Đề tài Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật - Bộ thương mại

LỜI NÓI ĐẦU. Từ khi nền kinh tế thị trường hình thành và dần dần thay thế các hình thái kinh tế xã hội trước kia, cạnh tranh đã trở thành quy luật kinh tế phổ biến ;các hình thức cạnh tranh ngày càng phong phú hơn. Đặc biệt là vào thập niên cuối của thế kỷ hai mươi và hiện nay những năm đầu của thế kỷ mới ,như một động lực thúc đẩy và là kết quả của các xu hướng liên kết kinh tế: toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế, cạnh tranh lại càng diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh như vậy, để tồn tại và phát triển ,các doanh nghiệp phải biết cách kinh doanh và hơn thế nữa, phải biết kinh doanh có hiệu quả. Để đạt hiệu quả cao nhất với cơ sở vật chất, tiền vốn và lao động không hạn, mỗi doanh nghiệp cần phải xác định được phương hướng, biện pháp đầu tư và sử dụng các điều kiện nguồn lực hiện có một cách tối ưu nhất. Muốn vậy, doanh nghiệp cần thiết phải nắm được những nguyên nhân ảnh hưởng, mức độ, xu hướng của từng yếu tố; và hơn hết doanh nghiệp phải tự biết mình là ai? ở đâu? điểm mạnh, điểm yếu, những tiềm năng phát triển và thách thức trong tương lai? Vậy doanh nghiệp phải làm gì? Câu trả lời nằm ở "Phân tích tài chính doanh nghiệp ". Bởi chính hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đem lại cho các nhà quản lý doanh nghiệp nói chung và quản trị tài chính doanh nghiệp nói riêng những thông tin chính xác kịp thời và tương đối đầy đủ về tình hình thực hiện công tác tài chính tại doanh nghiệp trong quá khứ đưa ra những mặt được và chưa được, từ đó giúp họ đưa ra các quyế định quản lý cũng như tài chính phù hợp nhằm khắc phục những tồn tại, tận dụng cơ hội tương lai để tiến hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận, khả năng cạnh tranh và an toàn. Trong nền kinh tế thị trường, ta thấy có nhiều chủ thể kinh tế khác nhau cùng tham gia vào các quá trình kinh tế, họ đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế trước pháp luật. Trong khi các doanh nghiệp không thể tự mình tiến hành hoạt động kinh doanh mà không cần đến các quan hệ kinh tế -tài chính với các chủ thể kinh tế khác thì cũng dễ hiểu khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng là mối quan tâm không chỉ của doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của các đối tác kinh tế của doanh nghiệp như chủ ngân hàng , nhà cung ứng, khách hàng, người lao động . Mỗi đối tượng cần những thông tin phân tích tài chính ở những mức độ khác nhau để có thể đưa ra những quyết định tài chính và đầu tư phù hợp với mục tiêu đặt ra khi thiết lập quan hệ tài chính với doanh nghiệp . Nhận thức được tầm quan trọng của Phân tích tài chính doanh nghiệp , đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhà nước hiện nay, khi đang trong quá trình hoàn thiện về cơ chế quản lý và vận hành, dần từng bước tiến lên nền sản xuất hiện đại theo định hướng XHCN ;đặc biệt là sau thời gian nghiên cứu kỹ về môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp tại khoaNgân hàng-Tài chính và sau thời gian thực tập tại công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật, tôi đã quyết định chọn dề tài"Giải pháp hoàn thiện hoạt động Phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty XNK thiết bị toàn bộ và kỹ thuật-Bộ thương mại" làm chuyên đề và luận văn tốt nghiệp. Luận văn gồm 3 phần: Phần 1: Tổng quan về hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế. Phần 2: Thực trạng công tác Phân tích tài chính tại công ty TECHNOIMPỏT. Phần 3: Một số giải pháp và kiện nghị nhằm hoàn thiện công tác Phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty TECHNOIMPORT.

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật - Bộ thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ViÖt Nam, tÊt c¶ c¸c DNNN còng nh­ TECHNOIMPORT th× ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp míi ®­îc ¸p dông khi Nhµ n­íc cã chñ tr­¬ng ban hµnh chÕ ®é kÕ to¸n míi. Trong kho¶ng thêi gian tuy ng¾n ngñi ®ã, c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty TECHNOIMPORT ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ vÉn kh«ng ngõng hoµn thiÖn. 2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ cho ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty TECHNOIMPORT. Môc tiªu lµ ®iÒu ®Çu tiªn cÇn x¸c ®Þnh khi thùc hiÖn bÊt kÓ mét c«ng viÖcg× dï lín hay nhá. ë ®©y, còng vËy ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty TECHNOIMPORT nh»m môc ®Ých tù ®¸nh gi¸kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong n¨m qua, nh÷ng nguyªn nh©n vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶; th«ng qua ®ã, ho¹t ®éng nµy cßn nh»m vµo môc ®Ých cao h¬n lµ x©y dùng c¸c b¸o c¸o, c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh chiÕn l­îc ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, ®Þnh h­íng kinh doanh cho doanh nghiÖp trong thêi gian tíi. §©y míi lµ c¸i ®Ých quan träng cÇn ®¹t tíi cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp: nh×n nhËn l¹i qu¸ khø vµ hiÖn t¹i ®Ó h­íng tíi t­¬ng lai. C¨n cø vµo môc tiªu c¬ b¶n ®ã, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn dùa trªn c¬ së c¸c sè liÖu th«ng tin tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh. C¸c b¸o c¸o nµy bao gåm B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh vµ b¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. §©y lµ c¸c nguån th«ng tin ®­îc lËp vµo thêi ®iÓm cuèi kú b¸o c¸o (hay cuèi n¨m). Nh­ vËy, ta thÊy b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ kh«ng ®­îc ®Ò cËp ®Õn bëi c«ng ty kh«ng x©y dùng lo¹i b¸o c¸o nµy- mét lo¹i cã ý nghÜa kh¸ quan träng trong viÖc ph¶n ¸nh diÔn biÕn cña c¸c luång tiÒn mÆt ra vµo c«ng ty trong c¶ n¨m (c¸c kho¶n tiÒn thùc nhËp vµ thùc xuÊt quü), qua ®ã cã ®ñ kh¶ n¨ng ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi, còng nh­ lµ liªn quan ®Õn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý b»ng tiÒn mÆt- mét néi dung quan träng bËc nhÊt trong qu¶n lý thanh kho¶n hay qu¶n lý tµi s¶n l­u ®éng t¹i c«ng ty. Nh­ ta ®· biÕt, c«ng ty TECHNOIMPORT ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu lµ thiÕt bÞ vµ d©y truyÒn c«ng nghÖ. Do ®ã, ®Ó x©y dùng ®­îc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh nh­ trªn, c¸n bé phßng kÕ ho¹ch tæ chøc ®· ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c thu thËp, ghi chÐp, tæng hîp sè liÖu, ph¶n ¸nh vµo c¸c sæ kÕ to¸n theo dâi tµi kho¶n, ph¶n ¸nh vµo b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh. C¬ së ph¸p lý cña c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n nµy lµ c¸c chøng tõ gèc trong c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu (hîp ®ång ngo¹i). Ngoµi nh÷ng th«ng tin cã ®­îc tõ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn, c«ng ty kh«ng cã thªm mét nguån nµo tõ bªn ngoµi nh­ sè liÖu vÒ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ tû lÖ tµi chÝnh trung b×nh cña ngµnh hoÆc cña mét nhãm c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh. §©y lµ mét thùc t¹i kh¸ch quan cña n­íc ta hiÖn nay. B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh . ChØ tiªu N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m2000 Doanh thu thuÇn 413.026.369.453 755038507940193 1.280.717.083.665 GVHB 396.889.333.286 745.108.794.193 1.267.595.355.374 L·i gép 16.137.036.167 10.277.408.862 12.722.703.975 Chi phÝ BH 2.890.1473.572 2.116931.984 2.521.696.742 Chi phÝ QLDN 9.523.788.183 6.496973.398 5.939.434.598 LN tõ H§ KD 3.723.100.412 1.663.503.480 4.261.572.635 TN tõ H§ TC 2.567.531.872 1.740.164.310 1.695.054.556 CP tõ H§ TC 924.515.787 205.630.236 2.801.002.721 LN tõ H§ TC 1.643.016.085 1.534.534.074 -1.105.9480165 LN tõ H§ bÊt th­êng - - - Tæng LN tr­íc thuÕ 5.366.116.497 3.1980.137.554 3.554.648.786 ThuÕ TNDN ph¶i nép 2.637.729.514 1.023.404.016 1.137.487.612 LN sau thuÕ(NI) 2.728.386.983 2.174.663.538 2.417.119.100 (nguån: Phßng kÕ ho¹ch-tµi chÝnh) 2.2 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Qua nghiªn cøu thùc tÕ, c«ng ty TECHNOIMPORT ®· vµ ®ang sö dông ®ång thêi c¶ hai ph­¬ng ph¸p so s¸nh vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tû lÖ. §èi víi ph­¬ng ph¸p so s¸nh, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®­îc so s¸nh vÒ sè tuyÖt ®èi ®Çu kú so víi cuèi kú ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chªnh lÖch, qua ®ã nhËn biÕt diÔn biÕn t¨ng (gi¶m) cña mçi chØ tiªu. Còng trong ph­¬ng ph¸p nµy, c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®­îc so s¸nh theo chiÒu däc ®Ó ®­a ra tû träng cña c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong tæng thÓ cña nã nh­ xem xÐt tû träng cña tiÒn mÆt hay kho¶n ph¶i thu trong c¬ cÊu cña tæng tµi s¶n l­u ®éng; hoÆc so s¸nh vèn chñ së h÷u chiÕm tû träng bao nhiªu trong tæng nguån vèn cña c«ng ty. Song song víi so s¸nh chiÒu däc, ph©n tÝch tµi chÝnh cßn ®­îc sö dông thªm ph­¬ng ph¸p so s¸nh theo chiÒu ngang cña nhiÒu kú ®Ó thÊy sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu tµi chÝnh th«ng qua c¸c niªn ®é vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t­¬ng ®èi, tõ ®ã dù b¸o xu h­íng biÕn ®éng cña chóng. Cßn ®èi víi ph­¬ng ph¸p tû lÖ, c«ng ty TECHNOIMPORT ®· ¸p dông ®Çy ®ñ 4 nhãm chØ tiªu tû lÖ tµi chÝnh tæng hîp lµ nhãm chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n, nhãm chØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng, nhãm chØ tiªu kh¶ n¨ng sinh lîi vµ ph©n phèi lîi nhuËn. Nh­ng nh×n vµo c¸c chØ tiªu cô thÓ trong tõng nhãm ta thÊy c«ng ty ®· sö dông mét sè chØ tiªu sau ®©y: B¶ng: Mét sè chØ tiªu tû lÖ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty TECHNOIMPORT ChØ tiªu Kú gèc Kú b¸o c¸o T×nh h×nh tµi chÝnh : tû lÖ nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n Kh¶ n¨ng thanh to¸n (%) + HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tµi s¶n l­u ®éng / nî ng¾n h¹n. + HÖ sè thanh to¸n nhanh = TiÒn hiÖn cã / nî ng¾n h¹n Bè trÝ c¬ cÊu vèn (%): Tµi s¶n cè ®Þnh / Tæng tµi s¶n. Tµi s¶n l­u ®éng / tæng tµi s¶n. Tû suÊt lîi nhuËn (%) Tû suÊt lîi nhuËn / doanh thu Tû suÊt lîi nhuËn / vèn. Nguån: Phßng kÕ ho¹ch Ta thÊy, nhãm chØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng kh«ng ®­îc lùa chän ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh tai c«ng ty. Tøc lµ c¸c tû lÖ gi÷a gi¸ vèn hµng b¸n vµ hµng tån kho cho biÕt kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸, tû lÖ gi÷a c¸c kho¶n ph¶i thu vµ doanh thu b×nh qu©n cho biÕt kh¶ n¨ng thu håi vèn, tû lÖ doanh thu thuÇn víi cèn l­u ®éng, víi tµi s¶n cè ®Þnhhay víi tæng tµi s¶n ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ hay kh«ng ®· kh«ng ®­îc ®Ò cËp ®Õn trong néi dung ph©n tÝch. Mµ ®©y l¹i lµ nhãm chØ tiªu cã thÓ nãi lµ ®¸nh gi¸ trùc tiÕp hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp vµ mét phÇn quan träng t×nh h×nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp qua c¸c kho¶n ph¶i thu trong c¬ cÊu doanh thu, kho¶n tån kho trong c¬ cÊu gi¸ vèn hµng b¸n. 2.3 Néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i C«ng ty TECHNOIMPORT. 2.3.1 Ph©n tÝch c¸c nhãm chØ tiªu tµi chÝnh lùa chän cña C«ng ty. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty. T×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ph¶n ¸nh chÊt l­îng c«ng t¸c tµi chÝnh t¹i doanh nghiÖp. ViÖc ®i chiÕm dông vèn cña ng­êi kh¸c (t¨ng c¸c kho¶n ph¶i thu) vµ bÞ chiÕm dông vèn (t¨ng c¸c kho¶n ph¶i tr¶) lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña mét doanh nghiÖp. Trong ®ã, kho¶n ph¶i thu vµ kho¶n ph¶i tr¶ ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng chi tiÕt sau ®©y: C¸c kho¶n ph¶i thu §Çu n¨m Cuèi n¨m Ph¶i thu kh¸ch hµng 50.881.687.480 60.477.326.968 VAT khÊu trõ 779.661.659 1.136.621.284 Ph¶i thu kh¸c 19.781.367.130 11.810.275.658 Tæng céng 71.442.716.269 73.424.423.910 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ kh¸ch hµng 22.157.616.000 10.130.888.724 Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc 18.421.399.776 19.469.672.133 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NS -664.722.501 -923.635.463 Vay ng¾n h¹n NH 22.831.901.822 59.417.556.153 Tr¶ CBCNV 2.013.455.893 1.722.005.294 Ph¶i tr¶ kh¸c 34.730.822.382 15.752.619.522 Tæng céng 100.155.195.973 106.492.741.826 §èi víi c¸c kho¶n ph¶i thu, chóng chiÕm 53.39% tæng tµi s¶n vµ ®ang cã xu h­íng t¨ng nhanh, chñ yÕu lµ c¸c kho¶n ph¶i thu tõ kh¸ch hµng, chøng tá C«ng ty ®ang bÞ chiÕm dông vèn kh¸ lín. §Ó quay vßng vèn nhanh vµ t¨ng nhanh kh¶ n¨ng thanh to¸n, trong thêi giam tíi C«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng biÑn ph¸p m¹nh mÏ h¬n n÷a trong chÝnh s¸ch thu håi nî tõ phÝa kh¸ch hµng, cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch b¸n chÞu kh¾t khe h¬n trong khi vÉn ®¶m b¶o kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña doanh thu vµ lîi nhuËn. Cßn ®èi víi c¸c kh¶on ph¶i tr¶, chóng chiÕm tíi 76.75% tæng tµi s¶n. §©y lµ mét tû lÖ kh¸ lín , nã cho thÊy møc ®é C«ng ty ®ang chiÕm dông vèn cña ng­êi kh¸c lµ bao nhiªu cho ho¹t ®éng kinh doanh ccña nã. Nh­ng trong tæng c¸c kho¶n ph¶i thu th× nî vay ng©n hµng l¹i chiÕm mét tû träng lín (kho¶ng 56% tæng c¸c kho¶n ph¶i thu). Nh­ vËy, trong t­¬ng lai t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n do c¸c kho¶n nî lµ cã thêi h¹n x¸c ®Þnhnªn kh«ng thÓ th­¬ng l­îng, ®éng thêi, chi phÝ tr¶ l·i vay ng©n hµng sÏ lµ mét g¸nh nÆng lµm gi¶m lîi nhuËn thu ®­îc cña C«ng ty. §Ó ®¸nh g¸i chÝnh x¸c kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty trong ng¾n h¹n , ta ®i s©u vµo xem xÐt mét sè chØ tiªu c¬ b¶n sau: TSL§ -HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh = ------------------------ (%). Nî ng¾n h¹n. 132.808.741.773 (99)=------------------------- *100 =125.803%. 105.569.106.863 125.045.680.721 (00)=----------------------- *100 =125.686%. 99.490.473.472 chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña C«ng ty ®· t¨ng tõ n¨m 1999 sang n¨m 2000 nh­ng møc ®é t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ (kho¶ng 0.117 %) nh­ng nh×n chung ®Òu lín h¬n 1, chøng tá TSL§ cña C«ng ty cã thõa kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n cho c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña m×nh. TiÒn hiÖn cã - HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi=------------------- (%). Nî ng¾n h¹n 25.045.680.721 (99)=-------------------- *100 =25.175% 99.487.848.161 28.427.263.174 (00)=---------------------*100=26.932%. 105.553.742.826 Kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña C«ng ty trong thêi gian qua lµ qu¸ thÊp mÆc dï n¨m 2000 ®· t¨ng so víi n¨m 1999 nh­ng tû lÖ nµy t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ (kho¶ng 1.757%). C«ng ty chØ cã thÓ ®¸p øng ®­îc h¬n 25% c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña m×nh xÐt tøc thêi t¹i thêi ®iÓm lËp chØ tiªu, phÇn cßn l¹i, ®­¬ng nhiªn C«ng ty ph¶i t×m kiÕm tõ c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho.Nh­ vËy l­îng dù tr÷ tiÒn mÆt cña C«ng ty (bao gåm tiÒn mÆt t¹i quü cña xÝ nghiÖp vµ tiÒn göi ng©n hµng) lµ ch­a ®ñ ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi t¹i C«ng ty. Tãm l¹i, nh×n chung vÒ sè tuyÖt ®èi th× kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi tèt, ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n. Nh­ng nÕu xÐt vÒ gãc ®é t­¬ng ®èi th× c¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña C«ng ty l¹i ®ang chØ ra nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng tèt. C«ng ty cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh vÒ c¬ cÊu nguån vèn vµ c¬ cÊu tµi s¶n ®Ó c¶i thiÖn vµ æn ®×nh kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ t¹o ®µ chñ ®éng h¬n n÷a trong ho¹t ®éng kinh doanh. Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu vèn (c¬ cÊu tµi chÝnh). Ph©n tÝch c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn sÏ ®ea ra nh÷ng nhËn ®Þnh tæng qu¸t vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh cña C«ng ty. Ph©n tÝch tµi chÝnh nd t¹i C«ng ty TECHNOIMPORT xem xÐt 3 chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu sau ®©y: Nî ph¶i tr¶ - HÖ sè nî ph¶i tr¶ so víi tæng tµi s¶n=--------------------- (%). Tæng tµi s¶n 99.487.848.161 (99)=----------------------*100=76.135%. 130.672.437.475 105.553.743.826 (00)=-----------------------*100=76.746%. 137.536.254.020 Nî ph¶i tr¶ chiÕm phÇn lín tæng tµi s¶n (trªn 75%) ®ång nghÜa víi viÖc C«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi nghÜa vô tr¶ nî lín trong th¬× gian tíi. HÖ sè nµy qu¸ cao thÓ hiÖn møc ®é rñi ro tµi chÝnh t­¬ng ®èi lín. Do ®ã, ®Ó ®¶m b¶o t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch c¬ cÊu l¹i nguån vèn hîp lý vµ cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµo c¸c tµi s¶n cã hiÖu qu¶ vµ an toµn h¬n. TSL§ TSC§ - HÖ sè c¬ cÊu tµi s¶n=------------------- (1) hoÆc =------------------ (2). Tæng tµi s¶n Tæng tµi s¶n (1): 125.705.557.004 (99)=----------------------*100=96.199 130.672.437.475 (00)=---------------------*100=96.467%. 137.536.254.020 (2): 4.966.880.471 (99)=---------------------*100=3.801%. 130.672.437.475 (00)=----------------------*100=3.533%. 137.536.254.020 TSL§ chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty vµ cã xu h­íng t¨ng chËm æn ®Þnh. C«ng ty cÇn duy tr× tr¹ng th¸i sö dông vèn nh­ trªn, ®ång thêi, phßng tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i dÉn tíi nh÷ng biÐn ®æi trong c¬ cÊu tµi s¶n, dÉn tíi nh÷ng ¶nh h­ëng xÊu tíi kÕt q¶u kinh doanh cña C«ng ty. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lîi: Lîi nhuËn lµ môc tiªu cuèi cïng cÇn ®¹t ®­îc cña mäi qu¸ tr×nh kinh tÕ, chóng ®­îc ph¶n ¸nh trong B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty lËp vµo cuèi n¨m tµi chÝnh. Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i C«ng ty TECHNOIMPORT sö dông chñ yÕu 2 chØ tiªu sau ®©y; Lîi nhËn sau thuÕ -Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu=------------------------ (%). Doanh thu thuÇn 2.174.633.538 (99)=-----------------------*100=0.289% 755.385.794.193 2.417.119.100 (00)=----------------------------*100=0.188%. 1.280.717.083.665 Trong n¨m qua, tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu hay tû suÊt sinh lîi doanh thu cña C«ng ty ®· gi¶m sót râ rÖt tõ 0.289% n¨m 1999 xuèng cßn 0.188% n¨m 2000 víi l­îng gi¶m lµ 0.101%. Nh­ vËy, mÆc dï lîi nhuËn cña C«ng ty cã t¨ng vÒ sè tuyÖt ®èi (269.475.562 triÖu ®ång) víi tèc ®é lµ 1,11 lÇn nh­ng tèc ®é t¨ng vÉn chËm h¬n nhiÒu so víi tèc ®é t¨ng nhanh cña doanh thu, thªm vµo ®ã, c¸c chi phÝ cña C«ng ty còng kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, nªn mét ®ång doanh thu chØ ®em l¹i mét l­îng Ýt h¬n lîi nhuËn. C«ng ty cÇn nghiªn cøu l¹i c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ c¬ cÊu bé phËn b¸n hµng ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, ®Ó më réng quy m« lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Lîi nhuËn sau thuÕ -HÖ sè lîi nhuËn / vèn=-------------------------(%). Vèn chñ së h÷u 2.147.633.538 (99)=-------------------------*100=6.973%. 31.184.589.314 2.417.119.100 (00)=-----------------------*100=7.558%. 31.982.511.194 HÖ sè sinh lîi vèn chñ së h÷u cña C«ng ty ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ (kho¶ng 0.585%) do lîi nhuËn ®¹t ®­îc trong n¨m 2000 t¨ng nhanh h¬n so víi tèc ®é bæ sung vèn chñ së h÷u cña C«ng ty. Tuy ch­a cã mét c¬ së tham chiÕu, song duy tr× ®­îc tèc ®é sinh lîi vèn chñ së h÷u t¨ng æn ®Þnh lµ ®iÒu cÇn tiÕp tôc ph¸t huy t¹i C«ng ty trong thêi gian tíi. Ph©n tÝch tµi chÝnh nd t¹i C«n ty trong n¨m qua cho thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n cßn bÊt æn vµ kh¶ n¨ng sinh lîi cña c¶ tµi s¶n vµ nguoßn vèn ®Òu thÊp. C«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p c©n ®èi c¬ cÊu vèn hîp lý b»ng c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ (kÕ ho¹ch thu håi nî; kÕ ho¹ch qu¶n lý ng©n quü, kho¶n ph¶i tr¶, kÕ ho¹ch kh¸ch hµng ...) 2.3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông nguån vèn cña C«ng ty TECHNOIMPORT. Nh×n vµo b¶ng ph©n tÝch t×nh h×nh nguån vèn vµ sö dông nguån vèn, trong n¨m 2000, c«ng ty ®¹t møc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao: 38.671.217.192 VND chiÕm 28.12% so víi quy m« cña tæng nguån vèn. Nh­ vËy, C«ng ty vÉn duy tr× ®­îc sù t¨ng tr­ëng kh¸ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh vµ ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc sö dông vèn. XÐt vÒ sö dông vèn, trong n¨m qua, nguån vèn cña c«ng ty ®­îc sö dông chñ yÕulµ tõ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trong ®ã lín nhÊt lµ kho¶n ph¶i tar vµ ph¶i nép kh¸c víi sè tuyÖt ®èi lµ 31.004.930.136 VND, chiÕm 80.18% tæng sö dông vèn cña C«ng ty. §iÒu nµy chøng tá r»ng C«ng ty ®· t¹o lËp ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c ®èi t¸c (b¹n hµng vµ kh¸ch hµng), qua ®ã, t¹o dùng uy tÝn vµ sù tin cËy h¬n n÷a trªn th­¬ng tr­êng. §©y lµ mét trong nh÷ng ®iÌu kiÖn thuËn lîi ®Ó C«ng ty khai th¸c t¹i nguån vèntõ bªn ngoµi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã, sö dông nguån vèn cña c«ng ty cßn tõ kho¶n vèn b»ng tiÒn mµ chñ yÕu lµ tõ kho¶n tiÒn göi ng©n hµng (chiÕm 8.75%). §©y lµ mét ph­¬ng thøc sö dông vèn phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc ®iÓm thanh to¸n cña C«ng ty. Bëi hÇu hÕt c¸c giao dÞch thanh to¸n cña C«ng ty víi kh¸ch hµng ®Òu theo ph­¬ng thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt qua hÖ thèng c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i. XÐt vÒ hµng tån kho, do ®Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty chñ yÕu lµ thùc hiÖn theo sù uû th¸c cña kh¸ch hµng nªn hµng ho¸ sau khi ®­îc vËn chuyÓn ®Õn c¶ng ®Õn sÏ ®­îc göi ®i b¸n ngay hoÆc giao tay ba t¹i c¶ng ®Õn, nªn hµng tån kho cña C«ng ty chØ chiÕm mét tû lÖ nhá trong sö dông vèn kho¶ng 1.1%. Nh­ vËy, nh×n chung, t×nh h×nh sö dông nguån vèn cña C«ng ty lµ kh¶ quan vµ ®¶m b¶o sù t­ng tr­ëng nguån vèn. 2.3.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong n¨m võa qua. B¶ng Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty. * VL§ th­êng xuyªn=TSC§+Vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu §Çu n¨m Cuèi n¨m 1.TSC§(GTCl) 3.626.342.531 4.727.512.247 2.Vèn chñ së h÷u 31.184.589.314 31.982.511.194 3.Nî dµi h¹n 0 0 VL§ Th­êng xuyªn 34.810.931.845 36.710.023.471 Nhu cÇu VL§ th­êng xuyªn=Kho¶n ph¶i thu+hµng tån kho-Nî ng¾n h¹n 1. Kho¶n ph¶i thu 71.442.716.269 73.424.423.910 2. Hµng tån kho 28.877.509.914 29.304.273.932 3. Nî ng¾n h¹n 99.490.473.472 105.569.106.863 Nhu cÇu VL§ 829.752.711 -2.840.409.021 (Nguån: Phßng KÕ ho¹ch- tµi chÝnh). Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®­îc ®o l­êng b»ng ba chØ tiªu sau ®©y: nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. vèn l­u ®éng th­êng xuyªn. vèn b»ng tiÒn. C¸c chØ tiªu nµy ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Nguån vèn cña C«ng ty ®­îc duy tr× ë tr¹ng th¸i s½n sµng cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t sinh trong t­¬ng lai. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chØ tiªu Vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña C«ng ty lu«n d­¬ng. Nguyªn nh©n lµ do C«ng ty ®· kh«ng sö dông nî vay dµi h¹n ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §©y còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu. Th­êng th× mçi doanh nghiÖp chØ ®i vay dµi h¹n khi nã cã kÕ ho¹ch ®Çu t­ dµi h¹n hoÆc s¾p thùc hiÖn mét dù ¸n kh¶ thi nµo ®ã. Trong khi, C«ng ty TECHNOIMPORT l¹i lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô, thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c kh¸ch hµng trong n­íc lµ chñ yÕu, cßn phÇn cßn l¹i lµ tù doanh, chø kh«ng tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng ®Çu t­ nµo vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ th«ng th­êng... do ®ã, C«ng ty kh«ng cÇn ®i vay vèn dµi h¹n ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nÕu kh¶ n¨ng vay ng¾n h¹n ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng ®i chiÕm dông vèn cña ng­êi kh¸c vÉn cßn cã thÓ khai th¸c ®­îc. Tuy nhiªn, nh×n vµo nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn, nÕu nh­ n¨m 1999 cßn ®¹t sè d­¬ng kh¸ lín (lµ 829.752.711 VND) th× ®Õn n¨m 2000 con sè nµy ®· gi¶m m¹nh xuèng d­íi møc ®é kh«ng (-2.840.409.021 VND) ph¶n ¸nh mét møc biÕn ®éng lín vÒ nhu cÇu vèn l­u ®éng th­êng xuyªn cña C«ng ty trong n¨m qua. T×nh h×nh nµy g©y ra do C«ng ty ®· t¨ng nhanh quy m« cña nî ng¾n h¹n, trong ®ã, chñ yÕu lµ t¨ng ë c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng­êi b¸n, ë møc ®é h¬n nhiÒu lÇn tèc ®é t¨ng cña tæng c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho céng l¹i. §iÒu nµy cho thÊy gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n tån kho vµ ph¶i thu kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu tr¶ nî trong ng¾n h¹n khi c¸c kho¶n nî tíi h¹n ph¶i tr¶. Tøc lµ møc ®é rñi ro vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty lµ kh¸ cao. Nh­ng do ®· cã sù trÝch lËp c¸c quü dù phßng nªn cã thÓ nãi t×nh h×nh trªn lµ kh«ng ®¸ng lo ng¹i, C«ng ty vÉn cã ®ñ sù chñ ®éng trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c kho¶n nî tíi h¹n mét c¸ch hîp lý nhÊt. 2.4 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty TECHNOIMPORT. Nh×n chung, c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian qua ph¸t huy t¸c dông cña nã, phôc vô ®¾c lùc cho c¸c nhµ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ngõng gia t¨ng lîi nhuËn ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c trong khi vÉn ®¶m b¶o tèt kh¶ n¨ng thanh to¸n, chi tr¶ cho c«ng ty. Cô thÓ lµ, thø nhÊt, ho¹t ®éng kinh doanh vÉn ®­îc th­êng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, hiÖu qu¶, t×m ra nh÷ng mÆt m¹nh ®Ó kh«ng ngõng ph¸t huy, còng nh­ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i ®Ó nghiªn cøu gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã, ph©n tÝch tµi chÝnh cßn ®­a ra nh÷ng nguy c¬ th¸ch thøc trong t­¬ng lai ®Ó ®Ò phßng vµ chiÕn th¾ng. Thø hai, c«ng t¸c dù ®o¸n tµi chÝnh, lËp c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, c¸c chiÕn l­îc, chiÕn thuËt trong ng¾n h¹n vav dµi h¹n ®· gióp c«ng ty tËn dông tèt c¸c c¬ héi kinh doanh më réng thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cao trªn nÒn t¶ng th«ng tin tõ c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty ®· béc lé nh÷ng h¹n chÕ võa mang tÝnh kh¸ch quan võa mang tÝnh chÊt chñ quan VÒ c¸c sè liÖu ®­îc sö dông: MÆc dï cã c¬ chÕ qu¶n lý hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n chÆt chÏ, tu©n thñ nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, cña c¸c bé chñ qu¶n vÒ quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh, kÕ to¸n vµ biÓu mÉu. Song c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty vÉn ch­a h¹n chÕ ®­îc nh÷ng sai lÖch vÒ mÆt th«ng tin vµ sè liÖu cung cÊp. Trong c«ng ty vÉn cßn tån t¹i l­u hµnh ®ång thêi hai chÕ ®é sæ s¸ch, b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó ®èi phã tr­íc nh÷ng cuéc kiÓm tra, thanh tra cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn. Thªm vµo ®ã, ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty bÞ h¹n chÕ do sö dông th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ víi 3 b¸o c¸o tµi chÝnh trong ®ã kh«ng cã b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ. Do ®ã, kÕt qu¶ ph©n tÝch ch­a ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh diÔn biÕn tiÒn tÖ. Trong khi th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, c¸c sè liÖu sö dông ®Ó ph©n tÝch chñ yÕu lµ trong 2 n¨m (hay sè liÖu ®Çu n¨m vµ cuèi n¨m) hoÆc cïng l¾m lµ lªn ®Õn 3 n¨m. V× vËy, kÕt qu¶ ph©n tÝch chØ cã ý nghÜa trong ng¾n h¹n, ch­a ®em l¹i cho ®èi t­îng sö dông th«ng tin h×nh ¶nh vÒ doanh nghiÖp nãi chung vµ t×nh h×nh tµi chÝnh nãi riªng mét c¸ch cã chiÒu s©u. C¸c th«ng tin nµy h¬n n÷a mang nÆng tÝnh chÊt thèng kª, tæng hîp mµ kh«ng nªu ®­îc b¶n chÊt ý nghÜa cña chóng. Nãi chung, nguån th«ng tin sö f dông hiÖn nay vÉn cßn thiÕu sãt c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. VÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ ph©n tÝch. Ho¹t ®éng ph©n tÝch néi dung tµi chÝnh sÏ ®­îc tiÕn hµnh sau khi ®· thu thËp ®Çy ®ñ th«ng tin cÊn thiÕt. Nh­ vËy, thêi ®iÓm ®Ó b¾t ®Çu c¸c néi dung phô thuéc lín vµo thêi ®iÓm hoµn tÊt quyÕt to¸n cña doanh nghiÖp. Nh­ng thùc tÕ cho thÊy, c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®Õn cuèi quý i, thËm chÝ sang quý II míi hoµn tÊt, trong khi môc tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh, ®­a ra c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc trong t­¬ng lai. Cho nªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng ph©n tÝch sÏ bÞ gi¶m ý nghÜa thùc tiÔn, nh÷ng chiÕn l­îc x©y dùng nªn cã thÓ sÏ kh«ng theo kÞp nh÷ng biÕn ®æi cña m«i tr­êng kinh doanh . VÒ néi dung ph©n tÝch . Ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty cã néi dung cßn trµn lan, thiÕu tÝnh träng ®iÓm ch­a ®¸p øng yªu cÇu cña ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh chuÈn mùc cña nÒn kinh tÕ còng nh­ thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Cô thÓ lµ, c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch phÇn nhiÒu mang tÝnh kh¸i qu¸t, ®i s©u vµo ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung nh­ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn…MÆt kh¸c, c¸c chØ tiªu ph©n tÝch rc ®­îc ¸p dông qu¸ s¬ sµi, manh món vµ thiÕu tÝnh tæng qu¸t. C¸c chØ tiªu ®­îc lùa chän qu¸ Ýt, mang tÝnh lÊy lÖ. Nguyªn nh©n lµ do ch­a t¹o mét quy tr×nh ph©n tÝch hîp lý, môc ®Ých cña tõng giai ®o¹n . VÒ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. Do néi dung ph©n tÝch cßn nhiÒu bÊt cËp, nªn nh÷ng ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®­îc sö dông kh«ng ph¸t huy ®­îc vai trß trong ph©n tÝch chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh VÒ mÆt nh©n sù. C¨n cø vµo s¬ ®å tæ chøc vµ b¶n th©n ph©n c«ng, ph©n nhiÖm cña phong kÕ ho¹ch- tµi chÝnh, ta dÔ nhËn thÊy mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Òu ph¶i th«ng qua phßng nµy. §ång thêi, tr­ëng vµ phã phßng (kiªm kÕ to¸n tr­ëng vµ phã kÕ to¸n tr­ëng), ngoµi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n, kÕ to¸n, cßn thùc hiÖn c¶ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh, dù b¸o vµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh; nh÷ng c«ng viÖc ®¸ng lÏ ra ph¶i do phßng kÕ ho¹ch vµ phßng tµi chÝnh cïng thùc hiÖn. §iÒu nµy tÊt yÕu dÉn tíi nh÷ng c«ng chÐo, kh«ng t¸ch biÖt c«ng viÖc mµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i lµm. KÕt qu¶ sÏ lµm c¸ kÕt qu¶ ph©n tÝch kÐm chÝnh x¸c, kh«ng kÞp thêi ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng kinh doanh vµ tµi chÝnh, dÉn tíi nh÷ng kÕt luËn sai lÇm, chñ quan duy ý chÝ. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ kh¸ch quan bëi toµn bé nh©n sù cña c«ng ty bao gåm c¸c chi nh¸nh vµ c¶ v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i n­íc ngoµi còng chØ lªn tíi 158 ng­êi ë c¸c tr×nh ®é kh¸c nhau, chñ yÕu phôc vô bé phËn kinh doanh. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc víi tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh vµ trung t©m, v¨n phßng ®¹i diÖn, kÕt hîp víi gi¶m g¸nh nÆng chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp nªn phßng kÕ ho¹ch- tæng hîp ®· tiÕp nhËn c¸c c«ng viÖc liªn quan tíi tµi chÝnh doanh nghiÖp. §©y còng lµ hiÖn t­îng chung cña nhiÒu c«ng ty xuÊt nhËp khÈu trong n­íc. Nh©n tè bªn ngoµi doanh nghiÖp. T¹i c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn cao, c¸c chØ tiªu trung bïnh cña ngµnh nãi riªng vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung ®Òu ®­îc tæng hîp, c«ng bè c«ng khai vµ th­êng xuyªn ®­îc cËp nhËt bëi mét tæ chøc chuyªn tr¸ch trùc thuéc ChÝnh phñ hoÆc Bé Tµi chÝnh. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp sö dông c¸c chØ tiªu cña ngµnh m×nh cho viÖc ph¸t triÓn chung cña ngµnh, tõ ®ã ®Ò ra ph­¬ng h­íng phÊn ®Êu. Cßn t¹i ViÖt Nam, ®ang trong qu¸ tr×nh hoµn thiÖnvÒc¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp, söa ®æi liªn tôc c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ DNNN, vÉn ch­a thÓ thµnh lËp mét tæ chøc cã chøc n¨ng nh­ trªn. §©y h¼n lµ nh÷ng tån t¹i cã tÝnh chÊt vÜ m« tõ phÝa c¸c cÊp thÈm quyÒn, ®ßi hái cÊn cã thêi gian ®Ó chuÈn bÞ vÒ kiÕn thøc, vÒ thùc tiÔnvµ nh©n sù. Tõ nh÷ng tån t¹i trªn cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty TECHNOIMPORT, ta nhËn ®Þnh r»ng, ho¹t ®éng nµy vÉn chØ dõng l¹i ë c«ng viÖc c«ng khai tµi chÝnh qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trong toµn c«ng ty, x©y dùng mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cô thÓ, qua ®ã ®­a ra nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm, nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong ho¹t ®éng, ®­a ra c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan; bªn c¹nh ®ã, lÊy ý kiÕn ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung cña c«ng ty. §iÒu nµy cã nghÜa ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ë ®©y vÉn mang nÆng tÝnh lý thuyÕt vµ tÝnh thñ tôc, sö dông chñ yÕu c¸c th«ng tin néi bé mµ kh«ng quan t©m ®óng møc tíi c¸c yÕu tè ngo¹i lai, c«ng t¸c ph©n tÝch, dù b¸o tµi chÝnh ch­a t¸ch rêi víi c«ng viÖc kÕ to¸n. Do ®ã, dï cã nhiÒu cè g¾ng nh­ng nguån th«ng tin sö dông cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ phiÕm diÖn. Tãm l¹i, c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty thùc chÊt lµ tæng hîp vµ b¸o c¸o vÒ tÝnh h×nh tµi chÝnh. CÇn thiÕt ph¶i cã gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty. Ch­¬ng III: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty TECHNOIMPORT. 1. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp t¹i c«ng ty TECHNOIMPORT. 1. Hoµn thiÖn quy tr×nh ph©n tÝch. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp chÝnh lµ ph¶i x¸c ®Þnh râ c¸c b­íc cÇn ph©n tÝch vµ môc tiªu cÇn ®¹t ®­îc tõ mçi giai ®o¹n. §©y lµ mét yÕu kÐm ®Çu tiªn trong kh©u thùc hiÖn ph©n tÝch t¹i c«ng ty. Quy tr×nh ph©n tÝch nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: 1.1. B­íc mét: Thu thËp th«ng tin. ChÊt l­îng cña c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch phô thuéc lín vµo c¸c nguån th«ng tin thu thËp ®­îc tõ bªn ngoµi vµ tõ néi bé c«ng ty. [ Nguån th«ng tin bªn trong c«ng ty: §©y lµ nguån th«ng tin gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Trong hÖ thèng th«ng tin néi bé, m¶ng th«ng tin kÕ to¸n víi träng ®iÓm lµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh lµ nguån ®¶m b¶o chÝnh x¸c, trung thùc vµ kÞp thêi nhÊt. [ Nguån th«ng tin tõ bªn ngoµi: §©y lµ nguån cã vai trß quan träng, cã tÝnh chÊt bæ sung trong n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nã bao gåm c¸c th«ng tin vÒ m«i tr­êng kinh doanh, m«i tr­êng ph¸p lý, c¸c quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh hiÖn hµnh, c¸c sè liÖu tµi chÝnh cña ngµnh, cña c¶ nÒn kinh tÕ ... Còng trong b­íc nµy, c¸c nhµ ph©n tÝch muèn cã ®­îc th«ng tin cã lùa chän, cã träng t©m, träng ®iÓm trong tæng sè c¸c nguån th«ng tin ®a d¹ng, phong phó ®ã, th× cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh râ cho m×nh môc tiªu ph©n tÝch vµ lªn kÕ ho¹ch ph©n tÝch: - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty trong thêi gian qua. - X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong thêi gian tíi. 1.2. B­íc hai: Xö lý th«ng tin. §©y lµ giai ®o¹n tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trªn c¬ së c¸c th«ng tin ®· thu thËp ®­îc, víi c¸c néi dung: - Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh: + Ph©n tÝch t×nh h×nh nguån vèn vµ sö dông nguån vèn. + Ph©n tÝch t×nh h×nh ®¶m b¶o nguån vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. - Ph©n tÝch c¸c chØ tiªu tµi chÝnh. Yªu cÇu cña giai ®o¹n nµy lµ ph¶i x©y dùng ®­îc bøc tranh toµn c¶nh vÒ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lµm c¬ së cho b­íc cuèi cïng. 1.3. B­íc ba: ChuÈn ®o¸n vµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh. Víi ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh, c¸c nhµ ph©n tÝch ph¶i dù b¸o ®­îc xu h­íng biÕn ®éng cña c¸c ®èi t­îng tµi chÝnh, chØ ra mèi quan hÖ gi÷a chóng, tõ ®ã x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho doanh nghiÖp. 2. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch. HiÖn nay, c«ng ty TECHNOIMPORT còng nh­ c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh¸c ®ang ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam, ch­a cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch tµi chÝnh bëi hä vÉn cßn nhiÒu v­íng m¾c trong x¸c ®Þnh c¸c tû lÖ tham chiÕu gi÷a c¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña m×nh víi sè trung b×nh cña ngµnh. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, c«ng ty nªn cã nh÷ng gi¶i ph¸p cã tÝnh b­íc ngoÆt nh­ tù tæ chøc thu thËp th«ng tin Ýt nhÊt tõ mét sè c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®iÓn h×nh, ®Çu ngµnh ®Ó xö lý vµ lÊy ®ã lµm ®èi t­îng tham chiÕu, lµm thµnh hÖ thèng chØ tiªu chuÈn mùc phï hîp nhÊt. Nh÷ng chØ tiªu nµy ®ßi hái ph¶i ®­îc th­êng xuyªn cËp nhËt, trªn c¬ së so s¸nh vµ nghiªn cøu kü l­ìng c¸c nguån th«ng tin ë c¶ tÇm vÜ m« vµ vi m«. Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp mµ cßn lµ tr¸ch nhiÖm, lµ nghÜa vô cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ, ®Ó c¸c c¬ quan nµy cã thÓ ph¸t huy tèi ®a vai trß trong qu¶n lý, ®iÒu tiÕt vµ ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. 3. Hoµn thiÖn vÒ néi dung ph©n tÝch. B¶ng: Hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph©n tÝch. ChØ tiªu C¸c chØ tiªu ®· sö dông C¸c chØ tiªu bæ sung 1. Nhãm chØ tiªu kh¶ n¨ng thanh to¸n HÖ sè hiÖn hµnh HÖ sè thanh to¸n tøc thêi HÖ sè thanh to¸n nhanh 2. Nhãm chØ tiªu c¬ cÊu vèn HÖ sè TSC§/Σ tµi s¶n HÖ sè VCSH/ Σ nguån vèn HÖ sè TSL§/ Σ tµi s¶n 3. Nhãm chØ tiªu lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn/doanh thu HÖ sè sinh lêi tµi s¶n Tû suÊt lîi nhuËn/vèn 4. Nhãm chØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng HÖ sè vßng quay hµng tån kho HÖ sè kú thu tiÒn b×nh qu©n HÖ sè kú tr¶ nî b×nh qu©n Víi nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ néi dung c¸c chØ tiªu tµi chÝnh, ta ®i s©u vµo ph©n tÝch ®Ó hoµn thiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, gióp ng­êi sö dông ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vµ cã hiÖu qu¶ cho riªng m×nh. [ HÖ sè thanh to¸n nhanh = Vèn b»ng tiÒn + Kho¶n ph¶i thu x 100% Nî ng¾n h¹n (99) = 25 045 680 721 + 71 442 716 269 x 100 = 96,6825% 99 490 473 472 (00) = 28 427 263 174 +73 424 423 910 x 100 = 96,4787 % 105 569 106 863 HÖ sè thanh to¸n nhanh ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng thanh to¸n trong thêi h¹n ng¾n cña mçi doanh nghiÖp. T¹i c«ng ty TECHNOIMPORT, hÖ sè nµy < 1 cã nghÜa lµ vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh«ng ®ñ ®Ó trang tr¶i cho c¸c kho¶n nî cña c«ng ty khi ®Õn h¹n thanh to¸n. KÕt hîp víi sù kh«ng ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng chi tr¶ tøc thêi c¸c kho¶n nî b»ng tiÒn (chØ kho¶ng 25%) vµ tèc ®é t¨ng nhanh c¸c kho¶n nîc cña c«ng ty (t¨ng nhanh ®i chiÕm dông vèn: kho¶ng 1,061 lÇn) nh­ vËy lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty cµng trë nªn khã kh¨n h¬n trong t­¬ng lai. Tuy r»ng, cã uy tÝn l©u n¨m, cã mèi quan hÖ kinh doanh víi b¹n hµng, víi ng©n hµng l©u n¨m, song nguy c¬ rñi ro tµi chÝnh vÉn lµ ®iÒu nhµ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty cÇn quan t©m, cÇn nhanh chãng ®­a ra biÖn ph¸p c©n ®èi c¬ cÊu tµi s¶n, t×m kiÕm nguån dù tr÷ cho thanh to¸n tõ néi bé (c¸n bé c«ng nh©n viªn) vµ cã biÖn ph¸p thu håi nî tõ kh¸ch hµng. [ HÖ sè c¬ cÊu nguån vèn = Vèn chñ së h÷u .% Tæng nguån vèn (99) = 31 184 589 314 x 100 = 23,865% 130 672 437 475 (00) = 31 982 511 194 x 100 = 23,254% 137 536 254 020 HÖ sè c¬ cÊu nguån vèn thÓ hiÖn n¨ng lùc tù tµi trî cña c«ng ty. Nh­ vËy, ph©n tÝch chØ tiªu tû lÖ trªn cho thÊy vèn chñ së h÷u trong tæng nguån vèn cña c«ng ty lµ rÊt thÊp chØ chiÕm ch­a ®Çy 1/4 tæng nguån vèn. Tøc kh¶ n¨ng tù tµi trî hay ®éc lËp vÒ tµi cña c«ng ty lµ thÊp ®¸ng kÓ. Song, bªn c¹nh ®ã, c«ng ty l¹i ®ang cã lîi khi sö dông vèn kh«ng ph¶i cña m×nh ®Ó kinh doanh (phÇn ngoµi 23% vèn chñ së h÷u). §©y lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cña c«ng ty víi kh¸ch hµng. Nguån vèn nî ph¶i tr¶ t¨ng nhanh qua 2 n¨m 1999 vµ 2000 chøng tá kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ kh¸ tèt. Tuy nhiªn, song song víi nã lµ sù t¨ng lªn cña tr¸ch nhiÖm ph¶i chi tr¶ c¸c kho¶n nî, kh«ng ph¶i hoµn toµn kh«ng cã chi phÝ sö dông vèn. Do vËy, c«ng ty cÇn lªn kÕ ho¹ch c¸c kho¶n dù phßng thanh to¸n c¸c mãn nî ®Ó chñ ®éng vÒ tµi chÝnh, tr¸nh nh÷ng x¸o trén t©m lý cña c¸c chñ nî. MÆt kh¸c, nguån vèn chñ së h÷u cã t¨ng song l¹i chñ yÕu vµo quü ph¸t triÓn kinh doanh vµ quü dù tr÷, trong khi, quü khen th­ëng phóc lîi l¹i gi¶m ®¸ng kÓ (n¨m 2000 chØ b»ng 74,82% gi¸ trÞ cña quü nµy n¨m 1999). C«ng ty cÇn nghiªn cøu ®iÒu chuyÓn hîp lý gi÷a c¸c quü nh»m b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi vµ khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng say cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. [ HÖ sè sinh lêi tµi s¶n = Lîi nhuËn sau thuÕ + L·i vay(%) Tæng tµi s¶n (99) = 2 147 633 538 + 22 831 901 922 x 0,072 x 100 = 2,902% 130 672 437 475 (00) = 2417 119 100 + 59 417 556 153 x 0,072 x100 = 4,868% 137 536 254 020 HÖ sè sinh lêi tµi s¶n cña c«ng ty ®· ®¹t tèc ®é t¨ng ®¸ng kÓ trong n¨m 2000 (t¨ng gÊp ®«i n¨m 199), mét ®ång tæng tµi s¶n ®· t¹o ra 0,04868 ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cho thÊy tÝnh hiÖu qu¶ cao trong sö dông vèn kinh doanh cña c«ng ty, tµi s¶n cña c«ng ty mµ chñ yÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh ®· ®¹t hiÖu qu¶ sinh lîi cao. [ ChØ tiªu kú thu tiÒn b×nh qu©n = Kho¶n ph¶i thu . Doanh thu b×nh qu©n/ ngµy (99) = 71 443 716 269 x 100 = 34 ngµy 755 385 794 193/360 (00) = 73 424 423 910 x 100 = 20 ngµy 1 280 717 083 665/360 ChØ tiªu kú thu tiÒn b×nh qu©n cña c«ng ty qua hai n¨m võa råi ®· gi¶m ®¸ng kÓ 14 ngµy tõ 34 ngµy xuèng cßn 20 ngµy, cho thÊy, t×nh h×nh c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn ®· gi¶m xuèng. Nhê ®ã, nî thu håi nhanh chãng, ®­îc ®­a vµo kinh doanh nhanh h¬n, lµm t¨ng tèc ®é quay vßng vèn, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. §Ó ®¹t ®­îc chØ tiªu kh¶ quan nh­ vËy, c«ng ty ®· ¸p dông nhiÒu h¬n nh÷ng biÖn ph¸p thu håi nî cã hiÖu qu¶. [ ChØ tiªu kú tr¶ nî b×nh qu©n = Kho¶n ph¶i tr¶ GVHB/360 (99) = 99 487 848 161 = 48 ngµy 745 108 385 331/ 360 (00) = 105 553 742 826 = 30 ngµy 1 267 595 355 374/360 T­¬ng tù nh­ kú thu nî b×nh qu©n, kú tr¶ nî b×nh qu©n cña c«ng ty trong 2 n¨m gÇn ®©y còng bÞ gi¶m 18 ngµy tõ 48 ngµy xuèng cßn 30 ngµy, chøng tá kh¶ n¨ng chiÕm dông vèn cña c«ng ty ®· bÞ gi¶m sót. Nh­ng so s¸nh tuyÖt ®èi th× kú tr¶ nî trung b×nh vÉn lín h¬n kú thu nî trung b×nh 10 ngµy. Nh­ vËy, trong tr¹ng th¸i chiÕm dông vµ bÞ chiÕm dông vèn lÉn nhau trong c¸c quan hÖ th­¬ng m¹i, c«ng ty vÉn gi÷ ®­îc mét lîi thÕ nhÊt ®Þnh. [ Vßng quay hµng tån kho = GVHB . Hµng tån kho (99) = 745 108 385 331 = 25,8 28 877 509 914 (00) = 1 267 595 355 374 = 43,26 29 304 273 932 HÖ sè vßng quay hµng tån kho t¨ng nhanh qua 2 n¨m tõ 25,8 lÇn lªn 45 lÇn cho thÊy tèc ®é tiªu thô hµng hãa cña c«ng ty trong thêi gian qua rÊt kh¶ quan. §©y còng lµ nguyªn nh©n gi¶i thÝch sù t¨ng tr­ëng cao cña doanh thu n¨m 2000 so víi n¨m 1999. Nh­ng ®ång thêi, ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty ®· ph¶i t¨ng chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý lªn t­¬ng ®èi so víi n¨m tr­íc. Tõ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn t¹i c«ng ty, trªn gi¸c ®é qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp, cã thÓ ®­a ra c¸c nhËn ®Þnh, kÕt luËn sau cïng vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña c«ng ty: - VÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Nh×n chung, doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã sù t¨ng tr­ëng kh¸ (trõ tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh) dÉn ®Õn lîi nhuËn cã t¨ng ®¸ng kÓ song chi phÝ tõ c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ chi phÝ qu¶n lý vµ b¸n hµng cßn qu¸ cao nªn hiÖu qu¶ sinh lîi doanh thu cßn thÊp, ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña nã trªn thÞ tr­êng. - VÒ t×nh h×nh c«ng nî vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n: C«ng ty ®· thµnh c«ng lín trong chÝnh s¸ch sö dông vèn, ®Çu t­ vèn cña m×nh. Song møc ®é bÞ chiÕm dông vèn cña c«ng ty còng lín t­¬ng ®èi so víi møc ®é chiÕm dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Trong khi nguån dù tr÷ quü tiÒn mÆt ( t¹i kÐt vµ t¹i ng©n hµng) cßn khiªm tèn, t×nh tr¹ng trªn ®· dÉn tíi sù gi¶m sót cña tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®o l­êng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ c«ng ty ph¶i lªn kÕ ho¹ch qu¶n lý c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ chÆt chÏ h¬n n÷a. §ång thêi, víi nhu cÇu tr­íc m¾t còng nh­ trong t­¬ng lai khi ¸p dông kÕ to¸n m¸y vµo doanh nghiÖp, më réng v¨n phßng ... cÇn ®Õn l­îng ®Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c cã liªn quan, buéc doanh nghiÖp ph¶i lªn kÕ ho¹ch t×m kiÕm nguån tµi trî dµi h¹n tõ bªn ngoµi cho phï hîp lµ ®iÒu khã tr¸nh khái. - VÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng: Tèc ®é vßng quay hµng tån kho ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, kú thu tiÒn vµ tr¶ nî b×nh qu©n cña c«ng ty ®Òu cã dÊu hiÖu gi¶m song xÐt vÒ quy m«, c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ vÉn chiÕm phÇn lín trong c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn. Tuy n¨ng lùc ho¹t ®éng lµ tèt nh­ng l¹i kÐo theo kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp vµ lîi nhuËn ch­a cao. Víi nh÷ng h¹n chÕ vÒ néi dung ph©n tÝch nh­ ®· tr×nh bµy ë ch­¬ng II, c«ng ty, chÝnh x¸c h¬n lµ bé phËn ph©n tÝch tµi chÝnh, nªn vµ cÇn ph¶i bæ sung thªm mét sè c¸c chØ tiªu tµi chÝnh quan träng kh¸c nh»m t¹o ra mét hÖ thèng chØ tiªu tµi chÝnh hoµn chØnh. 4. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng nguån th«ng tin sö dông. Th«ng tin lµ yÕu tè sèng cßn cña mäi qu¸ tr×nh kinh tÕ. ChÊt l­îng cña ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp chØ ®­îc ®¶m b¶o khi ngay tõ ®Çu nguån th«ng tin sö dông ®­îc ®¶m b¶o c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, nguån sè liÖu mµ c«ng ty sö dông cho viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ. Tr­íc hÕt, ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng chËm trÔ trong viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng ty nªn t¨ng c­êng ®«n ®èc, chØ ®¹o c¸c phßng nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu, cïng víi tr­ëng phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh (kÕ to¸n tr­ëng) thùc hiÖn ký kÕt hîp ®ång, thanh quyÕt to¸n hîp ®ång nhanh chãng, ®óng thêi h¹n, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc lµm c¬ së ph¸p lý ®Ó h¹ch to¸n vµo c¸c sæ kÕ to¸n. §ång thêi, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngay khi nhËn ®­îc c¸c chøng tõ kÕ to¸n vµ c«ng viÖc kiÓm tra h¹ch to¸n tr¸nh t×nh tr¹ng chång chÊt c«ng viÖc ®Õn cuèi quý, cuèi n¨m míi lµm. TiÕp theo, ®Ó nguån th«ng tin ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc kÕt qu¶ kinh doanh vµ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña c«ng ty, tõ ®ã lµm c¬ së thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh, cung cÊp chÝnh x¸c th«ng tin cho nh÷ng ®èi t­îng quan t©m tíi doanh nghiÖp, c«ng ty cÇn thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é kiÓm to¸n néi bé theo tinh thÇn cña quy chÕ hËu kiÓm míi t¹i doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng t¸c nµy, viÖc c«ng ty cÇn lµm lµ ph¶i nghiªn cøu ®Ó ®i tíi thiÕt lËp mét bé phËn riªng biÖt cã thÈm quyÒn thùc hiÖn thanh tra kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i chç mét c¸ch ®éc lËp. MÆt kh¸c, ®Ó theo kÞp sù tiÕn bé cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ ®¶m b¶o sù chÝnh x¸c còng nh­ tèc ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, c«ng ty nªn thùc hiÖn ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tin häc hãa c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n, thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n m¸y hoµn thiÖn thay v× ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n thñ c«ng nh­ hiÖn nay. C«ng viÖc nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn qua tõng b­íc víi sù chuÈn bÞ ®ñ vÒ nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ nh©n sù. Tuy nhiªn, ®Ó t¹o ra ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, c«ng ty cÇn ph¶i tæ chøc m· hãa c¸c ®èi t­îng qu¶n lý thèng nhÊt theo ng«n ng÷ m¸y. NÕu gi¶i ph¸p nµy trë thµnh hiÖn thùc, nh÷ng bÊt cËp trong viÖc ¸p dông chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc t¹i c¸c chi nh¸nh cña c«ng ty ë trong n­íc vµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë n­íc ngoµi còng sÏ ®­îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó. 5. VÒ nguån nh©n lùc. Nh­ ®· tr×nh bµy ë ch­¬ng tr­íc, TECHNOIMPORT tuy lµ mét c«ng ty lín nh­ng l¹i ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i quèc tÕ, víi tæng sè c¸n bé lµ 158 ng­êi chñ yÕu ho¹t ®éng kinh doanh nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu, do ®ã, ®éi ngò c¸n bé tµi chÝnh kÕ to¸n chØ chiÕm mét l­îng nhá bÐ víi 23 ng­êi (trong ®ã 3 ng­êi ®ang c«ng t¸c ë n­íc ngoµi). Víi chøc n¨ng thùc hiÖn ho¹t ®éng h¹ch to¸n kÕ to¸n, ph©n tÝch tµi chÝnh vµ lËp kÕ ho¹ch ®ång thêi, c¸c c«ng t¸c mµ c¸c thµnh viªn phßng kÕ ho¹ch - tµi chÝnh ph¶i ®¶m nhiÖm lµ rÊt lín, dÔ bÞ chång chÐo lªn nhau, nhiÒu khi, hä kh«ng nhËn biÕt hÕt tr¸ch nhiÖm, ph¹m vi c«ng viÖc cña m×nh. Do vËy, chÊt l­îng th«ng tin sÏ bÞ gi¶m sót. Bªn c¹nh ®ã, nh×n vµo ®é tuæi trung b×nh cña ®éi ngò c¸n bé, ta thÊy tû lÖ ng­êi trªn 40 tuæi chiÕm mét tû träng lín, tuy gÇn ®©y, c«ng ty ®· tæ chøc nhiÒu líp ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô song do h¹n chÕ vÒ thêi gian, vÒ tuæi t¸c vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c, nªn ®a phÇn ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu míi cña c«ng viÖc. VËy trong thêi gian tíi, c«ng ty nªn lËp c¸c kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc phï hîp víi chøc vô, yªu cÇu c«ng viÖc cña hä. C¸c kÕ ho¹ch ®ã cã thÓ do c«ng ty tù tæ chøc t¹i chç, hoÆc kÕt hîp víi bé th­¬ng m¹i, c¸c bé ban ngµnh kh¸c cã liªn quan, hoÆc liªn hÖ víi c¸c tæ chøc, tËp ®oµn kinh tÕ quèc tÕ lín kh¸c trªn thÕ giíi theo c¸c ch­¬ng tr×nh trî gióp. Song song víi ®iÒu nµy, c«ng ty nªn x©y dùng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ­u tiªn, khuyÕn khÝch vµ ñng hé vÒ mÆt vËt chÊt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn tham gia vµ ®éng viªn tù tham gia häc tËp, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho b¶n th©n. §©y còng lµ vÊn ®Ò thuéc vÒ nhËn thøc cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty còng nªn th­êng xuyªn më réng tuyÓn dông c¸n bé tõ bªn ngoµi ®Ó tËn dông nguån nh©n lùc ®· qua ®µo t¹o chÝnh quy. VÊn ®Ò nguån nh©n lùc ®­îc gi¶i quyÕt ®i s©u vµo chÊt l­îng, tinh gi¶m vÒ sè l­îng th× chÊt l­îng cña c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh vµ ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh vµ qu¶n lý ®óng ®¾n ®­îc coi nh­ ®· thµnh c«ng tíi 99%. 2. KiÕn nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ kinh tÕ ®èi víi c«ng ty. Víi chñ tr­¬ng më cöa nÒn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh«ng ph©n biÖt khu vùc quèc doanh hay ngoµi quèc doanh tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, ph¸t huy cao ®é tÝnh ®éc lËp, tù chñ kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh, ChÝnh phñ cïng víi c¸c bé chøc n¨ng, ®· ban hµnh hµng lo¹t c¸c nghÞ ®Þnh, th«ng t­ ... ®Ó ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ ph¸p nh©n kinh doanh theo ®óng ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Trªn thùc tÕ, do m«i tr­êng kinh tÕ kh«ng ngõng ®æi míi, nhiÒu nh©n tè n¶y sinh ®· lµm cho c¸c v¨n b¶n ph¸p lý kh«ng ngõng bÞ söa ®æi, bæ sung. V¨n b¶n ch­a ra ®êi, ch­a ®i vµo cuéc sèng th× ®· bÞ l¹c hËu bëi mét v¨n b¶n kh¸c. §iÒu nµy cµng chøng tá n¨ng lùc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña bé phËn chÝnh s¸ch cßn yÕu kÐm. C¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh l¹i r¬i vµo t×nh tr¹ng võa thõa võa thiÕu. Chóng ®­îc quy ®Þnh qu¸ chi tiÕt dÉn ®Õn kh«ng ph¶n ¸nh hÕt c¸c ®èi t­îng kinh tÕ mét c¸ch tæng qu¸t, t¹o ra nhiÒu "kÏ hë" ®Ó th­¬ng nh©n "l¸ch" luËt. Trong ®ã, ®èi víi khu vùc quèc doanh, ChÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh 59/N§ - CP ra ngµy 03/10/1996 vÒ quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®· bæ sung, chØnh söa theo nghÞ ®Þnh 27/1999/ N§ - CP ra ngµy 20/04/1999 bæ sung quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Nh­ng nh÷ng tån t¹i vÉn cßn t­¬ng ®èi lín. VËy h¬n bao giê hÕt, ®Ó ph¸t huy vai trß, chøc n¨ng cña m×nh trong qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ nãi chung vµ khu vùc kinh tÕ quèc doanh - khu vùc kinh tÕ ®ãng vai trß chñ ®¹o trong ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc theo h­íng CNXH, nãi chung trong ®ã c«ng ty TECNOIMPORT, ChÝnh phñ cÇn nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c¬ së ph¸p lý, ®æi míi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, t¹o hµnh lang th«ng tho¸ng h¬n n÷a cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh hiÖu qu¶. Cô thÓ lµ: - CÇn quy ®Þnh râ rµng h¬n vÒ quyÒn lîi, còng nh­ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi 100% vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp hay mét phÇn vèn do ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp trong viÖc sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. - CÇn x©y dùng mét c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh linh ho¹t, ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh vÒ x¸c ®Þnh doanh thu, chi phÝ râ rµng h¬n nh­ng l¹i mang tÝnh tæng qu¸t cao, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp theo tõng l·nh vùc ho¹t ®éng. - CÇn söa ®æi nh÷ng quy ®Þnh vÒ ph©n phèi lîi nhuËn, tr×nh tù trÝch lËp c¸c quü mét c¸ch hîp lý theo h­íng coi träng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, ®­a Nhµ n­íc trë thµnh cæ ®«ng duy nhÊt cña doanh nghiÖp, h­ëng l·i kinh doanh nh­ kho¶n lîi tøc cæ phÇn (hiÖn nay gäi lµ thu sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc). Tr×nh tù ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quü: 1. LËp quü ®Çu t­ ph¸t triÓn. 2. LËp quü dù phßng. 3. LËp quü khen th­ëng phóc lîi. ... 4. Nép thu vÒ sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc. 5. Lîi nhuËn gi÷ l¹i t¸i ®Çu t­. Bªn c¹nh ®ã, ChÝnh phñ cÇn níi láng quy ®Þnh vÒ tû lÖ trÝch lËp c¸c quü trong mét kho¶ng më ®Ó doanh nghiÖp tù lùa chän cho phï hîp víi t×nh h×nh vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña m×nh trong t­¬ng lai. - Ban hµnh c¸c quy chÕ vÒ khen th­ëng vµ kû luËt kÞp thêi nh»m ®éng viªn khuyÕn khÝch hoÆc ng¨n ngõa, trõng trÞ c¸c hµnh vi cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ; ®ång thêi më réng diÖn ­u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy tiÒm n¨ng. BiÖn ph¸p kinh tÕ lµ biÖn ph¸p cÇn sö dông s©u réng kÕt hîp víi biÖn ph¸p hµnh chÝnh nh»m t¹o m«i tr­êng trong lµnh cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, vµ lµm trong s¹ch ®éi ngò l·nh ®¹o. - ChÝnh phñ ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng, vµ víi doanh nghiÖp ®Ó phæ biÕn réng r·i c¸c quy chÕ ph¸p lý nhanh nhÊt cã thÓ ®Õn tõng bé phËn, ®Õn tõng ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, t¨ng c­êng tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, n©ng cao n¨ng lùc ph¸p lý cña nh©n d©n. Song song víi qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ b»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, Nhµ n­íc còng ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Thanh tra Nhµ n­íc lµ mét trong n¨m néi dung quan träng cña chÕ ®é hËu kiÓm míi cña n­íc ta hiÖn nay (bao gåm thanh tra Nhµ n­íc, thanh tra néi bé, thanh tra kh¸ch hµng, thanh tra chñ nî vµ thanh tra cña chñ ®Çu t­). Nh­ng thùc tiÔn cho thÊy ho¹t ®éng thanh tra Nhµ n­íc ch­a ®¹t hiÖu qu¶ qu¶n lý cao t­¬ng øng nh­ vai trß cña nã. Ho¹t ®éng nµy diÔn ra manh món, dµn tr¶i thiÕu träng t©m, träng ®iÓm. Thªm vµo ®ã, do c¬ chÕ Nhµ n­íc qu¶n lý chång chÐo ®èi víi doanh nghiÖp, mçi doanh nghiÖp chÞu sù qu¶n lý ®ång thêi cña Trung ­¬ng (ChÝnh phñ, c¸c bé ngµnh) vµ cña ®Þa ph­¬ng, mµ c¬ quan tæ chøc nµo còng cã thÓ tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra ®èi víi doanh nghiÖp dÉn tíi nh÷ng phiÒn hµ, tèn kÐm vÒ tiÒn cña vµ thêi gian. Tõ ®©y, nhiÒu tiªu cùc ®· n¶y sinh, lµm tha hãa ®éi ngò c¸n bé. Do vËy, ChÝnh phñ nªn ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®­a c«ng t¸c thanh tra Nhµ n­íc theo ®óng h­íng. Cô thÓ lµ: - Ban hµnh luËt thanh tra kiÓm tra Nhµ n­íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, quy ®Þnh râ kh¸i niÖm thanh tra, kiÓm tra; chøc n¨ng, nhiÖm vô cña thanh tra kiÓm tra còng nh­ thÈm quyÒn, ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch. - Tinh gi¶m bé m¸y thanh tra kiÓm tra theo h­íng ®i s©u vµo chÊt l­îng, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a thanh tra kiÓm tra th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú. Cã chÝnh s¸ch l­¬ng th­ëng, chÝnh s¸ch ­u ®·i xøng ®¸ng víi vai trß, chøc vô, quyÒn hµnh cña mçi thanh tra viªn. - Th­êng xuyªn kÕt hîp víi c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c viÖn nghiªn cøu, c¸c tæ chøc quèc tÕ më c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao, chuyªn s©u cho c¸n bé nh»m n©ng cao nghiÖp vô, ®µo t¹o vµ sö dông nh©n tµi. - Th­êng xuyªn t¨ng c­êng kiÓm tra c«ng t¸c thanh tra néi bé, kiÓm to¸n néi bé cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. §©y còng lµ gi¶i ph¸p nh»m gi¶m bít g¸nh nÆng thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. Bé th­¬ng m¹i, víi t­ c¸ch lµ bé chñ qu¶n, cÇn t¹o nhiÒu thuËn lîi h¬n cho c«ng ty trong thñ tôc xin phÐp nhËp khÈu hµng hãa, vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty më réng l·nh vùc kinh doanh theo nhu cÇu thÞ tr­êng, chuÈn bÞ c¬ së cïng ®Êt n­íc héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. VÒ c«ng t¸c h¶i quan hiÖn nay cßn nhiÒu bÊt cËp, danh môc thuÕ suÊt cña c¸c mÆt hµng cßn ®ang trong giai ®o¹n hoµn thiÖn, bæ sung liªn tôc ®Ó chuÈn bÞ cho ngµy ¸p dông møc thuÕ suÊt chung cña khèi th­¬ng m¹i tù do (AFTA). C¸c mÆt hµng ®­îc liÖt kª qu¸ chi tiÕt víi c¸c møc thuÕt suÊt qu¸ râ rµng ¸p dông cho c¸c gi¸ trÞ c¬ së tÝnh thuÕ qu¸ chªnh lÖch dÉn tíi nh÷ng phiÒn phøc trong kª khai h¶i quan vµ kª khai nép thuÕ cña c«ng ty ®èi víi c¸c mÆt hµng c«ng ty më réng xuÊt nhËp khÈu ngoµi toµn bé thiÕt bÞ vµ kü thuËt miÔn thuÕ. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng kiÓm kª, gi¸m ®Þnh chÊt l­îng r­êm rµ, nhiÒu kh©u, nhiÒu ®o¹n, dÉn tíi hµng hãa bÞ l­u kho, l­u b·i g©y nhiÒu tæn thÊt cho c«ng ty ... Lêi kÕt Ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ®· ®­îc chøng minh vai trß quan träng cña nã c¶ trªn lý thuyÕt vµ thùc tÕ. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ toµn bé vµ kü thuËt, c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh nãi chung vµ c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp nãi riªng cßn nhiÒu tån t¹i. Do vËy, t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi nµy kh«ng ngoµi môc ®Ých hoµn thiÖn ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty. PhÇn mét, ®­a ra kh¸i niÖm, néi dung vµ c¸c ph­¬ng ph¸p thùc hiÖn ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. PhÇn hai, ®­a ra thùc tr¹ng thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch tµi chÝnh t¹i c«ng ty vµ nh÷ng tån t¹i cÇn th¸o gì. PhÇn cuèi cïng cña luËn v¨n bµn ®Õn mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn néi dung ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty. Víi l­îng kiÕn thøc Ýt ái vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn khiªm tèn cña m×nh, ®øng trªn gi¸c ®é ng­êi ngoµi cuéc nh×n vµo ho¹t ®éng cña c«ng ty, t«i-ng­êi viÕt luËn v¨n nµy, kh«ng cã tham väng g× h¬n gãp mét phÇn ý kiÕn cña m×nh, gióp Ých cho viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty. Mét lÇn n÷a xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thµy c« gi¸o tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c thµy c« cña khoa Ng©n hµng - Tµi chÝnh, còng nh­ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong c«ng ty TECHNOIMPORT ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ & kỹ thuật - Bộ TM.doc
Luận văn liên quan