Đề tài Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010

[B]ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá không có gì thay thế được. Trên cơ sở nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của đất đai, luật đất đai năm 1993 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định: "Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phẩm quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh và quốc phòng". Song cũng từ đặc điểm của đất đai là sản phẩm của tự nhiên, cố định về vị trí, có hạn về không gian, vô hạn về thời gian sử dụng, cho nên các quan hệ sử dụng và sở hữu đất đai cũng có phần nhiều phức tạp. Hiến pháp 1992 đã xác định: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý" và đã chỉ rõ quy hoạch và kế hoạch hoá việc sử dụng đất là công cụ để nhà nước định hướng sử dụng đất vào chiến lược phát triển lâu dài của đất nước. Do vậy việc định hướng sử dụng đất là rất quan trọng và đặc biệt nó có phần quyết định đến sự phát triển kinh tế của toàn xã hội nói chung và các khu dân cư nói riêng. Đối với vùng núi cao như Tỉnh Hà Giang, điều kiện đất đai tự nhiên tuy rộng lớn song diện tích đất đai có thể sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp, công nghiệp và phát triển các khu đô thị, các khu dân cư lại hết sức phân tán và phức tạp, vấn đề nghiên cứu để chỉ ra định hướng sử dụng đất đai một cách hợp lý, có hiệu quả càng trở nên quan trọng. Vì vậy trong thời gian thực tập tốt nghiệp em đã chọn nghiên cứu đề tài: "Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010 ". Việc chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm mục đích: - Nghiên cứu những vấn đề lý luận về sử dụng đất đai. - Phân tích được thực trạng sử dụng đất của huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang. - Định hướng tổng thể về sử dụng đất huyện Vị Xuyên đến năm 2010. Để đạt được mục đích trên cơ sở nghiên cứu đề tài gồm những nội dung chính như sau: Chương I: Những vấn đề lý luận chung về sử dụng đất đai. Chương II: Thực trạng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang Chương III: Đánh giá tiềm năng và Định hướng SDĐ đến năm 2010. KẾT LUẬN: MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 3 I - Vai trò, đặc điểm của đất đai - yêu cầu đặt ra của việc sử dụng đất đai: 3 1. Vai trò của đất đai 3 1.1: Đất đai là một tài nguyên 3 1.2: Đất đai đối với sự phát triển các ngành kinh tế. 5 2. Đặc điểm của đất đai 8 2.1: Đặc tính không thể sản sinh và có khả năng tái tạo của đất đai 8 2.2: Đất đai là một TLSX gắn liền với hoạt động của con người 9 2.3: Tính đa dạng và phong phú của đất đai 10 3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc sử dụng đất và xu thế phát triển của nó 10 4. Yêu cầu đặt ra của việc sử dụng đất đai 17 II - Nội dung sử dụng đất đai 17 1. Những quy định về tình hình đất đai 18 2. Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 22 3. Thanh tra, giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai của Nhà nước 27 4. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình sử dụng đất đai 28 4.1: Phân bố đất đai 28 4.2: Chỉ tiêu đánh giá kết quả sử dụng đất đai 29 4.3: Phân tích hiệu quả sản xuất của đất đai 29 4.4: Phân tích mức độ thích hợp sử dụng đất đai 30 4.5: Phân tích tổng hợp sử dụng và biến động đất đai 30 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VỊ XUYÊN - TỈNH HÀ GIANG 32 I - Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện vị xuyên 32 1. Đặc điểm tự nhiên 32 1.1: Vị trí địa lý 32 1.2: Địa hình 32 1.3: Khí hậu 33 1.4: Các nguồn tài nguyên 34 1.5: Đánh giá chung 36 2- Đặc điểm kinh tế xã hội . 37 II - Hiện trạng sử dụng đất 38 1. Tình hình sử dụng quỹ đất đai 38 2. Sử dụng quỹ đất theo mục đích sử dụng 39 3. Tình hình quản lý đất đai. 46 3.1: Thời kỳ trước Luật Đất đai năm 1993 46 3.2: Thời kỳ sau Luật Đất đai năm 1993 đến nay 46 4. Một số kết quả đạt được khi sử dụng đất đai 48 4.1: Phát triển kinh tế 48 4.2: Phát triển các ngành. 49 4.3: Phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn: 51 4.4: Dân số, lao động việc làm. 52 4.5: Đánh giá chung thực trạng KT-XH gây áp lực đến đất đai 53 4.6: Đánh giá chung về tình hình quản lý sử dụng đất đai 54 CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010 55 I - Đánh giá tiềm năng đất đai 55 1. Tiềm năng đất đai 55 1.1: Khả năng sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp 55 1.2: Khả năng sử dụng đất vào mục đích sản xuất lâm nghiệp 56 1.3: Tiềm năng đất phát triển công nghiệp 57 1.4: Tiềm năng đất xây dựng, mở rộng đô thị và các khu dân cư 57 1.5: Tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành khác. 58 II - các Quan điểm khai thác sử dụng đất 58 1. Quan điểm khai thác triệt để quỹ đất 59 2. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng 59 3. Quan điểm bảo vệ và duy trì đất nông lâm nghiệp 59 4. Quan điểm khai thức sử dụng đất hợp lý, hiệu quả, làm giàu đất 60 5. Quan điểm bảo vệ môi trường sinh thái 60 6. Quan điểm khai thác và giữ vững đất an ninh quốc phòng 60 III - Phương hướng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 61 1. Mục tiêu tổng quát 61 2. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 61 IV - Định hướng sử dụng đất huyện vị Xuyên đến năm 2010 63 1. Định hướng sử dụng đất lâu dài 64 2. Định hướng sử dụng đất đến năm 2010 64 2.1: Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 64 2.2: Định hướng sử dụng đất lâm nghiệp 65 2.3: Định hướng sử dụng đất ở đô thị và đất ở nông thôn 66 2.4: Định hướng sử dụng đất chuyên dùng 66 V - Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên 69 1. Phương án quy hoạch sử dụng đến năm 2010 69 1.1. Quy hoạch đất nông nghiệp 69 1.2: Quy hoạch đất lâm nghiệp 71 1.3: Quy hoạch đất chuyên dùng 73 1.4: Quy hoạch đất dân cư nông thôn 77 1.5: Quy hoạch đất ở đô thị 77 1.6: Đất chưa sử dụng 78 VI - Những giải pháp để thực hiện quy sử dụng đất huyện Vị Xuyên giai đoạn 2000 - 2010. 81 1. Chính sách trong quản lý Nhà nước về đất đai. 81 2. Giải pháp về vốn 83 3. Các giải pháp về mặt hành chính. 83 4. Các giải pháp về cơ chế chính sách. 84 5. Giải pháp về khoa học công nghệ và môi trường. 84 6. Các giải pháp khác 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO

doc90 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/04/2013 | Lượt xem: 1676 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Định hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nói. Víi môc tiªu thu hót nh÷ng ng­êi vïng cao, vïng s©u, vïng xa tËp trung ph¸t triÓn kinh tÕ th­¬ng nghiÖp. §Êt ®ai cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu x©y dùng ®« thÞ cña VÞ Xuyªn trong nh÷ng n¨m tíi. * TiÒm n¨ng ®Êt khu d©n c­ n«ng th«n: HiÖn nay VÞ Xuyªn cã 21 x·, phÇn lín c¸c lµng b¶n cã vÞ trÝ kh«ng thuËn lîi cho qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt theo quy m« c«ng nghiÖp ho¸ n«ng th«n, trõ mét sè x·, lµng b¶n sèng thµnh chßm xãm b¸m theo c¸c trôc ®­êng QL 2 vµ mét sè trôc giao th«ng chÝnh. DiÖn tÝch c¸c khu vùc thæ c­ cßn kh¸ réng, nÕu ®­îc quy ho¹ch l¹i c¸c khu d©n c­ víi chÝnh s¸ch phï hîp th× kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh ®Êt ®ai cßn lín, x©y dùng c¸c trang tr¹i víi quy m« võa vµ lín t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®åi nói. Ch¾c ch¾n viÖc sö dông vïng ®Êt trèng ®åi nói träc sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 1.5: TiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch, dÞch vô vµ c¸c ngµnh kh¸c. HuyÖn VÞ Xuyªn cã cöa khÈu Thanh Thuû, lµ n¬i giao l­u kinh tÕ, v¨n hãa x· héi cña 2 quèc gia ViÖt Nam vµ Trung Quèc. Cöa khÈu nµy sÏ gãp phÇn thóc ®Èy m¹nh mèi giao l­u kinh tÕ vµ ph¸t triÓn thµnh trung t©m du lÞch, dÞch vô lín cña huyÖn. Ngoµi ra c¸c khu rõng ®Æc dông, khu du lÞch n­íc kho¸ng Qu¶ng NgÇn sÏ lµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch thËp ph­¬ng. Tõ viÖc ph¸t triÓn m¹nh ngµnh du lÞch, dÞch vô sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®« thÞ, x©y dùng nhiÒu kh¸ch s¹n, nhµ hµng phôc vô tèt cho kh¸ch du lÞch cña huyÖn VÞ Xuyªn trong nh÷ng n¨m tíi. II - c¸c Quan ®iÓm khai th¸c sö dông ®Êt: N«ng - l©m nghiÖp lµ 2 ngµnh kinh tÕ quan träng ®ãng vai trß chñ lùc trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn, lµ ngµnh s¶n xuÊt then chèt vµ quyÕt ®Þnh ®Õn thu nhËp cña ng­êi d©n. V× vËy quan ®iÓm khai th¸c sö dông ®Êt cña huyÖn ph¶i dùa trªn nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi mµ §¶ng bé vµ nh©n d©n VÞ Xuyªn ®ang thùc hiÖn, ®ã lµ: TËp trung sö dông ®Êt nh»m khai th¸c thÕ m¹nh cña 3 vïng sinh th¸i víi 5 côm kinh tÕ - x· héi miÒn nói ®· ®­îc triÓn khai. ViÖc sö dông ®Êt ph¶i ®¶m b¶o an toµn l­¬ng thùc, ®ång thêi ph¶i ®¸p øng yªu cÇu ®Êt ®ai cho x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, x©y dùng n«ng th«n míi. Do vËy ®Þnh h­íng sö dông ®Êt cña huyÖn ®­îc x©y dùng theo hÖ thèng c¸c quan ®iÓm sau: 1. Quan ®iÓm khai th¸c triÖt ®Ó quü ®Êt: §Êt ®ai n»m trong nhãm tµi nguyªn h¹n chÕ, diÖn tÝch cè ®Þnh vµ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong sù ph¸t triÓn cña x· héi. Do ®Êt hÑp, ng­êi ®«ng, nªn viÖc khai th¸c vµ sö dông ph¶i nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt trªn tõng ®¬n vÞ diÖn tÝch. V× vËy giai ®o¹n 2001 - 2010 môc tiªu c¬ b¶n lµ khai th¸c triÖt ®Ó quü ®Êt ch­a sö dông vµ khai th¸c tèt nhÊt lo¹i ®Êt nµy vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, theo ph­¬ng ch©m giao ®Êt cho c¸c hé sö dông l©u dµi ®Ó ph¸t triÓn m« h×nh trang tr¹i võa vµ nhá. H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt diÖn tÝch ®Êt bÞ bá hoang ho¸ kh«ng sö dông. T¹o nguån vèn ®Çu t­ ®Ó x©y dùng hÖ thèng hå ®Ëp chøa n­íc phôc vô t­íi tiªu, khai hoang, phôc ho¸, b¶o vÖ ®Êt ®ai vµ sinh th¸i tù nhiªn. Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn, phñ xanh ®Êt ®åi nói theo ch­¬ng tr×nh 5 triÖu ha rõng cña ChÝnh phñ. PhÊn ®Êu n©ng tû lÖ phñ xanh rõng lªn 70% theo kÕ ho¹ch lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu ®Ó thóc ®Èy chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®Õn n¨m 2010 vµ xa h¬n n÷a. 2. Quan ®iÓm chuyÓn môc ®Ých sö dông: Thùc hiÖn chñ tr­¬ng, ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, thùc hiÖn cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n. HuyÖn VÞ Xuyªn sÏ tiÕn tíi ®Çu t­ x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung víi quy m« võa vµ lín theo ®Æc thï cña tõng vïng sinh th¸i (kÓ c¶ c«ng nghiÖp chÕ biÕn vµ c«ng nghiÖp khai th¸c). Do ®ã, ®Êt ®ai sÏ cã sù biÕn ®éng, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Ó phï hîp víi nÒn kinh tÕ ®a d¹ng, nhiÒu thµnh phÇn tham gia. T¹o c¬ chÕ më cöa ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc vµo lµm giµu cho huyÖn. Tuy nhiªn, ph¶i tËp trung ®Êt ­u tiªn cho s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, h¹n chÕ viÖc chuyÓn ®Êt n«ng nghiÖp sang môc ®Ých kh¸c. ChuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. 3. Quan ®iÓm b¶o vÖ vµ duy tr× ®Êt n«ng l©m nghiÖp: CÇn ph¸t triÓn mét nÒn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng trªn ph¹m vi toµn huyÖn, ®¶m b¶o an toµn l­¬ng thùc, tho¶ m·n nhu cÇu l­¬ng thùc cho c¸c ®ång bµo miÒn nói. Muèn vËy, cÇn æn ®Þnh diÖn tÝch trång c©y l­¬ng thùc, c©y thùc phÈm, m¹nh d¹n chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång theo h­íng hµng ho¸ phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai cña ®Þa ph­¬ng. Khai th¸c tiÒm n¨ng ®Êt ®åi cã ®é dèc < 250®Ó trång c©y ¨n qu¶ tËp trung, chó träng ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy nh­ chÌ, c©y ¨n qu¶ cã mói vµ c¸c lo¹i c©y kh¸c cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. B¶o vÖ nguån tµi nguyªn rõng hiÖn cã, qu¶n lý tèt diÖn tÝch rõng trång theo ch­¬ng tr×nh 327, 661, ®Èy m¹nh c«ng t¸c trång rõng ®Çu nguån, rõng phßng hé, khoanh nu«i rõng hîp lý, kÕt hîp víi khai th¸c nguyªn liÖu gç cho chÕ biÕn vµ nguyªn liÖu giÊy, gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. 4. Quan ®iÓm khai thøc sö dông ®Êt hîp lý, hiÖu qu¶, lµm giµu ®Êt: Trong nh÷ng n¨m qua, viÖc sö dông ®Êt cña c¸c ngµnh cßn cã sù chång chÐo bÊt hîp lý, g©y l·ng phÝ ®Êt. CÇn ph¶i cã quy ho¹ch tæng thÓ vµ qu¶n lý thèng nhÊt, ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch sö dông ®Êt theo tõng thêi ®iÓm ph¸t triÓn. KÕt hîp víi t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®Ó sö dông ®Êt hîp lý, tiÕt kiÖm cho hiÖu qu¶ cao. KÕt hîp môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ víi an ninh biªn giíi vµ néi ®Þa tèt. Bè trÝ hîp lý quü ®Êt cho quèc phßng an ninh ®· ®­îc phª duyÖt theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ n¨m 1996. 5. Quan ®iÓm b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i: Khai th¸c sö dông ®Êt ph¶i g¾n liÒn víi c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng. Më réng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p xö lý chÊt th¶i, tr¸nh « nhiÔm ®Êt vµ m«i tr­êng. Bè trÝ lu©n canh, xen canh c©y trång hîp lý, tÝch cùc trång c©y ph©n t¸n ®Ó t¨ng ®é che phñ, chèng röa tr«i, xãi mßn ®Êt, b¶o ®¶m cho viÖc sö dông ®Êt æn ®Þnh, l©u dµi, gi÷ cho m«i tr­êng sinh th¸i bÒn v÷ng. 6. Quan ®iÓm khai th¸c vµ gi÷ v÷ng ®Êt an ninh quèc phßng: §Ó gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng toµn diÖn trªn mäi lÜnh vùc, cÇn b¶o ®¶m diÖn tÝch ë c¸c chèt biªn giíi vµ c¸c doanh tr¹i qu©n ®éi ®ãng trªn ®Þa bµn. KÕt hîp gi÷a môc tiªu quèc phßng víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó khai th¸c tèt h¬n quü ®Êt nµ diÖn tÝch ë c¸c chèt biªn giíi vµ c¸c doanh tr¹i qu©n ®éi ®ãng trªn ®Þa bµn. KÕt hîp gi÷a môc tiªu quèc phßng víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ®Ó khai th¸c tèt h¬n quü ®Êt nµy. III - Ph­¬ng h­íng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi: 1. Môc tiªu tæng qu¸t: Ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vÒ ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn s½n cã ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ toµn diÖn víi nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ngµy cµng cao, ®¶m b¶o sù ph¸t triÒn bÒn v÷ng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. X©y dùng hÖ thèng kinh tÕ më g¾n víi thÞ tr­êng trong n­íc vµ më réng thÞ tr­êng quèc tÕ. §Èy m¹nh hîp t¸c ®Çu t­ víi n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Trung Quèc trong lÜnh vùc khai th¸c n«ng l©m s¶n, c«ng nghiÖp chÕ biÕn nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ mäi tiÒm n¨ng vµ c¸c nguån lùc vµo môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Tõ ®ã t¹o ra b­íc chuyÓn biÕn vÒ s¶n xuÊt hµng ho¸ c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChuyÓn ®æi hÖ thèng kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ c¸c hÖ sinh th¸i trong huyÖn. Khai th¸c tèi ®a c¸c lîi thÕ tõng vïng sinh th¸i, ph¸t triÓn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn trªn c¬ së kÕ thõa cã chän läc c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Nhanh chãng t¹o ra c¸c yÕu tè néi lùc v÷ng m¹nh, tranh thñ lîi thÕ tõ bªn ngoµi ®Ó thu hót vèn ®©u t­ vµo c«ng nghÖ míi. §Çu t­ tËp trung cã träng ®iÓm ®Ó chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp hãa, gi¶m tû träng n«ng l©m nghiÖp, t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp - x©y dùng, dÞch vô - du lÞch. G¾n môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi chØ tiªu tiÕn bé, c«ng b»ng x· héi. N©ng cao n¨ng lùc khoa häc - c«ng nghÖ, gi¸o dôc - ®µo t¹o, ph¸t huy nh©n tè con ng­êi, gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao møc sèng vµ tr×nh ®é d©n trÝ cho mäi tÇng líp d©n c­. C¬ b¶n kh«ng cßn hé ®ãi, nghÌo, t¨ng gÊp ®«i sè hé giµu vµ kh¸. Quan t©m ®Æc biÖt ®Õn vïng s©u, vïng xa mµ tr­íc hÕt lµ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi nh­ giao th«ng, thuû lîi, ®iÖn n­íc sinh ho¹t, bÖnh viÖn, tr­êng häc, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ph¸t triÓn trong giai ®o¹n tiÕp theo. X©y dùng hÖ thèng c¸c côm kinh tÕ trë thµnh c¸c trung t©m kinh tÕ - x· héi lµ nh÷ng h¹t nh©n kÝch thÝch, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. B¶o vÖ v÷ng ch¾c chñ quyÒn, x©y dùng biªn giíi hoµ b×nh, h÷u nghÞ, gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ vµ an toµn x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng an ninh, x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ ngµy cµng v÷ng m¹nh. 2. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi: Môc tiªu chñ yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn VÞ Xuyªn giai ®o¹n 2001 - 2010. Môc tiªu cña §¹i héi §¶ng bé huyÖn kho¸ XX lµ: "æn ®Þnh d©n chñ - ®oµn kÕt - ®æi míi - ph¸t huy néi lùc vµ ph¸t triÓn". TiÕp tôc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, huy ®éng nguån lùc t¹i chç, tranh thñ sù hç trî gióp ®ì ®Çu t­ cña Nhµ n­íc vµ quèc tÕ ®Ó khai th¸c, ph¸t huy thÕ m¹nh cña tõng vïng kinh tÕ. T¹o ra b­íc ph¸t triÓn nhanh, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho nh©n d©n. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¸t triÓn ®a d¹ng, ®ång thêi h×nh thµnh c¸c vïng s¶n xuÊt kinh tÕ tËp trung. Coi träng c©y chÌ vµ c©y ¨n qu¶, coi ®©y lµ c©y kinh tÕ mòi nhän cña huyÖn VÞ Xuyªn. X©y dùng c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng nh­ ®­êng, tr­êng, tr¹m c¸c c«ng tr×nh thuû lîi vµ phóc lîi c«ng céng kh¸c. Gi÷ v÷ng an ninh quèc phßng, æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ kinh tÕ n¨m 2010. Tèc ®é t¨ng tr­ëng GDP b×nh qu©n ®¹t 12%/n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng ngµnh n«ng l©m nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 6,0%. Tèc ®é t¨ng tr­ëng ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng t¨ng b×nh qu©n 18%/n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng ngµnh dÞch vô th­¬ng m¹i du lÞch t¨ng b×nh qu©n 26%/n¨m. Tæng s¶n phÈm GDP n¨m 2010 ®¹t 634.442 triÖu ®ång, t¨ng 274.442 triÖu ®ång so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 482.927 triÖu ®ång so víi n¨m 2000. Tæng s¶n l­îng l­¬ng thùc quy ho¹ch ®¹t 48.500 tÊn, t¨ng 8.500 tÊn so víi n¨m 2005, t¨ng 21.355 tÊn so víi n¨m 2000. B×nh qu©n l­¬ng thùc ®¹t 500kg/ng­êi/n¨m, t¨ng 60kg so víi n¨m 2005, t¨ng 174kg so víi n¨m 2000. Tæng thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn d¹t 20,0 tû ®ång, t¨ng 10,0 tû ®ång so víi n¨m 2005 vµ t¨ng 15,3 tû ®ång so víi n¨m 2000. Ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn: Tæng ®µn tr©u t¨ng 6,46%; Tæng ®µn bß t¨ng 16,9%; Tæng ®µn lîn t¨ng 33% so víi n¨m 2000. §æi míi quan ®iÓm ®Çu t­ cho ngµnh ch¨n nu«i theo h­íng n¹c ho¸, ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng. T¨ng diÖn tÝch vµ s¶n l­îng c©y chÌ lªn 1,87 lÇn vµ c©y ¨n qu¶ ®Æc biÖt chó träng vµo c©y cam quýt ®Æc s¶n cña Hµ Giang sÏ t¨ng 2,3 lÇn so víi n¨m 2000. C¬ cÊu GDP gi÷a c¸c ngµnh (%) N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 N«ng l©m nghiÖp ®¹t 58,5 48 40 C«ng nghiÖp, x©y dùng, giao th«ng 18,0 22 25 DÞch vô th­¬ng m¹i, du lÞch 23,5 30 35 Mét sè chØ tiªu ph¸t triÓn v¨n ho¸ x· héi n¨m 2010. §é che phñ rõng ®¹t 70%, t¨ng 15% so víi n¨m 2005, t¨ng 23% so víi n¨m 2000. Sè x· cã ®iÖn l­íi quèc gia ®¹t: 100%, t¨ng 76,9%. Tû lÖ hé ®­îc dïng ®iÖn ®¹t: 100%, t¨ng 30% Sè x· cã ®iÖn tho¹i ®¹t: 100%, t¨ng 92% Sè x· cã tr¹m y tÕ x· ®¹t: 100% Tû lÖ trÎ em trong ®é tuæi ®­îc tíi tr­êng ®¹t 100%. Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn ®¹t: 1,03%, gi¶m 0,33%. Tû lÖ phñ sãng truyÒn h×nh ®¹: 100%, t¨ng 26% Tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t 3 triÖu USD, t¨ng gÊp 3 lÇn X©y dùng kÕ ho¹ch tiÕp nhËn 1.500 hé ®ång bµo vïng cao xuèng c­ tró ë c¸c x· trong toµn huyÖn. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c quèc phßng toµn d©n, ng¨n chÆn nh÷ng tÖ n¹n x· héi, ®Ó cã an ninh quèc phßng v÷ng ch¾c chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh. IV - §Þnh h­íng sö dông ®Êt huyÖn vÞ Xuyªn ®Õn n¨m 2010: §Þnh h­íng sö dông ®Êt huyÖn VÞ Xuyªn ®Õn n¨m 2010 ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c c¬ së chÝnh sau: - Quy ho¹ch sö dông ®Êt tØnh Hµ Giang giai ®o¹n 2000 - 2010. - Ch­¬ng tr×nh an ninh l­¬ng thùc, thùc phÈm tØnh Hµ Giang ®Õn n¨m 2010. - Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®­îc th«ng qua t¹i §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé huyÖn VÞ Xuyªn th¸ng 11 n¨m 2000. - Quy ho¹ch n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ mét sè quy ho¹ch chuyªn ngµnh kh¸ch trong huyÖn VÞ Xuyªn ®Õn n¨m 2010. - HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai cña huyÖn. - C¸c quan ®iÓm khai th¸c vµ sö dông ®Êt. - Nh÷ng quy ®Þnh ph¸p lý vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn rõng. 1. §Þnh h­íng sö dông ®Êt l©u dµi: VÒ l©u dµi toµn bé diÖn tÝch ®Êt ®ai huyÖn VÞ Xuyªn ®Òu ®­îc sö dông vµo môc ®Ých râ rµng, trõ s«ng suèi vµ mét sè diÖn tÝch nói ®¸, cô thÓ ®­îc ph©n bæ nh­ sau: - Tæng diÖn tÝch ®Êt sö dông vµo kho¶ng 145.179,00ha. - Sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp kho¶ng 23.518,42ha. - Sö dông vµo môc ®Ých l©m nghiÖp kho¶ng 117.367,27ha. - Sö dông vµo môc ®Ých nhµ ë vµ n«ng th«n kho¶ng 584,24ha. - Sö dông vµo môc ®Ých chuyªn dïng kho¶ng 1.701,86ha. 2. §Þnh h­íng sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2010: 2.1: §Þnh h­íng sö dông ®Êt n«ng nghiÖp: Víi môc tiªu an toµn l­¬ng thùc cho toµn huyÖn, cÇn duy tr× ®Êt n«ng nghiÖp víi nh÷ng cè g¾ng cao nhÊt. H¹n chÕ tèi ®a viÖc gi¶m diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chuyÓn sang môc ®Ých kh¸c. Tuy nhiªn vÉn chó träng dµnh quü ®Êt cho môc ®Ých chuyªn dïng vµ ®Êt ë. Lu«n lu«n coi ®Êt lµ nÒn t¶ng ®Ó më réng vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, du lÞch vµ dÞch vô - th­¬ng m¹i. §Êt n«ng nghiÖp ®­îc nghiªn cøu sö dông theo h­íng ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp sinh th¸i bÒn v÷ng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, trªn c¬ së khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nguån lùc lao ®éng ë trong vïng, còng nh­ t¹o nguån nguyªn liÖu hç trî cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i, trong ®ã: - Bè trÝ ®a d¹ng ho¸ c©y trång, chuyÓn ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®a d¹ng phï hîp víi 3 vïng sinh th¸i chÝnh cña huyÖn. §Èy m¹nh n¨ng suÊt, chÊt l­îng c©y trång b»ng viÖc ®­a c¸c c©y con, gièng míi phï hîp víi ®Æc ®iÓm tiÓu vïng khÝ hËu, nh»m cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÞch vô vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu. - T¨ng nhanh diÖn tÝch trång c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, tiÕn tíi s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng vµ cung cÊp nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. - Ph¸t triÓn m¹nh c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy, ­u tiªn ph¸t triÓn trång chÌ vµ c©y ¨n qu¶ ®Æc s¶n ®Ó cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, tiÕn tíi xuÊt khÈu thÞ tr­êng bªn ngoµi. - §Èy m¹nh ph¸t triÓn c©y d­îc liÖu quý hiÕm, c¸c lo¹i c©y ®Æc s¶n miÒn nói nh­: QuÕ, ®ç träng, tam thÊt, huyÒn s©m, t¹o nªn c¸c vïng s¶n xuÊt chuyªn canh theo h­íng hµng ho¸ ®Ó cung cÊp d­îc liÖu trong n­íc vµ xuÊt khÈu. - Coi träng viÖc h×nh thµnh mét nÒn n«ng nghiÖp ®a canh, ®a d¹ng ®Ó h¹n chÕ thÊp nhÊt c¸c rñi ro còng nh­ t¸c ®éng kh«ng tèt ®Õn m«i tr­êng do t×nh tr¹ng ®éc canh g©y ra. C¬ b¶n ®Õn n¨m 2010 sÏ ph¶i thùc hiÖn ®­îc: - C¶i t¹o ®Êt ®Ó trång c©y hµng n¨m lµ 430,65ha. - ChuyÓn ®Êt trèng ®åi nói sang trång c©y hµng n¨m kho¶ng 4.530,54ha. - C¶i t¹o mÆt n­íc ®Ó nu«i c¸ kho¶ng 7,77ha. Nh­ vËy, ®Êt n«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 sÏ cã thÓ æn ®Þnh kho¶ng 23.518,42ha. 2.2: §Þnh h­íng sö dông ®Êt l©m nghiÖp: Ngoµi viÖc gi÷ v÷ng ®Êt l©m nghiÖp nh­ hiÖn tr¹ng, cÇn t¨ng c­êng trång c¸c lo¹i c©y lÊy gç, c©y ph©n t¸n, rõng ®Çu nguån, ®¶m b¶o ®é che phñ ®Õn n¨m 2010 lµ 65-70%. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh trång 5 triÖu ha rõng cña ChÝnh phñ, huyÖn VÞ Xuyªn sÏ huy ®éng mäi nguån vèn, nguån nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn viÖc trång c©y phñ xanh ®Êt trèng, ®åi nói träc. Cô thÓ trong 10 n¨m tíi sÏ cã thÓ khoanh nu«i, trång rõng, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ rõng kho¶ng 40.887,53 ha. 2.3: §Þnh h­íng sö dông ®Êt ë ®« thÞ vµ ®Êt ë n«ng th«n: *§Êt ®« thÞ: Toµn huyÖn cã 2 thÞ trÊn, diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ lµ 112,79ha. Sè liÖu thèng kª n¨m 2000 cho thÊy: - Tæng diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ chiÕm kho¶ng 18,18% tæng diÖn tÝch ®Êt ë toµn huyÖn. - B×nh qu©n ®Êt ®« thÞ lµ 103m2/ng­êi. Dù kiÕn më réng ®Êt ®« thÞ ë huyÖn víi trung b×nh ®Êt giao th«ng ®« thÞ 5%, ®Êt c«ng céng 30%. §Êt ë ®« thÞ sÏ t¨ng thªm kho¶ng 27,89ha. * §Êt khu d©n c­ n«ng th«n. HiÖn nay ®Êt ë trong khu d©n c­ n«ng th«n cña toµn huyÖn lµ 507,69ha. B×nh qu©n ®Êt khu d©n c­ trªn hé gia ®×nh lµ 374m2/hé. Tuy nhiªn c¸c c«ng tr×nh v¨n hãa phóc lîi ë c¸c x· cßn rÊt thiÕu, c¬ së vËt chÊt kh«ng cã, ®êi sèng tinh thÇn cña ®ång bµo vïng s©u, vïng xa cßn gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng ®« thÞ ho¸ n«ng th«n ®ã lµ: n«ng th«n ë mäi n¬i ®Òu cã ®iÒu kiÖn sèng v¨n minh. V× vËy, ®Ó më mang c¸c côm ®iÓm d©n c­ tËp trung thu hót ®ång bµo vïng cao xuèng thÊp, th× diÖn tÝch ®Êt khu d©n c­ sÏ gia t¨ng, ®¶m b¶o ®ñ mÆt b»ng cho viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n sinh, ë n«ng th«n, mÆt kh¸c ®Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn kinh tÕ v­ên theo m« h×nh trang tr¹i, t¹o nªn m«i tr­êng c¶nh quan ngµy cµng trong s¹ch. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 sÏ cã 4087 hé cã nhu cÇu ®Êt ë, trong ®ã: - SÏ bè trÝ ë 5 côm kinh tÕ miÒn nói víi diÖn tÝch trung b×nh lµ kho¶ng 200m2 tuú theo tõng vÞ trÝ vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña tõng côm ®iÓm. - SÏ më réng c¸c khu d©n c­ cò theo kiÓu xen ghÐp. - SÏ cÊp ®Êt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ v­ên ®åi theo m« h×nh n«ng l©m kÕt hîp, t¹o nªn c¸c trang tr¹i võa vµ nhá. 2.4: §Þnh h­íng sö dông ®Êt chuyªn dïng: d.1: §Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ sö dông ®Êt giao th«ng: HÖ thèng giao th«ng hoµn chØnh sÏ lµ ®éng lùc ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ toµn diÖn, h¬n n÷a qu¸ tr×nh l­u th«ng hµng ho¸ gi÷a c¸c vïng thuËn lîi, kh«ng nh÷ng t¹o ®µ cho c¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn, mµ cßn cã t¸c dông gi¶m sù chªnh lÖch møc sèng gi÷a n«ng th«n miÒn nói vµ n«ng th«n miÒn xu«i. TiÕn tíi c¶i thiÖn nÒn v¨n ho¸ ë miÒn nói. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu ®ã ®Õn n¨m 2010 cÇn dµnh ®Êt cho viÖc më mang c¸c hÖ thèng giao th«ng trong toµn huyÖn mét c¸ch tho¶ ®¸ng nh­ sau: - §èi víi hÖ thèng ®­êng quèc lé: N©ng cÊp ®­êng quèc lé 2. - HÖ thèng ®­êng huyÖn lé vµ hÖ thèng giao th«ng huyÕt m¹ch tõ thÞ trÊn VÞ Xuyªn ®i c¸c x·. HiÖn tr¹ng hÖ thèng giao th«ng nµy rÊt xÊu, v× vËy ®Õn n¨m 2010 cÇn më réng ®­êng theo tiªu chuÈn cÊp 5 miÒn nói. - HÖ thèng ®­êng liªn x· sÏ më réng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cña ng­êi d©n. - Ngoµi viÖc më réng mét sè tuyÕn ®­êng tõ quèc lé, huyÖn lé vµ c¸c ®­êng liªn x· cÇn bæ sung diÖn tÝch ®Ó x©y dùng mét sè cÇu cèng n»m trªn c¸c tuyÕn ®­êng nªu trªn. Tæng diÖn tÝch ®Êt cho ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng trong 10 n¨m tíi sÏ lµ 197,31ha. d.2: §Þnh h­íng ph¸t triÓn vµ sö dông ®Êt thuû lîi: Nh»m më réng diÖn tÝch vµ tang hÖ sè sö dông ®Êt trong ph¹m vi toµn huyÖn, th× biÖn ph¸p thuû lîi lµ rÊt cÇn thiÕt. §èi víi VÞ Xuyªn lµ mét huyÖn miÒn nói, ®Þa h×nh hiÓm trë, phøc t¹p, nªn viÖc më réng kªnh t­íi sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 sÏ hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh cung cÊp n­íc cho ngµnh trång trät theo 3 vïng sinh th¸i nh­ víi tæng diÖn tÝch lµ 18,94ha. d.3: §Þnh h­íng sö dông ®Êt cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp: §Õn n¨m 2010 huyÖn VÞ Xuyªn sÏ t¨ng c­êng më réng c¸c c¬ së chÕ biÕn n«ng l©m s¶n nh­: chÕ biÕn chÌ, hoa qu¶, chÕ biÕn gç g¾n liÒn víi c¸c khu vùc s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu. §Èy m¹nh tiÓu thñ c«ng nghiÖp trªn c¬ së nguån nguyªn liÖu s½n cã cña ®Þa ph­¬ng, khuyÕn khÝch c¸c gia ®×nh ®Çu t­ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phô. Tõ nh÷ng ®Þnh h­íng trªn, ®Õn n¨m 2010 nhu cÇu ®Êt cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp toµn huyÖn lµ 15,22ha. d.4: §Þnh h­íng sö dông ®Êt cho ph¸t triÓn y tÕ. Nh×n chung, m¹ng l­íi y tÕ ®· ®­îc chó träng ë hÇu hÕt c¸c x·. Tuy nhiªn c¬ së vËt chÊt, dông cô kh¸m ch÷a bÖnh cßn th« s¬ vµ ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña ng­êi d©n. ë c¸c x· vïng s©u, vïng xa cßn thiÕu c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh. V× vËy, ®Õn n¨m 2010 tiÕn tíi x©y dùng c¸c tr¹m y tÕ cÊp x·, më réng bÖnh viÖn ë cÊp huyÖn, ®¸p øng nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. Dù kiÕn ®Êt cho y tÕ sÏ t¨ng 3,03 ha trong 10 n¨m tíi. d.5: §Þnh h­íng sö dông ®Êt cho sù nghiÖp gi¸o dôc: HiÖn tr¹ng b×nh qu©n diÖn tÝch tr­êng häc trªn 1 häc sinh toµn huyÖn VÞ Xuyªn ®¹t thÊp. Sè l­îng b×nh qu©n nµy kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c cÊp phæ th«ng vµ cßn thÊp so víi ®Þnh møc cña Nhµ n­íc. §Þnh h­íng ®Õn n¨m 2010 toµn huyÖn cÇn më réng hÖ thèng c¸c tr­êng lµ 15,36ha. d.6: §Þnh h­íng sö dông ®Êt cho sù nghiÖp thÓ dôc thÓ thao: - Ph¸t triÓn thÓ dôc, thÓ thao quÇn chóng trong mäi tÇng líp nh©n d©n, tõ n«ng th«n miÒn nói ®Õn thÞ trÊn. - T¹o dùng m«n thÓ dôc thÓ thao thµnh tÝch cao vµ sÏ ®­îc ph¸t triÓn ë trung t©m huyÖn lþ vµ c¸c côm kinh tÕ miÒn nói. Tõ môc tiªu ph¸t triÓn v¨n ho¸ - x· héi th× ®Þnh h­íng sö dông ®Êt cho sù nghiÖp thÓ dôc thÓ thao ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch kho¶ng 17,41ha. d.7: §Þnh h­íng sö dông ®Êt cho th­¬ng m¹i dÞch vô - du lÞch: Sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®a d¹ng gåm nhiÒu thµnh phÇn tham gia thóc ®Èy m¹nh mÏ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. Sù t¨ng tr­ëng kinh tÕ toµn tØnh, trong huyÖn ®ßi hái qu¸ tr×nh l­u thong hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng ngµy cµng cao. §Þnh h­íng chÝnh ®Õn n¨m 2010 cña VÞ Xuyªn sÏ lµ: - Ph¸t triÓn c¸c ®iÓm dÞch vô bu«n b¸n t¹i khu vùc trung t©m huyÖn lþ, thÞ trÊn c¸c trung t©m kinh tÕ côm x·. - Më réng chî trung t©m vµ chî ë c¸c x·, lµng b¶n. - DiÖn tÝch dµnh cho më réng khu dÞch vô th­¬ng m¹i t¹i c¸c trung t©m lµ 14,80ha. - Më réng c¸c khu du lÞch sinh th¸i, nghØ m¸t Qu¶ng NgÇn. d.8: §Þnh h­íng sö dông ®Êt an ninh quèc phßng: Theo tµi liÖu thèng kª cho biÕt tæng diÖn tÝch c¸c ®ån biªn phßng däc ®­êng biªn giíi ViÖt Trung, c¸c tuyÕn phßng thñ, c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi, bé chØ huy qu©n sù ®ang sö dông 67,20ha. DiÖn tÝch nµy ®· ®¸p øng cho viÖc luyÖn tËp cña qu©n ®éi, ®¸p øng viÖc b¶o vÖ biªn c­¬ng Tæ quèc theo quy ho¹ch cña Bé Quèc phßng ®· ®­îc ChÝnh phñ phª duyÖt. Tuy nhiªn cÇn khai th¸c quü ®Êt nµy ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ gãp phÇn n©ng cao thu nhËp. §inh h­íng ®Õn n¨m 2010 ®Êt an ninh quèc phßng ë vµo kho¶ng 210 ha. d.9: §Þnh h­íng sö dông ®Êt b­u ®iÖn: Trung t©m huyÖn lþ ®· cã tr¹m ph¸t sãng viba phñ sãng trªn mét ph¹m vi hÑp. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 x©y dùng më réng c¸c trung t©m b­u ®iÖn v¨n ho¸ x· ë tÊt c¶ c¸c x·. DiÖn tÝch cÇn kho¶ng 0,45ha cho nhu cÇu ph¸t triÓn m¹ng l­íi b­u ®iÖn tõ huyÖn ®Õn x·. Nh­ vËy, giai ®o¹n 2001 - 2010 cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu ®Êt sö dông cho c¸c ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, sÏ ®­îc ®Ò cËp chi tiÕt trong phÇn quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. V - Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt huyÖn VÞ Xuyªn: 1. Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Õn n¨m 2010: 1.1. Quy ho¹ch ®Êt n«ng nghiÖp: a) §Êt trång c©y l©u n¨m: Tæng diÖn tÝch ®Êt c©y hµng n¨m t¨ng 430,65ha so víi hiÖn tr¹ng, do cã sù biÕn ®éng cña c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau: * §Êt lóa, lóa mµu: Gi¶m 34,96ha. PhÇn gi¶m 28,96ha do chuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng 25,21ha. Trong ®ã chuyÓn sang ®Êt x©y dùng c¬ b¶n 4,99ha ®Êt giao th«ng 10,12ha, ®Êt thuû lîi 10,1ha. Vµ ®Êt lïa mµu chuyÓn sang ®Êt ë n«ng th«n 9,75ha. Trong ®ã ®Êt lóa mµu còng cã sù chuyÓn dÞch néi bé ®¸ng kÓ do t¸c ®éng tÝch cùc cña c«ng t¸c thuû lîi vµ kh¶ n¨ng th©m canh dù kiÕn. Cô thÓ lµ: - DiÖn tÝch ruéng 2 vô t¨ng 782,77 ha tõ ®Êt 1 vô. - Ruéng 1 vô gi¶m so víi n¨m 2000 lµ 817,73 do chuyÓn sang ®Êt 2 vô vµ mét sè ®Êt chuyªn dïng kh¸c. * §Êt n­¬ng rÉy: Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch cßn lµ 4622,93ha, gi¶m 33,07 ha do chuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng. Trong ®ã chuyÓn sang ®Êt x©y dùng c¬ b¶n 4,32ha, ®Êt giao th«ng 27,05ha, ®Êt thuû lîi 1,7ha. * §Êt c©y hµng n¨m kh¸c: Bao gåm ®Êt chuyªn mµu vµ c©y c«ng nghiÖp ng¾n ngµy, ®Êt chuyªn rau vµ c©y hµng n¨m kh¸c. N¨m 2010 sÏ cã 5152,36ha, t¨ng 498,68ha so víi n¨m 2000. PhÇn gi¶m 68,85ha do chuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng 55,78ha. Trong ®ã chuyÓn sang ®Êt x©y dùng c¬ b¶n 29,93ha, ®Êt giao th«ng 21,95ha, ®Êt thuû lîi 3,9ha. Vµ chuyÓn sang ®Êt ë 13,07ha, trong ®ã ®Êt ë n«ng th«n 3,02ha, ®Êt ë ®« thÞ 10,05ha. PhÇn t¨ng 567,53ha ®­îc chuyÓn tõ ®Êt b»ng ch­a sö dông sang trång mµu vµ c©y hµng n¨m kh¸c. b) §Êt v­ên t¹p: §Õn n¨m 2010 ®Êt v­ên t¹p cßn 1375,47ha gi¶m 31,62ha so víi n¨m 2000, do nhu cÇu tù gi·n d©n 24,9ha, chuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng 6,71ha. Ph­¬ng h­íng sö dông ®Êt v­ên t¹p trong t­¬ng lai lµ c¶i t¹o ®Ó trång c¸c lo¹i c©y cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao nh­ chÌ, xoµi, lª, hång, cam, quýt t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ cho tiªu dïng vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn. c) §Êt trång c©y l©u n¨m: Dù tÝnh ®Õn n¨m 2010 cã 8548,40 ha t¨ng 4530,54 ha so víi hiÖn tr¹ng, trong ®ã t¨ng chñ yÕu lµ diÖn tÝch trång c©y chÌ, c©y ¨n qu¶. Dù kiÕn diÖn tÝch c©y l©u n¨m cô thÓ sÏ lµ: + C©y ¨n qu¶ 2474,77ha, trong ®ã t¨ng 1457,3 ha do ®­îc c¶i t¹o trång tõ ®Êt ®åi ch­a sö dông, ®Êt l©m nghiÖp ®Ó trång xoµi, cam quýt, hång lª vµ c©y ¨n qu¶ kh¸c. + C©y c«ng nghiÖp l©u n¨m 6067,84ha, trong ®ã t¨ng 3072,74ha ®­îc chuyÓn tõ ®Êt ®åi nói ch­a sö dông vµ ®Êt l©m nghiÖp ®Ó trång chÌ vµ quÕ håi. + Gi÷ nguyªn 5,5ha ®Êt c©y l©u n¨m kh¸c. + §Êt ­¬m c©y gièng 0,29 ha gi÷ nguyªn nh­ hiÖn tr¹ng. §Êt c©y l©u n¨m t¨ng 4595,44ha, do ®­îc chuyÓn tõ ®Êt l©m nghiÖp 4287ha vµ ®Êt ch­a sö dông 308,44ha. Nh­ng phÇn gi¶m 64,90ha do chuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng 47ha, ®Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng 32,3ha vµ chuyÓn sang ®Êt ë 17,90ha. d) §Êt ®ång cá ch¨n nu«i: N¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt ®ång cá ch¨n nu«i 98,54ha. DiÖn tÝch nµy t­¬ng ®èi hîp lý ®Ó ph¸t triÓn ®µn gia sóc. TËn dông b·i ®Êt trèng ®Ó ch¨n th¶. Trong t­¬ng lai diÖn tÝch nµy gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng. e) §Êt mÆt n­íc nu«i trång thuû s¶n: MÆt n­íc n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ nu«i c¸. §Õn n¨m 2010 sÏ cã 66,86ha t¨ng 7,77 ha so víi hiÖn tr¹ng. DiÖn tÝch nµy ®­îc chuyÓn tõ ®Êt mÆt n­íc ch­a sö dông sang. Ngoµi diÖn tÝch nµy th× c¸c hå ®Ëp thuû lîi c¸c ao trong khu thæ c­ còng kÕt hîp ®Ó nu«i th¶ c¸ t¨ng thu nhËp. Tãm l¹i: §Õn n¨m 2010 ®Ó ®¸p øng nhu cÇu l­¬ng thùc cho d©n sè toµn huyÖn th× tæng diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp sÏ æn ®Þnh ë møc 23518,42ha, thùc t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 4937,34ha, ph©n bè ®ång ®Òu trªn 23 x· thÞ trÊn cña huyÖn. B¶ng 5: Dù kiÕn quy ho¹ch ®Êt n«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 H¹ng môc HiÖn tr¹ng n¨m 2000 Quy ho¹ch n¨m 2010 T¨ng (+) Gi¶m (-) (ha) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) Tæng DT ®Êt n«ng nghiÖp 18.581,08 100,00 23.518,42 100,00 4.937,34 1. §Êt trång c©y hµng n¨m 12.998,50 70,00 13.429,15 57,07 430,65 2. §Êt v­ên t¹p 1.407,09 7,6 1.375,47 5,8 - 31,62 3. §Êt trång c©y l©u n¨m 4.017,86 21,62 8.548,40 36,4 4.530,54 4. §Êt ®ång cá ch¨n nu«i 98,54 0,53 98,54 0,4 0,00 5. §Êt mÆt n­íc NTTS 59,09 0,31 66,86 0,28 7,77 1.2: Quy ho¹ch ®Êt l©m nghiÖp: a) Rõng tù nhiªn: §Õn n¨m 2010 diÖn tÝch rõng tù nhiªn cã 95.121,53ha, t¨ng 29680,70 ha so víi hiÖn tr¹ng, trong ®ã: - Rõng s¶n xuÊt 4.591,03ha. - Rõng phßng hé: Bao gåm nh÷ng khu rõng ®Çu nguån vµ diÖn tÝch nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y ®­îc khoanh nu«i t¹o rõng b¶o vÖ m«i tr­êng, ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch t¨ng thªm 29.579,46ha ë hÇu hÕt c¸c x·. Trong ®ã tËp trung nhiÒu ë ThuËn Hoµ, Tïng B¸, Th­îng S¬n, Linh Hå, B¹ch Ngäc. - Rõng ®Æc dông tù nhiªn bao gåm rõng th«ng, sa méc, kh¸o, giÎ, trÈu, tr¸m, diÖn tÝch 22.401,40ha gi¶m 335,6 ha so víi hiÖn tr¹ng do chuyÓn sang ®Êt trång c©y l©u n¨m chñ yÕu lµ trång quÕ. b) Rõng trång: §Õn n¨m 2010 dù kiÕn rõng trång sÏ cã 22.245,39ha, t¨ng 11278,83ha, trong ®ã: - Rõng s¶n xuÊt 13.207,45ha t¨ng 10.430,83 ha ®­îc chuyÓn tõ ®Êt ®åi nói ch­a sö dông, trªn ®Êt nµy sÏ trång quÕ, håi, trÈu, tróc èng vµ c©y lÊy nguyªn liÖu nh­ bå ®Ò, mì, keo, b¹ch ®µn, tèng qu¸n sö vµ c¸c c©y hä tre nøa. Rõng trång míi ®­îc ph©n bè ë tÊt c¶ c¸c x·, tËp trung nhiÒu nhÊt ë Cao Bå, Th­îng S¬n, B¹ch Ngäc. B¶ng 6: Dù kiÕn ®Êt l©m nghiÖp ®Õn n¨m 2010. H¹ng môc HiÖn tr¹ng n¨m 2000 Quy ho¹ch ®Õn 2010 T¨ng (+) Gi¶m (-) (ha) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) Tæng DT ®Êt l©m nghiÖp 76.921,18 100,00 117.367,27 100,00 + 40.887,53 1. Rõng tù nhiªn 65.954,27 85,74 95.121,53 81,05 + 29.608,70 a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt 4.667,63 6,06 4.591,03 3,91 - 76,60 b. §Êt cã rõng phßng hé 38.549,64 50,12 68.129,10 58,05 29.067,26 c. §Êt cã rõng ®Æc dông 22.737,00 29,56 22.401,40 19,09 - 335,60 2. Rõng trång. 10.966,56 14,26 22.245,39 18,95 + 11.278,83 a. §Êt cã rõng s¶n xuÊt 2.776,62 3,61 13.207,45 11,25 + 10.430,83 b. §Êt cã rõng phßng hé 1.057,50 1,37 1.905,50 1,62 848,00 c. §Êt cã rõng ®Æc dông 7.132,44 9,27 7.132,44 6,08 3. §Êt ­¬m c©y gièng 0,35 0,35 - Rõng phßng hé 1905,50ha t¨ng 848 ha so víi hiÖn tr¹ng, ®­îc lÊy tõ ®Êt ch­a sö dông, trång rõng phßng hé ë nh÷ng khu vùc xung yÕu, trång c©y th«ng, sa méc, keo tai t­îng, së vµ mét sè c©y phô trî. - Rõng ®Æc dông cã diÖn tÝch 7132,44ha, diÖn tÝch nµy tËp trung chñ yÕu lµ c©y së, giæi. DiÖn tÝch rõng ®Æc dông cÇn ®­îc b¶o tån ®Ó b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i. c) §Êt ­¬m c©y gièng: §Ó d¶m b¶o cung cÊp c©y gièng cho viÖc trång rõng, cÇn khai th¸c cã hiÖu qu¶ diÖn tÝch ®Êt ­¬m c©y gièng. DiÖn tÝch ®Êt ­¬m c©y gièng n¨m 2010 lµ 0,35ha. 1.3: Quy ho¹ch ®Êt chuyªn dïng: 1.3.1: §Êt x©y dùng c¬ b¶n: a) §Êt ®Ó x©y dùng c«ng nghiÖp: Giai ®o¹n 2000 - 2010 ®Ó ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung vµ ph©n t¸n trong ph¹m vi toµn huyÖn, dù kiÕn cÇn diÖn tÝch lµ 25,22ha trong ®ã ®­îc lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau: - §Êt n«ng nghiÖp: 7,05ha. - §Êt l©m nghiÖp lµ: 16,64ha - §Êt ch­a sö dông lµ: 1,53ha b) Nhu cÇu ®Êt cho sù nghiÖp thÓ dôc - thÓ thao: §Êt dµnh cho sù nghiÖp thÓ dôc - thÓ thao toµn huyÖn hiÖn cã 7,14ha. §Õn n¨m 2010, dù tÝnh trªn ph¹m vi toµn huyÖn diÖn tÝch ®¸t cho sù nghiÖp thÓ dôc - thÓ thao 24,55ha, t¨ng 17,41 ha so víi hiÖn tr¹ng, ®­îc lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau: §Êt n«ng nghiÖp 3,8ha. ®Êt l©m nghiÖp 11,03ha, ®Êt ch­a sö dông 2,58ha. c) Nhu cÇu ®Êt cho sù nghiÖp y tÕ: Dù kiÕn tæng diÖn tÝch ®Êt y tÕ t¨ng 3,025ha ®­îc lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt nh­ sau: §Êt n«ng nghiÖp 1,41ha, ®Êt l©m nghiÖp 1,6ha, ®Êt ch­a sö dông 0,015ha. Tæng diÖn tÝch ®Êt cho sù nghiÖp y tÕ toµn huyÖn ®Õn n¨m 2010 lµ 12,295ha, t¨ng thªm 3,025ha so víi hiÖn tr¹ng. d) Nhu cÇu ®Êt cho sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: Dù kiÕn n¨m 2010 toµn huyÖn VÞ Xuyªn cÇn cã diÖn tÝch cho sù nghiÖp gi¸o dôc t¨ng thªm 15,36ha so víi hiÖn tr¹ng. DiÖn tÝch nµy ®­îc lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt sau: §Êt n«ng nghiÖp lµ 7,91ha, ®Êt l©m nghiÖp lµ 6,35ha, ®Êt ch­a sö dungh lµ 1,1ha. e) §Êt cho th­¬ng m¹i, dÞch vô: Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 ®Êt dµnh cho th­¬ng m¹i, dÞch vô t¨ng 44,61ha. DiÖn tÝch nµy ®­îc lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp 24,6ha, ®Êt l©m nghiÖp 20,01ha. Trong ®ã diÖn tÝch lín nhÊt dµnh cho më réng khu th­¬ng maÞi dÞch vô Thanh Thuû 9ha, trong ®ã khu mËu dÞch biªn giíi 6ha, khu th­¬ng m¹i néi ®Þa 3ha. Ngoµi ra, diÖn tÝch cßn l¹i ®Ó më réng ®Êt th­¬ng m¹i dÞch vô, x©y ki èt chî, cöa hµng kinh doanh cho c¸c x·. f) §Êt trô së c¬ quan: C¸c ®oµn thÓ vµ mét sè c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c ®­îc bè trÝ, s¾p xÕp l¹i. Ngoµi ra më réng mét sè trô së Uû ban nh©n d©n x·. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 diÖn tÝch nµy t¨n 0,88ha, diÖn tÝch nµy lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt: §Êt n«ng nghiÖp 0,57ha, ®Êt l©m nghiÖp 0,22ha, ®Êt ch­a sö dông 0,09ha. g) §Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh¸c: DiÖn tÝch nµy sÏ t¨ng 14,8ha so víi hiÖn tr¹ng, bao gåm ®Êt x©y dùng tr¹m ®iÖn, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n­íc s¹ch sinh ho¹t t¹i c¸c x·. §Æc biÖt lµ më réng khu«n viªn ®Êt c«ng viªn c©y xanh t¹i cña khÈu Thanh Thuû diÖn tÝch 8ha däc theo S«ng L« vµ phÝa t©y cña d¶i T©y C«n LÜnh. X©y dùng tr¹m kiÓm so¸t, h¶i quan biªn phßng, tr¹m kiÓm dÞch Thanh Thuû. DiÖn tÝch t¨ng ®­îc lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt n«ng nghiÖp 1,9ha, ®Êt l©m nghiÖp 12,1ha. §Êt ch­a sö dông 0,8ha. 1.3.2: Quy ho¹ch ®Êt giao th«ng: §Õn n¨m 2010 diÖn tÝch ®Êt giao th«ng toµn huyÖn VÞ Xuyªn lµ 779,43ha, t¨ng 197,31ha so víi hiÖn tr¹ng, ®­îc lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt. + §Êt n«ng nghiÖp 72,93ha, trong ®ã ®Êt trång c©y hµng n¨m lµ 59,12ha, ®Êt v­ên t¹p lµ 6,71ha, ®Êt c©y l©u n¨m 7,1ha. + §Êt l©m nghiÖp 50,39ha, trong ®ã rõng trång lµ 16,48ha. + §Êt ch­a sö dông 4,92ha, trong ®ã ®Êt ®åi ch­a sö dông lµ 2,78ha. 1.3.3: Quy ho¹ch ®Êt thuû lîi: DiÖn tÝch ®Êt cÇn cho viÖc n©ng cÊp, më réng, x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh thuû lîi toµn huyÖn thêi kú 2001 - 2010 sÏ lµ 151,95ha, sö dông tõ c¸c lo¹i ®Êt sau: - §Êt n«ng nghiÖp lµ 15,35ha (trong ®ã dÊt lóa, lóa mµu lµ 9,75ha vµ ®Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c lµ 5,6ha) ®Êt l©m nghiÖp lµ 35,35ha, ®åi nói ch­a sö dông lµ 109,90ha. §Õn n¨m 2010 tæng diÖn tÝch ®Êt thuû lîi lµ 178,84ha, t¨ng so víi n¨m 2000 lµ 151,95ha. 1.3.4: Quy ho¹ch ®Êt an ninh quèc phßng: Víi môc tiªu trªn vµ nhiÖm vô gi÷ g×n an ninh quèc phßng trªn toµn bé vïng biªn giíi gi÷a huyÖn VÞ Xuyªn vµ Trung Quèc, ®ång thêi gi÷ g×n an toµn x· héi, chÊp hµnh NghÞ ®Þnh sè: 09/CP cña ChÝnh phñ ngµy 12/02/1996 vÒ chÕ ®é sö dông, qu¶n lý ®Êt vµo môc ®Ých an ninh quèc phßng. C¨n cø hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt an ninh quèc phßng toµn huyÖn n¨m 2000 lµ 67,2ha, víi ®ån biªn phßng, tr¹m biªn phßng, tr¹m kiÓm so¸t cöa khÈu, khu vùc phßng thñ, Bé chØ huy qu©n sù ®· ®¸p øng c¬ b¶n vµ duy tr× c¸c ho¹t ®éng qu©n sù, gi÷ v÷ng biªn giíi vµ b¶o vÖ trËt tù an toµn x· héi. §Ó ®¶m b¶o nhiÖm vô an ninh quèc phßng trong t­¬ng lai cÇn më mét sè khu vùc qu©n sù nh­ tr­êng b¾n, s©y bay Phong Quang... t¹i mét sè x· Minh T©n (2ha), Thanh Thuû (2ha), Thanh §øc (2ha), Phong Quang (200ha), XÝn Ch¶i (2ha), Lao Ch¶i (2ha) . Tæng diÖn tÝch cÇn më réng 210ha. 1.3.5: Quy ho¹ch ®Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸: - Gi÷ g×n vµ t«n t¹o khu di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ cña tõng d©n téc thiÓu sè, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cña nh©n d©n lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn ®­a du lÞch trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Tæng diÖn tÝch ®Êt di tÝch lÞch sö vµn ho¸ cña huyÖn vÉn gi÷ nguyªn diÖn tÝch 5,8ha. 1.3.6: Quy ho¹ch ®Êt khai th¸c kho¸ng s¶n: HiÖn t¹i VÞ Xuyªn ®ang sö dông 1,5ha. Dù kiÕn më réng 60 ha t¹i x· Tïng B¸ ®Ó khai th¸c kho¸ng s¶n phôc vô khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn. 1.3.7:Quy ho¹ch ®Êt lµm nguyªn vËt liÖu x©y dùng: Trong giai ®o¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010 dù kiÕn më réng diÖn tÝch 45,8ha dÓ s¶n xuÊt g¹ch ngãi, khai th¸c c¸t sái. Tæng diÖn tÝch ®Êt vËt liÖu x©y dùng n¨m 2010 48,54 ha, ®­îc lÊy tõ ®Êt l©m nghiÖp 2ha, ®Êt ch­a sö dông 11,5ha, ®Êt c©y l©u n¨m: 32,3ha. 1.3.8 Quy ho¹ch ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa: DiÖn tÝch ®Êt nghÜa trang nghÜa ®Þa thêi kú 2001 - 2010 t¨ng lµ 8,5ha, lÊy tõ ®Êt l©m nghiÖp 3,6ha, ®Êt ch­a sö dông 4,9ha. VËy ®Õn n¨m 2010 tæng quü ®Êt nghÜa ®Þa sÏ lµ 38,86ha. 1.3.9: §Êt chuyªn dïng kh¸c: §Ó khai th¸c hÕt thÕ m¹nh vÒ c¶nh quan du lÞch, dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 huyÖn më még sè khu vùc du lÞch t¹i Ph­¬ng §é (20ha), ViÖt L©m (10ha), Qu¶ng NgÇn (10ha), Tïng B¸ (5ha), Thanh Thuû (1ha). Tæng diÖn tÝch cÇn më réng 66,00ha. B¶ng 7: Tæng hîp diÖn tÝch ®Êt chuyªn dïng: H¹ng môc HiÖn tr¹ng n¨m 2000 Quy ho¹ch ®Õn 2010 T¨ng (+) Gi¶m (-) (ha) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) Tæng DT®Êt chuyªn dïng 840,99 100,00 1.701,86 100,00 + 860,87 1. §Êt x©y dùng 121,71 14,47 243,02 14,28 + 121,31 2. §Êt giao th«ng 582,12 69,20 779,43 45,80 + 197,31 3. §Êt thuû lîi 26,89 3,20 178,84 10,51 + 151,95 4. §Êt di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ 5,8 0,00 5,8 0 0 5. §Êt an ninh quèc phßng 67,20 7,90 277,20 16,29 + 210,00 6. §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n 1,50 0,17 61,5 3,61 + 60,00 7. §Êt lµm NVLXD 2,74 0,32 48,54 2,85 + 45,80 8. §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa 30,36 3,61 38,86 2,28 + 8,50 9. §Êt chuyªn dïng kh¸c 2,67 0,31 74,04 4,35 + 66,00 1.4: Quy ho¹ch ®Êt d©n c­ n«ng th«n: Tæng d©n sè toµn huyÖn ®Õn n¨m 2010 lµ 82917 khÈu. Tæng sè hé 15971 hé. Sè hé cÊp míi 2530ha. Dù tÝnh nhu cÇu ®Êt ë n«ng th«n cña toµn huyÖn VÞ Xuyªn ®Õn n¨m 2010 sÏ lµ 584,24ha, t¨ng 76,55 ha so víi n¨m 2000, trong ®ã lÊy tõ c¸c lo¹i ®Êt: §Êt n«ng nghiÖp 29,54ha, ®Êt l©m nghiÖp 40,96ha, ®Êt ch­a sö dông 14,45ha, ®Êt ë n«ng th«n chuyÓn sang ®Êt ë ®« thÞ 8,4ha (x· Thanh Thuû chuyÓn lªn thÞ trÊn). 1.5: Quy ho¹ch ®Êt ë ®« thÞ: * ThÞ trÊn VÞ Xuyªn: Dù b¸o ®Õn n¨m 2010, d©n sè thÞ trÊn cã kho¶ng 19850 ng­êi, diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ t¨ng 30,70ha, ®Êt ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®« thÞ lµ 7,16ha, ®Êt ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng giao th«ng ®« thÞ lµ 16,05ha. * ThÞ trÊn ViÖt L©m: Më réng thÞ trÊn ViÖt L©m víi quy m« d©n sè kho¶ng 9995 d©n. ThÞ trÊn cã nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c dÞch vô khoa häc kü thuËt n«ng nghiÖp. DiÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¬ së h¹ tÇng trong thÞ trÊn cÇn t¨ng thªm lµ 3,96ha, ®Êt giao th«ng 6,75ha, diÖn tÝch ®Êt ë 18,08ha. * ThÞ trÊn Thanh Thuû: Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 d©n sè cã kho¶ng 5012 ng­êi, diÖn tÝch ®Êt ë ®« thÞ t¨ng thªm 16,69ha, x©y dùng vµ ph¸t triÓn cöa khÈu Thanh Thuû ®Ó trë thµnh trung t©m giao l­u kinh tÕ gi÷a ViÖt Nam víi Trung Quèc. DiÖn tÝch ®Ó ph¸t triÓn ®« thÞ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng lµ 29,94ha, ®Êt giao th«ng ®« thÞ lµ 20,58ha. §Õn n¨m 2010 ®Êt khu vùc ®« thÞ t¨ng thªm 73,87 ha so víi n¨m 2000, trong ®ã gåm c¸c lo¹i ®Êt sau: §Êt n«ng nghiÖp lµ 36,09 ha, ®Êt l©m nghiÖp lµ 23,58ha, ®Êt ch­a sö dông 5,8ha, ®Êt ë n«ng th«n chuyÓn sang 8,4ha. B¶ng 8: Tæng hîp diÖn tÝch ®Êt ë. H¹ng môc HiÖn tr¹ng n¨m 2000 Quy ho¹ch ®Õn n¨m 2010 T¨ng (+) Gi¶m (-) (ha) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DT ®Êt ë 620,48 100,00 770,90 100,00 + 150,42 §Êt ë n«ng th«n 591,96 95,4 548,24 75,8 - 43,72 §Êt ë ®« thÞ 28,52 4,6 186,66 24,2 + 158,14 1.6: §Êt ch­a sö dông: Dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 cßn 1820,55ha ®Êt ch­a sö dông. Nh­ vËy, sÏ ®­a vµo sö dông 46394,72ha. Chu chuyÓn theo c¸c môc ®Ých nh­ sau: + §Êt b»ng ch­a sö dông gi¶m 784,30ha, ®Ó chuyÓn sang quü ®Êt n«ng nghiÖp 743,58ha), ®Êt trång rõng phßng hé 30ha, ®Êt chuyªn dïng 6,76ha, ®Êt ë 3,96ha. + §Êt ®åi nói ch­a sö dông gi¶m 40887,53 ha trong thêi kú quy ho¹ch ®Ó chuyÓn vµo c¸c môc ®Ých sau: - ChuyÓn sang ®Êt n«ng nghiÖp: 127,94ha, chñ yÕu lµ ®Êt c©y l©u n¨m. - ChuyÓn sang ®Êt l©m nghiÖp 44.879,01ha (rõng trång 27.559,28ha, rõng tù nhiªn phßng hé 17.319,73ha). - ChuyÓn sang ®Êt ë: 12,24ha. - ChuyÓn sang ®Êt chuyªn dïng lµ 160,44ha. + §Êt cã mÆt n­íc ch­a sö dông gi¶m 7,7ha chuyÓn vµo môc nu«i th¶ c¸. + S«ng suèi gi÷ nguyªn nh­ hiÖn tr¹ng. + Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y gi¶m 423.02 ha, ®Ó chuyÓn sang khoanh nu«i rõng t¸i sinh phßng hé hoÆc khu du lÞch sinh th¸i. + §Õn n¨m 2010 ®Êt ch­a sö dông trong huyÖn ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 9. B¶ng 9: Tæng hîp diÖn tÝch ®Êt ch­a sö dông H¹ng môc HiÖn tr¹ng n¨m 2000 Quy ho¹ch n¨m 2010 T¨ng (+) Gi¶m (-) (ha ) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) DiÖn tÝch (ha) C¬ cÊu (%) Tæng DT ®Êt ch­a sö dông. 48215,27 100,00 1820,55 100,00 -46394,72 1. §Êt b»ng ch­a sö dông. 784,30 0,34 0,00 0,00 -784,30 2. §Êt ®åi nói ch­a sö dông 45179,63 77,09 0,00 0,00 -45179,63 3. §Êt cã mÆt n­íc CSD. 13,87 0,09 6,10 0,00 -7,77 4. S«ng suèi 1455,17 2,30 1455,17 80,00 0,00 5. Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y. 782,3 20,19 359,28 20,00 -423,02 Trªn c¬ së ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt trong huyÖn VÞ Xuyªn. §Õn 2010 diÖn tÝch vµ c¬ cÊu cña 6 lo¹i ®Êt chÝnh ®­îc thÓ hiÖn b¶ng 8 cho thÊy ®Õn n¨m 2010 tÊt c¶ diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®Òu t¨ng trõ ®Êt ch­a sö dông. §Êt l©m nghiÖp t¨ng rÊt m¹nh lµ do rõng trång vµ rõng tù nhiªn ®­îc c¶i t¹o vµ b¶o vÖ, ®Êt n«ng nghiÖp còng t¨ng kh¸ m¹nh. §Êt chuyªn dïng vµ ®Êt ë ®Òu t¨ng theo c¬ häc. B¶ng 10: DiÖn tÝch vµ c¬ cÊu sö dông ®Êt huyÖn VÞ Xuyªn ®Õn n¨m 2010. Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) 2000 C¬ cÊu (%) DiÖn tÝch (ha) 2010 C¬ cÊu (%) Tæng DT®Êt tù nhiªn 145.179,00 100,00 145.179,00 100,00 1. §Êt n«ng nghiÖp 18.581,08 12,80 23.518,42 16,25 2. §Êt l©m nghiÖp 76.921,18 52,98 117.367,27 80,84 3. §Êt chuyªn dïng 840,99 0,58 1.701,86 1,17 4. §Êt ë n«ng th«n 591,96 0,40 584,24 0,40 5. §Êt ®« thÞ 28,52 0,03 186,66 0,13 6. §Êt ch­a sö dông 48.215,27 33,21 1.820,55 1,25 S¬ ®å chu chuyÓn ®Êt ®ai HuyÖn vÞ xuyªn - tØnh Hµ Giang ________ HiÖn tr¹ng 2001 Quy ho¹ch 2010 Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 145.179,00 Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 145.179,00 §Êt n«ng nghiÖp 18.581,08 §Êt l©m nghiÖp 76.921,18 §Êt chuyªn dïng 840,99 §Êt ë 620,48 §Êt ch­a sö dông 48.215,27 §Êt n«ng nghiÖp 23.518,42 §Êt l©m nghiÖp 117.367,27 §Êt chuyªn dïng 1.701,86 §Êt ë 770,90 §Êt ch­a sö dông 1.820,55 145.179,00 18.347,68 76.479,74 167,77 65,63 376,90 840,99 64,54 620,48 5170,74 40.887,53 20,25 316,20 1.820,55 B¶ng chu chuyÓn ®Êt ®ai HuyÖn vÞ xuyªn - tØnh Hµ Giang 2000-2010 ________ Lo¹i ®Êt N¨m 2000 Chu chuyÓn ®Õn n¨m 2010 BiÕn ®éng gi¶m §Êt NN §Êt LN §Êt CD §Êt ë §Êt CSD §Êt NN 18.581,08 18.374,68 0 167,77 65,63 0 233,40 §Êt LN 76.921,18 0 72.192,74 367,90 64,54 0 441,44 §Êt CD 840,99 0 0 840,99 0 0 0 §Êt ë 620,48 0 0 0 620,48 0 0 §Êt CSD 48.215,27 5.170,74 40.887,53 316,20 20,25 1.820,55 46.394,72 BiÕn ®éng t¨ng 5.170,74 40.887,53 860,87 150,42 0 47.069,56 N¨m 2010 145.179,00 23.518,42 117.367,27 1.701,86 770,90 1.820,55 VI - Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn quy sö dông ®Êt huyÖn vÞ xuyªn giai ®o¹n 2000 - 2010. §Ó ph­¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt giai ®o¹n 2000 - 2010 cã tÝnh kh¶ thi ®¸p øng yªu cÇu ®Êt ®ai cho c¸c ngµnh, c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, v¨n ho¸, x· héi, an ninh quèc phßng... nh­ ®Þnh h­íng kinh tÕ x· héi giai ®o¹n 1997-2010 cña huyÖn ®· ®­îc phª duyÖt. §Êt ®ai, tµi nguyªn, m«i tr­¬ng ®­îc b¶o vÖ ngµy mét tèt h¬n, cÇn ph¶i cã mét sè gi¶i ph¸p chÝnh s¸ch hîp lý. 1. ChÝnh s¸ch trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai. §©y lµ kh©u quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai ®­îc thùc hiÖn trªn 7 néi dung, mçi néi dung ®Òu ®­îc thùc hiÖn theo sù chØ ®¹o tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng. Do ®ã chÝnh s¸ch cÇn ®­îc hÖ thèng ho¸ vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi qu¶n lý vµ ng­êi sö dông ®Êt: *ChÝnh s¸ch trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. HiÖn nay tèc ®é biÕn ®éng ®Êt diÔn ra rÊt m¹nh ë trªn ®Þa bµn huyÖn VÞ Xuyªn. Trong t×nh h×nh ®ã, c«ng t¸c quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ®Êt ®ai ch­a ®­îc thùc hiÖn triÖt ®Ó, Nhµ n­íc nªn nhanh chãng hoµn thiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cho tõng khu vùc trªn ®Þa bµn huyÖn VÞ Xuyªn. C«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai lµ mét lÜnh vùc ®Æc thï, mµ ®èi t­îng qu¶n lý lµ ®Êt ®ai giao cho c¸c chñ sö dông ®Êt. V× vËy quy ho¹ch qu¶n lý ®Êt ®ai lµ quy ho¹ch tæng thÓ vµ quy ho¹ch chi tiÕt tíi tõng thöa ®Êt giao cho c¸c chñ sö dông. Do ®ã quy ho¹ch ®­îc x©y dùng trªn b¶n vÏ 1/1000,1/500,1/200. §Ó tiÕn hµnh, Nhµ n­íc ph¶i cã sù chØ ®¹o, phèi hîp víi tõng ®Þa ph­¬ng ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c nµy. MÆc dï huyÖn VÞ Xuyªn vÉn ch­a cã quy ho¹ch chi tiÕt, song cã mét thuËn lîi lín ®ã lµ huyÖn VÞ Xuyªn ®· hoµn thµnh quy ho¹ch tæng thÓ tõ n¨m 2000-2010. Trong thêi gian qua, c«ng t¸c quy ho¹ch kÕ ho¹ch ch­a ®­îc hoµn thµnh ®ã lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: -Nguyªn nh©n kh¸ch quan: +Quy ho¹ch lµ ®Ó dù b¸o cô thÓ, chi tiÕt, cÇn ph¶i th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong toµn bé nÒn kinh tÕ. N­íc ta lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, c¸c chØ tiªu kinh tÕ lu«n lu«n bÞ thay ®æi, v× vËy viÖc ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ vÜ m« còng ph¶i ®iÒu chØnh theo cho phï hîp ®èi víi tõng vïng. +Quy ho¹ch tæng thÓ thay ®æi sÏ lµm cho quy ho¹ch chi tiÕt thay ®æi, bëi v× quy ho¹ch chi tiÕt lµ quy ho¹ch ®­îc lËp ra trªn c¬ së quy ho¹ch tæng thÓ víi c¸c h¹ng môc x©y dùng trong ph¹m vi khu x©y dùng trong thêi gian tíi cña huyÖn VÞ Xuyªn. Nh­ vËy, viÖc Nhµ n­íc th­êng xuyªn thay ®æi kÕ ho¹ch còng ¶nh h­ëng rÊt lín tíi c«ng t¸c quy ho¹ch, nã cã thÓ lµm cho c«ng t¸c nµy thùc hiÖn nhanh chãng nÕu c¸c quy ho¹ch æn ®Þnh, nh­ng nã còng cã thÓ lµm chËm l¹i c«ng t¸c nµy nÕu Nhµ n­íc, UBND TØnh Hµ Giang thay ®æi quyÕt ®Þnh. -Nguyªn nh©n chñ quan: + C¬ cÊu cña viÖc lËp vµ nghiªn cøu quy ho¹ch lµ do UBND tØnh Hµ Giang mµ trùc tiÕp lµ Së §Þa ChÝnh- Phßng Quy ho¹ch tiÕn hµnh. C«ng viÖc cña Phßng Quy ho¹ch lµ rÊt lín, nghiªn cøu quy ho¹ch l¹i mang tÝnh ®éc quyÒn, do ®ã lùc l­îng c¸n bé kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, tÝnh s¸ng t¹o nghiªm tóc kh«ng ®¶m b¶o ®­îc do kh«ng cã tÝnh c¹nh tranh. V× vËy, s¶n phÈm lµm ra thiÕu tÝnh khoa häc vµ thùc tiÔn, do ®ã ph¶i chØnh söa nhiÒu lÇn. §©y lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc cÇn thiÕt ®ßi hái tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ chuyªn m«n rÊt cao cña ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c quy ho¹ch. UBND tØnh- Së §Þa ChÝnh nªn can thiÖp ®Ó bè trÝ khèi l­îng c«ng viÖc cho Phßng quy ho¹ch sao cho phï hîp. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé quy ho¹ch cã thÓ ph¸t triÓn hÐt chÝ tuÖ vµ tµi n¨ng s¸ng t¹o vµo c«ng t¸c quy ho¹ch. +C¸c cÊp thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch tù ®iÒu chØnh quy ho¹ch, vÊn ®Ò nµy ®ang x¶y ra ë n­íc ta, nhÊt lµ t¹i c¸c §« thÞ. ViÖc tù ý chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt ®ai cho môc ®Ých riªng cña ®Þa ph­¬ng kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ, nªn ®· lµm mÊt lßng tin ë ng­êi d©n tíi ChÝnh quyÒn cña Nhµ n­íc. Tõ nh÷ng lý do nµy yªu cÇu Nhµ n­íc nªn cã nh÷ng chÝnh s¸ch cho phï hîp trong c«ng t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ qu¶n lý cña Nhµ n­íc, t¨ng c­êng lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi Nhµ n­íc, gióp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. 2. Gi¶i ph¸p vÒ vèn §Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt ®Ó cã nguån lùc tµi chÝnh. Ph¸t huy vµ khai th¸c hÕt néi lùc cña ®Þa ph­¬ng b»ng c¸c nguån thu, c¸c s¾c lÖnh thuÕ trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Tranh thñ c¸c nguån vèn ®Çu t­ cña Trung ­¬ng, vèn viÖc trî c¸c ch­¬ng tr×nh, dù ¸n cña n­íc ngoµi, vèn liªn doanh, liªn kÕt, vèn cæ phÈn, cæ phiÕu vµ nguån vèn trong d©n ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng kü thuËt nh­: giao th«ng, thuû lîi, c«ng tr×nh ®iÖn, kÕt cÇu h¹ tÇng x· héi nh­: tr­êng häc, tr¹m x¸, c¸c c«ng trinh v¨n ho¸, thÓ thao vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, trung t©m th­¬ng m¹i dÞch vô, khu du lÞch sinh th¸i nh­ ph­¬ng ¸n quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt . 3. C¸c gi¶i ph¸p vÒ mÆt hµnh chÝnh. - UBND c¸c x· ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh theo luËt ®Þnh, tæ chøc phæ biÕn vµ tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn mäi tÇng líp nh©n d©n vÒ néi dung ®Ò ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt. - C¨n cø vµo ph­¬ng ¸n quy ho¹ch, ph©n bè sö dông ®Êt cña huyÖn ®Õn n¨m 2010, c¸c ngµnh cÇn tiÕn hµnh ®iÒu chØnh ph­¬ng ¸n quy ho¹ch chi tiÕt cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña ngµnh m×nh. - Thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm kÕ, thèng kÕ ®Êt ®ai theo ®Þnh kú. Th­êng xuyªn chØnh lý, bæ sung c¸c biÕn ®éng ®Êt ®ai ngoµi thùc ®Þa vµ trªn b¶n ®å, thÓ hiÖn ®óng hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt theo thêi kú quy ho¹ch. - T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra viÖc qu¶n lý sö dông ®Êt. ng¨n chÆn kÞp thêi viÖc chuyÓn môc ®Þch sö dông ®Êt kh«ng ®óng quy ho¹ch. Bæ sung vµ xö lý nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quy ho¹ch. 4. C¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch. CÇn ¸p dông tèt, cã hiÖu qu¶, s¸ng t¹o c¸c chÝnh s¸ch lµ: ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo ph­¬ng ¸n qui ho¹ch. ChÝnh s¸ch huy ®éng c¸c nguån nh©n lùc ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ¸n qui ho¹ch. ChÝnh s¸ch ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo ph­¬ng ¸n qui ho¹ch. ChÝnh s¸ch ®Òn bï cÇn tho¶ ®¸ng khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt nh­ : §Êt trång cÇu hµng n¨m, ®Êt ë vµ c¸c môc ®Ých kh¸c. ChÝnh s¸ch hç trî vèn cho ng­êi s¶n xuÊt, ®Æc biÖt ®èi víi ®ång bµo d©n téc Ýt ng­êi, vïng s©u, vïng xa nh»m khuyÕn khÝch khai th¸c ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ ë vïng nói cao. ChÝnh s¸ch b¶o vÖ tµi nguyªn rõng, ph¸t triÓn kinh tÕ vµ phñ xanh ®Êt tr«ng ®åi träc cÇn ®ùoc ph¸t huy t¸c dông . 5. Gi¶i ph¸p vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng. - øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ tiÕp thu chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®Çu t­ gièng c©y vËt nu«i cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng, thuèc b¶o vÖ th­c vËt, ph©n bãn, thó y vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. KhuyÕn khÝch ®Çu t­ chiÒu s©u, ®æi míi d©y truyÒn c«ng nghÖ t¹o s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y tr«ng vËt nu«i theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸. - Th©m canh t¨ng vô c¶i t¹o ®Êt, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt. - G¾n s¶n xuÊt víi c«ng nghÖ sau thu ho¹ch, ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp. 6. C¸c gi¶i ph¸p kh¸c: - T¨ng c­êng c«ng t¸c båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé ®Þa chÝnh, c¸n bé kinh tÕ vµ kü thuËt n«ng l©m nghiÖp tõ huyÖn ®Õn x· g¾n víi qu¶n lý sö dông tèt ®éi ngò c¸n bé nµy. - Thùc hiÖn tèt LuËt ®Êt ®ai vµ c¸c luËt ®Þnh kh¸c. - Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®Ó ng­êi d©n hiÓu vµ thùc hiÖn cã kÕt qu¶ ph­¬ng ¸n qui ho¹ch sö dông ®Êt. KÕt luËn ____________ HiÖn nay khi nhu cÇu sö dông ®Êt ngµy cµng cao. §Ó ph¸t triÓn vÒ mäi lÜnh vùc trong thêi kú CNH - H§H ®Êt n­íc, ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ n­íc ph¶i hîp lý vµ chÆt chÏ ®Ó tr¸nh sù sö dông ®Êt l·ng phÝ, kÐm hiÖu qu¶. C«ng viÖc ®Þnh h­íng sö dông ®Êt cña HuyÖn VÞ Xuyªn ®­îc triÓn khai ®óng thêi ®iÓm nh»m gió UBND huyÖn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êt ®ai trªn l·nh thæ cña huyÖn ®Õn n¨m 2010. Néi dung vÒ ®Þnh h­íng quy ho¹ch sö dông ®Êt thùc hiÖn theo ®óng c«ng v¨n sè: 1814/CV-§C th¸ng 10/1998 vµ h­íng dÉn cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ viÖc sö dông ®Êt cÊp huyÖn, vËn dông vµo thùc tiÔn cña huyÖn VÞ Xuyªn. ViÖc ®Þnh h­íng sö dông ®Êt ®­îc g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn KT-XH cña toµn huyÖn trong t­¬ng lai, vµ x©y dùng trªn c¬ së ph¸t triÓn cña ngµnh n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, giao th«ng, c«ng nghiÖp, y tÕ gi¸o dôc, x©y dùng, thÓ dôc thÓ thao... cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng trªn ®Þa bµn huyÖn. Nhu cÇu ®Êt ®ai cña c¸c ngµnh ®­îc xem xÐt tÝnh to¸n c©n ®èi trªn c¬ së nhu cÇu ph¸t triÓn cô thÓ cña tõng ngµnh, tõng ch­¬ng tr×nh, phï hîp víi kh¶ n¨ng ®Êt ®ai s½n cã cña tõng vïng. Møc ®é sö dông ®Êt ®ai trong ph­¬ng ¸n quy ho¹ch còng ®­îc tÝnh to¸n x©y dùng phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña huyÖn tõ nay ®Õn 2010. §©y chÝnh lµ c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh giao ®Êt, thu håi ®Êt, lµ c¬ së ®Ó chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, ®¸p øng nhu cÇu ®Êt ®ai tèi ­u cho chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn VÞ Xuyªn vµ c¶ TØnh Hµ Giang. C¸c lo¹i ®Êt ë, ®Êt chuyªn dïng ®­îc xem xÐt tÝnh to¸n kü, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh ®Ó hoµn chØnh hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng trong toµn huyÖn, kh¾c phôc dÇn sù kh¸c biÖt vÒ tr×nh ®é d©n trÝ, kinh tÕ so víi c¸c huyÖn miÒn xu«i. C¸c kÕt qu¶ quy ho¹ch vµ ®Þnh h­íng sö dông ®Êt mang tÝnh khoa häc tÝnh thùc tiÔn vµ sù kÕ thõa, b¶o ®¶m lîi Ých hoµi b·o gi÷a c¸c ngµnh trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña toµn huyÖn t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó qu¶n lý ®Êt ®ai vµ lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­, ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt, b¶o vÖ tµi nguyªn ®Êt ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng. Bªn c¹nh ®ã b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh vµ lµ c¬ së ®Ó x©y dùng ®Þnh h­íng sö dông ®Êt cÊp x· h­íng tíi 2010. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐịnh hướng sử dụng đất huyện Vị Xuyên - Tỉnh Hà Giang đến 2010.DOC
Luận văn liên quan