Đề tài Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

NỘI DUNG 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3 1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chính của ngân hàng thương mại. 3 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 3 1.1.2. Hoạt động chính của ngân hàng. 4 1.2. Các loại hình cho vay của ngân hàng thương mại. 5 1.2.1. Phân loại theo thời gian cho vay. 5 1.2.2. Phân loại theo phương thức hoàn trả. 6 1.2.3. Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng. 7 1.2.4. Phân loại theo mục đích. 7 1.2.5. Phân loại theo hình thái giá trị của tín dụng. 8 1.2.6. Phân loại theo xuất sứ tín dụng. 8 1.3. Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. 8 1.3.1. Sự hình thành hoạt động cho vay tiêu dùng. 8 1.3.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại cho vay tiêu dùng. 10 1.3.2.1. Khái niệm. 10 1.3.2.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng: 10 1.3.2.3. Phân loại cho vay tiêu dùng. 12 1.3.3. Lợi ích của cho vay tiêu dùng. 17 1.3.4. Quy trình thực hiện một khoản cho vay tiêu dùng. 18 1.3.5. Mô hình “ngân hàng bán lẻ” nhằm thực hiện cho vay tiêu dùng. 21 1.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng. 23 1.3.6.1. Các nhân tố khách quan. 23 1.3.6.2. Nhân tố chủ quan. 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNO & PTNT NAM HÀ NỘI. 29 2.1. Tổng quan về chi nhánh ngân hàng NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 29 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 29 2.1.2. Cơ cấu và mạng lưới hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 30 2.1.3. Các nghiệp vụ chính của NHNo Nam Hà Nội. 31 2.1.4. Hoạt động của chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội trong thời gian qua. 32 2.1.4.1. Nguồn vốn. 32 2.1.4.2. Dư nợ 35 2.1.4.3. Tình hình phát triển các sản phẩm dịch vụ mới. 37 2.1.4.4. Những hoạt động khác hỗ trợ công tác kinh doanh. 38 2.1.4.5. Đánh giá kết quả tài chính 39 2.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 41 2.2.1. Hoạt động cho vay tiêu dùng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam. 41 2.2.2. Hành lang pháp lý đối với hoạt động cho vay tiêu dùng. 42 2.2.3. Quy trình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 44 2.2.4. Tình hình cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội . 47 2.3. Những đánh giá chung về hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 53 2.3.1. Những kết quả về cho vay tiêu dùng mà chi nhánh đạt được trong thời gian qua 53 2.3.2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh. 56 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NHNO & PTNT NAM HÀ NỘI. 59 3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 59 3.1.1. Định hướng chung cho sự phát triển của ngân hàng NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 59 3.1.2. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng. 61 3.2. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT Nam Hà Nội . 62 3.2.1. Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng nhằm thu hút khách hàng. 62 3.2.1.1. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý. 63 3.2.1.2. Xây dựng chính sách sản phẩm phù hợp. 64 3.2.1.3. Xúc tiến hoạt động quoảng cáo nhằm thay đổi nhận thức, tạo thói quen sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. 65 3.2.2. Sử dụng mô hình “ngân hàng bán lẻ” để quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng. 65 3.2.3. Xây dựng hệ thống tính điểm tự động trong khâu thẩm định của ngân hàng đối với khách hàng. 67 3.2.4. Nâng cao trình độ đào tạo cán bộ tín dụng. 67 3.2.5. Cho vay tiêu dùng thông qua người đại diện. 68 3.2.6. Mở rộng hình thức cho vay tiêu dùng gián tiếp. 70 3.2.7. Một số giải pháp khác. 71 3.3. Một số kiến nghị. 72 3.3.1. Đối với Ngân hàng Trung ương. 72 3.3.2. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam. 73 3.3.3. Đối với Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội. 73 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 76 LỜI MỞ ĐẦU Khoảng 20 năm về trước vào những năm 80, khái niệm “cho vay tiêu dùng” còn “khá mới” đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam, nhưng chỉ một vài năm trở lại đây, hoạt động cho vay tiêu dùng đã trở thành mục tiêu của nhiều TCTD. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống cũng ngày một tăng lên. Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng không thể chi trả cho tất cả nhu cầu mua sắm cùng lúc, đặc biệt là các vật dụng có giá trị lớn. Thực tế này phát sinh nhu cầu “vay tiêu dùng” và các ngân hàng thương mại chính là nơi cung cấp dịch vụ đó. Cho vay tiêu dùng ra đời tạo điều kiện để người dân có thể thỏa mãn nhu cầu của mình trước khi có khả năng thanh toán, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho xã hội như tăng sức mua, tăng tốc độ chu chuyển hàng hóa trên thị trường v.v đồng thời tạo nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng. Tuy cho vay tiêu dùng đã thu hút được một số lượng lớn khách hàng nhưng tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong hoạt động cho vay còn thấp cả về doanh số cho vay lẫn dư nợ. Nếu như ở các nước phát triển, tỷ trọng cho vay tiêu dùng thường chiếm khoảng từ 40% đến 50% trên tổng dư nợ tín dụng thì tỷ lệ này của các TCTD Việt Nam hiện chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 5% trên tổng dư nợ tín dụng. Qua đó cho thấy, tốc độ phát triển kinh tế mạnh như hiện nay và số dân trên 82 triệu người đang mở ra thị trường cho vay tiêu dùng vô cùng rộng lớn và đầy tiềm năng. Chính vì vậy, hoạt động cho vay tiêu dùng cần được các ngân hàng thương mại đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới, trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa nguồn vốn huy động được với nhu cầu bị giới hạn bởi khả năng thanh toán của người tiêu dùng, từ đó tạo lợi nhuận cho chính ngân hàng và đóng góp cho sự phát triển chung của toàn xã hội. Trên cơ sở những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập và nghiên cứu, từ những bài học thực tiễn trong quá trình thực tập tại NHNo& PTNT chi nhánh Nam Hà Nội em đã chọn đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội” để hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung của chuyên đề được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về cho vay tiêu dùng trong ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo& PTNT Nam Hà Nội. Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo& PTNT Nam Hà Nội. Do hạn chế về thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm nên phạm vi đề tài chỉ giới hạn trong việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHNo& PTNT Nam Hà Nội những năm gần đây và giải pháp đẩy mạnh hoạt động này trong những năm tới. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ths Cao ý Nhi đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú, anh chị công tác tại phòng Tín dụng NHNo& PTNT Nam Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chính của ngân hàng thương mại. 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng là một loại hình tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Quá trình phát triển kinh tế là điều kiện đòi hỏi sự phát triển của hệ thống ngân hàng và sự phát triển của hệ thống ngân hàng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng, vai trò hoặc các dịch vụ mà chúng cung cấp. Vấn đề là các yếu tố trên đang không ngừng thay đổi. Trên thực tế, có rất nhiều tổ chức tài chính bao gồm cả các công ty kinh doanh chứng khoán, công ty bảo hiểm, các quỹ tương hỗ đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. Ngược lại, ngân hàng cũng đang mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ về bất động sản, môi giới chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, và thực hiện nhiều dịch vụ mới khác. Xem xét trên phương diện các loại hình dịch vụ cung cấp có thể định nghĩa: “Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào khác trong nền kinh tế.” Theo luật các tổ chức tín dụng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.” 1.1.2. Hoạt động chính của ngân hàng. Ngân hàng là một tổ chức trung gian tài chính tương tự như các hội tín dụng, các công ty bảo hiểm và các tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính khác. Thuật ngữ “trung gian tài chính” là một khái niệm dùng để chỉ những công việc kinh doanh đòi hỏi sự tiếp xúc với hai loại cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế: thứ nhất đó là các cá nhân và tổ chức thâm hụt chi tiêu, tức là chi tiêu cho tiêu dùng và đầu tư vượt quá thu nhập và vì thế họ là những người cần bổ sung vốn từ bên ngoài thông qua việc vay mượn; thứ hai, là các cá nhân và tổ chức thặng dư trong chi tiêu, tức là thu nhập hiện tại của họ lớn hơn các khoản chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ và do vậy họ có tiền để tiết kiệm. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và không thể thiếu của ngân hàng. Các hoạt động của ngân hàng có thể được chia ra thành các hoạt động truyền thống của ngân hàng và các hoạt động ngân hàng mới phát triển gần đây. Các hoạt động truyền thống của ngân hàng bao gồm:  Thực hiện trao đổi ngoại tệ: Đây là một trong những dịch vụ ngân hàng đầu tiên. Ngày nay, nó vẫn là một dịch vụ tạo cho ngân hàng một nguồn thu nhập tương đối ổn định.  Chiết khấu thương phiếu và cho vay thương mại.  Nhận tiền gửi: Một trong những nguồn vốn quan trọng là các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Vì vậy, các ngân hàng luôn thay đổi mức lãi suất huy động để thu hut khách hàng gửi tiền.  Bảo quản vật có giá: Ngày nay, nghiệp vụ bảo quản vật có giá cho khách hàng thường do phòng “bảo quản” của ngân hàng thực hiện.  Tài trợ cho các hoạt động của chính phủ.  Cung cấp các tài khoản giao dịch  Cung cấp dịch vụ ủy thác. Các dịch vụ ngân hàng mới phát triển gần đây:  Cho vay tiêu dùng: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tín dụng tiêu dùng đã trở thành một trong những lại hình tín dụng có mức tăng trưởng tăng nhanh nhất. Ngày nay, các ngân hàng đều cố gắng mở rộng các loại hình cho vay đối với tín dụng tiêu dùng để thu hút khách hàng.  Tư vấn tài chính: Các ngân hàng đã được khách hàng yêu cầu thực hiện hoạt động tư vấn tài chính, đặc biệt là về tiết kiệm và đầu tư.  Quản lý tiền mặt: Đây là một dịch vụ mà ngân hàng đứng ra quản lý tiền mặt cho khách hàng mà chủ yếu là các doanh nghiệp lớn.  Dịch vụ cho thuê tài chính  Cho vay tài trợ dự án: Các ngân hàng ngày càng trở nên năng động trong việc tài trợ cho chi phí xây dựng nhà máy mới đặc biệt là trong ngành công nghệ cao.  Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm.  Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán.  Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán buôn: Ngân hàng ngày nay theo chân các tổ chức tài chính hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư và ngân hàng bán buôn cho các tập đoàn lớn.

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 2126 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DS % I.DSCVTD - CVNH - CV TDH 13,156 9,704 3,452 100 73,76 26,24 15,42 2,236 13,184 100 14,5 85,5 16,143 12,456 3,687 100 77,16 22,84 II. DSTN - CVNH - CV TDH 12,096 10,104 1,992 100 83,53 16,47 13,27 3,78 9,49 100 28,48 71,52 14,463 8,118 6,345 100 56,13 43,87 III. D­ Nî - CVNH - CV TDH 8,384 2,532 5,852 100 30,20 69,80 9,265 0,897 8,368 100 9,68 81,32 10,945 5,235 5,710 100 47,83 52,17 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) Ta thÊy, c¬ cÊu cho vay tiªu dïng kh«ng c©n ®èi qua c¸c n¨m. N¨m 2005, doanh sè cho vay tiªu dïng ng¾n h¹n chiÕm ®a sè 77,16% trong khi doanh sè cho vay tiªu dïng trung vµ dµi h¹n chØ chiÕm 22,84%. Tr­íc ®ã, n¨m 2004 th× c¬ cÊu cho vay tiªu dïng l¹i thiªn vÒ cho vay trung vµ dµi h¹n. N¨m 2005, D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n cã gi¶m ®i so víi n¨m 2004 nh­ng vÉn chiÕm qu¸ nöa d­ nî cho vay tiªu dïng, ®ã lµ do c¸c mãn vay tiªu dïng th­êng cã thêi gian thu håi vèn l©u, h¬n n÷a, nhu cÇu tiªu dïng ®èi víi c¸c tµi s¶n lín nh­ « t«, nhµ cöa ngµy cµng ph¸t triÓn khiÕn c¸c mãn vay tiªu dïng cã gi¸ trÞ ngµy cµng lín, kÐo theo doanh sè cho vay vµ d­ nî t¨ng lªn. XÐt c¬ cÊu cho vay tiªu dïng theo s¶n phÈm: C¬ cÊu doanh sè cho vay tiªu dïng theo s¶n phÈm cña chi nh¸nh trong 2 n¨m 2004, 2005. (§¬n vÞ: tû ®ång) ChØ tiªu 2004 2005 DS % DS % I. DSCVTD 15,42 100 16,143 100 - CV söa ch÷a, mua nhµ ë 13,184 85,5 3,687 22,84 - CV tiªu dïng kh¸c 2,236 14,5 12.456 77,16 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) BiÒu ®å sau sÏ thÓ hiÖn râ h¬n c¸c sè liÖu cña b¶ng trªn: BiÓu ®å 2: C¬ cÊu doanh sè cho vay tiªu dïng theo s¶n phÈm Nh­ vËy, trong n¨m 2005 mÆc dï doanh sè cho vay tiªu dïng t¨ng lªn nh­ng doanh sè cho vay söa ch÷a, mua nhµ ë l¹i gi¶m xuèng c¶ vÒ tû träng vµ sè tiÒn so víi n¨m 2004. Cho vay tiªu dïng kh¸c ë ®©y chñ yÕu lµ cho vay cÇm cè sæ tiÕt kiÖm. H×nh thøc cho vay nµy ë n¨m 2005 t¨ng m¹nh c¶ vÒ con sè tuyÖt ®èi lÉn sè t­¬ng ®èi. Trong thêi gian tíi, cho vay tiªu dïng kh¸c cã thÓ vÉn cã xu h­íng t¨ng lªn v× nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c­ ngµy mét ®a d¹ng kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc mua s¾m vµ söa ch÷a nhµ cöa. C¬ cÊu d­ nî tiªu dïng theo s¶n phÈm cña Chi nh¸nh trong 2 n¨m 2004, 2005. (§¬n vÞ: tû ®ång) ChØ tiªu 2004 2005 DS % DS % I. D­ nî CVTD 9,265 100 10,945 100 - CV söa ch÷a, mua nhµ ë 8,368 90,32 5,710 52,17 - CV tiªu dïng kh¸c 0,897 9,68 5,235 47,83 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) BiÓu ®å sau thÓ hiÖn râ h¬n sè liÖu trªn b¶ng: BiÓu ®å 3: C¬ cÊu d­ nî cho vay tiªu dïng theo s¶n phÈm B¶ng trªn cho thÊy d­ nî cho vay tiªu dïng kh¸c n¨m 2005 t¨ng m¹nh c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi lÉn sè tuyÖt ®èi, vÒ doanh sè ®¹t 5,235 tû t¨ng gÇn 6 lÇn so víi n¨m 2004, tû träng chiÕm 47,83% trong tæng d­ nî cho vay tiªu dïng, trong khi n¨m 2004 chØ chiÕm 9,68% tæng d­ nî cho vay tiªu dïng. D­ nî cho vay söa ch÷a vµ mua nhµ ë cã xu h­íng gi¶m nh­ng vÉn chiÕm qu¸ nöa tæng d­ nî cho vay tiªu dïng (52,17%). Sau ®©y lµ c¬ cÊu d­ nî tiªu dïng theo s¶n phÈm vµ theo thêi h¹n: (§¬n vÞ: tû ®ång) ChØ tiªu D­ nî 2004 D­ nî 2005 NH Tr.h¹n NH Tr.h¹n - Cho vay söa ch÷a, mua nhµ ë - 8,368 - 5,710 - Cho vay tiªu dïng kh¸c 0,897 - 5,235 - (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) Ta thÊy, Cho vay söa ch÷a vµ mua nhµ ë chñ yÕu lµ cho vay trung h¹n, kh¸ch hµng th­êng kh«ng vay ng¾n h¹n ®Ó mua vµ söa ch÷a nhµ ë. Cßn ®èi víi cho vay tiªu dïng kh¸c, ng©n hµng cho vay ng¾n h¹n. §iÒu nµy lµ t­¬ng ®èi phï hîp v× mãn cho vay mua s¾m nhµ ë th­êng cã sè tiÒn lín vµ ng­êi d©n ph¶i cÇn thêi gian t­¬ng ®èi dµi míi tr¶ ®­îc nî cho ng©n hµng. Cßn cho cay cÇm cè sæ tiÕt kiÖm, kh¸ch hµng th­êng cã nhu cÇu vay ng¾n h¹n. Khi xem xÐt cho vay tiªu dïng theo tµi s¶n ®¶m b¶o cña Chi nh¸nh, chóng ta cã thÓ xem xÐt b¶ng sè liÖu sau: (§¬n vÞ: tû ®ång) ChØ tiªu 2003 2004 2005 sè tiªn % sè tiÒn % sè tiÒn % Tæng d­ nî 8,384 100 9,625 100 10,945 100 - Kh«ng cã TS§B 6,007 71,65 7,521 78,14 8,543 78,05 - Cã TS§B 2,377 28,35 2,104 21,86 2,102 21,95 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) BiÓu ®å biÓu diÔn râ h¬n sè liÖu trªn b¶ng: BiÓu ®å 4: D­ nî cho vay tiªu dïng theo tµi s¶n ®¶m b¶o Nh×n vµo b¶ng sè liÖu vµ biÓu ®å biÓu diÔn ta thÊy, d­ nî cho vay tiªu dïng kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2003 lµ 6,007 tû ®ång, ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn lµ 7.521 tû ®ång vµ ®Õn n¨m 2005 tiÕp tôc t¨ng lªn 8,543 tû ®ång. Tû träng cña cho vay tiªu dïng kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o còng cã xu h­íng t¨ng lªn. N¨m 2003, d­ nî cho vay tiªu dïng kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o chiÕm 71,65% tæng d­ nî cho vay tiªu dïng, ®Õn n¨m 2005 con sè nµy lµ 78,05%. Qua ®ã cã thÓ thÊy, Chi nh¸nh cho vay tiªu dïng chñ yÕu d­íi h×nh thøc kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o, ®ã chÝnh lµ h×nh thøc cho vay tiªu dïng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Kho¶n vay nµy ®­îc ®¶m b¶o b»ng l­¬ng cña kh¸ch hµng vay, nh­ng ®ã lµ mét h×nh thøc vay tÝn chÊp chø kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n ®¶m b¶o. Trong khi ®ã, cho vay tiªu dïng cã tµi s¶n ®¶m b¶o vÉn ch­a t¨ng t­¬ng xøng víi tèc ®é t¨ng cña h×nh thøc cho vay tiªu dïng kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o, d­êng nh­ vÉn gi÷ nguyªn mµ kh«ng t¨ng. §iÒu nµy thÓ hiÖn h×nh thøc cho vay tiªu dïng d­êng nh­ vÉn ®­îc ­u tiªn h¬n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cã møc thu nhËp t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Trong thêi gian tíi, h×nh thøc cho vay tiªu dïng cã tµi s¶n ®¶m b¶o cã xu h­íng t¨ng lªn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vay cña kh«ng chØ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc mµ cßn tho¶ m·n nhu cÇu vay cña tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng lµ ng­êi d©n th«ng th­êng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. 2.3. Nh÷ng ®¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc cïng c¸c tæ chøc tÝn dông trong c¶ huy ®éng vèn vµ cho vay, NHNo&PTNT Nam Hµ Néi ®· ph¸t huy nh÷ng ®iÓm m¹nh, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®Ó trë thµnh chi nh¸nh cÊp 1 v÷ng m¹nh trong hÖ thèng NHNo. N¨m 2006 nµy lµ n¨m thø n¨m kÓ tõ khi chi nh¸nh ®i vµo ho¹t ®éng. Kho¶ng thêi gian 5 n¨m t­¬ng ®èi ng¾n víi mét ng©n hµng hiÖn diÖn gi÷a thñ ®« cña mét ®Êt n­íc trong thêi kú ®æi míi. Tuy nhiªn nh÷ng g× mµ ng©n hµng Nam Hµ Néi lµm ®­îc rÊt ®¸ng ghi nhËn. Víi nh÷ng cè g¾ng nç lùc cña Ban l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng, chi nh¸nh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, tõng b­íc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, phÊn ®Êu trë thµnh mét ®¬n vÞ tiªu biÓu cña ngµnh. Víi nh÷ng kÕt qu¶ trong ho¹t ®éng cho vay nãi chung vµ trong cho vay tiªu dïng nãi riªng thËt ®¸ng tù hµo víi mét chi nh¸nh míi thµnh lËp nh­ NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ vÒ cho vay tiªu dïng mµ chi nh¸nh ®¹t ®­îc trong thêi gian qua * Quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng cho vay tiªu dïng: H×nh thøc cho vay tiªu dïng ®· ®­îc triÓn khai vµ ph¸t triÓn ë c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i trªn thÕ giíi tõ nhiÒu n¨m nay, tuy nhiªn ®©y cßn lµ h×nh thøc cho vay kh¸ míi ë ViÖt Nam, nã cßn chiÕm tû träng rÊt nhá trong tæng d­ nî cho vay nãi chung. MÆc dï míi ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc 5 n¨m, nh­ng NHNo & PTNT Nam Hµ Néi còng ®· triÓn khai vµ dÇn më réng cho vay tiªu dïng, quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng ngµy mét t¨ng, thÓ hiÕn c¶ doanh sè cho vay, doanh sè thu nî vµ s­ nî ®Òu t¨ng m¹nh. Doanh sè cho vay tiªu dïng ®Õn 31/12/2005 cña chi nh¸nh lµ 16,143 tû ®ång, t¨ng 723 triÖu ®ång so víi n¨m 2004. Cho vay tiªu dïng ®· vµ ®ang ®­îc chó träng bëi nh÷ng lîi Ých mµ nã mang l¹i cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. MÆc dï d­ nî cho vay tiªu dïng trong tæng d­ nî cßn t­¬ng ®èi Ýt vµ doanh thu tõ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cßn ch­a lín nh­ng víi tèc ®é ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng h×nh thøc cho vay nµy ch¼ng bao l©u n÷a sÏ gi÷ vai trß quan träng trong cho vay nãi chung cña chi nh¸nh. * VÒ chÊt l­îng c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng. Cïng víi sù ph¸t triÓn vÒ quy m« vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng, chÊt l­îng c¸c mãn cho vay tiªu dïng còng kh«ng ngõng ®­îc n©ng lªn, thÓ hiÖn qua t×nh h×nh thu nî vµ tû lÖ nî qu¸ h¹n. Doanh sè thu nî ®Õn n¨m 2005 vÉn t¨ng t­¬ng ®èi æn ®Þnh, ®¹t 12,962 tû ®ång vµ chiÕm 7,15 % tæng doanh sè thu nî toµn chi nh¸nh. N¨m 2002, chi nh¸nh kh«ng cã nî qu¸ h¹n, trong sè nh÷ng mãn vay tiªu dïng ®· gi¶i ng©n mãn nµo ®Õn h¹n còng ®· thu håi. N¨m 2003, chi nh¸nh ®· xuÊt hiÖn nî qu¸ h¹n tËp trung chñ yÕu lµ c¸c hé vay tiªu dïng. ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Sè d­ nî qu¸ h¹n (tr ®) 210 665 Tû lÖ nî qu¸ h¹n (%) 0,02 0,06 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh Nam Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) Nguyªn nh©n cña nî qu¸ h¹n lµ do ®Õn kú tr¶ nî nh­ng ng­êi vay th­êng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i c«ng t¸c nªn kh«ng thÓ ®Õn ng©n hµng tr¶ nî ®óng h¹n ®­îc, ng©n hµng chuyÓn toµn bé sè d­ sang nî qu¸ h¹n. XÐt vÒ b¶n chÊt th× kh¸ch hµng vÉn cã kh¶ n¨ng tr¶ nî nªn ®©y kh«ng ph¶i ph¸t sinh nî qu¸ h¹n xÊu. Do vËy, cã thÓ kÕt luËn r»ng chÊt l­îng c¸c kho¶n vay tiªu dïng t­¬ng ®èi cao. * ThÞ tr­êng kh¸ch hµng c¸ nh©n cña ng©n hµng ngµy cµng ®­îc më réng song song víi quy m« t¨ng c¸c mãn vay. ThÞ tr­êng kh¸ch hµng c¸ nh©n ®­îc më réng ®ång nghÜa víi viÖc ®a d¹ng hãa kh¸ch hµng, gi¶m ®­îc rñi ro so víi tr­êng hîp chØ tËp trung vµo nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ c¸c doanh nghiÖp. §ång thêi, ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng cßn gãp phÇn t¹o nªn tÝnh n¨ng ®éng vµ tÝnh linh ho¹t trong ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. Nhê cã ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®· gióp cho ng©n hµng ®a d¹ng ho¸ ®­îc s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng. MÆt kh¸c, th«ng qua cho vay tiªu dïng mµ chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi ®· thu hót ®­îc mét sè l­îng lín kh¸ch hµng, t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt ®Ñp gi÷a ng©n hµng víi kh¸ch hµng. Ngoµi nh÷ng kh¸ch hµng ®· quan hÖ víi ng©n hµng tõ tr­íc th× chi nh¸nh ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng míi ®Õn víi ng©n hµng. §©y lµ thµnh tùu rÊt quan träng v× ®©y chÝnh lµ tiÒn ®Ò t¹o cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng ph¸t triÓn, lµ tiÒn ®Ò cho kh¸ch hµng sö dông ngµy cµng nhiÒu c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng, t¹o ®­îc chç ®øng cña ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng, ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc vÞ thÕ cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh. §¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ do sù kÕt hîp cña nhiÒu yÕu tè: Tr­íc tiªn, do chi nh¸nh ®· cã ®­îc ®­êng lèi ®óng ®¾n, x¸c ®Þnh cho m×nh ®­îc h­íng ®Çu t­ phï hîp trong ®ã cã chÝnh s¸ch cho vay tiªu dïng. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, chi nh¸nh ®· cã nhËn thøc râ rµng vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng vµ ®· triÓn khai s¶n phÈm nµy. MÆc dï míi ho¹t ®éng nh­ng chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®· më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng vµ c¸c PGD ®Ó dÔ dµng tiÕp cËn víi kh¸ch hµng h¬n. Thªm vµo ®ã, chi nh¸nh ®· ®­a ra nhiÒu biÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nh­: c¸c c¸n bé tÝn dông th­êng xuyªn theo dâi, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c kho¶n vay tiªu dïng nªn nhanh chãng ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ®¶m b¶o thu nî ®óng h¹n, th­êng xuyªn dù ®o¸n biÕn ®éng gi¸ c¶, l­u th«ng hµng ho¸ vµ nh÷ng thay ®æi chñ tr­¬ng còng nh­ ®­êng lèi cña Nhµ N­íc,…do vËy mµ chÊt l­îng c¸c kho¶n cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh ®¹t kÕt qu¶ cao, tû lÖ nî qu¸ h¹n kh«ng ®¸ng kÓ. Trong thêi gian qua, chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi ®· cã nh÷ng v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ cho vay tiªu dïng ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña chi nh¸nh nh­: h­íng dÉn quy tr×nh cho vay mua nhµ tr¶ gãp,… H¬n n÷a, chi nh¸nh ®· chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô cho ®éi ngò c¸n bé, ph©n c«ng nhiÖm vô phï hîp víi n¨ng lùc cña c¸n bé ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé ph¸t huy ®­îc hÕt kh¶ n¨ng vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. Bªn c¹nh nh÷ng nç lùc cña chÝnh m×nh, chi nh¸nh cßn cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh tõ bªn ngoµi nh­: + Sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta: trong thêi gian võa qua nÒn kinh tÕ t¨ng tr­ëng nhanh cïng víi sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­, x©y dùng, gi¸o dôc, v.v… ph¸t triÓn. MÆt kh¸c, ®êi sèng cña d©n c­ ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn dÉn ®Õn nhu cÇu tiªu dïng còng t¨ng nhanh. V× vËy ho¹t ®éng cho vay nãi chung vµ cho vay tiªu dïng nãi riªng cã c¬ héi ph¸t triÓn. + Trªn ®Þa bµn Thanh Xu©n võa qua cã rÊt nhiÒu c¬ së h¹ tÇng ®­îc x©y dùng, nhu cÇu vÒ nhµ ë t¨ng cao t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn cho vay tiªu dïng. + H¬n n÷a, trong thêi gian qua, nh»m t¹o ®éng lùc thùc ®Èy qu¸ tr×nh CNH- H§H, ®ång thêi t¹o thuËn lîi cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh tiÒn tÖ ph¸t triÓn, ChÝnh phñ ®· ®­a ra chñ tr­¬ng kÝch cÇu t¹o c¬ héi cho ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®­îc më réng ph¸t triÓn. 2.3.2. Mét sè tån t¹i, h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu kh¶ quan nh­ ®· nãi ë trªn, ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh vÉn cßn mét sè h¹n chÕ ®ßi hái trong thêi gian tíi ph¶i kh¾c phôc ®Ó më réng h¬n n÷a quy m« cho vay. Thø nhÊt, doanh sè cho vay vµ d­ nî cho vay tiªu dïng tuy t¨ng nh­ng tû träng cßn qu¸ nhá so víi cho vay nãi chung. Thø hai, cho vay tiªu dïng ®· lµm n¶y sinh nî qu¸ h¹n cña chi nh¸nh. Tû lÖ nî qu¸ h¹n cã xu h­íng t¨ng n¨m 2004 lµ 0,02% , n¨m 2005 lµ 0,06%. ViÖc thu håi nî qu¸ h¹n trong cho vay tiªu dïng khã kh¨n h¬n trong cho vay th«ng th­êng v× c¸c doanh nghiÖp vay ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh th­êng rÊt chó träng ®Õn uy tÝn, chØ cÇn göi th«ng b¸o nî qu¸ h¹n lµ hä sÏ thu xÕp thanh to¸n cho ng©n hµng, cßn ®èi víi c¸ nh©n, hé gia ®×nh vay tiªu dïng kh«ng chó träng ®Õn uy tÝn cña m×nh ®èi víi ng©n hµng nªn viÖc thu håi nî khã kh¨n h¬n. Khi xö lý nî qu¸ h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­êng cã tµi s¶n ®¶m b¶o, cßn ®èi víi c¸c c¸ nh©n vay tiªu dïng th× th­êng thÕ chÊp b»ng l­¬ng nªn ng©n hµng chØ cã thÓ thu håi sau mét thêi gian hoÆc khã thu håi ®­îc do hä chuyÓn c«ng t¸c hay bÞ sa th¶i. Thø ba, v× míi ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc 5 n¨m nªn chi nh¸nh vÉn ®ang hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c dÞch vô, s¶n phÈm cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh nãi chung cßn Ýt, ch­a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. Nh÷ng h¹n chÕ trªn do nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã cã nguyªn nh©n chñ quan vµ nguyªn nh©n kh¸ch quan. VÒ phÝa ng©n hµng. Mét lµ, NHNo & PTNT Nam Hµ Néi míi thµnh lËp, bé m¸y tæ chøc cßn ch­a hoµn thiÖn, mét sè phßng ban cßn ho¹t ®éng chung cïng víi phßng kh¸c, ch­a cã phßng Marketinh riªng biÖt. Hai lµ, Chi nh¸nh cßn ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. Còng do nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c nªn chi nh¸nh chØ cho vay ®èi víi mét sè ®èi t­îng cã thu nhËp t­¬ng ®èi æn ®Þnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n ®¶m b¶o. VÒ phÝa kh¸ch hµng. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, rñi ro trong cho vay tiªu dïng lµ rÊt lín. Nguån ®¶m b¶o duy nhÊt lµ thu nhËp cña kh¸ch hµng, trong khi nguån thu nhËp nµy l¹i chÞu ¶nh h­ëng cña rÊt nhiÒu nh©n tè nh­: n¹n thÊt nghiÖp, t×nh h×nh kinh doanh n¬i ng­êi ®ã lµm viÖc, tai n¹n lao ®éng, v.v… MÆt kh¸c thu nhËp cña d©n c­ cßn thÊp còng gãp phÇn h¹n chÕ kh¶ n¨ng mua s¾m còng nh­ ®i vay ng©n hµng cña kh¸ch hµng v× hä thÊy kh«ng ®¶m b¶o ®­îc viÖc tr¶ nî. C¸c nh©n tè kh¸c Trong thêi gian qua mÆc dï tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh vµ æn ®Þnh nh­ng chØ sè gi¸ tiªu dïng (CPI) t¨ng cao, l¹m ph¸t cao khiÕn nhu cÇu tiªu dïng l¹i gi¶m. §©y lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ang rÊt ®­îc quan t©m v× cø cã quyÕt ®Þnh t¨ng l­¬ng th× gi¸ c¶ l¹i t¨ng cao lµm gi¶m thu nhËp thùc tÕ. Thùc tÕ nµy lµ mét nh©n tè ®¸ng lo ng¹i ®èi víi ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. M«i tr­êng kinh tÕ, chÝnh trÞ, m«i tr­êng ph¸p lý t¸c ®éng gi¸n tiÕp nh­ng ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh. HiÖn nay, nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt ch­a chÆt chÏ vµ ®ång bé nªn g©y khã kh¨n lín cho ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. Th«ng qua nh÷ng ph©n tÝch ë trªn cã thÓ thÊy ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng mÆc dï míi ®­îc triÓn khai ë chi nh¸nh Nam Hµ Néi nh­ng ®· cã nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh, vµ cã xu h­íng t¨ng tr­ëng nhanh trong t­¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã, vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ xuÊt ph¸t tõ nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau cÇn kh¾c phôc ®Ó cã thÓ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay ®ßi hái ng©n hµng cÇn t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ nh»m th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c ®Ó më réng h¬n n÷a ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng, ®em l¹i lîi Ých cho ng­êi tiªu dïng vµ cho x· héi. §©y còng chÝnh lµ môc tiªu cña NHNo & PTNT ViÖt Nam nãi chung vµ chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi nãi riªng. Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p më réng cho vay tiªu dïng t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. N¨m 2005 ®­îc x¸c ®Þnh lµ n¨m ho¹t ®éng kinh doanh cã rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Æc biÖt lµ ®èi víi NHNo nãi chung nh­ng ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo Nam Hµ Néi vÉn ®¶m b¶o ph¸t triÓn æn ®Þnh trªn mäi lÜnh vùc. N¨m 2006 lµ n¨m thø 5 kÓ tõ khi chi nh¸nh ®i vµo ho¹t ®éng, víi nh÷ng nç lùc cña toµn chi nh¸nh, trªn c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu nhiÖm vô mµ NHNo & PTNT ViÖt Nam ®· giao, dùa trªn ®iÒu kiÖn kinh doanh ®Æc thï trªn ®Þa bµn quËn Thanh Xu©n, chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi ®· ®­a ra ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng cho vay nãi chung vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng nh»m ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n, ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, xøng ®¸ng lµ chi nh¸nh cÊp 1 v÷ng m¹nh trong hÖ thèng NHNo. 3.1.1. §Þnh h­íng chung cho sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. N¨m 2006 lµ n¨m cã ý nghÜa v« cïng quan träng cña Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi, lµ n¨m tæ chøc kû niÖm 5 n¨m ngµy thµnh lËp, lµ n¨m xÐt n©ng h¹ng cña Chi nh¸nh, ®ång thêi lµ n¨m cÇn nhiÒu nç lùc phÊn ®Êu ®Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ, ra nhËp WTO. V× vËy môc tiªu tæng qu¸t cña chi nh¸nh n¨m 2006 lµ: “B¸m s¸t môc tiªu cña toµn ngµnh, thùc hiÖn thËt tèt nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i NHNo & PTNT ViÖt Nam giai ®o¹n 2001- 2010. TiÕp tôc duy tr× t¨ng tr­ëng ë møc hîp lý, ®¶m b¶o c©n ®èi, an toµn kh¶ n¨ng sinh lêi, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng, tËp trung ®Çu t­ vµo ®µo t¹o nguån nh©n lùc, ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng phï hîp víi hiÖn ®¹i ho¸, ®ñ n¨ng lùc héi nhËp. N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh vµ ph¸t triÓn th­¬ng hiÖu trªn c¬ së ®Èy m¹nh vµ kÕt hîp víi v¨n ho¸ doanh nghiÖp.” C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong n¨m 2004 vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ë ®Þa bµn Hµ Néi nãi chung vµ ®Þa bµn QuËn Thanh Xu©n nãi riªng, Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006 nh­ sau: Tæng nguån vèn: phÊn ®¸u v­ît møc 5000 tû ®ång, t¨ng 18- 20%. Trong ®ã, TiÒn göi TCTD kh«ng qu¸ møc 15% , tû träng nguån vèn D©n c­ kh«ng thÊp h¬n n¨m 2004. D­ nî t¹i ®Þa ph­¬ng t¨ng 15- 20% so víi n¨m 2005. Trong ®ã: D­ nî cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm 44% tæng d­ nî. Nî xÊu <= 1%. Lîi nhuËn t¨ng thªm 10- 15% so víi n¨m 2005. Thu phÝ dÞch vô t¨ng thªm 25% so vaíi n¨m 2005. Ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp rñi ro theo ®óng quy ®Þnh. Thanh to¸n quèc tÕ t¨ng 40% doanh sè ho¹t ®éng. Chªnh lÖch l·i suÊt: 0,4% Cung øng dÞch vô gi¶i ng©n phôc vô c¸c dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi, lµm ®Çu mèi triÓn khai tíi c¸c tØnh trong ph¹m vi cña dù ¸n. Chi l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c¬ quan ë møc tèi ®a theo chÕ ®é l­¬ng míi. Trªn c¬ së nh÷ng chØ tiªu cô thÓ trªn, ng©n hµng ®· x©y dùng ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu trªn, ®ã lµ: Ch­¬ng tr×nh t¨ng tr­ëng vµ æn ®Þnh nguån vèn: Duy tr× æn ®Þnh c¸c nguån vèn lín, tiÕp thÞ më réng kh¸ch hµng, ph¸t triÓn thªm c¸c nguån vèn rÎ, c¸c nguån vèn dµi h¹n, chñ ®éng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn h­íng tíi kh¸ch hµng d©n c­, c¸c dù ¸n vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi: §Èy m¹nh tiÕp thÞ tuyªn truyÒn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi, lµm tèt viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng. Cñng cè vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i hèi, thanh to¸n ®iÖn tö, t¨ng nhanh ph¸t hµnh thÎ ATM, t¨ng c­êng thu hót ngo¹i tÖ, v.v… Ch­¬ng tr×nh n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®i ®«i víi viÖc t¨ng møc b×nh qu©n d­ nî: N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh nhÊt lµ c¸c dù ¸n cho vay trung vµ dµi h¹n. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý nî, qu¶n lý kh¸ch hµng vay vèn, ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp rñi ro ®óng quy ®Þnh. Ch­¬ng tr×nh héi nhËp Quèc tÕ: §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o nghiÖp vô míi, triÓn khai kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ c¸c ch­¬ng tr×nh giao dÞch hiÖn ®¹i, ¸p dông c¸c chuÈn mùc ng©n hµng quèc tÕ, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt ®Ó héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. §Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh thi ®ua yªu n­íc, g¾n c«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n tõng kú. Ch­¬ng tr×nh th«ng tin tiÕp thÞ: Hoµn thiÖn c«ng t¸c th«ng tin tiÕp thÞ b»ng c¸c s¶n phÈm dÞch vô tiÖn Ých, c¬ së vËt chÊt, t¸c phong nghiÖp vô cña c¸n bé giao dÞch. Phèi kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ lín trong viÖc hîp t¸c qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu lÉn nhau. 3.1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cho vay tiªu dïng. Phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn chung cña toµn hÖ thèng, chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi trong t­¬ng lai sÏ h­íng vµo nhãm kh¸ch hµng võa vµ nhá, chó träng ph¸t triÓn m¹ng dÞch vô c¸ nh©n. Cho vay tiªu dïng ®­îc ng©n hµng x¸c ®Þnh lµ s¶n phÈm quan träng ®Ó ph¸t triÓn m¹ng dÞch vô c¸ nh©n. §Þnh h­íng cho vay tiªu dïng ®­îc ®Ò ra phï hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cho vay chung cña chi nh¸nh. Më réng h¬n n÷a doanh sè cho vay tiªu dïng kÕt hîp víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng c¸c kho¶n vay sao cho lîi nhuËn thu tõ ho¹t ®éng cho vay nµy ngµy cµng t¨ng cao. Më réng thÞ tr­êng kh¸ch hµng c¸ nh©n song song víi t¨ng quy m« c¸c mãn vay. §©y lµ mét thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, cã xu h­íng t¨ng nhanh trong t­¬ng lai, v× vËy c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hiÖn nay ®Òu rÊt quan t©m ®Õn viÖc më réng thÞ tr­êng nµy. ThÞ tr­êng kh¸ch hµng c¸ nh©n ®­îc më réng ®ång nghÜa víi viÖc ®a d¹ng ho¸ kh¸ch hµng, gi¶m ®­îc rñi ro so víi tr­êng hîp chØ tËp trung vµo nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ c¸c doanh nghiÖp. Chi nh¸nh Nam Hµ Néi ®· nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ còng ®· nhËn thÊy ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng kh¸ch hµng nµy, v× vËy ®· ®­a ra ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cho vay tiªu dïng nh»m më réng thÞ tr­êng kh¸ch hµng c¸ nh©n. H¹n chÕ tû lÖ nî qu¸ h¹n cho vay tiªu dïng. ChÝnh v× lý do cho vay tiªu dïng kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o nªn lo¹i h×nh cho vay nµy cã møc ®é rñi ro cao h¬n cho vay th«ng th­êng. H¹n chÕ nî qu¸ h¹n trong cho vay tiªu dïng lµ mét ®Þnh h­íng t­¬ng ®èi quan träng ®èi víi mét chi nh¸nh míi thµnh lËp nh­ NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. ChiÕn l­îc cô thÓ chi nh¸nh ®Æt ra trong n¨m 2006 lµ më réng c¸c lo¹i h×nh tÝn dông diªu dïng nh­: cho vay tiªu dïng tuÇn hoµn, cho vay mua nhµ míi, cho vay tµi trî du häc, ®ång thêi më réng quy m«, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó cña kh¸ch hµng. 3.2. Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i NHNo & PTNT Nam Hµ Néi . Trªn c¬ së ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i, h¹n chÕ trong cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi cïng víi nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã, ta thÊy chi nh¸nh Nam Hµ Néi cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn vµ më réng ho¹t ®éng cho vay nãi chung vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng. Cô thÓ c¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh­ sau: 3.2.1. X©y dùng chiÕn l­îc marketing ng©n hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng. NÕu chÊt l­îng s¶n phÈm cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng tèt mµ kh¸ch hµng vÉn Ýt t×m ®Õn ng©n hµng th× hoÆc hä kh«ng cã nhu cÇu hoÆc ng©n hµng ch­a chó ý tíi viÖc qu¶ng b¸ dÞch vô cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn nh­ hiÖn nay, ®êi sèng d©n c­ ngµy cµng ®­îc n©ng cao, nhu cÇu tiªu dïng còng t¨ng lªn, kÐo theo nhu cÇu vay tiªu dïng còng t¨ng. Nh­ vËy lý do thø nhÊt lµ kh«ng hîp lý, vËy viÖc cßn l¹i cña ng©n hµng lµ x©y dùng mét chiÕn l­îc marketing cô thÓ ®Ó thu hót kh¸ch hµng. §Ó ¸p dông c«ng cô marketing trong ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, th× tr­íc tiªn ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu, dù ®o¸n nhu cÇu cña d©n c­ trong tõng thêi kú mét c¸ch tæng qu¸t vµ kü l­ìng. Tuy nhiªn, ®Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã yªu cÇu ph¶i cã th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi ph¶n ¸nh mét c¸ch trung thùc nhÊt biÕn ®éng cña nhu cÇu trªn thÞ tr­êng. Do vËy, qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin vµ ph©n tÝch th«ng tin ®Æc biÖt quan träng. Ng©n hµng cÇn chän c¸c c¸ch thu thËp th«ng tin sao cho phï hîp ( vÝ dô nh­: pháng vÊn trùc tiÕp, ph¸t phiÕu ®iÒu tra,…). Cã thÓ ®¸nh gi¸ nhu cÇu cña d©n c­ t¨ng m¹nh trong thêi gian tíi lµ: - Nhu cÇu vÒ nhµ ë: Nhu cÇu nµy ®· vµ ®ang t¨ng m¹nh nhÊt lµ ë c¸c thµnh phè lín n¬i tËp trung d©n c­ ®«ng ®óc, Hµ Néi lµ mét ®iÓn h×nh cho vÊn ®Ò vÒ nhµ ë. - Nhu cÇu mua « t«: Thu nhËp vµ ®êi sèng d©n c­ ngµy cµng ®­îc n©ng cao vµ c¶i thiÖn. Do ®ã, nhu cÇu mua « t« ®Ó n©ng cao møc sèng kh«ng cßn lµ qu¸ khã ®èi víi mét bé phËn d©n c­. Theo ®iÒu tra gÇn ®©y nhÊt cho thÊy mçi n¨m nhu cÇu mua « t« cña ng­êi d©n t¨ng 35- 40%. - Nhu cÇu vay du häc: HiÖn nay vµ trong thêi gian tíi nhu cÇu vay du häc sÏ t¨ng lªn rÊt m¹nh. Bëi lÏ, khi ®êi sèng ®­îc n©ng cao, c¸c gia ®×nh ®Òu h­íng cho con m×nh ®i du häc t¹i n­íc ngoµi d­íi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh­: tù tóc, b¸n tù tóc,… - Nhu cÇu vÒ ®å dïng gia ®×nh: Khi thu nhËp æn ®Þnh, d©n c­ cã xu h­íng mua s¾m ®å dïng ®¾t tiÒn. Khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu cña d©n c­ trong thêi gian tíi sÏ gióp chi nh¸nh ®­a ra ®­îc c¸c s¶n phÈm cho vay tiªu dïng nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu cña d©n c­. 3.2.1.1. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý. Gi¸ c¶ trong cho vay chÝnh lµ l·i suÊt. L·i suÊt lµ nguån thu chÝnh mang l¹i lîi nhuËn cho ng©n hµng. Víi mét sè ng©n hµng lín trªn thÕ giíi, cho vay tiªu dïng mang l¹i nguån thu lín nh­ng ®èi víi NHNo & PTNT Nam Hµ Néi còng nh­ nhiÒu ng©n hµng trong n­íc kh¸c, nguån thu tõ lo¹i h×nh cho vay nµy cßn rÊt Ýt, chØ ®ñ bï ®¾p cho chi phÝ vµ rñi ro do chÝnh ho¹t ®éng nµy g©y ra vµ mét phÇn lîi nhuËn rÊt nhá. Do vËy chÝnh s¸ch l·i suÊt mµ ng©n hµng ®­a ra ph¶i hîp lý, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých ng©n hµng víi lîi Ých kh¸ch hµng. Cô thÓ: + ChÝnh s¸ch l·i suÊt ph¶i linh ho¹t theo ®èi t­îng vay: Víi nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ truyÒn thèng, hay nh÷ng kh¸ch hµng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng th× nªn ¸p dông møc l·i suÊt ­u ®·i h¬n so víi kh¸ch hµng míi. §iÒu nµy gióp t¨ng c­êng mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, khuyÕn khÝch hä tr¶ nî gèc vµ l·i ®óng h¹n, ®ång thêi thu hót kh¸ch hµng míi cã quan hÖ l©u dµi víi ng©n hµng ®Ó ®­îc h­ëng ­u ®·i nh­ vËy. + Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ l·i suÊt b»ng c¸ch ®­a ra nhiÒu møc l·i suÊt kh¸c nhau t­¬ng øng víi nhiÒu kú h¹n kh¸c nhau ®Ó kh¸ch hµng lùa chän vay thÝch hîp víi tõng thêi kú cña m×nh. 3.2.1.2. X©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm phï hîp. Trªn c¬ së ph©n tÝch nhu cÇu tiªu dïng trong thêi gian tíi, ng©n hµng cÇn ph¶i võa hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm ®· cung cÊp (vÝ dô: cho vay söa ch÷a, mua nhµ ë, cho vay mua « t«, xe m¸y,…), võa më réng thªm c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­: cho vay tµi trî du häc, cho vay kh¸m ch÷a bÖnh, cho vay sinh viªn, cho vay mua ®Êt x©y nhµ. + §èi víi cho vay mua nhµ: HiÖn nay, chi nh¸nh chØ cho vay mua nhµ trùc tiÕp víi ®iÒu kiÖn cã tµi s¶n thÕ chÊp b»ng 150% gi¸ trÞ kho¶n vay. §iÒu kiÖn nµy h¹n chÕ kh¸ch hµng vay v× hä kh«ng cã tµi s¶n nµo trÞ gi¸ lín nh­ vËy. Nh­ vËy ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy, chi nh¸nh cã thÓ hîp t¸c víi c¸c chñ thÇu x©y dùng trong ®Þa bµn, ng©n hµng sÏ cÊp vèn cho hä thi c«ng, sau ®ã tiÕn hµnh cho vay mua nhµ tr¶ gãp. Ngoµi ra, ®Ó h×nh thøc cho vay nµy an toµn vµ hiÖu qu¶ th× ng©n hµng cÇn tho¶ thuËn víi kh¸ch hµng tr­íc vÒ viÖc sÏ gi÷ giÊy tê së h÷u nhµ cña ng­êi vay, quy ®Þnh thêi gian cho vay tèi ®a. + §èi víi cho vay mua « t«: Cã thÓ thÊy nhu cÇu mua « t« kh«ng cßn lµ nhu cÇu cña mét sè Ýt ng­êi d©n thµnh phè n÷a. NÕu nh­ tr­íc kia xe m¸y lµ lo¹i ph­¬ng tiÖn ®­îc lùa chän chñ yÕu cña ng­êi d©n, th× giê ®©y nhu cÇu sö dông « t« còng t¨ng lªn rÊt nhanh. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó më réng h×nh thøc cho vay tiªu dïng nµy. Trong h×nh thøc cho vay nµy, chi nh¸nh cÇn yªu cÇu kh¸ch hµng cã tµi s¶n ®¶m b¶o, quy ®Þnh râ rµng thêi h¹n vay tèi ®a, x¸c nhËn ®¨ng ký vµ mua b¶o hiÓm cho xe. MÆt kh¸c, chi nh¸nh còng ph¶i chó ý ®Õn c¸c xu h­íng tiªu dïng cña ng­êi d©n ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c h×nh thøc cho vay tiªu dïng hîp lý. 3.2.1.3. Xóc tiÕn ho¹t ®éng quo¶ng c¸o nh»m thay ®æi nhËn thøc, t¹o thãi quen sö dông c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng. HiÖn nay, sè l­îng kh¸ch hµng vay tiªu dïng ®Õn víi ng©n hµng cßn h¹n chÕ c¶ sè l­îng còng nh­ quy m« gi¸ trÞ kho¶n vay. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ kh¸ch hµng ch­a thùc sù n¾m b¾t ®­îc ®Çy ®ñ nh÷ng th«ng tin vÒ ho¹t ®éng chung cña ng©n hµng còng nh­ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña ng©n hµng. Thªm vµo ®ã, t©m lý e ng¹i vay m­în trong chi tiªu cßn ¶nh h­ëng kh¸ nÆng tíi kh¸ch hµng. §ã chÝnh lµ nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n ®èi víi ng©n hµng tong viÖc thu hót thªm kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng. Qua ®ã cã thÓ thÊy viÖc xóc tiÕn quo¶ng c¸o, tiÕp thÞ s¶n phÈm cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. ViÖc tiÕn hµnh ho¹t ®éng nµy sÏ t¹o ra h×nh ¶nh vÒ ng©n hµng trong con m¾t kh¸ch hµng. Kh«ng nh÷ng t¹o ®­îc h×nh ¶nh mµ ng©n hµng cßn cã thÓ thay ®æi nhËn thøc vµ t¹o thãi quen sö dông c¸c dÞch vô ng©n hµng cho kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng quo¶ng c¸o trong ng©n hµng cÇn tiÕn hµnh kh¸c so víi ho¹t ®éng quo¶ng c¸o cña nh÷ng doanh nghiÖp th«ng th­êng, chiÕn dÞch quo¶ng c¸o kh«ng cÇn ph¶i tiÕn hµnh å ¹t trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mµ hiÖu qu¶ vµ tèn Ýt chi phÝ nhÊt ®ã lµ ng©n hµng tiÕp xóc víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu göi hoÆc vay vèn. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng còng cÇn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cã chi phÝ thÊp nh­: b¸o chÝ, m¹ng internet, v.v… vµ nªu râ nh÷ng lîi Ých mµ kh¸ch hµng cã thÓ ®¹t ®­îc khi sö dông s¶n phÈm dÞch vô cña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng. 3.2.2. Sö dông m« h×nh “ng©n hµng b¸n lΔ ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng. C«ng nghÖ hiÖn ®¹i lµ mét trong sè nh÷ng tiªu thøc ®Ó kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ uy tÝn vµ hiÖu qu¶ cña mçi ng©n hµng, v× vËy viÖc ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa lín.Th«ng qua ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng sÏ gióp gi¶m ®­îc chi phÝ nh©n c«ng, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, cËp nhËt, thu thËp, xö lý vµ ph©n tÝch nhanh h¬n, ®Èy nhanh tèc ®é giao dÞch t¹o nªn sù tiÖn lîi cho kh¸ch hµng, gi¶m ®­îc chi phÝ trong kh©u theo dâi vµ l­u tr÷ hå s¬, ®¬n gi¶n ho¸ qu¸ tr×nh lµm viÖc. NhËn thøc ®­îc ®iÒu ®ã, NHNo & PTNT Nam Hµ Néi lu«n lÊy c«ng t¸c hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng lµm träng t©m ®Ó x©y dùng c¸c chiÕn l­îc kinh doanh cho m×nh. Chi nh¸nh lu«n cè g¾ng tiÕp cËn vµ ®æi míi c«ng nghÖ nh»m cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh c«ng nhÖ cao nhÊt. Trong thêi gian qua, chi nh¸nh ®· tõng b­íc chó ý, quan t©m ®­a c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng nh­: nèi m¹ng néi bé, thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, qu¶n lý c¸c kho¶n vay trªn m¸y tÝnh,…M« h×nh “ ng©n hµng b¸n lΔ vµ ch­¬ng tr×nh giao dÞch mét cöa lµ m« h×nh mét ng©n hµng hiÖn ®¹i, trang bÞ nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng ®· ®­îc chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi triÓn khai ¸p dông cã hiÖu qu¶ kÓ tõ khi míi thµnh lËp. M« h×nh nµy cho phÐp c¸n bé tÝn dông qu¶n lý nh÷ng kh¸ch hµng m×nh ®· cho vay th«ng qua m¹ng néi bé. Ch¼ng h¹n nh­, ®Çu th¸ng c¸n bé tÝn dông cã thÓ vµo “ng©n hµng b¸n lΔ ®Ó biÕt ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông cã thÓ biÕt ®­îc trong th¸ng ®ã cã nh÷ng kh¸ch hµng nµo ®Õn h¹n tr¶ nî gèc cho ng©n hµng, nh÷ng kh¸ch hµng nµo bÞ chuyÓn nî qu¸ h¹n,…Kh¸c víi viÖc qu¶n lý cho vay b»ng sæ s¸ch nh­ tr­íc kia, m« h×nh “ng©n hµng b¸n lΔ gióp c¸n bé tÝn dông cã thÓ gi¶m ®­îc nh÷ng chi phÝ vÒ thêi gian vµ chi phÝ qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay. NhÊt lµ ®èi víi cho vay tiªu dïng cã ®Æc ®iÓm sè l­îng c¸c mãn vay lín, kh¸ch hµng ®a d¹ng nh­ng sè tiÒn vay l¹i nhá, th× m« h×nh “ng©n hµng b¸n lΔ thËt sù cã hiÖu qu¶, gióp c¸n bé tÝn dông dÔ dµng trong viÖc qu¶n lý cho vay. ChÝnh v× vËy, ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trong thêi gian qua t­¬ng ®èi hiÖu qu¶ víi sè c¸n bé tÝn dông Ýt mµ vÉn qu¶n lý tèt ®­îc sè l­îng kh¸ch hµng lín, víi tæng d­ nî n¨m 2005 lªn tíi 4300 tû ®ång. Tuy nhiªn, ng©n hµng míi chØ ®¬n thuÇn ¸p dông ®Ó theo dâi d­ nî, tæng hîp sè liÖu hay qu¶n lý theo nhãm kh¸ch hµng, ch­a khai th¸c hÕt nh÷ng tÝnh n¨ng cña m« h×nh nµy. HiÖn nay, NHNo & PTNT Nam Hµ Néi ®ang cö c¸n bé tÝn dông ®i häc m« h×nh qu¶n lý tÝn dông do Ng©n hµng thÕ giíi (WB) tæ chøc cã tªn gäi lµ Bo- Bank.Trong thêi gian tíi, m« h×nh nµy sÏ ®­îc triÓn khai thùc hiÖn. 3.2.3. X©y dùng hÖ thèng tÝnh ®iÓm tù ®éng trong kh©u thÈm ®Þnh cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. HiÖn nay, t¹i c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung vµ NHNo & PTNT Nam Hµ Néi nãi riªng th× kh©u thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay tiªu dïng chñ yÕu do c¸c c¸n bé thÈm ®Þnh tiÕn hµnh th«ng qua viÖc tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng. V× vËy, sÏ lµm cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh mÊt nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ chi phÝ cña ng©n hµng, cßn kh¸ch hµng c¶m thÊy phøc t¹p, mÊt nhiÒu thêi gian. Tr­íc yªu cÇu ®ã, viÖc x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vay lµ rÊt quan träng vµ cã tÝnh thùc tiÔn cao trong cho vay tiªu dïng. ViÖc ¸p dông hÖ thèng tÝnh ®iÓm tù ®éng trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh¸ch hµng lµ thùc sù thiÕt thùc ®èi víi ng©n hµng. HÖ thèng tÝnh ®iÓm hoµn toµn ®­îc lËp tr×nh trªn m¸y tÝnh. Khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu ®Õn vay th× c¸n bé tÝn dông chØ cÇn nhËp tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng th× hÖ thèng m¸y tÝnh sÏ th«ng b¸o ®iÓm cña kh¸ch hµng ®ã. 3.2.4. N©ng cao tr×nh ®é ®µo t¹o c¸n bé tÝn dông. XÐt mét c¸ch tæng thÓ th× con ng­êi vÉn lµ nh©n tè quan träng vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi mäi ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ nãi chung còng nh­ trong ng©n hµng nãi riªng. C¸n bé tÝn dông cã ¶nh h­ëng rÊt lín, cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù an toµn cña viÖc cho vay, tõ viÖc chÊp hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch ®Õn thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt hå s¬ cho vay, quyÕt ®Þnh cho vay, kiÓm tra vµ kiÓm so¸t vèn vay vµ thu nî. C¸n bé tÝn dông cã tr×nh ®é cao th× sÏ thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ ®­îc c¸c nhu cÇu vay mét c¸ch chÝnh x¸c, ph¸t hiÖn ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng lõa ®¶o. Nãi chung, tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cho vay nãi chung vµ cho vay tiªu dïng nãi riªng. V× vËy, ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cÇn ®­îc th­êng xuyªn h­íng dÉn, tæ chøc tËp huÊn, n©ng cao chuyªn m«n, bæ sung kiÕn thøc vÒ nh÷ng quy ®Þnh míi cña ngµnh, ®­êng lèi chñ tr­¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, cña ®Þa bµn Hµ Néi. Chi nh¸nh cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸c c¸n bé tÝn dông th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o nghiÖp vô, cö ng­êi ®i tËp huÊn, ®i häc ë n­íc ngoµi ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi ®­îc xu h­íng ph¸t triÓn vµ tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c chi nh¸nh cÇn cã chiÕn l­îc cô thÓ tõ kh©u tuyÓn dông, cã chiÕn l­îc ®µo t¹o l¹i theo hÖ thèng nh»m ph¸t huy kh¶ n¨ng cña tõng ng­êi. Bªn c¹nh viÖc ®µo t¹o, Chi nh¸nh còng cÇn cã c¸c h×nh thøc ph¸t ®éng thi ®ua tù häc n©ng cao tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé, cÇn cã c¸c h×nh thøc khen th­ëng hîp lý ph¸t huy ®­îc tinh thÇn tù gi¸c cña mçi c¸ nh©n. HiÖn nay, Chi nh¸nh ®ang ¸p dông chÕ ®é xÕp lo¹i ®Ó khen th­ëng theo th¸ng do c¸c c¸ nh©n trong phßng tÝn dông cïng ®¸nh gi¸. Ngoµi h×nh thøc nµy, cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc thi c¸n bé tÝn dông giái, tæ chøc nh÷ng buæi th¶o luËn vÒ tõng chuyªn ®Ò nghiÖp vô ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm vµ rót ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm cÇn söa, nhê ®ã sÏ t¹o ®­îc tinh thÇn thi ®ua häc tËp nghiªn cøu s¸ng t¹o trong tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn trong toµn Chi nh¸nh. Bªn c¹nh tr×nh ®é chuyªn m«n th× c¸c c¸n bé tÝn dông còng cÇn ph¶i cã ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc. V× vËy, Chi nh¸nh còng cÇn cã chÕ ®é xö lý nghiªm minh ®èi víi nh÷ng c¸n bé cã biÓu hiÖn v« tr¸ch nhiÖm. Cã nh­ vËy míi n©ng cao tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña mçi c¸n bé tÝn dông, gióp ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. 3.2.5. Cho vay tiªu dïng th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn. Gi¶i ph¸p cho vay tiªu dïng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn ®­îc ®­a ra trªn c¬ së x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c bªn: ng©n hµng - ®¹i diÖn cña bªn vay- ng­êi vay. Ng­êi ®¹i diÖn chÝnh lµ thñ tr­ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã c¸n bé c«ng nh©n viªn vay tiªu dïng t¹i ng©n hµng. H×nh thøc cho vay nµy gióp c¸c ng©n hµng tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian, chi phÝ trong thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay, kiÓm tra viÖc sö dông vèn vµ thu håi nî. Sö dông ph­¬ng thøc cho vay th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn cßn gióp ng©n hµng h¹n chÕ ®­îc rñi ro v× ng­êi vay kh«ng thÓ lîi dông sù qu¶n lý láng lÎo cña c¬ quan ®Ó xin x¸c nhËn nhiÒu lÇn nh»m lõa g¹t vay ng©n hµng, sö dông vèn kh«ng ®óng môc ®Ých. MÆt kh¸c, do cã ng­êi ®¹i diÖn nªn ng©n hµng ®ì tèn chi phÝ thu håi nî mµ l¹i gi¶m ®­îc rñi ro. Gi¶i ph¸p nµy ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: B­íc 1: Ng©n hµng tæ chøc häp héi nghÞ kh¸ch hµng gåm thñ tr­ëng, chñ tÞch c«ng ®oµn, thñ quü cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®Ó phæ biÕn vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cho vay th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn. B­íc 2: Gi¸m ®èc ng©n hµng cïng víi thñ tr­ëng ®¬n vÞ, Chñ tÞch c«ng ®oµn ký biªn b¶n tho¶ thuËn cho vay tiªu dïng, trong ®ã x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vµ cö ng­êi ®¹i diÖn cña bªn vay trùc tiÕp giao dÞch víi ng©n hµng. B­íc 3: §¹i diÖn bªn vay tæ chøc häp c¸n bé c«ng nh©n viªn phæ biÕn cho hä biÕt chñ tr­¬ng cho vay tiªu dïng vµ c¸c quy ®Þnh cho vay th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn. B­íc 4: C¸n bé c«ng nh©n viªn cã nhu cÇu vay vèn, viÕt giÊy ®Ò nghÞ vay vèn cïng ph­¬ng ¸n tr¶ nî (theo mÉu in s½n cña TCTD), cã ch÷ ký cam kÕt cña vî hoÆc chång (nÕu cã), ý kiÕn x¸c nhËn cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ vµ nép cho ng­êi ®¹i hiÖn. Trong giÊy ®Ò nghÞ vay vèn, ng­êi vay ph¶i uû quyÒn cho ng­êi ®¹i diÖn ký kÕt hîp ®éng tÝn dông vµ toµn quyÒn trÝch thu nhËp hµng th¸ng dÓ tr¶ ®ñ nî gèc vµ l·i ®Õn h¹n cho ng©n hµng. B­íc 5: Ng­êi ®¹i diÖn tËp hîp c¸c giÊy ®Ò nghÞ vay vèn vµ b¸o cho ng©n hµng biÕt ®Ó cö c¸n bé tÝn dông xuèng ®¬n vÞ, cïng ng­êi ®¹i diÖn thÈm tra kh¶ n¨ng tr¶ nî cña tõng ng­êi vay. Sau khi thÈm tra xong, c¸n bé tÝn dông vµ ng­êi ®¹i diÖn lËp danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay, cã ý kiÕn x¸c nhËn cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®Ó tr×nh víi l·nh ®¹o ng©n hµng xÐt duyÖt cho vay. B­íc 6: Sau khi cã kÕt qu¶ xÐt duyÖt cho vay, ng­êi ®¹i diÖn ký hîp ®ång tÝn dông víi ng©n hµng. B­íc 7: Trªn c¬ së hîp ®ång tÝn dông ®· ký, ng©n hµng phèi hîp víi ng­êi ®¹i diÖn ph¸t vèn vay trùc tiÕp cho ng­êi vay t¹i ®¬n vÞ (sau khi ng­êi vay lËp khÕ ­íc nhËn nî). B­íc 8: §Þnh kú hµng th¸ng, c¨n cø vµo lÞch tr¶ nî mµ ng­êi vay ®· cam kÕt, ng©n hµng lËp b¶ng kª danh s¸ch thu nî gèc vµ l·i cña tõng ng­êi vay ®Ó göi cho ng­êi ®¹i diÖn tiÕn hµnh thu nî (b»ng c¸ch trÝch thu nhËp cña ng­êi vay t¹i thñ quü ®¬n vÞ). §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi ®¹i diÖn, nh»m khuyÕn khÝch ng­êi ®¹i diÖn lµm tèt tr¸ch nhiÖm ®­îc giao, ng©n hµng cã chÝnh s¸ch: hµng th¸ng trÝch th­ëng 3% trªn sè l·i thùc thu vµ hç trî tiÒn tµu xe trong c¸c kú tr¶ nî. Nh­ vËy, gi¶i ph¸p cho vay tiªu dïng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n cña c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Gi¶i ph¸p nµy ®· nhanh chãng ®i vµo cuéc sèng, ph¸t huy hiÖu qu¶, ®­îc d­ luËn hoan nghªnh, thñ tr­ëng ®¬n vÞ, chñ tÞch c«ng ®oµn vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång t×nh ñng hé. T¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi, gi¶i ph¸p nµy ®· ®­îc ¸p dông vµ ngµy cµng ph¸t huy hiÖu qu¶ trong cho vay tiªu dïng. 3.2.6. Më réng h×nh thøc cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp. HiÖn nay, chi nh¸nh míi chØ ¸p dông h×nh thøc cho vay tiªu dïng trùc tiÕp, nghÜa lµ c¸n bé tÝn dông tiÕp xóc víi kh¸ch hµng ®Ó cho vay còng nh­ thu nî mét c¸ch trùc tiÕp. Víi h×nh thøc nµy, Chi nh¸nh ®· tiÕn hµnh qu¶n lý rÊt tèt, tuy nhiªn trong thêi gian tíi khi sè l­îng kh¸ch hµng t¨ng lªn nhiÒu th× viÖc qu¶n lý nh­ vËy kh«ng cßn phï hîp. ChÝnh v× vËy, Chi nh¸nh nªn xem xÐt viÖc cung øng ph­¬ng thøc cho vay tiªu dïng gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi vµ nhµ s¶n xuÊt, ®Ó t¹o thµnh mét m¾t xÝch khÐp kÝn mµ tÊt c¶ c¸c bªn ®Òu cã lîi. §èi víi nÒn kinh tÕ th× nÒn s¶n xuÊt trong n­íc t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× b¸n ®­îc hµng ho¸ nhiÒu h¬n, gia t¨ng ®­îc s¶n xuÊt, gi¶i quyÕt ®­îc kh©u ®Çu ra. §èi víi ng­êi tiªu dïng th× ®­îc sö dông hµng ho¸ tr­íc. Cßn ®èi víi ng©n hµng th× ph¸t triÓn ®­îc ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng, thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¸c hoanh nghiÖp s¶n xuÊt trong n­íc ®ang ®­îc ng­êi d©n tin cËy vµ sö dông ngµy cµng nhiÒu v× chÊt l­îng vµ mÉu m· hµng ho¸ ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. §©y lµ ®iÒu rÊt tèt cho viÖc liªn kÕt thµnh c«ng gi÷a ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc. Tuy nhiªn, khi ¸p dông h×nh thøc cho vay nµy, ng©n hµng còng cã thÓ gÆp ph¶i mét sè rñi ro nh­: tr×nh ®é thÈm ®Þnh kh¸ch hµng cña c«ng ty s¶n xuÊt hoÆc nhµ ph©n phèi h¹n chÕ, thiÕu sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng khi doanh nghiÖp thùc hiÖn b¸n lÎ hµng ho¸, dÞch vô, trung gian nµy cã thÓ chiÕm dông vèn cña ng©n hµng, v.v… 3.2.7. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c. Mét lµ, ph¸t triÓn ho¹t ®éng dÞch vô tµi kho¶n c¸ nh©n, dÞch vô thanh to¸n thÎ. KhuyÕn khÝch ng­êi vay tiªu dïng më vµ giao dÞch v»ng tµi kho¶n víi ng©n hµng. Riªng ®èi víi ®èi t­îng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, cã thÓ phèi hîp víi c¬ quan, ®¬n vÞ ph¸t triÓn dÞch vô tr¶ l­¬ng hé, nhê ®ã t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ng©n hµng cho vay tiªu dïng theo dâi vµ thu håi nî ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Thø hai, khai th¸c vµ sö dông vèn hîp lý vµ hiÖu qu¶, ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung vµ dµi h¹n ®Ó chñ ®éng më réng vµ t¨ng tr­ëng tÝn dông tiªu dïng. Thø ba, trªn c¬ së quy chÕ cho vay 1627, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan, chi nh¸nh cÇn tæ chøc x©y dùng quy tr×nh, kü thuËt cÊp tÝn dông ®èi víi cho vay tiªu dïng cã hÖ thèng khoa häc, ®Ó cã c¸ch qu¶n lý hiÖu qu¶ cho vay tiªu dïng, ®¶m b¶o h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro cã thÓ x¶y ra. Thø t­, ph¸t triÓn m¹ng l­íi ho¹t ®éng ®i ®èi víi cñng cè hoµn thiÖn m¹ng l­íi. ViÖc tiÕp cËn vµ më réng kh¸ch hµng c¸ nh©n ®ang lµ vÊn ®Ò ®­îc rÊt nhiÒu c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quan t©m. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó thu hót kh¸ch hµng nh­ qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, ph¸t tê r¬i, v.v… nh­ng c¸ch ®­a h×nh ¶nh ng©n hµng ®Õn víi kh¸ch hµng nhanh nhÊt vµ tèn chi phÝ rÎ nhÊt ®ã lµ tiÕp xóc trùc tiÕp víi nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu göi hoÆc vay vèn. V× lÏ ®ã chi nh¸nh cÇn ph¶i ph¸t triÓn m¹ng l­íi h¬n n÷a ®Ó cã thÓ tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng vµ t×m hiÓu nh÷ng nhu cÇu míi cña kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p ®Ó më réng cho vay tiªu dïng t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. Sau ®©y, em xin ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ ®Ó gãp phÇn më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ë ViÖt Nam nãi chung vµ ë chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi nãi riªng. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ. 3.3.1. §èi víi Ng©n hµng Trung ­¬ng. KiÕn nghÞ ®Çu tiªn ®èi víi Ng©n hµng trung ­¬ng lµ cÇn hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n vÒ cho vay nãi chung vµ vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng nãi riªng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cã ®­îc mét m«i tr­êng ph¸p lý hoµn thiÖn, ®Çy ®ñ ®Ó thùc hiÖn kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. NhÊt lµ ®èi víi h×nh thøc cho vay tiªu dïng lµ mét h×nh thøc cho vay chøa ®ùng nhiÒu rñi ro h¬n c¸c h×nh thøc cho vay th«ng th­êng th× cµng cÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt. C¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®iÒu chØnh lµ nÒn t¶ng c¬ së cÇn thiÕt tiÕn hµnh cho vay tiªu dïng, t¹o hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng vµ chÆt chÏ nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi chung vµ NHNo & PTNT Nam Hµ Néi nãi riªng khi tiÕn hµnh h×nh thøc cho vay nµy. Ngoµi ra Ng©n hµng trung ­¬ng còng cÇn cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ c¸c quy chÕ hay h×nh thøc cho vay tiªu dïng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tÝn dông trong qu¸ tr×nh xÐt duyÖt, thÈm ®Þnh c¸c mãn cho vay tiªu dïng. Ng©n hµng trung ­¬ng cÇn chó träng x©y dùng ph¸t triÓn h¬n n÷a hÖ thèng th«ng tin liªn ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i dÔ dµng t×m hiÓu vÒ c¸c quy ®Þnh míi, c¸c kinh nghiÖm ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng, hay c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng hiÖu qu¶ h¬n vµ gi¶m thiÓu ®­îc c¸c rñi ro. 3.3.2. §èi víi NHNo & PTNT ViÖt Nam. NHNo & PTNT Nam Hµ Néi chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña NHNo & PTNT ViÖt Nam v× vËy c¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch míi cña NHNo & PTNT ViÖt Nam cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo &PTNT Nam Hµ Néi. NHNo & PTNT ViÖt Nam cÇn cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh kÞp thêi khi cã c¸c quy ®Þnh míi cña Ng©n hµng trung ­¬ng hay c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc liªn quan ®Õn nghiÖp vô ng©n hµng. Ngoµi ra, NHNo & PTNT ViÖt Nam nªn t¨ng thªm tÝnh chñ ®éng cho c¸c chi nh¸nh NHNo trong ®ã cã chi nh¸nh Nam Hµ Néi trong c¸c ch­¬ng tr×nh cung cÊp th«ng tin phôc vô viÖc ®iÒu hµnh kinh doanh, c«ng t¸c thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt cho vay. NHNo & PTNT ViÖt Nam cã thÓ lµm ng­êi giao dÞch, quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c c¬ quan cÊp Bé trong viÖc t×m kiÕm c¸c dù ¸n cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó ®¨ng ký lµm ng©n hµng phôc vô, tõ ®ã cã thÓ giao cho Chi nh¸nh mét sè dù ¸n ®Çu t­ lín ®Ó ng©n hµng cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh. NHNo & PTNT ViÖt Nam cÇn cö c¸n bé nghiªn cøu ®­a ra nh÷ng phÇn mÒm khai th¸c th«ng tin kh¸ch hµng nhanh chãng t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt h¬n ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng vµ c¸c lo¹i h×nh cho vay kh¸c do Chi nh¸nh cung cÊp, bëi v× trong cho vay tiªu dïng th«ng tin lµ yÕu tè quan träng hµng ®Çu gióp c¸n cé tÝn dông x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ ng­êi vay. NHNo & PTNT ViÖt Nam cã thÓ gióp ®ì Chi nh¸nh Nam Hµ Néi vÒ nh©n lùc, t­ liÖu, kinh nghiÖm, c«ng nghÖ,… ®Ó thµnh lËp mét phßng Marketing ®éc lËp. ViÖc thµnh lËp phßng marketing ®éc lËp cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh, nhÊt lµ ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông, nã sÏ gióp Chi nh¸nh chñ ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng cho vay còng nh­ thÞ tr­êng huy ®éng vèn, hay viÖc t×m hiÓu c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ xu h­íng nhu cÇu cña hä. 3.3.3. §èi víi Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ch­a thùc sù chó träng ®Õn ho¹t ®éng marketing ng©n hµng. §èi víi ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng, trong giai ®o¹n hiÖn nay míi ®­îc c¸c ng©n hµng thùc hiÖn, ng­êi d©n ch­a chó ý vµ hiÓu biÕt cÆn kÏ vÒ l¹i s¶n phÈm dÞch vô nµy cña ng©n hµng nªn ho¹t ®éng marketing cã vai trß v« cïng quan träng. Do vËy, trong thêi gian nhanh nhÊt cã thÓ, chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi cÇn x©y dùng ®­îc phßng marketing ®éc lËp vµ ®­a phßng ®ã ®i vµo ho¹t ®«ng ®óng chøc n¨ng cña nã, gãp phÇn gióp ng©n hµng t¨ng c­êng ho¹t ®éng t×m kiÕm thÞ tr­êng vµ t×m hiÓu nhu cÇu míi cña kh¸ch hµng, t×m hiÓu nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng ®Ó cung cÊp cho phßng tÝn dông gãp phÇn n©ng cao c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh¸ch hµng cña c¸n bé tÝn dông. Chi nh¸nh Nam Hµ Néi nªn x©y dùng cho chi nh¸nh m×nh mét hÖ thèng chÊm ®iÓm, ®iÒu tra ph©n nhãm kh¸ch hµng vay phï hîp víi ng©n hµng m×nh. Chi nh¸nh cã thÓ ®­a ra c¸c tiªu thøc vµ c¸c møc ®iÓm trong tõng tiªu thøc lµm sao ®¸nh gi¸ ®­îc chÝnh x¸c kh¸ch hµng xin vay. Chi nh¸nh sÏ ®Æt ra mét møc ®iÓm chuÈn. Khi ®· cã møc ®iÓm chuÈn th× c¸n bé tÝn dông c¨n cø vµo møc ®iÓm mµ kh¸ch hµng cã nhu cÇu xin vay ®¹t ®­îc ®Ó ra quyÕt ®Þnh cho vay. ViÖc c¨n cø vµo møc ®iÓm chuÈn vµ ph©n nhãm nµy ®Ó ra quyÕt ®Þnh cho vay ®­îc chÝnh x¸c sÏ gióp gi¶m ®­îc c¸c chi phÝ vÒ thêi gian. Tuy nhiªn, ng©n hµng cÇn ph¶i kÕt hîp víi ph­¬ng ph¸p thÈm ®Þnh truyÒn thèng ®Ó h¹n chÕ ®­îc rñi ro, tr¸nh ®­îc viÖc bá qua kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. KÕt luËn Cã thÓ nãi, trong 5 n¨m qua, d­íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng nÒn kinh tÕ n­íc ta t¨ng tr­ëng víi tèc ®é cao, GDP ®¹t b×nh qu©n 7,4%, ®êi sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Trong t­¬ng lai kh«ng xa, ViÖt Nam héi nhËp AFTA vµ gia nhËp tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO). §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖt Nam héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, häc hái kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi nh­ng còng ®Æt ViÖt Nam vµo mét m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt mµ ngµnh ng©n hµng lµ mét ®iÓn h×nh. Héi nhËp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i n­íc ngoµi x©m nhËp vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam, v× thÕ sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cµng trë nªn khèc liÖt mµ nÕu c¸c ng©n hµng kh«ng kÞp thêi ®æi míi toµn diÖn, n¾m b¾t thÞ tr­êng th× sÏ trë nªn l¹c hËu vµ sÏ bÞ bá l¹i phÝa sau. Cho vay tiªu dïng lµ mét h×nh thøc cho vay t­¬ng ®èi míi ë ViÖt Nam nh­ng ®· ®­îc c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i chó träng ph¸t triÓn vµ trong t­¬ng lai lo¹i h×nh cho vay nµy sÏ t¨ng tr­ëng m¹nh. NHNo & PTNT Nam Hµ Néi tuy míi ®i vµo ho¹t ®éng 5 n¨m nh­ng trong qu·ng thêi gian ®ã ®· cã nhiÒu thµnh tùu ®¸ng ghi nhËn. Trong thêi gian tíi, Chi nh¸nh tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng, trong ®ã vÉn quan t©m nhiÒu nhÊt ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông v× ®©y lµ ho¹t ®éng t¹o ra lîi nhuËn chñ yÕu cho ng©n hµng. N¾m b¾t ®­îc xu thÕ cña thÞ tr­êng h­íng vµo ng­êi tiªu dïng, Chi nh¸nh ®· quan t©m ph¸t triÓn vµ më réng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng tiÖn Ých míi tho¶ m·n nhu cÇu vay tiªu dïng cña hä. Tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt vµ nh©n lùc nh­ng víi quyÕt t©m cao cña tËp thÓ c¸n bé l·nh ®¹o vµ nh©n viªn, ch¾c ch¾n trong thêi gian tíi, Chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi sÏ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®Ò ra. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o. 1. Peter Rose, 2001, Qu¶n trÞ Ng©n hµng th­¬ng m¹i, NXB Tµi ChÝnh. 2. Fredric S.Miskin, 1999, TiÒn tÖ Ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh, NXB Khoa Häc Kü ThuËt. 3. T.S. Phan ThÞ Thu Hµ, 2004, Ng©n hµng th­¬ng m¹i, NXB Thèng Kª 4. Lª Vinh Danh, 2003,TiÒn vµ ho¹t ®éng Ng©n hµng, NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia. 5. Sæ tay tÝn dông cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. 6. LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông, NXB ChÝnh TrÞ quèc gia. 7. T¹p chÝ Ng©n hµng c¸c sè liªn quan tõ n¨m 2000 ®Õn 2005 8. T¹p chÝ thÞ tr­êng gi¸ c¶ sè 1/2002. 9. T¹p chÝ thÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ c¸c sè liªn quan n¨m 2004,2005. 10. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo & PTNT Nam Hµ Néi c¸c n¨m 2002 ®Õn 2005. 11. B¸o c¸o t×nh h×nh cho vay tiªu dïng cña chi nh¸nh NHNo & PTNT Nam Hµ Néi c¸c n¨m 2002 ®Õn 2005. 12. §Ò ¸n ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn giai ®o¹n 2002-2005 cña NHNo & PTNT Nam Hµ Néi. 13. C¸c v¨n b¶n, quy chÕ liªn quan ®Õn cho vay tiªu dïng cña NHNo & PTNT ViÖt Nam. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nộ.DOC
Luận văn liên quan