Đề tài Dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế

Dệt may trong nhiều năm tới vẫn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế Việt Nam và cũng là ngành tạo nhiều việc làm cho xã hội. Bên cạnh ba thị trường chính của dệt may Việt Nam là Mỹ, EU và Nhật Bản (chiếm 85%) ,ngành sẽ không ngừng thúc đẩy việc xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, bởi đây là một trong những nhân tố quyết định sự tăng trưởng của ngành trước sự cạnh tranh khốc liệt khi Việt Nam gia nhập WTO. Lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa là những quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/3/2008 tại Quyết định 36/2008/QĐ-TTg. Chiến lược đưa ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2008-2010, ngành Dệt May tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 16-18%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 20%, kim ngạch xuất khẩu phải đạt 9- 10 tỷ USD Giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 12-14%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 15%. Doanh thu toàn ngành đến 2010 đạt 14,8 tỷ USD, tăng lên 22,5 tỷ USD vào năm 2015 và lên 31 tỷ USD trong đó, xuất khẩu đạt 25 tỷ USD vào năm 2020. Ngành phải tạo việc làm và thu hút 2,5 triệu người lao động (năm 2010) và đến năm 2020 là 3 triệu lao động.

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/05/2013 | Lượt xem: 1621 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hắc để từ đó vươn mình ra thế giới.  Mỗi năm thị trường Việt Nam nhập khẩu trên 400 triệu mét vải cho nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, riêng 10 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 1,5 tỷ USD vải, tăng 43,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt nhu cầu mua sắm nội địa đối với mặt hàng vải vóc, quần áo của dân cư trong những năm gần đây đang tăng mạnh. Nhiều nhà sản xuất ước lượng, nhu cầu tiêu dùng vải của mỗi người dân Việt Nam trung bình là 9-10m/người/năm. Nhiều công ty dệt may trước kia chỉ chú trọng vào xuất khẩu thì giờ đây đã tập trung nhiều vào thị trường trong nước và thu được nhiều thành công.  H×nh 2.1-MÉu thiÕt kÕ thêi trang mïa hÌ 2007 cña c«ng ty may ViÖt TiÕn HiÖn nay ,ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam ®ang ngµy cµng cã nhiÒu c¬ héi lùa chän cho m×nh nh÷ng trang phôc võa ý hîp mèt vµ quan träng lµ hîp víi tói tiÒn. Theo nhËn ®Þnh cña c¸c chuyªn gia thêi trang ,ngµnh dÖt may trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,sù ph©n cÊp gi÷a ®å b×nh d©n vµ ®å cao cÊp kh«ng cßn râ rÖt .Thªm n÷a,®êi sèng cña ®¹i bé phËn ng­êi d©n ViÖt Nam ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch râ rÖt.V× thÕ thÞ tr­êng tiªu dïng hµng dÖt may néi ®Þa trong thêi gian gÇn ®©y ®ang ngµy cµng trë lªn s«i ®éng vµ cuéc c¹nh tranh trong viÖc ®­a ra nh÷ng mÉu m· míi gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc víi nhau vµ víi c¸c h·ng dÖt may n­íc ngoµi còng trë nªn quyÕt liÖt h¬n hiÖn c¸c c«ng ty ®ang tÝch cùc ganh ®ua nhau trong viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý cña m×nh trªn kh¾p c¶ n­íc lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Sù trçi dËy cña c¸c s¶n phÈm th­¬ng hiÖu “Made in Viet Nam”®ang dÇn dÇn thay thÕ c¸c s¶n phÈm cña Trung Quèc trªn kh¾p thÞ tr­êng ViÖt. NhiÒu doanh nghiÖp ®· t¹o dùng ®­îc tªn tuæi th­¬ng hiÖu cña m×nh th«ng qua c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc ­a chuéng.VÝ dô nh­:Thêi trang phô n÷ vµ trÎ em th× ph¶i kÓ ®Õn c«ng ty ViÖt TiÕn,thêi trang c«ng së vµ hµng may mÆc cho phô n÷ trªn 40 tuæi th× ph¶i kÓ ®ến c«ng ty may ViÖt Th¾ng ,råi ®å lãt cña c«ng ty may §ång TiÕn ,¸o ph«ng ,¸o ngñ cña Legamex,¸o s¬ mi nam cña C«ng ty May 10,¸o j¨cket cña Nhµ BÌ,hµng dÖt kim cña HaNoiSiMex……. S¶n phÈm giíi thiÖu víi chÊt l­¬ng tèt ,gi¸ thµnh phï hîp ,mÉu m· ®Ñp ,phï hîp víi nÕp sèng cña ng­êi d©n ViÖt Nam . Ngoµi ra ,c¸c doanh nghiÖp còng ®Æc biÖt chó ý trong khai th¸c ®Þa h¹t thêi trang cao cÊp .Nh÷ng bé v¸y b»ng chÊt liÖu voan,v¶i x«,t¬ t»m ,dòi…víi nh÷ng ho¹ tiÕt hoa v¨n lín nhá ,nh÷ng h¹t c­êm lãng l¸nh ,víi kÝch cì lín nhá kh¸c nhau ®­îc ®an kÕt l¹i thµnh nhìng h×nh hµi tinh tÕ sèng ®éng …®· ®­îc ng­êi tiªu dïng cã thu nhËp cao ­a chuéng dï gi¸ cã thÓ vµi triÖu ®ång /bé. II-Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i của ngành dệt may Việt Nam 1- Những vấn đề có tính “ truyền thống” Vấn đề đáng quan tâm nhÊt cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam lµ nguyªn vËt liÖu . §©y lµ mét vÊn ®Ò nan gi¶i , lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng gi¸ c¶ , sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng quèc tÕ :Tuy được đánh giá là ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế Việt Nam song giá trị mà ngành dệt may đem lại trong tổng thu nhập quốc dân còn quá khiêm tốn do ngành dệt may cũng là ngành đứng dầu về nhập khẩu . Chỉ tính riêng năm 2007 , để có thể xuất được số hàng dệt may trị giá 7,8 tỉ USD, VN phải chi tới 5,2-5,3 tỉ USD để nhập nguyên phụ liệu sản xuất. Như vậy, giá trị mà ngành dệt may tạo ra để thực hưởng vẫn quá khiêm tốn, chỉ khoảng 25-30% kim ngạch xuất khẩu. Đây cũng chính là tồn tại của ngành dệt may khi ngành này vẫn chưa xóa được đặc thù của mình là "gia công - bán sức lao động". Nguyªn vËt liÖu cña ngµnh dÖt bao gåm c¸c lo¹i : B«ng , ®ay , t¬ t»m , x¬visco , x¬ PE , c¸c lo¹i x¬ liber kh¸c , c¸c lo¹i ho¸ chÊt , thuèc nhuém . Trong ®ã nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong n­íc chØ cã b«ng , ®ay , t¬ t»m . Tuy nhiªn s¶n l­îng b«ng ®ay , t¬ t»m vÉn cßn thÊp ,chÊt l­îng kÐm do sö dông gièng cò ®· tho¸i ho¸ , m¸y mãc trong trang bÞ trong kh©u thu ho¹ch vµ b¶o qu¶n cßn l¹c hËu , gi¸ thµnh cao h¬n gi¸ cña nguyªn liÖu ngo¹i nhËp . H¬n n÷a , diÖn tÝch trång c¸c lo¹i nguyªn liÖu nµy ®· gi¶m m¹nh do ngµnh dÖt ch­a cã kÕ ho¹ch thu mua khiÕn cho ng­êi trång trät lo l¾ng v× gi¸ c¶ , thÞ tr­êng tiªu thô kh«ng æn ®Þnh . ChÝnh v× vËy , hµng n¨m chóng ta ph¶i nhËp khÈu víi sè l­îng lín, b«ng , ®ay , t¬ t»m vµ c¸c nguån sîi tæng hîp kh¸c . Nguyªn liÖu cña ngµnh may còng vËy , v¶i trong n­íc cung cÊp cho may c«ng nghiÖp rÊt Ýt doanh nghiÖp ®¸p øng ®­îc , MÆc dï , mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng nghÖ dÖt cña ta ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ nh­ng nh×n chung ch­a ®ång bé , chÊt l­îng v¶i ch­a cao Theo thống kê, trong tháng 7 năm 2007, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may gồm bông, sợi, xơ đã tăng 32% so với cùng kỳ năm 2006, đạt trên 200 triệu USD. Tháng 6 đạt 250 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt khoảng 1,3 tỉ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2006. Hiện nay, nhu cầu về nguyên liệu nhập khẩu để bảo đảm sản xuất cần đến 95% xơ bông, 70% sợi tổng hợp, 40% sợi xơ ngắn, 40% vải dệt kim và 60% vải dệt thoi. Qua đó, có thể thấy rằng cả một ngành công nghiệp dệt may gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài. Trong những năm qua, ngành dệt may của Việt Nam chủ yếu là gia công hàng hóa và xuất khẩu qua nước thứ ba, nên hàm lượng giá trị gia tăng còn thấp, thương hiệu sản phẩm dệt may chưa thực sự khẳng định được tên tuổi Rào cản kỹ thuật vẫn đang là một vấn đề lớn đối với hàng dệt may xuất khẩu . Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Lê Quốc Ân cho rằng, năm 2008 sẽ là một năm “căng thẳng” đối với ngành dệt may với những “rào cản” đến từ thị trường chủ lực Hoa Kỳ. Thị trường Mỹ chiếm tới 55% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may. Tuy nhiên, đến nay Mỹ vẫn tiếp tục duy trì chương trình giám sát. Quyết định mới đây cho thấy, Mỹ không giảm bớt số mặt hàng nằm trong diện giám sát và cũng không nêu các tiêu chí, điều kiện cụ thể làm cơ sở tự khởi kiện điều tra chống bán phá giá hàng dệt may Việt Nam và có khả năng cơ chế giám sát này sẽ được duy trì đến hết năm 2008.  Năm 2008, Mỹ sẽ tiến hành 2 lần đánh giá số liệu hàng xuất khẩu dệt may Việt Nam vào thị trường này vào tháng 3 và tháng 8 trong khi tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường này sẽ không dưới 40%. Đây là tình thế có thể dẫn đến những rủi ro cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Bộ Công thương cho biết, một cơ chế tự giám sát vẫn sẽ tiếp tục được duy trì. Thay cho chế độ giấy phép xuất khẩu là việc kết nối dữ liệu thông tin giữa các cơ quan quản lý như Hải quan, Bộ Công thương, DN; duy trì chế độ báo cáo... và sử dụng công cụ Tổ cơ động giám sát dệt may một cách có hiệu quả. Trªn thùc tÕ s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may chØ míi ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhu cầu trong n­íc . Dï ®· t¹o dùng ®­îc nh÷ng thÕ ®øng nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr­êng nh­ng hµng may mÆc trong n­íc vÉn ch­a hoµn toµn chiÕm ­u thÕ so víi hµng ngo¹i nhËp. Hµng nhËp khÈu trµn vµo c¹nh tranh ngay vÒ gi¸ ,mÉu m·,trong khi ngay t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa ngµnh dÖt may vÉn lóng tóng c¸ch më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng.Tû lÖ hµng Trung Quèc vÉn chiÕm phÇn lín thÞ tr­êng hµng may s½n ViÖt Nam. . Bªn c¹nh ®ã lµ sù xuÊt hiÖn cña hµng lo¹t c¸c nh·n hiÖu thêi trang c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi nh­:Mü,Ph¸p,Hµn Quèc,Italia,Anh,Th¸i Lan…..Nguyªn nh©n chính là do:T©m lý phÇn lín ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam hiÖn nay vÉn lµ t©m lý ­a chuéng hµng ngo¹i .VÊn ®Ò n¾m b¾t ®­îc thÞ hiÕu kh¸ch hµng cña c¸c doanh nghiÖp ch­a thËt linh ho¹t ,c¸c mÉu trang phôc ch­a thËt sù ®a d¹ng để cã thÓ phôc vô cho nhiÒu ®èi t­îng sö dông §Þnh h­íng cho ng­êi tiªu dïng trong n­íc hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò cÇn nhËn ®­îc sù quan t©m thÝch ®¸ng tõ phÝa c¸c nhµ qu¶n lý còng nh­ c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam .Lµm thÕ nµo ®Ó ng­êi tiªu dïng quen dÇn víi viÖc sö dông hµng may s½n do c¸c doanh nghiÖp trong n­íc s¶n xuÊt vµ bít ®I t©m lý “sÝng ngo¹i” mµ bÊy l©u nay ®­îc xem lµ thãi quen cña mét bé phËn kh«ng nhá ng­êi ViÖt Nam.Héi nhËp WTO còng cã nghÜa lµ c¸nh cöa thÞ tr­êng néi ®Þa ViÖt Nam ®ang më réng chµo ®ãn c¸c s¶n phÈm cña c¸c n­íc thµnh viªn vµ ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ xu h­íng cung t¨ng nhanh h¬n cÇu sÏ khiÕn c¹nh tranh trªn thÞ tr­¬ng dÖt may ViÖt Nam cµng trë nªn khèc liÖt vµ gay g¾t h¬n. “ Lµm thÕ nµo ®Ó kh«ng bÞ ®¸nh b¹i trªn s©n nhµ ?Lµm thÕ nµo ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trªn s©n nhµ ?” hiÖn ®ang lµ bµi to¸n khã mµ WTO ®Æt ra víi thÞ tr­êng dÖt may néi ®Þa ViÖt Nam. Hµng n¨m chóng ta vÉn ph¶i nhËp víi mét khèi l­îng lín nguyªn liÖu lÉn hµng dÖt may thµnh phÈm . MÆt kh¸c ngµnh dÖt may s¶n phÈm cho tiªu dïng trong n­íc chÊt l­îng cßn thÊp , mÉu m· ch­a phong phó , gi¸ c¶ l¹i cao so víi s¶n phÈm dÖt may nhËp khÈu . §iÒu nµy chøng tá r»ng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ h­íng ngo¹i ngµnh dÖt may ViÖt Nam ®· ®Ó l¹i mét kho¶ng trèng sau l­ng m×nh , ®ã lµ thÞ tr­êng may mÆc trong n­íc HiÖn nay c¸c xÝ nghiÖp dÖt may lín Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®Òu ®ang cè g¾ng dµnh nh÷ng n¨ng lùc tèt nhÊt cho s¶n xuÊt hµng dÖt may xuÊt khÈu , phÇn nµo kh«ng xuÊt ®­îc th× ®Ó l¹i tiªu dïng trong n­íc . B»ng chøng lµ thØnh tho¶ng một doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng dÖt may xuÊt khÈu nµo ®ã l¹i ®­a ra “cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm” cña m×nh nh÷ng l« hµng kÐm phÈm chÊt b¸n cho hµng tiªu dïng , ®ã lµ nh÷ng chiÕc quÇn ¸o réng qu¸ cì , kh¸c biÖt vÒ mµu s¾c vµ kiÓu mèt ®èi víi ng­êi ViÖt Nam , hay những chiếc áo sơ mi với nhãn hiệu “hàng tồn kho” được bày bán rộng rãi trên thị trường, các đường phố ... . Ho¹t ®éng cña ngµnh dÖt may trªn thÞ tr­êng néi ®Þa cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh nh­ sau : ë thÞ tr­êng thµnh thÞ , thÞ tr­êng bÞ th¶ næi : C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hµng may mÆc cña t­ nh©n gia ®êi rÊt nhanh víi nhiÒu quy m« vµ h×nh thøc kh¸c nhau ®· thay thÕ dÇn cho may mÆc quèc doanh , t×nh tr¹ng kinh doanh ®Êt trèn lËu thuÕ s¶n xuÊt bu«n b¸n hµng gi¶ , hµng “Sida” , hµng ngo¹i trµn vµo mét c¸ch trµn lan , khã kiÓm so¸t ®­îc . ë thÞ tr­êng n«ng th«n , miÒn nói thÞ tr­êng bÞ bá trèng bëi cÇu Ýt , kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm do ®ã kh«ng ®ñ søc ®Ó thu hót t­ th­¬ng vµo . NÕu ta chØ lµm mét phÐp tÝnh ®¬n gi¶n còng cã thÓ thÊy ®­îc sù l·ng phÝ ®¸ng quan t©m cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam . N­íc ta hiÖn nay cã kho¶ng hơn 83 triÖu d©n , chØ tÝnh khiªm tèn mçi ng­êi tiªu dïng b×nh qu©n 100. 000 ®ång / n¨m sÏ t¹o ®­îc mét thÞ tr­êng víi søc mua 8300 tû ®ồng . Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may chưa đồng đều HiÖn nay c¸c c¬ së dÖt may ph©n bè hÇu nh­ kh¾p c¸c tØnh thµnh trong c¶ n­íc . Song , hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së ë c¸c tØnh kh¸c nhau lµ kh¸c nhau . Theo thèng kª chung , c¸c c¬ së miÒn trung ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ , s¶n phÈm kh«ng ®ñ chÊt l­îng ®Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ do thiÕu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i , thiÕu th«ng tin vÒ thÞ tr­êng , c¬ së h¹ tÇng l¹c hËu …C¸c doanh nghiÖp hoµt ®éng cã hiÖu qu¶ th­êng tËp trung ë thµnh phè Hå ChÝ Minh , §ång Nai , Nha Trang , H¶i Phßng , Hµ Néi …Sù ph¸t triÓn kh«ng ®ång bé nµy chÝnh lµ c©u hái ®Æt ra víi c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch . Chóng ta cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t­ vµ tÝn dông phï hîp ®Ó khai th¸c ®Çy ®ñ vµ hiÖu qu¶ c¸c tiÒm lùc ë c¸c ®Þa ph­¬ng nh»m x©y dùng ngµnh dÖt may ngang tÇm nhiÖm vô cña nã , mét ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam . Theo ®¸nh gi¸ chung ,thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay l¹c hËu kho¶ng 10-20 n¨m so víi thÕ giíi . Tuy nhiªn so víi n¨m gÇn ®©y , cã kh¸ nhiÒu thiÕt bÞ , m¸y mãc tiªn tiến ®· ®­îc ®­a vµo s¶n xuÊt thay thÕ cho thiÕt bÞ cò , ®Æc biÖt lµ ngµnh may . NhiÒu doanh nghiÖp ®· trang bÞ nh÷nh thiÕt bÞ chuyªn dïng nh­ m¸y thªu tù ®éng , m¸y c¾t , hÖ thèng ñi h¬i hËp tõ c¸c n­íc c«ng nghiÖp tiªn tiÓn . §iÒu ®¸ng buån lµ viÖc ®Çu t­ trong ngµnh dÖt may kh«ng ®­îc xem xÐt d­íi c¸c gãc ®é b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng cña mét ngµnh nãi riªng vµ cña toµn nÒn kinh tÕ nãi chung . §Çu t­ kh«ng ®ång bé gi÷ ngµnh may vµ ngµnh dÖt vµ gi÷a c¸c c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp . HÇu hÕt , c¸c chñng lo¹i m¸y may vµ c«ng nghÖ ®ang sö dông trong nghµnh may ®Òu lµ m¸y míi . Ng­îc l¹i ngµnh dÖt may ch­a cã sù tho¶ ®¸ng , ngµnh dÖt cßn 50% thiÕt bÞ ®· sö dông trªn 20 n¨m . Sù ®ång bé nµy cßn ®­îc thÓ hiÖn ngay ë l­îng FDI vµo ngµnh dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m võa qua . Víi t×nh h×nh trªn , nÕu viÖc ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ dÖt – may kh«ng ®­îc c¶i tiÕn vµ kh«ng cã mét chiÕn l­îc xÐt trªn gi¸c ngé toµn ngµnh dÖt sÏ m·i m¶i tôt hËu so víi ngµnh may vµ ngµnh may còng sÏ bÞ suy gi¶m khi ViÖt Nam kh«ng cßn thÕ m¹nh lµ n­íc cã gi¸ trÞ nh©n c«ng rÎ . 2-Vấn đề trong khâu thiết kế Cã thÓ nãi vµi n¨m trë l¹i ®©y lµ ‘thêi k× hoµng kim’ cña c¸c nhµ thiÕt kÕ trÎ_trÎ c¶ vÒ tuæi ®êi lÉn tuæi nghÒ.V× ®a phÇn trong sè hä ®Òu lµ sinh viªn ®· vµ ®ang theo häc nh÷ng tr­êng ®µo t¹o chuyªn nghµnh .ThËm chÝ hä còng cã thÓ chØ lµ nh÷ng ng­êi yªu thÝch thêi trang vµ ®am mª víi mét lÜnh v­c v¨n ho¸ tinh thÇn míi mÎ nµy.Hä lµ nh÷ng ng­êi lµm viÖc hÕt m×nh ®Ó biÕn nh÷ng ý t­ëng ,nh÷ng ­íc m¬ thµnh hiÖn th­c .Nh÷ng s¸ng t¹o cña hä ®Òu lµ sù hoµ trén gi÷a vÎ ®Ñp truyÒn thèng ,b¶n s¾c d©n téc v¬Ý kiÓu d¸ng mµu s¾c hiÖn ®¹i hay sù t¸o b¹o trong c¸ tÝnh nh÷ng mèt thiÕt kÕ.TÊt c¶ ®Òu to¸ lªn mét sù h¨ng say c«ng viÖc ,mét sù nhiÖt t×nh ®am mª cña tuæi trÎ ,mét niÒm tin vµo t­¬ng lai tèt ®Ñp cña thêi trang ViÖt Nam. C¸c cuéc thi thiÕt kÕ thêi trang nh»m ph¸t hiÖn ra nh÷ng tµi n¨ng thiÕt kÕ trÎ ®­îc tæ chøc mét c¸ch th­êng xuyªn h¬n .Nh÷ng tuÇn lÔ thêi trang nh»m tung ra nh÷ng mÉu mèt míi nhÊt cña c¸c nhµ thiÕt kÕ ,nh÷ng cuéc tr×nh diÔn lín ë n­íc ngoµi nh»m giíi thiÖu vÒ thêi trang ViÖt Nam _tÊt c¶ nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®· t¹o ®­îc nh÷ng b­íc ®ét ph¸ míi nh»m môc ®Ých t«n vinh ngµnh thiÕt kÕ thêi trang ViÖt Nam . Bªn c¹nh sù ph¸t triÓn ®¸ng mõng nµy th× thiÕt kÕ thêi trang cña ViÖt Nam cßn vÊp ph¶i nhiÒu mÆt h¹n chÕ vµ tån t¹i .Có thể nói rằng hiện nay ở ViÖt Nam ngµnh kinh doanh mÉu mèt ch­a trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp . Trong khi Ch©u ¢u lµ c¸i n«i thêi trang cña thÕ giíi , ng­êi Ch©u ¢u næi tiÕng “sµnh ¨n , sµnh mÆc” . ChÝnh v× thÕ , hÇu hÕt mÉu m· cña hµng dÖt may sang thÞ tr­êng nước ngoài do phÝa ®èi t¸c cung cÊp . Víi kh¶ n¨ng hiÖn t¹i , mÉu m· s¶n phÈm chóng ta ch­a cã tÝnh chñ ®éng , s¸ng t¹o , cã b¶n s¾c riªng mµ ®­îc kh¸ch hµng trong những thị trường khó tính chÊp nhËn . HiÖn nay ®a sè c¸c c¬ së thiÕt kÕ thêi trang cña ta th­êng lµm theo kiÓu Photocopy b»ng c¸ch cãp nhÆt tæng hîp c¸c mÉu m· vèn ®· ®­îc l¨ng xª thµnh s¶n phÈm tr­íc ®ã . Ngay ë ViÖn mÉu thêi trang – n¬i ®­îc xem lµ c¬ së lµm viÖc cã bµi b¶n nhÊt ë ViÖt Nam th× c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô nghiªn cøu mÉu mèt cã thÓ nãi gÇn nh­ kh«ng cã g× : kh«ng cã hÖ thèng m¸y vi tÝnh, viÖc thiÕt kÕ lµm b»ng thñ c«ng, sù hiÓu biÕt thÞ hiÕu mÉu mèt n­íc ngoµi qu¸ Ýt ( v× kh«ng cã tµi chÝnh cö c¸n bé ®i kh¶o s¸t ) , c¸n bé nghiªn cøu cña ViÖn vèn ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n nh­ng so víi t×nh h×nh hiÖn giê th× ®· l¹c hËu, kh«ng ®­îc bæ tóc thªm C¸c mÉu m· thêi trang hiÖn nay ch­a cã sù ®Þnh h×nh c¬ b¶n ,c¸c s¶n phÈm dµnh cho nam giíi th× vÉn chØ rËp khu«n quen thuéc nh­ quÇn ©u,¸o s¬ mi .Thêi trang dµnh cho trÎ em vµ phô n÷ vÉn ch­a cã c¸c nhµ thiÕt kÕ trang phôc chuyªn phôc vô cho nhu cÇu sö dông hµng ngµy mµ ®­îc coi lµ chuyªn nghiÖp rÊt Ýt. Sự thiÕu v¾ng th«ng tin ,hay thiÕu v¾ng kinh nghiÖm lµm nghÒ ®· ®­a mét sè nhµ thiÕt kÕ trë thµnh ng­êi ®i l¹i lèi mßn cña nh÷ng nhµ thiÕt kÕ kh¸c .VÉn biÕt r»ng ®Ó t¹o dùng ®­îc mét phong c¸ch cho riªng m×nh thËt kh«ng dÔ chót nµo .Nh­ng nÕu c¸c nhµ thiÕt kÕ kh«ng tù ®æi m¬Ý m×nh ,kh«ng tù t×m tßi s¸ng t¹o th× viÖc “ b¾t ch­íc” hay lÆp l¹i lèi mßn lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái . T×nh tr¹ng cãp nhÆt c¶i biªn c¸c mÉu m· ,lai t¹o mèt tõ kiÓu d¸ng Trung quèc,Hµn Quèc sau ®ã tung ra thÞ tr­êng mµ kh«ng hÒ cã sù ®Çu t­ t×m hiÓu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng d­êng nh­ cßn lµ mét vÊn ®Ò phæ biÕn . H×nh 2.2-MÉu thiÕt kÕ thêi trang mïa hÌ 2007 cña c«ng ty may ViÖt TiÕn C¸c s¶n phÈm thiÕt kÕ ®­îc qu¶ng c¸o rÇm ré qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®a phÇn chñ yÕu chØ phï hîp víi sµn diÔn chø kh«ng phï hîp víi cuéc s«ng sinh ho¹t hµng ngµy cña ng­êi Á §ong chóng ta. Nhµ nghiªn cøu Mü häc Lª Ngäc Trµ ®· tõng viÕt : “Nhµ thiÕt kÕ _®ã lµ nh÷ng ng­êi ®ïa ch¬i víi nh÷ng m¶nh v¶i ,®am mª víi nh÷ng gam mµu vµ chÊt liÖu kh¸c nhau ,võa ph¶i cã ®ñ tØnh t¸o ®Ó nhËn ra ®©u lµ ranh giíi cuéc ch¬i phãng tóng cña riªng m×nh ,®©u sÏ lµ bé quÇn ¸o sÏ ®­îc tung ra ®­êng phè víi nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ ,víi nh÷ng t¸c ®éng vÒ thÞ hiÕu thÈm mü vµ lèi sèng x· héi”.§ã chÝnh lµ vÊn dÒ d­êng nh­ ®eo ®¼ng vµ khã cã thÓ th¸o gì ®èi víi c¸c nhµ thiÕt kÕ : t¹o mÉu vµ kinh doanh.Sù thiÕu th­c tÕ nhiÒu khi biÕn mÉu thiÕt kÕ trë lªn qu¸ bay bæng ,hÇu nh­ chØ dµnh cho mét sè ®èi t­îng nhÊt ®Þnh trong x· héi .Vµ nh­ vËy kho¶ng c¸ch gi÷a thêi trang sµn diÔn vµ thêi trang øng dông lµ mét kho¶ng c¸c kh¸ t­¬ng ®èi . Kh«ng chØ cã vËy ,c¸c nhµ thiÕt kÕ thêi trang ViÖt Nam cßn gÆp khã kh¨n vÒ m«i tr­êng lµm nghÒ nh­ chi phÝ thùc hiÖn bé s­u tËp cao ,sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm n­íc ngoµi Tõ sù xuÊt hiÖn cña c¸c nhµ thiÕt kÕ cïng c¬ së vËt chÊt m«i tr­êng lµm viÖc ®· dÉn ®Õn sù ra ®êi cña ngµnh c«ng nghiÖp thêi trang ViÖt Nam .Song ®iÒu ®¸ng buån lµ ngµnh thêi trang n­íc ta thùc sù míi chØ dõng l¹i ë kh©u s¶n xuÊt –tøc lµ chØ dõng l¹i á phÇn ®u«i cña c¶ mét hÖ thèng c«ng nghÖ thêi trang .Nhµ s¶n xuÊt ngµy cµng ®Çu t­ cho chÊt liÖu, kü thuËt c¾t may ,n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ,nh­ng mÉu m· vÉn ch­a hÒ cã dÊu Ên cña nh÷ng nhµ thiÕt kÕ .Vµ dÜ nhiªn ,khi c¸c c«ng ty may mÆc vÉn ch­a n¾m ®­îc c¬ héi kh¸m ph¸ vµ sö dông c¸c nhµ thiÕt kÕ trong viÖc t¹o mÉu hµng may mÆc th× ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam chØ cã thÓ lµ nh÷ng nhµ may theo nh÷ng ®¬n ®Æt hµng CMT(®¬n hµng lµm gia c«ng theo mÉu n­íc ngoµi ),rÊt l©u n÷a chóng ta míi cã c¸c ®¬n ®Æt hµng cã thiÕt kÕ riªng Héi nhËp –còng cã nghÜa lµ s¶n phÈm dÖt may cña ViÖt Nam sÏ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn h¬n ®Ó më réng thÞ tr­êng trong ®ã cã nh÷ng thÞ tr­êng khã tÝnh. §Ó cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c ®¬n hµng ®ßi hái møc ®é tinh x¶o cao ,c¸c doanh nghiÖp cÇn tËp trung chó träng c¸c kh©u thiÕt kÕ ,t¹o phong c¸ch ,kiÓu d¸ng ,vµ ®Ó tõ ®ã dÇn kh¼ng ®Þnh th­¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ tr­êng. “ M«i tr­êng lµm nghÒ lµ ®iÒu quyÕt ®Þnh .ChÝnh phñ ViÖt Nam ph¶i quan t©m ®Õn ngµnh dÖt may víi thÕ m¹nh vèn cã cña nã vµ c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i thËt sù nh¹y bÐn với viÖc sö dông c¸c nhµ thiÕt kÕ .Cuéc thi thiÕt kÕ …nÕu chØ ®Ó ph¸t hiÖn ra nh÷ng g­¬ng mÆt xuÊt s¾c ,cho hä nh÷ng c¸i tªn nhµ thiÕt kÕ ,®Ó råi chÝnh c¸c nhµ s¶n xuÊt vÉn thê ¬ víi nh÷ng mèt ®ã th× nh÷ng cè g¾ng …ngµy h«m nay ch¼ng cã nghÜa lý g×”(ý kiÕn cña bµ Francine Pairon-Gi¸m ®èc viÖn mÉu thêi trang Ph¸p). H×nh 2.3-MÉu thiÕt kÕ thêi trang mïa hÌ 2007 cña c«ng ty may ViÖt TiÕn Thời trang còng lµ mét lÜnh vùc v¨n ho¸ vµ sù ph¸t triÓn cña thêi trang còng lµ sù kh¼ng ®Þnh b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cña ng­êi ViÖt Nam trong thÕ giíi h«m nay .Thêi trang ViÖt Nam h«m nay kh«ng thÓ chØ cã sù cè g¾ng cña riªng c¸ nh©n c¸c nhµ thiÕt kÕ mµ cßn lµ sù quan t©m cña chÝnh c¸c nhµ s¶n xuÊt ,cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan.chØ cã nh­ vËy chóng ta míi cã ®­îc sù ph¸t triÓn toµn diÖn trong héi nhËp víi thêi trang thÕ giíi. 3-Vấn đề về lao động trong ngành dệt may Lao ®éng ngµnh dÖt may theo ­íc tÝnh mçi n¨m ngµnh sÏ cÇn ph¶i bæ sung h¬n 200.000 lao ®éng.C©u hái: “Nguån lao ®éng trªn sÏ ®­îc lÊu tõ ®©u?”®ang trë thµnh c©u hái lµm ®au ®Çu c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may .Bëi trªn thùc tÕ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh ®ang thiÕu laä ®éng trÇm träng.T×nh h×nh nµy kh«ng chØ g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt –kinh doanh mµ cßn dÉn ®Õn c¸c hiÖn t­îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh . VÊn ®Ò c¸c doanh nghiÖp lo ng¹i nhÊt lµ lao ®«ng ngµnh dÖt may thiÕu vÒ l­îng ,yÕu vÒ chÊt .C«ng nh©n kh«ng mÆn mµ víi c«ng viÖc ,n¬I nµo cã l­¬ng cao h¬n hä l¹i ®Õn .Sè l­îng c«ng nh©n ®­îc tuyÓn vµo kh«ng ®ñ bï ®¾p sè c«ng nh©n ra ®I ,trong khi ®¬n ®Æt hµng ngµy nhiÒu vµ thêi gian giao hµng l¹i cÊp b¸ch . T×nh h×nh lao ®éng võa thiÕu l¹i võa thõa ®· dÉn ®Õn nhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc ,¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngay c¶ víi quyÒn lîi ng­êi lao ®éng . VÊn ®Ò bøc xóc cßn tån t¹i vÒ mÆt nh©n lùc ®èi víi ngµnh dÖt may thÓ hiÖn ë hai ®iÓm: Mét lµ:Tr×nh ®é yÕu kÐm cña ®éi ngò lao ®éng vÒ c¶ tr×nh ®é v¨n ho¸ lÉn chuyªn m«n.Ng­êi lao ®éng do tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp nªn ®Ô bÞ cuèn hót bëi nh÷ng th«ng tin häc nghÒ ng¾n h¹n 3 ®Õn 6 th¸ng do vËy tay nghÒ rÊt yÕu ,céng thªm sù kh«ng hiÓu biÕt vÒ nh÷ng mÆt nh­:ph¸p luËt ,chÝnh s¸ch lao ®éng,néi quy kØ luËt ,kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ vËn dông nh÷ng kü thuËt tiªn tiÕn cña ng­êi lao ®éng kh«ng cao dÔ n¶y sinh tiªu cùc. Ng­êi lao ®éng dÔ cã nh÷ng ph¶n øng kh«ng phï hîp nh­ ®×nh c«ng sai luËt ho¨c cã nh÷ng øng xö kÐm v¨n minh trong c«ng viÖc ,trong quan hÖ víi ®ong nghiÖp ,trong quan hÖ chñ_thî,…MÆt kh¸c ,hä còng dÔ bÞ ng­êi sö dông lao ®éng lîi dông ,b¾t chÑt vµ c­ xö kh«ng phï hîp víi quy ®iÞnh cña lu¹t ph¸p,bÞ nî l­¬ng ,c¾t xÐn quyÒn lîi. Hai lµ: Sù thiÕu hôt vÒ sè l­îng lao ®éng .Khi vÊn ®Ò thø nhÊt kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt th× sÏ trë thµnh nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn vÊn ®Ò thø hai .Víi tr×nh ®é tay nghÒ yÕu ,c¸c lao ®éng nÕu ®­îc tuyÓn dông th× møc l­¬ng còng rÊt thÊp ,thËm chÝ cã ng­êi ch­a cã l­¬ng hay ph¶i ®µo t¹o l¹i tõ ®Çu hoÆc do th­êng xuyªn bÞ ph¹t do lµm chËm. ,lçi khiÕn ng­êi lao ®éng kh«ng thiÕt tha víi nghÒ vµ dÜ nhiªn khi cã c¬ héi t×m kiÕm c«ng viÖc kh¸c cã møc l­¬ng cao h¬n ,hä s½n sµng bá nghÒ Do thiÕu lao ®éng nªn nhiÒu doanh nghiÖp ®Ó më réng s¶n xuÊt ®· dïng chiªu bµi “dô” lao ®éng ®· qua ®µo t¹o hoÆc cã tay nghÒ cao vÒ víi m×nh .§iÒu nµy lý gi¶i t×nh tr¹ng biÕn ®éng nh©n lùc ngµnh dÖt may th­êng xuyªn trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y. Thªm vµo ®ã lµ t×nh tr¹ng lao ®éng ngµnh may bá doanh nghiÖp ®i lao ®éng xuÊt khÈu ngµy cµng nhiÒu Bªn c¹nh ®ã ,®Æc tr­ng cña ngµnh dÖt may lµ s¶n xuÊt theo vô(mét n¨m cã hai vô chÝnh lµ xu©n hÌ vµ thu ®«ng).Trong thêi gian ®ã ,®¬n ®Æt hµnh dån dËp,kh¸ch yªu cÇu giao nhanh ,doanh nghiÖp ph¶i bè trÝ lµm ca ®Ó ®¸p øng yªu cÇu.(Quy ®Þnh trong ®iÒu 69 bé luËt lao ®éng lµ kh«ng ®­îc t¨ng ca qu¸ 200h/n¨m.Thùc tÕ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cã giê t¨ng ca lªn ®Õn 400®Õn 600h/n¨m).NÕu doanh nghiÖp chuyªn s¸n xuÊt hµng mïa ®«ng th× ch¾c ch¾n ®¬n trong mïa hÌ sÏ gi¶m.Mét doanh nghiÖp cã 5000-6000 c«ng nh©n th× hµng n¨m cã kho¶ng 1000-2000 c«ng nh©n ra vµo .Tû lÖ c«ng nh©n ra ®i th­êng chiÕm 10%-20% sè c«ng nh©n hiªn cã cña c«ng ty .Con sè nµy cã thÓ cßn cao hoÆc thÊp h¬n tuú vµo møc ®é biÕn ®éng cña ®¬n hµng .Møc l­¬ng dµnh cho c«ng nh©n may hiÖn nay trong kho¶ng 1-2 triÖu ®ång/th¸ng .Vµo nh÷ng lóc Ýt hîp ®ång ,mçi th¸ng l­¬ng nhËn ®­îc cã khi chØ khiªm tèn 300.000-400.000 ®ång/th¸ng.L­¬ng nh­ vËy khã gi÷ ®­îc c«ng nh©n lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Th«ng th­êng ,l­¬ng cña c«ng nh©n ngµnh may ®­îc tÝnh theo s¶n phÈm .Do ®Æc thï cña ngµnh lµ s¶n xuÊt theo vô ,khi ®¬n hµng kh«ng cã ,doanh nghiÖp cã muèn còng kh«ng thÓ tr¶ l­¬ng cao cho c«ng nh©n ®­îc .MÆt kh¸c ,gia c«ng nh©n trªn thÕ giíi kh«ng t¨ng ,khi vÒ ®Õn ViÖt Nam cã khi l¹i gi¶m,doanh nghiÖp kh«ng thÓ n©ng møc l­¬ng cho c«ng nh©n .C¸c kho¶n chi tiªu cho ®iÖn, n­íc ,nhÊt lµ vËt gi¸ tiªu dïng ®· t¨ng vät khi gi¸ x¨ng dÇu t¨ng lªn,do ®ã kh«ng chØ doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n mµ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n còng kh«ng ®ñ trang tr¶i. Nguyªn nh©n chÝnh là do: Nh÷ng bÊt cËp trong luËt lao ®éng khi ch­a quy ®Þnh nh÷ng rµng buéc ph¸p lý vµ chÕ tµi tõ phÝa ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña hai bªn. Nh÷ng biÕn ®æi khã l­êng cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc ®· ¶nh h­ëng vµ t¸c ®éng ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ta trong ®ã cã ngµnh dÖt may Chương III Giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế I-Những hiệp định cần biết Tham gia vµo mét m«i tr­êng míi víi thÞ tr­êng hµng ho¸ ph¸t triÓn cao vµ réng më víi nhiÒu c¬ héi vµ cïng kh«ng Ýt rñi ro , ®iÒu ®Çu tiªn mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vµ doanh nghiÖp dÖt may nãi riªng cÇn ph¶i n¾m vµ hiÓu ®­îc ®ã lµ nh÷ng hiÖp ®Þnh ®· ®­îc c¸c n­íc thµnh viªn WTO ký kÕt. .§ã lµ nh÷ng hiÖp ®Þnh HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i 1994 víi môc ®Ých b·i bá hµng rµo phi thuÕ quan ®èi víi th­¬ng m¹i hµng ho¸ nh»m h¹n chÕ sè l­îng nh­ giÊy phÐp ,h¹n ng¹ch . HiÖp ®Þnh chung vÒ may mÆc VÒ hµng dÖt may vµ may mÆc ,trong WTO ®· cã HiÖp ®Þnh vÒ hµng dÖt may vµ may mÆc .H¹n ng¹ch nhËp khÈu ®· ®­îc xo¸ bá hoµn toµn ,sau khi hiÖp ®Þnh nay hÕt hiÖu lùc vµo ngµy 31-12-2004.§©y lµ mét thuËn lîi lín cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam sau khi xuÊt sang c¸c n­íc thµnh viªn WTO,®Æc biÖt lµ Mü vµ EU.Tuy nhiªn sau khi ®· trë thµnh thµnh viªn cña WTO,chóng ta kh«ng ®­îc phÕp quªn r»ng chÝnh ViÖt Nam còng lµ mét n­íc nhËp khÈu lo¹i hµng nµy tõ c¸c n­íc thµnh viªn kh¸c mµ hä cã tiÒm n¨ng kh«ng kÐm hoÆc h¬n ta trong lÜnh vùc nµy. HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸(thùc thi HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i 1994).§©y lµ mét hiÖp ®Þnh mµ trong giai ®o¹n hiªn nay c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt cÇn ®Æc biÖt quan t©m .HiÖp ®Þnh ®Ò ra c¸c quy ®Þnh c¬ b¶n vÒ ph¸ gi¸ ,x¸c ®Þnh quyÒn cña c¸c n­íc thµnh viªn ®­îc ®¸nh thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ®èi víi hµng nhËp khÈu ph¸ gi¸. C¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ViÖt Nam ®· cã kh«ng Ýt bµi häc trong c¸c vô kiÖn ch«ng b¸n ph¸ gi¸ cña n­íc ngoµi ®èi víi kh«ng Ýt mÆt hµng xuÊt khÈu cña ta.§Æc biÖt tiªu biÓu ®èi víi hµng dÖt may gÇn ®©y lµ vô kiÖn b¸n ph¸ gi¸ cña Mü ®èi víi hµng xuÊt khÈu cña ta .ViÖc Bé th­¬ng m¹i Mü (DOC)¸p ®Æt c¬ chÕ gi¸m s¸t c¸c mÆt hµng dÖt may nhËp tõ ViÖt Nam tõ th¸ng 1-2007 ®· lµm gi¶m ®¸ng kÓ sè l­îng ®¬n ®Æt hµng xuÊt sang thÞ tr­êng Mü vµ ®· g©y kh«ng Ýt thiÖt h¹i cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may ViÖt Nam.Chóng ta ®õng quªn r»ng do gi¸ nguyªn liÖu ®Çu vµo thÊp ,tiÒn c«ng rÎ,gi¸ thµnh h¹ nªn ®Ó chiÕn lÜnh thÞ tr­êng muèn b¸n gi¸ thÊp bao nhiªu còng ®­îc . C¸c chÕ ®Þnh trong hiÖp ®Þnh nµy vµ trong c¸c ®¹o luËt vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ kh«ng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu n­íc ngoµi “g©y thiÖt h¹i” hoÆc “cã nguy c¬ g©y thiÖt h¹i”cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc.NÕu r¬i vµo tr­¬ng hîp ph¶i chÞu thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ ,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã thÓ ph¶I høng chÞu hËu qu¶ lµ kh«ng ®­îc xuÊt khÈu vµ s¶n xuÊt cã thÓ bÞ ®×nh trÖ . Ng­îc l¹i ,c¸c hiÖp héi ngµnh hµng bµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cña ViÖt Nam còng ph¶I lu«n cã t­ thÕ øng phã khi hµng ho¸ cña n­íc ngoµi b¸n ph¸ gi¸ vµo ViÖt Nam .Bëi vËy ,c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam muèn b¶o vÖ m×nh th× ph¶I biÕt thÕ nµo lµ b¸n ph¸ gi¸ ,c¸ch hµnh xö khi cã tr­êng hîp hµng n­íc ngoµi b¸n ph¸ gi¸ vµo n­íc ta. HiÖp ®Þnh vÒ hµng rµo kü thuËt HiÖp ®Þnh vÒ hµng rµo kü thuËt ®èi víi th­¬ng m¹i cho phÐp c¸c n­íc thµnh viªn cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ ,m«i sinh m«i tr­êng .Dï hiÖp ®Þnh nµy ®· ®­a ra nh÷ng nguyªn t¾c vµ tiªu chuÈn kü thuËt nh»m tr¸nh l¹m dông nh÷ng biÖn ph¸p nµy ®Ó t¹o ra nh÷ng rµo c¶n th­¬ng m¹i (phi thuÕ) bÊt hîp lý ,nh­ng trªn thùc tÕ kh«ng Ýt n­íc ®· ®¨t ra nh÷ng rµo c¶n kü thuËt ch­a thùc sù c«ng b»ng vµ minh b¹ch nh»m h¹n chÕ nhËp khÈu ®èi víi mét sè hµng ho¸ nhÊt ®Þnh trong bèi c¶nh mµ hä cho lµ cÇn thiÕt . HiÖp ®Þnh vÒ chèng trî cÊp HiÖp ®Þnh nµy ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p b¶o hé hîp ph¸p ®èi víi hµng ho¸ s¶n xuÊt trong n­íc khi cã sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh (unfair compition) cña hµng ho¸ nhËp khÈu mµ nh÷ng hµng ho¸ nµy ®­îc s¶n xuÊt cã sù trî cÊp cña chÝnh phñ xuÊt khÈu. Ngoµi c¸c quy ®Þnh vÒ chèng trî cÊp trong hiÖp ®Þnh nµy ,c¸c n­íc cßn cã ®¹o luËt riªng vÒ chèng trî cÊp nh»m b¶o hé b¶o hé s¶n xuÊt trong n­íc (vÝ dô nh­ ViÖt Nam cã “ Ph¸p lÖnh chèng trî cÊp”).Nh÷ng dÊu hiÖu ®Ó x¸c ®Þnh trî cÊp lµ:cã sù ®ãng gãp vÒ tµi chÝnh cña chÝnh phñ hoÆc cuả mét tæ chøc c«ng ;hç trî thu nhËp hoÆc trî gi¸ ;quy ®Þnh khèi l­îng trî cÊp d­íi bÊp kú ®iÒu kiÖn nµo .§iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ c¸c n­íc thµnh viªn WTO kh«ng ®­îc cÊp hoÆc duy tr× nh÷ng kho¶n trî cÊp g©y t¸c ®éng xÊu ®Ðn quyÒn lîi cña c¸c n­íc thµnh viªn kh¸c. . HiÖp ®Þnh vÒ c¸c biÖn ph¸p ®Çu t­ liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i §©y lµ mét hiÖp ®Þnh quy ®Þnh vÒ c¸c biªn ph¸p th­¬ng m¹i bÞ cÊm ,tuy r»ng kh«ng ®Þnh ra c¸c tiªu chÝ cô thÓ ®èi víi mét biÖn ph¸p bÞ cÊm .Dï vËy, trong hiÖp ®Þnh cã ®­a ra mét danh môc cã tÝnh tham kh¶o (®óng h¬n lµ vÝ dô )nh÷ng biÖn ph¸p bÞ cÊm víi mét sè h­íng dÉn chung nh­ tû lÖ néi ®Þa ho¸ t¸c ®éng ®Õn tiªu dïng trong n­íc ,tíi c¸n c©n th­¬ng m¹i … HiÖp ®Þnh vÒ n«ng nghiÖp HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i II-Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam Dệt may trong nhiều năm tới vẫn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế Việt Nam và cũng là ngành tạo nhiều việc làm cho xã hội. Bên cạnh ba thị trường chính của dệt may Việt Nam là Mỹ, EU và Nhật Bản (chiếm 85%) ,ngành sẽ không ngừng thúc đẩy việc xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, bởi đây là một trong những nhân tố quyết định sự tăng trưởng của ngành trước sự cạnh tranh khốc liệt khi Việt Nam gia nhập WTO.... Lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa là những quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/3/2008 tại Quyết định 36/2008/QĐ-TTg. Chiến lược đưa ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2008-2010, ngành Dệt May tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 16-18%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 20%, kim ngạch xuất khẩu phải đạt 9- 10 tỷ USD Giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 12-14%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 15%. Doanh thu toàn ngành đến 2010 đạt 14,8 tỷ USD, tăng lên 22,5 tỷ USD vào năm 2015 và lên 31 tỷ USD trong đó, xuất khẩu đạt 25 tỷ USD vào năm 2020. Ngành phải tạo việc làm và thu hút 2,5 triệu người lao động (năm 2010) và đến năm 2020 là 3 triệu lao động.  Theo Thứ trưởng Công nghiệp Bùi Xuân Khu, để trở thành một trong những ngành chủ lực về xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập vững chắc với kinh tế khu vực và thế giới, ngành Dệt may cần chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cao cấp, xây dựng các trung tâm thiết kế sản phẩm- vốn là khâu yếu của ngành, mở rộng và kêu gọi hợp tác đầu tư quốc tế. Bên cạnh đó, cần tích cực triển khai các phương án tiến tới đa sở hữu nguồn vốn, đa dạng hoá sản phẩm, tăng nhanh tỷ lệ nội địa hoá, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường...Lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa là những quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/3/2008 tại Quyết định 36/2008/QĐ-TTg. II-Một số giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam Để nâng cao tính cạnh tranh , đẩy mạnh xuất khẩu hay mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng dệt may thì giải pháp chung , trước tiên mà ngành cần phải thực hiện đó là tập trung vào hoàn thiện mục tiêu phát triển chiến lược mà ngành đã đề ra 1-Thu hút đầu tư, đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành Dệt May ViÖc gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) ®ßi hëi ViÖt Nam ph¶i chÊp nhËn theo xu thÕ cña thêi ®¹i vµ tù do ho¸ th­¬ng m¹i, tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi, më cöa nÒn kinh tÕ. V× hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n cßn nhiÒu kh¸c biÖt víi c¸c chuÈn mùc quèc tÕ nªn khi héi nhËp ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh vµ söa ®æi rÊt nhiÒu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó cho c¸c chÝnh s¸ch vµ quy chÕ cña ta phï hîp víi c¸c chuÈn mùc quèc tÕ. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n nh­ kh«ng ph©n biÖt ®èi xö, c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ, c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ, tÝnh c«ng khai râ rµng chuẩn mực mét c¸ch ®ång bé vµ nhÊt qu¸n trªn ph¹m vi toµn l·nh thæ. cña ph¸p luËt ph¶i ®­îc t«n träng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ trªn mäi lÜnh ChÝnh phñ sím c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh s¸ch ®Ó thu hót nhiÒu h¬n vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, nhÊt lµ cña nh÷ng n­íc cã tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. §Ó thu hót FDI nhiÒu h¬n, chÝnh phñ cÇn c¶i thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ mÆt cung cÊp cña nÒn kinh tÕ nh­ lao ®éng, c¬ së h¹ tÇng, m¹nh d¹n söa ®æi nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý vµ kiªn quyÕt ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nh»m t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn h¬n ®Ó “ ®ãn tiÕp” c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, Để phát triển ngành Dệt May, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư kÓ c¶ ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi tham gia ph¸t triÓn lÜnh vùc nµy trong đó kinh tÕ nhµ n­íc lµm nßng cèt ,gi÷ vai trß chñ ®¹o thông qua các hình thức hợp tác kinh doanh, công ty liên doanh, công ty liên kết, cổ phần hóa các doanh nghiệp, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt, nhuộm, sản xuất nguyên liệu bông xơ và sợi nhân tạo, sản xuất nguyên phụ liệu, để kêu gọi các nhà đầu tư; trong đó ưu tiên các dự án sản xuất vải dệt thoi phục vụ cho sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Xây dựng các doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu tập trung nhằm đáp ứng được nhu cầu nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp với chất lượng cao và giá nhập khẩu hợp lý. Đồng thời, xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành Dệt May có đủ điều kiện hạ tầng cung cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu về môi trường và lao động có khả năng đào tạo.ĐÇu t­ ph¸t triÓn ph¶i g¾n víi b¶o vÖ m«i tr­êng ; quy ho¹ch x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp sîi ,dÖt ,in nhuém hoµn tÊt ë xa c¸c trung t©m ®« thÞ lín . 2-Phát triển nhân lực cả về số lượng và chất lượng Để đạt mục tiêu sử dụng 2,5 triệu lao động vào năm 2010 và tăng lên 3 triệu lao động vào năm 2020, từng bước di dời các cơ sở sản xuất dệt may về các địa phương có nguồn lao động nông nghiệp và thuận lợi giao thông. Đồng thời, mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý kinh tế-kỹ thuật, cán bộ pháp chế, cán bộ bán hàng chuyên ngành Dệt May, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề; mở các khóa đào tạo về thiết kế và phân tích vải, kỹ năng quản lý sản phẩm, kỹ năng bán hàng... nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, công nhân lành nghề, chuyên sâu, đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho ngành. §Ó ®èi phã víi t×nh tr¹ng nh©n lùc võa thiÕu l¹i võa yÕu ®ßi hái kh«ng chØ ë sù nç lùc cña riªng g× c¸c doanh nghiÖp mµ cßn cã c¶ sù hç trî ®¾c lùc cña nhµ n­íc. Nhµ n­íc cÇn cã mét chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n lùc t­¬ng xøng víi chiÕn l­îc t¨ng tèc cña ngµnh như: X· héi ho¸ ®µo t¹o nghÒ ,khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ . Chñ ®éng t×m kiÕm nguån nh©n lùc cã tay nghÒ th«ng qua c¸c h×nh thøc liªn kÕt ®µo t¹o nh­ liªn kÕt ®µo t¹o víi c¸c tr­êng ,c¸c trung t©m d¹y nghÒ ,hay tuyÓn dông lao ®éng tõ c¸c tØnh vÒ ®µo t¹o. Trong ®ã c¸c tr­êng kÝ hîp ®ång víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®µo t¹o vµ cung øng c«ng nh©n theo ®óng chÊt l­îng mµ doanh nghiÖp yªu cÇu .Doanh nghiÖp cã nhu cÇu ph¶i tr¶ tiÒn cho c«ng nh©n ®µo t¹o míi nh­ c«ng nh©n lµnh nghÒ chø kh«ng ph¶i chØ sö dông lao ®éng miÔn phÝ nh­ hiÖn nay . Cã nh÷ng chÕ tµi rµng buéc gi÷a ng­êi lao ®éng –ng­êi ®µo t¹o-ng­êi tuyÓn dông nh»m kiÓm so¸t t×nh tr¹ng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh nh­ hiÖn nay.VÝ dô:Quy ®Þnh vÒ ph¹t tiÒn hay båi hoµn kinh phÝ ®µo t¹o khi ng­êi lao ®éng tù ý ph¸ vì hîp ®ång….. Bªn c¹nh ®ã ,chÝnh phñ trong n­íc cÇn t¹o mét m«i tr­êng chÝnh s¸ch thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh .Khi c¸c doanh nghiÖp ®· cã mét m«i tr­êng thuËn lîi cho c«ng viÖc kinh doanh th× còng cã nghÜa lµ sÏ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn ,vµ sÏ cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc c«ng nh©n cña m×nh nhiÒu h¬n..... 3-Áp dụng các công nghệ mới, nguyên liệu mới để tạo ra sản phẩm dệt may có tính năng khác biệt Giải pháp về khoa học công nghệ để thực hiện chiến lược phát triển ngành Dệt May nêu ra những việc cần thực hiện: Đó là triển khai các chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các phần mềm trong thiết kế, quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm Dệt May. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm dệt may phù hợp và hài hòa với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông lệ quốc tế. Tổ chức lại các Viện nghiên cứu chuyên ngành dệt may theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng phòng thí nghiệm sinh thái Dệt May và Trung tâm phát triển các mặt hàng vải trong giai đoạn 2008-2010. 4-Mở rộng thị trường Dệt May Giải pháp về thị trường yêu cầu tập trung mọi khả năng và cơ hội đàm phán mở rộng thị trường Dệt May trên thị trường quốc tế. Tăng cường công tác tư vấn pháp luật thương mại quốc tế, chuẩn bị kỹ việc chống các rào cản kỹ thuật mới của các nước nhập khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bên cạnh đó, tổ chức mạng lưới bán lẻ trong nước, đổi mới phương thức tiếp thị xuất khẩu, đồng thời quan tâm đến việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh của ngành Dệt May trên thị trường trong nước và quốc tế. 4.1-Đối với thị trường thế giới Việc đưa ngành dệt may hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề quan trọng và cần thiết . Vì vậy ngành dệt may phải nhanh chóng biến nhận thức thành chương trình hành động để vượt qua những thách thức , vững bước trên con đường hội nhập . Việc kí kết các hiệp đinh song phương và đa phương của chính phủ chỉ có tác dụng tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi , còn các vấn đề cốt lõi là sự nỗ lực của từng doang nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Tuy nhiên , để làm được điều này ngành dệt may ần có sự hỗ trợ của Nhà nước từ những chính sách ưu đãi , trợ giúp xuất khẩu đến mở rộng thị trường mới và sản phẩm mới để từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường . Ngành dệt may phải xác định đúng mặt hàng xuất khẩu chiến lược gắn liền với nhu cầu thị trường theo lộ trình hội nhập .T¸c ®éng ®Ó lùa chän c¸c lo¹i h×nh c¬ së kinh doanh b¸n lÎ phï hîp víi nhu cÇu vµ tËp tÝnh tiªu dïng hµng ngµy cña ng­êi tiªu dïng ,phï hîp víi chÊt l­îng vµ th­¬ng hiÖu nh»m ph¸t triÓn søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm .Ph¸t triÓn søc m¹nh vµ sö dông hiÖu qu¶ céng ®ång ng­êi ViÖt ë c¸c n­íc xuÊt khÈu trong viÖc thiÕt lËp c¸c kªnh ph©n phèi Sơ đồ3.1-HÖ Thèng kªnh ph©n phèi (Hình mang tính minh hoạ) Do nhược điểm của ngành dệt may Việt Nam là sự phát triển không tương xứng giữa ngành dệt và ngành may: ngành dệt chưa đáp ứng đủ nhu cầu về vải cho ngành may xuất khẩu . do vậy cần ưu tiên cho công đoạn dệt để tăng nhanh sản lượng nhưng đạt tiêu chuẩn về chất lượng ; tăng năng lực dệt kim để mở rộng thị trường mới. Phải chú trọng đến công tác thiết kế mẫu và xây dựng thượng hiệu cho sản phẩm dệt may khi xuất khẩu ra thị trường bên ngoài. Ngành dệt may nên áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn quản lý chiến lược như: ISO 9001; ISO 9002 ; ISO1400; SA 8000... nhắm cải tiến bộ máy quản lý , nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cuả các doanh nghiệp , đặc biệt coi trọng đến việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 trong quan hệ kinh tế xúât nhập khẩu với thị trường Mỹ và EU. Tæ chøc l¹i hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ,t¹o b­íc nh¶y vät vÒ chÊt l­îng ,t¨ng nhanh s¶n l­îng c¸c s¶n phÈm dÖt may. Tăng cường các hoạt động Marketing, hoạt động xúc tiến thương mại , thường xuyên tổ chức các buổi triển lãm , tham gia vào các hội chợ thời trang ... để quảng cáo , giới thiệu nhằm nâng cao uy tín nhãn hiệu sản phẩm dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế . Sơ đồ 3.2- Các bước để tiến hành một chương trình quản cáo (hình mang tính minh hoạ) ThÞ tr­êng lµ n¬i nh¹y c¶m víi m«i tr­êng míi. VÊn ®Ò ®Çu tiªn ®èi víi hµng dÖt may xuÊt khÈu lµ ph¶i ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c viÔn c¶nh vµ ®Æc ®iÓn cña thÞ tr­êng míi .C¸c doanh nghiÖp muèn b­íc vµo mét thÞ tr­êng míi l¹ th× còng ph¶i thÝch øng víi ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng ®ã ®Ó cã s¸ch l­îc kinh doanh vµ c¹nh tranh.BÊt k× thÞ tr­êng nµo còng lµ n¬i ph¶n ¸nh nhu cÇu cña con ng­êi .ThÞ tr­êng dÖt may còng vËy.Ng­êi tiªu dïng t×m ®Õn ®©y ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao h¬n vÒ ¨n mÆc. HiÓu ®­îc thÞ tr­êng ,n¾m b¾t ®­îc xu h­íng thêi trang ,th× míi cã thÓ b­íc vµo thÞ tr­êng trong thêi c¬ thÝch hîp nhÊt,tr¸nh ®­îc sî l¹c lâng,l¹ kiÓu,l¹ mèt cña s¶n phÈm míi trªn thÞ tr­êng Sơ đồ3.3-C¸c b­íc tiÕn hµnh ®iÒu tra thÞ tr­êng (hình mang tính minh hoạ) 4.2 Đối với thi trường nôi địa Với dân số hơn 83 triệu người, thị trường Việt Nam thực tế vẫn đang còn là một mảnh đất màu mỡ mà các doanh nghiệp dệt may trong nước chưa thực sự chú trọng việc khai hoang trong khi cả thế giới đã bắt đầu tiến hành cuộc chinh phục vào thị trường Việt Nam. Thời điểm này, khi mà “càng xuất khẩu, càng lỗ”, việc thuyết phục người tiêu dùng để giữ lấy thị trường nội địa là chiến lược mà các doanh nghiệp dệt may Việt Nam quyết tâm để vượt qua những khó khăn nhất thời và để phát triển bền vững.Chính vì vậy, việc tập trung củng cố thị trường nội địa của các doanh nghiệp dệt may ở thời điểm này sẽ làm cho các thương hiệu mạnh trở nên mạnh hơn, các thương hiệu mới sẽ lần lượt ra đời. Xu hướng chuyển sang tiêu dùng hàng nội địa, thị trường trong nước cũng là điểm hứa hẹn đối với ngành dệt may. Song trong điều kiện tự do hoá thương mại hội nhập kinh tế ngành dệt may cũng phải đương đầu với những thách thức lớn như mức độ gia tăng của cạnh tranh, những yêu cầu khắt khe về chất lượng kiểu dáng, mẫu mã, điều kiện giao hàng. Vì vậy, trong chiến lược của doanh nghiệp cần phải đặt ra vấn đề bên cạnh đẩy mạnh xuất khẩu cần phải phát triển thị trường nội địa nhằm vào việc thoả mãn tối đa nhu cầu của hơn 80 triệu người với mức tiêu dùng hàng dệt may bình quân đầu người khoảng 9 - 10 mét vải/năm 5-X©y dùng môc tiªu vµ ®Þnh h­íng cho ngành dệt may M«i tr­êng kinh doanh vèn rÊt phøc t¹p vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng .§Ó cã thÓ tån t¹i ®­îc ,doanh nghiÖp cÇn cã tÝnh mÒm dÎo , linh ho¹t vµ h¬n thÕ n÷a ,muèn ph¸t triÓn ®­îc l©u dµi ,doanh nghiÖp cÇn cã thªm n¨ng lùc chñ ®éng kinh doanh víi tÝnh s¸ng suèt vµ kh«n ngoan.X©y dùng môc tiªu vµ ®Þnh h­íng gióp cho doanh nghiÖp chñ ®éng vµ linh ho¹t nhiÒu h¬n trong viÖc thÝch nghi m«i tr­êng ®ang thay ®æi ,ho¹t ®éng kinh trë lªn cã ph­¬ng h­íng vµ hiÖu qu¶ h¬n. Ngành dệt may cần đánh giá được những điểm mạnh yếu , phân tích được những mối đe doạ và cơ hội của thị trường để từ đó xây dựng các kế hoạch ,đặt ra những mục tiêu cụ thể phù hợp với thực trạng của ngành . Trên cơ sở những chỉ tiêu đã đặt ra các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có những phương hướng xây dựng phù hợp với chính mình để thúc dẩy quá trình sản xuất phát triển . S¬ ®å3.4-TiÕn tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc (hình mang tính minh hoạ) 6- §Èy m¹nh ph¸t triÓn nguyªn liÖu trong n­íc §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu vÒ diÖn tÝch vµ s¶n l­îng c¸c lo¹i nguyªn liÖu. §Õn n¨m 2010, diÖn tÝch trång b«ng lµ 100.000 hÐcta, d©u t»m lµ 40.000 hecta, s¶n l­îng b«ng x¬ lµ 60.000 tÊn, trong khi diÖn tÝch trång c¸c lo¹i c©y nguyªn liÖu nµy ®ang cã sù suy gi¶m nghiªm träng n¨ng suÊt thÊp do kh«ng cã gièng míi, thiÕt bÞ céng nghÖ ®Ó thu ho¹ch vµ chÕ biÕn l¹c hËu th× qu¶ lµ khã kh¨n. §Ó môc tiªu nµy mang tÝnh kh¶ thi, Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam cÇn phèi hîp c¸c bé ngµnh tæ chøc héi nghÞ víi c¸c ®Þa ph­¬ng ®Ó x¸c ®Þnh quü ®Êt thùc cã cho sù ph¸t triÓn cña c©y b«ng, c©y d©u nh»m g¾n kÕt quy ho¹ch ngµnh víi quy ho¹c vïng l·nh thæ, x©y dùng vµ ®IÒu hµnh kÕ ho¹ch gi÷a b«ng nhËp khÈu vµ b«ng s¶n xuÊt trong n­íc. Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕn dông ­u ®·i ®Ó t¹o nguån vèn cho ng­êi n«ng d©n ®Ó hä ®Çu t­ cho gièng míi vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ trong kh©u thu ho¹ch. MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp dÖt cÇn cã kÕ ho¹ch thu mua b«ng, t¬ cô thÓ nh»m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh gi¸ c¶ vµ thÞ tr­êng cho ng­êi s¶n xuÊt.Hiện Bộ Công Thương đang chỉ đạo Tập đoàn Dệt may xây dựng đề án sản xuất 1 tỷ mét vải phục vụ xuất khẩu đến năm 2015, xây dựng đề án phát triển vùng bông chuyên canh để nâng cao sự tự túc bông, tránh biến động về nguyên liệu trên thị trường thế giới… Theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may đến năm 2015 vừa được Bộ Công thương trình Chính phủ, tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này ước khoảng 7 tỉ USD, để đạt mục tiêu tăng trưởng sản xuất 16-18%/năm...Trong đó, bộ đề xuất chú trọng phát triển cây bông, tập trung xây dựng các vùng trồng bông nhằm tăng năng suất và chất lượng bông xơ cung cấp cho ngành dệt. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển chủ yếu huy động từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thông qua các hình thức hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết, cổ phần hóa các doanh nghiệp, đầu tư vốn 100% của các nhà đầu tư nước ngoài. KÕt luËn Trong x· héi loµi ng­êi ,tõ khi h×nh thµnh ph­¬ng thøc s¶n xuÊt víi sù kÕt hîp thèng nhÊt gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt th× mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn dµi cïng víi chiÒu dµi cña lÞch sö nh©n lo¹i. “Quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt” ®· trë thµnh quy luËt tÊt nhiªn kh«ng thÓ phñ nhËn cña bÊt cø h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµo .Vµ thêi ®¹i ngµy nay víi nh÷ng tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm riªng cña nã buéc bÊt cø quèc gia nµo muèn ph¸t triÓn vµ tiÕn bé ph¶i cã c¸i nh×n kh¸ch quan ,tØnh t¸o ®Ó cã nh÷ng s¸ch l­îc ®óng ®¾n ,phï hîp víi quy luËt chung cña mäi thêi ®¹i . Héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét xu thÕ kh¸ch quan tÊt yÕu vµ lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n cña ®Êt n­íc ta khi hiÖn nay lùc l­îng s¶n xuÊt ®ang tõng ngµy tõng giê thay ®æi vµ kh«ng cßn hoµn toµn ë tÝnh chÊt x· héi ho¸ n÷a mµ ®ang mang trong m×nh nh÷ng tÝnh chÊt quèc tÕ ho¸ ngµy cµng s©u s¾c . Héi nhËp ®­îc vµo tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nç lùc cña chÝnh phñ VN nh­ng vµo ®­îc ®©y kh«ng ph¶I lµ kÕt thóc mµ míi chØ lµ b­íc ®Çu bëi WTO kh«ng ph¶i chØ mang cho ®Êt n­íc ta nh÷ng c¬ héi mµ cßn tiÒm Èn v« vµn rñi ro bªn trong nã . Héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi cã nghÜa lµ më réng thÞ tr­êng vµ khi thÞ tr­êng ®­îc më cöa th× nÒn kinh tÕ n­íc nhµ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn nh­ng còng khã tr¸nh ®­îc nguy c¬ bÞ hoµ tan .Trong thêi ®¹i míi víi nh÷ng c¬ héi míi Êy ,c¸c doanh nghiÖp (®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may víi vÞ thÕ lµ ngµnh kinh tÕ chñ ®¹o cña n­íc nhµ ) cÇn nhËn thøc ®óng ®¾n vµ x¸c ®Þnh cho m×nh mét h­íng ®i phï hîp :phï hîp víi thêi ®¹i vµ còng kh«ng ®Ó mÊt ®i nÒn v¨n ho¸ b¶n ®Þa vèn cã ®Æc tr­ng cña riªng m×nh . §­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng cña ®Êt n­íc ,ngµnh dÖt may cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i víi sù tiÕn bé nh­ vò b·o cña khoa häc kü thuËt ngµy nay. Tuy nhiªn ,nh×n nhËn nh÷ng mÆt m¹nh Êy th× kh«ng thÓ kh«ng nh×n nhËn nh÷ng khã kh¨n ,nh÷ng v­íng m¾c mµ ngµnh cßn ®ang rÊt lóng tóng trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt .C©u hái : “t¹i sao kim ng¹ch xuÊt khÈu mµ ngµnh dÖt may t¹o ra lµ rÊt lín nh­ vËy mµ gi¸ trÞ thËt sù mµ ngµnh t¹o ra l¹i kh«ng hÒ lín?” cÇn ®­îc ngµnh nh×n nhËn th¼ng th¨n vµ trung thùc.§· ®Õn lóc ,ngµnh dÖt may cÇn kÕt thóc viÖc ch¹y theo h×nh thøc mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn néi dung nh­ hiÖn nay bëi cuéc chiÕn mµ dÖt may ®ang ph¶i ®èi mÆt lµ cuéc chiÕn thùc sù ,mét cuéc chiÕn mµ th¾ng thua ®«i khi chØ c¸ch nhau cã gang tÊc .Víi vai trß lµ “ng­êi anh c¶” cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ , DÖt may VN trong thêi kú héi nhËp cÇn ph¶i cã s¸ch l­îc ®óng ®¾n cho h­íng ®i cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®Þnh ra.NÒn kinh tÕ cña chóng ta sÏ tiÕn s©u vµ tiÕn xa h¬n n÷a nÕu mçi ngµnh , mçi doanh nghiÖp ,mçi c¸ nh©n nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß cña b¶n th©n ®èi víi ®Êt n­íc ,víi x· héi . Ngµnh dÖt may sÏ lµ ngµnh kinh tÕ kh«ng nh÷ng mang l¹i nhiÒu gi¸ trÞ míi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ cßn lµ ngµnh kinh tÕ gãp phÇn t¹o nªn th­¬ng hiÖu “ViÖt”,gãp phÇn t«n vinh vÞ thÕ ®Êt n­íc ,con ng­êi VN trªn thÞ tr­êng thÕ giíi Tài liệu tham khảo 1-Vietnam - Tap Chí Chủ Hàng Việt Nam - Vận Tải - Hàng Hải - Hàng Không “Xuất khẩu dệt may vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu” 2-ATPvietnam-“Tập đoàn Dệt-May Việt Nam (Vinatex): Lợi nhuận 2007 đạt trên 556 tỷ”-Thông tin Thương mại Việt Nam.htm-18/01/2008 3-Báo Thương mại-“Dệt may Việt Nam- Hàn Quốc: Kim ngạch XNK đạt 1 tỷ USD”-Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp.htm-23/11/2007 . 4-Doanh nghiệp 24h -“Thời trang Việt Nam sẽ chiếm 1/4 xuất khẩu cả nước”- - Thứ Bảy,  26/01/2008. 5- Hà Linh-“Năm 2008 Mục tiêu xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD”-ứ bẩy, ngày 26 tháng 01 năm 2008 6-Hà Vy-“Xuất khẩu dệt may sẽ vượt kế hoạch” -ứ sáu, 30/11/2007 7-Hồng Thoan-“Thời trang Việt Nam sẽ chiếm 1/4 xuất khẩu cả nước”- 8-Mỹ Hạnh –“Dệt may Việt Nam: Khó thoát cảnh gia công”-SGGP Online.htm-Thứ hai, 12/11/2007 9-Phan Anh-“Tiếp tục đặt vấn điều tiết xuất khẩu dệt may 2008”ứ tư, 5/12/2007 10-Phước Hà “Xuất khẩu dệt may: Thị trường Mỹ lớn nhất và khó nhất” Gioi Thuong Mai Online/07/12/2007. 11-Phóng viên VOVNews -“ Năm 2008: Mục tiêu xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD” Ministry of Foreign Affairs .htm (Trang website Bộ ngoại giao việt Nam )ngày 26 tháng 01 năm 2008. 12-Phóng viên VOV-“Dệt may Việt Nam-mũi nhọn xuất khẩu”- ThoibaoViet.com-thứ ba, 04/12/2007 13-Thu Hằng-“Dệt may dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu”-Thanh Nien Online .htm-29/11/2007 14-Thời báo kinh tế Việt nam -“Dự kiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU năm 2008 sẽ đạt 10,4 tỷ USD, tăng 23,5%”- Thuong Mai Vinh Phuc/vietnam/-09/01/2008. 15-Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại ITPC :“Xuất khẩu dệt may vượt dầu khí”- . 16-Trần Vũ Nghi -Dệt may trở thành "anh cả”- Tuoi Tre Online.htm Thứ Bảy, 22/12/2007 17- Uyên Hương-“Xuất khẩu dệt may sang EU phấn đấu đạt 1,8 tỷ USD”- Tiền Phong Online.htm-Chủ Nhật, 20/01/2008. 18-“Dệt May Việt Nam- cơ hội và thách thức( nhà xuất bản quốc gia 2003). 19-“Mục tiêu Dệt May Việt Nam năm 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 9-10 tỷ USD”_ — Trang website trường cao đẳng công nghệ Sonadezi - Đồng Nai.htm-Chủ nhật, 11/05/2008 20-“Ngành Dệt may phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu hàng năm 20% giai đoạn 2008- 2010” - Thông tin Thương mại Việt Nam.htm-Ngày 17/03/2008 21-Phát triển thị trường hàng dệt may nội địa.-Thông tin Thương mại Việt Nam.htm-Ngày 10/05/2008 . 22-Tạp chí Thương Mại - số ra từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2007 23-“5 nhóm hàng dệt may Việt Nam không bán phá vào thị trường Hoa Kỳ”- Sở Thương Mại Quảng Ninh.htm-Thứ bảy, 26/1/2008. 24-“70% nguyên liệu của ngành dệt may phải nhập khẩu Phản hồi thị trường” -Diễn đàn của Doanh nghiệp Việt Nam.htm -Thứ hai-27/08/2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế.DOC
Luận văn liên quan