Đề tài Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC : MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN 5 1.1. TỔNG QUAN VỀ VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH . 5 1.1.1. Khái niệm về vốn sản xuất kinh doanh 5 1.1.2. Một số đặc trưng cơ bản của vốn . 5 1.2. SỰ GIỚI HẠN CỦA NGUỒN VỐN . 7 1.2.1. Giới hạn nguồn vốn cứng 7 1.2.2. Giới hạn nguồn vốn mềm 8 1.2.3. Tác động của nguồn vốn giới hạn đến doanh nghiệp . 8 1.3. PHÂN LOẠI VỐN . 10 1.3.1. Căn cứ vào đặc điểm luân chuyển của từng loại vốn trong các giai đoạn của chu kỳ sản xuất kinh doanh . 11 1.3.2. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành . 12 1.4. CÁC PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP 13 1.4.1. Xin cấp vốn bổ sung 14 1.4.2. Phát hành cổ phiếu bổ sung 14 1.4.3. Phát hành trái phiếu công ty . 16 1.4.4. Vay từ thị trường tín dụng . 17 1.4.5. Thuê tài sản . 18 1.4.6. Tín dụng thương mại (tín dụng nhà cung cấp) . 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG Ở TP.HCM . 31 2.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 2 NGÀNH XÂY DỰNG Ở TP.HCM 31 2.1.1. Những đặc điểm của ngành công nghiệp xây dựng 31 2.1.2. Phân loại các dự án xây dựng 32 2.1.3. Một số kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt được 36 2.2. THỰC TRẠNG VỀ VỐN VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC DN NGÀNH XÂY DỰNG Ở TP.HCM . 40 2.2.1. Thực trạng về vốn đầu tư phát triển và vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở TP.HCM 40 2.2.2. Thực trạng về tình hình huy động vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng ở TP.HCM . 44 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NHU CẦU VỐN VÀ GIẢI PHÁP TẠO LẬP NGUỒN VỐN CHO CÁC DN NGÀNH XÂY DỰNG Ở TP.HCM ĐẾN NĂM 2010-2020 . 66 3.1. Định hướng phát triển ngành xây dựng của Việt Nam . 66 3.2. Dự báo về thị trường và nhu cầu vốn của các doanh nghiệp xây dựng ở TP.HCM đến năm 2010-2020 66 3.2.1. Dự báo về thị trường xây dựng Tp.HCM đến năm 2010-2020 66 3.2.2. Dự báo nhu cầu vốn của các doanh nghiệp xây dựng TP.HCM đến năm 2010-2020 . 67 3.3. Một số giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp xây dựng ở TP.Á án năm 2010-2020 78 3.3.1. Nhóm giải pháp về giới hạn nguồn vốn cứng 78 3.3.2. Nhóm giải pháp về giới hạn nguồn vốn mềm . 88 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO XXXVI 3 MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: Trong những năm gần đây, hoà nhập với những biến đổi lớn lao của nền kinh tế, ngành công nghiệp xây dựng nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Hiện nay ngành đã thu hút hàng triệu lao động tham gia trong các hình thức tổ chức kinh doanh xây dựng khác nhau thuộc mọi thành phần kinh tế. Hàng năm, vốn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và trong ngân sách Nhà nước. Ngành xây dựng cũng đã vươn lên về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhanh về xây dựng của các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp cũng như các hộ dân cư trong cả nước. Nhiều công ty xây dựng của nước ta đã và đang tham gia đấu thầu và thi công một số công trình quốc tế. Có thể nói, thị trường xây dựng nước ta ngày nay là khá sôi động và ngày càng mở rộng. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước với tốc độ tăng trưởng cao và thường ở mức cách biệt với tốc độ tăng trưởng chung của cả nước từ 2-3%. Trong quy hoạch tổng thể phát triển Thành phố đến năm 2010-2020 thì ngành xây dựng là một trong 9 ngành chủ lực của Thành phố. Với mối liên hệ chặt chẽ với các ngành kinh tế khác, ngành xây dựng giữ một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và đạt được mục tiêu phát triển từ nay đến năm 2010-2020 của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, các doanh nghiệp ngành xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải vấn đề thiếu vốn cho đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ; thiếu vốn để hoàn thiện các dự án đang dở dang và vốn đầu tư cho dự án mở rộng sản 4 xuất kinh doanh. Và thực tế đã cho thấy có rất nhiều dự án xây dựng do thiếu vốn nên bị chậm tiến độ, chất lượng công trình cũng bị ảnh hưởng. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của vốn đối với tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và của ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong giai đoạn thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước từ nay đến năm 2020, đề tài luận văn cao học “Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010-2020” được hình thành. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài + Cung cấp những thông tin lý luận về vốn, vai trò của vốn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc gia nói chung, các phương thức huy động vốn cho doanh nghiệp + Khái quát đặc điểm của ngành xây dựng, đánh giá thực trạng nhu cầu về vốn và khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp ngành xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua và dự báo nhu cầu vốn của ngành xây dựng Thành phố đến năm 2010-2020 + Đề xuất một số giải pháp nhằm tạo lập nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của các doanh nghiệp xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2010- 2020 theo quy hoạch phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Tạo lập nguồn vốn cho tăng trưởng và phát triển kinh tế là một vấn đề mang tính rộng rãi, phổ biến không chỉ ở phạm vi một doanh nghiệp, một ngành, một địa phương, một quốc gia mà trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên trong phạm vi giới hạn, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề tạo lập vốn cho các doanh nghiệp 5 ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong mối quan hệ với các ngành kinh tế của Thành phố cũng như ngành xây dựng trên cả nước. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp chung là duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Đề tài đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa tư duy biện chứng với quan điểm lịch sử, xuất phát từ những yêu cầu cụ thể của thực tiễn để xem xét một cách toàn diện và khái quát những sự tác động qua lại lẫn nhau. Đề tài chủ yếu sử dụng dạng thiết kế nghiên cứu mô tả và thiết kế nghiên cứu dự báo. Đi sâu tìm hiểu nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp và thực trạng đáp ứng nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp. Sử dụng các mô hình toán kinh tế (hàm sản xuất Cobb-Douglas, ) và các công cụ toán kinh tế để phân tích dự báo nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp xây dựng TP.HCM. Đồng thời kết hợp với việc nghiên cứu, xem xét những bất cập trong những qui định của Chính phủ về việc tạo cơ chế thông thoáng cho thị trường vốn phát triển, cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến việc cởi trói vốn cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh tìm ra những nguyên nhân gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn. Từ đó đề ra những giải pháp kiến nghị nhằm tạo lập thêm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp ngành xây dựng p

pdf128 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Dự báo nhu cầu vốn và giải pháp tạo lập nguồn vốn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eå ñöôïc ñaùnh giaù moät caùch hôïp lyù vaø coâng baèng. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong ngaønh xaây döïng, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp hoïat ñoäng trong lónh vöïc thi coâng coâng trình thì coâng taùc toå chöùc vaø quaûn lyù coù nhieàu khoù khaên vaø phöùc taïp hôn. Söû duïng chính saùch khoaùn chi phí vôùi nhöõng quy ñònh veà vieäc söû duïng chi phí vaø cheá ñoä chöùng töø hôïp lyù theo quy ñònh cuûa cô quan thueá seõ giuùp cho caùc nhaø quaûn trò doanh nghieäp deã daøng ñieàu haønh vaø kieåm soùat hoïat ñoäng cuûa caùc boä phaän ôû töøng döï aùn, töøng coâng trình khaùc nhau veà caû khoâng gian vaø thôøi gian. Phaûi toå chöùc ñöôïc moät heä thoáng kieåm soùat noäi boä höõu hieäu vôùi nhöõng quy cheá veà thoâng tin vaø thöïc hieän vieäc kieåm tra cheùo giöõa caùc boä phaän vôùi nhau ñeå haïn cheá ñeán möùc thaáp nhaát nhöõng sai phaïm vaø thaát thoùat taøi saûn doanh nghieäp. Thieát laäp ñöôïc moät boä phaän phuï traùch veà taøi chính coù ñuû naêng löïc ñeå xaây döïng hoïach ñònh chính saùch taøi chính cho doanh nghieäp, ñoàng thôøi coù theå thaåm ñònh tính hieäu quaû taøi chính cuûa caùc döï aùn maø doanh nghieäp coù höôùng ñaàu tö. Ñoåi môùi cô caáu toå chöùc vaø cô cheá quaûn lyù trong caùc doanh nghieäp ngaønh xaây döïng caàn ñöôïc coi nhö moät yeâu caàu maø thöïc teá khaùch quan ñang ñaët ra. Ñaëc bieät 90 ñoái vôùi caùc coâng ty coå phaàn ñöôïc hình thaønh töø vieäc coå phaàn hoùa DNNN. Nhaø nöôùc neân coù nhöõng quy ñònh cuï theå veà quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi ñaïi dieän quaûn lyù phaàn voán cuûa nhaø nöôùc taïi caùc coâng ty coå phaàn, nhaát laø ñoái vôùi caùc coâng ty maø nhaø nöôùc giöõ coå phaàn chi phoái. Maët khaùc Nhaø nöôùc neân nghieân cöùu vieäc thí ñieåm vieäc thueâ giaùm ñoác ñieàu haønh taïi caùc coâng ty coå phaàn coù voán Nhaø nöôùc ñoái vôùi nhöõng doanh nghieäp maø giaùm ñoác ñieàu haønh hieän taïi khoâng coù naêng löïc ñieàu haønh coâng ty phaùt trieån. 3.3.2.2. Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån doanh nghieäp Trong moâi tröôøng caïnh tranh ngaøy caøng khoác lieät hieän nay, ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi xaây döïng cho mình moät chieán löôïc phaùt trieån phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa mình ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc tieàm naêng voán coù, naém baét ñöôïc nhöõng cô hoäi kinh doanh, haïn cheá nhöõng nguy cô vaø ruûi ro coù theå ñe doïa ñeán söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa mình. Chieán löôïc phaùt trieån cuûa doanh nghieäp bao goàm chieán löôïc saûn phaåm, chieát löôïc giaù, chieát löôïc quaûng caùo tieáp thò, … Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngaønh xaây döïng thì caàn coù moät söï ñaùnh giaù ñuùng ñaén veà naêng löïc hieän coù vaø lôïi theá caïnh tranh cuûa töøng doanh nghieäp ñeå xaây döïng chieán löôïc cho mình. Moät trong nhöõng vaán ñeà khoù khaên cho caùc doanh nghieäp xaây döïng khi hoïach ñònh chieán löôïc phaùt trieån cuûa minh ñoù laø söï khoâng oån ñònh cuûa thò tröôøng xaây döïng. Vôùi nhöõng thuû tuïc haønh chính vaãn coøn röôøm raø, cô cheá xin cho trong lónh vöïc xaây döïng coøn phoå bieán. Nhöõng khoûan chi phí khoâng roõ raøng trong lónh vöïc xaây döïng cô baûn ñang laø moät moái ñe doïa ñeán tính khoâng oån ñònh cuûa caùc doanh nghieäp xaây döïng. Maët khaùc vieäc thöïc hieän ñaáu thaàu caùc döï aùn coù voán ngaân saùch nhaø nöôùc chöa coâng baèng vaø coù nhieàu bieåu hieän cuûa söï gian laän ñang ñöôïc noùi 91 ñeán raát nhieàu treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng… Ñaây laø nhöõng vaán ñeà maø caùc nhaø quaûn lyù nhaø nöôùc phaûi xem xeùt laïi Caùc DNNN trong ngaønh xaây döïng ôû TP.HCM naèm trong danh saùch caùc DNNN seõ tieán haønh thöïc hieän coå phaàn hoùa caàn xaùc ñònh tröôùc veà maët tö töôûng saün saøng chuaån bò cho caùc böôùc thöïc hieän coå phaàn hoùa. Moät trong nhöõng khaâu raát quan troïng mang tính chaát thaønh baïi cuûa vieäc coå phaàn hoùa DNNN ñoù laø xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån cho caùc coâng ty coå phaàn sau khi ñöôïc hình thaønh töø coå phaàn hoùa DNNN. Caùc keá hoïach ñaàu tö vaø trieån voïng phaùt trieån cuûa doanh nghieäp laø nhöõng vaán ñeà maø nhaø ñaàu tö quan taâm nhaát khi quyeát ñònh mua coå phaàn. 3.3.2.3. Môû roäng keânh huy ñoäng voán Caùc nhaø ñaàu tö cuõng nhö caùc ngaân haøng luoân quan taâm ñeán tình hình hoïat ñoäng vaø tieàm löïc phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Tröôùc khi quyeát ñònh ñaàu tö hay cho moät doanh nghieäp vay, caùc nhaø ñaàu tö vaø ngaân haøng thöôøng xem xeùt ñeán khaû naêng hoï seõ nhaän laïi ñöôïc gì khi quyeát ñònh mua coå phaàn, coå phieáu vaø cho vay. Nghóa laø hoï phaûi naém baét ñöôïc nhöõng thoâng tin veà doanh nghieäp. Ñeå môû roäng keânh huy ñoäng voán thì tröôùc heát doanh nghieäp phaûi thöïc hieän vieäc coâng khai hoùa thoâng tin veà tình hình hoïat ñoäng vaø taøi chính cuûa mình, ñaëc bieät laø tình hình löu chuyeån tieàn teä vì noù cho bieát ñöôïc löôïng tieàn maø doanh nghieäp thu vaøo vaø chi ra trong quaù khöù, hieän taïi vaø töông lai. Caùc thoâng tin naøy phaûi ñaûm baûo chính xaùc vaø thöôøng xuyeân ñeå baûo veä cho caùc nhaø cung caáp voán. Ñeå khai thaùc ñöôïc nguoàn tín duïng ngaân haøng ñoøi hoûi baûn thaân caùc doanh nghieäp cuõng phaûi noã löïc trong vaán ñeà löïa choïn nhöõng döï aùn thöïc söï coù hieäu quaû ñeå ñaàu tö voán ñoàng thôøi phaûi quaûn lyù voán, ñaûm baûo an toaøn vaø phaùt trieån voán. Caùc 92 doanh nghieäp phaûi taïo ñöôïc uy tín cuûa mình treân thöông tröôøng cuõng nhö ñoái vôùi ngaân haøng. Ñoái vôùi caùc coâng ty coå phaàn coù ñuû ñieàu kieän nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoùan thì caàn nhanh choùng tieán haønh caùc thuû tuïc caàn thieát ñeå nieâm yeát chöùng khoùan cuûa mình leân saøn giao dòch. Bôûi vì sau khi ñöôïc nieâm yeát treân saøn giao dòch coâng ty seõ coù nhieàu cô hoäi huy ñoäng voán hôn. Caùc nhaø ñaàu tö vaø ngaân haøng luoân ñaët söï tin töôûng vaøo caùc coâng ty coå phaàn nieâm yeát hôn caùc coâng ty coå phaàn chöa nieâm yeát. Nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoùan seõ laøm taêng uy tín, giuùp quaûng baù hình aûnh cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng. Caùc doanh nghieäp xaây döïng cuõng coù theå khai thaùc theâm nguoàn voán töø tín duïng thöông maïi vôùi vieäc ña daïng hoùa caùc nhaø cung caáp, moät maët toång haïn möùc tín duïng thöông maïi töø nhieàu nhaø cung caáp seõ cao hôn tín duïng töø moät nhaø cung caáp, maët khaùc ña daïng hoùa nhaø cung caáp seõ taïo cho doanh nghieäp khoâng bò eùp giaù vaø oån ñònh nguoàn nguyeân nhieân lieäu ñaàu vaøo cuûa mình. Doanh nghieäp neân thöïc hieän ñuùng theo nhöõng cam keát ñaõ kyù keát vôùi caùc nhaø cung caáp, taïo uy tín ñoái vôùi nhaø cung caáp ñeå coù ñöôïc nhöõng öu ñaõi veà giaù nhö chieát khaáu, taêng haïn möùc dö nôï,… 93 KEÁT LUAÄN Trong Quy hoaïch phaùt trieån kinh teá ñeán 2010-2020 cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ngaønh xaây döïng ñöôïc xaùc ñònh laø moät trong 9 ngaønh troïng ñieåm. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng chæ tieâu taêng tröôûng vaø phaùt trieån maø Thaønh phoá ñaõ ñaët ra cho ngaønh xaây döïng thì moät trong nhöõng yeâu caàu quan troïng veà nguoàn löïc phaûi ñöôïc ñaùp öùng ñoù laø nguoàn voán cho caùc doanh nghieäp cuõng nhö cho caùc döï aùn xaây döïng cuûa Thaønh phoá. Giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà naøy ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp cuõng nhö caùc cô quan haønh chính nhaø nöôùc coù lieân quan phaûi thöïc hieän ñoàng boä nhieàu giaûi phaùp. Trong ñoù caàn thöïc hieän moät soá caùc nhoùm giaûi phaùp sau: • Nhoùm giaûi phaùp veà giôùi haïn nguoàn voán cöùng • Nhoùm giaûi phaùp veà giôùi haïn nguoàn voán meàm Treân ñaây laø moät soá giaûi phaùp tieâu bieåu phuø hôïp vôùi ngaønh xaây döïng cuõng nhö xu höôùng phaùt trieån kinh teá chung cuûa TP.HCM vaø caû nöôùc trong boái caûnh neàn kinh teá theá giôùi giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2010-2020. Vôùi nhöõng thaønh töïu maø ngaønh xaây döïng Thaønh phoá ñaõ ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua, chuùng ta hy voïng raèng, thöïc hieän toát vaø ñoàng boä caùc giaûi phaùp treân cuøng nhöõng giaûi phaùp lieân quan khaùc, ngaønh xaây döïng TP.HCM seõ ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu maø Thaønh phoá ñaõ ñaët ra, vaø goùp phaàn hoaøn thaønh söï nghieäp coâng nghieäp hoaù - hieän ñaïi hoaù cuûa ñaát nöôùc./. 94 PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Soá löôïng caùc Toång coâng ty theo ngaønh STT Soá löôïng Ngaønh TCT 91 TCT 90 Coäng 1 Coâng nghieäp 7 12 19 2 Noâng nghieäp 4 14 18 3 Giao thoâng vaän taûi 2 12 14 4 Xaây döïng 1 11 12 5 Thuûy saûn - 3 3 6 Taøi chính - 1 1 7 Ngaân haøng - 5 5 8 Y teá - 2 2 9 Böu chính vieãn thoâng 1 - 1 10 Daàu khí 1 - 1 11 Haøng khoâng 1 - 1 12 Vaên hoùa thoâng tin - 1 1 13 Thöông maïi - 2 2 (Nguoàn : Ban ñoåi môùi doanh nghieäp TW) 95 Phuï luïc 2: Toång saûn phaåm trong nöôùc treân ñòa baøn TP.HCM theo giaù thöïc teá phaân theo khu vöïc kinh teá Chia ra Toång saûn phaåm trong nöôùc Noâng, laâm nghieäp vaø thuyû saûn Coâng nghieäp vaø xaây döïng Dòch vuï Tyû ñoàng 1990 6.770 371 2.864 3.535 1995 36.975 1.207 14.401 21.367 1996 45.545 1.337 18.249 25.959 1997 52.765 1.387 21.630 29.748 1998 61.226 1.459 26.018 33.749 1999 68.752 1.428 30.250 37.074 2000 75.863 1.487 34.446 39.929 2001 84.852 1.595 39.190 44.067 2002 96.403 1.632 45.060 49.711 2003 113.326 1.821 55.668 55.837 2004 136.488 1.987 66.152 68.349 Cô caáu (%) 1990 100,0 5,5 42,3 52,2 1995 100,0 3,3 38,9 57,8 1996 100,0 2,9 40,1 57,0 96 1997 100,0 2,6 41,0 56,4 1998 100,0 2,4 42,5 55,1 1999 100,0 2,1 44,0 53,9 2000 100,0 2,0 45,4 52,6 2001 100,0 1,9 46,2 51,9 2002 100,0 1,7 46,7 51,6 2003 100,0 1,6 49,1 49,3 2004 100,0 1,5 48,4 50,1 (Nguoàn: Trang Web Cuïc Thoáng keâ TP.HCM) Phuï luïc 3: Toång saûn phaåm trong nöôùc treân ñòa baøn TP.HCM theo giaù thöïc teá phaân theo thaønh phaàn kinh teá vaø ngaønh kinh teá Ñôn vò tính: tyû ñoàng 2001 2002 2003 2004 Toång soá 84.852 96.403 113.326 136.488 Phaân theo thaønh phaàn kinh teá Kinh teá nhaø nöôùc 34.181 37.395 41.107 53.533 Kinh teá taäp theå 1.407 1.502 1.339 1.628 Kinh teá tö nhaân 11.764 16.862 24.617 30.383 Kinh teá caù theå 20.020 20.345 22.683 25.424 Kinh teá coù voán nöôùc ngoaøi 17.480 20.299 23.580 25.519 97 Phaân theo ngaønh kinh teá 1. Noâng nghieäp 1.298 1.294 1.369 1.469 2. Laâm nghieäp 68 77 71 57 3. Thuyû saûn 230 261 381 462 4. Coâng nghieäp khai thaùc 35 35 71 88 5. Coâng nghieäp cheá bieán 32.384 37.864 47.468 56.511 6. Coâng nghieäp SX phaân phoái ñieän, nước 2.089 2.042 1.946 2.367 7. Xaây döïng 4.682 5.118 6.185 7.186 8. Thöông nghieäp, söûa chöõa xe coù ñoäng cô 11.373 12.859 14.255 17.443 9. Khaùch saïn vaø nhaø haøng 5.096 5.474 5.857 6.885 10. Vaän taûi kho baõi, thoâng tin lieân laïc 7.699 8.979 10.002 11.901 11. Taøi chính, tín duïng 2.797 3.652 4.513 6.048 12. Hoaït ñoäng khoa hoïc – coâng ngheä 795 956 1.039 1.268 13. Kinh doanh taøi saûn vaø tö vaán 4.009 4.215 4.771 5.484 14. Quaûn lyù nhaø nöôùc, ANQP, ñaûm baûo xaõ hoäi baét buoäc 854 794 947 1.175 15. Giaùo duïc ñaøo taïo 3.117 3.689 4.154 5.260 98 16. Y teá, cöùu trôï xaõ hoäi 2.539 3.032 3.604 4.657 17. Hoaït ñoäng vaên hoaù, theå thao 1.755 1.951 2.182 2.661 18. Hoaït ñoäng Ñaûng, ñoaøn theå, hieäp hoäi 256 276 315 352 19. Hoaït ñoäng phuïc vuï caù nhaân, coäng ñoàng 3.492 3.540 3.890 4.879 20. Hoaït ñoäng laøm thueâ coâng vieäc gia ñình 284 295 305 335 (Nguoàn: Trang Web Cuïc Thoáng keâ TP.HCM) Phuï luïc 4: Toång saûn phaåm trong nöôùc theo giaù thöïc teá phaân theo ngaønh kinh teá Ñôn vò tính: tyû ñoàng 2001 2002 2003 Sơ bộ 2004 Toång soá 481.295 535.762 613.443 713.071 1. Noâng nghieäp 87.861 96.543 106.385 118.258 2. Laâm nghieäp 6.093 6.500 7.775 9.412 3. Thuyû saûn 17.904 20.340 24.125 27.474 4. Coâng nghieäp khai thaùc moû 44.345 46.153 57.326 72.492 5. Coâng nghieäp cheá bieán 95.211 110.285 125.476 144.924 6. SX vaø phaân phoái ñieän, khí ñoát & nöôùc 16.028 18.201 22.224 23.890 7. Xaây döïng 27.931 31.558 37.100 44.558 99 8. Thöông nghieäp 67.788 75.617 83.297 97.508 9. Khaùch saïn vaø nhaø haøng 15.412 17.154 18.472 22.381 10. Vaän taûi, kho baõi vaø thoâng tin lieân laïc 19.431 21.095 24.725 30.402 11. Taøi chính, tín duïng 8.762 9.763 10.858 12.737 12. Hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä 2.646 3.009 3.694 4.315 13. Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán KD taøi saûn vaø dòch vuï tö vaán 21.589 24.452 27.287 31.304 14. Quaûn lí NN veà ANQP, ñaûm baûo xaõ hoäi baét buoäc 12.784 13.816 16.676 19.061 15. Giaùo duïc vaø ñaøo taïo 16.245 18.071 21.403 23.335 16. Y teá vaø hoaït ñoäng cöùu trôï xaõ hoäi 6.417 7.057 8.865 10.851 17. Hoaït ñoäng vaên hoaù vaø theå thao 2.800 2.987 3.376 3.693 18. Hoaït ñoäng Ñaûng, Ñ.theå vaø H.hoäi 651 712 774 885 19. Hoaït ñoäng phuïc vuï caù nhaân vaø coäng ñoàng 10.412 11.412 12.497 14.354 20. Hoaït ñoäng laøm thueâ coâng vieäc gia ñình trong caùc hoä tö nhaân 985 1.037 1.108 1.237 (Nguoàn: Trang Web Toång Cuïc Thoáng keâ) Phuï luïc 5 : Quy hoaïch phaùt trieån TP.HCM, VKTTÑPN so vôùi caû nöôùc (2001-2010) Tyû troïng GDP cuûa TP.HCM, VKTTÑPN so vôùi caû nöôùc vaøo naêm 2005 2005 Thaønh phoá Hoà Chí Minh 19,1% VKTTÑPN 40,3% 100 Toác ñoä taêng tröôûng GDP, coâng nghieäp vaø dòch vuï cuûa TP.HCM, VKTTÑ vaø caû nöôùc giai ñoaïn 2001-2010 2001-2005 2006-2010 Khu vöïc kinh teá TPHCM VKTTÑP N Caû nöôùc TPHC M VKTTÑP N Caû nöôùc 1. Toác ñoä taêng GDP 11% 12% 7% 13% 8% 2. Toác ñoä taêng tröôûng CN – XD 13% 15% 10% 12,7% 14% 11% 3. Toác ñoä taêng dòch vuï 9,6% 10% 13,5% 15% Vò trí cuûa TP.HCM trong VKTTÑPN trong giai ñoaïn 2001-2010. Naêm 2005 Naêm 2010 1. Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa TP.HCM so vôùi VKTTÑPN 57,6% 52,5% 2. Dòch vuï cuûa TP.HCM so vôùi VKTTÑPN 81% - 82% 80% 8% 13 % 7% 12 % 11 % 11 % 14 % 12 ,7 % 10 % 15 % 13 % 15 % 13 ,5 % 10 % 9, 6% 0% 5% 10% 15% TP.HCM 2001-2005 VKTTÑPN Caû nöôùc TP.HCM 2006-2010 VKTTÑPN Caû nöôùc 1. Toác ñoä taêng GDP 2. Toác ñoä taêng tröôûng CN-XD 3. Toác ñoä taêng dòch vuï 101 Nhöõng ngaønh kinh teá chuû löïc maø TP.HCM coù lôïi theá so saùnh vôùi VKTTÑPN vaø caû nöôùc (Theo tính toaùn cuûa Vieän Kinh teá naêm 2001): + Caùc ngaønh coâng nghieäp: Cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm, deät may, da giaøy, nhöïa vaø hoùa chaát, cô khí, ñieän töû, xaây döïng. + Caùc ngaønh dòch vuï: Thöông maïi, xuaát nhaäp khaåu, du lòch, tö vaán, phaàn meàm; taøi chính – ngaân haøng, khoa hoïc – coâng ngheä; vieãn thoâng, giaùo duïc vaø y teá. Caùc chæ tieâu kinh teá coâng nghieäp Caùc chæ soá Toác ñoä gia taêng bình quaân haøng naêm (2001-2005) Ngaønh coâng nghieäp > = 13% Trong ñoù: 9 ngaønh coâng nghieäp chuû löïc cuûa thaønh phoá 1. Cheá bieán thöïc phaåm 10% 2. Cô khí 26% 3. Ñieän töû 26% 4. Hoùa chaát 18% 5. Nhöïa – cao su 22% 6. Deät 10% 7. May 18% 8. Giaøy, da 20% 9. Xaây döïng 11,6% (Nguoàn: Quy hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 2001-2010 TP.HCM, Sôû KH&ÑT TPHCM) 57 ,6 0% 8 1, 50 % 52 ,5 0% 80 ,0 0% 0,00% 50,00% 100,00% 2005 2010 Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa TP.HCM so vôùi VKTTÑPN Dòch vuï cuûa TP.HCM so vôùi VKTTÑPN 102 Döï kieán nguoàn voán ñaàu tö taïi TP.HCM giai ñoaïn 2001-2005 Naêm 2000 Giai ñoaïn 2001-2005 Nguoàn voán ñaàu tö Tyû ñoàng Cô caáu (%) Bình quaân naêm (tyû ñoàng) Cô caáu (%) Toång 5 naêm (tyû ñoàng) 1. Voán ngaân saùch Trong ñoù: - Ngaân saùch ñòa phöông - Ngaân saùch Trung öông 2.994 2.669 325 15,2 13,5 1,7 3.100 2.600 500 7,6 6,3 1,2 15.500 13.000 2.500 2. Voán doanh nghieäp nhaø nöôùc 4.518 22,9 5.000 12,2 25.000 3. Voán tín duïng 1.107 5,6 4.000 9,8 20.000 4. Voán DN ngoaøi quoác doanh 2.574 13,1 5.000 12,2 25.000 5. Voán ñaàu tö khaùc 3.012 15,3 15.440 37,6 47.000 6. Voán ñaàu tö FDI 4.940 25,1 6.000 14,6 30.000 7. Voán ODA 556 2,8 2.460 6 12.300 Toång soá 19.701 100 41.000 205.000 (Nguoàn: Quy hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 2001-2010 TP.HCM, Sôû KH&ÑT TPHCM) 103 Phuï luïc 6: Cô caáu voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn treân ñòa baøn TP.HCM Ñôn vò tính : % 2001 2002 2003 2004 Phaân theo nguoàn voán 100,0 100,0 100,0 100,0 1. Voán ngaân saùch nhaø nöôùc 16,1 21,0 21,8 21,4 2. Voán cuûa caùc DNNN 18,3 11,9 6,2 5,4 3. Voán cuûa caùc toå chöùc ngoaøi quoác doanh 14,4 8.1 8,4 8,9 4. Voán noäi ñòa khaùc 24.7 36,4 47,5 49,3 5. Voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 26,5 22,6 16,2 15,1 Phaân theo ngaønh kinh teá 100,0 100,0 100,0 100,0 1. Noâng laâm thuyû saûn 0,8 0,9 0,9 0,7 2. Coâng nghieäp 37,9 38,3 33,2 31,5 3. Xaây döïng 2,4 2,3 2,4 1,8 4. Thöông nghieäp 4,4 5,9 7,4 6,4 5. Khaùch saïn, nhaø haøng 4,6 2,2 1,3 2,9 6. Vaän taûi, kho baõi vaø thoâng tin lieân laïc 17,8 23,3 15,1 16,2 7. Khoa hoïc coâng ngheä 0,2 0,2 1,9 2,7 8. Kinh doanh taøi saûn vaø tö vaán 3,6 2,3 3,0 2,2 9. Quaûn lyù nhaø nöôùc 0,5 0,4 0,7 0,6 10. Giaùo duïc ñaøo taïo 3,9 2,3 3,8 3,3 11. Y teá vaø cöùu trôï xaõ hoäi 1,4 2,2 3,0 1,9 12. Vaên hoaù theå thao 1,5 1,1 1,8 1,0 13. Phuïc vuï caù nhaân coäng ñoàng 20,3 17,9 24,3 27,8 14. Caùc ngaønh khaùc 0,7 0,7 1,2 1,0 (Nguoàn: Trang Web Cuïc Thoáng keâ TP.HCM) 104 Phuï luïc 7: Caùc coâng ty cho thueâ taøi chính ôû Vieät Nam naêm 2004. S T T Teân Coâng ty Soá vaø ngaøy caáp Giaáy pheùp Truï sôû chính Voán ñieàu leä 1 Cty CTTC ANZ- VTRAC (100% voán nöôùc ngoaøi) 14/GP-CTCTTC 19/11/1999 14 Leâ Thaùi Toå, Haø Noäi 5 trieäu USD 2 Cty CTTC I – NH Noâng nghieäp & PTNT 06/GP-CTCTTC 27/08/1998 141 Leâ Duaån, Q. Hoaøn Kieám, Haø Noäi 150 tyû ÑVN 3 Cty CTTC II – NH Noâng nghieäp & PTNT 07/GP-CTCTTC 27/08/1998 422 Traàn Höng Ñaïo, P.2, Q.5, TP.HCM 150 tyû ÑVN 4 Cty CTTC Kexim (KVLC) (100% voán nöôùc ngoaøi) 02/GP-CTCTTC 20/11/1996 Taàng 9 Diamond Plaza, 34 Leâ Duaån, Q.1, TP.HCM 10 trieäu USD 5 Cty CTTC NH Ñaàu tö & Phaùt trieån VN 08/GP-CTCTTC 27/10/1998 Taàng 3, toaø nhaø Thaêng Long, 105 Laùng Haï, Haø Noäi 102 tyû ÑVN 6 Cty CTTC NH Coâng Thöông VN 04/GP-CTCTTC 20/03/1998 18 Phan Ñình Phuøng, Haø Noäi 105 tyû ÑVN 7 Cty CTTC NH Ngoaïi thöông VN 05/GP-CTCTTC 25/05/1998 10 Thieàn Quang, Haø Noäi 75 tyû ÑVN 8 Cty CTTC Quoác teá VN (VILC) (Lieân Doanh) 01/GP-CTCTTC 28/10/1996 Saøi goøn Tower, 29 Leâ Duaån, Q.1, Tp.HCM 5 trieäu USD (Nguoàn: 105 Noäi dung hoaït ñoäng chính cuûa caùc coâng ty cho thueâ taøi chính 3. Coâng ty cho thueâ taøi chính ñöôïc pheùp huy ñoäng voán töø caùc nguoàn: a) Nhaän tieàn göûi coù kyø haïn töø moät naêm trôû leân cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân. b) Vay voán ngaén haïn, trung vaø daøi haïn cuûa caùc TCTD trong vaø ngoaøi nöôùc c) Phaùt haønh caùc loaïi giaáy tôø coù giaù (coù kyø haïn treân moät naêm khi ñöôïc NHNN cho pheùp) d) Tieáp nhaän caùc nguoàn voán khaùc theo quy ñònh cuûa NHNN. 4. Coâng ty cho thueâ taøi chính ñöôïc thöïc hieän caùc nghieäp vuï sau: a) Cho thueâ taøi chính, b) Mua vaø cho thueâ laïi theo hình thöùc cho thueâ taøi chính, c) Tö vaán cho khaùch haøng veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán nghieäp vuï cho thueâ taøi chính, d) Thöïc hieän caùc dòch vuï uyû thaùc, quaûn lyù taøi saûn vaø baûo laõnh lieân quan ñeán hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính, ñ) Caùc hoaït ñoäng khaùc khi ñöôïc Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp 5. Hoaït ñoäng ngoaïi hoái: a) Hoaït ñoäng ngoaïi hoái cuûa coâng ty cho thueâ taøi chính lieân doanh vaø coâng ty cho thueâ taøi chính 100% voán nöôùc ngoaøi ñöôïc quy ñònh taïi Giaáy pheùp hoaït ñoäng. b) Caùc coâng ty cho thueâ taøi chính khaùc muoán hoaït ñoäng ngoaïi hoái ñeàu phaûi coù ñôn vaø hoà sô xin pheùp NHNN theo quy ñònh. 106 Phuï luïc 8: Dö nôï tín duïng thöông maïi cuûa moät soá doanh nghieäp xaây döïng mua beâ toâng töôi töø Coâng ty TNHH Saigon-RDC ñeán thôøi ñeåm 30/06/2005 Ñôn vò tính : trieäu ñoàng Teân coâng ty Toång nôï Chöa quaù haïn Quaù haïn 1- 30 ngaøy Quaù haïn 31- 60 ngaøy Quaù haïn 61- 90 ngaøy Quaù haïn treân 90 ngaøy 1.Cty CP XD CTGT 610 598,63 135,38 463,25 - - - 2. Cty XL & VTXD 815,17 240,33 195,62 336,40 42,82 - 3. Cty TNHH TM-DV-XD Töôøng Ñaït 702,90 141,71 325,66 125,30 110,23 - 4. DNTN Khaùch Saïn Danh 167,79 167,79 5. Xí nghieäp XD soá 9 247,42 - - - - 247,42 6. Cty XD & KDN Saigon 613,45 46,89 7,97 185,29 130,63 242,67 7. Cty CP KDN Q.11 601,67 266,77 246,46 80,08 8,36 - 8. Cô sôû VLXD Hoaøn Myõ 112,20 - - - - 112,20 9. Cty TNHH XD-TM Vieät Haûi 457,97 457,97 - - - - 10. Cty CP XL & VLXD Khaùnh Hoaø 47,77 26,51 - 21,26 - - 11. Cty DV&Coâng Ích Q.11 22,10 22,10 - - - - 12. Cty Cô Khí & Xaây Laép soá 9 249,57 - - - 77,04 172,53 13. Cty XD & Chuyeån Giao KT 152,12 - - - - 152,12 107 14. Cty XL soá 5 212,86 184,09 28,77 - - - 15. Cty TNHH XD&KDN Kim Long 24,80 24,80 - - - - 16. Cty TNHH XD-TM Ñöùc Minh 36,13 - - - - 36,13 17. XN Söûa Chöõa XDCT 14,82 - - - - 14,82 18. Cty TNHH Long Duy Phaùt 18,40 - - - - 18,40 19. Cty Quaûn lyù & PTN Q.2 100,00 - - - 51,50 48,50 20. Cty TNHH Beâ Toâng Hoãn Hôïp VN 29,38 - - - - 29,38 21. Cty CP VTTB&XDCT 624 2.922,63 178,42 170,50 957,59 1.058,88 557,24 22. Cty XD Soá 1 (COFICO) 72,00 72,00 23. Cty CP ÑT XD soá 5 721,31 417,69 274,02 - - 29,60 24. Cty CT Giao Thoâng 61 1.379,44 661,96 437,17 157,86 109,76 12,69 25. Caûng Soâng TP.HCM 208,26 - - - - 208,26 26. Cty CP ÑT XD GT 379 15,66 - - - - 15,66 27. Cty TNHH XD&SLN Trung Duõng 511,80 - 2,80 224,08 284,80 0,12 28. Cty XD TM Thuaän Vieät 171,25 - 82,00 89,25 29. Cty TNHH Hoaøn Thaønh 153,40 - - - - 153,40 30. Cty TNHH Thieân Höông 309,34 - - - - 309,34 108 31. Cty XD TM Vónh Taân 23,42 21,35 - - - 2,07 32. Cty TNHH Cô Khí XD TM Huøng Vaân 41,28 - - - - 41,28 33. Cty TNHH Saùng Taïo Westbuilt 19,00 - - - - 19,00 34. XNXD soá 4 (Cty CP XD soá 5) 528,44 - 4,13 53,62 306,28 164,41 35. XN XL Soá 1 222,50 - - - - 222,50 36. Cty XD soá 16 385,01 385,01 37. CN Cty CP XL TM 2 177,43 - - - 177,43 - 38. Cty CT GT 68 16,50 - - - 16,50 - 39. TT ÑT-PT- TK XD&TM TP.HCM 1.096,28 - - 736,64 - 359,64 40. Cty CP ÑT&PT Ñoâ Thò Long Giang IDC 137,74 - - - - 137,74 41. Toång Cty XD CTGT 6 833,57 165,64 402,54 157,25 108,14 - 42. TCT XD CT 5 – Cty 508 249,17 142,71 106,46 43. Cty Nöôùc GK S.P 225,73 99,79 76,95 39,69 9,30 - 44. Cty CP SX&PT XD Cöûu Long 16,93 - - - - 16,93 45. Cty CP- ÑT&XD soá 8 76,17 - - 41,95 34,22 46. TCT XD CT5 – Cty 565 399,45 107,28 185,90 106,27 - - 47. Cty CP XD 526,92 - 3,68 219,86 303,38 - 48. Cty CP ÑT&PT XD Investco 53,86 16,75 25,88 11,23 109 49. XN Moäc TBNT Thaùi Bình 18,43 18,43 50. Cty TNHH DAEWON 492,59 492,59 51. Cty TNHH TM XD Tieán Phaùt 46,69 - - - 13,86 32,83 52. Cty CP Ñòa Oác Saigon 85,50 27,90 57,60 53. CN Cty LD XD VIC 50,54 - 50,54 54. Cty CP Ñaàu Tö XD Thieân Ñöùc 19,56 - - 19,56 55. Cty TNHH Long Giang 4.712,36 3.391,39 1.320,97 - - - 56. Cty TNHH TV&Tin Hoïc 99 23,85 23,85 - - - - 57. XN C&ME - Cty CP XDCN - Descon 412,43 412,43 - - - - Coäng 22.581,59 8.349,53 4.468,87 3.563,18 2.843,13 3.356,88 Tyû leä % 100% 36,97% 19,79% 15,78% 12,59% 14,87% (Nguoàn: Baùo caùo coâng nôï phaûi thu cuûa Coâng ty TNHH Saigon-RDC ñeán ngaøy 30/06/2005) 110 9: Moät soá chæ tieâu so saùnh vai troø cuûa TP.HCM so vôùi VKTTÑPN vaø caû nöôùc qua 10 naêm phaùt trieån (1991-2000) Caùc chæ tieâu so vôùi caû nöôùc 1990 1995 2000 1. GDP 13,66% 16,67% 19,30% 2. Giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp 26,24% 28,55% 29,69% 3. Giaù trò dòch vuï 20,09% 22,12% 24,74% 4. Baùn leû cuûa Thaønh phoá 23,41% 28,76% 28,32% 5. Toång thu Ng.saùch treân ñòa baøn 22,60% 34,00% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 Chæ tieâu so vôùi caû nöôùc naêm 1990 TP.HCM Caû nöôùc 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 Chæ tieâu so vôùi caû nöôùc naêm 1995 TP.HCM Caû nöôùc 19 ,3 0% 80 ,7 0% 29 ,6 9% 70 ,3 1% 24 ,7 4% 75 ,2 6% 28 ,3 2% 71 ,6 8% 34 ,0 0% 66 ,0 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1 2 3 4 5 Chæ tieâu so vôùi caû nöôùc naêm 2000 TP.HCM Caû nöôùc 111 Toác ñoä taêng tröôûng GDP cuûa VKTTÑPN vaø caû nöôùc giai ñoaïn 1991-2000 (%) 1991-1995 1996-2000 1991-2000 Caû nöôùc 8,2 7,0 7,6 VKTTÑPN 13,6 10,9 12,2 Cô caáu caùc khu vöïc kinh teá trong GDP cuûa TP.HCM, VKTTÑPN vaø caû nöôùc 1995 2000 Khu vöïc kinh teá TPHC M VKTTÑ PN Caû nöôùc TPHC M VKTTÑ PN Caû nöôùc Khu vöïc I (Noâng laâm ngö nghieäp) 3,3% 5,9% 27,2% 2,3% 5,3% 25,4% Khu vöïc II (Coâng nghieäp – Xaây döïng) 38,9% 49,7% 28,8% 41,1% 55,5% 34,5% Khu vöïc III (Dòch vuï) 57,8% 44,4% 44,1% 54,6% 39,2% 40,1% (Nguoàn 8,2 % 13,6% 7,0 % 10,9% 7,6 % 12,2% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 91 - 95 96 - 00 91 - 00 Caû nöôùc VKTTÑPN 112 Phuï luïc 10: Caùc khu cheá xuaát, khu coâng nghieäp ôû TP.HCM. KCX, KCN (Teân, ñòa chæ) Dieän tích, vò trí, Quy hoaïch ngaønh 1. KCX TAÂN THUAÄN Coâng ty Lieân Doanh Xaây Döïng & Kinh Doanh KCX Taân Thuaän (TTC) ÑC: Huyønh Taán Phaùt, P.Taân Thuaän Ñoâng, Q.7 ÑT: (84.8) 7701777-7701888 Fax: (84.8) 7701999 Email: ttepx@saigonnet.vn Website: - Dieän tích ñaát: 300 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 195,5ha - Vò trí: Caùch trung taâm thaønh phoá: 4km; saân bay: 13km; caûng: 1km - Quy hoaïch ngaønh: ñieän töû, vi ñieän töû, ñieän gia duïng; cheá taïo cô khí; cheá bieán cao su thieân nhieân (ñaëc bieät laø haøng cao su kyõ thuaät) vaø nhöïa (nhöïa cao caáp), deät, may, theâu, cheá bieán thöïc phaåm, quang hoïc vaø haøng thuyû tinh, duïng cuï y teá; duïng cuï theå thao cao caáp; saûn phaåm giaáy, bao bì; döôïc lieäu, döôïc phaåm, höông lieäu, myõ phaåm; söù caùo caáp (keå caû söù veä sinh); haøng trang söùc; saûn phaåm da (tröø thuoäc da), loâng ñoäng vaät, giaû da. 2. KCX LINH TRUNG 1 Coâng ty SEPZONE Linh Trung ÑC: Quoác loä 1A, P.Linh Trung, Q.Thuû Ñöùc ÑT: (84.8) 8962356 Fax: (84.8) 8962350 - Dieän tích ñaát: 60 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 42 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 16km; saân bay: 20km; caûng: 11km - Quy hoaïch ngaønh: ñieän töû, vi ñieän töû, ñieän gia duïng; cheá taïo cô khí; cheá bieán cao su thieân nhieân (ñaëc bieät laø haøng cao 113 Email: sepzone- linhtrung@hcm.fpt.vn su kyõ thuaät) vaø nhöïa (nhöïa cao caáp), deät, may, theâu, ñoà uoáng töø nguyeân lieäu noâng laâm, thuyû saûn, haûi saûn; duïng cuï y teá; duïng cuï theå thao cao caáp; saûn phaåm giaáy, bao bì; döôïc lieäu, döôïc phaåm, höông lieäu, myõ phaåm; söù caùo caáp (keå caû söù veä sinh); haøng trang söùc; saûn phaåm da (tröø thuoäc da), loâng ñoäng vaät, giaû da; saûn phaåm baèng chaát deûo, ñoà chôi treû em, laép raùp phöông tieän vaän taûi. 3. KCX LINH TRUNG 2 Coâng ty SEPZONE Linh Trung ÑC: Lieân tænh loä 43, P.Bình Chieåu, Q.Thuû Ñöùc ÑT: (84.8) 7291290 Fax: (84.8) 7291289 Email: sepzone- linhtrung@hcm.fpt.vn - Dieän tích ñaát: 62 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 47 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá: 15km; saân bay: 20km; caûng 8km. - Quy hoaïch ngaønh: saûn phaåm cô khí; ñieän – ñieän töû; giaáy (khoâng coù boät giaáy); bao bì ñoùng goùi; may, deät; cheá bieán thöïc phaåm, thöùc uoáng; haøng tieâu duøng, haøng gia duïng; saûn phaåm goã, maây tre laù, da (khoâng coù thuoäc da), loâng thuù, len; duïng cuï theå thao, giaøy deùp. 4. KCN TAÂN TAÏO Coâng ty Coå Phaàn Khu Coâng Nghieäp Taân Taïo (ITACO) ÑC: Quoác loä 1A, Taân Taïo, Q.Bình Taân ÑT: (84.8) 7505171/2/3/4 – 7508235/6 - Dieän tích ñaát: 422 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 228,7 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá: 12km; saân bay: 12km; caûng: 15km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp ít gaây oâ nhieåm (ñoái vôùi khu I) vaø khoâng gaây oâ nhieåm (ñoái vôùi khu II) nhö 114 Fax: (84.8) 7508237 Email: itaco-iso@hcm.vnn.vn Website: coâng nghieäp cô khí, ñieän – ñieän töû, deät, may, nhuoäm, da, cheá bieán noâng saûn, löông thöïc, thöïc phaåm, hoaù myõ phaåm, duïng cuï y teá, cheá bieán goã, giaáy, nhöïa, cao su, thuyû tinh; vaät lieäu xaây döïng (khoâng boá trí ngaønh coâng nghieäp hoaù chaát, hoaù daàu) 5. KCN VÓNH LOÄC Coâng ty Xuaát Nhaäp Khaåu Vaø Ñaàu Tö Chôï Lôùn (CHOLIMEX) ÑC: Nguyeãn Thò Tuù, Bình Höng Hoøa, Q.Bình Taân ÑT: (84.8) 7650302/303/315 Fax: (84.8) 7500655-7650303 Email: kcn@saigonnet.vn - Dieän tích ñaát: 207 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 120 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 15km; saân bay: 8km; caûng: 17km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö coâng nghieäp cô khí, laép raùp ñieän töû, may, deät, da; cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm. 6. KCN BÌNH CHIEÅU Coâng ty Phaùt Trieån Khu Coâng Nghieäp Bình Chieåu ÑC: Lieân tænh loä 43, P.Bình Chieåu, Q. Thuû Ñöùc ÑT: (84.8) 8963360 Fax: (84.8) 8963359 Email: sunimex@saigonnet.vn Website: - Dieän tích ñaát: 27,3 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 21 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 12km; saân bay: 8km; caûng: 17km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp nhö saûn xuaát saûn phaåm cô khí, ñieän – ñieän töû, caùc saûn phaåm bao bì baèng giaáy; vaät lieäu xaây döïng; cheá bieán thöïc phaåm, laâm saûn; sôn cao caáp, baûo trì caùc saûn phaåm baèng theùp. 115 7. KCN HIEÄP PHÖÔÙC Coâng Ty Phaùt Trieån Coâng Nghieäp Taân Thuaän (IPC) ÑC: 210 – 212 Leâ Hoàng Phong, Q.5 ÑT: (84.8) 8350780 – 8353596 Fax: (84.8) 8351564 Email: hiepphuocmkg@hcm.vnn.vn Website: - Dieän tích ñaát: 332 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 200 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 20km; saân bay: 25km; caùch cöûa soâng Soaøi Raïp: 25km - Quy hoaïch ngaønh: coâng nghieäp hoaù daàu, naêng löôïng, hoaù chaát, nguyeân lieäu cô baûn, saûn xuaát haøng xuaát khaåu, haøng thay theá nhaäp khaåu; cô khí naëng, oàn, phaù dôõ taøu cuõ, ñoùng vaø söûa chöõa taøu. 8. KCN TAÂN BÌNH Coâng ty SXKD XNK Dòch Vuï & Ñaàu Tö Taân Bình ÑC: 108 Taây Thaïnh, P.15, Q.Taân Phuù ÑT: (84.8) 8161254 – 8150073 Fax: (84.8) 8150074 Email: kcntanbinh@hcm.fpt.vn - Dieän tích ñaát: 125,7 ha ; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 82,5 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 10km; naèm caïnh saân bay; caûng: 11km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö coâng nghieäp cô khí, laép raùp ñieän töû, may, deät, da, nhöïa; ñoà gia duïng; döôïc phaåm; cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm. 9. KCN TAÂN THÔÙI HIEÄP Coâng ty TNHH Ñaàu Tö XD KD Cô Sôû Haï Taàng KCN Taân Thôùi Hieäp ÑC: 108 Nguyeãn Aùnh Thuû, P.Hieäp Thaønh, Q.12 ÑT: (84.8) 7175233 – 7175224 - Dieän tích ñaát: 215,4 ha – GÑ1: 29,3 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 21,8 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 15km; saân bay: 4km; caûng: 15km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö coâng nghieäp cô khí, laép raùp ñieän töû, may, deät, da, döôïc, myõ phaåm; haøng tieâu 116 Fax: (84.8) 7175224 Email: tthiz@hcm.fpt.vn duøng; saønh söù, thuyû tinh, nhöïa, cao su, nhoâm, goã myõ ngheä xuaát khaåu, thieát bò noäi thaát vaø cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm. 10. KCN LEÂ MINH XUAÂN Coâng ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Xaây Döïng Bình Chaùnh ÑC: A6/177B Traàn Ñaïi Nghóa, Taân Nhöït, H.Bình Chaùnh ÑT: (84.8) 7660024 /0122 /0123 /0119 Fax: (84.8) 7660023 Email: kcn@leminhxuan-ip.com Website: - Dieän tích ñaát: 100 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 66,23 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 18km; saân bay: 18km; caûng: 18km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp nheï vaø ngaønh coâng nghieäp coù oâ nhieãm moâi tröôøng, ít gaây tieáng oàn, khoâng khí nhöng khoâng gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc nhö coâng nghieäp cô khí, caùn keùo kim loaïi; nhöïa, chaát deûo; laép raùp ñieän töû, may, deät, da; cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm (khoâng boá trí ngaønh coâng nghieäp hoaù chaát, hoaù daàu) 11. KCN TAÂY BAÉC CUÛ CHI Coâng ty Coå Phaàn ÑC: Quoác loä 22, Taân An Hoäi, H.Cuû Chi ÑT: (84.8) 8921196 – 8923046 Fax: (84.8) 8921008 Email: cuchiiz@hcm.vnn.vn - Dieän tích ñaát: 220 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 140 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 32km; saân bay: 30km; caûng: 36km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö coâng nghieäp cô khí, laép raùp ñieän töû, may, deät, da, thieát bò noäi thaát; döôïc, myõ phaåm; cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm. 12. KCN PHONG PHUÙ Coâng ty Coå Phaàn Khu Coâng - Dieän tích ñaát: 163,3 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 94,1 ha 117 Nghieäp Phong Phuù ÑC: 354 Kinh Döông Vöông, An Laïc, H.Bình Chaùnh ÑT: (84.8) 8776046 Fax: (84.8) 8794350 Email: kcnphongphu@saigonnet.vn - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 11km; saân bay: 13km; caûng: 12km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp ñieän töû (coâng ngheä phaàn meàm, saûn xuaát cheá taïo phaàn cöùng), coâng nghieäp may maëc, coâng nghieäp cheá bieán löông thöïc, thöïc phaåm, vaät lieäu xaây döïng môùi. 13. KCN CAÙT LAÙI – Cuïm II Coâng ty Quaûn Lyù vaø Phaùt Trieån Nhaø Quaän 2 ÑC: 936 Nguyeãn Thò Ñònh, P.Thaïnh Myõ Lôïi, Q.2 ÑT: (84.8) 7421166 Fax: (84.8) 7421167 Email: company@ptnq2.com.vn - Dieän tích ñaát: 119,6 ha; ñaát coâng nghieäp cho thueâ: 79,3 ha - Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá 15km; saân bay: 17km; caûng: 1km - Quy hoaïch ngaønh: caùc ngaønh coâng nghieäp ít gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhö saûn xuaát cô khí, ñieän - ñieän töû; saûn xuaát saûn phaåm caáu kieän töø beâ toâng, ñoùng goùi vaø phaân phoái; saûn xuaát thieát bò; vaät tö xaây döïng; deät, may; haøng myõ ngheä. 118 Phuï luïc 11: Caùc kòch baûn laøm cô sôû tính toaùn caùc döï baùo cho phaùt trieån vaø taêng tröôûng kinh teá cuûa TP.HCM giai ñoaïn töø 1998-2010. 0Kòch baûn thöù nhaát : Kòch baûn naøy veà cô baûn, caùc tính toaùn phaûn aùnh saùt vôùi thöïc teá trong keá hoaïch phaùt trieån naêm 1998, 1999 vaø ñeán naêm 2000 khoâng coù gì thay ñoåi so vôùi naêm 1998-1999. Giai ñoaïn 2000-2005 ñöôïc ñieàu chænh soá lieäu theo caùc phöông aùn tính toaùn toác ñoä phaùt trieån trong Quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi TP.HCM ñeán 2010. Toác ñoä ñieàu chænh ñöôïc giaûm ôû giai ñoaïn ñaàu do taùc ñoäng cuûa khuûng hoaûng taøi chính khu vöïc cho phuø hôïp vôùi xu theá ñaõ vaø ñang dieãn ra. Do thöïc hieän caùc muïc tieâu coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa neân toác ñoä taêng tröôûng cuûa caùc ngaønh saûn xuaát coâng nghieäp seõ cao hôn caùc ngaønh kinh teá khaùc, vaø nhö vaäy cô caáu kinh teá seõ dòch chuyeån theo höôùng taêng daàn tyû troïng khu vöïc II thuoäc caùc ngaønh coâng nghieäp vaø xaây döïng. Tuy khu vöïc III (thöông maïi – dòch vuï) vaãn giöõ tyû troïng cao treân 50% toång thu nhaäp quoác noäi nhöng xu höôùng giaûm daàn tyû troïng trong caùc naêm sau, trong noäi boä khu vöïc thöông maïi dòch vuï seõ coù söï chuyeån bieán tích cöïc do taêng tyû troïng caùc ngaønh dòch vuï tröïc tieáp phuïc vuï saûn xuaát, ñaëc bieät laø phuïc vuï phaùt trieån khu vöïc II (coâng nghieäp cheá bieán vaø xaây döïng). Veà xu höôùng, do ñaàu tö theo chieàu saâu thay ñoåi coâng ngheä ñeå naâng cao chaát löôïng saûn phaåm coù khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc, neân suaát ñaàu tö treân moät lao ñoäng ôû haàu heát caùc ngaønh ñeàu taêng. Theo soá lieäu ñieàu tra doanh nghieäp môùi ñaây cuûa Vieän Kinh teá TP.HCM thì suaát ñaàu tö taêng ôû caùc khu vöïc ngaønh kinh teá nhö sau: caùc ngaønh thöông maïi dòch vuï taêng bình quaân 14%/naêm; ngaønh xaây döïng taêng bình quaân 17%/naêm; caùc ngaønh coâng nghieäp taêng bình quaân 19%/naêm. Nhö vaäy caùc ngaønh ñeàu coù xu höôùng thaâm duïng voán nhieàu hôn, trong ñoù caùc ngaønh coâng nghieäp xu höôùng thaâm duïng voán seõ cao hôn maëc duø trang bò voán treân moät lao ñoäng ôû haàu heát caùc ngaønh chöa cao, ñaëc bieät ngaønh coâng nghieäp, xaây döïng möùc trang bò voán treân moät lao ñoäng hieän 119 nay chæ baèng 1/3-1/2 möùc trang bò voán treân moät lao ñoäng cuûa caùc ngaønh thuoäc khu vöïc thöông maïi, dòch vuï. Tuy nhieân, trình ñoä coâng ngheä cao seõ ñoøi hoûi möùc trang bò voán lôùn. Trong ñieàu kieän nguoàn voán trong nöôùc, ñaëc bieät caùc nguoàn töø ngaân saùch cuûa Thaønh phoá coøn haïn cheá do haøng naêm coù tyû leä khoáng cheá töø Trung öông, trong luùc yeâu caàu phaùt trieån caàn voán khaù lôùn ñeå ñaûm baûo cho neàn kinh teá phaùt trieån theo höôùng coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa theo nhieäm vuï maø Ñaûng vaø Nhaø nöôùc Vieät Nam ñang phaán ñaáu thöïc hieän trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2020 thì nguoàn voán beân ngoaøi vaø nguoàn voán cuûa tö nhaân ñeàu heát söùc quan troïng. Theo kòch baûn naøy thì heä thoáng haønh chính cuûa nhaø nöôùc vaø caùc chính saùch chöa ñöôïc caûi tieán ñoàng boä, chính quyeàn ñòa phöông chöa ñöôïc quyeàn roäng raõi chuû ñoäng trong caùc vaán ñeà lieân quan ñeán thu huùt voán ñaàu tö tröïc tieáp vaø giaùn tieáp, taêng caùc nguoàn thu cho ngaân saùch, neân toác ñoä taêng caùc nguoàn ñaàu tö vaøo neàn kinh teá Thaønh phoá tuy vaãn taêng nhöng coù xu höôùng giaûm daàn veà toác ñoä vaø toång ñaàu tö so vôùi GDP chæ ñaït 15% - 20% ôû giai ñoaïn 2000 – 2005 vaø 20% - 25% ôû giai ñoaïn sau naêm 2005. Tình hình laïm phaùt tieáp tuïc ñöôïc khoáng cheá, möùc tieâu duøng cuûa daân cö taêng trong phaïm vi töø 7% - 10%. Töø kòch baûn treân coù theå löôïng hoùa toác ñoä taêng tröôûng neàn kinh teá thaønh phoá vôùi moät soá chæ tieâu döï baùo nhö sau: - Toác ñoä taêng tröôûng GDP laø 8%-9% giai ñoaïn 1998-2000, 11%-12% giai ñoaïn 2001-2005 vaø 13% giai ñoaïn 2006-2010; - Chæ soá ICOR töông öùng vôùi ba giai ñoaïn treân laø: 3,0, 3,5 vaø 4,0; - Toác ñoä taêng tieâu duøng cuûa daân cö laø 4%-5%; 120 - Toác ñoä taêng kim ngaïch xuaát khaåu vaø thaëng dö xuaát khaåu theo giai ñoaïn töông öùng laø 6%-7%, 10%, 12%; - Tyû leä voán tieát kieäm trong nöôùc hay voán ñaàu tö trong nöôùc so vôùi GDP töông öùng vôùi caùc giai ñoaïn laø: 15%-16%, 20%, 25%; voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng 30% so vôùi toång ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Kòch baûn thöù hai: Do neàn kinh teá Vieät Nam ñaõ töøng böôùc hoäi nhaäp vôùi neàn kinh teá khu vöïc vaø theá giôùi, chính saùch ñaàu tö ñaõ ñöôïc ñieàu chænh trong caùc naêm gaàn ñaây vaø tieáp tuïc ñieàu chænh trong caùc naêm tôùi theo chieàu höôùng tích cöïc. Theo ñoù, ñaõ coù söï phaân quyeàn nhaát ñònh cho chính quyeàn ñòa phöông trong vieäc caáp giaáy pheùp vaø quaûn lyù ñaàu tö, trong vieäc ñieàu chænh giaù thueâ ñaát cho caùc nhaø ñaàu tö, trong vieäc ña daïng hoùa caùc hình thöùc ñaàu tö vaø huy ñoäng voán, khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc seõ coù moät boä phaän khoâng nhoû ñöôïc coå phaàn hoùa seõ taïo cô hoäi cho Thaønh phoá thu huùt theâm voán töø caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc töø vieäc baùn coå phaàn ñeå ñaàu tö laïi cho neàn kinh teá thaønh phoá. Ngaân saùch nhaø nöôùc thaønh phoá cuõng seõ ñöôïc taêng hôn theo tyû leä do toång nguoàn thu taêng veà soá löôïng tuyeät ñoái vaø coù theå trong giai ñoaïn sau naøy, Trung öông seõ taêng tyû leä ñeå laïi töø caùc nguoàn thu cao hôn. Nhö vaäy nhòp ñoä ñaàu tö vaøo neàn kinh teá TP.HCM seõ tieáp tuïc taêng maø chuû yeáu laø taêng töø khu vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø khu vöïc tö nhaân. Trong ñieàu kieän ñoù, caùc nguoàn voán nöôùc ngoaøi vaøo neàn kinh teá Thaønh phoá keå caû ODA vaø FDI ñeàu taêng. Do chính saùch caûi caùch kinh teá khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc ñöôïc ñaåy maïnh, chính saùch ñaát ñai thay ñoåi, chính saùch taøi chính ngaân haøng, thueá khuyeán khích ôû moät soá lónh vöïc thuoäc caùc ngaønh coâng nghieäp seõ cho pheùp thu huùt ñaàu tö tö nhaân vaøo caùc khu vöïc naøy. Trong ñieàu kieän ñoù, ñaàu tö cuûa tö nhaân seõ taêng cao hôn. Trong ñieàu kieän neàn kinh teá phaùt trieån haøi hoøa cuûa caû ba khu vöïc: nhaø nöôùc, tö nhaân vaø nöôùc ngoaøi thì tieâu duøng cuûa daân cö seõ taêng ñeàu vaø oån ñònh. 121 Töø kòch baûn naøy coù theå löôïng hoùa toác ñoä taêng tröôûng neàn kinh teá thaønh phoá vôùi moät soá chæ tieâu döï baùo nhö sau: - Toác ñoä taêng tröôûng GDP laø 8%-9% giai ñoaïn 1998-2000, 12%-13% giai ñoaïn 2001-2005 vaø 14% giai ñoaïn 2006-2010; - Chæ soá ICOR töông öùng vôùi ba giai ñoaïn treân laø: 3,5, 4,0 vaø 4,5; - Toác ñoä taêng tieâu duøng cuûa daân cö laø 7%-8%; - Toác ñoä taêng kim ngaïch xuaát khaåu vaø thaëng dö xuaát khaåu theo giai ñoaïn töông öùng laø: 6%-7%, 12%, 15%; - Tyû leä voán tieát kieäm trong nöôùc hay voán ñaàu tö trong nöôùc so vôùi GDP töông öùng vôùi caùc giai ñoaïn laø 16%-18%, 22%, 25%; voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng 35% so vôùi toång ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. Kòch baûn thöù 3: Nhö kòch baûn thöù hai, ñoàng thôøi coù moät khaû naêng toái öu nhaát ñeå caûi thieän neàn kinh teá Vieät Nam noùi chung vaø neàn kinh teá TP.HCM noùi rieâng: ñoù laø vieäc chi tieâu ngaân saùch seõ ñöôïc thaét chaët, giaûm ñöôïc boäi chi ngaân saùch, thu chi ngaân saùch cuûa TP.HCM seõ chuû ñoäng hôn. Nguoàn thu cuûa Thaønh phoá ñöôïc taêng toái ña caû veà soá löôïng tuyeät ñoái laãn töông ñoái. Caûi caùch haønh chính nhaø nöôùc vaø caûi caùch khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc ñöôïc tieán haønh moät caùch saâu roäng vaø coù theå ñöa laïi hieäu quaû tích cöïc, khaû quan nhaát. Thaønh phoá ñöôïc giao quyeàn toái ña trong vieäc keâu goïi voán töø beân ngoaøi, ñaëc bieät laø ñöôïc quyeàn keâu goïi caùc döï aùn, kyù keát tröïc tieáp töø caùc nguoàn taøi trôï ODA. Theo ñoù cô sôû haï taàng cuûa thaønh phoá seõ ñöôïc caûi thieän hôn, chính saùch hoã trôï phaùt trieån coâng nghieäp vaø hoã trôï xuaát khaåu coù hieäu quaû seõ thu huùt khu vöïc tö nhaân phaùt trieån maïnh, oån ñònh vaø mang tính beàn vöõng hôn. Theo kòch baøn naøy, neàn kinh teá thaønh phoá seõ ñöôïc töï do hoùa hôn vaø söï kieåm soaùt cuûa Nhaø nöôùc ñaõ ñi vaøo neàn neáp, coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán 122 söï phaùt trieån kinh teá. TP.HCM vaãn laø moät cöïc phaùt trieån trong moái quan heä chaët cheõ vôùi Vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam noùi rieâng vaø khu vöïc Nam Boä noùi chung. Trong boái caûnh ñoù, möùc taêng tröôûng kinh teá seõ nhanh hôn vaø coù khaû naêng taêng toång kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu, caùc chính saùch kích caàu cuõng seõ taùc ñoäng maïnh ñeán vieäc taêng cheânh leäch xuaát khaåu so vôùi nhaäp khaåu, ñoàng thôøi phaùt trieån kinh teá seõ taêng cao hôn möùc soáng daân cö vaø taêng cao hôn toác ñoä tieâu duøng daân cö vaø tích luyõ so vôùi GDP seõ cao hôn. Aùp duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä cao vaøo saûn xuaát seõ taïo ra thaâm duïng voán ôû caùc ngaønh coâng nghieäp cao hôn. Töø kòch baûn naøy coù theå löôïng hoùa toác ñoä taêng tröôûng neàn kinh teá thaønh phoá vôùi moät soá chæ tieâu döï baùo nhö sau: - Toác ñoä taêng tröôûng GDP laø 8%-9% giai ñoaïn 1998-2000, 14% giai ñoaïn 2001-2005 vaø 15% giai ñoaïn 2006-2010; - Chæ soá ICOR töông öùng vôùi ba giai ñoaïn treân laø: 3,5, 4,5 vaø 4,5; - Toác ñoä taêng tieâu duøng cuûa daân cö laø 9%-10%; - Toác ñoä taêng kim ngaïch xuaát khaåu vaø thaëng dö xuaát khaåu theo giai ñoaïn töông öùng laø: 6%-7%, 15%, 20%; - Tyû leä voán tieát kieäm trong nöôùc hay voán ñaàu tö trong nöôùc so vôùi GDP töông öùng vôùi caùc giai ñoaïn laø 16%-18%, 25%, 30%; voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng 40% so vôùi toång ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. 123 Phuï luïc 12: Nhöõng giaû ñònh veà chính saùch vaø giaû ñònh veà “kyõ thuaät” cho caùc kòch baûn phaùt trieån cuûa kinh teá theá giôùi 2001-2020 Caùc giaû ñònh Kòch baûn 1 Kòch baûn 2 Nhöõng giaû ñònh veà chính saùch - Haøng raøo thöông maïi Möùc thueá töông ñöông seõ giaûm xuoáng möùc 0 vaøo naêm 2020 Möùc thueá töông ñöông giaûm xuoáng 50% so vôùi möùc naêm 1992. - Trôï giuùp/ caùc möùc thueá xuaát khaåu Giaûm xuoáng 0% vaøo naêm 2020 Giaûm xuoáng 50% so vôùi möùc naêm 1992 - Cuûng coá taøi chính Ñaõ ñaït caùc muïc tieâu naøy Khoâng ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu naøy - Caûi caùch lieân quan ñeán thò tröôøng lao ñoäng Thöïc hieän chieán löôïc vieäc laøm cuûa OECD Khoâng coù söï tieán boä lôùn naøo veà tính linh hoaït cuûa thò tröôøng lao ñoäng Nhöõng giaû ñònh veà “kyõ thuaät” - Hieäu quaû naêng löôïng Tyû leä gia taêng haøng naêm 1% ôû caùc nöôùc OECD vaø 2% ôû caùc nöôùc khaùc Tyû leä gia taêng haøng naêm 0,8% ôû caùc nöôùc OECD vaø 1,5% ôû caùc nöôùc khaùc - Giaù daàu theá giôùi Tyû leä gia taêng thöïc teá haøng naêm 2% töø 1995- 2010 vaø 1% töø 2001- 2020 Tyû leä gia taêng thöïc teá haøng naêm 1,5% töø 1995- 2010 vaø 0,8% töø 2001- 2020 - Toác ñoä khai thaùc khí töï nhieân vaø daàu thoâ gioáng nhau giöõa hai moâ hình - Söï suy giaûm veà lôïi nhuaän vaän taûi vaø TM Giaûm 1% haøng naêm Giaûm 0,8% haøng naêm (Nguoàn: OECD, Theá giôùi 2020) 124 Phuï luïc 13: Taêng tröôûng GDP thöïc teá, 1991-2015 (Theo giaù naêm 1995, thay ñoåi haøng naêm) Taêng tröôûng GDP % Döï baùo taêng GDP % GDP naêm 2002 (nghìn tyû USD) 1991- 2000 2002 2003 2004- 2005 2006- 2015 Theá giôùi 32.016 2,6 1,9 2,0 2,9 3,2 Caùc neàn kinh teá thu nhaäp cao 25.937 2,5 1,6 1,5 2,5 2,7 Caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån 25.190 2,4 1,6 1,5 2,4 2,6 Khu vöïc chaâu Aâu 6.633 2,0 0,9 0,7 1,9 2,2 Caùc neàn kinh teá thu nhaäp cao khaùc 747 5,4 2,4 2,1 4,3 4,5 Caùc neàn kinh teá thu nhaäp trung bình & thaáp 6,097 3,3 3,3 4,0 4,9 4,6 Ñoâng AÙ vaø Thaùi Bình Döông 1,757 7,7 6,7 6,1 6,6 6,2 Myõ La tinh vaø Caribeâ 1,658 3,4 -0,8 1,8 3,8 3,8 Chaâu Aâu vaø Trung AÙ 1,114 -1,6 4,6 4,3 4,3 3,4 Trung Ñoâng vaø Baéc Phi 587 3,4 3,1 3,3 3,7 4,3 Nam Sahara: Chaâu Phi 316 2,3 2,8 2,8 3,7 3,5 (Nguoàn: WB, Globle Economic Prospects, 2004) Phuï luïc 14: Toång keát trieån voïng kinh teá toaøn caàu veà taêng tröôûng GDP 125 (Phaàn traêm thay ñoåi so vôùi naêm tröôùc, khoâng bao goàm laõi suaát vaø giaù daàu) 2003 2004e 2005f 2006f 2007f Theá giôùi (giaù so saùnh 1995)e Löu yù: ngang giaù söùc mua naêm 1995f 2,5 3,9 3,8 5,0 3,1 4,3 3,1 4,2 3,2 4,3 Caùc nöôùc coù thu nhaäp cao 1,9 3,21 2,4 2,6 2,6 Caùc nöôùc OECD 1,8 3,1 2,3 2,5 2,6 Chaâu Aâu 0,5 1,8 1,2 2,2 2,6 Nhaät Baûn 1,4 2,6 0,8 1,9 1,9 Myõ 3,0 4,4 3,9 3,0 2,6 Caùc nöôùc ngoaøi khoái OECD 3,2 6,2 4,4 4,5 4,1 Caùc nöôùc ñang phaùt trieån 5,3 6,6 5,7 5,2 5,4 Ñoâng AÙ vaø Thaùi Bình Döông 8,0 8,3 7,4 6,9 7,2 Chaâu Aâu vaø Trung AÙ 5,9 6,8 5,5 4,9 5,0 Myõ La tinh vaø Caribeâ 1,7 5,7 4,3 3,7 3,7 Trung Ñoâng vaø Baéc Phi 5,8 5,1 4,9 4,3 4,3 Nam AÙ 7,8 6,6 6,2 6,4 6,7 Nam Sahara: Chaâu Phi 3,4 3,8 4,1 4,0 4,1 Chuù thích: e. Giaù vaø tyû giaù thò tröôøng naêm 1995 f. Giaù ño baèng ngang giaù söùc mua naêm 1995 (Nguoàn: 126 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieáng Vieät: 1. TS. Traàn Ngoïc Thô (2003), Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi, NXB Thoáng Keâ 2. TS. Traàn Ngoïc Thô (2004), “Thaùo gôõ nhöõng raøo caûn khoâng hôïp lyù trong coå phaàn hoaù doanh nghieäp nhaø nöôùc ñoäc quyeàn”, Taïp chí phaùt trieån kinh teá, (165) 3. PGS-TS. Nguyeãn Thò Caønh (2004), Caùc moâ hình taêng tröôûng vaø döï baùo kinh teá - lyù thuyeát vaø thöïc nghieäm, NXB Ñaïi hoïc quoác gia TP.HCM. 4. PTS. Vuõ Duy Haøo – Ñaøm Vaên Hueä, THS. Nguyeãn Quang Ninh (1997), Quaûn trò taøi chính doanh nghieäp, NXB Thoáng keâ, Haø Noäi. 5. PGS.TS Leâ Vaên Taâm (2004), Coå phaàn hoaù vaø quaûn lyù doanh nghieäp nhaø nöôùc sau coå phaàn hoaù, NXB Chính trò quoác gia, Haø Noäi. 6. Donald S.Barrie; Boyd C. Paulson, JR./ Ñoã Vaên Toaûn & Ñoã Höõu Thaønh dòch (1996), Quaûn lyù coâng nghieäp xaây döïng – NXB Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät, Haø Noäi. 7. PGS.TS Kim Ngoïc (2004), Kinh teá theá giôùi 2020, Xu höôùng vaø thaùch thöùc – NXB Chính Trò Quoác Gia, Haø Noäi. 8. Ñaûng coäng saûn Vieät Nam (2001), Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX, NXB Chính Trò Quoác Gia, Haø Noäi. 9. Nieân giaùm thoáng keâ 2003 – Cuïc Thoáng Keâ TP.HCM thaùng 4/2004. 127 10. Cuïc Thoáng keâ TP.HCM (Thaùng 8-2002), Thöïc traïng doanh nghieäp treân ñòa baøn TP.HCM naêm 2000 (Keát quaû ñieàu tra toaøn boä doanh nghieäp ngaøy 01/04/2001) 11. TS. Mai Thò Truùc Ngaân (2003), “Cuûng coá hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty cho thueâ taøi chính”, Taïp chí Phaùt Trieån Kinh Teá (soá 152) . 12. THS Nguyeãn Thaønh Danh (2003), “Hoaït ñoäng cho thueâ taøi chính taïi caùc ngaân haøng thöông maïi”, Taïp chí Phaùt Trieån Kinh Teá (soá 154). 13. Vieän Nghieân Cöùu Khoa Hoïc Ngaân Haøng (2003), “Nhöõng thaùch thöùc cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá”, Kyû yeáu hoäi thaûo khoa hoïc, NXB Thoáng Keâ, Haø Noäi. 14. (Trang Web Cuïc Thoáng keâ TP.HCM) 15. (Trang Web Ngaân haøng nhaø nöôùc Vieät Nam) 16. 17. 18. (Trang Web Toång cuïc Thoáng Keâ) 19. (Trang Web Sôû Keá hoaïch Ñaàu tö TP.HCM) 20. (Trang Web Baùo ñaàu tö) 21. (Trang Web Thôøi baùo kinh teá Saøi Goøn) 22. (Trang Web Vieän nghieân cöùu quaûn lyù trung öông) 23. (Trang Web Ban quaûn lyù KCN-KCX TP.HCM) 24. (Trang Web cuûa Coâng ty Chöùng khoaùn Baûo Vieät) 128 Tieáng Anh : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf43395.pdf
Luận văn liên quan