Đề tài Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại hiện nay

MỤC LỤC Lời nói đầu A- Nội dung Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động của các Ngân hàng Thương Mại I. Khái niệm, đặc trưng, vai trò, chức năng của các Ngân hàng Thương Mại 1. Khái niệm 2. Đặc trưng của Ngân hàng Thương Mại Việt Nam theo Luật của các tổ chức tín dụng 3. Vai trò, chức năng của Ngân hàng Thương Mại II. Hoạt động tín dụng 1. Tín dụng Ngân hàng-sự ra đời và phát triển 2. Chức năng của tín dụng 3. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng Thương Mại 4. Các vấn đề cơ bản của tín dụng Ngân hàng 5. Tầm quan trọng của tín dụng Ngân hàng trong sự phát triển kinh tế Phần II: Thực trạng về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương Mại Việt Nam hiện nay I- Những vấn đề chung II- Thực trạng 1. Những kết quả đạt được 2. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng tín dụng giảm 3. Những chỉ tiêu đánh giá rủi ro 4. Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương Mại Phần III- Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ở các Ngân hàng Thương Mại 1. Tăng cường chất lượng công tác tín dụng 2. Tiến hành phân loại đội ngũ các bộ 3. Nâng cao chất lượng công tác tín dụng 4. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tiền vay 5. Trích lập quỹ bù đắp rủi ro 6. Nâng cao chất lượng tín dụng nhân sự và chuyên môn hoá cán bộ tín dụng 7. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng B- Một số kiến nghị C Kết luận D Tài liệu tham khảo

doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tr×nh ®é c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh hiÖn nay ®ang qu¸ Ýt vèn vµ thùc tÕ cho biÕt kh«ng Ýt tr­êng häp doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh hoµn toµn kh«ng cã vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh, nhiÒu doanh nghiÖp ra ®êi b»ng “vèn ¶o”, v× vËy ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c DNNQD chñ yÕu b»ng vèn vay hoÆc vèn chiÕm dông. `Thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp nh­ trªn ®· nµy sinh t×nh tr¹ng tØ lÖ vay vèn cña c¸c doanh nghiÖp cao h¬n gÊp nhiÒu so víi vèn tù cã.Mµ ho¹t ®éng tÝn dông b¾t ®Çu tõ s¶n xuÊt kinh doanh g¾n bã víi viÖc chu chuyÓn ®ång vèn vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, l­u th«ng hµng ho¸, phôc vô cho ®êi sèng cña nh©n d©n. Hay nãi c¸ch kh¸c, ho¹t ®éng tÝn dông b¾t ®Çu tõ néi dung ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ s¶n xuÊt l­u th«ng. Cã “cÇu” th× míi cã “ cung”.CÇu ®óng ®¾n, chÝnh ®¸ng th× cung míi ®¶m b¶o vµ ph¸t huy t¸c dông.C¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç ®· lµm cho rñi ro trong tÝn dông lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái. §Ó n©ng cao chÊt l­îng th× viÖc chÊn chØnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc kinh tÕ, hay cô thÓ lµ b¾t ®Çu tõ chÊn chØnh chÕ ®é tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp cho dï ng©n hµng cã ®Ò ra kiÓm so¸t tr­íc, trong vµ sau khi cho vay nh­ng thùc tÕ ng©n hµng lµm sao kiÓm so¸t næi? Bëi lÏ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh mu«n h×nh v¹n tr¹ng, h¬n n÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh víi ng©n hµng l¹i lµ b×nh ®¼ng, thËm chÝ kh¸ch hµng cßn lµ th­îng ®Õ cña ng©n hµng.Khi cã sù kiÓm so¸t th× sù viÖc ®· diÔn ra råi. Trªn thùc tÕ, kho¶ng c¸ch gi­· ng­êi cho vay vµ kh¸ch hµng cßn xa, kh«ng cã nghiÖp vô tÝn dông g¾n liÒn víi mèi quan hÖ th­êng xuyªn gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. VÊn ®Ò th«ng tin vµ n¾m b¾t t×nh h×nh biÕn ®æi kinh tÕ x· héi t¸c ®éng ®Õn kh¸ch hµng cßn chËm, kh«ng ®Çy ®ñ vµ xö lÝ ch­a triÖt ®Ó. Doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç, ng©n hµng cã s½n sµng tiÕp thªm vèn cho doanh nghiÖp ®Ó “v­ît c¹n” kh«ng ? .§©y lµ c©u hái mµ ng©n hµng cÇn c©n nh¾c kü l­ìng. NÕu tiÕp thªm vèn th× mÊt thªm vèn th× sao.§Êy lµ mét chi phÝ c¬ héi mµ ng©n hµng cÇn xem xÐt, ®¸nh gi¸ cÈn thËn tr­íc khi quyÕt ®Þnh cho vay tiÕp hay th«i. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña b¶n th©n NHTM. Ng©n hµng cã thÓ t×m biÖn ph¸p nh­ th­¬ng l­îng, gia h¹n nî, gi¶m nî... ®Ó gióp doanh nghiÖp v­ît qua giai ®o¹n khã kh¨n, tr¸nh cho m×nh ®­îc rñi ro. Nh÷ng khã kh¨n m¾c ph¶i trong ho¹t ®éng tÝn dông. VÒ nguyªn t¾c cho vay, ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o cã thÓ lµ tÝn chÊp hoÆc thÕ chÊp tµi s¶n. VÒ tÝn chÊp, ng©n hµng ph¶i xÐt uy tÝn, kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng©n hµng, hoÆc uy tÝn b¶o l·nh cho kh¸ch hµng ®ã. NÕu nh­ xem xÐt kh¸ch hµng cã ®Çy ®ñ uy tÝn th× cã thÓ cho vay tÝn chÊp.Trong bµi viÕt cña t¸c gi¶ Mai Anh (chi nh¸nh ng©n hµng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Th¨ng B×nh –Qu¶ng Nam): “thu thËp th«ng tin khi thÈm ®Þnh cho vay c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh: kh©u quan träng kh«ng thÓ bá qua” cã ®o¹n viÕt r»ng: mét khi kh«ng biÕt ch¾c ch¾n r»ng kh¸ch hµng sÏ sö dông vèn vµo môc ®Ých g× th× tuyÖt ®èi kh«ng cho vay mÆc dï kh¸ch hµng cã tµi s¶n thÕ chÊp...c¸n bé tÝn dông cÇn c¶nh gi¸c víi nhãm ®èi t­îng t×m mäi c¸ch ®Ó vay b»ng ®­îc vèn ng©n hµng, nhãm kh¸ch hµng nµy th­êng ®ang s¾p ph¸ s¶n, cÇn vèn ®Ó cøu nguy khÈn cÊp. V× v©y, hä dïng mäi thñ ®o¹n tõ viÖc n¨n nØ ®Õn quµ c¸p, biÕu xÐn, hèi lé c¸n bé tÝn dông, nh÷ng viÖc mµ kh¸ch hµng cã lßng tù träng kh«ng bao giê lµm, miÔn sao vay ®­îc nhiÒu vèn cµng tèt”. §©y lµ mét rñi ro ®¹o ®øc do kh¸ch hµng g©y nªn. Chóng ta kh«ng nªn coi träng qu¸ vÊn ®Ò tÝn chÊp hay tµi s¶n thÕ chÊp. Trong luËt cÇm cè, ng­êi ®i vay ph¶i chuyÓn tµi s¶n cho ng©n hµng, ®iÒu nµy ch­a triÖt ®Ó v× trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i kh«ng thÝch hîp. VÝ dô: Trong thÕ chÊp kho ng©n hµng kh«ng thÓ qu¶n lÝ ®­îc. B¶n chÊt cña sù cÇm cè lµ ng­êi vay tÝn dông ph¶i ®­a tµi s¶n cña m×nh cho ng©n hµng cÇm cè trong khi vÒ mÆt ph¸p lÝ, hä vÉn lµ chñ së h÷u cña tµi s¶n ®ã ( ë ®©y cã sù kh¸c biÖt gi÷a së h÷u vÒ mÆt ph¸p lÝ vµ së h÷u thùc tÕ quyÒn sö dông). Trong tr­êng hîp thÕ chÊp kho hµng, ng©n hµng kh«ng thÓ lÊy hµng ho¸ trong kho ®­a vÒ ng©n hµng ®­îc. Tr­êng hîp nµy cÇn uû th¸c cho ng­êi thø ba tr«ng coi kho vµ qu¶n lÝ tµi s¶n ®ã. §©y lµ mét kh©u s¬ hë dÉn ®Õn rñi ro cho ng©n hµng do kh¸ch hµng vµ c¸n bé tÝn dông ng©n hµng g©y nªn. §iÓn h×nh lµ vô ¸n gÇn ®©y nhÊt:EPCO- Minh Phông. V¨n b¶n Nhµ n­íc vÒ cÊp tÝn dông ®Òu qui ®Þnh rÊt chÆt chÏ viÖc vµ kh«ng cã b¶o ®¶m trong luËt c¸c tæ chøc tÝn dông. ThËm chÝ cßn “h×nh sù ho¸” vÊn ®Ò nµy.§iÒu nµy cã lµm cho chÊt l­îng tÝn dông tèt h¬n kh«ng? Thùc tÕ vÊn ®Ò cho vay cã ®¶m b¶o ®· ¨n s©u vµo t©m trÝ mäi ng­êi ®Õn møc hÇu hÕt c¸c ®oµn thanh tra, kiÓm tra ng©n hµng Nhµ n­íc ®Òu ®ßi hái tÊt c¶ c¸c mãn vay ®Òu ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp, mÆc dï nhiÒu v¨n b¶n cña ChÝnh phñ hoÆc NHNN vÉn cho phÐp vay tÝn chÊpkh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp nh­ ®èi víi xÝ nghiÖp quèc doanh, n«ng d©n nghÌo, sinh viªn....VÊn ®Ò lµm cho NHTM coi tµi s¶n thÕ chÊp lµ nguån thu lîi thø hai vµ lµ nguån thu lîi duy nhÊt nªn ®· kh«ng quan t©m ®Õn xem xÐt thÈm ®Þnh thu tõ doanh thu, lîi nhuËn hoÆc thu nhËp kh¸ch hµng.ThËm chÝ cã nhiÒu doanh nghiÖp nhÊt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Ph­¬ng ¸n vay vèn cã tÝnh kh¶ thi râ rµng còng bÞ tõ chèi cho vay th× kh«ng cã t¸i s¶n thÕ chÊp. Nh­ng vay tÝn chÊp th× sao? cã lÏ hiÖu øng “Fameco” lµm cho c¸c NHTM c¶nh gi¸c qu¸ møc cÇn thiÕt khi kh«ng cÇn. Trong kinh tÕ thÞ tr­êng v× bao nhiªu bÊt ngê rñi ro chê ®îi c¸c doanh nghiÖp , cã thÓ x¶y ra bÊt cø lóc nµo g©y rñi ro cho doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. ThÕ nh­ng chØ dùa vµo tµi s¶n thÕ chÊp kh«ng ph¶i lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu. Thùc tr¹ng c¸c NHTM cã hµng tr¨m ng«i nhµ thÕ chÊp kh«ng b¸n ®­îc ®Ó thu nî, g©y tæn thÊt cho ng©n hµng. Bµi häc rót ra tõ vô ¸n EPCO- Minh Phông vÉn cßn. §­îc sù gióp ®ì, b¶o l·nh cña Huúnh V¨n Thµnh- nguyªn chñ tÞch vµ «ng Ph¹m TÊn Khoa- nguyªn phã chñ tÞch UBND quËn 3 thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· che giÊu ho¹t ®éng kinh doanh thua lç cña c«ng ty EPCO- Minh Phông n©ng vèn vµ h¹ch to¸n l·i, t¹o ®iÒu kiÖn cho bän chóng tiÕp tôc vay vèn ng©n hµng, ho¹t ®éng vµ lÊy vèn chia l·i. Hay ®­îc sù tiÕp tay cña mét sè c¸n bé ng©n hµng ®· cè ý n©ng gi¸ tµi s¸n thÕ chÊp hoÆc ®em thÕ chÊp cho nhiÒu ng©n hµng kh¸c nhau. §©y lµ bµi häc cho c¸n bé ng©n hµng vÒ sù l¬ lµ tr¸ch nhiÖm, lµm viÖc trªn giÊy tê, v¨n b¶n ®Ò nghÞ cña kh¸ch hµng ®Ó ®Þnh mãn vay. Nguån vèn huy ®éng cña ng©n hµng lµ c¸c tµi s¶n nî, cã tÝnh thanh kho¶n cao vµ chñ yÕu ph¶i chi tr¶, ph¶i thanh to¸n, thanh to¸n ngay khi cã yªu cÇu cña chñ tµi kho¶n, trong khi ®ã ng©n hµng ®· sö dông nguån vèn ®Ó ®Çu t­ vµ cho vay, d­íi d¹ng tµi s¶n cã tÝnh thanh kho¶n thÊp, khã ®Þnh gi¸ vµ th­êng cã thêi gian trung b×nh dµi h¬n so víi thêi gan huy ®éng vèn . D­íi gãc ®é chÕ ®é kÕ to¸n nh×n tõ b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña mét ng©n hµng ta thÊy: bªn nguån vèn th× phÇn lín lµ huy ®éng tõ nguån ng¾n h¹n ( d­íi 1 n¨m) nh­ng vÒ tµi s¶n th× ng©n hµng l¹i cho vay ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kinh doanh trªn mét n¨m vµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ , cho vay trung vµ dµi h¹n . Trong lÜnh vùc kinh doanh cña ng©n hµng th× tÝn dông hiÖn nay lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng bµn. NÒn kinh thÞ tr­êng cña chóng ta ®· cã nh÷ng t¸c ®éng lµm n¶y sinh nh÷ng vÊn ®Ò rñi ro trong kinh doanh cña ng©n hµng, rñi ro cña ng©n hµng ®· ®­îc thùc tÕ chøng minh trong thêi gian dµi võa qua vµ ®­îc nhiÒu nhµ khoa häc bµn ®Òn : rñi ro tÝn dông ,rñi ro l·i suÊt, rñi ro tû gi¸ ,rñi ro thanh kho¶n... Nh÷ng rñi ro trªn ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng còng lµ nh÷ng tæn thÊt lín , cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng , g©y ra nh÷ng trôc trÆc trong qu¸ tr×nh kinh doanh.Qua theo dâi t×nh h×nh téi ph¹m kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng trong nh÷ng n¨m qua cho th©y næi lªn tinh tr¹ng lõa ®¶o chiÕm dông vèn vay cña ng©n hµng hay th«ng qua c¸c thñ ®o¹n n©ng gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp, hoÆc sö dông hå s¬ giÊy tê gi¶ vay nhiÒu ng©n hµng hoÆc sö dông mét hå s¬ vay nhiÒu ngan hµng kh¸c. Khi ng©n hµng bÞ lõa ®¶o dÉn ®Õn hËu qu¶ nÆng nÒ: tµi s¶n Nhµ n­íc bÞ mÊt ,ng©n hµng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ng©n hµng bÞ ph¸ s¶n ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ, x· héi cña mét céng ®ång. Tãm l¹i, qu¸ tr×nh tr­ëng thµnh , ph¸t triÓn cña NHTM trong c¬ chÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng XHCN g¾n chÆt mét c¸ch h­u c¬ víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn tÝn dông.Mét NHTM m¹nh còng cã nghÜa lµ khèi l­îng vèn vµ tÝn dông ë ®ã ®­îc t¨ng tr­ëng mét c¸ch v÷ng ch¾c, an toµn vµ cã hiÖu qu¶ . KÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng lµ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè nh­ng ho¹t ®éng cña tÝn dông vÉn lµ kh©u quyÕt ®Þnh.Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn , chÊt l­îng tÝn dông bÊt ®Çu s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tr­íc tiªn. Bªn c¹nh ®ã , cßn nh÷ng tån t¹i v­íng m¾c nh­ nî qu¸ h¹n, nî ®ãng b¨ng, rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ®­îc kh¾c phôc. Nh÷ng tån t¹i nµy do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau ®Ó cã thÓ kh¾c phôc ®­îc chóng ta cÇn ph¶i t×m hiÓu c¸c nguyªn nh©n ®ã . 1.Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc : Trong giai ®o¹n nµy, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc cßn ch­a æn ®Þnh .Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nh÷ng khã kh¨n, c¸ch thøc cña ®Êt n­íc cßn phøc t¹p vµ gay g¾t.H¬n nòa do nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc ,nh÷ng yÕu kÐm bªn trong nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng bÊt cËp trong ho¹t ®éng ,qu¶n lý, ®iÒu hµnh ,nhÊt lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ søc m¹nh c¹nh tranh thÊp. Tuy vËy, do Nhµ n­íc ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p kÝch cÇu nªn nÒn kinh tÕ nãi chung vµ diÔn biÕn tÝn dông nãi riªng vÉn ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Nh×n chung, tõ ngµy 31/12/1999 tÝn dông kinh tÕ t¨ng 19.2% cao h¬n møc 16.4% n¨m 1998, ®­a tØ lÖ tÝn dông so víi GDP ®¹t 22.9% cao h¬n tØ lÖ n¨m 1998 (21.6%) vµ n¨m 1997 lµ 21.1%. §Õn n¨m 2001, c¸c NHTM ngµy cµng x¸c lËp v÷ng ch¾c thÞ tr­êng ho¹t ®éng cña m×nh trong lÜnh vùc kinh doanh vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn. Khèi l­îng tÝn dông t¨ng ®¶m b¶o cung cÊp khèi l­îng lín cho nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. TØ träng cho vay trung, dµi h¹n ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Ho¹t ®éng tÝn dông ®· cã b­íc chuyÓn m¹nh sang ph­¬ng thøc ®Çu t­ tËp trung theo dù ¸n bao gåm dô ¸n quèc gia, dù ¸n tiÓu vïng kinh tÕ, tõng ®Þa ph­¬ng nh»m khai th¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ ®· g¾n viÖc cho vay theo ch­¬ng tr×nh dù ¸n víi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò chÝnh trÞ –x· héi. Vèn cho vay ®· t¹o ®­îc sù khëi s¾c ban ®Çu, t¹o thªm nhiÒu ngµnh nghÒ míi, ®ång th­ßi ph¸t triÓn vµ kh«i phôc ngµnh nghÒ truyÒn thèng... t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn tÝch cùc trong qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu n«ng nghiÖp sang ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸, c«ng nghiÖp, dÞch vô. 2.Nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt l­îng tÝn dông gi¶m: ViÖc ph©n tÝch ®­îc c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt l­îng tÝn dông gi¶m lµ mét viÖc hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c rñi ro, c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa kh¾c phôc cã hiÖu qu¶. Cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau t¸c ®éng tæng hîp c¸c ho¹t ®éng tÝn dông, song tuú theo gãc ®é nh×n nhËn vµ nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ kh¸c nhau mµ nguyªn nh©n ®­îc nh×n nhËn tõ gãc ®é nµy hay gãc ®é kh¸c. Tr­íc khi ®i vµo ph©n tÝch nguyªn nh©n, chóng ta kiÓm ®iÓm l¹i nh÷ng mÆt ch­a ®­îc mµ ta thÊy: Mét lµ, chÊt l­îng tÝn dông ®ang lµ kh©u ®ãng vai trß thiÕt yÕu trong tÊt c¶ hÖ thèng c¸c NHTM. MÆc dï tèc ®é t¨ng tr­ëng tÝn dông kh¸, nh­ng nî qu¸ h¹n chiÕm tØ träng cao, nî qu¸ h¹n trªn c©n ®èi cßn ch­a ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng. Hai lµ, trong thùc tÕ, qui m« vÒ khèi l­îng tÝn dông t¨ng nhanh ë c¸c NHTM, ®Æc biÖt lµ c¸c hÖ thèng ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Qui m« tÝn dông vµ ph¹m vi qu¶n lÝ hiÖn ®ang bÊt cËp víi n¨ng lùc cña c¸n bé. Khèi l­îng tÝn dông t¨ng ph¶i ®i ®«i víi chÊt l­îng tÝn dông, kh«ng thÓ t¨ng å ¹t ®Ó l¹i nh÷ng hËu qu¶ ®¸ng tiÕc. Ba lµ, trong c¬ chÕ nghiÖp vô tÝn dông ®· ®­îc ban hµnh cã mét sè ®iÓm kh«ng phï hîp víi thùc tiÔn; nh÷ng v­íng m¾c ®Ò xuÊt cña c¸c NHTM ch­a ®­îc tr¶ lêi kÞp thêi; tÝnh chñ ®éng vµ ph¸n quyÕt cßn h¹n chÕ, n©ng cao tÝnh chñ ®éngvÒ h¹n møc tÝn dông trong mçi ng©n hµng nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp.Nh÷ng vÊn ®Ò nµy nÕu kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt sím sÏ g©y nh÷ng ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông, gi¶m tÝnh c¹nh tranh, gi¶m lßng tin vµ dÉn ®Õn mÊt kh¸ch hµng. Bèn lµ, ViÖc chØ ®¹o n¾m b¾t th«ng tin viÖc ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng, th«ng tin kinh tÕ thÞ tr­êng , gi¸ c¶ ch­a ®Çy ®ñ, xö lÝ cßn chËm, thiÕu chÝnh x¸c. ChÊt l­îng tÝn dông cã ®¶m b¶o ®­îc chøc n¨ng cßn ®­îc thÓ hiÖn ë m« h×nh tæ chøc sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña mçi ng­êi. Trong c«ng t¸c chØ ®¹o cßn nhiÒu lóng tóng,v× thÕ vai trß chØ ®¹o tÝn dông cßn nhiÒu h¹n chÕ, th«ng tin bÞ ng¾t qu¶ng. n¾m b¾t t×nh h×nh kh«ng cã hÖ thèng. HiÖn nay, t¨ng tr­ëng tÝn dông cao vµ chÊt l­îng tÝn dông tèt lµ hai kh¸i niÖm kh«ng thÓ t¸ch rêi, chÊt l­îng tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng vÒ hai mÆt, lµ kh¶ n¨ng sinh lêi vµ gi¶m tèi thiÓu rñi ro vÒ sö dông vèn. §ång thêi, ho¹t ®éng tÝn dông tèt ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c lµ tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vèn cña kh¸ch hµng (ng­êi ®i vay) ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ lµ hai chñ thÓ mµ c¸c ng©n hµng cã sø m¹ng ph¶i phôc vô, do ®ã c¸c NHTM cÇn x¸c ®Þnh ®­îc kh¸ch hµng môc tiªu, hiÓu râ h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó cã chÝnh s¸ch phôc vô tèt h¬n. ë ®©y, nguyªn nh©n kh«ng xÐt vÒ mÆt cô thÓ mµ xÐt trªn mÆt toµn diÖn nªn chia thµnh nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ quan. Nguyªn nh©n kh¸ch quan - C¬ chÕ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, cña c¸c ngµnh ch­a ®Çy ®ñ, m«i tr­êng ph¸p lÝ ch­a ®ång bé, m«i tr­êng x· héi cßn nhiÒu nhøc nhèi. Sè ®«ng kh¸ch hµng, nhÊt lµ c¸c hé s¶n xuÊt cã tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, Ýt n¾m b¾t ®­îc th«ng tin, tiÕp thu kiÕn thøc vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng cßn rÊt h¹n chÕ. V× v©y , chän lùa ®èi t­îng kh¸ch hµng ®¶m b¶o cho viÖc ho¹t ®éng tÝn dông ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña c¸c NHTM. - Thiªn tai x¶y ra bÊt th­êng trªn diÖn réng g©y ra nh÷ng hËu qu¶ nÆng nÒ c¶ gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp Cã nh÷ng NHTM võa ph¶i lµm kinh doanh võa ph¶i lµm chÝnh s¸ch ®· cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn Nguyªn nh©n chñ quan: - Mét bé phËn c¸n bé thiÕu tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc ®­îc giao, t­ duy tÝn dông cßn h¹n hÑp. Mét sè c¸n bé sa sót vÒ phÈm chÊt, th«ng ®ång víi kh¸ch hµng, biÓu hiÖn tÝnh tuú tiÖn, kh«ng chÊp hµnh ®óng qui tr×nh nghiÖp vô. C«ng t¸c ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o ë mét sè NHTM cßn thiÕu sãt, chÊt l­îng thÈm ®Þnh cßn yÕu kÐm. HÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ kh«ng tr¶ ®­îc nî, lµm thÊt tho¸t vèn ®Òu r¬i vµo c¸c tr¹ng th¸i sau ®©y: + Hå s¬ ph¸p lÝ kh«ng ®Çy ®ñ. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ giÊy phÐp kinh doanh hÕt h¹n nh­ng kh«ng ®­îc bæ sung. T×nh tr¹ng tµi chÝnh cña ®¬n vÞ tr­íc khi vay vèn kh«ng ®­îc kiÓm tra chÝnh x¸c, thiÕu tÝnh ®¶m b¶o. NhiÒu dù ¸n do thiÕu vèn x©y l¾p ph¶i kÐo dµi thêi gian x©y dùng, chËm tiÕn ®é thi c«ng, kh«ng thùc hiÖn ®­îc kinh doanh s¶n xuÊt nªn kh«ng tr¶ ®­îc nî ®óng h¹n. Tr×nh ®é thÈm ®Þnh c«ng nghÖ yÕu, nhÊt lµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i, chñ yÕu dùa vµo luËn chøng ®­îc duyÖt, trong khi c¸c luËn chøng cã xu h­íng chung lµ t¹o ra sè l­îng gi¶ ®Ó t¨ng søc thuyÕt phôc, lµm mÊt ®i tÝnh thùc tÕ cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, hÇu hÕt c¸c dù ¸n kh«ng lËp b¶ng l­u kim, nªn khi lËp kÕ ho¹ch tr¶ nî thiÕu chÝnh x¸c. +X¸c ®Þnh t­ c¸ch ph¸p nh©n thiÕu chÝnh x¸c, nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. ViÖc t×m hiÓu t­ c¸ch ph¸p nh©n cña gi¸m ®èc kh«ng ®­îc quan t©m x¸c ®¸ng nªn ®· cho vay c¶ nh÷ng vÞ gi¸m ®èc ®· lõa ®¶o ®¬n vÞ nhiÒu n¨m liÒn.Mét sè ng©n hµng thiÕu tÝnh to¸n kh«ng xem xÐt ®· cho vay c¶ nh÷ng kh¸ch hµng bÞ c¸c ng©n hµng kh¸c th¶i lo¹i.ViÖc xem xÐt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ b»ng thùc tiÔn ho¹t ®éng chø kh«ng chØ c¨n cø vµo giÊy tê sæ s¸ch. - Kü thuËt cÊp tÝn dông hiÖn nay cña c¸c tæ chøc tÝn dông chñ yÕu dùa trªn ®¬n xin vay cña kh¸ch hµng vµ ph­¬ng ¸n kinh doanh cho kh¸ch hµng so¹n th¶o.Kü thuËt cÊp tÝn dông võa mang tÝnh duy ý chÝ chñ quan cña bªn cÊp tÝn dông, võa thiÕu c¬ së kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ. Th«ng th­êng mét ®¬n xin vay ®Òu cã ghi râ môc ®Ých sö dông tiÒn vay, sè tiÒn xin vay vµ thêi h¹n tr¶ nî. Song ®iÒu ®ã hoµn toµn dùa vµo kinh nghiÖm c¸ nh©n cña ng­êi xin vay vµ khã cã thÓ biÕt ch¾c r»ng, viÖc sö dông tiÒn vay nh­ vËy cã ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra trong ph­¬ng ¸n kinh doanh hay kh«ng. V× vËy kÌm theo ®¬n xin vay th× cã ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh nh­ lµ mét c¬ së ®Ó chøng minh cho ý ®å cña ng­êi ®i vay.VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®é tin cËy cña ph­¬ng ¸n kinh doanh ®ã ®¹t ®Õn møc ®é nµo, th× khã cã tiªu chuÈn nµo ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n ®­îc. Vµ khi cã sù dù ®o¸n kh«ng chÝnh x¸c, nghiÔm nhiªn ng©n hµng ph¶i chÞu rñi ro. §Êy lµ ch­a nãi ®Õn t×nh tr¹ng lµ: VÒ nguyªn t¾c c¸c ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i do ng­êi ®i vay thµnh lËp hoÆc cã thÓ thuª ngoµi lËp nh­ng kh«ng ph¶i lµ c¸n bé tÝn dông. Tuy nhiªn hiÖn nay hÇu hÕt hä kh«ng cã kh¶ n¨ng tù lËp dù ¸n vµ còng ch­a cã chuyªn tr¸ch h­íng dÉn do c¸n bé tÝn dông ph¶i trùc tiÕp h­ãng dÉn cho ng­êi viÕt ®¬n xin vay, sau ®ã chÝnh m×nh ph¶i thËm ®Þnh dù ¸n. Do vËy viÖc thËm ®Þnh dù ¸n chØ mang tÝnh h×nh thøc, thiÕu kh¸ch quan v× c¸n bé tÝn dông “võa ®¸ bãng võa thæi cßi”. - C¸c dù ¸n vay vèn víi sè l­îng kh¸ch hµng ®a d¹ng, phong phó, th­êng theo mét mÉu chung, th­êng lµ mÉu in s½n, ng­êi vay chØ ghi thªm sè liÖu vµo b¶ng t¸i kh¼ng ®Þnh. C¸n bé tÝn dông kh«ng cã sè liÖu vÒ ®Þnh møc kinh tÕ-kÜ thuËt, th«ng tin gi¸ c¶ nªn kh«ng cã c¬ së khoa häc ®Ó kiÓm tra sè liÖu cña dù ¸n. H¬n n÷a, mét khi viÖc cÊp tÝn dông chØ ®Æt ra chñ yÕu dùa vµo ý chÝ chñ quan cña bªn cho vay quyÕt ®Þnh th× vÊn ®Ò tiªu cùc trong quan hÖ tÝn dông sÏ cã ®iÒu kiÖn n¶y në. - VÒ ®èi t­îng kh¸ch hµng: HiÖn nay c¸c NHTM ®ang chó träng b»ng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó thu hót vµ t¨ng tr­ëng ®Çu t­ cho vay ®èi víi c¸c dù ¸n lín, c¸c doanh nghiÖp lín. §iÒu ®ã lµ do yªu cÇu ®¶m b¶o an toµn ®ång vèn cho vay, trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng kinh tÕ, m«i tr­êng ph¸p lÝ cßn thiÕu ®ång bé, thiÕu nhÊt qu¸n, thiÕu kh¶ n¨ng kh¶ thi. Trong khi c¸c doanh nghiÖp lín cã bé m¸y qu¶n lÝ m¹nh bëi c¸c tÇng nÊc theo qui chÕ, l¹i cã sù trî gióp cña ChÝnh phñ, cã søc m¹nh vÒ tµi chÝnh th× c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá kh«ng cã ®­îc nh÷ng thÕ m¹nh ®ã, do ®ã Èn chøa nhiÒu rñi ro h¬n. - VÒ phÝa c¸n bé tÝn dông, víi t­ c¸ch lµ ng­êi thÈm ®Þnh, mét sè Ýt v× lîi Ých c¸ nh©n ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn: bao che cho kh¸ch hµng, b¸o c¸o víi l·nh ®¹o nh÷ng th«ng tin thiÕu trung thùc, t×m c¸ch hîp lÝ ho¸ hå s¬ cho vay, gß Ðp thêi gian cho vay phï hîp víi tÝnh chÊt nguån vèn lµm cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch tr¶ nî kh«ng phï hîp víi thêi gian ®· cam kÕt, t×m c¸ch gi·n nî, gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî ... kh«ng ®óng nguyªn t¾c ®èi víi c¸c kho¶n nî mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. - VÒ phÝa l·nh ®¹o ,víi t­ c¸ch lµ ng­êi ®iÒu hµnh mét sè Ýt tá ra thiÕu b¶n l·nh,thiÕu kiÓm tra gi¸m s¸t th­êng xuyªn, ch¹y theo lîi Ých côc bé, c¸ biÖt l¹m dông m­u lîi riªng cè t×nh lµm sai nguyªn t¾c chÕ ®é cho vay nh÷ng doanh nghiÖp cã nî nhiÒu ng©n hµng nh÷ng doanh nghiÖp më tµi kho¶n tiÒn göi chÝnh t¹i ng©n hµng nªn kh«ng qu¶n lý ®­îc nguån thu. ViÖc sö dông vµ bè trÝ c¸n bé thiÕu chän läc, mét sè n¬i lÊy lý do thiÕu ng­êi, rÊt nguy hiÓm cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng tÝn dông. - Tr×nh ®é thÈm ®Þnh cña c¸n bé tÝn dông nh×n chung cßn béc lé nhiÒu yÕu kÐm, ®éi ngò chuyªn gia t­ vÊn phÇn lín cßn thiÕu kinh nghiÖm, ch­a dµy d¹n trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Ó xö lý kÞp thêi nh÷ng rñi ro bÊt th­êng. - B¶n th©n ng©n hµng còng cã nhiÒu chËm trÔ trong viÖc tham m­u,®Ò xuÊt ban hµnh söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng nh­: b¶o l·nh, thÕ chÊp, cÇm cè , ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp...ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn hµnh lang ph¸p lý võa thiÕu võa thõa, kh«ng æn ®Þnh, bªn c¹nh ®ã mét sè chñ tr­¬ng,chÝnh s¸ch ngµnh ng©n hµngl¹i lu«n ®­îc thay ®æi, thËm chÝ trong thêi gian ng¾n. NhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i cho r»ng thêi gian qua ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam ban hµnh nhiÒu qui ®Þnh tù trãi buéc c¸c ng©n hµng trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ.NhiÒu vÊn ®Ò thùc tÕ x¶y ra nh­ng l¹i ch­a ®­îc quy ®Þnh, bæ sung kÞp thêi nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ n­íc, chÝnh phñ th× Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam chËm h­íng dÉn ng©n hµng th­¬ng m¹i thùc hiÖn. - §èi víi hÖ thèng quü tÝn dông nh©n d©n, mét h×nh thøc tÝn dông phæ biÕn víi ®Þa bµn réng lín, c¸c quy ®Þnh vÒ trÝch lËp vµ sö dông dù phßng rñi ro cßn nhiÒu ®iÓm ch­a phï hîp.Kinh tÕ n­íc ta chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp, s¶n xuÊt phô thuéc vµo thiªn nhiªn, mÆt kh¸c ë n­íc ta ch­a cã chÝnh s¸ch b¶o hiÓm mïa mµng, gi¸ c¶ cho n«ng nghiÖp nªn ho¹t ®éng tÝn dông ë ®©y lu«n tiÒm Èn nguy c¬ rñi ro cao. ChÝnh v× vËy, viÖc quy ®Þnh c¨n cø sè d­ qu¸ h¹n (ph©n theo nhãm) ®Çu n¨m ®Ó trÝch lËp dù phßng ®Ó xö lý rñi ro trong n¨m tµi chÝnh e r»ng ch­a thËt hîp lý bëi ®©y kh«ng ph¶i lµ sè d­ nî qu¸ h¹n b×nh qu©n c¶ n¨m.H¬n n÷a hÖ thèng quü tÝn dông nh©n d©n ®­îc thiÕt lËp theo nguyªn t¾c vÒ tæ chøc vµ tµi chÝnh nh¨m ®¶m b¶o an toµn cho c¶ hÖ thèng, nh­ng ch­a cã quy ®Þnh nµo h×nh thµnh mét nguån dù tr÷ bï ®¾p rñi ro chung cho hÖ thèng , nh»m hç trî gi¶i quyÕt rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng v­ît qu¸ n¨ng lùc tµi chÝnh cña tæ chøc . Tãm l¹i, do nhiÒu nguyªn nh©n , chñ quan còng nh­ kh¸ch quan mµ chÊt l­îng tÝn dông ch­a cao.VÒ phÝa ng©n hµng, do thËn träng trong b¶o toµn vèn ,tr×nh ®é c¸n bé ch­a cao nªn cßn khã kh¨n trong qu¶n lý tÝn dông.VÒ phÝa kh¸ch hµng, n¨ng lùc tæ chøc cßn kÐm, thiÕu tµi s¶n thÕ chÊp ,hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n kh«ng râ rµng ®ång bé theo qui ®Þnh , bªn c¹nh ®ã lµ thùc tr¹ng lµm ¨n yÕu kÐm,thiÕu nghiªm tóc , lõa ®¶o khiÕn rñi ro tÝn dông t¨ng cao,gi¶m hiÖu qu¶ .Ngoµi ra vÒ nguyªn nh©n kh¸ch quan, m«i tr­êng ph¸p lý ch­a hoµn thiÖn, cßn nhiÒu kÏ hë , c¬ chÕ chÝnh s¸ch ch­a æn ®Þnh , qu¶n lý cßn ch­a thèng nhÊt vµ nhiÒu tÖ n¹n ...,tÊt c¶ nguyªn nh©n Êy ®· khiÕn cho c¸c kho¶n tÝn dông kh«ng ph¸t huy ®­îc kÕt qu¶ nh­ mong ®îi . 3. Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ rñi ro. Ph©n tÝch ®­îc nguyªn nh©n, thÊy ®­îc rñi ro tÝn dông lµ do ®©u ®Ó tõ ®ã cã ®¸nh gi¸ møc ®é vµ kh¾c phôc.Ph©n tÝch rñi ro tÝn dông lµ ho¹t ®éng b¾t buéc trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông ng©n hµng.ChÊt l­îng cña c«ng t¸c ph©n tÝch rñi ro tÝn dông phô thuéc nhiÒu vµo tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông , kh«ng cã mét chuÈn mùc chi tiÕt mang tÝnh cè ®Þnh cho ho¹t ®éng nµy.Ph©n tÝch rñi ro tÝn dông lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mçi kho¶n cho vay tÝn dông. Tr­íc khi ng©n hµng cã mét quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµo mét dù ¸n hay mét tµi s¶n thÕ chÊp nµo ®ã,b¶n th©n mçi ng©n hµng th­¬ng m¹i víi c«ng viÖc ®Çu tiªn ®Òu ph¶i ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ rñi ro cña viÖc ®Çu t­ ®ã, ph¶i x¸c minh c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng, gi÷a lîi nhuËn thu ®­îc vµ møc ®é rñi ro liªn quan cã thÓ chÊp nhËn ®­îc hay kh«ng(mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ lîi nhuËn).Khi cho vay ®Çu t­ ®èi víi c¸ nh©n vµ tæ chøc, vÒ nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ kh«ng cã g× kh¸c nhau, mµ chØ kh¸c Ýt nhiÒu vÒ néi dung ®¸nh gi¸ . Cã nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ rñi ro tÝn dông kh¸c nhau, tuy nhiªn hiÖn nay ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng ®ang ®­îc nhiÒu ®Þnh chÕ tµi chÝnh ¸p dông trªn thÕ giíi lµ ph­¬ng ph¸p “5c” ®Ó ph©n tÝch tÝn dông.Ph­¬ng ph¸p nµy, khi ph©n tÝch tÝn dông th«ng qua 5 chØ tiªu kh¸c nhau. 3.1 Vèn : Th«ng qua møc vèn ®Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®èi t¸c vay vèn. Vèn lµ yÕu tè quan träng thÓ hiÖn tiÒm lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng.MÆc dï søc m¹nh tµi chÝnh chØ lµ mét tû sè c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro, nh÷ng th«ng tin cã ®­îc ®Ó ®¸nh gi¸ vèn nãi chung sÏ h×nh thµnh c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè kh¸c nh­ kh¶ n¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh. Do vËy , ®Ó ®¸nh gi¸ rñi ro tÝn dông lu«n lu«n b¾t ®Çu tõ viÖc ®¸nh gi¸ søc m¹nh tµi chÝnh cña ng­êi vay, cÇn ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña ng­êi vay vµ thu nhËp dù kiÕn trong t­¬ng lai cña ng­êi vay. 3.2 Kh¶ n¨ng tr¶ nî: Ph©n tÝch kh¶ n¨ng hoµn nî cña ®¸nh gi¸ vay vèn. ViÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn nî cña kh¸ch hµng lµ cùc kú quan träng, nã quyÕt ®Þnh chÊt l­îng tÝn dông. Khi ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ , ®iÒu quan träng ph¶i ph©n tÝch ®ã lµ yÕu tè ®ång tiÒn, bao gåm ®ång tiÒn vµo vµ ®ång tiÒn ra vµ ®¸nh gi¸ viÖc thu nhËp vµ lîi nhuËn trong t­¬ng lai cña hä ®Ó tõ ®ã ch¾c ch¾n nguån tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Khi ph©n tÝch yÕu tè nµy chñ yÕu c¨n cø vµo viÖc ph©n tÝch b¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña doanh nghiÖp . 3.3.§Æc tÝnh: §¸nh gi¸ ®Æc tÝnhvµ kh¶ n¨ng ®éc lËp trong kinh tÕ cña ®èi t¸c vay vèn. Kh¶ n¨ng ®éc lËp trong kinh tÕ c¶ kh¸ch hµng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh s­ thµnh b¹i trong kinh doanh cña kh¸ch hµng ®ã. Kh¸ch hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng ®éc lËp cao trong kinh doanh, lµ ng­êi gi¸m quyÕt, gi¸m lµm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong kinh doanh kh«ng mang tÝnh m¹o hiÓm nhiÒu. 3.4. §iÒu kiÖn: Ph©n tÝch c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cã thÓ ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng trong t­¬ng lai cña ®èi t¸c vay vèn.C¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi còng lµ yÕu tè quan träng liªn quan trùc tiÕp ®Õn rñi ro cña kho¶n vay. C¸c yÕu tè nµy th­êng t¹o ra nh÷ng rñi ro th­êng kh«ng ®­îc b¸o tr­íc, ®«i khi c¶ nh÷ng rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng.Ng­êi ph©n tÝch tÝn dông hay c¸n bé tÝn dông khi ph©n tÝch ®ßi hái ph¶i ®­a ra nh÷ng tr­êng hîp xÊu nhÊt ®Ó l­êng tr­íc nh÷ng rñi ro cã thÓ ph¸t sinh trong thêi gian kh¸ch hµng vay vèn, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c kho¶n vay cã thêi h¹n dµi. 3.5. ThÕ chÊp: §¸nh gi¸ nh÷ng b¶o ®¶m ®Ô hç trî vµ b¶o ®¶m cho c¸c kho¶n vay vèn. MÆc dï khi vay vèn, môc tiªu cña ng©n hµng kh«ng ph¶i thu håi tµi s¶n thÕ chÊp mµ thu håi tiÒn vèn, tiÒn vèn vµ l·i. Song tµi s¶n thÕ chÊp dïng lµm ®¶m b¶o cho kho¶n vay tr­íc hÕt t¨ng c­êng tr¸ch nhiÖm cña ng­êi vµ ®èi víi tiÒn m×nh vay vµ sau ®ã b¶o ®¶m cho sè tiÒn vèn ng©n hµng cho vay. Khi ph©n tÝch rñi ro tÝn dông, c¶ 5 chØ tiªu nµy cÇn ®­îc ®¸nh gi¸ rÊt kü l­ìng. Víi mçi chØ tiªu c¸c ng©n hµng l­îng ho¸ theo h×nh thøc chÊm ®iÓm. Ph­¬ng ph¸p tÝnh ®iÓm hiÖn nay víii nhiÒu ng©n hµng tiÕn hµnh chÊm ®iÓm theo hÖ thèng kÝ hiÖu ABC vµ ®­îc s¾p xÕp lÇn l­ît tõ A-C Ngoµi nh÷ng kÝ hiÖu trªn ®Ó ®Þnh l­îng chÝnh x¸c, nhiÒu ng©n hµng cßn x©y dùng tÝnh ®iÓm cô thÓ cho mçi chØ tiªu vµ c¨n cø vµo nh÷ng ®iÓn sè nµy, ng©n hµng ®­a ra quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc ®Çu t­ hay kh«ng. §iÓm trong ph©n tÝch ®­îc hiÓu nh­ mét h×nh thøc ®o l­êng ®­îc tÝnh theo ph­¬ng ph¸p x¸c suÊt thèng kª.Dùa vµo kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cña kh¸ch hµng. §iÓm nµy sÏ ®­îc chÊm víi tõng chØ tiªu, tuy nhiªn ®èi víi tõng kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó x¸c ®Þnh. Víi tõng vÊn ®Ò sè ®iÓm tèi ®a, tèi thiÓu kh¸c nhau dùa vµo tõng c¸ch sö dông cña ng­êi ®¸nh gi¸ . 4. Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông Ng©n hµng th­¬ng m¹i . Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng lµ ho¹t ®éng “ ®i vay ®Ó cho vay”, do ®ã chÊt l­îng tÝn dông phô thuéc rÊt lín vµo c«ng t¸c huy ®éng vµ cho vay vèn . TÝn dông lµ cÇu nèi gi÷a ho¹t ®éng cña ng©n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu dïng cña x· héi vµ ®ång thêi tÝn dông tõ l©u ®· ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô cung cÊp nguån vèn víi l·i suÊt ­u ®·i cho nhòng ng­êi thiÕu vèn, khã kh¨n ®Ó hä cã ®iÒu kiÖn më réng qui m« s¶n xuÊt kinh doanh, ¸p dông kü thuËt míi, më réng thÞ tr­êng... tõ ®ã mµ t¨ng thu nhËp...C¸c kho¶n tÝn dông do ®ã cã vai trß lín trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ còng nh­ x· héi . §èi víi c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ( lµ c¸c tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ) ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña tÝn dông, ngoµi c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh, ph¶i dùa vµo c¸c chØ tiªu ®Þnh l­îng cô thÓ sau: 4.1. ChØ tiªu huy ®éng vèn Mét ng©n hµng lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vay cña kh¸ch hµng vµ cã ®ñ khèi l­îng tiÒn kh¸ch hµng cÇn rót sÏ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng vµ chøng tá ®­îc tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh cña m×nh. §ång thêi míi ®¸p øng ®­îc nhu cÇu kh¸ch hµng , ng©n hµng ph¶i tÝnh to¸n ®Ó cã lîi nhuËn cña m×nh ®­îc ®¶m b¶o mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh ®èi víi mçi kho¶n vay. Muèn ®¹t ®­îc nh÷ng tiªu chuÈn ®ã, ng©n hµng ph¶i cã kh¶ n¨ng huy ®éng ®­îc nh÷ng nguån vèn cã thêi h¹n dµi víi chi phÝ thÊp nhÊt cã thÓ ®­îc. Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®­îc thÓ hiÖn hai chØ tiªu : - Tæng sè vèn huy ®éng ®­îc vµ tèc ®é t¨ng cña nguån vèn nµy qua mçi n¨m thÓ hiÖn tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng. HiÖn nay Ng©n hµng Nhµ n­íc kh«ng quy ®Þnh tØ lÖ l·i suÊt b¾t buéc mµ thay b»ng l·i su©t c¬ b¶n vµ tØ lÖ dao ®éng. ChÝnh v× vËy, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã thÓ ®iÒu chØnh dÔ dµng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña tÝn dông b»ng c¸ch chÝnh s¸ch l·i suÊt nh»m lµm c©n ®èi tµi s¶n cña m×nh. NÕu xÐt thÊy sè l­îng kh¸ch hµng rót tiÒn ra t¨ng hay nhu cÇu vay vèn t¨ng trong hiÖn t¹i hay dù ®o¸n trong t­¬ng lai, c¸c ng©n hµng sÏ thùc hiÖn huy ®éng vèn vµ ®ã lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña më réng tÝn dông vµ ng­îc l¹i . - C¬ cÊu cña nguån vèn huy ®éng ®­îc. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng vay cña ng©n hµng víi nh÷ng ®èi t­îng kh¸c nhau vµ ®ång thêi còng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng æn ®Þnh vµ cho vay cña ng©n hµng. NÕu trong c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng ®­îc,vèn trung vµ dµi h¹n chiÕm mét tØ träng ®¸ng kÓ th× ng©n hµng cã kh¶ n¨ng æn ®Þnh cao vµ cã thÓ më réng ®èi t­îng cho vay ra trung vµ dµi h¹n. Nh­ng hiÖn nay phÇn lín tØ lÖ vèn huy ®éng ®­îc chñ yÕu lµ vèn ng¾n h¹n tõ 6-12 th¸ng. Trong sè nµy, c¸c ng©n hµng chØ ®­îc trÝch mét tØ lÖ nhá cho vay trung vµ dµi h¹n cßn chñ yÕu lµ c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n. Ng©n hµng kh«ng d¸m më réng ®èi t­îng cho vay trung vµ dµi h¹n víi l·i suÊt cao h¬n bëi nÕu kh«ng huy ®éng kÞp thêi vèn cho nh÷ng kho¶n tr¶ nî ng¾n h¹n khi ®Õn k× ®¸o h¹n th× uy tÝn cña ng©n hµng sÏ bÞ ¶nh h­ëng nghiªm träng. §ã lµ mét vÝ dô c¬ b¶n vÒ ¶nh h­ëng cña c¬ cÊu nguån vèn ®èi víi chÊt l­îng tÝn dông. 4.2.ChØ tiªu vÒ sö dông vèn x 100% ChØ tiªu nµy cµng lín th× chøng tá cµng sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn huy ®éng ®­îc.§èi víi c¸c nguån vèn huy ®éng, ng©n hµng ph¶i tr¶ l·i suÊt dï sau ®ã cã cho vay l¹i hay sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c hay kh«ng. Do ®ã nÕu nguån vèn ®· huy ®éng ®­îc mµ kh«ng sö dông chiÕm tØ lÖ lín, ng©n hµng sÏ bÞ thua lç. 4.3. ChØ tiªu d­ nî §©y lµ chØ tiªu ®¸ng ®­îc quan t©m nhÊt khi xem xÐt chÊt l­îng tÝn dông mét NHTM. Qua ®ã cã thÓ nghiªn cøu ®­îc biÕn ®éng quy m«, khèi l­îng tÝn dông, møc ®é ph¸t triÓn cña nghiÖp vô, chøng tá mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng lµ ®¸ng tin cËy vµ cã hiÖu qña, nãi chung lµ kho¶n tÝn dông cã chÊt l­îng cao. 4.4. ChØ tiªu lîi nhuËn Ng©n hµng lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ nªn môc tiªu lîi nhuËn lu«n ph¶i ®Æt lªn hµng ®Çu, ng©n hµng thu ®­îc lîi nhuËn tÝn dông tõ kho¶n chªnh lÖch l·i suÊt ®i vay vµ l·i suÊt cho vay. ChØ tiªu nay ®Æc biÖt quan träng ®èi víi nh÷ng ng©n hµng ch­a ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hµng, nguån thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông lµ chñ yÕu. NÕu tÝn dông kh«ng ®¹t chÊt l­îng tèt th× kh«ng nh÷ng kh«ng thu ®­îc lîi ®­îc nî gèc vµ l·i mµ cßn t¨ng vÒ chi phÝ cña ng©n hµng, lµm gi¶m lîi nhuËn . Tuy nhiªn, ®èi víi mét sè dù ¸n theo kÕ ho¹ch cña Nhµ n­íc th× chØ tiªu nµy ®«i khi kh«ng ®Çy ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh chÊt l­¬ng tÝn dông. V× môc tiªu kinh tÕ x· héi hay chiÕn l­îc ph¸t triÓn c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt cßn non trÎ, ph¸t triÓn c¸c ngµnh mòi nhän, xuÊt khÈu hay v× c¸c môc tiªu x· héi kh¸c th× ®«i khi lîi nhuËn kh«ng ®­îc ®Æt ra vµ nã kh«ng ph¶n ¸nh thùc chÊt chÊt l­îng kho¶n tÝn dông. 4.5.ChØ tiªu vßng quay vèn §­îc tÝnh b»ng tØ sè giòa sè thu nî vµ tæng d­ nî. ChØ tiªu nµy cho biÕt sè tÝn dông ®· hoµn thµnh vµ ®­îc thu l¹i ®Ó tiÕp tôc cho vay. Qua ®ã cã thÓ thÊy ®uîc ng©n hµng ®· cho vay ®óng ®èi t­îng nªn ®· thu ®­îc c¶ vèn lÉn l·i, kh«ng cã rñi ro vµ quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng lµ tèt ®Ñp. Sè lîi nhuËn thu ®­îc trªn mçi ®ång vèn vay t¨ng tØ lÖ víi sè vßng quay cña vèn. Trªn ®©y lµ mét sè chØ tiªu dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn, chÊt l­îng tÝn dông lu«n ph¶i xem xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh còng nh­ vÒ mÆt ®Þnh l­îng. TÝn dông nh»m môc tiªu lîi nhuËn c¶ vÒ phÝa ng©n hµng vµ kh¸ch hµng nh­ng ta kh«ng thÓ bá qua nh÷ng môc tiªu, lîi Ých x· héi cña nã. Trong nh÷ng n¨m qua, tÝn dông ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo æn ®Þnh x· héi, th«ng qua c¸c ho¹t ®éng tÝn dông ®· th¸o gì khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp, hé n«ng d©n, duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thùc tÕ c¸c vÊn ®Ò x· héi næi cém ®Òu do sù bÊt c«ng trong kh¶ n¨ng tiÕp cËn, sö dông c¸c nguån lùc nh»m ®em l¹i lîi nhuËn vµ do c¬ chÕ ph©n phèi thu nhËp cã nhiÒu bÊt c«ng. TÝn dông ®­îc sö dông nh­ mét biÖn ph¸p kh¾c phôc nguyªn nh©n thø nhÊt.ChÝnh v× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông, còng cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c kÕt qu¶ mang tÝnh x· héi cña tÝn dông. §ã lµ vÒ mÆt gi¶i quyÕt viÖc lµm, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao thu nhËp, ph¸t triÓn c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh...Tãm l¹i, ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông cÇn ph¶i cã mét c¸i nh×n toµn diÖn trªn mäi gãc ®é c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng, c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ mÆt x· héi . PHÇN III : MéT Sè GI¶I PH¸P N¢NG CAO CHÊT L¦îNG TÝN DôNG ë C¸C NG¢N HµNG TH¦¥NG M¹I . Tõ thùc tÕ ®· ®­a ra, cã thÓ nãi r»ng thùc tr¹ng tÝn dông NHTM hiÖn nay tuy ®· cã nh÷ng b­íc ®æi míi ®¸ng kÓ nh­ng vÉn cßn tån t¹i nhiÒu yÕu kÐm. HÖ thèng ng©n hµng nãi chung, tÝn dông nãi riªng ®ang b­íc ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng víi ®óng nghÜa “ng©n hµng hiÖn ®¹i” nh»m lµm t¨ng c­êng tèc ®é giao dÞch vµ l­u th«ng trong nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt tiªu dïng. §Ó hÖ thèng ng©n hµng cµng hoµn thiÖn h¬n vµ thùc sù trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng cô kinh tÕ vÜ m« h÷u hiÖu th× c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¶i ®­îc ¸p dông nhanh chãng vµ tÝch cùc. Sau ®©y em xin m¹o muéi ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ng©n hµng th­¬ng m¹i. 1.T¨ng c­êng chÊt l­îng c«ng t¸c tÝn dông Theo quy chÕ tÝn dông hiÖn nay, qui ®Þnh xÐt duyÖt thÈm ®Þnh dù ¸n cho vay qu¶ lµ khã kh¨n, h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh lµm viÖc víi kh¸ch hµng, cã nhiÒu t×nh huèng mµ c¸n bé tÝn dông kh«ng thÓ l­êng tr­íc ®­îc. ChÝnh v× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tÝn dông th× ®ßi hái ng­êi c¸n bé tÝn dông ph¶i hÕt søc n¨ng ®éng, gi¶i quyÕt v­íng m¾c mét c¸ch khoa häc, logic. Mäi kho¶n cho vay míi ph¶i thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é vµ ®óng c¸c ®iÒu kiÖn luËt ph¸p quy ®Þnh.Riªng c¸c ®èi t­îng vèn chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ, võa ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i, võa ph¶i b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn cho vay, ®Æc biÖt hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó ®¶m b¶o thu håi vèn, l·i ®óng h¹n . Thùc hiÖn ph©n lo¹i nî theo v¨n b¶n hiÖn hµnh cña NHNN trong ®ã ®Æc biÖt chó ý ph©n tÝch nî qu¸ h¹n ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc chÊn chØnh chÊt l­îng tÝn dông sau kiÓm tra. Rµ so¸t l¹i hå s¬, ph©n lo¹i d­ nî theo c¸c nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. TÝnh to¸n ®­îc ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn vµ nhu cÇu cña bªn vay vµ cïng nhau ®Þnh k× h¹n nî cho phï hîp víi kÕt qu¶ nguån thu. BÊt cø mãn vay nµo còng ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c nguån thu ®Ó ph©n kú h¹n nî vµo nh÷ng thêi gian thu håi vèn thÝch hîp, tÝnh to¸n chÝnh x¸c thêi gian thu ho¹ch s¶n phÈm.V× vËy, x¸c ®Þnh kú h¹n nî lµ sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. 2. TiÕn hµnh ph©n lo¹i ®éi ngò c¸n bé TiÕn hµnh ph©n lo¹i ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cã kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó ®µo t¹o l¹i, trang bÞ thªm kiÕn thøc ph¸p lý vÒ nghiÖp vô tÝn dông; nªn ­u tiªn bè trÝ nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, cã t©m huyÕt sang lµm c«ng t¸c tÝn dông, ®iÒu chØnh thªm c¸n bé ë c¸c bé phËn kh¸cbæ sung cho c«ng t¸c tÝn dông. Nh÷ng c¸n bé sa sót vÒ phÈm chÊt, cè ý lµm tr¸i, tham « lîi dông døt kho¸t kh«ng bè trÝ lµm nghiÖp vô tÝn dông. B»ng nhiÒu h×nh thøc c¸c NHTM tiÕn hµnh ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông ®Ó cËp nhËt nh÷ng v¨n b¶n th«ng tin míi nhÊt, tr­íc hÕt lµ c¸n bé tÝn dông trùc tiÕp cho vay víi c¸c yªu cÇu ®Æt ra lµ: + N¾m ch¾c c¸c quy ®Þnh nghiÖp vô + N¨ng ®éng linh ho¹t cã t­ c¸ch ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp + BiÕt x¸c lËp, ®Ò xuÊt, thÈm ®Þnh dù ¸n vay vèn + Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng , ph¸p luËt. 3. N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tÝn dông N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông c«ng t¸c tÝn dông, gi¶m thÊp nî qu¸ h¹n v¸ nî cã vÊn ®Ò víi ph­¬ng ch©m an toµn ®Ó ph¸t triÓn. Thùc hiÖn nghiªm ngÆt c«ng t¸c kiÓm tra c¸c dù ¸n ng©n hµng ®øng ra b¶o l·nh cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn n­íc ngoµi, trªn c¬ së ®ã cã biÖn ph¸p xö lÝ thÝch hîp. TiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ò, cã biÖn ph¸p xö lý thu håi . §èi víi kho¶n cho vay míi, nhÊt thiÕt ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶, cho vay ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ quy®Þnh cña ngµnh, cña ph¸p luËt. 4. T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c gi¸m s¸t tiÒn vay §©y lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó phßng ngõa rñi ro ®¹o ®øc. ViÖc gi¸m s¸t sÏ gióp ng©n hµng kiÓm so¸t ®­îc hµnh vi cña ng­êi vay vèn, ®¶m b¶o ®ång vèn ®­îc sö dông ®óng môc ®Ých. NÕu gi¸m s¸t kh«ng chÆt chÏ t¹o ra nh÷ng lç hæng cho kh¸ch hµng sö dông vèn sai víi dù ¸n, lµm ph¸t sinh nh÷ng rñi ro tÝn dông míi mµ ng©n hµng kh«ng biÕt vµ kh«ng l­êng tr­íc ®­îc. ViÖc kiÓm tra gi¸m s¸t ph¶i ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc xem xÐt c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh k× cña kh¸ch hµng vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan, ngoµi ra cßn cã sù kiÓm tra thùc tÕ c¬ së ®Ó kiÓm trathùc tÕ c¬ së cña c¸n bé tÝn dông ®Ó kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ c¸c b¸o c¸o tr­íc ®ã. Bªn c¹nh viÖc kiÓm tra qu¸ tr×nh sö dông tiÒn vay, c¸n bé còng ®Æc biÖt ph¶i l­u ý tíi tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n thÕ chÊp theo gi¸ hiÖn hµnh, nÕu gi¶m so víi gi¸ ban ®Çu thÕ chÊp th× ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng bæ sung tµi s¶n thÕ chÊp kh¸c hoÆc gi¶m d­ nî t­¬ng øng. C¸n bé ph¶i n¾m râ c¸c nguån thu cña kh¸ch hµng vµ yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn viÖc thanh to¸n cho ®¬n vÞ qua ng©n hµng. ViÖc th­êng xuyªn kiÓm tra tµi kho¶n cña kh¸ch hµng lµ mét ph­¬ng thøc ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ngtµi chÝnh cña hä. NÕu ph¸t hiÖn t×nh tr¹ng cã thÓ xÊu ®i, ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng ®iÒu chØnh l¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc t×m biÖn ph¸p ®Ó thu nî. C¸n bé tÝn dông kh«ng ®­îc ®Ó “t×nh c¶m” chi phèi trong c«ng viÖc, kiªn quyÕt xö lý mét c¸ch ®óng ®¾n, ®¶m b¶o thu håi nî vay. 5.TrÝch lËp quü bï ®¾p rñi ro ChÊt l­îng tÝn dông h×nh thµnh do sù hîp t¸c cña c¶ hai phÝa ng­êi ®i vay vµ ng­êi cho vay. Ng©n hµng lùa chän vµ quyÕt ®Þnh cho vay tõ viÖc xÐt duyÖt c¸c dù ¸n víi kú väng cã ®­îc kho¶n cho vay cã lîi nhuËn cao vµ an toµn. Tuy nhiªn qua mét thêi gian víi sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, dù ¸n trë nªn kÐm hiÖu qu¶, møc ®é rñi ro t¨ng lªn ®e do¹ kh¶ n¨ng lîi nhuËn vµ thu håi vèn cña ng©n hµng. ChÝnh lóc nµy, quü bï ®¾p rñi ro h×nh thµnh trªn c¬ së kh¶ n¨ng mÊt vèn cña kho¶n cho vay, mét mÆt sÏ gióp ng©n hµng kh¾c phôc ®­îc hËu qu¶, mÆt kh¸c t¨ng c­êng søc m¹nh tµi chÝnh còng nh­ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng,tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. Tuy nhiªn, hiÖn nay hÖ thèng quü nµy còng ch­a thùc sù ®­îc quan t©m nh­ cÇn thiÕt, ®­îc trÝch lËp ra tõ sè d­ nî qu¸ h¹n ®Çun¨m lµ kh«ng hiÖu qu¶(sè d­ quü tÝn dông dù phßng cña toµn hÖ thèng quü tÝn dông nh©n d©n lµ 41 tû ®ång vµo cuèi n¨m 1998- mét sè tiÒn kh«ng nhá bÞ l·ng phÝ). Quü dù phßng nªn®­îc cho phÐp göi t¹i c¸c ng©n hµng khu vùc hay T¦ chø kh«ng ®Ó t¹i c¬ së nh­ hiÖn nay khiÕn cho viÖc sö dông kh«ng hîp lý. Ngoµi ra còng nªn h×nh thµnh mét quü dù phßng rñi ro cho toµn bé hÖ thèng b»ng c¸ch trÝch mét tû lÖ % sè tiÒn tõ quü bï ®¾p rñi ro cña c¬ së nh»m t¹o ra mét chç dùa v÷ng ch¾c cho ng©n hµng c¬ së b»ng tiÒm lùc tµi chÝnh lín m¹nh cña quü tæng hîp nµy. 6.N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nh©n sù vµ chuyªn m«n ho¸ c¸n bé tÝn dông §Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông, c¸n bé tÝn dông ph¶i lµ ng­êi am hiÓu t×nh h×nh kinh tÕ nãi chung vµ kh¸ch hµng nãi riªng, Tõ thùc lùc tµi chÝnh ®Ðn tiÒm n¨ng thanh to¸n, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn vµ dù ®o¸n trong t­¬ng lai vµ quan träng nhÊt lµ n¾m râ t­ c¸ch ®¹o ®øc kh¸ch hµng v× ®ã lµ ®iÒu quyÕt ®Þnh ý muèn tr¶ nî cña hä. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu qu¸ lín nµy ®èi víi c¸n bé tÝn dông, chuyªn m«n ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu bªn c¹nh viÖc n©ng cao chÊt l­îng nh©n sù. HiÖn nay ë ®a sè c¸c ng©n hµng, sù chuyªn m«n ho¸ chØ c¬ b¶n dùa trªn sè kh¸ch hµng, møc d­ nî vad thµnh phÇn kinh tÕ, diÒu ®ã khiÕn cho mçi c¸n bé tÝn dông ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn rÊt nhiÒu lÜnh vùc, khã kh¨n trong thu nhËp vµ xö lý th«ng tin.Do ®ã c¸c chuyªn gia ®Ò xuÊt viÖc chuyªn m«n ho¸ c¸n bé tÝn dông theo viÖc qu¶n lý c¸c nhãm kh¸ch hµng cã cïng lÜnh vùc chuyªn m«n. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tÝn dông tËp trung ®i s©u vµo lÜnh vùc cô thÓ, tranh dµn tr¶i, ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc, së tr­êng riªng.ViÖc chuyªn m«n ho¸ nh­ vËy còng kh¾c phôc ®­îc m©u thuÉn gi÷a chuyªn m«n ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸, lµm t¨ng chÊt l­îng tÝn dông vµ ®é tin cËy cña th«ng tin tÝn dông, t¹o c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng l©u dµi, ®ång thêi còng lµm gi¶m chi phÝ trong mçi dù ¸n víi c¸c kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Muèn vËy, ng©n hµng ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p cô thÓ: - §Þnh h­íng vµ néi dung båi d­ìng ph¶i ®­îc ho¹ch ®Þnh l©u dµi.X¸c ®Þnh tiªu chuÈn vµ ®Ò ra môc tiªu cña tõng giai ®o¹n ®Ó cã nh÷ng kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ båi d­ìng phï hîp. - ViÖc ®µo t¹o vµ båi d­ìng ph¶i lùa chän ®óng ®èi t­îng theo chuyªn m«n, c¸n bé ®­îc ®µo t¹o ph¶i ®óng n¨ng lùc vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ ®µo t¹o cho ng©n hµng, tr¸nh l·ng phÝ trong ®µo t¹o. - Coi träng ®óng mùc c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d­ìng t¹i chç, kÕt hîp gi÷a gi¶ng d¹y häc tËp vµ c«ng viÖc hiÖn t¹i, kh¾c phôc nh÷ng m©u thuÇn giòa lý thuyÕt vµ thùc tiÔn. Ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mçi c¸n bé tÝn dông ph¸t huy ®­îc hÕt nh÷ng kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó häc tËp vµ lµm viÖc cã hiÖu qu¶. - CÇn chèng quan niÖm coi th­êng kinh nghiÖm song còng kh«ng ®­îc c­êng ®iÖu ho¸ kinh nghiÖm. Kinh nghiÖm ph¶i ®i ®«i víi lý luËn, lý luËn lµ tr×nh ®é cao h¬n vÒ chÊt so víi kinh nghiÖm,lý luËn l¹i kh«ng ®­îc xa rêi thùc tÕ. ViÖc ®µo t¹o ®Ó ®­îc hiÖu qu¶ cÇn chó träng chÊt l­îng, hiÖu qu¶ thùc tÕ chø kh«ng v× sè l­îng. 7. N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tÝn dông C¸c c¸n bé th«ng tin tÝn dông cÇn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ nghiÖp vô ng©n hµng, kÕ to¸n vµ ngo¹i ng÷ tin häc. Hä ph¶i ®Æc biÖt nhanh nh¹y vµ cã ãc suy ®o¸n, lµm viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cao ®Ó ®¶m b¶o th«ng tin ®óng, ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. Ngoµi ra, ng©n hµng ph¶i cã mèi liªn hÖ víi c¸c ng©n hµng kh¸c vµ c¸c trung t©m th«ng tin kh¸c ®Ó cã thÓ më réng nguån th«ng tin. Ngoµi ra cßn cã mét sè gi¶i ph¸p: - Cñng cè m« h×nh m¹ng l­íi tiÕp cËn kh¸ch hµng, c«ng t¸c tiÕp thÞ. Chó ý xem xÐt c¸c vÊn ®Ò nh­ t­ c¸ch ph¸p lý, néi dung, ph­¬ng thøc ho¹t ®éng, quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc kinh tÕ - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh tõ Trung ­¬ng xuèng c¸c ng©n hµng c¬ së, tu©n thñ ®óng tõ viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, tæ chøc kiÓm tra, ®Õn viÖc quy ®Þnh cô thÓ vÒ chÕ ®é th«ng tin kiÓm tra, chÕ ®é th«ng tin thèng kª, tæng kÕt, kiÓm tra - ChuyÓn sang cho vay c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n línvµ võa do Nhµ n­íc ho¹ch ®Þnh, ch­¬ng tr×nh cho vay x©y dùng c¬ b¶n theo chØ ®Þnh cña chÝnh phñ - G¾n tÝn dông th­¬ng m¹i víi ®Çu t­ ph¸t triÓn, thóc ®Èy qu¸ tr×nh liªn kÕt c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh»m khÐp kÝn chu tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §Çu t­ tÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ c«ng nghiÖp dÞch vô. Tæ chøc thùc hiÖn hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh vèn ng¾n h¹n, cho vay x©y dùng c¬ b¶n. Coi träng ph¸t triÓn kinh tÕ tæng hîp, lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th­íc ®o chÝnh. - N©ng cao tû träng ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã vèn ®iÒu lÖ lín, cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh, ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp truyÒn thèng. Chó ý c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®ang lµm ¨n cã hiÖu qu¶,hiÖu suÊt sinh lêi cao, thu håi vèn nhanh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¹o nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ cho x· héi. - Trªn c¬ së tæng kÕt c¸c m« h×nh cho vay chÊn chØnh c¸c sai sãt ®Ó chän lùa ra h×nh thøc cho vay b¶o ®¶m dÔ thu håi vèn tr¸nh thÊt tho¸t thÊp. Më réng c¸c h×nh thøc cho vay trùc tiÕp qua c¸c tæ chøc chÝnh trÞ- x· héi b»ng h×nh thøc tÝn chÊp. B- mét sè kiÕn nghÞ kh¸c Ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c NHTM kh«ng chØ cã ý nghÜa kinh tÕ mang l¹i lîi nhuËn cho nÒn kinh tÕ mµ cßn cã rÊt nhiÒu lîi Ých chÝnh trÞ x· héi, còng do vËy, ho¹t ®éng n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông kh«ng nh÷ng cÇn cã sù nç lùc cña c¸c NHTM mµ cÇn sù gióp ®ì cña c¸c ng©n hµng cÊp trªn, c¸c c¬ quan ban ngµnh cã liªn quan vµ cña Nhµ n­íc . - Do tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng t¸c tÝn dông, nªn cÇn sím nghiªn cøu ban hµnh c¬ chÕ vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é, thÓ lÖ lµm viÖc, nghÜa vô quyÒn lîi cña ®éi ngò c¸n bé tÝn dông, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c¸n bé tÝn dông vÒ thu nhËp, ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, b¶o ®¶m an toµn. Th­êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc ®éng viªn khen th­ëng cho ®éi ngò c¸n bé tÝn dông giái ®Ó cã c¬ së ®Ò nghÞ xÐt chän, khen th­ëng hµng n¨m.Cã chÝnh s¸ch nh­ vËy míi ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông trong kinh doanh - ®Çu t­ ph¸t triÓn ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. - ViÖc ban hµnh c¬ chÕ nghiÖp vô tÝn dông nªn c©n nh¾c thËn träng, tr¸nh m©u thuÉn chång chÐo víi c¸c qui ®Þnh chung cña Nhµ n­íc. - ViÖc ®iÒu chØnh l·i suÊt cho phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ – x· héi lµ cÇn thiÕt nh­ng kh«ng nªn qu¸ nhiÒu lÇn trong n¨m ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý ng­êi göi tiÒn, ®Æc biÖt kh«ng huy ®éng ®­îc vèn dµi h¹n, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. HiÖn nay, nÒn kinh tÕ ®ang trong thêi kú ph¸t triÓn nªn nhu cÇu ®Çu t­ vèn dµi h¹n t¨ng nhanh. Do vËy, tr¸nh t×nh tr¹ng huy ®éng vèn trong thêi h¹n ng¾n ®Ó ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n kh¶ thi dµi h¹n, ®iÒu ®ã sÏ g©y t©m lý nÆng nÒ cho c¸c NHTM trong viÖc tÝnh to¸n vßng quanh chu kú chuyÓn vèn. - C«ng cô tµi chÝnh cña ta cßn rÊt nghÌo nµn, khiÕn cho viÖc chÕ ®é ®iÒu hµnh tû gi¸ hèi ®o¸i cè ®Þnh bÞ h¹n chÕ, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ trë nªn kÐm hiÖu qu¶. ViÖc ¸p ®Æt tû gi¸ ®· thóc ®Èy sö sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ®en do ®ã viÖc ®iÒu chØnh tû gi¸ hèi ®o¸i c¨n cø vµo tû gi¸ trªn thÞ tr­êng tù do lµ hîp lý h¬n. Sù thiÕu ®a d¹ng cña c¸c c«ng cô tµi chÝnh lµm cho ho¹t ®éng lu©n chuyÓn c¸c nguån vèn ng¾n h¹n kÐm phong phó, h¹n chÕ c¸c nghiÖp vô thÞ tr­êng më cña ng©n hµng TW, lµm gia t¨ng t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. HÖ thèng liªn ng©n hµng sÏ ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña tõng ng©n hµng vµ ®¶m b¶o cho sù c©n ®èi cña thÞ tr­êng vèn. Sù hç trî giòa c¸c ng©n hµng sÏ b¶o vÖ chÝnh b¶n th©n c¸c ng©n hµng, ®ång thêi t¨ng c­êng søc m¹nh tµi chÝnh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi cã thÞ tr­êng m¹nh.ThÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng diÔn ra c¸c giao dÞch kú h¹n vµ giao dÞch ho¸n ®æi lµm t¨ng tÝnh ®a d¹ng cho c¸c ho¹t ®éng cña thÞ truêng.HÖ thèng quü bï ®¾p rñi ro liªn ng©n hnµg sÏ t¹o diÒu kiÖn cho ng©n hµng tr¸nh ®­îc c¸c rñi ro ®æ vì b»ng tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh cña toµn hÖ thèng vµ ®em l¹i niÒm tin cho kh¸ch hµng. - Thanh tra ng©n hµng Nhµ n­íc ë cÊp trung ­¬ng ph¶i cïng kÕt häp víi cÊp ®Þa ph­¬ng, th­êng xuyªn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông vµ c¬ cÊu nguån vèn, c¬ cÊu tµi chÝnh lµ t×nh h×nh lîi nhuËn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, tõ ®ã ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ xö lý nghiªm minh c¸c sai ph¹m nh»m lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng ng©n hµng, tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t nghiªm träng. C- kÕt luËn: Nguån vèn tÝn dông ®· thùc sù ®i vµo cuéc sèng vµ gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp CNH-H§H ®Êt n­íc. Nguån vèn tÝn dông ®· gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, gãp phÇn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c cho ®Êt n­íc trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông cã ý nghÜa to lín ®Õn sù thµnh c«ng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong chiÕn l­îc huy ®éng vµ sö dông vèn cho ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn. N©ng cao chÊt l­îng kh«ng chØ lµ biÖn ph¸p c¶i thiÖn chÊt l­îng mµ ph¶i bao gåm nh÷ng biÖn ph¸p më réng tÝn dông cã hiÖu qu¶, v× thÕ h¬n bao giê hÕt chóng ta cÇn ®¸nh gi¸, ph©n tÝch rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi. Tõ ®ã vËn dông ®­îc x¸c thùc vµ ®em l¹i hiÖu qña cao. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy gióp em hiÓu s©u h¬n vÒ thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ®iÒu hµnh tÝn dông trong c«ng cuéc c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta hiÖn nay. Song ®Ò tµi réng vµ s©u trong khi thùc tiÔn lu«n s«i ®éng mµ nguån tµi liÖu th«ng tin còng nh­ tr×nh ®é kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn nh÷ng kÕt luËn ®­a ra cßn chñ quan, phiÕn diÖn. ViÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®· mang l¹i cho em nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng NHTM. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy /. D- tµi liÖu tham kh¶o 1- CÈm nang qu¶n lý tÝn dông Ng©n hµng - Nhµ xuÊt b¶n thèng kª-1998 2- Frederic Minskhin - TiÒn tÖ Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh - NXB Khoa häc kü thuËt-1998 3- Cao Sü Khiªm – Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vÊn ®Ò tiÒn tÖ tÝn dông vµ Ng©n hµng trong b­íc ®Çu ®æi míi ë ViÖt Nam – ViÖn khoa häc Ng©n hµng –1995 4- R.Raymond – TiÒn tÖ , ng©n hµng, tÝn dông – NXB Ng©n hµng –1992 5- Lª Vinh Danh – TiÒn tÖ vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng – NXB ChÝnh trÞ Quèc gia –1994 6- Lª V¨n T­ – TiÒn tÖ, tÝn dông, ng©n hµng –NXB thèng kª -1998 7- David Cox – NghiÖp vô Ng©n hµng Th­¬ng M¹i – 1997 8- Bµnh §Þnh Tiªn - §¹i c­¬ng vÒ tiÒn tÖ tÝn dông –NXB Thèng kª - 1997 9- H­íng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng cña Ng©n hµng C«ng Th­¬ng ViÖt Nam 10- T¹p chÝ Ng©n hµng 1998, 1999, 2000, 2001. 11- T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ 1998, 1999, 2000 môc lôc Lêi nãi ®Çu A- Néi dung PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng M¹i I. Kh¸i niÖm, ®Æc tr­ng, vai trß, chøc n¨ng cña c¸c Ng©n hµng Th­¬ng M¹i Kh¸i niÖm §Æc tr­ng cña Ng©n hµng Th­¬ng M¹i ViÖt Nam theo LuËt cña c¸c tæ chøc tÝn dông 3. Vai trß, chøc n¨ng cña Ng©n hµng Th­¬ng M¹i II. Ho¹t ®éng tÝn dông TÝn dông Ng©n hµng-sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn Chøc n¨ng cña tÝn dông §Æc ®iÓm cña tÝn dông Ng©n hµng Th­¬ng M¹i C¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña tÝn dông Ng©n hµng TÇm quan träng cña tÝn dông Ng©n hµng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng Th­¬ng M¹i ViÖt Nam hiÖn nay Nh÷ng vÊn ®Ò chung Thùc tr¹ng Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc Nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt l­îng tÝn dông gi¶m Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ rñi ro Nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông Ng©n hµng Th­¬ng M¹i PhÇn III- Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ë c¸c Ng©n hµng Th­¬ng M¹i T¨ng c­êng chÊt l­îng c«ng t¸c tÝn dông TiÕn hµnh ph©n lo¹i ®éi ngò c¸c bé N©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tÝn dông T¨ng c­êng h¬n n÷a c«ng t¸c gi¸m s¸t tiÒn vay TrÝch lËp quü bï ®¾p rñi ro N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông nh©n sù vµ chuyªn m«n ho¸ c¸n bé tÝn dông N©ng cao chÊt l­îng th«ng tin tÝn dông B- Mét sè kiÕn nghÞ C KÕt luËn D Tµi liÖu tham kh¶o

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại hiện nay.DOC