lËp KT. tr­ëng ( kýtªn) ( kýtªn) XN XD&KDTH sæ c¸i - TK 627 Th¸ng 4 n¨m 2004 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i SH TK Sè tiÒn SH NT N C 30/4 225 30/4 DuyÖt quyÕt to¸n CPSX chung c«ng tr×nh C¶ng HN 141 17751597 30/4 KÕt chuyÓn CPSX chung c«ng tr×nh C¶ng HN 154 17751597 Céng PS 17751597 17751597 Ng­êi lËp KT . tr­ëng (ký tªn) (ký tªn) C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ: B¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt Th¸ng 4 n¨m 2004 STT Tªn c«ng tr×nh CPNVL trùc tiÕp CPNC trùc tiÕp CPSX chung Céng 1 C«ng tr×nh C¶ng HN 135250000 10500000 17751597 163501597 2 C«ng tr×nh C¶ng Hói Thuþ 120000000 11200000 13840000 145040000 Céng 255250000 21700000 31591597 308541597 Ng­êi lËp KT. tr­ëng (ký tªn) ( ký tªn) 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú : XÝ nghiÖp XD&KDTH thanh to¸n víi bªn giao thÇu theo giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh nh­ng ch­a ®­îc x¸c ®Þnh nhËn cña bªn giao yhÇu hay ch­a bµn giao cuèi kú Dùa vµo c¸c phiÕu gi¸ , biªn b¶n kiÓm kª khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang cuèi kú. KÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo dù ®o¸n cña khèi l­îng x©y l¾p vµ ®­îc x¸c ®Þnh Gi¸ trÞ s¶n phÈm = Møc ®é hoµn thµnh x Gi¸ thµnh dù ®o¸n cña khèi dë dang cuèi kú khèi l­îng x©y l¾p dë dang l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú Møc ®é hoµn thµnh khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú®­îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n cña phßng kÕ to¸n - kÕ ho¹ch C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª khèi l­îng x©y l¾p do phßng kinh tÕ - kÕ ho¹ch kÕt hîp víi nh©n viªn cña ®éi c«ng tr×nh ,x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ thµnh dù to¸n cña khèi l­îng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang cuèi kú VD:t¹i c«ng tr×nh C¶ng HN gi¸ dù to¸n dë dang ®Õn ngµy 30/4 ®­îc x¸c ®Þnh lµ :282.390.000 ® ( gi¸ trÞ x©y l¾p tr­íc thuª), phÇn tr¨m hoµn thµnh c¸c giai ®o¹n c«ng tr×nh lµ 95,3% . Tõ ®ã phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n cã thÓ trÝch ra ®­îc khèi l­îng c«ng viÖc dë dang cuèi kú : Gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p = 282.390.000 x 95,3% = 269.117.670 ® dë dang cuèi kú 3. C«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh : §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh ph¶i dùa trªn ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®· ®­îc x¸c ®Þnh cña xÝ nghiÖp .§ã chÝnh lµ tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh giai ®o¹n hoµn thµnh quy ­íc * TÝnh gi¸ thµnh : Tõ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty x©y dùng vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y l¾p ®Ó ®¸p øng cho c«ng t¸c qu¶n lý , xÝ nghiÖp XD&KDTH thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh theo quý. cuèi mçi th¸ng dùa trªn sæ chi tiÕt TK 154 , kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng th¸ng . Cuèi quý kÕ to¸n c¨n cø tæng hîp chi phÝ theo tõng th¸ng trong quý , lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho quý . Tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong quý vµ lËp c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm * Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p : T¹i xÝ nghiÖp XD&KDTH ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp : Gi¸ thµnh thùc tÕ = Chi phÝ s¶n xuÊt + Chi phÝ s¶n xuÊt tËp - Chi phÝ s¶n xuÊt khèi l­îng c«ng dë dang ®Çu kú hîp trong kú dë dang cuèi kú viÖc hoµn thµnh §Ó ®¬n gi¶n dùa vµo c«ng thøc trªn , kÕ to¸n sÏ tÝnh to¸n ®­îc gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng tr×nh C¶ng HN th¸ng 4/2004 Gi¸ thµnh thùc tÕ khèi = 282.390.000 + 163.501.597 - 269117670 l­äng c«ng viÖc hoµn thµnh =176.773.927 ® XN XD&KDTH sæ CHI TIÕT - TK 154 Th¸ng 4 n¨m 2004 C«ng tr×nh C¶ng HN Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè PS Sè d­ SH NT N C 30/4 30/4 KÕt chuyÓn CPNVL trùc tiÕp 621 135250000 30/4 30/4 KÕt chuyÓn CPNC trùc tiÕp 622 10500000 30/4 30/4 KÕt chuyÓn CPSX chung 627 17751597 X¸c ®Þnh gi¸ vèn 176773927 Céng 163501597 176773927 + C¬ së lËp: C¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt , sæ c¸i c¸c TK 621,622,627. + Ph­¬ng ph¸p lËp : C¨n cø vµo c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ c¸i c¸c TK 621,622,627 lÊy ®Ó ghi vµo TK 154 theo c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn t­¬ng øng ghi vµo bªn Nî TK154 , cét ghi cã TK 154 ph¶n ¸nhgi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p XN XD&KDTH Sæ C¸I - TK 154 Th¸ng 4 n¨m 2004 Ngµy th¸ng Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn SH NT n c Sè d­ ®Çu th¸ng 282390000 30/4 30/4 KÕt chuyÓn CPNVL trùc tiÕp 135250000 30/4 30/4 KÕt chuyÓn CPNC trùc tiÕp 10500000 30/4 30/4 KÕt chuyÓn CPSX chung 17751597 X¸c ®Þnh gi¸ vèn cña c«ng tr×nh C¶ng HN 176773927 Céng PS 445891597 176773927 Luü kÕ 269117670 Ng­êi lËp KT. tr­ëng ( ký tªn) ( ký tªn) PhÇn III NhËn xÐtvµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp I- §¸nh gi¸ nh÷ng ­u ®iÓm , tån t¹i cÇn hoµn thiÖn cña xÝ nghiÖp : 1. ¦u ®iÓm : Qua thêi gian thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp kinh doanh vµ x©y dùng th­¬ng m¹i, ®­îc t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp cïng víi sù h­íng dÉn cña c¸n bé c«ng nhan vien vµ ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n ®· cho em hiÓu thªm vÒ nh÷ng kiÕn thøc trong thùc tÕ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty, ®Æc biÖt ®ã lµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. Víi thêi gian ho¹t ®éng cïng víi sù tr­ëng thµnh vµ ph¸t triÓn cña nghµnh x©y dùngc¬ b¶n còng nh­ la nghµnh kinh tÕ kh¸c.XÝ nghiÖp kinh doanh vµ x©y dùng kh«ng ngõng ph¸t triÓn thu ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña m×nh,lu«n t×m tßi kh¸m ph¸ ®æi míi ®Ó phôc vô tèt cho c«ng t¸c qu¶n lý còng nh­ c«ng t¸c kÕ to¸n cu¶ xÝ nghiÖp. C«ng t¸c kÕ to¸n cua xÝ nghiÖp kh«ng ngõng cñng cè vµ hoµn thiÖn,thùc sù trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh tÕ cua c«ng ty. Víi bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ hîp lý cã nÒ nÕp,c¸n bé kÕ to¸n co tr×nh ®é cã n¨ng lùc nghiÖp vô namø v÷ng chÕ ®é kÕ to¸n vµ vËn dông 1 c¸ch linh ho¹t t¸c phong lµm viÖc khoa häc. ViÖc cung cÊp sè liÖu gi÷a c¸c bé phËn kÕ to¸n vµ cung cÊp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n rÊt nhanh chãng chÝnh x¸c kÞp thêi VÒ h×nh thøc sæ kÕ to¸n xÝ nghiÖp ®· nghiªn cøu vµ vËn dông s¸ng t¹o h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cã hiÖu qu¶ , tiÖn lîi cho viÖc ¸p dông m¸y tÝnh , phï hîp víi ®Æc ®iÓm sù ph©n cÊp qu¶n lý trong c«ng viÖc vµ t¹o mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau gi÷a c¸c bé phËn trong phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp . ViÖc tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ ë phßng kÕ to¸n mét c¸ch hîp lý còng gãp phÇn tÝch cùc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn cho viÖc thùchiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®­îc nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n. Tr×nh dé nghiÖp vô kÕ to¸n cña déi ngò c¸n bé kÕ to¸n lu«n d­îc n©ng cao , vµ c¸c kÕ to¸n viªn ®Òu sö dông m¸y tÝnh thµnh th¹o nªn c«ng t¸c sæ s¸ch ®Òu ®­îc ®­a lªn m¸y tÝnh . 2. Nh÷ng mÆt tån t¹i : Bªn c¹nh nh÷ng ­u ®iÓm trªn xÝ nghiÖp kinh doanh vµ x©y dùng th­¬ng m¹i vÉn cßn ®ang ph¶i ®­¬ng ®Çu víi nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch cña c¬ chÕ thi tr­êng . Trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®· ®­îc ph©n c«ng cho tõng ng­êi , lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm cao nh­ng do khèi l­îng c«ng viÖc ®«i khi qu¸ nhiÒu , ®Æc biÖt lµ cuèi kú hoÆc cuèi n¨m c«ng viÖc bÞ ïn t¾c . VÊn ®Ò ®Æt ra tr­íc m¾t ®èi víi xÝ nghiÖp lµ vÒ chi phÝ , c«ng viÖc ®Æc tr­ng cña xÝ nghiÖp lµ x©y dùng vµ kinh doanh vËy th× ph¶i cã nh÷ng kÕ ho¹ch sao cho chi phÝ gi¶m bít nh­ng vÉn thu ®­îc lîi nhuËn cao . II- BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë xÝ nghiÖp: Tuy c¸c nh©n viªn phßng kÕ to¸n cã sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh nh­ng vÉn ch­a ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt . Trong ®iÒu kiÖn khoa häc kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn ,xÝ nghiÖp nªn ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo h¹ch to¸n gióp cho viÖc tÝnh to¸n ghi chÐp ®­îc chÝnh x¸c vµ nhanh h¬n , phôc vô tèt h¬n cho yªu cÇu qu¶n lý . XÝ nghiÖp cÇn huy ®éng thªm vèn vµ t×m kiÕm c¸c ®èi t¸c ®Ó cã nhiÒu hîp ®ång xuÊt khÈu còng nh­ gãi thÇu lín ®Ó t¨ng n¨ng suÊt c«ng viÖc còng nh­ thu nhËp cña ng­êi lao ®éng CÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ®êi sèng tinh thÇn còng nh­ vËt chÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn . §Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt c¸c ®éi c«ng tr×nh nªn ¸p dông møc th­ëng b»ng quü l­¬ng cho c«ng nh©n tÝch cùc trong c«ng viÖc theo ph©n lo¹i A, B, C, nh»m ®¸nh gi¸ ®óng n¨ng lùc chuyªn m«n , khuyÕn khÝch n©ng cao tay nghÒ gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh. KÕt luËn Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c¸c doanh nghiÖp ®ãng vai trß rÊt quan träng ,®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× bªn c¹nh c¸c ho¹t ®éng ®a d¹ng vµ phong phó vÒ s¶n xuÊt kinh doanh . TÊt yÕu c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét c¬ chÕ dù b¸o , kiÓm tra , gi¸m ®èc mét c¸ch toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i xÝ nghiÖp kinh doanh vµ x©y dùng th­¬ng m¹i ®­îc c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n giíi thiÖu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng , kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô , kÕ to¸n TSC§ vµ ®Çu t­ dµi h¹n , kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh . Tõ ®ã gióp em phÇn nµo hiÓu ®­îc c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp . Song do ®iÒu kiÖn thêi gian tiÕp xóc víi c«ng viÖc thùc tÕ cßn h¹n chÕ , kiÕn thøc ch­a chuyªn s©u .Do ®ã khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¸o c¸o. Em rÊt mong cã ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong tæ m«n kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c« gi¸o h­íng dÉn : NguyÔn Ngäc Hµ Em còng xin c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy ! Hµ Néi , ngµy 5 / th¸ng 8 / n¨m 2004 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp MỤC LỤC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán kế toán tại Công ty kinh doanh và thương mại Xí nghiệp xây dựng và kinh doanh tổng hợp.doc
Luận văn liên quan