Đề tài Giải pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty MATECH

MỤC LỤCTrang Mở đầu 1   Phần I. Những lí luận chung về vốn kinh danh 2 I. Vốn kinh doanh 2 1. Khái niệm về vốn kinh doanh. 2 2. Phân loại vốn kinh doanh 3 3. Cấu thành về vốn doanh nghiệp. 4 3.1. Nguồn hình thành vốn của doanh nghiệp. 4 3.2. Phần tài sản. 5 4. Vai trò của vốn kinh doanh. 5 II. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 6 1. Khái niệm chung về hiệu quả. 6 2. Khái niệm và tiêu thức xác định hiệu quả kinh doanh. 6 2.1. Các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả vốn. 7 2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài sản cố định. 10 2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lu động. 10 III. Các nhân tố ảnh hởng đến khả năng huy động và sử dụng vốn. 16 1. Các nhân tố chủ quan: 16 2. Các nhân tố khách quan. 16 IV. Các giải pháp huy động vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng hiện nay. 17 1. Giải pháp huy động vốn dài hạn. 18 2. Các giải pháp huy động vốn ngắn hạn. 21   Phần II. Phân tích tình hình huy động và sử dụng kinh doanh tại Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH) 23 I. Giới thiệu tổng quan về Công ty vật liệu và công nghệ. 23 1. Vài nét về sự hình thành và phát triển của Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH). 23 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty MATECH. 23 3. Tổ chức bộ máy của Công ty MATECH. 24 4. Phơng hớng và nhiệm vụ của Công ty vật liệu và công nghệ (MATECH) trong thời gian tới. 27 II. Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn tại Công ty MATECH. 28 1. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty vật liệu và công nghệ. 28 2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty. 33 3. Một số nhận xét. 41   Phần III. Một số kiến nghị về huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty MATECH 42 I. Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và huy động vốn tại Công ty MATECH. 42 1. Xác định đúng về mục đích của việc sử dụng vốn. 42 2. Các giải pháp nhằm huy động vốn. 42 3. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 43 4. Yếu tố về con ngời. 45 II. Một số ý kiến về cơ quan Nhà nớc. 46   Kết luận 49   Tài liệu tham khảo 50

doc52 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty MATECH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h©n tè chñ quan vµ nh©n tè kh¸ch quan. 1. C¸c nh©n tè chñ quan: a. Tr×nh ®é qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh: §©y lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng ®èi víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi riªng. Trong c«ng t¸c l vèn, tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý thÓ hiÖn chñ yÕu th«ng qua x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn, c¸c träng ®iÓm ®Çu t­ vèn vµ c¸c qu¶n lý tµi s¶n hiÖn cã. Th«ng th­êng c¸n bé qu¶n lý ­u m¹o hiÓm th× hä sÏ sö dông nhiÒu nî vµ ng­îc l¹i th× sö dông vèn tù cã. VËy nªn viÖc n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý lµ vÊn ®Ò mµ doanh nghiÖp cÇn quan t©m. b. C¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ quy m« kinh doanh. C¬ cÊu vËt chÊt kü thuËt nÕu ®­îc tèt th× sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. Quy m« kinh doanh còng lµ vÊn ®Ò cã liªn quan tíi quy m« nguån vèn cña doanh nghiÖp. Nã sÏ ®Þnh h­íng lín tíi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ cña vèn ®­îc ®¸nh gi¸ tíi nhiÒu chØ tiªu. Tuy nhiªn, c¬ së vËt chÊt l¹i cã liªn quan tíi c¸c chØ tiªu ®ã. Bëi v× nã gióp t¹o ra s¶n phÈm tèt h¬n, tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, gióp chu chuyÓn vèn nhanh... c. C¸c yÕu tè kÝch thÝch vËt chÊt. C¸c yÕu tè nµy gióp chóng ta lao ®éng n¨ng ®éng nhiÖt t×nh h¬n. §©y lµ yÕu tè nhµ qu¶n lý nªn quan t©m nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt. 2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan. a. Nhu cÇu thÞ hiÕu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr­êng ®· lµm cho nhiÒu doanh nghiÖp ph¶i lao ®ao. V× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu thÞ hiÕu vµ gi¸ c¶ cho c¸c mÆt hµng lµ rÊt cÇn thiÕt. N¾m ®­îc quy luËt nµy th× doanh nghiÖp sÏ ®em l¹i ®­îc hiÖu qu¶ cña sö dông ®ång vèn cña m×nh. BiÕt ®Çu t­ ®óng chç, ®óng môc ®Ých sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. b. Nh©n tè thÞ tr­êng tµi chÝnh. Vèn lµ mét ph¹m trï thuéc lÜnh vùc tµi chÝnh nªn nã chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín tõ thÞ tr­êng tµi chÝnh. Nguån vèn ®­îc bæ sung tõ nhiÒu nguån nh­: Nguån vèn vay ng©n hµng, vèn thuª tµi chÝnh, vèn tÝn dông th­¬ng m¹i vµ vèn vay ë thÞ tr­êng tµi chÝnh... Sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng tµi chÝnh dÉn ®Õn sù biÕn ®éng c¸c nguån vèn, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c qu¸ tr×nh ®Çu t­. ThÞ tr­êng tµi chÝnh ë n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, vµ viÖc huy ®éng vèn trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh lµ rÊt cÇn thiÕt. ThÞ tr­êng tµi chÝnh ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho huy ®éng c¸c nguån vèn nhµn rçi ®Ó trùc tiÕp ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. c. Mét sè nh©n tè kh¸c. Mét lµ: Sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ. Hai lµ: C¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cã ¶nh h­ëng lín tíi qu¸ tr×nh sö dông vèn cña doanh nghiÖp. Ba lµ: Mét sè biÕn ®éng cña thÞ tr­êng ®Çu vµo, ®Çu ra còng cã ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. IV. C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã mét nguån vèn h¹n chÕ. Tuy nhiªn tuú theo ®Æc ®iÓm cña chu kú kinh doanh mµ doanh nghiÖp cã thÓ thõa hoÆc thiÕu vèn. ThiÕu vèn dÉn ®Õn ph¶i huy ®éng vèn vµ sö dông vèn lµm sao cã hiÖu qu¶. Thùc tÕ cho thÊy, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau trong viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn. Vµ hiÖn nay doanh nghiÖp cã c¸c gi¶i ph¸p ®· vµ ®ang thùc hiÖn. Ta cã thÓ ph©n thµnh hai lo¹i gi¶i ph¸p, ®ã lµ: Ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. 1. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn dµi h¹n. Vèn dµi h¹n cña doanh nghiÖp cã nhiÒu thµnh phÇn kh¸c nhau, cã thÓ do nhµ cung cÊp, vèn do lîi nhuËn ®Ó l¹i, vèn do thanh lý tµi s¶n... Mét doanh nghiÖp ®· khai th¸c hÕt nguån vèn bªn trong mµ nhu cÇu vèn dµi h¹n còng kh«ng ®¸p øng ®ñ th× cÇn ¸p dông mét sè gi¶i ph¸p sa: Gi¶i ph¸p 1: Ph¸t hµnh cæ phiÕu. Cæ phiÕu lµ c¸ch huy ®éng vèn dµi h¹n trong c¬ chÕ hiÖn nay. Cæ phiÕu thùc chÊt lµ giÊy chøng nhËn gãp cæ phÇn ®Ó t¹o thªm vèn cho doanh nghiÖp vµ chøng thùc lîi tøc cæ phÇn. Cæ phiÕu h×nh thµnh nªn vèn tù cã cña doanh nghiÖp. Cæ phiÕu ®­îc coi lµ "l¸ ch¾n" chèng l¹i sù ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp. NÕu nh­ doanh nghiÖp lµm ¨n ph¶i ph¸ s¶n th× lóc ®ã cæ ®«ng míi cã quyÒn rót l¹i vèn. Cæ phiÕu nµy cã thÓ ®­îc trao ®æi th«ng qua thÞ tr­êng chøng kho¸n. Cæ phiÕu cã hai lo¹i: Cæ phiÕu th­êng vµ cæ phiÕu ­u ®·i. * Cæ phiÕu th­êng: Cæ phiÕu th­êng lµ cæ phiÕu th«ng dông nhÊt v× ®Æc ®iÓm cña nã lµ ®¸p øng ®­îc c¶ hai phÝa ng­êi ®Çu t­ vµ phÝa c«ng ty ph¸t hµnh. L­îng cæ phiÕu tèi ®a mµ c«ng ty ®­îc quyÒn ph¸t hµnh gäi lµ vèn cæ phÇn ®­îc cÊp giÊy phÐp. Vµ vÊn ®Ò chèng mua c«ng ty, b¶o vÖ c«ng ty tr­íc sù x©m nhËp b»ng cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty kh¸c lµ mét khÝa c¹nh ®Æc biÖt. CÇn xem xÐt ®Õn c¸c nguy c¬ ®­îc mua l¹i c«ng ty. Do ®ã cÇn duy tr× mét tû lÖ cæ phiÕu tèi thiÓu ®Ó gi÷a v÷ng quyÒn kiÓm so¸t cña c«ng ty. * Cæ phiÕu ­u tiªn: Th­êng chiÕm mét tû träng nhá trong tæng sè cæ phiÕu ph¸t hµnh. Tuy nhiªn trong mét sè tr­êng hîp dïng cæ phiÕu ­u tiªn lµ thÝch hîp. Cæ phiÕu ­u tiªn cã ­u ®iÓm lµ nã cã cæ tøc cè ®Þnh. Ng­êi chñ cæ phiÕu nµy cã quyÒn ®­îc thanh to¸n l·i tr­íc c¸c cæ ®«ng b×nh th­êng. Cæ phiÕu ­u tiªn cã thÓ ®­îc thu håi nÕu thÊy cÇn thiÕt. Nh­îc ®iÓm cña nã lµ cæ tøc ®­îc lÊy tõ lîi nhuËn sau thuÕ, trong khi ®ã chi phÝ l·i vay ®­îc gi¶m trõ khi trÝch thuÕ thu nhËp cña c«ng ty. ViÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu khi c«ng ty cã ý ®Þnh më réng thªm s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. VÒ h×nh thøc ph¸t hµnh, cæ phiÕu cã thÓ ®­îc b¸n réng r·ia c«ng khai t¹i doanh nghiÖp hoÆc kh«ng qua hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i hoÆc c«ng ty tµi chÝnh. Gi¶i ph¸p 2: Ph¸t hµnh chøng kho¸n cã thÓ chuyÓn ®æi. HiÖn nay mét sè c«ng ty cã thÓ ph¸t hµnh chøng cã thÓ chuyÓn ®æi. Sù chuyÓn ®æi vµ sù lùa chän cho phÐp c¸c bªn cã thÓ chän mét c¸ch thøc ®Çu t­ cã lîi vµ thÝch hîp. Cã mét sè h×nh thøc chuyÓn ®æi, ë ®©y chØ ®Ò cËp hai h×nh thøc. - GiÊy b¶o ®¶m: Ng­êi së h÷u giÊy b¶o ®¶m cã thÓ mua mét sè l­îng cæ phiÕu th­êng, ®­îc quy ®Þnh tr­íc víi gi¸ c¶ vµ thêi gian x¸c ®Þnh. - Tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi: Lµ lo¹i tr¸i phiÕu cho phÐp chuyÓn ®æi thµnh mét sè l­îng nhÊt ®Þnh c¸c cæ phiÕu th­êng. NÕu gi¸ trÞ cæ phiÕ t¨ng lªn th× ng­êi gi÷ tr¸i phiÕu cã c¬ may nhËn ®­îc lîi nhuËn cao. Gi¶i ph¸p 3: Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lµ mét h×nh thøc huy ®éng nguån vèn nhµn rçi cña d©n. Tr¸i phiÕu lµ giÊy vay nî dµi h¹n. Gåm: tr¸i phiÕu chÝnh phñ vµ tr¸i phiÕu c«ng ty. Khi ph¸t hµnh cÇn lùa chän sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty vµ t×nh h×nh trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh. §iÒu nµy lµ quan träng v× nã liªn quan ®Õn chi phÝ, c¸ch thøc tr¶ cïng nh­ kh¶ n¨ng l­u hµnh vµ tÝnh hÊp dÉn cña tr¸i phiÕu trªn thÞ tr­êng. Trªn thÞ tr­êng cã c¸c lo¹i tr¸i phiÕu sau: * Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt cè ®Þnh: Lµ lo¹i tr¸i phiÕu ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt. TÝnh hÊp dÉn cña nã phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: + L·i suÊt cña tr¸i phiÕu. + Uy tÝn tµi chÝnh cña c«ng ty. + Kú h¹n cña tr¸i phiÕu. * Tr¸i phiÕu cã l·i suÊt th¶ néi: ¸p dông trong ®iÒu kiÖn cã møc l¹m ph¸t cao vµ l·i suÊt thÞ tr­êng kh«ng æn ®Þnh. Lo¹i nµy cã nh­îc ®iÓm: + C«ng ty kh«ng biÕt ch¾c ch¾n vÒ chi phÝ l·i vay tr¸i phiÕu. Nã g©y khã kh¨n cho viÖc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh. + ViÖc qu¶n lý tr¸i phiÕu ®ßi hái tèn nhiÒu thêi gian h¬n do ph¶i th«ng b¸o lÇn ®iÒu chØnh l·i. * Tr¸i phiÕu cã thÓ thu håi ®­îc. Lo¹i nµy khi ph¸t hµnh ph¶i cho biÕt râ ®Õn ng­êi mua tr¸i phiÕu vÒ gi¸ c¶ vµ thêi gian c«ng ty chuéc l¹i. Tr¸i phiÕu nµy cã ­u ®iÓm lµ: + Cã thÓ ®iÒu chØnh c¸ch sö dông l­îng vèn khi kh«ng cÇn thiÕt, c«ng ty cã thÓ mua l¹i sè vèn vay. + C«ng ty cã thÓ thay ®æi nguån vèn vay th«ng qua viÖc mua tr¸i phiÕu. Khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cÇn l­u ý mét sè vÊn ®Ò nh­: thêi ®iÓm ph¸t hµnh, khi nµo th× thu håi cæ phiÕu. Gi¶i ph¸p 4: Vay ng©n hµng. Vay ng©n hµng cã thÓ vay dµi h¹n, trung h¹n tuú thuéc vµo nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp. Trong khi vay vèn ng©n hµng cÇn cã c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Ph¶i cã ph­¬ng ¸n kinh doanh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. - Møc vèn vay ph¶i phñ hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ l·i cña c«ng ty. HiÖn nay c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ nh÷ng trung gian tµi chÝnh. NghiÖp vô ng©n hµng ®ang ph¸t triÓn phï hîp víi nhu cÇu vÒ vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Gi¶i ph¸p 5: Nguån vèn néi bé. Nguån vèn nµy lµ rÊt cã lîi. NhiÒu c«ng ty coi träng viÖc t¸i ®Çu t­ tõ lîi nhuËn. ViÖc tÝch cùc t¨ng lîi nhuËn lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng kÝch lÖ ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty. Nã ®¸p øng nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨ng cña c«ng ty. BÊt kú c«ng ty nµo còng mong muèn lµm ¨n ®¹t hiÖu qu¶ cao ®Ó gi÷ l¹i mét phÇn lîi nhuËn cho më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, vµ nguån vèn néi bé gãp phÇn vµo sù æn ®Þnh cho c«ng ty ph¸t triÓn. 2. C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn ng¾n h¹n. Trong mét chu kú s¶n xuÊt, do cã nh÷ng lóc vµo nh÷ng thêi ®iÓm cÇn thiÕt mµ nguån vèn l¹i thiÕu do biÕn ®éng ®ét xuÊt. C«ng ty lóc Êy ph¶i cã biÑn ph¸p huy ®éng vèn ng¾n h¹n. Sau ®©y lµ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng. Gi¶i ph¸p 1: Vay ng©n hµng. Ng©n hµng lµ n¬i cung cÊp vèn cho c¸c c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh. Khi vay ng©n hµng th­êng th× ng©n hµng ph¶i ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu sau: Tû lÖ tµi trî = Vèn tù cã Tæng tµi s¶n nî ChØ tiªu nµy ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh, chØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt. Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh = Tæng tµi s¶n l­u ®éng Tæng sè nî ng¾n h¹n Nã cho biÕt kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n lµ cao hay thÊp. Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi = Tæng sè vèn b»ng tiÒn Tæng sè nî ng¾n h¹n Qua sù ®¸nh gi¸ trªn vµ mét sè th«ng tin kh¸c, ng©n hµng míi cã quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng. Gi¶i ph¸p II. TÝn dông th­¬ng m¹i. Lo¹i tÝn dông nµy lµ mét h×nh thøc chiÕm dông vèn trong thêi gian 30 ®Õn 90 ngµy th«ng quan thanh to¸n chËm c¸c phÇn nî. Cã hai lo¹i tÝn dông th­¬ng m¹i: Hèi phiÕu vµ kú phiÒu. Hèi phiÕu th­¬ng m¹i lµ mét lo¹i chøng tõ ®­îc chÊp thuËn, qua ®ã ng­êi chñ nî - ng­êi tr¶ tiÒn thanh to¸n ngay hoÆc khi ®Õn h¹n tr¶ mét sè tiÒn cho ng­êi chñ nî - ng­êi h­ëng thô. Kú phiÕu th­¬ng m¹i thùc chÊt lµ sù cam kÕt cña kh¸ch hµng chÊp thuËn thanh to¸n cho ng­êi chñ nî theo lÖnh cña ng­êi chñ nî víi thêi gian ®· ®Þnh. Gi¶i ph¸p 3: ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i. §©y lµ mét lo¹i nghiÖp cña ng©n hµng. Ng©n hµng trao cho ng­êi cÇn vèn mét sè vèn nhÊt ®Þnh c¨n cø vµo viÖc chñ ®Çu t­ giao cho th­¬ng phiÕu ®èi víi ng©n hµng tr­íc thêi h¹n. Tãm l¹i, qua viÖc ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p hiÖn nay th­êng ¸p dông, tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña c«ng ty mµ ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn phï hîp víi môc ®Ých sö dông vèn cña c«ng ty. Mçi mét gi¶i ph¸p lµ mét vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu khi quyÕt ®Þnh sö dông vèn. PhÇn II Ph©n tÝch t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông kinh doanh t¹i C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ (MATECH) I. Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ. 1. Vµi nÐt vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ (MATECH). C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Trung t©m khoa häc tù nhiªm vµ c«ng nghÖ Quèc gia. §­îc thµnh lËp theo th«ng b¸o sè 157/TB ngµy 17/05/1993 cña V¨n phßng chÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 185/VKH - QD ngµy 21/05/1993 cña ViÖn khoa häc ViÖt Nam (nay lµ Trung t©m khoa häc tù nhiªm vµ c«ng nghÖ Quèc gia). C«ng ty cã tªn giao dÞch lµ: Material and Technolgy Coporation, viÕt t¾t lµ MATECH, cã trô së lµm viÖc t¹i 35A §iÖn Biªn Phñ - QuËn Ba §×nh - Hµ Néi. Lµ mét sn nhµ n­íc ra ®êi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®ã lµ tù do c¹nh tranh. Víi tæng sè vèn kinh doanh lµ: 2.456.378.787 ®ång. Trong ®ã: Vèn ng©n s¸ch: 1.912.666.525 ® Vèn tù bæ sung: 543.712.262 ® Víi sù cè g¾ng nç lùc cïng sù s¸ng t¹o cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty, C«ng ty ®· v÷ng vµng æn ®Þnh vµ ®i lªn. 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty MATECH. Nghiªn cøu, øng dông, s¶n xuÊt chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó khai th¸c chÕ biÕn c¸c vËt liÖu tæng hîp, vËt liÖu kim lo¹i, vËt liÖu Silicat. S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c vËt liÖu, thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, vËt liÖu vËn t¶i, xuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm vËt t­ thiÕt bÞ, c¸c s¶n phÈm linh kiÖn ®Ó nghiªn cøu chÕ t¹o l¾p r¸p thiÕt bÞ viÔn th«ng. Ngoµi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô trªn C«ng ty cßn tæ chøc nghiªn cøu vµo s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô nhiÖm vô cña Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ Quèc gia giao cho. §­îc sù l·nh ®¹o cña C«ng ty cïng víi sù phèi hîp c¸c cÊp c¸c ngµnh, C«ng ty ®· më réng ph¹m vi s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc nhËp khÈu. C«ng ty ®­îc Bé th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu sè 5.27.1.010/GP ngµy 9/10/1993. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét x­ëng s¶n xuÊt c¬ khÝ cã chøc n¨ng nhiÖm vô lµ gia c«ng vµ s¶n xuÊt c¬ khÝ phôc vô cho nhu caµu x· héi. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty lu«n thùc hiÖn ®óng chøc n¨ng nhiÖm vô, ®ãng gãp ®Çy ®ñ nghÜ vô ®èi víi Nhµ n­íc, triÖt ®Ó tu©n thñ ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh häc hái tiÕp thu ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm kinh doanh quèc tÕ, n¾m b¾t nhanh chãnh tiÕn bé khoa häc kü thuËt thÕ giíi. TiÕn hµnh chuyÓn giao c«ng nghÖ ®Ó phôc vô môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc mµ §¶ng ®ang ®Ò ra. T¹o viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. 3. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty MATECH. C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr­ëng, trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña ng­êi lao ®éng. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn t­ c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt, tr­íc cÊp trªn vÒ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, cña ph¸p luËt vµ cña toµn C«ng ty. Toµn C«ng ty cã 28 c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Trong ®ã cã: C¸n bé qu¶n lý 10 ng­êi C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 18 ng­êi Ngoµi ra tuú theo ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cßn sö dông mét hÖ thèng chuyªn gia cè vÊn ®Ó hoµn thiÖn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc. Sö dông nhiÒu hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n vµ thêi vô ®Ó kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. * Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn. a. Gi¸m ®èc. Lµ n¬i ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña gi¸m ®èc doanh nghiÖp Nhµ n­íc. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ Trung t©m khoa häc tù nhiªm vµ c«ng nghÖ Quèc gia vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. Lµ ng­êi ®Ò ra c¸c môc tiªu, chiÕn l­îc kinh doanh cña C«ng ty, ®Ò ra c¸c néi quy, quy ®Þnh vµ c¸c kªnh th«ng tin cho bé phËn tæng hîp vµ x­ëng c¬ khÝ thùc hiÖn. ChÞu sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. b. Bé phËn tæng hîp. §Æt d­íi sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c¸c phÇn viÖc mµ gi¸m ®èc giao cho vµ c¸c néi quy, quy ®Þnh ®­îc gi¸m ®èc ®Ò ra. Gióp gi¸m ®èc ho¹ch ®Þnh c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®Ò ra c¸c néi quy, quy ®Þnh ph©n tÝch chØ tiªu kinh tÕ ®Ó ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh tèi ­u. Dù th¶o vµ tr×nh ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ, triÓn khai gi¸m s¸t c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ. Tæ chøc thanh lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· hoµn thµnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m ®Þnh hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Chñ ®éng x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×n nghiªn cøu øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt s¶n xuÊt t¹i C«ng ty. Gióp so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n, thu thËp th«ng tin ®Ó xö lý kÞp thêi nhanh chãng phôc vô tèt cho qu¸ tr×nh qu¶n lý. - Gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng, lËp kÕ ho¹ch vÒ tiÒn l­¬ng. Tæ chøc viÖc ®µo t¹o båi d­ìng vµ n©ng cao bËc l­¬ng theo ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Hµng n¨m c¨n cws vµo nhu cÇu qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, göi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i ®µo t¹o c¸c líp qu¶n lý kinh tÕ ng¾n h¹n ®Ó phï hîp víi nhu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, c«ng t¸c phÝ cho c«ng nh©n vien. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh cho c«ng nh©n viªn. Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n lý c¸c ph­¬ng tiÖn vµ trang thiÕt bÞ t¹i C«ng ty. Ngoµi ra c¨n cø vµo nhu cÇu qu¶n lý vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Bé phËn tæng hîp ®Ò xuÊ víi gi¸m ®èc sö dông hÖ thèng chuyªn gia cè vÊn vµ sö dông hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n vµ thêi vô ®Ó thùc hiÖn cho tõng c«ng viÖc cô thÓ. Thùc hiÖn vµ tæ chøc qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n, gióp gi¸m ®èc lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh. Tæ chøc qu¶n lý ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ. Trªn c¬ së ®ã tham m­u cho gi¸m ®èc thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Çu t­ vèn cã lîi nhÊt, cung cÊp sè liÖu tõ ®ã ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý vµ dù to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong t­¬ng lai. Tham gi¸ qu¶n lý vµ ph©n phèi quü tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng trong C«ng ty. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ph©n phèi b¶o ®¶m ®óng chÕ ®é quy ®Þng cña Nhµ n­íc. Tham gia qu¶n lý, b¶o qu¶n vËt t­ hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, tµi s¶n cña ®¬n vÞ thÊt tho¸t, h­ háng vËt t­ tµi s¶n. Tæ chøc ghi chÐp, tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña x­ëng c¬ khÝ. §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý h÷u hiÖu nhÊt. LËp vµ nép b¸o c¸o theo ®óng quy ®Þnh cña Trung t©m khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ Quèc gia, cña Nhµ n­íc. c. X­ëng c¬ khÝ. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña x­ëng, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chñ ®éng t×m viÖc lµm, thùc hiÖn ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c ®¬n ®Æt hµng thuéc ph¹m vi cña phan x­ëng, x©y dùng c¸c quy tr×nh kü thuËt, thiÕt kÕ, gi¸m s¸t, tæ chøc thùc hiÖn. §¶m b¶o thêi gian, ®óng chÊt l­îng theo hîp ®ång ®· ký kÕt vµ dù to¸n ®· ®Ò ra, lËp chØ tiªu ¸n toµn lao ®éng. Thùc hiÖn b¶o qu¶n vËt t­ hµng ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ. Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô trªn, x­ëng c¬ khÝ cßn tæ chøc øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt cña x­ëng c¬ khÝ. §×nh kú tæ chøc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n kü thuËt b¶o ®¶m ®óng néi quy, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y C«ng ty. Gi¸m ®èc Bé phËn tæng hîp X­ëng c¬ khÝ Phßng kÕ to¸n Phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kü thuËt X­ëng c¬ khÝ 4. Ph­¬ng h­íng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ (MATECH) trong thêi gian tíi. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®Ó tån t¹i thÝch øng vµ ph¸t triÓn C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch vµ nh÷ng ®Þnh h­íng ph¸t triÓn l©u dµi. C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ cÇn phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt chøc n¨ng cña m×nh. Ngoµi viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®¸p øng nhu cÇu trong n­íc, C«ng ty cµn nhËp khÈu c¸c lo¹i mÆt hµng tiªu dïng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho thÞ tr­êng trong n­íc. N¨m võa qua tuy cßn nhiÒu khã kh¨n nh­ l­îng vèn cßn h¹n chÕ. Tuy nhiªn C«ng ty vÉn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña ViÖn khoa häc tù nhiªn vµ c«ng nghÖ quèc gia, më réng thÞ tr­êng, b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n cña C«ng ty æn ®Þnh. Thêi gian tíi C«ng ty cßn më réng thªm mét sè c¬ së míi nh»m phôc vô tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng. §Ó hoµn thµnh tèt môc tiªu tr­íc m¾t vµ l©u dµi C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ (MATECH) cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - T×m kiÕm khai th¸c thÞ tr­êng míi, duy tr× vµ ph¸t triÓn c¸c ®¬n ®Æt hµng l©u dµi. - CÇn më réng thªm c¸c b¹n hµng quèc tÕ nh»m tËn dông mäi c¬ héi tèt ®Ó ph¸t triÓn C«ng ty. - Ph©n ®Êu n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ cho anh em c«ng nh©n. Båi d­ìng tr×nh ®é qu¶n lý nghiÖp vô cho nh©n viªn phßng ban. - Trang bÞ thªm mét sè c¸c ph­¬ng tiÖn khoa häc kü thuËt nh»m n©ng cao søc s¶n xuÊt cho ph©n x­ëng vµ cho c¸c c«ng t¸c qu¶n lý kh¸c. - C«ng ty ph¶i lu«n b¶o ®¶m c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - C«ng ty cÇn duy tr× vµ ph¸t triÓn viÖc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng cña m×nh, gióp t¹o ra lîi nhuËn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n. - Cuèi cïng, C«ng ty cÇn ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng cao trong thêi gian tíi. II. Ph©n tÝch t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty MATECH. 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông vèn t¹i C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ. Qua b¶ng I, II, III ta thÊy ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty MATECH lµ ph¸t triÓn. Qua hai n¨m 1999 vµ 2000 ta thÊy ®­îc sù t¨ng tr­ëng cña nguån vèn. N¨m 1999: 3.841.152.644 ® N¨m 2000: 4.265.573.377 ® Còng do ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nªn sè vèn l­u ®éng chiÕm mét tû träng lín trong c¬ cÊu vèn cña C«ng ty. N¨m 1999 chiÕm 75,66% N¨m 2000 chiÕm 87,55% Qua sù ph©n tÝch ë b¶ng II ta thÊy vèn cè ®Þnh cña C«ng ty cã phÇn sôt gi¶m. Nã chiÕm mét tû träng nhá trong c¬ cÊu vèn. Vèn tù cã cña C«ng ty chiÕm mét tû träng lín vµ t¨ng nhanh. Trong vßng mét n¨m vèn tù cã ®· t¨ng trªn 1,2 tû ®ång. Nî ng¾n h¹n vµ c¸c kho¶n nî kh¸c gi¶m xuèng. §iÒu ®ã ®· chøng tá sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty. C¸c kho¶n nî cµng gi¶m chøng tá C«ng ty sö dông vèn cña m×nh lµ chñ yÕu vµ ®iÒu ®ã ®· lµm gi¶m bít g¸nh nÆng l·i suÊt cho C«ng ty. Qua hai n¨mg ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty, nguån vèn C«ng ty t¨ng lªn do sù lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty vµ C«ng ty ¸p dông tèt c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn. Mét lµ: * T¨ng vèn tù cã (huy ®éng vèn chñ s¬ h÷u) lµ sè tiÒn cña chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t­ ®ãng gãp vµo C«ng ty. Do vËy nã kh«ng ph¶i lµ mét mãn nî. V× vËy vèn chñ së h÷u lµ c¬ së cho sù ph¸t triÓn æn ®Þnh. Nguån vèn nµy bao gåm: nguån ®ãng gãp ban ®Çu, ®ãng gãp bæ sung hoÆc do Nhµ n­íc cÊp... B¶ng 1: B¶ng c©n ®èi kÕn to¸n 1999 - 2000 Tµi s¶n 1999 2000 A. Tµi s¶n l­u ®éng vµ ®Çu t­ ng¾n h¹n. 2.906.113.574 3.734.545.133 I. TiÒn 391.712.986 517.035.965 1. TiÒn mÆt t¹i quü 17.307.794 306.954.700 2. TiÒn göi ng©n hµng 374.405.192 210.081.265 II. C¸c kho¶n ph¶i thu 1.414.725.738 388.487.728 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1.256.899.592 90.579.471 2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 93.102.100 70.833.157 3. Ph¶i thu néi bé 25.000.000 76.753.640 4. Ph¶i tr¶ néi bé 5. ThuÕ 116.603.260 6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 39.724.046 33.718.200 III. Hµng tån kho 903.030.942 1.221.251.784 1. Nguyªn vËt liÖu tån kho 35.765.708 279.746.901 2. C«ng cô dông cô tån kho 7.147.500 36.583.200 3. Hµng ho¸ tån kho 860.117.734 904.921.683 4. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang IV. Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 196.643.908 1.607.769.656 1. T¹m øng 182.122.000 81.179.867 2. C¸c kho¶n thÕ chÊp 14.521.908 1.381.002.030 3. L­¬ng tr¶ c«ng nh©n 2.691.838 4. Ph¶i tr¶ kh¸c 75.768.421 5. Chi phÝ chê ph©n bæ 67.127.500 B. Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t­ dµi h¹n 935.309.070 531.028.244 1. Tµi s¶n cè ®Þnh 935.309.070 531.028.244 2. nguyªn gi¸ 1.091.399.808 1.048.848.204 3. Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ -156.360.734 -517.819.960 Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang - - Céng tµi s¶n 3.841.152.644 4.265.573.377 Nguån vèn 1999 2000 A. Nî ph¶i tr¶ 2.873.572.341 2.070.073.752 I. Nî ng¾n h¹n 2.873.572.341 2.070.073.752 1. Vay ng¾n h¹n 175.271.650 2. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 1.767.424.487 1.661.257.505 3. Ng­êi mua ph¶i tr¶ tiÒn tr­íc 85.000.000 37.551.446 4. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho NN 572.918.320 298.882.426 5. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 96.000 6. T¹m øng 7. Ph¶i thu kh¸c 1.888.182 8. Ph¶i thu néi bé 57.298.347 9. Ph¶i tr¶, ph¶i thu kh¸c 272.861.884 13.195.846 b. Nguån vèn chñ së h÷u 967.580.303 2.195.499.625 I. Nguån vèn, quü 967.580.303 2.195.499.625 1. Nguån vèn kinh doanh 822.428.690 1.904.360.101 2. L·i ch­a ph©n phèi 125.157.389 3. Chªnh lÖch tû gi¸ 433.809 4. Quü khen th­ëng phóc lîi 19.570.415 248.739.408 5. Quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh 42.400.116 Tæng céng 3.841.152.644 4.265.573.377 B¶ng 2: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty 1999 - 2000 N¨m ChØ tiªu 1999 2000 Chªnh lÖch gi÷a 1999 - 2000 % % Vèn l­u ®éng 2.906.113.574 75,66 3.734.545.133 87,55 828.431.559 Vèn cè ®Þnh 935.309.070 24,44 531.028.244 12,55 -404.280.825 Tæng 3.841.152.644 100 4.265.573.377 100 424.420.733 Ta cã: 4.265.573.377 = 1,11 (111%) 3.841.152.644 B¶ng III: C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty. N¨m ChØ tiªu 1999 2000 Chªnh lÖch gi÷a 1999 - 2000 % % Vay dµi h¹n Nî ng¾n h¹n 2.873.572.341 1.070.073.752 -803.498.589 Tù cã 967.580.303 2.195.499.625 1.227.919.292 Nî ng©n hµng 175.271.650 - -175.271.650 Nî kh¸c 272.861.884 13.195.846 -259.666.038 Tæng céng 3.841.152.644 4.265.573.377 424.420.733 Th«ng th­êng nguån vèn chñ së h÷u gåm: I. Nguån vèn quü. 1. Nguån vèn kinh doanh. 2. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 3. Chªnh lÖch tû gi¸. 4. Quü ph¸t triÓn kinh doanh. 5. Quü dù tr÷. 6. L·i ch­a ph©n phèi. 7. Quü khen th­ëng 8. Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. II. Kinh phÝ sù nghiÖp. 1. Quü qu¶n lý cÊp trªn. 2. Nguån vèn kinh phÝ sù nghiÖp. Trong hai n¨m 1999 vµ 2000, nguån vèn tù cã ®· t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng. Tèc ®é t¨ng trªn 1,2 tû ®ång. Qua b¶ng c¬ cÊu nguån vèn ta thÊy nguån vèn vay n¨m 2000 vµ nguån vèn vèn tù cã lµ c©n b»ng nhau. Vµ ®iÒu nµy t¹o sù v÷ng vµng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra nã cßn t¹o ra mét kh¶ n¨ng, huy ®éng vèn tõ viÖc vay ng©n hµng. Bëi v× bÊt kú khi vay cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ng©n hµng ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng thµnh to¸n vµ hiÖu qu¶ cña ph­¬ng ¸n kinh doanh s¶n xuÊt (tÝnh kh¶ thi). Mét chØ tiªu mµ ng©n hµng hay quan t©m ®ã lµ: ChØ tiªu "tû suÊt tù tµi trî". Vµ: Tû suÊt tù tµi trî = Vèn tù cã Tæng tµi s¶n nî Hai lµ: * T¨ng nguån vèn ng¾n h¹n. Trong mét chu kú kinh doanh nÕu c¶m thÊy cÇn ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt th× chñ ®Çu t­ cÇn ph¶i huy ®éng vèn trong mét thêi gian ng¾n vµ ph¶i thanh to¸n sau mét chu kú kinh doanh ®ã. §©y lµ biÖn ph¸p gióp C«ng ty cã ®­îc nguån vèn lóc cÇn thiÕt mµ ®ang thiÕu vèn. Vèn ng¾n h¹n bao gåm c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n. 1.Vay ng¾n h¹n. 2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n. 3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép. 4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. 5. Chi phÝ ph¶i tr¶. 6. Ph¶i tr¶ néi bé. 7. Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. 8. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc. Trong c¸c ho¹t ®éng th× huy ®éng vãn cña C«ng ty chñ yÕu lµ vay ng¾n h¹n. Nguån vèn nµy chñ yÕu lµ vay ng©n hµng vµ chiÕm dông vèn cña doanh nghiÖp kh¸ch hµng kh¸c trong mét thêi gian ng¾n. N¨m 2000, C«ng ty ®· vay ng¾n h¹n sè vèn lµ: 2.070.073.752 ®. C¸c kho¶n nî kh¸c lµ: 13.195.846 ® trong c¬ cÊu vèn. C«ng ty cè g¾ng tËn dông nguån vèn tù cã vµ gi¶m bít nguån vèn ®i vay. Qua b¶ng c¬ cÊu nguån vèn ta thÊy ®­îc C«ng ty hÇu chØ vay vèn tõ doanh nghiÖp kh¸c vµ nî tõ kh¸ch hµng, kh«ng vay ng©n hµng trong n¨m 2000. §©y lµ mÆt lîi cho C«ng ty, nã gi¶m bít g¸nh nÆng l·i suÊt, tËn dông ®­îc nguån vèn kh¸c. TÊt c¶ c¸c kho¶n nî ®Òu gi¶m triÖt ®Ó. Vµ C«ng ty cè g¾ng duy tr× ho¹t ®éng cña m×nh ë vèn tù cãq vµ nî ng¾n h¹n. Tãm l¹i trong n¨m qua ®¬n vÞ ®· huy ®éng vèn theo chu kú kinh doanh vµ tÝnh thêi vô cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty. a. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ¶nh h­ëng tíi qu¸ tr×nh sö dông vèn ë C«ng ty. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn cã tÇm quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. V× vËy C«ng ty ph¶i cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp sao cho ®ång vèn ®­îc sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó cã thÓ biÕt ®­îc hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp ta ph¶i xem xÐt qua nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ¶nh h­ëng tíi t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i C«ng ty. C«ng ty vËt liÖu vµ c«ng nghÖ (MATECH) lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nªn ph¶i chÞu sù t¸c ®éng cña c¹nh tranh, C«ng ty tham gia vµo thÞ tr­êng nªn võa ®ãng vai trß ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa tham gia va ß ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nªn ph¶i n¾m b¾tq râ sù biÕn ®éng cña ngo¹i tÖ, sù chªnh lÖch vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i. C«ng t¸c qu¶n lý sö dông vèn ë C«ng ty ®­îc tËp thÓ l·nh ®¹o ®Æt lªn hµng ®Çu nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao nhÊt. b. §¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty. Víi b¶ng sè liÖu sau (b¶ng IV) ta thÊy C«ng ty ®· cè g¾ng nhiÒu trong s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cho C«ng ty. Qua mét n¨m ho¹t ®éng doanh thu thuÇn cña C«ng ty ®ang ®­îc lµ: 25.715.000.100 ®. Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ lµ: 179.087.936 ® Lîi nhuËn sau thuÕ lµ: 121.779.797 ® Qua nhËn xÐt vÒ 2 yÕu tè: Chi phÝ vµ lîi nhuËn ta thÊy C«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn tõ trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn. B¶ng 4: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2000 §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång STT ChØ tiªu Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Tæng doanh thu 25.715.006 C¸c kho¶n gi¶m trõ 0 ThuÕ GTGT 0 1 Doanh thu thuÇn 25.715.006 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 23.301.558 3 Lîi tøc gép 2.413.448 4 Chi phÝ hµng b¸n 719.685 5 Chi phÝ 1.536.898 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 420.064 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp 416.279 - Chi phÝ nh©n c«ng 312.264 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung 388.290 6 Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 156.864 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 37.408 7 Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh 37.408 - C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 48.030 - Chi phÝ bÊt th­ëng 63.216 8 Lîi tøc bÊt th­êng -15.186 9 Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ 179.088 10 ThuÕ lîi tøc ph¶i nép 57.308 11 Lîi tøc sau thuÕ 121.779 Ta cã thÓ ®¸nh gi¸ dùa trªn c¬ së khoa häc mét sè chØ tiªu sau: c. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn kinh doanh. HÖ sè doanh thu thuÇn: ChØ tiªu nãi lªn mét ®ång doanh thu thuÇn ®em l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn cho ®¬n vÞ. HÖ sè doanh lîi DTT = Lîi nhuËn = X Doanh thu thuÇn (DTT) Trong n¨m 2000 th× X = 0,0069. VËy mét ®ång doanh thu thuÇn ®em l¹i 0,0069 ®ång lîi nhuËn. Trong n¨m 1999 th× X = 0,0034. Râ rµng qua sè liÖu hai n¨m ta thÊy hÖ sè nµy ®· t¨ng lªn râ rÖt. B¶ng ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn kinh doanh. B¶ng 5: B¶ng ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu tæng hîp §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m DTT Lîi nhuËn Vèn kinh doanh Vèn vay Vèn chñ së h÷u HÖ sè doanh lîi DTT HiÖu suÊt vèn kinh doanh HÖ sè doanh lîi vèn kinh doanh 1 2 3 4 4 6 = 2/1 7 = 1/3 8 = 2/3 1999 36.858 125 3.841 2.873 968 0,0034 9,596 0,033 2000 25.715 179 4.266 2.070 2.195 0,0069 6,028 0,042 B¶ng 6: B¶ng ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu c¸ biÖt §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m Hµm l­îng vèn CSH HiÖu suÊt vèn CSH HÖ sè doanh lîi vèn CSH Hµm l­îng vèn vay HiÖu suÊt vèn vay HÖ sè doanh lîi vèn vay 9 = 5/1 10 = 1/5 11 = 2/5 12 = 4/1 13 = 1/4 14 = 2/4 1999 0,026 38,08 0,129 0,078 12,829 0,044 2000 0,085 11,72 0,082 0,08 12,423 0,080 * Hµm l­îng vèn kinh doanh. HLVKD = Vèn kinh doanh Doanh thu thuÇn VËy n¨m 2000 hÖ sè nµy ®¹t ®­îc lµ: HLVKD = 4266 = 0,166 25715 VËy mét ®ång doanh thu thuÇn ®¬n vÞ ph¶i bá ra 0,166 ®ång vèn kinh doanh. * HiÖu suÊt kinh doanh. (EVKD) EVKD = Doanh thu thuÇn Vèn kinh doanh ChØ tiªu na ú cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh sÏ ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu cho ®¬n vÞ. N¨m 1999: EVKD = 9,596 N¨m 2000: EVKD = 6,028 VËy ®ång vèn bá ra quay vßng n¨m 2000 thÊp h¬n n¨m 1999. * HÖ sè doanh lîi vèn kinh doanh: (V) V= Lîi nhuËn = DTT * LN Vèn kinh doanh VKD DTT ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn kinh doanh ®em l¹i bao nhiªu lîi nhuËn trong n¨m. N¨m 2000: V = 0,042 N¨m 1999: V = 0,033 VËy lîi nhuËn t¨ng lªn gÇn 0,01 ®ång so víi cïng kú n¨m tr­íc. * Kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn chñ së h÷u vµ vèn vay. HiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn kinh doanh phô thuéc vµo hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông hai lo¹i vèn nµy. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ta ph¶i xem xÐt hiÖu qu¶ cña nguån vèn nµy. Mét lµ: + Kh¶ n¨ng sinh lîi cña vèn chñ së h÷u. (F) F = Lîi nhuËn = DTT * LN = HÖ sè quay vßng * HÖ sè doanh lîi Vèn chñ së h÷u Vèn CSH DTT N¨m 1999: F = 0,129 N¨m 2000: F = 0,082 Ta thÊy F gi¶m lµ do hai nh©n tè: HÖ sè quay vßng vµ hÖ sè doanh lîi. HÖ sè quay vßng n¨m 2000 lµ: 11,72 gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 38,08. HÖ sè doanh lîi n¨m 2000 lµ: 0,0069 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,0034. VËy lµ do gi¶m m¹nh cña hÖ sè quay vßng vèn. + Kh¶ n¨ng sö dông vèn vay: (M) HÖ sè doanh lîi vèn vay = Lîi nhuËn = DTT * LN = HÖ sè quay vßng vèn vay * HÖ sè doanh lîi DTT Vèn vay Vèn vay DTT N¨m 2000: M = 0,086 = 12,423 * 0,0069 N¨m 1999: M = 0,044 = 12,829 * 0,0034 M t¨ng lªn do hÖ sè doanh lîi t¨ng lªn qu¸ nhanh. d. C¸c chØ tiªu ®¸ng gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh. d1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. B¶ng 7: Gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc sö dông trong kú §¬n vÞ: TriÖu ®ång Tµi s¶n thiÕt bÞ sö dông trong kú 1999 2000 Nguån vèn trung b×nh sö dông trong kú 1999 2000 Gi¸ trÞ trung b×nh TSL§ 2.453,5 4.669 Nî ph¶i tr¶ 2.452,5 3.339,5 Nguyªn gi¸ BQ - TSC§ 778 561 Nguån vèn chñ së h÷u 779 1.890,5 Tæng 2.731,5 5.230 2.721,5 5.230 Chó thÝch: + Gi¸ trÞ TB TSL§ b»ng (®Çu kú + cuèi kú)/2 + Nguyªn gi¸ BQ TSC§ b»ng (®Çu kú + cuèi kú)/2 + Nî ph¶i tr¶ b»ng (®Çu kú + cuèi kú)/2 + Nguån vãn chñ sö h÷u b»ng (®Çu kú + cuèi kú)/2 B¶ng 8: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông TSC§ trong ho¹t ®éng kinh doanh ChØ tiªu N¨m Tæng doanh thu thuÇn Lîi nhuËn Nguyªn gi¸ BQ TSC§ Søc s¶n xuÊt TSC§ theo DT SuÊt hao phÝ TSC§ theo LN SuÊt hao phÝ TSC§ theo DT Søc sinh lîi TSC§ theo LN HÖ sã danh lîi DTT 1 2 3 4 =1/3 5 = 3/2 6 = 3/1 7 = 2/3 8 = 2/1 1999 38.858 125 778 49,95 6,224 0,020 0,16 0,0032 2000 25.715 179 561 45,84 3,31 0,022 0,32 0,0069 * Søc s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh theo doanh thu: Søc s¶n xuÊt TSC§ = Doanh thu thuÇn Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ TSC§ ®em l¹i mÊy ®ång doanh thu. Tõ b¶ng trªn ta thÊy n¨m 2000 thÊp h¬n 1999 4,11 tû ®ång (45,84 - 49,95) * SuÊt hao phÝ TSC§ - Theo doanh thu. SuÊt hao phi TSC§ = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ Doanh thu thuÇn - Theo lîi nhuËn. SuÊt hao phi TSC§ = Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ Lîi nhuËn ChØ tiªu vÒ suÊt hao phÝ TSC§ cho ta biÕt: CÇn bao nhiªu ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu thuÇn hay mét ®ång lîi nhuËn. VËy trong n¨m 1999 suÊt hao phÝ TSC§ theo lîi nhuËn cao h¬n n¨m 2000. N¨m 1999 lµ: 6,244 N¨m 2000 lµ: 3,13 SuÊt hao phÝ TSC§ theo doanh thu n¨m 2000 lµ 0,022 cao h¬n n¨m 1999 lµ 0,020. VËy ®Ó t¹o ra mét ®ång lîi nhuËn C«ng ty ph¶i hao phÝ Ýt h¬n n¨m 1999 lµ: 6,244 - 3,13 = 3,131 ®ång. Vµ ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu C«ng ty ph¶i hao phÝ nhiÒu h¬n n¨m 1999 lµ: 0,022 - 0,020 = 0,002 ®ång. * Søc sinh lîi TSC§. Søc sinh lîi TSC§ = Lîi nhuËn Nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n TSC§ ®em l¹i bao nhiªu lîi nhuËn cho ®¬n vÞ. N¨m 2000: Søc sinh lîi TSC§ t¨ng 0,16 (®ång) = 0,32 - 0,16 Søc sinh lîi t¨ng lµ do ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè. + Søc s¶n xuÊt TSC§ theo doanh thu. + HÖ sè doanh lîi doanh thu thuÇn. Bëi v×: Søc sinh lîi TSC§ = LN = DTT * LN = Søc s¶n xuÊt TSC§ theo DTT * HÖ sè sinh lîi DTT NGBQ TSC§ NGBQ TSC§ DTT d2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. PhÇn vèn nµy th­êng chiÕn tû träng lín trong nguån vèn cña C«ng ty. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cã rÊt nhiÒu chØ tiªu ®Ó d¸nh gi¸. Ta cã thÓ ®¸nh gi¸ th«ng qua b¶ng sau: B¶ng 9: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m Doanh thu thuÇn (DTT) Vèn l­u ®éng BQ Lîi nhuËn Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng Thêi gian vßng lu©n chuyÓn HÖ sè ®¶m nhiÖm HÖ sè doanh lîi DTT Søc sinh lêi VL§ 1 2 3 4=1/7 5=360 ngµy/5 6=2/1 7=3/1 8=3/2 1999 38.858 2.453,5 125 15,84 22,73 0,063 0,0032 0,051 2000 25.715 4.669 179 5,5 65,45 0,18 0,0069 0,038 * Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng. Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng = Doanh thu thuÇn Vèn l­u ®éng b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l­u ®éng t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn hay vèn l­u ®éng quay ®­îc bao nhiªu vßng trong mét kú kinh doanh. Theo sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy: N¨m 2000 vèn l­u ®éng quay ®­îc 5,5 vßng trong kú kinh doanh, Ýt h¬n n¨m 1999 nhiÒu. Mét ®ång vèn l­u ®éng bá ra chØ thu ®­îc 5,5 ®ång doanh thu thuÇn. * Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn. T = 360 ngµy Søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕy sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó vèn l­u ®éng quay ®­îc 1 vßng. N¨m 2000: T = 64,45 ngµy. Víi thêi gian nµy ta thÊy râ rµng lµ vßng quay vèn l­u ®éng chËm. * HÖ sè ®¶m nhiÖm: HÖ sè ®¶m nhiÖm = Vèn l­u ®éng b×nh qu©n Doanh thu thuÇn Nã cho biÕt: Mét ®ång vèn l­u ®éng bá ra thu ®­îc bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. N¨m 2000 lµ 0,18 cao h¬n n¨m 1999 lµ 0,063. Mét ®ång vèn l­u ®éng bá ra thu ®­îc 0,18 ®ång doanh thu tuÇn. Mét con sè ch­a kh¶ quan l¾m. C«ng ty vÉn mong muèn sè nµy ph¶i ®¹t cao h¬n. * Søc sinh lîi vèn l­u ®éng. Søc sinh lîi vèn l­u ®éng = Lîi nhuËn Vèn l­u ®éng Søc sinh lîi nµy cho biÕt: NÕu bá ra mét vèn l­u ®éng ®Ó kinh doanh th× sÏ thu ®­îc mÊy ®ång lîi nhuËn. Râ rµng theo b¶ng ph©n tÝch trªn th×: Søc sinh lîi n¨m 2000 thÊp h¬n n¨m 1999 lµ: (0,051 - 0,038) = 0.013 ®ång. Vµ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi sù sôt gi¶m ®ã lµ do: HÖ sè doanh lîi doanh thu thuÇn vµ søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng (hÖ sè quay vßng vèn l­u ®éng). V×: Søc sinh lîi VL§ = LN = LN * DTT = Søc s¶n xuÊt VL§ theo DTT * HÖ sè sinh lîi DTT Vèn l­u ®éng DTT VL§ Râ rµng nguyªn nh©n chÝnh cña sù sôt gi¶m lµ do søc s¶n xuÊt vèn l­u ®éng gi¶m qu¸ nhiÒu tõ 15,84 xuèng 5,5. e. X¸c ®Þnh t×nh tr¹ng chiÕm dông vèn kinh doanh. Theo b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, th­êng th× nguån vèn vµ tµi s¶n lµ c©n b»ng nhau. Tuy nhiªn trong thùc tÕ th× cã hai tr­êng hîp x¶y ra: Mét lµ: Nguån vèn lín tµi s¶n. Hai lµ: Tµi s¶n lín h¬n nguån vèn. Trong n¨m 2000 C«ng ty ®· bÞ kh¸ch hµng vµ ®¬n vÞ kh¸c chiÕm dông vèn th«ng qua viÖc thanh to¸n chËm vµ kÐo dµi. 3. Mét sè nhËn xÐt. Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch ta thÊy ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn kinh doanh t¹i C«ng ty MATECH lµ t­¬ng ®èi tèt. C«ng ty cã nguån vèn tù cã ®­îc n©ng dÇn lªn do mét sè yÕu tè nh­ lîi nhuËn vµ mét sè nguån kh¸c. Vèn l­u ®éng chiÕm tû träng cao. Nguån vèn cña C«ng ty chñ yÕu lµ vèn tù huy ®éng tõ viÖc vay ng©n hµng vµ c¸c nguån vèn nî. Tuú nhiªn thêi gian gÇn ®©y C«ng ty gi¶m vèn vay ng©n hµng vµ t¨ng nguån vèn nî. Vßng quay vèn l­u ®éng gÇn ®©y còng gi¶m so víi c¸c n¨m tr­íc. Trong t­¬ng lai C«ng ty cÇn biÖn ph¸p t¨ng nhanh hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. PhÇn III Mét sè kiÕn nghÞ vÒ huy ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh t¹i C«ng ty MATECH I. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vµ huy ®éng vèn t¹i C«ng ty MATECH. 1. X¸c ®Þnh ®óng vÒ môc ®Ých cña viÖc sö dông vèn. Vèn vµ vÊn ®Ò sö dông vèn cã hiÖu qu¶ vèn lµ ®iÒu cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh sèng cßn ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. ViÖc sö dông vèn cã liªn quan ®Õn tíi kÕt qu¶ tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c kh©u, c¸c bé phËn trong s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých cña sö dông vèn trong kinh doanh lµ nh»m ®¶m b¶o nhu cÇu tèi ®a vÒ vèn cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së nguån lùc cã h¹n, v× vËy cÇn ph¶i sö dông vèn mét c¸c hîp lý, tiÕt kiÖm ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tõ ®ã ta cã c¸c yªu cÇu vÒ viÖc sö dông vèn nh­ sau: - Ph¶i ®¶m b¶o ®óng ph­¬ng h­íng ®óng môc ®Ých vµ ®óng kÕ ho¹ch. - ChÊp hµnh ®óng quy ®Þnh vµ chÕ ®é qu¶n lý l­u th«ng tiÒn tÖ cña Nhµ n­íc. - H¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c sè vèn hiÖn cã vµ t×nh sö dông vèn trong C«ng ty. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chiÕn l­îc C«ng ty cÇn xem xÐt mét trong c¸c kiÕn nghÞ sau: 2. C¸c gi¶i ph¸p nh»m huy ®éng vèn. a. Vèn vay ng©n hµng. Trong giai ®o¹n hiÖn nay thÞ tr­êng tµi chÝnh trung gian, ®Æc biÖt lµ c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i lu«n lµ n¬i hç trî vÒ vèn cho c¸c doanh nghiÖp lóc cÇn thiÕt, nÕu cã ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ mµ thiÕu vèn th× c¸c doanh nghiÖp nªn vay vèn ng©n hµng. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ cho vay vµ thu hót c¸c nguån vèn nhµn rçi tõ c¸c hé gia ®×nh vµ c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp kh¸c. C¸c ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn còng nh­ cho vay vèn theo yªu cÇu, ®¶m b¶o ®ñ vèn kÞp thêi ®èi víi c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ hé s¶n xuÊt. C¸c doanh nghiÖp khi vay vèn cña ng©n hµng kh«ng ph¶i thÕ chÊp, kh«ng ph¶i giíi h¹n theo tû lÖ vèn ®iÒu lÖ mµ c¨n cø vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nÕu bÞ thua lç vÉn cã thÓ ®­îc vay vèn tuú theo ph­¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong thêi gian tíi. b. Liªn doanh liªn kÕt. Liªn doanh liªn kÕt lµ mét chñ tr­¬ng ®óng ®¾n cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. Nã t¹o thuËn lîi cho c¸c bªn tham gia liªn doanh liªn kÕt vµ hç trî cho nhau nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. Trong liªn doanh liªn kÕt cÇn l­u ý c¸c ®iÓm sau. Khi tham ra liªn doanh liªn kÕt cÇn xem xÐt c¸c dù ¸n cã kh¶ thi hay kh«ng? Nguån kinh phÝ lÊy tõ ®©u? Vµ cÇn x¸c minh t­ c¸ch ph¸p nh©n cña C«ng ty tham gia liªn doanh. c. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh lµ tµi s¶n mµ ®¬n vÞ ®i thuª dµi h¹n vµ ®­îc bªn cho thuª giao quyÒn së h÷u, sö dông vµ qu¶n lý trong hÇu hÕt thêi gian tuæi thä cña tµi s¶n cè ®Þnh. H×nh thøc nµy hiÖn nay lµ ®ang phæ biÕn. ë n­íc ta ®· xuÊt hiÖn mét sè trung gian tµi chÝnh ®øng ra m«i giíi vµ cho thuª tµi chÝnh. C¸c c«ng ty nµy gióp ng­êi së h÷u tµi s¶n, thiÕt bÞ t×m ®­îc ng­êi ®i thuª vµ ng­îc l¹i. Lîi thÕ ë vÊn ®Ò nµy lµ doanh nghiÖp cã thÓ lîi dông ®­îc mét sè vèn lín cho ®Çu t­ ban ®Çu. Tuy nhiªn vÊn ®Ò nµy cÇn quan t©m ë chç khi thuª tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét ph­¬ng ¸n ®­a l¹i hiÖu qu¶ cao ®èi víi tµi s¶n ®i thuª. 3. C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. ë ®©y ta chia lµm hai bé phËn cña vèn. §ã lµ vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. A. Vèn cè ®Þnh. a) Qu¶n lý vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Tµi s¶n cè ®Þnh gåm nhiÒu lo¹i vµ ë c¸c ®i¹n ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiªô nh»m gi¶m bít mÊt m¸t h­ háng, t¨ng thêi gian sö dông, gi¶m bít chi phÝ s÷a ch÷a, thay thÕ ®Ó t¨ng dÇn gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh. BÊt kú lµ tµi s¶n cè ®Þnh nµo ®Òu ph¶i tr¶i qua mét chu tr×nh nhÊt ®Þnh tõ khi mua s¾m ®Õn ph©n giao sö dông. b) Gi¶m bít hao mßn h÷u h×nh vµ v« h×nh. Tµi s¶n cè ®Þnh th­êng bÞ hao mßn d­íi hai d¹ng ®ã lµ v« h×nh vµ h÷u h×nh. §Ó gi¶m bíi hao mßn ng­êi qu¶n lý cÇn sö dông nh÷ng biÖn ph¸p sau: - N©ng tr×nh ®é sö dông TSC§ c¶ vÒ mÆt thêi gian vµ c­êng ®é. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ. - N©ng cao ý thøc, tr×nh ®é kü thuËt cho c«ng nh©n. - Gi¶m chi phÝ khÊu hao trong gi¸ thµnh. - Khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt, hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n. - Tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n. - G¾n tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cho ng­êi sö dông tµi s¶n sè ®Þnh. c) Thanh lý kÞp thêi tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh ®· khai th¸c hÕt hiÖu qu¶ th× x qu¶n lý cÇn cã biÖn ph¸p thanh lý ngay tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng ph¶i bá ra c¸c chi phÝ ®Ó qu¶n lý b¶o qu¶n cÊt gi÷. B. Vèn l­u ®éng: Qu¶n lý vèn l­u ®éng lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèt khi sö dông nã. ë vèn l­u ®éng ta cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau: a) Qu¶n lý dù tr÷. Trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn th× qu¶n lý dù tr÷ lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Bëi v× dù tr÷ hîp lý sÏ lµm t¨ng hiÖu qu¶ vÒ vèn. Møc dù tr÷ hîp lý cÇn ph¶i dùa vµo møc dù tr÷ vËt t­. møc dù tr÷ vËt t­ hîp lý sÏ quyÕt ®Þnh møc c©n ®èi tiÒn mÆt hîp lý. b) Qu¶n lý tiÒn mÆt: qu¶n lý tiÒn mÆt chÆt chÏ lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh cho hiÖu qu¶ sö dông vèn. Chi phÝ c¬ héi cho viÖc gi÷ tiÒn mÆt lµ t¸i suÊt mµ doanh nghiÖp bÞ mÊt nÕu nh­ bá sè tiÒn ®ã vµo c«ng viÖc kinh doanh. Møc c©n ®èi tiÒn mÆt trong doanh nghiÖp giao ®éng lªn xuèng kh«ng thÓ dù ®o¸n ®­îc. NÕu v­ît qu¸ giíi h¹n trªn hoÆc d­íi th× doanh nghiÖp ph¶i cã c¸ch ®iÒu chØnh hîp lý. VÝ dô: NÕu v­ît qu¸ giíi h¹n trªn th× doanh nghiÖp nªn mua chøng kho¸n vµ c©n ®èi tiÒn mÆt vÒ møc dù kiÕn, nÕu tôt qu¸ giíi h¹n d­íi th× ph¶i b¸n chøng kho¸n ®Ó duy tr× l­îng tiÒn mÆt ë møc dù kiÕn. Theo Miller - Orr th×: Møc tiÒn mÆt theo thiÕt kÕ = Møc tiÒn mÆt giíi h¹n x Kho¶ng giao ®éng tiÒn mÆt 3 Tõ viÖc x¸c ®Þnh nµy ta tÝnh to¸n l­îng tiÒn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cho doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ . c) Qu¶n lý tÝn dông th­¬ng m¹i. kh«ng ph¶i løc nµo b¸n s¶n phÈm còng thu ®­îc tiÒn ngay. Mµ nhiÒu khi ph¶i b¸n nî. PhÇn nî nµy ph¶i ghi vµo ho¸ ®¬n. Vµ ng­êi qu¶n lý ph¶i cã biÖn ph¸p tÝnh to¸n qu¶n lý lo¹i tÝn dông nay. Qu¶n lý kho¶n ph¶i thu nµy lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong viÖc qu¶n lý vèn l­u ®éng. Trong thêi gian thanh to¸n ng­êi qu¶n lý ph¶i xem xÐt ®­îc tû lÖ l·i suÊt, møc l¹m ph¸t cña ®ång tiÒn. Trong qu¶n lý tÝn dông doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt cã nªn cung cÊp tÝn dông hay kh«ng? Vµ cung cÊp víi sè l­îng lµ bao nhiªu? thêi gian thu håi vèn lµ nhanh hay chËm?. 4. YÕu tè vÒ con ng­êi. Trong viÖc sö dông vèn th× yÕu tè con ng­êi cã phÇn quyÕt ®Þnh. Mét doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi cã mét ®éi ngò c¸n bé lµm viÖc cã n¨ng lùc, tr¸nh nhiÖm. V× vËy con ng­êi ë ®©y ph¶i ®­îc bè trÝ hîp lý ®óng viÖc ®óng ng­êi. §Ó thùc hiÖn ®­îc c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p sau: - C¬ cÊu bé m¸y hîp lý. - Môc tiªu ph¸t triÓn c«ng ty lµ l©u dµi do ®ã con ng­êi ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh. - Lu«n ph¸t huy s¸ng kiÕn cña ng­êi qu¶n lý. II. Mét sè ý kiÕn vÒ c¬ quan Nhµ n­íc. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty th× c¸c c¬ quan nhµ n­íc cã nh÷ng t¸c ®éng ¶nh h­ëng kh«ng Ýt tíi c«ng ty. C¸c c«ng ty (doanh nghiÖp) ®Òu ho¹t ®éng d­íi sù ®iÒu tiÕt cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc. Sù ®iÒu tiÕt ®ã thÓ hiÖn ë c¸c chÝnh s¸ch, quy chÕ, m«i tr­êng ph¸p luËt... v× vËy ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Theo em c¸c c¬ quan nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp sau: Mét lµ: Thñ tôc hµnh chÝnh lµ vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m hiÖn nay. Víi mét thñ tôc hµnh chÝnh hîp lý gän nhÑ sÏ t¹o ra nhiÒu c¬ héi trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Trong c¬ chÕ hiÖn nay vÊn ®Ò vÒ thñ tôc hµnh chÝnh sÏ cßn ph¶i ®­îc ®iÒu chØnh sao cho hîp lý ®Ó bít l·ng phÝ vÒ chi phÝ vµ thêi gian trong giao dÞch. Víi mét thñ tôc hµnh chÝnh tèt sÏ t¹o ®­îc nhiÒu c¬ héi thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi cho doanh nghiÖp. V× vËy, c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt hiÖn nay. Hai lµ: M«i tr­êng ph¸p luËt Râ rµng hµnh lang ph¸p lý thuËn lîi sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. N­íc ta tuy ®· ®i vµo c¬ chÕ thÞ tr­êng nh­ng nhiÒu bé luËt ch­a c¶i biÕn kÞp thêi víi nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­¬chÝnh s¸ch. H¹n chÕ nµy sÏ dÉn ®Õn kh«ng Ýt r¾c rèi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ë ®©y ta cã thÓ xem xÐt mét vÝ dô, nh­ : nÕu luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi thùc hiÖn ®­îc rÊt tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc thu hót ®­îc mét sè nguoßn vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. hiÖn nay ph¸p luËt n­íc ta ®ang ®iÒu chØnh vµ c¶i thiÖn mét sè lËut ®Ó phï hîp víi m«i tr­êng kinh tÕ. T¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. Ba lµ: ChÝnh s¸ch vÜ m«: Nhµ n­íc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi mét chÝnh s¸ch vÜ m« hîp lý sÏ quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc. C¸c chÝnh s¸ch vÜ m« t¸c ®éng tíi doanh nghiÖp ë mét sè khÝa c¹nh sau: * §èi Víi chÝnh s¸ch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c nhau ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ lµm cho vèn chu chuyÓn thuËn lîi th«ng suÊt t¹o c¬ së cho sù ra ®êi cña thÞ tr­êng chøng kho¸n. ChÕ ®é kÕ to¸n kiÓm to¸n cÇn râ rµng thèng nhÊt c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh ®Ó gióp c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ®­îc thuËn lîi. * §èi víi chÝnh s¸ch ngo¹i th­¬ng. Nhµ n­íc nªn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngo¹i th­¬ng ph¸t triÓn th«ng qua sù c¶i tæ c¸c chÝnh s¸ch nh­ h¹n ng¹ch nhËp khÈu, thuÕ xuÊt nhËp khÈu Nh÷ng vÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc ®iÒu chØnh th­¬ng xuyªn th«ng qua sù biÕn ®éng trong vµ ngoµi n­íc. * §èi víi tæ chøc tÝn dông. C¸c tæ chøc tÝn dông lµ mèi trung giam cña chu chuyÓn vÒ nguån vèn. ë ®©y nhµ n­íc cÇn quan t©m tíi hai vÊn ®Ò ®ã lµ l·i suÊt vµ h×nh thøc thanh to¸n. §Ó doanh nghiÖp cã thÓ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× l·i suÊt cho vay lµ ph¶i hîp lý. Thø hai lµ ®Ó t¹o c¬ héi kinh doanh vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn nhanh th× vÊn ®Ò thanh to¸n cÇn ph¶i nhanh vµ ®¶m b¶o. Hai vÊn ®Ò trªn lµ hai chøc n¨ng cña c¸c tæ chøc tÝn dông mµ nhµ n­íc cÇn quan t©m. Ngoµi ra, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ tÝn dông cÇn ph¸t huy vai trß cña c¸c ®ßn bÈy vµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nh»m n©ng cao tÝnh tù chñ cña doanh nghiÖp. Khi tham gia vµo thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi Nhµ n­íc cÇn duy tr× mét tû gi¸ hèi ®o¸i hîp lý ®Ó kh«ng g©y biÐen ®éng lín cho doanh nghiÖp. Tãm l¹i. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng lín cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc mag chñ yÕu lµ ba ph­¬ng diÖn chÝnh trªn ®ã lµ: Thñ tôc hµnh chÝnh. M«i tr­êng ph¸p luËt. ChÝnh s¸ch vÜ m«. Ngoµi ra cßn cã mét sè yÕu tè kh¸c. Trªn ®©y lµ c¸c KiÕn nghÞ cña b¶n th©n em khi nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nay. KÕt luËn Tham gia qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn lµ mét yÕu tè quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh huy ®éng vèn. Mçi ng­êi chñ së høu ®Õu cã nhiÒu gi¶i ph¸p huy ®éng kh¸c nhau. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ huy ®éng tèt th× ph¶i cã mét nguån vèn chñ së h÷u chiÕm tØ trä t­¬ng ®èi lín trong c¬ cÊu vèn. V× tû träng lín chøng ®­îc kh¶ n¨ng ®éc lËp vÒ tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp. Vèn lµ ®iÒu kiÖn cÇn. Cßn ®Ó cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn th× ng­êi qu¶n lý ph¶i cã c¸ch sö dông huy ®éng vèn sao cho cã hiÖu qu¶ vµ hiÖu qu¶ cao. Nghiªn cøu sö dông vµ huy ®éng vèn kinh doanh cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ tæng thÓ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®ång thêi cã mét sè ý kiÕn gióp c«ng ty ®­a ra mét h­íng kinh doanh míi cã hiÖu qu¶ h¬n khi ®· xem xÐt t×nh h×nh sö dông vèn vµ c¸c yÕu tè kinh doanh. §Ó cã thÓ huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ C«ng ty cÇn t×m ra vµ khai th¸c mäi nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®­îc vµ thuËn lîi nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp. TiÕp ®ã c«ng ty tuú thuéc v¸o ®iÒu kiÖn ®Ó sö dông qu¶n lý tµi s¶n hîp lý. Tãm l¹i vÊn ®Ò sö dông huy ®éng vèn lµ rÊt cÇn thiÕt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy em muèn nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp - PTS. §Æng ThÞ Loan. Gi¸o tr×nh hiÖu qu¶ vµ qu¶n lý dù ¸n Nhµ n­íc - PTS. Mai V¨n B­u. Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng - PGS. PTS Ph¹m §øc Thµnh vµ PTS. Mai Quèc Ch¸nh. Gi¸o tr×nh qu¶n lý kinh tÕ - TS. §ç Hoµng Toµn vµ PTS. Mai V¨n B­u - §oµn Thu Hµ. Qu¶n trÞ tµi chÝnh tæng hîp - PTS. Vò Duy Hµ - §µm V¨n HuÖ - Th.s NguyÔn Quang Ninh. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - 1999, 2000 - C«ng ty MATECH Mét sè tµi liÖu kh¸c do C«ng ty MATECH cung cÊp. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp huy động và sử dụng vốn kinh doanh tại công ty MATECH.DOC
Luận văn liên quan