Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG: Thành phố Cần Thơ, đô thị loại 1 trực thuộc trung ương đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá với tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh. Hiện nay, với quy mô của các khu vực của nghĩa trang hiện hữu đã không thể đáp ứng nhu cầu chôn cất, mai táng, cải táng cho người dân trong thành phố. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các dự án quy hoạch Quận Cái Răng và khu đô thị mới phía Nam sông Cần Thơ, trên hiện trạng của các khu đất quy hoạch hiện hữu một số các khu mộ. Để việc triển khai các dự án được thuận lợi, nhu cầu bức xúc đặt ra là cần bố trí một khu vực nghĩa trang tập trung để thực hiện việc di dời, cải táng các khu mộ nằm rải rác trên các khu đất quy hoạch trong thành phố. Do đó, việc quy hoạch mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện là hết sức cần thiết và cấp bách. Cùng với sự ra đời của dự án, trong quá trình xây dựng và đi vào hoạt động Dự án mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện lại tác động không nhỏ đến tài nguyên môi trường và đời sống của người dân xung quanh. Nếu chúng ta không có biện pháp để khắc phục vấn đề đó thì các các tác động không mong muốn này sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trước tình hình đó, nhằm ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư, các cơ sở công nghiệp là một trong những công cụ hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp nắm rõ các nguồn ô nhiễm và các biện pháp xử lý có hiệu quả. Điều này chứng tỏ rằng công tác đánh giá tác động môi trường có tầm quan trọng to lớn nhằm làm rõ các mặt có lợi và có hại của dự án. Từ đó, thiết lập và đề xuất các biện pháp kỹ thuật cũng như quản lý nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực, đồng thời khuyến khích các tác động tích cực. Hiểu được tầm quan trọng của công tác đánh giá tác động môi trường, Công ty Công Trình Đô Thị Thành phố Cần Thơ tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Trong báo cáo này, Công ty phân tích toàn bộ các tác động mà dự án có khả năng gây ô nhiễm môi trường, mức độ ô nhiễm, các biện pháp kỹ thuật để quản lý, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm.

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 2472 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔÛ ÑAÀU SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG: Thaønh phoá Caàn Thô, ñoâ thò loaïi 1 tröïc thuoäc trung öông ñang böôùc vaøo thôøi kì ñaåy maïnh coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù vôùi toác ñoä ñoâ thò hoaù ngaøy caøng nhanh. Hieän nay, vôùi quy moâ cuûa caùc khu vöïc cuûa nghóa trang hieän höõu ñaõ khoâng theå ñaùp öùng nhu caàu choân caát, mai taùng, caûi taùng cho ngöôøi daân trong thaønh phoá. Beân caïnh ñoù, trong quaù trình thöïc hieän caùc döï aùn quy hoaïch Quaän Caùi Raêng vaø khu ñoâ thò môùi phía Nam soâng Caàn Thô, treân hieän traïng cuûa caùc khu ñaát quy hoaïch hieän höõu moät soá caùc khu moä. Ñeå vieäc trieån khai caùc döï aùn ñöôïc thuaän lôïi, nhu caàu böùc xuùc ñaët ra laø caàn boá trí moät khu vöïc nghóa trang taäp trung ñeå thöïc hieän vieäc di dôøi, caûi taùng caùc khu moä naèm raûi raùc treân caùc khu ñaát quy hoaïch trong thaønh phoá. Do ñoù, vieäc quy hoaïch môû roäng Nghóa trang Töø Thieän laø heát söùc caàn thieát vaø caáp baùch. Cuøng vôùi söï ra ñôøi cuûa döï aùn, trong quaù trình xaây döïng vaø ñi vaøo hoaït ñoäng Döï aùn môû roäng Nghóa trang Töø Thieän laïi taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán taøi nguyeân moâi tröôøng vaø ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân xung quanh. Neáu chuùng ta khoâng coù bieän phaùp ñeå khaéc phuïc vaán ñeà ñoù thì caùc caùc taùc ñoäng khoâng mong muoán naøy seõ ngaøy caøng trôû neân nghieâm troïng hôn. Tröôùc tình hình ñoù, nhaèm ngaên chaën vaø giaûm thieåu oâ nhieãm moâi tröôøng, baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö, caùc cô sôû coâng nghieäp laø moät trong nhöõng coâng cuï höõu hieäu giuùp cho caùc nhaø quaûn lyù, caùc chuû doanh nghieäp naém roõ caùc nguoàn oâ nhieãm vaø caùc bieän phaùp xöû lyù coù hieäu quaû. Ñieàu naøy chöùng toû raèng coâng taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng coù taàm quan troïng to lôùn nhaèm laøm roõ caùc maët coù lôïi vaø coù haïi cuûa döï aùn. Töø ñoù, thieát laäp vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp kyõ thuaät cuõng nhö quaûn lyù nhaèm giaûm thieåu caùc taùc ñoäng tieâu cöïc, ñoàng thôøi khuyeán khích caùc taùc ñoäng tích cöïc. Hieåu ñöôïc taàm quan troïng cuûa coâng taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, Coâng ty Coâng Trình Ñoâ Thò Thaønh phoá Caàn Thô tieán haønh laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM). Trong baùo caùo naøy, Coâng ty phaân tích toaøn boä caùc taùc ñoäng maø döï aùn coù khaû naêng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, möùc ñoä oâ nhieãm, caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå quaûn lyù, giaûm thieåu caùc nguoàn gaây oâ nhieãm. CÔ SÔÛ PHAÙP LÍ THÖÏC HIEÄN BAÙO CAÙO: Baùo caùo naøy ñöôïc thöïc hieän döïa treân moät soá vaên baûn phaùp luaät do chính phuû ban haønh nhö sau: - Caên cöù Luaät baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005 coù hieäu löïc töø ngaøy 01/07/2006 - Nghò ñònh soá 80/2006/ NÑ - CP ngaøy 09 thaùng 08 naêm 2006 cuûa Chính Phuû “Höôùng daãn thi haønh Luaät Baûo veä Moâi tröôøng” - Thoâng tö soá 08/2006/TT– BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa Boä Taøi Nguyeân Moâi Tröôøng höôùng daãn veà vieäc laäp vaø thaåm ñònh baùo caùo ÑTM ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö. - Tieâu chuaån Nhaø nöôùc Vieät Nam veà Moâi Tröôøng - Caùc taøi lieäu veà ñòa lyù töï nhieân, tình hình kinh teá xaõ hoäi ñòa phöông, cuï theå khu vöïc döï aùn noùi rieâng vaø Thaønh phoá Caàn Thô noùi chung. - Caùc soá lieäu ñieàu tra vaø ño ñaïc thöïc teá taïi hieän tröôøng. - Caùc taøi lieäu kyõ thuaät ÑTM cuûa toå chöùc Y teá Theá giôùi (WHO). MUÏC TIEÂU CUÛA BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG : Ñaùnh giaù hieän traïng moâi tröôøng töï nhieân, kinh teá, xaõ hoäi khu vöïc thöïc hieän döï aùn vaø vuøng laân caän. Moâ taû sô löôïc hoaït ñoäng döï aùn coù khaû naêng taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Phaân tích coù caên cöù khoa hoïc nhöõng taùc ñoäng coù lôïi, coù haïi maø döï aùn taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø kinh teá xaõ hoäi. Xaây döïng caùc bieän phaùp khaû thi nhaèm haïn cheá caùc taùc ñoäng moâi tröôøng baát lôïi cuûa döï aùn mang laïi. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp nhaèm haïn cheá toái thieåu nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng. Ñeà xuaát chöông trình giaùm saùt, quan traéc moâi tröôøng khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Cung caáp cô sôû khoa hoïc cho caùc cô quan chöùc naêng veà baûo veä moâi tröôøng cuûa thaønh phoá trong vieäc thaåm ñònh, pheâ duyeät, giaùm saùt vaø quaûn lyù döï aùn. PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN BAÙO CAÙO : Caùc phöông phaùp sau ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù trong baùo caùo : Phöông phaùp thoáng keâ: ÖÙng duïng thu thaäp vaø xöû lyù soá lieäu khí töôïng, thuûy vaên, kinh teá xaõ hoäi taïi khu vöïc cuûa döï aùn. Phöông phaùp khaûo saùt, ño ñaïc, laáy maãu ngoaøi hieän tröôøng vaø thí nghieäm phaân tích: Nhaèm xaùc ñònh caùc thoâng soá veà hieän traïng chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí, tieáng oàn, nöôùc thaûi vaø moâi tröôøng nöôùc xung quanh khu vöïc döï aùn. Phöông phaùp so saùnh: Duøng ñeå ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng töø caùc quaù trình xaây döïng vaø ñi vaøo hoaït ñoäng cuûa döï aùn treân cô sôû caùc tieâu chuaån moâi tröôøng (TCMT) Vieät Nam coù lieân quan. Xem xeùt quy trình coâng ngheä, caùc thieát keá kyõ thuaät, hình thöùc hoaït ñoäng döï kieán cuûa döï aùn ñeå töø ñoù xaùc ñònh caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaø xeáp loaïi theo möùc ñoä taùc ñoäng cuûa chuùng. Phaân tích, ñaùnh giaù vaø döï baùo taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng do hoaït ñoäng cuûa döï aùn veà caùc phöông dieän nhö : nöôùc thaûi, khí thaûi, chaát thaûi raén, veä sinh lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp kyõ thuaät ñeå haïn cheá toái ña caùc taùc ñoäng tieâu cöïc phaùt sinh töø hoaït ñoäng cuûa döï aùn ñeán moâi tröôøng. Trong quaù trình xaây döïng baùo caùo, caùc taøi lieäu chuû yeáu sau ñaây ñöôïc söû duïng : - Döï aùn Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Thaønh phoá Caàn Thô. - Quy hoaïch chi tieát tyû leä: 1/500 Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Thaønh phoá Caàn Thô. - Taøi lieäu thoáng keâ veà tình hình khí töôïng thuyû vaên cuûa khu vöïc döï aùn. - Caùc soá lieäu ñieàu tra vaø ño ñaït thöïc teá taïi hieän tröôøng. - Caùc taøi lieäu thoáng keâ veà xaõ hoäi hoïc, kinh teá xaõ hoäi trong khu vöïc. - Caùc taøi lieäu veà coâng ngheä xöû lyù khí thaûi, nöôùc thaûi, chaát thaûi raén. - Ngoaøi ra coøn tham khaûo theâm moät soá baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa caùc döï aùn khaùc. CHÖÔNG 1 MOÂ TAÛ SÔ LÖÔÏC DÖÏ AÙN I.1- TEÂN DÖÏ AÙN: Teân döï aùn ñaàu tö : "Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän, Phöôøng Ba Laùng, Quaän Caùi Raêng, Thaønh phoá Caàn Thô" I.2- CÔ QUAN CHUÛ QUAÛN: Coâng Ty Coâng Trình Ñoâ Thò Thaønh Phoá Caàn Thô Ñòa chæ: Soá 5 ñöôøng Voõ Thò Saùu – Phöôøng An Hoäi – Quaän Ninh Kieàu – Thaønh phoá Caàn Thô. Giaùm ñoác: Traàn Minh Huøng Ñieän thoaïi: 071. 811583 Fax: 071. 825526 I.3 - ÑÒA ÑIEÅM THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN: Döï aùn seõ ñöôïc xaây döïng taïi Phöôøng Ba Laùng - Quaän Caùi Raêng – Thaønh phoá Caàn Thô coù töù caän tieáp giaùp sau: Phía Ñoâng Nam: giaùp ñaát ruoäng. Phía Taây Baéc: giaùp Quoác loä 1A töø caàu Caàn Thô noái daøi. Phía Taây Nam: giaùp ñaát ruoäng. Phía Ñoâng Baéc: giaùp ñaát ruoäng. I.4 - MUÏC TIEÂU CUÛA DÖÏ AÙN: Ñaùp öùng cho nhu caàu mai taùng, caûi taùng haøi coát vaø caùc khu moä naèm raûi raùc trong caùc döï aùn quy hoaïch. Ñaùp öùng taïm thôøi tình traïng quaù taûi cuûa caùc Nghóa trang hieän höõu trong thaønh phoá trong thôøi gian chôø quy hoaïch khu ñaát Nghóa trang Thaønh phoá. Laø coâng trình phuùc lôïi xaõ hoäi phuïc vuï cho ñôøi soáng cuûa nhaân daân, theå hieän chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Quaûn lyù chaët cheõ caùc vaán ñeà veà oâ nhieãm nguoàn nöôùc, maát ñaát saûn xuaát, aûnh höôûng ñeán caûnh quan ñoâ thò, caùc ñòa ñieåm mai taùng phaùt trieån moät caùch töï do khoâng theo ñònh höôùng quy hoaïch cuûa cô quan quaûn lyù. Giaûm dieän tích ñaát söû duïng so vôùi caùch mai taùng tröôùc kia. Ñoåi môùi coâng ngheä hoûa taùng baèng caùc thieát bò hieän ñaïi thích nghi vôùi phöông phaùp mai taùng hieän nay treân theá giôùi. I.5 - NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA DÖÏ AÙN: I.5.1 - Hoaït ñoäng cuûa döï aùn: Döï aùn Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän döï kieán seõ môû roäng theâm dieän tích laø 50.082 m2. Vôùi dieän tích môû roäng naøy coù theå döï kieán soá löôïng moä nhö sau: Soá löôïng moä töø traàn döï kieán 800 moä. Soá löôïng moä haøi coát döï kieán 3.000 moä. Ngoaøi ra coøn coù phaàn ñaát döï tröõ dieän tích 1.088 m2 daønh cho khu vöïc xaây döïng nhaø chöùa haøi coát. I.5.2 - Caùc coâng trình chính cuûa döï aùn: I.5.2.1 - Khu vöïc moä töø traàn: - Dieän tích: 8.207 m2. - Soá löôïng moä töø traàn: 866 moä. - Kích thöôùc quy ñònh cho moãi moä laø 1,6m x 3,0m. Khoaûng caùch giöõa hai ngoâi moä laø 0,4m. Khoaûng caùch giöõa hai daõy moä laø: 1,4m. I.5.2.2 - Khu vöïc moä haøi coát: - Dieän tích: 7.618 m2. - Soá löôïng moä töø traàn: 3.604 moä. - Kích thöôùc quy ñònh cho moãi moä laø 1,6m x 3,0m. Khoaûng caùch giöõa hai ngoâi moä laø 0,5m. Khoaûng caùch giöõa hai daõy moä laø: 0,8m. I.5.2.3 - Nhaø quaûn trang vaø loø thieâu: - Dieän tích: 1.736 m2. Goàm 2 coâng trình: + Nhaø quaûn trang: coù boá trí khu vöïc ôû cho nhaân vieân quaûn trang vaø khu veä sinh coâng coäng. + Loø thieâu: Boá trí 3 loø thieâu, coù loái vaøo cho phöông tieän giao thoâng cô giôùi tieáp caän vaøo. - Maät ñoä xaây döïng: ≤ 35%. I.5.2.4 - Nhaø thaép höông keát hôïp laøm choøi nghæ: - Dieän tích: 501 m2. - Boá trí taïi khu vöïc trung taâm khu moä. - Maät ñoä xaây döïng: ≤ 35%. I.5.3 – Caùc coâng trình phuï trôï: I.5.3.1 – Quy hoaïch san neàn: - Cao ñoä sang neàn toái thieåu: + 2,3m (theo heä cao ñoä quoác gia Hoøn Daáu). - Cao ñoä meùp ñöôøng bình quaân: + 2,4m. - Cao ñoäï meùp leà toái thieåu: + 2,6m. - Ñoä doác ñòa hình ñoái vôùi maët phuû töï nhieân: i ≥ 0,1%. - Toång khoái löôïng san laáp: Giai ñoaïn 1: 93.481m3. Giai ñoaïn 2: 32.534m3. I.5.3.2 – Quy hoaïch giao thoâng vaø loä giôùi: Dieän tích: 19.797 m2. Bao goàm ñöôøng giao thoâng cô giôùi vaø ñöôøng ñi boä. Trong khu quy hoaïch coù caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng nhö sau: - Quoác loä 1A coù loä giôùi döï kieán 80m. - Ñöôøng soá 1: coù loä giôùi 14m; trong ñoù: loøng ñöôøng 9m, leà phaûi 5m. - Ñöôøng soá 2: Coù loä giôùi 12m; trong ñoù: loøng ñöôøng 9m, leà phaûi 3m. - Ñöôøng ñi boä: Coù loä giôùi 10m; Vôùi loøng ñöôøng 4m, leà ñöôøng 3mx2. - Ñöôøng ñi boä: Coù loä giôùi 9m; Vôùi loøng ñöôøng 3m, leà ñöôøng 3mx2. I.5.3.3 – Nguoàn ñieän cung caáp cho döï aùn: - Nguoàn ñieän ñöôïc caáp töø löôùi cao – trung theá Caàn Thô. - Löôùi ñieän thieát keá trong khu vöïc döï aùn: + Tuyeán trung theá: Nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng ñieän naêng, naâng cao ñoäï tin caäy, ñoàng boä, hieän ñaïi vaø töï ñoäng hoùa theo höôùng phaùt trieån chung cuûa thaønh phoá. Ñeå ñaûm baûo myõ quan vaø an toaøn trong khu vöïc tuyeán trung theá ñöôïc thieát keá ñi ngaàm trong haàm kyõ thuaät theo truïc giao thoâng. Ñaûm baûo haønh lang an toaøn cho tuyeán (3m) vaø tuaân thuû theo caùc quy chuaån ngaønh. Chieàu daøi tuyeán trung theá xaây môùi: 80m. + Tuyeán haï theá: Töø baûng ñieän haï theá trong traïm phaân phoái hôïp boä, tuyeán haï theá ñi ngaàm baèng caùp XLPE voû boïc ngoaøi baèng PC, caùp luoàn trong oáng nhöïa PVC chòu löïc vaø ñaët trong haàm kyõ thuaät caáp ñeán tuû phaân phoái thöù caáp. Chieàu daøi tuyeán haï theá xaây môùi: 400m. + Heä thoáng chieáu saùng: Heä thoáng chieáu saùng ñöôïc boá trí doïc theo ñöôøng giao thoâng, söû duïng ñeøn trang trí vaø ñeøn cao aùp Sodium coù coâng suaát 18W vaø 250W. Truï ñeøn söû duïng truï gang ñuùc vaø truï baùt giaùc STK hình coân cao 6 – 8m. Loaïi neon phuø hôïp vôùi vieäc chieáu saùng trang trí vaø baûo veä. Heä thoáng neon chieáu saùng ñoùng caét töï ñoäng theo 2 cheá ñoä ñeå tieát kieäm ñieän naêng. Chieàu daøi heä thoáng chieáu saùng xaây môùi: 1.600m. + Traïm bieán aùp: Dung löôïng traïm 100 KVA. I.5.3.4 – Baõi xe: - Dieän tích: 2.001 m2. - Ñöôïc boá trí taïi loái vaøo khu nghóa trang, vôùi khu vöïc ñaäu xe 2 baùnh vaø 4 baùnh. I.5.3.5 – Traïm caáp nöôùc: - Do khu ñaát quy hoaïch chöa coù heä thoáng caáp nöôùc chung neân ñöôïc boá trí heä thoáng gieáng khoan ñeå caáp nöôùc taïm thôøi cho khu vöïc naøy. Laâu daøi seõ noái vaøo heä thoáng caáp nöôùc chung cuûa khu vöïc. Traïm nöôùc cuûa nghóa trang ñöôïc ñaët caïnh nhaø quaûn trang vaø loø thieâu coù caây xanh caùch ly chung quanh. - Toång dieän tích quy hoaïch: 62.926m2. - Nöôùc phuïc vuï nhaø quaûn trang: 10%qt. - Nöôùc roø ræ, löu löôïng döï phoøng: 15%qt. - Nöôùc töôùi ñöôøng, caây xanh: 3 lít/m2. - Thieát keá caáp nöôùc phaûi ñaûm baûo tieâu chuaån veà cung caáp vaø phaûi cung caáp nöôùc saïch ñaõ qua xöû lyù. - Coù theå öôùc tính löu löôïng nöôùc caàn cung caáp nhö sau: Löôïng nöôùc caáp chuû yeáu ñeå töôùi caây vaø nhaø quaûn trang: + Toång dieän tích quy hoaïch: 62.926m2. + Toång soá ngöôøi trong khu quy hoaïch: 5 ngöôøi. + Chæ tieâu söû duïng nöôùc: 150 l/ngñ. + Nöôùc töôùi ñöôøng, caây xamh: 3 l/m2/ngñ. + Dieän tích caàn töôùi: 1.500 m2. + Löu löôïng nöôùc töôùi ñöôøng, caây xanh: qt = 1.500m2 x 3 l/m2/ngñ = 4.500 l/ngñ = 4.5 m3/ngñ. + Löu löôïng nöôùc phuïc vuï nhaø quaûn trang: qc = 10% x qt = 0.45 m3/ngñ. + Löu löôïng roø ræ vaø löôïng nöôùc döï phoøng: qr = 15% x qt = 0.68 m3/ngñ. + Toång löu löôïng nöôùc Qt = 6 m3/ngñ. - Hình thöùc ñöôøng oáng vaø caùc coâng trình caáp nöôùc khaùc: - Ñaët caùc tuyeán caáp nöôùc theo quy hoaïch vaø maïng caáp nöôùc kheùp kín, maïng löôùi caáp nöôùc bao goàm caùc heä thoáng ñöôøng oáng: PVC: D360, D34 trong khu quy hoaïch. + Khoan moät gieáng khoan saâu 100 – 120m ñeå laáy nöôùc ngaàm. + Xaây döïng beå chöùa nöôùc ngaàm laøm baèng beâ toâng coát theùp: döï tröõ nöôùc ñeå töôùi caây, vaø chöõa chaùy qua laéùng loïc ñeå söû duïng cho sinh hoaït. + Xaây döïng ñaøi chöùa nöôùc ñeå ñieàu hoøa löu löôïng, taïo aùp löïc cho heä thoáng caáp nöôùc. Baûng 1.1: Caùc haïng muïc coâng trình caáp nöôùc STT Haïng muïc coâng trình Ñôn vò tính Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn  1 2 3 4 Ñöôøng oáng: PVC D60 PVC D34 Gieáng khoan Beå nöôùc ngaàm Ñaøi nöôùc m m gieáng beå ñaøi 250 2.300 1 1 1 32.000 32.000 1.500.000 60.000.000 70.000.000 8.000.000 73.600.000 1.500.000 60.000.000 70.000.000  Nguoàn: Quy hoaïch chi tieát Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän I.5.3.6 - Caây xanh: - Dieän tích: 8.836 m2. - Caây xanh trong khu vöïc quy hoaïch vöøa coù vai troø caùch ly vöøa trang trí, kieán taïo caûnh quan chung. - Caây troàng trong khoaûng caùch ly laø loaïi caây laáy boùng maùt, khoâng tieát ra chaát ñoäc haïi hoaëc haáp daãn coân truøng, khoâng deã gaõy, ñoå. I.5.3.7 - Quy hoaïch thoaùt nöôùc - Caùc chæ tieâu kyõ thuaät tính toaùn: Nöôùc möa: + Cöôøng ñoä möa trung bình q = 450,4 lít/ s-ha. + Heä soá doøng chaûy ( = 0,9 phuï thuoäc vaøo caùc loaïi maët phuû (tính trung bình). + Vaän toác doøng chaûy trong oáng Vmin (vaän toác töï laøm saïch). + Ñoä doác ñaët oáng I = Imin = 1/D (D laø ñöôøng kính oáng(mm)). Nöôùc sinh hoaït: + Tieâu chuaån thoaùt nöôùc = 120 lít/ngöôøi.ngñ. + Heä soá khoâng ñieàu hoøa = 1,45. - Xaùc ñònh löu löôïng caàn thieát: + Löu löôïng tính toaùn nöôùc möa Q (l/s) xaùc ñònh theo phöông phaùp cöôøng ñoä giôùi haïn vaø tính theo coâng thöùc sau: Q = p. ( .F (l/s) = 450,4 x 0,9 x 6,2926 (l/s) = 2550,77 (l/s). Trong ñoù: Q: cöôøng ñoä möa tính toaùn (l/s.ha) ( : Heä soá doøng chaûy F: Dieän tích thu nöôùc tính toaùn (ha) - Giaûi phaùp thoaùt nöôùc: + Heä thoáng thoaùt nöôùc ñöôïc thieát keá theo hình thöùc thoaùt nöôùc sinh hoaït nöôùc möa chung vì löôïng nöôùc thaûi trong quy hoaïch khoâng ñaùng keå. + Nöôùc möa vaø nöôùc sinh hoaït ñöôïc thu vaøo hoá gas nhôø heä thoáng tuyeán oáng, vaän chuyeån, xaû thaúng ra keânh thuûy lôïi hieän höõu. - Phöông aùn thieát keá: Duøng phöông phaùp phaân chia löu vöïc ñeå tính toaùn cho töøng ñoaïn oáng, töøng tuyeán oáng vaø caû heä thoáng. + Hình thöùc ñöôøng oáng: Nöôùc ñöôïc vaän chuyeån trong heä thoáng oáng kín, loaïi oáng ñöôïc söû duïng: oáng beâ toâng coát theùp ñuùc saün. + Hình thöùc hoá gas, cöûa thu nöôùc: Treân töøng ñöôøng oáng coù ñaët hoá gas theo cöï ly taäp trung nöôùc thích hôïp, nhaèm thu heát nöôùc beà maët vaø nöôùc trong löu vöïc tính toaùn. Qua tính toaùn sô boä, quy moâ xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc ñöôøng oáng thoaùt nöôùc ñöôïc khaùi toaùn trong baûng 1.2. Baûng 1.2: Khaùi toaùn kinh phí maïng löôùi thoaùt nöôùc: STT Haïng muïc coâng trình Ñôn vò tính toaùn Soá löôïng Ñôn giaù (ñ/ñvt) Thaønh tieàn (ñoàng)  1 2 Toång Ñöôøng oáng BTCT D300 BTCT D400 Hoá ga, cöûa xaû m m Caùi 2.100 450 113 350.000 450.000 1.600.000 1.118.300.000 735.000.000 202.00.000 180.800.000  Nguoàn: Quy hoaïch chi tieát Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän I.6 - KINH PHÍ KHAÙI TOAÙN DAÀU TÖ CHO DÖÏ AÙN: - Ñöôøng giao thoâng: 3.459.150.000 ñoàng. (1) - San laáp maët baèng: + Giai ñoaïn 1: 976.020.000 ñoàng. (2) + Giai ñoaïn 2: 2.705.640.000 ñoàng. (3) - Caáp ñieän: 1.022.000.000 ñoàng. (4) - Caáp nöôùc: 213.100.000 ñoàng. (5) - Thoaùt nöôùc: 1.331.400.000 ñoàng. (6) - Toång kinh phí ñaàu tö: Coäng: (1)+ (2)+ (3)+ (4)+ (5)+ (6) = 9.707.310.000 ñoàng. (Kinh phí khaùi toaùn treân chöa keå chi phí boài hoaøn giaûi toûa vaø caùc chi phí khaùc). I.7 - CAÙC HÌNH THÖÙC MAI TAÙNG CUÛA NGHÓA TRANG TÖØ THIEÄN: I.7.1 –Ñòa taùng: Laø phöông phaùp choân ngöôøi cheát xuoáng ñaát, choân vónh vieãn (theo phong tuïc nhaân daân mieàn Nam vaø ngöôøi theo ñaïo Coâng giaùo), hoaëc sau 3 – 5 naêm seõ boác moä caûi taùng hoaëc thieâu coát cho vaøo huû ñeå thôø phuïng(theo phong tuïc mieàn Baéc). Ñaây laø phöông phaùp phoå bieán theo taäp tuïc töø ngaøn xöa ôû nöôùc ta. Hieän nay, theo ñaø phaùt trieån chung cuûa xaõ hoäi, daân soá ngaøy caøng gia taêng, ñaát ñai ngaøy moät khan hieám ñaõ boäc loä moät soá nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp naøy nhö sau: - Laøm hao toán dieän tích ñaát ñai. - Hao toán tieàn baïc cuûa thaân nhaân ngöôøi cheát vaø xaõ hoäi (chi phí xaây moä). - Quan taøi söû duïng trong vieäc choân caát thöôøng duøng caùc loaïi goã toát vaø quyù hieám, gaây neân tình traïng laõng phí trong nhaân daân, hôn nöõa aûnh höôûng ñeán vieäc baûo veä röøng. - Vieäc choân caát cuõng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng traàm troïng ñoái vôùi nguoàn nöôùc ngaàm khu vöïc xung quanh caùc nghóa trang xaây döïng khoâng ñuùng caùch, hoaëc do daân soá ngaøy moät taêng theâm, caùc khoaûng caùch ly an toaøn cuûa caùc nghóa trang khoâng coøn ñöôïc toân troïng, neân caùc taàng nöôùc ngaàm bò oâ nhieãm traàm troïng. - Veà maët xaõ hoäi, neáu nghóa trang khoâng ñöôïc quaûn lyù vaø baûo veä toát seõ laø nôi tuï taäp cuûa caùc thaønh phaàn xaáu, gaây maát traät töï vaø an toaøn xaõ hoäi. Laâu daøi, laøm cho moïi ngöôøi coù taâm lyù gheâ sôï khi soáng gaàn hay ñi ngang qua khu vöïc nghóa trang. I.7.2 – Hoûa taùng: Laø phöông phaùp duøng nhieät ñoä cao (vôùi nhieân lieäu ñoát laø gas) ñoát xaùc ngöôøi cuøng vôùi quan taøi vaø caùc vaät lieâu taåm lieäm thaønh tro, xöông ngöôøi khi ñoù bò chaùy thaønh caùc maûnh vuïn. Sau ñoù tro, xöông ñöôïc ñöa vaøo caùc huõ kín ñeå thôø phuïng hoaëc ñem raûi xuoáng soâng hoà (nhö phong tuïc taïi moät soá ñòa phöông hoaëc yù muoán cuûa ngöôøi quaù coá). Phöông phaùp naøy coù caùc öu ñieåm sau: Vieäc mai taùng naøy seõ nhanh goïn vaø ñôn giaûn, laøm cho taâm lyù cuûa nhaân thaân ngöôøi quaù coá sôùm vôi bôùt nhöõng noãi buoàn khi bieät ly. Ít toán keùm cho thaân nhaân ngöôøi quaù coá cuõng nhö xaõ hoäi veà tieàn baïc. Tieát kieäm ñöôïc ñaát ñai ñeå duøng cho coâng vieäc höõu ích hôn. Giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà oâ nhieãm moâi tröôøng, nhaát laø nguoàn nöôùc ngaàm vaø baûo veä röøng. Goùp phaàn thay ñoåi caùc taäp tuïc laïc haäu laâu ñôøi nhaèm mang laïi cho cuoäc soáng nhaân daân xu theá phaùt trieån ngaøy caøng vaên minh hieän ñaïi hôn Nhöôïc ñieåm cuûa phöông phaùp hoûa taùng: Khoâng phuø hôïp vôùi phong tuïc mai taùng töø laâu ñôøi cuûa ngöôøi Vieät Nam, neân caàn phaûi coù thôøi gian môùi coù theå aùp duïng phoå bieán ñöôïc. I.8 - THIEÁT KEÁ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CAÙC HÌNH THÖÙC MAI TAÙNG: I.8.1 - Ñòa taùng: Vôùi hình thöùc ñòa taùng, khaû naêng gaây oâ nhieãm ñaát vaø nöôùc ngaàm laø raát cao neáu khoâng ñöôïc thieát keá chu ñaùo. Caùch thöùc ñòa taùng ñöôïc thieát keá ôû ñaây ñöôïc ñeà xuaát nhö sau: - Trong quaù trình xaây döïng ban ñaàu, seõ xaây tröôùc caùc oâ choân caát theo khoaûng caùch ñöôïc thieát keá vôùi vaät lieäu laø töôøng gaïch. Xaây chieàu cao cao hôn cao trình maët ñaát xung quanh vaø duøng vaät lieäu che ñaäy ñeå haïn cheá söï traøn vaøo cuûa nöôùc möa. - Trong quaù trình tieán haønh ñòa taùng, phaàn treân maët ñaát cuõng caàn phaûi xaây phuû kín hoaøn toaøn baèng töôøng gaïch, khoâng cho söï xaâm nhaäp töø ngoaøi vaøo vaø söï roø ræ töø trong ra. I.8.2 – Hoûa taùng: Hình thöùc naøy ñöôïc tieán haønh theo trình töï sô ñoà sau: Hình 1.1: Sô ñoà hoûa taùng I.9 – CAÙC LOAÏI MAÙY MOÙC, THIEÁT BÒ CAÀN COÙ: I.9.1 - Loø thieâu: I.9.1.1 - Caùc yeáu toá phaûi ñaùp öùng: - Coù ñuû maët baèng ñeå xaây döïng caùc coâng trình bao che thieát bò vaø quaûn lyù hoaït ñoäng saûn xuaát. - Coù ñöôøng giao thoâng noái vôùi trung taâm. - Coù nguoàn ñieän ñeå vaän haønh maùy moùc thieát bò chính, thieát bò phuï trôï khaùc cuûa döï aùn. - Coù caùc nguoàn cung caáp nhieân lieäu ñeå chaïy thieát bò. - Coù nguoàn nhaân löïc ñeå vaän haønh trung taâm. - Coù chi phí hôïp lí vôùi kinh phí ñaàu tö cuûa döï aùn. - Coù ñoä an toaøn cao. I.9.1.2 – Phöông aùn ñöôïc choïn: - Caùc loaïi nhieân lieäu ñoát phoå bieán cho loø hoûa thieâu laø: cuûi, daàu, gas, ñieän. Qua phaân tích, gas laø nhieân lieäu khaù phoå bieán vaø reû tieàn, gas chaùy coù nhieät löôïng cao, neân thieát bò goïn nheï hôn, giaù thieát bò reû, thao taùc söû duïng deã, daãn ñeán giaù thaønh hoûa taùng töông ñoái reû. - Qua quaù trình saøn loïc vaø choïn löïa, thieát bò loø hoûa taùng B&L cuûa Myõ ñöôïc choïn laø phöông aùn khaû thi nhaát. Caùc tính naêng cuûa loø naøy nhö sau: + Xuaát xöù: ñöôïc saûn xuaát taïi coâng ty B&L Cremation Systems, Inc taïi Largo Florida USA. Model N-20AT. + Chaát löôïng: Ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän chaát löôïng cuûa UL (Underwriter Laboratories) veà kyõ thuaät. Ñaït vaø vöôït troäi caùc tieâu chuaån cuûa EPA (toå chöùc kieåm soaùt khí thaûi quoác teá). + Luoân coù thieát bò baûo veä quaù nhieät, an toaøn PCCC, gas. + Coù caùc thieát bò chuyeân duøng keøm theo nhö: thieát bò loïc kim loaïi töø tro coát, con laên, quaàn aùo, muõ baûo hoä,… + Ñoä oàn vaø nhieät toûa ra lôùp voõ ngoaøi cuøng thaáp. + Ñaït tieâu chuaån moâi tröôøng. + Kinh teá: ít hao toán nhieân lieäu: trung bình 30 – 42kgLPG/laàn. Thöïc hieän 4 – 5laàn/ca 8 tieáng. Coâng suaát ñoát: maximum 1.500.000BTU/giôø. + Tuoåi thoï: trung bình 20 naêm. I.9.2 – Caùc loaïi thieát bò phuï trôï khaùc: - Maùy bôm nöôùc caáp. - Maùy bôm nöôùc töôùi caây. - Maùy phaùt ñieän döï phoøng. - Thieát bò naâng, haï quan taøi. - Heä thoáng thieát bò traïm caáp gas. - Caùc heä thoáng thieát bò chieáu saùng. I.10 – CAÙC LOAÏI NHIEÂN LIEÄU CAÀN CHO HOAÏT ÑOÄNG: Nhieân lieäu cho hoaït ñoäng cuûa loø thieâu chuû yeáu laø gas hoùa loûng. I.11 - NHÖÕNG THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN KHI THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN: I.11.1-Thuaän lôïi : - Khu vöïc quy hoaïch naèm doïc theo quoác loä 1A, thuaän lôïi ñeå boá trí maïng giao thoâng cô giôùi tieáp caän khu ñaát. - Ñaõ coù maïng löôùi caáp ñieän chung trong khu vöïc. - Phaàn ñaát môû roäng chuû yeáu laø ñaát vöôøn ruoäng neân thuaän lôïi cho coâng taùc boài hoaøn giaûi toûa. I.11.2-Haïn cheá : -Khu vöïc nghóa trang hieän höõu coù maät ñoä choân caát daøy ñaëc, heä thoáng giao thoâng tieáp caän caùc khu moä vaø xung quanh khu ñaát raát ít, do vaäy vieäc can thieäp caûi taïo khu moä hieän höõu laø raát khoù khaên. -Chi phí ñaàu tö ban ñaàu cho döï aùn raát toán keùm do hieän taïi khu ñaát quy hoaïch chöa coù heä thoáng caáp vaø thoaùt nöôùc. CHÖÔNG 2 KHAÙI LÖÔÏC ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ - XAÕ HOÄI KHU VÖÏC THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN II.1 - VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ: Thaønh phoá Caàn Thô laø trung taâm Ñoàng Baèng Soâng Cöûu Long, giöõa moät maïng löôùi keânh ngoøi, soâng raïch chaèng chòt. Dieän tích töï nhieân laø 1401 km2, daân soá trung bình naêm 2005 laø:1.137.269 ngöôøi, maät ñoä daân soá 812ngöôøi/ km2. Toå chöùc caùc ñôn vò haønh chính: bao goàm 4 quaän: Ninh kieàu, Caùi raêng, Bình Thuûy, OÂ Moân vaø 4 huyeän: Phong Ñieàn, Côø Ñoû, Vónh Thaïnh, Thoát Noát. Vôùi Toaï ñoä ñòa lyù Töø 9034’43” ñeán 10019’25” vó Baéc Töø 105019’51” ñeán 105054’36” kinh ñoâng Vaø caùc höôùng tieáp giaùp Phía Nam giaùp tænh Haäu Giang. Phía Baéc giaùp tænh An Giang. Phía Ñoâng giaùp tænh Vónh Long vaø Ñoàng Thaùp. Phía Taây giaùp tænh Kieân Giang. II.2 - ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA HÌNH Döï aùn naèm trong khu vöïc coù ñòa hình baèng phaúng, cheânh leäch cao ñoä khoâng quaù 2m, thaáp daàn theo höôùng Taây Nam. Ñòa chaát coâng trình, phaûi ñöôïc gia coá vaø xöû lyù neàn moùng phaûi coù giaûi phaùp thích hôïp vöøa ñaûm baûo tính kinh teá, vöøa ñaûm baûo an toaøn cho coâng trình. Lôùp 1: Seùt treân maët maøu vaøng traïng thaùi deûo cöùng, chieàu daøy trung bình 2,1m. Lôùp 2: Buøn seùt maøu xaùm naâu. Lôùp naøy gaëp coù maët raát phoå bieán trong khu vöïc, chieàu daøy lôùp thay ñoåi töø 13,2 m ñeán 16,6 m. Ñaây laø lôùp ñaát ñaát yeáu, khaû naêng bieán daïng lôùn, chieàu daøy lôùn. Lôùp 3: Seùt maøu vaøng traéng, naâu loang loå traïng thaùi deûo cöùng. Ñaây laø lôùp ñaát coù khaû naêng chòu taûi cao, tính bieán daïng nhoû. Lôùp 4: Seùt pha maøu xaùm xanh traïng thaùi deûo cöùng. Lôùp naøy coù chieàu daøy nhoû khoâng phoå bieån trong khu vöïc, chieàu daøy lôùp thay ñoåi töø 2,3m ñeán 2,7m. Ñaây laø lôùp ñaát coù khaû naêng chòu taûi cao, tính bieán daïng nhoû Lôùp ñaát 5: Seùt maøu xaùm naâu xen keïp lôùp caùt haït mòn moûng traïng thaùi deûo cöùng. Ñaây laø lôùp ñaát toát, chieàu daøy lôùn tính bieán daïng nhoû. Töø ñieàu kieän ñòa chaát nhö treân cho thaáy khi xaây döïng caûng. Ñoái vôùi nhöõng coâng trình coù taûi troïng nhoû coù theå söû duïng bieän phaùp moùng noâng, ñaùy moùng ñaët treân caùc lôùp ñaát soá 1 vaø soá 2 ñaõ ñöôïc gia coá. Ñoái vôùi caùc coâng trình coù taûi troïng neân söû duïng bieän phaùp moùng coïc, caùc coïc ñöôïc ñoùng vaøo lôùp soá 3 trôû xuoáng. II.3 - THÔØI TIEÁT KHÍ HAÄU Thaønh phoá Caàn Thô naèm trong voøng ñai noäi chí tuyeán Baéc baùn caàu gaàn xích ñaïo. Khí haäu noùng aåm nhöng oân hoaø coù hai muøa möa naéng roõ reät. Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11. Muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. II.3.1 - Nhieät ñoä trung bình Nhieät ñoä trung bình caùc thaùng trong naêm trong khoaûng 25,1 – 28,8 ñaït giaù trò trung bình 270C khoâng coù cheânh leäch nhieät ñoä so vôùi caùc naêm tröôùc. Thaùng coù nhieät ñoä cao nhaát laø thaùng 4 (28,80C)thaáp nhaát vaøo thaùng 1 ( 25,10C). Söï thay ñoåi naøy ñöôïc theå hieän trong baûng sau: Baûng 2.1 Söï thay ñoåi nhieät ñoä khoâng khí trung bình caùc thaùng trong naêm Thaùng Nhieät ñoä trung bình caùc naêm(oC)  2003 2004 2005  1 25,6 25,9 25,1  2 26,đ6 25,7 26,6  3 28 27,4 27,2  4 29,1 29 28,8  5 27,5 28,1 28,5  6 28 27,2 27,8  7 26,7 26,8 26,2  8 26,9 26,7 27,2  9 26,7 26,9 26,8  10 26,6 26,9 27,1  11 27,3 27,4 26,7  12 25,5 25,7 25,5  Trung bình 27 27 27  Nguoàn: trung taâm döï baùo khí töôïng TP.Caàn Thô, 2005 II.3.2 - AÅm ñoä töông ñoái trung bình(% baõo hoaø) Ñoä aåm phaân hoaù theo muøa töông ñoái roõ reät, ñoä aåm muøa möa lôùn hôn ñoä aåm muøa khoâ, cheânh leäch ñoä aåm trung bình giöõa thaùng aám nhaát vaø thaùng ít aám khoaûng130C. Ñoä aåm töông ñoái trung bình thaáp nhaát vaøo thaùng 4 (76%) ñoä aåm töông ñoái trung bình cao nhaát vaøo thaùng 7 (89%) giaù trò ñoä aåm trung bình trong naêm laø 83,2%. Nhöng ñoä aåm tuyeät ñoái thaáp nhaát coù theå xuoáng 21% vaø aåm ñoä tuyeät ñoái cao nhaát coù theå leân ñeán 100%. Söï thay ñoåi naøy ñöôïc theå hieän trong baûng sau: Baûng2.2 Ñoä aåm töông ñoái trong khoâng khí (%)cuûa TP Caàn Thô Thaùng Ñoä aåm töông ñoái trung bình caùc naêm(%)  2003 2004 2005  1 79 79 80  2 77 79 79  3 76 77 77  4 76 77 76  5 88 84 81  6 83 82 85  7 88 87 89  8 88 88 86  9 88 87 88  10 88 84 87  11 82 82 86  12 80 82 84  Trung bình 82,8 82,3 83,2  (Nguoàn:Trung taâm döï baùo khí töôïng thuyû vaên TP. Caàn Thô, 2005) II.3.3 - AÙp suaát khí quyeån Aùp suaát khí quyeån trong khu vöïc thay ñoåi khoâng lôùn giöõa caùc muøa trong naêm. Gía trò trung bình dao ñoäng ôû möùc 1.009,6 mb, cao nhaát laø 1.019,6mb vaø thaáp nhaát laø 1.000mb. II.3.4 - Böùc xaï maët trôøi (aùnh saùng ) Caàn Thô thuoäc vuøng coù giaù trò nhieät löôïng do aùnh saùng maët trôøi ñem laïi khaù cao 15,6kcal/cm2. Bình quaân moät thaùng laø 13 kcal/cm2. Naêm 2005, thaùng 4 coù böùc xaï maët trôøi cao nhaát 18kcal/cm2. Soá giôø chieáu saùng vaø böùc xaï maët trôøi ñaït cao nhaát laø giai ñoaïn gaàn cuoái muøa khoâ. Soá giôø chieáu saùng trung bình cao nhaát vaøo thaùng 3 (257,9 giôø) vaø thaáp nhaát vaøo thaùng12(122,7 giôø ). Soá giôø naéng cuûa naêm laø 2.290,8 giôø. Baûng 2.3 Soá giôø naéng ( giôø) caùc thaùng cuûa TP Caàn Thô töø naêm 2003 – 2005 Thaùng Soá giôø naéng trung bình caùc naêm (giôø)  2003 2004 2005  1 254 226 218,8  2 246 222 248  3 292 240 257,9  4 281 237 241,2  5 115 174 217,9  6 217 151 187  7 172 162 139,8  8 172 138 182,5  9 142 166 142,3  10 121 165 167,9  10 109 174 164,8  11 169 196 122,7  12 191 188 191  Caû naêm 2.282 2.249 2.290  (Nguoàn:Trung taâm döï baùo khí töôïng thuyû vaên TP. Caàn Thô, 2005) II.3.5 - Möa Trong thôøi gian qua söï thay ñoåi cuûa löôïng möa ôû Caàn Thô khoâng coù söï cheânh leäch nhieàu. Muøa khoâ löôïng möa khoâng ñaùng keå chuû yeáu taäp trung vaøo muøa möa töø thaùng 5 - 10 chieám khoaûng 90% löôïng möa caû naêm. Löôïng möa lôùn nhaát vaøo thaùng 11(315,1mm). Löôïng möa caû naêm 2005 ñaït 1731,9 mm. Baûng 2.4 Söï thay ñoåi löôïng möa (mm) ôû TP Caàn Thô töø naêm 2003 - 2005 Thaùng Löôïng möa caùc naêm  2003 2004 2005  1 0,5 32,5 -  2 - - -  3 - - 4,8  4 27,9 8,3 0,5  5 273,4 141,5 93,7  6 101 130,3 197,8  7 441,9 246,8 254,6  8 290,4 209,8 108,8  9 199,3 250,1 108,8  10 293,4 244,2 311,5  11 156,1 141,9 315,1  12 0,1 10,3 137,7  Caû naêm 1.784 1.415 1.731  (Nguoàn : Trung taâm döï baùo khí töôïng Caàn Thô, 2005) II.3.6 - Thieân tai vaø caùc hieän töôïng khaùc Hieân töôïng saït lôõ cuõng thöôøng xaûy ra ôû ÑBSCL, thöôøng gaëp ôû caùc daûi ñaát yeáu ven soâng. Ñaëc bieät laø trong muøa luõ, do doøng chaûy maïnh, saït lôõ xaûy ra nhieàu hôn so vôùi muøa khoâ. II.3.7 - Ñoä boác hôi Löôïng nöôùc boác hôi caû naêm 2005 laø 2880 mm. Thaùng 4 coù löôïng nöôùc boác hôi cao nhaát 351mm.Thaùng 12 coù ñoä boác hôi thaáp nhaát 23mm. Nhö vaäy löôïng nöôùc do möa ñem laïi cho Caàn Thô thaáp hôn löôïng boác hôi khoaûng 1.159mm. Neáu khoâng nhôø muøa luõ boå sung löôïng nöôùc bò boác hôi thì tình hình moâi tröôøng coù nhieàu bieán ñoäng phöùc taïp. II.3.8 - Toác ñoä gioù trung bình Toác ñoä gioù trung bình trong naêm 1,6m/s. Trong naêm coù 63 ngaøy coù doâng, toác ñoä gioù doâng cao nhaát trong naêm ghi nhaän ñöôïc laø 31m/s. Soá ngaøy coù doâng xaûy ra trong caùc thaùng 5 ñeán thaùng 10. Höôùng gioù chuû ñaïo veà muøa khoâ töø thaùng 11 ñeán thaùng 2 naêm sau laø höôùng gioù Ñoâng Baéc gioù thoåi töø luïc ñòa vaøo gaây khoâ vaø laïnh. Höôùng gioù Ñoâng Nam töø thaùng ñeán thaùng 6, thôøi gian naøy khoâ vaø noùng. Höôùng gioù chuû ñaïo veà muøa möa töø thaùng 6 ñeán thaùng 11 laø höôùng Taây Nam gioù thoåi töø bieån mang theo nhieàu hôi nöôùc. II.3.9 - Ñoä beàn vöõng khí quyeån Ñoä beàn vöõng khí quyeån quyeát ñònh khaû naêng phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm leân cao. Ñeå xaùc ñònh ñoä beàn vöõng khí quyeån, coù theå döïa vaøo toác ñoä gioù vaø böùc xaï maët trôøi vaøo ban ngaøy vaø ñoä che phuû maây vaøo ban ñeâm. Ñoái vôùi khu vöïc ÑBSCL ñoä beàn vöõng khí quyeån vaøo nhöõng ngaøy naéng vôùi toác ñoä gioù nhoû (2 – 4m/s) laø A, B. Ngaøy coù maây muø laø C, D. Ban ñeâm ñoä beàn naøy thuoäc nhoùm E, F. Trong ñieàu kieän ñoä beàn vöõng khí quyeån thuoäc loaïi D, E, F quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm toát hôn so vôùi ñoä beàn vöõng khí quyeån thuoäc loaïi A, B, C. Baûng2.5 Phaân loaïi ñoä beàn vöõng khí quyeån (pasquill) Toác ñoä gioù (m/s) Böùc xaï ban ngaøy Ñoä che phuû ban ñeâm  Maïnh (bieân ñoä >60) Trung bình (bieân ñoä 35 – 60) Yeáu (bieân ñoä 15 – 35) Ít maây >4/8 Nhieàu maây <3/8  <2 2 – 4 4 – đ6 >6 A A – B B – C C A – B B B – C D B C C D - E D D - F E D  Ghi chuù : A Raát khoâng beàn vöõng B Khoâng beàn vöõng loaïi trung bình C Khoâng beàn vöõng loaïi yeáu D Trung hoaø E Beàn vöõng yeáu F Beàn vöõng loaïi trung bình II.4 - HIEÄN TRAÏNG CUÛA KHU VÖÏC DÖÏ AÙN: II.4.1 - Hieän traïng daân cö phaàn ñaát môû roäng: Khu vöïc môû roäng coù 6 hoä sinh soáng, moãi hoä trung bình 5-6 ngöôøi/hoä, do ñoù soá ngöôøi laø: khoaûng 30–36 ngöôøi. II.4.2 - Hieän traïng lao ñoäng: Daân cö khu ñaát môû roäng chuû yeáu laøm ngheà noâng, laøm vöôøn, ruoäng, nuoâi caù, buoân baùn leû. II.4.3 - Hieän traïng söû duïng ñaát: Hieän traïng söû duïng ñaát goàm khu nghóa trang hieän höõu. Ñaát trong khu vöïc môû roäng coù moät soá nhaø ôû, coøn laïi chuû yeáu laø ñaát troàng caây aên traùi, troàng luùa. Ñaát ñai bò chia caét bôûi nhieàu möông, ao vaø keânh töôùi tieâu noäi ñoàng. Baûng 2.6: Caùc thaønh phaàn ñaát trung vuøng quy hoaïch döï aùn STT Muïc ñích söû duïng Dieän tích (m2) Tyû leä (%)  1 Ñaát nghóa trang hieän höõu 15.377 24.43  2 Ñaát xaây döïng nhaø 201 0.32  3 Ñaát vöôøn 6.253 9.93  4 Ñaát ruoäng 36.598 58.14  5 Ñaát möông ao 4.524 7.19  Toång coäng 62.953 100  Nguoàn: Quy hoaïch chi tieát Môû roäng Nghóa trang Töø Thieän II.4.4 - Ñaùnh giaù hieän traïng caùc coâng trình vaø dieän maïo kieán truùc: Khu vöïc nghóa trang hieän höõu ña soá laø moä töø traàn ñöôïc xaây döïng theo nhieàu kieåu daùng vaø maøu saéc khaùc nhau. Gaàn coång ra vaøo coù khu vöïc nhaø quaûn trang vaø nhaø thôø moä haøi coát, caáu truùc nhaø theo kieåu nhaø taïm ñaõ laâu naêm. Khu vöïc quy hoaïch môû roäng nghóa trang laø ñaát ruoäng, vöôøn, nuoâi troàng thuyû saûn, coù khoaûng 06 caên nhaø vôùi kieán truùc taïm vaø baùn kieân coá. II.4.5 - Phaân tích hieän traïng heä thoáng haï taàng xaõ hoäi cuûa caùc khu vöïc laân caän: Khu nghóa trang hieän höõu vaø môû roäng trong khu ñoâ thò quaän Caùi Raêng, nhaèm phuïc vuï nhu caàu mai taùng cuûa ngöôøi daân trong khu vöïc. Gaàn khu nghóa trang Töø Thieän khoaûng 1 km laø Nghóa Trang Lieät Só Thaønh Phoá Caàn Thô. II.4.6 - Hieän traïng maïng löôùi vaø caùc coâng trình giao thoâng: Khu nghóa trang hieän höõu vaø môû roäng naèm caëp quoác loä 1A, giao thoâng noäi boä chæ coù tuyeán ñöôøng xi maêng roäng khoaûng 3m vaøo loø thieâu vaø nhöõng con ñöôøng nhoû vaøo caùc khu moä. II.4.7 - Hieän traïng neàn xaây döïng, coáng thoaùt nöôùc möa: Chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc chung, nöôùc möa ñöôïc thoaùt tröïc tieáp ra keânh raïch xung quanh. II.4.8 - Hieän traïng maïng löôùi ñöôøng oáng caáp nöôùc: Hieän taïi chöa coù heä thoáng caáp nöôùc chung. II.4.9 - Hieän traïng nguoàn ñieän: Söû duïng ñieän töø maïng löôùi ñieän thaønh phoá. II.4.10 - Hieän traïng maïng löôùi vaø caùc coâng trình thoaùt nöôùc thaûi: Nöôùc baån thoaùt tröïc tieáp ra keânh raïch. II.5 – HIEÄN TRAÏNG CAÙC THAØNH PHAÀN MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN: II.5.1 – Chaát löôïng nöôùc soâng khu vöïc quaän Caùi Raêng: Qua keát quaû quan traéc nöôùc maët taïi khu vöïc quaän Caùi Raêng cho thaáy: Caùc noàng ñoä BOD5, COD, SS ñaõ naèm ngoaøi tieâu chuaån cho pheùp, Caùc chæ tieâu khaùc coøn naèm trong giôùi haïn tieâu chuaån quy ñònh. Baûng 2.7: Caùc chæ tieâu veà nöôùc maët Quaän Caùi Raêng STT Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû ño 2005 TCVN 5937-1995  1 pH  7,08 6 – 8,5  2 DO mg/l 4,6 >6  3 BOD5 mgO2/l 7 4  4 COD mgO2/l 10,4 10  5 SS mg/l 62 20  6 NH3 mg/l 0,239 0,05  7 NO3- mg/l 0,9 10  8 NO2- mg/l 0,025 0,01  9 Fe mg/l 0,84 1  10 Coliform MPN/100ml 22.833 5.000  (Nguoàn : Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng Caàn Thô, 2006) II.5.2 – Chaát löôïng nöôùc ngaàm khu vöïc quaän Caùi Raêng: Chaát löôïng nöôùc ngaàm ôû quaän Caùi Raêng nhìn chung khoâng bò oâ nhieãm, chæ coù chæ tieâu vi sinh (coliforms) laø vöôït möùc tieâu chuaån cho pheùp nhöng coù chieàu höôùng giaûm so vôùi trung bình nhöõng naêm tröôùc. OÂ nhieãm coliforms laø do vieäc khai thaùc nöôùc ngaàm cuûa caùc hoä gia ñình cuõng nhö moät soá coâng trình khaùc khoâng ñöôïc quaûn lyù toát vaø bò hieän töôïng thoâng taàng. Baûng 2.8: Caùc chæ tieâu veà nöôùc ngaàm Quaän Caùi Raêng STT Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû ño 2005 TCVN 5937-1995  1 pH  7,28 6,5-8,5  2 Maøu Pt - Co 28 5-50  3 Ñoä cöùng mg/l 365 300-500  4 Cl- mg/l 128 200-600  5 Fetc mg/l 2,30 1-5  6 NO3- mg/l 0,2 45  7 SO42- mg/l 232 200-400  8 COD mg/l 1,8  9 Coliform MPN/100ml 40 3  (Nguoàn : Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng Caàn Thô, 2006) II.5.3 – Chaát löôïng khoâng khí khu vöïc quaän Caùi Raêng: Nhìn chung moâi tröôøng khoâng khí taïi Caùi Raêng bò oâ nhieãm chuû yeáu do buïi vaø tieáng oàn maø nguoàn chuû yeáu töø hoaït ñoäng giao thoâng ñöôïc trình baøy qua baûng soá lieäu döôùi ñaây. Ñaëc bieät, nhöõng ñieåm coù söï bieán ñoäng raát lôùn veà oâ nhieãm laø treân truïc loä 1A thuoäc khu vöïc quaän Caùi Raêng. Rieâng khí NO2 duø noàng ñoä chöa vöôït tieâu chuaån nhöng ñaõ coù khuynh höôùng taêng daàn. Buïi seõ keát hôïp caùc chaát khí axit nhö SO2, NO2 laøm thaønh caùc hôïp chaát coù haïi cho cô quan hoâ haáp ôû ñoäng vaät vaø gaây chaùy laù hay laøm giaûm khaû naêng quang hôïp cuûa thöïc vaät laøm haïi saûn xuaát noâng nghieäp vaø söùc khoeû coäng ñoàng. Buïi trong moâi tröôøng lao ñoäng gaây beänh buïi phoåi, laø moät loaïi beänh ngheà nghieäp ñoái vôùi coâng nhaân thöôøng xuyeân laøm vieäc trong moâi tröôøng nhieàu buïi. Baûng 2.9: Caùc chæ tieâu veà khoâng khí Quaän Caùi Raêng STT Chæ tieâu Ñôn vò Keát quaû ño 2005 TCVN 5937-1995  1 Noàng ñoäï buïi PM10 mg/m3 0,35 0,3  2 NO2 mg/m3 0,1 0,5  3 SO2 mg/m3 0,1 0,4  4 CO mg/m3 2,44 40  5 Buïi toång mg/m3 0,36 0,3  (Nguoàn : Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng Caàn Thô, 2006) II.6– ÑAÙNH GIAÙ HIEÄN TRAÏNG MOÂI TRÖÔØNG NEÀN: II.6.1 – Moâi tröôøng neàn: Khu quy hoaïch naèm trong vuøng ñaát coù ñaëc ñieåm chung cuûa thaønh phoá Caàn Thô, naèm treân ñöông quoác loä. Khu quy hoaïch phaàn lôùn laø ñaát noâng nghieäp, troàng hoa maøu, ñaát troàng troït. II.6.2 – Caùc heä sinh thaùi: - Chuû yeáu laø heä thoáng ñaát vöôøn, ruoäng, troàng troït neân coù khoâng khí maùt meû, trong laønh, yeân tónh. Caùc chæ tieâu cô baûn veà moâi tröôøng nhö tieáng oàn, noàng ñoä buïi, noàng ñoä NO2 vaø SO2 ñaït tieâu chuaån Vieät Nam 5949, 5937-1995. II.6.3 – Tình hình oâ nhieãm hieän traïng: - Khu vöïc quy hoaïch naèm treân ñöôøng quoác loä, tuy thuaän tieän cho vieäc tieáp caän nhöng bò aûnh höôûng do vieäc oâ nhieãm khoùi buïi vaø tieáng oàn. - Phaàn moä choân caát hieän traïng coù xu höôùng quaù taûi, chaät choäi, heä thoáng thoaùt nöôùc chöa coù, nöôùc thaûi ñöôïc thaûi tröïc tieáp ra maïng löôùi keânh raïch trong khu vöïc neân ít nhieàu ñaõ xaûy ra oâ nhieãm chaát thaûi nöôùc, chaát thaûi raén vaø oâ nhieãm moâi tröôøng. II.6.4 – Thöïc traïng quaûn lyù vaø kieåm soaùt moâi tröôøng: Hieän traïng khu vöïc nghóa trang vaãn trong tình traïng caàu nhieàu hôn cung, nhöng vaãn chöa coù chöông trình cuï theå ñeå quaûn lyù ñaát ñai hoaøn chænh neân vaán ñeà moâi tröôøng cuõng khoâng ñöôïc kieåm soaùt ñuùng möùc ñeå choáng oâ nhieãm vaø maát caân baèng sinh thaùi. CHÖÔNG 3 ÑAÙNH GIAÙ CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG CUÛA DÖÏ AÙN III.1 - NGUOÀN, ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ THÔØI GIAN TAÙC ÑOÄNG: Khi trieån khai thöïc hieän döï aùn seõ phaùt sinh nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng. Tuøy theo loaïi hình cuûa döï aùn seõ coù nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng khaùc nhau, nhaát laø khi döï aùn ñi vaøo hoaït ñoäng. Vôùi Nghóa trang Töø Thieän seõ phaùt sinh nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng chính ñöôïc neâu trong baûng 3.1. Baûng 3.1: Caùc vaán ñeà moâi tröôøng chính coù lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa döï aùn Nguoàn Caùc taùc nhaân oâ nhieãm Caùc vaán ñeà moâi tröôøng Ñoái töôïng bò taùc ñoäng  Giai ñoaïn thi coâng  1 –Thi coâng bôø bao Ñaát seùt ñaøo ñaép bôø bao Buïi Ngöôøi daân soáng xung quanh bôø bao  2-Caûi taïo vaø san laáp maët baèng. -Vaät lieäu san laáp. -Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän thi coâng cô giôùi. -OÂ nhieãm nöôùc, khoâng khí. -OÂ nhieãm oàn. -Thay ñoåi caûnh quan. Moâi tröôøng khu vöïc vaø ngöôøi daân soáng xung quanh.  3-Xaây döïng nhaø xöôûng vaø caùc coâng trình phuï -Buïi,oàn. -Daàu môû thaûi, chaát thaûi xaây döïng. -Hoaït ñoäng cuûa caùc phöông tieän thi coâng cô giôùi. -OÂ nhieãm ñaát, nöôùc, khoâng khí. -OÂ nhieãm oàn. -Coù theå nguy haïi tính maïng coâng nhaân, taøi saûn. Moâi tröôøng khu vöïc vaø ngöôøi daân soáng xung quanh.  4-Thay ñoåi phöông thöùc lao ñoäng cuûa ngöôøi daân soáng gaàn döï aùn -Khoâng coøn ñaát canh taùc. -Khoâng coøn nôi ôû. -Söû duïng tieàn boài hoaøn khoâng ñuùng muïc ñích. -Cuoäc soáng maát oån ñònh. Ngöôøi daân coù ñaát naèm trong khu quy hoaïch giaûi toûa cuûa döï aùn.  Giai ñoaïn nghóa trang ñi vaøo hoaït ñoäng  1-Khí thaûi töø loø thieâu, maùy phaùt döï phoøng, caùc phöông tieän giao thoâng -Buïi, khoùi. -Khí thaûi chöùa caùc khí axit: CO, N0x, S0x, nhieät... -Gaây oâ nhieãm khoâng khí, oâ nhieãm nhieät. -AÛnh höôûng söùc khoeû coâng nhaân. Moâi tröôøng khoâng khí, nhaân vieân laøm vieäc taïi nghóa trang vaø ngöôøi daân soáng xung quanh.  2-Nöôùc thaûi sinh hoaït. -Chaát lô löõng. - BOD, N, P. -Gaây oâ nhieãm nöôùc maët. -AÛnh höôûng söùc khoeû coäng ñoàng. Moâi tröôøng nöôùc vaø ngöôøi daân soáng xung quanh.  3-Raùc thaûi sinh hoaïït, raùc phaùt sinh (giaáy tieàn vaøng baïc) -Raùc sinh hoaït cuûa nhaân vieân vaø khaùch vaõùng lai. -Raùc giaáy,... -Gaây oâ nhieãm caûnh quan khu vöïc. Khu vöïc nghóa trang.  4-Caùc söï coá moâi tröôøng. -Roø ræ nhieân lieäu -Chaùy noå. -Tai naïn ngheà nghieäp, tai naïn giao thoâng. -Roø ræ chaát phaân huûy töø caùc khu moä ñòa taùng. - Thieát bò loø thieâu gaëp söï coá. -Gaây oâ nhieãm ñaát, nöôùc, khoâng khí. -AÛnh höôûng tính maïng coâng nhaân, taøi saûn. -AÛnh höôûng ñeán sinh vaät trong vuøng aûnh höôûng. -AÛnh höôûng ñeán moâi tröôøng xung quanh. -Coâng nhaân vaän haønh. -Moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí xung quanh. -Heä sinh thaùi laân caän. -Ngöôøi daân soáng gaàn khu vöïc döï aùn.  III.2 - ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG ÑEÁN MOÂI TRÖÔØNG XUNG QUANH VAØ SÖÙC KHOÛE COÄNG ÑOÀNG: III.2.1 - Taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaät lyù: III.2.1.1 - Giai ñoaïn thi coâng: - Thi coâng bôø bao: + Ñaát ñaép bôø bao ñöôïc laáy tröïc tieáp trong phaïm vi san laép, chuû yeáu laø ñaát seùt neân thaønh phaàn haït mòn cao, vì vaäy möùc ñoä laéng trong nöôùc seõ laâu neáu thi coâng vaøo muøa luõ. Neáu thi coâng vaøo muøa khoâ caàn quan taâm ñeán haøm löôïng buïi trong khoâng khí. + Vieäc ñaép ñaát naøy chæ gaây taùc ñoäng nhoû cuïc boä ñoái vôùi moät soá vuøng ñaát tieáp giaùp. Aûnh höôûng cuûa noù laø khoâng ñaùng keå. Vaø vieäc ñaøo ñi moät lôùp ñaát beà maët gaàn bôø bao cuõng khoâng laøm aûnh höôûng ñeán khaû naêng choáng thaám cuûa lôùp seùt naøy ñoái vôùi caùc chaát oâ nhieãm töø moä ñòa taùng vaøo taàng nöôùc ngaàm. - San laép maët baèng: + Caùt ñöôïc bôm leân chuû yeáu laø caùt haït mòn cuøng vôùi nöôùc neân löôïng nöôùc naøy seõ chaûy traøn ra xung quanh neáu thi coâng vaøo muøa luõ seõ laøm taêng ñoä ñuïc, haøm löôïng caùc chaát lô löõng cuõng seõ taêng. Neáu thi coâng vaøo muøa khoâ thì löôïng naøy seõ chaûy vaøo caùc raïch xung quanh döï aùn laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc maët. + Tuy nhieân, vieäc bôm caùt chuû yeáu trong giôùi haïn bôø bao, neáu caùch thi coâng hôïp lí seõ laøm giaûm toái ña oâ nhieãm caën trong nöôùc. - Nöôùc thaûi sinh hoaït töø coâng nhaân laøm vieäc trong giai ñoaïn thi coâng: + Öôùc tính soá löôïng coâng nhaân tham gia thi coâng khoaûng 45-50 ngöôøi, Töông ñöông vôùi löôïng thaûi 35m3/ngaøy. + Caên cöù heä soá oâ nhieãm do sinh hoaït ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån thì moãi ngöôøi thaûi ra moâi tröôøng moät löôïng chaát oâ nhieãm do sinh hoaït laø: BOD : 45-54 g/ngaøy COD : 1,6 BOD SS : 75-154 g/ngaøy + Taûi löôïng oâ nhieãm: BOD : 2,250-2,700 kg/ngaøy. COD : 3,600-4,320 kg/ngaøy. SS : 3,750-7,700 kg/ngaøy. + Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm: Caên cöù löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït thì noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm chính trong nöôùc thaûi döï tính nhö sau: BOD : 64,3 – 77,1mg/l COD : 102,9 – 123,4mg/l SS : 107,1 - 220mg/l Khoái löôïng nöôùc thaûi nhoû, nhöng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vöôït tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5945-2005 loaïi A) neân phaûi xöû lyù tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. III.2.1.2 - Giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa nghóa trang: - Taùc ñoäng cuûa nöôùc thaûi sinh hoaït: + Soá löôïng ngöôøi laøm vieäc coá ñònh trong nghóa ñòa (8 giôø): khoaûng 10 ngöôøi. + Soá löôïng khaùch vaõng lai trong ngaøy (8 giôø): trung bình khoaûng 100 ngöôøi. + Vôùi öôùc tính toång löôïng nöôùc thaûi trung bình: 22,5 m3/ngñ. + Toång taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm ñöôïc lieät keâ trong baûng sau: Baûng 3.2: taûi löôïng caùc chaát oâ nhieãm tính theo ñaàu ngöôøi: Chæ tieâu Khoái löôïng (g/ngöôøi.8h) Toång taûi löôïng (g/8h) Noàng ñoä (mg.l) TCVN 5945 – 2005 loaïi A  BOD5 20 220 97,8 30  SS 36,66 4033 179,3 50  Toång N 4,66 513 22,8 15  Toång P 1,136 125 5,5 4  Nguoàn: Traàn Ñöùc Haï – Xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït quy moâ vöøa vaø nhoû – NXB KHKT 2002 Khoái löôïng nöôùc thaûi tuy nhoû, nhöng noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm vöôït tieâu chuaån cho pheùp (TCVN 5945-2005 loaïi A) neân phaûi xöû lyù tröôùc khi thaûi ra moâi tröôøng. - Taùc ñoäng cuûa chaát phaân huûy töø cô theå ngöôøi ñoái vôùi hình thöùc ñòa taùng: + Khoái löôïng caùc nguyeân toá trong cô theå ngöôøi 60 kg ñöôïc lieät keâ trong baûng 3.3 nhö sau: Baûng 3.3: Khoái löôïng caùc nguyeân toá trong cô theå ngöôøi TT Nguyeân toá Khoái löôïng Ñôn vò  1 Hydro 37,7 kg  2 Oxy 14,4 Kg  3 Carbon 7,2 kg  4 Nito 349 g  5 Calci 143 g  6 Phospho 85,8 g  7 Löu huyønh 23,3 g  8 Natri 22,4 g  9 Kali 19,7 g  10 Clo 14,3 g  11 Magne 4,2 g  12 Silicon 3,5 g  13 Flo 0,74 mg  14 Saét 0,4 mg  15 Keõm 0,19 mg  16 Rubidi 19,68 mg  17 Stronti 19,68 mg  18 Brom 17,89 mg  19 Nhoâm 8,95 mg  21 Chì 2,68 mg  22 Cadmi 2,68 mg  23 Bo 1,79 mg  24 Mangan 0,9 mg  25 Nickel 0,9 mg  26 Lithi 0,9 mg  27 Bari 0,72 mg  28 Iod 0,45 mg  29 Thieác 0,36 mg  30 Vaøng 0,18 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang Từ Thiện, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Tp Cần Thơ.doc