Đề tài Công tác hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH kỹ thuật T & D

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các thành phần kinh tế khác nhau đều phải chịu ảnh hưởng bởi các quy luật cung cầu. Bên cạnh đó các doanh nghiệp phải làm ăn có hiệu quả, sử dụng nguồn vốn hợp lý, đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Từ các nhiệm vụ trên đòi hỏi các doanh nghiệp phải tăng cường công tác quản lý. Mà việc cần thiết trong quản lý là phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp. Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sử dụng tốt nguồn vốn, giảm chi phí tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp . Trong những chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm thì chi phí về nguyên vật liệu một yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Giá trị nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh. quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu hay nói một cách khái quát hơn đó là tổ chức tốt công tác hạch toán NVL, CCDC là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập nghiệp vụ tại Công ty mặc dù số liệu thu thập được chưa thật đầy đủ xong được sự hướng dẫn của cô giáo Th.S - Nguyễn Thị Kim Oanh cùng các thầy cô giáo trong khoa KT & QTKD, em đã lựa chọn và hoàn thành đồ án môn học kế toán tài chính doanh nghiệp, với đề tài “Công tác hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH kỹ thuật T&D” Đề tài gồm 2 phần: Phần 1: Lý luận chung về công tác hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Phần 2: Công tác hạch toán nguyên vật liệu ở công ty Công ty TNHH kỹ thuật T&D ” Do hạn chế về kiến thức bản thân.về thời gian thực tập nên đồ án của em còn nhiều hạn chế, và thiếu sót, mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo để luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH kỹ thuật T & D, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cña vËt liÖu cuèi kú lµ gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tÝnh theo ®¬n gi¸ cña lÇn nhËp ®Çu kú. Ph­¬ng ph¸p nµy thÝch hîp trong tr­êng hîp l¹m ph¸t sÏ b¶o ®¶m thùc hiÖn ®­îc nguyªn t¾c thËn träng. d. Ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh: Theo ph­¬ng ph¸p nµy, c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña sè l­îng vËt t­ xuÊt kho ®Ó tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho. e. Ph­¬ng ph¸p gi¸ h¹ch to¸n: HÖ sè gi¸ vËt liÖu = Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu nhËp kho trong kú (3-8) TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu nhËp kho trong kú Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) = Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu xuÊt dïng (hoÆc tån kho cuèi kú) x HÖ sè gi¸ vËt liÖu (3-9) 1.5. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu 1.5.1. NhiÖm vô: §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ vµ ph¸t huy tèi ®a vai trß cña vËt liÖu, kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i vËt liÖu phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c, yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n­íc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc thùc hiÖn chøng tõ, tµi kho¶n sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Thùc hiÖn viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua, t×nh h×nh sö dông vËt liÖu, tÝnh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n, ng­êi cung cÊp. 1.5.2. Nguyªn t¾c - Nguyªn t¾c gi¸ gèc: Theo chuÈn mùc 02- Hµng tån kho nguyªn vËt liÖu ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ gèc. Gi¸ gèc hay gi¸ trÞ vèn thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó cã ®­îc nguyªn vËt liÖu ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. Gi¸ gèc vËt liÖu bao gåm: Chi phÝ thu mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. - Nguyªn t¾c thËn träng: Theo chuÈn mùc 02- Hµng tån kho: trong tr­êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ th­c hiÖn ®­îc cña nguyªn vËt liÖu thÊp h¬n gi¸ gèc thÝ tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc lµ gi¸ b¸n ­íc tÝnh cña nguyªn vËt liÖu tån kho trong kú s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th­êng trõ ®i (-) chi phÝ ­íc tÝnh cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh vµ tiªu thô chóng. - Nguyªn t¨c nhÊt qu¸n: C¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ¸p dông trong ®¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhÊt qu¸n trong suèt niªn ®é kÕ to¸n, doanh nghiÖp cã thÓ thay ®æi ph­¬ng ph¸p ®· chän nh­ng ph¶i ®¶m b¶o ph­¬ng ph¸p thay thÕ cho phÐp tr×nh bµy th«ng tin kÕ to¸n mét c¹ch trung thùc vµ hîp lý h¬n, ®ång thêi ph¶i gi¶ thÝch ®­îc sù ¶nh h­ëng ®ã. 1.6. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n chÕ ®é qui ®Þnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/3/2006 cña Bé tr­ëng Bé tµi chÝnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu bao gåm: PhiÕu nhËp kho PhiÕu xuÊt kho PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé Biªn b¶n kiÓm kª vËt t­. s¶n phÈm. hµng ho¸ Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho Ho¸ ®¬n c­íc phÝ vËn chuyÓn Ho¸ ®¬n b¸n hµng gi¸ trÞ gia t¨ng Ngoµi c¸c chøng tõ mang tÝnh b¾t buéc, sö dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ kÕ to¸n mang tÝnh h­íng dÉn nh­: PhiÕu xuÊt vËt t­ theo h¹n møc Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ PhiÕu b¸o c¸o vËt t­ cßn l¹i cuèi kú. vµ c¸c chøng tõ kh¸c tuú thuéc vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng, thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. 1.7. KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong Doanh nghiÖp 1.7.1. KÕ to¸n chi tiÕt 1.7.1.1. LËp danh ®iÓm qu¶n lý nguyªn vËt liÖu Trªn c¬ së kÕt qu¶ cña viÖc ph©n lo¹i vËt liÖu. doanh nghiÖp tiÕn hµnh x©y dùng sæ danh ®iÓm vËt liÖu. Sæ DANH §IÓM VËT LIÖU Lo¹i nguyªn vËt liÖu Ký hiÖu Ký hiÖu Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch vËt liÖu §VT §¬n gi¸ h¹ch to¸n Ghi chó Nhãm Danh ®iÓm Sæ danh ®iÓm vËt liÖu ®­îc sö dông thèng nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o cho c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong c¸c doanh nghiÖp phèi hîp chËt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu. 1.7.1.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu a. Ph­¬ng ph¸p thÎ song song: Theo ph­¬ng ph¸p nµy, viÖc ghi chÐp diÔn ra song song c¶ ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n. - T¹i kho: thñ kho dïng thÎ kho ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu vÒ mÆt sè l­îng. ThÎ kho ®­îc më cho tõng danh ®iÓm vËt liÖu. Cuèi th¸ng, thñ kho ph¶i tiÕn hµnh tæng céng sè nhËp, xuÊt. tÝnh ra sè tån kho vÒ mÆt l­îng theo tõng danh diÓm vËt liÖu. - T¹i phßng kÕ to¸n: Më thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cho tõng danh ®iÓm vËt liÖu t­¬ng øng víi thÎ kho ë kho. ThÎ nµy cã néi dung t­¬ng tù thÎ kho, chØ kh¸c lµ theo dâi c¶ vÒ mÆt gi¸ trÞ. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ nhËp , xuÊt kho do thñ kho chuyÓn tíi, nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n vµo thÎ vµ tÝnh ra sè tiÒn. Sau ®ã, lÇn l­ît ghi c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cã liªn quan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. - §Ó thùc hiÖn ®èi chiÕu gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c thÎ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp, xuÊt, tån kho vÒ mÆt gi¸ trÞ cña tõng lo¹i vËt liÖu. Sè liÖu cña b¶ng nµy ®­îc ®èi chiÕu víi sè liÖu cña phßng kÕ to¸n tæng hîp. Ngoµi ra, ®Ó qu¶n lý chÆt chÏ thÎ kho, nh©n viªn kÕ to¸n vËt liÖu cßn më sæ ®¨ng ký thÎ kho, khi giao thÎ kho cho thñ kho, kÕ to¸n ph¶i ghi vµo sæ. PhiÕu nhËp kho ThÎ kho Sæ, thÎ chi tiÕt PhiÕu xuÊt kho B¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån KÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å 1.1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song Ghi chó: Ghi hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra b. Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho B¶ng kª nhËp KÕ to¸n tæng hîp B¶ng kª xuÊt Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn S¬ ®å 1.2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Ghi chó: (nh­ trªn) - T¹i kho: theo ph­¬ng ph¸p nµy th× viÖc ghi chÐp cña thñ kho vµ thÎ kho, giao nhËn chøng tõ gèc gièng nh­ ph­¬ng ph¸p thÎ song song. - T¹i phßng kÕ to¸n: kÕ to¸n më sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho cña tõng thø (danh ®iÓm) vËt liÖu theo tõng kho vÒ sè l­îng vµ sè tiÒn. Sæ nµy ®­îc theo dâi c¶ n¨m, mçi th¸ng chØ ghi mét lÇn vµo cuèi th¸ng. Cuèi th¸ng, ®èi chiÕu sè l­îng vËt liÖu trªn sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn víi thÎ kho, ®èi chiÕu sè tiÒn víi kÕ to¸n tæng hîp. c. Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­: PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Sæ sè d­ KÕ to¸n tæng hîp PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp B¶ng luü kÕ nhËp –xuÊt-tån PhiÕu giao nhËn chøng tõ xuÊt S¬ ®å 1.3. S¬ ®å h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ Ghi chó: (nh­ trªn) - T¹i kho: gièng nh­ c¸c ph­¬ng ph¸p trªn. §Þnh kú sau khi ghi thÎ kho, thñ kho ph¶i tËp hîp toµn bé chøng tõ nhËp kho, xuÊt kho ph¸t sinh tõng thø vËt liÖu quy ®Þnh. Sau ®ã lËp phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ nép cho kÕ to¸n kÌm theo c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu. Ngoµi sa, thñ kho cßn ph¶i ghi sè l­îng vËt liÖu tån kho cuèi th¸ng theo tõng danh ®iÓm vËt liÖu vµo sæ sè d­. Sæ sè d­ ®­îc kÕ to¸n më cho tõng kho vµ dïng cho c¶ n¨m, tr­íc ngµy cuèi th¸ng kÕ to¸n giao cho thñ kho ®Ó ghi vµo sæ, ghi xong thñ kho ph¶i göi vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra vµ tÝnh thµnh tiÒn. - T¹i phßng kÕ to¸n: §Þnh kú nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i xuèng kho ®Ó h­íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐpthÎ kho cña thñ kho vµ thu nhËn chøng tõ. Khi nhËn ®­îc chøng tõ, kÕ to¸n kiÓm tra vµ tÝnh gi¸ chøng tõ theo gi¸ h¹ch to¸n, tæng céng sè tiÒn vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn phiÕu giao nhËn chøng tõ. §ång thêi, ghi sè tiÒn võa tÝnh ®­îc cña tõng nhãm vËt liÖu (nhËp riªng, xuÊt riªng) vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt, tån kho vËt liÖu. B¶ng nµy ®­îc më cho tõng kho, mçi kho mét tê, ®­îc ghi trªn c¬ së c¸c phiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt liÖu. TiÕp ®ã, céng sè tiÒn nhËp, xuÊt trong th¸ng vµ dùa vµo sè d­ ®Çu th¸ng ®Ó tÝnh ra sè d­ cuèi th¸ng cña tong nhãm vËt liÖu. Sè d­ nµy ®­îc ding ®Ó ®èi chiÕu víi sè d­ trªn sæ sè d­ ( trªn Sæ sè d­ tÝnh b»ng c¸ch lÊy Sè l­îng tån kho x Gi¸ h¹ch to¸n). 1.7.2. KÕ to¸n tæng hîp VËt liÖu lµ tµi s¶n l­u ®éng thuéc nhãm hµng tån kho. ViÖc biÕn ®éng cña chóng trªn c¸c tµi kho¶n tæng hîp tuú thuéc vµo doanh nghiÖp lùa chän. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hay kiÓm kª ®Þnh kú kh«ng cã g× kh¸c nhau, mµ sù kh¸c nhau ë ®©y lµ gãc ®é kÕ to¸n tæng hîp. 1.7.2.1. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. a. §Æc ®iÓm: Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp, ph¶n ¸nh th­êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¸c lo¹i vËt liÖu, CCDC, thµnh phÈm, hµng ho¸ trªn c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp khi cã c¸c chøng tõ nhËp- xuÊt hµng tån kho. Nh­ vËy viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu ®­îc xuÊt ding ®­îc c¨n cø trùc tiÕp vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho sau khi ®· ®­îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®èi t­îng sö dông ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n. b. Tµi kho¶n sö dông: + TK 152 “Nguyªn liÖu, vËt liÖu’’: tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®ång t¨ng, gi¶m cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu trong kho cña doanh nghiÖp. TK 152 cã thÓ ®­îc më thµnh c¸c TK cÊp 2, ®Ó kÕ to¸n chi tiÕt theo tong laäi NVL phï hîp víi c¸ch ph©n lo¹i néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu kÕ to¸n qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp bao gåm: TK 152.1 “Nguyªn vËt liÖu chÝnh” TK 152.2 “Nguyªn vËt liÖu phô” TK 152.3 “Nhiªn liÖu” TK 152.4 “Phô tïng thay thÕ” TK 152.5 “VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dung c¬ b¶n” TK 152.8 “Nguyªn vËt liÖu kh¸c” + TK 151 “Hµng mua ®ang ®i ®­êng”: Tµi kho¶n nµy ding ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i hµng ho¸, vËt t­ mua ngoµi ®· thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp cßn ®ang trªn ®­êng vËn chuyÓn, ë bÕn c¶ng, bÕn b·i hoÆc ®· vÒ ®Õn doanh nghiÖp nh­ng ®ang chê kiÓm nhËn nhËp kho. + TK 133 “ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ”: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ vµ cßn ®­îc khÊu trõ cña doanh nghiÖp. ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®­îc khÊu trõ lµ thuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ding cho s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. TK 133 cã 2 tµi kho¶n cÊp 2: Tµi kho¶n 1331- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸ dÞch vô Tµi kho¶n 1332- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ cña tµi s¶n cè ®Þnh. + TK 331 “Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n”: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp cho ng­êi b¸n vËt t­, hµng ho¸, ng­êi cung cÊp dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. Tµi kho¶n nµy còng ®­îc ding ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ng­êi nhËn thÇu x©y l¾p chÝnh, phô. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp, TK 331 cÇn ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng cô thÓ, tõng ng­êi b¸n, tõng ng­êi nhËn thÇu. + Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan kh¸c nh­: TK 111, 112, 141, 128, 222, 411, 621, 622, 641, 642… c. Tr×nh tù h¹ch to¸n: TK 151.152 TK611 TK 151.152 Gi¸ trÞ NVL tån ®Çu Gi¸ trÞ NVL tån cuèi kú ch­a sö dông kú ch­a sö dông TK 111. 112. 331 TK 111. 112. 331 ThuÕ GTGT Tæng gi¸ Gi¶m gi¸ hµng mua Thanh to¸n hµng mua tr¶ l¹i NhËp do mua ngoµi TK 333 TK 621. 627. 641. 642 ThuÕ nhËp khÈu Gi¸ trÞ NVL xuÊt kho trong kú TK 411 TK 632 NhËn gãp vèn liªn doanh XuÊt b¸n NVL gãp cæ phÇn TK 711 TK 128. 222 §­îc quyªn tÆng XuÊt gãp vèn liªn doanh S¬ ®å 1.4. H¹ch to¸n NVL theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) 1.7.2.2. KÕ to¸n tæng hîp vËt liÖu theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. a. §Æc ®iÓm: Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú hµng tån kho lµ ph­¬ng ph¸p kh«ng theo dâi th­êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt hµng tån kho trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho, mµ chØ theo dâi, ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú hoÆc cuèi kú c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª ®Þnh kú vµ hµng tån kho. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng trªn tµi kho¶n kÕ to¸n tæng hîp kh«ng c¨n cø vµo chøng tõ xuÊt kho mµ l¹i c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu tån kho ®Çu kú, mua (nhËp) trong kú vµ kÕt qu¶ kiÓm kª cuèi kú ®Ó tÝnh. b. Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông Tµi kho¶n 152, 151: theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú c¸c tµi kho¶n nµy kh«ng ®­îc dïng ®Ó theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu trong kú mµ chØ dïng ®Ó kÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu vµ hµng mua ®ang ®i ®­êng ®Çu kú, cuèi kú vµo tµi kho¶n 611- “Mua hµng” Cô thÓ kÕt cÊu ph¶n ¸nh cña c¸c tµi kho¶n 151, 152 theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú nh­ sau: +Bªn nî: KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu tån kho (hoÆc ®ang ®i ®­êng) cuèi kú. +Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ vËt liÖu tån kho (hoÆc ®ang ®i ®­êng) ®Çu kú. Tµi kho¶n 611: “Mua hµng”. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ cña mét sè vËt t­, hµng ho¸ vµo vµ xuÊt dïng trong kú. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh­ sau: +Bªn nî: - KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ vËt t­, hµng ho¸ tån dÇu kú - Gi¸ thùc tÕ vËt t­, hµng ho¸ mua vµo trong kú. +Bªn cã: - Gi¸ thùc tÕ vËt t­, hµng ho¸ kiÓm kª lóc cuèi kú - Gi¸ thùc tÕ vËt t­, hµng ho¸ xuÊt trong kú - Gi¸ thùc tÕ hµng ho¸ ®· göi b¸n ch­ x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú. - ChiÕt khÊu mua hµng, hµng mua gi¶m gi¸, hµng bÞ tr¶ l¹i cho ng­êi b¸n. Tµi kho¶n 611 kh«ng cã sè d­ vµ ®­îc më thµnh 2 tµi kho¶n cÊp 2: 611.1- Mua nguyªn liÖu, vËt liÖu 611.2- Mua hµng ho¸. c. Tr×nh tù h¹ch to¸n TK 111,112,331 TK 152 TK 621,627,641,642 NVL mua ngoµi XuÊt kho NVL cho (gi¸ ch­a thuÕGTGT) SX KD vµ cho qu¶n lý DN TK 133 TK 331 ThuÕ VAT ChiÕt khÊu mua hµng. gi¶m gi¸ KhÊu trõ hµng mua, tr¶ l¹i NVL cho ng­êi b¸n TK 111, 112, 331 TK 154 Chi phÝ vËn chuyÓn Bèc dì NVL XuÊt NVL thuª ngoµi TK 151 TK 157, 632 Hµng ®i ®­êng k× tr­íc XuÊt NVL göi ®i b¸n. xuÊt b¸n trùc tiÕp TK 3333 TK128, 222 ThuÕ nhËp khÈu XuÊt NVL cho liªn doanh Cho NVL nhËp khÈu TK 311 TK1388, 1368 Vay ng¾n h¹n mua NVL XuÊt NVL cho vay t¹m thêi TK 154 TK 138 NVL thuª ngoµi gia c«ng NVL khi kiÓm kª Tù chÕ biÕn. phÕ liÖu TK 411, 711 NhËn gãp vèn. biÕu tÆng TK 128, 222 NhËn l¹i vèn gãp liªn doanh S¬ ®å 1.5. H¹ch to¸n NVL theo ph­¬ng ph¸p KKTX (tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ) 1.8. KiÓm kª. ®¸nh gi¸ l¹i vËt liÖu vµ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 1.8.1. KiÓm kª vËt liÖu KiÓm kª vËt t­, hµng hãa lµ mét biÖn ph¸p nh»m bæ sung vµ kiÓm tra hiÖn tr¹ng cña vËt t­, hµng hãa mµ c¸c ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n ch­a ph¶n ¸nh ®­îc. Th«ng qua kiÓm kª, doanh nghiÖp n¾m ®­îc thùc tr¹ng cña vËt t­, hµng hãa c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, ng¨n ngõa hiÖn t­îng tham «, l·ng phÝ cã biÖn ph¸p kÞp thêi xö lý nh÷ng hiÖn t­îng tiªu cùc, nh»m qu¶n lý tèt vËt t­, hµng hãa. Tïy theo yªu cÇu qu¶n lý, kiÓm kª cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo ph¹m vi toµn doanh nghiÖp hay tõng bé phËn, ®¬n vÞ, kiÓm kª ®Þnh kú hay kiÓm kª bÊt th­êng. Khi kiÓm kª, doanh nghiÖp ph¶i thµnh lËp héi ®ång hoÆc ban kiÓm kª. Héi ®ång hoÆc ban kiÓm kª ph¶i cã thµnh phÇn ®¹i diÖn l·nh ®¹o, nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vÒ b¶o qu¶n vËt t­, hµng hãa, phßng kÕ to¸n vµ ®¹i diÖn c¸n bé nh©n viªn doanh nghiÖp. Khi kiÓm kª ph¶i thùc hiÖn viÖc c©n, ®ong, ®o ®Õm vµ ph¶i lËp biªn b¶n kiÓm kª (mÉu 08 - VT), x¸c ®Þnh chªnh lÖch gi÷a sè liÖu thùc kiÓm kª víi sè liÖu ghi trong sæ kÕ to¸n, tr×nh bµy ý kiÕn ®Ò xuÊt xö lý c¸c chªnh lÖch. a. KiÓm kª vËt t­, hµng hãa theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn - Tr­êng hîp khi kiÓm kª ph¸t hiÖn vËt liÖu thõa, kÕ to¸n ph¶n ¸nh Nî TK 152 Cã TK 3381- TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña NVL thõa + Khi xö lý Nî TK 3381 Cã TK 627, 641, 642, 711 - NÕu ®­îc gi¶m chi phÝ Cã TK 411 - NÕu ®­îc t¨ng nguån vèn kinh doanh - Tr­êng hîp khi kiÓm kª ph¸t hiÖn vËt liÖu thiÕu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh Nî TK 1381 Cã TK 152 + Khi xö lý Nî TK 642- NÕu thiÕu hôt trong ®Þnh møc cho phÐp Nî TK 111, 1388, 334, 811 - PhÇn båi th­êng Nî TK 632- Gi¸ trÞ thiÕu cßn l¹i (sau khi trõ ®i båi th­êng) Cã TK 1381 b. KiÓm kª vËt t­, hµng hãa theo ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p KK§K, cuèi kú c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª ®Ó kÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng hãa, vËt t­ tån kho cuèi kú tõ bªn cã TK 611 - mua hµng sang bªn nî TK 152 ®Ó cã sè liÖu lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Nî TK 152 Cã TK 611 1.8.2. LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, ®Ó h¹n chÕ rñi ro tronh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ t«n träng nguyªn t¾c "thËn träng" cña kÕ to¸n, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh th× viÖc trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®­îc thùc hiÖn vµo thêi ®iÓm khãa sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. Sè dù phßng ®· trÝch lËp tÝnh vµo CP qu¶n lý doanh nghiÖp vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n tr­íc, ®Õn cuèi niªn ®é sau ph¶i ®­îc hoµn nhËp toµn bé vµo thu nhËp bÊt th­êng KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ vËt t­, hµng hãa tån kho cÇn t«n träng c¸c quy ®Þnh sau: - ViÖc lËp dù phßng ®­îc thùc hiÖn vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n (31/12) vµ dù phßng cho tõng lo¹i, tõng thø NVL, nÕu cã b»ng chøng ®¸ng tin cËy vÒ gi¶m gi¸ cã thÓ x¶y ra - ChØ dù phßng cho nh÷ng NVL thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp khi gi¸ trÞ phÇn cã thÓ thùc hiÖn cña c¸c lo¹i NVL thÊp h¬n gi¸ gèc. - Cã chøng tõ, cã hãa ®¬n hîp lý, hîp lÖ chøng minh gi¸ vèn hµng tån kho - Doanh nghiÖp ph¶i lËp Héi ®ång ®Ó thÈm ®Þnh møc ®é gi¶m gi¸ NVL tån kho - Møc ®é dù phßng ®­îc trÝch lËp vµo sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc lín h¬n gi¸ trÞ phÇn cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch lËp dù phßng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 159 - "dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho". N«i dung, kÕt cÊu cña TK nµy nh­ sau: Bªn nî: + Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Bªn cã: + Sè trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n D­ cã: + Sè trÝch lËp dù phßng hiÖn cã Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo sè l­îng nguyªn vËt liÖu tån kho thùc tÕ cã kh¶ n¨ng gi¶m gi¸ cña tõng lo¹i, tõng thø ®Ó x¸c ®Þnh sè tiÒn trÝch lËp dù phßng tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho - Cuèi niªn ®é kÕ to¸n sau, nÕu sè ph¶i trÝch lËp dù phßng nhá h¬n sè ®· lËp cuèi n¨m tr­íc, kÕ to¸n hoµn nhËp sè chªnh lÖch nhá h¬n ®ã Nî TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n - NÕu sè ph¶i lËp dù phßng lín h¬n sè ®· lËp cuèi n¨m tr­íc kÕ to¸n trÝch lËp bæ sung phÇn chªnh lÖch lín h¬n Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 159 - Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho PhÇn 2 C«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë C«ng ty TNHH kü thuËt T&D 2.1. §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty 2.1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty TNHH kü thuËt T&D lµ ®¬n vÞ cã quy m« võa, cã mét ®¬n vÞ duy nhÊt nªn ®¶m b¶o sù l·nh ®¹o tËp trung thèng nhÊt kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, dÔ ph©n c«ng c«ng viÖc kÕ to¸n, thuËn lîi cho c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n. Theo h×nh thøc nµy kÕ to¸n ë c¸c bé phËn trùc thuéc xa v¨n phßng kÕ to¸n thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu cßn c¸c bé phËn gÇn v¨n phßng do phßng kÕ to¸n c«ng ty thùc hiÖn cïng víi viÖc tæng hîp sè liÖu chung toµn c«ng ty vµ cuèi kú lËp b¸o c¸o. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµ bé phËn quan träng trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc qu¶n lý vÒ tµi chÝnh vµ cã chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc x©y dùng, thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc sö dông vèn ®óng ®¾n ®ång thêi qu¶n lý c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, c¸c quan hÖ tµi chÝnh nh»m ®¸p øng yªu cÇu cung cÊp th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Toµn bé c«ng ty cã 7 nh©n viªn kÕ to¸n, mçi ng­êi thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng. nhiÖm vô kh¸c nhau, cô thÓ lµ: * 1 kÕ to¸n tr­ëng: Lµ ng­êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n, chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty còng nh­ sù chØ ®¹o cña c¬ quan kiÓm tra vÒ mÆt chuyªn m«n cña c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn. KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh, ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty, gióp ban gi¸m ®èc v¹ch ra ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp vµ cã hiÖu qu¶ cho ®¬n vÞ m×nh. * 1 kÕ to¸n tæng hîp kiªm tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh. Trî gióp kÕ to¸n tr­ëng phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng cña phßng tµi chÝnh ®ång thêi cuèi th¸ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp c¸c chøng tõ thùc hiÖn trong th¸ng. C¨n cø vµo c¸c kho¶n môc chi phÝ, ®èi t­îng chi phÝ cña kho¶n môc nµo th× tËp hîp vµo ®èi t­îng ®ã, theo dâi sæ c¸i c¸c tµi kho¶n qua ®ã ®èi chiÕu kiÓm tra vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Cã nhiÖm vô x¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Sau ®ã kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ theo ®èi t­îng ®· x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ khèi l­îng s¶n phÈm dë dang ®Çu kú, thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh kÞp thêi theo tõng ®èi t­îng, tÝnh gi¸ thµnh vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh. TiÕn hµnh ph©n tÝch, thùc hiÖn ®Þnh møc dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. * 1 kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn kiªm thñ quü: Gi¸m s¸t thu chi qua chøng tõ gèc, theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng tõng nguån vèn cña C«ng ty, gi¸m ®èc t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn ®óng môc ®Ých cã hiÖu qu¶. KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n 111. 112. 113. Cã nhiÖm vô kiÓm tra chøng tõ thu chi tiÒn mÆt theo ®óng quy ®Þnh, thu chi tiÒn mÆt (kÓ c¶ ngo¹i tÖ) theo ®óng phiÕu thu, phiÕu chi, ®óng ng­êi nép vµ ng­êi nhËn tiÒn, cËp nhËt sæ quü, lËp b¸o c¸o quü hµng ngµy, kiÓm kª quü hµng ngµy vµ ®ét xuÊt (nÕu cã lÖnh), lËp biªn b¶n kiÓm quü cã chøng kiÕn cña c¸c thµnh phÇn theo quy ®Þnh. *1 kÕ to¸n c«ng nî: Më sæ theo dâi tõng kh¸ch hµng mua vµ b¸n, qu¶n lý chøng tõ, hå s¬ liªn quan ®Õn c«ng nî kh¸ch hµng, kiÓm tra x¸c nhËn vÒ tiÒn thanh to¸n cho kh¸ch hµng khi cã yªu cÇu, thùc hiÖn ®Çy ®ñ b¸o c¸o theo ®óng chÕ ®é, gi¶i tr×nh b»ng sæ vµ chøng tõ cã liªn quan khi cã yªu cÇu kiÓm tra vÒ c«ng nî vµ thanh quyÕt to¸n c«ng nî, ®Þnh kú lËp b¶ng ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng. * 1 kÕ to¸n vËt t­ kiªm tµi s¶n cè ®Þnh: Më sæ s¸ch, lËp thÎ TSC§, theo dâi tõng nhãm danh môc tµi s¶n cña c«ng ty, trÝch lËp khÊu hao TSC§ theo quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh cho tõng nhãm danh môc tµi s¶n, tæ chøc qu¶n lý thèng kª, ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ theo ®Þnh kú vµ yªu cÇu ®ét xuÊt cña c¬ quan cÊp trªn, tæ chøc thanh lý TSC§ h­ háng hoÆc kh«ng cÇn dïng, ®Ò xuÊt viÖc sö dông vµ xö lý TSC§ cã hiÖu qu¶ nhÊt, C¨n cø vµo chøng tõ mua b¸n. chuyÓn nh­îng bªn mua nhËn TSC§ ®Ó vµo sæ kÕ to¸n. §ång thêi cã nhiÖm vô tæ chøc ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i theo yªu cÇu thèng nhÊt cña C«ng ty, tæ chøc ph¶n ¸nh ghi chÐp tæng hîp vÒ t×nh h×nh b¶o qu¶n, sö dông vËt liÖu dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. * 1 kÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm: Tæ chøc theo dâi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Çy ®ñ kÞp thêi vµ gi¸m ®èc chÆt chÏ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng cña tõng lo¹i s¶n phÈm trªn c¶ hai mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Theo dâi chÆt chÏ qu¸ tr×nh tiªu thô, ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty. * 1 kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH: Cã nhiÖm vô ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, Hµng th¸ng c¨n cø vµo phiÕu giao nhËn s¶n phÈm vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n cã liªn quan, cuèi th¸ng cã t¹m øng. thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông chi tiªu quü l­¬ng, tÝnh to¸n ph©n bæ hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi t­îng sö dông cã liªn quan. (TËp hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh). Ngoµi ra bé m¸y qu¶n lý C«ng ty cßn cã c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n c¸c ph©n x­ëng lµm nhiÖm vô theo dâi ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, kh©u ®­a vËt liÖu vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cho ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. Tæ chøc tËp hîp sè liÖu, c¸c chøng tõ ban ®Çu göi vÒ phßng kÕ to¸n cho kÕ to¸n chi phÝ tËp hîp chi phÝ t¹i c¸c ph©n x­ëng. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n víi nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña m×nh ®Òu ®ãng vai trß quan träng chñ chèt kh«ng thÓ thiÕu ®­îc víi viÖc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Gãp phÇn kh«ng nhá t¹o nªn hiÖu qu¶ th«ng tin kinh tÕ, cung cÊp cho nhµ qu¶n lý. KÕ to¸n tr­ëng KT tæng hîp kiªm tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh KT Vèn b»ng tiÒn kiªm thñ quü KT c«ng nî KT vËt t­ kiªm TSC§ KT tiÒn l­¬ng vµ BHXH KT tiªu thô S¬ ®å 2.1: Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH kü thuËt T&D 2.1.2. VËn dông hÖ thèng chÕ dé kÕ to¸n t¹i C«ng ty Mét sè th«ng tin chung vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty TNHH kü thuËt T&D nh­ sau: - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông ®Ó ghi chÐp kÕ to¸n lµ tiÒn ViÖt Nam(VND). - Kú kÕ to¸n: HiÖn nay kú kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc x¸c ®Þnh theo tõng quý. Cuèi mçi quý C«ng ty tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp BCTC theo quy ®Þnh - N¨m kÕ to¸n: §­îc x¸c ®Þnh theo n¨m d­¬ng lÞch, b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 ®Õn ngµy 31/12. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho: C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ ®Ó h¹ch to¸n chi tiÕt NVL vµ thµnh phÈm tån kho. - Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp hµng tån kho: C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n tæng hîp hµng tån kho. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho: TÝnh theo gi¸ thùc tÕ. - Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho: C«ng ty x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. - Ph­¬ng ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: C«ng ty ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: C«ng ty tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n. - Gi¸ trÞ s¶n phÈm xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao TSC§: C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo ®­êng th¼ng. - Ph­¬ng ph¸p tÝnh thuÕ: C«ng ty tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung. §©y lµ h×nh thøc kÕt hîp gi÷a viÖc ghi chÐp theo thø tù thêi gian víi viÖc ghi sæ theo hÖ thèng, gi÷a sæ kÕ to¸n tæng hîp víi sæ kÕ to¸n chi tiÕt, gi÷a ghi chÐp hµng ngµy víi viÖc tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o cuèi th¸ng. - HÖ thèng sæ kÕ to¸n : +Sæ kÕ to¸n tæng hîp: NhËt ký chøng tõ, sæ c¸i, c¸c b¶ng kª. +Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt vËt liÖu, thÎ kho. - Tr×nh tù ghi sæ B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sæ c¸i NhËt ký chung NhËt ký ®Æc biÖt B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ, thÎ h¹ch to¸n chi tiÕt Chøng tõ gèc Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu. kiÓn tra S¬ ®å 2.2. Tr×nh tù ghi chÐp h×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· kiÓm tra ®­îc ding lµm c¨n cø ghi sæ, tr­íc hÕt ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo NhËt ký chung, sau ®ã c¨n cø sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. NÕu ®¬n vÞ cã më sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi víi viÖc ghi sæ NhËt ký chung, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®­îc ghi vµo c¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Trêng hîp ®¬n vÞ më c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt th× hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®­îc dïng lµm c¨n cø ghi sæ, ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký ®Æc biÖt liªn quan. §Þnh kú (3, 5, 10 gµy) hoÆc cuèi th¸ng, tuú khèi l­îng nghiÖp vô ph¸t sinh, tæng hîp tõng sæ NhËt ký ®Æc biÖt, lÊy sè liÖu ®Ó ghi vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn sæ c¸i, sau khi ®· lo¹i trõ sè trïng lÆp do mét nghiÖp vô ®­îc ghi ®ång thêi vµo nhiÒu sæ NhËt ký ®Æc biÖt (nÕu cã). Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m, céng sè liÖu trªn sæ c¸i, lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sauk hi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu khíp ®óng, sè liÖu ghi trªn Sæ c¸i vµ bB¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt) ®­îc dïng ®Ó lËp c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. VÒ nguyªn t¾c, Tæng sè ph¸t sinh Nî vµ Tæng sè ph¸t sinh Cã trªn B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh ph¶i b»ng Tæng sè ph¸t sinh Nî vµ Tæng sè ph¸t sinh Cã trªn sæ NhËt ký chung (hoÆc sæ NhËt ký chung vµ c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt sau khi ®· lo¹i trõ sè trïng lÆp trªn c¸ sæ NhËt ký ®Æc biÖt) cïng kú. 2.2. C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 2.2.1. §Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu Lµ doanh nghiÖp thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ nªn c¸c s¶n phÈm còng rÊt ®a d¹ng. Trong giíi h¹n cña ®Ò tµi em xin nªu s¶n phÈm chñ yÕu cña ph©n x­ëng s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh c¬ khÝ, ®iÖn: tñ ®iÖn. S¶n phÈm hoµn thµnh t¹i mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ cã thÓ cßn tr¶i qua c«ng ®o¹n m¹, s¬n c¸ch ®iÖn, chèng dØ s¶n phÈm sau khi s¶n phÈm hoµn thµnh. Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm bao gåm: thÐp ®Æc c¸c lo¹i, c¸c lo¹i thÐp h×nh (U,I,H,L), c¸c lo¹i t«n. VËt liÖu phô bao gåm: que hµn, thiÕc, ®inh t¸n. 2.2.2. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 2.2.2.1. Thñ tôc nhËp kho: NhËp kho: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, phßng vËt t­ lªn kÕ ho¹ch nhËp nguyªn vËt liÖu. Hµng th¸ng sau khi nh©n viªn mang vËt t­ vÒ, bé phËn KCS sÏ kiÓm tra chÊt l­îng, quy c¸ch, sè l­îng vµ ghi vµo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ sau khi ®· ®èi chiÕu ho¸ ®¬n mua hµng. Ho¸ ®¬n mua hµng ph¶i cã ch÷ ký vµ ®ãng dÊu cña tr­ëng phßng kÕ to¸n vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng vµ phiÕu nhËp kho thñ kho tiÕn hµnh kiÓm nhËn nhËp kho, ghi sè l­îng thùc nhËp vµo cét thùc nhËp trªn phiÕu nhËp kho, ghi sè l­îng nhËp kho ,vµo thÎ kho vµ chuyÓn ho¸ ®¬n, phiÕu nhËp kho cho kÕ to¸n nguyªn vËt kiÖu ®Ó kÕ to¸n ghi sè l­îng nhËp kho vµo sæ kho, tÝnh ra gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp kho. PhiÕu nhËp kho ®­îc lËp thµnh 3 liªn ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña c¸c phßng ban: - Mét liªn l­u ë phßng vËt t­. - Mét liªn giao cho thñ kho khi nhËp hµng ®Ó vµo thÎ kho - Mét liªn giao cho ng­êi b¸n. Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t trong s¬ ®å sau: NVL Phßng vËt t­ KCS NhËp kho S¬ ®å 2.3. Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu BiÓu 2.1 Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè: 01GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2008 Sè: 097388 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn §Þa chØ: Thµnh phè Th¸i Nguyªn Sè tµi kho¶n: 001556247 §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua hµng: Ph¹m ThÞ Hoa Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sè tµi kho¶n: 710A-00002 H×nh thøc thanh to¸n: Tr¶ tiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 ThÐp U200LX Kg 200 11541 2.308.200 Céng tiÒn hµng 2.308.200 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 230.820 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 2.539.020 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai triÖu n¨m tr¨m ba chÝn ngh×n kh«ng tr¨m hai m­¬i ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký. ghi râ hä tªn) (ký. ghi râ hä tªn) (ký. ghi râ hä tªn) BiÓu 2.2 MÉu sè C22-H §¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Q§ sè 999-TC/Q§ C§ Ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 1999 cña BTC PhiÕu chi Ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2008 Sè tiÒn C111 2.539.020 N331 2.308.200 N133 230.820 Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Lan §Þa chØ: C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn Lý do : Mua thÐp U200LX Sè tiÒn: 2.539.020 ®ång ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu n¨m tr¨m ba chÝn ngh×n kh«ng tr¨m hai m­¬i ®ång Chøng tõ gèc: 01 Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký. ghi râ hä tªn) (ký. ghi râ hä tªn) (ký. ghi râ hä tªn) BiÓu 2.3 Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t­ (Ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 2008) C¨n cø vµo ho¸ ®¬n sè 097388 ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2008 Ban kiÓm nghiÖm gåm cã: ¤ng: Lª V¨n V­¬ng Tr­ëng ban ¤ng: NguyÔn Hoµng Long Uû viªn Bµ: Tr­¬ng BÝch Liªn Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: Sè TT Tªn nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t­ M· sè Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm §VT Sè l­îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Ghi chó Sè l­îng ®óng qui c¸ch phÈm chÊt Sè l­îng kh«ng ®óng qui c¸ch phÈm chÊt A B C D E 1 2 3 F 1 ThÐp U200LX C©n Kg 200 200 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: Sè thÐp U200LX nhËp theo ho¸ ®¬n sè 097388 ngµy 6/11/2008 lµ ®ñ. chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr­ëng ban (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) BiÓu 2.4 Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D PhiÕu nhËp kho MÉu sè: 01-VT Ngµy 07 th¸ng 11 n¨m 2008 Sè: 623 Hä vµ tªn ng­êi giao: NguyÔn Anh Minh Theo chøng tõ sè: 097388 ngµy 06 th¸ng 11 n¨m 2008 STT Tªn vËt t­ M· sè §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo chøng tõ Thùc nhËp A B C D 1 2 3 4 1 ThÐp U200LX Kg 200 200 11.541 2.308.200 Céng tiÒn hµng 2.308.200 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 230.820 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 2.539.020 ViÕt b»ng ch÷: Hai triÖu n¨m tr¨m ba chÝn ngh×n kh«ng tr¨m hai m­¬i ®ång Ng­êi nhËp Thñ kho Ng­êi giao hµng KÕ to¸n tr­ëng (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) BiÓu 2.5 Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè: 01GTGT Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng Sè: 388 Ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2008 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn §Þa chØ: Thµnh phè Th¸i Nguyªn Sè tµi kho¶n: 001556247 §iÖn tho¹i: Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn Anh Qu©n Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sè tµi kho¶n: 710A-00002 H×nh thøc thanh to¸n: Nî STT Tªn hµng ho¸ dÞch vô §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 1 ThÐp U200LX Kg 420 12.500 5.250.000 Céng tiÒn hµng 5.250.000 ThuÕ suÊt thuÕ GTGT 10% TiÒn thuÕ GTGT 525.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n 5.775.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai triÖu n¨m tr¨m ba chÝn ngh×n kh«ng tr¨m hai m­¬i ®ång Ng­êi mua hµng Ng­êi b¸n hµng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký. ghi râ hä tªn) (ký. ghi râ hä tªn) (ký. ghi râ hä tªn) BiÓu 2.6 Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ thanh to¸n chi tiÕt víi ng­êi b¸n Tµi kho¶n: 331 §èi t­îng: C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn Lo¹i tiÒn :VN§ NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Thêi h¹n ®­îc CK Sè ph¸t sinh Sè d­ Sè NT Nî Cã Nî Cã A B C D E 1 2 3 4 5 - Sè d­ ®Çu th¸ng 11/07 15.000.000 5/11 625 8/9 Tr¶ tiÒn mua thÐp U160SN 1121 2.400.000 7/11 654 5/10 Tr¶ tiÒn mua thÐp U160SN 1111 2.457.400 12/11 388 12/11 Mua thÐp U200LX ch­a thanh to¸n 1521 5.250.000 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo 1331 525.000 30/11 453 Thanh to¸n tiÒn 1121 4.520.000 - Céng sè ph¸t sinh 9.377.400 5.775.000 -Sè d­ cuèi th¸ng 11 11.397.600 XuÊt kho: Bé phËn cÇn sö dông vËt liÖu lËp phiÕu yªu cÇu xuÊt vËt liÖu chuyÓn ®Õn bé phËn kinh doanh ( ph¶i ghi râ sö dông cho môc ®Ých g×. s¶n xuÊt cho lÖch nµo). PhiÕu yªu cÇu ph¶i ®­îc tr­ëng bé phËn sö dông ký duyÖt ho¨c uû quyÒn cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm. C¸n bé cung tiªu lËp phiÕu xuÊt kho (ghi râ chñng lo¹i. mµu s¾c. qui c¸ch) ghi vµo cét yªu cÇu vµ ký vµo môc phô tr¸ch cung tiªu. Sau ®ã. chuyÓn phiÕu xuÊt kho lªn Gi¸m ®èc hoÆc kÕ to¸n tr­ëng ký duyÖt. Phßng kinh doanh chuyÓn phiÕu xuÊt kho ®· ký duyÖt ®Õn thñ kho vËt t­. Thñ kho vËt t­ sÏ xuÊt kho cho bé phËn sö dông. Sè l­îng xuÊt thñ kho ghi vµo cét: Thùc xuÊt. PhiÕu xuÊt kho viÕt lµm 3 liªn vµ sö dông t­¬ng tù nh­ PhiÕu nhËp kho. Sè liÖu vµo sæ kho vµ Sæ chi tiÕt ®­îc thñ kho ghi vµo cét thùc xuÊt. Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu cã thÓ ®­îc kh¸i qu¸t trong s¬ ®å sau: Yªu cÇu xuÊt PhiÕu xuÊt kho §¬n vÞ sö dông S¬ ®å 2.4 Thñ tôc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu BiÓu 2.7 C«ng ty TNHH kü thuËt T&D GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi : Ban gi¸m ®èc. Bé phËn kÕ to¸n. Bé phËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Tªn t«i lµ : TrÇn TiÕn Vinh thuéc Ph©n x­ëng L­íi thÐp §Ò nghÞ cho xuÊt mét sè vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt nh­ sau: STT Tªn vËt t­ §vt Sè l­îng Lý do sö dông Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 ThÐp U160SNG Kg 340 3340 S¶n xuÊt 2 ThÐp U200LX Kg 110 11101 S¶n xuÊt 3 ThÐp U50TQ Kg 112 112 S¶n xuÊt T«i cam kÕt sö dông sè vËt t­ trªn tiÕt kiÖm. ®óng môc ®Ých. nÕu sai xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm. Hµ néi. ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2008 DuyÖt (Ký. hä tªn) Phßng kÕ ho¹ch (Ký. hä tªn) Ng­êi ®Ò nghÞ (Ký. hä tªn) BiÓu 2.8 C«ng ty TNHH kü thuËt T&D PhiÕu xuÊt kho Sè 213 Ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2008 Hä tªn ng­êi nhËn hµng : TrÇn TiÕn Vinh Bé phËn s¶n xuÊt : Ph©n x­ëng L­íi thÐp Lý do xuÊt kho : XuÊt cho s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho : C«ng ty STT Tªn vËt t­ §vt Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 ThÐp U160SN Kg 340 8.760 2.978.400 2 ThÐp U200LX Kg 110 11.541 1.269. 510 3 ThÐp U50TQ Kg 112 8.286 928.032 Céng 5.175.942 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký. hä tªn) Phô tr¸ch cung tiªu (Ký. hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký. hä tªn) Thñ kho (Ký. hä tªn) 2.2.2.2. C¸ch m· ho¸ lªn danh ®iÓm Trong sæ danh ®iÓm vËt liÖu ®­îc chia thµnh lo¹i, nhãm, thø. Mçi lo¹i vËt liÖu cã ký hiÖu riªng biÖt b»ng ch÷ hay sè ®Ó thay thÕ tªn gäi, nh·n hiÖu, qui c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh cña tõng lo¹i vËt liÖu cô thÓ. Ký hiÖu ®ã ®­îc gäi lµ sè danh ®iÓm vËt liÖu vµ ®­îc sö dông thèng nhÊt trong toµn doanh nghiÖp. Mçi lo¹i vËt liÖu ®­îc ®¸nh mét m· sè duy nhÊt. Sæ danh ®iÓm vËt liÖu ®­îc chia thµnh nhiÒu phÇn, mçi phÇn dµnh mét sè trang ®Ó ghi cho tõng lo¹i vËt liÖu. 2.2.2.3. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu * T¹i kho: Thñ kho dïng "thÎ kho" ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng thø vËt t­ hµng hãa theo chØ tiªu sè l­îng. Khi nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt vËt t­ hµng hãa, thñ kho ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p cña chøng tõ råi tiÕn hµnh ghi chÐp sè thùc nhËn, thùc xuÊt vµo chøng tõ vµ thÎ kho, cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho ®Ó ghi vµo cét tån trªn thÎ kho. §Þnh kú thñ kho göi c¸c chøng tõ nhËp - xuÊt ®· ph©n lo¹i theo tõng thø vËt t­ cho phßng kÕ to¸n * T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n më sæ "®èi chiÕu lu©n chuyÓn" ®Ó ghi chÐp cho tõng thø vËt liÖu theo hai chØ tiªu sè l­îng vµ gi¸ trÞ. Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®­îc më cho c¶ n¨m vµ ®­îc ghi vµo cuèi th¸ng, mçi lo¹i vËt liÖu ®­îc ghi vµo mét dßng trªn sæ. Hµng ngµy khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra vµ hoµn chØnh chøng tõ. Sau ®ã tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng thø vËt t­, chøng tõ nhËp riªng, chøng tõ xuÊt riªng. HoÆc kÕ to¸n cã thÓ lËp "b¶ng kª nhËp", "b¶ng kª xuÊt". Cuèi th¸ng, tæng hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ (hoÆc tõ b¶ng kª) ®Ó ghi vµo "sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn" cét lu©n chuyÓn vµ tÝnh ra sè tån cuèi th¸ng. ViÖc ®èi chiÕu sè liÖu ®­îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. BiÓu 2.9 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D ThÎ kho Ngµy lËp thÎ: 01/11/2008 Tªn vËt t­: ThÐp U200LX §¬n vÞ tÝnh:kg Sè TT Ngµy th¸ng Sè hiÖu chøng tõ DiÔn gi¶i Ngµy nhËp. xuÊt Sè l­îng Ký x¸c nhËn cña kÕ to¸n NhËp XuÊt NhËp XuÊt Tån A B C D E F 1 2 3 G -Tån ®Çu th¸ng 320 1 03/11 213 XuÊt kho 03/11 110 220 2 07/11 623 NhËp kho 07/11 200 420 3 08/11 215 XuÊt kho 08/11 115 305 4 12/11 625 NhËp kho 12/11 420 725 5 25/11 218 XuÊt kho 25/11 95 630 Céng ph¸t sinh 620 320 Tån kho 630 Thñ kho KÕ to¸n tr­ëng (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) BiÓu 2.10 C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ chi tiÕt vËt t­ Th¸ng 11 n¨m 2008 Tªn vËt t­ : ThÐp U200LX §¬n vÞ tÝnh : kg Tµi kho¶n : 1521 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån SH NT SL TT SL TT SL TT Tån ®Çu kú 11.541 320 3.693.120 03/11/07 XuÊt kho 62112 11.541 110 1.269.510 220 2.539.020 07/11/07 NhËp kho 111 11.541 200 2.308.200 420 4.847.220 08/11/07 XuÊt kho 62112 11.541 115 1.327.215 305 3.520.005 12/11/07 NhËp kho 331 12.500 420 5.250.000 725 8.367.225 25/11/07 XuÊt kho 6271 11.541 95 1.096.395 630 7.270.830 Tæng Céng 620 7.558.200 320 3.693.120 630 7.270.830 BiÓu 2.11 C«ng ty TNHH kü thuËt T&D B¶ng kª nhËp kho vËt t­ (Gi¸ ho¸ ®¬n) Tµi kho¶n cã: TÊt c¶ Ngµy chøng tõ Sè chøng tõ DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng Tµi kho¶n cã §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 01/11/08 620 NhËp thÐp U50TQ Kg 100 331 8.500 850.000 04/11/08 621 NhËp thÐp U160SN Kg 148 331 8.762 1.296.776 05/11/08 622 NhËp thÐp U50TQ Kg 320 1111 8.286 2.651.520 07/11/08 623 NhËp thÐp U200LX Kg 200 1111 11.541 2.308.200 08/11/08 624 NhËp thÐp U50TQ Kg 50 331 8.600 430.000 12/11/08 625 NhËp thÐp U200LX Kg 420 331 12.500 5.250.000 15/11/08 626 NhËp thÐp U50TQ Kg 20 627 8.286 165.720 Céng 12.952.216 Ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2008 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng BiÓu 2.12 C«ng ty TNHH kü thuËt T&D B¶ng kª xuÊt sö dông vËt t­ (Gi¸ ho¸ ®¬n) Tµi kho¶n cã: TÊt c¶ Ngµy chøng tõ Sè chøng tõ DiÔn gi¶i §VT Sè l­îng Tµi kho¶n cã §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 03/11/08 213 XuÊt ThÐp U200LX Kg 110 621 11.541 1.269.510 213 XuÊt ThÐp U50TQ Kg 112 621 8.286 928.032 213 XuÊt ThÐp U160SN Kg 340 621 8.760 2.978.400 07/11/08 214 XuÊt ThÐp U50TQ Kg 100 621 8.286 828.600 08/11/08 215 XuÊt ThÐp U200LX Kg 115 621 11.541 1.327.215 12/11/08 216 XuÊt ThÐp U50TQ Kg 100 627 8.500 850.000 14/11/08 217 XuÊt ThÐp U160SN Kg 140 627 8.762 1.226.680 25/11/08 218 XuÊt ThÐp U200LX Kg 95 6272 11.541 1.096.395 Céng 10.504.832 Ngµy 31 th¸ng 11 n¨m 2008 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Th¸ng 11/2008 S T T Sè TT thÎ Danh ®iÓm VT. HH Tªn qui c¸ch vËt t­ §VT Tån ®Çu kú Th¸ng 11 NhËp XuÊt Tån 1 145 1521145 ThÐp U200LX Kg 320 620 320 620 2 146 1521146 ThÐp U160SN Kg 400 148 480 68 3 147 1521147 ThÐp U50TQ Kg 270 490 212 548 2.2.3. Tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty 2.2.3.1. Tµi kho¶n kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n ®ang sö dông §Ó phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt, ®Æc ®iÓm cña C«ng ty lµ nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu lín, sè l­îng nhiÒu nªn C«ng ty sö dông ph­¬ng ph¸p KKTX ®Ó h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu +Tµi kho¶n sö dông: 152. (152.1, 152.2, 152.3, 152.4, 152.6...) - TK 152: Nguyªn vËt liÖu Tµi kho¶n: 152.1 Nguyªn vËt liÖu chÝnh 152.2 Nguyªn vËt liÖu phô 152.3 Nhiªn liÖu 152.4 Phô tïng thay thÕ 152.5 VËt liÖu kh¸c - TK 111: TiÒn mÆt TK1111: TiÒn VN§ - TK 112: TiÒn göi ng©n hµng TK 1121: TiÒn VN§ - TK133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ - TK331: Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n - TK 6211: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp -Tk 6272 : Chi phÝ vËt liÖu +Sæ s¸ch sö dông: - Sæ nhËt ký chung - Sæ nhËt ký chi tiÒn - Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 152, 133, 621, 6272,331. - Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 152, 133, 621, 331, 6272. 2.2.3.2. KÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n tæng hîp nhËp nguyªn vËt liÖu ®­îc kh¸i qu¸t trong s¬ ®å sau: §¬n vÞ b¸n BPSX Phßng VËt t­ KÕ to¸n thanh to¸n Sæ chi tiÕt vËt t­ Sæ chi tiÕt c«ng nî Sæ tiÒn mÆt, tiÒn göi Thñ kho KÕ to¸n vËt t­ Sæ NhËt ký chung (Sæ NhËt ký ®Æc biÖt KÕ to¸n tæng hîp ThÎ kho Sæ c¸i TK 152, 331 S¬ ®å 2.5 Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ sæ s¸ch nhËp nguyªn vËt liÖu VÝ dô: - C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 623 ngµy 07/11/2007 nhËp kho 200kg thÐp U200LX cña C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn, gi¸ mua ch­a cã thuÕ lµ 11.541 ®/kg, thuÕ GTGT 10%, ®· thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt, kÕ to¸n ghi: Nî TK1521 2.308.200 Nî TK 1331 230.820 Cã TK 1111 2.539.020 - C¨n cø vµo phiÕu nhËp kho sè 625 ngµy 12/11/2007 nhËp kho 420kg thÐp U200LX cña C«ng ty Gang thÐp Th¸i Nguyªn, gi¸ mua ch­a cã thuÕ lµ 12.500 ®/kg, thuÕ GTGT 10%, ch­a thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK1521 5.250.000 Nî TK 1331 525.000 Cã TK 331 5.775.000 (Cty Gang thÐp Th¸i Nguyªn) 2.2.3.3. KÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu Qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n tæng hîp xuÊt nguyªn vËt liÖu ®­îc kh¸i qu¸t trong s¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng, PG§ kü thuËt Bé phËn sö dông NVL Phßng vËt t­ Thñ kho Ng­êi nhËn (7) Sæ chi tiÕt chi phÝ SXKD KÕ to¸n KÕ to¸n NVL Sæ chi tiÕt NVL Sæ NhËt ký chung Sæ c¸i Tk 152 KÕ to¸n tæng hîp S¬ ®å 2.6. Qui tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ sæ s¸ch xuÊt nguyªn vËt liÖu - C¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho sè 213 ngµy 03/11/2008. xuÊt 110 kg thÐp U200LX cho s¶n xuÊt, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n nh­ sau: Nî TK 621: 1.269.510 Cã TK 152 1.269.510 (ThÐp U200LX) §¬n vÞ:C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ nhËt ký chung N¨m 2008 NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i §· ghi sæ c¸i STT dßng Sè hiÖu TK ®èi øng Sè ph¸t sinh Sè hiÖu Ngµy th¸ng Nî Cã A B C D E G H 1 2 … … … … … … … … … 01/11 620 Mua ThÐp U50TQ ch­a tr¶ CT Hßa Ph¸t 1521 850.000 133 85.000 331 850.000 03/11 213 XuÊt thÐp dïng s¶n xuÊt tñ ®iÖn 621 5.175.942 152 5.175.942 04/11 325 Tr¶ tiÒn mua ThÐp U50TQ th¸ng 8 CT Th¸i Nguyªn 331 1.155.000 1121 1.155.000 04/11 621 Mua ThÐp U160SN ch­a tr¶ tiÒn Hßa Ph¸t 1521 1.296.776 133 129.677,6 331 1.426.453,6 05/11 559 Tr¶ tiÒn mua ThÐp U160SN tõ th¸ng 10 CT Th¸i Nguyªn 331 2.400.000 1121 2.400.000 05/11 622 Mua ThÐp U50TQ thanh to¸n ngay 1521 2.651.520 133 265.152 1111 2.916.672 06/11 623 Mua ThÐp U200LX thanh to¸n ngay 1521 2.308.200 133 230.820 1111 2.539.020 07/11 Tr¶ tiÒn mua ThÐp U160SN ngµy 04/11 331 1.426.453,6 1121 1.426.453,6 07/11 214 XuÊt ThÐp U50TQ dïng cho s¶n xuÊt 621 828.600 152 828.600 08/11 215 XuÊt ThÐp U200LX dïng s¶n xuÊt 621 1.327.215 1521 1.327.215 08/11 624 Mua ThÐp U50TQ ch­a tr¶ tiÒn Hßa Ph¸t 152 430.000 133 43.000 331 473.000 09/11 §­îc gi¶m gi¸ hµng b¸n 331 11.000 152 10.000 133 1.000 09/11 Tr¶ tiÒn hµng theo chøng tõ 624 331 462.00 1111 462.000 12/11 625 Mua ThÐp U200LX ch­a tr¶ tiÒn CT Th¸i Nguyªn. 1521 5.250.000 133 525.000 331 5.775.000 12/11 216 XuÊt ThÐp U50TQ dïng s¶n xuÊt chung 6272 850.000 1521 850.000 14/11 217 XuÊt ThÐp U160SN dïng SXC 6272 1.226.680 1521 1.226.680 15/11 NhËp l¹i tõ ph©n x­ëng 1521 165.720 6272 165.720 25/11 218 XuÊt ThÐp U200LX dïng SXC 6272 1.096.395 1521 1.096.395 30/11 Thanh to¸n tiÒn theo chøng tõ 620 331 850.000 1121 850.000 … … … … … … … … … §¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ nhËt ký chi tiÒn Tµi kho¶n 1111 N¨m: 2008 NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK 1111 Ghi Nî c¸c tµi kho¶n Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1521 1522 133 331 A B C D 1 2 3 4 Sè trang tr­íc chuyÓn sang … … … … … … … … … 05/11 622 Mua ThÐp U50TQ thanh to¸n ngay 2.916.672 2.651.520 265.152 06/11 623 Mua ThÐp U200LX thanh to¸n ngay 2.539.020 2.308.200 230.820 09/11 Tr¶ tiÒn hµng theo chøng tõ 624 462.000 462.00 … … … … … … … … … Ngµy 31 th¸ng12 n¨m 2008 Ng­êi ghi sè KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ nhËt ký chi tiÒn Tµi kho¶n 1121 N¨m: 2008 NT ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK 1121 Ghi Nî c¸c tµi kho¶n Sè hiÖu Ngµy th¸ng 1521 1522 133 331 A B C D 1 2 3 4 5 Sè trang tr­íc chuyÓn sang … … … … … … … … … 04/11 Tr¶ tiÒn mua thÐp cña th¸ng 8 1.155.000 1.155.000 05/11 Tr¶ tiÒn mua ThÐp U160SN tõ th¸ng 9 2.400.000 2.400.000 07/11 Tr¶ tiÒn mua ThÐp U160SN theo chøng tõ 621 1.426.453,6 1.426.453,6 30/11 Thanh to¸n tiÒn theo chøng tõ 620 850.000 850.000 … … … … … … … … … Ngµy… th¸ng…n¨m 2008 Ng­êi ghi sè KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ c¸i N¨m: 2008 (trÝch th¸ng 11) Tªn tµi kho¶n : Nguyªn vËt liÖu chÝnh (ThÐp U200LX) Sè hiÖu: 1521 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i NhËt ký chung Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Trang sæ STT dßng Nî Cã 8/11 213 3/11 XuÊt thÐp U200LX ®Ó s¶n xuÊt tñ ®iªn 621 1.269.510 8/11 623 7/11 Mua thÐp U200LX cña Cty Gang thÐp Th¸i Nguyªn 1111 2.308.200 8/11 214 08/11 XuÊt thÐp U200LX ®Ó s¶n xuÊt tñ ®iÖn 621 1.327.215 25/11 624 12/11 Mua thÐp U200LX cña Cty Gang thÐp TN ch­a thanh to¸n 331 5.250.000 25/11 215 25/11 XuÊt thÐp U200LX ®Ó dïng SXC 6272 1.096.395 Céng ph¸t sinh 7.558.200 3.693.120 D­ 3.865.080 Ngµy… th¸ng…n¨m 2008 Ng­êi ghi sè KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) §¬n vÞ: C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Sæ c¸i N¨m: 2008 Tªn tµi kho¶n : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho s¶n phÈm Tñ ®iÖn Sè hiÖu: 621 Ngµy th¸ng ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i NhËt ký chung Sè hiÖu TK ®èi øng Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Trang sæ STT dßng Nî Cã 03/11 213 03/11 XuÊt ThÐp U50TQ, U160SN, U200LX 1521 5.175.942 07/11 214 07/11 XuÊt ThÐp U50TQ 1521 828.600 10/11 215 08/11 XuÊt ThÐp U200LX 1521 1.327.215 Ngµy … th¸ng…n¨m 2008 Ng­êi ghi sè KÕ to¸n tr­ëng Gi¸m ®èc (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) (ký. hä tªn) 2.2.4. LËp dù phßng gi¶m gi¸ tån kho vËt liÖu Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn th× chØ mét sù thay ®æi nhá vÒ gi¸ c¶ còng lµm ¶nh h­ëng tíi gi¸ thµnh s¶n phÈm, tíi kÕt qu¶ cña doanh nghiÖp. §Ó h¹n chÕ sù biÕn ®éng cña vËt liÖu, gióp cho viÖc h¹ch to¸n ®­îc dÔ dµng, nhanh chãng cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh ®¬n gi¶n phï hîp C«ng ty ®· thùc hiÖn c«ng t¸c LËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Trong giíi h¹n ®å ¸n nµy em xin tr×nh bµy qu¸ tr×nh lËp dù phßng gi¶m gi¸ cho vËt liÖu ThÐp U200LX. Ta cã b¶ng gi¸ nh­ sau: Sè l­îng tån §¬n gi¸ trªn sæ §¬n gi¸ thÞ tr­êng Gi¶m gi¸ Cuèi quý 2 450 12.420 11.541 395..550 Cuèi quý 3 520 12.700 12.500 104..000 - C¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn, lËp ®Þnh kho¶n trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho vËt liÖu: Nî TK 632 395.550 Cã TK 159 395.550 - Cuèi quý 3, kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 159 291.550 Cã TK 632 291.550 KÕt luËn phÇn 2 Mét sè kiÕn nghÞ ®Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH kü thuËt T&D Nh»m ®¸p øng tèt c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty TNHH kü thuËt T&D em xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh­ sau: - §Èy m¹nh c«ng t¸c kÕ to¸n qu¶n trÞ: Trong ®ã c«ng ty cÇn chó träng kh©u lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh t¹o thuËn lîi cho bé phËn cung øng vËt t­ lu«n cung cÊp ®Çy ®ñ vËt t­ cho s¶n xuÊt, mÆt kh¸c h¹n chÕ qu¸ tr×nh ø ®äng vèn trong doanh nghiÖp. - C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu hîp lý. V× ®a sè nh÷ng loai vËt liÖu nµy ®Òu dÔ bÞ han rØ trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. Do ®ã, c¸c nhµ kho vËt t­ cÇn x©y dùng ®Ó chèng Èm ®Æc biÖt lµ vµo mïa m­a, thêi tiÕt nåm. - C«ng t¸c kiÓm kª vËt t­ ph¶i ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc. - C«ng ty nªn cã bé phËn kiÓm to¸n néi bé ®Ó kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n vËt t­ còng nh­ c¸c bé phËn kÕ to¸n kh¸c. Môc Lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác hạch toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH kỹ thuật T&D.doc
Luận văn liên quan