Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác mỏ đất Động Một xã Cẩm Mỹ và Động Cọc Trầu xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

Mục lục Mở đầu 1 Mục đích báo cáo 7 2 Những căn cứ pháp lý tài liệu, số liệu để lập báo cáo ĐTM 7 3 Các phương pháp đánh giá và lập báo cáo ĐTM 8 4 Tổ chức thực hiện 8 Chương 1 Giới thiệu về dự án khai thác chế biến đá Cộng Khánh 9 1.1 Giới thiệu về khu khai thác chế biến đá Cộng Khánh 9 1.2 Công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất 11 1.2.1 Công nghệ khai thác đá 11 1.2.2 Phương pháp mở vỉa 11 1.2.3 Công nghệ sàng đá 15 Chương 2 Hiện trạng môi trường khu vực mỏ đá Cộng Khánh 16 2.1 Điều kiện tự nhiên 16 2.1.1 Đặc điểm địa hình - địa mạo 16 2.1.2 Đặc điểm khí tượng - thuỷ văn 16 2.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 17 2.2.1 Diện tích dân số và lao động 17 2.2.2 Kinh tế khu vực 18 2.2.3 Cơ sở hạ tầng 18 2.3 Hiện trạng môi trường khu vực mỏ đá Cộng Khánh 19 2.3.1 Môi trường đất 19 2.3.2 Môi trường nước 19 2.3.3 Môi trường không khí 19 2.3.4 Hệ sinh thái - cảnh quan 20 2.3.5 Môi trường kinh tế - xã hội 20 Chương 3 Dự báo và đánh giá các tác động đến môi trường do quá trình khai thác và chế biến đá 21 3.1 Các nguồn gây ô nhiễm và lượng chất thải 21 3.1.1 Nguồn gây ô nhiễm môi trường 21 3.1.2 Khối lượng các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường 22 3.2 Tác động của quá trình sản xuất đến các thành phần MT 23 3.2.1 Tác động đến môi trường không khí 23 3.2.2 Tác động đến môi trường đất 26 3.2.3 Tác động đến môi trường nước 26 3.3 Tác động đối với hệ sinh thái - cảnh quan 28 3.4 Tác động đối với điều kiện KTXH 28 3.5 Tác động đến môi trường lao động 29 3.6 Tai nạn, rủi ro và thiên tai 30 Chương 4 Các phương án giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường 31 4.1 Biện pháp tổ chức hành chính 31 4.1.1 Tổ chức khu vực khai thác đá 31 4.1.2 Công tác an toàn vệ sinh công nghiệp và BVMT 31 4.2 Các giải pháp kỹ thuật 32 4.2.1 Giảm thiểu ô nhiễm bụi 32 4.2.2 Giảm thiểu suy thoái môi trường và hệ sinh thái 33 4.2.3 Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 34 4.3 Các biện pháp hoàn phục môi trường khi đóng cửa mỏ 34 4.4 Các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho người lao động 35 4.5 Các biện pháp phòng tránh thiên tai, sự cố rủi ro môi trường 36 4.6 Nghĩa vụ và trách nhiệm BVMT, khắc phục sự cố môi trường 36 Chương 5 Giám sát và quan trắc môi trường 38 5.1 Giám sát chất lượng môi trường nước 38 5.2 Giám sát chất lượng môi trường không khí 39 5.3 Quan trắc và giám sát điều kiện vệ sinh môi trường lao động 39 5.4 Kiểm tra sức khoẻ định kỳ 39 5.5 Kinh phí quan trắc và giám sát môi trường 39 Kết luận - kiến nghị 40 Tài liệu tham khảo 42 Một số hình ảnh hoạt động của dự án 43

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1802 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá tác động môi trường dự án khai thác mỏ đất Động Một xã Cẩm Mỹ và Động Cọc Trầu xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nh÷ng ng­êi thùc hiÖn Kü s­: §Æng B¸ Lôc Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh Kü s­: NguyÔn C«ng Minh Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh TiÕn sü: NguyÔn Quèc Th¾ng Së Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ TÜnh Cö Nh©n: Ph¹m Xu©n §øc Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh Cö nh©n: Lª Anh §øc Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh Cö nh©n: Th¸i V¨n S¬n Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh Cö nh©n: NguyÔn H÷u §ång Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh Môc lôc Trang Më ®Çu  1 Môc ®Ých b¸o c¸o 7  2 Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý tµi liÖu, sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o §TM 7  3 C¸c ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ lËp b¸o c¸o §TM 8  4 Tæ chøc thùc hiÖn 8  Ch­¬ng 1 Giíi thiÖu vÒ dù ¸n khai th¸c chÕ biÕn ®¸ Céng Kh¸nh 9  1.1 Giíi thiÖu vÒ khu khai th¸c chÕ biÕn ®¸ Céng Kh¸nh 9  1.2 C«ng nghÖ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ s¶n xuÊt 11  1.2.1 C«ng nghÖ khai th¸c ®¸ 11  1.2.2 Ph­¬ng ph¸p më vØa 11  1.2.3 C«ng nghÖ sµng ®¸ 15  Ch­¬ng 2 HiÖn tr¹ng m«i tr­êng khu vùc má ®¸ Céng Kh¸nh 16  2.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn 16  2.1.1 §Æc ®iÓm ®Þa h×nh - ®Þa m¹o 16  2.1.2 §Æc ®iÓm khÝ t­îng - thuû v¨n 16  2.2 §Æc ®iÓm kinh tÕ - x· héi 17  2.2.1 DiÖn tÝch d©n sè vµ lao ®éng 17  2.2.2 Kinh tÕ khu vùc 18  2.2.3 C¬ së h¹ tÇng 18  2.3 HiÖn tr¹ng m«i tr­êng khu vùc má ®¸ Céng Kh¸nh 19  2.3.1 M«i tr­êng ®Êt 19  2.3.2 M«i tr­êng n­íc 19  2.3.3 M«i tr­êng kh«ng khÝ 19  2.3.4 HÖ sinh th¸i - c¶nh quan 20  2.3.5 M«i tr­êng kinh tÕ - x· héi 20  Ch­¬ng 3 Dù b¸o vµ ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng do qu¸ tr×nh khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ 21  3.1 C¸c nguån g©y « nhiÔm vµ l­îng chÊt th¶i 21  3.1.1 Nguån g©y « nhiÔm m«i tr­êng 21  3.1.2 Khèi l­îng c¸c lo¹i chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng 22  3.2 T¸c ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Õn c¸c thµnh phÇn MT 23  3.2.1 T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ 23  3.2.2 T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng ®Êt 26  3.2.3 T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng n­íc 26  3.3 T¸c ®éng ®èi víi hÖ sinh th¸i - c¶nh quan 28  3.4 T¸c ®éng ®èi víi ®iÒu kiÖn KTXH 28  3.5 T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng lao ®éng 29  3.6 Tai n¹n, rñi ro vµ thiªn tai 30  Ch­¬ng 4 C¸c ph­¬ng ¸n gi¶m thiÓu « nhiÔm vµ b¶o vÖ m«i tr­êng 31  4.1 BiÖn ph¸p tæ chøc hµnh chÝnh 31  4.1.1 Tæ chøc khu vùc khai th¸c ®¸ 31  4.1.2 C«ng t¸c an toµn vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ BVMT 31  4.2 C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt 32  4.2.1 Gi¶m thiÓu « nhiÔm bôi 32  4.2.2 Gi¶m thiÓu suy tho¸i m«i tr­êng vµ hÖ sinh th¸i 33  4.2.3 Gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng n­íc 34  4.3 C¸c biÖn ph¸p hoµn phôc m«i tr­êng khi ®ãng cöa má 34  4.4 C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vµ søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng 35  4.5 C¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh thiªn tai, sù cè rñi ro m«i tr­êng 36  4.6 NghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm BVMT, kh¾c phôc sù cè m«i tr­êng 36  Ch­¬ng 5 Gi¸m s¸t vµ quan tr¾c m«i tr­êng 38  5.1 Gi¸m s¸t chÊt l­îng m«i tr­êng n­íc 38  5.2 Gi¸m s¸t chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ 39  5.3 Quan tr¾c vµ gi¸m s¸t ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng lao ®éng 39  5.4 KiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú 39  5.5 Kinh phÝ quan tr¾c vµ gi¸m s¸t m«i tr­êng 39  KÕt luËn - kiÕn nghÞ 40  Tµi liÖu tham kh¶o 42  Mét sè h×nh ¶nh ho¹t ®éng cña dù ¸n 43  Ch­¬ng I Më ®Çu Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1729/Q§UB -XD ngµy 23/8/2002 cña UBND tØnh Hµ TÜnh vÒ quy ho¹ch chung thÞ x· Hµ TÜnh ®Õn n¨m 2020, dù ¸n x©y dùng ®­êng bao phÝa T©y, kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ hai bªn ®­êng bao phÝa T©y thÞ x· Hµ TÜnh lµ mét trong nh÷ng dù ¸n thùc hiÖn quyÕt ®Þnh trªn. Môc tiªu cña dù ¸n lµ thùc hiÖn viÖc chØnh trang ®« thÞ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn n©ng cÊp ThÞ x· Hµ TÜnh lªn ®« thÞ lo¹i 3 vµo cuèi n¨m 2006 theo tinh thÇn NghÞ quyÕt 18 NQ/TU ngµy 15/12/2005 cña Ban Th­êng vô TØnh ñy. §Ó thùc hiÖn dù ¸n trªn cÇn mét khèi l­îng ®Êt ®¹t tiªu chuÈn ®Ó san lÊp nÒn ®­êng lµ rÊt lín. Qua kh¶o s¸t trªn ®Þa bµn huyÖn CÈm Xuyªn tØnh Hµ TÜnh, C«ng ty Cæ phÇn Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i S«ng §µ (SIMCO) ®· lùa chän ®­îc mét sè má ®Êt ®Ó khai th¸c cung cÊp ®Êt ®¾p nÒn ®­êng cho dù ¸n. Má ®Êt §éng Mét thuéc x· CÈm Mü vµ má ®Êt §éng Cäc TrÇu thuéc x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn tØnh Hµ TÜnh ®· ®­îc c«ng ty lùa chän ®Ó khai th¸c. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n, khai th¸c vµ vËn chuyÓn vËt liÖu sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn m«i tr­êng. Do ®ã viÖc ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng, ph©n tÝch, dù b¸o nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc, tiªu cùc tr­íc m¾t vµ l©u dµi mµ nh÷ng ho¹t ®éng khai th¸c, vËn chuyÓn nguyªn liÖu g©y ra. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng vµ hÖ sinh th¸i trong khu vùc, lµm ¶nh h­ëng ®Õn søc kháe cña céng ®ång d©n c­, trªn c¬ së ®ã t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc tíi m«i tr­êng. Thùc hiÖn LuËt B¶o vÖ m«i tr­êng, C«ng ty Cæ phÇn Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i S«ng §µ (SIMCO) ®· hîp ®ång víi Trung t©m Quan tr¾c vµ Kü thuËt m«i tr­êng Hµ TÜnh tiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t, lÊy mÉu ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng ®Ó lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng (§TM) cho dù ¸n “Khai th¸c má ®©t §éng Mét x· CÈm Mü vµ §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn tØnh Hµ TÜnh” tr×nh c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng ®Þa ph­¬ng thÈm ®Þnh vµ ra QuyÕt ®Þnh phª chuÈn. §©y lµ c«ng viÖc rÊt cã ý nghÜa ®èi víi C«ng Ty SIMCO. B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng lµ c¬ së khoa häc ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶m thiÓu nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn c¸c thµnh phÇn M«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 1. Môc ®Ých cña B¸o c¸o. Môc ®Ých cña B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng dù ¸n " khai th¸c má ®Êt §éng Mét x· CÈm Mü vµ §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn tØnh Hµ TÜnh " nh­ sau: - §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng m«i tr­êng khu vùc thùc hiÖn dù ¸n vµ c¸c vïng l©n cËn. - Dù b¸o c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n tíi c¸c thµnh phÇn m«i tr­êng. - §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n vµ gi¶i ph¸p nh»m gi¶m thiÓu « nhiÔm m«i tr­êng. B¸o c¸o §TM lµ c¬ së ph¸p lý gióp cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng (BVMT) trong viÖc Quan tr¾c gi¸m s¸t chÊt l­îng m«i tr­êng, ®ång thêi cung cÊp nh÷ng sè liÖu, tµi liÖu thÝch hîp phôc vô ch­¬ng tr×nh BVMT cña tØnh Hµ TÜnh. B¸o c¸o nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c Qui ®Þnh cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng trªn c¬ së ph©n tÝch tÝnh chÊt, thiÕt bÞ c«ng nghÖ khai th¸c vµ vËn chuyÓn ®Êt, liÖt kª toµn bé c¸c t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng cã thÓ x¶y ra vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc h¹n chÕ, gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn c¸c yÕu tè Tµi nguyªn m«i tr­êng víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ m«i tr­êng theo h­íng bÒn v÷ng. 2. Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý tµi liÖu, sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o §TM. - Nh÷ng c¨n cø ph¸p lý: + LuËt b¶o vÖ m«i tr­êng ®­îc Quèc héi n­íc CHXHCN ViÖt Nam th«ng qua ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1993 vµ Chñ tÞch n­íc ®· ký s¾c lÖnh c«ng bè cã hiÖu lùc tõ ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 1994. + LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Kho¸ng s¶n ®· ®­îc Quèc héi n­íc CHXHCN ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005. + NghÞ ®Þnh 175/N§-CP ngµy 18 th¸ng10 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thi hµnh LuËt BVMT. + Th«ng t­ 490/1998/TTBKHCNMT ngµy 29/4/1998 cña Bé KHCN & MT vÒ h­íng dÉn lËp vµ thÈm ®Þnh b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­. + QuyÕt ®Þnh 932/UB-UB ngµy 15/7/1994 cña UBND tØnh Hµ TÜnh vÒ viÖc ban hµnh “Quy ®Þnh t¹m thêi vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng tØnh Hµ TÜnh”. + QuyÕt ®Þnh sè 1729/Q§.UB-XD ngµy 23/8/2002 cña UBND tØnh Hµ TÜnh vÒ quy ho¹ch chung thÞ x· Hµ TÜnh ®Õn n¨m 2020. + QuyÕt ®Þnh sè 702/Q§-UB ngµy 15/4/2005 cña UBND tØnh Hµ TÜnh ban hµnh c¬ chÕ §Çu t­ vµ Tµi chÝnh dù ¸n x©y dùng ®­êng bao phÝa T©y vµ kÕt cÊu c¬ së h¹ tÇng kü thuËt hai bªn ®­êng bao phÝa T©y thÞ x· Hµ TÜnh. + C«ng v¨n sè 707/TNMT ngµy 13/10/2005 cña Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Hµ TÜnh vÒ viÖc b¸o c¸o kh¶o s¸t má ®Êt cung øng cho dù ¸n x©y dùng ®­êng bao phÝa T©y, kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ hai bªn ®­êng bao phÝa T©y thÞ x· Hµ TÜnh. + C¸c tiªu chuÈn m«i tr­êng ViÖt Nam. - C¸c c¬ së vÒ d÷ liÖu, sè liÖu: + Hå s¬ dù ¸n khai th¸c má ®Êt §éng Mét x· CÈm Mü vµ má ®Êt §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn. + B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch Nhµ n­íc 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005, nh÷ng nhiÖm vô vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn cña 6 th¸ng cuèi n¨m 2005 cña UBND x· CÈm Mü vµ UBND x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn. + C¸c tµi liÖu, sè liÖu vÒ t×nh h×nh khÝ t­îng thuû v¨n, ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi nh©n v¨n khu vùc huyÖn CÈm Xuyªn. + C¸c sè liÖu ®iÒu tra, kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng vµ kÕt qu¶ Quan tr¾c vµ ph©n tÝch m«i tr­êng khu vùc CÈm Mü, x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn do Trung t©m QT&KT m«i tr­êng Hµ TÜnh n¨m 2004 vµ c¸c sè liÖu ®iÒu tra th¸ng 10 n¨m 2005. + Niªn gi¸m thèng kª tØnh Hµ TÜnh n¨m 2004. + C¸c tµi liÖu liªn quan kh¸c. 3. C¸c Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ lËp b¸o c¸o §TM - Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t vµ ®o ®¹c ë hiÖn tr­êng. - Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch trong phßng thÝ nghiÖm. - Ph­¬ng ph¸p xö lý tµi liÖu vµ ®¸nh gi¸ l« gÝc. - Ph­¬ng ph¸p so s¸nh, thèng kª. - Ph­¬ng ph¸p kÕ thõa sè liÖu. - Ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc. - Ph­¬ng ph¸p m¹ng l­íi. - Ph­¬ng ph¸p dù b¸o. 4. Tæ chøc thùc hiÖn - C¬ quan chñ ®Çu t­: C«ng ty Cæ phÇn Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i S«ng §µ. - C¬ quan t­ vÊn lËp b¸o c¸o §TM: Trung t©m Quan tr¾c vµ Kü thuËt m«i tr­êng Hµ TÜnh. V. Néi dung cña b¸o c¸o gåm Ch­¬ng 1: Më ®Çu Ch­¬ng 2: Giíi thiÖu vÒ dù ¸n khai th¸c má ®Êt Ch­¬ng 3: HiÖn tr¹ng m«i tr­êng khu vùc thùc hiÖn Dù ¸n. Ch­¬ng 4: Dù b¸o, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. Ch­¬ng 5: C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, gi¶m thiÓu t¸c ®éng tiªu cùc cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. Ch­¬ng 6: Gi¸m s¸t vµ Quan tr¾c m«i tr­êng. Ch­¬ng 7: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Ch­¬ng II Giíi thiÖu vÒ dù ¸n Khai th¸c má ®Êt 2.1. Giíi thiÖu vÒ khu vùc khai th¸c. 2.1.1. Tªn dù ¸n: "Dù ¸n khai th¸c má ®Êt §éng Mét x· CÈm Mü vµ §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn tØnh Hµ TÜnh" 2.1.2. Chñ ®Çu t­: C«ng ty Cæ phÇn Cung øng nh©n lùc Quèc tÕ vµ Th­¬ng m¹i S«ng §µ. 2.1.3. VÞ trÝ khu vùc khai th¸c gåm hai khu vùc: * Má1: Má ®Êt §éng Mét thuéc xãm 12 x· CÈm Mü huyÖn CÈm Xuyªn tØnh Hµ TÜnh. * Má 2: Má ®Êt §éng Cäc TrÇu thuéc xãm 1 vµ xãm 2 x· CÈm Th¹ch huyÖn CÈm Xuyªn tØnh Hµ TÜnh. 2.1.4. Tr÷ l­îng vµ tuæi thä má: - Má1: Má §éng Mét thuéc xãm 12 x· CÈm Mü cã diÖn tÝch tÝch 8,0ha, chiÒu réng b×nh qu©n khai th¸c lµ 80m, chiÒu cao 10m. + Trö l­îng má: 900.000m3. + Thêi gian khai th¸c: 3 n¨m. - Má 2: Cã diÖn tÝch 2,5 ha, chiÒu réng b×nh qu©n kho¶ng khai th¸c lµ 15 m, chiÒu cao b×nh qu©n 10m. + Trö l­îng má: 200.000m3. + Thêi gian khai th¸c: 2 n¨m. 2.1.5. ChÕ ®é lµm viÖc: + Sè ngµy lµm viÖc trong n¨m: 300 ngµy + Sè ca lµm viÖc trong ngµy: 2 ca + Sè giê lµm viÖc trong ca: 7,5 giê. 2.1.6. Bè trÝ lao ®éng: TT Tªn má Qu¶n lý s¶n xuÊt (ng­êi) §éi m¸y xóc (ng­êi) §éi xe vËn chuyÓn (xe)  1 Má CÈm Mü 2 6 10  2 Má CÈm Th¹ch 1 4 5  2.2. Quy tr×nh C«ng nghÖ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ. 2.2.1. Më vØa vµ quy tr×nh khai th¸c. Trong ®iÒu kiÖn khai th¸c má lé thiªn phèi hîp gi÷a m¸y xóc ®µo vµ xe Bel. Biªn giíi má ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së khu vùc lÊy ®Êt khoanh ®Þnh trªn b¶n ®å. * Më vØa má: Do ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña má lµ ®Êt pha sái, s¹n n»m trong khu vùc ®åi thÊp, ë ®©y dïng m¸y xóc ®µo ch¹y b»ng b¸nh xÝch trùc tiÕp më má t¹o g­¬ng tÇng cã h­íng ch¹y däc s­ên ®åi. - Dïng m¸y xóc ®Ó më vÜa. - Vun ®èng vµ xóc lªn xe b»ng m¸y xóc. * Quy tr×nh khai th¸c: C«ng nghÖ khai th¸c: Trong ®iÒu kiÖn ®Êt dÔ vì rêi khai th¸c chiÒu cao tÇng khai th¸c thùc tÕ thÊp h¬n hoÆc b»ng chiÒu cao v­¬n tèi ®a cña m¸y xóc cµng ®¶m b¶o ®é an toµn cao vµ m¸y xóc ho¹t ®éng ®¶m b¶o n¨ng suÊt. Tuy vËy ë ®©y vÉn ph¶i ¸p dông hÖ thèng khai th¸c däc mét bê c«ng t¸c, xe Bel cã t¶i träng trung b×nh vµo nhËn t¶i theo s¬ ®å ®¶o chiÒu quay, ®Ó ph¸t huy hÕt c«ng suÊt cña m¸y xóc, s¬ ®å vµo nhËn t¶i bè trÝ lµm 2 m¸ng, c«ng t¸c khai th¸c ®­îc kÕt thóc khi lÊy hÕt ®Êt theo biªn giíi quy ®Þnh t¹o mÆt b»ng tr¶ l¹i ®Þa ph­¬ng. Qu¸ tr×nh khai th¸c ph¶i khai th¸c ®óng quy ho¹ch thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, kh«ng khai th¸c d­íi cèt mÆt ®­êng tØnh lé 17. S¬ ®å hÖ thèng khai th¸c * Tho¸t n­íc má: Moong khai th¸c ®­îc t¹o ra cã cèt cao h¬n cèt mÆt ruéng kho¶ng 1,0(1,5m. ViÖc khai th¸c ®Êt ë ®©y kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn n­íc ngÇm, n­íc mÆt trªn khai tr­êng chñ yÕu lµ n­íc m­a ch¶y trµn trªn bÒ mÆt theo kªnh dÉn, ch¶y vÒ c¸c r·nh tho¸t n­íc trong khu má. HÖ thèng n­íc m­a ch¶y trµn trong khu má ®­îc thu gom vÒ hå l¾ng (xö lý s¬ bé) sau ®ã míi cho ch¶y ra ngoµi theo hÖ thèng dÉn n­íc chung cña má. 2.2.2. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. Sö dông xe Bel cã träng t¶i tõ 10 ( 20 tÊn, víi sè l­îng kho¶ng 15 xe vËn chuyÓn theo tØnh lé 17, qu·ng ®­êng vËn chuyÓn tõ má ®Õn c«ng tr×nh kho¶ng 10 (15 km. Ch­¬ng III HiÖn tr¹ng m«i tr­êng khu vùc thùc hiÖn dù ¸n 3.1 §iÒu kiÖn tù nhiªn. 3.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý: Dù ¸n khai th¸c má ®Êt ®­îc thùc hiÖn t¹i hai ®Þa ®iÓm: Má ®Êt §éng Mét thuéc x· CÈm Mü vµ má ®Êt §éng Cäc TrÇu thuéc x· CÈm Th¹ch cã vÞ trÝ ®Þa lý nh­ sau: - Má ®Êt §éng Mét thuéc xãm 12 x· CÈm Mü cã tæng diÖn tÝch mÆt b»ng 80.000 m2 (8,0ha). - PhÝa B¾c gi¸p: §­êng cøu hé cøu n¹n. - PhÝa T©y gi¸p: §­êng tØnh lé 17. - PhÝa Nam gi¸p: §åi hoang. - PhÝa §«ng gi¸p: Khu rõng trång. - Má ®Êt §éng Cäc TrÇu thuéc xãm 1 vµ xãm 2 x· CÈm Th¹ch víi diÖn tÝch 25.000 m2 (2,5ha). - PhÝa B¾c gi¸p: §­êng JiBic. - PhÝa T©y gi¸p: Ruéng vµ v­ên c©y cña «ng Ngä - PhÝa Nam gi¸p: Ruéng, ao vµ v­ên c©y. - PhÝa §«ng gi¸p: Nhµ d©n vµ tr¹m ®iÖn x· CÈm Th¹ch. 3.1.2 §Æc ®iÓm ®Þa h×nh - ®Þa chÊt: a. §Þa h×nh: X· CÈm Mü vµ x· CÈm Th¹ch thuéc vïng b¸n s¬n ®Þa, n»m phÝa d­íi hå KÏ Gç vµ Béc Nguyªn. §Þa h×nh nghiªng dÇn theo h­íng T©y Nam - §«ng B¾c, ®iÓm cã vÞ trÝ cao nhÊt kho¶ng 320m so víi mùc n­íc biÓn (ngän nói gi¸p ranh x· CÈm Mü), ®iÓm thÊp nhÊt kho¶ng 1,5m (khu vùc xãm 4, gi¸p s«ng Ngµn Mä). b. §Þa chÊt: §Þa tÇng thuéc hÖ trÇm tÝch ë ®©y theo tr×nh tù tõ trªn xuèng gåm c¸c thµnh phÇn: c¸t bét, sÐt, d¨m s¹n mµu n©u, vµng nh¹t. Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña ViÖn Quy ho¹ch - KiÕn tróc - X©y dùng NghÖ An cho thÊy mÉu ®Êt ë 2 khu má cã hÖ sè K = 0,98. 3.1.3 §Æc ®iÓm khÝ hËu - khÝ t­îng thuû v¨n: C¸c yÕu tè khÝ t­îng thuû v¨n t¹i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n nh­ nhiÖt ®é kh«ng khÝ, ®é Èm kh«ng khÝ, chÕ ®é thuû v¨n, sè ngµy n¾ng trong n¨m… cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh lan truyÒn vµ chuyÓn ho¸ c¸c chÊt « nhiÔm trong kh«ng khÝ vµ n­íc. V× vËy tr­íc khi thùc hiÖn dù ¸n chóng t«i ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t, tæng hîp c¸c sè liÖu vÒ khÝ hËu - khÝ t­îng thuû v¨n cña Trung t©m khÝ t­îng thuû v¨n Hµ TÜnh trong nhiÒu n¨m vµ sè liÖu võa cËp nhËt th¸ng 10 n¨m 2005: a. NhiÖt ®é kh«ng khÝ. NhiÖt ®é trung b×nh h»ng n¨m ë khu vùc huyÖn CÈm Xuyªn vµo kho¶ng 24,50C. Trong n¨m, khÝ hËu ®­îc chia thµnh hai mïa râ rÖt: - Mïa n¾ng kÐo dµi tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, khÝ hËu kh« nãng nhÊt lµ tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9. NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng tõ 24,7 0C (th¸ng 4) ®Õn 32,90C (th¸ng 6). Mïa nµy th­êng nãng bøc, nhiÖt ®é cã thÓ lªn tíi 38,5 ( 400C, thØnh tho¶ng cã m­a rµo ®ét ngét. - Mïa m­a kÐo dµi t­ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng tõ 18,3 0C (th¸ng1) ®Õn 21,8 0C (th¸ng11), th¸ng 11,12 cã nhiÒu ngµy nhiÖt ®é xuèng tõ 8 (100C. Theo sè liÖu míi nhÊt cña Trung t©m khÝ t­îng thuû v¨n cho biÕt nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh trong th¸ng 10 n¨m 2005 gi÷a c¸c vïng dao ®éng tõ 24,3 ( 25,20C, cao h¬n trung b×nh nhiÖt ®é n¨m tõ 0,1 ( 0,20C, còng nh­ cao h¬n n¨m 2004 cïng thêi kú tõ 0,5 ( 0,90C. NhiÖt ®é tèi cao tuyÖt ®èi vïng nói phÝa T©y 33,5 ( 33,80C. NhiÖt ®é tèi thÊp tuyÖt ®èi vïng nói phÝa T©y giao ®éng tõ 19,0 ( 19,20C. b. §é Èm kh«ng khÝ. Nh×n chung ®é Èm kh«ng khÝ khu vùc huyÖn CÈm Xuyªn t­¬ng ®èi cao (trung b×nh tõ 84 ( 89%), ®é Èm trung b×nh cao nhÊt kho¶ng 92 ( 96% vµo c¸c th¸ng 1,2,3; ®é Èm trung b×nh thÊp nhÊt kho¶ng 55 ( 70% vµo c¸c th¸ng 6,7,8. Trong th¸ng 10/2005 ®é Èm trung b×nh phæ biÕn tõ 87 ( 90%, xÊp xØ trung b×nh n¨m. c. Giã, b·o. CÈm Xuyªn lµ khu vùc chÞu ¶nh h­ëng cña chÕ ®é giã mïa §«ng B¾c vµ giã ph¬n T©y Nam, c¸c h­íng giã mang tÝnh chÊt ph©n mïa râ rÖt ®­îc chøng minh qua c¸c sè liÖu quan tr¾c khÝ t­îng thñy v¨n nh­ sau: - Tèc ®é giã trung b×nh ®¹t tõ 1,7 ( 2,4 m/s. - Mïa §«ng h­íng giã chñ ®¹o lµ giã T©y B¾c råi ®Õn giã B¾c vµ §«ng B¾c, tÇn suÊt tæng céng tíi 50 ( 60%. - Mïa hÌ: H­íng giã chñ ®¹o lµ giã Nam, tÇn suÊt 40 ( 50%. B·o th­êng xuÊt hiÖn tõ th¸ng 8 vµ kÕt thóc vµo th¸ng 11 hoÆc 12. Theo sè liÖu thèng kª trong nhiÒu n¨m, b×nh qu©n mçi n¨m tØnh Hµ TÜnh nãi chung, huyÖn CÈm Xuyªn nãi riªng cã 4 ®Õn 6 c¬n b·o ®i qua trong ®ã cã tõ 1 ®Õn 3 c¬n b·o cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp. Trong n¨m nay huyÖn CÈm Xuyªn còng ®· chÞu ¶nh h­ëng cña 3 c¬n b·o sè 6, sè 7 vµ sè 8 víi søc giã ®¹t cÊp 6, cÊp 7. d. M­a: Khu vùc huyÖn CÈm Xuyªn cã l­îng m­a th­êng ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu trong n¨m. Mïa §«ng th­êng kÕt hîp gi÷a giã mïa §«ng B¾c vµ m­a giÇm, l­îng m­a mïa nµy chØ ®¹t 25% l­îng m­a hµng n¨m, h­íng giã thÞnh hµnh lµ B¾c, §«ng B¾c vµ T©y B¾c víi tèc ®é giã tõ 1 ( 3,7m/s. L­îng m­a tËp trung trong n¨m vµo mïa h¹ vµ mïa thu, chiÕm 85% l­îng m­a c¶ n¨m, ®Æc biÖt cuèi thu th­êng m­a rÊt to. L­îng m­a trung b×nh hµng n¨m tõ 2000 ( 2300 mm/n¨m. Sè ngµy m­a b×nh qu©n lµ 150 ngµy/n¨m, kho¶ng 90% l­îng m­a tËp trung vµo c¸c th¸ng 8, 9, 10, 11, 12. Trong th¸ng 10 n¨m 2005 l­îng m­a c¸c vïng dao ®éng tõ 230 ( 370mm, thÊp thua trung b×nh nhiÒu n¨m tõ 115 (363 mm, nh­ng cao h¬n n¨m 2004 cïng thêi kú tõ 85 ( 245 mm. e. ChÕ ®é thuû v¨n: Trªn ®Þa bµn huyÖn CÈm Xuyªn cã m¹ng l­íi thuû v¨n kh¸ dµy, bao gåm: hÖ thèng s«ng, suèi, hå... * S«ng: ChÕ ®é thuû v¨n cña c¸c con s«ng Qui Vinh, s«ng H÷u QuyÒn, s«ng R¸c ph¶n ¸nh râ rÖt cña chÕ ®é m­a. L­u l­îng dßng ch¶y cña 3 th¸ng mïa m­a tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 11 th­êng chiÕm trªn 50% tæng l­îng n­íc cña c¶ n¨m. Dßng ch¶y cùc ®¹i vµo th¸ng 9 vµ th¸ng 10, ë thêi kú nµy trªn c¸c con s«ng th­êng cã ®é dèc lín, vÒ mïa kh« dßng ch¶y suy gi¶m vµ ®¹t møc cùc tiÓu vµo th¸ng 3 vµ th¸ng 4. Trong th¸ng 10 n¨m 2005 do chÞu ¶nh h­ëng cña t×nh h×nh thêi tiÕt, mùc n­íc trªn c¸c s«ng tuÇn ®Çu giao ®éng lín, g©y ra mét ®ît lò nhá trªn c¸c con s«ng nµy. * Suèi: Trªn ®Þa bµn huyÖn cã mét sè khe, suèi lín nh­: khe Trinh ThÞnh ë phÝa T©y B¾c cña hå KÎ Gç, suèi Dô, suèi Tam Long. C¸c con suèi nµy mùc n­íc giao ®éng kh¸ lín, vµo mïa hÌ, n¾ng nãng kÐo dµi do mùc n­íc ngÇm bÞ h¹ thÊp nªn l­îng n­íc ë c¸c suèi cßn l¹i rÊt Ýt hoÆc c¹n kh«. * Hå: Cã 3 hå chÝnh: hå KÎ Gç, hå Béc Nguyªn, hå s«ng R¸c víi tr÷ l­îng gÇn 400 triÖu m3 n­íc. B¶ng sau cho ta biÕt th«ng tin vÒ mét sè yÕu tè khÝ t­îng thuû v¨n cña khu vùc huyÖn CÈm Xuyªn. Th¸ng ChØ tiªu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C¶ n¨m  NhiÖt ®é TB 18.5 17 21 24.2 28.2 30.3 29.2 29.6 26.2 25 22.1 20.9 24.4  Max 26.7 26 31 32.4 36.4 37.5 35.1 37.6 33.4 32.2 32.4 28 32.4  Min 10.5 13.1 16.5 18.1 21.6 23.2 25.1 24 17 17.2 16.9 14 18.1  §é Èm TB 93 94 91 90 80 75 74 81 91 90 87 89 86  Min 49 71 34 50 47 47 47 49 62 62 57 55 53  L­îng m­a 103 84.9 79 83 45.8 34.4 200.6 102.4 650.4 507.7 589.0 156 2250  Sè ngµy m­a 18 18 13 17 12 9 6 14 21 20 20 10 178  (Nguån: Trung t©m dù b¸o khÝ t­îng thuû v¨n tØnh Hµ TÜnh th¸ng 10/ 2005) 3.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ - chÝnh trÞ - x· héi. 3.2.1. Kinh tÕ: Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ hai x· CÈm Th¹ch vµ CÈm Mü ®¹t trªn 7%, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®¹t kho¶ng tõ 200.000 ®Õn 250.000 ®ång/ng­êi/ th¸ng. B×nh qu©n l­¬ng thùc ®Çu ng­êi ®¹t 390kg/n¨m. a. VÒ n«ng nghiÖp: - VÒ trång trät: Trång trät lµ ngµnh s¶n xuÊt chñ ®¹o cña c¶ hai x· CÈm Th¹ch vµ CÈm Mü víi c¸c lo¹i c©y trång chÝnh nh­ lóa, khoai, l¹c, ®Ëu, rau,... Nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhê chuyÓn ®æi c¬ cÊu mïa vô, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt nªn n¨ng suÊt, s¶n l­îng l­¬ng thùc tõng b­íc t¨ng lªn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. + X· CÈm Mü cã tæng diÖn tÝch gieo trång hµng n¨m vµo kho¶ng 914 ha, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005 ®· gieo trång ®­îc 528 ha. N¨m 2004 ngµnh trång trät ®¹t tæng gi¸ trÞ kho¶ng 4.500 triÖu ®ång. + X· CÈm Th¹ch cã tæng diÖn tÝch gieo trång hµng n¨m vµo kho¶ng 820ha, víi hÖ sè sö dông ®Êt b×nh qu©n lµ 2,1 lÇn. N¨m 2004 ngµnh trång trät ®¹t tæng gi¸ trÞ 4.900 triÖu ®ång chiÕm 73% tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng ngµnh n«ng nghiÖp. - VÒ ch¨n nu«i: Ngµnh ch¨n nu«i cña 2 x· hiÖn ®ang ®­îc chó ý ph¸t triÓn réng r·i trong c¸c hé gia ®×nh, ®µn gia sóc gia cÇm chñ yÕu lµ tr©u, bß, lîn, gµ, vÞt... ViÖc ch¨n nu«i ë ®©y ®ang mang tÝnh ®¬n lÎ, r¶i r¸c trong c¸c hé d©n víi quy m« nhá nh»m tËn dông c¸c thøc ¨n thõa vµ sö dông lao ®éng nhµn rçi trong d©n nh»m tù tóc søc kÐo, thùc phÈm, ph©n bãn phôc vô s¶n xuÊt. Theo thèng kª cña 2 x· cho thÊy: Tæng ®µn tr©u bß lµ 1.567; tæng ®µn lîn lµ 3.400 con; c¸c lo¹i gia cÇm (gµ, vÞt, ngan,...) lµ 44.324 con. N¨m 2004 tæng gi¸ trÞ tõ ch¨n nu«i cña x· CÈm Mü lµ 2.100 triÖu ®ång, x· CÈm Th¹ch lµ 1.800 triÖu ®ång chiÕm kho¶ng 25% - 28% tæng gi¸ trÞ s¶n l­îng ngµnh n«ng nghiÖp. b. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp - tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô: Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng c¸c cÊp vÒ x©y dùng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ c¸c dÞch vô th­¬ng m¹i. §Õn nay trªn ®Þa bµn 2 x· c¸c hé d©n ®· chñ ®éng më mang x©y dùng c¸c ngµnh nghÒ nh­: xay x¸t, vËn t¶i c«ng n«ng, rÌn, nghÒ méc, may, söa ch÷a ®iÖn tö,... B¶ng: C¸c hé tham gia c¸c ngµnh nghÒ phô. TT Ngµnh nghÒ Sè l­îng (hé)   X· CÈm Mü X· CÈm th¹ch  1 Xay x¸t 36 19  2 VËn t¶i (c«ng n«ng) 20 12  3 RÌn 2 2  4 DÞch vô may mÆc 2 3  5 Söa ch÷a ®iÖn tö 3 3  6 Méc 12 12  7 X­ëng xÎ gç 2 -  §èi víi hîp t¸c x· dÞch vô tæng hîp ®· tõng b­íc ®i vµo ho¹t ®éng cã nÒ nÕp, nh­ng ph­¬ng thøc ho¹ch to¸n kinh tÕ cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng víi t×nh h×nh thùc tiÔn. 3.2.2. VÒ chÝnh trÞ - x· héi vµ an ninh - quèc phßng: An ninh trËt tù trªn ®Þa bµn 2 x· trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005 vÉn æn ®Þnh. Ban c«ng an ®· x©y dùng kÕ ho¹ch, hµng tuÇn tæ chøc giao ban, héi ý triÓn khai nhiÖm vô s¸t ®óng víi t×nh h×nh hiÖn nay. §· cã phèi hîp víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, c¸c tr­êng häc tæ chøc nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ nh­: thi phßng chèng ma tuý, nghiÖp vô c«ng an viªn,... tõ ®ã c¸c tÖ n¹n x· héi ngµy cµng ®­îc gi¶m dÇn. Bªn c¹nh ®ã Ban c«ng an còng ®· gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vô viÖc xÈy ra trªn ®Þa bµn. 3.2.3. C¬ së h¹ tÇng - giao th«ng vËn t¶i: Trong nh÷ng n¨m qua nhê sù ®ãng gãp cña nh©n d©n vµ sù næ lùc cña UBND x· c«ng t¸c x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ. Trong ®ã: + X· CÈm Mü cã 01 tr­êng mÇm non, 01 tr­êng tiÓu häc, 01tr­êng trung häc c¬ së, gÇn 100% hé d©n trong x· ®­îc sö dông ®iÖn l­íi quèc gia. Toµn x· hiÖn cã 2,5 km ®­êng bª t«ng, 4 km ®­êng nhùa, 24 km ®­êng ®Êt vµ 8 km ®­êng cÊp phèi nªn t­¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc ®i l¹i trong khu vùc. + X· CÈm Th¹ch, trô së lµm viÖc cña UBND ®­îc x©y dùng khang trang, x· cã mét nhµ v¨n ho¸ cÊp x·, ë c¸c th«n ®· vµ ®ang triÓn khai x©y dùng héi qu¸n. X· hiÖn ®· x©y dùng ®­îc tr­êng häc khang trang, 100% hé d©n trong x· ®­îc sö dông ®iÖn l­íi quèc gia, cã 2,7km ®­êng bª t«ng, 5,3km ®­êng nhùa, 11,8km ®­êng cÊp phèi, cßn l¹i lµ ®­êng ®Êt. 3.2.4. V¨n ho¸ - th«ng tin, thÓ dôc - thÓ thao: Ban v¨n ho¸ hai x· còng ®· phèi hîp víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, chi uû, ban c¸n sù tæ chøc tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ c¸c néi dung ho¹t ®éng cña ®Þa ph­¬ng b»ng hÖ thèng truyÒn thanh cña x·, cña th«n. Tæ chøc phong trµo v¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao s«i næi trªn ®Þa bµn toµn x·. N¨m 2004, x· CÈm Mü cã 657 hé ®¹t gia ®×nh v¨n ho¸, 244 hé ®¹t gia ®×nh thÓ thao; x· CÈm Th¹ch cã 793 hé ®¹t gia ®×nh v¨n ho¸, 263 hé ®¹t gia ®×nh thÓ thao. 3.2.5. Gi¸o dôc - ®µo t¹o, ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång: a. VÒ gi¸o dôc ®µo t¹o: HÖ thèng phßng häc ®­îc kiªn cè ho¸ víi nhµ cao tÇng ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn d¹y häc cña häc sinh vµ gi¸o viªn, chÊt l­îng gi¸o dôc ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Trong ®Þa bµn ®· thùc hiÖn ®­îc ch­¬ng tr×nh phæ cËp tiÓu häc, tû lÖ häc sinh trong ®é tuæi ®Õn tr­êng ®¹t 96%, tû lÖ häc sinh lªn líp ë c¸c cÊp tiÓu häc vµ trung häc c¬ së ®¹t 100%. b. VÒ c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo - ngãi hãa nhµ ë: Trong c«ng t¸c xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ngãi hãa nhµ ë ®· cã sù cè g¾ng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ban ngµnh cÊp huyÖn, tØnh. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®¸ng khÝch lÖ ®ã lµ gi¶m hé ®ãi nghÌo xuèng kho¶ng 2,3%. Trong n¨m 2004 c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· CÈm Mü ®· lµm ®­îc 24 ng«i nhµ, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005 ®· lµm ®­îc 14 ng«i nhµ cho ®èi t­îng hé nghÌo; C¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· CÈm Th¹ch ®· lµm ®­îc 20 ng«i nhµ cho ®èi t­îng hé nghÌo ®ãi, víi tæng vèn ®Çu t­ gÇn 200 triÖu ®ång. c. VÒ c«ng t¸c y tÕ: Nh×n chung ho¹t ®éng cña m¹ng l­íi y tÕ vµ c«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh tõ x· ®Õn th«n cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, thÓ hiÖn qua sè l­ît ng­êi ®i kh¸m t¨ng, sè trÎ em suy dinh d­ìng gi¶m. Th­êng xuyªn ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n b»ng c¸c biÖn ph¸p tuyªn truyÒn gi¸o dôc søc khoÎ céng ®ång, tËp huÊn phßng chèng c¸c bÖnh vÒ m¾t, ch­¬ng tr×nh n­íc s¹ch vÖ sinh m«i tr­êng, tiªm phßng n·o NhËt B¶n, viªm gan B.... KÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ sau: + X· CÈm Mü: Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m sè l­ît ng­êi ®Õn kh¸m lµ 6150 l­ît, h¹ tû lÖ sinh xuèng 1,9%, tû lÖ trÎ em suy dinh d­ìng lµ 21,2% gi¶m so víi n¨m 2004 lµ 3,5%. + X· CÈm Th¹ch: Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m sè l­ît ng­êi ®Õn kh¸m lµ 7515 l­ît, ®iÒu trÞ t¹i tr¹m lµ 450 l­ît, phßng chèng m¾t hét cho1761 l­ît ng­êi, h¹ tû lÖ sinh tõ 2,1% xuèng 1,8%. Bªn c¹nh ®ã ®· triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh cã hiÖu qu¶ ®Æc biÖt lµ bÖnh sèt rÐt: 100% sè hé d©n ®­îc phun thuèc vµ tÈm mµn nªn ®· dËp t¾t ®­îc bÖnh sèt rÐt. 3.3. HiÖn tr¹ng m«i tr­êng khu vùc má. 3.3.1. M«i tr­êng ®Êt: Víi ®Þa h×nh khu vùc kh¸ phøc t¹p, chñ yÕu lµ ®åi vµ n»m trong vïng cã l­îng m­a lín, ®Êt dÔ bÞ xãi mßn, röa tr«i. Qua kh¶o s¸t thùc tÕ vµ lÊy mÉu ph©n tÝch t¹i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n cho ta thÊy m«i tr­êng ®Êt ë ®©y ch­a bÞ « nhiÔm bëi thuèc b¶o vÖ thùc vËt còng nh­ c¸c hãa chÊt kh¸c nh­ng ®é ph× nhiªu cña ®Êt ë ®©y t­¬ng ®èi thÊp nªn khã cã thÓ sö dông vµo viÖc trång c©y c«ng nghiÖp vµ trång rõng. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng ®Êt trong khu vùc dù ¸n cña Trung t©m QT&KT m«i tr­êng Hµ TÜnh, th¸ng 10/2005 nh­ sau: 1/ MÉu ®Êt lÊy t¹i má §éng Mét x· CÈm Mü. TT ChØ tiªu ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5941 -1995   §1 §2 §3 Møc cho phÐp  1 pH (KCl) - 6,73 6,22 6,90 -  2 C h÷u c¬ % 2,81 2,4 2,60 -  3 N tæng sè % 0,27 0,30 0,31 -  4 D­ l­îng TBVTV 2,4D mg/kg < 0,01 0,10 0,12 0,2  5 DDT mg/kg < 0,001 0,011 0,013 0,1  Ghi chó: - §1: T¹i vÞ trÝ trung t©m khu má - §2: T¹i vÞ trÝ phÝa T©y Nam khu má - §3: T¹i vÞ trÝ phÝa §«ng khu má 2/ MÉu ®Êt lÊy t¹i má §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch. TT ChØ tiªu ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5941 -1995   §4 §5 §6 Møc cho phÐp  1 pH (KCl) - 6,65 6,43 6,57 -  2 C h÷u c¬ % 2,1 2,0 2,3 -  3 N tæng sè % 0,28 0,31 0,21 -  4 D­ l­îng TBVTV 2,4D mg/kg 0,03 0,02 0,07 0,2  5 DDT mg/kg 0,021 0,012 0,011 0,1  3.3.2. M«i tr­êng n­íc: a. N­íc ngÇm: Khu vùc dù ¸n cã nguån n­íc ngÇm kh¸ dåi dµo, tuy nhiªn chÊt l­îng n­íc phô thuéc theo vïng, vïng ®åi nói cã chÊt l­îng kh¸ tèt nh­ng tr÷ l­îng l¹i kÐm, cßn vïng ®ång b»ng cã tr÷ l­îng lín h¬n, mùc n­íc n«ng h¬n nh­ng chÊt l­îng l¹i kh«ng cao, n­íc th­êng bÞ nhiÔm phÌn, nhiÔm mÆn. Møc ®é n«ng s©u cña n­íc ngÇm thay ®æi phô thuéc vµo ®Þa h×nh vµ l­îng m­a trong n¨m, mùc n­íc ngÇm trung b×nh tõ 2,5m ®Õn 8m. KÕt qu¶ quan tr¾c cña Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh, th¸ng 10/2005 t¹i khu vùc dù ¸n: Ghi chó: - N1: GiÕng n­íc sinh ho¹t hé bµ TrÇn Nh­ NguyÖt xãm 12 x· CÈm Mü (phÝa T©y B¾c khu má) - N2: GiÕng n­íc sinh ho¹t hé «ng Kh­¬ng xãm 12 ( phÝa B¾c khu má) - N3: GiÕng n­íc sinh ho¹t hé chÞ §µo xãm 12 (c¸ch khu khai th¸c 100m vÒ phÝa §«ng B¾c) 1/ MÉu n­íc ngÇm ®­îc lÊy t¹i má §éng Mét x· CÈm Mü. TT Th«ng sè ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5944-1995 Gi¸ trÞ giíi h¹n   N1 N2 N3  1 NhiÖt ®é 0C 29 29,7 30 -  2 pH Thang pH 7,6 7,23 7,42 6,5 - 8,5  3 Sun fat mg/l 140 135 102 200 - 400  4 Nitrat mg/l 18,3 20,5 17,3 45  5 S¾t mg/l 1,15 1,27 1,06 1 - 5  6 §ång mg/l 0,06 0,12 0,04 1,0  7 Clorua mg/l 19,3 64 73 200 - 600  8 TDS mg/l 36 25 42 750 -1500  9 §é cøng mg/l 100 89 128 300 - 500  10 Coliform MPN/100ml 1 2 1 3  11 Ch× mg/l 0,012 0,015 0,002 0,05  12 §é muèi ‰ 0,0 0,0 0,0 -  13 §é dÉn (S 36 53,1 42,3 -  14 Hg mg/l <0,0001 0,0001 < 0,0001 0,001  15 Mn mg/l 0,014 0,03 0,06 0,1 -0,5  16 Florua mg/l 0,42 0,54 0,59 1  17 ChÊt r¾n l¬ löng mg/l 21 19 25 -  18 Zn mg/l 0,94 1,03 0,93 5  2/ MÉu n­íc ngÇm lÊy t¹i má §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch. TT Th«ng sè ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5944-1995 Gi¸ trÞ giíi h¹n   N1 N2 N3  1 NhiÖt ®é 0C 29 28,5 29 -  2 pH Thang pH 7,75 7,43 6,95 6,5 - 8,5  3 Sun fat mg/l 130 125 157 200 - 400  4 Nitrat mg/l 16,4 19,5 21,2 45  5 S¾t mg/l 1,43 1,27 1,27 1 - 5  6 §ång mg/l 0,05 0,17 0,15 1,0  7 Clorua mg/l 67 74 86 200 - 600  8 TDS mg/l 251 145 197 750 -1500  9 §é cøng mg/l 150 102 97 300 - 500  10 Coliform MPN/100ml KPH§ 2 1 3  11 Ch× mg/l 0,009 0,005 0,012 0,05  12 §é muèi ‰ 0,3 0,2 0,1 -  13 §é dÉn (S 529 398 249 -  14 Hg mg/l 0,0009 0,0005 KPH§ 0,001  15 Mn mg/l 0,014 0,04 0,07 0,1 -0,5  16 Florua mg/l 0,43 0,61 0,68 1  17 ChÊt r¾n l¬ löng mg/l 19 22 28 -  18 Zn mg/l 1,37 1,67 1,59 5  Ghi chó: - N1: N­íc ngÇm t¹i hé NguyÔn Sü T¹o phÝa B¾c khu má - N2: N­íc ngÇm t¹i hé Lª Cao Kh¸nh phÝa Nam khu má - N3: N­íc ngÇm t¹i hé NguyÔn Duy T©n phÝa §«ng khu má Qua kÕt qu¶ ®o ®¹c, ph©n tÝch mÉu vµ c¨n cø vµo tiªu chuÈn ViÖt Nam 5944-1995 cho thÊy chÊt l­îng m«i tr­êng n­íc ngÇm ë ®©y t­¬ng ®èi tèt, cã thÓ dïng vµo môc ®Ých sinh ho¹t, s¶n xuÊt, t­íi tiªu. Cßn nÕu sö dông vµo môc ®Ých ¨n uèng th× cÇn ph¶i xö lý s¬ bé b»ng c¸c bÓ läc. b. N­íc mÆt: Nguån n­íc mÆt trong khu vùc thùc hiÖn dù ¸n t­¬ng ®èi phong phó, cã hå KÎ Gç víi tr÷ l­îng n­íc kho¶ng 345 triÖu m3, hå Béc Nguyªn víi tr÷ l­îng n­íc còng rÊt lín, tõ c¸c hå nµy cã hÖ thèng nh÷ng con m­¬ng tù ch¶y ngoµi ra cã con s«ng Ngµn Mä ch¶y qua ®Þa bµn x· CÈm Th¹ch, lµ nguån n­íc chÝnh cung cÊp cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña nh©n d©n trong vïng. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng n­íc mÆt t¹i khu vùc dù ¸n cña Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh th¸ng 10/2005 nh­ sau: 1/ MÉu n­íc mÆt lÊy t¹i má §éng Mét x· CÈm Mü. TT Th«ng sè ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5942-1995   M1 M2 M3 A B  1 NhiÖt ®é 0C 30,5 30,6 30,5 - -  2 pH Thang ®o pH 7,67 7,2 7,8 6 - 8,5 5,5 - 9,0  3 §é muèi 0/00 0,0 0,0 0,0 - -  4 BOD5 mg/l 15 14 18 < 4 < 25  5 COD mg/l 23 22 24 <10 <35  6 DO mg/l 5,6 6,1 5,7 ≥ 6 ≥ 2  7 S¾t mg/l 0,48 0,62 0,53 1 2  8 Nitrat mg/l 6,20 6,75 7,95 10 15  9 Cu mg/l 0,07 0,02 0,04 0,1 1,0  10 Amoniac mg/l 0,19 0,17 0,16 0,05 1  11 DÇu mì mg/l 0,002 0,003 0,002 0 0,3  12 Mn mg/l 0,05 0,09 0,03 0,1 0,8  13 Tæng coliform MPN/100ml 3.250 3.650 4.500 5.000 10.000  14 SS mg/l 35 35 35 20 80  15 TDS mg/l 14 18 24 - -  16 §é dÉn (S 30,4 37 35,3 - -  17 Tæng Nit¬ mg/l 3,02 3,46 3,19 - -  18 Florua mg/l 0,37 0,32 0,21 1,0 1,5  19 Zn mg/l 0,33 0,29 0,50 1 2  Ghi chó: - M1: N­íc mÆt t¹i hå n­íc phÝa §«ng Nam khu má - M2: N­íc mÆt t¹i hå n­íc phÝa T©y khu má - M3: N­íc mÆt t¹i hå n­íc phÝa Nam khu má 2/ MÉu n­íc mÆt lÊy t¹i má §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch. TT Th«ng sè ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5942-1995   M1 M2 M3 A B  1 NhiÖt ®é 0C 28 28,5 28 - -  2 pH Thang ®o pH 8,1 7,6 7,8 6 - 8,5 5,5 - 9,0  3 §é muèi 0/00 0,0 0,0 0,0 - -  4 BOD5 mg/l 17 14 18 < 4 < 25  5 COD mg/l 25 20 27 <10 <35  6 DO mg/l 5,7 6,1 5,3 ≥ 6 ≥ 2  7 S¾t mg/l 0,78 0,66 0,58 1 2  8 Nitrat (tÝnh theo N) mg/l 6,35 6,34 7,95 10 15  9 Cu mg/l 0,07 0,06 0,04 0,1 1,0  10 Amoniac (tÝnh theo N) mg/l 0,20 0,17 0,14 0,05 1  11 DÇu mì mg/l 0,001 0,004 0,002 0 0,3  12 Mn mg/l 0,05 0,08 0,03 0,1 0,8  13 Tæng coliform MPN/100ml 5100 4650 3800 5.000 10.000  14 SS mg/l 38 48 36 20 80  15 Tæng chÊt r¾n hßa tan mg/l 16 16 18 - -  16 §é dÉn (S 33,7 34,3 35,8 - -  17 Tæng Nit¬ mg/l 4,22 3,78 4,27 - -  18 Florua mg/l 0,35 0,28 0,25 1,0 1,5  19 Zn mg/l 0,31 0,29 0,29 1 2  Ghi chó: - M1: N­íc mÆt t¹i hå n­íc phÝa T©y Nam khu má - M2: N­íc mÆt t¹i hå n­íc phÝa T©y khu má - M3: N­íc mÆt t¹i hå n­íc phÝa B¾c khu má Nh×n chung chÊt l­îng n­íc mÆt t¹i khu vùc dù ¸n bao gåm n­íc ao hå cña c¸c hé d©n, n­íc mÆt ®ång ruéng vµ n­íc m­a ch¶y trµn. ChÊt l­îng n­íc mÆt ë ®©y ch­a cã dÊu hiÖu « nhiÔm, c¸c chØ tiªu ®Òu n»m trong giíi h¹n cho phÐp. 3.3.3. M«i tr­êng kh«ng khÝ: Nh×n chung vïng triÓn khai dù ¸n d©n c­ ®ang cßn th­a thít, ch­a cã c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp gÇn khu vùc triÓn khai dù ¸n. MËt ®é giao th«ng ë c¸c con ®­êng liªn x· còng nh­ ®­êng tØnh lé 17 ®ang cßn th­a thít, mÆt kh¸c c¸c con ®­êng nµy còng ®· ®­îc n©ng cÊp vµ lµm míi. V× vËy m«i tr­êng kh«ng khÝ ë ®©y ch­a cã dÊu hiÖu bÞ « nhiÔm bôi, khÝ th¶i. KÕt qu¶ ph©n tÝch chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ t¹i khu vùc thùc hiÖn dù ¸n cña Trung t©m QT&KT M«i tr­êng Hµ TÜnh th¸ng 10 n¨m 2005 nh­ sau: 1/ MÉu khÝ lÊy t¹i khu vùc má §éng Mét x· CÈm Mü. TT ChØ tiªu ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5937 -1995 TB giê   K1 K2 K3  1 §é ån dB 70 68 65 75 - 90  2 Bôi tæng sè mg/m3 0,19 0,17 0,14 0,2  3 SO2 mg/m3 0,23 0,18 0,16 0,3  4 NO2 mg/m3 0,09 0,06 0,06 0,1  5 CO2 mg/m3 4,75 4,8 4,32 5,0  6 H2S mg/m3 2,10 2,12 2,08 -  7 Phãng x¹ μsν/h 0,06 0,09 0,08 -  Ghi chó: - K1: LÊy mÉu t¹i ®­êng vµo má khai th¸c, t¹i tØnh lé 17 c¸ch khu má kho¶ng 50m. - K2: PhÝa B¾c khu má ®Êt ( c¸ch ®­êng cøu hé, cøu n¹n kho¶ng 20m). - K3: T¹i khu trung t©m má (thêi ®iÓm má ch­a khai th¸c) 2/ MÉu khÝ lÊy t¹i khu vùc má §éng Cäc TrÇu x· CÈm Th¹ch. TT ChØ tiªu ph©n tÝch §¬n vÞ ®o KÕt qu¶ TCVN 5937 -1995 TB giê   K4 K5 K6  1 §é ån dB 72 65 63 75 - 90  2 Bôi tæng sè mg/m3 0,16 0,09 0,12 0,2  3 SO2 mg/m3 0,17 0,14 0,16 0,3  4 NO2 mg/m3 0,05 0,04 0,02 0,1  5 CO2 mg/m3 2,78 3,2 2,46 5,0  6 H2S mg/m3 2,1 1,62 1,08 -  7 Phãng x¹ μsν/h 0,05 0,04 0,07 -  Ghi chó: K1: LÊy mÉu t¹i vÞ trÝ n»m trªn ®­êng liªn x· phÝa B¾c khu má. K2: LÊy mÉu t¹i vÞ trÝ n»m trªn ®­êng liªn x· phÝa Nam khu má. K3: T¹i khu trung t©m má (thêi ®iÓm má ch­a khai th¸c) 3.3.4. HÖ sinh th¸i: HÖ sinh th¸i t¹i khu vùc triÓn khai dù ¸n lµ hÖ sinh th¸i b¸n s¬n ®Þa víi hÖ ®éng thùc vËt t­¬ng ®èi nghÌo nµn. Thùc vËt ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c c©y bôi, ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i c©y n«ng nghiÖp nh­ lóa vµ hoa mµu. §éng vËt chñ yÕu lµ c¸c loµi c¸ n­íc ngät, bß s¸t, Õch, nh¸i, èc vµ mét sè loµi chim di c­ th­êng ®Õn ®©y kiÕm ¨n vµo nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong n¨m, ngoµi ra cßn mét sè loµi vËt nu«i nh­ tr©u bß, lîn gµ, vÞt, ngan, ngçng... Trong khu vùc dù ¸n kh«ng cã di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ nµo nh­ng l¹i n»m trong khu vùc h¹ l­u hå KÏ Gç, ®©y lµ khu b¶o tån thiªn nhiªn víi c¸c hÖ ®éng thùc vËt rÊt phong phó cÇn ®­îc b¶o vÖ. 3.3.5. M«i tr­êng kinh tÕ - x· héi: Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ trong khu vùc nµy ®ang cßn thÊp, thu nhËp chñ yÕu cña ng­êi d©n dùa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, kÌm theo lµ c¸c ngµnh nghÒ dÞch vô kh¸c. Sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng t­¬ng ®èi nhiÒu, trong sè lao ®éng nµy mét sè ®i lµm ¨n xa cßn l¹i phÇn lín lµ ch­a cã viÖc lµm hoÆc cã viÖc lµm nh­ng d­ thõa søc lao ®éng. MÆc dï ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn khã kh¨n nh­ng ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n kh¸ phong phó, an ninh trËt tù ®­îc ®¶m b¶o, nh©n d©n tin t­ëng vµo sù l·nh ®¹o cña chÝnh quyÒn. Ch­¬ng 4 dù b¸o, §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng 4.1. c¸c Nguån G¢Y ¤ NHIÔM Vµ KHèI L¦îNG CHÊT TH¶I. 4.1.1. C¸c nguån g©y « nhiÔm: Trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n sÏ kh«ng tr¸nh khái c¸c t¸c ®éng tiªu cùc ®èi víi m«i tr­êng trong khu vùc. C¸c nguån ph¸t sinh chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i tr­êng chÝnh cña dù ¸n lµ do ho¹t ®éng khai th¸c, vËn chuyÓn vµ sinh ho¹t cña c«ng nh©n g©y ra. C¨n cø vµo c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ khi triÓn khai dù ¸n, ta cã thÓ liÖt kª c¸c yÕu tè g©y « nhiÔm, suy tho¸i m«i tr­êng cña dù ¸n lªn m«i tr­êng khu vùc, cô thÓ nh­ sau: TT C¸c nguån ph¸t sinh chÊt th¶i C¸c yÕu tè g©y « nghiÔm m«i tr­êng  1 Ho¹t ®éng khai th¸c: - ñi vµ xóc ®Êt - Söa ch÷a, b·o d­ìng m¸y mãc trªn c«ng tr­êng - Bôi, khÝ ®éc, tiÕng ån. - N­íc th¶i chøa dÇu mì, cÆn l¬ löng (®Êt, ®¸...). - ChÊt th¶i r¾n. - Ph¸ hñy c¶nh quan  2 Ho¹t ®éng vËn chuyÓn: - VËn chuyÓn - Bèc dì ®Êt lªn vµ xuèng xe - Bôi, khÝ ®éc, tiÕng ån. - ChÊt th¶i r¾n  3 Ho¹t ®éng sinh ho¹t cña c«ng nh©n - ChÊt th¶i r¾n . - N­íc th¶i.  NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy: - Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña dù ¸n m«i tr­êng bÞ t¸c ®éng chÝnh lµ m«i tr­êng kh«ng khÝ, c¸c t¸c nh©n chÝnh g©y « nhiÔm m«i tr­êng tõ c¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n bao gåm bôi, khÝ ®éc (NOx, SO2...), tiÕng ån v.v.. - M«i tr­êng ®Êt, n­íc còng bÞ t¸c ®éng nh­ng møc ®é kh«ng lín l¾m. 4.2. ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i tr­êng. 4.2.1. T¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ. a. Ho¹t ®éng khai th¸c: Trong c¸c ho¹t ®éng khai th¸c cña dù ¸n, chÊt g©y « nhiÔm kh«ng khÝ chñ yÕu lµ bôi sinh ra tõ qu¸ tr×nh san ñi, bèc xóc ®Êt, ®èt nhiªn liÖu. TiÕng ån vµ khÝ th¶i (NOx, SO2, CO, CnHm) cña c¸c m¸y ñi, m¸y xóc trªn c«ng tr­êng. Møc ®é vµ ph¹m vi t¸c ®éng (theo kh«ng gian, thêi gian) cña chóng lªn m«i tr­êng kh«ng khÝ phô thuéc vµo thµnh phÇn, nång ®é, t¶i l­îng th¶i vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh, khÝ hËu khÝ t­îng t¹i khu vùc khai th¸c (vËn tèc giã, h­íng giã, ...). * T¸c ®éng cña bôi: Thµnh phÇn cña bôi ë ®©y chñ yÕu lµ c¸c h¹t ®Êt, c¸t, sÐt vµ c¸c h¹t muéi than. §Ó ®¸nh gi¸ t¶i l­îng th¶i cña chóng th× c¨n cø vµo trö l­îng khai th¸c, quy tr×nh khai th¸c vµ theo tµi liÖu kü thuËt ®¸nh gi¸ nhanh cña tæ chøc Y tÕ ThÕ Giíi (WHO) th× t¶i l­îng « nhiÔm ®­îc tÝnh to¸n nh­ sau: KhÝ th¶i tõ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i tÝnh theo ®Þnh møc cho xe ch¹y b»ng dÇu diezen. §Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu dÇu diezen trong mét ca cña m¸y xóc lµ 94,5kg/ca/chiÕc (Theo tµi liÖu §Þa chÊt m«i tr­êng, NXB §¹i häc Quèc gia Thµnh phè Hå ChÝ Minh). - HÖ sè « nhiÔm theo ®Þnh møc nh­ sau: + H¹t muéi than F2 = 0,005 kg/kg nhiªn liÖu. + H¹t sÐt, ®Êt, c¸t F1 = 0,3 ( 0,8 kg/m3 ®Êt ®­îc xóc bèc . - T¶i l­îng « nhiÔm ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: + T¶i l­îng th¶i cña h¹t muéi than L2 (kg/ngµy) = F2 x 94,5 x 2 (sè ca lµm viÖc trong ngµy) x Sè xe. + T¶i l­îng th¶i cña h¹t sÐt, ®Êt, c¸t L1 (kg/ngµy) = F1 x c«ng suÊt khai th¸c ®Êt trong mét ngµy (m3/ngµy). B¶ng 4.1. B¶ng ®¸nh gi¸ t¶i l­îng th¶i cña bôi trong ho¹t ®éng khai th¸c Má Nguån Sè l­îng NLTH (kg/ng/chiÕc) H¹t (sÐt,®Êt...) H¹t muéi than    F1 L1 F2 L2  M1 §èt nhiªn liÖu cña m¸y xóc 3 chiÕc 189  0,005 2,835  Ho¹t ®éng xóc bèc ®Êt 1000 m3®Êt/ng  0,3 ( 0,8 300 ( 800   M2 §èt nhiªn liÖu cña M¸y xóc 2 chiÕc 189  0,005 1,89  Ho¹t ®éng xóc bèc ®Êt 330 m3®Êt/ng  0,3 ( 0,8 99 (264   Chó thÝch: - NLTH : Nhiªn liÖu tiªu hao. - F1, F2 : HÖ sè « nhiÔm, F1(kg bôi/m3®Êt), F2(kg bôi/kg nhiªn liÖu). - L1, L2 : T¶i l­îng th¶i (kg/ngµy). - M1 : Má §éng Mét - CÈm Mü - M2 : Má §éng Cäc TrÇu - CÈm Th¹ch. Qua sè liÖu tÝnh to¸n tõ b¶ng trªn ta thÊy: + VÒ mÆt khèi l­îng th× bôi d­íi d¹ng c¸c h¹t c¸t, sÐt, ®Êt lµ t¸c nh©n chÝnh t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ trong khu vùc ho¹t ®éng cña dù ¸n. Tuy nhiªn do kÝch th­íc vµ khèi l­îng cña c¸c h¹t nµy lµ t­¬ng ®èi lín, ®é Èm trung b×nh cao (75% - 85%) nªn ho¹t ®éng ®èi l­u vµ kh¶ n¨ng ph¸t t¸n xa cña c¸c d¹ng h¹t bôi nµy lµ t­¬ng ®èi thÊp cho nªn vïng bÞ t¸c ®éng m¹nh nhÊt lµ trong khu vùc ho¹t ®éng khai th¸c cña mçi má. + Bôi d­íi d¹ng c¸c h¹t muéi than, mÆc dï t¶i l­îng th¶i thÊp so víi bôi d­íi d¹ng c¸c h¹t c¸t, sÐt, ®Êt, nh­ng do kÝch th­íc vµ khèi l­îng cña c¸c h¹t nµy nhá nªn kh¶ n¨ng ph¸t t¸n vµ tån t¹i cña chóng trong kh«ng khÝ lµ t­¬ng ®èi lín so víi c¸c d¹ng h¹t bôi trªn. MÆt kh¸c do tÝnh chÊt nguy hiÓm cña chóng, cã thÓ chøa c¸c kim lo¹i nÆng nh­ ch×,... møc ®é nguy h¹i cña chóng lµ t­¬ng ®èi lín (cã thÓ g©y ung th­ vµ mét sè bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp...). * T¸c ®éng cña khÝ th¶i: Khi dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng viÖc sö dông c¸c m¸y mãc ®Ó khai th¸c nguyªn liÖu sÏ th¶i ra mét l­îng khÝ th¶i (NOx, CO, CO2, SO2, CnHm....) t­¬ng ®èi lín sÏ lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ trong khu vùc khai th¸c vµ mét sè vïng l©n cËn. c¨n cø vµo sè l­îng vµ chñng lo¹i cña c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn sö dông trong ho¹t ®éng khai th¸c ë c¸c má, hÖ sè « nhiÔm theo tµi liÖu kü thuËt ®¸nh gi¸ nhanh cña tæ chøc Y tÕ ThÕ Giíi (WHO) th× t¶i l­îng (L) cña c¸c khÝ th¶i ph¸t t¸n vµo m«i tr­êng kh«ng khÝ ®­îc ®­îc ®Þnh tÝnh nh­ sau: HÖ sè « nhiÔm (F) theo ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu cña c¸c khÝ « nhiÔm lµ: NOx = 0,02; CO = 0,2; SO2 = 0,005; CnHm = 0,025. B¶ng4.3. TÝnh t¶i l­îng cña khÝ th¶i trong ho¹t ®éng khai th¸c ¬ má Má Nguån Sè xe NLTH (kg/ng/chiÕc) NOx CO SO2 CnHm    F L F L F L F L  M1 §èt nhiªn iÖu Xe gµu xóc 3 189 0,02 11,34 0,2 113,4 0,005 2,835 0,025 14,175  M2 §èt nhiªn liÖu Xe gµu xóc 2 189 0,02 7,56 0,2 75,6 0,005 1,89 0,025 9,45  Chó thÝch: F : HÖ sè « nhiÔm (kg khÝ/kg nhiªn liÖu) L : T¶i l­îng th¶i (kg/ngµy) NhËn xÐt ®¸nh gi¸: Theo tÝnh to¸n ë trªn ta cã l­îng khÝ th¶i th¶i ra do qu¸ tr×nh khai th¸c trong mét n¨m lµ: - T¹i má CÈm Th¹ch th¶i ra: kho¶ng 2.268 kg khÝ NOx; 22.680 kg khÝ CO; 567 kg khÝ SO2 vµ 2.835 kg khÝ CnHm. - T¹i má CÈm Mü th¶i ra: kho¶ng 3.402 kg khÝ NOx; 34.020 kg khÝ CO; 850,5 kg khÝ SO2 vµ 4.252,5 kg khÝ CnHm. Víi khèi l­îng khÝ th¶i nh­ vËy khi th¶i ra m«i tr­êng nã sÏ t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng kh«ng khÝ ë khu vùc khai th¸c vµ c¸c vïng l©n cËn. Cã thÓ nªu ra mét sè t¸c ®éng cña tõng lo¹i chÊt khÝ nh­ sau: - KhÝ l­u huúnh ®ioxit (SO2): Lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, cã vÞ h¨ng cay, kh«ng ch¸y vµ cã mïi khã chÞu. SO2 th­êng cã thêi gian l­u trong khÝ quyÓn tõ 12 giê ®Õn 24 giê vµ cã tèc ®é lan truyÒn trong khÝ quyÓn rÊt cao. L­u huúnh ®ioxit trong tiªu chuÈn chÊt l­îng m«i tr­êng cho phÐp xÊp xØ 0,1 ppm. Thùc tÕ ë nång ®é 1 ppm nã cã thÓ lµm cho ng­êi c¶m thÊy ®au ngùc do huyÕt ¸p bÞ thay ®æi. Nång ®é 20 ppm lµ nång ®é tèi thiÓu g©y ra r¸t m¾t vµ ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi hÖ h« hÊp. Ngoµi ra SO2 kÕt hîp víi h¬i n­íc trong kh«ng khÝ thµnh axit sunfuric lµ t¸c nh©n g©y m­a axÝt lµm h­ háng, thay ®æi tÝnh chÊt vËt lý, mµu s¾c cña vËt liÖu x©y dùng nh­ ®¸ v«i, ®¸ hoa, v÷a x©y, s¾t thÐp... vµ chØ cÇn nång ®é SO2 nhá (0,3ppm) còng ¶nh h­ëng tíi sù sinh tr­ëng cña rau qu¶ lµm biÕn ®æi mµu s¾c cña l¸, hoa. - KhÝ Nit¬ oxit (NOx): Con ng­êi b¾t ®Çu c¶m nhËn ®­îc mïi cña khÝ nµy khi nång ®é NOx tõ 1 ®Õn 3 ppm vµ nång ®é 13 ppm g©y ra kÝch thÝch mòi vµ m¾t. Víi nång ®é lín h¬n 500ppm sÏ g©y ra s­ng phæi vµ khã thë cã thÓ g©y tö vong. Ngoµi ra nã cßn t¸c ®éng ®Õn hÖ thùc vËt g©y nªn bÖnh ®èm sèng l¸. KhÝ NOx cßn lµ mét trong nh÷ng t¸c nh©n g©y hiÖn t­îng khãi mï quang hãa lµ hiÖn t­îng cùc kú nguy hiÓm ®èi víi m«i tr­êng sèng. - KhÝ COx (bao gåm khÝ CO2 vµ khÝ CO): KhÝ CO2 lµ mét trong nh÷ng chÊt khÝ chñ yÕu g©y nªn "hiÖu øng nhµ kÝnh"; khÝ CO lµ lo¹i khÝ cã kh¶ n¨ng ph¸ huû tÇng «z«n, g©y ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn søc kháe con ng­êi. Tiªu chuÈn chÊt l­îng m«i tr­êng giíi h¹n lµ 20 ppm/8 giê. * T¸c ®éng cña tiÕng ån: TiÕng ån còng lµ mét t¸c nh©n quan träng g©y « nhiÔm kh«ng khÝ. TiÕng ån t¸c ®éng nhiÒu nhÊt ®Õn c«ng nh©n t¹i n¬i mµ hä trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt. TiÕng ån lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, g©y ra tr¹ng th¸i mÖt mái, lµm gi¶m kh¶ n¨ng tËp trung vµ dÔ dÉn ®Õn tai n¹n lao ®éng. TiÕng ån sÏ g©y nªn bÖnh ®iÕc nghÒ nghiÖp ®èi víi nh÷ng ng­êi th­êng xuyªn ph¶i tiÕp xóc. TiÕng ån ph¸t sinh ë ®©y chñ yÕu lµ tõ c¸c m¸y xóc vµ c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trªn c«ng tr­êng. Tuy nhiªn ®èi víi dù ¸n nµy do sè l­îng m¸y mãc ho¹t ®éng lµ kh«ng lín vµ ho¹t ®éng trong kho¶ng kh«ng gian réng nªn møc ®é t¸c ®éng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. b. Ho¹t ®éng vËn chuyÓn: Trong ho¹t ®éng vËn chuyÓn nguyªn liÖu c¸c t¸c nh©n g©y « nhiÔm kh«ng khÝ ë ®©y bao gåm bôi, tiÕng ån, ®é rung vµ khÝ th¶i cña xe chë nguyªn liÖu ®Êt. ChÊt « nhiÔm ®­îc ph¸t t¸n tõ hÖ thèng ®­êng vËn chuyÓn, tõ c¸c xe chë nguyªn liÖu ®Êt vµ ë c¸c vÞ trÝ xóc bèc. Nh­ vËy tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn tõ khu má ®Õn c«ng tr×nh (kho¶ng 12 - 15 km) sÏ lµ trôc ph¸t t¸n cè ®Þnh, c¸c ®iÓm xóc, ®æ ®Êt cña c¸c xe vËn chuyÓn trong mét giíi h¹n thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ lµ nguån ph¸t t¸n cè ®Þnh vµ mçi xe lµ mét nguån ph¸t t¸n di ®éng (nguån ®­êng). * T¸c ®éng cña bôi: L­îng bôi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn chñ yÕu lµ do r¬i v·i ®Êt ®¸, cuèn theo bôi tõ mÆt ®­êng khi xe vËn chuyÓn vµ ho¹t ®éng ®èt ch¸y nhiªn liÖu trong ®éng c¬ cña c¸c xe vËn chuyÓn. Thµnh phÇn chÝnh cña bôi trong ho¹t ®éng vËn chuyÓn chñ yÕu lµ c¸c h¹t c¸t, sÐt, ®Êt vµ c¸c h¹t muéi than. Trong ®ã l­îng bôi d­íi d¹ng c¸c h¹t c¸t, sÐt, ®Êt chiÕm phÇn lín trong tæng sè l­îng bôi th¶i ra tõ ho¹t ®éng vËn chuyÓn. Víi ®Æc ®iÓm cña nguån th¶i lµ thÊp, tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn kh¸ xa (kho¶ng12 (15 km), mÆt ®­êng gå ghÒ nªn l­îng bôi t¹o ra t­¬ng ®èi lín, cã thÓ t¹o ra c¸c ®¸m m©y bôi mÞt mï sau khi xe ch¹y qua. Tuy nhiªn kh¶ n¨ng ph¸t t¸n cña nã kh«ng xa vµ ph¹m vi ¶nh h­ëng chñ yÕu lµ d©n c­ sèng ë hai bªn tuyÕn ®­êng. Møc ®é vµ vïng bÞ t¸c ®éng cña bôi do qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®Êt cña dù ¸n phô thuéc vµo mïa vµ h­íng giã chÝnh trong tõng mïa cô thÓ nh­ sau: Vµo mïa hÌ do nhiÖt ®é trung b×nh trong kh«ng khÝ cao nªn ®é Èm trong c¸c h¹t ®Êt ®¸ thÊp v× thÕ khèi l­îng cña chóng thÊp h¬n so víi mïa ®«ng nªn l­îng bôi ph¸t t¸n xa h¬n g©y ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng m«i tr­êng kh«ng khÝ ë hai bªn ®­êng däc theo tuyÕn vËn chuyÓn. L­îng bôi lín sÏ g©y ra mét sè c¸c t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn c«ng nh©n vµ céng ®ång d©n c­ sèng xung quanh nh­: c¸c bÖnh vÒ ®­êng h« hÊp, bôi b¸m lªn c¸c c©y hai bªn ®­êng lµm gi¶m kh¶ n¨ng quang hîp cña chóng, lµm mÊt vÎ ®Ñp tù nhiªn cña líp th¶m thùc vËt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docBáo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác mỏ đất Động Một xã Cẩm Mỹ và Động Cọc Trầu xã Cẩm Thạch huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh.doc
Luận văn liên quan