Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long)

Chính saùch ñaøo taïo: Chuù troïng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ vieân chöùc thoâng qua vieäc ñaøo taïo, ñaøo taïo chuyeân saâu, toå chöùc huaán luyeän, boài döôõng nghieäp vuï chuyeân moân, kyõ naêng veà coâng ngheä, mang tính chuyeânnghieäp cao nhaèm ñaùp öùng toát hôn nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa khaùch haøng, taïo theá vaø löïc môùi. Caàn coù cheá ñoä chính saùch hôïp lyù cuûa coâng ty ñeå giöõ ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä baûo hieåm gioûi nghieäp vuï vaø am hieåu thò tröôøng, khaùch haøng Toå chöùc keânh ñaøo taïo: Lieân keát caùc Tröôøng Ñaïi hoïc, Hoïc vieän môû caùc khoùa taäp huaán, hoäi thaûo chuyeân ñeà theo ñònh höôùng caùcnhu caàu coâng vieäc trong töøng giai ñoaïn. Ñoäng vieân hình thöùc töï ñaøo taïo baèng nhieàu bieän phaùp nhö thi ñua khen thöôûng, hoã trôï hoïc phí, Cöû caùn boä trong dieän quy hoaïch ñi hoïc naâng cao trình ñoä, kyõ naêng, ñeå taïo nguoàn löïc keá nhieäm.

pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/05/2013 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tröø - Phí nhöôïng taùi baûo hieåm - Giaûm phí baûo hieåm - Hoaøn phí baûo hieåm - Caùc khoaûn giaûm tröø khaùc 4. Taêng (giaûm) döï phoøng phí, döï phoøng toaùn hoïc 324.815.960.0001 45.077.157.223 (48.445.832.755) (46.764.205.806) (102.170.182) (1.579.456.767) - (52.570.086.306) 253.938.402.661 36.570.940.564 (45.407.796.639) (44.167.520.013) (14.670.000) (1.225.606.626) - (34.500.000.000) GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 34 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5. Thu hoa hoàng nhöôïng taùi baûo hieåm 6. Thu khaùc hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm - Thu nhaän taùi baûo hieåm - Thu nhöôïng taùi baûo hieåm - Thu khaùc (giaùm ñònh, ñaïi lyù…) 7. Doanh thu thuaàn hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm (14 = 01+02-03+08+09+10) 8. Chi boài thöôøng baûo hieåm goác, traû tieàn baûo hieåm 9. Chi boài thöôøng nhaän taùi baûo hieåm, traû tieàn baûo hieåm 10. Caùc khoaûn giaûm tröø: - Thu boài thöôøng nhöôïng taùi baûo hieåm - Thu ñoøi ngöôøi thöù ba boài hoaøn - Thu haøng ñaõ xöû lyù boài thöôøng 100% - Thu giaûm chi boài thöôøng khaùc 11. Boài thöôøng thuoäc phaàn traùch nhieäm giöõ laïi (21=15+16-17) 12. Chi boài thöôøng töø döï phoøng dao doäng lôùn 13. Taêng (giaûm) döï phoøng boài thöôøng 14. Soá trích döï phoøng dao doäng lôùn trong naêm 15. Chi khaùc hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm: - Chi khaùc hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm goác: + Chi hoa hoàng + Chi giaùm ñònh toån thaát + Chi ñoøi ngöôøi thöù ba 15.182.713.800 246.784.052 246.784.052 - - 284.306.696.015 131.900.693.416 10.611.204.736 10.666.275.275 5.114.442.665 4.797.456.395 342.168.178 412.208.037 131.845.622.877 2.000.000.000 800.000.000 9.643.419.761 45.350.795.844 35.779.507.131 26.860.033.260 2.187.851.108 85.472.779 8.343.518.915 395.766.365 359.197.165 36.569.200 - 219.340.831.866 133.665.211.853 14.279.121.202 16.532.651.929 10.387.801.988 5.710.853.149 1.000.000 432.996.792 131.411.684.126 10.981.156.000 1.000.000.000 7.500.000.000 34.342.166.250. 27.298.052.713 20.298.052.713 2.962.669.892 322.801.117 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 35 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 + Chi xöû lyù haøng boài thöôøng 100% + Chi ñaùnh giaù ruûi ra cuûa ñoái töôïng baûo hieåm + Chi ñeà phoøng haïn cheá ruûi ro, toån thaát + Chi khaùc - Chi khaùc hoaït ñoäng kinh doanh nhaän taùi baûo hieåm: + Chi hoa hoàng + Chi ñaùnh giaù ruûi ra cuûa ñoái töôïng baûo hieåm + Chi khaùc - Chi hoaït ñoäng nhöôïng taùi baûo hieåm - Chi phí tröïc tieáp kinh doanh hoaït ñoäng khaùc 16. Toång chi tröïc tieáp hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm (41=22-23+/-24+25+26) 17.Lôïi nhuaän goäp hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm (42=14-41) 18. Chi phí baùn haøng 19. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 20. Lôïi nhuaàn thuaàn hoaït ñoäng kinh doanh baûo hieåm (45=42-43-44) 21. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 22. Chi hoaït ñoäng taøi chính - Döï phoøng toaùn hoïc trích töø laõi ñaàu tö - Döï phoøng chia ñoâi - Chi khaùc hoaït ñoäng taøi chính 23. Lôïi nhuaän hoaït ñoäng taøi chính (51=46-47) - 49.253.720 1.130.790.314 5.466.105.950 9.572.776.198 7.334.985.872 - 2.237.790.326 (1.487.485) - 185.639.838.482 98.666.857.533 - 104.747.033.072 (6.080.175.539) 22.510.975.942 1.906.747.675 - - 1.906.747.675 20.604.228.267 - 68.414.361 875.332.661 2.785.587.006 7.002.035.831 6.594.597.525 - 407.438.306 27.272.669 - 163.272.691.376 56.068.140.490 - 77.618.221.449 (21.550.080.959) 22.123.718.548 440.885.787 - - 440.885.787 21.682.832.761 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 36 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 24. Thu nhaäp hoaït ñoäng khaùc 25. Chi phí hoaït ñoäng khaùc 26. Lôïi nhuaän hoaït ñoäng khaùc (54=52-53) 27. Toång lôïi nhuaän keá toaùn (55=45+51+54) 28. Caùc khoaûn ñieàu chình taêng (+) hoaëc giaûm (-) lôïi nhuaän ñeå xaùc ñònh lôïi nhuaän chòu thueá TNDN 29. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp (57=55+/-56) 30. Döï phoøng ñaûm baûo caân ñoái 31. Lôïi nhuaän chòu thueá thu nhaäp doanh nghieäp (59=57-58) 32.Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 33.Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (61=55-58-60) 12.636.363.636 8.650.767.192 3.985.596.444 18.509.649.172 - 18.509.649.172 - 16.350.827.297 4.087.706.824 14.421.942.348 - - - 132.751.802 - 132.751.802 - 132.751.802 - 132.751.802 Nguoàn: Trích töø baùo caùo taøi chính naêm 2010 Coâng ty CP Baûo hieåm Nhaø Roàng Doanh thu caùc nghieäp vuï baûo hieåm goác taïi Coâng ty CP Baûo hieåm Nhaø Roàng Ñôn vò tính: VNÑ Nghieäp vuï Naêm 2010 Naêm 2009 Tyû leä (%) 1. Baûo hieåm xe cô giôùi 174.370.200.311 90.412.439.872 92,86 2. Baûo hieåm haøng hoùa vaän chuyeån 47.556.870.616 99.500.462.599 -52,2 3. Baûo hieåm hoûa hoaïn, kyõ thuaät, vaø 37.697.341.072 36.010.610.997 4,68 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 37 caùc ruûi ro khaùc 4. Baûo hieåm con ngöôøi 34.249.546.698 7.374.637.651 364,42 5. Baûo hieåm xaây döïng laép ñaët 19.320.461.164 13.807.147.586 39,93 6. Baûo hieåm taøu thuyeàn 10.859.166.299 6.045.191.661 79,63 7. Baûo hieåm thuyeàn vieân 762.373.841 787.912.295 -3,24 Toång coäng 324.815.960.001 253.938.402.661 27,91 Nguoàn: Trích töø baùo caùo taøi chính naêm 2010 Coâng ty CP Baûo hieåm Nhaø Roàng Chi boài thöôøng caùc nghieäp vuï baûo hieåm goác taïi Coâng ty CP Baûo hieåm Nhaø Roàng Ñôn vò tính: VNÑ Nghieäp vuï Naêm 2010 Naêm 2009 Tyû leä (%) 1. Baûo hieåm xe cô giôùi 90.598.468.045 59.283.840.088 52,82 2. Baûo hieåm haøng hoùa vaän chuyeån 12.519.679.041 53.781.293.154 -76,72 3. Baûo hieåm hoûa hoaïn, kyõ thuaät, vaø caùc ruûi ro khaùc 5.670.626.090 3.364.762.590 68,53 4. Baûo hieåm con ngöôøi 20.528.334.652 6.734.887.024 204,81 5. Baûo hieåm xaây döïng laép ñaët 1.029.837.309 6.312.785.972 -83,69 6. Baûo hieåm taøu thuyeàn 1.320.553.579 4.078.754.025 -67,62 7. Baûo hieåm thuyeàn vieân 233.194.700 108.889.000 114,16 GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 38 Toång coäng 131.900.693.416 133.665.211.853 -1,32 Nguoàn: Trích töø baùo caùo taøi chính naêm 2010 Coâng ty CP Baûo hieåm Nhaø Roàng Thuaän lôïi: Toác ñoä taêng tröôûng kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu taêng tröôûng qua töøng naêm, ñieàu naøy taát yeáu keùo theo söï taêng tröôûng trong baûo hieåm xuaát nhaäp khaåu. Beân caïnh ñoù, nhöõng naêm gaàn ñaây ngaønh taøu bieån Vieät Nam ñang coù nhöõng böôùc phaùt trieån caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Vì vaäy, doanh thu cuûa nhoùm nghieäp vuï haøng haûi taêng tröôûng ñeàu qua caùc naêm. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây neàn kinh teá Vieät nam taêng tröôûng maïnh meõ, toång soá voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi haøng naêm taêng cao goùp phaàn ñaùng keå thuùc ñaåy nghieäp vuï Hoûa hoaïn vaø Kyõ thuaät taêng tröôûng cao hôn so vôùi naêm tröôùc. Ngaøy 16/09/2008 Chí nh phuû ñaõ ban haønh Nghò ñònh 103/2008/NÑ-CP veà baûo hieåm baét buoäc traùch nhieäm daân söï cuûa chuû xe cô giôùi trong ñoù coù quy ñònh xöû phaït ñoái vôùi caùc phöông tieän xe cô giôùi khi löu thoâng khoâng coù hoaëc khoâng mang theo Giaáy chöùng nhaän baûo hieåm coøn hieäu löïc. Vieäc vaän duïng toát caùc chuû tröông chính saùch cuûa Chính phuû goùp phaàn mang laïi hieäu quaû kinh doanh trong vieäc khai thaùc nghieäp vuï baûo hieåm phi haøng haûi. Khoù khaên: Nhìn chung, caùc nghieäp vuï ñeàu gaëp phaûi söï caïnh tranh gay gaét neân vieäc khai thaùc gaëp raát nhieàu khoù khaên. Tình hình caïnh tranh thoâng qua caùc hình thöùc giaûm phí, haï möùc khaáu tröø, môû roäng ñieàu kieän baûo hieåm vaãn khoâng coù daáu hieäu giaûm bôùt, ñaëc bieät laø caùc nghieäp vuï baûo hieåm haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu, baûo hieåm chaùy, baûo hieåm xaây döïng – laép ñaët, baûo hieåm xe cô giôùi. Xu höôùng caùc dòch vuï “xaáu”, khoâng ñaùp öùng ñöôïc ñieàu kieän chuyeån taùi ra nöôùc ngoaøi, ñöôïc caùc doanh nghieäp trong nöôùc chia seû vôùi nhau, ngaøy caøng trôû neân phoå bieán. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 39 Trong naêm 2009 laø naêm maø tình hình thieân tai baõo luõ dieãn ra heát söùc phöùc taïp, trong ñoù coù 2 côn baõo gaây thieät haïi naëng neà nhaát cho ngaønh baûo hieåm laø baõo soá 9 – Ketsana (cuoái thaùng 9) vaø baõo soá 11 – Miranae (cuoái thaùng 10), boài thöôøng keùo daøi ñeán naêm 2010 Vaán ñeà thanh toaùn baèng ngoaïi teä cuõng gaëp raát nhieàu khoù khaên do söï cheânh leäch giöõa tyû giaù coâng boá cuûa ngaân haøng (thöôøng laø tyû giaù aùp duïng ñeå tính phí) vaø tyû giaù mua baùn thöïc teá treân thò tröôøng. Nguoàn cung ngoaïi teä ñeå thanh toaùn phí taùi baûo hieåm hoaëc boài thöôøng baûo hieåm vaãn raát haïn cheá. Tyû leä boài thöôøng xe cô giôùi coøn ôû möùc cao, nguyeân nhaân moät phaàn chuû yeáu laø do yeáu toá chaáp haønh luaät leä an toaøn giao thoâng cuûa chuû phöông tieän vaø laùi xe chöa cao, ñieàu naøy ñaõ aûnh höôûng ñeán hieäu quaû chung do doanh thu xe cô giôùi chieám tyû troïng raát cao hôn 50% phí doanh thu toaøn nghieäp vuï. 2.3.2 Heä thoáng phaân phoái vaø maïng löôùi phuïc vuï + Heä thoáng phaân phoái: - Ñieåm maïnh: Coâng ty ñaõ töøng böôùc saép xeáp laïi keânh phaân phoái theo höôùng boä phaän caùn boä nhaân vieân – Ñaïi lyù song haønh vôùi nhau. Hieän nay, Coâng ty coù hôn 100 ñaïi lyù phaân boå khaép caùc tænh thaønh, moãi caùn boä khai thaùc seõ ñöôïc phaân coâng quaûn lyù caùc ñaïi lyù tröïc thuoäc caùc phoøng khai thaùc cuûa mình. - Ñieåm yeáu: Ñaõ chia thaønh töøng maûng hoaït ñoäng nhöng chöa trieån khai ñoàng boä, vaãn coøn tröôøng hôïp khai thaùc laán saân. Ví duï: Caùc Ngaân haøng thöôøng khoâng nhaän laøm Ñaïi lyù nhaát ñònh cho baát kyø moät Coâng ty baûo hieåm naøo caû. Khi coù dòch vuï caàn tham gia baûo hieåm, khaùch haøng coù theå yeâu caàu Ngaân haøng löïa choïn Coâng ty baûo hieåm. Do moái quan heä giöõa caùc nhaân vieân khai thaùc vaø caùc caùn boä Ngaân haøng neân coù nhieàu Ngaân haøng cuøng luùc lieân keát vôùi nhieàu phoøng khai thaùc khaùc nhau cuûa Baûo Long. Caùc tröôûng phoøng nghieäp vuï ñeà ra chieán löôïc kinh doanh mang tính ñoái phoù – chung chung, chöa roõ raøng, raønh maïch vaø cuï theå hoùa. Caùc tröôûng phoøng chæ phaân boá GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 40 doanh soá trong naêm caàn ñaït ñöôïc maø chöa ñònh höôùng phaùt trieån cuï theå töøng nghieäp vuï cho caùc caùn boä khai thaùc. Moät soá caùn boä nhaân vieân coù tö töôûng thuï ñoäng, raäp khuoân vôùi phöông phaùp khai thaùc ñôn ñieäu, thieáu tính saùng taïo, ñi theo loái moøn, khoâng thay ñoåi phuø hôïp vôùi quy moâ phaùt trieån cuûa Coâng ty. Caùc caùn boä coù chuyeân moân cao, saùng taïo toát hieän nay laø raát ít, ña soá caùc caùn boä khai thaùc thöôøng thoâng qua caùc ñaïi lyù coù saün hoaëc do söï ñieàu phoái cuûa Tröôûng phoøng maø thieáu söï chuû ñoäng trong vieäc tìm kieám khai thaùc theâm nguoàn khaùch haøng môùi. Ñaëc tröng cuûa ngaønh baûo hieåm laø ngöôøi ñi tröôùc höôõng daãn ngöôøi ñi sau, vì vaäy caùc caùn boä khai thaùc môùi neáu khoâng chòu khoù hoïc hoûi, thieáu tính saùng taïo thì coâng vieäc seõ mang tính raäp khuoân khoâng coù gì môùi, khoâng ñaùp öùng ñöôïc quy moâ phaùt trieån cuûa Coâng ty. + Maïng löôùi phuïc vuï: Hieän nay, Coâng ty hieän coù 10 chi nhaùnh vaø 10 phoøng baûo hieåm khu vöïc ñaùp öùng tình hình phaùt trieån cuûa thò tröôøng baûo hieåm. Caùc chi nhaùnh vaø phoøng baûo hieåm khu vöïc ñöôïc phaân boå roäng khaép töø Nam ñeán Baéc nhaèm hoã trôï kòp thôøi khi khaùch haøng gaëp söï coá tai naïn ñoàng thôøi khai thaùc coù hieäu quaû caùc khu vöïc tieàm naêng. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 41 Maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa Coâng ty CP Baûo hieåm Nhaø Roàng GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 42 2.4 Ñaùnh giaù caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa Baûo Long 2.4.1 Ñieåm maïnh: - Thöông hieäu Baûo Long uy tín, laø moät Doanh nghieäp ñöôïc khaùch haøng vaø chính quyeàn tin caäy - Ñeà ra phöông chaâm “AN TOAØN NHAÁT, TIN CAÄY NHAÁT, HIEÄU QUAÛ NHAÁT”, phuïc vuï khaùch haøng taän taâm, cung caáp saûn phaåm taän nôi theo yeâu caàu, kòp thôøi nhanh choùng (24/24), thöïc hieän ñuùng quy trình, thuû tuïc. Chaát löôïng phuïc vuï chuyeân nghieäp vaø ngaøy caøng chuyeân moân hoùa. - Truï sôû Coâng ty khang trang, lòch söï, vaên minh, trang thieát bò hieän ñaïi phuïc vuï toát coâng vieäc. Caùc chi nhaùnh, phoøng baûo hieåm khu vöïc ñöôïc ñaët taïi caùc vò trí troïng ñieåm cuûa caû nöôùc. - Ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân – ñaïi lyù treû, naêng ñoäng, nhieät tình, trình ñoä chuyeân moân cao, ñöôïc ñaøo taïo chuyeân saâu nghieäp vuï baûo hieåm. Caùn boä nhaân vieân baûo hieåm chuyeân nghieäp, naém baét nhanh nhaïy thoâng tin thò tröôøng. - Naêm 2010 Coâng ty ñaõ phaùt haønh 17.280.000 coå phieáu naâng toång voán ñieàu leä leân 336.345.000.000VNÑ ñaùp öùng theo yeâu caàu cuûa Luaät kinh doanh baûo hieåm. - Öng duïng caùc phaàn meàm tin hoïc ñeå ñoái chieáu qua maïng giöõa hai boä phaän nghieäp vuï baûo hieåm vaø Taøi chính – keá toaùn - Doanh thu caùc nghieäp vuï taêng tröôûng ñeàu qua caùc naêm 2.4.2 Ñieåm yeáu: - Boä maùy toå chöùc vaãn chöa hoaøn chænh tröôùc söï phaùt trieån cuûa ngaønh baûo hieåm. - Khoâng ñuû khaû naêng ñaàu tö xaây döïng ñeå phuû kín ñòa baøn hoaït ñoäng neân aûnh höôûng lôùn ñeán chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng. Chi phí kinh doanh phuï thuoäc vaøo cô cheá khoaùn. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 43 - Nghieäp vuï baûo hieåm ña daïng nhöng chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu thöïc teá taïi ñòa phöông. Moät soá baûo hieåm môùi coøn ñang ôû giai ñoaïn thí ñieåm chöa ñaùp öùng ñöôïc. Saûn phaåm cung caáp nhieàu nhöng haïn cheá möùc traùch nhieäm baûo hieåm(thaáp, chöa töông xöùng vôùi maët baèng giaù caû thò tröôøng), chöa ñeà ra bieän phaùp phaùt trieån saûn phaåm troïn goùi. Phí baûo hieåm caïnh tranh ñoâi luùc cao hôn so vôùi caùc Coâng ty baûo hieåm khaùc. - Boä phaän nghieäp vuï baûo hieåm khoâng theo doõi chi tieát phí baûo hieåm phaùt sinh, phí thöïc thu, tình hình nôï phí… Hoà sô taøi lieäu lieân quan ñeán caùc khoaûn phí baûo hieåm phaùt sinh, thu phí baûo hieåm vaø nôï phí baûo hieåm khoâng ñaày ñuû chöùng töø. - Trình ñoä caùn boä khoâng ñoàng ñeàu, ña soá chöa ñöôïc ñaøo taïo cô baûn vaø ñaøo taïo chuyeân saâu veà baûo hieåm. Kinh nghieäm veà nghieäp vuï chöa ñeàu - Vieäc aùp duïng coâng ngheä thoâng tin ñöôïc xem laø moät phaàn quan troïng trong kinh doanh cuûa Coâng ty. Tuy nhieân coù nhieàu öùng duïng chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå nhö: caùc quy trình khai thaùc, boài thöôøng chöa coù phaàn meàm quaûn lyù vaãn coøn thöïc hieän theo phöông thöùc thuû coâng. 2.5 Nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc ñoái vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Baûo Long 2.5.1 Ñaùnh giaù caùc cô hoäi kinh doanh Vieät Nam ñöôïc coi laø moät trong nhöõng quoác gia coù toác ñoä phaùt trieån ngaønh baûo hieåm nhanh nhaát theá giôùi, khi maø Vieät Nam coù chính saùch coå phaàn hoaù caùc coâng ty baûo hieåm nhaø nöùôc vaø nhaø nöôùc khoâng coøn ñoäc quyeàn kinh doanh trong lónh vöïc naøy. Ñaây laø chính saùch coù taùc ñoäng lôùn ñoái vôùi ngaønh baûo hieåm Vieät Nam. Hieän nay, thò tröôøng baûo hieåm haøng haûi coøn ñeán hôn 85% thò tröôøng chöa khai thaùc heát, thì ñaây laø cô hoäi ñeå cho caùc doanh nghieäp phaùt trieån. Ngaønh baûo hieåm haøng haûi ôû Vieät Nam chæ ñöôïc moät vaøi doanh nghieäp khai thaùc coù hieäu quaû nhö: Baûo Vieät, Baûo Minh, Baûo Long vaø moät vaøi doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Vì vaäy trong thôøi gian tôùi Baûo Long phaûi taän duïng toái ña caùc nguoàn löïc cuûa mình ñeå phaùt trieån . GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 44 Cheá ñoä quaûn lyù nhaø nöùôc veà baûo hieåm ngaøy caøng hoaøn thieän hôn laøm cô sôû phaùp lyù vöõng chaéc cho doanh nghieäp baûo hieåm hoaït ñoäng laønh maïnh vaø ngöôøi daân tin töôûng hôn doanh nghieäp baûo hieåm. Loä trình coå phaàn hoaù caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc seõ keát thuùc vaøo naêm 2009, soá löôïng caùc doanh nghieäo coù yeáu toá nöôùc ngoaøi taêng trong ñoù taäp quaùn mua baûo hieåm ñeå an toaøn trong saûn xuaát kinh doanh cuûa chuû nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ lan roäng trong khoái caùc toå chöùc kinh teá xaõ hoäi. Vì vaäy nhu caàu baûo hieåm phi nhaân thoï seõ taêng cao. Naêm 2007 laø naêm ñaàu tieân Vieät Nam thöïc hieän cam keát WTO trong lónh vöïc kinh doanh baûo hieåm, doanh thu phí baûo hieåm phi nhaân thoï cuûa toaøn thò tröôøng öôùc ñaït 8.260 tyû ñoàng , taêng tröôûng gaàn 30% so vôùi naêm 2006 (möùc cao nhaát trong voøng 5 naêm qua) Theo caùc chuyeân gia trong lónh vöïc baûo hieåm cuûa Vieät Nam, ngay töø tröôùc khi gia nhaäp WTO, caùc doanh nghieäp baûo hieåm trong nöôùc ñaõ ñöôïc tieáp caän vaø hoäi nhaäp vaøo thò tröôøng baûo hieåm quoác teá thoâng qua nghieäp vuï taùi baûo hieåm. Do vaäy, moâi tröôøng caïnh tranh khi vaøo WTO caøng giuùp doanh nghieäp baûo hieåm Vieät Nam tröôûng thaønh hôn. Beân caïnh ñoù, vôùi söùc eùp kinh doanh, caùc doanh nghieäp baûo hieåm trong nöùôc khoâng chæ taäp trung naâng chaát löôïng dòch vuï, naêng löïc thò tröôøng, xaây döïng chieán löôïc môû roäng thò phaàn , phaùt trieån theâm nhieàu saûn phaåm môùi theo nhu caàu cuûa neàn kinh teá. Nhieàu doanh nghieäp gia taêng tieàm löïc taøi chính baèng vieäc taêng voán (nhö Baûo Vieät, Baûo Minh, Baûo Long, … ngay caû caùc doanh nghieäp vöøa ñöôïc caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng nhö Toaøn Caàu, Baûo Noâng, Baûo Quaân) cuõng khoâng ngöøng taêng cöôøng ñaàu tö vaøo neàn kinh teá, lieân keát vôùi caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi nöùôc ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình (Baûo Vieät ñaõ choïn HSBC Insurance vaø Vinashin laø ñoái taùc chieán löôïc, Baûo Minh choïn AXA, hay Vinare ñaõ choïn Swiss Re) taän duïng lôïi theá “ saân nhaø”, thôøi gian gaàn ñaây, caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ tieán saâu vaøo lónh vöïc baûo hieåm phi nhaân thoï _ lónh vöïc ñöôïc ñaùnh giaù laø coù khaû naêng sinh lôøi cao . Caùc coâng ty baûo hieåm coù voán nöôùc ngoaøi, môùi tham gia vaøo thò trôøng naøy chöa theå coù ñöôïc maïng löôùi quan heä toát vôùi caùc chuû döï aùn nhö caùc doanh nghieäp baûo hieåm trong nöôùc, töông töï nhö caùc doanh nghieäp baûo hieåm phi nhaân thoï nöùôc ngoaøi môùi thaønh laäp cuõng seõ caàn nhieàu naêm ñeå thích nghi ñöôïc vôùi neàn vaên hoaù baûn ñòa, GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 45 thu thaäp thoâng tin, xaây döïng maïng löôùi baùn baûo hieåm. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy thì caùc doanh nghieäp ngoaøi nöôùc phaûi maát nhieàu thôøi gian vaø tieàn baïc ñeå ñaàu tö . Trong khi ñoù caùc doanh nghieäp trong nöôùc ñaõ coù saün nhöõng ñieàu naøy. Caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi maëc duø coù lôïi theá veà taøi chính nhöng vôùi söï chuaån bò chu ñaùo cuûa caùc doanh nghieäp trong nöôùc thì seõ gaëp raát nhieàu khoù khaên . Traûi qua caùc bieán ñoäng lôùn veà chính trò (baïo ñoäng, khuûng boá…), veà kinh teá, veà söùc khoûe (dòch beänh SARS, cuùm gaø…) Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø ñieåm ñeán an toaøn, ñaây laø cô hoäi lôùn ñeå phaùt trieån du lòch. Kinh teá hoài phuïc vaø hoaït ñoäng saûn xuaát - kinh doanh, dòch vuï du lòch soâi ñoäng ñöôïc kyø voïng seõ tieáp tuïc mang laïi dö ñòa kinh doanh cho caùc Doanh nghieäp baûo hieåm. Chính vì theá, taát caû caùc ñôn vò trong ngaønh, nhaát laø nhöõng Doanh nghieäp thuoäc khoái baûo hieåm phi nhaân thoï ñeàu leân keá hoaïch "taêng toác" vôùi nhöõng keá hoaïch taêng tröôûng khaù aán töôïng Thò tröôøng baûo hieåm phi nhaân thoï taïi Vieät Nam höùa heïn nhieàu trieån voïng, haøng naêm ngaân saùch ñaàu tö treân 200.000 tyû ñoàng, nhöõng ñoâ thò môùi, khu cheá xuaát vaø khu coâng nghieäp khoâng ngöøng ñöôïc hình thaønh. Maët khaùc, söï phaùt trieån caùc hoaït ñoäng kinh teá, xaõ hoäi vaø quaù trình hoäi nhaäp quoác teá seõ taïo ñieàu kieän phaùt sinh vaø phaùt trieån caùc nhu caàu baûo hieåm. Caùc lónh vöïc coâng nghieäp , cô sôû haï taàng, thöông maïi, ñaàu tö quoác teá, vieãn thoâng ñeàu laø nhöõng lónh vöïc raát tieàm naêng cho dòch vuï baûo hieåm trong töông lai. 2.5.2 Nhöõng thaùch thöùc kinh doanh Khi gia nhaäp WTO caùc doanh nghieäp baûo hieåm trong nöôùc hoaït ñoäng trong lónh vöïc baûo hieåm noùi chung vaø baûo hieåm phi nhaân thoï noùi rieâng seõ gaëp raát nhieàu khoù khaên vaø thöû thaùch. Caùc doanh nghieäp chöa chuaån bò kyõ cho söï hoäi nhaäp vaø chöa coù nhöõng chính saùch höõu hieäu thì vieäc phaûi ñoái phoù vôùi nhöõng taäp ñoaøn nöôùc ngoaøi maïnh veà taøi chính cuõng nhö nhöõng chính saùch chieán löôïc seõ gaây khoâng ít khoù khaên cho caùc doanh nghieäp trong nöôùc . GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 46 Baûo hieåm laø moät trong nhöõng ngaønh dòch vuï coù loä trình môû cöûa nhanh nhaát nhöng chöa ñöôïc söï quan taâm uûng hoä nhieàu cuûa caùc ngaønh, caùc caáp. Ngaønh baûo hieåm ñang caàn moät thaùi ñoä uûng hoä quan taâm hôn nöõa cuûa caùc cô quan chính quyeàn. Nhaát laø söï hoå trôï chính phuû baèng nhöõng chính saùch coù taùc duïng thuùc ñaåy caùc doanh nghieäp baûo hieåm trong nöùôc vaø kìm haõm söï gia nhaäp cuûa caùc coâng ty baûo hieåm nöôùc ngoaøi. Khoù khaên tieáp theo maø caùc doanh nghieäp baûo hieåm trong nöôùc phaûi ñoái maët laø söï caïnh tranh seõ dieãn ra quy moâ roäng lôùn vaø gay gaét hôn. Caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp baûo hieåm ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam caû veà saûn phaåm baûo hieåm, chaát löôïng phuïc vuï, nguoàn nhaân löïc vaø phaùt trieån keânh phaân phoái saûn phaåm. Caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp baûo hieåm ñang hoaït ñoäng taïi Vieät Nam vôùi caùc doanh nghieäp baûo hieåm taïi nöùôc ngoaøi veà cung caáp saûn phaåm baûo hieåm trong khuoân khoå ñaõ cam keát taïi WTO. Söï löïa choïn coâng ty baûo hieåm cuûa doanh nghieäp vaø ngöôøi daân ngaøy caøng khaét khe hôn vaø thöøông löïa choïn nhöõng coâng ty baûo hieåm coù thöông hieäu maïnh vaø coù uy tín, thöïc hieän ñuùng cam keát veà phöông thöùc, caùch thöùc, thôøi haïn boài thöôøng, ñem laïi nhieàu giaù trò dòch vuï cho khaùch haøng seõ ñöôïc löïa choïn thay cho caùch haï phí baûo hieåmvaø khuyeán maõi tröôùc ñaây. Trong tình hình thöïc teá, trình ñoä daân trí cuûa ngöôøi daân ngaøy caøng cao thì hoï laáy chaát löôïng phuïc vuï laøm thöôùc ño khi löïa choïn mua baûo hieåm. Vì vaäy, ñeå khai thaùc toát hôn thì Baûo Long caàn naâng cao chaát löôïng phuïc vuï cuûa mình ñoái vôùi khaùch haøng, laøm cho khaùch haøng cuûa mình caûm thaáy coù nhieàu giaù trò gia taêng khi tham gia baûo hieåm taïi coâng ty . Trong tình hình hieän nay, haàu heát caùc coâng ty baûo hieåm döôøng nhö chaäm laïi trong quaù trình giaûi quyeát nhöõng khieáu naïi vaø boài thöôøng cuûa khaùch haøng thì khaû naêng choïn moät coâng ty baûo hieåm khaùc laø ñieàu khoâng traùnh khoûi. Vì vaäy coù theå daãn ñeán tình traïng maát khaùch haøng cuûa doanh nghieäp. Hieän nay treân thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam co ùmoät soá coâng ty baûo hieåm môùi thaønh laäp vaø moät soá coâng ty khai thaùc khoâng hieäu quaû ñaõ môû roäng ñieàu kieän thaùi quaù, traùi vôùi thoâng leä baûo hieåm quoác teá nhö khoâng thu phí taøu giaø, nhaän baûo hieåm caû thieáu haøng trong container nguyeân keïp chì maø nhöõng ruûi ro naøy chuû yeáu thuoäc traùch nhieäm cuûa ngöôøi baùn, taêng hoa hoàng haï phí baûo hieåm. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 47 Soá löôïng caùc doanh nghieäp baûo hieåm nöùôc ngoaøi ñöôïc pheùp hoaït ñoäng taïi Vieät Nam caøng ngaøy caøng gia taêng, soá löôïng caùc doanh nghieäp baûo hieåm trong nöùôc môùi thaønh laäp ngaøy caøng nhieàu, hoï coù chieán löôïc chieám lónh thò tröôøng, taêng thò phaàn baûo hieåm baèng nhieàu hình thöùc trong ñoù coù quaûng caùp tieáp thò vaø chaáp nhaän loã trong thôøi gian daøi (thaäm chí ñeán treân 5 naêm) taïo ra söï caïnh tranh khoâng caân söùc. CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP VAØ KIEÁN NGHÒ NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ KINH DOANH TAÏI COÂNG TY COÅ PHAÀN BAÛO HIEÅM NHAØ ROÀNG (BAÛO LONG) 3.1 Muïc tieâu vaø nhieäm vuï cuûa Coâng ty 3.1.1 Muïc tieâu: Laø coâng ty baûo hieåm haøng ñaàu cuûa caùc doanh nghieäp baûo hieåm vöøa vaø nhoû, ñaùp öùng toát nhaát caùc nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng Doanh thu phí taêng tröôûng haøng naêm bình quaân ôû möùc 20-25% Toác ñoä taêng tröôûng lôïi nhuaän tröôùc thueá bình quaân khoaûng 20%/naêm (Nguoàn: Coâng ty CP Baûo hieåm Nhaø Roàng) Ñaït tyû leä coå töùc 13-15% Tham gia nieâm yeát vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam Thöông hieäu “ Baûo Long” ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán 3.1.2 Nhieäm vuï: Cuûng coá vaø phaùt trieån caùc keânh phaân phoái saûn phaåm. Phaân loaïi khaùch haøng tieàm naêng, khaùch haøng lôùn Chuù troïng ñaàu tö vaøo coâng taùc ñaøo taïo veà quaûn lyù - nghieäp vuï, naâng cao trình ñoä nhaân vieân. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 48 Môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng, ñaëc bieät laø taïi caùc thò tröôøng troïng ñieåm 3.2 Moät soá giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû kinh doanh 3.2.1 Cuûng coá hoaøn thieän boä maùy toå chöùc Thaønh laäp theâm caùc phoøng, boä phaän taïi coâng ty treân cô sôû caùc phoøng hieän coù nhö: Phoøng phaùp cheá, boä phaän nghieân cöùu döï aùn ñaàu tö, boä phaän ñaøo taïo, boä phaän (hoaëc phoøng) quaûn lyù ñaïi lyù… Caùc boä phaän, phoøng ban naøy ñoùng vai troø raát quan troïng vaø seõ hoã trôï tích cöïc cho boä phaän khai thaùc. Vì vaäy treân cô sôû caùc phoøng ban hieän coù Coâng ty caàn hoaøn thieän chöùc naêng cuûa caùc phoøng, phaân coâng cuï theå nhieäm vuï cuûa töøng phoøng, töøng boä phaän nhaèm hoã trôï cho boä phaän khai thaùc laøm vieäc coù hieäu quaû hôn. Coâng ty caàn tuyeån theâm nhaân söï coù trình ñoä chuyeân moân cao phaân boå cho caùc phoøng ban. Chi phí cho vieäc cuûng coá hoaøn thieän boä maùy toå chöùc cuûa Coâng ty laø töông ñoái cao nhöng ñaây laø ñieàu caàn thieát trong vieäc phaùt trieån beàn vöõng laâu daøi cuûa Coâng ty. Chính vì vaäy maø Coâng ty ñaõ vaø ñang ngaøy caøng hoaøn thieän vaø phaùt huy boä maùy toå chöùc cuûa mình. 3.2.2 Veà saûn phaåm baûo hieåm Phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng saûn phaåm baèng caùch: nghieân cöùu, phaùt trieån vaø hoaøn thieän caùc saûn phaåm theo caùc nguyeân taéc gaén lieàn quyeàn lôïi giöõa doanh nghieäp baûo hieåm vaø ngöôøi tham gia baûo hieåm: Phí baûo hieåm töông öùng vôùi möùc traùch nhieäm baûo hieåm, cung caáp caùc saûn phaåm baûo hieåm thoûa maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng, taêng theâm quyeàn lôïi cuûa ngöôøi tham gia baûo hieåm. Môû roäng phaïm vi baûo hieåm, boå sung caùc quyeàn lôïi baûo hieåm baèng caùch môû roäng theâm caùc ñieàu khoaûn trong caùc saûn phaåm baûo hieåm hieän coù cho caùc toå chöùc, caù nhaân tham gia baûo hieåm, xaây döïng caùc saûn phaåm baûo hieåm troïn goùi vôùi möùc phí hôïp lyù vaø möùc traùch nhieäm baûo hieåm ñaùp öùng nhu caàu baûo hieåm thieát yeáu cuûa caùc doanh nghieäp, caùc nhaø ñaàu tö. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 49 Tieán haønh nghieân cöùu thò tröôøng, nghieân cöùu xem khaùch haøng mua baûo hieåm taïi Baûo Long nhö theá naøo. Töø ñoù tìm ra caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï haøi loøng cuûa khaùch haøng mua baûo hieåm taïi coâng ty baûo hieåm Baûo Long cuõng nhö caùc coâng ty kinh doanh baûo hieåm phi nhaân thoï ñoùng treân ñòa baøn Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, giuùp coâng ty coù caùi nhìn hoaøn thieän hôn veà chaát löôïng dòch vuï baûo hieåm cuûa mình, töø ñoù coâng ty coù theå ñöa ra caùc saûn phaåm baûo hieåm phuø hôïp ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng. Hoaøn thieän quy trình baùn haøng theo sô ñoà baùn haøng sau: Quy trình baùn haøng baûo hieåm 3.2.3 Giaûi phaùp phaùt trieån veà khu vöïc thò phaàn, thò tröôøng Môû roäng phaïm vi vaø ñòa baøn phuïc vuï: môû theâm caùc chi nhaùnh taïi vuøng kinh teá troïng ñieåm, caùc vaên phoøng giao dòch taïi caùc quaän huyeän. Ñaùnh giaù Giaûi ñaùp thaéc maéc (quy taéc, bieåu phí) Giaùm ñònh ruûi ro, tính phí Giaáy yeâu caàu Thoâng baùo taùi tuïc Khaùch haøng cuõ Khaùch haøng môùi Laäp keá hoaïch baùn haøng THOÁNG KEÂ Nhaân vieân baùn haøng Thieát laäp hôïp ñoàng, thu phí, caáp giaáy chöùng nhaän baûo hieåm Tieáp xuùc tröïc tieáp Gôûi thö, ñieän thoaïi, Internet Ñoàng yù mua Chaáp nhaän thuû tuïc SÔ ÑOÀ BAÙN HAØNG GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 50 STT Caùc khu vöïc thò phaàn, thò tröôøng Ñaëc ñieåm thò tröôøng Chieán löôïc kinh doanh 1 Khu vöïc thaønh phoá - Ñaëc ñieåm tieàm naêng + Ñoâng daân cö, soáng taäp trung, thu nhaäp cao. Trình ñoä daân trí cao + Thò tröôøng coù söï ñaàu tö voán lôùn. Taäp trung nhieàu ñôn vò kinh teá chuû choát. Taøi chính oån ñònh. - Ñaëc ñieåm caïnh tranh + Nhieàu Coâng ty baûo hieåm + Khaùch haøng raát am hieåm veà baûo hieåm - Cuûng coá moái quan heä vôùi caùc ban ngaønh, ñoaøn theå, khu phoá, toå daân phoá. - Thöïc hieän chính saùch phuïc vuï cuûa boä phaän giaùm ñònh boài thöôøng. - Haøng thaùng, haøng quyù caùn boä khai thaùc, nhoùm phaûi coù keá hoaïch baùo caùo doanh thu tieàm naêng phuø hôïp vôùi thöïc teá. 2 Khu vöïc Huyeän – thò - Ñaëc ñieåm tieàm naêng + Daân soá ñoâng, soáng taäp trung, thu nhaäp thaáp. Trình ñoä daân trí khoâng ñeàu. - Ñaëc ñieåm caïnh tranh + Caùc phoøng baûo hieåm chöa phuû kín caùc huyeän - Hoaøn thieän caùc phoøng baûo hieåm khu vöïc. - Naâng cao chaát löôïng phuïc vuï khaùch haøng - Thieát laäp chaët cheõ moái quan heä vôùi chính quyeàn ñòa phöông. - Phaùt trieån ñaïi lyù - tö vaán baûo hieåm. 3 Ngoaøi tænh - Nhieàu tieàm naêng - Thò tröôøng phöùc taïp, möùc - Choïn loïc khaùch haøng ñeå coù hieäu quaû trong khai GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 51 ñoä caïnh tranh lôùn thaùc vaø kinh doanh. - Coâng taùc phuïc vuï khaùch haøng phaûi coù öu ñieåm noåi troäi so vôùi caùc doanh nghieäp baûo hieåm khaùc. 3.2.4 Giaûi phaùp phaùt trieån keânh phaân phoái Keânh phaân phoái ñoùng vai troø raát quan troïng trong kinh doanh baûo hieåm, hieän nay saûn phaåm baûo hieåm ñöôïc phaân phoái cho ngöôøi tham gia baûo hieåm qua caùc keânh: doanh nghieäp baûo hieåm tröïc tieáp thöïc hieän, thoâng qua trung gian baûo hieåm laø moâi giôùi baûo hieåm, ñaïi lyù baûo hieåm, ngaân haøng. Nhaèm ñaûm baûo taêng tröôûng doanh thu haøng naêm, coâng ty chuù troïng phaùt trieån caùc keânh phaân phoái nhö: • Taêng cöôøng hôïp taùc, giao dòch vôùi caùc nhaø moâi giôùi • Nghieân cöùu, môû roäng phaân phoái thoâng qua caùc keânh môùi: Toå chöùc maïng phaân phoái thoâng qua caùc Ñaïi lyù toå chöùc nhö: Ngaân haøng, Böu ñieän, Cöûa haøng, Garage, Showroom buoân baùn xe… • Phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ñaïi lyù baûo hieåm Trong coâng taùc khai thaùc vaø chaêm soùc khaùch haøng caàn taäp trung khai thaùc coù choïn loïc, phaân thaønh nhöõng ñoái töôïng khaùch haøng khaùc nhau ñeå tieän lôïi trong coâng taùc chaêm soùc khaùch haøng cuõng nhö taïo ñieàu kieän khai thaùc thuaän lôïi hôn. Do tính chaát cuûa ngaønh baûo hieåm neân coâng taùc tìm kieám vaø tieáp caän khaùch haøng khoù thöïc hieän ñöôïc vì vaäy taïo ñöôïc nhöõng moái quan heä vôùi khaùch haøng thoâng qua söï giôùi thieäu cuûa nhaø moâi giôùi giuùp coâng taùc khai thaùc thuaän lôïi hôn. Tuy nhieân coâng taùc khai thaùc cuõng caàn chuû ñoäng hôn trong trong vieäc tìm kieám vaø tieáp caän khaùch haøng khoâng quaù phuï thuoäc nhieàu vaøo söï giôùi thieäu cuûa khaùch haøng vaø nhaø moâi giôùi. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 52 Luoân tìm kieám vaø phaùt trieån khaùch haøng môùi, thoâng qua nhieàu moái quan heä xaõ hoäi, quen bieát. Vaø ñieàu quan troïng hôn heát laø thöïc hieän ñuùng cam keát vôùi khaùch haøng seõ naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuõng nhö uy tín cuûa coâng ty treân thò tröôøng Vieât Nam vaø khu vöïc . 3.2.5 Giaûi phaùp naâng cao trình ñoä nhaân vieân Chính saùch ñaøo taïo: Chuù troïng naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ vieân chöùc thoâng qua vieäc ñaøo taïo, ñaøo taïo chuyeân saâu, toå chöùc huaán luyeän, boài döôõng nghieäp vuï chuyeân moân, kyõ naêng veà coâng ngheä,… mang tính chuyeân nghieäp cao nhaèm ñaùp öùng toát hôn nhu caàu ngaøy caøng taêng cuûa khaùch haøng, taïo theá vaø löïc môùi. Caàn coù cheá ñoä chính saùch hôïp lyù cuûa coâng ty ñeå giöõ ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä baûo hieåm gioûi nghieäp vuï vaø am hieåu thò tröôøng, khaùch haøng Toå chöùc keânh ñaøo taïo: Lieân keát caùc Tröôøng Ñaïi hoïc, Hoïc vieän môû caùc khoùa taäp huaán, hoäi thaûo chuyeân ñeà theo ñònh höôùng caùc nhu caàu coâng vieäc trong töøng giai ñoaïn. Ñoäng vieân hình thöùc töï ñaøo taïo baèng nhieàu bieän phaùp nhö thi ñua khen thöôûng, hoã trôï hoïc phí,… Cöû caùn boä trong dieän quy hoaïch ñi hoïc naâng cao trình ñoä, kyõ naêng,… ñeå taïo nguoàn löïc keá nhieäm. 3.2.6 Giaûi phaùp phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin Phaùt trieån haï taàng cô sôû maïng döïa treân caùc coâng ngheä vieãn thoâng tieân tieán. Naâng caáp hoaøn chænh chöông trình caáp vaø quaûn lyù hôïp ñoàng baûo hieåm, ruûi ro vaø ñoái töôïng ñöôïc baûo hieåm, giaùm ñònh giaûi quyeát boài thöôøng treân maùy tính. Hoaøn thieän coâng taùc baùn haøng qua maïng . Aùp duïng caùc thaønh töïu coâng ngheä thoâng tin tieân tieán phuïc vuï quaûn lyù Baét buoäc moãi caùn boä nhaân vieân phaûi töï naâng cao trình ñoä tin hoïc Hoaøn thieän chöông trình thoáng keâ ñaùp öùng yeâu caàu coâng vieäc GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 53 Tieáp tuïc phaùt trieån caùc öùng duïng tin hoïc höôùng veà phuïc vuï khaùch haøng treân cô sôû neàn taûng cuûa heä thoáng döõ lieäu nghieäp vuï. Cuï theå nhö sau: • Taïo ra caùc dòch vuï coäng theâm ñeå taêng tính haáp daãn khaùch haøng cho caùc saûn phaåm baûo hieåm phi nhaân thoï, nhö dòch vuï thanh toaùn phí baûo hieåm, giaûi quyeát quyeàn lôïi baûo hieåm qua ngaân haøng, qua theû,… • Xoùa boû ranh giôùi ñòa lyù giöõa caùc Vaên phoøng Khu vöïc treân toaøn ñòa baøn, Vaên phoøng Coâng ty laø ñòa ñieåm taäp trung caùc nguoàn döõ lieäu • Döïa treân neàn taûng cuûa heä thoáng döõ lieäu nghieäp vuï, phaùt trieån caùc öùng duïng tin hoïc. Töï ñoäng hoùa caùc khaâu toång hôïp döõ lieäu, thu thaäp döõ lieäu, phuïc vuï kòp thôøi cho laõnh ñaïo ra caùc quyeát ñònh quaûn lyù, höôùng ñeán aùp duïng hình thöùc thöông maïi ñieän töû laø moät keânh phaân phoái saûn phaåm, thu thaäp thoâng tin khaùch haøng toàn taïi song haønh vôùi caùc keânh phaân phoái truyeàn thoáng. 3.2.7 Caùc giaûi phaùp khaùc taïi ma traän SWOT: Baûng phaân tích ma traän SWOT: Ñaùnh giaù cô hoäi, thaùch thöùc, ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp. Caùc giaûi phaùp ñöôïc thieát keá ñeå taän duïng ñöôïc caùc cô hoäi, khaéc phuïc caùc thaùch thöùc, phaùt huy caùc ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa doanh nghieäp 1) Cô hoäi: O 1. Kinh teá Vieät Nam gia nhaäp WTO. Taêng tröôûng kinh teá, phaùt trieån caùc ngaønh. 2. Moät soá khu vöïc kinh teá coù trieån voïng phaùt trieån 3. Thu nhaäp caù nhaân cuûa ngöôøi daân naâng cao, vì vaäy nhu caàu baûo hieåm taêng 4. Khaùch haøng coù nhu caàu keát hôïp nhieàu nhu caàu saûn phaåm 2) Thaùch thöùc: T 1. Taêng tröôûng, xaâm chieám thò tröôøng maïnh cuûa caùc ñoái thuû khaùc treân ñòa baøn 2. Thò tröôøng baûo hieåm gia taêng soá löôïng; môû roäng phaïm vi kinh doanh cuûa doanh nghieäp baûo hieåm nöôùc ngoaøi coù trình ñoä quaûn lyù, kinh nghieäm GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 54 baûo hieåm khaùch nhau 5. Thò tröôøng baûo hieåm coøn nhieàu tieàm naêng 6. Phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin, truyeàn thoâng 7. Ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù 8. Chính trò oån ñònh, caùc caáp chính quyeàn oån hoä 9. Khaùch haøng caù nhaân seõ ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng cao 3. Tham gia theám caùc doanh nghieäp baûo hieåm khaùc, môû cöûa thò tröôøng hoaøn toaøn. Maët baèng phí giaûm suùt, tyû leä lôïi nhuaän bò caïnh tranh giaûm. 4. Chieâu thöùc caïnh tranh cuûa ñoái thuû: giaûm phí, chi phí thaâm nhaäp thò tröôøng… 5. Truïc lôïi baûo hieåm ngaøy caøng tinh vi 6. Chính saùch cuûa Coâng ty chaäm treã trong: saûn phaåm môùi, söûa ñoåi naâng caáp phaàn meàm, ñaøo taïo caùn boä 7. Ít cô sôû ñaøo taïo, thieáu caùn boä gioûi trôû veà laøm vieäc taïi ñòa phöông 8. Khaùch haøng ngaøy caøng yeâu caàu khaét khe veà chaát löôïng dòch vuï 3) Ñieåm maïnh: S 1. Thöông hieäu Baûo Long uy tín, laø moät Doanh nghieäp ñöôïc khaùch haøng vaø 4) Chính saùch: S/O 1. Khai thaùc phuïc vuï nhu caàu toång hôïp cuûa khaùch haøng 2. Quan heä chaët cheõ vôùi 5) Chính saùch: S/T 1. Ña daïng hoùa saûn phaåm ñeå phuïc vuï nhu caàu daân cö 2. Chieán löôïc duy trì, xaây GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 55 chính quyeàn tin caäy 2. Maïng löôùi phuïc vuï cuûa Coâng ty daàn ñöôïc môû roäng, coù nhieàu chi nhaùnh, phoøng baûo hieåm khu vöïc ñaët taïi caùc vuøng troïng ñieåm 3. Coù quan heä toát vôùi chính quyeàn, cô quan nhaø nöôùc 4. Hieåu bieát veà moâi tröôøng kinh doanh taïi Vieät Nam 5. Caùn boä coù chaát löôïng ñoàng ñeàu, coù kinh nghieäm, toå chöùc oån ñònh 6. Doanh thu caùc nghieäp vuï taêng tröôûng ñeàu qua caùc naêm chính quyeàn 3. Phaùt trieån ñaïi lyù chuyeân nghieäp 4. Bieän phaùp phaùt huy theá maïnh cuûa caùc dòch vuï: - Xe cô giôùi: laø nghieäp vuï quan troïng (do lôïi theá veà maïng löôùi, dòch vuï phuï trôï) - Chaùy, kyõ thuaät: chính phuû ban haønh nghò ñònh baét buoäc baûo hieåm chaùy noå 5. Ñaøo taïo boå sung kieán thöùc nghieäp vuï chuyeân saâu, ñaøo taïo kieán thöùc nghieäp vuï ñeå khai thaùc toång hôïp 6. Thöïc hieän keát hôïp muïc tieâu “taêng tröôûng, hieäu quaû” taêng tröôûng vaø taêng hieäu quaû 7. Aùp duïng coâng ngheä ñöôøng truyeàn, internet ñeå phuïc vuï khaùch haøng. Taêng cöôøng quaûn lyù taäp trung döïng ñaëc tröng cuûa thöông hieäu theo ñònh höôùng gaàn guõi, ñeà cao daân toäc, giaùo duïc coäng ñoàng 3. Tieâu chuaån hoùa quaù trình dòch vuï ñeå ñaûm baûo dòch vuï khaùch haøng; tieâu chuaån veà thôøi gian, hình thöùc, noäi dung. Phuïc vuï tröùc tieáp khaùch haøng coù nhu caàu. Keát hôïp ñeå cung caáp dòch vuï phuï trôï: y teá, cöùu hoä, ñeà phoøng tai naïn… 4. Duy trì ñöôïc caùn boä, khoâng ñeå nhöõng caùn boä taøi naêng boû ñi 5. Quan heä chaët cheõ vôùi baùo chí, chuyeân nghieäp hoùa vieäc vieát baøi 6. Phaùt trieån moâi tröôøng laøm vieäc laønh maïnh, minh baïch, trieät ñeå khaéc phuïc tình traïnh quan lieâu, haønh chính 7. Thuùc ñaåy hoïc taäp, naâng cao kieán thöùc, kinh nghieäm toå chöùc quaûn lyù cuûa caùc ñôn vò baïn, caùc doanh nghieäp ngoaøi nöôùc, hoïc theo caùch laøm hay cuûa ñoái thuû GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 56 6) Ñieåm yeáu: W 1. Kinh nghieäm veà nghieäp vuï chöa ñeàu 2. Trình ñoä caùn boä khoâng ñoàng ñeàu, ña soá chöa ñaøo taïo cô baûn vaø ñaøo taïo chuyeân saâu veà baûo hieåm 3. Heä thoáng phaân phoái, ñaïi lyù chöa phaùt trieån, caùc ñaïi lyù toå chöùc nhö ngaân haøng coøn haïn cheá 4. Phaàn meàm coøn baát caäp so vôùi yeâu caàu 5. Trình ñoä khaùch haøng coøn nhieàu baát caäp so vôùi yeâu caàu: thôøi gian laâu, chöa thuaän tieän, saûn phaåm chöa ña daïng 7) Chính saùch: W/O 1. Taäp trung thöïc hieän chính saùch ñaøo taïo, tieâu chuaån hoùa caùn boä veà yeâu caàu ñaøo taïo nghieäp vuï 2. Phaùt trieån ñaïi lyù, xem xeùt ñieàu chænh caùch toå chöùc ñaïi lyù hieän nay theo höôùng thaønh laäp phoøng khai thaùc ñaïi lyù ñeå taêng cöôøng tính chuyeân nghieäp trong quaûn lyù ñaïi lyù 3. Khaéc phuïc caùc toàn taïi trong phaùt trieån caùc nghieäp vuï baûo hieåm 4. Hoaøn thieän phaàn meàm ngheäp vuï 5. Ña daïng hoùa saûn phaåm: ñaëc bieät baûo hieåm söùc khoûe, baûo hieåm doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, baûo hieåm troïn goùi. 8) Chính saùch: W/T 1. Taêng cöôøng quaûn lyù ruûi ro, truïc lôïi baûo hieåm 2. Naâng cao khaû naêng taùi tuïc, taäp trung chaêm soùc khaùch haøng cuõ vaø môû roäng khaùch haøng môùi 3. Taêng cöôøng hoã trôï cho ñaïi lyù gioûi töø phía Coâng ty: chi quaûn lyù, caùc ñieàu kieän hoaït ñoäng. Tuy nhieân, chính saùch khoâng ñöôïc daøn traõi, caøo baèng 4. Phaùt trieån quan heä ñeå hôïp taùc ñaïi lyù toå chöùc, ñaëc bieät laø caùc ngaân haøng 5. Taêng cöôøng vaø tieâu chuaån hoùa ñaøo taïo ñaïi lyù veà kyõ naêng vaø quaûn lyù, naâng cao naêng suaát, chaát löôïng ñaïi lyù 6. Taêng cöôøng nghieân cöùu thò tröôøng, ñoái töôïng khaùch haøng. 3.3 Kieán nghò: GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 57 Hieän nay, doanh nghieäp baûo hieåm phi nhaân thoï chöa thöïc söï coù taàm nhìn chieán löôïc laâu daøi, maø chæ döøng ôû möùc ñoä trung vaø ngaén haïn, chuû yeáu taäp trung vaøo caùc saûn phaåm truyeàn thoáng coù theå trieån khai ngay do coù saün thò tröôøng, saün khaùch haøng. Tieàm naêng cuûa thò tröôøng baûo hieåm phi nhaân thoï Vieät Nam coøn raát lôùn nhöng chöa ñöôïc khai thaùc trieät ñeå. Nhieàu lónh vöïc baûo hieåm haàu nhö boû troáng nhö: baûo hieåm noâng nghieäp, baûo hieåm thieät haïi kinh doanh, baûo hieåm traùch nhieäm ngheà nghieäp, thaäm chí vôùi loaïi baûo hieåm baét buoäc nhö traùch nhieäm daân söï chuû xe moâtoâ, tyû leä tham gia baûo hieåm chæ chieám chöa ñeán 30%... Doanh thu phí baûo hieåm cuûa Vieät Nam chæ môùi chieám khoaûng 2,5% GDP, thaáp hôn nhieàu so vôùi moät soá nöôùc trong khu vöïc vaø caùc nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån. Baûo Long caàn chuù troïng hôn vaøo caùc lónh vöïc boû troáng naøy. Moät vaán ñeà nöõa, haàu heát caùc doanh nghieäp baûo hieåm hieän nay ñeàu laø coâng ty coå phaàn, neân söùc eùp veà hieäu quaû, coå töùc cuõng ñaët ra hôn bao giôø heát. Vieäc môû roäng caùc saûn phaåm baûo hieåm môùi yeâu caàu phaûi coù ñaàu tö, coù thôøi gian vaø thaäm chí söï maïo hieåm vaø lieân quan ñeán trình ñoä nghieäp vuï, kyõ thuaät. Moät ví duï cho thaáy, baûo hieåm noâng nghieäp gaàn nhö vaãn bò boû troáng. Hieän nay Baûo Vieät chæ tieán haønh baûo hieåm noâng nghieäp vôùi tính chaát "cho coù", thöïc hieän haøng chuïc naêm qua nhöng chöa coù laõi.... Vì vaäy Baûo Long cuõng neân nghieân cöùu ñeán nghieäp vuï baûo hieåm naøy, neáu thaáy khaû thi neân coù nhöõng keá hoaïch cuï theå vaø thöïc hieän nghieâm tuùc coù tính chaát laâu daøi. Coù moät thöïc teá laø khi xaûy ra cuoäc khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu, haàu heát caùc doanh nghieäp vaø nhaø ñaàu tö caét giaûm chi tieâu laøm tyû leä phí baûo hieåm tuït giaûm. Söï maát giaù cuûa caùc taøi saûn vaø thu heïp phaïm vi kinh doanh cuûa caùc taäp ñoaøn, doanh nghieäp vaø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laøm cho taøi saûn vaø traùch nhieäm tham gia baûo hieåm giaûm maïnh, aûnh höôûng ñeán doanh thu baûo hieåm. Ngoaøi ra, tình traïng maát khaû naêng thanh toaùn cuûa moät boä phaän khaùch haøng giaõn tieán ñoä ñaàu tö, ñaåy coâng nôï phí baûo hieåm leân cao; ngöôøi tieâu duøng taän duïng toái ña quyeàn lôïi ñöôïc baûo hieåm, keå caû truïc lôïi baûo hieåm laøm tyû leä boài thöôøng baûo hieåm taêng laøm giaûm hieäu quaû kinh doanh baûo hieåm. Vì vaäy Baûo Long caàn bieán nhöõng thaùch thöùc vaø khoù khaên thaønh cô hoäi baèng vieäc khaúng ñònh vai troø cuûa mình khi ñem ñeán söï baûo veä vaø an toaøn taøi chính thoâng GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 58 qua nhöõng saûn phaåm baûo hieåm ña daïng hoùa saûn phaåm vaø ñaùp öùng toát hôn nhu caàu cuûa khaùch haøng. Chính saùch tieàn teä döï baùo cuõng seõ ñöôïc ñieàu haønh linh hoaït hôn ñeå taïo ñieàu kieän cho neàn kinh teá phaùt trieån, keùo theo ñoù laø nhu caàu veà baûo hieåm taêng, ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc saûn phaåm baûo hieåm baùn leû vaø taøi saûn kyõ thuaät. Luaät Kinh doanh baûo hieåm söûa ñoåi aùp duïng trong naêm nay, ñöôïc kyø voïng seõ taïo neân moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng vaø gaây aùp löïc khieán caùc Doanh nghieäp baûo hieåm phaûi töï caûi toå, ñi vaøo caïnh tranh baèng chaát löôïng. Naêm 2011 cuõng ñöôïc nhaän ñònh laø naêm "buøng noå" caùc saûn phaåm baûo hieåm môùi, ñaëc bieät laø saûn phaåm daønh cho caù nhaân. Caùc DN seõ taäp trung nghieân cöùu vaø phaùt trieån nhöõng saûn phaåm nhö baûo hieåm söùc khoûe con ngöôøi, baûo hieåm traùch nhieäm… Caùc saûn phaåm baûo hieåm taøi chính cuõng ñöôïc chuù yù khai thaùc nhaèm taän duïng söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng taøi chính - ngaân haøng. Beân caïnh ñoù, seõ coù theâm saûn phaåm baûo hieåm cho nhoùm DN vöøa vaø nhoû - ñoái töôïng khaùch haøng tieàm naêng ñang gia taêng trong neàn kinh teá. Vieät Nam ñang coù toác ñoä taêng tröôûng GDP cao cuøng vôùi daân soá treân 86 trieäu ngöôøi, daân soá treû chieám hôn 60% vaø coù thieân höôùng tieâu duøng maïnh meõ vaãn seõ laø moät thò tröôøng ñaày tieàm naêng nhöng cuõng ñaày thaùch thöùc vôùi caùc Doanh nghieäp baûo hieåm noùi chung vaø Baûo Long noùi rieâng. Ngoaøi ra, vieäc thieáu soá lieäu thoáng keâ cuõng laø moät thöû thaùch khoâng nhoû ñoái vôùi caùc coâng ty baûo hieåm phi nhaân thoï. Neáu nhö ôû nöôùc ngoaøi moïi soá lieäu veà khaùch haøng ñeàu ñöôïc thoáng keâ ñaày ñuû, ví duï nhö lòch söû laùi xe, soá laàn va queät, caùc loaïi xe, ñôøi xe khaùch haøng ñaõ sôû höõu… Trong khi ñoù, taïi Vieät Nam khoâng theå tìm ra cô sôû döõ lieäu naøy ñeå coù theå tính phí baûo hieåm moät caùch chính xaùc nhaát. Baûo Long caàn phoái hôïp vôùi caùc Doanh nghieäp baûo hieåm khaùc vaø Hieäp hoäi baûo hieåm thoáng nhaát trong vieäc thoáng keâ soá lieäu khaùch haøng nhaèm traùnh tình traïng truïc lôïi baûo hieåm cuûa khaùch haøng. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 59 Thò tröôøng baûo hieåm naêm 2011 cuõng seõ coøn coù nhöõng khoù khaên, hieäu quaû kinh doanh seõ ñöôïc caûi thieän neáu Baûo Long chuù troïng quaûn lyù ruûi ro, tieát kieäm chi phí…moät caùch khoa học. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 60 KEÁT LUAÄN Vôùi söï ñoùng goùp to lôùn cuûa ngaønh baûo hieåm noùi chung vaø baûo hieåm phi nhaân thoï noùi rieâng, khoâng ai coù theå phuû nhaän ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ngaønh baûo hieåm. Ñôøi soáng caøng naâng cao thì con ngöôøi caøng tìm ñeán caùc nghieäp vuï baûo hieåm ngaøy caøng nhieàu. Muïc ñích cuûa baûo hieåm laø ñem laïi söï an taâm, söï an toaøn veà maët taøi chính cho ngöôøi tham gia baûo hieåm tröôùc nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra. Qua hôn 15 naêm hoaït ñoäng vaø phaùt trieån khoâng ngöøng, Coâng ty Coå phaàn baûo hieåm Nhaø Roàng (Baûo Long) luoân yù thöùc ñöôïc vai troø ñaëc bieät cuûa mình veà caùc coâng taùc giaùm ñònh boài thöôøng, coi ñoù laø nhieäm vuï troïng taâm haøng ñaàu trong hoaït ñoäng kinh doanh, ñaây khoâng chæ laø vaán ñeà ñeàn buø taøi chính maø coøn laø theå hieän söï quan taâm, chia seû khoù khaên vôùi khaùch haøng khi khoâng may gaëp ruûi ro. Haøng naêm Baûo Long ñaõ giaûi quyeát nhanh choùng haøng nghìn vuï toån thaát tai naïn xaûy ra goùp phaàn naøo ñoù oån ñònh ñôøi soáng, saûn xuaát kinh doanh cuûa xaõ hoäi. Tuy nhieân, beân caïnh nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc, coâng taùc giaùm ñònh boài thöôøng cuõng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt vaø haïn cheá nhaát ñònh caàn ñöôïc khaéc phuïc kòp thôøi ñeå coâng taùc naøy phaùt huy heát taùc duïng cuûa noù. Laø moät coâng ty coù tuoåi ñôøi coøn khaù treû, tuy nhieân vôùi nhöõng noã löïc khoâng ngöøng cuøng vôùi ñoäi nguõ caùn boä nhaân vieân treû, nhieät tình, coù chuyeân moân cao vaø taâm huyeát ñeàu höôùng tôùi muïc ñích phuïc vuï khaùch haøng moät caùch toát nhaát, Baûo Long ñaõ vaø ñang xaây döïng thöông hieäu cuûa mình tröôùc khaùch haøng vaø caùc ñoái thuû caïnh tranh. Hieän nay, thò tröôøng baûo hieåm taïi Vieät Nam raát tieàm naêng ñaëc bieät laø taïi thò tröôøng Thaønh phoá Hoà Chí Minh hy voïng vôùi söï noã löïc vaø hoaøn thieän trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình Baûo Long seõ ngaøy caøng phaùt trieån vaø naâng cao ñöôïc thò phaàn cuûa mình trong ngaønh baûo hieåm phi nhaân thoï. GVHD: Ths Trònh Ñaëng Khaùnh Toaøn SVTH: Traàn Thò Bích Haïnh 61 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Giaùo trình baûo hieåm, Nhaø xuaát baûn thoáng keâ Haø Noäi, 2000 Chuû bieân PGS- TS Hoà Syõ Saø 2. Giaùo trình Quaûn Trò kinh doanh baûo hieåm, Nhaø xuaát baûn thoáng keâ Haø Noäi, 2003 Chuû bieân TS Nguyeãn Vaên Ñònh 3. Giaùo trình ñaøo taïo ñaïi lyù baûo hieåm phi nhaân thoï cuûa Hieäp Hoäi baûo hieåm Vieät Nam, Nhaø xuaát baûn taøi chính naêm 2004 4. Taøi lieäu soá lieäu thò tröôøng baûo hieåm Vieät Nam naêm 2009 cuûa Hieäp Hoäi baûo hieåm Vieät Nam 5. Caùc quy taéc baûo hieåm cuûa Baûo Long 6. Caùc vaên baûn löu haønh noäi boä cuûa Baûo Long 7. Taøi lieäu do Baûo Long cung caáp 8. Website: webbaohiem.net, www.webbaohiem.pro.vn www.vinare.com.vn, www.nharong.com.vn 9. Taïp chí baûo hieåm, Thôøi baùo kinh teá Vieät Nam, Thoâng tin thò tröôøng baûo hieåm - taùi baûo hieåm vaø caùc soá lieäu khaùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai hoan chinh.pdf
  • pdfbia luan van.pdf
  • pdfphan mo dau.pdf
Luận văn liên quan