Đề tài Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010

Tổng quan về du lịch sinh thái-DU LịCH SINH THáI VIệt nam . 01 1.1. các khái niệm liên quan đến du lịch sinh thái 01 1.1.1. Khái Niệm Về Du Lịch Sinh Thái . .01 1.1.2. Chức Năng Của Du Lịch Sinh Thái . .02 1.1.3. Các Nguyên Tắc Của Du Lịch Sinh Thái . 03 1.2. tình hình phát triển du lịch và bước đầu của du lịch sinh thái việt nam trong sự phát triển du lịch sinh thái thế giới 04 1.2.1. Tình Hình Phát Triển Du Lịch Việt Nam . 04 1.2.2. Bước Đầu Của Du Lịch Sinh Thái Việt Nam Trong Sự Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Thế Giới 06 1.2.2.1. Sự Phát Triển Của Du Lịch Sinh Thái Thế Giới .06 1.2.2.2. Tiềm Năng Du Lịch Sinh Thái Việt Nam 07 1.2.2.3. Sự Cần Thiết Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Việt Nam .09 chương 2: tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh Thái đồng bằng sông cửu long .11 2.1. Tiềm Năng Phát Triển và đánh giá tài nguyên Du Lịch Sinh Thái Đồng Bằng Sông Cửu Long .11 2.1.1. Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đồng Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Bằng Sông Cửu Long .11 2.1.1.1. Tiềm Năng Về Điều Kiện Tự Nhiên 11 2.1.1.2. Tiềm Năng Về Xã Hội - Nhân Văn .12 2.1.1.3. Cơ Sở Hạ Tầng Kinh Tế - Xã Hội . .15 2.1.2. Đánh Giá Tài Nguyên Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL .17 2.1.2.1. Phương Pháp Đánh Giá 17 2.1.2.2. Kết Quả Đánh Giá Đối Với Tài Nguyên Du Lịch Sinh Thái Đồng bằng Sông Cửu Long .18 2.2. thực trạng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng sông cửu long .18 2.2.1. Vị Trí Của Du Lịch - Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL Trong Hệ Thống Du Lịch Cả Nước .18 2.2.1.1. Vị Trí Của Du Lịch ĐBSCL Trong Hệ Thống Du Lịch Cả Nước 18 2.2.1.2. Vị Trí Của Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL Trong Hệ Thống Du Lịch 19 Tiểu Vùng Và Cả Nước .19 2.2.2. Vị Trí Của Ngành Du Lịch Trong Sự Phát Triển Nền Kinh Tế ĐBSCL 2.2.3. Thực Trạng Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL .21 2.2.3.1. Số Lượng Du Khách Và Doanh Thu Từ Du Lịch Sinh Thái .21 2.2.3.2. Hiện Trạng Cơ Sở Vật Chất Phục Vụ Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL 22 2.2.3.3. Lao Động Trong Loại Hình Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL .23 2.2.3.4. Cơ Cấu Tổ Chức Loại Hình Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL .24 2.2.3.5. Đánh Giá Chung Về Thực Trạng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Đồng bằng Sông Cửu Long .26 chương 3: Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng sông cửu long .31 3.1. mục tiêu phát triển du lịch sinh thái đồng bằng Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế sông cửu long đến năm 2010 31 3.1.1. Cơ Sở Để Xác Định Mục Tiêu . .31 3.1.1.1. Quan Điểm Phát Triển Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL 31 a. Quan điểm về vị trí ngành và loại hình du lịch sinh thái b. Quan điểm đồng bộ để phát triển du lịch sinh thái c. Quan điểm phát triển du lịch sinh thái bền vững d. Quan điểm về cơ cấu và đầu tư trong kinh doanh du lịch sinh thái e. Quan điểm về bản sắc du lịch sinh thái địa phương 3.1.1.2. Các Dự Báo Về Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL 33 a. Cơ sở để tính toán dự báo b. Dự báo về xu hướng và mức cầu du lịch sinh thái c. Dự báo về doanh thu du lịch sinh thái d. Dự báo về cơ sở vật chất phục vụ du lịch sinh thái e. Dự báo về nhu cầu lao động 3.1.2. Mục Tiêu Phát Triển Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL Đến Năm 2.010 38 3.1.2.1. Mục Tiêu Tổng Quát . 38 3.1.2.2. Mục Tiêu Cụ Thể . 39 3.2. các chiến lược phát triển du lịch sinh thái Đồng bằng sông cửu long đến năm 2.010 . .39 3.2.1. Giới Thiệu Các Chiến Lược Phát Triển Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL 39 3.2.2. Các Chiến Lược Thích Hợp Để Phát Triển Du Lịch Sinh Thái ĐBSCL .41 3.3. đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển du lịch sinh thái Đồng bằng sông cửu long đến năm 2.010 . 44 3.3.1. Vấn Đề Tổ Chức Các Hoạt Động Kinh Doanh 44 3.3.1.1. Vấn Đề Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động DL Sinh Thái .44 Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế 3.3.1.2. Phát triển Các Loại Hình Và Đa Dạng Hóa Các Sản Phẩm Du Lịch Sinh Thái . 46 3.3.1.3. Đẩy Mạnh Hoạt Động Tiếp Thị Cho Du Lịch Sinh Thái 47 3.3.1.4. Đào Tạo -Phát Triển Nguồn Nhân Lực 4 8 3.3.2. Vấn Đề Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Theo Lãnh Thổ 49 3.3.2.1. Phát Triển Không Gian Du Lịch ĐBSCL Theo Các Vùng Sinh Thái . 49 3.3.2.2. Điểm Du Lịch 51 3.3.2.3. Tuyến Du Lịch .52 3.3.3. Vấn Đề Đầu Tư Phát Triển Du Lịch Sinh Thái 52 3.3.3.1. Phát Triển Hệ Thống Lưu Trú Và Công Trình Dịch Vụ .52 3.3.3.2. Phát Triển Các Công Trình Du Lịch Sinh Thái 53 3.3.3.3. Bảo Tồn Và Phát Triển Các Tài Nguyên Du Lịch Sinh Thái 53 3.3.3.4. Một Số Dự án Du Lịch Sinh Thái . .53 3.3.3.5. Vấn Đề Nguồn Vốn . 54 3.4. kiến nghị về việc hỗ trợ thực hiện các giải pháp phát triển du lịch sinh thái đồng bằng sông cửu long 54 3.4.1. Kiến Nghị Với Tổng Cục Du Lịch Và Các Cơ Quan Trung Ương 54 3.4.2. Kiến Nghị Với Cơ Quan Quản Lý Du Lịch Các Tỉnh ĐBSCL .55 3.4.3. Kiến Nghị Với UBND Các Tỉnh ĐBSCL .56 kết luận phụ lục

pdf113 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2576 | Lượt tải: 32download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
loμi víi 6 lo¹i quÇn x· chñ yÕu lμ Sen (Nelumbo nucifera), Lóa ma (Oryza rufipogon), Cá èng (Panicum repens), N¨ng (Eleocharis dulcis), Måm mèc (Ischaemum rugosum) vμ Trμm (Melaleuca leucadendron). Trong sè c¸c loμi trªn th× Lóa ma vμ Sen ®−îc coi lμ nh÷ng loμi ®Æc h÷u cña §ång Th¸p M−êi. - HÖ ®éng vËt: Gåm kho¶ng 110 loμi ®éng vËt næi, 23 loμi ®éng vËt ®¸y, trong ®ã cã 55 loμi c¸. §Æc biÖt ®©y lμ n¬i sinh sèng cña 198 loμi chim, chiÕm 1/4 sè loμi chim ë ViÖt Nam, trong ®ã cã 16 loμi ®ang bÞ ®e däa ë qui m« toμn cÇu vμ 5 loμi quÝ hiÕm gåm: SÕu cæ trôi (Grus antigone sharpii), ¤ t¸c (Eupodotis bengalensis), Te vμng (Vanellus cinereus), §iÒng ®iÔng (Anhinga melanogaster), Ngan c¸nh tr¾ng (Cairina scutulata) [20; 7]. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 4 phô lôc 2 tμi nguyªn du lÞch c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng cöu long Phô lôc 2.1: B¶ng tãm t¾t tμi nguyªn du lÞch sinh th¸i §ång b»ng s«ng Cöu Long Tù nhiªn X· héi- nh©n v¨n HÖ s¶n xuÊt ®Æc thï 1. Long An *Khu DLST §ång Th¸p M−êi *S«ng Vμm Cá §«ng *S«ng Vμm Cá T©y *Côm di tÝch B×nh T¶ (Oc Eo) *L¨ng NguyÔn Huúnh §øc *Nhμ B¶o tμng Long An *Ng«i nhμ 120 cét *§ån R¹ch Cèc *Chïa T©n Th¹nh *Chïa Linh S¬n *Chïa Kim Cang -LÔ héi: lÔ Kú Yªn (®Çu n¨m), lÔ cÇu m−a, lÔ tèng phong (6/3 ¢l) *Côm v−ên thanh long *NghÒ ch¹m gç (CÇn §−íc) *NghÒ ®an l¸t bμng (Vinh H−ng, Méc Hãa) *NghÒ dÖt chiÕu (CÇn Giuéc, CÇn §−íc, BÕn Løc) *Lμng nghÖ nh©n ®ua ngùa §øc Hoμ 2. §ång Th¸p *Trμm chim Tam N«ng *V−ên cß Th¸p *Di tÝch Gß Th¸p(Oc Eo) *§Òn thê th−îng t−íng TrÇn Ngäc(§èc Binh Vμng) *V−ên hoa T©n Quy §«ng *Chî chiÕu §Þnh Yªn LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 5 M−êi *Cån Tiªn *B·i t¾m An Hßa *V¨n Th¸nh MiÕu *Chïa KiÕn An Cung *Chïa H−¬ng (Ph−íc Long cæ tù) *Chïa Bμ *§×nh T©n Phó Trung *§×nh §Þnh Yªn *§×nh Long Kh¸nh *L¨ng Cô Phã B¶ng *Khu c¨n cø XÎo Quýt *Èm thùc: Chuét ®ångCao L·nh chÊm muèi ít, ¨n kÌm rau th¬m *B¸nh phång t«m Sa Giang *Nem Lai Vung *B¸nh xÌo Mü Trμ *Lμng bét Sa §Ðc 3. An Giang *Cï lao ¤ng Hæ *Khu du lÞch Nói CÊm *Khu du lÞch Nói Sam *Hå ¤Tuk Sa *S©n chim Trμ S− *Thμnh cæ Oc Eo *Khu di tÝch lÞch sö vμ du lÞch Tøc Dôp *Chïa Ch¨m-Ch©u Giang *Chïa Xμ Tån *Chïa T©y An *Chïa Hang *§×nh Ch©u Phó *MiÕu Bμ Chóa Xø *L¨ng Tho¹i Ngäc HÇu - LÔ héi: §øc Cè Qu¶n (21- 23/2¢l), VÝa Bμ Chóa Xø 23-25/4 ¢l), Cóng tr¨ng, §ua ghe ngo, §ua bß, H¸t Gi , ... *Lμng DÖt ng−êi Ch¨m *M¾m Ch©u §èc *Lμng c¸ bÌ *Lμng tranh kiÕng (lμng VÖ)-Chî Míi LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 6 * Èm thùc:R−îu thèt nèt 4. Kiªn Giang *Th¾ng c¶nh Hμ Tiªn (15 c¶nh ®Ñp) *B·i D−¬ng *Th¹ch §éng *C¶nh ®Ñp §«ng Hå *§¶o Phó Quèc *D−¬ng §«ng *Suèi Tranh *Suèi §¸ Bμn *B·i Kem *B·i Tr−êng *QuÇn ®¶o An Thíi *Côm th¾ng c¶nh Hßn Phô Tö *Khu DLST U Minh Th−îng *Mé vμ ®Òn thê NguyÔn Trung Trùc *Nhμ thê, l¨ng mé dßng hä M¹c *Chïa Tam B¶o(R¹ch Gi¸) *Chïa Lμng C¸t *Chïa Phï Dung *Chïa Tam B¶o( ) *TÞnh x¸ Ngäc S¬n *Nhμ tï Hμ Tiªn *Nhμ lao C©y Dõa *Chïa Hang *Di tÝch C¹nh §Òn, di tÝch KÌ Mét, di tÝch NÒn Vua *Nhμ tõ ®−êng TrÇn Phñ - LÔ héi: Héi §ua bß trong ngμy lÔ Dolta, LÔ héi Rama®an, LÔ héi vÝa Bμ (th¸ng 4 ¢l) *N−íc m¾m Phó Quèc *NghÒ khai th¸c ong mËt, nu«i sß huyÕt 5. TiÒn Giang *Cï lao Thíi S¬n *Cï lao T©n Phong *Cån Cèng *Cån Ngang *Rõng trμm Lung C¸ B«ng *Di tÝch Gß Thμnh(Oc Eo) *Di tÝch lÞch sö R¹ch GÇm- Xoμi Mót *Di tÝch ¢p B¾c *Di tÝch Giång Døa *Lòy Ph¸o §μi *Chïa VÜnh Trμng *Tr¹i R¾n §ång T©m *Chî næi C¸i BÌ *Mü Tho §¹i Phè *M¾m t«m chμ Gß C«ng LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 7 *Chïa Héi Thä *Chïa Linh Thøu *Chïa Th¹nh Tr−íc *Phï Dung cæ tù *Th¸nh thÊt Cao §μi *§×nh Long H−ng *§×nh T©n HiÖp *§×nh Th¸p M−êi *L¨ng Tr−¬ng §Þnh *L¨ng Hoμng Gia *Mé Thñ Kho Hu©n *Mé Tø KiÖt *Nhμ B¶o tμng TiÒn Giang *C¨n cø TØnh ñy Mü Tho 6.VÜnh Long *Cï lao An B×nh vμ B×nh Hßa Ph−íc *Khu du lÞch Tr−êng An *§×nh Long Thanh *Th¸nh Thñ miÕu (Chïa ¤ng) *V¨n Th¸nh miÕu *TÞnh x¸ Ngäc Viªn *Chïa Ph−íc HËu *Chïa Tiªn Ch©u *Chïa Saghamangala *Chïa Kú S¬n *Chïa Ph¸p H¶i *Chuμ Gi¸c Thiªn *L¨ng ¤ng Thèng chÕ §iÒu B¸t *Èm thùc: LÉu VÜnh Long *Lß g¹ch , lß t−¬ng chao 7. BÕn Tre LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 8 *Cån Phông *Cån Quy *Cån ¤c *Cån Tiªn *S©n chim Vμm Hå *Chïa Héi T«n *Chïa Tuyªn Linh *Chïa Viªn Minh *Mé NguyÔn §×nh ChiÓu *Mé Vâ Tr−ßng To¶n *§×nh Phó LÔ *§×nh B×nh Hßa *Lμng Du kÝch §ång khëi Má Cμy *Nhμ tõ ®−êng Huúnh Phñ -LÔ héi cóng ¤ng cña ng− d©n vïng biÓn (15-16 ¢l) * Èm thùc:C¬m tÇn dõa *V−ên c©y ¨n tr¸i C¸i M¬n *Lμng b¸nh tr¸ng Mü Lång * Lμng b¸nh phång S¬n §èc *KÑo dõa BÕn Tre *X−ëng mü nghÖ hμng l−u niÖm tõ dõa. *V−ên nu«i ong mËt Hång V©n (huyÖn Ch©u Thμnh) 8. Trμ Vinh *Cån Nghªu *Ao Bμ Om *B·i biÓn Ba §éng *Chïa Hang *Chïa ¢ng *Chïa N«dol *Chïa Sam-r«ng-ek *Chïa L−ìng Xuyªn *Chïa Di §μ *Chïa Cß *§Òn thê B¸c Hå -LÔ héi d©n téc ®Æc s¾c , BiÓu diÔn ©m nh¹c Khmer t¹i chïa (Chuyªn nghiÖp vμ nghiÖp d−) 9. CÇn Th¬ *Lung Ngäc Hoμng *Chïa Nam Nh· *Chïa Héi Linh *Du lÞch V−ên CÇn Th¬ *Chî næi C¸i R¨ng- LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 9 *BÕn Ninh KiÒu *Chïa ¤ng *Chïa Kh¸nh Quang *§×nh B×nh Thñy *Mé Phan V¨n TrÞ *Di tÝch Long Mü *Khu di tÝch c¨n cø TØnh ñy *Tr−êng §¹i häc CÇn Th¬ *Nhμ cæ Hä D−¬ng * Èm thùc: C¸c lo¹i b¸nh Chî Næi Phong §iÒn - Phông HiÖp 10. Sãc Tr¨ng *Cån Mü Ph−íc *V−ên cß Th¹nh TrÞ *Chïa Kh’leang *Chïa D¬i *Chïa §Êt SÐt *Nhμ B¶o tμng v¨n hãa Khmer *C¨n cø tØnh ñy Sãc Tr¨ng -LÔ héi: Ooc-Om-Booc (r»m th¸ng 10-¢l), LÔ §−a n−íc , * Èm thùc: Bón n−íc lÌo, bón gái giμ 11. B¹c Liªu *S©n chim B¹c Liªu *Chïa Xiªm C¸n *Chïa Quan §Õ(Chïa ¤ng) *Chïa Minh *Th¸p Cæ VÜnh H−ng *KiÕn tróc nhμ T©y (B¹c Liªu) LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 10 *Di tÝch Näc N¹ng (Gi¸ Rai) -LÔ héi: LÔ cóng Kú Yªn - D¹ cæ hoμi lang 12. Cμ Mau *Hßn Khoai *§Êt N¨m C¨n *Mòi Cμ Mau *Hßn §¸ B¹c *L©m Viªn 19/5 *V−ên chim (19 s©n chim) *Rõng U Minh *Rõng S¸c *§Çm Bμ T−êng *Cån ¤ng Trang *Chïa Quan ¢m *Chïa H−ng Qu¶ng *§×nh T©n H−ng *Hång Anh Th− qu¸n *Nhμ B¸c Ba Phi -LÔ héi: R»m Th−îng Ngu¬n (th¸ng 1 ¢l), LÔ héi Cholchonam Thmay (13-15 th¸ng 4 ¢l), VÝa Bμ Thiªn HËu (23/3 ¢l), LÔ héi Nghinh ¤ng (15/2 ¢l) * Èm thùc: R¾n b«ng sóng nÊu ch¸o Nguån: Tæng hîp tõ c¸c T− liÖu trªn T¹p chÝ Du LÞch ViÖt Nam, T¹p chÝ cña Bé C«ng nghiÖp[16],... LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 11 pl2.2. long an DiÖn tÝch: 4.338km2, d©n sè(1/4/99):1.306.202 ng−êi. Gåm cã thÞ x· T©n An vμ 13 huyÖn: BÕn Løc, CÇn §−íc, CÇn Giuéc, Ch©u Thμnh, §øc Hßa, §øc HuÖ, Méc Hãa, T©n Th¹nh, T©n Trô, Th¹ch Hãa, Thñ Thõa, VÜnh H−ng, T©n H−ng. Long An ®−îc xem lμ cöa ngâ cña §ång b»ng s«ng Cöu Long, n»m c¸ch thμnh phè Hå ChÝ Minh 47 km, cã ®−êng biªn giíi víi Campuchia vμ tiÕp gi¸p T©y Ninh, thμnh phè Hå ChÝ Minh, TiÒn Giang vμ §ång Th¸p. Hai s«ng lín lμ Vμm Cá §«ng vμ Vμm Cá T©y cïng víi m¹ng l−íi s«ng ngßi, kªnh r¹ch ch»ng chÞt t¹o thuËn lîi lín cho hÖ thèng giao th«ng ®−êng thñy. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ kinh tÕ mòi nhän ë Long An. N¬i ®©y sinh sèng chñ yÕu lμ ng−êi d©n téc ViÖt (Kinh), Khmer, vμ cßn lμ n¬i cã nhiÒu di chØ cña nÒn v¨n hãa Oc Eo næi tiÕng. C¸c di tÝch vμ danh th¾ng: * Côm di tÝch B×nh T¶ (Khu di tÝch v¨n hãa Oc Eo-§øc Hßa) * L¨ng NguyÔn Huúnh §øc * Nhμ B¶o tμng Long An * Ng«i nhμ 120 cét * §ån R¹ch Cèc * Chïa T«n Th¹nh * Chïa Linh S¬n * Chïa Kim Cang * Khu du lÞch sinh th¸i §ång Th¸p M−êi * Côm v−ên thanh long. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 12 pl2.3. §ång th¸p DiÖn tÝch: 3.276km2, d©n sè(1/4/99):1.564.977 ng−êi. Gåm cã 2 thÞ x· lμ T©n An (tØnh lþ) vμ Sa §Ðc; vμ 9 huyÖn: T©n Hång, Hång Ngù, Tam N«ng, Thanh B×nh, Th¸p M−êi, Cao L·nh, LÊp Vß, Ch©u Thμnh, Lai Vung. §©y lμ vïng ®Êt thuéc vïng §ång Th¸p M−êi, gi¸p Campuchia, VÜnh Long, An Giang, CÇn Th¬, Long An, TiÒn Giang. Víi −u thÕ vÒ ®Êt ®ai mÇu mì nhê phï sa s«ng TiÒn vμ s«ng HËu, n«ng s¶n chÝnh cña §ång Th¸p lμ lóa, c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngμy vμ c©y ¨n tr¸i. N¬i ®©y cã nhiÒu kªnh r¹ch, trμm chim, v−ên cß, sÕu ®Çu ®á ®Æc s¾c. §ång Th¸p cã c¸c d©n téc ViÖt (Kinh), Khmer, Hoa, Ch¨m,... vμ lμ n¬i hiÖn diÖn nhiÒu t«n gi¸o: Cao §μi, Hßa H¶o, PhËt Gi¸o, Kit« gi¸o. Ng−êi d©n xø nμy mang ®Ëm nÐt ®Æc tr−ng v¨n hãa vïng ®ång b»ng Nam Bé víi c¸c ®iÖu hß, ®iÖu lý thÊm ®−îm nghÜa t×nh. §ång Th¸p cßn næi tiÕng víi b¸nh phång t«m Sa Giang, nem Lai Vung, b¸nh xÌo Mü Trμ, c¸c mãn r¾n ®éc ®¸o, ... C¸c di tÝch vμ danh th¾ng: * Di tÝch Gß Th¸p (v¨n minh Oc Eo) * §Òn thê Th−îng t−íng TrÇn Ngäc (§Òn §èc Binh Vμng) * V¨n Th¸nh miÕu * Chïa KiÕn An Cung * Chïa H−¬ng ( Ph−íc H−ng cæ tù) * Chïa Bμ * §×nh T©n Phó Trung * §×nh §Þnh Yªn * §×nh Long Kh¸nh * L¨ng Cô Phã B¶ng * Khu c¨n cø XÎo Quýt * Trμm chim Tam N«ng * V−ên cß Th¸p M−êi * V−ên hoa T©n Qui §«ng * Cån Tiªn LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 13 * B·i t¾m An Hßa * Chî chiÕu §Þnh Yªn. pl2.4. an giang DiÖn tÝch: 3.424km2, d©n sè(1/4/99):2.049.039 ng−êi. Gåm cã thμnh phè Long Xuyªn, thÞ x· Ch©u §èc vμ 9 huyÖn: An Phó, T©n Ch©u, Phó T©n, Ch©u Phó, TÞnh Biªn, Tri T«n, Chî Míi, Ch©u Thμnh, Tho¹i S¬n. An Giang thuéc MiÒn T©y Nam Bé, gi¸p Campuchia, §ång Th¸p, CÇn Th¬, Kiªn Giang. An Giang cã 2 s«ng lín, kinh tÕ dùa chñ yÕu vμo lóa vμ thñy h¶i s¶n. Ngoμi ra, cßn cã c¸c lμng nghÒ truyÒn thèng nh− dÖt, lμm m¾m, nu«i c¸ bÌ, ... Ng−êi d©n phÇn lín thuéc d©n téc ViÖt (Kinh), Khmer, Ch¨m, Hoa. N¬i ®©y cßn cã nhiÒu di chØ v¨n hãa ãc Eo, nhiÒu lÔ héi næi tiÕng thu hót ®«ng ®¶o du kh¸ch nh−: LÔ héi Bμ Chóa Xø, cóng tr¨ng, ®ua ghe Ngo, ®ua bß, h¸t Gi, ... C¸c di tÝch-danh th¾ng: * Chïa Ch¨m-Ch©u Giang * Khu di tÝch lÞch sö vμ du lÞch Tøc Dôp * Thμnh cæ Oc Eo * Chïa Xμ Tån * MiÕu Bμ Chóa Xø * L¨ng Tho¹i Ngäc HÇu * Chïa T©y An * Cï lao ¤ng Hæ * Khu du lÞch Nói CÊm * Khu du lÞch Nói Sam. - C¸c lÔ héi d©n gian th−êng tæ chøc trong tØnh: * LÔ héi §øc Cè Qu¶n (Ch©u Phó): 21-23/2 ¢l * LÔ héi Tho¹i Ngäc HÇu: 23-25/4 ¢l * LÔ héi vÝa Bμ Chóa Xø nói Sam:23-25/4 ¢l * TÕt Cholchoman Thomay:12-13/4 Du lÞch * LÔ héi di tÝch Bia Tho¹i S¬n:1/4 ¢l LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 14 * LÔ héi chïa Giång Thμnh:19/5 ¢l * LÔ Tisad Bochia-chïa Xμ Tãn:15/4 ¢l * LÔ Romadol cña ®ång bμo Ch¨m: th¸ng 5 ¢l * LÔ H¹ di (lÔ phong th¸nh):1, 2/6 ¢l * LÔ Roya: th¸ng 9 lÞch Håi Gi¸o (ng−êi Ch¨m) * LÔ héi Dolta:9/10 ¢l * Kû niÖm ngμy sinh B¸c T«n:20/8 Dl * Nhμ b¶o tμng c¸ch m¹ng, Chïa Hang, §×nh Ch©u Phó, Di tÝch Hoμng Thμnh cæ tù (Nh©n H−ng-TÞnh Biªn), Hå ¤Tuk Sa. pl2.5. kiªn giang DiÖn tÝch: 6.243km2, d©n sè(1/4/99):1.494.433 ng−êi. Gåm cã thÞ x· R¹ch Gi¸ (TØnh lþ), thÞ x· Hμ Tiªn, 9 huyÖn ®Êt liÒn: Hμ Tiªn, Hßn §Êt, T©n HiÖp, Ch©u Thμnh, Giång RiÒng, Gß Quao, An Biªn, An Minh, VÜnh ThuËn, vμ 2 huyÖn ®¶o: Phó Quèc vμ Hßn Khoai. §©y lμ d¶i ®Êt tËn cïng phÝa T©y Nam ViÖt Nam, c¸ch thμnh phè Hå ChÝ Minh 250 km, gi¸p Campuchia, An Giang, CÇn Th¬, B¹c Liªu, Cμ Mau. Kiªn Giang cã 3 s©n bay: R¹ch Gi¸, Phó Quèc vμ Hμ Tiªn; cïng víi 2 c¶ng An Thíi vμ Hßn Th¬m. Mòi nhän kinh tÕ vïng nμy lμ n«ng - ng− nghiÖp. Kiªn Giang næi tiÕng víi mÆt hμng n−íc m¾m Phó Quèc. C¸c d©n téc ViÖt (Kinh), Khmer, Hoa sinh sèng l©u ®êi ë Kiªn Giang. §©y còng lμ n¬i cã nhiÒu di chØ v¨n hãa Oc Eo vμ nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch hÊp dÉn: t¾m lÆn biÓn, t¾m suèi, t¾m s«ng, leo nói, vμo hang, lªn rõng, ... C¸c di tÝch-danh th¾ng: * Mé vμ ®Òn thê NguyÔn Trung Trùc * Chïa Tam B¶o (R¹ch Gi¸) * Chïa Lμng C¸t * Nhμ thê, l¨ng mé dßng hä M¹c * Chïa Phï Dung * Chïa Tam B¶o * TÞnh x¸ Ngäc S¬n LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 15 * Nhμ tï Hμ Tiªn * Th¾ng c¶nh Hμ Tiªn (víi 15 c¶nh ®Ñp) * B·i D−¬ng * Chïa Hang * Th¹ch §éng * C¶nh ®Ñp §«ng Hå * §¶o Phó Quèc * D−¬ng §«ng * Suèi Tranh * Suèi §¸ Bμn * B·i Kem * B·i Tr−êng * Nhμ lao C©y Dõa * QuÇn ®¶o An Thíi * Côm th¾ng c¶nh Hßn Phô Tö (®−îc vÝ nh− mét H¹ Long thu nhá). * Hßn TrÑm * Khu DLST U Minh Th−îng pl2.6. tiÒn giang DiÖn tÝch: 2.377km2, d©n sè(1/4/99):1.605.147 ng−êi. Gåm cã thμnh phè Mü Tho, thÞ x· Gß C«ng vμ 6 huyÖn: C¸i BÌ, Cai LËy, Ch©u Thμnh, Chî G¹o, Gß C«ng T©y, Gß C«ng §«ng. TiÒn Giang cã 32 km bê biÓn, gi¸p víi c¸c tØnh Long An, §ång Th¸p, BÕn Tre. Víi mét hÖ thèng s«ng ngßi, kªnh r¹ch ch»ng chÞt, giao th«ng ®−êng thñy n¬i ®©y rÊt thuËn lîi. TiÒn Giang næi tiÕng lμ vùa lóa vμ tr¸i c©y. Ng−êi d©n phÇn lín thuéc d©n téc ViÖt (Kinh) , Hoa. C¸c di tÝch-danh th¾ng: * Di tÝch v¨n hãa Oc Eo Gß Thμnh * Di tÝch lÞch sö R¹ch GÇm - Xoμi Mót * Chïa VÜnh Trμng LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 16 * Chïa Héi Thä * Chïa Linh Thøu * Chïa Thanh Tr−íc * §×nh Long H−ng * Di tÝch Êp B¾c * §×nh T©n HiÖp * Lòy Ph¸o §μi * L¨ng Tr−¬ng §Þnh vμ §¸m l¸ tèi trêi cña nghÜa qu©n * Mé Thñ Khoa Hu©n * L¨ng Hoμng Gia * Mü Tho ®¹i phè * Cï lao Thíi S¬n * Tr¹i r¾n §ång T©m * §ång Th¸p M−êi * Chî næi C¸i BÌ vμ Cï lao T©n Phong. * Nhμ B¶o tμng TiÒn Giang, Di tÝch Giång Døa, Th¸nh thÊt Cao §μi, C¨n cø TØnh ñy Mü Tho (Long Tiªn), Mé Tø KiÖt, Phï Dung cæ tù, L¨ng Hoμng Gia, Cån Cèng, Cån Ngang. * Rõng trμm “Lung C¸ B«ng”- khu du lÞch sinh th¸i lý t−ëng [17;72] pl2.7. vÜnh long DiÖn tÝch: 1.487km2, d©n sè(1/4/99):1.010.486 ng−êi. Gåm cã thÞ x· VÜnh Long vμ 6 huyÖn: Long Hå, M¨ng ThÝt, B×nh Minh, Tam B×nh, Trμ ¤n, Vòng Liªm. VÜnh Long gi¸p víi c¸c tØnh TiÒn Giang, §ång Th¸p, BÕn Tre, Trμ Vinh, CÇn Th¬. §−îc xem lμ h×nh ¶nh thu nhá cña §ång b»ng s«ng Cöu Long, VÜnh Long còng cã s«ng ngßi ch»ng chÞt vμ thÕ m¹nh lμ trång trät. N¬i ®©y, c¸c d©n téc ViÖt (Kinh) , Khmer, Hoa sèng ®oμn kÕt, g¾n bã tõ l©u ®êi. C¸c di tÝch - danh th¾ng: * §×nh Long Thanh LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 17 * Chïa Ph−íc HËu * Chïa Tiªn Ch©u * Chïa Sagamangala * Chïa Kú S¬n * TÞnh x¸ Ngäc Viªn * Chïa Ph¸p H¶i * Chïa Gi¸c Thiªn * V¨n Th¸nh MiÕu * Cï lao An B×nh vμ B×nh Hßa Ph−íc * Khu du lÞch Tr−êng An. * Th¸nh Thñ miÕu (Chïa ¤ng), L¨ng ¤ng Thèng chÕ §iÒu B¸t. pl2.8. bÕn tre DiÖn tÝch: 2.247km2, d©n sè(1/4/99):1.296.914 ng−êi. Gåm cã thÞ x· BÕn Tre vμ 7 huyÖn: Ch©u Thμnh, Chî L¸ch, Má Cμy, Giång Tr«m, B×nh §¹i, Ba Tri, Th¹nh Phó. BÕn Tre lμ tØnh ®ång b»ng n»m ë ®o¹n cuèi s«ng Cöu Long, gi¸p TiÒn Giang, VÜnh Long, Trμ Vinh vμ BiÓn §«ng. §Þa h×nh n¬i ®©y b»ng ph¼ng, r¶i r¸c lμ nh÷ng cån c¸t xen kÎ ruéng v−ên. Víi bèn bÒ s«ng n−íc bao bäc, giao th«ng ®−êng thñy vμ t−íi tiªu n¬i ®©y rÊt thuËn lîi. BÕn Tre cã bèn s«ng lín lμ TiÒn Giang, Ba Lai, Hμm Lu«ng, Cæ Chiªn vμ ba cï lao lín. §Æc s¶n ®−îc nhiÒu ng−êi biÕt ®Õn lμ kÑo dõa, b¸nh tr¸ng Mü Lång, b¸nh phång S¬n §èc. N¬i ®©y trång nhiÒu lóa, ng«, khoai, hoa, tr¸i vμ c©y c«ng nghiÖp. §Æc biÖt næi tiÕng víi lμng nghÒ C¸i M¬n vμ b¶n s¾c v¨n hãa ®Æc tr−ng Nam Bé: ®iÖu hß, ®iÖu lý, c¸c lμn ®iÖu d©n ca, ... C¸c di tÝch - danh th¾ng: * Chïa Héi T«n * Chïa Tuyªn Linh * Chïa Viªn Minh * Lμng du kÝch §ång Khëi * Mé NguyÔn §×nh ChiÓu * Mé Vâ Tr−êng To¶n LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 18 * Cån Phông (Cån T©n Vinh - Th¸nh ®Þa §¹o Dõa) * Cån Quy * Cån èc * Cån Tiªn * S©n chim Vμm Hå * V−ên c©y ¨n tr¸i C¸i M¬n. * §×nh Phó LÔ, §×nh B×nh Hßa LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 19 pl2.9. trμ vinh DiÖn tÝch: 2.369 km2, d©n sè (1/4/99): 965.712 ng−êi. Gåm cã thÞ x· Trμ Vinh vμ 7 huyÖn: Cμng Long, CÇu KÌ, TiÓu CÇn, Ch©u Thμnh, Trμ Có, CÇu Ngang, Duyªn H¶i. Trμ Vinh n»m ë h¹ l−u s«ng Mªk«ng, gi¸p víi BÕn Tre, VÜnh Long, CÇn Th¬, Sãc Tr¨ng vμ BiÓn §«ng. Kinh tÕ chñ yÕu lμ n«ng - ng− nghiÖp. C¸c d©n téc sinh sèng ë ®©y ®a sè lμ ng−êi ViÖt (Kinh), Khmer, Hoa víi nhiÒu lÔ héi ®Æc s¾c. NÒn v¨n hãa mang ®Ëm s¾c th¸i vμ ¶nh h−ëng râ rÖt v¨n hãa d©n téc Khmer. Trμ Vinh cã 140 ng«i chïa Khmer, 50 ng«i chïa ViÖt, 5 ng«i chïa Trung Hoa. C¸c di tÝch - danh th¾ng: * Chïa Hang * Chïa ¢ng * Chïa N«dol * Chïa Sam-r«ng-ek * Chïa L−ìng Xuyªn * Chïa Di §μ * §Òn thê B¸c Hå * Cån Nghªu * Ao Bμ Om * B·i biÓn Ba §éng. * Chïa Cß - Êp Giång lín, §¹i An, Trμ Có pl2.10. cÇn th¬ DiÖn tÝch: 2.965km2, d©n sè(1/4/99):1.811.140 ng−êi. Gåm cã thμnh phè CÇn Th¬, thÞ x· VÞ Thanh vμ 6 huyÖn: Thèt Nèt, ¤ M«n, Ch©u Thμnh, Phông HiÖp, Long Mü, VÞ Thñy. Lμ tØnh n»m ë trung t©m §ång b»ng s«ng Cöu Long, gi¸p An Giang, §ång Th¸p, Sãc Tr¨ng, B¹c Liªu, Kiªn Giang vμ VÜnh Long, CÇn Th¬ cßn lμ trung t©m lóa g¹o cña MiÒn T©y Nam Bé, ®−îc xem lμ mét trong nh÷ng tØnh ®øng ®Çu c¶ n−íc vÒ s¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu g¹o. M¹ng l−íi kªnh r¹ch ch»ng chÞt t¹o cho CÇn Th¬ mét nÐt ®éc LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 20 ®¸o vμ thuËn lîi riªng. ThÕ m¹nh cña n¬i ®©y lμ lóa, c©y ¨n qu¶ vμ c¸c nguån thñy s¶n nh− t«m, c¸ n−íc ngät. CÇn Th¬ lμ trung t©m kinh tÕ - v¨n hãa cña MiÒn T©y Nam Bé, tËp trung nhiÒu c¬ së ®μo t¹o, nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ. Ba d©n téc ViÖt (Kinh), Khmer vμ Hoa chiÕm ®a sè d©n c− ®Þa ph−¬ng. NÒn v¨n hãa n¬i ®©y lμ ®Æc tr−ng cña v¨n hãa vïng miÒn, ®−îc kÕt hîp hμi hßa v¨n hãa truyÒn thèng cña c− d©n ®Þa ph−¬ng. C¸c di tÝch-danh th¾ng: * Chïa Nam Nh· * Chïa Héi Linh * Chïa ¤ng * Du lÞch v−ên CÇn Th¬ * §×nh B×nh Thñy * Chïa Kh¸nh Quang * Khu di tÝch c¨n cø TØnh ñy * Mé Phan V¨n TrÞ * BÕn Ninh KiÒu * Tr−êng §¹i häc CÇn Th¬ * Chî næi Phông HiÖp, C¸i R¨ng, Phong §iÒn * Di tÝch Long Mü. pl2.11. sãc tr¨ng DiÖn tÝch: 3.191km2, d©n sè(1/4/99):1.173.820 ng−êi. Gåm cã thÞ x· Sãc Tr¨ng vμ 6 huyÖn: KÕ S¸ch, Mü Tó, Mü Xuyªn, Th¹nh TrÞ, Long Phó, VÜnh Ch©u. Sãc Tr¨ng cã 72 km bê biÓn, gi¸p Trμ Vinh, VÜnh Long, CÇn Th¬, B¹c Liªu. Toμn tØnh cã 30.000 ha b·i båi. M« h×nh kinh tÕ lμ n«ng - ng− nghiÖp, víi lóa, hao mμu lμ c©y trång chñ yÕu. Bªn c¹nh ng−êi ViÖt (Kinh), cßn cã ®«ng ®¶o ng−êi Hoa vμ Khmer sinh sèng n¬i ®©y. TØnh cã 89 chïa Khmer, 47 chïa Hoa, vμ ®−îc xem lμ xø së cña LÔ héi Nam Bé ViÖt Nam. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 21 C¸c di tÝch - danh th¾ng: * Chïa Kh’leang * Chïa D¬i * Chïa §Êt SÐt * Nhμ B¶o tμng v¨n hãa Khmer * C¨n cø TØnh ñy Sãc Tr¨ng * Cån Mü Ph−íc * V−ên cß Th¹nh TrÞ. pl2.12. b¹c liªu DiÖn tÝch: 2.485km2, d©n sè (1/4/99): 736.325 ng−êi. Gåm cã thÞ x· B¹c Liªu vμ 3 huyÖn: Hång D©n, VÜnh Lîi, Gi¸ Rai. PhÝa §«ng B¹c Liªu gi¸p BiÓn §«ng, c¸c mÆt cßn l¹i gi¸p Sãc Tr¨ng, CÇn Th¬, Cμ Mau vμ Kiªn Giang. N¬i ®©y, ®Êt ®ai mμu mì, d©n c− ®«ng ®óc. M« h×nh kinh tÕ hiÖn nay lμ n«ng - ng− nghiÖp, næi tiÕng víi nh÷ng v−ên nh·n dμi mÊy chôc km. B¹c Liªu lμ vïng ®Êt míi ®−îc khai më vμo cuèi thÕ kû 17, víi nhiÒu ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i thuËn lîi: s©n chim, rõng ®−íc, rõng trμm, v−ên c©y tr¸i, du lÞch tham quan nghØ d−ìng. C¸c d©n téc chiÕm sè ®«ng lμ ViÖt (Kinh) , Hoa, Khmer, Ch¨m. B¹c Liªu næi tiÕng víi ®iÖu D¹ cæ hoμi lang cña cè nghÖ sÜ Cao V¨n LÇu, vμ c¸c lÔ héi ®Æc s¾c nh− lÔ cóng Kú Yªn. C¸c di tÝch-danh th¾ng: * Th¸p cæ VÜnh H−ng * Chïa Xiªm C¸n * Chïa Quan §Õ (Chïa ¤ng) * Chïa Minh * KiÕn tróc nhμ T©y ë B¹c Liªu * S©n chim B¹c Liªu LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 22 pl2.13. cμ mau DiÖn tÝch: 5.204km2, d©n sè(1/4/99): 1.117.829ng−êi. Gåm cã thμnh phè Cμ Mau vμ 6 huyÖn: §Çm D¬i, Ngäc HiÓn,C¸i N−íc, TrÇn V¨n Thêi, U Minh, Thíi B×nh. Lμ tØnh cùc Nam cña Tæ quèc, Cμ Mau cã ba mÆt gi¸p biÓn §«ng, c¸c mÆt cßn l¹i gi¸p Kiªn Giang, B¹c Liªu. N¬i ®©y cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm. Mïa m−a tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8. Cμ Mau cã nhiÒu s«ng vμ kªnh r¹ch ch»ng chÞt. M« h×nh kinh tÕ lμ n«ng-ng− nghiÖp vμ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Cμ Mau lμ mét bøc tranh hμi hßa gi÷a rõng vμ biÓn víi quÇn thÓ ®éng thùc vËt phong phó rÊt ®Æc tr−ng cña vïng ngËp mÆn. Lμ vïng ®Êt míi ®−îc khai ph¸ vμo cuèi thÕ kû 17, con ng−êi vμ thiªn nhiªn Cμ Mau cßn gi÷ nÐt hån nhiªn, hμo phãng víi nhiÒu phong c¶nh ®Ñp vμ hoang s¬, thuËn lîi cho ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i. C¸c d©n téc chñ yÕu sinh sèng ë ®©y lμ ViÖt (Kinh), Hoa, Khmer, Ch¨m. C¸c di tÝch-danh th¾ng: * Chïa Quan ¢m * Chïa H−ng Qu¶ng * §×nh T©n H−ng * Hång Anh Th− qu¸n * V−ên chim (19 s©n chim) * Hßn Khoai * §Êt N¨m C¨n * Mòi Cμ Mau * Hßn §¸ B¹c * L©m viªn 19/5 * Rõng U Minh * Rõng S¸c. * Cån ¤ng Trang * Nhμ B¸c Ba Phi Nguån: Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam , CD ViÖt Nam, (1999) vμ c¸c tμi liÖu kh¸c. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 23 phô lôc 3 ®¸nh gi¸ tμi nguyªn du lÞch sinh th¸i Phô lôc 3.1:B¶ng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ tμi nguyªn du lÞch sinh th¸i ChØ tiªu §¸nh gi¸ HÖ sè Tèt (4) Kh¸ (3) Trung b×nh (2) KÐm (1) * Søc thu hót kh¸ch 1.TÝnh hÊp dÉn (2.1.1) Cã trªn 5 phong c¶nh ®Ñp + 3 di tÝch v¨n ho¸ hoÆc lÔ héi, lμng nghÒ Cã tõ 3 - 5 phong c¶nh ®Ñp + 2 di tÝch v¨n hãa hoÆc lÔ héi, lμng nghÒ Cã tõ 1 - 2 phong c¶nh ®Ñp + 1 di tÝch v¨n hãa hoÆc lÔ héi, lμng nghÒ Phong c¶nh ®¬n ®iÖu vμ kh«ng cã di tÝch v¨n hãa hoÆc lÔ héi, lμng nghÒ 3 2. C¬ së h¹ tÇng - vËt chÊt kü thuËt (2.1.2) §ång bé, ®ñ tiÖn nghi, kh¸ch s¹n tõ 3 sao trë lªn, giao th«ng liªn l¹c quèc tÕ. §ång bé, ®ñ tiÖn nghi, kh¸ch s¹n tõ 1-2 sao trë lªn, giao th«ng liªn l¹c t¹i chç. Cã mét sè c¬ së h¹ tÇng vμ vËt chÊt kü thuËt nh−ng ch−a ®ång bé vμ ®ñ tiÖn nghi. Cßn thiÕu nhiÒu c¬ së h¹ tÇng - vËt chÊt kü thuËt hoÆc chÊt l−îng cßn thÊp. 2 3. TÝnh an toμn (2.1.3) §¶m b¶o an ninh vμ an toμn m«i tr−êng, sinh th¸i. An ninh -an toμn nh−ng cßn bÞ quÊy nhiÔu bëi sè ng−êi b¸n hμng rong Cã ho¹t ®éng ¨n xin, b¸n hμng rong. Cã x¶y ra c−íp giËt, ®e däa tÝnh m¹ng du kh¸ch, kh«ng ®¹t c¸c chØ tiªu WHO. 1 * Kh¶ n¨ng qu¶n lý khai th¸c 4. TÝnh bÒn v÷ng (2.1.4) Kh«ng cã bé phËn tù nhiªn nμo bÞ Cã 1-2 bé phËn tù nhiªn bÞ ph¸ Cã 1-2 bé phËn tù nhiªn bÞ ph¸ ho¹i Cã tõ 2-3 bé phËn tù nhiªn bÞ ph¸ ho¹i 3 LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 24 ph¸ ho¹i, kh¶ n¨ng tù phôc håi c©n b»ng sinh th¸i nhanh, tån t¹i v÷ng ch¾c trªn 100 n¨m, ho¹t ®éng du lÞch liªn tôc. ho¹i Ýt, kh¶ n¨ng tù phôc håi nhanh, tån t¹i v÷ng ch¾c trªn 50 n¨m -100 n¨m, ho¹t ®éng du lÞch th−êng xuyªn. nhiÒu, cÇn con ng−ßi hç trî tÝch cùc míi håi phôc nhanh, tån t¹i tõ 10-15 n¨m, ho¹t ®éng du lÞch bÞ h¹n chÕ. nÆng, cÇn sù hç trî tÝch cùc cña con ng−êi míi håi phôc chËm, tån t¹i v÷ng ch¾c d−íi 10 n¨m, ho¹t ®éng du lÞch bÞ gi¸n ®o¹n. 5. TÝnh liªn kÕt (2.1.5) Cã thÓ liªn kÕt víi tõ 5 ®iÓm du lÞch kh¸c. Cã thÓ liªn kÕt víi 3-5 ®iÓm du lÞch kh¸c. Cã thÓ liªn kÕt víi 2-3 ®iÓm du lÞch kh¸c. ChØ liªn kÕt ®−îc 1 hoÆc kh«ng cã ®iÓm du lÞch kh¸c nμo. 3 6.TÝnh thêi vô (2.1.6) TriÓn khai ho¹t ®éng du lÞch suèt n¨m (trªn 300 ngμy) Tõ 200 ®Õn 300 ngμy / n¨m Tõ 100 ®Õn 200 ngμy / n¨m D−íi 100 ngμy / n¨m 2 7. Søc chøa (2.1.7) H¬n 1000 ng−êi/ngμy, trªn 250 ng−êi/l−ît tham quan. 500-1000 ng−êi/ngμy, 150-250 ng−êi/l−ît tham quan. 100-500 ng−êi/ngμy,50 -250 ng−êi/l−ît tham quan. D−íi 100 ng−êi/ngμy, d−íi 50 ng−êi/l−ît tham quan. 1 Nguån: Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tμi nguyªn du lÞch-Ph¹m V¨n HËu, TrÇn V¨n Thμnh (1997), Th«ng tin Khoa häc sè 18, 11/1997, Tr−êng §HSP TP. HCM. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 25 Phô lôc 3.2: B¶ng kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ tμi nguyªn du lÞch sinh th¸i §BSCL §iÓm tμi nguyªn DLST C¸c tμi nguyªn du lÞch ®Æc tr−ng Søc thu hót kh¸ch Kh¶ n¨ng qu¶n lý- khai th¸c S«ng - Cån s«ng: 1. S«ng TiÒn (TiÒn Giang-BÕn Tre) *Nhãm tø linh - 4 cån: Long, L©n-Thíi S¬n(TiÒn Giang), Quy, Phông (BÕn Tre) *X−ëng mü nghÖ hμng l−u niÖm tõ dõa, V−ên mËt ong Hång V©n, c¸c lß kÑo dõa (BÕn Tre) *Nh¹c tμi tö Nam Bé A -(2.1.1):12 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng:22 A -(2.1.4):12 -(2.1.5):12 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 3 Céng:35 2. S«ng HËu (CÇn Th¬) *Côm v−ên du lÞch, v−ên tr¸i 4 mïa *Khu Chî næi trªn s«ng: C¸i R¨ng-Phong §iÒn-Phông HiÖp *Khu di tÝch c¨n cø TØnh ñy *Chïa ¤ng A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 4 Céng:24 A -(2.1.4):12 -(2.1.5):12 -(2.1.6):8 -(2.1.7):3 Céng:35 3. S«ng Vμm Cá §«ng (Long An) *CÇu treo Nhùt T¶o *Ng«i nhμ 120 cét *Nhμ B¶o tμng Long An *Chïa T©n Th¹nh *Côm v−ên thanh long *Lμng nghÖ nh©n nu«i ngùa ®ua §øc Hßa *LÔ héi lμm chay(15-16/01¢L) A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng:19 A -(2.1.4):9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 2 Céng:28 4. S«ng Vμm Cá T©y (Long An) *§ån R¹ch Cèc *Chïa Linh S¬n *Nhμ v−ên ven s«ng *NghÒ dÖt chiÕu (CÇn Giuéc, CÇn §−íc, BÕn Løc,...) *LÔ héi Kú Yªn A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng:19 A -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 2 Céng:28 5. S«ng D−¬ng §«ng (Kiªn Giang) *GhÒnh CËu *Nói Hμm Ninh *CÇu Ngang, cÇu VÜnh Cöu A -(2.1.1):9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3):4 Céng:19 A -(2.1.4):12 -(2.1.5):6 -(2.1.6):8 -(2.1.7):2 Céng:28 6. Cï lao An B×nh- B×nh Hßa Ph−íc (VÜnh Long) *Khu du lÞch Tr−êng An *V¨n Th¸nh MiÕu, §×nh Long Thanh, Chïa cæ Tiªn Ch©u A -(2.1.1):12 -(2.1.2): 6 A -(2.1.4):9 -(2.1.5):9 LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 26 Cï lao Minh *Lß b¸nh tr¸ng, Lß g¹ch, Lß t−¬ng chao *C¸c lo¹i h×nh v¨n nghÖ d©n gian: h¸t ®−a em, hß trªn s«ng, c¸c bμi lý, väng cæ -(2.1.3):4 Céng:22 -(2.1.6):8 -(2.1.7):2 Céng:28 S©n chim 7. V−ên cß Th¸p M−êi (§ång Th¸p) *Gß Th¸p *Khu c¨n cø XÎo Quýt *L¨ng mé cô Phã B¶ng *Lμng hoa kiÓng T©n Quy §«ng, chî chiÕu §Þnh Yªn *§Æc s¶n: b¸nh xÌo Mü An, b¸nh phång t«m Sa Giang A -(2.1.1):12 -(2.1.2): 4 -(2.1.3):4 Céng:20 B -(2.1.4):12 -(2.1.5):6 -(2.1.6):4 -(2.1.7):2 Céng:24 8. V−ên cß B»ng L¨ng (CÇn Th¬) *Nhμ cæ-v−ên lan B×nh Thñy *Chïa Nam Nh· *§×nh B×nh Thuû *Mé Thñ Khoa NghÜa A -(2.1.1):9 -(2.1.2):8 -(2.1.3):4 Céng:21 A -(2.1.4):9 -(2.1.5):9 -(2.1.6):8 -(2.1.7):2 Céng:28 9. V−ên cß Th¹nh TrÞ (Sãc Tr¨ng) *Cån Mü Ph−íc *Chïa Kh'leang, chïa D¬i, chïa §Êt SÐt *C¨n cø tØnh ñy Sãc Tr¨ng *LÔ héi Ch«l-Chnam-Thm©y (gi÷a th¸ng 4 ¢l) Ooc Om Bok (ngμy tr¨ng trßn th¸ng 10) A -(2.1.1):9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng:19 B -(2.1.4):9 -(2.1.5):6 -(2.1.6):8 -(2.1.7):2 Céng:25 10. S©n chim Vμm Hå (BÕn Tre) *Khu du lÞch Vμm Hå *Lμng nghÒ b¸nh tr¸ng Mü Lång, b¸nh phång S¬n §èc. *C¸c di tÝch lÞch sö quèc gia: §×nh B×nh Hßa, §×nh Phó LÔ. *L¨ng mé NguyÔn §×nh ChiÓu, Vâ Tr−êng To¶n, Phan Thanh Gi¶n. A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng:19 B -(2.1.4):9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 2 Céng: 25 11. S©n chim Chïa Cß (Trμ Vinh) *Chïa Hang *Chïa ¢ng *Chïa N«dol *§Òn thê B¸c Hå *BiÓu diÔn ©m nh¹c Khmer t¹i chïa (chuyªn nghiÖp vμ nghiÖp d−) B -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng:17 B -(2.1.4):12 -(2.1.5):6 -(2.1.6):6 -(2.1.7):2 Céng:26 12. S©n chim B¹c Liªu (B¹c Liªu) *Chïa Xiªm C¸n *Chïa Quan §Õ *Chïa Minh *Th¸p Cæ VÜnh H−ng *KiÕn tróc nhμ T©y (B¹c Liªu) *Di tÝch Näc N¹ng *LÔ cóng Kú Yªn *§iÖu D¹ cæ hoμi lang A -(2.1.1):9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3):4 Céng:19 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 2 Céng:25 LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 27 13. S©n chim §Çm D¬i, C¸i N−íc (Cμ Mau) *19 s©n chim *Chïa Quan ¢m *LÔ héi R»m Th−îng Ngu¬n (th¸ng 1 ¢l) B -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng:17 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 3 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng:21 14. S©n chim Trμ S− (An Giang) *Chïa Ch¨m-Ch©u Giang *Thμnh Cæ Oc Eo *Chïa Xμ Tån *TÕt Cholchonam Thomay, Dolta *LÔ Tisad Bochia (15/4 ¢l) *LÔ Romadol , Roya (®ång bμo Ch¨m) *LÔ H¹ di (Phong th¸nh) B -(2.1.1):9 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng: 17 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 23 HÖ sinh th¸i rõng 15. Rõng trμm Vå D¬i (Cμ Mau) *Hßn §¸ B¹c *Nhμ B¸c Ba Phi *Výa Bμ Thiªn Hëu (23/3¢l) B -(2.1.1) : 6 -(2.1.2) : 4 -(2.1.3) : 4 Céng : 14 C -(2.1.4) : 6 -(2.1.5) : 3 -(2.1.6) : 6 -(2.1.7) : 2 Céng : 17 16. Rõng Cμ Mau : rõng U Minh, rõng S¸c (Cμ Mau) *Cån ¤ng Trang *L©m ng− tr−êng 184 (khu b¶o tån ®a d¹ng sinh häc) B -(2.1.1): 6 -(2.1.2): 2 -(2.1.3): 4 Céng:12 B -(2.1.4): 6 -(2.1.5): 3 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng:18 17. Rõng Phó Quèc (Kiªn Giang) *Hßn NÇng *Dinh «ng Hæ *Gμnh Dçu *V−ên tiªu Khu T−îng A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 4 Céng: 21 B -(2.1.4): 6 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 21 18. U Minh Th−îng (Kiªn Giang) (Héi th¶o- p.109) *NghÒ khai th¸c ong mËt, nu«i sß huyÕt *Di tÝch C¹nh §Òn, di tÝch KÌ Mét, di tÝch NÒn Vua B -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 2 -(2.1.3): 4 Céng:15 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 3 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng:21 19. Rõng trμm Lung C¸ B«ng (TiÒn Giang) *Khu b¶o tån sinh th¸i §ång Th¸p M−êi A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng: 20 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 4 -(2.1.7): 2 Céng: 21 LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 28 20. Lung Ngäc Hoμng (CÇn Th¬) *Di tÝch Long Mü *Mé Phan V¨n TrÞ *Tr−êng §¹i häc CÇn Th¬ *C©u l¹c bé hoa kiÓng CÇn Th¬ A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng: 20 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 3 Céng: 26 Khu b¶o tån thiªn nhiªn 21. V−ên quèc gia Trμm chim Tam N«ng (§ång Th¸p) *V−ên cß Th¸p M−êi *Di tÝch Gß Th¸p *§Òn §èc Binh Vμng *V¨n Th¸nh MiÕu *§×nh T©n Phó Trung *§×nh §Þnh Yªn *Lμng bét Sa §Ðc *§Æc s¶n: B¸nh phång t«m Sa Giang, Nem Lai Vung, B¸nh xÌo Mü Trμ A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 22 A -(2.1.4):12 -(2.1.5):12 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 33 22. Khu DLST §ång Th¸p M−êi (Long An) *Côm di tÝch B×nh T¶ *Chïa Kim Cang *L¨ng NguyÔn Huúnh §øc *NghÒ ch¹m gç (CÇn §−íc) *NghÒ ®an l¸t bμng (Vinh H−ng, Méc Ho¸) *LÔ tèng phong (6/3 ¢l) B -(2.1.1): 6 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 16 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 4 -(2.1.7): 2 Céng: 21 23. Khu BTTN §Êt Mòi (N¨m C¨n-Cμ Mau) *L©m Viªn 19/5 *L©m ng− tr−êng KiÕn Vμng B -(2.1.1): 6 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng:14 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 23 B·i biÓn 24. B·i D−¬ng §«ng (Kiªn Giang) *Dinh CËu *Am S− Mu«n *Sïng H−ng Cæ Tù *§×nh ThÇn D−¬ng §«ng *§Æc s¶n: mùc, biÒn mai A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 4 Céng: 24 A -(2.1.4):12 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 30 25. B·i Kem (Kiªn Giang) *C¸c b·i c¸t tr¾ng: B·i XÕp, B·i §Êt §á, B·i Sao, B·i §Çm *§Æc s¶n: ®ån ®ét, gái c¸ nhång *Ghe buåm Phó Quèc A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 4 Céng: 24 A -(2.1.4):12 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 30 LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 29 26. B·i V−ên Dõa (Kiªn Giang) *B·i D−¬ng T¬ *B·i D−¬ng Xanh *B·i D−¬ng Cê *Khãe Tμu Rò A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 19 A -(2.1.4):12 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 30 27. B·i Tr−êng (Kiªn Giang) *Mòi Gμnh DÇu *L¨ng ¤ng Nam H¶i *§Òn thê NguyÔn Trung Trùc *Nhμ lao C©y Dõa A -(2.1.1):12 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 4 Céng: 24 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 27 28. B·i Ba §éng (Trμ Vinh) *Cån Nghªu *Chïa Sam-r«ng-ek *Chïa L−ìng Xuyªn *LÔ héi d©n téc B -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng:17 C -(2.1.4): 6 -(2.1.5): 3 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 17 29. B·i Khai Long (Cμ Mau) *Khu du lÞch §Êt Mòi- Khai Long-Cån ¤ng Trang *B·i Båi phÝa T©y Ngäc HiÓn *LÔ héi Nghinh ¤ng A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 19 B -(2.1.4):12 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 27 30. B·i An Hßa (§ång Th¸p) *Cån Tiªn *Chïa KiÕn An Cung *Ph−íc H−ng cæ tù *Chïa Bμ *§×nh Long Kh¸nh *L¨ng Cô Phã B¶ng *Khu c¨n cø XÎo Quýt *V−ên hoa T©n Quy §«ng A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng: 20 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 23 Hang ®éng 31. Th¹ch §éng Th«n V©n (Kiªn Giang) *BiÓn Mòi Nai *Tam Böu Tù *L¨ng M¹c Cöu A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 19 A -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 3 Céng: 30 32. Hang TiÒn (Kiªn Giang) *Hßn Ch«ng *Hang C¸ SÊu B -(2.1.1): 6 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 16 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 26 LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 30 33. Hang §¸ Dùng (Kiªn Giang) *Chïa Hang B -(2.1.1): 6 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 16 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 26 §¶o 34. Hßn Khoai (Cμ Mau) *Chïa H−ng Qu¶ng *§×nh T©n H−ng A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 19 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 3 Céng: 24 35. Hßn §¸ B¹c (Cμ Mau) *Hång Anh Th− qu¸n B -(2.1.1): 6 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng: 16 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 3 -(2.1.6): 8 -(2.1.7): 2 Céng: 22 36. Hßn Phô Tö (Kiªn Giang) *Hμ Tiªn thËp c¶nh *§«ng Hå thi nh©n kû niÖm ®−êng A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 6 -(2.1.3): 4 Céng:19 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 26 37. QuÇn ®¶o An Thíi (Kiªn Giang) *15 ®¶o: Hßn D©m, Hßn Dõa, Hßn Räi, Th¬m, Vang, Mãng Tay, GÇm Gh×, M©y Rót, Ch©n Quú,... *Mòi ¤ng §éi *N−íc m¾m Phó Quèc *Chã Phó Quèc A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 4 Céng: 24 B -(2.1.4):12 -(2.1.5): 6 -(2.1.6):6 -(2.1.7): 3 Céng:27 §åi 38. Nói CÊm, Nói Sam (An Giang) *§åi Tøc Dôp *Cï lao ¤ng Hæ *Chïa Hang, Chïa PhËt Lín, chïa T©y An, ®iÖn Bå Hong, Vå Thiªn TuÕ *MiÕu Bμ Chóa Xø *L¨ng Tho¹i Ngäc HÇu *Lμng nu«i c¸ bÌ ba sa *LÔ héi VÝa Bμ Chóa Xø, LÔ héi §ua bß A -(2.1.1): 12 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 2 Céng: 22 A -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 4 Céng: 28 §Çm 39. §Çm Bμ T−êng (Cμ Mau) *LÔ héi Cholchonam Thmay (13-15/4¢l) B -(2.1.1): 6 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 B -(2.1.4):12 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 31 Céng: 14 -(2.1.7): 2 Céng: 26 40. Ao Bμ Om (Trμ Vinh) *Chïa Di §μ *LÔ héi d©n téc Khmer *BiÓu diÔn ©m nh¹c d©n téc B -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 4 -(2.1.3): 4 Céng: 17 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 6 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 23 Suèi 41. Suèi Tranh (Kiªn Giang) *Nói ®¸ Hμm Ninh *GiÕng Gia Long *Dinh Bμ Kim Giao A -(2.1.1): 9 -(2.1.2): 8 -(2.1.3): 4 Céng: 21 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 26 42. Suèi §¸ Bμn (Kiªn Giang) *Mé Bμ Lín T−íng Lª Kim §Þnh (LÔ giç vμo 19/8 ¢l) *Tru«ng Am A -(2.1.1): 9 -(2.1..2): 8 -(2.1.3): 4 Céng: 21 B -(2.1.4): 9 -(2.1.5): 9 -(2.1.6): 6 -(2.1.7): 2 Céng: 26 Nguån: Tæng hîp tõ B¶ng 2.1, 2.2, Phô lôc 3.1. Ghi chó: Theo Phô lôc 3.1: -(2.1.1): §iÓm sè vÒ tÝnh hÊp dÉn -(2.1.2): §iÓm sè vÒ c¬ së h¹ tÇng-vËt chÊt kü thuËt -(2.1.3): §iÓm sè vÒ tÝnh an toμn -(2.1.4): §iÓm sè vÒ tÝnh bÒn v÷ng -(2.1.5): §iÓm sè vÒ tÝnh liªn kÕt -(2.1.6): §iÓm sè vÒ tÝnh thêi vô -(2.1.7): §iÓm sè vÒ søc chøa LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 32 phô lôc 4 mét sè dù ¸n ph¸t triÓn du lÞch ®bscl pl4.1.Dù ¸n ph¸t triÓn khu du lÞch thμnh phè CÇn Th¬ 1. §Þa ®iÓm: * Cån C¸i KhÕ - ph−êng C¸i KhÕ, thμnh phè CÇn Th¬. * Cån Êu - ph−êng H−ng Phó, thμnh phè CÇn Th¬. * Cån Kh−¬ng - thμnh phè CÇn Th¬. Tæng diÖn tÝch toμn khu: 600 ha 2. H×nh thøc ®Çu t−: Liªn doanh trong vμ ngoμi n−íc 3. Tæng vèn ®Çu t−: Dù kiÕn vèn ®Çu t− kho¶ng 10.000.000 USD [18; 76]. pl4.2.Khu du lÞch Nói CÊm (An giang) * §Þa ®iÓm ®Çu t−: HuyÖn TÞnh Biªn, tØnh An Giang. * H×nh thøc ®Çu t−: X©y dùng míi. * H×nh thøc kªu gäi vèn: Hîp t¸c kinh doanh trong vμ ngoμi n−íc. * §èi t¸c phÝa ViÖt Nam: C«ng ty Du lÞch vμ Ph¸t triÓn miÒn nói. Bao gåm c¸c dù ¸n ®Çu t− nh− sau: 1. Dù ¸n ®Çu t− Khu l©m viªn Nói CÊm: - Môc tiªu ®Çu t−: Nh»m phôc vô cho nhu cÇu vui ch¬i, gi¶i trÝ, thÓ thao, c¾m tr¹i vμ nghØ d−ìng. §©y còng lμ ®Çu mèi giao dÞch dÞch vô du lÞch quan träng cña khu du lÞch Nói CÊm. - Quy m«: 52 ha gåm 12 khu chøc n¨ng. - Tæng vèn ®Çu t−: 32 tû ®ång # 2.285.000 USD. 2. Dù ¸n c¸p treo lªn nói: - Môc tiªu ®Çu t−: Nh»m phôc vô nhu cÇu vËn chuyÓn, ®i l¹i vμ tham quan ng¾m c¶nh cña du kh¸ch ®Õn khu du lÞch; ®ång thêi ®¸p øng yªu cÇu ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc vui ch¬i, gi¶i trÝ cña tæng thÓ Khu du lÞch Nói CÊm. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 33 - Quy m«: Dμi 1.840m. - Tæng vèn ®Çu t−: 35 tû ®ång # 2.500.000 USD. 3. Khu nghØ d−ìng, khu di tÝch vμ lμng v¨n hãa: - Môc tiªu ®Çu t−: §©y lμ mét quÇn thÓ víi c¸c c«ng tr×nh t¸i t¹o c¸c c«ng tr×nh di tÝch vμ kiÕn tróc tiªu biÓu c¸c nÒn v¨n hãa cña bèn d©n téc trong tØnh, thÓ hiÖn c¸c sinh ho¹t th−êng nhËt cña céng ®ång cïng víi c¸c ch−¬ng tr×nh lÔ héi d©n gian, nh»m giíi thiÖu mét c¸ch trùc quan víi du kh¸ch. Bªn c¹nh ®ã kÕt hîp víi c¸c khu nhμ nghØ theo tiªu chuÈn quèc tÕ. - Quy m«: DiÖn tÝch 16,25 ha. - Tæng vèn ®Çu t−: 15 tû ®ång # 1.070.000 USD. 4. Khu du lÞch hμnh h−¬ng: - Môc tiªu ®Çu t−: §Çu t− x©y dùng c¸c khu chøc n¨ng nh»m tæ chøc c¸c dÞch vô du lÞch, th−¬ng m¹i theo tuyÕn ®−êng hμnh h−¬ng cña du kh¸ch. §©y võa lμ khu vùc tËp kÕt thuËn tiÖn cho kh¸ch hμnh h−¬ng võa lμ ®iÓm nghØ ch©n, v·n c¶nh. - Quy m«: DiÖn tÝch 23 ha. - Tæng vèn ®Çu t−: 7 tû ®ång # 500.000 USD. pl4.3.Khu du lÞch Nói SËp (an giang) * §Þa ®iÓm ®Çu t−: HuyÖn Tho¹i S¬n, tØnh An Giang. * H×nh thøc ®Çu t−: X©y dùng míi. * H×nh thøc kªu gäi vèn: Hîp t¸c liªn doanh trong vμ ngoμi n−íc. * §èi t¸c phÝa ViÖt Nam: Uû Ban Nh©n D©n huyÖn Tho¹i S¬n. Bao gåm c¸c dù ¸n ®Çu t− nh− sau: 1. Dù ¸n ®Çu t− khu nghØ d−ìng: - Môc tiªu ®Çu t−: Dù ¸n ®−îc thiÕt kÕ víi nhiÒu khu vùc trång c©y ¨n tr¸i, ao hå, nhμ hμng thñy t¹, cã bè trÝ nhiÒu d·y nhμ nghØ vμ biÖt thù cao cÊp nh»m phôc vô cho nghØ ng¬i, an d−ìng vμ c¸c dÞch vô thÓ thao. - Quy m«: DiÖn tÝch 8,5 ha. - Tæng vèn ®Çu t−: 8.500 triÖu ®ång # 600.000 USD. 2. Dù ¸n ®Çu t− khu vui ch¬i gi¶i trÝ: LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 34 - Môc tiªu ®Çu t−: Khu vùc ®Çu t− x©y dùng c¸c trß ch¬i, s©n khÊu ngoμi trêi, v−ên thó, v−ên hoa c©y c¶nh, nh»m phôc vô nhu cÇu vui ch¬i-gi¶i trÝ cho kh¸ch tham quan du lÞch. - Quy m«: DiÖn tÝch 11 ha. - Tæng vèn ®Çu t−: 8.500 triÖu ®ång # 600.000 USD. 3. Dù ¸n ®Çu t− khu du lÞch hμnh h−¬ng: - Môc tiªu ®Çu t−: Toμn khu lμ mét quÇn thÓ ®−îc bè trÝ nhiÒu nhμ hμng, nhμ vÖ sinh c«ng céng, khu nghØ ng¬i, rõng tù nhiªn phôc vô cho kh¸ch hμnh h−¬ng; Khu dÞch vô cïng víi hÖ thèng giao th«ng néi thÞ xung quanh chïa Bμ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho du kh¸ch ®Õn tham quan khu du lÞch. - Quy m«: DiÖn tÝch 2,8 ha. - Tæng vèn ®Çu t−: 2.800 triÖu ®ång # 200.000 USD. pl4.4.Khu vui ch¬i gi¶i trÝ t¹i Khu du lÞch Nói Sam (an giang) * Môc tiªu ®Çu t−: Khu vùc ®Çu t− x©y dùng c¸c lo¹i h×nh vui ch¬i gi¶i trÝ nh− s©n khÊu ngoμi trêi, v−ên thó, v−ên hoa c©y c¶nh nh»m phôc vô nhu cÇu vui ch¬i gi¶i trÝ cho kh¸ch tham quan du lÞch. * Quy m«: diÖn tÝch 25 ha. * §Þa ®iÓm ®Çu t−: Khu du lÞch Nói Sam, thÞ x· Ch©u §èc. * H×nh thøc ®Çu t−: §Çu t− míi. * Tæng vèn ®Çu t−: 30 tû ®ång # 2.140.000 USD. * H×nh thøc kªu gäi vèn: Hîp t¸c liªn doanh trong vμ ngoμi n−íc. * §èi t¸c phÝa ViÖt Nam: Uû Ban Nh©n D©n thÞ x· Ch©u §èc. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 35 pl4.5.Lμng du lÞch sinh th¸i Mü Hoμ H−ng (an giang) * Môc tiªu ®Çu t−: §Çu t− khai th¸c m« h×nh kinh tÕ v−ên kÕt hîp trång c©y ¨n tr¸i, nh»m phôc vô cho nh÷ng du kh¸ch thÝch lo¹i h×nh du lÞch s«ng n−íc. * Quy m«: DiÖn tÝch 50 ha. * §Þa ®iÓm ®Çu t−: thμnh phè Long Xuyªn. * H×nh thøc ®Çu t−: Më réng. * Tæng vèn ®Çu t−: 8.500 triÖu ®ång # 600.000 USD * H×nh thøc kªu gäi vèn: Hîp t¸c liªn doanh trong vμ ngoμi n−íc. * §èi t¸c phÝa ViÖt Nam: Uû Ban Nh©n D©n thμnh phè Long Xuyªn. pl4.6.Khu tham quan di chØ ãc Eo (An Giang) * Môc tiªu ®Çu t−: Di chØ v¨n hãa Oc Eo lμ nh÷ng vÕt tÝch cßn l¹i cña nÒn v¨n hãa Phï Nam, mét nÒn v¨n hãa ph¸t triÓn rùc rì tõ thÕ kû I ®Õn thÕ kû VI sau C«ng nguyªn. ViÖc ®Çu t− nh»m b¶o tån nh÷ng di chØ kh¶o cæ quý gi¸ còng nh− t¹o ®iÒu kiÖn giíi thiÖu tμi nguyªn nμy ®Õn c¸c nhμ nghiªn cøu, du kh¸ch trong vμ ngoμi n−íc. * Quy m«: DiÖn tÝch 70 ha. * §Þa ®iÓm ®Çu t−: HuyÖn Tho¹i S¬n. * H×nh thøc ®Çu t−: §Çu t− míi. * Tæng vèn ®Çu t−: 42 tû ®ång # 3.000.000 USD. * H×nh thøc kªu gäi vèn: Vèn viÖn trî. * §èi t¸c phÝa ViÖt Nam: Së V¨n hãa Th«ng tin [18;117-119]. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 36 pl4.7.Khu du lÞch nhμ M¸t-HiÖp thμnh-B¹c Liªu * Môc tiªu: §¸p øng yªu cÇu vÒ ¨n, nghØ, du lÞch sinh th¸i cña du kh¸ch. * §Þa ®iÓm: B·i biÓn Nhμ M¸t-HiÖp Thμnh. * Quy m«: 120 ha. * H×nh thøc ®Çu t−: Liªn doanh. * Tæng vèn ®Çu t−: 162.965 triÖu ®ång # 11.728.319 USD. pl4.8.Dù ¸n B¶o tån vμ ph¸t triÓn ®a d¹ng sinh häc ë v−ên chim B¹c liªu S©n chim tù nhiªn lμ hÖ sinh th¸i ®a d¹ng, lμ nguån tμi nguyªn thiªn nhiªn quý gi¸. V× vËy, ®Ó ph¸t triÓn du lÞch sinh th¸i bÒn v÷ng, rÊt cÇn b¶o tån vμ ph¸t triÓn ®a d¹ng sinh häc ë n¬i nμy. * Môc tiªu: X©y dùng s©n chim thμnh khu b¶o tån c¸c nguån gene quý vμ lμ n¬i nghiªn cøu khoa häc vμ tham quan du lÞch . * §Þa ®iÓm: X· HiÖp thμnh, thÞ x· B¹c Liªu. * Quy m«: 415 ha. * H×nh thøc ®Çu t−: Liªn doanh hoÆc vay n−íc ngoμi. * Tæng vèn ®Çu t−: 27,8 tû ®ång # 2.000.719 USD [18;168-169]. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 37 pl4.9.Khu du lÞch Gß th¸p (§ång th¸p) * Môc tiªu: Khu du lÞch v¨n hãa lÞch sö. * Kh¶ n¨ng ®ãn kh¸ch: 800 ng−êi/ngμy. * ThÞ tr−êng kh¸ch hμng: C¸c ®èi t−îng kh¸ch du lÞch trong vμ ngoμi n−íc. * §Þa ®iÓm: - §Þa ®iÓm dù ¸n: §èc Binh KiÒu, x· Mü Hßa, huyÖn Th¸p M−êi. - MÆt b»ng: 300 ha - C¬ së h¹ tÇng: Cã ®−êng ®Êt (®¸, nhùa, ...) nèi liÒn vÞ trÝ dù ¸n; cã ®iÖn, n−íc. - DiÖn tÝch ®Êt cã thÓ sö dông cho dù ¸n: 20 ha. * Tæng vèn ®Çu t−:2.000.000 USD. * H×nh thøc ®Çu t−: Liªn doanh. * Thêi h¹n ho¹t ®éng: 20 n¨m * Gãp vèn: - Bªn ViÖt Nam: 40% (b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vμ gi¸ trÞ v−ên c©y, c¶nh quan, c©y...hiÖn cã). - Bªn n−íc ngoμi: 60% (b»ng tiÒn vμ m¸y mãc thiÕt bÞ...) * §¬n vÞ giíi thiÖu dù ¸n: CTY DU LÞCH & XNK ®åNG tH¸P pl4.10.Khu du lÞch trμm chim (§ång th¸p) * Môc tiªu: X©y dùng khu du lÞch víi c¸c khu chøc n¨ng chÝnh. - Khu v−ên c©y - Khu kh¸ch s¹n - Khu v−ên c¸c lo¹i chim-khu nu«i thó-khu c©u c¸ vμ gi¶i trÝ. * Kh¶ n¨ng ®ãn kh¸ch: 500 ng−êi/ngμy. * ThÞ tr−êng kh¸ch hμng: C¸c ®èi t−îng kh¸ch du lÞch trong vμ ngoμi n−íc. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 38 * §Þa ®iÓm: - §Þa ®iÓm dù ¸n: HuyÖn Tam N«ng. - MÆt b»ng: 7.612 ha - C¬ së h¹ tÇng: cã ®−êng ®Êt (®¸, nhùa...) nèi liÒn vÞ trÝ dù ¸n; cã ®iÖn, n−íc. - DiÖn tÝch ®Êt cã thÓ sö dông cho dù ¸n:10 ha. * Tæng vèn ®Çu t−: 1.000.000 USD. * H×nh thøc ®Çu t−: Liªn doanh. * Thêi h¹n ho¹t ®éng: 20 n¨m. * Gãp vèn: - Bªn ViÖt Nam: 40% (b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vμ gi¸ trÞ v−ên c©y, c¶nh quan, c©y...hiÖn cã). - Bªn n−íc ngoμi: 60% (b»ng tiÒn vμ m¸y mãc thiÕt bÞ...) * §¬n vÞ giíi thiÖu dù ¸n: CTY DU LÞCH & XNK ®åNG tH¸P pl4.11.Khu du lÞch-C«ng viªn thÞ x· Cao L·nh (§ång th¸p) * Môc tiªu: X©y dùng khu du lÞch víi c¸c khu chøc n¨ng chÝnh: - Khu c©y kiÓng, khu nhμ nghØ. - Khu dÞch vô v¨n hãa, dÞch vô thÓ thao. - Khu tham quan v−ên thó. * Kh¶ n¨ng ®ãn kh¸ch: 1.000 ng−êi/ngμy. * ThÞ tr−êng kh¸ch hμng: C¸c ®èi t−îng kh¸ch du lÞch trong vμ ngoμi n−íc. * §Þa ®iÓm: - §Þa ®iÓm dù ¸n: Ph−êng 6, thÞ x· Cao L·nh. - C¬ së h¹ tÇng: Cã ®−êng ®Êt (®¸, nhùa...) nèi liÒn vÞ trÝ dù ¸n; cã ®iÖn n−íc. - DiÖn tÝch ®Êt cã thÓ sö dông cho dù ¸n: 10 ha. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 39 * Tæng vèn ®Çu t−: 1.500.000 USD. * H×nh thøc ®Çu t−: :liªn doanh. * Thêi h¹n ho¹t ®éng: 20 n¨m * Gãp vèn: - Bªn ViÖt Nam: 40% (b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vμ gi¸ trÞ v−ên c©y, c¶nh quan, c©y...hiÖn cã). - Bªn n−íc ngoμi: 60% (b»ng tiÒn vμ m¸y mãc thiÕt bÞ...) * §¬n vÞ giíi thiÖu dù ¸n: CTY DU LÞCH & XNK ®åNG tH¸P pl4.12.Khu du lÞch-C«ng viªn ThÞ x· Sa §Ðc (§ång th¸p) * Môc tiªu: X©y dùng khu du lÞch víi c¸c khu chøc n¨ng chÝnh: - Khu c«ng viªn c©y xanh trung t©m (gåm c¶ s©n tennis). - Khu c¸c dÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ. * Kh¶ n¨ng ®ãn kh¸ch: 1.200 ng−êi/ngμy. * ThÞ tr−êng kh¸ch hμng: C¸c ®èi t−îng kh¸ch du lÞch trong vμ ngoμi n−íc. * §Þa ®iÓm: - §Þa ®iÓm dù ¸n: Ph−êng 1, thÞ x· Sa §Ðc - C¬ së h¹ tÇng: Cã ®−êng ®Êt (®¸, nhùa...) nèi liÒn vÞ trÝ dù ¸n; cã ®iÖn, n−íc. - DiÖn tÝch ®Êt cã thÓ sö dông cho dù ¸n: 16 ha. * Tæng vèn ®Çu t−: 1.650.000 USD * H×nh thøc ®Çu t−: Liªn doanh * Thêi h¹n ho¹t ®éng: 20 n¨m * Gãp vèn: - Bªn ViÖt Nam: 40% (b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vμ gi¸ trÞ v−ên c©y, c¶nh quan, c©y...hiÖn cã). - Bªn n−íc ngoμi: 60% (b»ng tiÒn vμ m¸y mãc thiÕt bÞ...) * §¬n vÞ giíi thiÖu dù ¸n: CTY DU LÞCH & XNK ®åNG tH¸P [18; 301-304] LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 40 pl4.13.Khu C«ng viªn v¨n hãa kiªn giang * M« t¶ dù ¸n: Khu c«ng viªn v¨n hãa n»m cËp theo Quèc lé 80 thuéc ph−êng An Hßa, phÝa Nam thÞ x· R¹ch Gi¸. VÞ trÝ cña c«ng viªn víi diÖn tÝch 52 ha n»m ë cöa ngâ ®i vμo thÞ x· R¹ch Gi¸ sÏ lμ khu trung t©m v¨n hãa thÓ thao, dÞch vô du lÞch vμ phôc vô nhu cÇu nh− vui ch¬i gi¶i trÝ cña nh©n d©n trong tØnh. * Môc tiªu ®Çu t−: - H×nh thμnh khu vui ch¬i, gi¶i trÝ víi nhiÒu lo¹i h×nh cho nh©n d©n vμ c¸c em thiÕu niªn nhi ®ång trong tØnh. - X©y dùng khu liªn hîp thÓ dôc thÓ thao nh»m ph¸t ttriÓn phong trμo thÓ dôc thÓ thao cña tØnh. - T¸i t¹o l¹i c¸c c¶nh quan vÒ lÞch sö, v¨n hãa, thiªn nhiªn vμ con ng−êi cña Kiªn Giang. * Quy m« ®Çu t−: Tæng diÖn tÝch quy ho¹ch: 52ha (c¬ së h¹ tÇng kü thuËt, c¸c trung t©m v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao, c¸c trß ch¬i gi¶i trÝ, hå t¹o c¶nh, t¸i t¹o l¹i mét sè di tÝch lÞch sö, v¨n hãa cña Kiªn Giang, rõng trμm vμ c©y xanh). * Tæng vèn ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng kü thuËt: 65 tû. * KÕ ho¹ch thùc hiÖn: ®Õn n¨m 2005. * Nguån vèn ®Çu t−: KÕt hîp vèn ng©n s¸ch vμ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c liªn doanh x©y dùng khai th¸c hoÆc ®Çu t− d−íi d¹ng BOT. * Chñ qu¶n ®Çu t−: UBND tØnh Kiªn Giang. * §¬n vÞ giíi thiÖu dù ¸n: Nhμ ThiÕu Nhi tØnh Kiªn Giang. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 41 pl4.14.Khu du lÞch chïa hang (kiªn giang) * Môc tiªu chung: Ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh du lÞch phôc vô du kh¸ch trong vμ ngoμi n−íc. * M« t¶ c«ng tr×nh: Dù ¸n khu du lÞch Chïa Hang - Hßn TrÑm. * §Þa ®iÓm: X· B×nh An, huyÖn Kiªn L−¬ng, tØnh Kiªn Giang. * Môc tiªu x©y dùng: B¶o tån, t«n t¹o khu di tÝch chïa.X©y dùng khu du lÞch hoang d·, leo nói vμ c¸c lo¹i h×nh mang b¶n s¾c riªng. * Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông: 20,5ha. - X©y dùng ®−êng giao th«ng bªn ngoμi dÉn vμo khu du lÞch víi tæng chiÒu dμi ®−êng c¸c lo¹i lμ 5.777m vμ n©ng cÊp kü thuËt ®−êng giao th«ng trong khu du lÞch (chñ yÕu lμ ®−êng ®i bé). - Dù ¸n tho¸t n−íc víi tæng chiÒu dμi ®−êng èng c¸c lo¹i lμ 1.719m. - Ph−¬ng ¸n cÊp n−íc víi tæng chiÒu dμi ®−êng èng c¸c lo¹i lμ 3.688m. - Bè trÝ mét sè ph−¬ng tiÖn cÊp n−íc kh¸c nh− häng cøu háa, ®μi n−ãc, m¸y b¬m (sinh ho¹t, n−ãc th¶i vμ ch÷a ch¸y). - Ph−¬ng ¸n cÊp ®iÖn víi tæng c«ng suÊt 695 KW. * Kh¸i to¸n vèn ®Çu t−: 212 tû ®ång. * §¬n vÞ giíi thiÖu dù ¸n: Ban Qu¶n lý khu du lÞch Chïa Hang. pl4.15.Khu du lÞch mòi nai (kiªn giang) * §Þa ®iÓm: ThÞ x· Hμ Tiªn, tØnh Kiªn Giang. * Môc tiªu: X©y dùng mét khu t¾m biÓn, vui ch¬i gi¶i trÝ vμ nghØ d−ìng. * Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông: kho¶ng 17 ha. - X©y dùng ®−êng giao th«ng víi tæng chiÒu dμi ®−êng c¸c lo¹i 5.095m. - Ph−¬ng ¸n cÊp ®iÖn víi tæng c«ng suÊt 483 KW. - Kh¸i to¸n vèn ®Çu t−: 146 tû ®ång. LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 42 * H×nh thøc vèn ®Çu t−: - Huy ®éng vèn ®Çu t− tõ ng©n s¸ch −u tiªn cho ph¸t triÓn h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa, c«ng céng, b¶o tån tμi nguyªn du lÞch. - C¸c nguån vèn trong d©n. - Vèn ®Çu t− cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh du lÞch vμ dÞch vô. - Vèn FDI, ODA, ADB... * Thêi h¹n cña dù ¸n: 1998-2002-2010. * §¬n vÞ giíi thiÖu dù ¸n: Ban Qu¶n lý Khu du lÞch Mòi Nai. pl4.16.Khu du lÞch b·i sao (kiªn giang) * Quy m«: 100ha * Vèn ®Çu t−: 420 tû ®ång * §Þa ®iÓm: Phó Quèc pl4.17.Khu du lÞch cöa l¾p (kiªn giang) * Quy m«: 135ha * Vèn ®Çu t−: 200 tû ®ång * §Þa ®iÓm: Phó Quèc LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 43 pl4.18.C¸c dù ¸n du lÞch −u tiªn ®Çu t− cña tØnh sãc tr¨ng Tªn dù ¸n Quy m« Vèn ®Çu t− §Þa ®iÓm Khu du lÞch -v¨n hãa Hå N−íc Ngät Giai ®o¹n 1: 17ha Giai ®o¹n 2:16ha 96,5 tû ®ång ThÞ x· Sãc Tr¨ng Khu Du lÞch sinh th¸i Cån Mü Ph−íc 20ha 55 tû ®ång X· Nh¬n Mü, huyÖn KÕ S¸ch L©m viªn B¾c Tμ Ky 23 ha 15,987 tû ®ång ThÞ x· Sãc Tr¨ng Kh¸ch s¹n Quèc tÕ 6.000m2 42,6 tû ®ång ThÞ x· Sãc Tr¨ng Pl4.19.dù ¸n më réng khu du lÞch tr−êng an (vÜnh long) * §Þa ®iÓm: Khu du lÞch Tr−êng An, x· T©n Ng·i, thÞ x· VÜnh Long. * DiÖn tÝch: 13,1 ha. * Tæng chi phÝ dù kiÕn tõ 800.000 ®Õn 1.000.000 USD. * H×nh thøc ®Çu t−: Liªn doanh. * Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n: C«ng ty Du lÞch Cöu Long. ^V] LuËn V¨n Th¹c SÜ Kinh TÕ 44

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43078.pdf
Luận văn liên quan