Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long

MỤC LỤC CHƯƠNG 1 Những vấn đề chung về kế toán và phương pháp kế toán nguyên vật liệu trực tiếp trong doanh nghiệp xây dựng giao thông 1.1. Những vấn đề chung về kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông: 3 1.1.1.Các định nghĩa của kế toán 3 1.1.2. Công dụng của kế toán . 3 1.1.3. Các yêu cầu kế toán cơ bản . 5 1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của kế toán 6 1.1.5. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng giao thông 7 1.2. Phương pháp tổ chức kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp: 18 1.2.1. Đặc điểm kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo phương pháp kê khai thường xuyên . 18 1.2.2. Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo phương pháp kê khai thường xuyên . 19 CHƯƠNG 2 Thực trạng kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp ở Công ty Công trình Giao thông I - Hà Nội 2.1. Giới thiệu chung về Công ty Công trình Giao thông I – Hà Nội : 23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty CTGT I HN 23 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty CTGT I HN . 25 2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty CTGT I HN 26 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty CTGT I HN . 27 2.2. Thực trạng công tác kế toán chi phí NVL trực tiếp ở Công ty Công trình Giao Thông I – Hà Nội : 29 2.2.1. Đối tượng kế toán chí phí NVL trực tiếp ở công ty CTGT I HN . 29 2.2.2. Phương pháp kế toán chi phí NVL trực tiếp ở công ty CTGT I HN 29 CHƯƠNG 3 Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp ở công ty CTGT I HN 3.1. Những nhận xét chung về công tác kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp ở công ty CTGT I HN: 41 3.1.1. Những điểm nổi bật trong công tác kế toán chi phí NVL trực tiếp của công ty. 41 3.1.2. Hạn chế 42 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chí phí NVL trực tiếp ở công ty CTGT I HN . 42 KẾT LUẬN

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 1552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sö dông thµnh th¹o c¸c ph­¬ng tiÖn tÝnh to¸n hiÖn ®¹i. 1.1.5.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: - §Þnh nghÜa: Bé m¸y kÕ to¸n lµ tËp hîp c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn kÕ to¸n cïng víi nh÷ng trang thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn, kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. 1.1.5.2.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung: Theo m« h×nh nµy, toµn doanh nghiÖp tæ chøc mét phßng kÕ to¸n ( ë ®¬n vÞ chÝnh) lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n toµn doanh nghiÖp. ë bé phËn s¶n xuÊt chØ bæ trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô ghi chÐp, thu thËp chøng tõ, kiÓm tra vµ xö lý s¬ bé chøng tõ. Sru ®ã göi c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp theo ®óng ®Þnh kú. S¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung KÕ to¸n tr­ëng DN Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH Bé phËn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n BP kÕ to¸n tËp hîp cpsx vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm BP kÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm tra Bé phËn kÕ to¸n TSC§, vËt t­, hµng ho¸ C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë bé phËn phô s¶n xuÊt - ¦u ®iÓm cña m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung lµ: + B¶o ®¶m ®­îc sù l·nh ®¹o tËp trung, thèng nhÊt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, kiÓm tra, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch kÞp thêi. + ViÖc ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn ®­îc dÔ dµng vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé, viÖc øng dông xö lý th«ng tin trªn m¸y thuËn lîi. + Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, tiÕt kiÖm chi phÝ. - H¹n chÕ cña m« h×nh nµy lµ: t¹o ra kho¶ng c¸ch vÒ thêi gian, kh«ng gian gi÷a n¬i ph¸t sinh th«ng tin víi n¬i nhËn vµ xö lý th«ng tin. Tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña kÕ to¸n ®Õn c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn nµy. - Ph¹m vi ¸p dông: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá, ®Þa bµn ho¹t ®éng tËp trung vµ vËn dông c¬ giíi ho¸ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. 1.1.5.2.2. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n. Theo m« h×nh nµy, bé m¸y kÕ to¸n cña toµn doanh nghiÖp bao gåm phßng kÕ to¸n ë ®¬n vÞ chÝnh( ë c«ng ty) vµ c¸c tæ kÕ to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt ( bé phËn phô thuéc). - Phßng kÕ to¸n ë ®¬n vÞ chÝnh chñ yÕu cã nhiÖm vô: + Tæng hîp tµi liÖu kÕ to¸n tõ c¸c tæ (ban) kÕ to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt göi lªn. Thùc hiÖn viÖc kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt ®èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña toµn doanh nghiÖp. + LËp b¸o c¸o kÕ to¸n chung toµn doanh nghiÖp, h­íng dÉn, kiÓm tra vÒ mÆt chuyªn m«n ®èi víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt. - C¸c tæ ( ban ) kÕ to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt: thùc hiÖn kÕ to¸n t­¬ng ®èi hoµn chØnh theo sù ph©n cÊp h¹ch to¸n cña phßng kÕ to¸n nh­ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n néi bé. - ¦u ®iÓm cña m« h×nh nµy: + §¶m b¶o cho c«ng t¸c kÕ to¸n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t trùc tiÕp t¹i chç c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. + Nhê ®ã cã thÓ t¨ng tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n (nhÊt lµ th«ng tin ban ®Çu), ®ång thêi t¨ng tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin nµy trong chØ ®¹o kinh doanh ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt. - Nh­îc ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ: + Bé m¸y kÕ to¸n cång kÒnh. + ViÖc tæng hîp, kiÓm tra ®èi chiÕu cña phßng kÕ to¸n trung t©m bÞ chËm trÔ, cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n tæng hîp ë cÊp toµn doanh nghiÖp. + ViÖc chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ¸p dông kÕ to¸n m¸y khã kh¨n h¬n m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. Tr­ëng ban kÕ to¸n ë bé phËn s¶n xuÊt §¬n vÞ phô thuéc Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp BP kiÓm tra kÕ to¸n néi bé BP tµi chÝnh, thèng kª BP kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng DN Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng BP kÕ to¸n ho¹t ®éng chung toµn DN BP kÕ to¸n cpsx vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm BP kÕ to¸n TSC§, vËt t­, CCDC ®¬n vÞ chÝnh S¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n - Ph¹m vi ¸p dông: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n, cã nhiÒu ®¬n vÞ phô thuéc ë xa vµ ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp. 1.1.5.2.3. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hçn hîp. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nµy lµ m« h×nh kÕt hîp ­u, nh­îc ®iÓm cña 2 m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung vµ ph©n t¸n. Theo m« h×nh nµy, bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®­îc tæ chøc theo m« h×nh 1 phßng kÕ to¸n trung t©m vµ c¸c tæ ( ban) kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng tËp trung: + Phßng kÕ to¸n trung t©m: thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh cã tÝnh chÊt chung cho toµn doanh nghiÖp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, h­íng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. + C¸c bé phËn phô thuéc: thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kÕ to¸n nh­ lËp vµ kiÓm tra chøng tõ ph¸t sinh ë ®¬n vÞ, ®ång thêi còng cã thÓ h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Møc ®é ph©n t¸n phô thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n ë c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh. + Ph¹m vÞ ¸p dông: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hçn hîp ®­îc ¸p dông ë c¸c ®¬n vÞ cã quy m« võa vµ lín, tæ chøc ho¹t ®éng tËp trung trªn mét ®Þa bµn, ®ång thêi cã mét bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n trªn mét ®Þa bµn kh¸c nhau, ch­a trang bÞ vµ øng dông ph­¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hçn hîp KÕ to¸n tr­ëng DN BP kÕ to¸n tiÒn l­¬ng BP kÕ to¸n tæng hîp BP KT tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh sp B é phËn kÕ to¸n... BP kÕ to¸n tiÒn l­¬ng C¸c tr­ëng ban kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng tËp trung BP kÕ to¸n TSC§, vËt t­, CCDC Bé phËn kÕ to¸n cpsx vµ tÝnh gi¸ thµnh sp BP kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ tto¸n BP kÕ to¸n TSC§, vËt t­,CC 1.1.5.3. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n. 1.1.5.3.1. Sæ kÕ to¸n: a. Kh¸i niÖm vÒ sæ kÕ to¸n: Sæ kÕ to¸n lµ ph­¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n kÕ to¸n. b. Ph©n lo¹i sæ kÕ to¸n: Sæ kÕ to¸n cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, c¨n cø vµo c¸c ®Æc tr­ng kh¸c nhau cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i theo h×nh thøc bªn ngoµi cña sæ: chia thµnh 2 lo¹i - Sæ ®ãng thµnh quyÓn: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n trong ®ã c¸c tê sæ ®­îc ®ãng thµnh quyÓn cã ®¸nh sè thø tù trang vµ ®­îc kÕ to¸n tr­ëng, thñ tr­ëng ®¬n vÞ x¸c nhËn sè trang. Sæ ®ãng thµnh quyÓn thÝch hîp víi nh÷ng ®èi t­îng ®­îc ph¶n ¸nh trong sæ th­êng xuyªn biÕn ®éng, dÔ xÈy ra mÊt m¸t, thiÕu hôt. - Sæ tê rêi: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n bao gåm nh÷ng tê sæ riªng rÏ kÑp trong c¸c b×a cøng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh ®Ó tiÖn cho viÖc ghi chÐp, b¶o qu¶n, sö dông. * Ph©n lo¹i theo c«ng dông (hay c¸ch ghi chÐp) cña sæ kÕ to¸n: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, sæ kÕ to¸n ®­îc chia thµnh 3 lo¹i - Sæ nhËt ký: Lµ lo¹i sæ dïng ®Ó ph¶n ¸nh hoÆc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh - Sæ c¸i: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo néi dung kinh tÕ. Lo¹i sæ nµy gåm cã sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ nhËt ký_ chøng tõ. - Sæ kÕt hîp: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n kÕt hîp gi÷a 2 c¸ch ghi chÐp trªn, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ nh­ sæ NhËt ký_ sæ c¸i. * Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt vµ møc ®é ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy sæ kÕ to¸n ®­îc chia lµm 3 lo¹i - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña Doanh nghiÖp trong mét thêi kú. Thu«c lo¹i sæ kÕ to¸n nµy cã c¸c lo¹i sæ nh­ sæ c¸i, sæ nhËt ký_ sæ c¸i, sæ nhËt ký chung, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n ®­îc sö dông ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n chi tiÕt ( tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3) ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi tiÕt, cô thÓ cña ®¬n vÞ. Thuéc lo¹i sæ kÕ to¸n nµy cã c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. - Sæ kÕt hîp: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n ®­îc sö dông ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh võa theo tµi kho¶n cÊp 1 võa kÕt hîp chi tiÕt theo c¸c tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3. Thuéc lo¹i sæ kÕ to¸n nµy cã mét sè sæ nhËt ký chøng tõ, mét sè sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. 1.1.5.3.2. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n: a. Kh¸i niÖm h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n: H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ viÖc tæ chøc mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Nã bao gåm: Sè l­îng c¸c mÉu sæ, quy c¸ch cña tõng lo¹i sæ, tr×nh tù vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp cña tõng lo¹i sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ víi nhau vµ gi÷a sæ kÕ to¸n víi c¸c b¸o c¸o. b. C¸c h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n: b1. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung: * §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ: tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc ghi vµo sæ nhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. Sau ®ã sö dông sè liÖu ë sæ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu ®­îc sö dông trong h×nh thøc nµy bao gåm: - Sæ nhËt ký chung: Lµ sæ dïng ®Ó ghi chÐp vµ kiÓm so¸t c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n. - Sæ c¸i: Lµ mét lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ theo tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ c¸i cßn lµ c¬ së lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Lµ sæ dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c ®èi t­îng cÇn theo dâi chi tiÕt. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Chøng tõ gèc Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt C¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü vµ thÎ kho NhËt ký chung Ghi hµng ngµy (hoÆc ghi ®Þnh kú) Ghi cuèi th¸ng ( hoÆc cuèi quý) Quan hÖ ®èi chiÕu b2. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký- sæ c¸i: * §Æc tr­ng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy:TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®­îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ trªn cïng mét quyÓn sæ gäi lµ nhËt ký sæ c¸i. * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc nµy bao gåm: - Sæ nhËt ký sæ c¸i. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. b3. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc nµy: - Chøng tõ ghi sæ. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Sæ c¸i. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. S¬ ®å ghi sæ theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Chøng tõ gèc Chøng tõ ghi sæ Sæ quü Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Ghi cuèi th¸ng ( cuèi quý ) Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi hµng ngµy b4. H×nh thøc NhËt ký chøng tõ:. * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông chñ yÕu trong h×nh thøc nµy: - M­êi nhËt ký chøng tõ: - M­êi b¶ng kª. - Sæ c¸i. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ B¶ng kª Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh NhËt ký chõng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Ghi hµng ngµy Ghi chó: 1.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nVL trùc tiÕp. 1.2.1. §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. Cp NVL trùc tiÕp ph©n bæ cho c«ng tr×nh i = Tæng cp NVL cÇn ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c c«ng tr×nh ´ Tiªu thøc ph©n bæ cña c«ng tr×nh i Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ cña c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu,... ®­îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t­îng ®ã. Tr­êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ th× ph¶i ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp ( nh­ s¶n l­îng x©y l¾p ®· thùc hiÖn cña tõng c«ng tr×nh, ®Þnh møc tiªu hao... ).C«ng thøc ph©n bæ nh­ sau: §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 “chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sæ d­ vµ ®­îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ. - Bªn Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - Bªn Cã: + Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt. + KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 1.2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n cô thÓ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 1.2.2.1. KÕ to¸n nhËp Nguyªn vËt liÖu. + Mua NVL nhËp kho trong kú: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL nhËp kho. Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã c¸c TK liªn quan (111, 112, 331,141,311). + NhËp kho NVL thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: - Khi xuÊt kho NVL thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: Nî TK 154: Cã TK 152: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt thuª gia c«ng. - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thuª gia c«ng: Nî TK 154: Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ Cã c¸c TK liªn quan (111, 112, 331). - NhËp kho NVL gia c«ng xong: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVLsau gia c«ng. Cã TK 154: - Tr­êng hîp xuÊt ngay NVL gia c«ng dïng cho s¶n xuÊt: Nî TK liªn quan (621,623,627,642) Cã TK 154: Gi¸ trÞ NVL sau gia c«ng. + NhËn gãp vèn liªn doanh b»ng NVL cña DN kh¸c: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL nhËn gãp vèn. Cã TK 411: + NVL ®­îc biÕu tÆng: Nî TK 152: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL. Cã TK 711: 1.2.2.2. KÕ to¸n xuÊt Nguyªn vËt liÖu. + XuÊt kho NVL dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh: Nî TK liªn quan (621,623,627,642) Cã TK 152: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL. + Mua NVL dïng ngay cho s¶n xuÊt kinh doanh: Nî TK liªn quan (621,623,627,642) Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã c¸c TK liªn quan (111, 112, 331,141,311) + XuÊt NVL b¸n: - Khi xuÊt kho NVL ®Ó b¸n: Nî TK 632: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL Cã TK 152: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®­îc do b¸n NVL: Nî TK liªn quan (111,112,131) Cã TK 511: Sè tiÒn thu ®­îc. Cã TK 333: Sè tiÒn ph¶i nép thuÕ - KÕt chuyÓn gi¸ vèn NVL ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Nî TK 911: Cã TK 632: Gi¸ NVL ban ®Çu - KÕt chuyÓn doanh thu do b¸n NVL: Nî TK 511: Sè tiÒn thu ®­îc do b¸n NVL. Cã TK 911: - X¸c ®inh kªt qu¶: Lç : Nî TK 911 L·i: Nî TK 421: Cã TK 421: Cã TK 911: 1.2.2.3. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp. - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm: + XuÊt kho nguyªn vËt liÖu: Nî TK 621 Cã TK 152: Gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng theo tõng lo¹i. + NÕu nguyªn vËt liÖu mua vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp: Nî TK 621 Nî TK 133 ( 1331 ): ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ. Cã TK liªn quan ( 111, 112, 311, 331 ). - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hay chuyÓn kú sau: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Cã TK 621 - KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp theo tõng ®èi t­îng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµo cuèi kú: Nî TK 154 Cã TK 621: Gi¸ trÞ NVL trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn TK 152 TK 111,112,331 TK 621 TK 154 XuÊt kho NVL dïng cho x©y dùng c«ng tr×nh KÕt chuyÓn cp NVL trùc tiÕp TK 133 Mua NVL xuÊt dïng ngay cho s¶n xuÊt NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hoÆc chuyÓn kú sau 1.2.3. C¸ch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NC trùc tiÕp, chi phÝ sö dông MTC, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp: Nî TK 154: Chi phÝ NVL trùc tiÕp. Cã TK 621 - KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú: Nî TK 154: Chi phÝ NC trùc tiÕp. Cã TK 622 - KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC: Nî TK 154: chi phÝ sö dông MTC Cã TK 623 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 627 - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh trong kú: Sau khi tÝnh ®­îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× kÕ to¸n ghi: + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ c«ng tr×nh hoÆc HMCT hoµn thµnh bµn giao trong kú: Nî TK 632 Cã TK 154: Gi¸ thµnh c«ng tr×nh, HMCT hoµn thµnh bµn giao. + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ c«ng tr×nh hoÆc HMCT hoµn thµnh ch­a bµn giao trong kú: Nî TK155 Cã TK 154: Gi¸ thµnh c«ng tr×nh, HMCT ch­a bµn giao. + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt c«ng tr×nh hoÆc HMCT hoµn thµnh kú tr­íc bµn giao trong kú: Nî TK 632 Cã TK 155: Gi¸ thµnh CT, HMCT kú tr­íc bµn giao kú nµy. ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë Cång ty c«ng tr×nh x©y dùng Giao th«ng I Hµ Néi 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cTXD Giao th«ng I Hµ Néi. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: 2.1.1.1. Th«ng tin chung: Tªn c«ng ty : C«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng I Hµ Néi Trô së c«ng ty : Sè 3 Hßa M· - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.9172608 Fax : 04.9713669 2.1.1.2. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn: C«ng ty c«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng I Hµ Néi ( tªn tiÕng Anh viÕt t¾t lµ : Tranco N0 I- Hanoi) lµ mét doanh nghiÖp h¹ng mét thuéc së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi. Lµ ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m 1960 ®Õn nay lu«n ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, x©y dùng ®¬n vÞ ngµy mét v÷ng mµnh tr­ëng thµnh, nhÊt lµ trong lÜnh vùc x©y dùng cÇu ®­êng, san nÒn, x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng kh¸c… vµ ®· ®­îc c¸c chñ ®Çu t­ ®¸nh gÝa cao vÒ chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thµnh lËp c«ng ty : - Th¸ng 7 n¨m 1965 thµnh lËp víi tªn gäi : §o¹n b¶o d­ìng ®­êng bé I Hµ Néi. - Th¸ng 1 n¨m 1971 ®æi tªn thµnh: C«ng ty söa ch÷a cÇu ®­êng ngo¹i thµnh Hµ Néi - Th¸ng 8 n¨m 1984 ®æi tªn thµnh : XÝ nghiÖp cÇu ®­êng sè I Hµ Néi. - Th¸ng 3 n¨m 1993 ®æi tªn thµnh : C«ng ty c«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng I Hµ Néi. 2.1.1.3. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu - San lÊp mÆt b»ng, söa ch÷a, x©y dùng giao th«ng, tho¸t n­íc, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông phôc vô nhu cÇu x· héi. - Kh¶o s¸t c«ng tr×nh giao th«ng, tho¸t n­íc. - S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng. - Khai th¸c kinh doanh vËt t­ x©y dùng. - Söa ch÷a thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. - VËn t¶i vËt t­ chuyªn ngµnh. - Kinh doanh nhµ ¨n uèng. - NhËp khÈu thiÕt bÞ trùc tiÕp vµ chuyªn ngµnh. - §Çu t­ x©y dùng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn d©n dông, ®Ìn chiÕu s¸ng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu vµ c©y xanh. 2.1.1.4. Nguån lùc vÒ tµi chÝnh. a. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh - Vèn nhµ n­íc giao Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ n­íc t¹i doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi x¸c ®Þnh vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c«ng Tr×nh x©y dùng giao th«ng I t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra ngµy lµ: 6.742.117.421® ( B»ng ch÷ : S¸u tû b¶y tr¨m bèn m­¬i triÖu mét tr¨m m­êi b¶y ngh×n bèn tr¨m hai mèt ®ång) - Vèn s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña c«ng ty bao gåm Vèn nhµ n­íc cÊp + Vèn tù bæ xung + Vèn vay + Vèn huy ®éng Víi tæng møc lµ : 30.000.000.000® ( B»ng ch÷ : Ba m­¬i tû ViÖt Nam ®ång) b.TÝn dông Tªn vµ ®Þa chØ ng©n hµng cung cÊp tÝn dông : Ng©n hµng c«ng th­¬ng khu vùc II – Hai Bµ Tr­ng Tæng sè tiÒn tÝn dông : 15. 000.000.000 ® ( B»ng ch÷ : m­êi n¨m tû ®ång ViÖt Nam) B¶ng thèng kª c¸c chØ tiªu ®¹t ®­îc trong n¨m 2002, 2003, 2004 ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Tµi s¶n cè ®Þnh 3.902.718.759 5.699.145.772 6.324.739.434 Tµi s¶n l­u ®éng 27.344.803.396 34.651.203.138 44.939.233.524 Doanh thu 27.214.583.329 50.397.157.228 56.788.769.276 Chi phÝ 24.599.309.352 46.697.790.591 52.995.273.017 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 1.103.503.134 1.785.036.443 1.920.557.562 Nép ng©n s¸ch (®· nép) 1.774.517.427 2.567.196.206 2.520.009.795 Nép ng©n s¸ch (ph¶i nép) 2.075.850.454 2.998.813.729 3.116.338.170 Thu nhËp b×nh qu©n/ ng­êi 1.691.954 1.694.400 1.702.191 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Do c«ng ty lµ c«ng ty duy tu, söa ch÷a vµ x©y dùng míi nªn s¶n phÈm cña c«ng ty lµ nh÷ng con ®­êng theo kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc ®Æt ra cã tÝnh chÊt quèc gia. V× vËy kh«ng thÓ tiÕn hµnh x©y dùng tuú tiÖn mµ ph¶i cã kÕ ho¹ch x©y dùng cô thÓ tõng h¹ng môc c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ. C«ng ty c«ng tr×nh x©y dùng Giao th«ng I Hµ Néi tæ chøc s¶n xuÊt thµnh 7 xÝ nghiÖp. C¸c gi¸m ®èc xÝ nghiÖp do gi¸m ®èc së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi bæ nhiÖm cã t­ c¸ch ph¸p nh©n kh«ng ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n néi bé trong c«ng ty cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n chuyªn thu thùc hiÖn nhiÖm vô do gi¸m ®èc c«ng ty giao. Trong ®ã cã 3 xÝ nghiÖp th­êng xuyªn qu¶n lý, duy tu b¶o d­ìng c¸c tuyÕn ®­êng thuéc ngo¹i thµnh Hµ Néi ®ã lµ: - XÝ nghiÖp duy tr× cÇu ®­êng Gia L©m Hµ Néi. - XÝ nghiÖp duy tr× cÇu ®­êng §«ng Anh. - XÝ nghiÖp duy tr× cÇu ®­êng Sãc S¬n. Hai xÝ nghiÖp chuyªn lµm nhiÖm vô n©ng cÊp vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty ®­îc Nhµ n­íc giao hoÆc do c«ng ty ®Êu thÇu ®­îc, gåm: - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 4. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 5. C«ng ty cã 1 XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi chuyªn lµm nhiÖm vô phôc vô m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó thi c«ng khi cã lÖnh. Mét XÝ nghiÖp kh¶o s¸t thiÕt kÕ trô së : Sè 3 Hoµ M· - QuËn Hai Bµ Tr­ng Hµ Néi chuyªn lµm nhiÖm vô kh¶o s¸t vµ thiªt kÕ c¸c c«ng tr×nh duy tu, söa ch÷a còng nh­ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi cña c«ng ty. 2.1.3. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý. Lµ m«t doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo mét cÊp. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban nh­ sau: * Ban Gi¸m ®èc: bao gåm gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc phô tr¸ch toµn bé c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, hai phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc. Mét phã gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng viÖc duy tu, mét phã gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng viÖc trung tu. Bªn c¹nh ®ã c¸c phã gi¸m ®èc cßn tham gia ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc nh÷ng chñ tr­¬ng, biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh nh»m gióp cho gi¸m ®èc ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. * Phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt- xe m¸y: cã nhiÖm vô lËp dù to¸n, b¶n vÏ, lËp hå s¬ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh trung tu, qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, ®iÒu ®éng xe m¸y thiÕt bÞ ®Õn c«ng tr×nh thi c«ng. Xem xÐt khèi l­îng c«ng viÖc cña c«ng tr×nh ®Ó cÊp h¹n møc vËt t­ cho c«ng tr×nh ®ã. * Phßng qu¶n lý ®­êng x¸: trùc tiÕp qu¶n lý 3 xÝ nghiÖp duy tu, tiÕn hµnh lËp hå s¬ quyÕt to¸n vµ cÊp h¹n møc vËt t­ cho c«ng tr×nh ®ã. * Phßng tµi vô: cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c th«ng tin vÕ tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó ban gi¸m ®èc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh kÞp thêi vµ cã hiÖu qu¶. * Phßng hµnh chÝnh: phôc vô c¸c héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, mua s¾m v¨n phßng phÈm, qu¶n lý hå s¬ c«ng v¨n. * Phßng tæ chøc chÕ ®é: qu¶n lý lao ®éng, duyÖt quyÕt to¸n l­¬ng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng­êi lao ®éng. * Phßng vËt t­: ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ chñng lo¹i vËt t­ cho s¶n xuÊt. * Phßng kh¶o s¸t thiªt kÕ: ®¶m nhËn c«ng viÖc kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cña c«ng ty vµ c«ng tr×nh ngoµi. * Phôc vô ®¾c lùc cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ë c¸c XÝ nghiÖp s¶n xuÊt lµ bé m¸y qu¶n lý, bao gåm: + Mét gi¸m ®èc XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña ®éi m×nh. + Mét phã gi¸m ®èc gióp viÖc cho gi¸m ®èc gi¸m s¸t t×nh h×nh tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. + Mét nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô thèng kª c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh nh­ ngµy c«ng, nguyªn vËt liÖu mua vÒ, nhËn tiÒn t¹m øng mua nguyªn vËt liÖu. 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty c«ng tr×nh x©y dùng Giao th«ng I ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, mäi c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ë bÞi phËn kÕ to¸n cña c«ng ty, tõ viÖc thu thËp kiÓm tra chøng tõ ghi sæ chi tiÕt ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. C¸c ®éi s¶n xuÊt kh«ng cã tæ chøc kÕ to¸n riªng, chÝnh nhê sù tËp trung cña c«ng t¸c kÕ to¸n nµy mµ c«ng ty n¾m to¸n bé th«ng tin tõ ®ã cã thÓ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chØ ®¹o kÞp thêi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Mäi nh©n viªn kÕ to¸n ®Òu ®­îc ®iÒu hµnh trùc tiÕp tõ mét ng­êi l·nh ®¹o ®ã lµ kÕ to¸n tr­ëng. Bé m¸y cña c«ng ty ®­îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: - KÕ to¸n tr­ëng: lµ ng­êi gióp viÖc gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n vµ chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n. KÕ to¸n tr­ëng chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng tr­íc gi¸m ®èc vµ Nhµ n­íc vÒ mÆt qu¶n lý tµi chÝnh. - KÕ to¸n tæng hîp: tæng hîp tÊt c¶ c¸c sè liÖu h¹ch to¸n theo tõng kh©u, kiÓm tra ®é chÝnh x¸c ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Cuèi mçi quý vµ cuèi niªn ®é kÕ to¸n cã nhiÖm vô lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, BHXH: lµ ng­êi theo dâi viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng vµ phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn; TrÝch BHXH theo quy ®Þnh. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh: Cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh theo 3 mÆt lµ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. - KÕ to¸n vËt liÖu, CCDC: Lµ ng­êi theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt c¸c lo¹i NVL, CCDC trong kú .Hµng ngµy nh©n viªn kÕ to¸n NVL- CCDC ph¶i ghi c¸c sè liÖu tõ c¸c chøng tõ ghi sæ vµo sæ chi tiÕt, tÝnh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt kho. Cuèi th¸ng lËp b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ, b¶ng ph©n bæ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. - Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt cña c«ng ty vµ thùc hiÖn viÖc thu, chi tiÒn mÆt theo phiÕu thu vµ phiÕu chi. - KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh: TiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi t­îng sö dông, tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh ,HMCT vµ x¸c ®inh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang, cuèi kú cßn cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh vÒ mÆt tµi chÝnhvíi c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n . - KÕ to¸n thuÕ: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nép thuÕ vµ khÊu trõ thuÕ GTGT víi Nhµ n­íc. H×nh thøc kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu, hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp víi ®Æc ®iÓm c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn cËp nhËt hµng ngµy c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Ó tÝnh chi phÝ. HÖ thèng sæ s¸ch c«ng ty sö dông: Víi h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n lµ nhËt ký chøng tõ c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n sö dông t¹i c«ng ty ®Òu lµ sæ s¸ch biÓu mÉu theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ do Bé tµi chÝnh quy ®Þnh. §ã lµ c¸c b¶ng kª 4,5,6, b¶ng ph©n bæ 1,2,3, nh©t ký chøng tõ 5,7,8,10, sæ c¸i ®Òu chi tiÕt (TSC§, vËt liÖu, tiÒn l­¬ng…). Niªn ®é kÕ to¸n c«ng ty ¸p dông th­êng lµ 1 n¨m, kú kÕ to¸n th«ng th­êng b¸o c¸o theo tõng quý. 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë C«ng ty ctxd Giao th«ng I Hµ Néi. 2.2.1. §èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n, mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng tíi khi hoµn thµnh bµn giao ®Òu ®­îc më riªng c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Nh­ vËy, ®èi t­îng kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ chóng ®­îc theo dâi chi tiÕt trªn c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Cuèi mçi th¸ng dùa vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt cña tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n lÊy sè liÖu lËp b¶ng tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng. Trong thêi gian thùc tËp t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi, theo sè liÖu cña phßng tµi vô ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm em thÊy trong quý 4 n¨m 2004 C«ng ty cã thi c«ng mét sè c«ng tr×nh, cô thÓ lµ: - C«ng tr×nh c¶i t¹o n©ng cÊp ®­êng §èc Ng÷- Ba §×nh- Hµ Néi. - C«ng tr×nh c¶i t¹o tho¸t n­íc ®­êng L­¬ng Kh¸nh ThiÖn- Hoµng Mai. Hai c«ng tr×nh trªn ®Òu kÕt thóc vµo quý 4 n¨m 2004 vµ ®· ®­îc chñ ®Çu t­ nghiÖm thu vµ bµn giao thanh to¸n.. 2.2.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi. §Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh x©y l¾p, vËt liÖu ®ãng mét vai trß quan träng trong c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo. §©y lµ bé phËn chi phÝ chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. T¹i c«ng ty XDCT Giao th«ng I Hµ Néi, theo thèng kª chÝ phÝ NVL th­êng chiÕm 70- 80% chi phÝ gi¸ thµnh c«ng tr×nh do ®ã viÖc h¹ch to¸n chÝnh x¸c ®Çy ®ñ chi phÝ nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ång thêi viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vµ sö dông tiÕt kiÖm vËt liÖu lµ yªu cÇu hÕt søc cÇn thiÕt trong c«ng t¸c qu¶n lý nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¶m b¶o cã lîi nhuËn. Do vËy, tæ chøc thu mua, sö dông nguyªn vËt liÖu còng nh­ kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu lu«n ph¶i g¾n chÆt víi nhau vµ víi tõng ®èi t­îng sö dông nã. Còng chÝnh v× lÏ ®ã ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ph¶i tËp hîp trùc tiÕp c¸c chi phÝ vËt liÖu vµo tõng ®èi t­îng sö dông ( C¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ) mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. ë C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi, vËt liÖu ®­îc chia thµnh nhiÒu lo¹i, bao gåm: - VËt liÖu chÝnh: bao gåm c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng nh­ xi m¨ng, th¶m Asfalt, ®¸, gç, v¸n khu«n, s¾t, thÐp, c¸t, nhùa ®­êng, g¹ch… h¹ch to¸n vµo TK 152(TK1521). - VËt liÖu phô: dÇu b«i tr¬n m¸y mãc, v«i, s¬n… ®­îc h¹ch to¸n vµo TK152 (TK1522). - Nhiªn liÖu: X¨ng, dÇu ®iezen… ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 152 (TK 1523). - Phô trïng thay thÕ: c¸c linh kiÖn phô tïng ®Ó söa ch÷a nhá ®Ó thay thÕ cho m¸y mãc thiÕt bÞ khi bÞ h­ háng h¹ch to¸n vµo TK 152 (TK 1524). - B¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n nh­: g¨ng tay, quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng, ñng, khÈu trang… c¸c lo¹i c«ng cô nhá nh­ xe c¶i tiÕn, xÎng, cuèc, thïng x¸ch n­íc… ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 153. C¸c c«ng cô nhá sö dông trong thi c«ng ®­îc ph©n bæ 1 lÇn do c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi thi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh cã thêi gian rÊt dµi. C¸c c«ng cô ®ã do sö dông ngoµi trêi tiÕp xóc víi n¾ng m­a, v«i c¸t nªn thêi gian sö dông kh«ng ®­îc l©u bÒn, mÆt kh¸c gi¸ trÞ cña chóng còng nhá. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n ®Æc biÖt lµ ®èi víi c«ng tr×nh thi c«ng cña c«ng ty th× ®Þa ®iÓm x©y dùng l¹i xa trô së c«ng ty, c¸c c«ng tr×nh còng kh«ng gÇn nhau. V× vËy vËt liÖu ®­îc mua dùa trªn sè liÖu dù to¸n ®· ®­îc lËp. Tr­êng hîp vËt t­ cã dù tr÷ trong kho th× ®­îc xuÊt vµ ®­îc vËn chuyÓn tíi ch©n c«ng tr×nh cã nhu cÇu sö dông. Nh×n chung, nh÷ng vËt liÖu cung øng cho c¸c c«ng tr×nh thi c«ng chñ yÕu lµ mua vËn chuyÓn trùc tiÕp tíi ch©n c«ng tr×nh. V× vËy viÖc nhËp xuÊt diÔn ra t¹i ngay ch©n c«ng tr×nh. Cô thÓ c«ng viÖc kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Phßng vËt t­ vµ phßng kü thuËt cña c«ng ty CTGT I Hµ Néi c¨n cø vµo dù to¸n vµ c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh mµ c«ng ty ®· tróng thÇu hoÆc ®­îc chØ ®Þnh thÇu, cïng tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh ®Ó lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh ®ã. §ång thêi giao nhiÖm vô s¶n xuÊt, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cho c¸c ®éi thi c«ng. C¸c ®éi thi c«ng c¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt ®Ó tÝnh to¸n l­îng vËt liÖu cÇn thiÕt, yªu cÇu khi cung cÊp vËt liÖu ph¶i cã x¸c nhËn cña ®éi tr­ëng c«ng tr×nh vµ kü thuËt viªn ®Ó göi lªn phßng vËt t­. Phßng vËt t­ xem xÐt c¸c x¸c nhËn vÒ sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng tr×nh sau ®ã göi sang phßng tµi vô ®Ó nh©n viªn kinh tÕ cña ®éi tiÕn hµnh lµm giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng tiÒn mua vËt liÖu hay gäi lµ chi phÝ vËt liÖu. Sau khi hoµn thµnh c¸c thñ tôc xem xÐt cã x¸c nhËn cña phßng KÕ hoÆch, kÕ to¸n tr­ëng vµ gi¸m ®èc. Thñ quü tiÕn hµnh viÕt phiÕu chi cho t¹m øng tiÒn, tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n ngay trªn nh÷ng chøng tõ ®ã. Còng cã tr­êng hîp sau khi cã yªu cÇu mua vËt liÖu ®­îc sù ®ång ý cña Phßng vËt t­, nh©n viªn kinh tÕ ®éi cïng víi ®éi tr­ëng ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi ®¬n vÞ cung øng vËt liÖu cho c«ng tr×nh, sau ®ã tiÕn hµnh vËn chuyÓn vËt t­ tíi ch©n c«ng tr×nh. Nh©n viªn kinh tÕ cÇm ho¸ ®¬n mua vËt liÖu cïng víi phiÕu nhËp kho vËt liÖu lªn Phßng tµi vô ®Ó tiÕn hµnh thanh to¸n cho ®¬n vÞ cung øng vËt liÖu. Thñ kho c«ng tr×nh cïng víi ng­êi giao vËt liÖu kiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng, quy c¸ch vËt liÖu ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý. Khi cã nhu cÇu sö dông vËt liÖu ®éi tr­ëng c«ng tr×nh tiÕn hµnh viÕt phiÕu lÜnh vËt t­, sau ®ã göi phiÕu lÜnh vËt t­ lªn phßng tµi vô ®Ó kÕ to¸n tiªn hµnh ghi sæ chi tiÕt. VËt liÖu cña c«ng ty XDCT Giao th«ng I Hµ Néi cã lo¹i nhËp kho nh­ Xi m¨ng, s¾t thÐp… cã lo¹i vËt liÖu mua vÒ kh«ng nhËp kho mµ ®­a trùc tiÕp vµo thi c«ng. §èi víi vËt liÖu nhÊp kho khi xuÊt dïng cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh th× gi¸ trÞ cña vËt liÖu xuÊt kho ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p gi¸ ®Ých danh nghÜa lµ khi xuÊt kho nguyªn vËt liÖu thuéc l« hµng nµo th× tÝnh gi¸ theo gi¸ nhËp cña l« ®ã. C¸c chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp vµo bªn nî TK 621 theo tõng ®èi t­îng sö dông cßn chi phÝ nguyªn vËt liÖu thuéc chi phÝ sö dông m¸y sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung, ®Ó sau ®ã ph©n bæ cho tõng ®èi t­îng chi phÝ. * ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty XDCT Giao th«ng I Hµ Néi nh­ sau: Gi¸ nhËp thùc tÕ = Gi¸ mua theo ho¸ ®¬n ( ch­a cã thuÕ ) + CP thu mua NVL - C¸c kho¶n chiÕt khÊu vµ gi¶m gi¸ V× nguyªn vËt liÖu mµ c«ng ty sö dông ®Òu ®­îc mua ngoµi nªn gi¸ nhËp thùc tÕ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Trong ®ã chi phÝ thu mua nguyªn vËt liÖu bao gåm: Chi phÝ bèc dì, chi phÝ vËn chuyÓn, chi phÝ thuª kho, thuª b·i, l­u kho, l­u b·i, chi phÝ cho nh©n viªn thu mua vµ c¸c chi phÝ thu mua kh¸c. C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi PhiÕu theo dâi tiªu dïng vËt t­ Ngµy1/10/2004 ®Õn 31/12/2004 Tªn ng­êi nhËn vËt t­: Hoµng Ngäc Quúnh- XÝ nghiÖp 5 Lý do xuÊt kho: C¶i t¹o n©ng cÊp ®­êng §èc Ng÷- Ba §×nh- Hµ Néi STT Tªn vËt t­ §V KL §¬n gi¸ Thµnh tiÒn PhÇn ®­êng, vØa hÌ, tæ chøc GT 1 Bª t«ng nhùa h¹t mÞn ®Ó r¶i th¶m M§ 5cm TÊn 610 410.500 250.405.000 2 Bª t«ng nhùa h¹t th« ®Ó bï vªnh TÊn 231 389.500 89.974.500 3 Nhùa bitum lµm líp dÝnh b¸m Kg 3960 5000 19.800.000 DÇu mazót Kg 1616 4.700 7.595.200 4 G¹ch Block P7 mµu ®á+ P10 mµu vµng dµy 6 cm m2 2.920 127.500 372.300.000 C¸t vµng d­íi g¹ch Block dµy 5 cm m3 150 55.000 8.250.000 5 §æ Bªt«ng mãng Xi m¨ng PC30 Kg 1441 700 100.870 C¸t vµng m3 36 55.000 1.980.000 §¸ d¨m 2´4 m3 67 100.000 6.700.000 6 X©y bã vØa v¸t 26´23´100 Bã vØa v¸t 26´23´100 m 1442 29.600 42.683.200 Xi m¨ng PC30 Kg 2685 700 1.879.500 C¸t mÞn ML 0,7-1,4 m3 9 28.000 252.000 7 L¸t ®an r·nh 30´50´6, VXM 75 Viªn ®an r·nh 30´50´6 Viªn 900 7000 6.300.000 Xi m¨ng PC40 Kg 1250 700 87.500 C¸t mÞn ML 0,7-1,4 m3 3,8 55.000 209.000 8 L¸ng xi m¨ng dµy 2 cm Xi m¨ng PC30 Kg 5640 700 3.948.000 C¸t vµng 16 55.000 880.000 9 X©y g¹ch chØ G¹ch chØ 6,5´10,5´22 Viªn 6050 600 3.630.000 Xi m¨ng PC40 Kg 1148 700 803.600 C¸t mÞn ML 0,7-1,4 m3 3,5 28.000 98.000 10 S¬n kÎ ph©n tuyÕn b»ng s¬n dÎo nhiÖt m2 53,360 115.000 6.136.400 BiÓn b¸o ph¶n quang 70´70´70cm C¸i 3 510.000 1.530.000 BiÓn b¸o ph¶n quang h×nh vu«ng a=70cm C¸i 10 560.000 5.600.000 Tho¸t n­íc 11 §æ Bª t«ng mãng chiÒu réng 25 cm Xi m¨ng PC30 Kg 14.246 700 9.972.200 C¸t vµng m3 26,5 55.000 1.457.500 §¸ d¨m 2´4 m3 47,5 100.000 4.750.000 12 Bª t«ng ®óc s½n th©n vµ tÊm ®an M250 Xi m¨ng PC30 Kg 14.355 700 10.048.500 C¸t vµng m3 16 55.000 880.000 §¸ d¨m 1´2 m3 30,6 105.000 3.150.000 13 ThÐp dïng ®æ bªt«ng mãng cèng TÊn 3,597 8.200.000 29.495.400 14 TÊm ®an r·nh C¸i 1.746 9.053 15.806.538 15 TÊm ®an ga C¸i 1.746 15.088 26.343.648 16 èng nhùa PVC D100 m 312 37.000 11.544.000 17 N¾p ga gang va gi¸ ®ì C¸i 25 1.390.000 34.750.000 18 N¾p ga thu trùc tiÕp kh«ng cã khung C¸i 25 467.000 11.675.000 19 TÊm sµn C¸i 25 55.000 1.375.000 20 Khung thÐp L TÊn 0,26 10.385.000 2.700.100 HÖ thèng chiÕu s¸ng 21 C¸p ngÇm Cu/XLPE/PVC 3´16 +1´10 m 375 41.300 15.487.500 C¸p ngÇm Cu/XLPE/PVC 3´16 +1´6 m 331 31.800 10.525.800 C¸p ngÇm Cu/XLPE/PVC 3´16 +1´4 m 70 24.500 1.715.000 22 Cho¸ ®Ìn cao ¸p CS-04 MAIH 250 W Bé 23 1.521.000 34.983.000 Bãng MAIH 250 W bãng 23 295.500 6.796.500 Cét BG liÒn cÇn ®¬n 10 m m¹ C¸i 22 4.612.000 101.464.000 Cäc tiÕp ®Þa 2,5m m¹ kÏm C¸i 28 163.700 4.583.600 Khung mãng cét thÐp M24´300´300´675 m¹ kÏm C¸i 22 232.000 5.104.000 ¸pt«m¸t 1 cùc tõ 10A lo¹i L C¸i 22 75.300 1.656.600 23 èng thÐp ®en luån c¸p D80 m 83 50.000 4.150.000 èng thÐp luån c¸p D100 m 3 79.000 237.000 D©y PVC 2´2,5 mm2 m 231 9.600 2.217.600 Tæng céng 1.185.706.500 (Sè tiÒn b»ng ch÷: Mét tû mét tr¨m t¸m n¨m triÖu b¶y tr¨m linh s¸u ngµn n¨m tr¨m ®ång). Bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Nh­ vËy Nguyªn vËt liÖu ®­îc sö dông ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh c¶i t¹o n©ng cÊp ®­êng §èc Ng÷ cuèi quý 4 n¨m 2004 ®­îc tËp hîp nh­ sau: Nî TK 621 : 1.185.706.500 ®ång. Cã TK 152 : 1.185.706.500 ®ång. KÕt chuyÓn chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm : Nî TK 154 : 1.185.706.500 ®ång. Cã TK 621 : 1.185.706.500 ®ång. C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi PhiÕu xuÊt vËt t­ Ngµy 03/11/2004 ®Õn 25/12/2004 Tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn §¨ng M¹nh- XÝ nghiÖp 4 Lý do xuÊt kho: X©y dùng c¶i t¹o tho¸t n­íc ®­êng L­¬ng Kh¸nh ThiÖn Sè TT Tªn vËt t­ §VT Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 C¸t ®¾p nÒn m3 525 59.000 30.975.000 2 V¸n khu«n ®æ bª t«ng Gç v¸n khu«n m3 0,8 1.500.000 1.200.000 Gç ®µ nÑp m3 0,1 1.500.000 150.000 Gç chèng m3 0,5 1.500.000 750.000 §inh Kg 12 8.500 102.000 3 §æ BT mãng cèng t¹i chç ThÐp trßn D<=10mm Kg 1.005 8.200 8.241.000 D©y thÐp Kg 21,5 8.500 182.750 Xi m¨ng PC30 Kg 624 700 436.800 C¸t vµng m3 1,1 55.000 60.500 §¸ d¨m 2´4 m3 0,9 100.000 90.000 §¸ d¨m 1´2 m3 0.9 105.000 94.500 4 §æ BT cèng b¶n ThÐp trßn D<=10mm Kg 1.005 8.200 8.241.000 D©y thÐp Kg 21,5 8.500 182.750 Xi m¨ng PC30 Kg 1.175 700 822.500 C¸t vµng m3 1,5 55.000 82.500 §¸ d¨m 1´2 m3 3 105.000 315.000 5 X©y g¹ch chØ, x©y t­êng G¹ch chØ 6,5´10,5´22 Viªn 25.047 600 15.028.200 Xi m¨ng PC30 Kg 4755 700 3.328.500 C¸t mÞn ML 0,7-1,4 m3 14 28.000 392.000 C©y chèng C©y 23 14.000 322.000 Gç v¸n m3 0,14 1.500.000 210.000 D©y buéc Kg 10,5 7.000 73.500 6 Mua ®Õ cèng D1000 C¸i 910 125.000 113.750.000 7 Mua ®Õ cèng D400 C¸i 54 60.000 3.240.000 8 N¾p ®Ëy hè ga Bé 21 1.390.000 1.390.000 9 Mua ghi gang hè ga Bé 5 508.500 508.500 10 Mua cèng D1000 TTC m 455 735.700 334.743.500 11 Mua cèng D400 TTC m 27 155.500 4.198.500 12 §ãng cäc gç D 8-10cm Cäc gç D 8-10cm m 18.795 2.200 41.349.000 C©y chèng C©y 297 14.000 4.158.000 Gç v¸n m3 1,8 1.500.000 2.700.000 D©y buéc Kg 85 7.000 595.000 13 §ãng cäc tre ®e qu©y Cäc tre m 320,5 1.200 384.600 C©y chèng C©y 5 14.000 70.000 Gç v¸n m3 0.03 1.500.000 45.000 D©y buéc Kg 1,4 7.000 9.800 Bao t¶i ®¾p ®Ëp C¸i 100 2.000 200.000 C¸t ®¾p ®Ëp m3 3 28.000 84.000 DÇu cho m¸y b¬m LÝt 102 7.000 714.000 14 CÊp phèi ®¸ d¨m líp d­íi dµy15 cm m3 162 110.000 17.820.000 15 CÊp phèi ®¸ d¨m líp trªn dµy15 cm m3 §¸ d¨m 4´6 m3 162 95.000 15.390.000 §¸ d¨m 2´4 m3 4,5 100.000 450.000 §¸ d¨m 1´2 m3 5 105.000 525.000 §¸ d¨m 0,5´1 m3 6,2 110.000 682000 C¸t mÞn ML 1,5 - 2 m3 32 30.000 960.000 G¨ng tay §«i 15 7.000 105.000 16 Nhùa bitum láng 1kg/ m2 Kg 645 6.800 4.386.000 DÇu MaZót Kg 262 5.500 1.441.000 17 Bª t«ng nhùa h¹t th« TÊn 95 389.500 37.002.500 18 Bª t«ng nhùa h¹t mÞn TÊn 82 385.000 31.570.000 19 Nhùa t­íi 2kg/m2 Kg 815 5.400 4.401.000 20 C¸t ®en lµm vØa hÌ m3 4 59.000 236.000 21 L¸t g¹ch BTXM 30´30´4 m2 17,8 58.000 1.032.400 Tæng céng 695.421.300 (Sè tiÒn b»ng ch÷: S¸u tr¨m chÝn m­¬i n¨m triÖu bèn tr¨m hai m­¬i mèt ngµn ba tr¨m ®ång). Bé phËn sö dông Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi Sæ chi tiªt vËt liÖu tiªu dïng Trong quý 4 n¨m 2004 Sè CT DiÔn gi¶i Nî TK621 Ghi Cã c¸c TK TK1521 TK1522 TK153 411 Xi m¨ng PC30 33.123.300 33.123.300 413 C¸t vµng + C¸t mÞn ML 0,7-1,4 45.836.500 45.836.500 421 Bª t«ng nhùa h¹t th« 123.977.000 123.977.000 Bª t«ng nhùa h¹t mÞn 281.975.000 281.975.000 Nhùa bitum láng 1kg/ m2 24.186.000 24.186.000 Nhùa t­íi 2kg/m2 4.401.000 4.401.000 425 G¹ch Block P7 mµu ®á+ P10 mµu vµng dµy 6 cm 372.300.000 372.300.000 Bã vØa v¸t 26´23´100 42.683.200 42.683.200 Viªn ®an r·nh 30´50´6 6.300.000 6.300.000 G¹ch chØ 6,5´10,5´22 18.658.200 18.658.200 L¸t g¹ch BTXM 30´30´4 1.032.400 1.032.400 417 §¸ d¨m 2´4 5.290.000 5.290.000 §¸ d¨m 1´2 30.114.900 30.114.900 §¸ d¨m 4´6 15.390.000 15.390.000 §¸ d¨m 0,5´1 682.000 682.000 414 Cäc tre, C©y chèng, Gç v¸n 51.338.600 51.338.600 415 ThÐp trßn D<=10mm, D©y thÐp, ®inh 47.021.200 47.021.200 427 C¸p ngÇm Cu/XLPE/PVC 3´16 +1´10 15.487.500 15.487.500 C¸p ngÇm Cu/XLPE/PVC 3´16 +1´6 10.525.800 10.525.800 C¸p ngÇm Cu/XLPE/PVC 3´16 +1´4 1.715.000 1.715.000 Cho¸ ®Ìn cao ¸p CS-04 MAIH 250 W 34.983.000 34.983.000 Bãng MAIH 250 W 6.796.500 6.796.500 Cét BG liÒn cÇn ®¬n 10 m m¹ 101.464.000 101.464.000 Cäc tiÕp ®Þa 2,5m m¹ kÏm 4.583.600 4.583.600 Khung mãng cét thÐp M24´300´300´675 m¹ kÏm 5.104.000 5.104.000 ¸pt«m¸t 1 cùc tõ 10A lo¹i L 1.656.600 1.656.600 èng thÐp ®en luån c¸p D80 4.150.000 4.150.000 èng thÐp luån c¸p D100 237.000 237.000 D©y PVC 2´2,5 mm2 2.217.600 2.217.600 419 Mua ®Õ cèng D1000 113.750.000 113.750.000 Mua ®Õ cèng D400 3.240.000 3.240.000 N¾p ®Ëy hè ga 1.390.000 1.390.000 Mua ghi gang hè ga 508.500 508.500 421 Mua cèng D1000 TTC 334.743.500 334.743.500 Mua cèng D400 TTC 4.198.500 4.198.500 420 TÊm ®an r·nh 15.806.538 15.806.538 TÊm ®an ga 26.343.648 26.343.648 èng nhùa PVC D100 11.544.000 11.544.000 N¾p ga gang va gi¸ ®ì 34.750.000 34.750.000 N¾p ga thu trùc tiÕp kh«ng cã khung 11.675.000 11.675.000 423 TÊm sµn 1.375.000 1.375.000 Khung thÐp L 2.700.100 2.700.100 431 BiÓn b¸o ph¶n quang 70´70´70cm 1.530.000 1.530.000 BiÓn b¸o ph¶n quang h×nh vu«ng a=70cm 5.600.000 5.600.000 S¬n kÎ ph©n tuyÕn b»ng s¬n dÎo nhiÖt 6.136.400 6.136.400 416 DÇu mazót 9.750.200 9.750.200 G¨ng tay 105.000 105.000 Bao t¶i ®¾p ®Ëp 200.000 200.000 Tæng CP VL 1.881.127.800 1.864.936.200 15.886.600 305.000 Nh­ vËy toµn bé chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· ®­îc kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Trong quý 4 n¨m 2004 chÝ phi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®­îc tËp hîp nh­ sau: Nî TK 621: 1.864.936.200 ®ång Cã TK 152(1521): 1.864.936.200 ®ång Cã TK 152(1521): 15.886.600 ®ång Cã TK 153: 305.000 ®ång KÕt chuyÓn chÝ phÝ NVL trùc tiÕp ®Î tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Nî TK 154: 1.864.936.200 ®ång Cã TK 621: 1.864.936.200 ®ång ë C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi c¸c c«ng cô nhá ®­îc sö dông trong thi c«ng ®­îc ph©n bæ mét lÇn do nã cã thêi gian sö dông ng¾n, gi¸ trÞ nhá nªn khi nµo c«ng tr×nh ho¸n thµnh sè c«ng cô dông cô nµy sÏ ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty qua sè liÖu cña Phßng tµi vô cung cÊp th× kh«ng cã nguyªn vËt liÖu nµo xuÊt dïng mµ mµ kh«ng sö dông hÕt. Ch­¬ng 3 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë c«ng ty CTGT I HN Sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi, em xin ®­a ra mét sè nhËn xÐt vÒ thùc tr¹ng kÕ to¸n, ®ång thêi nªu lªn mét sè ý kiÕn ®ãng gãp cña b¶n th©n nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty. 3.1. Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty c«ng tr×nh Giao th«ng I Hµ Néi. 3.1.1. Nh÷ng ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp cña c«ng ty. Víi h¬n 30 n¨m thµnh lËp vµ ph¸t triÓn, C«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I Hµ Néi kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ cong ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh, lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng, ®êi sèng c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc n©ng cao. C«ng ty ngµy cµng t¹o ®­îc uy tÝn víi kh¸ch hµng, chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng ®­îc n©ng cao, gi¸ c¶ hîp lý. §¹t ®­îc thµnh tùu trªn lµ cã sù gãp c«ng rÊt lín cña bé phËn kÕ to¸n c«ng ty. Víi bé m¸y qu¶n lý linh ho¹t, ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, trung thùc ®­îc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc phï hîp víi tõng ng­êi v× thÕ nh©n viªn trong phßng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh trong c«ng viÖc, linh ho¹t, s¾p xÕp vµ hiÖu chØnh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ phøc t¹p cho phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n vµ ®¶m b¶o trung thùc, hîp lý. Trong nh÷ng n¨m võa qua phßng kÕ to¸n ®· trî gióp ®¾c lùc ®Ó c¸c cÊp l·nh ®¹o, nhµ qu¶n lý ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p hiÖu chØnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· ®i vµo nÒ nÕp. Trong ®ã viÖc x¸c ®Þnh kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng quý lµ hîp lý vµ cã c¨n cø khoa häc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña c«ng ty. Nã phôc vô tèt cho c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt qu¶n lý gi¸ thµnh vµ c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh mÆc dï gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong kh©u qu¶n lý vËt liÖu khã tr¸nh khái nh÷ng hao hôt mÊt m¸t hoÆc bÞ t¸c ®éng cña khÝ hËu nh­ng c«ng ty vÉn t×m ra nh÷ng ph­¬ng ph¸p qu¶n lý phï hîp do vËy vËt t­ cña c«ng ty ®­îc ®¶m b¶o an toµn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊ l­îng vµ chÊt l­îng (sè thÊt tho¸t kh«ng ®¸ng kÕ). §©y lµ yÕu tè gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nh÷ng ­u ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý thi c«ng vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nãi chung vµ kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu nãi riªng ®· gãp phÇn tÝch cùc trong viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. ChÝnh nhê h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµm ¨n ngµy cµng cã l·i gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc vµ t¸i ®Çu t­ s¶n xuÊt më réng. 3.1.2. H¹n chÕ. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm næi bËt cña c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng I Hµ Néi cßn cã nh÷ng h¹n chÕ lµ:Do phßng kÕ to¸n ë xa c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh thi c«ng nªn t¹o ra kho¶ng c¸ch vÒ thêi gian, kh«ng gian gi÷a n¬i ph¸t sinh th«ng tin víi n¬i nhËn vµ xö lý th«ng tin. Tõ ®ã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña kÕ to¸n ®Õn c«ng t¸c kiÓm kª vµ c«ng t¸c chØ ®¹o viÖc cung øng Nguyªn vËt liÖu cho x©y dùng c«ng tr×nh . 3.2. Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty CTGT I Hµ Néi. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n, ®Þa ®iÓm s¶n xuÊt diÔn ra ë nhiÒu n¬i, g¾n liÒn víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau.MÆt kh¸c viÖc c«ng ty kh«ng tæ chøc kho vËt liÖu mµ mua nguyªn vËt liÖu xuÊt trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt lµ hîp lý. Song viÖc nµy còng g©y ra Ýt nhiÒu khã kh¨n cho C«ng ty. VËt liÖu mua vÒ xuÊt th¼ng ra c«ng tr×nh ®· ®­îc kÕ to¸n coi nh­ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp mµ kh«ng cã vËt liÖu tån kho cuèi kú. Trong khi ®ã, vËt liÖu sö dông trong x©y dùng c¬ b¶n chiÕm mét tû träng lín, nÕu vËt liÖu tån cuèi kú t¹i ch©n c«ng tr×nh lµ lín mµ kh«ng ®­îc ®¸nh gi¸ ®Ó ghi gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong kú th× sÏ dÉn ®Õn lµm sai lÖch chØ tiªu “Gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú”. H¬n n÷a, vËt t­ tån t¹i ch©n c«ng tr×nh dÔ bÞ hao hôt, mÊt m¸t vµ viÖc kiÓm tra, ph¸t hiÖn rÊt khã kh¨n, nÕu ph¸t hiÖn ®­îc hao hôt, mÊt m¸t th× kh«ng biÕt quy tr¸ch nhiÖm cho ai. §Ó n©ng cao viÖc qu¶n lý vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu em xin kiÕn nghÞ: Cuèi mçi kú kÕ to¸n, C«ng ty nªn thµnh lËp ban kiÓm kª vËt t­ ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng vËt t­ cßn tån cuèi kú, tõ ®ã sÏ tÝnh ®­îc chÝnh x¸c sè nguyªn vËt liÖu ®· tiªu hao vµo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ khi ®ã chØ tiªu “Gi¸ trÞ khèi l­îng x©y l¾p dë dang cuèi kú” sÏ chÝnh x¸c h¬n. KÕt luËn Lµ mét sinh viªn chuyªn nghµnh Kinh tÕ x©y dùng - Tr­êng §¹i häc Giao Th«ng VËn T¶i, em ®· cã mét qu¸ tr×nh häc tËp, t×m hiÓu trªn lý thuyÕt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp. Qua thêi gian thùc tËp vµ tiÕp cËn thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty XDCT GT I Hµ Néi cïng víi viÖc vËn dông nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn ®· ®­îc c¸c thÇy c« gi¸o truyÒn thô ë tr­êng vµo thùc tÕ ®· gióp em hiÓu s©u h¬n c¸c vÊn ®Ò ®· ®­îc häc, ®ång thêi hoµn thiÖn vµ bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy. Do thêi gian thùc tËp ng¾n vµ kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn trong b¸o cao nµy em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c ThÇy c« gi¸o ®Ó em hoµn thµnh tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o Lª Thanh Lan, sù gióp ®ì cña c« Hîp KÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh vµ c¸c phßng ban kh¸c cña c«ng ty CTXD GT I Hµ Néi b¸o c¸o cña em ®­îc hoµn thµnh! KÕt luËn Lµ mét sinh viªn chuyªn nghµnh Kinh tÕ x©y dùng _ Tr­êng §¹i häc Giao Th«ng VËn T¶i, em ®· cã mét qu¸ tr×nh häc tËp, t×m hiÓu trªn lý thuyÕt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt _ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua thêi gian thùc tËp vµ tiÕp cËn thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng 12 Th¨ng Long, cïng víi viÖc vËn dông nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn ®· ®­îc c¸c thÇy c« gi¸o truyÒn thô ë tr­êng vµo thùc tÕ ®· gióp em hiÓu s©u h¬n c¸c vÊn ®Ò ®· ®­îc häc, ®ång thêi hoµn thiÖn vµ bæ sung thªm nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh c«ng t¸c sau nµy. Do thêi gian thùc tËp ng¾n vµ kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ nªn trong luËn v¨n em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c ThÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o Lª Thanh Lan, sù gióp ®ì cña c« KÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n - Tµi chÝnh vµ c¸c phßng ban kh¸c cña c«ng ty cæ phÇn x©y dùng 12 Th¨ng Long ®Ó luËn v¨n cña em ®­îc hoµn thµnh!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng 12 Thăng Long.doc
Luận văn liên quan