Đề tài Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ – Huyện đoàn Quốc Oai – tỉnh Hà Tây trong công tác tham gia xây dựng Đảng

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn chuyền đề 2 2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề 5 3. Nhiệm vụ của chuyên đề 5 4. Phạm vi nghiên cứu 6 5. Đối tượng nghiên cứu 6 6. Khách thể nghiên cứu 6 7. Phương pháp nghiên cứu 6 PHẦN THỨ NHẤT. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 7 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 7 I. Hệ thống các khái niệm cơ bản 7 1. Khái niệm về đoàn TNCS Hồ Chí Minh 7 2.Khái niệm tổ chức cơ sở Đoàn 7 3.Khái niệm về Đảng 7 4. Khái niệm về Đảng Cộng sản 7 5. Khái niệm công tác xây dựng Đảng 8 II. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh thiếu nhi nói chung và xây dựng đảng nói riêng 8 1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò vị trí của thanh niên 8 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đoàn tham gia xây dựng Đảng . 12 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 14 CHƯƠNG II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 16 PHẦN THỨ HAI. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC MỸ – HUYỆN QUỐC OAI – TỈNH HÀ TÂY 19 CHƯƠNG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA XÃ NGỌC MỸ 19 1. Vị trí địa lý Xã Ngọc Mỹ 19 2. Tình hình kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội xã Ngọc Mỹ Huyện Quốc Oai – tỉnh Hà Tây 19 3. Tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Ngọc Mỹ từ năm 2004 đến nay 21 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC MỸ TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 24 I. Vài nét sơ qua về tình hình công tác Đảng trong thời gian qua ở Đảng bộ xã Ngọc Mỹ 24 II. Những hoạt động tham gia xây dựng Đảng 25 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên 25 2. Công tác lựa chọn giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên cho Đảng xem xét, kết nạp 25 3. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng 28 4. Công tác chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh 31 5. Đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên, phương pháp lãnh đạo, tổ chức Đảng ở địa phương 32 CHƯƠNG III. CÁC NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN 34 1. Những nguyên nhân cơ bản của kết quả đạt được 34 2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng 35 2.1. Hạn chế 35 2.2. Nguyên nhân của hạn chế 36 3. Bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng 41 PHẦN THỨ BA. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ở XÃ NGỌC MỸ – HUYỆN QUỐC OAI – TỈNH HÀ TÂY 43 I. Một số giải pháp 43 1. Đối với tổ chức đảng cấp trên 43 2. Đối với công tác cán bộ 46 3. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 47 4. Đối với chính quyền và các đoàn thể xã hội 49 II. Một số kiến nghị 50 1. Đối với nhà nước 50 2. Đối với các cấp bộ Đoàn 50 3. Đối với Đảng bộ và chính quyền 51 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT 55

doc60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2482 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ – Huyện đoàn Quốc Oai – tỉnh Hà Tây trong công tác tham gia xây dựng Đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àn thể chính trị xã hội. Trình độ văn hoá chuyên môn và nhận thức về Đảng sâu sắc qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, và bồi dưỡng đối tượng Đảng có uy tín với quần chúng, phát huy tốt vai trò chung trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đảng bộ xã Ngọc Mỹ đã làm tốt việc bồi dưỡng những quần chúng tích cực và vấn đề tạo nguồn bổ sung cho Đảng. Đã đạt được những kết quả qua bảng số liệu dưới đây. Bảng 2: Kết quả mở lớp bồi dưỡng. Năm Số lớp đối tượng Số người chọn lọc Là đoàn viên 2005 17 15 14 2006 25 11 10 Qua 3 năm đã mở được 13 lớp đối tượng, là sự cố gắng rất lớn của Đảng bộ, điều đáng chú ý là trong tổng số 2120 đối tượng được bồi dưỡng trong ba năm qua có 1451 trường hợp là đoàn viên thanh niên. Số lượng này nếu làm tốt công tác kết nạp Đảng thật chặt chẽ, thì luôn đủ điều kiện lựa chọn những đoàn viên ưu tú để kết nạp cho Đảng và đảm bảo chất lượng. Trong những năm qua, bên cạnh những chuyển biến rõ rệt về tình hình kinh tế - xã hội, trong giai đoạn nền kinh tế thị trường, thì mặt trái của nó cũng kéo theo những khó khăn chung, đó là nhiều địa phương có đối tượng không thích vào Đảng một bộ phận thanh niên chỉ là làm ăn mà làm ngơ trước các hoạt động chính trị xã hội, tuy không phải là phổ biến nhưng đã là những khó khăn đặt ra cho Đảng bộ xã Ngọc Mỹ, thêm vào đó là những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới trước những khó khăn đó việc bồi dưỡng nhận thức cho đoàn viên thanh niên vào đường lối lãnh đạo của Đảng tin vào sự thành công của sự nghiệp đổi mới mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Nhận thức đúng điều này, Đảng bộ xã Ngọc Mỹ đã có những chủ trương, cụ thể giao nhiệm vụ cho đoàn thanh niên phải hết sức nỗ lực làm chuyển biến hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực giới thiệu cho đảng tiếp thu những chủ trương đó, trong những năm qua xã Ngọc Mỹ đã có những biện pháp cụ thể sau: Triển khai sâu rộng tới các cơ sở vào giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, và vấn đề nguyên tắc luôn được đề cập, phù hợp với quy trình kết nạp Đảng theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Để làm rõ được vấn đề này ở xã Ngọc Mỹ ta khảo sát một số liệu sau đây. Bảng 3. Số liệu về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng qua các năm. Năm SL đoàn viên ĐV ưu tú giới thiệu Tỷ lệ 2005 181 17 0,1% 2006 169 17 0,1% 6 tháng đầu năm 2007 65 17 0,26% Qua bảng dưới đây ta thấy được tỷ lệ đảng viên mới kết nạp so với đoàn viên ưu tú được đoàn thanh niên giới thiệu sau đây là quá thấp. Bảng 4. So sánh đoàn viên ưu tú được giới thiệu và số được kết nạp đảng. Năm Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng Số được kết nạp 2005 17 7 2006 17 5 Nhưng có thể nói rằng công tác phát triển Đảng nói chung và phát triển đảng trong thanh niên nói riêng của xã Ngọc Mỹ trong những năm qua đã có rất nhiều chuyển biến, chất lượng đảng viên được đảm bảo, trước những tình hình đó thì những vấn đề cần đặt ra trong những năm tới là: Công tác phát triển đảng cần phải vươn lên cao hơn nữa mới thực hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ. 3. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng. Ngoài những vấn đề đã nêu và phân tích ở trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ luôn quan tâm vào việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng. Đây cũng là một trong năm nhiệm vụ của Tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng thời cũng là điều kiện đơn vị thanh niên, đảng viên trẻ rèn luyện, cống hiến và khẳng định mình, bởi có lao động mới ý thức được rõ mình là ai, mình ở vị trí nào. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đang ngày càng lớn mạnh và phát triển đội ngũ trẻ, trí tuệ, năng động, nhiệt tình góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần đưa đất nước đi lên cùng sự phát triển toàn thế giới. Ngọc Mỹ là một xã thuần nông nên sản xuất nông nghiệp là ngành chính, do đó mọi phong trào hành động cách mạng luôn gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ tận tình của các cấp bộ Đảng, chính quyền xã nhà cùng với sự năng động sáng tạo, nhiệt tình của BCH đoàn xã, trong những năm qua đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ đã tổ chức được nhiều phong trào hành động cách mạng dựa trên cơ sở 7 chương trình hành động cách mạng của TW đoàn. Cụ thể như sau: BCH Đoàn xã đã phát động sâu rộng phong trào "chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp" đã thu hút được 95% đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn tham gia, 2/2 Chi đoàn thôn đều có mô hình trang trại “VAC” được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình đặc biệt ỏ chi đoàn thôn Ngọc Than đã phát triển sâu rộng mô hình này và đem lại hiệu quả khả thi cao. Đặc biệt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ chú trọng và cụ thể hoá vào hai phong trào lớn "thanh niên lập nghiệp" và "tuổi trẻ giữ nước". Đối với phong trào "Thanh niên lập nghiệp" BCH xã Ngọc Mỹ đã phát động trong nhiều dịp nhân các ngày lễ như 22/11; 26/3; 15/10 v.v...đến các chi Đoàn trong toàn xã về các phong trào làm kinh tế giỏi. Chi đoàn Ngọc Than có anh Nguyễn Văn Trường làm ăn kinh tế giỏi với mô hình trang trại nuôi gà vịt, đào ao mỗi năm thu về cho gia đình gần 100 triệu đồng, đoàn viên thanh niên Đỗ Văn Nghĩa với mô hình tiểu thủ công nghiệp với nghề mộc đem lại công ăn việc làm cho đoàn viên trong thôn với thu nhập mỗi người khoảng 800 nghìn đồng/1tháng. Đối với thanh niên trường học các đoàn viên là học sinh với khẩu hiệu "Thực lập vì ngày mai lập nghiệp" đã tạo nên phong trào thi đua cùng nhau học tập. Chính vì lẽ đó mà kết quả học tập của đoàn viên thanh niên ngày càng tăng về chất lượng lẫn số lượng. Nhiều danh hiệu học sinh giỏi đã góp phần trong quá trình lĩnh hội các tri thức đồng thời nhằm nâng cao trình độ dân trí chung trong toàn tạo cho xã Ngọc Mỹ có được vị trí quan trọng trong huyện về lĩnh vực học tập. Còn đối với phong trào "Tuổi trẻ giữ nước" Đoàn xã Ngọc Mỹ một mặt động viên thanh niên đến tuổi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, một mặt tổ chức các đợt động viên, giúp đỡ những gia đình có thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, nhằm tạo sự an tâm trong đoàn viên thanh niên để làm tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi năm hơn 15 đoàn viên thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, cùng với toàn huyện lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc giữ yên giấc ngủ cho nhân dân. BCH Đoàn xã đoàn phối hợp với BCH quân sự xã tổ chức huấn luyện quân sự cho đoàn viên thanh niên trong xã. Hàng năm số lượng đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự chấp hành tốt không có thanh niên nào chống khám. Nhờ vào sự động viên, tuyên truyền giáo dục đến từng ĐVTN nên ĐVTN thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của mình. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xây dựng nếp sống văn hoá, bài trừ các tệ nạn xã hội các phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT, được xã thường xuyên tổ chức. Điển hình thành lập CLB “Phòng chống tệ nạn xã hội” giữa chi đoàn công an huyện với BCH Đoàn xã, tổ chức văn hoá Việt Nam với chủ đề “Mừng đảng, mừng xuân”, “Nói không với ma tuý” đã thu hút và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo ĐVTN tham gia. Thường xuyên phát động làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thăm tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình chính sách nhân ngày 27/7 hàng năm. Trong những năm gần đây thực hiện theo tinh thần chung của trung ương BCH Đoàn xã thường xuyên tổ chức. Tiếp nhận sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, tham gia vào phong trào “Thanh niên tình nguyện” số thanh niên của các trường như trên phối hợp cùng BCH Đoàn xã tham gia tốt vào các hoạt động trên địa bàn xã như: Nạo vét kênh mương, chăm sóc lúa mùa bằng hình thức tổ chức bắt ốc bươu vàng hại lúa, tổ chức ôn tập văn hoá cho học sinh trong xã… Đồng thời cùng với BCH Đoàn xã làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27/7) hàng năm. Có thể nói đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ trong những năm qua đã gặt hái được khá nhiều thành công trong phong trào hành động cách mạng. Thông qua các phong trào đã phát hiện được nhiều nhân tố tích cực để giới thiệu bồi dưỡng giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. 4. Công tác chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định là đội dự bị tin cậy của Đảng vì vậy muốn tổ chức Đảng vững mạnh thì phải bắt đầu xây dựng từ tổ chức đoàn. Thực tế trong những năm qua, hoạt động của đoàn đã có nhiều đổi mới, tổ chức từng bước được củng cố, số lượng cũng như chất lượng đoàn viên được nâng cao rõ rệt. Tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn ngày một tăng, vai trò đoàn tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng được khẳng định. Hàng tháng, hàng quí các BCH đoàn xã cũng như Huyện đoàn luôn thông tin hai chiều (thông qua các cuộc họp, hội nghị, giao ban) cho nên BCH Đoàn xã luôn nắm bắt đầy đủ thông tin, chính xác những việc làm được và những mặt còn hạn chế của Đoàn xã từ đó đưa ra những giải pháp có hiệu quả. Bên cạnh đó BCH Đoàn xã luôn chú trọng công tác Đội, và phong trào Thiếu nhi thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên các liên đội ở trường, đều có chương trình kế hoạch hoạt động tốt, tổ chức cuộc thi "tuyên truyền măng non", "đôi bạn cùng tiến" đây là phong trào giúp cho thiếu nhi say mê học tập, góp phần nâng cao toàn diện cho thiếu nhi, làm nguồn bổ sung tin cậy cho đoàn. Để đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực phán đoán không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ Đoàn từ BCH xã đến các chi đoàn có sự nhất trí cao trong tổ chức và hành động. 5. Đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên, phương pháp lãnh đạo, tổ chức Đảng ở địa phương. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ luôn tham gia tích cực trong công tác đóng góp ý kiến cho cán bộ đảng viên và lãnh đạo Đảng, nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và công tác đảng viên, vì đây là vấn đề quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề trên, hàng năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ luôn quan tâm chú trọng đến việc đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, đoàn đã phát động rộng rãi tới các tổ chức đoàn cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt, đóng góp lấy ý kiến. Đặc biệt là đóng góp lấy ý kiến cho cán bộ đảng viên về phẩm chất, năng lực, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đời sống cho nhân dân, góp phần loại ra những phần tử là đảng viên không tốt, không đủ tiêu chuẩn, tư cách vi phạm điều lệ và quy định của đảng viên, trên tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, thẳng thắn khách quan làm trong sáng đội ngũ cán bộ đảng viên, ngăn chặn kịp thời tệ nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, xa rời thực tế, từ đó thực hiện tốt công cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng. Trong năm 2007 cùng với nhân dân cả nước đón chào sự kiện lớn nhất của đất nước đó là Bầu cử Quốc hội khóa XII, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ đã tuyên truyền tốt cho cuộc bầu cử, đồng thời trong các dịp sinh hoạt tiếp xúc cử tri, tổ chức đoàn cơ sở luôn làm tốt vai trò của mình, đoàn viên thanh niên đóng góp thẳng thắn những ưu khuyết điểm của những đại biểu, đồng thời gửi những lá phiếu cho những đại biểu đảm bảo tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, trình độ tham gia vào Quốc hội. Để cho Đảng ngày một trong sạch và phát triển không ngừng, những người cán bộ đảng viên cán bộ nhà nước phải không ngừng học hỏi để nâng cao nhận thức, phải gần dân hơn, để hiểu hết tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nghe được những ý kiến đóng góp của nhân dân, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân đặc biệt là cán bộ đoàn phải luôn có cái nhìn sâu sắc từ đó đưa ra ý kiến chỉ ra cái sai cái còn yếu còn thiếu của cán bộ, để họ kịp thời sửa chữa. Mặt khác muốn làm tốt điều đó đội ngũ cán bộ đoàn phải luôn trau dồi kiến thức thật sâu rộng, để có thể hiểu được vấn đề và nói lên tiếng nói của đại diện đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có như vậy CNXH mới vững mạnh đất nước mới phồn vinh. CHƯƠNG III. CÁC NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN 1. Những nguyên nhân cơ bản của kết quả đạt được. Sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng về mọi mặt đặc biệt là Đảng uỷ - UBND xã Ngọc Mỹ đã góp phần rất lớn thúc đẩy công tác đoàn cơ sở vững mạnh, sự phối kết hợp đồng bộ giữa đảng uỷ và UBND, Đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể khác và được sự chỉ đạo tích cực của Huyện đoàn Quốc Oai. Đặc biệt là sau hội nghị TW VI lần II, về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhiều cơ sở đã đạt cơ sở vững mạnh và kịp thời có biện pháp xử lý Đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần làm trong sạch tổ chức Đảng, tạo điều kiện tốt cho việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng uỷ đối với phong trào thanh niên, cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước. Xã Ngọc Mỹ cũng giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, TDTT, an ninh quốc phòng. Từ đó khôi phục được niềm tin của quần chúng đối với Đảng, từ thực tiễn trong cuộc sống, nhiều quần chúng đã vươn lên thành những nhân tố tích cực, trong các phong trào hoạt động cách mạng, tối đa nguồn lực phát triển đảng viên mới. Mặt khác, nhiều cấp uỷ cơ sở đã đi vào kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ và đội ngũ đảng viên làm cho vai trò của tổ chức Đảng ở các đơn vị cơ sở được nâng lên. Nhiều đảng viên tích cực gương mẫu đi đầu trong mọi công việc phát triển kinh tế lên làm giàu bằng lao động và công đức của mình, bởi vậy quần chúng đã noi gương họ. Hàng năm Đoàn xã đều tổ chức các lớp tập huấn ngắn ngày cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tại các chi đoàn, đồng thời lựa chọn, cử cán bộ Đoàn đi học các lớp tập huấn do Huyện Đoàn tổ chức và bên cạnh đó là nhận thức của các cấp uỷ Đảng, là đảng viên về công tác phát triển đảng trong thanh niên được nâng lên, đảng viên thấy được vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác này, chủ động tạo nguồn đi sâu vào giác ngộ quần chúng, để có đủ điều kiện phát triển họ vào đảng. Các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ BCH đoàn xã đến từng chi đoàn. Đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung phương thức hoạt động của đoàn, hội đã thu hút được đông đảo thanh niên vào tổ chức, đã tạo được nhiều phong trào, phù hợp đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng thiết thực của đoàn viên thanh niên. Từ phong trào cách mạng đó đã tạo được những chuyển biến mạnh mẽ, về nhận thức của đoàn viên thanh niên thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, và cũng từ những phong trào đó đã xuất hiện những nhân tố tích cực, là nguồn để đoàn giới thiệu cho đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp, một sự bổ sung cần thiết cho đảng. Đặc biệt, một số cấp uỷ đảng, và chính quyền cơ sở đã có sự đổi mới, trong nhận thức đánh giá thanh niên, và nhìn nhận đúng vị trí, vai trò của ĐTN, Hội LHTN từ đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, và tạo điều kiện mọi mặt cho đoàn và hội hoạt động, sự nỗ lực không ngừng của mỗi đoàn viên trong công tác tham gia xây dựng Đảng. Chính vì vậy đã thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động. Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện luôn hướng về cơ sở trọng điểm, trọng tâm sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhân diện rộng và có hỗ trợ đầu tư giúp đỡ cơ sở. 2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng. 2.1. Hạn chế: Có thể nói công tác phát triển, xây dựng đảng trên địa bàn xã Ngọc Mỹ nói chung và công tác Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng nói riêng, đã đạt được một số kết quả khả quan, bên cạnh đó vẫn còn những thiếu sót hạn chế. Công tác giáo dục của đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra của tình hình mới, chưa thực sự đi sâu vào từng đối tượng cụ thể, nội dung còn nghèo nàn, hình thức còn khó khăn, thiếu sức hấp dẫn lôi cuốn thanh niên, do đó hiệu quả đạt được chưa cao công tác phát triển đảng viên trong thanh niên diễn ra không đều, ở các khu vực, chi bộ Đảng: Nhà trường, nông thôn và các chi đoàn của ngành trực thuộc xã, số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đạt tỷ lệ cao, thanh niên ở khu vực nông thôn, thanh niên tri thức, số thanh niên được kết nạp vào đảng thấp. Tỷ lệ đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được kết nạp vào Đảng trên tổng số đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng còn thấp. Điều đó cho thấy rằng công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú của các cơ quan đoàn chưa tốt, sự quan tâm đầu tư giáo dục, theo dõi và xem xét kết nạp đảng viên trong thanh niên của một số cấp uỷ đảng còn hạn chế, ở nhiều chi bộ Đảng chỉ mới kết nạp vào đảng là những đoàn viên làm cán bộ đoàn (chủ chốt hoặc ủy viên BCH Đoàn xã, chi đoàn). Việc đoàn viên phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú để đạt được kết nạp Đảng tỷ lệ còn thấp. Khả năng tham mưu, đề xuất của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đối với cấp ủy đảng về công tác thanh niên còn yếu chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn còn yếu chất lượng đoàn viên chưa cao, vì vậy khả năng đóng góp ý kiến cho đảng, phê bình đảng viên còn nhiều hạn chế như: rụt rè, thiếu tự tin khi nói lên chứng kiến tâm tư, nguyện vọng của mình. 2.2. Nguyên nhân của hạn chế. a. Nguyên nhân khách quan. Chúng ta đang bước đi những bước đi ban đầu của quá trình đổi mới, phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận động theo cơ chế nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Do đó, không tránh khỏi muôn vàn khó khăn phức tạp, đời sống thiếu thốn, tệ nạn xã hội tràn lan nhất là nạn tham nhũng đã xảy ra ở một số đảng viên, trong đó có cả những cán bộ chủ chốt, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, hình tượng người Đảng viên bị sai lệch, tình hình đó đã làm tác động, phân hoá lực lượng thanh niên, một số thanh niên thờ ơ với hoạt động chính trị, coi hoạt động kinh tế là trên hết, một bộ phận bi quan không xác định được định hướng chính trị. Từ đó giảm sút ý chí phấn đấu của Đảng. Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở địa bàn nông thôn đang đặt ra cấp thiết, có nơi tìm được hướng chuyển đổi, có nơi chuyển đổi nhưng cơ cấu chưa vững. Do đó ở nông thôn xuất hiện 3 khả năng: nơi đã chuyển dịch đúng cơ cấu thì phát triển, nơi đang tìm tòi thì còn băn khoăn, và nơi chưa tìm được thì còn lúng túng dẫn đến đời sống nhân dân còn khó khăn, hàng loạt lao động nhất là lao động trẻ không đủ việc làm, thu nhập thấp nên đã đi làm ăn xa ở đô thị, thành phố lớn, có người hàng tháng, hàng năm do đó không có điều kiện tham gia các hoạt động đoàn thể, không có điều kiện để giáo dục rèn luyện trong công tác tạo nguồn. Trong thời đại bùng nổ thông tin, thời đại của nền văn minh tin học, và tri thức, xu thế quốc tế hoá, toàn cầu hoá, ngày càng mở rộng, đặc biệt là đất nước đã gia nhập WTO mở ra cho đất nước ta nhiều thử thách lớn trong nền kinh tế, tạo cho đất nước ta hoà nhập cùng thế giới. Bên cạnh những thuận lợi là thanh niên được tiếp cận với những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, mở mang tầm hiểu biết rộng hơn, nhưng mở rộng giao lưu quốc tế cũng là cơ hội để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" mà trước hết là dùng thủ đoạn để lôi kéo thế hệ trẻ, làm cho thanh niên xa rời lý tưởng, suy đồi về đạo đức và băng hoại nhiều giá trị văn hoá tinh thần. Điều này chúng ta đã được biết qua diễn biến cụ thể trên địa bàn khu vực Tây nguyên là một dẫn chứng cụ thể. Với vị trí địa lý là một xã cách trung tâm huyện lỵ khoảng 2km về phía Tây Bắc, cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính, nên hết mùa vụ thanh niên thường thích việc làm. Chính vì vậy nhu cầu nguyện vọng của thanh niên về vấn đề việc làm ngày càng cao, đa dạng. Tuy đã có sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền nhưng chưa thực sự quan tâm sát sao và tin tưởng vào khả năng trình độ của thanh niên, nhận thức của xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên vẫn còn nhiều phiến diện. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác thanh niên chưa đồng bộ đặc biệt là ở các chi đoàn nông thôn nên chưa đạt được kết quả cao. b. Nguyên nhân chủ quan. * Nguyên nhân từ phía Đảng. Qua thời gian nghiên cứu thực tế tại địa phương em thấy được thực trạng về tình hình, và đội ngũ đảng viên, công tác phát triển đảng có nhiều vấn đề rất đáng lưu ý, vấn đề tuổi đảng bình quân đang ở mức cao, vấn đề tầm quan trọng của công tác phát triển thanh niên vào Đảng, với công tác xây dựng Đảng... mà cấp ủy đảng viên vẫn chưa thấy được hết. Từ đó dẫn đến quá trình chỉ đạo của cấp uỷ chưa cụ thể, về kế hoạch, thiếu kiểm tra đôn đốc, không uốn nắn kịp thời những lệch lạc của cấp dưới, nhất là chi bộ, chính vì vậy mà chủ trương ngày càng xuống cấp, cấp dưới thì nhận thức ngày càng hạn chế và triển khai không trọn vẹn. Một số cấp ủy Đảng cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác quần chúng, chưa chú ý đầu tư xây dựng tổ chức đoàn một cách toàn diện, nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức đoàn chưa đầy đủ, nên có nơi còn buông lỏng, sự lãnh đạo việc đầu tư cấp kinh phí hoạt động quá hạn chế, và chế độ đãi ngộ cấp ủy và đảng viên còn thiếu gần gũi thanh niên, ngại tiếp xúc với thanh niên, không tạo được đồng cảm giữa đảng viên với quần chúng. Mặt khác, một số đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất, và năng lực, không nổi trội hơn so với quần chúng thanh niên, thực tế đó đã làm giảm sút sự hấp dẫn của Đảng đối với những thanh niên muốn gia nhập vào Đảng. Cá biệt một số cán bộ, đảng viên chưa đổi mới về nhận thức, tác phong gia trưởng, hẹp hòi đánh giá thanh niên thiếu khách quan, kìm hãm tính tích cực phấn đấu vươn lên của thanh niên, thủ tục, qui trình, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên trong thanh niên chưa được cụ thể phù hợp với thực tiễn, sự phối hợp thực hiện công tác phát triển đảng viên trong thanh niên giữa cơ quan tham mưu của cấp uỷ với cơ quan tham mưu của đoàn thanh niên chưa chặt chẽ, chưa thực sự thông suốt giữa các bên có liên quan. * Nguyên nhân từ phía đoàn viên thanh niên. Công tác bồi dưỡng giáo dục lý tưởng, nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên ở cơ sở chưa được tiến hành thường xuyên, chưa tác động sâu sắc đến từng đoàn viên. Nội dung giáo dục, hình thức vận động còn nghèo, chưa phù hợp với từng khu vực từng đối tượng và thời gian sinh hoạt hoạt động của đoàn viên thanh niên, tổ chức đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác hoạt động còn hạn chế do đó có những khó khăn riêng. Đặc biệt là công tác phát triển Đảng còn hạn chế. Trong quá trình bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, một số cơ sở Đoàn chỉ đạo chưa chặt chẽ, không thực hiện đúng qui trình, chưa quan tâm chưa tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện qua phong trào hành động để bồi dưỡng, giao việc, thử thách để tạo nguồn phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến và nhân rộng các mô hình tốt về xây dựng Đảng phát triển Đảng trong Thanh niên chưa được quan tâm đúng mức và kịp thời. Đội ngũ BCH Đoàn ở khu vực nông thôn, năng lực hoạt động còn rất nhiều hạn chế. Phần lớn là hoạt động kinh nghiệm cuộc sống gắn liền với kinh tế gia đình. Nhiều trường hợp gia đình khó khăn về kinh tế mà bản thân họ là trụ cột gia đình, nên phải chăm lo đời sống cho gia đình dẫn đến không có nhiều thời gian dành cho công tác đoàn, do đó thiếu sức thuyết phục đối với ĐVTN. Đồng thời không có khả năng duy trì được các phong trào hoạt động, có nơi chỉ khi có đoàn cấp trên phát động thì mới chuyển biến, từ đó dẫn đến đoàn không quán xuyến, không quan tâm hết các nhu cầu và lợi ích của thanh niên. Cơ sở vật chất kinh phí hoạt động của đoàn chưa đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào thanh niên, chưa phát huy và vận động các cơ sở vật chất thiết thực hiện có ở địa phương cho hoạt động của ĐTN, vì thế nhiều phong trào tổ chức trở nên bị động, vì thiếu kinh phí và cơ sở vật chất tổ chức chưa thật tích cực trong công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng và chính quyền để tìm nguồn kinh phí hoạt động. * Nguyên nhân thuộc về chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội khác. Chính quyền và các tổ chức xã hội khác trong xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh niên, chưa nhận thức đủ trách nhiệm của mình là phải tham gia đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ thành những người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Có xu hướng coi công tác thanh niên là công tác cả thanh niên và của Đảng, của Đoàn, không phải việc của các cơ quan nhà nước nên không có chính sách cụ thể, tạo điều kiện cho ĐVTN làm tốt công tác vận động thanh niên, chưa chuyển được phương thức tác động đến thanh niên và hoạt động của Đoàn qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhiều chính quyền và các ban ngành xã hội khác chưa coi trọng tổ chức đoàn chưa hiểu hết được tầm quan trọng và sức đóng góp to lớn của Đoàn cho Đảng và chính quyền nên còn bỏ lửng và không mấy quan tâm. * Nguyên nhân thực về phía gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi phát triển của tuổi trẻ. Là nơi nuôi dưỡng và dạy bảo chúng ta nên người, là nơi tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình ở địa phương chưa làm tốt chức năng này, nhiều bậc cha mẹ cũng bị ảnh hưởng cả xu thế thực dụng của xã hội, đã không khuyến khích con em mình tham gia các hoạt động chính trị, xã hội và phấn đấu vào đoàn, vào Đảng mà chỉ động viên con em mình làm giàu, lo cho bản thân và gia đình, với môi trường như vậy sẽ không ít thanh niên thiếu ý chí phấn đấu vào Đảng, gia đình chưa hiểu hết được tầm quan trọng và lợi ích được hưởng khi con cái mình được vào đoàn vào đảng như thế nào nên không khuyến khích con em mình vào nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển Đảng và Đoàn hiện nay ở Đoàn xã. 3. Bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy - Đảng bộ là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng hiệu quả của công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng mà đặc biệt là công tác phát triển Đảng viên trẻ trong toàn xã. Một số chi đoàn phải đẩy mạnh chất lượng đoàn viên và chất lượng hoạt động của chi đoàn, Đoàn phải được nâng cao, không ngừng tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho việc tạo nguồn bồi dưỡng đối tượng Đảng trong thanh niên. Trong công tác lãnh đạo, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng các cấp bộ đoàn cần chủ động đề xuất phối hợp với cấp ủy Đảng chỉ đạo hướng dẫn việc tham mưu của đoàn cấp dưới với cấp ủy cùng cấp về công tác này. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng kịp thời chỉ đạo bộ máy lãnh đạo các cấp bộ đoàn làm tốt công tác kiểm tra, tăng cường tập huấn cho cán bộ đoàn, Hội, Đội cán bộ từ thị đến cơ sở, phải thường xuyên tổ chức sinh hoạt chi đoàn, chú trọng việc xây dựng các mô hình có chất lượng hiệu quả cao. Phải có nội dung, giải pháp trong từng buổi sinh hoạt, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các cơ sở Đoàn và các chi đoàn đặc biệt là quan tâm chăm sóc giáo dục đào tạo bồi dưỡng đoàn viên từ khi là đội viên. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hướng rèn luyện đoàn viên và cán bộ đoàn, biết tạo nguồn hoạt động. BCH đoàn cấp trên phải quan tâm sát sao mọi hoạt động của đoàn cấp dưới. Thường xuyên xứng đáng chỉ đạo cụ thể cho từng chi đoàn để thực hiện và làm tốt công tác bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, tạo được lòng tin của nhân dân tin yêu vào sự lãnh đạo của Đảng. PHẦN THỨ BA MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ở XÃ NGỌC MỸ – HUYỆN QUỐC OAI – TỈNH HÀ TÂY. Tại Đại hội IX của Đảng đã khẳng định "đối với thế hệ trẻ chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp giải quyết việc làm, phát triển tài năng và sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc", như vậy việc phát huy vai trò to lớn của tuổi trẻ là trách nhiệm toàn Đảng, toàn xã hội trong đó đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò hết sức quan trọng, bởi Đoàn là hạt nhân chính của thế hệ trẻ Việt Nam góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn tham gia xây dựng Đảng là một luận điểm hết sức quan trọng trong những năm qua xã Ngọc Mỹ đã đạt được những kết quả cao. Bên cạnh đó cũng còn những mặt chưa đạt được, cho nên trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, thì vai trò của tổ chức Đoàn trong cả nước nói chung, và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ nói riêng là nhiệm vụ tất yếu để thực hiện công tác xây dựng Đảng trong những năm tới đạt kết quả tốt thì đòi hỏi chúng ta phải đặt ra những giải pháp và những kiến nghị phù hợp để công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày một phát triển. I. MỘT SỐ GIẢI PHÁP 1. Đối với tổ chức đảng cấp trên. Đối với các cấp bộ Đảng cần phải nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là việc phát triển Đảng trong thanh niên trong tình hình hiện nay để tạo những bước chuyển biến mới trong những năm tiếp theo. Quá trình nhận thức tức là chúng ta cần phải nhận thức từ cái dễ đến cái khó, cái có thể đến cái có thể. Bởi vậy các cấp ủy phải tiến hành các công việc nâng cao nhận thức một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục, phải luôn tạo được sự đấu tranh, phê phán thẳng thắn, những nhận thức lệch lạc của từng chi bộ, từng đảng viên tiếp tục củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ Đảng viên vững vàng về lập trường chính trị, trong sạch về đường lối, gương mẫu trong công tác là giải pháp quan trọng để làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển nguồn lực mới cho đảng xem xét. Kết nạp. Trải qua hơn 76 năm đấu tranh gian khổ Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước vươn lên và có uy tín trong nước và nước ngoài, biểu tượng nguồn Đảng viên Cộng sản Việt Nam là hình ảnh ngưỡng mộ đối với quần chúng nói chung và thanh niên nói riêng và hơn là mục tiêu phấn đấu của tầng lớp đoàn viên thanh niên. Trong tình hình hiện nay vai trò của tổ chức Đảng và của mọi người đảng viên vẫn là yếu tố ảnh hưởng quan trọng trong việc thu hút thanh niên tiên tiến. Bởi vậy, muốn nhiều thanh niên tự nguyện đến với Đảng và tham gia gánh vác công việc của Đảng, thì tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải vươn lên ngang tầm với những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng do đó việc chú trọng nâng cao chất lượng của tổ chức chi bộ đảng và đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của xã nhà. Việc nâng cao các chi bộ Đảng phải được gắn liền với việc chỉnh đốn Đảng, làm cho các chi bộ Đảng quán triệt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào địa phương đơn vị mình phụ trách, một mặt phải đề ra các chủ trương, giải pháp, và lãnh đạo tốt công việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân trong toàn xã. Giải quyết nguyện vọng chính đáng và bức xúc của quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó tổ chức cơ sở Đảng phải tổng kết được quá trình lãnh đạo ở địa phương mình để đề xuất việc cụ thể hoá chức năng của cơ sở, thêm một bước nữa làm cho tổ chức cơ sở thực sự là hạt nhân chính trị ở địa phương, phải nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường giáo dục quản lý đội ngũ đảng viên, phát huy tính dân chủ, giữ gìn kỷ cương, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Củng cố mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức Đảng và nhân dân xây dựng cơ chế phù hợp đề quần chúng nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, để Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ xã Ngọc Mỹ nói riêng ngày một phát triển bền vững. Đối với Đảng viên phải chú trọng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tầm hiểu biết về xã hội và khoa học bởi phần đông Đảng viên trong xã Ngọc Mỹ có nguồn gốc xuất thân là nông dân, nên sự chú trọng hết sức cần thiết, phải thường xuyên rà soát, sàng lọc, phân tích đội ngũ Đảng viên, để kịp thời đưa những đảng viên không đủ tư cách phẩm chất ra khỏi hàng ngũ của Đảng. Muốn đánh giá đúng được thanh niên thì các cấp ủy Đảng và từng cá nhân mỗi Đảng viên phải khắc phục bệnh quan liêu, đi sâu đi sát biết lắng nghe ý kiến quần chúng hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng chính đáng băn khoăn hiện nay của thanh niên về học tập, việc làm, đời sống, về cơ hội lập thân, lập nghiệp, từ đó đề ra những chính sách, giải pháp, thiết thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh niên, phải chăm lo, quan tâm, lãnh đạo xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam. Do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập - lãnh đạo và rèn luyện, bằng hoạt động của mình Đoàn là nơi tập hợp lựclượng cách mạng trong thanh niên, đó là lực lượng tiên tiến tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh và văn minh, công bằng theo con đường XHCN. Do vậy, quan tâm đến tổ chức Đoàn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của công tác xây dựng Đảng. Thực tiễn đã chứng minh nơi nào có cấp ủy Đảng quan tâm, cán bộ Đoàn năng động thì mới có phong trào Đoàn mạnh, tập hợp được đông đảo thanh niên vào tổ chức và ở đó xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, được tạo nguồn dự bị tốt nhất cho công tác phát triển Đảng, còn ở những nơi phong trào đoàn trung bình hoặc yếu kém thì không có nhiều đoàn viên ưu tú giới thiêu cho Đảng xem xét kết nạp, hoặc có nhưng chất lượng không cao so với những nơi được quan tâm. Đảng phải có biện pháp cụ thể, yêu cầu đôn đốc của cơ quan chính quyền, phải thi hành chính sách cho thanh niên, chính sách đó phải động viên, khai thác được nguồn lực của thanh niên, tạo một cơ chế thuận lợi cho thanh niên trong bình chọn chung với các đối tượng khác trong xã, coi đó là việc đầu tư cho một thế hệ trẻ, một chiến lược con người. 2. Đối với công tác cán bộ - Thường xuyên bồi dưỡng cán bộ đoàn từ BCH Đoàn xã đến các chi bộ Đảng và đặc biệt là các chi đoàn nông thôn để họ có kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn vững vàng, tự tin hơn trong công tác, đồng thời cũng phải thường xuyên thăm hỏi động viên các cán bộ có thâm niên để yên tâm công tác. - Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn trẻ hoá có tính cách trẻ trung, có tính năng động linh hoạt trong công tác sinh hoạt đoàn. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới thì cán bộ đoàn cũng cần phải được tiêu chuẩn hoá từng bước, tuyển chọn, rèn luyện cho người cán bộ đoàn điều đầu tiên cần phải có là phải có đủ yêu cầu về phẩm chất và tinh thần đáp ứng được nhiệm vụ được giao, người cán bộ đoàn cần phải có tri thức, kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với đòi hỏi của thanh niên là người phải có lập trường chính trị phẩm chất cách mạng, phát triển theo yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Điều mà không thể thiếu đối với người cán bộ đoàn đó là tính tự nguyện, lòng nhiệt tình và đam mê các hoạt động xã hội, được tín nhiệm của đông đảo đoàn viên trong thanh niên trong từng chi đoàn của mình. Phải thường xuyên thăm nắm tìm hiểu đặc điểm tâm lý của thanh niên trong xã. 3. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển thanh niên vào Đảng đoàn thanh niên các cấp trong huyện cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau: - Cần phải đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng thu hút nhiều ĐVTN xây dựngđộng cơ phấn đấu vào đảng đúng đắn, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. - Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng tạo nguồn, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. - Giải quyết cơ bản số đơn vị cơ sở gặp nhiều khó khăn, chủ quan trong công tác tổ chức. - Nâng cao phẩm chất năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên. - Thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đảm bảo không khuyết không thiếu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ gắn với quy hoạch bồi dưỡng đào tạo. - Đẩy mạnh các phong trào "thanh niên lập nghiệp", "tuổi trẻ giữ nước" phong trào "thanh niên tình nguyện", khuyến khích ĐVTN mạnh dạn tham gia vào chương trình phát triển kinh tế do huyện đoàn và đoàn cơ sở phát động. - Công tác khen thưởng kịp thời, việc thông tin chính xác và nhanh chóng, không ngừng củng cổ tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh ở ngay Đảng bộ xã, chi bộ Đảng đến nắm vững và thực hiện đúng chức năng là hạt nhân lãnh đạo đối với đoàn thể. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, phương hướng chung của tổ chức đoàn là: nâng cao chất lượng hoạt động, thông qua việc đổi mới nội dung và hình thức để nhằm tập hợp đông đảo ĐVTN từ đó giáo dục rèn luyện họ trở thành đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Căn cứ vào tình hình thực tế công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Căn cứ vào quá trình tham gia công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng trong thanh niên trong chuyên đề tốt nghiệp này tôi xin đề xuất một số giải pháp gắn liền với các cấp thuộc đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ như sau: Một là: phải tiếp tục tạo ra những chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho cán bộ, đoàn viên hiểu và thực hiện đúng vị trí, vai trò của đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đối với công tác này là: "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh..." để làm tốt trách nhiệm của mình. Hai là: Tập trung nâng cao chất lượng tạo nguồn phát triển đảng viên mới, trong đó nâng cao chất lượng tạo nguồn, phát triển mới trong thanh niên có ý nghĩa quyết định đến chất lượng của công tác phát triển Đảng viên mới của Đảng, để làm tốt nội dung này đòi hỏi tập thể BCH Đoàn phải tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục ĐVTN về mục đích lý tưởng của Đảng, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức tác phong của Bác Hồ, về truyền thống vẻ vang của Đảng của dân tộc, của đoàn viên thanh niên quê hương để thu hút nhiều ĐVTN tự nguyện phấn đấu vào Đảng có động cơ vào Đảng đúng đắn, đồng thời thông qua thực tiễn và phong trào quần chúng để lựa chọn những đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn điều kiện để giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp. Điều này trong những năm qua Đoàn xã Ngọc Mỹ đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên trong quá trình thực tiễn vẫn còn những khiếm khuyết. Ba là: Tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động "đoàn viên thanh niên trở thành đảng viên của Đảng CSVN" do BTV trung ương đoàn khoá III đã phát động đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn. Thông qua các phong trào hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam để bổ sung cho Đảng nhiều Đảng viên trẻ được rèn luyện và đào tạo. Bốn là: BCH Đoàn trong xã cần kết hợp chặt chẽ việc xây dựng, kiện toàn tổ chức cơ sở vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Năm là: Cần tăng cường giáo dục bản lĩnh cách mạng, chí khí chiến đấu cho đoàn viên thanh niên. Phát huy cao độ tinh thần tự phê và phê bình, mạnh dạn đưa ra những chính kiến của bản thân mình nhằm củng cố tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn đưa phong trào ĐTN tiến thêm một bước trong thời kỳ mới, phản ánh và đề xuất kịp thời những vướng mắc trong công tác phát triển Đảng, để cấp uỷ giải quyết bảo đảm quyền lợi chính trị cho thanh niên. 4. Đối với chính quyền và các đoàn thể xã hội. Thanh niên là một bộ phận đặc thù, là lực lượng xung kích giải quyết mọi khó khăn trên mọi lĩnh vực đời sống KT, VH, XH nói chung và của xã Ngọc Mỹ nói riêng. Do đó, họ có mặt trên tất cả các lĩnh vực, mọi ngành nghề và mọi đoàn thể ở xã. Xét về đối tượng họ là lực lượng do chi đoàn trực tiếp quản lý, xét về công việc ngành nghề của họ là thành viên của cấc chủ thể khác. Như vậy việc giáo dục rèn luyện thanh niên trên phạm vi toàn xã hội thì tất cả các ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội đều phải coi đó là nhiệm vụ của mình. Tại hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 4 (khoá VII) đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã nói "Công tác thanh niên không phải chỉ là nhiệm vụ của Đảng, của Đoàn mà còn là công việc của nhà nước, của mọi tổ chức xã hội và của từng gia đình". Vì vậy các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đoàn thể, nhà trường và gia đình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ có hiệu quả cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chăm lo cho thế hệ trẻ và tạo nguồn bổ sung những đại biểu ưu tú cho đoàn, cho Đảng xem xét kết nạp. Đó là hành động cụ thể để đóng góp vào công tác xây dựng Đảng một cách tích cực từ góc độ chức năng của mình. Các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội của xã Ngọc Mỹ cần phối hợp chặt chẽ với nhau và phối hợp với chi đoàn trong toàn xã để thu hút và tập hợp thanh niên vào tổ chức. Tổ chức các cuộc toạ đàm, các phong trào lớn để thu hút thanh niên từ đó tìm ra được những đoàn viên ưu tú để cho đảng xem xét kết nạp. Đưa số lượng Đảng viên ngày một gia tăng và có hiệu quả. Trên đây là một số giải pháp nhỏ, tôi không có ham muốn nó sẽ phù hợp tuyệt đối với tình hình địa phương, nhưng tôi luôn hy vọng nó sẽ góp một phần nhỏ bé để thúc đẩy công tác xây dựng Đảng ở xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây ngày một phát triển bền vững tạo nên một Đảng bộ huyện Quế Phong trong sạch vững mạnh, với đội ngũ đảng viên vừa hồng, vừa chuyên. II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 1. Đối với nhà nước. - Cần có nhiều nghị quyết về thanh niên và công tác thanh niên. - Có chính sách dạy nghề và ưu tiên thoả đáng cho một số chiến sĩ nghĩa vụ quân sự khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương và con em gia đình chính sách, con thương binh liệt sỹ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 2. Đối với các cấp bộ đoàn. - Cần có nghị quyết chương trình hành động thiết thực về công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng để dễ tiếp cận và phù hợp với đoàn viên. - Cần bổ sung rõ ràng trách nhiệm của tổ chức đoàn với công tác xây dựng Đảng và điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang hiện hành. - Các cấp bộ đoàn cần phải đi sâu đi sát ở cơ sở hơn nữa để giúp đỡ tổ chức hoạt động các phong trào, có chế độ tập huấn các cán bộ chuyên trách hợp lý hơn, thường xuyên tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn để học hỏi kinh nghiệm và mở rộng giao lưu. 3. Đối với Đảng bộ và chính quyền. Để tăng cường công tác lãnh đạo thanh niên trong thời kỳ mới, Hội nghị BCH TW lần thứ 4 (Khoá VII) đã đưa vào chương trình bản nghi sự và ra nghị quyết chuyên đề thanh niên, nghị quyết 04 đã đi vào cuộc sống, đồng thời xác định vai trò của cấp uỷ Đảng với công tác thanh niên. Tuy nhiên ở xã Ngọc Mỹ còn nhiều và đảng viên chưa hiểu nghị quyết này một cách đầy đủ, muốn làm tốt công tác phát triển đảng trong thanh niên, trước hết phải làm tốt công tác vận động trong thanh niên. Muốn làm tốt công tác vận động trong thanh niên phải nghiên cứu nghị quyết 04 một cách nghiêm túc nhằm quán triệt sâu sắc về tinh thần thanh niên, phong trào thanh niên và công tác đoàn. Thấy được mối quan hệ tất yếu giữa công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng đoàn và công tác thanh niên. Cần có chính sách ưu đãi đối với cán bộ làm công tác đoàn thể, nhất là đội ngũ làm công tác thanh niên, chính sách đó nên tập trung vào những vấn đề cơ bản sau: Chế độ ưu đãi, chế độ học tập, nâng cao trình độ... cần có những hướng dẫn cụ thể cấp kinh phí hàng năm cho hoạt động của đoàn, công tác giáo dục thanh niên tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hoá, thể thao, sách báo cho thanh niên nông thôn, giúp cho các BCH Đoàn có phương tiện để tập hợp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia vào các phong trào Đoàn, Hội, Đội trong xã. KẾT LUẬN Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo hệ thống chính trị của nước ta, xây dựng Đảng đồng nghĩa với xây dựng chính quyền và các đoàn thể thanh niên vì Đảng là người lựa chọn phân công quản lý trực tiếp những Đảng viên có đủ, đủ tài, đủ đức để giữ cương vị lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ then chốt và quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Để lãnh đạo thắng lợi công cuộc đổi mới cũng như sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc. Đảng tự đổi mới, tự chỉnh đốn kịp thời, khắc phục có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực của xã hội và các mặt yếu, kém. Khôi phục và nâng cao chất lượng uy tín cho Đảng trong nhân dân. Trong CNH, HĐH và những bước tiến lên CNXH đều phụ thuộc vào lớp người kế cận đó là thanh niên và phụ trách thanh niên. Với nội dung chuyên đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây với công tác tham gia xây dựng Đảng" giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng hiện nay, gắn với vai trò nhiệm vụ vị trí chức năng của đoàn thanh niên và những yêu cầu đặt ra đối với mỗi tổ chức Đảng, đoàn và mỗi cán bộ Đảng viên, đoàn viên trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại Học viện TTN Việt Nam, được các thầy giáo, cô giáo, các phòng ban trong toàn Học viện quan tâm dạy dỗ chúng tôi. Được nhà trường tạo điều kiện cho tôi được thực tập và viết chuyên đề tại địa phương. Trong thời gian nghiên cứu và thực tập tại địa phương, tôi đã đi sâu nghiên cứu về vấn đề "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây với công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng" tôi nhận thấy rằng: với những nguyên nhân và giải pháp nhỏ bé mà tôi đưa ra hy vọng sẽ giúp cho xã nhà nắm bắt được một số tình hình thực tế ở địa phương để có những phương hướng cho những năm sau. Tuy nhiên với thời gian thực tập còn ít cùng với kinh nghiệm thực tiễn của bản thân chưa được tích lũy nhiều nên có nhiều thiếu sót, rất mong được sự đóng góp của các cấp bộ Đảng, BCH Đoàn xã và các thầy giáo cô giáo đóng góp để chuyên đề được hoàn thiện hơn. Qua đợt thực tế viết chuyên đề tốt nghiệp này bản thân tôi đã nhìn nhận rõ hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng mà nòng cốt trong công tác đó là Đoàn thanh niên. Chính bởi lẽ đó là một người cán bộ đoàn trong nay mai, tôi cũng đang tự rèn luyện và học hỏi những anh chị đi trước kết hợp với những kiến thức mà các thầy giáo cô giáo giảng dạy ở nhà trường, cố gắng đem phong trào của xã nhà ngày một đi lên, đặc biệt là công tác đoàn tham gia xây dựng Đảng. Tôi hy vọng rằng với hoài bão và lý tưởng cao đẹp, phát huy tài năng sức trẻ của mình thi đua rèn đức luyện tài, không ngừng học tập, lao động sáng tạo và đặc biệt cùng với niềm tin và sự dìu dắt dạy bảo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền. Tuổi trẻ xã Ngọc Mỹ sẽ phấn đấu hết sức mình, góp phần thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Tích cực tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xứng đáng là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc để chào mừng đại hội đảng bộ và đại hội đoàn khoá XVIII sắp tới. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Lênin bàn về thanh niên, NXB Sự thật - Hà Nội 1986. 2. Hồ Chí Minh tuyển tập- tập 4, NXB Sự thật - Hà Nội 1986. 3. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1975 - 1995, NXB Chính trị quốc gia 1996. 4. Công tác phát triển Đảng trong thanh niên, NXB sự thật - Hà Nội 1992 5. Mác - Ăngghen bàn về xây dựng Đảng - Tuyển tập NXB Sự thật. 6. Nguồn nhân lực trẻ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, NXB Thanh niên 1996 - TS. Phạm Đình Nghiệp 7. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, lần thứ IX. 8. Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đoàn toàn quốc khóa VIII. 9. Báo cáo công tác xây dựng Đảng các năm từ năm 2004 đến nay của xã Ngọc Mỹ. 10. Báo cáo tổng kết của xã Ngọc Mỹ về đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng. 11. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006 xã Ngọc Mỹ. BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa BCH Ban chấp hành BTV Ban thường vụ CNH - HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội ĐTN Đoàn thanh niên ĐVTN Đoàn viên thanh niên KT - XH Kinh tế - xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa VHVN Văn hóa văn nghệ TDTT Thể dục thể thao GCCN Giai cấp công nhân GDTH Giáo dục tiểu học THCS Trung học cơ sở GĐVH Gia đình văn hoá MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 PHẦN MỞ ĐẦU 2 1. Lý do chọn chuyền đề 2 2. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề 5 3. Nhiệm vụ của chuyên đề 5 4. Phạm vi nghiên cứu 6 5. Đối tượng nghiên cứu 6 6. Khách thể nghiên cứu 6 7. Phương pháp nghiên cứu 6 PHẦN THỨ NHẤT. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 7 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 7 I. Hệ thống các khái niệm cơ bản 7 1. Khái niệm về đoàn TNCS Hồ Chí Minh 7 2.Khái niệm tổ chức cơ sở Đoàn 7 3.Khái niệm về Đảng 7 4. Khái niệm về Đảng Cộng sản 7 5. Khái niệm công tác xây dựng Đảng 8 II. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh thiếu nhi nói chung và xây dựng đảng nói riêng 8 Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò vị trí của thanh niên 8 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về Đoàn tham gia xây dựng Đảng 12 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng 14 CHƯƠNG II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 16 PHẦN THỨ HAI. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC MỸ – HUYỆN QUỐC OAI – TỈNH HÀ TÂY 19 CHƯƠNG I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ VĂN HÓA, XÃ HỘI CỦA XÃ NGỌC MỸ 19 1. Vị trí địa lý Xã Ngọc Mỹ 19 2. Tình hình kinh tế - chính trị - văn hoá xã hội xã Ngọc Mỹ Huyện Quốc Oai – tỉnh Hà Tây 19 3. Tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Ngọc Mỹ từ năm 2004 đến nay 21 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ NGỌC MỸ TRONG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG 24 I. Vài nét sơ qua về tình hình công tác Đảng trong thời gian qua ở Đảng bộ xã Ngọc Mỹ 24 II. Những hoạt động tham gia xây dựng Đảng 25 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên thanh niên 25 2. Công tác lựa chọn giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên cho Đảng xem xét, kết nạp 25 3. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng 28 4. Công tác chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh 31 5. Đóng góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên, phương pháp lãnh đạo, tổ chức Đảng ở địa phương 32 CHƯƠNG III. CÁC NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN 34 1. Những nguyên nhân cơ bản của kết quả đạt được 34 2. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng 35 2.1. Hạn chế 35 2.2. Nguyên nhân của hạn chế 36 3. Bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng 41 PHẦN THỨ BA. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Ở XÃ NGỌC MỸ – HUYỆN QUỐC OAI – TỈNH HÀ TÂY 43 I. Một số giải pháp 43 1. Đối với tổ chức đảng cấp trên 43 2. Đối với công tác cán bộ 46 3. Đối với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 47 4. Đối với chính quyền và các đoàn thể xã hội 49 II. Một số kiến nghị 50 1. Đối với nhà nước 50 2. Đối với các cấp bộ Đoàn 50 3. Đối với Đảng bộ và chính quyền 51 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT 55

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ngọc Mỹ – Huyện đoàn Quốc Oai – tỉnh Hà Tây trong công tác tham gia xây dựng Đảng.doc