Đề tài Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi đến năm 2010

Luận Văn Thạc sĩ] Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi LUẬN VĂN THẠC SĨ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU TRANG CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH 1 1.1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ DU LỊCH 1 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về du lịch .1 1.1.2. Sản phẩm, dịch vụ du lịch 3 1.1.3. Những động cơ thúc đẩy du lịch 4 1.2. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN .5 1.2.1. Một số vấn đề liên quan đến chiến lược và chiến lược phát triển 5 1.2.2. Các giai đoàn của quản trị chiến lược . 6 1.2.3. Các công cụ chủ yếu để xây dựng và lựa chọn chiến lược .6 1.2.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 6 1.2.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 7 1.2.3.3. Ma trận điểm mạnh, điểm yếu, cơ hợi, nguy cơ (SWOT) .7 1.3. VAI TRÒ CỦA NGÀNH DU LỊCH TRONG NỀN KINH TẾ – XÃ HỘI8 1.3.1. Vị trí – Vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế và xã hội 8 1.3.2. Vị trí của du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển du lịch của cả nước . .9 1.3.3. Vị trí của du lịch Quảng Ngãi trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương 10 1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI NÓI RIÊNG11 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI TRONG THỜI GIAN QUA 14 2.1. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI .14 2.1.1. Khái quát chung về điều kiện và tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi . .14 2.1.2. Tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên .1 5 1 2.1.3. Nguồn tài nguyên nhân văn .18 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH NHỮNG NĂM QUA 20 2.2.1. Khách du lịch .21 2.2.2. Doanh thu từ du lịch .22 2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch Quảng Ngãi 24 2.3. NHẬN ĐỊNH NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI . 28 2.3.1. Những điểm mạnh .28 2.3.2. Những điểm yếu . .29 2.3.3. Ma trận của đánh giá yếu tố bên trong của ngành du lịch Quảng Ngãi 30 2.4. NHẬN ĐỊNH CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH QUẢNG NGÃI . 31 2.4.1. Các cơ hội để phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi .31 2.4.2. Các thách thức cho ngành du lịch Quảng Ngãi 32 2.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài .32 2.5. NHẬN ĐỊNH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CHỦ YẾU CỦA DU LỊCH QUẢNG NGÃI . 33 2.6. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TRÊN 34 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 201035 3.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2010 .35 3.1.1. Quan điểm phát triển . 35 3.1.2. Định hướng phát triển . .36 3.1.3. Mục tiêu phát triển du lịch Quảng Ngãi đến năm 2010 38 3.2. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO NGÀNH DU LỊCH QUẢNG NGÃI 40 3.2.1. Chiến lược quảng bá – tiếp thị du lịch Quảng Ngãi 41 3.2.2. Chiến lược thu hút và đào tạo nguồn nhân lực .42 3.2.3. Chiến lược đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Quảng Ngãi 42 3.2.4. Chiến lược thu hút khách du lịch quốc tế thông qua trục hành lang kinh 2 tế Đông – Tây 43 3.2.5. Chiến lựơc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp du lịch trên cả nước . .43 3.3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÃ LỰA CHỌN TRÊN . 44 3.3.1. Giải pháp về vốn . 44 3.3.2. Các giải pháp quảng bá – tiếp thị du lịch Quảng Ngãi .46 3.3.3. Giải pháp liên doanh, liên kết với các công ty du lịch .48 3.3.4. Giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng mang đặc sắc riêng dựa trên thế mạnh về tiềm năng du lịch của Quảng Ngãi .49 3.3.5. Các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế thông qua trục hành lang kinh tế Đông – Tây .50 3.3.6 Giải pháp thu hút và đào tạo nguồn nhân lực .51 3.3.7. Kiện toàn bộ máy tổ chức 53 3.3.8. Giải pháp phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư địa phương 54 3.3.9. Giải pháp an ninh và an toàn trong du lịch 55 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1715 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Định hướng chiến lược phát triển ngành du lịch Quảng Ngãi đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u lòch Quaûng Ngaõi phaûi ñaït ñöôïc trong töøng thôøi kyø cuï theå giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2010. Chuùng toâi ruùt ra caùc keát luaän sau: 1. Tuy tieàm naêng veà nguoàn taøi nguyeân ñeå phaùt trieån du lòch Quaûng Ngaõi raát lôùn nhöng do chöa bieát ñaàu tö khai thaùc ñuùng möùc neân nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc cuûa ngaønh du lòch Quaûng Ngaõi nhöõng naêm qua coøn quaù khieâm toán so vôùi tieàm naêng hieän coù. 2. Söï keùm phaùt trieån cuûa ngaønh du lòch Quaûng Ngaõi Xuaát phaùt töø nhieàu nguyeân nhaân nhö ngaønh du lòch Quaûng Ngaõi thieáu nguoàn löïc ñeå ñaàu tö khai thaùc keå caû voán vaø nguoàn nhaân löïc coù kieán thöùc vaø kinh nghieäm trong lónh vöïc kinh doanh du lòch. Nguyeân nhaân thöù hai laø do taàm quan troïng cuûa phaùt trieån du lòch chöa ñöôïc caáp laõnh ñaïo tænh ñaùnh giaù ñuùng ñaén do ñoù ñaõ chöa taäp trung nguoàn löïc ñeå phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp khoâng khoùi mang laïi nhieàu lôïi nhuaän naøy. Nguyeân nhaân thöù ba laø do du lòch Quaûng Ngaõi phaùt trieån moät caùch taùch bieät, thieáu söï lieân keát vôùi ngaønh du lòch cuûa caùc ñòa phöông laân caän neân ñaõ khoâng taän duïng ñöôïc lôïi theá veà nguoàn taøi nguyeân cuûa nhöõng nôi naøy ñeå noái tour du lòch laøm phong phuù theâm saûn phaåm du lòch Quaûng Ngaõi. 3. Heä thoáng cô sôõ vaät chaát – kyõ thuaät phuïc vuï ngaønh du lòch nhö caùc ñieåm du lòch, ñieåm tham quan tuy coù nhieàu nhöng vaãn trong tình traïng “thieân taïo” chöa ñöôïc qui hoaïch cuï theå ñeå trôû thaønh caùc ñieåm tham quan lyù töôûng phuïc vuï khaùch du lòch. Ñieåm yeáu keùm nhaát trong heä thoáng cô sôõ vaät chaát – kyõ thuaät phuïc vuï du lòch Quaûng Ngaõi ñoù laø thieáu haún caùc khu vui chôi giaûi trí ñeå keùo chaân du khaùch ôû laïi du lòch laâu hôn, chính vì theá maø coù quaù ít khaùch du lòch ñeán du lòch Quaûng Ngaõi ôû laïi qua ñeâm, vì theá soá ngaøy khaùch cuûa du lòch Quaûng Ngaõi raát thaáp, bình quaân chöa tôùi 2 ngaøy. 4. Maïng löôùi ñieän, thoâng tin lieân laïc cuûa Quaûng Ngaõi khaù phaùt trieån ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån du lòch, song veà heä thoáng giao thoâng cuûa Quaûng Ngaõi tuy coù phaùt trieån nhöng chuû yeáu laø heä thoáng ñöôøng boä, ñöôøng thuûy vaãn coøn haïn cheá. Ñieåm trôû ngaïi veà giao thoâng lôùn nhaát cuûa Quaûng Ngaõi laø chöa coù heä thoáng caùc saân bay ñeå ñoùn khaùch quoác teá vaø khaùch noäi ñòa töø caùc thaønh phoá lôùn ñeán. Hieän Quaûng Ngaõi coù 2 saân bay nhöng ñaõ bò hö hoûng töø trong chieán tranh ñeán nay môùi coù keá hoaïch phuïc hoài laïi nhöng vaãn chöa ñöôïc tieán haønh phuïc hoài. 5. Muoán taän duïng nhöõng lôïi theá veà tieàm naêng taøi nguyeân du lòch cuøng nhöõng theá maïnh maø du lòch Quaûng Ngaõi coù ñöôïc ñeå phaùt trieån du lòch thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn vaøo naêm 2010, thì du lòch Quaûng Ngaõi phaûi thöïc hieän moät soá caùc chieán löôïc cuøng caùc giaûi phaùp hoã trôï sau: - Caàn phaûi xaây döïng cho mình caùc saûn phaåm du lòch hoaøn haûo, döïa treân nhöõng lôïi theá veà taøi nguyeân du lòch coù ñöôïc nhö saûn phaåm du lòch thuaàn tuùy – nghæ döôõng bieån; du lòch vaên hoùa vaø du lòch tham quan di tích lòch söû cuøng caùc saûn phaåm du lòch khaùc nhö du lòch sinh thaùi vaø du lòch tham quan thaéng caûnh cuõng thuoäc tieàm naêng cuûa du lòch Quaûng Ngaõi. Cuõng treân cô sôõ nghieân cöùu thò tröôøng vaø döïa vaøo caùc ñoäng cô thuùc ñaåy ngöôøi ta ñi du lòch ñaõ ñöôïc nghieân cöùu trong chöông 1 laøm tieàn ñeà tìm ra thò hieáu cuûa khaùch du lòch ôû hieän taïi cuõng nhö trong töông lai maø thieát keá ña daïng caùc saûn phaåm mang neùt ñoäc ñaùo rieâng ñeå ñaùp öùng thò hieáu du khaùch. - Du lòch Quaûng Ngaõi neân chuù yù ñeán vieäc lieân doanh, lieân keát vôùi caùc ñôn vò du lòch lôùn treân caû nöôùc keå caû nöôùc ngoaøi, ñeå thu huùt ñöôïc söï ñaàu tö töø caùc coâng ty du lòch naøy. Thoâng qua ñoù du lòch Quaûng Ngaõi coù ñöôïc voán ñeå ñaàu tö, hoïc hoûi ñöôïc kinh nghieäm trong quaûn lyù vaø kinh doanh du lòch vaø hôn theá nöõa laø nhaän ñöôïc moät löôïng khaùch du lòch khoâng nhoû töø caùc coâng ty naøy trong vieäc lieân keát noái tour du lòch. - Ñeå ñaûm baûo nhu caàu nhaân löïc cho phaùt trieån, du lòch Quaûng Ngaõi phaûi coù chính saùch thu huùt, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc coù trình ñoä vaø kinh nghieäm cho quaù trình phaùt trieån. - Du lòch Quaûng Ngaõi neân chuû ñoäng quaûng baù – tieáp thò hình aûnh du lòch cuûa mình ñeán caùc thò tröôøng truyeàn thoáng trong nöôùc vaø caùc thò tröôøng ôû nöôùc ngoaøi coù soá löôïng khaùch du lòch ñeán du lòch Vieät Nam nhieàu nhaát nhö: Caùc nöôùc trong khoái ASEAN, Nhaät, Phaùp, Myõ,... vaø môû roäng ra caùc thò tröôøng môùi. Du lòch Quaûng Ngaõi cuõng neân chuû ñoäng tham gia caùc hoäi chôï du lòch hoaëc caùc ngaøy hoäi giao löu vaên hoùa du lòch vôùi caùc nöôùc ñöôïc toå chöùc ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, vì thoâng qua caùc hoäi chôï naøy seõ ñem laïi cho Quaûng Ngaõi nhöõng cô hoäi lôùn trong vieäc tieáp thò tìm kieám ñoái taùc trong kinh doanh du lòch. Neân toå chöùc caùc dieãn ñaøn veà du lòch vaø môøi giaùm ñoác cuûa caùc coâng ty du lòch tham gia ñeå ñeå thu huùt nguoàn ñaàu tö töø hoï. - Cuoái cuøng laø ñeå phaùt trieån du lòch beàn vöõng thì trong quaù trình phaùt trieån, du lòch Quaûng Ngaõi neân chuù troïng ñeán vieäc khai thaùc caùc taøi nguyeân du lòch moät caùch vöøa phaûi coù taùi taïo ñeå ñaûm baûo caân baèng moâi tröôøng sinh thaùi nhaèm ñaùp öùng vieäc phaùt trieån du lòch beàn vöõng ôû caùc naêm keá tieáp, cuøng vôùi vieäc chuù yù ñeán vaán ñeà an ninh vaø an toaøn trong du lòch. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. PGS. TS Nguyeãn Thò Lieân Dieäp. Chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh. NXB Thoáng keâ1997. 2. Fred R. David. Khaùi luaän veà quaûn trò chieán löôïc. NXB Thoáng keâ 2000. 3. Michael M. Coltman: Tieáp thò du lòch (baûn tieáng Vieät), CMIE group, Inc. vaø trung taâm dòch vuï ñaàu tö vaø öùng duïng khoa hoïc kinh teá (CESAIS), 1991. 4.Traàn Ngoïc Nam, Traàn Huy Khang. Marketing Du lòch. NXB TP. Hoà Chí Minh 2001. 5. Nieân giaùm Thoáng keâ cuûa Cuïc Thoáng Keâ Quaûng Ngaõi naêm 2003, 2004. 6. Phaùp Leänh Du Lòch. http:// www.Vietnam -tourism. com. 7. Quy hoaïch toång theå phaùt trieån du lòch tænh Quaûng Ngaõi thôøi kyø 2001 – 2010 vaø ñònh höôùng ñeán 2020. 8. Quy hoaïch phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi tænh Quaûng Ngaõi thôøi kyø 2001 – 2010. 9. Toân Thaát Nguyeãn Thieâm. Thò tröôøng Chieán löôïc Cô caáu. NXB. 10. TS. Traàn Vaên Thoâng. Kinh Teá Du lòch. Ñaïi Hoïc Môû – Baùn coâng- TP. HCM 11. Tuyeån taäp nhieàu taùc giaû. Di Tích vaø Thaéng caûnh Quaûng Ngaõi. Sôû Vaên Hoùa thoâng tin Quaûng Ngaõi 2001. 12. Trung taâm saùch Du lòch Vieät Nam – VTBC. Chaøo möøng Quyù khaùch ñeán Quaûng Ngaõi. NXB Thoâng Taán.2003 13. Thò Tröôøng Thaùi Lan. Trung taâm Xuùc Tieán Thöông Maïi vaø Ñaàu Tö – ITPC.2003 14.WTO: DEFINITION OF TOURISM. WWW. WOLD – TOURISM.ORG. 15. Caùc baùo caùo thaùng, quyù, sô keát 6 thaùng, toång keát naêm cuûa Toång Cuïc Du lòch. 16. Caùc baùo caùo thaùng, quyù, sô keát 6 thaùng, toång keát naêm cuûa Sôû Thöông maïi – Du lòch Quaûng Ngaõi 17. Caùc taïp chí: Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn; An ninh Du Lòch; Amazing Thai Land; Du lòch Vieät Nam; Taïp chí Ñaàu Tö; ... PHUÏ LUÏC 1: QUY HOAÏCH TOÅNG THEÅ CAÙC TUYEÁN ÑIEÅM DU LÒCH 1. Ñònh höôùng phaùt trieån khoâng gian du lòch: Phaùt trieån khoâng gian du lòch Quaûng Ngaõi ñöôïc xem xeùt trong moái quan heä veà vò trí vaø chöùc naêng du lòch cuûa tænh ñoái vôùi tieåu vuøng du lòch phía Nam thuoäc vuøng du lòch Baéc Trung Boä trong ñoù tuyeá du lòch xuyeân vieät coù vai troø ñaëc bieät quan troïng . ngoaøi ra, khoâng gian du lòch coøn naèm trong khoâng gian phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi cuûa tænh ñeán naêm 2010, vì hoaït ñoäng du lòch ôû Quaûng Ngaõi luoân xen caøi vôùi nhieàu ngaønh dòch vuï khaùc vaø laø moät yeáu toá caáu thaønh trong cô caáu Kinh teá – Vaên hoaù – Xaõ hoäi cuûa ñòa phöông, luoân phaùt trieån haøi hoaø vôùi nhòp ñoä phaùt trieån ñoâ thò vaø noâng thoân cuûa tænh. - Quy hoaïch toång theå kinh teá xaõ hoäi Quaûng Ngaõi ñeán naêm 2010 ñaõ xaùc ñònh caùc truïc phaùt trieån bao goàm: - Höôùng phaùt trieån ñoâ thò cuûa Quaûng Ngaõi ñeán naêm2010 chuû yeáu taäp trung doïc theo quoác loä 1A, taïi caùc ñieåm giao nhau cuûa caùc tuyeán giao thoâng lôùn, coù ñieàu kieän thuaän lôïi veà giao löu kinh teá, xaây döïng cô sôû haï taàng vaø phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp hoaëc cuïm coâng nghieäp taäp trung. - Xaây döïng thò xaõ quaûng Ngaõi trôû thaønh trung taâm chính trò – kinh teá – khoa hoïc kyõ thuaät - xaõ hoäi cuûa tænh, laø nguoàn ñoäng löïc lôùn nhaát coù theå lan toûa ñeán caùc vuøng treân ñòa baøn toaøn tænh, vaø laø ñieåm hoäi tuï söï haáp daãn vaø söùc loâi cuoán nhaèm thu huùt caùc nguoàn löïc trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc vaøo ñaàu tö phaùt trieån. - Phaùt trieån thaønh phoá Vaïn Töôøng: caùc thò traán Chaâu OÅ, Sôn Tònh, Moä Ñöùc, Ñöùc Phoå, Ba Tô, vvv… thaønh ñieåm daân cö ñuû maïnh laøm caàu noái hai chieàu töø tænh xuoáng caùc vuøng noâng thoân, buoân, xaõ, vaø ngöôïc laïi. - Phaùt huy theá maïnh röøng vaø bieån vôùi vieäc môû roäng khoâng gian Kinh teá theo höôùng Ñoâng Taây ( vuoâng goùc vôùi truïc quoác loä 1A). Treân cô sôû ñoù, ñònh höôùng phaùt trieån khoâng gian du lòch Quaûng Ngaõi phaûi laáy thò xaõ Quaûng Ngaõi laøm troïng taâm du lòch lôùn cuûa tænh vaø laø ñieåm döøng quan troïng trong haønh lang du lòch xuyeân Vieät. Caùc truïc khoâng gian thuaän lôïi, vaø öu tieân phaùt trieån döïa theo quoác loä 1A, quoác loä 24A, 24B. Tuy nhieân höôùng phaùt trieån taäp trung chuû yeáu töø thò xaõ Quaûng Ngaõi theo quoác loä 24B veà phía Ñoâng Baéc: töø Sa Huyønh qua Ñöùc Phoå theo quoác loä 24A sang phía Taây nam laø nhöõng khu vöïc coù maät ñoä di tích lòch söû caùch maïng töông ñoái taäp trung, nhieàu ñieåm caûnh quan haáp daãn vaø baõi bieån ñeïp. Ngoaøi ra caàn phaùt trieån caùc ñieåm taäp trung nhö Ba Tô, Sa Huyønh thaønh caùc trung taâm du lòch cuûa khu vöïc phía Nam,taïo thaønh caùc caàu môû khoâng gian du lòch hai chieàu töø trung taâm du lòch tænh ñeán caùc khu vöïc taäp trung taøi nguyeân du lòch vaø ngöôïc laïi. 2. Ñieåm du lòch -Nhoùm ñieåm du lòch coù yù nghóa vuøng, khu vöïc. Ñaëc tröng cuûa nhoùm naøy laø söï ñoäc ñaùo veà taøi nguyeân du lòch vaø khaû naêng thu huùt cao ñoái vôùi khaùch. - Nhoùm ñieåm du lòch coù yù nghóa ñòa phöông. Taøi nguyeân du lòch ôû caùc ñieåm naøy hoaëc khoâng thaät ñaëc saéc, hoaëc cô sôû haï taàng khoâng ñaûm baûo nhö quaù xa ñöôøng giao thoâng, khaû naêng cung caáp ñieän, nöôùc keùm v.v .. neân söùc haáp daãn khaùch du lòch ít nhieàu bò haïn cheá. Tuy nhieân, coù theå khai thaùc caùc ñieåm du lòch moät caùch coù hieäu quaû neáu bieát keát hôïp hai nhoùm ñieåm du lòch nhaát ñònh hoaëc gaén vôùi caùc ñieåm du lòch mang yù nghóa quoác gia, quoác teá. Phaàn lôùn caùc ñieåm du lòch cuûa Quaûng Ngaõi ñang ôû daïng tieàm naêng do cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät phuïc vuï du lòch coøn haïn cheá. Chính vì vaäy vieäc xaùc ñònh heä thoáng ñieåm du lòch ôû Quaûng Ngaõi coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng trong vieäc ñònh höôùng ñaàu tö vaø phaùt trieån moät caùch hôïp lyù khoâng gian laõnh thoå du lòch. 2.1 Ñieåm du lòch coù yù nghóa quoác gia, vuøng: • Khu nghæ maùt taém bieån Myõ Kheâ: Baõi bieån Myõ Kheâ naèm treân quoác loä 24B caùch thò xaõ Quaõng Ngaõi veà Phía Ñoâng Baéc 15km. Myõ Kheâ laø ñieåm du lòch lyù töôûng khoâng chæ ôû Quaûng Ngaõi maø coøn ôû caû khu vöïc. Hieän nay tænh Quaûng Ngaõi ñang keát hôïp vôùi Toång cuïc du lòch tieán haønh laäp quy hoaïch khu du lòch Myõ Kheâ vôùi nhieàu chöùc naêng: taém bieån, nghæ maùt, camping, vui chôi giaûi trí toång hôïp v.v… treân dieän tích 150 ha vaø trôû thaønh moät trong nhöõng ñieåm du lòch thu huùt khaùch lôùn nhaát cuûa tænh. • Khu nghæ maùt taém bieån Sa Huyønh Naèm saùt quoác loä 1A, caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi veà phía Nam 60 km. Ñaây laø khu baõi taém caùt vaøng mòn, vôùi laøn nöôùc trong xanh. Ngoaøi ra do coù vò trí thuaän lôïi Sa Huyønh laø ñieåm döøng chaân cuûa khaùch du lòch treân tuyeán Baéc Nam. Cuõng nhö khu du lòch Myõ Kheâ, hieän nay baõi bieån Sa Huyønh ñaõ ñöôïc UBND tænh quy hoaïch laïi thaønh khu taém bieån, ñieåm du lòch döøng chaân treân dieän tích 50ha vaø trôû thaønh ñieåm du lòch chính ôû phía Nam Quaûng Ngaõi. Ñieåm du lòch SaHuyønh coøn laø nôi du khaùch tham quan nghieân cöùu di chæ khaûo coå cuûa neàn vaên hoaù SaHuyønh giai ñoaïn thôøi kyø ñoà saét trong lòch söû phaùt trieån cuûa Vieät Nam(caùch ñaây treân 200 naêm). • Ñieåm tham quan thaønh coå Chaâu Sa: Laø di tích Vaên hoaù lòch söû thuoäc thoân Phuù Bình, Tònh Chaâu, Sôn Tònh, caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi 8km veà phía Ñoâng Baéc. Ñaây laø ñieåm tham quan coù giaù trò vaên hoaù lòch söû. • Ñieåm tham quan,voïng caûnh nuùi Thieân Aán vaø chuøa Thieân Aán. ÔÛ phía Baéc soâng Traø Khuùc, caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi 5km. Ñaây laø ñieåm caûnh quan ñeïp. Ngoaøi ra khu vöïc naøy coøn coù chuøa Thieân Aán vaø khu löu nieäm cuï Huyønh Thuùc Khaùng, vì vaäy nuùi Thieân Aán, soâng Traø Khuùc trôû thaønh moät ñieåm kieán truùc caûnh quan cho khaùch trong khu vöïc ñeán tham quan, thö giaõn vaø nhöõng hoaït ñoäng mang tính taâm linh. • Nhaø töôûng nieäm Baùc Phaïm Vaên Ñoàng: • Ñieåm tham quan di tích lòch söû – caùch maïng Ba Tô: Ñieåm tham quan thuoäc xaõ Ba Ñoâng, huyeän Ba Tô caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi 60km theo quoác loä 1A vaø quoác loä 24A. ñaây laø nôi tham quan khu baûo taøng khôûi nghóa Ba Tô, caên cöù ñoäi du kích Ba Tô, laøng daân toäc kieåu maãu. • Khu chöùng tích Sôn Myõ: Naèm ôû xaõ Tònh Kheâ, huyeän Sôn Tònh, caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi 12km veà phía Ñoâng Baéc theo quoác loä 24B. Sôn Myõ laø ñieåm thaêm vieáng cuûa nhaân daân, cuûa khaùch du lòch ñoái vôùi nhöõng naïn nhaân cuûa vuï thaûm saùt lòch söû do ñeá quoác Myõ gaây ra. 2.2 Ñieåm du lòch coù yù nghóa ñòa phöông, khu vöïc: • Khu chuøa Oâng vaø di tích leã hoäi Nghinh Oâng: Chuøa ôû xaõ Nghóa Haø, Tö Nghóa, caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi 10km veà phía Ñoâng. Ñaây laø ñieåm tham quan coâng trình kieán truùc - ngheä thuaät toân giaùo, leã hoäi cuùng caù Oâng vaø thôø caù Oâng cuûa ngö daân ven bieån Quaûng Ngaõi. • Khu di tích chieán thaéng Vaïn Töôøng. Laø ñieåm tham quan di tích lòch söû – caùch maïng, naèm caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi 35km theo höôùng Ñoâng Baéc, theo quoác loä 24B. ngoaøi ra ôû ñaây coøn coù theå keát hôïp vôùi baõi taém Vaïn töôøng vaø khu loïc daàu Dung Quaát, taïo thaønh moät cuïm du lòch lôùn mang nhieàu chöùc naêng khaùc nhau. • Ñieåm tham quan Chuøa Hang Naèm ôû xaõ Lyù Haûi, Ñoâng Nam huyeän Lyù Haûi. Laø ñieåm tham quan di tích vaên hoaù, kieán truùc vaø thaéng caûnh, thaêm vieáng vaø leã hoäi cuûa nhaân daân trong vuøng. Chuøa Hang coøn keát hôïp vôùi moät soá ñieåm tham quan vaø nghæ maùt treân ñaûo Lyù Haûi taïo thaønh cuïm du lòch haáp daãn cuûa nhaân daân. • Khu VCGT Thaùc Traéng: Thuoäc xaõ Thanh An, huyeän Minh Long caùch thò xaõ Quaûng Ngaõi khoaûng 40 km, caùch thò traán Minh Long 10 km theo höôùng Taây Nam. Ñaây laø khu tham quan thaùc nöôùc, vui chôi giaûi trí caém traïi vaø theå thao maïo hieåm. Ngoaøi nhöõng ñieåm du lòch treân, Quaûng Ngaõi coøn coù nhöõng ñieåm tham quan coù khaû naêng thu huùt khaùch nhö: - Ñaäp thuyû Thaïch Nam ( xaõ Sôn Nham, huyeän Sôn Haø) - Nhaø löu nieäm Nguyeãn Nghieâm - Chieán thaéng Bình Giaõ - Di tích nuùi Phuù Thoï vaø Coå Luyõ Coâ Thoân - Di tích ñòa ñaïo Ñaøm toaùi – Bình Chaâu - Di tích khôûi nghóa Traø Boàng - Ñeàn thôø moä Buøi Taù Haùn - Di tích huyeän ñöôøng Ñöùc Phoå - Di tích lòch söû - kieán truùc ngheä thuaät moä Traàn Caåm - Chuøa Trang Sôn, Thanh Sôn. - Caûnh quan vaø heä sinh thaùi thaûm thöïc vaät vuøng caùt ven bieån Ñöùc Ninh v.vv.. 3. Cuïm du lòch Taøi nguyeân du lòch Quaûng Ngaõi tuy khoâng nhieàu nhöng phaân boá khaù taäp trung raát thuaän lôïi cho khai thaùc söû duïng. Caên cöù vaøo söï phaân boá taøi nguyeân du lòch, nguoàn löïc vaø caùc ñieàu kieän coù lieân quan, laõnh thoå Quaûng Ngaõi coù theå hình thaønh 4 cuïm du lòch chính nhö sau ( saép xeáp theo thöù töï quy moâ vaø taàm quan troïng). - Cuïm du lòch trung taâm ( thò xaõ Quaûng Ngaõi vaø phuï caän) - Cuïm du lòch Ñoâng Baéc ( Khu vaïn Töôøng vaø phuï caän) - Cuïm du lòch Phía Nam ( baõi bieån Sa Huyønh vaø phuï caän) - Cuïm du lòch Taây Nam ( Ba Tô vaø phuï caän). Ngoaøi ra ñaûo Lyù Sôn ñöôïc xem nhö laø ñieåm du lòch veä tinh ñaëc thuø cuûa cuïm du lòch trung taâm. 3.1. Cuïm du lòch trung taâm thò xaõ Quaûng Ngaõi vaø phuï caän: Ñaây laø cuïm du lòch troïng taâm vaø laø ñaàu moái ñieàu haønh moïi hoaït ñoäng du lòch cuûa tænh Quaûng Ngaõi. Veà vò trí, cuïm du lòch trung taâm laø nôi hoäi tuï cuûa hai luoàng khaùch lôùn ñoù laø tuyeán du lòch xuyeân vieät theo quoác loä 1A vaø tuyeán du lòch chính leân höôùng Ñoâng Baéc theo quoác loä 24B. Cuïm du lòch trung taâm chieám khoâng gian laõnh thoå lôùn nhaát cuûa tænh Quaûng Ngaõi bao goàm laõnh thoå thò xaõ Quaûng Ngaõi, moät phaàn huyeän Traø Boàng, Tö Nghóa, Chaâu OÅ, Tònh Kheâ vaø huyeän ñaûo Lyù Sôn. Taøi nguyeân du lòch cuûa cuïm raát taäp trung vaø töông ñoái ña daïng keå caû taøi nguyeân töï nhieân vaø caùc di tích vaên hoaù lòch söû, trong ñoù noåi troäi laø: Khu baõi taém Myõ Kheâ, chöùng tích Sôn Myõ, chuøa Thieân Aán, thaønh coå Chaâu Sa. Chuøa Hang vaø ñieåm caûnh quan Thaïch Nham, vvv,… Chính vì vaäy saûn phaåm du lòch cuûa cuïm trung taâm raát phong phuù goàm: - Nghæ maùt taém bieån - Vui chôi giaûi trí - Tham quan phong caûnh, caùc di tích vaên hoaù, lòch söû, di tích caùch maïng. - Leã hoäi - Hoäi nghò, hoäi thaûo,… Caùc höôùng khai thaùc chuû yeáu: - Du lòch nghæ maùt taém bieån - Du lòch vui chôi giaûi trí cuoái tuaàn - Du lòch hoäi nghò, hoäi thaûo - Du lòch tham quan, nghieân cöùu,… Thò xaõ Quaûng Ngaõi laø trung taâm chính trò – kinh teá – xaõ hoäi vaø vaên hoaù cuûa tænh ñoùng vai troø laø trung taâm cuûa cuïm du lòch. Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa cuïm du lòch naøy laø naèm treân tuyeán giao thoâng ngoaïi tænh quoác loä 1A. Vì vaäy ôû cuïm du lòch naøy caàn phatù trieån maïnh cacù hoaït ñoäng dòch vuï du lòch nhö vaän chuyeån, ngaân haøng, tieàn teä, löu truù, aên uoáng, mau baùn caùc haøng thuû coâng myõ ngheä, haøng löu nieäm…. Khaû naêng thu huùt khaùch cuûa cuïm: - Thôøi kyø 2000 – 2005 khaùch du lòch tôùi Quaûng Ngaõi coù nhu caàu löu truù vaãn chuû yeáu taäp trung ôû cuïm naøy. - Sau 2005 soá löôïng khaùch ñeán Quaûng Ngaõi taêng nhöng tyû troïng khaùch cuûa cuïm so vôùi toaøn tænh coù xu höôùng giaûm vaø chæ chieám 50 – 60 %. Do coù söï phaùt trieån du lòch caùc cuïm khaùc trong tænh, nhaát laø cuïm du lòch phía Nam. Baùn kính aûnh höôûng cuûa trung taâm du lòch cuïm raát quan troïng, xaùc ñònh khaû naêng thu huùt khaùch cuûa cuïm. Thoâng thöôøng, baùn kính aûnh höôûng cuûa cuïm du lòch trung taâm lôùn nhaát trong tænh do chaát löôïng taøi nguyeân, khaû naêng ñaùp öùng cuûa cô sôû haï taàng. Ñoái vôùi Quaûng Ngaõi, baùn kính naøy khoaûng 25 – 50 km ( tính töø thò xaõ Quaûng Ngaõi) Ñoái vôùi cuïm du lòch thò xaõ Quaûng Ngaõi vaø phuï caän, vieäc taäp trung öu tieân ñaàu tö coù yù nghóa quan troïng vaø laø yeâu caàu böùc xuùc khoâng chæ ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch du lòch maø coøn ñoái vôùi nhu caàu cuûa daân ñòa phöông. Tuy vaäy, quaù trình ñaàu tö caàn tính toaùn caân nhaéc nhaèm khai thaùc coù hieäu quaû nhöõng tieàm naêng vaø theá maïnh ñaëc bieät cuûa khu vöïc naøy. Treân quan ñieåm ñoù, töø nay ñeán 2020 vieäc ñaàu tö phaùt trieån du lòch cuïm coù theå phaân laøm 3 giai ñoaïn: + Giai ñoaïn 2001 – 2005: Taäp trung ñaàu tö caûi taïo naâng caáp caùc cô sôû du lòch ñaõ vaø ñang khai thaùc, cuï theå: - Thöïc hieän chi tieát khu du lòch Myõ Kheâ ñeán naêm 2010 vaø xa hôn ñeå hình thaønh khu nghæ maùt taém bieån vui chôi giaûi trí toång hôïp cuoái tuaàn cuûa thò xaõ Quaûng Ngaõi vaø laân caän. Hieän nay khu du lòch naøy ñaõ vaø ñang khai thaùc nhöng chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch ñaëc bieät laø caùc cô sôû löu truù vaø vui chôi giaûi trí. - Naâng caáp, chænh trang khu töôûng nieäm Sôn Myõ nhaát laø khoâng gian maët baèng ñeå ngoaøi chöùc naêng thaêm vieáng cuûa khaùch, coøn laø nôi caém traïi heø, hoïc taäp truyeàn thoáng cuûa thanh thieáu nieân. - Naâng caáp heä thoáng khaùch saïn vaø cô sôû löu truù ôû thò xaõ Quaûng Ngaõi ñeå trôû thaønh ñieåm löu truù chính cuûa tænh trong giai ñoaïn hieän nay. - Hình thaønh moät soá cô sôû phuïc vuï hoäi nghò, hoäi thaûo thò xaõ vaø ôû Myõ Kheâ - Toân taïo caûnh quan vaø caùc coâng trình kieán truùc taêng cöôøng hoaït ñoäng dòch vuï ôû khu Thieân Aán, Chuøa Hang ñeå ñaùp öùng nhu caàu khaùch tham quan. + Giai ñoaïn 2006 – 2010: - Tieáp tuïc ñaàu tö khu du lòch Myõ Kheâ theo quy hoaïch - Taäp trung hình thaønh vaø ñöa vaøo söû duïng heä thoáng khaùch saïn ôû Myõ Kheâ löu truù ñaùp öùng nhu caàu veà soá löôïng vaø chaát löôïng theo döï baùo - Hoaøn thieän vaø ñöa vaøo khai thaùc khu thöôûng thöùc ñaëc saûn vaø nghæ cuoái tuaàn ôû Lyù Haûi, ñaåy maïnh hoaït ñoäng du lòch nghæ cuoái tuaàn - Tieáp tuïc ñaàu tö coù chieàu saâu ñoái vôùi khu löu nieäm Sôn Myõ vaø caùc di tích lòch söû caùch maïng khaùc ñeå taêng söï thu huùt vaø tính giaùo duïc cuûa caùc ñieåm du lòch naøy. + Giai ñoaïn sau 2010: Chuû yeáu ñaàu tö chieàu saâu caùc ñieåm du lòch vaø dòch vuï nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm du lòch. Ngoaøi ra coù theå ñaàu tö môû roäng dòch vuï löu truù ôû caùc ñieåm du lòch ngoaïi vi trung taâm môû theâm moät soá ñieåm vui chôi giaûi trí môùi ñeå taêng saûn phaåm du lòch vaø giaûm söùc eùp löôïng khaùch ñoái vôùi thò xaõ Quaûng Ngaõi. 3.2 Cuïm du lòch phía Nam ( Ñöùc Phoå, Sa Huyønh, vaø phuï caän) Ñaây laø cuïm du lòch coù taøi nguyeân töông ñoái taäp trung vaø deã tieáp caän. Giôùi haïn khoâng gian laõnh thoå cuûa cuïm taäp trung ôû phaàn phía Nam huyeän Ñöùc Phoå vaø chaïy doïc theo quoác loä 1A. Ñieåm du lòch noåi baät cuûa cuïm laø baõi taém Sa Huyønh vaø di chæ vaên hoaù Sa Huyønh vôùi loaïi hình du lòch nghæ maùt taém bieån keát hôïp vôùi vaên hoùa lòch söû. Sa Huyønh nôi coù baõi taém ñaëc bieät, ñieåm döøng chaân thuaän lôïi cuûa khu vöïc trôû thaønh trung taâm cuïm ñeå ñeán taát caû caùc ñieåm du lòch trong cuïm keå caû du lòch bieån ñaûo Lyù Haûi. Khu du lòch Sa Huyønh coøn laø ñieåm quaù caûnh cho khaùch Baéc Nam. Caùc höôùng khai thaùc chuû yeáu: - Du lòch quaù caûnh ( transit) - Du lòch nghæ maùt taém bieån - Du lòch tham quan nghieân cöùu… Do coù söï noåi troäi veà chaát löôïng baõi taém vaø vò trí ñòa lyù neân cuïm du lòch phía Nam raát quan troïng vaø ñoùng vai troø phuï trôï cho cuïm du lòch trung taâm Caên cöù vaøo nhöõng ñaëc ñieåm taøi nguyeân, vò trí vai troø trong du lòch trong chieán löôïc phaùt trieån du lòch tænh Quaûng Ngaõi, vieäc ñaàu tö phaùt trieån cuïm du lòch Sa Huyønh vaø phuï caän coù theå chia thaønh hai giai ñoaïn nhö sau: + Giai ñoaïn ñeán 2005: - Ñöa khu du lòch bieån Sa Huyønh trôû thaønh trung taâm nghæ maùt taém bieån phía Nam cuûa tænh vaø thu huùt khaùch treân tuyeán Baéc Nam. Hieän nay quy hoaïch chi tieát khu du lòch bieån Sa Huyønh ñaõ ñöôïc laäp, giai ñoaïn naøy caàn nhanh choùng giaûi phoùng maët baèng ñaàu tö xaây döïng khu ñoùn tieáp vaø moät soá nhaø nghæ ñeå böôùc ñaàu ñaùp öùng nhu caàu khaùch du lòch. - Quy hoaïch vaø xaây döïng khu baûo toàn vaên hoùa Sa Huyønh ñeå thu huùt khaùch tham quan nghieân cöùu. - Toân taïo chænh trang huyeän ñöôøng Ñöùc Phoå, chuøa Trang Sôn, chuøa Thanh Sôn ñeå laøm caùc ñieåm tham quan. + Giai ñoaïn 2005 –2010: laø gaii ñoaïn ñaàu tö cô baûn ñeå hoaøn thieän khu du lòch Sa Huyønh theo quy hoaïch, ngoaøi ra caàn tieán haønh môû roäng khoâng gian hoaït ñoäng cuûa khu du lòch doïc theo bôø bieån xuoáng phía Nam ñeå töông xöùng vôùi tieàm naêng vaø nhu caàu khaùch du lòch. 3.3 Cuïm du lòch Ñoâng Baéc ( Vaïn Töôøng vaø phuï caän) Laø cuïm du lòch bieån vaø du lòch vaên hoaù lòch söû –caùch maïng .Yù nghóa cuûa cuïm du lòch naøy laø ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa khu coâng nghieäp Dung Quaát vaø thaønh phoá Vaïn Töôøng trong töông lai. Nhìn chung ñaây laø cuïm du lòch tieàm naêng, vì vaäy döï kieán phaùt trieån sau 2005, nhaát laø giai ñoaïn töø 2010- 2020. Höôùng khai thaùc chuû yeáu: - Du lòch nghæ maùt taém bieån - Tham quan, vui chôi giaûi trí Caùc ñieåm du lòch chuû yeáu cuûa cuïm goàm: - Khu coâng nghieäp Dung Quaát - Baõi taém Vaïn Töôøng - Di tích chieán thaéng Vaïn Töôøng - Chöùng tích Bình Hoøa - Ñòa ñaïo Ñaøm Toaùi – Bình Chaâu Trung taâm du lòch cuûa cuïm laø thaønh phoá Vaïn Töôøng. Caùc giai ñoaïn ñaàu tö phaùt trieån: + Giai ñoaïn töø nay ñeán 2005: Do thôøi gian naøy ñang hình thaønh khu coâng nghieäp Dung Quaát vaø thaønh phoá Vaïn Töôøng neân ñaàu tö du lòch chuû yeáu taäp trung hình thaønh khu baõi taém vaø toân taïo caùc di tích lòch söû – caùch maïng ñeå khaùch tham quan. + Giai ñoaïn ñeán 2005 – 2010: - Hoaøn thieän khu du lòch bieån ôû Vaïn Töôøng vôùi quy moâ ñaùp öùng khaùch ñòa phöông vaø khaùch quoác teá ôû Dung Quaát. - Môû roäng theâm moät soá ñieåm tham quan, laáy thaønh phoá Vaïn Töôøng keát hôïp vôùi khu du lòch bieån laøm troïng taâm, xaây döïng caûng du lòch ñeå môû tuyeán du lòch ñöôøng thuûy ñi lyù Sôn vaø caùc nôi khaùc. + Giai ñoaïn sau 2010: Laø giai ñoaïn ñaàu tö chieàu saâu caùc haïng muïc cuûa caùc ñieåm du lòch trong cuïm. 3.4 Cuïm du lòch phía Taây Nam ( Ba Tô vaø phuï caän) Ñaây laø cuïm du lòch vaên hoùa – lòch söû – caùch maïng keát hôïp du lòch sinh thaùi. Khoâng gian du lòch cuûa cuïm goàm phaàn laõnh thoå cuûa huyeän Ba Tô, huyeän Minh Long, phaùt trieån chuû yeáu doïc theo quoác loä 24A vaø tænh loä 627. Trung taâm du lòch cuïm laø thò traán Ba Tô nôi vöøa laø ñieåm daân cö taäp trung vöøa laø trung taâm kinh teá chính trò vaên hoaù cuûa huyeän Ba Tô vaø khu vöïc kinh teá Taây Nam tænh Quaûng Ngaõi. Caùc ñieåm du lòch cuûa cuïm laø: Khu di tích du kích Ba Tô, baûo taøng caùch maïng Ba Tô ( cuûa huyeän Ba Tô) vaø khu caûnh quan thaùc traéng ( cuûa huyeän Minh Long). Caùc höôùng khai thaùc chuû yeáu: - Du lòch vaên hoùa ( tham quan di tích, laøng ngheà,…) - Du lòch sinh thaùi ( tham quan, theå thao, caém traïi,…) So vôùi hai cuïm du lòch treân maëc duø taøi nguyeân du lòch khoâng nhieàu vaø quy moâ nhoû nhöng tính chaát cuûa cuïm du lòch Taây Nam mang maøu saéc rieâng goùp phaàn laøm ña daïng saûn phaåm du lòch cuûa tænh vaø keùo daøi thôøi gian löu truù cuûa khaùch. Ñònh höôùng khai thaùc du lòch nhö sau: + Giai ñoaïn töø nay ñeán 2005 - Ñaàu tö xaây döïng khu di tích du kích Ba Tô vaø baûo taøng Ba Tô thaønh ñieåm tham quan, giaùo duïc truyeàn thoáng caùch maïng. - Böôùc ñaàu naâng caáp tænh loä 627 ñoaïn ñöôøng töø khu di tích Ba Tô ñeán thaùc Traéng, Minh Long ñeå ñoùn khaùch ñeán tham quan,caém traïi, vui chôi giaûi trí. - Laäp quy hoaïch chi tieát khu du lòch thaùc Traéng + Giai ñoaïn 2005 – 2010 - Hoaøn thieän giai ñoaïn ñaàu khu du lòch thaùc traéng thaønh nôi vui chôi giaûi trí, caém traïi, tham quan cuûa huyeän Minh Long, Ba Tô. - Môû caùc tuyeán du lòch theå thao maïo hieåm + Giai ñoaïn sau 2010: Hoaøn thieän khu du lòch Thaùc Traéng. 4. Tuyeán du lòch Cô sôû xaùc ñònh tuyeán du lòch: Vieäc xaùc ñònh tuyeán du lòch trong khoâng gian du lòch tænh Quaûng Ngaõi vaø laân caän coù theå döïa vaøo caùc caên cöù sau: - Söï phaân boá taøi nguyeân du lòch ( töï nhieân vaø vaên hoùa) vaø söï haáp daãn cuûa caûnh quan treân toaøn tuyeán vaø caùc ñieåm döøng tham quan du lòch - Caùc khu nghæ ngôi, vui chôi giaûi trí vôùi khaû naêng thu huùt khaùch cuûa chuùng - Ñieàu kieän veà cô sôû haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät du lòch, trong ñoù giao thoâng ñoùng vai troø then choát - Söï trong saïch veà moâi tröôøng, caùc ñieàu kieän veà an toaøn xaõ hoäi - Moái lieân heä du lòch Quaûng Ngaõi vôùi caùc vuøng laân caän thuoäc vuøng Baéc Trung Boä vaø tieåu vuøng Nam Trung Boä ( Quaûng Nam, Bình Ñònh, Kon Tum….) - Höôùng phaùt trieån khoâng gian laõnh thoå du lòch ñaõ ñöôïc xaùc ñònh Caùc tieâu chuaån treân xaùc ñònh thôøi gian du lòch daøi hay ngaén cuûa khaùch ñoái vôùi töøng tuyeán du lòch. Chaúng haïn, neáu tuyeán du lòch naøo ñoù ñi qua nhieàu ñieåm du lòch coù söï ña daïng, haáp daãn veà taøi nguyeân nhöng thieáu cô sôû löu truù thì thôøi gian daønh cho tuyeán du lòch naøy khoù coù theå keùo daøi. Nhìn chung, vieäc xaùc ñònh tuyeán du lòch chæ coù yù nghóa töông ñoái, ngoaïi tröø du lòch theo tour coá ñònh, nhöng ngay caû trong vaán ñeà du lòch theo tour coá ñònh cuõng coøn phuï thuoäc khaû naêng ñaàu tö xaây döïng theo quy hoaïch vaø vieäc caûi taïo ñieàu kieän keát caáu haï taàng. Qua vieäc xaùc ñònh cuïm, ñieåm du lòch cuûa tænh Quaûng Ngaõi, döïa vaøo nhöõng cô sôû laäp tuyeán du lòch neâu treân coù theå xaùc ñònh caùc tuyeán du lòch chính cuûa tænh nhö sau: Caùc tuyeán du lòch noäi tænh: Tuyeán du lòch ñöôøng boä: • Tuyeán du lòch thò xaõ Quaûng Ngaõi – Myõ Kheâ – Vaïn Töôøng: Ñaây laø tuyeán du lòch noäi tænh lôùn nhaát vaø coù vai troø quan troïng, vì noái trung taâm du lòch tænh vôùi nhöõng khu vöïc coù taäp trung di tích cao vaø coù nhieàu khoâng gian thuaän lôïi vieäc phaùt trieån du lòch nhö Myõ Kheâ, Vaïn Töôøng. + Caùc ñieåm tham quan, caùc saûn phaåm du lòch cuûa tuyeán goàm: - Ñeàn thôø, moä Buøi Taù Haùn - Nuùi vaø chuøa Thieân Aán - Khu moä cuï Huyønh Thuùc khaùng - Thaønh coå Chaâu Sa - Chöùng tích Sôn Myõ - Di tích ñaøi tieáng noùi Nam Boä - Khu du lòch Myõ Kheâ, Coå luyõ Coâ Thoân - Ñòa ñaïo Ñaøm Toaùi-Bình Chaâu - Chieán thaéng Vaïn Töôøng - Chöùng tích Bình Hoøa - Chöùng tích Dieâm Lieân - Khu caûnh quan Thaïch Nham + Thôøi gian tham quan: 2 ngaøy + Ñòa ñieåm löu truù: Thò xaõ Quaûng Ngaõi vaø Myõ Kheâ • Tuyeán du lòch thò xaõ Quaûng Ngaõi – Moä Ñöùc – Ba Tô –Minh Long- Nghóa Haønh: Ñaây laø tuyùeân du lòch tham quan caùc di tích lòch söû caùch maïng vaø di tích sinh thaùi, cô sôû löïa choïn laø caùc ñieåm tham quan doïc quoác loä 1A, 24A vaø tænh loä 627. + Caùc ñieåm tham quan: - Nhaø töôûng nieäm Baùc Phaïm Vaên Ñoàng - Moä Traàn Caåm - Khu löu nieäm Nguyeãn Nghieâm - Baûo taøng du kích Ba Tô - Caên cöù du kích Ba Tô - Khu caûnh quan thaùc Traéng - Chöùng tích Khaùnh Giang - Di tích UBHC khaùng chieán Nam Boä + Thôøi gian tham quan : 2 ngaøy + Ñòa ñieåm löu truù: Thò traán Ba Tô vaø thò xaõ Quaûng Ngaõi - Tuyeán thò xaõ Quaûng Ngaõi – Ba Tô – Kon Tum Caùc tuyeán du lòch lieân tænh coù chöùc naêng ñöa ñoùn khaùch Quaûng Ngaõi ñi du lòch caùc tænh khaùc trong khu vöïc vaø thu huùt khaùch ngoaïi tænh ñeán vôùi caùc ñieåm tham quan trong tænh. PHUÏ LUÏC 2 DANH MUÏC DI TÍCH LÒCH SÖÛ – VAÊN HOÙA ÑÖÔÏC BOÄ VHTT XEÁP HAÏNG DI TÍCH QUOÁC GIA 1- KHU CHÖÙNG TÍCH SÔN MYÕ - Thoân Tö Cung, xaõ Tònh Kheâ, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 54-THTT/QÑ ngaøy 29/4/1979 2- CUOÄC KHÔÛI NGHÓA BA TÔ - Thò traán Ba Tô, xaõ Ba Vinh, huyeän Ba Tô. - Quyeát ñònh soá 92 ngaøy 10/7/1980. 3- CHIEÁN THAÉNG VAÏN TÖÔØNG - Xaõ Bình Haûi, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 147 ngaøy 24/12/1982. 4- MOÄ VAØ ÑEÀN THÔØ BUØI TAÙ HAÙN - Xaõ Quaûng Phuù, thò xaõ quaûng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 168 ngaøy 02/3/1990 5- THAÉNG CAÛNH NUÙI THIEÂN AÁN VAØ MOÄ CUÏ HUYØNH THUÙC KHAÙNG - Xaõ Tònh Aán, thò traán Sôn Tònh, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 168 ngaøy 02/3/1990 6- CHIEÁN THAÉNG BA GIA - Xaõ Tònh Sôn, Tònh Bình, Tònh Ñoâng – huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 866 ngaøy 20/5/EÏ 7- KHÔÛI NGHÓA TRAØ BOÀNG - Xaõ Traø Hieäp, Traø Laâm, Traø Boàng, Traø thoï, Traø Xuaân – huyeän Traø Boàng - Quyeát ñònh soá 2307 ngaøy 30/12/1991. 8- VUÏ THAÛM SAÙT BÌNH HOØA - Xaõ Bình Hoøa, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 866 ngaøy 20/5/1991 9- ÑÒA ÑAÏO ÑAÙM TOAÙI BÌNH CHAÂU - Xaõ Bình Chaâu, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 2307 ngaøy 30/12/1991. 10- CHIEÁN THAÉNG ÑÌNH CÖÔNG - Xaõ Haønh Thieän, Haønh Ñöùc, Haønh Phöôùc, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 43- VH/QÑ ngaøy 07/01/1993 11- VUÏ THAÛM SAÙT KHAÙNH GIANG – TRÖÔØNG LEÄ - Xaõ Haønh Tín, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh 43 VH/QÑ ngaøy 07/01/1993 12- KIEÁN TRUÙC NGHEÄ THUAÄT CHUØA OÂNG - Xaõ Nghóa Hoøa, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh 43 VH/QÑ ngaøy 07/01/1993. 13- THAÉNG CAÛNH NUÙI PHUÙ THOÏ VAØ COÅ LUÕY COÂ THOÂN - Xaõ Nghóa Phuù, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 43 VH/QÑ ngaøy 07/01/1993. 14- DI TÍCH KIEÁN TRUÙC THAØNH CHAÂU SA - Huyeän Sôn Tònh, tænh Quaûng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 152- QÑ/BT ngaøy 25/01/1994 15- VUÏ THAÛM SAÙT DIEÂN NIEÂN – PHÖÔÙC BÌNH - Xaõ Tònh Sôn, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 295 ngaøy 12/02/1994 16- THAÉNG CAÛNH CHUØA HANG - Xaõ Lyù Haûi, huyeän Lyù Sôn - Quyeát ñònh soá 921, ngaøy 20/7/1994 17- ÑÒA ÑIEÅM ÑAØI TIEÁNG NOÙI NAM BOÄ TRONG KHAÙNG CHIEÁN CHOÁNG PHAÙP (ÑÌNH THOÏ LOÄC) - Xaõ Tònh Haø, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 921, ngaøy 20/7/1994 18- TRUÏ SÔÛ UÛY BAN KHAÙNG CHIEÁN HAØNH CHÍNH NAM TRUNG BOÄ ( 1946 – 1949) - Thò traán Chôï Chuøa, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 3211 ngaøy 12/12/1994 19 - DI TÍCH KIEÁN TRUÙC NGHEÄ THUAÄT ÑÌNH LYÙ HAÛI - Xaõ Lyù Haûi, huyeän lyù Sôn - Quyeát ñònh soá 985 – QÑ/VH ngaøy 07/5/1997 20- ÑÒA ÑIEÅM HUYEÄN ÑÖÔØNG ÑÖÙC PHOÅ - Thò traán Ñöùc Phoå, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 895 ngaøy 07/5/1997 21- MOÄ VAØ NHAØ THÔØ TRAÀN CAÅM - Xaõ Ñöùc Chaùnh, Ñöùc Thaïnh, Ñöùc Taân – huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1543 ngaøy 07/5/1997 22- VAÊN HOÙA SA HUYØNH - Xaõ Phoå Thaïnh, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 3457 ngaøy 05/11/1997 23- CHUØA DIEÄU GIAÙC - Xaõ Bình Trung, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 06 ngaøy 13/4/2000 ( Nguoàn: Baûo taøng Toång hôïp Quaûng Ngaõi) DANH MUÏC DI TÍCH LÒCH SÖÛ – VAÊN HOÙA ÑÖÔÏC UBND TÆNH RA QUYEÁT ÑÒNH XEÁP HAÏNG 1- NHAØ LAO QUAÛNG NGAÕI THÔØI PHAÙP THUOÄC - Phöôøng Traàn Höng Ñaïo, Thò xaõ Quaûng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 2- 68 CHIEÁN SÓ GIAÛI PHOÙNG - Cuïm 1, phöôøng Nguyeãn Nghieâm, thò xaõ Quaûng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 3- SÖÏ KIEÄN TRÖÔØNG KIM THOÂNG ( NAY LAØ TRÖÔØNG NGUYEÃN NGHIEÂM) - Phöôøng Nguyeãn Nghieâm, thò xaõ Quaûng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 4- BOÁN DUÕNG SÓ NGHÓA DUÕNG - Thoân 5 xaõ Nghóa Duõng, thò xaõ Quaûng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 5- CHIEÁN KHU ÑOÀNG LÔÙN, CHUØA HANG - Thoân An Ñieàm, xaõ Bình Chöông, Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 6- CAÊN CÖÙ TUYEÀN TUNG, ÑÌNH THOÏ AN - Thoân Thoï An, xaõ Bình An, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 7- CHIEÁN THAÉNG TRUOÂNG BA GOØ - Xaõ Bình Hieäp, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 8- CHIEÁN THAÉNG GOØ SOÛI - Thoân Phöôùc Thuaän, xaõ Bình Trung, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 9- CHIEÁN KHU VÓNH SÔN - Thoân Vónh Tuy, xaõ Tònh Hieäp, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 10- ÑÒA ÑIEÅM HOÄI NGHÒ LIEÂN TÒCH CAÙC TÆNH NAM TRUNG KYØ - Thoân Vónh Loäc, xaõ Tònh Bình, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 11- XÖÔÛNG QUAÂN GIÔÙI TÖØ NHAÏI - Thoân Vónh Tuy, xaõ Tònh Hieäp, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 12- NHAØ PHAÏM VIEÁT MY - Thoân An Ñaïo, xaõ Tònh Long, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 13- CAÂY TRAÂM NUÙI TROØN - Thoân Dieân Nieân, xaõ Tònh Sôn, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 14- VUÏ THAÛM SAÙT KHAÙNH LAÂM – TÒNH THIEÄN - Xaõ Tònh Thieän, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 15- VUÏ THAÛM SAÙT TÒNH THOÏ - Thoân Vaïn Hoaø, xaõ Tònh Thoï, huyeän Tònh Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 16- VUÏ THAÛM SAÙT HAØ TAÂY - TÒNH HAØ - Thoân Haø Taây, xaõ Tònh Haø, huyeän Sôn tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 17- MOÄ TRÖÔNG QUANG TROÏNG - Thoân Tröôøng Thoï, xaõ Tònh Aán, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881ngaøy 25/10/1993 18- VUÏ THAÛM SAÙT HOØA TAÂY – TÒNH BÌNH - Thoân Bình Nam, xaõ Tònh Bình, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881ngaøy 25/10/1993 19- MOÄ LEÂ TRUNG ÑÌNH - Thoân Bình Ñaúng, xaõ Tònh Aán, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 20- MOÄ TRÖÔNG ÑAÊNG QUEÁ - Thoân Tö Cung, xaõ Tònh Kheâ, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 21- ÑOÀI TRANH QUANG THAÏNH - Thoân Tröôøng Thoï, xaõ Tònh Thoï, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881ngaøy 25/10/1993 22- ÑIEÅM CAO 62 ÑOÂNG GIAÙP -Thoân Bình Baéc, xaõ Tònh Bình, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 23- CAÁM NGHEØ TOÄ - Thoân Naêng Taây, xaõ Nghóa Phöông, Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 24- CHIEÁN THAÉNG XUAÂN THOÅ - Xaõ Nghóa Kyø, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881ngaøy 25/10/1993 25- CAÊN CÖÙ HOØN NGANG - Thoân 2, xaõ Nghóa Thoï, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 26- BOÁN DUÕNG SÓ NGHÓA HIEÄP - Thoân 2, xaõ Nghóa Hieäp Hieäp, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 27- VUÏ THAÛM SAÙT THOÂN 2- NGHÓA LAÂM - Xaõ Nghóa Laâm, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 28- HOÁ HAÀM - Thoân 6, xaõ Nghóa Laâm, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 29- SÔÛ THÖÔNG CHAÙNH - Xoùm 2, xaõ Nghóa An, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 30- ÑÒA ÑAÏO HIEÄP PHOÅ NAM - Thoân Hieäp phoå, xaõ Haønh Trung, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 31- CUOÄC BIEÅU TÌNH KYØ THOÏ - Thoân Kyø Thoï, xaõ Haønh Phöôùc, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 32- XÖÔÛNG 240 - Thoân Baøn Thôùi, xaõ Haønh Thieän, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 33- NHAØ ÑOÀNG CHÍ TRAÀN HAØM - Thoân 4, xaõ Ñöùc Taân, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 34- CUOÄC BIEÅU TÌNH TRAØ NIEÂN - Thoân Vaên Haø, xaõ Ñöùc Phong, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 35- HAÀM XAÙC MAÙU - Thoân Laâm Haï, xaõ Ñöùc Phong, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 36- BAÕI BIEÅN TAÂN AN - Thoân Laâm Haï, xaõ Ñöùc Phong, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 37- ÑÒA ÑAÏO PHUÙ LOÄC - Thoân Laâm Haï, xaõ Ñöùc Phong, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881ngaøy 25/10/1993 38- XÖÙ ÑOÀNG NAØ - Thoân Laâm Thöôïng, xaõ Ñöùc Phong, huyeân Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 39- ÑÒA ÑAÏO LAÂM SÔN - Thoân Laâm thöôïng, xaõ Ñöùc Phong, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 40- CHIEÁN THAÉNG MOÛ CAØY - Thoân 1,xaõ Ñöùc Chaùnh, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 41- CHIEÁN THAÉNG QUAI MOÛ - Thoân Nga Maân, xaõ Phoå Cöôøng, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 42- VUÏ THAÛM SAÙT BAØN THAÏCH - Thoân Baøn Thaïch, xaõ Phoå Cöôøng, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 43- VUÏ THAÛM SAÙT THANH SÔN - Thoân Thanh Sôn, xaõ Phoå Cöôøng, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 44- VUÏ THAÛM SAÙT HOÄI AN - Thoân Hoäi An, xaõ Phoå An, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 45- CHIEÁN THAÉNG PHOÅ AN - Thoân An Phoå, xaõ Phoå An, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/ 10/ 1993 46- VUÏ THAÛM SAÙT TAÄP AN NAM - Thoân Taäp An Nam, xaõ Phoå Vaên, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/ 10/1993 47- VUÏ THAÛM SAÙT VÓNH BÌNH - Thoân Vónh Bình, thò Traán Ñöùc Phoå, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 48- CHIEÁN THAÉNG CAÀU GIAÙC VUØNG 4 - Xaõ Phoå Phong, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 49- DI TÍCH ÑOÀN MYÕ - Thoân Trung, xaõ Traø Xuaân, huyeän Traø Boàng - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 50- ÑOÀN TAØ MA - Xaõ Sôn Kyø, huyeän Sôn Haø - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 51- ÑAÙM RUOÄNG KHAY - Xaõ Sôn Haï, huyeän Sôn Haø - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 52- CHIEÁN THAÉNG ÑOÀN DI LAÊNG - Thò traán Di Laêng, huyeän Sôn Haø - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 53- CHIEÁN THAÉNG MINH LONG - Thoân Ba, xaõ Long Hieäp, huyeän Minh long - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 54- CHIEÁN THAÉNG ÑAÙ BAØN - Thò traán Ba Tô, huyeän Ba Tô - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 55-SUOÁI LOA - Thoân Suoái Loa, xaõ Ba Ñoäng, huyeän Ba Tô - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 56- CHIEÁN KHU CAO MUOÂN - Xaõ Ba Vinh, huyeän Ba Tô - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 57- CHIEÁN THAÉNG GIAÙ VUÏT - Thoân Goø Vaønh, xaõ Ba Vì, huyeän Ba tô - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 58- CHIEÁN THAÉNG TRAØ NOÂ - Thoân Traø Noâ, xaõ Ba Toâ, huyeän Ba Tô - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 59- THAÉNG CAÛNH NUÙI BUÙT - Xaõ Nghóa Chaùnh, thò xaõ Quaûng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 60- THAÉNG CAÛNH NUÙI, CHUØA THÌNH THÌNH - Thoân Dieân Loäc, xaõ Bình Taân, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881ngaøy 25/10/1993 61-THAÉNG CAÛNH HOØN OÂNG, HOØN BAØ - Thoân Haûi Ninh, xaõ Bình Thaïnh,huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25./10/1993 62- THAÉNG CAÛNH AN HAÛI SA BAØN - Thoân An Haûi, xaõ Bình Chaâu,huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 63- THAÉNG CAÛNH BA TAÊNG GAÊNG - Thoân An Haûi, xaõ Bình Chaâu, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 64- THAÉNG CAÛNH BAÕI BIEÅN MYÕ KHEÂ - Thoân Coå Luõy, xaõ Tònh kheâ, huyeän sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 65- THAÉNG CAÛNH THAÏCH KY ÑIEÁU TAÅU - Thoân An Vónh, xaõ Tònh Kyø, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 66- LA HAØ THAÏCH TRAÄN - Thò traán La Haø, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 67- THAÉNG CAÛNH NUÙI GIAØNG VAØ MIEÁU THÔØ COÂNG THAÀN - Thoân Thanh Khieát, xaõ Nghóa Haø, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 68- THAÉNG CAÛNH CHUØA BAØ CHUÙ - Thoân An Ñaïi, xaõ Nghóa phöông, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 69- THAÉNG CAÛNH SUOÁI MÔ - Thoân Phuù sôn, xaõ Nghóa Kyø, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 70- NUÙI LONG PHUÏNG, CHUØA HANG - Xaõ Ñöùc Thaéng, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 71- LIEÂN TRÌ DUÏC NGUYEÄT - Thoân Myõ Thuaän, xaõ Phoå Thuaän, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 72- THAÉNG CAÛNH THAÙC CAØ ÑUÙ - Thoân 5, xaõ Traø Thuûy, huyeän Traø Boàng - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 73- THAÙC NÖÔÙC TRINH - Thoân Nöôùc Trinh, xaõ Ba Chuøa, huyeän Ba Tô - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 74- CHUØA HOÄI PHÖÔÙC - Xaõ Nghóa Chaùnh, thò xa Quaõng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 75- CHUØA TÆNH HOÄI QUAÕNG NGAÕI - Phöôøng Traàn Phuù, thò xaõ Quaõng Ngaõi - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 76- LAÊNG VAÏN ÑOÂNG YEÂN - Thoân Ñoâng Yeân, xaõ Bình Döông, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 77- MOÄ OÂNG LAÁP BIEÅN - Thoân Myõ Hueä, xaõ Bình Döông, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 78- THAØNH BAØN CÔØ - Thoân An Ñaïi, xaõ Nghóa Phöông, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 79- CHUØA TÒNH NGHIEÂM NI VIEÄN - Thò traán La Haø, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 80- CHUØA QUANG LOÄC - Thoân Hoaø Bình, xaõ Nghóa Hoaø, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 81- ÑIEÄN TRÖÔØNG BAØ - Thoân Taây, thò traán Traø Xuaân, huyeän Traø Boàng - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 82- ÑEÀN THÔØ CAÙ OÂNG - Thoân Ñoâng, xaõ Lyù Haûi, huyeän Lyù Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 83- AÂM LINH TÖÏ - Thoân Taây, xaõ Lyù Vónh, huyeän Lyù Sôn - Quyeát ñònh soá 1881, ngaøy 25/10/1993 84- DI TÍCH LOØ NAÁU QUAËNG - Thoân Traø Lam, xaõ Bình Chöông, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881, ngaøy 25/10/1993 85- DI CHÆ CÖ TRUÙ BÌNH CHAÂU - Thoân Chaâu Thuaän, xaõ Bình chaâu, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñòn soá 1881 ngaøy 25/10/1993 86- MOÄ TAÙNG BÌNH CHAÂU - Thoân Chaâu Thuaän, xaõ Bình Chaâu, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 87- PHEÁ TÍCH THAÙP GOØ PHOÁ - Thoân Hoaø Vinh, xaõ Tònh Thieän, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 88- PHEÁ TÍCH THAÙP AN TAÄP - Thoân An Hoäi Baéc, xaõ Nghóa Kyø, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 89- BI KYÙ CHAØM - Thoân Thaïch Ñöùc, xaõ Phoå Thaïnh, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1881 ngaøy 25/10/1993 90- NHAØ THÔØ VAØ MOÄ NGUYEÃN MAÄU PHOÙ - Xaõ Ñöùc Laân, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 351 ngaøy 7/4/1995 91- VUÏ THAÛM SAÙT CUOÄC BIEÅU TÌNH TRAØ CAÂU - Xaõ Phoå Vaên, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 682 ngaøy 9/6/1995 92- VUÏ THAÛM SAÙT ÑAÄP CAÂY GAÙO - Xaõ Haønh Phöôùc, huyeän Nghóa haønh - Quyeát ñònh soá 2237 ngaøy 22/12/1995 93- NHAØ LÖU NIEÄM NGUYEÃN COÂNG PHÖÔNG - Xaõ Haønh Phöôùc, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 2283 ngaøy 22/12/1995 94- THAÉNG CAÛNH NUÙI ÑAÙ CHOÀNG – HOÀ SÔN RAÙI - Xaõ Tònh Traø, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1887 ngaøy 23/11/1995 95- ÑÒA ÑAÏO NUÙI AN VÓNH - Xaõ Tònh Kyø, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 09 ngaøy 03/01/1996 96- NHAØ THÔØ, DINH THÔØ VAØ VÖÔØN NHAØ TRÖÔNG ÑÒNH - Xaõ Tònh Thieän, Tònh Hoaø, Tònh Kheâ- huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 1625 ngaøy 01/7/1996 97- ÑEÀN THÔØ VAØ MOÄ TRAÀN NGOÏC TRAÙC - Xaõ Phoå Vaên, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 1889 ngaøy 23/11/1995 98- ÑEÀN THÔØ VAØ MOÄ TRAÀN VAÊN ÑAÏT - Xaõ Ñöùc Hoaø, huyeän Moä Ñöùc 99- NHAØ THÔØ VAØ MOÄ NGUYEÃN TÖÏ TAÂN - Xaõ Bình Phöôùc, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1623 ngaøy 01/7/1996 100- MOÄ VAØ NHAØ THÔØ LEÂ NGUNG - Xaõ Bình Thanh, huyeän Bình Sôn - Quyeát ñònh soá 1624 ngaøy 01/7/1996 101- CHIEÁN THAÉNG NGHÓA AN - Xaõ Nghóa An, huyeän Tö Nghóa - Quyeát ñònh soá 1039 ngaøy 14/5/1996 102- MOÄ VAØ NHAØ THÔØ NGUYEÃN TAÊNG LONG - Xaõ Tònh Thoï, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh soá 3947 ngaøy 31/12/1996 103- ÑEÀN VAÊN THAÙNH - Xaõ Ñöùc Chaùnh, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 10 ngaøy 03/01/1996 104- NHAØ THÔØ VAØ MOÄ HUYØNH COÂNG THIEÄU - Xaõ Phoå Ninh, Phoå Hoaø, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 2236 ngaøy 22/12/1995 105- NHAØ ÑOÀNG CHÍ NGUYEÃN CHAÙNH - Xaõ Tònh Haø, huyeän Sôn Tònh - Quyeát ñònh naêm 1998 106- NHAØ ÑOÀNG CHÍ THÖÔNG QUANG GIAO - Xaõ Tònh Kheâ, huyeän Sôn tònh - Quyeát ñònh naêm 1998 107- THAÉNG CAÛNH SUOÁI HUY MAÊNG - Xaõ Sôn Dung, huyeän Sôn Taây - Quyeát ñònh soá 3111 ngaøy 17/10/1997 108- CHIEÁN THAÉNG TAØ MÖÏC - Xaõ Sôn Dung, huyeän sôn Taây - Quyeát ñònh soá 3111 ngaøy 17/10/1997 109- NHAØ THÔØ TOÄC TRAÀN - Xaõ Ñöùc Chaùnh, huyeän Moä Ñöùc - Quyeát ñònh soá 3922 ngaøy 30/11/1998 110- TRÖÔØNG TRUNG HOÏC BÌNH DAÂN MIEÀN NAM TRUNG BOÄ - Xaõ Haønh Phöôùc, Haønh Thieän,Haønh Nhaân,huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 1600 ngaøy 08/5/1999 111- NHAØ THÔØ TRAÀN COÂNG TAÙ - Xaõ Haønh Tònh, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 138 ngaøy 17/4/2000 112- NHAØ ÑOÀNG CHÍ TRAÀN TOAÏI - Xaõ Ba Ñoäng, huyeän Ba Tô - Quyeát ñònh soá 1359 ngaøy 25/4/2000 113- NUÙI XÖÔNG ROÀNG - Xaõ Phoå Phong, huyeän Ñöùc Phoå - Quyeát ñònh soá 5107 ngaøy 27/10/2000 114- DI TÍCH ÑÌNH AN ÑÒNH - Xaõ Haønh Duõng, huyeän Nghóa Haønh - Quyeát ñònh soá 462 ngaøy 28/02/2001 ( Nguoàn Baûo taøng toång hôïp Quaûng Ngaõi) PHUÏ LUÏC 5 DANH MUÏC GOÏI VOÁN ÑAÀU TÖ VAØO NGAØNH DU LÒCH TÆNH QUAÛNG NGAÕI ( Giai ñoaïn: 2001 – 2005) TT TEÂN DÖÏ AÙN ÑÒA ÑIEÅM DIEÄN VOÁN ÑAÀU TÖ HÌNH THÖÙC GHI CHUÙ TÍCH DÖÏ KIEÁN (USD) ÑAÀU TÖ 01 Khu khaùch saïn Khu du lòch Voán ñaàu tö trong Ñaõ coù döï aùn Cao taàng Myõ Kheâ 04ha 5.000.000 vaø ngoaøi nöôùc quy hoaïch Myõ Kheâ Tònh Kheâ 02 Khu khaùch saïn Khu du lòch 9,7ha 5.000.000 Voán ñaàu tö trong Ñaõ coù döïaùn Vaø bieät thöï Myõ Kheâ vaø ngoaøi nöôùc quy hoaïch Myõ Kheâ Tònh Kheâ 03 Trung taâm dòch Khu du lòch 3,2 ha 5.000.000 Voán ñaàu tö trong Ñaõ coù döï aùn Vuï vaø coâng vieân Myõ Kheâ vaø ngoaøi nöôùc quy hoaïch Vui chôi giaûi trí Tònh Kheâ Myõ Kheâ 04 Khu caém traïi Khu du lòch 3,5 ha 5.000.000 Voán ñaàu tö trong Ñaõ coù döï aùn Myõ Kheâ Myõ Kheâ vaø ngoaøi nöôùc quy hoaïch Tònh Kheâ 05 Khu theå thao Khu du lòch 14,4 ha 500.000 Voán ñaàu tö trong Ñaõ coù döï aùn vui chôi,giaûi trí Myõ Kheâ vaø ngoaøi nöôùc quy hoaïch Myõ Kheâ Tònh Kheâ 06 Khu du lòch Khu du lòch 50 ha 7.000.000 Voán ñaàu tö trong Ñaõ coù döï aùn Sa huyønh Sa huyønh vaø ngoaøi nöôùc quy hoaïnh Phoå Thaïnh Ñöùc Phoå 07 Khu dòch vuï Huyeän 180 ha 6.500.000 Ngaân saùch nhaø Ñaõ coù döï aùn Du lòch Sôn Tònh nöôùc vaø voán ñaàu quy hoaïch Thieân Aùn tö trong vaø ngoaøi nöôùc 08 Khu du lòch Huyeän Bình 400 ha 25.000.000 Voán ñaàu tö trong Ñaõ coù döï aùn Thaønh phoá Sôn vaø ngoaøi nöôùc quy hoaïch Vaïn Töôøng 09 Khu du lòch Xaõ Traø Buøi 250 ha 5.000.000 Voán ñaàu tö trong Baùo caùo Sinh thaùi Traø Boàng vaø ngoaøi nöôùc sô boä Nuùi Caø Ñam 10 Khu du lòch Xaõ Thanh an 20 ha 2.000.000 Voán ñaàu tö trong Baùo caùo Thaùc traéng Minh Long vaø ngoaøi nöôc sô boä 11 Khu du lòch Haønh Tín Ñoâng 100 ha 2.000.000 Voán ñaàu tö trong Baùo caùo Suoái Chí Nghóa Haønh vaø ngoaøi nöôùc sô boä

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf42725.pdf