Đề tài DTM của dự án nhà máy thực phẩm Tân Hiệp

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 5 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 5 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM 5 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 6 CHƯƠNG 1 5 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 5 1.1 TÊN DỰ ÁN 5 1.2 CHỦ ĐẦU TƯ 5 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 6 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 6 1.4.1 Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn 6 1.4.2 Chế độ làm việc của Công ty 6 1.4.3 Các hạng mục của dự án 7 1.4.4 Quy trình sản xuất: 8 1.4.5 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, lao động cho hoạt động sản xuất: 10 1.4.6 Công nghệ, máy móc và dụng cụ trang bị 11 CHƯƠNG 2 5 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI 5 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 5 2.1.1 Điều kiện về địa lý, địa chất 5 2.1.2 Điều kiện về khí tượng – thủy văn 5 2.1.3 Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên 10 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ – XÃ HỘI 12 2.2.1 Điều kiện cung cấp điện 12 2.2.2 Điều kiện cung cấp nước 12 2.2.3 Điều kiện giao thông vận tải 12 2.2.4 Điều kiện cung cấp lao động 13 CHƯƠNG 3 5 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 5 3.1 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 5 3.1.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 5 3.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 11 3.1.3 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 11 3.2 ĐỐI TƯỢNG QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG 12 3.3 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 12 3.3.1 Tác động lên các nhân tố vật lý 12 3.3.2 Tác động lên các dạng tài nguyên và hệ sinh thái 13 3.3.3 Tác động đến các dạng tài nguyên và môi trường do con người sử dụng 14 3.3.4 Tác động lên các nhân tố khác 14 3.4 ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG 16 CHƯƠNG 4 17 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 17 4.1 GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG 17 4.1.1 Giảm thiểu do tác động của ồn, rung 17 4.1.2 Giảm thiểu ô nhiễm không khí 17 4.1.3 Giảm thiểu do nước mưa chảy tràn 18 4.1.4 Giảm thiểu do tập trung lực lượng lao động 18 4.2 KIỂM SOÁT Ô NHIỄM TRONG GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT 19 4.2.1 Chống ồn 19 4.2.2 Kiểm soát ô nhiễm không khí 20 4.2.3 Kiểm soát ô nhiễm do nước thải 20 4.2.4 Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn 25 4.2.5 Chống nóng và đảm bảo các yếu tố vi khí hậu 29 4.2.6 Kiểm soát, ứng cứu sự cố 30 4.2.7 Vệ sinh an toàn lao động 30 CHƯƠNG 5 32 CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 32 CHƯƠNG 6 34 CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 34 6.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG 34 6.2 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 34 6.2.1 Chương trình quản lý môi trường 34 6.2.2 Chương trình giám sát môi trường 35 CHƯƠNG 7 38 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÁC CÔNG TRÌNH MÔI TRƯỜNG 38 7.1 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO LẮP ĐẶT HỆ CÁCH ÂM CHO MÁY PHÁT ĐIỆN 38 7.2 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 38 7.3 DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 40 CHƯƠNG 8 41 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 41 8.1 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 41 8.2 Ý KIẾN CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ 41 CHƯƠNG 9 42 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 42 9.1 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỰ LIỆU 42 9.1.1 Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo 42 9.1.2 Nguồn tài liệu, dữ liệu chủ dự án tự tạo lập 43 9.2 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM 44 9.2.1 Danh mục các phương pháp sử dụng 44 9.2.2 Đánh giá mức độ tin cậy của các phương pháp đã sử dụng 45 9.3 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐÁNH GIÁ 46 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 11/01/2013 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài DTM của dự án nhà máy thực phẩm Tân Hiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC MÔÛ ÑAÀU 5 1. XUAÁT XÖÙ CUÛA DÖÏ AÙN 5 2. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN ÑTM 5 3. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ÑTM 6 CHÖÔNG 1 5 MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 5 1.1 TEÂN DÖÏ AÙN 5 1.2 CHUÛ ÑAÀU TÖ 5 1.3 VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN 6 1.4 NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN 6 1.4.1 Toång voán ñaàu tö vaø nguoàn voán 6 1.4.2 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa Coâng ty 6 1.4.3 Caùc haïng muïc cuûa döï aùn 7 1.4.4 Quy trình saûn xuaát: 8 1.4.5 Nhu caàu nguyeân, nhieân lieäu, lao ñoäng cho hoaït ñoäng saûn xuaát: 10 1.4.6 Coâng ngheä, maùy moùc vaø duïng cuï trang bò 11 CHÖÔNG 2 5 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 5 2.1 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG 5 2.1.1 Ñieàu kieän veà ñòa lyù, ñòa chaát 5 2.1.2 Ñieàu kieän veà khí töôïng – thuûy vaên 5 2.1.3 Hieän traïng caùc thaønh phaàn moâi tröôøng töï nhieân 10 2.2 ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 12 2.2.1 Ñieàu kieän cung caáp ñieän 12 2.2.2 Ñieàu kieän cung caáp nöôùc 12 2.2.3 Ñieàu kieän giao thoâng vaän taûi 12 2.2.4 Ñieàu kieän cung caáp lao ñoäng 13 CHÖÔNG 3 5 ÑAÙNH GIAÙ CAÙC TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG 5 3.1 NGUOÀN GAÂY TAÙC ÑOÄNG 5 3.1.1 Nguoàn gaây taùc ñoäng coù lieân quan ñeán chaát thaûi 5 3.1.2 Nguoàn gaây taùc ñoäng khoâng lieân quan ñeán chaát thaûi 11 3.1.3 Döï baùo nhöõng ruûi ro veà söï coá moâi tröôøng do döï aùn gaây ra 11 3.2 ÑOÁI TÖÔÏNG QUY MOÂ BÒ TAÙC ÑOÄNG 12 3.3 ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG 12 3.3.1 Taùc ñoäng leân caùc nhaân toá vaät lyù 12 3.3.2 Taùc ñoäng leân caùc daïng taøi nguyeân vaø heä sinh thaùi 13 3.3.3 Taùc ñoäng ñeán caùc daïng taøi nguyeân vaø moâi tröôøng do con ngöôøi söû duïng 14 3.3.4 Taùc ñoäng leân caùc nhaân toá khaùc 14 3.4 ÑAÙNH GIAÙ VEÀ PHÖÔNG PHAÙP SÖÛ DUÏNG 16 CHÖÔNG 4 17 BIEÄN PHAÙP GIAÛM THIEÅU TAÙC ÑOÄNG XAÁU, PHOØNG NGÖØA VAØ ÖÙNG PHOÙ SÖÏ COÁ MOÂI TRÖÔØNG 17 4.1 GIAÛM THIEÅU OÂ NHIEÃM TRONG GIAI ÑOAÏN THI COÂNG XAÂY DÖÏNG 17 4.1.1 Giaûm thieåu do taùc ñoäng cuûa oàn, rung 17 4.1.2 Giaûm thieåu oâ nhieãm khoâng khí 17 4.1.3 Giaûm thieåu do nöôùc möa chaûy traøn 18 4.1.4 Giaûm thieåu do taäp trung löïc löôïng lao ñoäng 18 4.2 KIEÅM SOAÙT OÂ NHIEÃM TRONG GIAI ÑOAÏN SAÛN XUAÁT 19 4.2.1 Choáng oàn 19 4.2.2 Kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí 20 4.2.3 Kieåm soaùt oâ nhieãm do nöôùc thaûi 20 4.2.4 Giaûm thieåu oâ nhieãm do chaát thaûi raén 25 4.2.5 Choáng noùng vaø ñaûm baûo caùc yeáu toá vi khí haäu 29 4.2.6 Kieåm soaùt, öùng cöùu söï coá 30 4.2.7 Veä sinh an toaøn lao ñoäng 30 CHÖÔNG 5 32 CAM KEÁT THÖÏC HIEÄN BIEÄN PHAÙP BAÛO VEÄ MOÂI TRÖÔØNG 32 CHÖÔNG 6 34 CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG, CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG 34 6.1 DANH MUÏC CAÙC COÂNG TRÌNH XÖÛ LYÙ MOÂI TRÖÔØNG 34 6.2 CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ VAØ GIAÙM SAÙT MOÂI TRÖÔØNG 34 6.2.1 Chöông trình quaûn lyù moâi tröôøng 34 6.2.2 Chöông trình giaùm saùt moâi tröôøng 35 CHÖÔNG 7 38 DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ CHO CAÙC COÂNG TRÌNH MOÂI TRÖÔØNG 38 7.1 DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ CHO LAÉP ÑAËT HEÄ CAÙCH AÂM CHO MAÙY PHAÙT ÑIEÄN 38 7.2 DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ CHO XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI 38 7.3 DÖÏ TOAÙN KINH PHÍ CHO COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG 40 CHÖÔNG 8 41 THAM VAÁN YÙ KIEÁN COÄNG ÑOÀNG 41 8.1 YÙ KIEÁN CUÛA UYÛ BAN NHAÂN DAÂN CAÁP XAÕ 41 8.2 YÙ KIEÁN CUÛA UYÛ BAN MAËT TRAÄN TOÅ QUOÁC CAÁP XAÕ 41 CHÖÔNG 9 42 NGUOÀN CUNG CAÁP SOÁ LIEÄU, DÖÕ LIEÄU VAØ PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ 42 9.1 NGUOÀN CUNG CAÁP SOÁ LIEÄU, DÖÏ LIEÄU 42 9.1.1 Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu tham khaûo 42 9.1.2 Nguoàn taøi lieäu, döõ lieäu chuû döï aùn töï taïo laäp 43 9.2 PHÖÔNG PHAÙP AÙP DUÏNG TRONG QUAÙ TRÌNH ÑTM 44 9.2.1 Danh muïc caùc phöông phaùp söû duïng 44 9.2.2 Ñaùnh giaù möùc ñoä tin caäy cuûa caùc phöông phaùp ñaõ söû duïng 45 9.3 NHAÄN XEÙT VEÀ MÖÙC ÑOÄ CHI TIEÁT, ÑOÄ TIN CAÄY CUÛA ÑAÙNH GIAÙ 46 KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ 47 DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng. Danh saùch caùc thaønh vieân tham gia laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng 7 Baûng 1.1 Döï toaùn chi phí caùc haïng muïc coâng trình: 7 Baûng. Nhu caàu nguyeân lieäu trong moät ngaøy: 11 Baûng. Coâng ngheä, maùy moùc vaø duïng cuï, thieát bò 11 Baûng 2.1 Keát quaû thoáng keâ nhieät ñoä trung bình caùc thaùng trong naêm 6 Baûng. Keát quaû quan traéc ñoä aåm 7 Baûng 2.3. Böùc xaï toång coäng trung bình caùc thaùng trong naêm 8 Baûng 2.4 Löôïng möa trung bình thaùng taïi tænh Bình Döông 9 Baûng 2.7 Chaát löôïng moâi tröôøng khoâng khí trong khu vöïc döï aùn 11 Baûng 2.8 Chaát löôïng nöôùc maët xung quanh nhaø maùy 11 Baûng 3.1 Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm trong nöôùc thaûi sinh hoaït 7 Baûng 3.1 Giaù trò moät soá caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa nöôùc thaûi 9 Baûng 4.1 Tính chaát nöôùc thaûi gieát moå gia suùc, gia caàm 21 Baûng 4.2: Tieâu chuaån nöôùc xaû vaøo nguoàn loaïi A 22 Baûng 6.1 Danh muïc caùc coâng trình xöû lyù moâi tröôøng 34 Baûng 7.1 Khaùi Toaùn Kinh Phí Heä Thoáng Xöû Lyù Nöôùc Thaûi Gieát Moå Gia Suùc Coâng Suaát 250 m3/ ngaøy MÔÛ ÑAÀU 1. XUAÁT XÖÙ CUÛA DÖÏ AÙN Ñeå ñaùp öùng nhu caàu tieâu thuï ngaøy caøng taêng veà thöïc phaåm ñaït chuaån an toaøn veä sinh, xuaát khaåu sang caùc nöôùc trong khu vöïc. Goùp phaàn töøng böôùc xoùa boû vieäc gieát moå khoâng taäp trung (vieäc gieát moå khoâng taäp trung seõ bò caám trong töông lai), tieán tôùi moïi ngöôøi ñeàu söû duïng thöïc phaåm ñaït chuaån an toaøn veä sinh. Vieäc gieát moå taäp trung coù nhöõng öu ñieåm: thuaän lôïi cho vieäc taäp trung kieåm dòch thuù y, xöû lyù moâi tröôøng taäp trung hieäu quaû (nguoàn chaát thaû: loâng, phaân, nöôùc thaûi, muøi hoâi…) khoâng laøm aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng daân cö, quy trình gieát moå theo moät chieàu ñaùp öùng caùc nhu caàu khaéc khe veà veä sinh an toaøn thöïc phaåm. Quaù trình moå, ñoùng goùi ñöôïc caùch ly hoaøn toaøn vôùi caùc khaâu deã nhieãm baån nhö caét tieát, nhoå loâng…Vì ñaây laø daây chuyeàn töï ñoäng söû duïng ít nhaân coâng neân giaù thaønh thaáp coù khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Sau khi nhaø maùy ñi vaøo hoaït ñoäng seõ cung caáp moät löôïng lôùn thòt ñaït chuaån veä sinh an toaøn thöïc phaåm cho heä thoáng sieâu thò COOPMATR, caùc heä thoáng sieâu thò khaùc, caùc cöûa haøng baùn leû, chôï vaø moät phaàn xuaát khaåu. Ñem laïi hieäu quaû kinh teá cao, ñoùng goùp cho ngaân saùch thaønh phoá, thu veà ngoaïi teä töø xuaát khaåu. 2. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN ÑTM Nghieân cöùu ÑTM cuûa döï aùn naøy döïa treân cô sôû caùc vaên baûn phaùp lyù sau: Luaät Baûo veä Moâi tröôøng do Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 ñaõ ñöôïc coâng boá theo leänh soá 52/2005/QH11 cuûa Chuû tòch Nöôùc. Luaät naøy coù hieäu löïc töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2006. Luaät Taøi nguyeân nöôùc ñaõ ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa Xaõ hoäi Chuû nghóa Vieät Nam thoâng qua ngaøy 20 thaùng 5 naêm 1998 vaø ñöôïc Chuû tòch nöôùc kyù leänh coâng boá ngaøy 01 thaùng 06 naêm 1998; Thoâng tö soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc höôùng daãn thöïc hieän moät soá noäi dung veà ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø cam keát baûo veä moâi tröôøng (thi haønh Nghò ñònh soá 80/2006/NÑ-CP); Tieâu chuaån Vieät Nam veà Moâi tröôøng hieän haønh ban haønh theo quyeát ñònh 35/2002/QÑ-BKHCNMT ngaøy 25/6/2002 cuûa Boä tröôûng Boä KHCNMT. Tieâu chuaån Vieät Nam ban haønh naêm 1995, naêm 2000, naêm 2001 vaø naêm 2005 cuûa Boä tröôûng Boä KH-CN vaø MT; Nghò ñònh 52/1999/NÑ-CP ngaøy 08 thaùng 07 naêm 1999 cuûa Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá Quaûn lyù Ñaàu tö vaø Xaây döïng; Quyeát ñònh soá 13/2006/QÑ/BTNMT kyù ngaøy 08 thaùng 09 naêm 2006 cuûa Boä Taøi nguyeân - Moâi tröôøng ban haønh Quy cheá toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Hoäi ñoàng thaåm ñònh baùo caùo ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc, Hoäi ñoàng thaåm ñònh baùo caùo ñaùnh giaù taùcñoäng moâi tröôøng; Nghò ñònh soá 81/2006/NÑ-CP cuûa Chính phuû quy ñònh veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc baûo veä moâi tröôøng; Nghò ñònh soá 67/2003/NÑ-CP ngaøy 13 thaùng 6 naêm 2003 cuûa Chính phuû veà phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi; Thoâng tö lieân tòch soá 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngaøy 18 thaùng 12 naêm 2003, höôùng daãn thöïc hieän Nghò ñònh 67 cuûa Chính phuû veà phí baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi nöôùc thaûi. Chính phuû Quyeát ñònh 155/1999/QÑ - TTg ngaøy 16/07/1999 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc quaûn lyù chaát thaûi nguy haïi - Caùc quy trình qui phaïm hieän haønh; 3. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN ÑTM Nghieân cöùu ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cuûa Döï aùn do Hợp Tác Xã Tân Hiệp phoái hôïp taùc vôùi Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán Moâi Tröôøng Ñôn vò tö vaán: Coâng Ty Coå Phaàn Tö Vaán Moâi Tröôøng Ñòa chæ: 54/5 AÂu Cô, Phöôøng 9, Quaän Taân Bình, Tp. Hoà Chí Minh Ñieän thoaïi: (08) 9748646 Fax: (08) 9744384 Ñaïi dieän tö vaán: ThS Leâ Vaên Xin – Chöùc vuï: Giaùm Ñoác Baûng 1.1 Danh saùch caùc thaønh vieân tham gia laäp baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng TT Hoï vaø teân Hoïc vò Chuyeân ngaønh  1 Traàn Anh Tuaán Kyõ sö Moâi tröôøng  2 Huøynh Thaùi Hoaøng Khoa Kyõ sö Moâi tröôøng  3 Huyønh Minh Toaøn Kyõ sö Moâi tröôøng  Cuøng vôùi söï tham gia cuûa nhieàu chuyeân gia am hieåu veà ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vôùi caùc lónh vöïc chuyeân saâu veà: kieåm soaùt oâ nhieãm khoâng khí, oâ nhieãm nöôùc thaûi vaø chaát thaûi raén, oàn, rung, chaát thaûi ñoäc haïi, kinh teá moâi tröôøng… Ñoaøn nghieân cöùu chia thaønh nhieàu toå thöïc hieän khaûo saùt moâi tröôøng töï nhieân vaø KT-XH trong khu vöïc döï aùn vaø vuøng laân caän. Soá lieäu khaûo saùt ñöôïc phaân tích, ñaùnh giaù. Caùc phöông phaùp döï baùo ñaõ ñöôïc aùp duïng ñeå xaùc ñònh roõ caùc taùc ñoäng moâi tröôøng. CHÖÔNG 1 MOÂ TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 1.1 TEÂN DÖÏ AÙN Teân döï aùn : NHÀ MÁY THÖÏC PHAÅM TAÂN HIEÄP Ñòa ñieåm : Xaõ Taân Hieäp - Huyeän Hoùc Moân - Thaønh phoá Hoà Chí Minh. 1.2 CHUÛ ÑAÀU TÖ Chuû trì ñeà aùn: Lieân Minh Hôïp Taùc Xaõ Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Chuû ñaàu tö : Hôïp Taùc Xaõ Taân Hieäp Ñòa chæ lieân laïc : 213 Leâ Thaùnh Toân – quaän I – Thaønh Phoá Hoà Chí Minh 4. Ñieän thoaïi : 84.08.8234917 Fax : 08.8234917 Giaáy Chöùng Nhaän Ñaêng Kyù Kinh Doanh soá : 4107000003 ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2005 do Sôû Keá hoaïch &ø Ñaàu tö thaønh phoá Hoà Chí Minh caáp. Chöùc naêng : Mua baùn gia caàm soáng; gieát moå gia suùc, gia caàm; saûn xuaát mua baùn thöïc phaåm töôi soáng, cheá bieán thòt gia suùc, gia caàm theo quy trình coâng ngheä hieän ñaïi (khoâng hoaït ñoäng taïi truï sôû). Saûn xuaát vaø mua baùn thöùc aên gia suùc, mua baùn haøng coâng ngheä thöïc phaåm (khoâng hoaït ñoäng taïi truï sôû). Kinh doanh vaän chuyeån haøng hoùa baèng oâtoâ, kinh doanh vaän chuyeån haønh khaùch theo tuyeán coá ñònh, kinh doanh du lòch löõ haønh noäi ñòa, dòch vuï söûa chöõa oâtoâ. Nhaø haøng vaø khaùch saïn (khoâng hoaït ñoäng taïi truï sôû). Thi coâng xaây döïng caùc coâng trình daân duïng, coâng nghieäp, giao thoâng, san laáp maët baèng. Dòch vuï veà nhaø ñaát, mua baùn vaät lieäu xaây döïng. Mua baùn: thöïc phaåm gia suùc, gia caàm thöïc phaåm töø thòt gia suùc, gia caàm: xuùc xích, pateâ, jambon, thòt xoâng khoùi, thöïc phaåm ñoùng hoäp, laïp xöôûng, chaø boâng, boø vieân, chaû gioø, nem. Ñaïi lyù kinh doanh xaêng daàu. 1.3 VÒ TRÍ ÑÒA LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN Hieän traïng khu ñaát laø ñaát noâng nghieäp ñaõ coù chæ ñaïo quy hoaïch chi tieát, coù vò trí caùch Caàu Xaùng 2km veà phía ñoâng, coù 2 maët tieáp giaùp Raïch Tra. Caùch xa khu daân cö taäp trung, caùch xa ñöôøng quoác loä, xa tröôøng hoïc, caùc cô sôû saûn xuaát. Phuø hôïp xaây döïng nhaø maùy gieát moå vaø cheá bieán gia suùc, gia caàm coù coâng suaát lôùn theo quy trình hieän ñaïi, deã xöû lyù chaát thaûi theo quy trình kheùp kín, haïn cheá oâ nhieãm moâi tröôøng ñoái vôùi daân cö xung quanh. Nôi ñaây phuø hôïp vôùi vaän chuyeån caû ñöôøng thuûy laãn ñöôøng boä, gaàn chôï ñaàu moái Taân Xuaân Hoùc Moân. Vaø raát thuaän tieän cho vieäc mua baùn gia suùc gia caàm cho caùc doanh nghieäp, thöông buoân sau khi di dôøi chôï thòt Phaïm Vaên Hai quaän Taân Bình veà chôï Taân Xuaân Hoùc Moân. - Dieän tích khu ñaát : 152.356 m2 - Phía Baéc giaùp : Keânh Xaùng - Phía Nam giaùp : Raïch Tra - Phía Ñoâng giaùp : Raïch Tra - Phía Taây giaùp : Ñaát noâng nghieäp Hieän traïng khu ñaát laø ñaát ruoäng ñöôïc bao boïc bôûi soâng vaø raïch, khu ñaát khaù baèng phaúng. Haï taàng kyõ thuaät: khu vöïc döï aùn chöa coù heä thoáng giao thoâng, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, heä thoáng ñieän. 1.4 NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN 1.4.1 Toång voán ñaàu tö vaø nguoàn voán Döï kieán toång voán ñaàu tö : 220.672.896.673 ñoàng. Voán löu ñoäng toái thieåu : 28.507.589.713 ñoàng. Toång coäng : 249.180.486.386 ñoàng. 1.4.2 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa Coâng ty Thôøi gian laøm vieäc: 1 ca laøm vieäc trong moät ngaøy, vôùi 6h/ca, 300 ngaøy laøm vieäc trong moät naêm. Ngaøy nghæ laøm vieäc laø caùc ngaøy chuû nhaät vaø ngaøy leã, teát theo quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Caùc qui ñònh khaùc veà cheá ñoä laøm vieäc seõ ñöôïc Giaùm ñoác Hôïp taùc xaõ thoâng qua döïa treân cô sôû Baûn ñieàu leä cuûa coâng ty phuø hôïp vôùi qui cheá lao ñoäng cuûa nhaø nöôùc. 1.4.3 Caùc haïng muïc cuûa döï aùn Vì ñaây laø khu ñaát coù 3 maët giaùp soâng raïch, neân khi boá trí nhaø maùy phaûi tröø chæ giôùi ñöôøng soâng 30m. Toång dieän tích khu ñaát : 152.356 m2 Dieän tích phaïm loä giôùi : 41.566 m2 Dieän tích ñaát xaây döïng : 110.790 m2 Baûng 1.1 Baûng phaân boá dieän tích ñaát xaây döïng TT Muïc ñích xaây döïng Dieän tích Tyû leä (%)  1 Coâng trình xaây döïng 40.406 m2 36,47%  2 Dieän tích caây xanh 32.342 m2 29,20%  3 Dieän tích giao thoâng 25.187 m2 22,37%  4 Dieän tích saân baõi 12.855 m2 11,60%  Dieän tích ñaát xaây döïng 110.790 m2 100%  Phaân khu chöùc naêng : Nhaø maùy ñöôïc chia laøm 2 khu rieâng bieät Khu baån : - Khu vöïc toàn tröõ heo: 10.059 m2 - Traïm kieåm dòch (naèm trong xöôûng chính) 80 m2 - Chuoàng thuù yeáu : 576 m2 - Xöôûng gieát moå khaån : 576 m2 - Saân röûa xe : 1.136 m2 - Beå xöû lyù nöôùc thaûi : 1.490 m2 - Baõi xöû lyù phaân, loâng : 1.370 m2 b. Khu saïch : - Xöôûng gieát moå, pha loùc, kho laïnh : 12.008 m2 - Xöôûng cheá bieán : 9.000 m2 - Nhaø vaên phoøng : 672 m2 - Nhaø baûo veä : 96 m2 - Traïm y teá : 187 m2 - Nhaø kyõ thuaät loø hôi : 216 m2 - Kho döï tröõ nguyeân lieäu : 216 m2 - Nhaø traïm ñieän : 261 m2 - Traïm laïnh : 242 m2 - Xöôûng cô khí : 540 m2 - Traïm xöû lyù nöôùc caáp : 144 m2 - Caên tin : 384 m2 - Nhaø nghæ : 718 m2 - Saân theå thao : 2.907 m2 - Nhaø xe 2 baùnh : 150 m2 Giaûi phaùp kieán truùc : Nhaø maùy ñöôïc thieát keá caùc phaân khu chöùc naêng hoaøn chænh lieân hoaøn vôùi nhau, phuø hôïp coâng naêng cuûa daây chuyeàn saûn xuaát. Boá cuïc maët baèng ñaûm baûo veà kieán truùc quy hoaïch xaây döïng cuõng nhö vaän haønh nhaø maùy. Phöông aùn thieát keá vôùi caùc khoái nhaø coù hình daùng phong phuù, chieàu cao toái ña laø 2 taàng. a.Khu baån + Khu vöïc röûa xe : ñöôïc boá trí saùt coång vaøo nhaø maùy, phuïc vuï vieäc veä sinh tieâu ñoäc xe vaän chuyeån ñoäng vaät vaø saûn phaåm ñoäng vaät. + Khu toàn tröõ thuù soáng : - Ñaây laø khoái nhaø chính cuûa khu vöïc baån, duøng laøm nôi taäp keát nguyeân lieäu cho quaù trình gieát moå. Khu vöïc naøy ñöôïc thieát keá thoâng thoaùng chieáu saùng töï nhieân keát hôïp nhaân taïo. Boá trí caùc voøi phun nöôùc ñeå taém heo khi muøa noùng. Caùc daõy chuoàng ñöôïc chia thaønh töøng oâ nhoû ñeå nhoát heo rieâng töøng nhoùm traùnh xung ñoät laãn nhau. - Toaøn boä khu chuoàng coù maùi che cao, thoaùng maùt, neàn chuoàng ñöôïc laùt baèng vaät lieäu coù tính beàn vöõng khoâng thaám nöôùc, ñoïng nöôùc, khoâng trôn tröôït, ñoä nghieâng 3% veà raõnh thoaùt nöôùc, deã veä sinh tieâu ñoäc. Vaùch ngaên giöõa caùc oâ chuoàng cao töø 1m ñeán 1,1m. Haønh lang ñuû roäng ñeå ñöa ñoäng vaät vaøo caùc oâ chuoàng vaø thuaän tieän cho vieäc kieåm tra laâm saøn, chaêm soùc. - Boá trí oâ chuoàng rieâng ñeå nhoát ñoäng vaät beänh. + Chuoàng thuù yeáu: ñöôïc boá trí ñoái dieän chuoàng heo duøng ñeå nhoát thuù coù daáu hieäu bò beänh hay meät moûi do vaän chuyeån ñöôøng xa. + Xöôûng gieát moå khaån: ñöôïc boá trí keá beân chuoàng thuù yeáu, seõ gieát moå thuù yeáu hoaëc coù daáu hieäu beänh. + Baõi phaân khoâ: duøng ñeå xöû lyù phaân, loâng vaø caùc chaát thaûi raén khaùc. + Beå xöû lyù nöôùc thaûi: nöôùc thaûi töø nhaø maùy seõ ñöôïc thu gom veà ñaây ñeå xöû lyù tröôùc khi thaûi ra soâng. + Baõi xe coâng nhaân: ñöôïc boá trí saùt töôøng raøo gaàn coång, thuaän tieän cho vieäc giao thoâng ñi laïi. Ngoaøi ra coøn coù baõi cho xe taûi chôû nguyeân lieäu ñeán nhaø maùy, baõi xe coâng nhaân. b. Khu saïch : + Xöôûng gieát moå, kho laïnh: ñöôïc boá trí lieàn keà vôùi chuoàng heo. Thuù ñöôïc daãn töø chuoàng nhoát sang seõ nhanh choùng ñi vaøo daây chuyeàn, traùnh gaây caêng thaúng cho thuù. Trong khu vöïc naøy boá trí daây chuyeàn gieát moå, kho laïnh vaø caùc phoøng ñieàu khieån trung taâm. - Toaøn boä neàn khu vöïc saûn xuaát ñöôïc laùt baèng vaät lieäu coù tính beàn vöõng, khoâng thaám nöôùc, ñoïng nöôùc, khoâng trôn tröôït, coù ñoä nghieâng thoaùt nöôùc toát, khoâng baùm baån, deã veä sinh tieâu ñoäc. Phaàn chaân töôøng coù ñoä nghieâng (goùc tieáp giaùp giöõa neàn vaø töôøng) hoaëc cong ñeå deã veä sinh, khoâng baùm baån, reâu moùc. - Caùc cöûa soå ñöôïc gaén kính chaén buïi vaø löôùi ngaên chim, coân truøng, chuoät … xaâm nhaäp. Coù heä thoáng thoâng gioù vaø trao ñoåi khoâng khí toát. + Vaên phoøng: ñaây laø trung taâm ñieàu haønh toaøn boä nhaø maùy, ñöôïc boá trí gaàn coång ra vaøo. + Traïm y teá + Nhaø xe: ñöôïc boá trí saùt vôùi khu vaên phoøng, laø nôi ñeå xe cuûa nhaân vieân khoái vaên phoøng. + Caên tin: ñöôïc boá trí giöõa khu vaên phoøng vaø khu theå thao, phuïc vuï aên uoáng cho coâng nhaân vaø nhaân vieân vaên phoøng. + Xöôûng cô khí, traïm ñieän, nhaø noài hôi, traïm caáp nöôùc: phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát cuûa nhaø maùy. 1.4.4 Quy trình saûn xuaát a. Moâ taû quy trình coâng ngheä saûn xuaát Quaù trình saûn xuaát cuûa nhaø maùy ñöôïc thöïc hieän treân daây chuyeàn maùy moùc thieát bò ñoàng boä vaø coù theå moâ taû theo töøng coâng ñoaïn nhö sau: Nhaäp lieäu: heo (goïi taét laø nguyeân lieäu) ñöôïc mua töø noâng daân taïi caùc Tænh vaø trang traïi laân caän, nhaäp vaøo chuoàng nuoâi döï tröõ cuûa Coâng ty sau khi KCS kieåm tra chaát löôïng ñaàu vaøo. Caáp lieäu: Nguyeân lieäu ñöôïc kieåm tra, chuyeån vaøo baêng chuyeàn, treo vaø gaây meâ baèng ñieän. Caét tieát Nhuùng loâng Vaët loâng Ngaâm pharaphine Moå buïng Pha caét Ñoùng goùi: Saûn phaåm sau khi ñöôïc xöû lyù theo vít taûi vaøo maùy ñoùng goùi vaø ñöôïc ñoùng goùi theo quy caùch ñònh saün cuûa maùy. Moät tyû leä nhoû saûn phaåm khoâng ñaït yeâu caàu seõ ñöôïc loaïi boû. Kho laïnh: Sau khi saûn phaåm ñöôïc ñoùng goùi, baêng taûi töï ñoäng chuyeån saûn phaåm vaøo kho laïnh. ÔÛ ñaây, coâng nhaân cuûa Coâng ty seõ saép xeáp caùc saûn phaåm theo khu vöïc ñöôïc ñònh saün. Kho laïnh laø kho treät coù khaåu ñoä lôùn, xung quanh ñöôïc laép ñaët heä thoáng giöõ nhieät. Coâng ty luoân coù bieän phaùp giöõ cho kho thoâng thoaùng, ñoä bieán ñoäng nhieät ñoä thích hôïp luoân naèm trong phaïm vi an toaøn nhaèm traùnh laøm giaûm chaát löôïng thaønh phaåm. Kho laïnh cuûa coâng ty coù khaû naêng toàn tröõ khoaûng 80 taán nguyeân lieäu, keøm theo kho laø baêng taûi vaø caùc coâng cuï phuïc vuï cho vieäc toàn tröõ, di chuyeån thaønh phaåm. b. Sô ñoà khoái daây chuyeàn coâng ngheä saûn xuaát c. Saûn phaåm vaø thò tröôøng tieâu thuï Saûn phaåm : Chæ tieâu Khoái löôïng tieâu thuï cuûa döï aùn  Heo beân (kg) Ñaàu loøng heo (kg)  Naêm 1 21,870,000 4,374,000  2 51,030,000 10,206,000  3 72,900,000 14,580,000  Döï kieán : Naêm ñaàu tieân ñaït 30% coâng suaát thieát keá. Naêm thöù 2 ñaït 70% coâng suaát thieát keá. Naêm thöù 3 trôû ñi coâng suaát ñaït 100%. Naêm ñaàu tieân do nhaø maùy môùi ñi vaøo hoaït ñoäng, caùc cô sôû gieát moå ñang trong giai ñoaïn di dôøi vaøo nhaø maùy ñeå oån ñònh saûn xuaát neân coâng suaát nhaø maùy döï kieán chæ ñaït 30% coâng suaát thieát keá. Naêm thöù 2 keå töø khi nhaø maùy ñi vaøo saûn xuaát thì vaãn coøn moät soá cô sôû di dôøi vaøo nhaø maùy oån ñònh saûn xuaát cung caáp saûn phaåm cho chôï Taân Xuaân neân coâng suaát döï kieán 70% coâng suaát thieát keá. Naêm thöù 3 trôû ñi caùc cô sôû ñaõ vaøo oån ñònh saûn xuaát vaø nhaø maùy môû roäng theâm thò tröôøng vaø xuaát khaåu sang caùc nöôùc trong khu vöïc neân coâng suaát coù theå ñaït töø 100% trôû leân. Thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm : - 13 Sieâu thò Saigoncoop - 86 Hôïp taùc xaõ thöông maïi dòch vuï - Hôn 1000 ñieåm baùn leû treân toaøn thaønh phoá - Caùc ñieåm phaân phoái vaø caùc cöûa haøng baùn leû cuûa caùc doanh nghieäp khaùc treân ñòa baøn thaønh phoá. - Khi chôï Phaïm Vaên Hai di dôøi veà chôï Taân Xuaân Hoùc Moân thì ñaây laø ñaàu moái chuû löïc tieâu thuï saûn phaåm cho nhaø maùy. Chôï thòt Phaïm Vaên Hai coù coâng suaát tieâu thuï treân 3000con/ngaøy. “Ban Quaûn lyù chôï Phaïm Vaên Hai” vaø caùc “Chuû thaàu” bao tieâu saûn phaåm taïi chôï laø thaønh vieân Ban Quaûn trò, xaõ vieân cuûa Hôïp taùc xaõ Taân Hieäp. - Xuaát khaåu sang caùc nöôùc, Lieân minh HTX thaønh phoá ñaõ ñaøm phaùn vôùi Singapor veà xuaát khaåu saûn phaåm gieát moå sang Singapor, ñoái taùc ñoàng yù mua khoaûng 1400con/ngaøy. Sau khi oån ñònh thò tröôøng Singapor seõ tieáp tuïc môû roäng thò tröôøng sang caùc nöôùc khaùc nhö Malaysia, Indonesia, caùc nöôùc Chaâu AÂu… Nhaø maùy ñöôïc thaønh laäp treân cô sôû taäp hôïp caùc Lieân hieäp HTX vaø HTX coù loø gieát moå thuû coâng coù coâng suaát lôùn, kinh nghieäm trong lónh vöïc gieát moå treân 20 naêm. Caùc cô sôû naøy coù nguoàn nguyeân lieäu oån ñònh taïi caùc tænh mieàn ñoâng-mieàn taây -Campuchia, coù thò tröôøng bao tieâu saûn phaåm. MOÂ HÌNH TIEÂU THUÏ SAÛN PHAÅM 1.4.5 Nhu caàu nguyeân, nhieân lieäu, lao ñoäng cho hoaït ñoäng saûn xuaát Naêng löïc saûn xuaát : 1000 heo/giôø, Thôøi gian vaän haønh: 6 giôø /ngaøy naêng suaát gieát moå: 6000 heo. Löôïng heo töôi tieâu thuï trong ngaøy: 4200 heo chaët ñoâi ñöôïc baùn ra tröïc tieáp (haøng xuaát ra ngay khoâng qua xöû lyù cheá bieán. Löôïng heo caáp ñoâng trong ngaøy: 1800 heo chaët ñoâi. 1800 heo qua xöû lyù cheá bieán vaø caáp ñoâng, sau ñoù môùi baùn ra thò tröôøng. Löôïng heo pha loùc trong ngaøy: 900 heo caáp ñoâng ñoâng laïnh, 900 heo caáp ñoâng, chaët ñoâi roài xuaát ra thò tröôøng. Toång coâng suaát ñieän cho daây chuyeàn gieát moå heo: 250 KW Toång löôïng hôi nöôùc tieâu thuï cho daây chuyeàn gieát moå heo: cung caáp 6 taán hôi nöôùc/giôø vôùi aùp löïc 0.2 ñeán 0.35 Mpa. Toång löôïng nöôùc tieâu thuï : khoaûng 720 m3/ngaøy, trung bình 120 m3/giôø Soá löôïng coâng nhaân (toång coäng khoaûng 250 ngöôøi) cho moãi khu vöïc gieát moå nhö sau: Khu vöïc chích ñieän cho Heo vaø choïc huyeát : 10 – 12 ngöôøi. Khu vöïc ñoát loâng heo : 38 – 40 ngöôøi. Khu vöïc gieát moå : 48 – 50 ngöôøi. Khu vöïc cheá bieán beân trong: 50 – 52 ngöôøi. Khu vöïc pha loùc vaø ñoùng goùi : 80 – 100 ngöôøi. 1.4.6 Coâng ngheä, maùy moùc vaø duïng cuï trang bò Khu vöïc gieát moå Thieát bò chích ñieän gaây meâ ba ñieåm töï ñoäng : do thieát bò noái maïch vôùi baêng taûi vaän chuyeån, söû duïng phöông phaùp ñôõ buïng heo, boán chaân khoâng tieáp ñaát, taûi vaøo, trong quaù trình taûi coù thieát bò taém heo, söû duïng ñieän gaây meâ cao taàn bao goàm: Kích thöôùc ngoaøi : 7430 X 1100 X 1750 ( L x W x H ). Coâng suaát thieát bò : 2.2 KW. Khung maùy söû duïng ñöôïc cheá taïo baèng nhöõng oáng theùp khoâng ræ kích thöôùc 100x100x4 vaø 100x50x4. Boä phaän ñôû buïng cheá taïo baèng vaùn cao su, ray taûi ñöôïc laøm baèng maùng theùp 8# Nicken. Thaân voû baèng inox. Thieát bò gaây meâ ba ñieåm ñöôïc ñieàu khieån bôûi moät thieát bò ñaåy baèng hôi. Maùng tröôït inox daøy 2.5mm. Moät heä thoáng ñieàu khieån baèng chöông trình laäp saün. Caåu ñieän (balance ñieän) ñöôïc söû duïng ñeå treo heo soáng, coâng suaát : 1.5 KW + 0.75 KW Baêng chuyeàn choïc huyeát daïng phaúng, naèm ngang : söû duïng choïc huyeát heo sau khi bò chích ñieän, xaû huyeát, chæ trong 1-2 phuùt huyeát ñöôïc xaû khoaûng 90 % vaøo maùng chöùa huyeát. Kích thöôùc ngoaøi : 7500 x 1598 x 1110 mm . (LxWxH) Coâng suaát thieát bò : 1.1 KW + 0,75 KW. Khung maùy ñöôïc cheá taïo baèng oáng inox vuoâng kích thöôùc 50x50x4, maët baøn baêng taûi söû duïng oáng Inox loaïi 60x30x4 . Boàn thu hoài huyeát heo laøm baèng theùp khoâng ræ daøy 1,5 mm, thieát bò laøm saïch heo baèng baøn chaûi. Baêng taûi xaû huyeát töï ñoäng : treo heo leân maùng ñeå xaû huyeát, veä sinh heo bao goàm: 02 moteur khôûi ñoäng, 02 boä heä thoáng sieát chaët heo, 07 boä heä thoáng khöù hoài. Coâng suaát thieát bò: 2 x 3 KW. 02 thieát bò naâng heo ñöa vaøo qua baêng chuyeàn cao thaáp khaùc nhau. Ray daøi 62m vaø 69 m, khung tröôït, xích p = 100 vaø maét xích noái. Cöï ly heo maùng, 1200 mm. Toaøn boä keát caáu theùp cuûa thieát bò laø theùp khoâng ræ. Xích treo xaû huyeát: söû duïng ñeå chuyeån taûi heo baèng phöông phaùp xieát moät chaân sau heo, bao goàm: Xích daïng moû neo daøi khoaûng 592mm, moät heä thoáng xieát chaân. Keát caáu theùp hoaøn toaøn baèng nicken. Maùng thu hoài huyeát/thaûi nöôùc: thieát bò naøy ñöôïc raùp ñaët trong maùng ximaêng, loã xaû ñöôïc bít khi saûn xuaát, trong thôøi gian laøm veä sinh seõ bít loå xaû huyeát. Thieát bò naøy chæ trong phaïm vi xöôûng saûn xuaát, khoâng bao goàm caùc oáng thoaùt haï taàng : Maùng daøi khoaûng 10m vaø 13 m, roäng 1000mm, saâu 250/500mm. Söû duïng theùp inox 2mm ñeå cheá taïo. Maùy taém heo: söû duïng laøm veä sinh cho heo sau khi xaû huyeát xong : Kích thöôùc ngoaøi: L.2400 x W1800 x H.2130. Coâng suaát thieát bò: 03 maùy x 0,75 KW. Voû thaân maùy cheá taïo baèng inox 4mm. 03 truïc baèng inox kích thöôùc Þ60 x 8 coù raùp ñaët baøn chaûi ñeå laøm veä sinh heo. Thieát bò chaø saïch loâng heo ñöôïc vaän haønh theo phöông phaùp chuyeån ñoäng quay söû duïng caùc taám cao su ñaùnh vaøo da heo, moãi taám daøi 390 mm. Thieát bò töï ñoäng thaùo heo baèng hôi: thieát bò naøy coù chöùc naêng töï ñoäng söû duïng hôi ñeå thaùo heo ra khoûi baêng chuyeàn goàm: Khung maùy baèng Nicken. Moät thieát bò naâng baèng hôi. Caùc khung theùp linh kieän hoaøn toaøn baèng theùp khoâng ræ. Hoà truïng loâng: chöùc naêng truïng heo vaø ngaâm heo, thieát bò naøy khoâng bao goàm oáng caáp nöôùc, oáng daãn hôi nöôùc. Kích thöôùc ngoaøi: L,10000 X W,2000 X H,800. Trong loøng hoà cheá taïo baèng inox 4mm, voû ngoaøi baèng inox 1.2mm, lôùp giöõa coù lôùp sôïi thuyû tinh giöõ nhieät, ñoä daày 100mm. Moät thieát bò töï ñoäng ñieàu khieån nhieät ñoä. Maùy truïng heo: chöùc naêng truïng vaø taûi heo, bao goàm: Kích thöôùc ngoaøi: L.5100 X W,1480 X H,1600. Coâng suaát: 2.2 KW. 20 boä khung daïng hình con böôùm baèng inox. Caùc keát caáu theùp coøn laïi ñeàu duøng theùp nicken. Maùy ñaùnh loâng heo Model 300.: sau khi truïng nöôùc soâi, heo ñöôïc vôùt leân töï ñoäng, vaø ñöôïc ñöa vaøo maùy ñaùnh loâng, sau ñoù töï ñoäng ñöa ra, bao goàm: Kích thöôùc ngoaøi : L.3200 X W 1550 X H.2100. Coâng suaát: 15 KW. Khung maùy ñöôïc cheá taïo theùp goùc L100X100X8. Duïng cuï vôùt heo cheá taïo baèng inox. Ngoaøi ra caùc boä phaän ñöôïc cheá taïo baèng theùp nicken. Maùng taûi heo ñaõ ñöôïc ñaùnh loâng röûa saïch ra: boä phaän tieáp nhaän heo ñaõ ñaùnh loâng roài ñöa qua baêng taûi treo heo leân. Vaät lieäu cheá taïo cho boä phaän naøy baèng inox. Thieát bò moùc heo vaøo baêng chuyeàn: söû duïng cho heo sau khi ñaùnh loâng roài ñöa vaøo baêng chuyeàn taùi caïo. bao goàm: Kích thöôùc ngoaøi: L.5000 X W.1550 X H.700. Coâng suaát: 1,1KW. Khung maùy cheá taïo baèng oáng theùp inox vuoâng kích thöôùc 50x50x4, maët vaùn taûi söû duïng oáng inox vuoâng kích thöôùc 50x25x4. Maùy naâng heo ñaõ caïo loâng: söû duïng ñeå naâng thaân heo ñaõ ñöôïc caïo saïch loâng töø baêng chuyeàn treo ñöa vaøo baêng taûi töï ñoäng goàm: 01 boä phaän khôûi ñoäng, 01 boä phaän sieát chaët heo . Coâng suaát: 1.5 KW. Khung maùy, ray, xích taûi. Toaøn boä keát caáu ñöôïc cheá taïo baèng theùp nicken. Heä thoáng roøng roïc giaûi toûa baùnh tröôït : söû duïng thu hoài baùnh tröôït moùc naâng heo vaø ñöa trôû veà vò trí ban ñaàu. Toaøn boä keát caáu ñöôïc cheá taïo baèng theùp nicken Baêng taûi thaân heo töï ñoäng: ñöa thaân heo ñeán boä phaän baêng taûi gia coâng töï ñoäng. bao goàm : 01 boä phaän khôûi ñoäng, 01 boä phaän taêng ñô . Coâng suaát: 1.5 KW. Khung ray daøi 35 m, khung treo, khung tröôït, xích P=100, ray ñoâi vaø moùc xích. Cöï ly heo: 1200mm. Keát caáu baèng theùp niken. Daây chuyeàn töï ñoäng cheá bieán thaân heo: chöùc naêng laø veä sinh saïch seõ caùc boä phaän nhö tai heo, thaét ruoät, caét boä phaän sinh duïc, moå buïng, thaùo xöông, kieåm nghieäm, vi truøng vi sinh, moùc noäi taïng, caét ñaàu chia ñoâi caùc thöù vv...trong boä phaän naøy bao goàm: 01 boä phaän khôûi ñoäng. 01 heä thoáng taêng ñô hôi, 05 heä thoáng khöù hoài. Coâng suaát: 3 KW. Ray tröôït daøi khoaûng 90m, khung treo, khung tröôït, xích p=100, heä thoáng tieán vaø ñaåy, ray ñoâi vaø moùc xích. Cöï ly thaân heo : 1200mm. Keát caáu hoaøn toaøn söû duïng theùp nicken. Thieát bò ñoát loâng caàm tay : khoâng bao goàm nguyeân lieäu ñoát vaø oáng daãn khí. Thieát bò röûa thaân heo vaø ñaùnh da : söû duïng sau khi ñoát loâng heo, veä sinh vaø chaø saïch thaân heo, goàm: Kích thöôùc ngoaøi: L.2400 x W.1800 x H.2100. Coâng suaát maùy: 3 X 0.75 KW. Voû ngoaøi ñöôïc cheá taïo baèng theùp khoâng ræ daøy 4mm. 03 truïc inox coù heä thoáng raùp ñaët baøn chaûi ñeå chaø saïch, söû duïng oáng theùp ∮60 x 8 ñeå cheá taïo. Thieát bò chaø saïch laø heä thoáng chuyeån ñoäng quay duøng caùc taám da cao su ñaùnh thaân heo, 390mm/taám. Baêng chuyeàn kieåm dòch ñoàng boä: söû duïng cho boä phaän veä sinh noäi taïng heo, gia coâng vaø khoâng gia coâng, bao goàm: Coâng suaát : 3KW. 01 boä heä thoáng khôûi ñoäng, 01 boä taêng ñô, ray tröôït daøi 45.6m, khung tröôït, xích P100 vaø maét xích noái. 38 chaäu kieåm dòch inox, 38 moùc treo inox, cöï ly chaäu 1200mm. Thieát bò thaùo moùc töï ñoäng, thieát bò ñaûo khay töï ñoäng. Caùc keát caáu theùp khaùc hoaøn toaøn söû duïng theùp nicken. Thieát bò khöû truøng khay chöùa noäi taïng vaø moùc treo: caùc khay chöùa noäi taïng sau khi khöù hoài, keå caû moùc treo ñeàu ñöôïc khöû truøng, baèng phöông phaùp töï ñoäng phun nöôùc veä sinh, bao goàm: OÁng phun nöôùc inox vaø boàn inox. OÁng thoaùt nöôùc noái tröïc tieáp vaøo coáng thoaùt. Maùng tröôït cho noäi taïng heo: ñeå tieáp nhaän caùc noäi taïng ñaït tieâu chuaån qua kieåm dòch vaø ñöa vaøo khaâu gia coâng, bao goàm: Khung maùy inox. Maët baøn inox daày 3mm. Maùng tröôït noäi taïng ñoû: tieáp nhaän caùc noäi taïng ñoû ñaït tieâu chuaån, ñöa vaøo khaâu cheá bieán gia coâng. Khung maùy inox. Maët baøn inox 3mm. Maùy cöa chia ñoâi löôõi xích: söû duïng ñeå caét ñoâi thaân heo. Ñaëc ñieåm: Thích hôïp vôùi caùc traïi gieát moå heo, caét chia thaân heo ra laøm hai phaàn . Heä thoáng thieát bò tieân tieán duy trì tuoåi thoï löôõi cöa. Vôùi ñoä daày thích hôïp cuûa löôõi cöa, giaûm thaáp phaàn toån thaát cuûa xöông vaø thòt heo. Löôõi cöa moûng, toác ñoä nhanh, thay löôõi ñôn giaûn nhanh choùng, naêng suaát vaø hieäu quaû cao. Vôùi ñoäng cô ñieän haï theá, an toaøn, maïnh Trong thieát bò coù heä thoáng veä sinh töï ñoäng, maùy lieân tuïc ñöôïc töï laøm veä sinh beân trong khi thao taùc vaän haønh. Ñoäng cô hoaït ñoäng eâm, tieáng oàn thaáp vaø khoâng rung laéc khi vaän haønh.. Keát caáu cuûa baùnh raêng cöa ñöôïc che chaén ñaûm baûo cho thieát bò vaän haønh toát, tuoåi thoï cao . Beà maët ñöôïc thieát keá goïn nheï, phaàn chi tieát ñieän cuûa maùy ñöôïc che chaén caån thaän ñeå tranh hieän töôïng phoùng ñieän khi vaän haønh, maùy deã daøng baûo döôõng. Thoâng soá kyõ thuaät: - Troïng löôïng : 68 Kg - Chieàu daøi : 1550mm - Löôõi cöa daøi: 3224mm Ñoä saâu caét: 500mm Ñieän aùp : 42 volt 03 pha 50Hz. - Coâng suaát: 1300W. Taàn soá : 50/60 Hz. Baûo veä an toaøn : IP 65. Maùy cöa baøn : xöû duïng ñeå caét ñoâi thaân heo, bao goàm: Khung maùy baèng nicken. Voû maùy inox, maùng inox hình chöõ V, maùng inox hình chöõ U. Löôõi cöa ñóa. Coâng suaát: 5.5KW. Maùy taêng toác daïng ñöùng: hoaït ñoäng keát hôïp vôùi maùy cöa ñóa, thaân heo ñöôïc ñöa vaøo baøn cöa ñeå cöa ñoâi thaân heo goàm: Coâng suaát: 2.2KW. Linh kieän theùp nicken. Baêng taûi töï ñoäng caét ñóa: chöùc naêng caét nhoû thaân heo sau khi ñöôïc caét ñoâi. 01 boä heä thoáng khôûi ñoäng, 01 boä phaän taêng ñô hôi, 03 boä phaän khöù hoài. Coâng suaát maùy: 3KW. Khung ray tröôït daøi 76m, khung treo, khung tröôït, xíchP=100, heä thoáng ñaåy, ray ñoâi vaø noái xích.. Cöï ly thaân heo: 1200mm. Linh kieän theùp ñöôïc laøm baèng theùp nicken. Caân ñieän töû treân ray : söû duïng caân troïng löôïng thaân heo ñaõ chia ñoâi, keát noái vôùi ray bao goàm: Thieát bò hieån thò vaø maùy in ( ñoùng daáu). Söû duïng cho troïng löôïng caân toái ña 300Kg. Moùc keïp treân roøng roïc ñoâi: söû duïng cho môû roäng hai chaân sau heo, ñeå deã moå oå buïng, moùc noäi taïng ra, vaø caét ñoâi, di chuyeån heo treân baêng taûi ñöôøng ray ñoâi, bao goàm: 02 baùnh tröôït inox ∮65. Khung inox treo vaø moùc inox treo. Maùy neùn hôi cao toác ( truïc vít): cung caáp khí neùn cho thieát bò gieát moå heo vaän haønh, bao goàm: 01 thieát bò chính: maùy neùn khí : 1Mpa, löu löôïng : 6.4m3/min. Coâng suaát: 37KW. Moät loïc khí, hai bình chöùa khí neùn dung tích 2m3 / bình . Thieát bò khöû truøng vaø veä sinh daïng roøng roïc khöù hoài: laép ñaët ôû daây chuyeàn töï ñoäng, chöùc naêng töï ñoäng khöû truøng caùc baùnh tröôït khöù hoài. Moät boä phaän phun nöôùc töï ñoäng. Voû maùy inox, vaø caùc oáng phun inox. Heä thoáng ñieàu khieån trung taâm cuûa daây chuyeàn gieát moå: ñieàu khieån heä thoáng gieát moå vaø caùc boä phaän baêng chuyeàn hoaït ñoäng, phoøng ñieàu khieån ñöôïc ñaët ôû choã khoâ raùo. 01 boä tuû ñieàu khieån nguoàn. Khung caàu trong khu vöïc saûn xuaát, daây ñieän, oáng daãn daây. 01 heä thoáng dieàu khieån PLC Traïm thao taùc vaø ñieàu khieån. Khu vöïc caáp ñoâng vaø laøm nguoäi thaân heo: Khung keøo ñoâi: söû duïng cho ray ñoâi thao taùc baèng tay; Keát caáu baèng theùp chöõ H. Khung treo H164 vaø baøn aùp löïc: söû duïng cho ray ñoâi vaø noái tieáp giöõa hai ray. Vaùn noái theùp tinh cheá. Keát caáu theùp hoaøn toaøn baèng nicken. ray ñoâi: Theùp goùc L 40 x 40 x4. Keát caáu hoaøn toaøn nicken. Coät treo, vaø ñöôøng ray phaân nhaùnh : söû duïng cho thay ñoåi höôùng ñi, chia thaønh 02 ngaõ vaø 03 ngaõ goàm hai hình thöùc: Loaïi theùp tinh cheá, Keát caáu hoaøn toaøn baèng nicken Ray cong 900 : Ray ñoâi 900 L 40X 40 X 4. Keát caáu hoaøn toaøn baèng nicken. Khu vöc veä sinh khöû truøng: Heä thoáng röûa vaø duïng cuï khöû truøng: söû duïng cho vò trí gieát moå veä sinh röûa tay vaø khöû truøng keå caû khöû truøng duïng cuï, moãi laàn 02 dao vaø 02 maøi, laép ñaët theo chieàu thaúng ñöùng. 01 valve nöôùc noùng ñoùng môû baèng tay, 01 valve xaû, nhieät ñoä nöôùc noùng 820C. 01 keä, 01 chaäu röûa tay. Keä dao nhöïa, oáng thoaùt nöôùc. Vaùn caûn, oáng nöôùc hoài coù valve ñoùng môû coù theå ñieàu khieån baèng chaân. Caùc linh kieän cheá taïo baèng inox. 39) Heä thoáng veä sinh taïp deàø : söû duïng cho khu vöïc coâng nhaân gieát moå giaët, veä sinh taïp deà, laép ñaët theo chieàu thaúng ñöùng. Cheá taïo baèng inox 3mm. Valve chaân, beùt phun, heä thoáng khöû truøng dao cuï. Khoâng cung caáp oáng nguoàn ra vaøo. Heä thoáng veä sinh khöû truøng dao caét : söû duïng cho khu pha caét thòt, veä sinh khöû truøng coâng cuï, laép ñaët theo chieàu thaúng ñöùng. Chaäu röûa inox 2mm. Kích thöôùc : 1060 x 360 x 1200. Khoâng bao oáng nöôùc nguoàn xaû. Thieát bò khu gia coâng caùc saûn phaåm phuÏ: Khu baøn tieáp nhaän noäi taïng : kích thöôùc 29500 x 1000 x 800, cheá taïo baèng inox 304 daøy 1,2mm. Boàn trung chuyeån bao töû: 1150 x 1200 x 800. cheá taïo baèng inox 304 daøy 1,5 mm, coù valve xaû. Heä thoáng vaän chuyeån caùc chaát thaûi trong bao töû heo : taäp trung taát caû nhöõng thöùc aên thöøa trong bao töû, ruoät heo vaøo thuøng taïp chaát, ñoùng naép thuøng baèng hôi ñoäng, duøng hôi neùn ñöa caùc chaát thöøa vaøo heä thoáng phaân ly, vaø caùc oáng gioù chuyeån vaøo baõi chöùa. Thuøng taäp trung coù pheåu inox, khoaù valve baèng hôi töï ñoäng. Heä thoáng taïo gioù xoaùy phaân ly, oáng vaän chuyeån inox 30m ( 159 x 5. 01 heä thoáng ñieàu khieån. Caùc linh kieän coá ñònh vaø khung theùp nicken. Khoâng bao goàm chi phí xaây döïng baèng betong ximaêng. Boàn veä sinh bao töû : 2500 x 1000 x 800, ñöôïc cheá taïo baèng inox 304 daøy 5mm, coù valve xaû. Baøn naïo veä sinh beân trong bao töû: 3000 x 1000 x 800, ñöôïc cheá taïo baèng inox 304, 1,2mm. Maùy veä sinh bao töû: coâng duïng veä sinh vaø röûa bao töû. Khung maùy. Thuøng inox Coâng suaát : 3KW. Caùc linh kieän phuï nicken. Heä thoáng vaän chuyeån ruoät giaø non: söû duïng cho vaän chuyeån ruoät giaø non ñeán caùc vò trí thao taùc gia coâng. Khung inox, cheá taïo baèng oáng vuoâng inox( 40 x 40 x 2. Chieàu daøi maùy 12m, baêng chuyeàn W.400mm. ñaït tieâu chuaån thöïc phaåm coâng ngheä. Coâng suaát 0,75KW. Baøn ruùt ruoät non. 3000 x 450 x 800, inox 304 daøy 1,2mm. Thuøng trung chuyeån ruoät giaø. ( 300 x 450 inox 304 daøy 1,2mm. Hoà taåy röûa ruoät giaø: 1200 x 800 x 800mm, saâu 400 inox 304 daøy1,5mm ,valve xaû. Baêng tröôït tieáp nhaän ruoät non, giaø: 1200 x 800 x 800, saâu 400 inox 304 daøy1,5mm, valve xaû. Baêng röôït tieáp nhaän ruoät non, giaø: 9700 x 600 x 800--> 650 inox 304--- 2mm. Baøn tieáp nhaän ruoät pheøo : 2000 x 1000 x 800 inox 304---1.5mm. Hoà veä sinh ruoät pheøo: 2000 x 1000 x 800 x D400mm inox 304---1.5mm, valve xaû. Baøn xöû lyù kieåm nghieäm ruoät pheøo: 3500 x 1000 x 800 inox 304----1.2mm. Baøn tieáp nhaän tim gan phoåi.3000 x 1200 x 850 inox 304---1,2mm. Maùng tröôït vaän chuyeån tim. 3200 x 600 x 800—700 inox 304---1.2mm. Maùng tröôït vaän chuyeån gan .4200 x 600 x 800---700 inox 304---1.2mm. Maùng tröôït vaän chuyeån phoåi. 5200 x 600 x 800---700 inox304---1.2mm. Boàn veä sinh tim. 800 x 600 x 700 x D300mm inox304---1.5mm, valve xaû. Boàn veä sinh gan. 800 x 600 x 700 x D300mm inox 304---1.5mm,valve xaû. Boàn veä sinh phoåi.800 x 600 x 700 x D300mm inox 304---1.5mm, valve xaû. Khu vöïc gia coâng pha loùc: Baøn pha loùc thòt. 3500 x 1500 X 800 inox 304---2mm. Baêng chuyeàn pha loùc thòt : söû duïng cho boä phaän pha loùc thòt sau khi caáp ñoâng thaân heo ñaõ ñöôïc caét ñoâi töø chuyeàn ray haï xuoáng. 01 heä thoáng khôûi ñoäng, 01 heä thoáng taêng ñô. Coâng suaát: 1.5KW. Khung maùy, xích,ray. Caùc linh kieän boä phaän khaùc baèng nicken. Cöa caét ñoaïn daïng naèm: cöa maâm höôùng traùi phaûi, ñònh vò baèng tia laser, ñieàu chænh ñoä cao thaáp baèng thuyû löïc, vaät tö cheá taïo baèng inox. Baêng taûi 01 taàng: söû duïng cho thòt sau khi caét ñoaïn chuyeàn vaøo baêng 02 taàng. Khung maùy inox, 40 x 40mm, vaùch 2mm, maët 2.5mm. Töôøng daøy 2mm, beà maët 2.5mm . Baêng chuyeàn cao su ñôn taàng. Ñoä daøi baêng taûi : 600 (500) x 800mm. Ñoäng cô ñieän: loaïi bieán toác voâ cöïc, söû duïng doøng ñieän 24 volt cho tuû ñieän ñieàu khieån . Tuû phaân phoái ñieän laøm baèng theùp khoâng ræ, khoâng thaám nöôùc vaø choáng ñöôïc aåm. Chaân maùy coù theå töï ñieàu chænh cao thaáp. 67) Baêng taûi chuyeàn ñoâi: söû duïng ñeå chuyeån thòt ñaõ ñöôïc pha loùc vaøo caùc boä phaän khaùc nhau . Khung maùy theùp inox vuoâng 40 x 40mm. Vaùch 2mm, maët 2.5mm. Baêng chuyeàn cao su ñôn taàng. Chieàu daøi baêng taûi : 600 (500) x 800mm. Ñoäng cô ñieän: loaïi bieán toác voâ cöïc, tuû ñieàu khieån duøng doøng ñieän 24 volt. Tuû phaân phoái ñieän laøm baèng theùp khoâng gæ, khoâng thaám nöôùc vaø choáng ñöôïc aåm. Chaân maùy coù theå töï ñieàu chænh cao thaáp. Baøn caét thòt: 600 x 450 x 800 khung inox, maët baøn nhöïa khoâng ñoäc haïi. Baøn ñeå ñoùng goùi thòt : 850 x 550 x 450. inox. Xe chöùa thòt 200L, baùnh xe chuyeån ñoäng baèng nhöïa ( 600 ( PVC), truïc inox, khung inox 5mm. Maùy ñoùng goùi ruùt chaân khoâng phoøng ñoâi: duøng cho boä phaän pha loùc thòt, ñoùng goùi coù vaø ruùt chaân khoâng, coù 02 phoøng taùc nghieäp, keát caáu inox, chieàu daøi phoøng kín : 4 x 620 mm, phoøng daøi: 780mm, roäng: 620mm, saâu 200mm, bôm chaân khoâng: 160m3, thôøi gian tuaàn hoaøn :20----35second, coâng suaát : 6.2KW. Xe vaän chuyeån thòt ñoâng laïnh: 1400 x 1000 x 1730, keát caáu 06 taàng, cheá taïo baèng inox, thaân xe söû duïng oáng inox vuoâng 38 x 38 vaø25 x 25. baùnh xe baèng nhöïa. Khay ñoâng laïnh 25 Kg: kích thöôùc mieäng: 570 x 380, ñaùy 530 x 330, saâu: 165mm, söû duïng theùp taám baèng nicken coù naép, khoaù moùc. Khay ñoâng laïnh 10Kg: kích thöôùc mieäng: 400 x 600. kích thöôùc ñaùy: 360 x 560. saâu: 120mm. Maët baøn traùng keõm daøy 0,7mm , mieäng thuøng baèng theùp 16*3 mm. CHÖÔNG 2 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG VAØ KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 2.1 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG 2.1.1 Ñieàu kieän veà ñòa lyù, ñòa chaát Vò trí xaây döïng döï aùn Hieän traïng khu ñaát laø ñaát noâng nghieäp ñaõ coù chæ ñaïo quy hoaïch chi tieát, coù vò trí caùch Caàu Xaùng 2km veà phía ñoâng, coù 2 maët tieáp giaùp Raïch Tra. Caùch xa khu daân cö taäp trung, caùch xa ñöôøng quoác loä, xa tröôøng hoïc, caùc cô sôû saûn xuaát. Phuø hôïp xaây döïng nhaø maùy gieát moå vaø cheá bieán gia suùc, gia caàm coù coâng suaát lôùn theo quy trình hieän ñaïi, deã xöû lyù chaát thaûi theo quy trình kheùp kín, haïn cheá oâ nhieãm moâi tröôøng ñoái vôùi daân cö xung quanh. Nôi ñaây phuø hôïp vôùi vaän chuyeån caû ñöôøng thuûy laãn ñöôøng boä, gaàn chôï ñaàu moái Taân Xuaân Hoùc Moân. Vaø raát thuaän tieän cho vieäc mua baùn gia suùc gia caàm cho caùc doanh nghieäp, thöông buoân sau khi di dôøi chôï thòt Phaïm Vaên Hai quaän Taân Bình veà chôï Taân Xuaân Hoùc Moân. - Dieän tích khu ñaát : 152.356 m2 - Phía Baéc giaùp : Keânh Xaùng - Phía Nam giaùp : Raïch Tra - Phía Ñoâng giaùp : Raïch Tra - Phía Taây giaùp : Ñaát noâng nghieäp Hieän traïng khu ñaát laø ñaát ruoäng ñöôïc bao boïc bôûi soâng vaø raïch, khu ñaát khaù baèng phaúng. Haï taàng kyõ thuaät: khu vöïc döï aùn chöa coù heä thoáng giao thoâng, heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, heä thoáng ñieän. 2.1.2 Ñieàu kieän veà khí töôïng – thuûy vaên Ñieàu kieän töï nhieân vaø caùc yeáu toá khí haäu ñeàu coù lieân quan vaø aûnh höôûng ñeán caùc quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieãm nöôùc, khoâng khí vaø chaát thaûi raén. Quaù trình lan truyeàn, phaùt taùn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm ngoaøi moâi tröôøng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá khí haäu cuûa khu vöïc coù nguoàn oâ nhieãm. Vò trí xaây döïng döï aùn naèm treân ñòa baøn huyeän Dó An tænh Bình Döông, khí haäu cuûa khu vöïc döï aùn naèm trong vuøng aûnh höôûng khí haäu chung cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh do vaäy coù theå söû duïng soá lieäu Toång hôïp töø caùc Nieân giaùm thoáng keâ thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa khí haäu ñeán phaùt taùn oâ nhieãm khi ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng. Nhieät ñoä Nhieät ñoä cuûa khoâng khí aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình phaùt taùn vaø chuyeån hoùa caùc chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Nhieät ñoä caøng cao thì toác ñoä phaûn öùng hoùa hoïc trong khí quyeån caøng lôùn vaø thôøi gian löu caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí caøng nhoû. Ngoaøi ra nhieät ñoä khoâng khí coøn coù taùc duïng tích cöïc trong quaù trình phaùt taùn, pha loaõng caùc chaát gaây muøi hoâi, laø yeáu toá quan troïng taùc duïng ñeán söùc khoûe coâng nhaân trong quaù trình lao ñoäng. Vì vaäy trong quaù trình tính toaùn, döï baùo oâ nhieãm khoâng khí vaø thieát keá caùc heä thoáng khoáng cheá oâ nhieãm caàn phaân tích yeáu toá nhieät ñoä. Ñaùnh giaù toång quan veà ñieàu kieän nhieät ñoä taïi tænh Bình Döông nhö sau: Nhieät ñoä trong naêm khaù cao vaø ít thay ñoåi, nhieät ñoäng trung bình laø 270C, thaùng coù nhieät ñoä thaáp nhaát laø thaùng 12 cuõng khoâng ñöôïc döôùi 200C. Bieán thieân nhieät ñoä trung bình thaùng khoâng lôùn, töø 30C - 40C, trong khi ñoù bieán thieân nhieät ñoä giöõa ngaøy vaø ñeâm laïi cao, töø 80C - 100C. Nhieät ñoä trung bình taïi Thaønh phoá Hoà Chí Minh töông ñoái ñieàu hoøa. Keát quaû thoáng keâ nhieät ñoä trung bình caùc thaùng trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhö sau: Baûng 2.1 Keát quaû thoáng keâ nhieät ñoä trung bình caùc thaùng trong naêm THOÂNG SOÁ 2000 2001 2002 2003 2004  Caû naêm (0C) 26,4 26,7 27 26,6 26,5  Thaùng 1 25,1 25,5 24,9 25,2 24,9  Thaùng 2 25,7 25,7 25,3 24,4 25,0  Thaùng 3 25,6 27,1 27,3 26,8 27,7  Thaùng 4 28,3 28,6 29,0 28,7 27,7  Thaùng 5 7,9 28,3 29,5 28,6 28,5  Thaùng 6 27,2 27,7 27,9 27,3 27,4  Thaùng 7 26,8 27,4 27,9 26,9 27,5  Thaùng 8 26,7 26,6 26,9 26,7 27,1  Thaùng 9 27,0 27,4 26,8 26,6 27,1  Thaùng 10 26,0 26,7 26,7 26,5 26,6  Thaùng 11 26,2 25,1 26,4 26,3 26,2  Thaùng 12 24,6 25,1 26,2 25,7 25,1  Nguoàn: Toång hôïp töø caùc Nieân giaùm thoáng keâ thaønh phoá Hoà Chí Minh Ñoä aåm khoâng khí Ñoä aåm khoâng khí cuõng nhö nhieät ñoä khoâng khí laø moät trong nhöõng yeáu toá töï nhieân aûnh höôûng ñeán quaù trình chuyeån hoùa vaø phaùt taùn oâ nhieãm, deán quaù trình trao ñoåi nhieät cuûa cô theå vaø söùc khoûe cuûa con ngöôøi. Ñoä aåm trung bình naêm cao vaø töông ñoái oån ñònh, töø 75 – 90%. Cheânh leäch ñoä aåm giöõa 2 muøa khoaûng 15 – 20%. Ñoä aåm trung bình trong muøa möa laø 85 – 90% vaø muøa khoâ laø 70 – 75%. Trong ngaøy ñoä aåm cao nhaát trong khoaûng töø 3 – 7h vaø thaáp nhaát trong khoaûng töø 14 – 17h. Keát quaû quan traéc ñoä aåm trong nhieàu naêm taïi khu vöïc tænh thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc ñöa ra trong baûng sau: Baûng. Keát quaû quan traéc ñoä aåm trong nhieàu naêm taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh Naêm 2000 2001 2002 2003 2004  Trung bình 87 85 82 83 84  Thaùng 1 83 84 78 77 83  Thaùng 2 81 81 75 78 80  Thaùng 3 81 79 74 73 79  Thaùng 4 81 82 75 76 79  Thaùng 5 86 84 77 83 85  Thaùng 6 89 89 85 86 87  Thaùng 7 89 88 86 88 88  Thaùng 8 90 91 87 89 88  Thaùng 9 88 87 88 86 88  Thaùng 10 100 89 87 89 89  Thaùng 11 90 84 86 87 86  Thaùng 12 81 81 85 80 81  Nguoàn: Toång hôïp töø caùc Nieân giaùm thoáng keâ thaønh phoá Hoà Chí Minh Böùc xaï maët trôøi Böùc xaï maët trôøi aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán nhieät ñoä, ñoä aåm trong khu vöïc, ñoä beàn vöõng khí quyeån, thoâng qua ñoù aûnh höôûng ñeán quaù trình phaùt taùn chaát oâ nhieàm trong khí quyeån. Toång soá giôø naéng trung bình laø 2.400 giôø, coù naêm leân tôùi 2.700 giôø. Keát quaû ño ñaïc vaø tính toaùn böùc xaï toång coäng trung bình taïi khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc ñöa ra trong baûng sau: Baûng 2.3. Böùc xaï toång coäng trung bình caùc thaùng trong naêm Naêm 2000 2001 2002 2003 2004  Caû naêm 1.998,3 2.375,9 2.491,6 2.675,8 2.219,2  Thaùng 1 201,3 208,4 243,3 270,0 273,0  Thaùng 2 196,9 210,4 236,3 228,0 187,7  Thaùng 3 211,3 215,1 245,4 301,0 229,1  Thaùng 4 197,7 241,4 228,3 269,0 175,4  Thaùng 5 192,2 213,1 233,0 238,3 188,4  Thaùng 6 170,9 163,7 178,8 176,0 147,7  Thaùng 7 152,3 202,1 187,8 201,8 162,6  Thaùng 8 110,5 212,4 156,0 189,0 183,0  Thaùng 9 122,5 138,7 156,4 187,0 156,7  Thaùng 10 105,9 171,7 206,8 187,0 162,5  Thaùng 11 145,0 177,6 184,4 220,0 170,8  Thaùng 12 191,8 221,3 235,1 209,0 182,3  Nguoàn: Toång hôïp töø caùc Nieân giaùm thoáng keâ thaønh phoáHoà Chí Minh Cheá ñoä gioù Gioù laø nhaân toá quan troïng trong quaù trình phaùt taùn vaø lan truyeàn chaát oâ nhieãm trong khoâng khí. Noùi chung, khi vaän toác gioù caøng lôùn, möùc ñoä phaùt taùn caøng taêng nghóa laø chaát oâ nhieãm lan truyeàn caøng xa vaø pha loaõng toát hôn. Höôùng gioù chuû ñaïo theo muøa nhö sau: Gioù: Höôùng gioù chính thay ñoåi theo muøa: muøa khoâ höôùng gioù chính laø Baéc, Ñoâng Baéc, coùn muøa möa gioù laïi theo höôùng Nam vaø Taây Nam. Toác ñoä gioù trung bình 1,4 – 1,7m/s.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docToan_noi_dung_giet_mo_gia_suc_Anh_Xin.doc
 • pptBao cao dtm gia suc.ppt