Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế đất nước đang từng bước vào đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên hiện nay tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang bị chững lại bởi nhiều nguyên nhân khác nhau mà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề về vốn. Có thể nói vốn là tiền đề, là cơ sở đầu tiên để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp có thể tạo vốn bằng nhiều cách khác nhau: có thể tích luỹ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động vốn, liên doanh liên kết, hay vay mượn chiếm dụng vốn của các doanh nghiệp khác. Nhưng muốn ổn định và có lợi thế nhất giúp các doanh nghiệp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới công nghệ là nguồn vốn trung và dài hạn từ các Ngân hàng thương mại. Hiện nay các doanh nghiệp đang thiếu vốn nhất là vốn trung và dài hạn trong khi vốn tồn đọng trong các Ngân hàng thương mại không phải là ít. Như vậy, không phải chúng ta thiếu vốn mà là chúng ta chưa có cách chuyển vốn huy động được vào sản xuất kinh doanh. NHNo&PTNT Hà Nội cũng không nằm ngoài tình trạng đó. Hiện nay nguồn vốn cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng kém đa dạng vê cơ cấu khách hàng. Hầu như Ngân hàng chỉ tập trung vào doanh nghiệp Nhà nước, chưa quan tâm tới các đối tượng khách hàng khác đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Vì lý do đó “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội '' được chọn làm đề tài nhằm đáp ứng đòi hỏi thiết thực của thực tiễn, vừa mang tính thời sự trong kinh doanh tiền tệ của Ngân hàng hiện nay. Từ những lý luận cơ bản về tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại, bài viết này sẽ phân tích và đánh giá thực trạng, tìm nguyên nhân dẫn đến các mặt hạn chế hiện nay tại NHNo&PTNT Hà Nội. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài viết này là hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội từ 2000 đến năm 2002. Bài viết này được kết cấu như sau: Chương I. Tín dụng Ngân hàng và chất lượng tín dụng trung và dài hạn Chương II Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội. Chương III Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hÈu nhiÒu mÆt hµng gi¶m m¹nh nh­ cµ phª, g¹o vµ c¸c hµng n«ng s¶n kh¸c lµm cho xuÊt khÈu chËm, ®ång thêi g©y t©m lý cho nhiÒu doanh nghiÖp kh«ng muèn b¸n ngo¹i tÖ cho ng©n hµng lµm cho ngo¹i tÖ vèn ®· khan hiÕm tõ n¨m 2000 th× sang n¨m 2002 cµng khan hiÕm h¬n. ThÊu hiÓu khã kh¨n cña doanh nghiÖp còng lµ khã kh¨n cña ng©n hµng nhÊt lµ trong quan hÖ quèc tÕ, nªn NHNNo&PTNT Hµ néi ®· t×m nhiÒu gi¶i ph¸p kÓ c¶ ph¶i chÊp nhËn mua kú h¹n vµ cung øng cho nhiÒu doanh nghiÖp víi gi¸ giao ngay vµ chÊp nhËn lç vÒ tû gi¸ ®Ó ®¶m b¶o cung øng ®ñ l­îng ngo¹i tÖ cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp, cïng víi sù hç trî tÝch cùc cña NHNN ViÖt Nam vµ cña NHNNo&PTNT ViÑt nam ®· b¸n cho NHNNo&PTNT Hµ néi 46,2 triÖu USD ®Ó thanh to¸n nhËp khÈu ph©n bãn nªn phÇn lín c¸c nhu cÇu vÒ ngo¹i tÖ trong n¨m ®Òu ®­îc ®¸p øng t­¬ng ®èi kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng thanh to¸n chËm mµ ng­îc l¹i NHNNo&PTNT Hµ néi cßn ®­îc nhiÒu ng©n hµng n­íc ngoµi tÝn nhiÖm v× ®· lµm tèt c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ vµ nhê vËy mét sè doanh nghiÖp kÓ c¶ mét sè Tæng C«ng ty 90 - 91 ®· thùc hiÖn thanh to¸n qua NHNNo&PTNT Hµ néi. KÕt qu¶ ®· mua ®­îc 109 triÖu USD, 692 triÖu Yªn NhËt, 16 triÖu EUR vµ b¸n cho kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n 100,4 triÖu USD, 692 triÖu Yªn NhËt vµ 15,7 triÖu EUR. 3.4. VÒ Tµi chÝnh, thanh to¸n vµ Ng©n quü: VÒ c«ng t¸c thanh to¸n, víi khèi l­îng nguån vèn lín cña c¸c doanh nghiÖp cã quan hÖ réng trªn ph¹m vi c¶ n­íc nªn c«ng t¸c thanh to¸n cña NHNNo&PTNT Hµ néi n¨m 2002 cµng trë nªn phøc t¹p vµ khÈn tr­¬ng h¬n c¸c n¨m tr­íc, tuy vËy NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n vèn cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®Ó chËm chÔ hoÆc sai xãt. Trong n¨m 2002 ®· chuyÓn tiÒn ®iÖn tö 24.476 mãn víi 12.137 tû ®ång, t¨ng 2,3 lÇn sè mãn thanh to¸n so víi n¨m 2001 mµ kh«ng ®Ó x¶y ra nhÇm lÉn cho kh¸ch hµng. VÒ kÕt qu¶ tµi chÝnh, chªnh lÖch thu chi t¨ng 120%, trÝch rñi ro t¨ng 25% so víi n¨m 2001, ®¹t kÕ ho¹ch NHNNo&PTNT ViÖt nam giao c¶ n¨m, ®¶m b¶o ®ñ tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh chung cña NHNNo&PTNT ViÖt Nam. VÒ ng©n quü : víi mµng l­íi 33 ®iÓm giao dÞch r¶i r¸c trong néi thµnh l¹i hay bÞ ¸ch t¾c giao th«ng, nh­ng NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc tèt c«ng t¸c Ng©n quü nªn võa ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tiÒn mÆt giao dÞch víi kh¸ch hµng nhÊt lµ d©n c­, võa më réng diÖn thu tiÒn mÆt t¹i chç cho mét sè doanh nghiÖp nh­ C«ng ty bia Hµ Néi, Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long, C«ng ty bia ViÖt Hµ, võa cung øng kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c nhu cÇu thu chi cña kh¸ch hµng nhÊt lµ chi x· héi cho c¸c Chi nh¸nh kho b¹c, c¸c tr­êng §¹i häc ... N¨m 2002,tæng thu 8.457, t¨ng 83% so víi n¨m 2001 tæng chi 4.579 tû,t¨ng 85% so víi n¨m 2001 Qu¸ tr×nh thu chi tiÒn mÆt ®­îc chÊp hµnh nghiªm tóc c¸c quy tr×nh ra vµo kho, ®iÒu chuyÓn tiÒn, kiÓm tra, kiÓm kª tiÒn mÆt vµ giÊy tê cã gi¸ theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ cña NHNNo&PTNT ViÖt nam nªn lu«n ®¶m b¶o an toµn tiÒn trong kho còng nh­ trong qu¸ tr×nh ®iÒu chuyÓn, kh«ng x¶y ra t×nh tr¹ng tham « lîi dông quü c«ng. Trong n¨m, c¸n bé bé ph©n kho quü ®· nªu nhiÒu tÊm g­¬ng liªm khiÕt ®· tr¶ 615 mãn tiÒn thõa cho kh¸ch hµng víi sè tiÒn 792 triÖu ®ång, cã mãn tíi 200 triÖu vµ 3 mãn, mçi mãn 100 triÖu ®­îc kh¸ch hµng khen ngîi, ®ång thêi víi ®øc tÝnh cÇn cï tû mû vµ thËn träng trong thu chi ®· ph¸t hiÖn 14 triÖu ®ång tiÒn gi¶. 3.5. HiÖn ®¹i ho¸ Ng©n hµng - ®æi míi c«ng nghÖ: §Ó tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸ ho¹t ®éng c«ng nghÖ th«ng tin, hoµn chØnh nèi m¹ng th«ng tin néi bé gi÷a NHNNo&PTNT Hµ néi víi c¸c NHNNo&PTNT QuËn vµ khu vùc nªn viÖc tæng hîp t×nh h×nh còng nh­ ®iÒu hµnh kinh doanh ®­îc thùc hiÖn kÞp thêi. NHNNo&PTNT Hµ néi lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn ®­îc Tæng gi¸m ®èc NHNNo&PTNT ViÖt nam cho më líp båi d­ìng nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c ch­¬ng tr×nh øng dông, n¨m 2001 NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc 7 líp båi d­ìng nghiÖp vô vi tÝnh nh­ : ChÕ ®é chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, thanh to¸n bï trõ, ch­¬ng tr×nh dù thu dù chi, mua b¸n ngo¹i tÖ, ®Õn nay 100% c¸n bé kÕ to¸n ®· thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c quy tr×nh nghiÖp vô hiÖn cã cña NHNNo&PTNT ViÖt nam nh­ giao dÞch thanh to¸n, chuyÓn tiÒn ®iÖn tö, th«ng tin b¸o c¸o, thanh to¸n liªn hµng qua m¹ng m¸y tÝnh, ®èi chiÕu liªn hµng, th«ng tin tÝn dông , qu¶n lý nh©n sù, thanh to¸n quèc tÕ, mäi giao dÞch trùc tiÕp víi kh¸ch hµng ®Òu ®­îc thùc hiÖn trªn m¸y tÝnh. Do yªu cÇu héi nhËp trong khu vùc, nh»m nhanh chãng hiÖn ®¹i c«ng nghÖ ng©n hµng, th¸ng 12 n¨m 2001 NHNNo&PTNT Hµ néi ®· thµnh lËp phßng Vi tÝnh, ®©y lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay phï hîp víi xu thÕ hiÖn ®¹i ho¸ ngµy cµng nhanh chãng vÒ c«ng nghÖ th«ng tin t¹o ®iÒu kiÖn cho NHNNo&PTNT Hµ néi sím hoµ nhËp vµo hÖ thèng Ng©n hµng trong khu vùc vµ thÕ giíi. 3.6. C¸c c«ng t¸c kh¸c: NHNNo&PTNT Hµ néi lu«n chó träng ®Õn c¸c c«ng t¸c hç trî cho kinh doanh ®ã lµ: C«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh: NhËn thøc ®­îc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc trong n¨m 2002. Ban l·nh ®¹o NHNNo&PTNT Hµ néi ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng ®óng ®¾n, ®Æt môc tiªu an toµn , tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ lªn hµng ®Çu; tËp trung chÊn chØnh c¸c ho¹t ®éng Ng©n hµng rµ so¸t l¹i c¸c quy tr×nh nghiÖp vô vµ bé m¸y tæ chøc, nh©n sù, c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh lu«n lu«n theo s¸t c¸c diÔn biÕn vÒ nguån vèn, ®Çu t­ vèn ®Ó tõ ®ã cã sù chØ ®¹o kÞp thêi vÒ l·i suÊt vµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶. C«ng t¸c kiÓm so¸t: ®­îc n©ng cao c¶ vÒ chÊt l­îng, kÕt hîp c¶ hai h×nh thøc ; kiÓm so¸t tõ xa vµ t¹i chç, ®· cã t¸c dông ng¨n ngõa ®­îc sím nh÷ng sai sãt vi ph¹m. C«ng t¸c ®µo t¹o: N¨m 2002,NHNNo&PTNT Hµ néi ®· tæ chøc ®µo t¹o t¹i chç c¸c nghiÖp vô tÝn dông, kÕ to¸n, vi tÝnh vµ ng©n quü cho ®éi ngò c¸n bé vµo nh÷ng ngµy nghØ cuèi tuÇn ®¹t kÕt qu¶ tèt. II. Thùc tr¹ng chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi 1. Thùc tr¹ng tÝn dông trung vµ dµI h¹n t¹i Ng©n hµng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. B¶ng 3: C¬ cÊu cho vay theo thêi h¹n §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng 1. D­ nî Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n 2. Doanh sè cho vay Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n 3. Doanh sè thu nî Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n 1.235.945 959.993 275.952 2654510 1645796 1008714 3.574.627 1787314 1787313 77,67% 22,33% 62% 38% 50,01% 49,99% 1.571.150 1.109.269 461.881 3.424.007 1985924 1438083 3.668.286 1.836.648 1.252.154 70,60% 29,40% 58% 42% 50,07% 49,93% 2.002.709 1.258.545 744.164 4.193.504 2.305.589 1.887.915 3.761.945 2.156.313 1.605.632 62,84% 37,16% 54,98% 45,02% 57,32% 42,68% (Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi) Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tû träng d­ nî tÝn dông trung vµ dµI h¹n trong c¸c n¨m võa qua cã sù t¨ng ®Òu ®Æn c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi. §IÓm l¹i t×nh h×nh d­ nî cña Ng©n hµng nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta cã thÓ thÊy nh­ sau; nÕu nh­ n¨m 2000 d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n 275.952 triÖu ®ång, chiÕm 22,23% tæng d­ nî; nh­ng ®Õn n¨m 2001d­ nî trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng lµ 461.881, chiÕm 29,40% tæng d­ nî; ®Õn n¨m 2002 d­ nî trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng lµ 744.164, chiÕm 37,16% tæng d­ nî trong Ng©n hµng. Th«ng qua con sè nµy cho ta th©y sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña Ng©n hµng ®èi víi tÝn dông nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng. T­¬ng tù nh­ vËy, doanh sè cho vay vµ doanh sè thu nî còng t¨ng m¹nh mÏ qua c¸c n¨m. N¨m 2000, doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n míi lµ 1008714 triÖu ®ång, chiÕm 38%; ®Õn n¨m 2001 doanh sè cho vay trung vµ dµI h¹n ®¹t 1438083 triÖu ®ång, chiÕm 42%; n¨m 2002 doanh sè cho vay trung vµ dµI h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ1887915 triÖu ®ång, chiÕm 45,02% trong tæng doanh sè cho vay. C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo ngµnh kinh tÕ t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. B¶ng 4: C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo ngµnh kinh tÕ. ®¬n vÞ: triÖu ®ång Ngµnh N¨m 2001 N¨m 2002 D­ nî Tû lÖ D­ nî Tû lÖ 1.Ngµnh c«ng nghiÖp 2.Ngµnh n«ng nghiÖp 3.Ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô 4.Ngµnh l©m nghiÖp 5.Ngµnh kh¸c 338.836 0 63.197 9.238 50.610 73,36% 0% 13,68% 2% 10,96% 617.210 0 107904 8.930 10120 82,94% 0% 14,50% 1,2% 1,36% Tæng 461.881 744.164 (Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi) Tõ sè liÖu trªn ta cã biÓu ®å vÒ d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n theo ngµnh kinh tÕ t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. Nh×n vµo b¶ng c¬ cÊu d­ nî ta thÊy Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cho vay hÇu hÕt lµ cho vay s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nã chiÕm kho¶ng 80% tæng d­ nî cho vay dµi h¹n. TiÕp theo ®ã lµ ngµnh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô ®øng thø nh× trong tæng d­ nî cho vay trung dµi h¹n cña Ng©n hµng, sau ®ã lµ ®Õn c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, tiÕp ®Õn lµ ngµnh l©m nghiÖp, ®Æc biÖt ngµnh n«ng nghiÖp cho ®Æc thï cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô vµ mang tÝnh chu kú cao cho nªn d­ nî cho vay dµi h¹n chiÕm tû lÖ rÊt nhá trong c¬ cÊu nguån vèn trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng. Cã thÓ nãi cho vay trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi chiÕm tû träng lín lµ do nguyªn nh©n: Ng©n hµng ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã nhiÒu khu c«ng nghiÖp, m«I tr­êng ®Çu t­ vµ chÝnh s¸ch ®Çu t­ th«ng tho¸ng nªn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tÝch cùc ®Çu t­, ®æi míi m¸y mãc c«ng nghÖ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy nhu cÇu nguån vèn trung vµ dµi h¹n lín. §Æc biÖt víi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña ChÝnh phñ, vµ chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®« cña thµnh phè. Nh­ vËy, qua ph©n tÝch d­ nî tÝn dông trung dµi h¹n theo ngµnh kÝnh tÕ cho ta thÊy c¬ cÊu cho vay nµy kh«ng ®­îc c©n ®èi, nã tËp trung hÇu hÕt vµo ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i dÞch vô. §iÒu nµy sÏ ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi sù ph¸t triÓn l©u dµi cña Ng©n hµng. §Ó chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong t­¬ng lai ®¹t hiÖu qu¶ vµ an toµn th× c¬ cÊu d­ nî ph¶i phong phó ®a d¹ng. §Ó c¬ cÊu d­ nî trung vµ dµi h¹n ®a d¹ng h¬n, trong thêi gian tíi Ng©n hµng cÇn ph¶i quan t©m h¬n n÷a tíi viÖc t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng míi thuéc c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau, ®ång thêi ph¶i lu«n gi÷ mèi quan hÖ tèt víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc cã chÊt l­îng tèt. C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. B¶ng 5. C¬ cÊu cho vay trung vµ dµi h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ. ®¬n vÞ: triÖu ®ång Ngµnh N¨m 2001 N¨m 2002 D­ nî Tû lÖ D­ nî Tû lÖ Quèc doanh Ngoµi quèc doanh 371.516 90.365 80,45% 19,55% 503.407 240.757 67,66% 32,34% Tæng 461.881 744.164 Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi Trong c¬ cÊu d­ nî trung vµ dµi h¹n ta thÊy tû träng d­ nî ë khèi doanh nghiÖp quèc doanh chiÕm mét tû lÖ rÊt cao, tû lÖ nµy lµ 80,45% vµo n¨m 2001, vµ lµ 67,66% vµo n¨m 2002. Trong t­¬ng lai tû lÖ nµy cã xu h­íng gi¶m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. §iÒu nµy cã nghÜa lµ Ng©n hµng ®· chó träng tíi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, tuy nhiªn nã vÉn chiÕm mét tû träng nhá trong tæng d­ nî. Tû lÖ nµy gi¶m trong n¨m 2002 vµ cßn cã xu h­íng gi¶m trong c¸c n¨m tiÕp theo. D­ nî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc gi¶m lµ do sè l­îng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nhiÒu nªn theo thêi gian, tõ ®ã nhu cÇu vay vèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh rÊt lín. §Æc biÖt víi chñ tr­¬ng cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, trong t­¬ng lai sè l­îng doanh nghiÖp nhµ n­íc thu hÑp l¹i, chØ thuéc nh÷ng ngµnh kinh tÕ chñ chèt vµ phóc lîi x· héi. Nhu cÇu vay vèn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh rÊt lín, ®©y lµ mét kho¶ng lÜnh vùc mµ Ng©n hµng ph¶i nhanh chãng chiÕm lÜnh. 2. Ph©n tÝch chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. Th«ng qua sù ph©n tÝch c¬ cÊu tÝn dông trung vµ dµi h¹n theo c¸c c¸ch kh¸c nhau nh­ trªn ta ®· phÇn nµo thÊy ®­îc chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. Nh­ng ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông mét c¸ch râ rµng h¬n ta ph¶i dùa vµo mét sè chØ tiªu nh­ nî qu¸ h¹n, nî qu¸ h¹n khã ®ßi, chØ tiªu quay vßng vèn, chØ tiªu lîi nhuËn. Sau ®©y ta sÏ ph©n tÝch c¸c chØ tiªu ®ã ®èi víi tÝn dông trung vµ dµi h¹n. B¶ng 6: Tû lÖ nî qu¸ h¹n ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 Tû lÖ nî qu¸ h¹n (%) Lîi nhuËn trung vµ dµi h¹n/ tæng lîi nhuËn(%) 2,57 23 2,86 34 (Nguån: Phßng kÕ hoÆch kinh doanh NHNo&PTNT Hµ Néi) Vßng quay vèn = thu nî trung vµ dµi h¹n/ d­ nî trung vµ dµi h¹n b×nh qu©n XÐt chØ tiªu nî qu¸ h¹n: tõ b¶ng trªn ta thÊy tû lÖ nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng rÊt thÊp. N¨m 2001 tû lÖ nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi lµ 2,57%. N¨m 2002 tû lÖ nî qu¸ h¹n nµy lµ 2,86%, t¨ng 0,29%. T¹i sao tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m 2002 l¹i t¨ng so víi n¨m 2001? Chóng ta ®Òu biÕt . Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Nî qu¸ h¹n / d­ nî. VËy nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tû lÖ nî qu¸ h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi qua c¸c n¨m l¹i cã xu h­íng t¨ng? Trong n¨m 2002 nî qu¸ h¹n ph¸t sinh lµ 110471 triÖu ®ång, hÇu hÕt ®Òu lµ chuyÓn nî qu¸ h¹n cña nh÷ng mãn vay tr­íc ®©y, ®· ®­îc gia h¹n nî, gi·n nî nay ®· hÕt thêi h¹n nh­ C«ng ty th­¬ng m¹i Du lÞch vµ dÞch vô hµng kh«ng lµ 14.160 triÖu, C«ng ty kinh doanh vµ s¶n xuÊt vËt t­ hµng ho¸ 23.415 triÖu ®ång, C«ng ty th­¬ng m¹i L©m s¶n Hµ Néi 15.552 triÖu ®ång, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c ®Çu t­ Giao th«ng vËn t¶i 8.584 triÖu ®ång, Tæng c«ng ty X©y dùng No&PTNT Hµ Néi 5.397 triÖu ®ång, Tæng c«ng ty Da giÇy 7.281 triÖu ®ång vµ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ nµy kh¶ n¨ng thu håi nî gÆp nhiÒu khã kh¨n do lµm ¨n cÇm chõng, thua lç, vËt t­ ®¶m b¶o cho c¸c mãn vay hÇu hÕt lµ hµng tån ®äng l©u ngµy...vv. Nh­ vËy cã thÓ kÕt luËn r»ng tû lÖ nî qu¸ h¹n cña NHNo&PTNT Hµ Néi t¨ng lµ do hÇu hÕt c¸c mãn vay cña nh÷ng n¨m tr­íc ®©y ®· hÕt thêi h¹n hoÆc ®· gia h¹n nî nh­ng còng hÕt thêi gian. Doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n. C¨n cø vµo b¶ng 3 ta thÊy doanh sè cho vay n¨m 2000 lµ 1.008.714 triÖu ®ång chiÕm 38% tæng doanh sè cho vay cña Ng©n hµng. Sang n¨m 2001 doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 1.438.083 chiÕm 42% tæng doanh sè cho vay cña Ng©n hµng. Nh­ng ®Õn n¨m 2002 doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 1.887.915 chiÕm 45,02% tæng doanh sè cho vay. Nh­ vËy ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng doanh sè cho vay cña NHNo&PTNT Hµ Néi t¨ng nhanh qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ tû träng cña nã so víi tæng sè cho vay. §iÒu nµy ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng còng nh­ t¹o ®­îc lßng tin tõ kh¸ch hµng vµo Ng©n hµng, doanh sè cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng cßn thÓ hiÖn kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c s¶n phÈm cho vay cña Ng©n hµng vµ ®­îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cho vay cña Ng©n hµng trong tõng thêi kú. D­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n: Còng tõ b¶ng 3 ta cã thÓ thÊy d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHNo&PTNT Hµ Néi nh­ sau: n¨m 2000 d­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ 959.993 triÖu ®ång, sang n¨m 2001d­ nî tÝn dông ®¹t 461. 881 triÖu ®ång, vµ n¨m 2002 lµ 744.164 triÖu ®ång. Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy d­ nî tÝn dông cña NHNo&PTNT Hµ Néi ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi lÉn tû träng, ®iÒu nµy ph¶n ¸nh chÊt l­îng tÝn dông cña c¸c dù ¸n ®¹t kÕt qu¶ tèt. ChÝnh chÊt l­îng cña c¸c dù ¸n tèt ®· ph¶n ¸nh l­îng vèn gi¶i ng©n lµ lín qua c¸c n¨m XÐt chØ tiªu lîi nhuËn: Tõ b¶ng trªn cho ta thÊy cïng víi sù gia t¨ng cña tû lÖ d­ nî, doanh sè cho vay, doanh sè thu nî trung vµ dµi h¹n th× tû lÖ lîi nhuËn thu ®­îc trong tÝn dông trung vµ dµi h¹n còng t¨ng c¶ vÒ sè t­¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi. NÕu nh­ n¨m 2001 doanh thu tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ 247,47 tû ®ång ®¹t 23% so víi tæng lîi nhuËn mµ ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i. N¨m 2002 doanh thu tõ tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ 452,87 tû ®ång, chiÕm 34% so víi tæng doanh thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i, t¨ng 83% so víi n¨m 2001. Th«ng qua sè liÖu nµy cho ta thÊy nguån thu tõ cho vay trung vµ dµi h¹n chiÕm mét tû träng lín trong ho¹t ®éng cho vay nãi riªng vµ trong tæng doanh thu cña Ng©n hµng nãi chung. Ng©n hµng cµng t¨ng tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n mµ chÊt l­îng c¸c kho¶n tÝn dông nµy tèt th× lîi nhuËn thu ®­îc cµng cao v× ®Æc ®iÓm cña cho vay trung vµ dµi h¹n lµ l·i suÊt cao vµ thêi gian dµi. §iÒu nµy ®­îc chøng minh th«ng qua viÖc trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y l·i suÊt trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng liªn tôc gi¶m nh­ng lîi nhuËn thu ®­îc vÉn t¨ng. 3. §¸nh gi¸ chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. Trong nh÷ng n¨m võa qua NHNo&PTNT Hµ Néi cã ®­îc sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Cïng víi sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña Ng©n hµng, tÝn dông trung vµ dµi h¹n còng ®· ®¹t ®­îc nh÷ng b­íc tiÕn míi gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc nãi chung, vµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®« nãi riªng. Thø nhÊt, khèi l­îng tÝn dông t¨ng tr­ëng hîp lý t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi ®· gãp phÇn tÝch cùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiªn ®¹i ho¸ thñ ®« vµ ngµy cµng n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng. Nguån vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· ®­îc ­u tiªn ®Çu t­ theo chiÒu s©u vµo c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän. Ng©n hµng ®· cã sù quan t©m tíi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Nguån vèn tÝn dông Ng©n hµng thùc sù ®· ®i vµo c¸c doanh nghiÖp, gióp c¸c doanh nghiÖp nµy lµm ¨n thùc sù cã hiÖu qu¶ th«ng qua viÖc ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ho¸ vµ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Tiªu biÓu trong sè nµy lµ Nhµ m¸y Thuèc l¸ Th¨ng Long, C«ng ty sø Thanh Tr× ...vv Thø hai, quy m« tÝn dông trung vµ dµi h¹n lín, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn vµ søc canh tranh cña Ng©n hµng trªn thÞ tr­êng. T¹o niÒm tin còng nh­ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. Thø ba, c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng cã chÊt l­îng ®¶m b¶o. Tuy tû lÖ nî qu¸ h¹n n¨m 2002 cã cao h¬n n¨m 2001, nh­ng nã vÉn n»m trong kÕ hoÆch cña Ng©n hµng lµ nî qu¸ h¹n nhá h¬n 70 tû vµ tû lÖ nî qu¸ h¹n kh«ng v­ît qu¸ 3%. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng ®a d¹ng hãa c¸c kho¶n cho v¶y trung vµ dµi h¹n, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ, nhê ®ã gi¶m tû lÖ rñi ro vµ t¨ng søc c¹nh tranh còng nh­ n©ng cao uy tÝn cña Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ trªn, NHNo&PTNT Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c ®Þnh h­íng chung vµ quy ®Þnh ®èi víi cho vay trung vµ dµi h¹n. §ång thêi Ng©n hµng còng tù ®­a ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ nh»m qu¶n lý chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nãi riªng vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung. Cô thÓ lµ: Ng©n hµng lu«n gi÷ v÷ng, cñng cè vµ ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶ quan hÖ tÝn dông, thanh to¸n víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng trªn c¬ së thÈm ®Þnh vµ t­ vÊn ®èi víi c¸c dù ¸n, ph­¬ng ¸n kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi cao, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. Ng©n hµng th­êng xuyªn b¸m s¸t, tiÕp cËn c¸c dù ¸n lín thuéc môc tiªu, chiÕn l­îc cña ChÝnh phñ, cña c¸c ngµnh ®Ó kÞp thêi phèi hîp cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸ch hµng nghiªn cøu nh»m t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu phôc vô c«ng t¸c ®Çu t­. §iÒu quan träng trong ®¶m b¶o chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ Ng©n hµng lu«n coi träng c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ ph©n loaÞ kh¸ch hµng, th­êng xuyªn tiÕp cËn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó n©ng dÇn khèi l­îng ®Çu t­ trªn c¬ së b¶o ®¶m an toµn vèn. HiÖn nay Ng©n hµng ®ang cè g¾ng rót ng¾n thêi gian gi¶i quyÕt tõng giao dÞch cô thÓ trªn c¬ së thÈm ®Þnh b¶o ®¶m ®óng chÕ ®é tÝn dông nªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc gi¶i ng©n nhanh nhËy, kÞp thêi vèn cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng ®ang trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ tù hoµn thiÖn m×nh, Ng©n hµng ®ang ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh tÕ, x· héi, ph¸p luËt ch­a hoµn thiÖn nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. 3.2 Tån t¹i: qua ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ta nhËn thÊy mÆc dï Ng©n hµng ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n nh­ng vÉn béc lé mét sè yÕu kÐm sau: D­ nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh¸ cao nh­ng chØ tËp trung ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc (n¨m 2001 lµ 80,45% vµ n¨m 2002 lµ 67,66%) vµ tËp trung chñ yÕu ë ngµnh s¶n xuÊt vµ ngµnh th­¬ng m¹i dÞch vô. §©y lµ mét h¹n chÕ cña Ng©n hµng lµm cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh khã cã thÓ huy ®éng vèn tõ Ng©n hµng. H¬n n÷a víi t×nh h×nh hiÖn nay, xu h­íng më réng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Chñ tr­¬ng cña ChÝnh phñ lµ cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, chÝnh ®iÒu nµy sÏ lµm gi¶m c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ t¨ng nhanh c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. V× vËy Ng©n hµng cÇn ph¶i chó träng h¬n n÷a vµo lÜnh vùc nµy v× nã sÏ lµ c¸c kh¸ch hµng tiÒm tµng trong t­¬ng lai. Ph­¬ng thøc tÝn dông ch­a ®a d¹ng, míi chñ yÕu lµ cho vay tõng lÇn vµ cho vay theo dù ¸n nªn ®· mét phÇn h¹n chÕ c¸c doanh nghiÖp vay vèn. Trong thêi gian tíi cÇn cã c¸c ph­¬ng thøc míi. ViÖc ¸p dông Marketing vµo ho¹t ®éng cña Ng©n hµng nãi chung cßn nhiÒu h¹n chÕ. §Æc biÖt Ng©n hµng ch­a cã phßng Marketing trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, vµ nã chØ ®­îc thµnh lËp vµo ®Çu n¨m 2003 nh­ng ®Õn nay vÉn ch­a ®i vµo ho¹t ®éng. ChÝnh v× phßng Marketing thµnh lËp muén nªn nã ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc qu¶ng b¸ giíi thiÖu vÒ m×nh víi kh¸ch hµng, ®Ó mêi chµo kh¸ch hµng vµ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng ®Õn víi Ng©n hµng m×nh th«ng qua nh÷ng lîi Ých mµ Ng©n hµng ®em l¹i cho kh¸ch hµng, tõ ®ã kh¸ch hµng tù t×m ®Õn víi Ng©n hµng. Marketing còng lµ yÕu tè lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Ng©n hµng trong khu vùc, vµ nã lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay. - §èi víi c¸n bé tÝn dông, Ng©n hµng ch­a cã h×nh thøc khen th­ëng thÝch ®¸ng ®Ó khuyÕn khÝch vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh cho vay. C¸n bé tÝn dông lµ ng­êi thùc hiÖn mäi nghiÖp vô tÝn dông tõ kh©u ph©n tÝch tÝn dông, cho vay vµ thu nî. §ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh tõ khi quyÕt ®Þnh cho vay ®Õn khi thu håi c¶ gèc lÉn l·i. §iÒu nµy ®ßi hái ng­êi c¸n bé tÝn dông ph¶i cã chuyªn m«n cao vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Thùc tÕ mçi c¸n bé ®Òu bÞ xö ph¹t ®èi víi kho¶n nî kh«ng thu håi ®­îc mµ ch­a cã biÖn ph¸p khen th­ëng khi hä lµm tèt c«ng viÖc cña m×nh. Ngoµi nh÷ng khã kh¨n trªn NHNo&PTNT Hµ Néi cßn gÆp mét sè khã kh¨n liªn quan tíi NHNo&PTNT ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ n­íc, ChÝnh phñ vµ c¸c ban ngµnh liªn quan. §ã lµ c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ch­a thùc sù æn ®Þnh vµ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt ch­a ®ång bé. 3.3 Nguyªn nh©n dÉn tíi c¸c tån t¹i trªn lµ: Nguyªn nh©n chñ quan Thø nhÊt: Ng©n hµng cßn qu¸ thËn träng ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Ng©n hµng lu«n cho r»ng cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ an toµn h¬n c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. An toµn vèn lµ mét ®iÒu rÊt quan träng vµ c¸c Ng©n hµng ®· thùc hiÖn tèt môc tiªu ®ã. Nh­ng Ng©n hµng còng cÇn ph¶i c©n nh¾c gi÷a sù thËn träng cña m×nh vµ kÕt qu¶ thu ®­îc. VÉn biÕt cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã rñi ro h¬n c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, nh­ng kh«ng v× vËy mµ Ng©n hµng kh«ng quan t©m tíi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. c¸i c¨n b¶n lµ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n cho vay, ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo møc ®é rñi ro ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ®ang cÇn nhu cÇu vèn. Thø hai: tõ phÝa c¸n bé Ng©n hµng. Tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông cßn mét sè h¹n chÕ thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau: tr×nh ®é ph©n tÝch cña c¸n bé thÈm ®Þnh ch­a toµn diÖn. Kh¶ n¨ng ph©n tÝch kü thuËt cña dù ¸n vµ ph©n tÝch thÞ tr­êng cña c¸n bé tÝn dông cßn h¹n chÕ. ViÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n trªn thÞ tr­êng liªn quan ®Õn nhiÒu khÝa c¹nh, ®ßi hái kh¶ n¨ng ph©n tÝch, tæng hîp, dù ®o¸n nh¹y bÐn cña c¸n bé tÝn dông. §©y lµ mét yªu cÇu khã thùc hiÖn ®èi víi c¸n bé tÝn dông v× phÇn lín kh«ng ®­îc ®µo t¹o chuyªn s©u toµn diÖn lÜnh vùc nµy. C«ng t¸c ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ vay vèn ch­a ®­îc coi träng. Ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n chñ yÕu dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ trªn ph­¬ng diÖn kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n nh­ng nguån sè liÖu, c¬ së ®Ó ph©n tÝch chñ yÕu ®­îc lÊy tõ c¸c b¸o c¸o cña ®¬n vÞ vay vèn göi tíi víi ®é tin cËy kh«ng cao, ch­a ®­îc x¸c nhËn cña c¬ quan kiÓm to¸n. Thø ba: Ng©n hµng ch­a coi träng c«ng t¸c Marrketing Ng©n hµng. C¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng cßn thiÕu vµ ch­a th­êng xuyªn. Ng©n hµng ch­a cã c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng, ®«i khi cßn qu¸ tin t­ëng vµo c¸c kh¸ch hµng quen mµ quªn r»ng nÕu hä lu«n ®­îc c¸c Ng©n hµng kh¸c chµo mêi th× Ng©n hµng cã thÓ mÊt kh¸ch. ChÝnh v× vËy Ng©n hµng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸ch hµng th­êng xuyªn. Nguyªn nh©n kh¸ch quan Tr­íc hÕt h·y xem xÐt c¸c nguyªn nh©n tõ phÝa doanh nghiÖp vay vèn. Hiªn nay c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn rÊt cao nh­ng hä rÊt khã ®¸p øng ®­îc c¸c tiªu chÝ cña Ng©n hµng. Mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ch­a ®­îc vay vèn lµ: Kh«ng cã c¸c dù ¸n kh¶ thi: khi ®i vay vèn Ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã dù ¸n kh¶ thi ®­îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc, th«ng tin ®Çy ®ñ, thÈm ®Þnh vµ ph©n tÝch mét c¸ch chÝnh x¸c. Nh­ng trong thùc tÕ mét sè doanh nghiÖp kh«ng thÓ x©y dùng dù ¸n ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n. Cã nh÷ng doanh nghiÖp cã ý t­ëng lµm ¨n lín nh­ng kh«ng lËp ®­îc kÕ hoÆch d­íi b¶ng biÓu theo yªu cÇu cña Ng©n hµng. C¸n bé tÝn dông nhiÒu khi ph¶i gióp ®ì ng­êi vay, tÝnh to¸n vµ lËp ph­¬ng ¸n vay vèn tr¶ nî. V× vËy nÕu tr×nh ®é cña c¸c c¸n bé tÝn dông yÕu th× chÊt l­îng tÝn dông sÏ kh«ng tèt. Doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ vèn tù cã ®Ó tham gia dù ¸n. Theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam th× nÕu lµ dù ¸n ®Çu t­ míi th× sè vèn tù cã cña doanh nghiÖp tham gia dù ¸n lµ 40% tæng vèn ®Çu t­, cßn nÕu lµ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp ph¶i cã 10% tæng vèn ®Çu t­. §©y lµ mét khã kh¨n ®èi víi rÊt nhiÒu doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, v× nguån vèn kinh doanh nhá, chñ yÕu lµ ®i vay. Doanh nghiÖp kh«ng ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp hîp ph¸p. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh muèn ®i vay ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó ®¶m b¶o vèn vay, phßng ngõa rñi ro khi dù ¸n s¶n xuÊt kinh doanh gÆp khã kh¨n ngoµi dù kiÕn, dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶. HiÖn nay chñ yÕu c¸c doanh nghiÖp thÕ chÊp b»ng tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc bÊt ®éng s¶n nh­ng viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña c¸c tµi s¶n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®é chÝnh x¸c thÊp, c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cã liªn quan cßn mét sè chång chÐo vµ m©u thuÉn. Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn gÆp mét sè khã kh¨n do c¸c yÕu tè kh¸ch quan tõ m«i tr­êng kinh tÕ vµ ph¸p luËt g©y ra nh­: HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông tuy ®· ®­îc c¶i thiÖn nhiÒu nh­ng ch­a ®ång bé, ch­a phï hîp víi m«i tr­êng c¹nh tranh cña c¬ chÕ thÞ tr­êng. Thñ tôc vµ ®iÒu kiÖn cho vay qu¸ r­êm rµ, phøc t¹p ®· khiÕn cho Ng©n hµng ph¶i tõ chèi nhiÒu kho¶n cho vay v× kh¸ch hµng kh«ng ®¸p øng ®­îc ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn. C¸c thñ tôc liªn quan ®Õn vay vèn ch­a ®Çy ®ñ. C¸c c¬ quan chôi tr¸ch nhiÖm cÊp chøng th­ së h÷u tµi s¶n vµ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èivíi thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ch­a thùc hiÖn kÞp thêi cÊp giÊy tê së h÷u cho c¸c chñ së h÷u lµm cho viÖc thÕ chÊp vµ xö lý tµi s¶n thÕ chÊp Ng©n hµng khã kh¨n vµ phøc t¹p ®«i khi bÞ ¸ch t¾c. Bªn c¹nh ®ã c¸c ngµnh s¶n xuÊt trong n­íc ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi hµng ngo¹i nhËp. ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®ang trong qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ®æi míi hoµn thiÖn nªn c¸c doanh nghiÖp kh«ng theo kÞp víi sù thay ®æi cña c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch vÜ m« dÉn ®Õn kinh doanh thua lç, kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn Ng©n hµng Mét nguyªn nh©n n÷a dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp kinh doanh thua lç ®ã lµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Thùc tÕ cho thÊy nhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t­ hµng chôc tû ®ång ®Ó nhËp d©y truyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i nh­ng do kh«ng ®ñ tr×nh ®é x¸c ®Þnh nªn mua ph¶i d©y truyÒn l¹c hËu hoÆc ®­a vµo s¶n xuÊt ch­a kÞp thu håi vèn th× trªn thÞ tr­êng ®· trµn ngËp mÆt hµng ®ã víi chÊt l­îng cao h¬n trªn thÞ tr­êng. Sau khi ph©n tÝch vµ ®­a ra c¸c ®¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi cho thÊy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng tån t¹i cña Ng©n hµng. Víi c¸ch nh×n nhËn chñ quan thiªn vÒ lý thuyÕt, phÇn tiÕp theo cña bµi viÕt xin ®­a ra gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 1. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT Hµ Néi. §Ó t¹o m«i tr­êng gióp cho c¸c doanh nghiÖp t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t huy n¨ng lùc c¹nh tranh theo ®Þnh h­íng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, ®Ó thùc hiÖn mét trong nh÷ng môc tiªu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ®Õn n¨m 2004 lµ: “ViÖc më réng tÝn dông ph¶i ®i ®«i víi n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông ®¶m b¶o an toµn vèn vµ t¨ng tr­ëng”. Chi nh¸nh tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c cho vay trung vµ dµi h¹n cã chÊt l­îng cao. ChiÕn l­îc nµy còng dùa trªn quan ®iÓm “®Çu t­ chiÒu s©u cho doanh nghiÖp còng chÝnh lµ ®Çu t­ cho t­¬ng lai cu¶ Ng©n hµng. Ng©n hµng sÏ chó träng cho vay trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, ­u tiÒn cho vay c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc trªn ®Þa bµn ®Ó ®¶m b¶o vai trß chñ ®¹o cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ. Môc tiªu cô thÓ cña Ng©n hµng trong n¨m 2003 lµ: “ – d­ nî cuèi n¨m ®¹t 2.600 tû ®ång t¨ng 30% so víi n¨m 2002 d­ nî ng¾n h¹n ®¹t 1600 tû ®ång chiÕm 61,5 % tæng d­ nî, t¨ng 27,1% so víi n¨m 2002 d­ nî trung vµ dµi h¹n lµ1000 tû ®ång, chiÕm 38,5% tæng d­ nî, t¨ng 34% so víi n¨m 2002 nî qu¸ h¹n khèng chÕ ë møc 70 tû ®ång ®¶m b¶o tû lÖ < 3% tæng d­ nî trÝch rñi ro n¨m 2003 tõ 60 – 65 tû ®Ó xö lý rñi ro c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ nî tiÒm Èn rñi ro, phÊn ®Êu hÕt n¨m 2003 NHNo&PTNT Hµ Néi kh«ng cßn nî qu¸ h¹n khã thu vµ nî tiÒm Èn rñi ro. Xö lý rñi ro c¶ n¨m phÊn ®Êu sö lý 55 tû ®ång Thu nî rñi ro phÊn ®Êu ®¹t 50 tû ®ång trªn c¬ së sö lý tµi s¶n cña mét sè ®¬n vÞ Mua b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 120 triÖu USD t¨ng 12 triÖu USD so víi n¨m 2002 Tû lÖ thu l·i ®¹t > 95% l·i ph¶i thu.” 2. Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi 2.1 C¶i tiÕn, ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu, lo¹i h×nh cho vay trung vµ dµi h¹n Muèn ph¸t triÓn vµ thu hót ®­îc kh¸ch hµng, Ng©n hµng ph¶i cã nhiÒu lo¹i s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng kh¸c nhau. §ång thêi ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i kh¸ch hµng còng lµm gi¶m rñi ro cho ho¹t ®éng Ng©n hµng. V× vËy trong thêi gian tíi chiÕn l­îc s¶n phÈm cña NHNo&PTNT Hµ Néi cÇn h­íng tíi nh÷ng néi dung sau: -Lu«n c¶i tiÕn vµ ®æi míi c¸c h×nh thøc cho vay, ®Çu t­ cho phï hîp víi qu¸ tr×nh biÕn ®æi nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña ng­êi vay còng nh­ nÒn kinh tÕ, ®Ó thu hót kh¸ch hµng, ngoµi c¸c h×nh thøc cho vay cña Ng©n hµng, hä cÇn ®a d¹ng ho¸ vµ më réng c¸c h×nh thøc cho vay. -Më réng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n trªn c¬ së ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vay vèn, ®¶m b¶o an toµn vèn tÝn dông b»ng c¸ch kho¸n triÖt ®Ó cho c¸n bé tÝn dông vÒ sè l­îng kh¸ch hµng vµ sè d­ nî. NhÊt lµ trong lÜnh vùc cho vay ngoµi quèc doanh, Ng©n hµng cßn qu¸ dÌ giÆt trong cho vay. -§æi míi quan ®iÓm chÝnh s¸ch vµ c¬ cÊu cho vay phï hîp víi nÒn kinh tÕ. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu ®Çu t­ cho vay phï hîp víi sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng vµ ChÝnh phñ. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy trong thêi gian tíi Ng©n hµng cÇn cho vay theo h­íng t¨ng tû träng c¸c ngµnh s¶n xuÊt mòi nhän chñ lùc cña nÒn kinh tÕ. Trong thêi gian tíi Ng©n hµng cÇn t×m ®Õn nh÷ng kh¸ch hµng thuéc ngµnh n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp, ®ång thêi khi cho vay ­u tiªn cho c¸c dù ¸n sö dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, cã t¸c ®éng tèt tíi m«i tr­êng, cã ¶nh h­ëng lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña thµnh phè, cña ®Êt n­íc, gi¶i quyÕt ®­îc viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng. - §a d¹ng ho¸ lo¹i tiÒn cho vay; hiÖn nay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong nÒn kinh tÕ më, c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay ngo¹i tÖ rÊt lín ®Ó nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y truyÒn s¶n xuÊt. V× vËy hä rÊt cÇn vay b»ng ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n víi ®èi t¸c. Do vËy Ng©n hµng cÇn ®¸p øng nhu cÇu nµy ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch thuËn lîi. Ngoµi nhu cÇu vay b»ng ngo¹i tÖ b»ng USD, Ng©n hµng cÇn ®¸p øng c¸c lo¹i tiÒn kh¸c nh­ EURO, YEN.... 2.2 Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kh¸ch hµng vµ më réng tÝn dông. Cã thÓ nãi chiÕn l­îc kh¸ch hµng lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cña mçi Ng©n hµng. V× vËy viÖc ®Æt ra chiÕn l­îc kh¸ch hµng lµ rÊt quan träng. HiÖn nay trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã h¬n 60 Ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tæ chøc tÝn dông ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô tiÒn tÖ, do ®ã sù c¹nh tranh xÈy ra lµ tÊt yÕu. Kh¸ch hµng lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®¶m b¶o cho thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. V× vËy chiÕn l­îc kh¸ch hµng cÇn ®­îc x©y dùng trªn quan ®iÓm hîp t¸c kinh doanh ngµy cµng s©u réng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së lîi Ých tr­íc m¾t vµ l©u dµi. X¸c ®Þnh b¹n hµng chiÕn l­îc l©u dµi vµ kh¼ng ®Þnh b¹n hµng tr­íc mÆt ®Ó cã quan hÖ ngµy cµng chÆt chÏ h¬n víi c¸c kh¸ch hµng nhÊt lµ c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã Ng©n hµng tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc: Ng©n hµng cÇn ®i s©u n¾m t×nh h×nh s¾p xÕp l¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc trªn ®Þa bµn nh­ cæ phÇn ho¸, gi¶i thÓ, s¸t nhËp...vv ®Ó xem xÐt ®Þnh h­íng ®Çu t­, ®Çu t­ vµo doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµm ¨n tèt ®¶m b¶o thñ tôc. Më réng ®ång tµi trî c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ víi c¸c Ng©n hµng b¹n ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro vµ t¨ng tr­ëng tÝn dông, chuyÓn dÇn sang ®Çu t­ trung vµ dµi h¹n, c¸c dù ¸n ®ång tµi trî ®Ó chia xÎ rñi ro. S¸u th¸ng mét lÇn tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng theo nh÷ng tiªu thøc cô thÓ cña Ng©n hµng No&PTNT ViÖt Nam, ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®óng thùc chÊt ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi tõng nhãm kh¸ch hµng. Më réng vµ chó träng ®Çu t­ cho vay doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n t­ nh©n c¸ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¶m b¶o ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn, më réng cho vay tiªu dïng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c c¬ quan lµm ¨n cã hiÖu qu¶, thu nhËp æn ®Þnh “phÊn ®Êu t¨ng d­ nî cho vay ngoµi quèc doanh lªn 50%”, ®¶m b¶o an toµn vèn, ¸p dông linh ho¹t c¬ chÕ l·i xuÊt cho vay vµ phÝ b¶o l·nh. 2.3 N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trªn c¬ së n©n cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­. N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, h¹n chÕ nî qu¸ h¹n ph¸t sinh, míi b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­ h¹n chÕ vµ dÉn ®Õn viÖc ®Çu t­ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ trªn c¬ së thÈm ®Þnh ch¾c ch¾n c¸c mãn vay ph¸t sinh, th­êng xuyªn kiÓm tra kiÓm so¸t tr­íc trong vµ sau khi vay. Mãn vay ph¶i kiÓm so¸t nhiÒu lÇn ®Ó n¾m t×nh h×nh biÕn ®éng tiÒn hµng vµ cã h­íng thu nî sö lý kÞp thêi khi cã chiÒu h­íng sÊu. Muèn h¹n chÕ rñi ro, n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, th× NHNo&PTNT Hµ Néi ph¶i thùc hiÖn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vµ quy tr×nh cho vay theo ®óng v¨n b¶n chÕ ®é tÝn dông cña ngµnh còng h­íng dÊn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, vµ c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam vÒ phßng ngõa rñi ro tÝn dông. Bªn c¹nh ®ã Ng©n hµng ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh cho mçi dù ¸n. NÕu lµm tèt c«ng t¸c nµy th× rñi ro trong qu¸ tr×nh cho vay sÏ h¹n chÕ ®i nhiÒu. §Ó lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung sau ®©y: - Ph¶i n©ng cao chÊt l­îng thu thËp vµ xö lý th«ng tÝn. C¸c th«ng tin ph¶i ®­îc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c kü cµng tr­íc khi ph©n tÝch. Muèn vËy th«ng tin ph¶i ®­îc lÊy tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu. HiÖn nay c¸c nguån th«ng tin cã thÓ thu thËp lµ tõ chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp vay vèn, tõ hå s¬ l­u tr÷ cña Ng©n hµng, tõ c¸c b¹n hµng cña chÝnh doanh nghiÖp, tõ trung t©m th«ng tin cña Ng©n hµng Nhµ n­íc hoÆc tõ th«ng tin ®¹i chóng...vv. Nãi chung nguån th«ng tin cã thÓ ®­îc lÊy tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nh­ng ®Ó cã thÓ thu thËp l­îng th«ng tin nhiÒu, nhanh, víi tèc ®é cao th× Ng©n hµng ph¶i thu thËp th«ng tin mét c¸ch th­êng xuyªn. §ång thêi Ng©n hµng nªn cã mét bé phËn chuyªn thu thËp th«ng tin ®Ó l­îng th«ng tin ®­îc cËp nhËt hµng ngµy ë tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc. Sau ®ã míi tiÕn hµnh ph©n lo¹i vµ l­u tr÷, khi nµo cÇn cã thÓ cã ®­îc ngay. -Ng©n hµng nªn tiÕn hµnh lËp phßng hoÆc nhãm chuyªn tr¸ch thÈm ®Þnh dù ¸n. §Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶ cao, Ng©n hµng cã thÓ quy ®Þnh ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã sè vèn lín h¬n mét møc nµo ®ã th× ph¶i cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch thÈm ®Þnh, nh­ vËy c«ng viÖc thÈm ®Þnh sÏ toµn diÖn h¬n vµ bao qu¸t h¬n. -N©ng cao chÊt l­îng thÈm ®Þnh cho c¸c c¸n bé tÝn dông; cÇn th­êng xuyªn më c¸c líp båi d­ìng vµ n©ng cao chÊt l­îng cho c¸c c¸n bé tÝn dông, më c¸c kho¸ häc ®Ó phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ®­îc ban hµnh cña ngµnh còng nh­ cña c¸c lÜnh vùc cho vay. §Æc biÖt c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vÒ h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp. - N©ng cao h¬n n÷a trong viÖc chØ ®¹o theo chuyªn ®Ò kinh doanh ®èi víi c¸c Ng©n hµng quËn nh»m ®¶m b¶o tËp trung thèng nhÊt nh­ng vÉn ph¸t huy quyÒn tù chñ cña c¸c quËn, tæ chØ ®¹o Ng©n hµng quËn cÇn b¸m s¸t h¬n n÷a Ng©n hµng quËn ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh kiÓm tra vµ thÈm ®Þnh nhanh chãng c¸c mãn vay v­ît quyÒn ph¸n quyÕt khi Ng©n hµng quËn ph¸t sinh nh»m ®¶m b¶o t¨ng tr­ëng rÝn dïng ®i ®«i víi chÊt l­îng tÝn dông an toµn vèn trªn tßan thµnh phè. 2.4 T¨ng c­êng kiÓm tra tÝn dông. Sau khi ph¸t tiÒn vay xong, Ng©n hµng th­êng chØ chó ý xem nguån tr¶ nî tõ ®©u. §iÒu nµy rÊt nguy hiÓm v× Ng©n hµng sÏ kh«ng n¾m b¾t ®­îc thêi ®iÓm khi doanh nghiÖp b¾t ®Çu gÆp trôc trÆc trong kinh doanh, ®Õn khi ph¸t hiÖn ®· qu¸ muén. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm n¶y sinh nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi. Do vËy Ng©n hµng lu«n ph¶i ®¶m b¶o n¾m ch¾c ®­îc t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng vay vèn còng nh­ n¾m ch¾c ®­îc c¸c kho¶n cho vay ra ®ang sö dông thÕ nµo. §iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù an toµn vµ hiÖu qu¶ cña c¸c kho¶n cho vay. Ng©n hµng nªn yªu cÇu kh¸ch hµng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ kÕt qu¶ kinh doanh kÌm víi sè tiÒn tr¶ nî ®Þnh kú. C¸c kho¶n nî gèc lín tr­íc khi ®Õn h¹n Ng©n hµng cÇn cã sù nh¾c nhë xem liÖu kh¸ch hµng cã thÓ tr¶ nî ®óng h¹n kh«ng. NÕu ph¸t hiÖn kh«ng kh¶ n¨ng tr¶ nî th× Ng©n hµng ®iÒu tra ngay vµ ®­a ra c¸c biÖn ph¸p kÞp thêi. Bªn c¹nh viÖc kiÓm tra kh¸ch hµng, Ng©n hµng cÇn ph¶i kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé mét c¸ch th­êng xuyªn, nghiªm tóc dùa trªn quan ®iÓm phßng chèng sai sãt lµ chñ yÕu. Ng©n hµng cÇn thùc hiÖn kiÓm tra viÖc lËp hå s¬ tÝn dông ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý, kiÓm tra thêi h¹n cho vay, thêi h¹n gia h¹n nî...vv ®Ó ch¾c ch¾n r»ng ho¹t ®éng tÝn dông ®· ®­îc b¶o ®¶m vÒ mÆt néi bé. 2.5 N©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé tÝn dông. Muèn n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc ®ã lµ c¸n bé tÝn dông. Ng­êi c¸n bé tÝn dông lµ ng­êi am hiÒu kh¸ch hµng, hiÓu biÕt s©u s¾c thùc lùc tµi chÝnh còng nh­ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra, c¸n bé tÝn dông ph¶i cã vèn hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ thÞ tr­êng vµ lÜnh vùc chuyªn m«n mµ kh¸ch hµng cña m×nh ®ang tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh v× nã liªn quan gi¸n tiÕp tíi chÊt l­îng mãn vay. Ng©n hµng nªn ph©n chia mçi c¸n bé tÝn dông phô tr¸ch mét m¶ng cho vay nhÊt ®Þnh ®­îc chia theo ngµnh. Tuú theo tr×nh ®é, n¨ng lùc cña tõng ng­êi ®Ó ban l·nh ®¹o ph©n c«ng c«ng viÖc cho phï hîp. ViÖc chuyªn m«n ho¸ nh­ vËy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé tÝn dông dÔ dµng gi¸m s¸t, s¸t c¸nh cïng kh¸ch hµng trong vÊn ®Ò qu¶n lý vèn. Bªn c¹nh ®ã ph¶i chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé ®ang lµm viÖc cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vÒ nhiÒu mÆt nh­ thÈm ®Þnh ®Õn h¹n cho vay, c¸c v¨n b¶n chÕ ®é cña ngµnh vµ ngoµi ngµnh liªn quan ®Õn lÜnh vùc tÝn dông, kiÕn thøc thÞ tr­êng liªn quan ®Õn lÜnh vùc ®Çu t­. Tæ chøc nh÷ng buæi trao ®æi vÒ nghiÖp vô th­êng xuyªn cho c¸n bé ®Ó häc hái kinh nghiÖp lÉn nhau. Giao cho c¸n bé cò kÌm cÆp c¸n bé míi vµ chÊn chØnh l¹i n¬i lµm viÖc cho gän gµng, s¹ch ®Ñp. Rµ so¸t l¹i ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ®Ó ®iÒu ®éng vµ bæ sung c¸n bé cho phï hîp vµ ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô kinh doanh trong giai ®o¹n míi. §µo t¹o c¸n bé cã chuyªn m«n nghiÖp vô vµ sö dông vi tÝnh nh»m ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng nghÖ míi khi ®­a tr­¬ng tr×nh WB vµo ¸p dông t¹i Ng©n hµng. 2.5. Ng¨n ngõa vµ xö lý nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n. Trong ho¹t ®éng Ng©n hµng th× rñi ro tÝn dông lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nh­ng quan träng lµ lµm c¸ch nµo ®Ó Ng©n hµng gi¶m thiÓu rñi ro, ®ång thêi kh«ng ®Èy kh¸ch hµng m×nh ®Õn chç ph¸ s¶n. §Æc biÖt hiÖn nay, mét kho¶n vay cña kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®­îc th× c¶ vèn vµ l·i trong tæng sè vèn vay cña kh¸ch hµng ®Òu ®­îc chuyÓn thµnh nî qu¸ h¹n. V× vËy cïng víi ho¹t ®éng cho vay Ng©n hµng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p khai th¸c, gióp ®ì kh¸ch hµng ®Ó gi¶m thÊp thiÖt h¹i cho c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ®ã lµ: C¬ cÊu l¹i c¸c kho¶n nî; ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c mãn nî qu¸ h¹n, nî tiÒm Èn rñi ro vµ nî ®· ®­îc sö lý rñi ro ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng thu håi th«ng qua ph©n tÝch nî cã ®¶m b¶o, kh«ng cã ®¶m b¶o, thùc tr¹ng tµi s¶n thÕ chÊp cã thÓ sö lý thu håi nî, ph­¬ng ¸n sö lý vµ vËn dông c¸c gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch cña c¸c ban ngµnh liªn quan trong viÖc sö lý nî tån ®äng. Trong mét sè ®iÒu kiÖn Ng©n hµng cã thÓ t¨ng thªm vèn vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Theo c¸ch nµy cã thÓ lµm t¨ng rñi ro tÝn dông ®èi víi Ng©n hµng th­¬ng m¹i khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Nh­ng xÐt vÒ l©u dµi, nÕu chóng ta thÊy doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng duy tr× ph¸t triÓn kinh doanh, ®ång thêi hä vÉn cã tinh thÇn hîp t¸c vµ cã tr¸ch nhiÖm tr¶ nî th× Ng©n hµng bá vèn thªm gióp ®ì doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ lµ c¸ch thu håi vèn tèt nhÊt. §©y còng lµ c¸ch cã lîi cho c¶ hai bªn, võa gióp doanh nghiÖp tho¸t khái c¶nh khã kh¨n võa gióp Ng©n hµng thu ®­îc nî. Ngoµi ra, ®èi víi nh÷ng kho¶n cho vay khã ®ßi th× Ng©n hµng cÇn cã quan hÖ chÆt chÏ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ban ngµnh chøc n¨ng cã liªn quan trong viÖc thu nî, xö lý nî, xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay. 2.6. Thµnh lËp vµ ®­a vµo ho¹t ®éng phßng Marketing HiÖn nay, vµo ®Çu n¨m 2003, NHNo&PTNT thµnh phè Hµ néi míi thµnh lËp ®­îc phßng Marketing, nh­ng ®Ó cho nã ®i vµo ho¹t ®éng ch¾c ch¾n ph¶i mÊt mét thêi gian kh¸ dµi n÷a. Sù chËm trÔ ®ã cã thÓ lý gi¶i lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: do sù chËm trÔ trong viÖc chuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt, do thiÕu hôt nh©n viªn lµm viÖc trong lÜnh vùc Marketing, do sù ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng møc vai trß cña Marketing trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay th× vai trß cña Marketing lµ rÊt quan träng trong viÖc qu¶n b¸ vµ giíi thiÖu vÒ m×nh còng nh­ h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp trong con m¾t ng­êi tiªu dïng. Kh«ng ai phñ nhËn vai trß cña Marketing trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.ChÝnh Marrketing ®· gióp kh¸ch hµng hiÓu biÕt h¬n vÒ Ng©n hµng vµ c¸c dÞch vô mµ Ng©n hµng cung cÊp, nã lµm cÇu lèi gióp Ng©n hµng ®Õn gÇn víi kh¸ch hµng h¬n. Do vËy sù h×nh thµnh vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña phßng Marketing cña NHNo&PTNT Hµ Néi lµ rÊt cÇn thiÕt, gióp Ng©n hµng qu¶ng b¸ ®­îc h×nh ¶nh cña m×nh trªn thÞ tr­êng vµ t­ vÊn cho kh¸ch hµng nh÷ng ®iÒu thùc sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh vay vèn vµ sö dông nguån vèn ®· vay. 3. Mét sè kiÕn nghÞ víi c¸c c¬ quan nh»m n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi. 3.1 KiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNT ViÖt Nam. Ng©n hµng No&PTNT ViÖt Nam cÇn cã c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é h­íng dÉn ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nghiÖp vô tÝn dông ®Ó lµm c¬ së vµ c¨n cø cho c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o an toµn tÝn dông. §ång thêi quy tr×nh tÝn dông ph¶i ®­îc gi¶m bít, thuËn tiÖn cho c¶ Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. C¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé tÝn dông cÇn ®­îc tæ chøc hµng n¨m vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt, vÒ kü thuËt thÈm ®Þnh, vÒ Marketing...vv. TiÕp tôc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé Ng©n hµng mµ ®Æc biÖt lµ c¸n bé tÝn dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng Ng©n hµng nãi chung vµ chÊt l­îng tÝn dông nãi riªng. 3.2 KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ n­íc . VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. Nh×n chung hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p quy cña Ng©n hµng Nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng tÝn dông ®· cã nhiÒu ®iÓm míi, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i, th¸o gì phÇn nµo khã kh¨n, v­íng m¾c cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh b»ng tµi s¶n, cho vay vµ xö lý tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thu nî.ViÖc kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt nãi trªn ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i më réng ho¹t ®éng tÝn dông cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm chi phÝ. Tuy nhiªn, mét sè ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay vµ quy chÕ cho vay vÉn ch­a s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ ch­a phï hîp víi c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt míi ban hµnh. Ng©n hµng Nhµ N­íc cÇn nghiªn cøu, bæ sung vµ hoµn thiÖn c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông trªn c¬ së ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, thèng nhÊt còng nh­ tÝnh ph¸p lý ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c tÝn dông t¹i c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ®­îc an toµn vµ hiÖu qu¶ h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c v¨n b¶n liªn quan ®Õn c¬ chÕ tÝn dông cßn qu¸ nhiÒu, ngoµi c¬ chÕ cho vay cña Ng©n hµng Nhµ n­íc cßn nhiÒu c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh, th«ng t­, chØ thÞ cña c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan chØ ®¹o cho tõng ngµnh nghÒ nh­: Nu«i trång thuû s¶n , l©m nghiÖp, mÝa ®­êng,..vv. Mçi ngµnh nghÒ ®­îc thªm bít mét sè ®iÒu kiÖn nªn khi thùc hiÖn cho vay ph¶i tham chiÕu nhiÒu lo¹i v¨n b¶n. §Ò nghÞ Ng©n hµng Nhµ n­íc cã biÖn ph¸p c¬ cÊu l¹i hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt nh»m ®¸p øng ho¹t ®éng tÝn dông thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc, nhanh chãng, an toµn. 3.3 KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ vµ c¸c bé nganh cã liªn quan Muèn ph¸t triÓn c«ng t¸c tÝn dông trung vµ dµi h¹n th× mét yªu cÇu ®Æt ra trong thêi gian tíi lµ ph¶i t¹o lËp ®­îc m«i tr­êng kinh tÕ vµ ph¸p lý ®Çy ®ñ vµ ®ång bé ®Ó hç trî ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ theo h­íng: -T¨ng c­êng kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp trong tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ b»ng c¸ch cÊp vèn l­u ®éng bæ sung cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, nhÊt lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá. - ChÊn chØnh viÖc chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh ë c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc kiÓm tra buéc c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®óng theo Ph¸p lÖnh H¹ch to¸n kÕ to¸n vµ thèng kª, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c, trung thùc vµ kÞp thêi. Nh»m gióp cho c¸c Ng©n hµng cã ®­îc c¸c th«ng tin tµi chÝnh ®Ó ph©n tÝch tÝn dông ®­îc chÝnh x¸c. - Nhµ n­íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nghiªm ngÆt vÒ xuÊt nhËp khÈu. Tr­íc hÕt ph¶i ®¶m b¶o c©n ®èi, tr¸nh cho nhËp trµn lan hoÆc qu¸ h¹n chÕ g©y ra nh÷ng biÕn ®éng thÞ tr­êng. §ång thêi, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu ph¶i mang tÝnh æn ®Þnh l©u dµi, tr¸nh t×nh tr¹ng khi vèn tÝn dông ®· ®Çu t­ cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, ch­a kÞp thu håi th× l¹i cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch, khiÕn nî cña Ng©n hµng kh«ng thu håi ®­îc. -CÇn chÊn chØnh ho¹t ®éng cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt dù ¸n theo h­íng n©ng cao tr¸ch nhiÖm h¬n n÷a ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c dù ¸n ®­îc duyÖt thiÕu c¨n cø khoa häc, kh«ng thùc tiÔn nªn kh«ng ph¸t huy ®­îc hiÖu qu¶, ho¹t ®éng bÞ ®×nh ®èn, l·ng phÝ hµng ngµn tû ®ång, n¬ Ng©n hµng kh«ng tr¶ ®­îc. Nhµ n­íc ph¶i t«n träng quyÒn ®éc lËp tù chñ trong kinh doanh cña Ng©n hµng, t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Vèn tù cã cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i Nhµ n­íc cßn qu¸ nhá so víi quy m« ho¹t ®éng ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng còng nh­ nÒn kinh tÕ. Nhµ n­íc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. KÕt luËn Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña Ng©n hµng mµ mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, Ng©n hµng cÇn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc ho¹t ®éng cña m×nh võa an toµn võa hiÖu qu¶. N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh«ng chØ lµ mong muèn cña riªng NHNo&PTNT Hµ Néi mµ cßn lµ cña c¸c Ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam nãi chung vµ còng lµ mong muèn cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta hiÖn nay. Víi suy nghÜ ®ã, em chän ®Ò tµi “ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi” ®Ó phÇn nµo ®¸p øng mong muèn nµy. Qua thêi gian thùc tËp, nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi., em nhËn thÊy tÇm quan träng cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n trong c«ng cuéc ®æi míi. Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®· thÓ hiÖn vai trß quan träng cña nã ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, víi b¶n th©n cña ng©n hµng còng nh­ toµn bé nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc th× NHNo&PTNT Hµ Néi. còng cã mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng tÝn dông trung vµ dµi h¹n. N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n ph¶i lµ mét trong nh÷ng môc tiªu hµng ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã còng rÊt cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a c¸c cÊp c¸c ngµnh cã liªn quan ®Ó t¹o ra mét hµnh lang v÷ng ch¾c cho Ng©n hµng ph¸t huy cã hiÖu qu¶. Víi hiÓu biÕt cã h¹n, l¹i ch­a cã kinh nghiÖm thùc tÕ nªn nÕu bµi viÕt cã nh÷ng vÊn ®Ò cßn nhiÒu sai sãt trong viÖc ®­a ra vµ lµm râ c¸c nguyªn nh©n tån t¹i vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nãi trªn. Nh÷ng gi¶i ph¸p trong bµi cã thÓ cßn thiÕu tÝnh thùc tÕ, ch­a xÐt ®Õn bèi c¶nh còng nh­ ®iÒu kiÖn ¸p dông. Nh­ng em còng mong r»ng nh÷ng gi¶i ph¸p nµy sÏ cã gi¸ trÞ tham kh¶o ®èi víi Ng©n hµng, phÇn nµo ®­a ra ph­¬ng h­íng ®Ó më réng tÝn dông trung dµi h¹n, ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi viÖc c¶i thiÖn t×nh h×nh cho vay hiÖn nay t¹i Ng©n hµng. Danh môc c¸c tµi liÖu tham kh¶o. - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n Hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi c¸c n¨m 2000 ®Õn 2002 - Ng©n hµng th­¬ng m¹i. Eward Wreed,Eward kgill - TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh Frederic s.mishkin - NghiÖp vô ng©n ng©n hµng hiÖn ®¹i david cox - Kinh tÕ häc david BEgg - Gi¸o tr×nh “Qu¶n trÞ ng©n hµng th­¬ng m¹i “ Khoa NHTC - NghiÖp vô ng©n hµng th­¬ng m¹i Lª V¨n TÒ - LuËt ng©n ng©n hµng nhµ n­íc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông - LuËn v¨n tèt nghiÖp K40 Môc lôc §Ó hoµn thiÖn bµi viÕt nµy, tr­íc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi c« gi¸o Ph¹m Hång V©n- ng­êi ®· trùc tiÕp h­íng dÉn em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi viÕt nµy. §ång thêi em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó, anh chÞ c¸n bé c«ng t¸c t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi ®· gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2003 Sinh viªn Vò V¨n C­êng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT Hà Nội.doc
Luận văn liên quan