Đề tài Công tác kế toán ở Công ty CP may Lê Trực

Lời nói đầu Ngày nay , hội nhập quốc tế là yếu tố sống còn của một nền kinh tế . Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ , khi đó các Doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường , mà muốn tồn tại phải có những chuyển đổi phù hợp . Cổ phần hoá là một trong những cách mà các Doanh nghiệp tạo ra cho mình cơ sở để có đủ sức cạnh tranh trên thị trường . Cổ phần hoá sẽ làm cho các Doanh nghiệp có một cơ chế mới , có một môi trường mới , có một động lực mới để phát triển . Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng phải làm thế nào để hoạt động trong môi trường mới đó thật hiệu quả . Hoạt động hiệu quả phụ thuộc rất nhiều yếu tố , một trong những yếu tố đó là người quản lý doanh nghiệp , người quản lý phải nắm vững được doanh nghiệp của mình , phải điều khiển doanh nghiệp mình đi đúng hướng . Để quản lý tốt doanh nghiệp , người quản lý cần nắm vững các thông tin của doanh nghiệp , đó là nhiệm vụ của các phòng ban trong doanh nghiệp . Trong đó , phòng kế toán là phòng có nhiệm vụ khá quan trọng , phòng kế toán phải cung cấp cho người quản lý những thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp , nguồn vốn của Doanh nghiệp , tài sản của Doanh nghiệp , kết quả hoạt động của Doanh nghiệp . từ đó kế toán phân tích những thông tin tài chính , góp phần giúp người quản lý đưa ra những quyết định điều hành hoạt động doanh nghiệp . Bên cạnh đó, là một Doanh nghiệp cổ phần , nên công tác kế toán càng rất được coi trọng vì nó giúp các cổ đông , các nhà đầu tư, các chủ nợ có nhận định chính xác về khả năng của Doanh nghiệp , tình hình hoạt động của doanh nghiệp vì họ chính là những người chủ đích thực của doanh nghiệp . Được sự giúp đỡ của cán bộ , nhân viên Công ty cổ phần may Lê Trực em xin phép được tìm hiểu tổng quan và đưa ra nhận xét về công tác kế toán của Công ty. Công ty cổ phần may Lê Trực là một trong những doanh nghiệp cổ phần hoá làm ăn có hiệu quả , có uy tín trên thị trường tuy có thời gian cổ phần hoá chưa lâu. Do chưa có nhiều kinh nghiệm và đầy đủ kiến thức nên không tránh khỏi những hiểu biết thiếu sót . Rất mong được các thầy , cô giáo , các bạn góp ý giúp em hoàn thiện hơn bài viết của mình . Phần 1 Giới thiệu khái quát chung về công ty cổ phần may lê trực 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp Công ty cổ phần may Lê Trực được thành lập ngày 01/01/2000 . Trước đây công ty là một trong 3 cơ sở may của công ty may Chiến Thắng : - Cơ sở may số 8B Lê Trực - Ba Đình - Hà Nội - Cơ sở may số 22 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội - Cơ sở dệt thảm len số 115 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội Chính vì vậy lịch sử hình thành của Công ty gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Công ty may Chiến Thắng. Trụ sở đặt tại số 22 Thành Công - Ba Đình - Hà Nội . Công ty may Chiến Thắng là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam , được thành lập từ năm 1968 tiền thân của nó là Xí nghiệp may Chiến Thắng (Trụ sở số 8B Lê Trực - Ba Đình - Hà Nội). Tháng 8 / 1992 Bộ Công Nghiệp Nhẹ quyết định đổi tên Xí nghiệp thành Công ty may Chiến Thắng . Đây là sự kiện đánh dấu một bước trưởng thành về chất của xí nghiệp , tính tự chủ sản xuất kinh doanh được thực hiện đầy đủ trong chức năng hoạt động mới của Công ty . Ngay sau đó , tháng 3/1994 xí nghiệp thảm len xuất khẩu Đống Đa thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam được sát nhập vào Công ty may Chiến Thắng , từ đây chức năng nhiệm vụ của Công ty được nâng lên . Ngày 01/01/2000 đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng của Công ty may Chiến Thắng đó là sự kiện cơ sở may số 8B Lê Trực tách ra thành lập Công ty cổ phần may Lê Trực . Công ty thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo luật Công ty (do Quốc hội thông qua ngày 20/12/1990 và một số điều luật được Quốc hội khoá IX kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994). Hiện nay Công ty cổ phần may Lê Trực là một Công ty hoạt động độc lập trực thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam , thành lập theo Quyết định 68/1999 QĐ - BCN do Bộ Công nghiệp cấp ngày 20/10/1999 . Giấy phép kinh doanh số 058429 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 24/12/1999 . Công ty có tên giao dịch quốc tế : letruc garment stock company Viết tắt là : legastco Trụ sở chính : 8B - Lê Trực - Ba Đình - Hà Nội Công ty cổ phần may Lê Trực là pháp nhân theo luật pháp nhân Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh , thực hiện hạch toán độc lập , có tài khoản riêng và con dấu riêng , hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần và luật Công ty . Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 4,2 tỷ VNĐ (từ 3 nguồn chính : Nhà nước , CBCNV trong Công ty và từ các nguồn khác) . Tổng số CBCNV của Công ty là : 530 người . Cán bộ từ tổ trưởng trở lên là 23 người , trong đó cán bộ chủ chốt là 15 đồng chí , số Đảng viên là 17 đồng chí . Trong đó số CBCNV nữ là 475 người chiếm tỷ lệ 90% CBCNV trong toàn Công ty. 1.2. Nhiệm vụ SXKD tại Công ty cổ phần may Lê Trực Là một Công ty may , nhiệm vụ chính của Công ty là sản xuất kinh doanh mặt hàng may mặc , chủ yếu là gia công các mặt hàng may mặc theo đơn đặt hàng của các khách hàng nước ngoài , xuất nhập khẩu hàng may mặc. Bên cạnh đó Công ty còn kinh doanh các nghành nghề tổng hợp mà Nhà nước cho phép . Sản phẩm sản xuất chủ yếu được tiêu thụ ở nước ngoài như các nước Hàn Quốc , Đài Loan và một số nước Châu Âu . Do vậy , hàng năm Công ty cổ phần may Lê Trực cũng góp một phần vào kim nghạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta .

doc62 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác kế toán ở Công ty CP may Lê Trực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¹i s¶n phÈm cã lo¹i nguyªn phô liÖu ®Æc tr­ng s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm ®ã nªn c«ng ty tiÕn hµnh xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p ®Ých danh : Gi¸ trÞ xuÊt kho vËt liÖu i = Sè l­îng ´ §¬n gi¸ vËt liÖu i §èi víi nh÷ng nguyªn phô liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm kÕ to¸n chØ tiÕn hµnh theo dâi vÒ sè l­îng vËt t­ xuÊt dïng ®Ó kiÓm so¸t chÆt chÏ t×nh h×nh sö dông nguyªn phô liÖu vµ ®¶m b¶o r»ng nguyªn vËt liÖu kh«ng ®­îc hao hôt v­ît qu¸ ®Þnh møc ( th­êng lµ 2% ) . Trong tr­êng hîp kh«ng dïng hÕt 2% hao hôt ®Þnh møc nµy, nã sÏ ®­îc ph©n x­ëng chuyÓn tr¶ cho c«ng ty qu¶n lý lµm nguyªn phô liÖu tiÕt kiÖm dïng khi cÇn thiÕt . Khi ph¶i tÝnh gi¸ trÞ nguyªn phô liÖu xuÊt dïng th× kÕ to¸n h¹ch to¸n theo gi¸ trÞ thùc tÕ . Tr×nh tù h¹ch to¸n nh­ sau : Tõ c¸c phiÕu nhËp , phiÕu xuÊt kho , ho¸ ®¬n GTGT , kÕ to¸n tiÕn hµnh nhËp sè liÖu vµo m¸y . NhËp sè liÖu vµo b¶ng kª , b¶ng kª chøng tõ theo tiÓu kho¶n . NhÆt TK 621 tõng m· hµng cho tõng ph©n x­ëng . NhËp xuÊt nguyªn phô liÖu ®­îc ghi riªng vµo 2 lo¹i b¶ng kª chi tiÕt kh¸c nhau : B¶ng kª nhËp nguyªn liÖu , b¶ng kª nhËp phô liÖu , b¶ng kª xuÊt nguyªn liÖu , b¶ng kª xuÊt phô liÖu mµ kh«ng sö dông b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu , c«ng cô dông cô .... Vµo b¶ng kª chøng tõ TK 621 chi tiÕt cho ph©n x­ëng , s¶n phÈm , KÕ to¸n tæng hîp : sau khi kÕ to¸n cËp nhËt sè liÖu , khai b¸o bót to¸n ph©n bæ tù ®éng m¸y tÝnh tiÕn hµnh ph©n bæ vµ tù ®éng vµo c¸c sæ NKCT sè 7 , sæ C¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn phô liÖu trùc tiÕp , TK 1521 - Nguyªn liÖu , TK 1522 - Phô liÖu . B¶ng kª chøng tõ TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Th¸ng 12/2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK d­ PS Nî PS Cã Ngµy Sè 26/12 PX 14/12 Nguyªn liÖu - TK1521 TT Mèt lÊy nguyªn liÖu 1521 9.364.560 Céng 9.364.560 02/12 26/12 PX 3/12 PX 2/12 Phô liÖu - TK 1522 ChÞ Liªn - PX3 lÊy phô liÖu sx hµng §µi Loan ChÞ Thu - PX1 lÊy phô liÖu sx ¸o 2 líp A. C­êng 1522 1522 9.508.344 1.769.112 Céng 11.277.456 31/12 PKT 7/12 CPSX KD dë dang PX1 A.C­êngC1- 154140011 Ph©n bæ CP NVL phô 6211- 154140011 154140011 1.769.112 Céng 1.769.112 31/12 PKT 8/12 CPSX KD dë dang PX1 §µi Loan - 15421 ph©n bæ CP NVL phô 6212 - 15421 15421 9.508.344 31/12 PKT 9/12 CPSX KD dë dang PX1 Ph©n bæ CP NVL chÝnh 6216 - 1546 1546 9.364.560 Céng 18.872.904 Tæng Ph¸t sinh 20.642.016 20.642.016 Sæ c¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Quý IV/ 2003 D­ nî ®Çu kú D­ nî cuèi kú Tµi kho¶n ghi cã Th¸ng 12 1111 1521 1522 9.364.560 11.277.456 PS nî PS cã D­ nî D­ cã 20.642.016 20.642.016 0 0 KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c«ng ty bao gåm tiÒn l­¬ng , c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ....... TiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ chi phÝ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng chÝnh , l­¬ng phô vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng BHXH, BHYT , c«ng nhËt , th­ëng , xÕp lo¹i..... C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc ¸p dông c¶ hai h×nh thøc tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt : Tr¶ l­¬ng theo thêi gian : Lµ sè tiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh dùa vµo nh÷ng ngµy ng­êi c«ng nh©n nghØ èm , nghØ phÐp héi häp , häc tËp hoÆc nghØ do c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan . §Ó tÝnh ®­îc kho¶n l­¬ng nµy kÕ to¸n dùa vµo b¶ng chÊm c«ng theo dâi t×nh h×nh lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn . TiÒn l­¬ng tr¶ theo l­¬ng s¶n phÈm : Lµ sè tiÒn l­¬ng ®­îc tr¶ dùa trªn sè s¶n phÈm mµ ng­êi c«ng nh©n hoµn thµnh . §Ó tÝnh ®­îc l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm ( l­¬ng c¬ b¶n ) c¨n cø vµo b¶ng theo dâi s¶n phÈm c«ng nh©n hoµn thµnh , kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh theo c«ng thøc sau : L­¬ng c¬ b¶n = Sè l­îng s¶n phÈm x §¬n gi¸ Kho¶n tiÒn l­¬ng trªn ®­îc h¹ch to¸n tæng hîp vµo TK 334 , TK 622 TiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt Tæng l­¬ng = L­¬ng 3341 + BHXH L­¬ng 3341 lµ tiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt bao gåm tiÒn l­¬ng tr¶ theo s¶n phÈm vµ c¸c kho¶n phô kh¸c ( nh­ tiÒn th­ëng , tiÒn lµm ca 3 , c«ng nhËt ) .... Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng trong kú cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cung cÊp , b¶ng thèng kª s¶n phÈm hoµn thµnh . KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh tiÕn hµnh ph©n bæ tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm vµ lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng, BHXH . B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho s¶n phÈm PX1- Th¸ng 12/2003 M· s¶n phÈm Sè l­îng §¬n gi¸ L­¬ng c¬ b¶n L­¬ng 3341 BHXH BHYT 1 2 3 4 5 Unicore 3506 Unicore 3522B Unicore 3514 Unicore 3214 Unicore 3418 Unicore 3110 Unicore 3417 Unicore 3215 Unicore 3502 Bé TT ChÞ §µo 2.493 300 1.965 1.308 400 1.056 1.000 869 1.200 750 12.800 11.968 11.968 11.968 12.874 11.826 12.118 11.970 12.308 16.379 31.910.400 3.590.400 23.501.400 15.643.680 5.149.600 12.488.256 12.118.000 10.401.930 14.856.000 12.284.250 39.365.745 4.429.238 28.992.119 19.298.571 6.352.720 15.405.934 14.949.173 12.832.172 18.326.862 15.154.265 2.497.526 281.009 1.839.380 1.224.381 4.403.043 977.416 948.437 814.123 1.162.732 961.449 Tæng 141.943.916 175.943.916 11.109.500 ë b¶ng nµy : TiÒn l­¬ng ®­îc tÝnh lÇn l­ît nh­ sau : TÝnh l­¬ng c¬ b¶n cña tõng m· hµng L­¬ng c¬ b¶n = Sè l­îng SP x §¬n gi¸ VD : L­¬ng c¬ b¶n s¶n phÈm Unicore m· 3560 = 2.493 x 12.800 = 31.910.400 Sau ®ã tÝnh cét tæng cña l­¬ng c¬ b¶n LÊy sè liÖu trong b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng do kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cung cÊp ( tiÒn l­¬ng 3341 ). ghi vµo « tæng cña 3341 . Ph©n bæ l­¬ng 3341 cho tõng s¶n phÈm ®­îc tiÕn hµnh theo c«ng thøc sau: L­¬ng 3341 s¶n phÈm i Tæng l­¬ng 3341 Tæng l­¬ng c¬ b¶n L­¬ng c¬ b¶n s¶n phÈm i = ´ Theo c«ng thøc nµy khi ph©n bæ kÕ toµn tiÕn hµnh lµm trßn sè BHXH , BHYT ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm còng ®­îc ph©n bæ theo c«ng thøc trªn : BHXH , BHYT Tæng BHXH(4) , BHYT(5) Tæng l­¬ng c¬ b¶n L­¬ng c¬ b¶n s¶n phÈm i = ´ VD : Ph©n bæ l­¬ng thùc tÕ cho s¶n phÈm Unicore m· 3506 : L­¬ng 3341 Unicore 3506 175.106.800 ( 3 ) 141.943.916 ( 2 ) 31.910.400 ( 1 ) = ´ = 39.365.745 Ph©n bæ BHXH cho s¶n phÈm Unicore m· 3506 BHXH Unicore 3506 11.109.500 ( 4 ) 141.943.916 ( 2 ) 31.910.400 ( 1 ) = ´ = 2.497.526 C¸c kho¶n trÝch BHXH , BHYT , KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Tæng sè trÝch cña c¸c kho¶n nµy lµ 25% trong ®ã 6% tÝnh trõ vµo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ( 5% BHXH , 1% BHYT ) 17% tÝnh trõ vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ( 15% BHXH , 2% BHYT ) tËp hîp vµo TK 622 . Sè tiÒn nµy ®­îc trÝch trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n ( theo hÖ sè ) cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . 2% KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®­îc tÝnh trªn tiÒn l­¬ng thùc tÕ cña c«ng nh©n . Trªn thùc tÕ , sè trÝch do c¬ quan cÊp ( Tæng c«ng ty DÖt May ViÖt Nam trªn duyÖt ®­a xuèng ) . Vµ sè trÝch nµy kh«ng ®­îc tËp hîp vµo bªn Nî TK 622 hay c¸c bé phËn kh¸c liªn quan mµ toµn bé kinh phÝ c«ng ®oµn ®­îc tËp hîp vµo TK 642 "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp". à C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n ®ång thêi lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng . B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH th¸ng 12/2003 L­¬ng 3341 C¸c kho¶n trÝch nép BHXH 3383 BHYT 3384 KPC§ 3382 Nî TK 622 PX1 PX3 PX CKT 335.283.000 175.106.800 132.478.200 27.698.000 21.680.250 11.109.500 8.808.250 1.762.500 Nî TK 627 VP PX1 VP PX3 50.082.500 25.531.800 21.550.700 3.235.000 1.859.000 1.376.000 Nî 642 VP Cty TT Mèt 43.227.200 38.734.100 4.493.100 3.062.750 1.995.500 1.067.250 8.920.000 8.920.000 Tæng Céng 428.592.700 27.978.000 8.920.000 C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm , b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH ®Ó ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt vµ tæng hîp . Sau ®ã kÕ to¸n cËp nhËt sè liÖu vµo B¶ng Kª Chøng tõ TK 622. B¶ng kª nµy ®­îc chi tiÕt ®Õn tõng ph©n x­ëng vµ ph©n bæ chi tiÕt ®Õn tõng s¶n phÈm : B¶ng kª chøng tõ TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp th¸ng 12/2003 ( TrÝch phÇn cã liªn quan ®Õn s¶n phÈm Unicore m· 3506 cña PX1) Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §èi øng PS nî PS Cã Ngµy Sè 31/12 PKT 10/12 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ PX1 SP UN 3506- 33411 33411 39.365.745 Céng 39.365.745 31/12 PKT 15/12 BHXH 3383 PB BHXH SP UN 3506 3383 2.497.526 Céng 2.497.526 31/12 PKT 16/12 CP SXKD dë dang PX1 SPUN 3506 -154110066 154110066 41.863.271 Céng 41.863.271 M¸y tÝnh sÏ tù ®éng thùc hiÖn cËp nhËt vµo sæ tæng hîp lµ : Sæ c¸i TK 622, TK 3341 , TK 3382, TK 3383 , TK 3384 , NKCT sè 7 Trong c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng khi ph©n bæ KPC§ kÕ to¸n h¹ch to¸n vµo TK 642 chø kh«ng h¹ch to¸n vµo TK 622 . Nî TK 642 Cã TK 3382 B¶ng kª chøng tõ TK 622 còng ®­îc chi tiÕt theo ph©n x­ëng TK 6221 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp PX1 TK 6222 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp PX3 TK 6223 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp PXCKT Sæ c¸i TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Quý IV/ 2003 D­ nî ®Çu kú D­ nî cuèi kú Tµi kho¶n ghi cã Th¸ng 12 3341 3342 3383 335.283.000 320.000.000 21.680.250 PS nî PS cã D­ nî D­ cã 676.963.250 676.963.250 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty cæ phÇn May lª Trùc lµ chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô , qu¶n lý s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tõng ph©n x­ëng s¶n xuÊt , x­ëng s¶n xuÊt . §©y lµ lo¹i chi phÝ tæng hîp liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm . a. C¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc. C¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc gåm : Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng , nguyªn liÖu , phô liÖu , dông cô ®iÖn , phô tïng thay thÕ , bao b× , c«ng cô dông cô , khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ( ®iÖn , n­íc ....) vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn . . Cã nhiÒu kho¶n môc nh­ vËy nh­ng c«ng ty kh«ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng yÕu tè nh­ : TK 6271 - Chi phÝ nh©n viªn ph©n x­ëng , TK 6272 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt ..... mµ h¹ch to¸n toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ trªn theo nhãm vµo TK 627 , chi tiÕt theo tõng ph©n x­ëng . C«ng ty sö dông 3 tiÓu kho¶n cña TK 627 ®Ó chi tiÕt cho tõng ph©n x­ëng TK 6271 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX1 TK 6272 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX3 TK 6273 : Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX CKT b. C¸ch ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung : Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph©n bæ cho s¶n phÈm theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo c«ng thøc sau : Chi phÝ sx chung ph©n bæ cho SP i Tæng chi phÝ SXC cÇn ph©n bæ Tæng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng s¶n xuÊt SP i = ´ VÝ dô chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho s¶n phÈm Unicore m· 3506 Chi phÝ sx chung PB cho SPUN 3506 c. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung : - Chi phÝ nguyªn liÖu , phô liÖu , CCDC h¹ch to¸n gièng nh­ ë phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp . Tuy nhiªn ë ®©y lµ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®­îc ph¶n ¸nh vµo TK 627 . - §Ó h¹ch to¸n chi phÝ b»ng tiÒn , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu chi tiÒn mÆt ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng , tËp hîp theo ph©n x­ëng , tiÕn hµnh ph©n bæ theo ®ã ghi vµo b¶ng kª chøng tõ TK 627 , sæ c¸i c¸c TK 627 vµ c¸c TK kh¸c cã liªn quan . §Ó h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ( TSC§ ) : C«ng ty cæ phµn May Lª Trùc chia thµnh 2 lo¹i chÝnh lµ : Hao mßn nhµ cöa vËt kiÕn tróc vµ hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ . à Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch khÊu hao TSC§ theo c«ng thøc sau : Sè khÊu hao ph¶i trÝch cña m¸y mãc thiÕt bÞ i (1 th¸ng) = Nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ i ´ 11% 12 th¸ng à KÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ khÊu hao cho tõng ph©n x­ëng sau khi tÝnh to¸n sè khÊu hao . b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ th¸ng 12 - 2003 ( TrÝch phÇn liªn quan ®Õn ph©n x­ëng s¶n xuÊt ) Sè TT TK khÊu hao Tªn TK TK chi phÝ Tªn chi phÝ Gi¸ trÞ ph©n bæ 1 2 3 21412A 21412A 21412A Hao mßn NC, VKT nguån TBX Hao mßn NC, VKT nguån TBX Hao mßn NC, VKT nguån TBX 6271 6272 6273 CPSXC - PX1 CPSXC - PX3 CPSXC - PX CKT 2.524.043 6.297.979 1.164.758 4 5 21412B 21412B Hao mßn NC, VKT nguån vay Hao mßn NC, VKT nguån vay 6271 6272 CPSXC - PX1 CPSXC - PX3 755.524 1.060.169 6 7 8 21413A 21413A 21413A Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ nguån TBX Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ nguån TBX Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ nguån TBX 6271 6272 6273 CPSXC - PX1 CPSXC - PX3 CPSXC - PX CKT 3.446.807 3.726.960 91.600 9 10 11 21413B 21413B 21413B Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ nguån vay Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ nguån vay Hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ nguån vay 6271 6272 6273 CPSXC - PX1 CPSXC - PX3 CPSXC - PX CKT 13.506.928 10.744.629 626.988 - Sau khi tËp hîp ®­îc toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung theo ph©n x­ëng , kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm theo tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ cËp nhËt sè liÖu vµo b¶ng kª chøng tõ TK 627 tæng hîp vµ theo tõng TK 214 , TK 152 , TK 153 ... b¶ng kª chøng tõ TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung PX1- Th¸ng 12 / 2003 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng PS Nî PS Cã Ngµy Sè 1 2 3 4 5 6 2/12 21/12 PC 1/12 PC 8/12 TiÒn mÆt - 1111 C¬m ca _ PX1 Trî cÊp th«i viÖc - PX1 1111 1111 20.275.900 633.150 Céng 20.909.050 18/12 PX 6/12 Phô liÖu - 1522 Anh Hµ - PX1-lÊy phô liÖu 1522 422.043 Céng 422.043 18/12 PX 4/12 Dông cô ®iÖn - 1523 A.Hµ - PX1 -LÊy DC ®iÖn 1523 411.511 Céng 411.511 18/12 PX 5/12 Phô tïng thay thÕ - 1524 PX1-LÊy phô tïng thay thÕ 1524 1.639.539 Céng 1.639.539 19/12 PX 1/12 Bao b× - 1528 PX1 - LÊy giÊy gi¸c mÉu 1528 1.381.973 Céng 1.381.973 18/12 PX 5/12 CCDC - 153 A. Hµ - PX1- LÊy CCDC 153 180.000 Céng 180.000 31/12 31/12 PKT 17/12 PKT 18/12 Hao mßn NC , VKT - 214 Bót to¸n ph©n bæ th¸ng 12 Bót to¸n ph©n bæ th¸ng 12 21412A 1412B 2.524.043 775.524 Céng 3.299.567 1 2 3 4 5 6 31/12 31/12 PKT 19/12 PKT 20/12 Hao mßn MM thiÕt bÞ - 214 Bót to¸n ph©n bæ th¸ng 12 Bót to¸n ph©n bæ th¸ng 12 21413A 21413B 3.466.807 13.506.928 Céng 16.973.735 31/12 31/12 PKT 21/12 PKT 22/12 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n-331 Cty Kinh doanh n­íc s¹ch - Ph©n bæ tiÒn n­íc . §iÖn Lùc Ba §×nh - Ph©n bæ tiÒn ®iÖn . 331 331 1.077.850 15.431.000 Céng 16.508.850 31/12 PKT 23/12 Ph¶i thu - TK 131 Ph©n bæ PX1 1311 75.618 Céng 75.618 31/12 PKT 24/12 Ph¶i tr¶ CBCNV - 33411 Ph©n bæ tiÒn l­¬ngVP PX1 33411 28.531.800 Céng 28.531.800 31/12 PKT 25/12 Ph¶i tr¶ kh¸c - 33421 Ph¶i tr¶ kh¸c CBCNV PX1 33421 1.150.000 Céng 1.150.000 31/12 PKT 26/12 BHXH - 3383 P.bæ BHXH VP PX1 T12 3383 1.859.000 Céng 1.859.000 1 2 3 4 5 6 31/12 PKT 27/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3214 - 154110063 P Bæ TK6271 - 154110063 154110063 10.287.856 31/12 PKT 28/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3506 - 154110066 P Bæ TK6271 - 154110066 154110066 20.984.223 31/12 PKT 29/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3110 - 154110067 P Bæ TK6271 - 154110067 154110067 8.212.255 31/12 PKT 30/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3215 - 154110068 P Bæ TK6271 - 154110068 154110068 6.840.291 31/12 PKT 31/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3502 - 154110069 P Bæ TK6271 - 154110069 154110069 9.769.279 31/12 PKT 32/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3514 - 154110070 P Bæ TK6271 - 154110070 154110070 15.454.497 31/12 PKT 33/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3417 - 154110071 P Bæ TK6271 - 154110071 154110071 7.968.775 31/12 PKT 34/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3214 - 154110072 P Bæ TK6271 - 154110072 154110072 2.361.041 31/12 PKT 35/12 CPSX kinh doanh dë dang PX1 SPUN 3214 - 154110073 P Bæ TK6271 - 154110073 154110073 3.386.368 Céng 93.342.686 93.342.686 - Sau ®ã sè liÖu ®­îc tËp hîp vµo c¸c sæ nhËt ký chøng tõ vµ sæ c¸i TK 627 ( Sæ c¸i TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung) Sæ c¸i TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Quý IV/ 2003 D­ nî ®Çu kú D­ nî cuèi kú Tµi kho¶n ghi cã Th¸ng 12 111 141 142 1521 1522 1523 1524 1528 153 214 331 3341 3342 3383 45.787.700 9.432.844 549.387 2.266.558 683.551 11.935.020 2.986.043 8.960.471 43.966.376 41.638.550 50.082.500 1.850.000 3.235.000 PS nî PS cã D­ nî D­ cã 223.374.000 223.374.000 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo yÕu tè chi phÝ mµ kh«ng ph©n bæ theo kho¶n môc chi phÝ . Sau khi tËp hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt , cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn vµo TK 154 theo ®Þnh kho¶n sau : Nî TK 154 : 719.494.616 Cã TK 621 : 20.642.016 Cã TK 622 : 676.963.250 Cã TK 627 : 223.374.000 Råi tõ b¶ng kª chøng tõ ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n Sæ c¸i TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Quý IV /2003 D­ nî ®Çu kú D­ nî cuèi kú Tµi kho¶n ghi cã Th¸ng 12 1388 621 622 627 - 201.484.650 20.642.016 676.963.250 223.374.000 PS nî PS cã D­ nî D­ cã 719.494.616 719.494.616 C«ng t¸c ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ë C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc C«ng ty kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang do c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty chñ yÕu lµ hoµn thµnh trong th¸ng . MÆt kh¸c c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng nhá do c«ng ty ®­îc kh¸ch hµng cung cÊp nguyªn phô liÖu vµ khi tÝnh gi¸ thµnh chØ cÇn tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , chi phÝ s¶n xuÊt chung . Do vËy , hµng th¸ng c«ng ty chØ tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ cho s¶n phÈm hoµn thµnh . C«ng ty tiÕn hµnh theo dâi chi phÝ bá ra trong th¸ng . §èi víi nguyªn vËt liÖu xuÊt kho nh­ng ch­a cã s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho th× kÕ to¸n lËp b¶ng theo dâi ®Õn th¸ng sau khi s¶n phÈm nhËp kho th× ghi vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh (nÕu chi phÝ nguyªn phô liÖu do c«ng ty bá ra ) . §èi víi chi phÝ nh©n c«ng sÏ tËp hîp khi s¶n phÈm hoµn thµnh . NÕu th¸ng tr­íc xuÊt nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt mµ ch­a cã s¶n phÈm nhËp kho , th¸ng nµy míi hoµn thµnh nhËp kho th× lÊy sè ®ã ghi vµo « ph¸t sinh nguyªn phô liÖu , cña b¶ng gi¸ thµnh s¶n xuÊt th¸ng nµy . 2.3.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh t¹i C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc a. §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh : V× ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c«ng ty cæ phÇn lµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt khÐp kÝn toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc hoµn thµnh trong mét ph©n x­ëng , s¶n phÈm chñ yÕu lµ s¶n phÈm hoµn thµnh kh«ng cã b¸n thµnh phÈm b¸n ra ngoµi nªn ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm hoµn thµnh mµ cô thÓ lµ quÇn ¸o , hay bé quÇn ¸o . b. Kú tÝnh gi¸ thµnh : Chu kú s¶n xuÊt cña c«ng ty ng¾n , xen kÏ liªn tôc , ®Ó phï hîp yªu cÇu qu¶n lý c«ng ty tiÕn hµnh tÝnh gi¸ thµnh theo th¸ng vµo thêi ®iÓm cuèi th¸ng . c. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n . MÆc dï ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ lµ ph©n x­ëng , tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm nh­ng ph­¬ng ph¸p tÝnh nµy kh¸ phï hîp v× th«ng th­êng mét ph©n x­ëng chØ s¶n xuÊt mét s¶n phÈm theo hîp ®ång . Trong tr­êng hîp mét ph©n x­ëng s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th× tiÕn hµnh ghi nh­ sau : Nguyªn liÖu , phô liÖu dïng ®Ó s¶n xu©t s¶n phÈm nµo th× ghi chi tiÕt cô thÓ lu«n cho s¶n phÈm ®ã . Cßn chi phÝ liªn quan ®Õn nhiÒu s¶n phÈm th× cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bæ . C«ng ty kh«ng lËp phiÕu tÝnh gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc mµ lËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cña toµn bé s¶n phÈm s¶n xuÊt trong th¸ng . Sè liÖu cña b¶ng gi¸ thµnh nµy ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp chø kh«ng chi tiÕt cô thÓ theo kho¶n môc hoÆc theo yÕu tè chi phÝ : Gi¸ thµnh s¶n phÈm Unicore m· 3506 ®­îc tÝnh nh­ sau : å CP Unicore 3506 = CP NVL TT + CP NCTT + CP SXC = 0 + 41.863.271 + 20.287.856 Z Unicore 3506 = 62.847.494 2.493 = 25.209 = 62.847.494 Sau ®ã tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm Unicore ®­îc ghi vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm th¸ng 12 /2003 . §ång thêi tõ c¸c chi phÝ tËp hîp ®­îc kÕ to¸n tiÕn hµnh ®­a vµo nhËt ký chøng tõ sè 7 . PhÇn III Mét sè nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cæ phÇn may lª trùc Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn ngµy cµng râ nÐt , cæ phÇn ho¸ lµ mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp . Nhµ n­íc ta ®ang khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ®Ó t¹o ra mét m«i tr­êng cã søc c¹nh tranh cao . C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc ra ®êi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nghµnh dÖt may . Tuy nhiªn khi tham gia mét h×nh thøc tæ chøc míi , c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng ­u khã kh¨n ban ®Çu . Qua t×m hiÓu em xin phÐp ®­îc ®­a ra mét sè nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty . 1- ¦u ®iÓm : VÒ tæ chøc : Bé m¸y kÕ to¸n ®­îc tæ chøc gän nhÑ víi ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n lµm viÖc nhiÖt t×nh , cã hiÖu qu¶ . HÇu hÕt c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y vi tÝnh . §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy , ®éi ngò kÕ to¸n cña c«ng ty cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, chuyªn m«n v÷ng vµng , sö dông m¸y vi tÝnh thµnh th¹o . VÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh : C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®­îc tiÕn hµnh theo th¸ng , sè liÖu ghi chÐp chÝnh x¸c ®Çy ®ñ lµ c¬ së ®¶m b¶o cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ®­îc chÝnh x¸c kÞp thêi . C«ng ty tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng lµ kh¸ hîp lý , do mçi s¶n phÈm nhÊt ®Þnh th­êng ®­îc hoµn thµnh trong mét ph©n x­ëng nhÊt ®Þnh . Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ph©n x­ëng , cuèi th¸ng ®· tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm cô thÓ vµ cã sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi c¸c s¶n phÈm nµy . §èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh víi kú tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng th¸ng . ViÖc tÝnh to¸n nµy phï hîp víi lo¹i h×nh tæ chøc s¶n xuÊt ng¾n , s¶n phÈm hoµn thµnh ( cã thÓ nhËp kho hoÆc xuÊt th¼ng ) liªn tôc trong th¸ng . C¸c sè liÖu tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ sö dông tÝnh gi¸ thµnh trong th¸ng ®· cung cÊp kÞp thêi ®Çy ®ñ phôc vô cho viÖc lËp b¸o c¸o kÕ to¸n , b¸o c¸o gi¸ thµnh cña c«ng ty , phôc vô tèt yªu cÇu qu¶n lý , cung cÊp th«ng tin cho l·nh ®¹o c«ng ty . ViÖc ¸p dông h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng th­êng xuyªn , liªn tôc cña vËt t­ , tiÒn vèn cña c«ng ty . V× vËy c¸ch h¹ch to¸n nµy cã thÓ nãi lµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt cña c«ng ty . Tuy c«ng ty kh«ng lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu vËt liÖu , CCDC nh­ng ®· lËp c¸c b¶ng kª phiÕu nhËp , phiÕu xuÊt nguyªn liÖu , phô liÖu chi tiÕt ®Õn tõng tµi kho¶n , ph©n x­ëng còng lµm cho viÖc theo dâi sù biÕn ®éng cña vËt t­ hµng ho¸ ®­îc dÔ dµng . Khi nhËn ®­îc b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng ngoµi viÖc lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH , kÕ to¸n cßn tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng cho tõng lo¹i s¶n phÈm nªn khi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng viÖc trë nªn dÔ dµng h¬n . C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc thùc hiÖn kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ cã sù linh ho¹t phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty . §Æc biÖt c«ng ty øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n nªn ®· gi¶m nhÑ khèi l­îng c«ng viÖc tÝnh to¸n thñ c«ng , ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu th«ng tin cña l·nh ®¹o . VÒ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh : C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi yªu cÇu chung cña c«ng t¸c kÕ to¸n . C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh qua c¸c n¨m dÇn dÇn ®­îc hoµn thiÖn ®Çy ®ñ , râ rµng vµ ®óng chuÈn mùc kÕ to¸n . 2- Nh­îc ®iÓm: VÒ sæ s¸ch kÕ to¸n : C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ lµ lo¹i h×nh thøc sæ cã cÊu tróc phøc t¹p , ®ßi hái lµm thñ c«ng . Do vËy khi ¸p dông vµo kÕ to¸n m¸y cã mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh , sæ s¸ch kÕ to¸n sÏ cã sù kh¸c biÖt so víi khi lµm thñ c«ng , g©y khã kh¨n cho ng­êi xem . VÒ néi dung vµ c¸ch tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt : C«ng ty tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ cho nh÷ng s¶n phÈm hoµn thµnh . HÇu hÕt c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu ®­îc tËp hîp ®Çy ®ñ tuy nhiªn vÉn cßn mét sè nh÷ng vÊn ®Ò sau : VÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp : ViÖc ph¶n ¸nh t×nh h×nh xuÊt nhËp kho nguyªn vËt liÖu ®­îc chi tiÕt theo phiÕu kª nhËp xuÊt riªng lÎ nªn ch­a ph¶n ¸nh ®­îc sè tæng hîp t×nh h×nh xuÊt nhËp vµ ph©n bæ cña c¶ NVL , CCDC theo tõng ph©n x­ëng . VÒ kÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : Trong c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt th× kho¶n trÝch KPC§ kh«ng tËp hîp vµo TK 622 hay KPC§ cña bé phËn qu¶n lý ph©n x­ëng kh«ng ®­îc h¹ch to¸n vµo TK 627 ®Ó tËp hîp tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ toµn bé sè trÝch nµy ®­îc tËp hîp vµo TK 642 " Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp " Nh­ vËy lµm cho gi¸ thµnh thiÕu chÝnh x¸c . VÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung : bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i chi phÝ ®­îc qui ®Þnh h¹ch to¸n vµo TK 627 theo chÕ ®é hiÖn hµnh lµ : Chi phÝ nh©n viªn , chi phÝ nguyªn vËt liÖu , chi phÝ CCDC , chi phÝ khÊu hao TSC§ , chi phÝ dÞch vô mua ngoµi , chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c .... Nh­ng nh÷ng chi phÝ nµy kh«ng ®­îc ph¶n ¸nh chi tiÕt riªng rÏ theo c¸c tiÓu kho¶n cña TK 627 nh­ qui ®Þnh mµ ph¶n ¸nh chung theo nhãm vµo b¶ng kª chøng tõ TK 627 . C¸c b¶ng kª chøng tõ nµy ®­îc chi theo ph©n x­ëng , b¶ng kª chøng tõ theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt chung chi tiÕt riªng rÏ theo c¸c tiÓu kho¶n cña TK 627 nh­ qui ®Þnh mµ ®­îc ph¶n ¸nh chung theo nhãm vµo b¶ng kª chøng tõ TK 627 . C¸c b¶ng kª chøng tõ nµy ®­îc chi tiÕt theo ph©n x­ëng . B¶ng kª chøng tõ theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt chung PX1 ®­îc ký hiÖu lµ TK 6271 . T­¬ng tù nh­ vËy ®èi víi b¶ng kª chøng tõ theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt chung PX3 , PX CKT lÇn l­ît lµ TK 6272 , TK 6273 . §iÒu nµy cã thÓ g©y nhÇm lÉn ®©y lµ c¸c tiÓu kho¶n cña TK 627 . Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh vµ tæ chøc kÕ to¸n gi¸ thµnh : C«ng ty ¸p dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty . Tuy nhiªn kÕ to¸n kh«ng lËp phiÕu tÝnh gi¸ thµnh chi tiÕt theo kho¶n môc hay theo yÕu tè chi phÝ nªn gi¸ thµnh cña c«ng ty chØ ph¶n ¸nh sè liÖu tæng hîp . Cïng víi sù thay ®æi trong c¸ch tæ chøc chi phÝ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt , viÖc cô thÓ h¬n trong c«ng t¸c kÕ to¸n gi¸ thµnh lµ rÊt cÇn thiÕt . Tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam c«ng ty cæ phÇn may lª trùc MÉu sè B01 – DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy : 31/12/2001 M· sè Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 100 A.Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 4 236 190 030 7 561 814 324 110 I. TiÒn 187 183 385 789 259 205 111 1. TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 137 592 291 167 613 817 112 2. TiÒn göi ng©n hµng 49 591 094 621 645 388 113 3. TiÒn ®ang chuyÓn 120 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 121 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 128 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 129 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 130 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 2 903 127 727 5 635 362 791 131 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1 261 544 827 1 280 929 186 132 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 120 000 000 410 613 458 133 3. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ 215 262 197 134 4. Ph¶i thu néi bé 138 5. Ph¶i thu kh¸c 1 306 320 703 3 943 820 147 139 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 140 IV. Hµng tån kho 723 342 608 907 079 328 141 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 142 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 88 442 389 114 195 979 143 3. C«ng cô, dông cô trong kho 25 731 468 14 480 743 144 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang - 1 145 5. Thµnh phÈm tån kho 609 168 751 778 402 607 146 6. Hµng ho¸ tån kho 147 7. Hµng göi ®i b¸n 149 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 150 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 422 536 310 230 113 000 151 1. T¹m øng 274 000 000 170 600 000 152 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 153 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 148 536 310 59 513 000 154 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 155 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c­îc, ký quü 160 VI. Chi sù nghiÖp 161 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 162 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay M· sè Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 200 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 6 521 818 456 8 592 696 923 210 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 6 521 818 456 8 554 257 034 211 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 6 521 818 456 8 554 257 034 212 - Nguyªn gi¸ 12 703 799 430 15 753 720 407 213 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ - 6 181 980 974 - 7 199 463 373 214 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 215 - Nguyªn gi¸ 216 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 217 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 218 - Nguyªn gi¸ 219 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 220 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 221 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 222 2. Gãp vèn liªn doanh 228 3. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c 229 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n 230 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 240 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n 38 439 889 250 Tæng céng tµi s¶n 10 758 008 486 16 154 511 247 M· sè Nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 300 A. Nî ph¶i tr¶ 6 366 216 578 11 531 109 050 310 I. Nî ng¾n h¹n 2 722 480 178 5 290 675 068 311 1. Vay ng¾n h¹n 1 563 254 391 4 087 125 483 312 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 313 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 55 962 829 125 981 607 314 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 312 787 400 315 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 116 652 137 176 293 476 316 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 707 617 980 496 098 688 317 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 318 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 278 992 841 92 388 413 320 II. Nî dµi h¹n 3 643 736 400 6 240 433 982 321 1. Vay dµi h¹n 3 643 736 400 6 240 433 982 322 2. Nî dµi h¹n 330 III. Nî kh¸c 331 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 332 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 333 3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n 400 B. Nguån vèn chñ së h÷u 4 391 791 908 4 623 402 197 410 I. Nguån vèn - Quü 4 327 114 909 4 533 050 907 411 1. Nguån vèn kinh doanh 4 200 000 000 4 200 000 000 412 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 413 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 414 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 70 123 768 148 319 680 415 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 35 061 883 74 159 839 416 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 21 929 258 110 571 388 417 7. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 420 II. Nguån kinh phÝ , quü kh¸c 64 676 999 90 351 290 421 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 422 2. Quü khen th­ëng & phóc lîi 64 676 999 90 351 290 423 3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 424 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 425 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 426 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 427 5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 430 Tæng céng nguån vèn 10 758 008 486 16 154 511 247 M· sè Nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 000 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. Tµi s¶n thuª ngoµi 2. VËt t­ hµng ho¸ giö hé , gia c«ng 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé , ký göi 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 6. H¹n møc kinh phÝ cßn l¹i 7. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã Ng­êi lËp biÓu (Ký , hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng (Ký , hä tªn ) Vò ThÞ Ng©n Ngµy ..... th¸ng....n¨m.... Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký , hä tªn , ®ãng dÊu) D­¬ng V¨n Khµn Tæng c«ng ty DÖt may Vn §¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc MÉu sè B02-DN Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 107/2000/Q§- BTC ngµy 25-10-2000 vµ söa ®æi, bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Quý. 4. n¨m 2001 §¬n vÞ tÝnh : §ång PhÇn 1 : L·i, lç ChØ tiªu M· sè Kú tr­íc Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Tæng doanh thu 01 3.461.371.660 2.453.858.680 11.089.736.552 Trong ®ã : Doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 2.963.049.793 1.249.321.789 7.951.994.697 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03 = 05+06+07) 03 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 - Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 - ThuÕ TT§B, thuÕ XNK ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn (10 = 01- 03) 10 3.461.371.660 2.453.858.680 11.089.736.552 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 2.368.302.072 1.765.772.892 7.708.952.840 3. Lîi nhuËn gép (20 = 10-11) 20 1.093.069.588 688.085.788 3.380.783.712 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 187.882.154 110.094.005 611.288.322 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 540.886.852 490.680.431 1.990.575.037 6. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh ( 30 = 20- 21-22 ) 30 364.300.582 87.311.352 778.920.353 7. Thu nhËp H§TC 31 3.038.768 3.038.768 8. Chi phÝ H§TC 32 9. Lîi nhuËn thuÇn tõ H§TC (40 = 31-32) 40 3.038.768 3.038.768 10. C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 41 11. Chi phÝ bÊt th­êng 42 12. Lîi nhuËn bÊt th­êng (50 = 41 - 42) 50 13. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (60 = 30+40+50) 60 364.300.582 90.350.120 781.959.121 14. ThuÕ TNDN ph¶i nép 70 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (80 = 60 - 70) 80 364.300.582 90.350.120 781.959.121 PhÇn II : T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc ChØ tiªu M· sè Sè cßn ph¶i nép ®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè cßn ph¶i nép cuèi kú Sè ph¶i nép Sè ®· nép Sè ph¶i nép Sè ®· nép 1 2 3 4 5 6 7 8 I. ThuÕ (10=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 10 (46.285.669) 244.728.445 22.149.300 176.293.476 1.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 11 (47.947.536) 140.010.445 20.487.433 71.575.476 2.ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 12 3. ThuÕ TT§B 13 4.ThuÕ XNK 14 5. ThuÕ TNDN 15 6.Thu trªn vèn 16 7.ThuÕ tµi nguyªn 17 8.ThuÕ nhµ ®Êt 18 9.TiÒn thuª ®Êt 19 104.718.000 104.718.000 10.C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 20 1.661.867 1.661.867 II.C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (30=31+32+33) 30 1.C¸c kho¶n phô thu 31 2.C¸c kho¶n phÝ , lÖ phÝ 32 3.C¸c kho¶n kh¸c 33 Tæng céng (40=10+30) 40 176.293.476 Tæng sè thuÕ cßn ph¶i nép n¨m tr­íc chuyÓn sang n¨m nay : .......... Trong ®ã : ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp :.............. Tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam c«ng ty cæ phÇn may lª trùc MÉu sè B01 – DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy : 31/12/2002 M· sè Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 100 A.Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 7,561,814,324 9,105,812,292 110 I. TiÒn 789,259,205 2,042,482,664 111 1. TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 167,613,817 112,337,751 112 2. TiÒn göi ng©n hµng 621,645,388 1,930,144,913 113 3. TiÒn ®ang chuyÓn 120 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 121 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 128 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 129 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 130 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 5,635,362,791 6,252,989,788 131 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1,280,929,186 1,903,395,877 132 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 410,613,458 563,797,796 133 3. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ 134 4. Ph¶i thu néi bé 2,038,324 138 5. Ph¶i thu kh¸c 3,943,820,147 3,783,757,791 139 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 140 IV. Hµng tån kho 907,079,328 660,165,839 141 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 142 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 114,195,979 128,448,065 143 3. C«ng cô, dông cô trong kho 14,480,743 386,465 144 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (1) 1 145 5. Thµnh phÈm tån kho 778,402,607 531,331,288 146 6. Hµng ho¸ tån kho 147 7. Hµng göi ®i b¸n 149 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 150 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 230,113,000 150,174,000 151 1. T¹m øng 170,600,000 139,400,000 152 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 153 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 59,513,000 10,774,000 154 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 155 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c­îc, ký quü 160 VI. Chi sù nghiÖp 161 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 162 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay M· sè Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 200 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 8,592,696,923 7,772,029,521 210 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 8,554,257,034 5,274,394,631 211 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 8,554,257,034 5,274,394,631 212 - Nguyªn gi¸ 15,753,720,407 12,323,036,839 213 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (7,199,463,373) (7,048,642,207) 214 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 215 - Nguyªn gi¸ 216 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 217 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 218 - Nguyªn gi¸ 219 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 220 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 2,497,634,890 221 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 222 2. Gãp vèn liªn doanh 2,497,634,890 228 3. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c 229 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n 230 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 240 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n 38,439,889 250 Tæng céng tµi s¶n 16,154,511,247 16,877,841,813 M· sè Nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 300 A. Nî ph¶i tr¶ 11,531,109,049 11,545,483,185 310 I. Nî ng¾n h¹n 5,290,675,067 6,907,164,792 311 1. Vay ng¾n h¹n 4,087,125,483 4,948,129,351 312 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 313 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 125,981,607 422,821,528 314 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 312,787,400 291,092,340 315 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 176,293,476 239,014,383 316 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 496,098,688 818,171,887 317 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 318 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 92,388,413 187,935,303 320 II. Nî dµi h¹n 6,240,433,982 4,638,318,393 321 1. Vay dµi h¹n 6,240,433,982 4,638,318,393 322 2. Nî dµi h¹n 330 III. Nî kh¸c 331 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 332 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 333 3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n 400 B. Nguån vèn chñ së h÷u 4,623,402,197 5,332,358,629 410 I. Nguån vèn - Quü 4,533,050,907 5,184,802,255 411 1. Nguån vèn kinh doanh 4,200,000,000 4,200,000,000 412 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 413 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 414 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 148,319,680 236,536,837 415 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 74,159,839 118,265,418 416 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 110,571,388 630,000,000 417 7. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 420 II. Nguån kinh phÝ , quü kh¸c 90,351,290 147,556,374 421 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 422 2. Quü khen th­ëng & phóc lîi 90,351,290 147,556,374 423 3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 424 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 425 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 426 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 427 5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 430 Tæng céng nguån vèn 16,154,511,246 16,877,841,814 M· sè Nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 000 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. Tµi s¶n thuª ngoµi 2. VËt t­ hµng ho¸ giö hé , gia c«ng 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé , ký göi 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 6. H¹n møc kinh phÝ cßn l¹i 7. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã Ng­êi lËp biÓu (Ký , hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng (Ký , hä tªn ) Vò ThÞ Ng©n Ngµy ..... th¸ng....n¨m.... Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký , hä tªn , ®ãng dÊu) D­¬ng V¨n Khµn Tæng c«ng ty DÖt may Vn §¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc MÉu sè B02-DN Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 107/2000/Q§- BTC ngµy 25-10-2000 vµ söa ®æi, bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Quý. 4. n¨m 2002 §¬n vÞ tÝnh : §ång PhÇn 1 : L·i, lç ChØ tiªu M· sè Kú tr­íc Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 5,643,796,407 4,013,282,611 16,524,220,823 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03 = 05+06+07) 03 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 - Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 - ThuÕ TT§B, thuÕ XNK ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01- 03) 10 5,643,796,407 4,013,282,611 16,524,220,823 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 4,402,797,405 2,845,521,431 12,344,035,513 3. Lîi nhuËn gép (20 = 10-11) 20 1,240,999,002 1,167,761,180 4,180,185,310 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 128,299,776 141,420,160 426,511,116 Trong ®ã : L·i vay ph¶i tr¶ 23 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 159,864,179 265,770,144 841,849,356 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 700,323,258 498,617,111 1,950,624,973 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] 30 252,511,789 261,953,765 961,199,865 9. Thu nhËp kh¸c 31 496,432,320 496,432,320 10.Chi phÝ kh¸c 32 471,217,211 471,217,211 11. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 25,215,109 25,215,109 13. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (50 = 30+40) 50 277,726,898 261,953,765 986,414,973 14. ThuÕ TNDN ph¶i nép 51 15,741,645 32,744,221 104,327,655 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (60 = 50 - 51) 60 261,985,253 299,209,544 882,087,318 PhÇn II : T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc ChØ tiªu M· sè Sè cßn ph¶i nép ®Çu kú Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè cßn ph¶i nép cuèi kú Sè ph¶i nép Sè ®· nép Sè ph¶i nép Sè ®· nép 1 2 3 4 5 6 7 8= 3+ 4- 5 I. ThuÕ 10 ThuÕ GTGT ph¶i nép 11 43,916,395 77,367,912 90,235,050 56,783,533 33,451,517 Trong ®ã : 1.ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 12 2. ThuÕ TT§B 13 3.ThuÕ XNK 14 4. ThuÕ TNDN 15 32,744,221 15,741,645 104,327,655 55,841,789 48,485,866 5.Thu trªn vèn 16 6.ThuÕ tµi nguyªn 17 7.ThuÕ nhµ ®Êt 18 8.TiÒn thuª ®Êt 19 104,718,000 52,359,000 157,077,000 9.C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 20 II.C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (30=31+32+33) 30 1.C¸c kho¶n phô thu 31 2.C¸c kho¶n phÝ , lÖ phÝ 32 3.C¸c kho¶n kh¸c 33 Tæng céng (40=10+30) 40 93,545,826 145,468,557 194,562,705 112,625,322 239,014,383 Tæng sè thuÕ cßn ph¶i nép n¨m tr­íc chuyÓn sang n¨m nµy : 239.014.383 Trong ®ã : ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp : 48.485.866 Tæng c«ng ty dÖt may viÖt nam c«ng ty cæ phÇn may lª trùc MÉu sè B01 – DN Ban hµnh theo Q§ sè 167/2000/Q§-BTC Ngµy 25 th¸ng 10 n¨m 2000 cña Bé tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngµy : 31/12/2003 M· sè Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 100 A.Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n 9,113,431,727 9,490,288,354 110 I. TiÒn 2,042,482,664 1,778,472,577 111 1. TiÒn mÆt t¹i quü (gåm c¶ ng©n phiÕu) 112,337,751 492,269,268 112 2. TiÒn göi ng©n hµng 1,930,144,913 1,286,203,309 113 3. TiÒn ®ang chuyÓn 120 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n 121 1. §Çu t­ chøng kho¸n ng¾n h¹n 128 2. §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c 129 3. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n 130 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 6,252,989,788 7,305,076,058 131 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1,903,395,877 3,511,027,510 132 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 563,797,796 133 3. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®­îc khÊu trõ 134 4. Ph¶i thu néi bé 2,038,324 6,031,724 138 5. Ph¶i thu kh¸c 3,791,377,228 3,788,016,824 139 6. Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi 140 IV. Hµng tån kho 660,165,838 273,259,222 141 1. Hµng mua ®ang ®i trªn ®­êng 142 2. Nguyªn liÖu, vËt liÖu tån kho 128,448,065 82,045,985 143 3. C«ng cô, dông cô trong kho 386,465 24,631 144 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (2) 145 5. Thµnh phÈm tån kho 531,331,288 191,188,609 146 6. Hµng ho¸ tån kho 147 7. Hµng göi ®i b¸n 149 8. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 150 V. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 150,174,000 133,480,496 151 1. T¹m øng 139,400,000 122,706,496 152 2. Chi phÝ tr¶ tr­íc 153 3. Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 10,774,000 10,774,000 154 4. Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 155 5. C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký c­îc, ký quü 160 VI. Chi sù nghiÖp 161 1. Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc 162 2. Chi sù nghiÖp n¨m nay M· sè Tµi s¶n Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 200 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 7,772,029,522 6,800,493,156 210 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 5,274,394,632 4,302,858,266 211 1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 5,274,394,632 4,302,858,266 212 - Nguyªn gi¸ 12,323,036,839 12,186,105,695 213 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (7,048,642,207) (7,883,247,698) 214 2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 215 - Nguyªn gi¸ 216 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 217 3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 218 - Nguyªn gi¸ 219 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 220 II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n 2,497,634,890 2,497,634,890 221 1. §Çu t­ chøng kho¸n dµi h¹n 222 2. Gãp vèn liªn doanh 2,497,634,890 2,497,634,890 228 3. C¸c kho¶n ®Çu t­ dµi h¹n kh¸c 229 4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ dµi h¹n 230 III. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 240 IV. C¸c kho¶n ký quü, ký c­îc dµi h¹n 250 Tæng céng tµi s¶n 16,885,461,249 16,290,781,511 M· sè Nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 300 A. Nî ph¶i tr¶ 11,496,426,230 10,695,151,925 310 I. Nî ng¾n h¹n 6,858,107,837 7,745,637,757 311 1. Vay ng¾n h¹n 4,908,348,615 6,466,496,022 312 2. Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 313 3. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 422,821,526 351,572,008 314 4. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 291,092,340 142,764,600 315 5. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc 238,634,430 97,574,601 316 6. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 818,171,887 679,861,272 317 7. Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 318 8. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 179,039,039 7,369,253 320 II. Nî dµi h¹n 4,638,318,393 2,949,514,168 321 1. Vay dµi h¹n 4,638,318,393 2,949,514,168 322 2. Nî dµi h¹n 330 III. Nî kh¸c 331 1. Chi phÝ ph¶i tr¶ 332 2. Tµi s¶n thõa chê xö lý 333 3. NhËn ký quü, ký c­îc dµi h¹n 400 B. Nguån vèn chñ së h÷u 5,389,035,019 5,595,629,587 410 I. Nguån vèn - Quü 5,221,668,145 5,389,897,670 411 1. Nguån vèn kinh doanh 4,200,000,000 4,200,000,000 412 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 413 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 414 4. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 256,347,337 345,059,180 415 5. Quü dù phßng tµi chÝnh 128,170,668 172,349,528 416 6. Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 637,150,140 672,488,962 417 7. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n 420 II. Nguån kinh phÝ , quü kh¸c 167,366,874 205,731,917 421 1. Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 6,253,200 422 2. Quü khen th­ëng & phóc lîi 167,366,874 199,478,717 423 3. Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 424 4. Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 425 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc 426 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay 427 5. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 430 Tæng céng nguån vèn 16,885,461,249 16,290781,512 M· sè Nguån vèn Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú 000 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 1. Tµi s¶n thuª ngoµi 2. VËt t­ hµng ho¸ giö hé , gia c«ng 3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé , ký göi 4. Nî khã ®ßi ®· xö lý 5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 6. H¹n møc kinh phÝ cßn l¹i 7. Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã Ng­êi lËp biÓu (Ký , hä tªn ) KÕ to¸n tr­ëng (Ký , hä tªn ) Vò ThÞ Ng©n Ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký , hä tªn , ®ãng dÊu) D­¬ng V¨n Khµn Tæng c«ng ty DÖt may Vn §¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc MÉu sè B02-DN Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 107/2000/Q§- BTC ngµy 25-10-2000 vµ söa ®æi, bæ sung theo TT sè 89/2002/TT-BTC ngµy 09/10/2002 cña Bé Tµi chÝnh B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Quý. 4. n¨m 2003 §¬n vÞ tÝnh : §ång PhÇn 1 : L·i, lç ChØ tiªu M· sè Kú tr­íc Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m 1 2 3 4 5 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 3,459,742,138 3,201,890,382 14,018,920,048 C¸c kho¶n gi¶m trõ (03 = 05+06+07) 03 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 05 - Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 - ThuÕ TT§B, thuÕ XNK ph¶i nép 07 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01- 03) 10 3,459,742,138 3,201,890,382 14,018,920,048 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 2,321,460,623 2,495,826,320 10,270,126,753 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10-11) 20 1,138,281,515 706,064,062 3,748,793,295 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 1,394,118 9,087,498 12,320,606 5. Chi phÝ tµi chÝnh 22 112,558,786 139,839,816 519,504,457 Trong ®ã : L·i vay ph¶i tr¶ 23 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 205,260,047 135,902,068 718,871,067 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 477,901,100 372,723,983 1,674,135,434 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] 30 343,955,700 66,685,693 848,602,943 9. Thu nhËp kh¸c 31 14,857,143 431,895,939 546,383,082 10.Chi phÝ kh¸c 32 15,330,605 400,132,377 415,462,982 11. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 (473,462) 31,763,562 130,920,100 13. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ (50 = 30+40) 50 343,482,238 98,449,255 979,523,043 14. ThuÕ TNDN ph¶i nép 51 42,935,277 92,581,659 15. Lîi nhuËn sau thuÕ (60 = 50 - 51) 60 300,546,961 98,449,255 886,941,384 PhÇn III. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ, hoµn l¹i , miÔn gi¶m Tõ ngµy : 01/10/2003 ®Õn ngµy 31/12/2003 ChØ tiªu M· sè Sè tiÒn Kú nµy Luü kÕ tõ ®Çu n¨m I.ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 1.ThuÕ GTGT cßn ®­îc khÊu trõ, hoµn l¹i ®Çu kú 10 2.ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ph¸t sinh 11 50.593.191 248.448.973 3.ThuÕ GTGT ®· khÊu trõ, ®· hoµn l¹i , ®· tr¶ l¹i 12 50.593.191 248.448.973 Trong ®ã : - Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ 13 50.593.191 248.448.973 - Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i 14 - Sè thuÕ GTGT hµng mua tr¶ l¹i 15 - Sè thuÕ GTGT kh«ng ®­îc khÊu trõ 16 - Sè thuÕ GTGT cßn ®­îc hoµn l¹i, cßn ®­îc khÊu trõ 17 II. ThuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i 1.ThuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i ®Çu kú 20 2.ThuÕ GTGT ®­îc hoµn l¹i ph¸t sinh 21 50.593.191 248.448.973 3.ThuÕ GTGT ®· hoµn l¹i 22 4.ThuÕ GTGT cßn ®­îc hoµn cuèi kú 23 50.593.191 III.ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m 1.ThuÕ GTGT cßn ®­îc gi¶m ®Çu kú 30 2.ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m ph¸t sinh 31 3.ThuÕ GTGT ®· ®­îc gi¶m 32 4.ThuÕ GTGT cßn ®­îc gi¶m cuèi kú 33 IV. ThuÕ GTGT b¸n hµng néi ®Þa 1.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép ®Çu kú 40 56.699.342 2.ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh 41 120.722.176 550.425.215 3.ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ 42 50.593.191 248.448.973 4.ThuÕ GTGT hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bÞ gi¶m gi¸ 43 5.ThuÕ GTGT ®­îc gi¶m trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép 44 6.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ®· nép vµo NSNN 45 56.699.756 264.543.743 7.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép cuèi kú 46 77.208.827 KÕt luËn Víi môc tiªu m¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®­îc lµm quen , tiÕp xóc trùc tiÕp víi sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n . NhËn thøc ®­îc quy tr×nh ho¹t ®éng cña mét sè nghiÖp vô kÕ to¸n quan träng trong mét doanh nghiÖp. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc , ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Lª V¨n Hoµ vµ sù gióp ®ì cña c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc . Em ®· hoµn thµnh qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh . Trong qu¸ tr×nh th­c tËp , ®­îc tiÕp xóc víi m«i tr­êng thùc tÕ , tiÕp xóc víi nh÷ng sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n hµng ngµy cña C«ng ty gióp cho em nhËn thøc ®­îc râ h¬n tÇm quan träng cña c«ng t¸c kÕ to¸n vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty . B¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc tËp nµy ®­îc hoµn thµnh dùa trªn nh÷ng sè liÖu thùc tÕ vµ nh÷ng kiÕn thøc ®­îc häc ë tr­êng . Tuy nhiªn , do thêi gian thùc tËp ng¾n vµ hiÓu biÕt ch­a s©u , ch­a cã kinh nghiÖm nªn b¶n b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt . Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« ,b¹n bÌ ®Ó cho b¶n b¸o c¸o cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n , gióp em chuÈn bÞ tèt h¬n cho ®ît thùc tËp tèt nghiÖp s¾p tíi . Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o Lª V¨n Hoµ vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n C«ng ty cæ phÇn may Lª Trùc ®· gióp ®ë em hoµn thµnh ®ît thùc tËp nµy .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác kế toán ở Công ty CP may Lê Trực.DOC
Luận văn liên quan