Đề tài Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội

Năng lượng luôn đóng vai trò là bệ phóng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội ở mọi quốc gia. Tại Việt Nam , vai trò của năng lượng càng trở nên đặc biệt khi đất nước đang tiến hành công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa toàn diện và đổi mới . Vì vậy , việc phát triển và sử dụng năng lượng một cách bền vững và hiệu quả là một yêu cầu cấp bách và có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế quốc gia. Khí hóa lỏng ( LPG ) hay người dân vẫn thường gọi là khí gas là một nguồn năng lượng cao cấp có nhiều ưu điểm nổi bật là an toàn, sạch và dễ sử dụng nên được nhiều đối tượng tiêu dùng ưu tiên lựa chọn . Sản lượng LPG tiêu thụ ở nước ta sẽ đạt mức trên một triệu tấn trong năm 2010 và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới . Nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ LPG ngày càng tăng và để đảm bảo nguồn cung LPG ổn định , lâu dài , Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội đã được thành lập. Công ty có khả năng điều phối thị trường góp phần đảm bảo an ninh năng lượng không chỉ riêng khu vực Hà Nội mà còn trên toàn khu vực Miền Bắc . Qua thời gian thực tập tại công ty , em đã được tìm hiểu : - Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong bộ máy quản lý của công ty. - Đặc điểm cũng như các điều kiện sản xuất chủ yếu của công ty, những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh . - Công tác tổ chức bộ máy kế toán – tài chính của công ty . - Các quyết định , các thông tư hướng dẫn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . Từ đó em được bổ sung và cung cấp thêm những kiến thức đã học và nghiên cứu , phân tích những vấn đề thực tiễn trong công tác tài chính kế toán . Được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các cô chú thuộc các phòng ban trong công ty, các anh chị phòng kế toán , và đặc biệt là bác Nguyễn Đỗ Ngọc Giao chuyên viên phòng Kỹ thuật - An toàn - Chất lượng , em đã hoàn thành xong bài báo cáo thực tập của mình . Bài báo cáo của em gồm 3 chương : - Chương I : Giới thiệu về công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội . Đôi nét về sản phẩm khí hóa lỏng - LPG . - Chương II : Tìm hiểu về các phòng ban của công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội . - Chương III : Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội .

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 1844 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đánh giá thực trạng kế toán tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ịnh, theo từng lô 200 bình (đối với 12kg), 100 bình (đối với bình 45kg) hoặc theo vạch sơn Trong quá trình vận chuyển bình từ xe lên nhà nạp, Thủ kho kết hợp cùng tổ Bốc xếp kiểm tra bình, phân riêng từng loại, xếp riêng những bình không đạt yêu cầu chờ xử lý theo Hướng dẫn kiểm tra bình trước khi nạp, những bình không phải của PV-Gas không được nhập vào kho. Thủ kho báo cho kế toán bán hàng để vào sổ kế toán và lập phiếu nhập theo mẫu qui định. Nếu có yêu cầu từ khách hàng về việc cân vỏ bình để xác định lượng Gas dư thừa, thủ kho cho thực thi các công việc sau: Cân vỏ bình, lập biên bản xác định lượng Gas thừa theo biểu mẫu QT quản lý kho Thủ kho đối chiếu với khối lượng gas thừa đại lý đã báo, nếu có chênh lệch thì báo cáo cho lãnh đạo trạm để xử lý Lãnh đạo Trạm yêu cầu nhân viên bán hàng báo cho khách hàng để tiến hành đối chiếu lại. b. NhËp xe bån : Lưu đồ: TRÁCH NHIỆM TIẾN TRÌNH Tài liệu /biểu mẫu Người giao hàng Xe vào trạm Lệnh/BBGN/PXK-qui định ra vào Bảo vệ Kiểm tra và lập BB an toàn theo mẫu Qui trình kiểm tra xe bồn Thủ kho Kiềm tra niêm phong hóa đơn, phiếu cân, cân kiểm tra xe BB niêm phong xe bồn F2 Tổ vận hành Hướng dẫn xe đỗ đúng vị trí kiểm tra an toàn xe Biên bản kiểm tra xe bồn Lái xe, vận hành Nhập hàng theo qui trình vận hành Phụ lục 4 Thủ kho / kế toán bán hàng Lập chứng từ theo qui định Phiếu xuất nhập BB giao nhận Bảo vệ Ghi sổ KL nhập Số BV Mô tả tiến trình công việc : Xe bồn vào trạm phải tuân thủ qui trình xe ra vào trạm Xe khi qua cổng trạm phải trình báo bảo vệ, xuất trình các giấy tờ liên quan Bảo vệ trạm kiểm tra an toàn xe theo Qui trình kiểm tra xe bồn Xe bồn vào nhập hàng phải là xe của Công ty CP kinh doanh Khí hoá lỏng miền Bắc, nếu là xe của đơn vị khác đến nhập hàng theo yêu cầu thì trên vận đơn phải có ghi rõ là cấp hàng cho trạm nạp LPG Hà nội. Thủ kho kiểm tra các chứng từ hàng hoá và niêm phong hàng của xe bồn Đối với xe chở hàng riêng của Trạm phải có đủ biên bản quá trình niêm phong 2 đầu xuất nhập thì mới được phép giao nhận hàng theo số lượng của phiếu xuất của Kho Hải phòng. Các trường hợp khác phải giao nhận qua cân xe hoặc đồng hồ lưu lượng Xe vào vị trí nhập hàng phải đỗ xe đúng vị trí theo sự sắp xếp của nhân viên vận hành Khi xe nhập hàng phải có sự theo dõi của thủ kho Quá trình nhập hàng phải tuân thủ qui trình nhập LPG bằng xe bồn đã ban hành Kết thúc nhập hàng, người giao hàng cùng thủ kho lập phiếu giao nhận theo đúng mẫu qui định. Thủ kho lưu phiếu giao nhận kèm giám định chất lượng hàng hoá, Biên bản kiểm tra xe bồn vào trạm. Kế toán bán hàng vào sổ và lập phiếu nhập kho theo mẫu . Lái xe xuất trình phiếu giao nhận cho bảo vệ trạm để vào số khối lượng hàng nhập trước khi cho xe rời khỏi trạm. 3. Phßng Kinh doanh : Tæ chøc bé m¸y cña Phßng kinh doanh nh­ sau : - Tr­ëng phßng . - Phã phßng. - C¸c chuyªn viªn , kü s­ dÞch vô kü thuËt , c«ng nh©n kü thuËt , nh©n viªn nghiÖp vô. - Cã c¸c tæ nghiÖp vô theo tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng . 3.1. Chøc n¨ng : Phßng KD lµ phßng chuyªn m«n thuéc Bé m¸y ®iÒu hµnh cña C«ng ty cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu , kinh doanh , ph©n phèi c¸c s¶n phÈm dÇu khÝ. Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh méi giíi c¸c dÞch vô vÒ ngµnh Gas, ho¹t ®éng ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu . Tham m­u gióp Gi¸m ®èc x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh , kÕ ho¹ch kinh doanh. Gi¸m s¸t, ®iÒu hµnh vµ trùc tiÕp triÓn khai c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh trªn ph¹m vi toµn C«ng ty. 3.2. NhiÖm vô : - Lµ ®Çu mèi qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, kinh doanh, ph©n phèi LPG : + LËp kÕ ho¹ch tiªu thô vµ tæ chøc vËn chuyÓn LPG ®Õn c¸c hé tiªu thô. + ChuÈn bÞ ®µm ph¸n , vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång tiªu thô vµ hîp ®ång dÞch vô liªn quan ®Õn tiªu thô LPG. + ChuÈn bÞ kÕ ho¹ch nhËp khÈu , ®µm ph¸n hîp ®ång vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc vÒ xuÊt nhËp khÈu LPG cho c«ng ty. + Qu¶n lý c¸c hîp ®ång vËn chuyÓn , kinh doanh, xuÊt nhËp LPG cña C«ng ty . - LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng kinh doanh LPG phï hîp víi ®Þnh h­íng kinh doanh cña C«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng th­¬ng hiÖu cña C«ng ty trong kinh doanh . - Tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty : ®Þnh h­íng kinh doanh LPG cña C«ng ty , ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kinh doanh cña c¸c Kho , Tr¹m ; Qu¶n lý vµ ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®¹i lý , cöa hµng kinh doanh LPG cña C«ng ty vµ kh¸ch hµng. - Tham m­u cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc qu¶n lý c«ng t¸c kinh doanh trong hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh C«ng ty tham gia gãp vèn . - LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô m«i giíi vÒ ngµnh Gas. - X©y dùng c¸c quy chÕ, thñ tôc ph¸p lý liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ñy th¸c, lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ñy th¸c xuÊt nhËp khÈu, qu¶n lý vµ theo dâi c¸c ho¹t ®éng ñy th¸c . - Phèi hîp víi c¸c phßng nghiÖp vô kh¸c trong C«ng ty theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch , giao kÕ ho¹ch tíi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc , kiÓm tra gi¸m s¸t vµ hç trî c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. - Tæ chøc tèt c¸c mèi quan hÖ víi c¸c phßng nghiÖp vô cña C«ng ty MÑ. LËp kÕ ho¹ch nhu cÇu vÒ hµng hãa, vá b×nh vµ c¸c nhu cÇu kh¸c theo quy ®Þnh vµ tæ chøc phèi hîp thùc hiÖn nh»m ®¸p øng tèt nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - X©y dùng vµ thùc thi c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh cã hiÖu qu¶ bao gåm: C¸c chÝnh s¸ch gi¸, chÝnh s¸ch thÞ tr­êng , qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng, chÝnh s¸ch s¶n phÈm . qu¶n lý, c«ng nî tiÒn hµng, chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng , thiÕt lËp vµ qu¶n lý kªnh ph©n phèi . - TriÓn khai c¸c nghiÖp vô kinh doanh , c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch , c¸c gi¶i ph¸p qu¶n lý, c¸c hç trî cÇn thiÕt phï hîp víi tõng thêi kú , tõng ®Þa bµn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ th­¬ng hiÖu , chèng hµng gi¶, thùc thi c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ lîi Ých cña C«ng ty vµ chñ së h÷u C«ng ty. - Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, ph¸t hµnh hãa ®¬n chøng tõ theo chøc n¨ng , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª, tæng hîp b¸o c¸o thèng kª theo quy ®Þnh. - Tæ chøc ho¹t ®éng vËn t¶i , tham gia qu¶n lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh . - Qu¶n lý khai th¸c theo chøc n¨ng c¸c tr¹m chiÕt n¹p , tr¹m b¶o d­ìng kiÓm ®Þnh. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong ho¹t ®éng hç trî – phôc vô kinh doanh nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh . - Thùc hiÖn c«ng t¸c dÞch vô kü thuËt , l¾p ®Æt – b¶o d­ìng hÖ thèng c«ng nghÖ dµn b×nh LPG, hÖ thèng Gas bån t¹i kh¸ch hµng b¶o ®¶m an toµn, hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. QuyÕt to¸n c«ng tr×nh l¾p ®Æt theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô b¸n hµng, nghiÖp vô kinh doanh, dÞch vô kü thuËt b¸n hµng. - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý , c¸c ho¹t ®éng phôc vô kinh doanh kh¸c nh­ chèng hao hôt , thÊt tho¸t hµng hãa , c«ng t¸c b¶o hiÓm … - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo ph©n c«ng cô thÓ cña Gi¸m ®èc . 3.3. QuyÒn h¹n : - Phßng KD ®­îc quyÒn ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng qu¶n lý , s¶n xuÊt , kinh doanh cña C«ng ty . - Phßng KD ®­îc quyÒn ®¹i diÖn cho C«ng ty gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng trong ph¹m vi thÈm quyÒn ®­îc Gi¸m ®èc ph©n cÊp. - Phßng KD ®­îc quyÒn yªu cÇu c¸c phßng thuéc Bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña phßng. - Phßng KD ®­îc quyÒn kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Phßng KD ®­îc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña phßng. - Phßng KD ®­îc quyÒn tham gia vµo viÖc lùa chän c¸c bé cho Phßng tr­íc khi tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh vµ viÖc nhËn xÐt , sö dông vµ ®µo t¹o c¸n bé kinh doanh trong C«ng ty. 3.4. C¸c nghiÖp vô chuyªn m«n s©u : 3.4.1. Gi¸ b¸n vµ chÝnh s¸ch b¸n hµng : - N¾m b¾t ®­îc chiÕn l­îc , môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m vµ qua tõng thêi kú, tõng vïng thÞ tr­êng cña C«ng ty. - §Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch gi¸ giao ®¹i lý, gi¸ giao cho c¸c trung t©m, chi nh¸nh vµ ®¬n vÞ trùc thuéc. §Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch chiÕt khÊu , hoa hång cho ®¹i lý phï hîp víi tõng vïng thÞ tr­êng , tõng kh¸ch hµng vµ tõng thêi kú cô thÓ vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸c liªn quan ®Õn gi¸ nh»m ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®¶m b¶o phï hîp vµ hiÖu qu¶. - B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ giao, gi¸ b¸n vµ chÝnh s¸ch gi¸ cho l·nh ®¹o phßng vµ Gi¸m ®èc C«ng ty hµng th¸ng , quý, n¨m ®¶m b¶o kÞp thêi, chÝnh x¸c. - Phèi hîp víi phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch chi phÝ kinh doanh , gi¸ thµnh s¶n xuÊt-chiÕt n¹p nh»m thùc thi chÝnh s¸ch gi¸ mét c¸ch cã c¨n cø kinh tÕ, cã khoa häc vµ hiÖu qu¶. - Phèi hîp víi c¸c bé phËn thÞ tr­êng , c¸c trung t©m b¸n hµng , c¸c ®¹i lý vµ ®¬n vÞ kh¸c n¾m b¾t th«ng tin gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh , gi¸ c¸c s¶n phÈm thay thÕ ®Ó ®­a ra chÝnh s¸ch gi¸ phï hîp. - N¾m b¾t th«ng tin ph¶n håi chÝnh s¸ch gi¸ , kÞp thêi tr×nh l·nh ®¹o thay ®æi, ®iÒu chØnh phï hîp ®¶m b¶o duy tr× thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ æn ®Þnh vµ hiÖu qu¶ nhÊt. 3.4.2.Qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng : - N¾m b¾t ®­îc chiÕn l­îc , môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m vµ qua tõng thêi kú , tõng vïng thÞ tr­êng cña C«ng ty. N¾m b¾t chñ tr­¬ng cña C«ng ty MÑ, cña Tæng C«ng ty khÝ ViÖt Nam vµ cña TËp ®oµn dÇu khÝ ViÖt Nam vÒ chñ tr­¬ng vµ chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o. - B¸o c¸o ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng cho l·nh ®¹o phßng vµ Gi¸m ®èc C«ng ty hµng th¸ng, quý, n¨m ®¶m b¶o kÞp thêi , chÝnh x¸c. - Phèi hîp víi phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n tÝnh to¸n ng©n s¸ch vµ gi¸ thµnh qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng cho c¶ thêi kú kÕ ho¹ch vµ cho tõng tr­êng hîp cô thÓ. - Phèi hîp víi c¸c bé phËn thÞ tr­êng , c¸c trung t©m b¸n hµng, c¸c ®¹i lý vµ ®¬n vÞ kh¸c n¾m b¾t th«ng tin , m«i tr­êng v¨n hãa , tËp qu¸n theo tõng vïng thÞ tr­êng , môc ®Ých cña ch­¬ng tr×nh vµ chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®­a ra chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng phï hîp. - N¾m b¾t th«ng tin ph¶n håi vÒ chÝnh s¸ch vµ ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng, kÞp thêi tr×nh l·nh ®¹o thay ®æi , ®iÒu chØnh phï hîp ®¶m b¶o chÝnh s¸ch hay ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o , xóc tiÕn b¸n hµng ®ang thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhÊt. 3.4.3. Ph¸t triÓn s¶n phÈm : - N¾m b¾t chiÕn l­îc , môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m vµ qua tõng thêi kú , tõng vïng thÞ tr­êng cña C«ng ty. N¾m b¾t chñ tr­¬ng cña C«ng ty MÑ vµ cña Tæng c«ng ty vÒ ph¸t triÓn s¶n phÈm. - §Ò xuÊt chiÕn l­îc s¶n phÈm , chÝnh s¸ch s¶n phÈm bao gåm c¶ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi vµ c¶i tiÕn s¶n phÈm nh»m ph¸t triÓn C«ng ty bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶. - Tr×nh ph­¬ng ¸n khai th¸c, c¶i tiÕn s¶n phÈm cho l·nh ®¹o phßng xem xÐt vµ phèi hîp víi Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n vµ c¸c bé phËn liªn quan tr×nh Gi¸m ®èc c«ng ty phª duyÖt . Phèi hîp víi c¸c bé phËn chuyªn m«n , c¸c ®èi t¸c vµ ®¬n vÞ liªn quan ®Ó triÓn khai thùc hiÖn. 3.4.4. Ph¸p lý vµ b¶o vÖ th­¬ng hiÖu : - CËp nhËt c¸c chÝnh s¸ch , chñ tr­¬ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, liªn quan ®Õn s¶n phÈm C«ng ty ®ang kinh doanh. - Phèi hîp víi c¸c bé phËn thÞ tr­êng, c¸c trung t©m b¸n hµng, c¸c ®¹i lý vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c n¾m b¾t th«ng tin , chñ ®éng ph¸t hiÖn c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m b¶n quyÒn vµ s¶n phÈm cña C«ng ty. - B¸o c¸o kÞp thêi cho l·nh ®¹o cña C«ng ty c¸c nghi vÊn cã liªn quan ®Õn vi ph¹m b¶n quyÒn vµ gian lËn th­¬ng m¹i cã nguy c¬ ¶nh h­ëng uy tÝn vµ quyÒn lîi cña C«ng ty vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c chØ ®¹o cña l·nh ®¹o phßng vµ l·nh ®¹o c«ng ty mét c¸ch an toµn, chÝnh x¸c vµ hiÖu qu¶. - KÞp thêi ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m b¶o vÖ th­¬ng hiÖu , chèng hµng gi¶, hµng nh¸i , sang n¹p tr¸i phÐp vµ b¶o vÖ quyÒn lîi ng­êi tiªu dïng. - Phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan, c¸c c¬ quan b¶o vÖ ph¸p luËt gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc vÒ hµng gi¶ , hµng nh¸i , sang chiÕt n¹p tr¸i phÐp , sö dông tem nh·n gi¶, tem nh·n bÊt hîp ph¸p ®· ®­îc ph¸t hiÖn ®¶m b¶o tÝnh nghiªm minh cña ph¸p luËt vµ v× läi Ých cña C«ng ty . - L­u gi÷ tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n giÊy tê cã liªn quan vµ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ th­¬ng hiÖu , b¶o vÖ s¶n phÈm vµ quyÒn lîi cña kh¸ch hµng. 3.5. ChÝnh s¸ch ®èi víi ®¹i lý : KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®­îc x©y dùng trªn c¬ së sè liÖu kinh doanh cña c¸c ®¹i lý do ®ã chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c ®¹i lý lµ rÊt cÇn thiÕt . 3.5.1. Gi¸ giao ®¹i lý : - Gi¸ giao ®¹i lý ®¶m b¶o c¹nh tranh, phï hîp víi môc tiªu x©y dùng th­¬ng hiÖu vµ chÊt l­îng s¶n phÈm , phï hîp víi tõng vïng thÞ tr­êng vµ tõng thêi ®iÓm cô thÓ . - Gi¸ giao ®¹i lý ®­îc c«ng ty th«ng b¸o t¹i tõng thêi ®iÓm t­¬ng øng víi c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng phï hîp víi tõng ®¹i lý. - Ngoµi gi¸ giao hµng th¸ng C«ng ty sÏ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc chiÕt khÊu theo s¶n l­îng , theo kh¶ n¨ng vµ tiÕn ®é thanh to¸n nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn ®¹i lý æn ®Þnh, hiÖu qu¶ . 3.5.2. Gi¸ b¸n vµ gi¸ b¸n lÎ : - C«ng ty quy ®Þnh gi¸ b¸n lÎ cho b×nh d©n dông ( lo¹i composite 11kg-12kg) vµ thùc hiÖn qu¶n lý gi¸ b¸n lÎ t¹i ®¹i lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §¹i lý cã tr¸ch nhiÖm niªm yÕt c«ng khai gi¸ b¸n lÎ t¹i cöa hµng theo quy ®Þnh. - Trong ®Þa bµn khu vùc b¸n hµng truyÒn thèng , ®¹i lý b¸n theo gi¸ b¸n lÎ ®· c«ng bè. §èi víi c¸c kh¸ch hµng cã yªu cÇu giao hµng xa h¬n møc th«ng th­êng ®¹i lý cã thÓ tháa thuËn víi kh¸ch hµng tÝnh thªm chi phÝ vËn t¶i hîp lý. 3.5.3. Thï lao ®¹i lý : - §èi víi ®¹i lý bao tiªu , thï lao ®¹i lý lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n thùc tÕ vµ gi¸ giao ®¹i lý. - §èi víi ®¹i lý h­ëng hoa hång , thï lao ®¹i lý lµ hoa hång ®¹i lý ®­îc tÝnh theo phÇn tr¨m cña gi¸ b¸n lÎ hay theo møc cè ®Þnh trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng hãa LPG b¸n ra. - Thï lao ®¹i lý lµ phÇn thu nhËp mµ ®¹i lý ®­îc h­ëng vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §¹i lý cã thÓ trÝch mét phÇn tõ phÇn thï lao ®­îc h­ëng ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch hµng. 3.5.4. TÝn dông vµ thanh to¸n : 3.5.4.1.TÝn dông : - Tïy tõng ®¹i lý cô thÓ mµ C«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng thøc thanh to¸n ngay hoÆc ¸p dông h¹n møc tÝn dông hµng th¸ng. - H¹n møc tÝn dông ®­îc c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu sau : + S¶n l­îng tiªu thô LPG cña ®¹i lý . + N¨ng lùc tµi chÝnh cña ®¹i lý . + TÝn nhiÖm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh . + Kh¶ n¨ng vèn cã cña C«ng ty t¹i tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. - C«ng ty cã chÝnh s¸ch kÝch thÝch c¸c ®¹i lý thanh to¸n ngay vµ c¸c ®¹i lý cã møc d­ nî d­íi h¹n møc tÝn dông hµng th¸ng. - Nh÷ng ®¹i lý cã møc s¶n l­îng ®­íi 1000kg/th¸ng hoÆc c¸c ®¹i lý míi ký hîp ®ång ®Òu thùc hiÖn thanh to¸n ngay víi thêi gian tèi thiÓu lµ 3 th¸ng ®Çu. Sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh khi thÊy cã ®ñ ®iÒu kiÖn hîp t¸c æn ®Þnh vµ l©u dµi C«ng ty sÏ ¸p dông h¹n møc tÝn dông phï hîp . 3.5.4.2. Thanh to¸n : - §ång tiÒn thanh to¸n lµ ®ång tiÒn ViÖt Nam. - Ph­¬ng thøc thanh to¸n : theo th«ng lÖ th«ng th­êng lµ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ thùc hiÖn ph­¬ng thøc kh¸c theo tháa thuËn cña ®¹i lý . - Thêi h¹n vµ tiÕn ®é thanh to¸n : thùc hiÖn thanh to¸n theo tõng chuyÕn hµng hoÆc theo tõng thêi kú nhËn hµng. 3.5.4.3. ChËm thanh to¸n ( tr¶ chËm ) : - C¸c tr­êng hîp c«ng nî t¹i thêi ®iÓm cuèi th¸ng cao h¬n h¹n møc tÝn dông cuèi th¸ng ®Òu ®­îc coi lµ nî qu¸ h¹n thanh to¸n . - Khi cã nî qu¸ h¹n C«ng ty sÏ cã biÖn ph¸p kÞp thêi vµ h÷u hiÖu ®Ó gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt , nÕu t×nh tr¹ng ®ã vÉn diÔn ra sÏ thùc hiÖn ph¹t tr¶ chËm theo møc l·i suÊt vay ng©n hµng ng¾n h¹n . 4. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n : Tæ chøc bé m¸y phßng kÕ to¸n gåm : - Trưởng phòng: + Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc mọi hoạt động của phòng cũng như các hoạt động khác của Công ty có liên quan tới tài chính và theo dõi các hoạt động tài chính của Công ty. + Tổ chức công tác Kế toán thống kê trong Công ty phù hợp với chế độ tài chính của Nhà nước. + Thực hiện các chính sách chế độ công tác tài chính Kế toán. + Kiểm tra tính pháp lý của các loại hợp động. Kế toán tổng hợp vốn kinh doanh, các quỹ Xí nghiệp trực tiếp chỉ đạo kiểm tra giám sát phần nghiệp vụ đối với các cán bộ thống kê Kế toán các đơn vị trong Công ty. - Phó phòng kiêm Kế toán tổng hợp: Ngoài công việc của người Kế toán phân xưởng còn phải giúp vịêc cho Kế toán trưởng, thay mặt Kế toán trưởng giải quyết các công việc khi trưởng phòng vắng mặt trong phạm vi quyền hạn của mình . - Kế toán tiền mặt và thanh toán : Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ trước khi lập phiếu thu, chi, cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ - Kế toán tiền lương : Thanh toán lương thưởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giám đốc; thanh toán BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định ; theo dõi việc trích lập và sử dụng quỹ lương của Công ty ; thanh toán các khoản thu, chi của công đoàn . - Kế toán công nợ: Theo dõi công nợ, phải thu, phải trả. Có trách nhiệm đôn đốc khách hàng để thu nợ. - Thủ quỹ: Chịu trách nhiệm trong công tác thu tiền mặt và tồn quỹ của Công ty. Thực hiện việc kiểm kê đột xuất hoặc định kỳ theo quy định. Sơ đồ bộ máy kế toán công ty Tr­ëng phßng kÕ to¸n C«ng ty B¸o c¸o Giao nhiÖm vô KÕ to¸n tæng hîp §èi chiÕu Tæng hîp KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n tiÒn l­¬ng Thñ Quü C«ng ty 4.1. Chøc n¨ng : Phßng TCKT lµ phßng tæng hîp thuéc Bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty, cã chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty : - B¶o toµn , khai th¸c cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn vèn cña C«ng ty. - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh toµn C«ng ty. - Tæ chøc thùc hiÖn , qu¶n lý vµ ®¶m b¶o c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª trong toµn C«ng ty tu©n thñ hÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, LuËt kÕ to¸n , LuËt thèng kª, LuËt thuÕ vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ Quy chÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. - Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh ra ngoµi C«ng ty. 4.2. NhiÖm vô : 4.2.1. C«ng t¸c tµi chÝnh : - Tæ chøc kÕ ho¹ch hãa tµi chÝnh trong toµn C«ng ty : + X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh tæng hîp toµn C«ng ty , tr×nh vµ b¶o vÖ tr­íc Tæng c«ng ty. + §Þnh kú b¸o c¸o Gi¸m ®èc C«ng ty , Tæng c«ng ty , c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh ®­îc giao. + ChØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m, giao chØ tiªu tµi chÝnh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ trùc tiÕp kiÓm tra , ®«n ®èc qu¸ tr×nh thùc hiÖn . - Thèng nhÊt qu¶n lý toµn bé tµi s¶n vµ vèn cña C«ng ty : + Tæ chøc giao vèn vµ tµi s¶n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo ph©n cÊp. + Khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn vµ tµi s¶n cña C«ng ty . + B¶o toµn , ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn vµ tµi s¶n nh»m ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt , kinh doanh , nghiªn cøu khoa häc , ®µo t¹o cña toµn C«ng ty. - §¶m b¶o thu xÕp tµi chÝnh cho c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt , kinh doanh cña C«ng ty : + X©y dùng c¸c ph­¬ng ¸n vay tÝn dông , hîp t¸c kinh doanh, liªn doanh liªn kÕt vèn, thùc hiÖn c¸c cam kÕt khi vay vèn . + Lµm thñ tôc vay vèn vµ ®¶m b¶o tr¶ nî gèc vµ l·i kÞp thêi . - Lµ ®Çu mèi qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh ra ngoµi C«ng ty : + T×m dù ¸n vµ ph©n tÝch c¸c dù ¸n . + ChuÈn bÞ ®µm ph¸n vµ kÝ kÕt c¸c hîp ®ång ®Çu t­ tµi chÝnh. + LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn ®Çu t­. +Theo dâi qu¶n lý vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn Hîp ®ång ®Çu t­ tµi chÝnh. + Qu¶n lý c¸c hîp ®ång ®Çu t­ tµi chÝnh . - Tæ chøc qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®Ò ¸n ®Çu t­ cña C«ng ty kÓ c¶ c¸c ®Ò ¸n hîp t¸c kinh doanh , liªn doanh liªn kÕt , cæ phÇn hãa . - X©y dùng quy chÕ vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh, tÝn dông , gi¸ c¶ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ cña C«ng ty, cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. H­íng dÉn viÖc thùc hiÖn quy chÕ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh . - KiÓm tra viÖc tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Thùc hiÖn kiÓm tra tµi chÝnh th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong C«ng ty. - Tæng hîp vµ lËp b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ tµi chÝnh , t×nh h×nh trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü tËp trung cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng c­êng qu¶n lý c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. - Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ tµi s¶n, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vµ tµn s¶n . - Phèi hîp víi c¸c phßng kh¸c thuéc Bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty theo ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc C«ng ty chuÈn bÞ, ®µm ph¸n ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång víi ®èi t¸c; chÞu tr¸ch nhiÖm rµ so¸t lÇn cuèi c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan ®Õn tµi chÝnh, kÕ to¸n nh­ cam kÕt thùc hiÖn hîp ®ång , ®iÒu kho¶n b¶o l·nh thanh to¸n, thÓ thøc tham gia , gi¸ c¶…; tham gia xem xÐt hå s¬ ®Êu thÇu , dù to¸n x©y l¾p, dÞch vô . 4.2.2. C«ng t¸c kÕ to¸n – thèng kª : - Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n trong toµn C«ng ty, ®ång thêi kiÓm tra, chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®¶m b¶o tu©n thñ c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam , LuËt kÕ to¸n vµ LuËt thèng kª hiÖn hµnh. - Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng nhÊt trong toµn C«ng ty: + Nghiªn cøu so¹n th¶o thÓ thøc vµ ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n thèng nhÊt trong toµn C«ng ty. + X©y dùng vµ qu¶n lý m¹ng l­íi nghiÖp vô kÕ to¸n – thèng kª . + Lµ ®Çu mèi tËp trung th«ng tin vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n – thèng kª. - Tæ chøc theo dâi , xö lý , kiÓm tra , b¸o c¸o kÕ to¸n – thèng kª ®Þnh kú cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . - LËp b¸o c¸o tæng hîp tæng hîp kÕ to¸n – thèng kÕ cña C«ng ty theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ; ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña sè liÖu b¸o c¸o tæng hîp. - Lµ ®Çu mèi tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i vËt t­, tµi s¶n , tiÒn vèn cña toµn C«ng ty, lµ th­êng trùc Héi ®ång kiÓm kª vµ thanh lý tµi s¶n cña C«ng ty. - Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t ho¹t ®éng hÖ thèng kÕ to¸n cña c¸c c«ng ty liªn doanh, c«ng ty cæ phÇn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Thùc hiÖn vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn ®èi chiÕu , thu håi c«ng nî mét c¸ch th­êng xuyªn . - Thùc hiÖn vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn kÞp thêi c¸c kho¶n thu nép nghÜa vô Ng©n s¸ch , c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c cña toµn C«ng ty. - Chñ tr× c«ng t¸c kiÓm tra , kiÓm to¸n vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c , thÓ lÖ vµ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n­íc ViÖt Nam . - Gi¸m s¸t c«ng t¸c quyÕt to¸n c¸c ®Ò ¸n ®Çu t­ , gióp Gi¸m ®èc C«ng ty phª duyÖt quyÕt to¸n c¸c ®Ò ¸n ®Çu t­ cña C«ng ty. - Ph©n tÝch th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n vµ tham m­u , ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phôc vô yªu cÇu qu¶n trÞ vµ c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn kinh tÕ cña C«ng ty. - Cung cÊp th«ng tin , sè liÖu kÕ to¸n theo quy ®Þnh . 4.3. QuyÒn h¹n : - Phßng TC-KT ®­îc quyÒn ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt chÊt l­îng qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phßng TC-KT ®­îc quyÒn ®¹i diÖn cho C«ng ty ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chøc n¨ng nhiÖm vô cïa Phßng trong ph¹m vi thÈm quyÒn ®­îc Gi¸m ®èc C«ng ty ph©n cÊp qu¶n lý . - Phßng TC-KT ®­îc quyÒn yªu cÇu c¸c phßng kh¸c ë Bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cung cÊp ®Çy ®ñ , kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña Phßng. - Phßng TC-KT ®­îc quyÒn kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n – thèng kª ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . - Phßng TC-KT ®­îc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chøc n¨ng , nhiÖm vô cña Phßng. - Phßng TC-KT ®­îc quyÒn tham gia vµo c«ng t¸c lùa chän c¸n bé cho Phßng, Tr­ëng phßng kÕ to¸n cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc tr­íc khi tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh vµ nhËn xÐt , sö dông vµ ®µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n tµi chÝnh, kÕ to¸n-thèng kª cña C«ng ty. 4.4. H×nh thøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty : Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty dùng hình thức chứng từ ghi sổ theo sơ đồ sau: Chứng từ gốc Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ gốc Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ Cái Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ ghi sổ Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài chính Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ Chó thÝch : Ghi cuèi th¸ng . Ghi hµng ngµy . §èi chiÕu , kiÓm tra . - Chứng từ gốc: Là những chứng từ như giấy xin thanh toán, giấy tạm ứng, bảng thanh toán lương,... tất cả những chứng từ trên phải có đầy đủ chữ ký của kế toán trưởng, giám đốc,.... mới được thực hiện hạch toán. - Các bảng kê chứng từ ghi sổ . - Các sổ kế toán chi tiết như sổ quỹ tiền mặt, sổ công nợ, sổ tiền gửi Ngân hàng, ... - Sổ quỹ, kiêm báo cáo quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. - Bảng tổng hợp chi tiết . - Sổ cái . - Bảng cân đối phát sinh . - Hệ thống các báo cáo tài chính . - Các bảng theo dõi phải trả, phải nộp như: Sổ theo dõi BHXH, theo dõi thuế GTGT khấu trừ,... - Phương pháp tính nguyên giá và khấu hao TSCĐ: + Nguyên giá: Theo giá thực tế + Khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp tuyến tính - Hạch toán: Hạch toán theo từng tháng . Với hình thức chứng từ ghi sổ, trước đây kế toán còn mở thêm sổ theo dõi chứng từ ghi sổ nhưng nay không mở nữa mà ghi trực tiếp vào sổ cái. 4.5. Các Chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 4.5.1. Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. 4.5.2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán và nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: - Đơn vị tiền tệ áp dụng trong ghi chép: Đồng Việt Nam. - Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi đồng tiền: Theo tỷ giá hiện hành và điều chỉnh vào cuối kỳ báo cáo. 4.5.3. Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ. 4.5.4. Phương pháp kế toán tài sản cố định: - Tài sản cố định được ghi sổ theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. - Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp tuyến tính dựa vào thời gian sử dụng ước tính của TSCĐ. Tỷ lệ khấu hao được căn cứ theo quyết định số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài Chính. 4.5.5. Phương pháp xác định doanh thu: - Doanh thu của khối tư vấn công ty được xác định trên cơ sở giá trị nghiệm thu, các quyết định phê duyệt, biên bản đối chiếu, thanh lý hợp đồng,… Từ các công việc đã hoàn thành. Do xuất phát từ đặc thù lĩnh vực kinh doanh doanh thu của công ty thường có sự điều chỉnh đối với từng công trình, dự án. - Doanh thu bán háng của Công ty được ghi nhận theo hóa đơn tài chính do công ty phát hành. Công ty thực hiện việc kê khai nộp thuế GTGT khoản doanh thu này tại Hà Nội. 4.5.6. Tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng: Công ty trích lập và hoàn nhập công nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo đúng Quy định của Nhà nước tại thông tư số 64 TC/TCDN ngày 15 tháng 09 năm 1997 của Bộ Tài Chính. Ngoài ra khoản trích lập và dự phòng trợ cấp mất việc được công ty tuân thủ theo hướng dẫn tại thông tư số 82/2003/TT- BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài Chính. 4.5.7. Hợp nhất báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính của Công ty được hợp nhất trên cơ sở cộng số học các chỉ tiêu của Công ty, các trạm nạp và các đại lý của Công ty, có loại trừ các loại công nợ nội bộ. Các chỉ tiêu chủ yếu của từng hoạt động được chi tiết tại thuyết minh báo cáo tài chính. 4.6. Các nghiệp vụ chuyên môn: 4.6.1. Kế toán tiền lương: 4.6.1.1. Giới thiệu chung : Bảng chấm công và bảng theo dõi lao động ở các đơn vị trực tiếp sẽ phản ánh đầy đủ thời gian lao động cũng như nghỉ việc có lý do của từng cá nhân, kế toán căn cứ vào đó xác định và tính các khoản phải trả thích hợp cho người lao động được hưởng hoặc phạt. Các phòng ban quản lý có trách nhiệm theo dõi ghi chép số lượng lao động có mặt, vắng mặt. nghỉ phép, nghỉ ốm vào bảng chấm công. Bảng chấm công được lập do Bộ tài chính qui định và được treo tại phòng kế toán. Công ty áp dụng hình thức trả lương khoán đối với bộ phận trực tiếp sản xuất, các đại lý : Công ty khi giao việc cho các trạm nạp sẽ ký hợp đồng giao khoán nội bộ với Giám đốc Trạm .Trong hợp đồng giao khoán nêu rõ tỷ lệ khoán cho trạm là bao nhiêu và bao gồm các mục chi phí nào. Nếu là 35% thì: 25% là lương; 10% là chi công tác phí, tiếp khách. Hình thức trả lương theo thời gian với bộ phận gián tiếp: Từ số công ghi nhận được trong bảng chấm công, kế toán tính ra số lượng mà người lao động nhận được trong tháng và lập bảng thanh toán lương cho từng phòng. Cách tính như sau: Lương = thờigian Số công ở bảng x chấm công Hệ số x công ty Mức lương tối thiểu Hệ số Công ty được tính như sau: Hệ số bình quân : 1.160.000đ/ 290.000 Hệ số áp dụng với trưởng phòng: 5 Hệ số phó phòng : 4,5 Hệ số các cán bộ có trình độ Đại học thuộc các phòng tổ chức, kế toán, kinh doanh: từ 3 – 4. Hệ số đối với nhân viên (Thủ quỹ, bảo vệ, hành chính, tạp vụ…): 2,5 Phương pháp trích lập các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ: Công ty trích lập các khoản BHYT, BHXH, KPCĐ theo đúng qui định, trích 25% quỹ tiền lương cho các khoản bảo hiểm và KPCĐ. Trong tổng 25% thì có 19% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty, còn lại 6% người lao động chịu và được tính vào lương. 4.6.1.2. Các chứng từ và sổ kế toán sử dụng : Bảng chấm công . Bảng thanh toán tiền lương . Bảng thanh toán BHXH . Bảng thanh toán tiền thưởng . Phiếu báo làm thêm giờ . Hợp đồng giao khoán . Sổ chi tiết thanh toán với công nhân viên. Sổ cái tài khoản 334, TK 338 4.6.1.3. Quy trình kế toán: Để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán công ty hạch toán và ghi sổ kế toán theo sơ đồ sau : Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ tiÒn l­¬ng vµ BHXH Chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi c«ng nh©n viên Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n 334, 338 B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Chú thích : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng , định kỳ Quan hệ đối chiếu Giải thích quy trình kế toán: Hàng ngày căn cứ vào Chứng từ gốc kế toán tiền lương lập Chứng từ ghi sổ. Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ chi tiết thanh toán với công nhân viên, dùng vào Bảng phân bổ tiền lương và BHXH. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ định kỳ sáu tháng đầu năm và sáu tháng cuối năm kế toán vào sổ cái các TK 334, 338, rồi từ sổ cái vào bảng cân đối phát sinh và lập báo cáo tài chính. 4.6.2. Kế toán vốn bằng tiền : 4.6.2.1. Giới thiệu chung : Khi phát sinh các nghiệp vụ thu tiền, căn cứ vào các hóa đơn, các giấy thanh toán tiền trung ương, kế toán tiền mặt lập phiếu thu tiền mặt, sau khi được kế toán trưởng kiểm duyệt, phiếu thu được chuyển cho thủ quỹ để ghi tiền. Sau đó thủ quỹ sẽ ghi số tiền thực phận vào phiếu thu, đóng dấu đã thu và lấy vào phiếu thu. Khi phát sinh các nhiệm vụ chi tiền, thủ quỹ căn cứ vào phiếu chi để chi phần tiền sau khi có đầy đủ chữ ký kế toán trưởng và của Giám đốc công ty. Căn cứ vào số tiền thực chi của thủ quỹ ghi vào sổ quỹ và đến cuối ngày thì chuyển cho kế toán tiền mặt để ghi sổ. Phiếu thu và phiếu chi là tập hợp của một chứng từ hoặc nhiều chứng từ. Riêng phiếu chi của thủ quỹ nộp ngân hàng là dựa trên bảng kê các loại tiền nộp viết làm 3 liên. Đối với kế toán tiền gửi ngân hàng thì khi có các giấy báo có và báo nợ của Ngân hàng thì kế toán tiến hành định khoản và lập các chứng từ ghi sổ sau đó vào các sổ kế toán có liên quan. Tài khoản tiền gửi ngân hàng được kế toán công ty mở tài khoản chi tiết cho từng ngân hàng cụ thể . Các phiếu chi tiền nộp vào tài khoản ngân hàng thì phải có giấy nộp tiền kèm theo. 4.6.2.2. Các chứng từ và sổ sử dụng trong kế toán vốn bằng tiền: - Phiếu thu . - Phiếu chi . - Bảng kiểm kê quỹ . - Giấy nộp tiền . - Giấy thanh toán tiền. - Giấy thanh toán . - Giấy đề nghị . - Sổ quỹ tiền mặt. - Sổ tiền gửi ngân hàng. - Các sổ kế toán tổng hợp. - Sổ kế toán chi tiết liên quan, từng ngoại tệ , vàng bạc cả về số lượng và giá trị. 4.6.2.3. Qui trình hạch toán: Công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty được kế toán tiến hành theo sơ đồ sau đây: Chøng tõ gèc Sæ chi tiÕt TGNH Sæ chi tiÕt TK tiÒn mÆt Chøng tõ ghi sæ Sæ tiÒn göi ng©n hµng Sæ c¸i TK 111, 112 Sæ quü tiÒn mÆt B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh Chú thích : Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng , định kỳ Quan hệ đối chiếu Giải thích qui trình kế toán: Từ các chứng từ gốc như là các phiếu chi, phiếu thu, các giấy báo có, báo nợ…. Kế toán tiến hành lập chứng từ ghi sổ. Đồng thời căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán tiền mặt vào các sổ chi tiết tiền mặt và sổ quỹ tiền mặt, còn kế toán tiền gửi ngân hàng vào sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng và sổ tiền gửi ngân hàng. Đến cuối 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm từ các chứng từ ghi sổ đã lập kế toán vốn bằng tiền tiến hành vào sổ cái các TK111, TK112 từ đó vào bảng cân đối phát sinh và lập báo cáo tài chính. 4.6.3. Kế toán tài sàn cố định (TSCĐ): 4.6.3.1. Giới thiệu chung : Để thuận lợi cho công tác quản lý và hoạch toán TSCĐ, công ty đã phân loại các tài sản cố định theo tình hình sử dụng. Căn cứ vào tình hình sử dụng TSCĐ của từng thời kỳ mà TSCĐ của công ty được chia thành 2 loại: + TSCĐ dùng chung. + TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý. Những tài sản cố định dùng chung của công ty gồm có: Nhà cửa , đồ vật, kiến trúc. Máy móc – thiết bị. Phương tiện vân tải. Thiết bị quản lý văn phòng Một số quy định chung về tài sản cố định của công ty: - Với những TSCĐ do công ty mua sắm: Mọi TSCĐ do công ty mua sắm phải được phản ánh trong một sổ TSCĐ của công ty. Kế toán trưởng có trách nhiệm xác định số trích khấu hao TSCĐ tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo qui định của Bộ tài chính. Việc cho thuê, thế chấp, cầm cố, nhượng bán, thanh lí TSCĐ hoặc góp vốn liên doanh, liên kết bằng TSCĐ chỉ được thực hiện khi có quyết định phê duyệt của Giám đốc công ty theo qui định tại điều lệ và qui chế về quản lý vốn, tài sản và công tác tài chính - kế toán của Công ty. TSCĐ giao cho các đơn vị của công ty thì từng đơn vị có trách nhiệm quản lý. - Với những tài sản thuê ngoài: Kế toán trưởng có trách nhiệm thẩm định danh mục, thời gian, số lượng, phương thức và giá cả với các máy móc, thiết bị, phương tiện cần thuê ngoài phục vụ cho họat dộng xây dựng đầu tư cơ bản và hoạt động kinh doanh. Phòng tài chính – kế toán thẩm định hợp đồng thuê máy móc, thiết bị, phương tiện và trình Giám đốc. - Khi nhượng bán, thanh lý TSCĐ, công ty phải thành lập hội đồng đánh giá thực trạng về mặt kỹ thuật, thẩm định giá trị tài sản. Hội đồng thanh lý, nhượng bán TSCĐ bao gồm : Giám đốc hoặc Phó giám đốc được ủy quyền, kế toán trưởng và trưởng phòng tổ chức hành chính. - Phần chênh lệch do thanh lý, nhượng bán TSCĐ thu được (nếu có) được hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. - Việc cho thuê , thế chấp, cầm cố tài sản của công ty theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. - Các căn cứ để thanh toán chi phí sửa chữa , nâng cấp TSCĐ bao gồm: Đề suất sửa chữa, nâng cấp TSCĐ được Giám đốc (Phó giám đốc được ủy quyền) duyệt. Biên bản nghiệm thu bàn giao khối lượng, chất lượng sửa chữa, nâng cấp TSCĐ (nếu thuê ngoài). Hóa đơn hoặc phiếu thu hợp lệ. Hợp đồng sửa chữa, nâng cấp (nếu có). - Kế toán TSCĐ trong công ty: Mọi trường hợp tăng TSCĐ, công ty đều thành lập ban nghiệm thu, kiểm nhận TSCĐ, động thời lập “Biên bản giao nhận TSCĐ”. Biên bản giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ trong công ty và là căn cứ để giao nhận TSCĐ và để kế toán ghi vào sổ và thẻ TSCĐ. Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập cho từng đối tượng ghi TSCĐ và được kế toán trưởng ký xác nhận. Thẻ được lưu ở phòng, ban kế toán suốt quá trình sử dụng tài sản. Các căn cứ để kế toán lập thẻ TSCĐ: Biên bản giao nhận TSCĐ. Biên bản đánh giá lại TSCĐ. Bản trích khấu hao TSCĐ. Biên bản pháp lý TSCĐ. Các tài liệu kế toán có liên quan. Trong mọi trường hợp giảm giá TSCĐ công ty đều lập đầy đủ các thủ tục, chứng từ giảm TSCĐ như: quyết định, biên bản, hợp đồng, biên bản thanh lý TSCĐ. Biên bản thanh lý do ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên các trưởng ban thanh lý, kế toán trưởng và Giám đốc công ty.. Từ đó căn cứ vào các chứng từ giảm giá TSCĐ kế toán TSCĐ phản ánh, ghi chép vào thẻ TSCĐ. Phương pháp khấu hao TSCĐ: Công ty TVXD và PTNT là 1 doanh nghiệp nhà nước nên công ty đã lựa chọn phương pháp khấu hao được căn cứ theo quyết định số 206/2003/QĐ_BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ tài chính. Kể từ năm 2005, công ty áp dụng quy định mới của Bộ tài chính, chỉ những TSCĐ nào có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên mới tính khấu hao. Tài sản cố định mua tháng này đến tháng sau mới bắt đầu tính khấu hao. Giá trị khấu hao công ty phân bổ cho 2 TK: TK 627 và TK 642 và tỷ lệ phân bổ như sau: TK 627 là : 56%. TK 642 là : 44%. Đối với những TSCĐ mới mua sắm và giá trị còn lại đủ khấu hao trong kỳ kế toán thì kế toán TSCĐ khấu hao như bình thường: Nợ TK 627 Nợ TK 642 Có TK 214 Đối với những TSCĐ mà giá trị còn lại không đủ trích khấu hao trong kỳ thì trích khấu hao đúng bằng giá trị còn lại của TSCĐ đó. 4.6.3.2. Các chứng từ và sổ kế toán sử dụng: Biên bản giao nhận TSCĐ. Biên bản thanh lý TSCĐ. Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành. Biên bản đánh giá lại TSCĐ. Thẻ TSCĐ . Sổ TSCĐ. 4.6.3.3.Quy trình kế toán TSCĐ: Chøng tõ gèc B¶ng tÝnh vµ ph©n bè khÊu hao TSCĐ Sæ theo dâi TSC§ Sæ chi tiÕt c¸c TK 627, 642 Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 221,212,213 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Giải thích sơ đồ: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ gốc, kế toán tài sản cố định lập chứng từ ghi sổ. Các chứng từ gốc sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ theo dõi tài sản cố định, vào bảng tính và phân bổ khấu hao, sau đó vào sổ chi tiết các TK được phân bổ 627, 642. Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ định kỳ 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm kế toán vào sổ cái TK 211, 212, 213 rồi vào bảng cân đối kế toán rồi lập báo cáo tài chính. 4.7. Các sổ sách của Công ty : Ch­¬ng III: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH mét thµnh viªn kinh doanh khÝ hãa láng Hµ Néi . 1. T×nh h×nh chung cña C«ng ty n¨m 20009 : - ThuËn lîi : + C«ng ty vÉn duy tr× viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tõ khi t¸ch lµm C«ng ty thµnh viªn. C«ng ty ®· t¹o dùng ®­îc uy tÝn trªn thÞ tr­êng, s¶n phÈm mang nh·n hiÖu PetroVietnam Gas ®· cã mÆt t¹i 17 tØnh thµnh cña C«ng ty ho¹t ®éng . + C«ng ty ®­îc sù chØ ®¹o quan t©m cña C«ng ty MÑ , ®Æc biÖt, c¸c phßng chøc n¨ng ®Òu ®· ho¹t ®éng tõ tr­íc khi t¸ch C«ng ty nªn sù phèi hîp ®­îc chÆt chÏ h¬n . + Chñ ®éng trong viÖc x¸c lËp gi¸ b¸n LPG cho tõng vïng thÞ tr­êng , tõng kh¸ch hµng cô thÓ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh . + Nhu cÇu sö dông LPG cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng t¨ng . - Khã kh¨n : + Gi¸ LPG vµ gi¸ ®Æt cäc vá b×nh cña C«ng ty qu¸ cao so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kÐo dµi. Nªn c¸c ®¹i lý ®· kinh doanh thªm h·ng gas kh¸c. C¸c h·ng t­ nh©n trªn thÞ tr­êng b¸n hµng LPG víi gi¸ rÊt thÊp , so víi gi¸ cña C«ng ty th× c¸c h·ng nµy th­êng thÊp h¬n tõ 350® - 1500®/kg. + C¹nh tranh trªn thÞ tr­êng LPG ngµy cµng khèc liÖt. Sè l­îng c¸c C«ng ty t­ nh©n tham gia vµo thÞ tr­êng LPG ngµy cµng nhiÒu, mét trong sè c¸c C«ng ty ®ã ®· cã h­íng ®Çu t­ ph¸t triÓn theo chiÒu s©u vµo thÞ tr­êng LPG nh­ x©y dùng Kho bån chøa , Tr¹m chiÕt n¹p , qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu , ®Æc biÖt cã rÊt nhiÒu h·ng ra th­¬ng hiÖu cã lo¹i vá b×nh mµu hång gièng mµu cña b×nh PVGAS. + T×nh h×nh nguån hµng LPG lËu trªn thÞ tr­êng rÊt nhiÒu t¹o cho gi¸ b¸n rÊt thÊp lµm ¶nh h­ëng rÊt lín cho viÖc b¸n b×nh PetroVietnam trªn thÞ tr­êng,®Æc biÖt lµ t×nh tr¹ng sang chiÕt n¹p lËu vµo chÝnh b×nh PetroVietnam ®· t¹o khã kh¨n cho C«ng ty. + Gi¸ LPG trªn thÞ tr­êng liªn tôc biÕn ®éng . + C«ng ty m¾c ph¶i mét sè ®èi t¸c kh«ng æn ®Þnh trong kinh doanh vµ m¾c c«ng nî víi C«ng ty nªn C«ng ty bÞ h¹n chÕ trong viÖc kinh doanh cña m×nh. 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2009: N¨m 2009 tËp thÓ CB-CNV C«ng ty ®· ®oµn kÕt nhÊt trÝ , cè g¾ng v­ît qua nhiÒu khã kh¨n. Víi nç lùc vµ quyÕt t©m cao, C«ng ty ®· t¨ng c­êng c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh , chñ ®éng vµ linh ho¹t trong viÖc kinh doanh , thóc ®Èy nhÞp ®é s¶n xuÊt kinh doanh, do ®ã C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét sè nh÷ng chØ tiªu : C¸c chØ tiªu thùc hiÖn : - C¸c chØ sè thùc hiÖn cña PVGAS.HN n¨m 2008 : + S¶n l­îng : 13479 tÊn : §¹t 100% kÕ ho¹ch ®Æt ra. + Tû träng b×nh 12/45 : 60/40 . + §Çu t­ vá míi : 23700 b×nh 12kg vµ 2050 b×nh 45kg. + Vßng quay b×nh 12kg: 4.53 + Vßng quay b×nh 45kg : 1.34 + ThÞ phÇn n¨m 2009 PVGAS HN ®¹t : 11% - Ph¸t triÓn m¹ng l­íi b¸n d©n dông : TÝnh ®Õn 31/12/2009, C«ng ty ®· cã 102 ®¹i lý trªn 17 tØnh thµnh. - T¹o dùng ®­îc 3 Trung t©m vµ 1 v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Phó Thä . - C«ng ty ®· phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Phßng chøc n¨ng cña C«ng ty MÑ ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i ®ång bé vµ thèng nhÊt. KÕt qu¶ lµ ®· qu¶ng b¸ réng r·i s¶n phÈm vµ th­¬ng hiÖu PetroVietnam Gas ®Õn víi ng­êi tiªu dïng khu vùc C«ng ty Hµ Néi. - C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña hÖ thèng Qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001:2000 vµ HÖ thèng Qu¶n lý An toµn theo tiªu chuÈn Quèc tÕ OHSAS 18001 trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh LPG cña C«ng ty. Gãp phÇn to lín vµo nh÷ng thµnh c«ng trªn cña C«ng ty chÝnh lµ ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n trÎ, n¨ng ®éng , giái chuyªn m«n nghiÖp vô cña C«ng ty. 3. Nh÷ng ­u ®iÓm vµ nh­îc ®iÓm cña bé m¸y kÕ to¸n : 3.1. ¦u ®iÓm : - C¬ së vËt chÊt : Công tác kế toán của Công ty hiện nay đã được thực hiện hoàn toàn bằng máy tính đảm bảo nhanh chóng, chính xác trong công việc. Phần mềm kế toán Bravo mà Công ty áp dụng, sau khi quan sát và theo hạch toán trên máy của các nhân viên, em nhận thấy đây là phần mềm đơn giản cho người sử dụng, giao diện hài hòa, hết sức hiệu quả, thuận tiện cho công tác kế toán, giảm nhẹ công việc cho mỗi kế toán viên trong phòng kế toán. - Về các chứng từ và sổ sách : Hình thức sổ kế toán của công ty sử dụng: Là hình thức kế toán chứng từ nghi sổ. Đây là hình thức hạch toán phù hợp với mô hình tổ chức sản xuất của công ty, thuận lợi cho việc áp dụng kế toán máy, khối lượng công việc cho nhân viên được giảm bớt, đảm bảo chính xác hợp lý. - Đội ngũ nhân viên : Công ty có đội ngũ kế toán trẻ , nhiệt tình. Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức tương đối chặt chẽ, các nhân viên được bố trí phù hợp với trình độ và năng lực của từng người góp phần đắc lực vào công tác kế toán nói chung và việc quản lý tài chính của Công ty. Công việc kế toán của Công ty được trang bị máy vi tính, mỗi nhân viên một máy và được nối mạng với nhau giúp cho việc trao đổi xử lý thông tin được nhanh chóng. 3.2. Nhược điểm : - Công ty áp dụng việc trả lương theo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng đơn vị tạo điều kiện cho các đơn vị năng động và tự chủ trong việc hạch toán chi trả lương cho người lao động; nhạy bén trong việc tìm và hợp tác quan hệ làm ăn với các bạn hàng có nhu cầu về dịch vụ, mặt hàng mà Công ty có thể đáp ứng được. Tuy nhiên Công ty để các đơn vị tự hạch toán kinh doanh dẫn tới tình trạng thu nhập của người lao động không đồng đều giữa các đơn vị dù họ có cùng bậc thợ, cùng số năm công tác tại Công ty nhưng người có lương cao người có lương thấp, tạo ra tâm lý bất ổn trong người lao động ngoài ra việc này cũng dễ dẫn tới việc báo cáo mất tính chính xác về hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị làm cho Công ty thất thoát nguồn thu giảm lợi nhuận, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ không đảm bảo tính trung thực. - Về cách tính lương tại công ty : Là một công ty nhỏ với số lượng CB-CNV khiêm tốn, lượng cán bộ công nhân viên nghỉ phép không ổn định, không đều đặn giữa các tháng trong năm nhưng quá trình tính lương công ty đã không trích trước tiền lương nghỉ phép cho bộ phận trực tiếp sản xuất. Vì vậy, việc này có ảnh hưởng nhất định tới việc tính giá thành sản phẩm. - Tuy vậy nhìn tổng quan thì dù có người lương cao thấp, độ trung thực báo cáo kinh doanh của các đơn vị , Công ty vẫn đảm bảo doanh thu có lãi và hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Bài toán đặt ra cho Công ty là cần phải làm sao đưa ra được mức lương hợp lý, các chế độ đãi ngộ thoả đáng cho người lao động, tạo tâm lý yên tâm cống hiến công tác tại Công ty. 4. Phương hướng hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội : 4.1. Về thủ tục và các chứng từ khi tiến hành tính lương: - Việc chấm công cần phải quan tâm chặt chẽ tới đội ngũ lao động gián tiếp hưởng lương theo thời gian làm việc, nêu rõ các trường hợp đi muộn về sớm thậm chí làm việc nửa ngày để đảm bảo sự công bằng cho những ngươì thực hiện nghiêm chỉnh giờ hành chính tại cơ quan. - Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất , các phòng ban khác mặc dù áp dụng chế độ lương khoán theo sản phẩm song cũng phải có bảng chấm công để kế toán tiền lương còn có cơ sở xác định chính xác số tiền được hưởng khi nghỉ hưởng lương hoặc được hưởng chế độ BHXH, BHYT,… 4.2.Về tài khoản kế toán: - Công ty nên áp dụng tài khoản 136: Phải thu nội bộ, trong đó coi các đại lý , các đơn vị trực thuộc , các phòng ban như một đơn vị nội bộ cần xác định công. Như vậy Công ty quản lý được vốn của mình được chặt chẽ hơn, tránh nhầm lẫn giữa các đơn vị. Công ty sẽ coi các khoản ứng như là một khoản công nợ cần tính lãi, nhắc nhở các đơn vị tự giác thanh toán tiền cho công ty. Đồng thời Kế toán tiền lương sẽ không lúng túng trong việc định khoản kế toán mà chỉ cần hạch toán các khoản ứng lương hàng tháng theo tài khoản phải thu nội bộ các đơn vị. Ví dụ: TK136.1 - Phải thu đại lý TK Số 1. TK 136.2 - Phải thu đại lý TK Số 2…. 4.3.Về vấn đề công nghệ, nhân lực: - Công ty cần chú trọng vào việc đào tạo nhân lực, đặc biệt là việc đào tạo, đào tạo lại, chuyên tu đội ngũ các nhà làm tài chính thống kê, cụ thể là bộ phận Kế toán. - Công ty cần chú ý tăng lương thoả đáng cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những công nhân , cán bộ trực tiếp làm công việc có nguy cơ tiếp xúc với Gas , rất dễ gặp nguy hiểm , có thể bị bỏng , bị tổn thương cơ thể . - Hình thức trả lương hợp lý là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích công nhân không ngừng tăng năng suất lao động, sử dụng đầy đủ và hợp lý thời gian lao động, nâng cao chất lượng sản xuất. Việc tăng lương thoả đáng, chính sách đãi ngộ kịp thời sẽ là động lực là cuộc sống đối với người lao động họ sẽ gắn trách nhiệm hết mình vì Công ty, ngoài ra việc đảm bảo độ tin cậy đối với các bạn hàng, chiếm lĩnh mở rộng thị trường. KÕT LUËN TiÕp nèi truyÒn thèng cña C«ng ty kinh doanh khÝ hãa láng miÒn B¾c trùc thuéc Tæng C«ng ty khÝ ViÖt Nam PVGAS , cïng víi sù cè g¾ng vµ phÊn ®Êu hÕt m×nh, ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh s½n cã ,C«ng ty ®· tõng b­íc v­ît qua nh÷ng khã kh¨n ®Ó b­íc ®Çu ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khen ngîi . Vµ tõng b­íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng khu vùc . Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty em đã thấy được việc tổ chức hợp lý công tác kế toán có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho công ty xác định được chi phí, thu nhập, tiền lương cho CB-CNV và hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên là công ty trẻ do đó Công ty khó tránh khỏi những thiếu sót trong công tác kế toán , qua bài báo cáo của mình em xin được đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán của Công ty. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o cña bé m«n kinh tÕ , c¸c c« chó thuéc C«ng ty TNHH mét thµnh viªn kinh doanh khÝ hãa láng Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®­îc thùc tËp t¹i C«ng ty. LÇn ®Çu ®i thùc tÕ cßn bì ngì kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong b¸o c¸o , em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng lêi gãp ý cña thÇy c« ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n bµi b¸o c¸o cña m×nh , ®ång thêi rót kinh nghiÖm cho lÇn thùc tËp tiÕp theo . Ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 2010 Sinh viªn §ç Minh H¶i

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá thực trạng kế toán tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hóa lỏng Hà Nội.doc
Luận văn liên quan