Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦUPhát triển thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đang là một chiến lược quan trọng trong sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước mà Đảng và Nhà nước đặt ra. Trong Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX có nêu: “Phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, củng cố phát triển kinh tế tập thể”. Qua đó thấy được, để thực hiện thành công sự nghiệp CNH – HĐH, Nhà nước đã chú ý phát triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tế ngoài quốc doanh được chú ý phát triển sao cho cân đối với sự phát triển của kinh tế Nhà nước. Điều này đòi hỏi thành phần kinh tế ngoài quốc doanh phải có sự cố gắng, nỗ lực để đảm đương được những nhiệm vụ mà Nhà nước giao phó. Thực tế cho thấy các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang ở tình trạng kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, vốn ít, trình độ quản lý chưa tốt, hoạt động manh mún, dẫn đến năng suất lao động thấp, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao. Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh muốn tồn tại và phát triển thì trước hết phải có vốn. Nhưng lượng vốn của doanh nghiệp không đủ để đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật cao nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Vì vậy, Ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, có nhiệm vụ là huy động vốn để đáp ứng các nhu cầu về vốn đã ngày càng cung cấp nhiều vốn cho thành phần kinh tế này. Nhưng hiện tại, lượng vốn mà các NHTM cung cấp cho thành phần kinh tế Nhà nước vẫn là chủ yếu, còn vốn cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh còn rất hạn chế. Do vậy, việc mở rộng cho vay ngoài quốc doanh là vấn đề cấp thiết. Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội việc mở rộng cho vay ngoài quốc doanh là cần thiết để thực hiện chủ trương của Đảng, của Ngành, kế hoạch tăng trưởng hàng năm của ngân hàng. Để mở rộng cho vay ngoài quốc doanh có hiệu quả cần phải có kinh nghiệm, các giải pháp tạo tiền đề vững chắc cho việc cho vay, tăng trưởng, hiệu quả an toàn trong kinh doanh. Vì thế, qua thời gian thực tập tại ngân hàng ĐT&PT Hà nội, đề tài “Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội” đã được nghiên cứu, phát triển thành luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Sự cần thiết phải mở rộng cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trong nền kinh tế thị trường. Chương 2: Thực trạng cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội . Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà nội. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Cao Thị Ý Nhi đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này. Em cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị tại ngân hàng ĐT&PT Hà nội đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại ngân hàng.

doc101 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®­a ra c¸c môc tiªu chñ yÕu nh­: T¨ng tû lÖ vèn huy ®éng lªn 30-33%; t¨ng møc d­ nî lªn 27-30%; n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, h¹ thÊp tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng d­íi 1.45%; doanh thu dÞch vô t¨ng 25%; lîi nhuËn rßng t¨ng 20%... VÒ ho¹t ®éng cho vay ngoµi quèc doanh, ng©n hµng §Çu T­ vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam ®Æc biÖt chó träng ph¸t triÓn, ®­a ra c¸c chØ tiªu cô thÓ. Trong dù th¶o kÕ ho¹ch cña Ngµnh (t¹i c«ng v¨n sè 3496/CV-BIDV ngµy 11/12/2001), ng©n hµng ®· ®Ò ra chØ tiªu ®Õn n¨m 2005 cô thÓ lµ: §Õn n¨m 2003, møc d­ nî ®¹t 75.000 tû ®ång, trong ®ã thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh chiÕm 20% tæng d­ nî. §Õn n¨m 2005, tæng d­ nî ®¹t 120.000 tû ®ång, trong ®ã tû träng d­ nî ngoµi quèc doanh trong tæng d­ nî lªn ®Õn 65%. Tøc lµ cho vay n¨m 2005 vÒ sè t­¬ng ®èi sÏ t¨ng gÊp h¬n 3 lÇn so víi n¨m 2003. §ã lµ nh÷ng chØ tiªu ®­îc ®Æt ra ®ßi hái toµn ngµnh ng©n hµng §T&PT ph¶i nç lùc thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu ®· giao. 3.1.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng §T&PT Hµ néi. Tõ c¸c ph­¬ng h­íng vµ môc tiªu mµ ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ®· ®Ò ra, ng©n hµng §T&PT Hµ néi ph¶i x©y dùng cho m×nh nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn l­îc riªng ®Ó cã thÓ hoµn thµnh kÕ ho¹ch mµ cÊp trªn giao cho. C¸c ®Þnh h­íng cña ng©n hµng lµ: Ph¸t triÓn theo ph­¬ng ch©m “ LÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng lµm môc tiªu ho¹t ®éng cña m×nh”; Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh trong ®ã bao gåm ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô ng©n hµng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho nÒn kinh tÕ vµ cho kh¸ch hµng, tõ ®ã thùc hiÖn môc tiªu t¨ng tr­ëng cña chÝnh m×nh. Tõ ®Þnh h­íng nµy, ng©n hµng ®· chó träng ®Õn viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông, coi ®©y lµ nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu, ®­a ra c¸c quan ®iÓm nh­ sau: - Ph¸t triÓn tÝn dông lu«n ®i ®«i víi viÖc ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng. Kh«ng thÓ chØ chó träng ®Õn viÖc më réng ho¹t ®éng tÝn dông mét c¸ch trµn lan mµ kh«ng tÝnh ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. V× vËy, ph¶i g¾n liÒn më réng tÝn dông víi ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông. Ph¸t triÓn tÝn dông nªn tËp trung vµo c¸c doanh nghiÖp, kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶, c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ cã uy tÝn cao. §ång thêi kh«ng ngõng t×m kiÕm kh¸ch hµng míi. - Thùc hiÖn quan ®iÓm ph¸t triÓn cho vay ngoµi quèc doanh theo h­íng kh«ng ch¹y theo doanh sè, më réng ®i kÌm chän läc, sè l­îng ®i kÌm viÖc n©ng cao chÊt l­îng. - Ph¸t triÓn tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng, lîi nhuËn vµ an toµn cho ng©n hµng vµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trªn c¬ së quan ®iÓm vÒ ph¸t triÓn tÝn dông nh­ trªn, ng©n hµng §T&PT Hµ néi, ®· ®Ò ra ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng trong thêi gian tíi nh­ sau: G¾n liÒn chiÕn l­îc huy ®éng vèn víi sö dông vèn. §a d¹ng ho¸ nguån vèn huy ®éng d­íi mäi h×nh thøc. Tõng b­íc më réng m¹ng l­íi, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng khÐp kÝn ®a nghiÖp vô. TiÕp tôc ph¸t huy thÕ m¹nh ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®ång thêi më réng thµnh phÇn kh¸ch hµng. Nghiªn cøu h­íng dÉn c¸ch lËp h¹n møc b¶o l·nh ®èi víi kh¸ch hµng ®Ó gi¶m bít thñ tôc b¶o l·nh t¹i ng©n hµng. TiÕp tôc më réng nghiÖp vô ng©n hµng ®èi ngo¹i, thanh to¸n thÎ quèc tÕ. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé vÒ an toµn tÝn dông, b¶o l·nh h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®óng ph¸p luËt. §Þnh kú ®¸nh gi¸ ph©n lo¹i kh¸ch hµng. Ph©n lo¹i c¸n bé, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña tõng ng­êi ®Ó cã b­íc ®iÒu chØnh cho phï hîp. Bæ sung thªm c¸n bé chuyªn m«n cho nh÷ng phßng ban cßn thiÕu. Hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh tin häc hiÖn nay ®Ó tin häc ho¸ c¸c nghiÖp vô ng©n hµng, cung cÊp c¸c dÞch vô mét c¸ch nhanh nhÊt, chÊt l­îng tèt nhÊt. HiÖn nay, ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ®ang triÓn khai dù ¸n “HiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng vµ hÖ thèng thanh to¸n”, dù kiÕn sÏ triÓn khai vµo cuèi n¨m 2003 vµ ng©n hµng §T&PT Hµ néi lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh triÓn khai thÝ ®iÓm ®Çu tiªn. KÕt hîp víi c«ng ty cho thuª tµi chÝnh vµ c«ng ty liªn doanh b¶o hiÓm ViÖt–óc ®Ó phæ biÕn c¸c lo¹i h×nh dÞch vô míi nh»m t¨ng nguån thu phÝ dÞch vô ng©n hµng. §Èy m¹nh ho¹t ®éng ®oµn thÓ, c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, ®éng viªn c¸n bé nh©n viªn ®ãng gãp ý kiÕn vµ trùc tiÕp tham gia t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó ®¶m b¶o chØ tiªu kinh doanh vµ thu nhËp æn ®Þnh. C¸c chØ tiªu kinh doanh chñ yÕu lµ : aNguån vèn huy ®éng t¨ng 30%, phÊn ®Êu n©ng cao thÞ phÇn huy ®éng vèn trªn ®Þa bµn chiÕm 5%. aD­ nî tÝn dông t¨ng 30%, thÞ phÇn tÝn dông trªn ®Þa bµn chiÕm 6.6%. aThu phÝ dÞch vô t¨ng kho¶ng 41% qua c¸c n¨m... Ng©n hµng §T&PT Hµ néi ®· nhËn thøc ®­îc vai trß to lín cña thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, coi ®©y lµ ®èi t­îng kh¸ch hµng quan träng trong giai ®o¹n tíi, nhÊt lµ khi qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN ®ang ®­îc ®Èy m¹nh th× sè c«ng ty cæ phÇn t¨ng lªn ®¸ng kÓ, vµ ng©n hµng ph¶i n¾m lÊy thêi c¬ nµy ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh theo nh÷ng môc tiªu ®· ®Ò ra. Do ®ã c¸c h­íng mµ ng©n hµng tËp trung ph¸t triÓn ®ã lµ: Më réng ®èi t­îng kh¸ch hµng trong c¸c lÜnh vùc nh­: x©y dùng c¬ b¶n, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, xuÊt nhËp khÈu, s¶n xuÊt c¬ khÝ, tiªu dïng... Nhanh chãng hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng ®Ó phôc vô kh¸ch hµng cã hiÖu qu¶ h¬n, gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n, phiÒn to¸i cho c¸c kh¸ch hµng nhá khi giao dÞch víi ng©n hµng. §a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc cho vay sao cho phï hîp víi mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t mãn vay, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®¸p øng môc tiªu “An toµn vµ ph¸t triÓn”. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu, kÕ ho¹ch trªn, ng©n hµng §T&PT Hµ néi cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc vµ nhanh chãng gi¶i quyÕt nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i ®Ó cã thÓ më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng, ®­a tû träng cña nã lªn cao ngang b»ng vµ thËm chÝ ph¶i cao h¬n so víi thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh. 3.2 Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng t¹i ViÖt Nam trong thêi gian tíi, §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn phï hîp, trong ®ã nhÊn m¹nh ®Õn thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, coi ®©y lµ thµnh phÇn kinh tÕ quan träng cña quèc gia vµ ®ang hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thµnh phÇn kinh tÕ nµy. Do vËy, xu h­íng cña thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong t­¬ng lai lµ rÊt ph¸t triÓn, sÏ lµ kh¸ch hµng chñ ®¹o cña c¸c ng©n hµng, lµ khu vùc kinh tÕ ®a d¹ng vÒ quy m«, ngµnh nghÒ kinh doanh, nªn nhu cÇu vÒ vèn lµ rÊt lín. §¸p øng tèt nhu cÇu cña thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®ang lµ chiÕn l­îc cña c¸c ng©n hµng, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ Néi ®· thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p vµ ®ang t×m ra c¸c gi¶i ph¸p t¹o mèi quan hÖ ®Æc biÖt lµ ®Ó më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Cã thÓ ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p sau: 3.2.1 Thùc hiÖn ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông. Mét chÝnh s¸ch tÝn dông hÊp dÉn lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý kh«ng chØ thu hót ®­îc thªm nhiÒu kh¸ch hµng mµ cßn gi÷ ®­îc kh¸ch hµng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña nã, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi kh«ng ngõng t×m ra nh÷ng bÊt cËp trong chÝnh s¸ch tÝn dông ®Ó tõ ®ã hoµn thiÖn mét c¸ch tèt nhÊt gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông cña ng©n hµng. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tÝn dông mµ ng©n hµng cÇn thùc hiÖn ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a chÝnh s¸ch quan träng nµy. 3.2.1.1. Thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t vµ phï hîp. Cã thÓ nãi chÝnh s¸ch l·i suÊt ®­îc coi lµ chÝnh s¸ch quan träng nhÊt trong chÝnh s¸ch tÝn dông, nã kh«ng nh÷ng lµm thay ®æi nguån vèn huy ®éng mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. - ChÝnh s¸ch l·i suÊt ph¶i linh ho¹t theo ®èi t­îng vay vèn. Trªn thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh an toµn trong cho vay, mét sè ng©n hµng ®· ¸p dông møc l·i suÊt cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cao h¬n so c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. Do ®ã, t¹o sù kh«ng b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nh­ng hiÖn nay, Nhµ n­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é h¹n chÕ bít sù bÊt b×nh ®¶ng gi÷a doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ DNNN. VÒ mÆt luËt ph¸p kh«ng cã sù ph©n biÖt nµo gi÷a DNNN vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. HiÖn t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ néi còng chØ thùc hiÖn mét l·i suÊt cho vay ¸p dông chung víi mäi ®èi t­îng kh¸ch hµng. §iÒu nµy còng cã t¸c dông khuyÕn khÝch sù céng t¸c cña thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, nh­ng ng©n hµng cÇn ®­a ra c¸c møc l·i suÊt linh ho¹t h¬n ®Ó phï hîp víi tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng. Ng©n hµng cÇn ph¶i ph©n t¸ch ®­îc hai luång tiÒn ®Çu vµo (Huy ®éng vèn) vµ ®Çu ra (Cho vay) ®Ó tõ ®ã ®­a ra ®­îc chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, phï hîp vµ c«ng b»ng ®èi víi c¸c kho¶n vay cña kh¸ch hµng. VÝ dô, th«ng th­êng l·i suÊt ®Çu vµo < l·i suÊt ®Çu ra, l·i suÊt huy ®éng ng¾n h¹n < l·i suÊt huy ®éng dµi h¹n, l·i suÊt huy ®éng kh«ng kú h¹n < l·i suÊt huy ®éng 1 th¸ng < 3 th¸ng < 4 th¸ng < 6 th¸ng < 7 th¸ng < 9 th¸ng < 11 th¸ng <.12 th¸ng...L·i suÊt cho vay còng vËy. ChÝnh v× vËy ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau th× ph¶i ph©n tÇng l·i suÊt cho vay theo nhiÒu kú h¹n kh¸c nhau t­¬ng øng víi l·i suÊt huy ®éng 3 th¸ng, 4 th¸ng, 6 th¸ng, 7 th¸ng, 9 th¸ng, 11 th¸ng, 12 th¸ng...HiÖn nay ®èi víi mét sè ng©n hµng, l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n £ 12 th¸ng th­êng kh«ng linh ho¹t, cã xu h­íng hoµ ®ång l·i suÊt, ®iÒu nµy cã lîi cho nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n vµ bÊt lîi cho nh÷ng doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n. - Vµ mét ®iÒu n÷a khi x¸c ®Þnh ®­îc râ luång tiÒn ®Çu vµo, ®Çu ra lµ ngoµi viÖc ®­a ra ®­îc chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t ng©n hµng cßn cã thÓ chñ ®éng trong viÖc huy ®éng vèn, cho vay vµ kiÓm so¸t ®­îc tÝnh thanh kho¶n. - Ng©n hµng còng cã thÓ ¸p dông l·i suÊt ­u ®·i ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng tèt, ho¹t ®éng cã uy tÝn. §iÒu nµy cã kh¶ n¨ng thu hót thªm kh¸ch hµng míi, khuyÕn khÝch c¸c kh¸ch hµng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, gi÷ ®­îc kh¸ch hµng truyÒn thèng. 3.2.1.2 §a d¹ng ho¸ h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay ®èi víi kinh tÕ NQD. Tõ tr­íc ®Õn nay, hÇu hÕt c¸c kh¸ch hµng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ Ngoµi quèc doanh khi vay vèn ng©n hµng ®Òu ph¶i cã tµi s¶n ®¶m b¶o, vµ do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tµi s¶n ®¶m b¶o nh­ ®· ph©n tÝch ë phÇn trªn cã thÓ thÊy r»ng h×nh thøc b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n kh«ng ®­îc phï hîp ®èi víi nhiÒu kh¸ch hµng thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Do vËy, ng©n hµng cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n n÷a cho ®èi t­îng kh¸ch hµng nµy khi yªu cÇu c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tµi s¶n nh­: - Cã thÓ chÊp nhËn ®¶m b¶o b»ng tÝn chÊp. - Cã thÓ dùa vµo nh÷ng tµi s¶n ®­îc h×nh thµnh tõ vèn vay. - §¶m b¶o b»ng chiÕt khÊu bé chøng tõ hµng xuÊt khÈu... Nh­ng víi ®iÒu kiÖn nµy th× c¸n bé tÝn dông ph¶i cã tr¸ch nhiÖm th­êng xuyªn theo dâi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng vµ cã lÏ chØ ¸p dông víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc, cã uy tÝn, vµ c¸n bé tÝn dông ph¶i ®Æc biÖt c¶nh gi¸c víi nh÷ng thñ ®o¹n lõa ®¶o cña kh¸ch hµng ®Ó nh»m cÊp tÝn dông mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ an toµn. MÆt kh¸c, ng©n hµng cÇn nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay kh¸c nh­ kÕt hîp gi÷a b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n vµ tÝn chÊp, kÕt hîp b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n vµ b¶o l·nh...nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. 3.2.1.3 §a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc cho vay. C¸c ph­¬ng thøc cho vay mµ ng©n hµng hiÖn ®ang thùc hiÖn biÓu hiÖn nhiÒu h¹n chÕ khi cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. VÝ dô nh­ ph­¬ng thøc cho vay tõng lÇn (Hay cho vay theo mãn). Mçi lÇn vay ®Òu ph¶i lËp hå s¬ vay vèn vµ c¸c giÊy tê kh¸c cã liªn quan. Trong khi nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµm ¨n hiÖu qu¶ l¹i cÇn bæ sung th­êng xuyªn, nªn rÊt khã cho hä khi mçi lÇn vay l¹i lµm tÊt c¶ c¸c thñ tôc xin vay. §iÒu ®ã lµm hä rÊt ng¹i khi vay theo ph­¬ng thøc nµy. Ph­¬ng thøc cho vay theo mãn chØ phï hîp víi c¸c kh¸ch hµng vay vèn kh«ng th­êng xuyªn, chu chuyÓn vèn chËm, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô nhá, lÎ hay tõng vô lµm ¨n bÊt th­êng. Cßn ph­¬ng thøc cho vay theo h¹n møc tÝn dông th× cã mét sè v­íng m¾c trong c¸ch tÝnh h¹n møc tÝn dông khi cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Theo quyÕt ®Þnh sè 1627 – Q§ - NHNN vÒ quy chÕ cho vay ngµy 31/12/2001, th× h¹n møc tÝn dông cho mçi lÇn vay tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ 1,5 lÇn vèn tù cã, trong khi ®ã vèn tù cã cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh so víi kinh tÕ quèc doanh l¹i qu¸ nhá bÐ g©y ra nh÷ng thñ tôc phiÒn hµ cho c¶ kh¸ch hµng vµ c¸n bé tÝn dông vµ nhiÒu thiÖt thßi cho khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Tõ thùc tÕ trªn, ng©n hµng nªn ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng thøc cho vay cho phï hîp víi kh¸ch hµng. C¸c ph­¬ng thøc cho vay cÇn linh ho¹t, phï hîp víi ®Æc ®iÓm chu chuyÓn vèn vµ ®é tin cËy cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng nªn vËn dông triÖt ®Ó ph­¬ng thøc cho vay lu©n chuyÓn v× ®©y lµ ph­¬ng thøc cho vay rÊt phï hîp víi tÝnh n¨ng ®éng, víi tÝnh nhanh nh¹y cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Ph­¬ng thøc nµy rÊt thuËn lîi cho khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã sè vßng quay th­êng xuyªn, hµng ngµy, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó vèn tÝn dông lu©n chuyÓn ®Òu ®Æn qua Ng©n hµng, qua ®ã t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay. 3.2.1.4. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng. Thêi gian võa qua, ng©n hµng ®· thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng nh­: TiÕp cËn vµ t­ vÊn miÔn phÝ cho kh¸ch hµng, vËn dông nhiÒu h×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay, ®¬n gi¶n thñ tôc vay vèn, x©y dùng bé hå s¬ vay vèn ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu dÔ thùc hiÖn. Trong thêi gian tíi, ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt h¬n n÷a chÝnh s¸ch kh¸ch hµng, gãp phÇn thu hót vµ t¹o niÒm tin cho kh¸ch hµng. Trong qu¸ tr×nh giao tiÕp, ®Æt mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông ph¶i cã nghÖ thuËt giao tiÕp ®Ó lµm sao l«i kÐo ®­îc kh¸ch hµng. Muèn vËy, c¸n bé tÝn dông ph¶i hiÓu ®­îc nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng lµ g× vµ kh¶ n¨ng cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu ®ã. H¬n n÷a, trong giao tiÕp rÊt cÇn sù mÒm máng, nh· nhÆn, lÞch sù, tÕ nhÞ vµ hiÓu biÕt cña c¸n bé tÝn dông. Trong qu¸ tr×nh cÊp tÝn dông, ng©n hµng cÇn ph¶i t­ vÊn cho kh¸ch hµng nªn ®Çu t­ nh­ thÕ nµo, vµo thêi ®iÓm nµo lµ hiÖu qu¶, nh÷ng rñi ro mµ kh¸ch hµng cã thÓ gÆp ph¶i ®Ó kh¸ch hµng sím ng¨n chÆn vµ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc. Khi cã khã kh¨n vÒ vèn ng©n hµng ph¶i t×m c¸ch gióp ®ì kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng kh«ng bÞ tæn thÊt vµ cã thÓ tiÕp tôc ho¹t ®éng cña m×nh tõ ®ã ®¶m b¶o kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng. Víi ph­¬ng ch©m “LÊy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng lµm môc tiªu ho¹t ®éng cña m×nh”, ng©n hµng cÇn x©y dùng mét chÝnh s¸ch kh¸ch hµng tèt ®Ó thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tÝn dông gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. 3.2.2. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tÝn dông ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Trong thêi gian tíi, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh sÏ lµ khu vùc ®a d¹ng vÒ quy m«, ngµnh nghÒ kinh doanh, v× vËy nhu cÇu vÒ khèi l­îng vèn vay, thêi h¹n vay, ph­¬ng thøc tr¶ vèn vµ l·i lµ kh«ng gièng nhau. Do ®ã, ng©n hµng cÇn më réng c¸c h×nh thøc tÝn dông cho phï hîp víi tõng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi c¸ch cho vay th«ng th­êng th«ng qua viÖc cÇm cè,thÕ chÊp tµi s¶n ng©n hµng nªn tiÕn hµnh c¸c h×nh thøc cho vay míi nh­: 3.2.2.1 Cho vay theo h×nh thøc chiÕt khÊu c¸c giÊy tê, chøng tõ cã gi¸. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh sö dông c¸c giÊy tê cã gi¸ nh­ hèi phiÕu, tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu Ng©n hµng. Khi ch­a ®Õn h¹n thanh to¸n nh­ng c¸c doanh nghiÖp nµy l¹i cã nhu cÇu ®ét xuÊt vÒ chi tiªu, hä cã thÓ ®em nh÷ng tõ nµy ®Õn ng©n hµng ®Ó xin chiÕt khÊu. §©y lµ nghiÖp vô trong ®ã ng©n hµng dµnh cho kh¸ch hµng ®­îc quyÒn sö dông tr­íc mét kho¶n tiÒn dùa trªn mÖnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸ tr­íc khi giÊy tê cã gi¸ ®Õn h¹n. H×nh thøc nµy ®· ®­îc NHNN më ra ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh nh­ng hiÖn ch­a ®­îc ¸p dông t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ néi, ng©n hµng chØ thùc hiÖn cho vay th«ng th­êng vµ tµi s¶n b¶o ®¶m cã thÓ lµ c¸c giÊy tê cã gi¸. Trong thêi gian tíi ng©n hµng nªn më réng cho vay theo h×nh thøc nµy v× ®©y lµ mét h×nh thøc ®¬n gi¶n mµ ®em l¹i mét kho¶n thu nhËp ®¸ng kÓ cho ng©n hµng, ®ång thêi còng lµm tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng khi cã nh÷ng giÊy tê cã gi¸ muèn chiÕt khÊu. 3.2.2.2. Cho vay b¶o ®¶m b»ng c¸c kho¶n ph¶i thu. C¸c doanh nghiÖp muèn tiªu thô hoÆc b¸n hµng nhanh ®· ¸p dông nhiÒu ph­¬ng thøc b¸n hµng kh¸c nhau nh­: B¸n hµng tr¶ gãp, b¸n hµng göi ®¹i lý, b¸n chÞu... C¸c ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy khiÕn cho kh¸ch hµng ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh th­êng xuyªn bÞ thiÕu vèn l­u ®éng trong nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (th­êng lµ ng¾n ngµy tõ 1 tuÇn ®Õn 2 th¸ng). Ng©n hµng cã thÓ dùa vµo c¸c giÊy tê chøng nhËn c¸c kho¶n thu trong t­¬ng lai ®Ó cho kh¸ch hµng vay vèn víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh tÝnh trªn kho¶n sÏ thu ®ã. Muèn thùc hiÖn tèt ph­¬ng thøc nµy cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc tÝnh thanh kho¶n cña c¸c kho¶n ph¶i thu (trong tr­êng hîp nµy lµ kh¶ n¨ng tr¶ nî hay thùc hiÖn hîp ®ång cña bªn ®èi t¸c). Ng©n hµng nªn triÓn khai thö nghiÖm dÇn vµ ph¶i ®­a ra ®­îc nh÷ng møc cho vay (Tû lÖ cho vay) hîp lý ®èi víi tõng tr­êng hîp cô thÓ ®Ó h¹n chÕ rñi ro cho ng©n hµng. 3.2.2.3. Hïn vèn ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt víi kh¸ch hµng §©y lµ mét h×nh thøc kh¸ míi mÎ ®­îc c¸c ng©n hµng trong c¸c n­íc ph¸t triÓn ¸p dông réng r·i. Ng©n hµng nªn tõng b­íc nghiªn cøu hoµn chØnh h×nh thøc hïn vèn ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt víi kh¸ch hµng. Cã thÓ kÓ ®Õn mét sè s¶n phÈm nh­: Hïn vèn ®Çu t­, x©y dùng c¸c khu chung c­, khu ®« thÞ míi, sau ®ã ng©n hµng l¹i cho c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n, c¸c tæ chøc vay ®Ó mua tr¶ gãp...(quyÒn së h÷u vÉn thuéc vÒ ng©n hµng vµ chñ ®Çu t­ - trong tr­êng hîp nµy ng©n hµng lµ ng­êi ®ång gãp vèn, kh¸ch hµng chØ cã quyÒn sö dông cho ®Õn khi tr¶ hÕt nî míi cã quyÒn së h÷u). Trong ®Ò ¸n t¸i c¬ cÊu ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam còng ®· ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hïn vèn ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt víi kh¸ch hµng nh­ nh÷ng thµnh viªn cña m×nh. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc nµy cÇn ph¶i lùa chän nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n tèt, cã uy tÝn vµ ®Þnh h­íng, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn æn ®Þnh, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dù ¸n kh¶ thi. H×nh thøc nµy võa gióp ng©n hµng më réng tÝn dông kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cho vay tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng ngoµi quèc doanh mµ t×m trong sè kh¸ch hµng thuéc khu vùc nµy xem nh÷ng kh¸ch hµng nµo lµm ¨n cã hiÖu qu¶ cã triÓn väng tèt th× tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt ®Ó cïng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh­ vËy, kh«ng nh÷ng ng©n hµng më réng ®­îc tÝn dông mµ cßn cã ®iÒu kiÖn th©m nhËp vµo thÞ tr­êng ®Ó t×m ra mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña kh¸ch hµng, võa trùc tiÕp gi¸m s¸t qu¶n lý vèn vay vµ cã thu nhËp cao v× lµ ng­êi trùc tiÕp ®Çu t­ vèn vµo kinh doanh. H¬n n÷a, do ®­îc sù céng t¸c cña c¸c chuyªn gia Ng©n hµng ch¾c ch¾n doanh nghiÖp sÏ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n, dÇn dÇn sÏ ®­a khu vùc nµy ph¸t triÓn nhanh chãng. 3.2.3. X©y dùng quy tr×nh cho vay phï hîp, ®¬n gi¶n vµ khoa häc. Quy tr×nh cho vay thÓ hiÖn c¸c b­íc vµ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt mµ c¸n bé tÝn dông cÇn thùc hiÖn khi tiÕn hµnh cho vay. Do vËy, nã cã vai trß quan träng ®èi víi ng©n hµng, nÕu quy tr×nh cho vay phï hîp cã t¸c dông võa thu hót thªm ®­îc kh¸ch hµng võa ®¶m b¶o an toµn cho ng©n hµng. Tõ n¨m 2002, ng©n hµng ®· ®­a vµo ¸p dông quy tr×nh cho vay theo tiªu chuÈn ISO 9001-2000, viÖc nµy lµm ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc vay vèn, hå s¬ xin vay ®­îc quy ®Þnh râ rµng, dÔ hiÓu vµ dÔ thùc hiÖn, c¸c b­íc thùc hiÖn quy ®Þnh râ rµng, khoa häc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé tÝn dông khi thùc hiÖn vµ cho kh¸ch hµng khi xin vay. HiÖn t¹i vÉn ch­a x¶y ra lçi lín nµo, nh­ng víi sù thay ®æi nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ, cña nhu cÇu, cÇn ph¶i ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng v­íng m¾c khi ¸p dông quy tr×nh cho vay tõ ®ã t×m c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn cho phï hîp víi thùc tÕ m«i tr­êng kinh doanh, ho¹t ®éng cña cña kh¸ch hµng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ m«i tr­êng ph¸p lý. 3.2.3.1. Tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c thÈm ®Þnh khi cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ViÖc më réng tÝn dông lµ cÇn thiÕt ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Song vÊn ®Ò chÊt l­îng tÝn dông míi cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ChÊt l­îng tÝn dông lµ kÕt qu¶ c¸c kho¶n tÝn dông ®­îc thùc hiÖn trän vÑn, ng­êi vay thùc hiÖn ®óng c¸c cam kÕt vay tiÒn, ng©n hµng thu ®­îc gèc vµ l·i ®óng h¹n. Trªn thùc tÕ trong quan hÖ tÝn dông th× quyÒn cho vay thùc tÕ lµ ë b¶n th©n ng©n hµng, quyÒn tr¶ nî thùc tÕ lµ ë ng­êi vay. Do ®ã, khi ng©n hµng ®· quyÕt ®Þnh vµ kho¶n vay ®· ®­îc thùc hiÖn th× viÖc thu håi vèn l¹i phô thuéc vµo ng­êi vay hay nãi ®óng h¬n lµ phô thuéc vµo chÝnh kÕt qu¶ sö dông vèn vay. Nh­ vËy, trong quan hÖ tÝn dông, viÖc cho vay hoµn toµn ®¬n gi¶n v× nã phô thuéc vµo quyÒn quyÕt ®Þnh cña ng©n hµng cßn viÖc thu nî sÏ lµ khã kh¨n v× nã phô thuéc vµo th¸i ®é vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c cam kÕt nghÜa vô tr¶ nî cña ng­êi vay. V× vËy, viÖc thÈm ®Þnh khi cho vay lµ rÊt quan träng, ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c, néi dung c¬ b¶n cña viÖc ph©n tÝch thÈm ®Þnh khi cho vay.Khi thÈm ®Þnh ®Ó ®¸nh gi¸ vÒ kh¸ch hµng cÇn lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò sau: - Tr­íc hÕt lµ ®¸nh gi¸ chung vÒ kh¸ch hµng, th«ng qua c¸c mÆt sau: N¨ng lùc ph¸p lý; M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng; Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh nh­ thÕ nµo; Kinh doanh ngµnh nghÒ g×; Vµ c¸c rñi ro mµ kh¸ch hµng cã thÓ gÆp ph¶i. - Sau khi t×m hiÓu chung vÒ kh¸ch hµng cÇn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng thÓ hiÖn: §¸nh gi¸ vÒ sù chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh; Xem xÐt sè liÖu trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n ®Ó so s¸nh sù t¨ng gi¶m vÒ sè tuyÖt ®èi, t­¬ng ®èi qua c¸c n¨m; Ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng nh­: Doanh thu, chi phÝ, lîi nhuËn, tû suÊt lîi nhuËn, tõ ®ã t×m ra nguyªn nh©n dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®ã; Ph©n tÝch nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nã. - TiÕp theo cÇn ®¸nh gi¸ vÒ ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng vay tr¶ cña kh¸ch hµng. Ph©n tÝch ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, c¸c yÕu tè ®Çu ra, ®Çu vµo, kh¶ n¨ng thùc hiÖn còng nh­ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph­¬ng ¸n kinh doanh ®ã. - Sau ®ã cÇn ®¸nh gi¸ vÒ h×nh thøc ®¶m b¶o tiÒn vay cña doanh nghiÖp, xem kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®¶m b¶o b»ng lo¹i nµo... Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu cña ng©n hµng lµ “T¨ng tr­ëng vµ an toµn” nh­ng v× ®©y lµ ®Ò tµi vÒ “Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ néi nªn kh«ng ®i ph©n tÝch s©u vµo nghiÖp vô thÈm ®Þnh cô thÓ mµ chØ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng nguyªn t¾c chung. 3.2.3.2 KiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ vèn vay vµ qu¸ tr×nh tr¶ nî vay cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Tõ khi ban l·nh ®¹o ng©n hµng ban hµnh quyÕt ®Þnh giao tr¸ch nhiÖm ®Õn tõng c¸n bé ng©n hµng, nªn c¸n bé tÝn dông ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh vay vèn, sö dông vèn vay vµ tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña ®ång vèn sÏ cã rÊt nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng g©y ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng tÝn dông cña ng©n hµng. Nã bao hµm c¸c nh©n tè kh¸ch quan vµ c¸c nh©n tè chñ quan. V× vËy, ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi khi gÆp nh÷ng nh©n tè bÊt lîi ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông th× c«ng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t kh¸ch hµng cÇn ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch th­êng xuyªn, chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶. §Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay ®¹t kÕt qu¶ cao th× tuú thuéc vµo ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh, møc ®é quan hÖ, sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng mµ cã thÓ ¸p dông c¸c h×nh thøc kiÓm tra, gi¸m s¸t kh¸c nhau. §Æc ®iÓm riªng cña kh¸ch hµng vay vèn thuéc thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ chñ yÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng phôc vô cho s¶n xuÊt, tiªu dïng hµng ngµy…v× vËy, cÇn ph¶i kiÓm tra, gi¸m s¸t th­êng xuyªn. C¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch hµng tuÇn, th¸ng, quý...vµ bÊt th­êng ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t tèt c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp còng nh­ tµi s¶n ®¶m b¶o. §©y lµ biÖn ph¸p quan träng gióp cho c¸n bé tÝn dông n¾m b¾t ®­îc th«ng tin vÒ c¸c ®èi t¸c liªn quan, tÝnh thùc tÕ cña s¶n phÈm, x¸c ®Þnh thêi gian ph¸t tiÒn vay, thêi h¹n cho vay, møc tiÒn cho vay ®èi víi s¶n phÈm, kh¶ n¨ng thu håi vèn ®Ó tr¶ nî cho ng©n hµng. §Æc biÖt ph¸t hiÖn ra nh÷ng kho¶n vay vèn cña Ng©n hµng mµ kh¸ch hµng sö dông l·ng phÝ hoÆc kh«ng ®óng môc ®Ých…tõ ®ã ®­a ra biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. 3.2.4. X©y dùng chiÕn l­îc Marketing ®óng ®¾n vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c Marrketing ng©n hµng nh»m më réng quy m« còng nh­ n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. ChiÕn l­îc Marketing ng©n hµng ®­îc x©y dùng tËp trung vµo 3 môc tiªu c¬ b¶n ®ã lµ: *T¨ng kh¶ n¨ng sinh lîi. *T¨ng søc m¹nh trong c¹nh tranh. *An toµn trong kinh doanh. §Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®ã cÇn lµm tèt nh÷ng biÖn ph¸p sau: 3.2.4.1 §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cã vai trß hÕt søc quan träng quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña ng©n hµng trªn thÞ tr­êng. §©y lµ c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p nh­ng l¹i cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú mét ng©n hµng th­¬ng m¹i nµo. Nghiªn cøu thÞ tr­êng tËp trung nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò vÒ cung, cÇu vµ c¸c yÕu tè t¸c ®éng. Nghiªn cøu cÇu tøc lµ nghiªn cøu tËp tÝnh, thãi quen, nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi dÞch vô cña ng©n hµng, tõ ®ã ng©n hµng n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng cña dÞch vô trªn thÞ tr­êng nh»m t¨ng c­êng kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch hµng. Nghiªn cøu cung bao gåm viÖc nghiªn cøu sè l­îng, c¬ cÊu s¶n phÈm dÞch vô mµ ng©n hµng cung øng trªn thÞ tr­êng vµ nghiªn cøu ­u thÕ cña c¸c ng©n hµng, tæ chøc trung gian tµi chÝnh kh¸c trªn thÞ tr­êng. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè t¸c ®éng tíi thÞ tr­êng cña ng©n hµng ®ã lµ c¸c m«i tr­êng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, d©n c­, m«i tr­êng khoa häc c«ng nghÖ, m«i tr­êng tù nhiªn... Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng, ng©n hµng ®· x¸c ®Þnh ®­îc c¸c kÕt qu¶ sau: - X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nãi riªng. ë n­íc ta cã nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá, chiÕm 80-90%, vµ xu h­íng gia t¨ng n÷a trong thêi gian tíi. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Òu thuéc vµo lo¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá. Kinh nghiÖm cña hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi dï lµ n­íc ph¸t triÓn hay lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn th× m« h×nh doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Lµ mét n­íc n«ng nghiÖp víi kho¶ng 80% d©n sè ë n«ng th«n vµ lµm n«ng nghiÖp th× con ®­êng CNH-H§H ph¶i l­u t©m ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ ®iÒu tÊt yÕu. - N¾m ®­îc c¸c yÕu tè vÜ m« liªn quan ®Õn thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, tõ ®ã ®iÒu chØnh ho¹t ®éng mét c¸ch kÞp thêi phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. N¾m ch¾c t×nh h×nh ®æi míi DNNN, tèc ®é cæ phÇn ho¸, n¾m ®­îc c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn ®æi DNNN, doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc ChÝnh trÞ – X· héi thµnh c«ng ty TNHH mét thµnh viªn. N¾m b¾t kÞp thêi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh nh­ NghÞ ®Þnh N§ 90/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh thµnh lËp héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá... - Nghiªn cøu kü vµ thùc hiÖn LuËt doanh nghiÖp, luËt HTX chuyÓn ®æi, luËt cæ phÇn ho¸... Trªn c¬ së c¸c kÕt qu¶ ®· thùc hiÖn ®­îc, c¸c gi¶i ph¸p trong thêi gian tíi lµ: Ph¶i nghiªn cøu, x¸c ®Þnh ®óng vai trß, vÞ trÝ vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. X¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, tÇm quan träng cña viÖc cho vay NQD. §Ó cho vay NQD cã hiÖu qu¶ vµ an toµn cÇn n¾m ®­îc thùc tr¹ng cña doanh nghiÖp NQD ®Ó cã biÖn ph¸p qu¶n lý vµ th¸o gì h÷u hiÖu. NhËn biÕt vµ ph©n lo¹i ®­îc c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ph©n lo¹i theo ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh, quy m«...tõ ®ã ®­a ra c¸c chÝnh s¸ch linh ho¹t, hîp lý vµ ®¶m b¶o an toµn vèn vay. CÇn n¾m v÷ng c¸c t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp NQD nh­: ChÝnh s¸ch th­¬ng m¹i, chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp, chÝnh s¸ch tµi chÝnh – tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch ®Çu t­. CÇn cã nghiªn cøu, t×m hiÓu c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Ó cã chØ ®¹o kÞp thêi... 3.2.4.2. X©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm – dÞch vô hÊp dÉn. Trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh nh­ hiÖn nay th× viÖc c¹nh tranh b»ng l·i suÊt, phÝ dÞch vô lµ kh«ng hiÖu qu¶ vµ cã thÓ nãi lµ kh«ng lµnh m¹nh (§èi víi mét sè ng©n hµng ®· tù ph¸ bá sµn l·i suÊt cho vay nh»m thu hót kh¸ch hµng cña ®èi ph­¬ng). §iÒu nµy võa vi ph¹m quy ®Þnh cña NHNN, vi ph¹m quyÒn lîi cña c¸c ng©n hµng kh¸c (Khi ®· tham gia ký kÕt tho¶ thuËn vÒ quy ®Þnh TrÇn – Sµn l·i suÊt). BiÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®èi víi c¸c ng©n hµng hiÖn nay lµ t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm, dÞch vô cña m×nh cïng víi viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô tèt... Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc c«ng nghÖ, s¶n phÈm – dÞch vô cña ng©n hµng ngµy cµng cã chÊt l­îng cao h¬n, nhu cÇu ng­êi tiªu dïng còng thay ®æi. C¸c ng©n hµng ®Òu mong muèn dùa vµo c¸c kü thuËt tiªn tiÕn ®Ó t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®éc ®¸o, tho¶ m·n nhu cÇu kh¸ch hµng, víi mong muèn thu hót lîi nhuËn tèi ®a. V× vËy, chiÕn l­îc s¶n phÈm – dÞch vô cña ng©n hµng lµ mét vò khÝ s¾c bÐn trong c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, ®ång thêi lµ ph­¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ ®Ó t¹o ra nhu cÇu míi. V× thÕ, ng©n hµng ®· thùc hiÖn cung cÊp dÞch vô t­ vÊn miÔn phÝ kÌm theo s¶n phÈm tÝn dông. Kh¸ch hµng ngoµi quèc doanh cã nhiÒu h¹n chÕ nh­: Kh¶ n¨ng qu¶n lý kÐm, tr×nh ®é lËp dù ¸n vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt rÊt h¹n chÕ..., nªn hä rÊt cÇn nh÷ng lêi khuyªn tõ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é, hiÓu biÕt vµ nhanh nhËy víi thÞ tr­êng. Do vËy, khi cung cÊp s¶n phÈm tÝn dông, ng©n hµng ®· thùc hiÖn viÖc t­ vÊn miÔn phÝ cho kh¸ch hµng, ®­a ra nh÷ng lêi khuyªn bæ Ých, cã gi¸ trÞ cho kh¸ch hµng. §iÒu nµy gióp kh¸ch hµng cã t©m lý tho¶i m¸i, th©n thiÖn h¬n víi c¸n bé tÝn dông, tin t­ëng vµo ng©n hµng, cßn c¸n bé tÝn dông qua ®ã còng hiÓu biÕt thªm vÒ kh¸ch hµng. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng gi¶i ph¸p nµy th× ®iÒu cèt yÕu lµ ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé tÝn dông ph¶i cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc thùc sù, vµ cã kinh nghiÖm trªn thÞ tr­êng. Do vËy, t­ vÊn cho kh¸ch hµng lµ mét c«ng t¸c rÊt quan träng v× nã h¹n chÕ rñi ro cho kh¸ch hµng còng nh­ ng©n hµng, thÓ hiÖn râ chÊt l­îng vÒ nghiÖp vô còng nh­ chÊt l­îng vÒ dÞch vô ®èi víi kh¸ch hµng vµ nã g¾n kÕt h¬n gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. MÆt kh¸c trong thêi gian tíi, ng©n hµng cã thÓ thu hót kh¸ch hµng ngoµi quèc doanh th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh»m x©y dùng mét chÝnh s¸ch s¶n phÈm – dÞch vô tèt nh­ sau: - Cã thÓ cÊp tÝn dông kÌm theo dÞch vô mang tíi tËn n¬i kh¸ch hµng cÇn nh­ nhËn hå s¬ tËn n¬i, gi¶i ng©n b»ng tiÒn mÆt tËn n¬i... §iÒu nµy lµm gi¶m thêi gian cho kh¸ch hµng ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tÝn dông ®Õn tËn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ cña kh¸ch. ViÖc nµy còng lµm tèn thªm chi phÝ cho ng©n hµng, nh­ng víi m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c NHTM hiÖn nay, th× viÖc nµy cã t¸c dông thu hót thªm kh¸ch hµng cho ng©n hµng. - Më ra nhiÒu s¶n phÈm tÝn dông ¸p dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD mµ NHNN ®· quy ®Þnh nh­: Cho vay bæ sung vèn l­u ®éng; Cho vay ®Çu t­; Cho vay tiªu dïng; Cho vay theo ch­¬ng tr×nh ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê; Cho vay c¸c ®èi t­êng lµ ng­êi ®i lao ®éng lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi; Cho vay cÇm cè chøng tõ cã gi¸; Cho vay ®èi víi häc sinh, sinh viªn; Cho vay thÕ chÊp l­¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thu nhËp æn ®Þnh... Ng©n hµng nªn b¾t tay vµo nghiªn cøu mét sè s¶n phÈm cho vay ®èi kh¸ch hµng c¸ nh©n nh­ mét sè ng©n hµng c¸c n­íc trong khu vùc vµ c¸c n­íc ph¸t triÓn ®· ¸p dông: - Cho vay mua nhµ vµ xe « t«, xe m¸y tr¶ gãp. - Cho vay theo h¹n møc thÊu chi (HiÖn t¹i chØ ¸p dông ®èi víi mét sè kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp cã uy tÝn). Víi mét ph¹m vi hÑp hay mét quèc gia ®«ng d©n nh­ ViÖt Nam vµ ®êi sèng kinh tÕ x· héi ®ang dÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, cïng víi sù “B¶o trî” cña hÖ thèng ph¸p lý cã hiÖu qu¶ th× nh÷ng lo¹i s¶n phÈm trªn cã thÓ ¸p dông vµ ph¸t triÓn tèt trong t­¬ng lai. HiÖn nay, ë mét sè n­íc s¶n phÈm nµy thÞ phÇn rÊt lín, chiÕm tíi gÇn 30% tæng d­ nî. Tuy nhiªn cÇn ph¶i nghiªn cøu kü, lùa chän kh¸ch hµng cã thu nhËp cao, æn ®Þnh vµ ph¶i ®Ò nghÞ ph¸p luËt can thiÖp m¹nh. 3.2.4.3. T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng réng kh¾p. Mét thùc tÕ cho thÊy hiÖn nay c¸c NHTM nãi chung vµ ng©n hµng §T&PT Hµ néi nãi riªng míi b¾t ®Çu chó träng tíi c«ng t¸c Marketing, hä míi chØ giíi thiÖu vÒ m×nh còng nh­ c¸c ho¹t ®éng cña hä trªn c¸c b¸o chuyªn ngµnh, cßn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ ®µi b¸o, tivi,...cßn rÊt h¹n chÕ. V× vËy cÇn t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng c¸c s¶n phÈm còng nh­ c¸c dÞch vô míi trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®Ó cã nhiÒu h¬n n÷a kh¸ch hµng biÕt vÒ m×nh. T¨ng c­êng c«ng t¸c t×m kiÕm kh¸ch hµng, chñ ®éng ®Æt qua hÖ víi kh¸c hµng, dïng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i thu hót kh¸ch hµng. Ng©n hµng cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o c¸c chÝnh s¸ch, thÓ chÕ, thÓ lÖ cho vay tíi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh, lµm cho hä hiÓu ®­îc nh÷ng giÊy tê còng nh­ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó vay vèn. Tõ ®ã, khi ph¸t sinh nhu cÇu vÒ vèn vµ hä c¶m thÊy cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn, nhÊt ®Þnh hä sÏ t×m ®Õn ng©n hµng. Trªn thùc tÕ, nhu cÇu vèn cña thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh rÊt lín, nhiÒu khi cã nhu cÇu vay vèn, cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay nh­ng hä vÉn ng¹i ®Õn ng©n hµng xin vay do hä ch­a cã ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ ng©n hµng. V× thÕ, cÇn tæ chøc c¸c buæi héi th¶o, trao ®æi cô thÓ c¸c nghiÖp vô liªn qua ®Õn cho vay ngoµi quèc doanh, vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, ®Þnh gi¸ tµi s¶n thÕ chÊp... Tãm l¹i, viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó l«i cuèn kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh vµ gi÷ ®­îc quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng. 3.2.5 T¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cao. §èi víi ng­êi ®i vay, hä ph¶i tiÕp xóc trùc tiÕp víi c¸n bé tÝn dông, th× c¸n bé tÝn dông trong con m¾t hä lµ biÓu t­îng cña ng©n hµng. Do vËy, tr×nh ®é, hiÓu biÕt còng nh­ th¸i ®é cña c¸n bé tÝn dông cã ¶nh h­ëng lín ®Õn uy tÝn cña ng©n hµng. ViÖc ®µo t¹o, n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé tÝn dông nãi riªng vµ ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng nãi chung lµ viÖc lµm th­êng xuyªn cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi. Nh÷ng ­u ®iÓm mµ ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cña ng©n hµng ®· lµm ®­îc nh­: §· ®æi míi tõ t­ duy ®Õn nhËn thøc, tÝch cùc tiÕp cËn, tiÕp thÞ c¸c kh¸ch hµng, kh«ng ng¹i khã, ng¹i vÊt v¶, lu«n nhiÖt t×nh h­íng dÉn, t­ vÊn cho kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ nh­: Sè l­îng c¸n bé tÝn dông phô tr¸ch cho vay ngoµi quèc doanh cßn Ýt, ch­a ®­îc chuyªn m«n ho¸ s©u...Do vËy, ng©n hµng cÇn ®µo t¹o mét ®éi ngò c¸n bé am hiÓu vÒ lÜnh vùc ®Çu t­, trau dåi, rÌn luyÖn ®Ó cã th¸i ®é phôc vô tèt, nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm "D¸m nghÜ, d¸m lµm, d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm"; Lùa chän c¸c c¸n bé cã t©m huyÕt, tr×nh ®é, n¨ng ®éng ®Ó tiÕp cËn vµ gi¶i quyÕt cho vay ngoµi quèc doanh. Do ®Æc thï cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, còng nh­ kh¸ch hµng c¸ nh©n lµ quy m« võa vµ nhá, do ®ã ph¸t sinh nhiÒu mãn vay (kho¶n vay) víi sè l­îng nhá. Nh­ hiÖn nay quy tr×nh duyÖt vay cßn r­êm rµ, phøc t¹p, ph¶i qua nhiÒu kh©u duyÖt vay. Do vËy lµm gi¶m tÝnh linh ho¹t trong viÖc ph¸n quyÕt tÝn dông, g©y khã kh¨n, ¸ch t¾c vÒ thêi gian duyÖt vay. V× vËy, ng©n hµng nªn ¸p dông viÖc ph©n quyÒn h¹n møc duyÖt vay dÇn ®Õn c¸c cÊp phßng, c¸n bé tÝn dông trùc tiÕp. Cã thÓ ®èi víi nh÷ng kho¶n vay nhá, tÝnh chÊt Ýt phøc t¹p, Ýt rñi ro th× c¸n bé tÝn dông cã thÓ ®­îc trùc tiÕp ký duyÖt vay ®Õn mét møc nµo ®ã (tuú thuéc vµo n¨ng lùc chuyªn m«n, t­ c¸ch ®¹o ®øc cña tõng ng­êi) vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng kho¶n vay ®ã. §ång thêi cïng víi viÖc ph©n tr¸ch nhiÖm râ rµng còng cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®éng viªn khen th­ëng, chÝnh s¸ch ph©n phèi thu nhËp thÝch ®¸ng. Ngoµi ra, cÇn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: aC¸c phßng tÝn dông, c¸c chi nh¸nh khu vùc cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®èi víi viÖc cho vay ngoµi quèc doanh. a Ban gi¸m ®èc c¨n cø vµo kÕ ho¹ch x©y dùng cña c¸c phßng, c¸c chi nh¸nh khu vùc, c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ t¹i c¸c ®¬n vÞ ®Ó cã kÕ ho¹ch cho vay ngoµi quèc doanh. a Phèi hîp víi phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, së kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®Ó tiÕp cËn kh¸ch hµng tèt, dù ¸n kh¶ thi vµ liªn hÖ víi së kÕ ho¹ch ®Çu t­ ®Ó gióp cho viÖc kiÓm tra hå s¬ ph¸p lý ®¶m b¶o an toµn. a Phèi hîp víi së ®Þa chÝnh, côc ®¨ng ký giao dÞch ®¶m b¶o...®Ó ®­îc h­íng dÉn cô thÓ vÒ thñ tôc, giÊy tê vµ c¸c t×nh huèng trong qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn tµi s¶n thÕ chÊp. a CÇn cã biÖn ph¸p ®éng viªn ®èi víi viÖc cho vay ngoµi quèc doanh... 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ 3.3.1 KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc 4 Nhµ n­íc cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn vµ ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh, c¸c chÝnh s¸ch...®Ó t¹o khung ph¸p lý thèng nhÊt cho ho¹t ®éng cña thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. 4Bé Tµi chÝnh cÇn cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh, kinh tÕ thèng kª...¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. 4 LuËt doanh nghiÖp ®· cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1/1/2000, ChÝnh phñ khÈn tr­¬ng yªu cÇu c¸c bé chøc n¨ng x©y dùng xong c¸c dù th¶o NghÞ ®Þnh triÓn khai luËt nµy, tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh t¹o m«i tr­êng ph¸p lý cho c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn ®óng ph¸p luËt, æn ®Þnh, v÷ng ch¾c sím cho ra ®êi luËt c¹nh tranh... 4 Bé T­ ph¸p, Bé tµi chÝnh sím ban hµnh c¸c nghÞ ®Þnh vÒ cho vay b»ng tÝn chÊp, thÕ chÊp vµ b¶o l·nh ®Ó c¸c NHTM cã thÓ më réng tÝn dông cho khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh dÔ dµng h¬n. 4Qu¶n lý chÆt chÏ vµ chÊp hµnh ph¸p lÖnh thèng kª ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. C¸c c¬ quan nhµ Nhµ n­íc cÇn t¨ng c­êng kiÓm tra c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, ®¶m b¶o c¸c doanh nghiÖp nµy ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt, thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª. Yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®iÒu lÖ tõ 5 tû ®ång hoÆc 10 tû ®ång trë lªn, hµng n¨m ph¶i thùc hiÖn kiÓm to¸n. Song còng tr¸nh t×nh tr¹ng thanh tra, kiÓm tra qu¸ nhiÒu, chång chÐo,...g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp. 4§Èy nhanh tiÕn ®é Cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN. 4ChÝnh phñ cam kÕt thùc hiÖn ®óng cam kÕt víi IMF, ADB, WB, WTO, AFTA... vÒ c¶i tæ doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thóc ®Èy ph¸t triÓn doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. 4H×nh thµnh c¸c quü hç trî doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 4Ngoµi ra, ChÝnh phñ nªn x©y dùng dù ¸n, ®µm ph¸n thu hót dù ¸n n­íc ngoµi, c¸c tæ chøc quèc tÕ vÒ: §µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh cho c¸c chñ doanh nghiÖp ViÖt nam; X©y dùng vµ cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng thÕ giíi cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh; Gióp ®ì vÒ c«ng nghÖ, hîp t¸c kinh doanh, tµi trî vèn ban ®Çu thµnh lËp doanh nghiÖp. 4 Cã chÝnh s¸ch ®¸p øng nhu cÇu ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nh­ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc. 4Nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ vµ sö dông ®Êt. 4Tæng côc ®Þa chÝnh cÇn cã c¸c quyÕt ®Þnh râ rµng h¬n vÒ thÕ chÊp b»ng quyÒn së h÷u nhµ vµ quyÒn sö dông ®Êt. MÆt kh¸c, mét sè vÊn ®Ò rÊt quan träng mµ Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn lµ: Ph¶i cã nh÷ng quy ®Þnh, tiªu chÝ chÆt chÏ vÒ viÖc thµnh lËp, gi¶i thÓ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. KiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc kiÓm to¸n ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, nghÜa vô ®èi víi Nhµ n­íc (nh­ thuÕ). Chó träng tíi tiÕn ®é vµ chÊt l­îng cña viÖc cæ ph©n ho¸ hoÆc cæ phÇn ho¸ mét phÇn c¸c DNNN, s¾p xÕp l¹i, chia t¸ch, s¸t nhËp DNNN, lùa chän nh÷ng doanh nghiÖp tèt ®Ó cæ phÇn ho¸. Thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch theo lé tr×nh ®· ®Ò ra lµ tíi n¨m 2005 chØ duy tr× 2000 DNNN. Cã nh÷ng biÖn ph¸p m¹nh h¬n ®èi víi viÖc “minh b¹ch” t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. 3.3.2 KiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ n­íc. - Thu hót dù ¸n, ch­¬ng tr×nh cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh quèc tÕ vµ chÝnh phñ c¸c n­íc, hç trî ngµnh Ng©n hµng ViÖt nam vÒ ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n trÞ, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng Ng©n hµng theo tr×nh ®é quèc tÕ, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô thÈm ®Þnh dù ¸n, ®¸nh gi¸ dù ¸n, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ rñi ro cho c¸n bé Ng©n hµng, trang bÞ c«ng nghÖ Ng©n hµng hiÖn ®¹i, ®ång thêi còng t¨ng thªm c¸c dù ¸n cho cña ng©n hµng. - Thùc hiÖn ®óng lé tr×nh më cöa ho¹t ®éng Ng©n hµng n­íc ngoµi, b·i bá c¸c quy ®Þnh h¹n chÕ ho¹t ®éng c¸c Ng©n hµng ë ViÖt nam theo cam kÕt víi hiÖp ®Þng th­¬ng m¹i ViÖt- Mü, AFTA. Cho phÐp c¸c Ng©n hµng cña NhËt, Mü, khèi EU më chi nh¸nh ho¹t ®éng ë ViÖt nam, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng Ng©n hµng, thóc ®Èy thÞ tr­êng vèn ph¸t triÓn. - NHNN cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ ph¶i th­êng xuyªn cã nh÷ng th«ng t­, nghÞ ®Þnh cô thÓ h­íng dÉn c¸c NHTM. - TËp hîp nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c cña c¸c NHTM trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc më réng cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng th¸o gì, chØ ®¹o kÞp thêi. - Sím ban hµnh nghÞ ®Þnh vµ th«ng t­ h­íng dÉn thùc hiÖn ph¸p lÖnh th­¬ng phiÕu, thóc ®Èy ho¹t ®éng tÝn dông th­¬ng m¹i ph¸t triÓn. - §iÒu chØnh mét c¸ch linh ho¹t h¬n n÷a c¸c quy chÕ qu¶n lý tÇm vÜ m« nh­: c¬ chÕ ®iÒu hµnh l·i suÊt, ®iÒu hµnh tû gi¸...®ång thêi còng nªn cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c NHTM trong viÖc cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ. - Hç trî c¸c NHTM trong viÖc xö lý c¸c kho¶n nî. - Thùc hiÖn nhanh chãng cã hiÖu qu¶ ch­¬ng tr×nh c¶i tæ, c¬ cÊu l¹i ng©n hµng. 3.2.3 KiÕn nghÞ ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, mäi quyÕt ®Þnh ®­a ra cña doanh nghiÖp ®Òu cã t¸c ®éng quan träng vµ ¶nh h­ëng tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. Do vËy, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng, mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c c¸ thÓ nãi riªng ph¶i t¹o cho m×nh chiÕn l­îc kinh doanh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng, ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn cña Ng©n hµng ®Ó cã thÓ vay ®­îc vèn. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cÇn ®¹t mét sè chØ tiªu sau: - Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh æn ®Þnh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn l©u dµi. - Cã ®éi ngò qu¶n lý giái, cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi m«i tr­êng kinh doanh. - Kh«ng cã biÓu hiÖn lµm ¨n nhÊt thêi, chôp giËt, lõa ®¶o. - Cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt c«ng nghÖ tèt. Cã s¶n phÈm uy tÝn æn ®Þnh trªn thÞ tr­êng (c¶ trong n­íc vµ quèc tÕ). - Cã triÓn väng chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trªn quy m« lín. Do ®ã: Thø nhÊt, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¶i tù n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh trong kinh doanh, chó träng tíi viÖc x©y dùng vµ ho¹ch ®Þnh ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ mêi chuyªn gia t­ vÊn. Thø hai, trung thùc trong viÖc sö dông vèn còng nh­ c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan ®Õn cho vay, tr¸nh t×nh tr¹ng lµm Èu, g©y thÊt tho¸t vèn khiÕn cho tr¶ nî Ng©n hµng gÆp khã kh¨n. Thø ba, cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi cho kh¸ch hµng. Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh. KÕt luËn ViÖc nghiªn cøu nh÷ng gi¶i ph¸p, kinh nghiÖm nh»m më réng cho vay ngoµi quèc doanh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi lµ viÖc lµm cÇn thiÕt phï hîp víi chñ tr­¬ng cña §¶ng, Nhµ n­íc, phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn Thñ ®«. Qua viÖc nghiªn cøu, ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông ngoµi quèc doanh nãi riªng t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi, ®Ó x©y dùng c¸c gi¶i ph¸p nh»m më réng cho vay ngoµi quèc doanh cã tÝnh khoa häc vµ thùc tiÔn nh»m ph¸t huy søc m¹nh c¸n bé vµo viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cho vay ngoµi quèc doanh t¹o nh÷ng b­íc chuyÓn ®æi cã tÝnh chÊt v÷ng ch¾c trong viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kÕ ho¹ch cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ cña ngµnh. §ång thêi còng m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi c¸c cÊp ngµnh cã liªn quan nh»m mong muèn ®ãng gãp vµo viÖc më réng vµ n©ng cao chÊt l­îng cho vay ngoµi quèc doanh t¹i ng©n hµng §T&PT Hµ néi. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o C¸c sè cña t¹p chÝ §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn – Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. C¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng cña phßng nguån vèn – NH §T&PT Hµ néi. C«ng v¨n sè 3496/CV- BIDV ngµy 11/12/2001 cña NH §T&PT ViÖt Nam. Frederic S.Mishkin – TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh- NXB khoa häc vµ kü thuËt – Hµ néi 1999. Lª V¨n T­ - Ng©n hµng th­¬ng m¹i- NXB Thèng kª - Hµ néi 2000. LuËt doanh nghiÖp- NXB ChÝnh trÞ quèc gia- Hµ néi 1999 LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông- NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam – 45 n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh – NH §T&PT ViÖt nam. Ng« H­¬ng, Hå DiÖu, Lª Phan DiÖu Th¶o – Ph©n tÝch tµi chÝnh NHTM. NghÞ ®Þnh sè 103/1999 N§- CP ngµy 10/9/1999 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc giao b¸n, kho¸n, cho thuª, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n DNNN. NghÞ ®Þnh sè 63/2001 N§-CP Ngµy 11/9/2001 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc chuyÓn ®æi DNNN, doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ thµnh c«ng ty TNHH mét thµnh viªn. NghÞ ®Þnh 90/2001 N§-CP cña ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá. NghÞ ®Þnh 178/1999/N§-CP vÒ viÖc b¶o ®¶m tiÒn vay cña c¸c TCTD. NguyÔn ThÞ Mïi- Qu¶n lý vµ kinh doanh tiÒn tÖ –NXB Tµi chÝnh Hµ néi 1997. Niªn gi¸m thèng kª 2002 – Tæng Côc thèng kª. Phan ThÞ Thu Hµ, NguyÔn ThÞ Thu Th¶o – NHTM – Qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô. Quy tr×nh cho vay ng¾n h¹n, quy tr×nh cho vay trung vµ dµi h¹n, quy tr×nh cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh – Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hµ néi. QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§-NHNN ngµy 31/12/2001 cña thèng ®èc NHNN vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ cho vay cña TCTD ®èi víi kh¸ch hµng. QuyÕt ®Þnh sè 283/2000/Q§-NHNN 14 ngµy 25/8/2000 cña Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc ban hµnh quy chÕ b¶o l·nh ng©n hµng. T×m hiÓu luËt ng©n hµng – NXB chÝnh trÞ Quèc gia T¹p chÝ ng©n hµng sè 4/2002. Vµ c¸c t¹p chÝ Tµi chÝnh, ng©n hµng 1999-2002. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI vµ v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng IX. Môc lôc Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i më réng cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong nÒn kttt 3 1.1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 3 1.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th­¬ng m¹i 3 1.1.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHTM 3 1.1.1.2 Kh¸i niÖm ng©n hµng th­¬ng m¹i 5 1.1.1.3 Chøc n¨ng c¬ b¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 5 1.1.1.4 C¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i 6 1.1.2. TÝn dông ng©n hµng 9 1.1.2.1 ThÕ nµo lµ tÝn dông ng©n hµng 9 1.1.2.2 Nguyªn t¾c vay vèn 10 1.1.2.3 §iÒu kiÖn vay vèn 11 1.1.2.4 L·i suÊt cho vay 12 1.1.2.5 Ph©n lo¹i cho vay 12 1.1.2.6 Quy tr×nh cho vay 15 1.1.2.7 C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay 16 1.1.2.8 C¸c h×nh thøc cho vay 16 1.1.3. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ quy m« vµ chÊt l­îng tÝn dông 17 1.1.4. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng 18 1.1.4.1 Vai trß cña TDNH ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ 18 1.1.4.2 Vai trß cña TDNH ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ NQD 19 1.2 Thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong nÒn KTTT 21 1.2.1 Thùc tr¹ng cña thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 21 1.2.2 Vai trß cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD trong nÒn KTTT 24 1.2.3 Xu h­íng ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ NQD 26 1.3 Sù cÇn thiÕt cña viÖc më réng ho¹t ®éng tÝn dông 28 1.3.1 Nhu cÇu vèn ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ NQD 28 1.3.2 H­íng më réng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng 29 1.3.2.1 Më réng vÒ ®èi t­îng cho vay 30 1.3.2.2 Më réng vÒ quy m« vµ kú h¹n kho¶n vay 31 1.3.2.3 Më réng theo ph­¬ng thøc cho vay 31 1.3.2.4 Më réng theo h×nh thøc cho vay 31 1.3.2.5 §¶m b¶o an toµn vèn – mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu 31 1.3.3 C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng ho¹t ®éng tÝn dông 32 Ch­¬ng 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay ngoµi quèc doanh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi 37 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi 37 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 37 2.1.2 C¬ cÊu tæ chøc cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §T & PT Hµ néi 40 2.1.3 Chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh cña mét sè phßng ban 41 2.1.4 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng 42 2.1.4.1 C«ng t¸c huy ®éng vèn 43 2.1.4.2 C«ng t¸c sö dông vèn 48 2.1.4.3 C¸c ho¹t ®éng kh¸c 52 2.1.4.4 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 55 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi 56 2.2.1. Thùc tr¹ng cho vay ngoµi quèc doanh 57 2.2.1.1 Doanh sè cho vay vµ thu nî 58 2.2.1.2 Doanh sè d­ nî 60 2.2.1.3 T×nh h×nh tÝn dông ng¾n h¹n 62 2.2.1.4 T×nh h×nh tÝn dông trung vµ dµi h¹n 63 2.2.1.5 T×nh h×nh nî qu¸ h¹n 64 2.2.2. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng tÝn dông ®èi víi kinh tÕ NQD 64 2.2.2.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nguyªn nh©n 64 2.2.2.2 Nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n 67 Ch­¬ng 3. Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi 73 3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Hµ néi 73 3.1.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña ng©n hµng §T&PT ViÖt nam 73 3.1.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn vÒ tÝn dông cña ng©n hµng §T&PT Hµ néi 74 3.2. Gi¶i ph¸p më réng ho¹t ®éng tÝn ng©n hµng 76 3.2.1 Thùc hiÖn ®æi míi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông 77 3.2.1.1 Thùc hiÖn chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t vµ phï hîp 77 3.2.1.2 §a d¹ng ho¸ h×nh thøc b¶o ®¶m tiÒn vay 78 3.2.1.3 §a d¹ng ho¸ ph­¬ng thøc cho vay 79 3.2.1.4 Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng 80 3.2.2 Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tÝn dông 81 3.2.2.1 Cho vay theo h×nh thøc chiÕt khÊu c¸c giÊy tê cã gi¸ 81 3.2.2.2 Cho vay b¶o ®¶m b»ng c¸c kho¶n ph¶i thu 81 3.2.2.3 Hïn vèn ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt víi kh¸ch hµng 82 3.2.3 X©y dùng quy tr×nh cho vay phï hîp, ®¬n gi¶n vµ khoa häc 83 3.2.3.1 Tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c thÈm ®Þnh 83 3.2.3.2 KiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ vèn vay vµ qu¸ tr×nh tr¶ nî 84 3.2.4 X©y dùng chiÕn l­îc Marketing ®óng ®¾n 85 3.2.4.1 §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng 86 3.2.4.2 X©y dùng chiÕn l­îc s¶n phÈm – dÞch vô hÊp dÉn 87 3.2.4.3 T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶ng c¸o, khuÕch tr­¬ng réng kh¾p 89 3.2.5. T¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé cã tay nghÒ vµ tr×nh ®é nghiÖp vô cao 90 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ 91 3.3.1 KiÕn nghÞ víi c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc 91 3.3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc 93 3.3.3 KiÕn nghÞ víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 94 KÕt luËn 96 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 97

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp mở rộng hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tại Ngân hàng BIDV Hà nội.DOC
Luận văn liên quan