Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng công thương Hà Nam

Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. Xuất phát từ thực tiễn hoạt động của hệ thống Ngân hàng Công thương (NHCT) Việt Nam nói chung và chi nhánh NHCT Hà Nam nói riêng trong quá trình kinh doanh đã bộc lộ nhiều khó khăn thách thức trước yêu cầu cạnh tranh để hội nhập quốc tế và khu vực. Đối với chi nhánh NHCT Hà Nam tuy tốc độ tăng trưởng trong những năm qua đạt tỷ lệ khá cao nhưng chất lượng hiệu quả kinh doanh còn thấp. Ngoài những khó khăn chung của môi trường kinh tế- xã hội còn có nguyên nhân rất quan trọng nữa là việc quản trị điều hành ngân hàng, quản lý các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh còn nhiều vấn đề tồn tại yếu kém đang đặt ra cần phải nghiên cứu giải quyết nhằm để điều chỉnh chiến lược và đưa ra các giải pháp để đưa NHCT Hà Nam Phát triển - An toàn - Hiệu quả. Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết đó, tác giả chọn để tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam” 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu lý luận cơ bản về quản trị Ngân hàng Thương mại (NHTM) và thực tiễn hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Nam để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Nam nói riêng và NHCT Việt Nam nói chung. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng là các nghiệp vụ quản lý và kinh doanh cơ bản của NHTM nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam. - Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động kinh doanh của NHCT Hà Nam trong giai đoạn 1999-2001. 4. Phương pháp nghiên cứu. Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, phương pháp phân tích thống kê để nghiên cứu. 5. Những đóng góp khoa học của luận văn. - Hệ thống và khái quát hoá các lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của NHTM trong cơ chế thị trường, quản lý tài sản, thu nhập và chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của NHTM. - Phân tích, đánh giá rút ra những nhận xét, kết luận mang tính tổng kết thực tiễn về thực trạng hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam. Nêu rõ nguyên nhân và những vấn đề cần phải giải quyết. - Đề xuất một hệ thống các giải pháp đồng bộ có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHCT Hà Nam. 6. Bố cục của luận văn. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Hà Nam. Chương 3: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Công thương Hà Nam.

doc108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/05/2013 | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng công thương Hà Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
d¹ng ho¸ vèn tù cã. + C¬ cÊu l¹i tæ chøc mµng l­íi theo m« h×nh NHTM hiÖn ®¹i, mét bé m¸y kinh doanh n¨ng ®éng cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi thÞ tr­êng. + TÝn dông: §æi míi c¬ b¶n ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông theo nguyªn t¾c th­¬ng m¹i vµ thÞ tr­êng. Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc, dÞch vô tÝn dông, ®¹i lý hoa hång vµ dÞch vô qu¶n lý vèn ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh tÝn dông, phÝ th­¬ng m¹i cho Nhµ n­íc vµ cho c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông vµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh kh¸c. + Më réng n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô truyÒn thèng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi. Tõng b­íc n©ng cao tû träng dÞch vô chiÕm tû lÖ ngµy cµng t¨ng lªn trong tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng kinh doanh. §Õn n¨m 2010 tû lÖ thu dÞch vô trªn tæng thu nhËp chiÕm tõ 25-30%. + HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ tin häc ng©n hµng: §Õn n¨m 2010 kho¶ng 70% khèi l­îng giao dÞch vµ nghiÖp vô ®­îc øng dông kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. + §æi míi c¨n b¶n c¬ chÕ tiÒn l­¬ng theo nguyªn t¾c tiÒn l­¬ng kinh doanh ph¶i g¾n víi chÊt l­îng hiÖu qu¶ lao ®éng. - PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 ®¹t c¸c th«ng sè ®¸nh gi¸ vÒ mét NHTM “M¹nh”: + COOK (tû lÖ vèn tù cã trªn tæng tµi s¶n Cã) ®¹t 8% + ROE (tû lÖ l·i trªn vèn) tõ 13-15% + ROA (tû lÖ l·i trªn tµi s¶n Cã) gÇn 1% + Nî qu¸ h¹n ë d­íi møc 3% - Quy m« ph¸t triÓn: Tèc ®é t¨ng tr­ëng tµi s¶n nî, tµi s¶n Cã b×nh qu©n 15% n¨m (riªng tõ n¨m 200-2005 t¨ng 20%), c¬ cÊu tµi s¶n Cã: D­ nî cho vay nÒn kinh tÕ vµ d©n c­ chiÕm 75-80% trong c¬ cÊu tæng tµi s¶n Cã, 20-25% cßn l¹i lµ ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng tiÒn tÖ-thÞ tr­êng vèn. 3.1.3. §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh Hµ Nam. - Môc tiªu tæng qu¸t giai ®o¹n 2001-2010: Ra søc ph¸t huy néi lùc ®i ®«i víi tranh thñ thu hót, khai th¸c tèt c¸c nguån lùc bªn ngoµi ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn, chuyÓn dÞch m¹nh c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. TiÕp tôc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toµn diÖn, v÷ng ch¾c. TËn dông mäi c¬ héi khai th¸c thÞ tr­êng Hµ Néi vµ hoµ nhËp vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña vïng ®ång b»ng s«ng Hång, vïng kinh tÕ träng ®iÓm B¾c Bé vµ c¶ n­íc. PhÊn ®Êu t¨ng tr­ëng kinh tÕ víi tèc ®é nhanh, æn ®Þnh, v÷ng ch¾c. KÕt hîp hµi hoµ môc tiªu, yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ víi ph¸t triÓn v¨n ho¸, x· héi, c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. - Ph­¬ng h­íng môc tiªu 5 n¨m (2001-2005): §Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp toµn diÖn, n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ vµ ®a d¹ng s¶n phÈm, ®ång thêi ­u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp-x©y dùng, xuÊt khÈu víi tèc ®é nhanh ®Ó thóc ®Èy h×nh thµnh c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, hiÖu qu¶. TiÕp tôc s¾p xÕp vµ ®æi míi, n©ng cao chÊt l­îng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c DNNN. Cñng cè, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý c¸c Hîp t¸c x· dÞch vô n«ng nghiÖp, phi n«ng nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶ theo LuËt Hîp t¸c x·. T¨ng c­êng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ- x· héi, t¹o tiÒn ®Ò cho giai ®o¹n ph¸t triÓn tiÕp theo. N©ng cao n¨ng lùc khoa häc, c«ng nghÖ, gi¸o dôc-®µo t¹o, coi träng ph¸t huy nguån lùc con ng­êi. TÝch cùc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc nh­ viÖc lµm, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. §Ò ra c¸c chØ tiªu sau: + Tæng s¶n phÈm trong tØnh (GDP) t¨ng b×nh qu©n 9%/n¨m. + Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi ®Õn 2005 ®¹t 4,5-5 triÖu ®ång/n¨m. +ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Õn 2005 cã tû träng: N«ng nghiÖp: 32% C«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ x©y dùng: 34% DÞch vô: 34% + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (bao gåm c¶ n«ng, l©m nghiÖp, thuû s¶n) t¨ng b×nh qu©n 3,5%/n¨m. + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp- tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 13-14%/n¨m. + Doanh sè th­¬ng m¹i vµ dÞch vô t¨ng b×nh qu©n 12%/n¨m. + Gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng b×nh qu©n trªn 10%. + T¨ng thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn tØnh b×nh qu©n trªn 8%/n¨m (t­¬ng øng 6-7% GDP) - C«ng t¸c Ng©n hµng: TiÕp tôc, më réng m¹ng l­íi ho¹t ®éng ng©n hµng xuèng c¸c vïng n«ng th«n, miÒn nói, ®¶m b¶o ®ñ nguån vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, phÊn ®Êu huy ®éng vèn t¹i chç t¨ng b×nh qu©n 8%/n¨m, tæng d­ nî tÝn dông t¨ng b×nh qu©n 10-11%/n¨m. TiÕp tôc chÊn chØnh ho¹t ®éng ng©n hµng, quü tÝn dông nh©n d©n ®¶m b¶o an toµn hiÖu qu¶. §Èy m¹nh ho¹t ®éng quü hç trî ph¸t triÓn ®Ó thóc ®Èy ®Çu t­ th«ng qua c¸c h×nh thøc: Cho vay ®Çu t­ víi l·i suÊt ­u ®·i, hç trî l·i suÊt sau ®Çu t­ vµ b¶o l·nh ®Çu t­. - Ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn: PhÊn ®Êu ®Õn n¨m 2002 c¬ b¶n hoµn thµnh s¾p xÕp vµ ®æi míi c¸c DNNN. KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cïng ph¸t triÓn, më réng c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ hîp t¸c x·, kinh tÕ trang tr¹i, doanh nghiÖp t­ nh©n theo LuËt doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi khuyÕn khÝch kinh tÕ hé ph¸t triÓn. §a d¹ng lo¹i h×nh hîp t¸c x· liªn kÕt: C«ng nghiÖp- N«ng nghiÖp- Th­¬ng m¹i dÞch vô- VËn t¶i; gi÷a doanh nghiÖp vµ kinh tÕ hé, gi÷a hîp t¸c x· vµ chñ trang tr¹i. T¹o ®iÒu kiÖn hç trî doanh nghiÖp nhá vµ kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn, cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch vÒ vèn, c«ng nghÖ, thÞ tr­êng, t¨ng c­êng qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp, ®Þnh h­íng cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. 3.1.4. §Þnh h­íng ho¹t ®éng cña NHCT Hµ Nam. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhËn ®Þnh vµ ®ßi hái cña thùc tÕ trªn, ®Þnh h­íng ho¹t ®éng cña NHCT Hµ Nam trong n¨m 3 n¨m (2002-2004) nh­ sau: - TiÕp tôc t¨ng tr­ëng c¸c chØ tiªu c¬ b¶n hµng n¨m: + Tæng d­ nî hµng n¨m t¨ng: 20-25% + Nguån vèn t¨ng hµng n¨m: 20-25% + Chªnh lÖch thu chi t¨ng 5% kÕ ho¹ch NHCT ViÖt Nam giao hµng n¨m. + Nî qu¸ h¹n d­íi 5%. - N©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng tÝn dông, ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tÝn dông, x¸c ®Þnh thÞ tr­êng c«ng nghiÖp, dÞch vô vµ th­¬ng m¹i, hé s¶n xuÊt kinh doanh lµ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng truyÒn thèng. C¸c ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm gèc. Coi träng viÖc ®Çu t­ c¸c dù ¸n lín, c¸c dù ¸n ®ång tµi trî, lÊy hiÖu qu¶ lµm th­íc ®o chÝnh, cho vay thu håi ®­îc ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i, t¨ng tû lÖ cho vay cã ®¶m b¶o, gi¶m tû lÖ cho vay tÝn chÊp. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ phÇn trªn c¸c ®Þa bµn ®ang ho¹t ®éng. Chó träng c¸c dù ¸n ®Çu t­ lín, tËp trung kh¶o s¸t thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng, t×m kiÕm ®Çu t­ kÐo m« h×nh kinh tÕ míi t¹o ra s¶n phÈm míi cho x· héi. Cñng cè vµ më thªm chi nh¸nh ng©n hµng cÊp III, c¸c bµn giao dÞch tiÕt kiÖm c¸c phßng giao dÞch ë n¬i ®«ng d©n c­. - T¨ng c­êng tiÕp thÞ c¸c ho¹t ®éng Marketing, ph¸t triÓn vµ gi÷ v÷ng kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm, quan hÖ l©u dµi víi Ng©n hµng. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng ph¶i thùc sù cã tÝnh c¹nh tranh, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¶i tiÕn phong c¸ch, lÒ lèi phôc vô t¹o thuËn lîi tèi ®a cho kh¸ch hµng, ®Æc biÖt lµ c¸c dÞch vô cã quan hÖ giao dÞch ho¹t ®éng kh¸, ®· vµ ®ang cã quan hÖ tèt. - Më réng ho¹t ®éng ®èi víi kh¸ch hµng thuéc c¸c vïng n«ng nghiÖp n«ng th«n, vïng nghÒ, lµng nghÒ, c¸c khu c«ng nghiÖp míi c¸c hé kinh doanh c«ng th­¬ng nghiÖp. Ph¸t triÓn c¸c dÞch vô kinh doanh míi ®èi víi NHCT Hµ Nam nh­ thanh to¸n quèc tÕ, t¨ng tû träng cho vay tiªu dïng vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c. - Nguån vèn kinh doanh cña NHCT Hµ Nam x¸c ®Þnh chñ yÕu lµ nguån vèn tù huy ®éng trªn ®Þa bµn, theo c¸c h×nh thøc ®a d¹ng tõ d©n c­ vµ x· héi. T¸i ®Çu t­ quay vßng triÖt ®Ó nguån vèn cho vay tµi trî uû th¸c hiÖn ®ang qu¶n lý, s½n sµng gi¶i ng©n khi cã nguån vèn. Kh¬i t¨ng nguån cho vay sinh viªn, cho vay theo chØ ®¹o ChÝnh phñ, tÝn dông ViÖt §øc, tÝn dông ­u ®·i t¹o viÖc lµm ... vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn. - Më réng kinh doanh ®a n¨ng nh­ kinh doanh hèi ®o¸i, chi tr¶ kiÓu hèi, kinh doanh vµng b¹c ®¸ quý, dÞch vô thanh to¸n b»ng thÎ, c¸c dÞch vô thanh to¸n kh¸c dÞch vô thu hé, chi hé tiÒn mÆt cho kh¸ch hµng, dÞch vô tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n, c¸n bé ®èi víi kh¸ch doanh nghiÖp vµ tæ chøc kinh tÕ- x· héi. - Coi träng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, chèng tÖ tham nhòng, tÖ phiÒn hµ, ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi lîi dông tham «. TÝch cùc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé cho phï hîp víi ®ßi hái trong t×nh h×nh kinh doanh cã nhiÒu biÕn ®æi míi, nh»m n©ng cao n¨ng lùc cña toµn chi nh¸nh. - Tõng b­íc hoµn thiÖn vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt - trô së giao dÞch , phÊn ®Êu trë thµnh mét NHTM hµng ®Çu trªn ®Þa bµn. 3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i NHCT Hµ Nam. 3.2.1. Ph¸t triÓn vµ ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô cho vay. Còng nh­ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kinh doanh kh¸c, môc tiªu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng lµ lu«n cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng nh»m tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn chñ yÕu. Më réng thÞ tr­êng, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh cho vay lµ mét nguyªn t¾c quan träng cña viÖc qu¶n lý ng©n hµng, cho phÐp ng©n hµng më réng quy m« tÝn dông, thùc hiÖn ph©n t¸n rñi ro, n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. - Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng, kh¸ch hµng truyÒn thèng. Kinh tÕ c«ng nghiÖp, th­¬ng nghiÖp, dÞch vô lµ thÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña ho¹t ®éng cho vay cña NHCT Hµ Nam nãi riªng vµ toµn bé hÖ thèng nãi chung. Ngay tõ khi míi chia t¸ch thµnh Ng©n hµng 2 cÊp ®Õn nay, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô th­¬ng m¹i, tiÓu th­¬ng... lµ b¹n ®­êng cña NHCT. M«i tr­êng C«ng th­¬ng nghiÖp cã tiÒm n¨ng ®Çu t­ tÝn dông rÊt phong phó, tèc ®é ph¸t triÓn nhanh, song còng tiÒm Èn nh÷ng khã kh¨n vµ rñi ro kh«n l­êng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cñng cè thÞ tr­êng nh­ thÕ nµo trong ®iÒu kiÖn c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶, s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô, uy tÝn cña s¶n phÈm cßn rÊt h¹n chÕ... + §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc tÝn dông: Ngoµi viÖc ®Çu t­ cho vay trùc tiÕp cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ng©n hµng nªn më réng cho vay uû th¸c, cho vay ®ång tµi trî víi c¸c NHTM hoÆc c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, c¸c ho¹t ®éng ph¶i lÊy hiÖu qu¶, an toµn lµm gèc. + ThÞ tr­êng cña NHCT cho vay nh­ c¸c hé kinh doanh th­¬ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, t­ nh©n c¸ thÓ, c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, DNNN, doanh nghiÖp liªn doanh víi n­íc ngoµi... §©y lµ thÞ tr­êng c¹nh tranh rÊt s«i ®éng gi÷a c¸c NHTM trªn ®Þa bµn, bëi lÏ cho vay víi c¸c mãn cã sè tiÒn lín, chi phÝ thÊp. Muèn gi÷ v÷ng vµ æn ®Þnh thÞ tr­êng cho vay cÇn cã mét gi¶i ph¸p cô thÓ nh­: Lùa chän kh¸ch hµng chiÕn l­îc: Lùa chän nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh chñ lùc cña nÒn kinh tÕ, tËp trung ®Çu t­ cho c¸c doanh nghiÖp m¹nh, c¸c DNNN sau khi ®· ®­îc s¾p xÕp l¹i, ®ång thêi chó träng ®Çu t­ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn vay vèn. Trong lÜnh vùc tiªu dïng: Lùa chän nhãm c¸n bé c«ng nh©n viªn h­ëng l­¬ng Nhµ n­íc vµ nhãm kh¸ch hµng cã thu nhËp cao. TiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸ch hµng, thu nhËp th«ng tin cña kh¸ch hµng (kÓ c¶ nh÷ng kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng), theo dâi qu¶n lý chÆt chÏ kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi kh¶ n¨ng tèt nhÊt. ViÖc ph©n lo¹i kh¸ch hµng cã thÓ theo mét sè tiªu thøc nh­ kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn, theo khu vùc ®Þa lý, theo quy m«, theo m« h×nh ho¹t ®éng, sau ®ã tiÕn hµnh thu thËp ph©n tÝch th«ng tin kh¸ch hµng t×m ra kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, x¸c ®Þnh nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi ng¨n chÆn sù c¹nh tranh, l«i kÐo cña c¸c NHTM kh¸c. Thùc hiÖn quy tr×nh cho vay, b¶o l·nh thèng nhÊt toµn chi nh¸nh nh»m ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc nh­ng vÉn ®¶m b¶o chÆt chÏ vÒ c¬ së ph¸p lý, mÒm dÎo trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®Ó ®¹t chÊt l­îng tÝn dông. TiÒn vay ph¶i ®­îc ®¶m b¶o b»ng quan hÖ thÕ chÊp, tµi s¶n thÕ chÊp ph¶i cã tÝnh láng cao. Cho vay c¸c doanh nghiÖp liªn doanh vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ¸p dông quy chÕ b¶o l·nh cña chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi cã uy tÝn. + ThiÕt lËp mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a ng©n hµng víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tõ tØnh ®Õn c¬ së lµm chç dùa vµ t¹o sù hç trî v÷ng ch¾c l©u dµi cho viÖc qu¶n lý vèn tÝn dông, còng nh­ qu¶n lý c¸c kho¶n nî tån ®äng vµ tµi s¶n ®¶m b¶o vèn vay trªn ®Þa bµn ph­êng, x· vèn rÊt phøc t¹p. - Më réng ®Çu t­ vèn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n vµ c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c: ThÞ tr­êng ®Çu t­ cho vay n«ng nghiÖp n«ng th«n, cho vay vïng nghÒ, lµng nghÒ, cho vay hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Çu t­ vèn cho m« h×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ n«ng nghiÖp lín (m« h×nh kinh tÕ trang tr¹i, VAC) lµ thÞ tr­êng cho vay rÊt réng vµ nhu cÇu vÒ vèn rÊt lín, NHCT cÇn ph¶i tiÕp cËn ®Ó më réng ®Çu t­ vèn võa ®em l¹i lîi nhuËn, võa ph©n t¸n rñi ro trong kinh doanh. C¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c nh­ b¶o l·nh, cho vay cÇm cè, cho vay tr¶ gãp, tÝn dông tiªu dïng, nghiÖp vô b¸n bu«n ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ x· héi. CÇn më réng ph¹m vi ®èi t­îng cho vay, víi c¸c h×nh thøc tÝn dông trªn, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu x· héi, nhÊt lµ tÝn dông cÇm cè vµ tÝn dông tiªu dïng. Kinh tÕ- x· héi trªn ®Þa bµn ®ang ph¸t triÓn, l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn t¨ng nhanh, cã thu nhËp æn ®Þnh, ng©n hµng nªn x¸c ®Þnh ®©y lµ ®èi t­îng ®Çu t­ tiªu dïng cã triÓn väng lín. - N©ng cao chÊt l­îng tÝn dông. C¸c gi¶i ph¸p ®­a ra nh»m gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n, cô thÓ: + Gi¶i quyÕt nî tån ®äng cò: §©y lµ vÊn ®Ò bøc xóc kh«ng chØ riªng ®èi víi NHCT Hµ Nam mµ lµ cña toµn hÖ thèng NHCT ViÖt Nam, c¸c kho¶n nî tån ®äng bao gåm nî khoanh cÇn ph¶i ®­îc Nhµ n­íc xö lý døt ®iÓm, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho NHTM trong viÖc qu¶n lý kh¸ch hµng, võa lµm trong s¹ch b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n + Qu¶n lý chÊt l­îng tÝn dông ®èi víi c¸c kho¶n cho vay míi: H¹n chÕ tû lÖ nî qu¸ h¹n míi ph¸t sinh, kiªn quyÕt kh«ng ®Ó nî cho vay míi trë thµnh nî tån ®äng, tû lÖ nî qu¸ h¹n cña c¸c kho¶n ®Çu t­ cho vay míi kh«ng v­ît qu¸ 3% tæng d­ nî. + §æi míi c¬ cÊu ®Çu t­ cho vay: T¨ng tû lÖ cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, t¨ng tû lÖ vèn ng¾n h¹n ®Ó t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. + §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t­ vèn nh»m gi¶m thiÓu rñi ro, tËp trung ®Çu t­ c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ. + §¸nh gi¸ xÕp lo¹i kh¸ch hµng: Kh¸ch hµng ®èi víi ng©n hµng võa lµ ng­êi cung cÊp vèn cho ho¹t ®éng ng©n hµng, võa lµ ng­êi sö dông vèn cña ng©n hµng th«ng qua ho¹t ®éng cho vay, th«ng qua ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i, nhÊt lµ ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn gióp cho ng©n hµng tr¸nh ®­îc rñi ro vÒ ®¹o ®øc, tiÕt kiÖm chi phÝ thÈm ®Þnh cho vay ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn th­êng xuyªn vµ cã uy tÝn. + Ngoµi viÖc tËp trung ph©n tÝch, ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp th× thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh cã sè l­îng kh¸ch hµng chiÕm ®a sè trong tæng sè kh¸ch hµng cã nî qu¸ h¹n. ChÝnh v× vËy, viÖc x©y dùng vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy cã vai trß quan träng, bëi viÖc cho c¸c ®èi t­îng trªn vay cã tû lÖ rñi ro cao, mét phÇn lµ do viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh non kÐm, khã theo kÞp nh÷ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ x· héi. MÆt kh¸c, cho vay hé s¶n xuÊt vµ viÖc thÕ chÊp tµi s¶n cßn nhiÒu khã kh¨n cho nªn tÝn dông ngoµi quèc doanh ®ang thùc hiÖn theo kiÓu võa lµm võa ®iÒu chØnh (nhÊt lµ víi hé n«ng d©n). Do vËy, viÖc x©y dùng vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ph¶i thùc hiÖn thËt cô thÓ cho tõng dù ¸n cña hé s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸ nh©n vay vèn, lÊy hiÖu qu¶ lµm gèc kh«ng chØ lÊy tµi s¶n thÕ chÊp lµm c¬ së quyÕt ®Þnh vèn ®Çu t­. + X©y dùng hÖ thèng th«ng tin, t×m hiÓu râ ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, kÓ c¶ kh¸ch hµng t­ nh©n vay vèn, ®Ó kÞp thêi xö lý thu håi vèn tr­íc khi kh¸ch hµng cã vÊn ®Ò. + N©ng cao vai trß, chÊt l­îng cña c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc trong ho¹t ®éng tÝn dông. - øng dông Marketing vµo ho¹t ®éng ng©n hµng. Trong 12 n¨m ®æi míi, ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng, bªn c¹nh sù cã mÆt cña c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi, ng©n hµng cæ phÇn, c¸c NHTM Nhµ n­íc ®· tÝch cùc c¶i t¹o h×nh ¶nh cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. Tuy nhiªn, hiÖu qu¶ cßn h¹n chÕ v× hÇu hÕt c¸c NHTM ch­a thùc sù chó träng marketing b»ng viÖc ®i s©u xö lý kü thuËt nghiÖp vô, phßng ngõa rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng. MÆt kh¸c sù øng dông marketing cßn thiÕu bµi b¶n, míi thÓ hiÖn ë bÒ næi nh­ qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, sö dông c«ng cô l·i suÊt, mµ ch­a thùc sù chó träng kÕt hîp c¸c chøc n¨ng chñ lùc, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng trong thùc hµnh martketing nh­ nghiªn cøu kh¸ch hµng, x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu, n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô ng©n hµng. §Ó cã hiÖu qu¶ øng dông marketing trong ho¹t ®éng ng©n hµng, chi nh¸nh ph¶i tËp trung vµo nh÷ng nç lùc sau: + Lý luËn marketing ph¶i th©m nhËp vµo tÊt c¶ c¸c bé phËn tõ qu¶n lý tíi giao dÞch, tÊt c¶ c¸c nh©n viªn ng©n hµng, víi ph­¬ng ch©m tÊt c¶ cïng hîp søc ®Ó ®¸p øng tèt nhÊt nh÷ng mong ®îi cña kh¸ch hµng. C¸c c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch, dù b¸o vµ nhËy bÐn víi nhu cÇu thÞ tr­êng ng©n hµng. + TÝch cùc chñ ®éng trong quan hÖ víi kh¸ch hµng (kÓ c¶ kh¸ch hµng hiÖn t¹i vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng). §©y lµ bµi häc tõ thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam kÓ c¶ trong nh÷ng giao dÞch ®¬n gi¶n nhÊt. + T¹o m«i tr­êng kinh tÕ ngoµi quèc doanh nhÊt lµ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh, kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµ m«i tr­êng cã mÆt b»ng d©n trÝ thÊp, ng­êi d©n cã tÝnh thùc tÕ cao. Martketing trong ho¹t ®éng ng©n hµng ngoµi qu¶ng c¸o, tuyªn truyÒn, ph¶i chó träng ®Õn chÊt l­îng cña c¸c giao dÞch ®èi víi ng­êi d©n, chÝnh ng­êi d©n khi tin t­ëng trong quan hÖ giao dÞch víi ng©n hµng l¹i lµ nh÷ng tuyªn truyÒn viªn cho ng©n hµng cã hiÖu qu¶ cao nhÊt trong céng ®ång vµ m«i tr­êng cña hä. Ho¹t ®éng ng©n hµng ph¶i coi marketing võa lµ c«ng cô phßng ngõa rñi ro tõ xa võa lµ nh©n tè ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc vµ toµn diÖn h¬n trong t­¬ng lai. 3.2.2. T¨ng c­êng c¸c biÖn ph¸p kh¬i t¨ng nguån vèn huy ®éng trªn ®Þa bµn. - Më réng dÞch vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. Víi chøc n¨ng trung gian thanh to¸n, NHTM th«ng qua thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ®Ó thu hót nguån vèn tiÒn göi trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n víi thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn tØnh Hµ Nam. §Ó lµm ®­îc viÖc ®ã NHCT Hµ Nam cÇn chó träng c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ sau: + Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o cho c¸c dÞch vô thanh to¸n cña ng©n hµng. Thùc tÕ cho thÊy víi mÆt b»ng d©n trÝ thÊp vµ thãi quen thanh to¸n cña ng­êi d©n, hÇu nh­ hä am hiÓu rÊt Ýt vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n cña ng©n hµng. Nh­ vËy, viÖc lµm cho kh¸ch hµng hiÓu, tin t­ëng ®Ó tham gia vµo dÞch vô ng©n hµng, tr­íc hÕt ng©n hµng b¾t ®Çu marketing tõ néi bé, hç trî tèi ®a cho kh¸ch hµng, gióp cho møc ®é tho¶ m·n cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao h¬n. + Lùa chän kh¸ch hµng cã quan hÖ thanh to¸n th­êng xuyªn lµm nh©n tè ®Ó tiÕp thÞ th«ng qua ho¹t ®éng marketing. Khi kiÕn thøc vÒ dÞch vô tµi chÝnh c¸ nh©n cña c¸c kh¸ch hµng nµy mang l¹i lîi Ých, kh¸ch hµng sÏ trë nªn trung thµnh víi ng©n hµng vµ hä sÏ lµ cÇu nèi, tuyªn truyÒn víi kh¸ch hµng t­¬ng lai. + HiÖn nay viÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, c¸n bé thuéc khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c ®èi t­îng kh¸c thuéc quü b¶o hiÓm, th­¬ng binh x· héi, hÇu hÕt quan hÖ chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt, dÉn ®Õn tèn kÐm vÒ chi phÝ, l­îng tiÒn mÆt tËp trung l­u chuyÓn trong mét thêi ®iÓm lín. HiÖn ch­a cã doanh nghiÖp nµo tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng th«ng qua tµi kho¶n c¸ nh©n t¹i NHTM, trong khi Ng©n hµng lu«n s½n sµng cung cÊp dÞch vô nµy. HiÖn nay thÞ tr­êng dÞch vô thanh to¸n tiÒn l­¬ng cßn s¬ khai, bá ngá, do ®ã nªn më réng dÞch vô nµy t¹i c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi... Tr­íc hÕt lµ b¶n th©n ng©n hµng ¸p dông tr¶ l­¬ng 100% th«ng qua tµi kho¶n c¸ nh©n, bªn c¹nh viÖc vËn ®éng vµ tuyªn truyÒn víi c¸c doanh nghiÖp vµ tæ chøc kh¸c. Khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp, c¸c ®èi t­îng h­ëng l­¬ng tõ nguån ng©n s¸ch, ng©n hµng nªn phèi hîp víi kho b¹c Nhµ n­íc vµ ®¬n vÞ thùc hiÖn tr¶ l­¬ng th«ng qua tµi kho¶n c¸ nh©n më t¹i NHTM. + §Ó khuyÕn khÝch thanh to¸n qua tµi kho¶n c¸ nh©n trong thêi gian hiÖn nay, ng©n hµng nªn miÔn phÝ hoµn toµn, v× lîi Ých cña ng©n hµng thu ®­îc th«ng qua nguån vèn trªn tµi kho¶n ®­îc sö dông kinh doanh lµ muc tiªu chÝnh. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng nªn sö dông l·i suÊt linh ho¹t, ­u ®·i phï hîp víi tiÒn göi tµi kho¶n c¸ nh©n. - T¨ng vèn ®Çu t­ ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ ph­¬ng tiÖn thanh to¸n tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i. Trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng, c¬ chÕ thanh to¸n ph¶i ®i tr­íc mét b­íc, song hiÖn nay ®ang béc lé nh­îc ®iÓm lµ chËm ®æi míi. Hµng lo¹t yªu cÇu cÇn thiÕt ch­a ®¸p øng ®­îc nh­: SÐc vµ thÎ thanh to¸n, göi tiÒn mét n¬i - rót nhiÒu n¬i, m¸y rót tiÒn tù ®éng, dÞch vô ng©n quü chi hé kh¸ch hµng, so víi yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng ph¶i cã gi¶i ph¸p c¬ b¶n lµ xem xÐt l¹i n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn, cô thÓ: + TiÕp tôc t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt Kü thuËt-C«ng nghÖ hiÖn ®¹i cho ho¹t ®éng thanh to¸n, hiÖn chØ tËp trung ë héi së nªn viÖc thanh to¸n t¹i c¸c phßng giao dÞch rÊt chËm, kh«ng kÞp thêi, mÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh thu hót kh¸ch hµng. + Ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé giái chuyªn m«n nh»m ®¸p øng kÞp yªu cÇu ngµy cµng cao cña ho¹t ®éng dÞch vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n­íc. - Kh¬i t¨ng nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­. + §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn trong d©n c­, viÖc ®a d¹ng ho¸ ph¶i tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ c¶ thêi h¹n göi tiÒn nh­ ¸p dông thªm kú h¹n 1,2,3 tuÇn vµ kú h¹n 2,3,5,10 n¨m), ®a d¹ng c¶ vÒ lo¹i tiÒn huy ®éng (huy ®éng nhiÒu lo¹i ngo¹i tÖ c¶ USD, DEM, FRF, JPY...) vµ ®a d¹ng c¶ vÒ c¸ch thøc huy ®éng (huy ®éng qua tiÒn göi, qua tiÕt kiÖm, qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, kú phiÕu, huy ®éng t¹i ®iÓm cè ®Þnh vµ c¶ t¹i gia...) qua ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho ng­êi göi tiÒn trong viÖc lùa chän h×nh thøc vµ c¸ch thøc göi. + G¾n kÕt tiÕt kiÖm víi tÝn dông nh­: TiÕt kiÖm vµ tÝn dông nhµ, tiÕt kiÖm vµ tÝn dông tiªu dïng. + Nghiªn cøu vµ x©y dùng c¬ chÕ huy ®éng vèn th«ng qua c¸c ®¹i lý vµ hÖ thèng c¸c Quü tÝn dông nh©n d©n. + Më réng h×nh thøc chøng chØ tiÒn göi v« danh, dÔ mua b¸n vµ chuyÓn nh­îng, ­u tiªn c¸c h×nh thøc thu hót vèn trung vµ dµi h¹n. 3.2.3. TiÕt kiÖm chi phÝ qu¶n lý. TiÕt kiÖm chi phÝ lµ môc tiªu mµ bÊt kú mét doanh nghiÖp kinh doanh nµo còng ®Æc biÖt quan t©m vµ h­íng tíi, ®ång thêi lµ nguyªn t¾c nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. - X©y dùng c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ. Chi phÝ qu¶n lý cña ng©n hµng hiÖn nay cã thÓ chia lµm 2 lo¹i chÝnh: + Lo¹i chi phÝ theo ®Þnh møc quy ®Þnh: Quy ®Þnh cña Bé tµi chÝnh, cña ngµnh nh­: KhÊu hao, thuÕ, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ... + Lo¹i chi phÝ kh«ng ®Þnh møc: Bao gåm toµn bé c¸c tµi kho¶n chi phÝ kh¸c ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ng©n hµng nh­ chi phÝ söa ch÷a tµi s¶n, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, c«ng t¸c phÝ, båi d­ìng ®éc h¹i, ®iÖn tho¹i, giÊy tê in, v¨n phßng phÈm, tiÕp thÞ, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, chi ®µo t¹o, héi häp... C¸c kho¶n chi phÝ nµy th­êng vËn dông vµ quyÕt to¸n theo chi phÝ thùc tÕ, cho nªn dÉn ®Õn l·ng phÝ lµ kh«ng tr¸nh khái. MÆt kh¸c m¹ng l­íi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng vÒ h¹ch to¸n vµ c¬ chÕ tæ chøc cã tÝnh ®éc lËp t­¬ng ®èi. Nªn theo t«i ®Ó qu¶n lý vµ tiÕt kiÖm chi phÝ nªn x©y dùng c¸c ®Þnh møc phï hîp cho tõng lo¹i, nhãm chi phÝ trªn c¬ së ho¹t ®éng thùc tÕ dùa vµo c¸c c¨n cø nh­: Khu vùc kinh tÕ x· héi. ChØ sè gi¸ c¶. Quy m« ¸p dông. ChÊt l­îng tµi s¶n sinh lêi. - ¸p dông c¬ chÕ kho¸n chi phÝ, qu¶n lý tËp trung vµ quyÕt to¸n ph©n t¸n. Trªn c¬ së ®Þnh møc chi phÝ, ¸p dông kho¶n chi phÝ cho c¸c chi nh¸nh trùc thuéc (®èi víi c¸c chi nh¸nh cã chi nh¸nh trùc thuéc). C¸c kho¶n chi ph¶i cã ®Çy ®ñ yÕu tè hîp ph¸p, hîp lÖ. QuyÕt to¸n chi phÝ cho c¸c chi nh¸nh mét c¸ch linh ho¹t lµ cã bæ sung vµ tiÕt gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng mang tÝnh h÷u Ých nh­ chi phÝ tiÕp kh¸ch, héi häp, öng hé c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ... T¨ng c­êng qu¶n lý, gi¸m s¸t chi phÝ, ®¶m b¶o tÝnh thùc tiÔn vµ trung thùc trong mçi kho¶n chi, tæ chøc kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ kiªn quyÕt xö lý c¸c kho¶n chi sai chÕ ®é, chi v­ît ®Þnh møc. 3.2.4 T¨ng c­êng c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, më réng vµ cñng cè mµng l­íi ho¹t ®éng. - Chó träng c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o nh»m n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé. + Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o kÕt hîp ®µo t¹o t¹i tr­êng, t¹i chøc vµ båi d­ìng nghiÖp vô thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ, khuyÕn khÝch c¸n bé tù häc. + §µo t¹o tËp trung: §©y lµ h×nh thøc phæ biÕn nhÊt hiÖn nay mµ ng©n hµng thùc hiÖn. Lùa chän c¸n bé cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn göi ®i ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng §¹i häc phï hîp víi chuyªn ngµnh ng©n hµng nh­ §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n, §¹i häc Tµi chÝnh-kÕ to¸n, Häc viÖn Ng©n hµng.... Lo¹i h×nh nµy ­u ®iÓm lµ c¸n bé ®­îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n, khã kh¨n lµ sè l­îng c¸n bé ®­îc ®µo t¹o cã h¹n, thêi gian ®µo t¹o dµi. + §µo t¹o tËp trung ng¾n ngµy t¹i Trung t©m ®µo t¹o NHCT ViÖt Nam nh­ c¸c líp häc vÒ Vi tÝnh, Ngo¹i ng÷, tËp huÊn nghiÖp vô; Lo¹i h×nh nµy cËp nhËt ®­îc kiÕn thøc cho c¸n bé, chÊt l­îng ®µo t¹o kh«ng cao, ­u ®iÓm lµ trong mét thêi gian ng¾n cã ®­îc mét l­îng lín c¸n bé ®· qua ®µo t¹o. + KhuyÕn khÝch tù häc: HiÖn nay c¸c trung t©m vµ lo¹i h×nh ®µo t¹o rÊt ph¸t triÓn phï hîp víi nhiÒu ®èi t­îng vÒ thêi gian. Ng©n hµng nªn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé, hç trî vËt chÊt cho c¸n bé tù häc, nhÊt lµ c¸c chuyªn ngµnh thiÕt thùc g¾n víi c«ng viÖc cô thÓ cña c¸n bé chuyªn m«n nh­: Tin häc, kÕ to¸n, thanh to¸n quèc tÕ, Ngo¹i ng÷, ph¸p luËt, qu¶n trÞ doanh nghiÖp... + C¸c chi nh¸nh ng©n hµng tù tæ chøc ®µo t¹o: Nh­ t¨ng c­êng më líp tËp huÊn ng¾n ngµy, h×nh thµnh ®éi ngò tiÓu gi¸o viªn cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc vÒ c¸c nghiÖp vô nh­ tÝn dông, tµi chÝnh kÕ to¸n, tin häc, ph¸p luËt, nh»m tù ®µo t¹o, chñ yÕu lµ cËp nhËt kiÕn thøc cho c¸n bé thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cô thÓ. + X©y dùng ph­¬ng ¸n tuyÓn dông c¸n bé míi ®· ®­îc ®µo t¹o chÝnh quy, cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô tèt, dÇn trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé hiÖn nay. B»ng c¸c h×nh thøc thi tuyÓn, tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé, tuyÓn c¸n bé theo chuyªn m«n phï h¬p víi nhu cÇu sö dông lao ®éng. + G¾n viÖc ®µo t¹o víi quy ho¹ch vµ sö dông c¸n bé: ViÖc ®µo t¹o, nhÊt lµ ®µo t¹o n©ng cao ph¶i g¾n víi nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc vµ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp. ViÖc ®µo t¹o ph¶i cã kÕ ho¹ch tõ 3-5 n¨m vµ ph¶i g¾n víi quy ho¹ch c¸n bé ®· ®­îc NHCT ViÖt Nam, c¸c cÊp chÝnh quyÒn hiÖp y, ngoµi ra nªn tr¸nh viÖc cho ®i häc trµn lan dÉn ®Õn viÖc c¸n bé ®­îc cö ®i häc kh«ng phï hîp hoÆc kh«ng ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô tr­íc m¾t vµ l©u dµi. - Cã chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé hîp lý: + G¾n tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh n©ng cao tr×nh ®é. HiÖn nay NHCT ViÖt Nam ®· ¸p dông c¬ chÕ tr¶ l­¬ng míi, ngoµi viÖc tr¶ l­¬ng theo quy ®Þnh 26CP cña ChÝnh phñ cßn cã hÖ sè l­¬ng kinh doanh theo ®óng quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn, viÖc xÐt th­ëng vµ v­ît bËc l­¬ng chØ n»m trong phÇn l­¬ng kinh doanh mµ hiÖn nay ë mét sè chi nh¸nh kinh doanh kÐm hiÖu qu¶ th× l­¬ng kinh doanh rÊt thÊp nªn kh«ng khuyÕn khÝch c¸n bé cã tr×nh ®é, lµm viÖc tÝch cùc. Ng©n hµng cÇn t¸ch b¹ch viÖc h­ëng l­¬ng theo th©m niªn vµ chøc vô víi l­¬ng do hiÖu qu¶ kinh doanh ®em l¹i, ng­êi lµm ra hiÖu qu¶ kinh doamh cao dï cã Ýt th©m niªn vÉn ph¶i ®­îc h­ëng l­¬ng cao h¬n ng­êi kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh. Cã nh­ vËy míi t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng tù rÌn luyÖn, tù v­¬n lªn, kh«ng c«ng thøc, kh«ng û l¹i, ng­êi lao ®éng míi nhanh chãng n©ng cao chÊt l­îng c«ng viÖc. + Lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc, ®µo t¹o c¸n bé lµ môc tiªu qu¶n lý, sö dông nguån nh©n lùc tèi ­u nh»m ®¹t môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. + §æi míi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh g¾n víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph­¬ng, môc tiªu chiÕn l­îc cña NHCT ViÖt Nam vµ thùc tÕ thÞ tr­êng. + Chó träng më réng, ph¸t triÓn nh÷ng nghiÖp vô mµ NHCT Hµ Nam cã thÕ m¹nh nh­: §Çu t­ tÝn dông khu c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, lµng nghÒ, vïng nghÒ, tr¸nh ®Çu t­ nguån lùc vµ vèn dµn tr¶i, hiÖu qu¶ thÊp - Gi¶i ph¸p ®èi víi héi së ng©n hµng tØnh: Héi së NHCT tØnh ph¶i lµ trung t©m qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng chung, thay ®æi ph­¬ng thøc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý theo h­íng: + N©ng cao c¹nh tranh tõng bé phËn nghiÖp vô, c¸c phßng nghiÖp vô t¹i héi së chÝnh ph¶i qu¶n lý nghiÖp vô xuyªn suèt, lµ trung t©m ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt thùc hiÖn ®èi víi tõng mÆt nghiÖp vô, ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña héi së vµ c¸c phßng giao dÞch. + Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®a n¨ng phï hîp víi tõng ®Þa bµn. + X©y dùng c¸c hµnh lang, trong ®ã cho phÐp c¸c bé phËn, c¸c khu vùc cã c¹nh tranh gay g¾t trong ho¹t ®éng ng©n hµng nh­ ®Þa bµn thÞ x· Phñ Lý, ®­îc chñ ®éng trong kinh doanh nh­ hµnh lang vÒ xö lý ®iÒu chØnh l·i suÊt cho vay vµ huy ®éng vèn, c¬ chÕ uû quyÒn ph¸n quyÕt cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng... + C¸c bé phËn nghiÖp vô t¨ng c­êng kiÓm tra kiÓm so¸t ®èi víi c¸c nghiÖp vô cña m×nh, th«ng qua kiÓm tra kiÓm so¸t ®Þnh kú míi n¾m b¾t ®­îc thùc tÕ ho¹t ®éng cña c¸c mÆt nghiÖp vô trong ®Þa bµn toµn tØnh. Qua sè liÖu kiÓm tra, kiÓm so¸t ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc tån t¹i, kiÓm tra toµn bé ho¹t ®éng nghiÖp vô hiÖn hµnh ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng ng©n hµng thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, c¸c quy chÕ cña ngµnh vµ quy ®Þnh néi bé cña NHCT ViÖt Nam, h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông. + KiÓm so¸t cña c¸c bé phËn nghiÖp vô míi h¹n chÕ ë ph¹m vi hÑp, ®i vµo sù vô lµ chÝnh mµ ch­a ®i vµo kiÓm to¸n néi bé... Cho nªn ph¶i kÕt hîp gi÷a kiÓm to¸n néi bé vµ kiÓm tra kiÓm so¸t theo chuyªn ®Ò tÝn dông, kÕ to¸n, tµi chÝnh, ng©n quü... Th«ng qua ®ã cã ®­îc th«ng tin chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay, gióp cho c¸c cÊp qu¶n lý ®Ò ra h­íng gi¶i quyÕt tån t¹i thÝch hîp. KiÓm so¸t ph¶i trë thµnh lùc l­îng gi¸n tiÕp quan träng t¹o ra hiÖu qu¶ kinh doanh, t¹o ra lîi nhuËn cña ng©n hµng. + VÊn ®Ò kÕ ho¹ch ho¸ trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng: Thêi gian qua cã lóc tæ chøc lËp kÕ ho¹ch mang tÝnh nghiªn cøu, chiÕu lÖ lµ chÝnh mµ ch­a thùc sù coi träng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. QuyÕt to¸n thùc hiÖn kÕ ho¹ch míi n»m ë d¹ng ®¸nh gi¸ thi ®ua, khen th­ëng mµ ch­a g¾n víi c«ng cô qu¶n lý kh¸c “víi kh¸i niÖm: KÕ ho¹ch lµ ph¸p lÖnh”. Sù ng­îc chiÒu nhau gi÷a môc tiªu kÕ ho¹ch ho¸ vµ môc tiªu tµi chÝnh vÉn ®ang x¶y ra, lÏ ®­¬ng nhiªn môc tiªu tµi chÝnh ®­îc coi träng trªn hÕt. Ph¶i kh¼ng ®Þnh lµ vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸ lµ kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¶n lý ®iÒu hµnh vÜ m« vµ vi m«. §Ó kÕ ho¹ch ho¸ trë thµnh c«ng cô qu¶n lý h÷u hiÖu cÇn ph¶i ®iÒu chØnh t­ duy kÕ ho¹ch ho¸ theo h­íng: C«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ chÕ l·i suÊt thÞ tr­êng vµ c¬ chÕ tµi chÝnh, thùc hiÖn kÕ ho¹ch g¾n liÒn víi tµi chÝnh cña ®¬n vÞ nh­ kÕ ho¹ch tÝn dông, chØ tiªu nî qu¸ h¹n song hµnh víi viÖc th­ëng ph¹t vµo thu nhËp cña tõng phßng ban, c¸ nh©n. - Gi¶i ph¸p ®èi víi chi nh¸nh trùc thuéc vµ phßng giao dÞch: + Quan ®iÓm ®èi víi c¸n bé ®iÒu hµnh vµ c¸n bé chñ chèt nh­: Tr­ëng, phã phßng giao dÞch vµ Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc chi nh¸nh trùc thuéc ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é ho¹t ®éng ®éc lËp, tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tèt, nh÷ng c¸n bé kh«ng ®ñ n¨ng lùc, phÈm chÊt ph¶i chuyÓn sang lµm trùc tiÕp. + N©ng cÊp nh÷ng phßng giao dÞch cã ®ñ ®iÒu kiÖn thµnh chi nh¸nh trùc thuéc, t¹o c¬ së vËt chÊt, lao ®éng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh. §èi víi nh÷ng phßng giao dÞch kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn cÇn t¨ng c­êng c¸n bé cã n¨ng lùc, m¹nh d¹n ®Çu t­ vÒ nh©n lùc, vËt lùc, t¹o sù t¨ng tr­ëng cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng. Gi¶i thÓ c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, nhiÖm vô kinh doanh. + NhiÖm vô chÝnh cña c¸c phßng giao dÞch lµ huy ®éng vèn vµ ®Çu t­ tÝn dông, ph¶i s¾p xÕp vµ qu¶n lý lao ®éng theo h­íng tËp trung c¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông. Më réng ®Þa bµn ho¹t ®éng ®Õn tõng vïng, tõng côm d©n c­, t¨ng thÞ phÇn cña NHCT TØnh. 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ. 3.3.1. §èi víi NHCT ViÖt Nam. - §æi míi quy chÕ tiÒn l­¬ng kinh doanh cña NHCT ViÖt Nam. + ViÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng kinh doanh cho c¸c chi nh¸nh kh«ng nªn thiªn qu¸ vÒ chØ tiªu lîi nhuËn mµ kh«ng xÐt ®Õn yÕu tè thÕ m¹nh, thÞ tr­êng cña mçi chi nh¸nh. HiÖn nay do m«i tr­êng kinh doanh, rÊt nhiÒu chi nh¸nh lµm rÊt tèt c«ng t¸c kinh doanh vµ tiÕp thÞ cho ho¹t ®éng cña NHCT ViÖt Nam nh­ng m«i tr­êng kh«ng cã c¸c doanh nghiÖp lín, kh«ng cã c¸c dù ¸n lín cho nªn kh«ng ph¸t triÓn ®­îc c¸c dù ¸n ®Çu t­ cho vay, trong khi ®ã c¸c chi nh¸nh cã ®Þa bµn thuËn lîi, viÖc t¨ng tr­ëng d­ nî rÊt dÔ dµng mµ kh«ng thÓ hiÖn sù cè g¾ng vµ ®ãng gãp cho ngµnh. + NHCT ViÖt Nam cÇn g¾n viÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng kinh doanh víi viÖc ph¸t huy thÕ m¹nh cña tõng chi nh¸nh (cã chi nh¸nh ­u thÕ vÒ huy ®éng nguån vèn, cã chi nh¸nh ­u thÕ vÒ cho vay, cã chi nh¸nh ­u thÕ vÒ ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm vµ øng dông dÞch vô míi), cÇn ph¶i xem xÐt nh÷ng thÕ m¹nh ®ã, ®¸nh gi¸ møc ®é, chÊt l­îng hoµn thµnh c¸c chØ tiªu chÝnh do NHCT ViÖt Nam giao lµm c¬ së ®Ó xÐt l­¬ng kinh doanh. NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/05/1993 cña ChÝnh phñ vÒ t¨ng bËc l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ¸p dông chung cho mäi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ, kh«ng phï hîp víi tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña NHTM. HÖ thèng thang b¶ng l­¬ng qu¸ nhiÒu bËc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bËc bÊt hîp lý (bËc cho lao ®éng gi¶n ®¬n nh­ b¶o vÖ, l¸i xe qu¸ cao so víi chuyªn viªn ng©n hµng ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n nhiÒu n¨m chÝnh quy. NHCT ViÖt Nam cã quy chÕ tiÒn l­¬ng ¸p dông trong hÖ thèng NHCT ViÖt Nam ngoµi phÇn l­¬ng c¬ b¶n theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP, quy ®Þnh l­¬ng nh­ hiÖn nay ch­a thùc sù khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc, nhÊt lµ ®èi víi c¸c chi nh¸nh kinh doanh kh«ng cã hiÖu qu¶ hoÆc lîi nhuËn ®¹t ë møc trung b×nh, nÕu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n th× lîi nhuËn ch­a ®ñ ®em l¹i møc l­¬ng kinh doanh t¨ng lªn h¬n hiÖn t¹i. L­¬ng kinh doanh ®­îc h­ëng = Thu nhËp-chi phÝ (kh«ng l­¬ng) x125® 1.000 Mµ thùc tÕ ë nh÷ng chi nh¸nh nh­ NHCT Hµ Nam viÖc lîi nhuËn t¨ng thªm tõ 10-30% trë lªn míi thay ®æi møc l­¬ng kinh doanh hiÖn nay, vµ víi møc l­¬ng kinh doanh t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ th× viÖc b×nh xÐt l­¬ng kinh doanh còng kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ cao nhÊt. NHCT ViÖt Nam nªn cã quy chÕ h­ëng l­¬ng kinh doanh thùc sù c¨n cø vµo kÕt qu¶ kinh doanh, qua ®ã nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng viÖc t¹o ra lîi nhuËn sÏ ®­îc h­ëng hÖ sè l­¬ng kinh doanh tõ 1,2-1,5; cÇn quy ®Þnh râ ®èi t­îng lµm tæn h¹i ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh nh­: Ph¸t sinh nî qu¸ h¹n, vi ph¹m vi chÕ, ch©y × l­êi biÕng... sÏ kh«ng ®­îc h­ëng l­¬ng kinh doanh. - Bæ sung, hoµn thiÖn c¬ chÕ thu dÞch vô phÝ. HiÖn nay thu dÞch vô trong toµn hÖ thèng chiÕm kho¶ng d­íi 5% tæng thu nhËp vµ thùc tÕ biÓu c¸c lo¹i phÝ dÞch vô do thèng ®èc NHNN gi÷ quyÒn quyÕt ®Þnh, ®iÒu nµy khiÕn cho c¸c NHTM rÊt khã kh¨n trong viÖc ph¸t triÓn c¸c dÞch vô v× kh«ng thu håi ®ñ chi phÝ. BiÓu phÝ cña NHCT ViÖt Nam cô thÓ ho¸ c¸c lo¹i phÝ dÞch vô nh­ng kh«ng cã møc thu tèi thiÓu ®èi víi mét sè ho¹t ®éng nh­: Thu phÝ chuyÓn tiÒn thanh to¸n ®iÖn tö, thu phÝ chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n dÉn ®Õn nhiÒu khi chi nh¸nh thu phÝ tÝnh theo tû lÖ 0,05% kh«ng ®ñ trang tr¶i c¸c chi phÝ thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. §Ò nghÞ NHCT ViÖt Nam nghiªn cøu ¸p dông thùc tÕ c¸c kho¶n thu, nhÊt lµ thu dÞch vô theo nguyªn t¾c th­¬ng m¹i vµ giao quyÒn cho c¸c chi nh¸nh cô thÓ ho¸ møc phÝ, võa ®¶m b¶o cã lîi nhuËn võa mang tÝnh c¹nh tranh cao. - Ban hµnh quy chÕ vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé cho vay + HiÖn t¹i m«i tr­êng ph¸p lý ch­a ®ång bé, ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn, nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm gi÷a ng­êi ®i vay vµ ng­êi cho vay. Trong khi chê ®îi Nhµ n­íc ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®¶m b¶o quyÒn, nghÜa vô cña ng­êi ®i vay vµ ng­êi cho vay ®Ò nghÞ NHCT ViÖt Nam ban hµnh râ quy chÕ tr¸ch nhiÖm cña ng­êi cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý khi cã rñi ro x¶y ra. MÆt kh¸c ph¶i cã c¬ chÕ gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng quyÒn lîi cho c¸n bé cho vay nh­: C«ng t¸c phÝ, Maketting, tiÒn th­ëng v.v... + §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ®èi víi c¸c thñ tôc hå s¬ ph¸p lý vay vèn ®Ó cã thÓ t¨ng nhanh viÖc thÈm ®Þnh vµ gi¶i ng©n mµ vÉn ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cao, nh»m phôc vô thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng. - Xö lý døt ®iÓm nî tån ®äng cho chi nh¸nh: HiÖn t¹i chi nh¸nh cã sè nî qu¸ h¹n chiÕm tõ 7-10% mµ thùc chÊt lµ sè nî tån ®äng tõ nh÷ng n¨m 1999, 2000 nÕu kh«ng ®­îc xö lý ®­a vµo dù phßng rñi ro hoÆc nî khoanh th× chi nh¸nh sÏ rÊt khã kh¨n trong viÖc xö lý nî vµ ¶nh h­ëng kÕt qu¶ kinh doanh trong nhiÒu n¨m 3.3.2. §èi víi NHNN. - HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, hoµn thiÖn kü thuËt c«ng nghÖ vµ c¬ chÕ qu¶n lý c¸c trung t©m thanh to¸n bï trõ cña NHNN. + NHNN cÇn ®i tr­íc trong viÖc thùc hiÖn hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng, tËp trung ®Çu tiªn vµo c«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, n©ng cao chÊt l­îng c¸c ph­¬ng tiÖn vµ c«ng cô thanh to¸n ®Ó mäi kho¶n vèn chu chuyÓn trong nÒn kinh tÕ ®Òu th«ng qua c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh, ®Æc biÖt lµ ng©n hµng, t¨ng nhanh vßng quay vèn vµ h¹n chÕ l­îng tiÒn mÆt trong l­u th«ng. + Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî c¸c NHTM tù ®Çu t­, hîp t¸c liªn kÕt vµ vay vèn ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng. + Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cßn khã kh¨n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸c mãn thanh to¸n cña NHTM chÝnh lµ tèc ®é thanh to¸n qua trung t©m bï trõ cña NHNN cßn chËm. T¹i trung t©m thanh to¸n bï trõ cña NHNN thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc b¸n c¬ giíi: C¸c NHTM ®¸nh chøng tõ bï trõ vµo m¸y råi chuyÓn sang ®Üa mÒm hay truyÒn qua MODEM tho¹i ®i bï trõ vµ NHNN chØ thùc hiÖn tèi ®a 2 phiªn bï trõ trong ngµy. NHNN cÇn thiÕt lËp c¸c trung t©m thanh to¸n bï trõ theo khu vùc vµ quèc gia ®ång thêi hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ thanh to¸n tiÕn tíi thùc hiÖn thanh to¸n bï trõ tù ®éng. - Gi¶m tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc xuèng d­íi 3%. - N©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng më, ®a d¹ng ho¸ c¸c c«ng cô, chøng chØ cã gi¸ giao dÞch t¹i thÞ tr­êng më. Tõ n¨m 2000, NHNN cho ra ®êi thÞ tr­êng më, sau mét n¨m ho¹t ®éng, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc míi chØ lµ b­íc ®Çu, cßn nhiÒu h¹n chÕ do c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ®­îc tham gia trªn thÞ tr­êng më cßn qu¸ Ýt, hiÖn nay chØ cã tÝn phiÕu kho b¹c vµ tÝn phiÕu NHNN ®­îc tham gia. §Ò nghÞ NHNN më réng c¸c c«ng cô, chøng chØ cã gi¸ ®­îc giao dÞch trªn thÞ tr­êng më nh­ : Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu c«ng ty, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh...t¹o cho thÞ tr­êng më ho¹t ®éng s«i ®éng h¬n, trë thµnh hËu thuÉn v÷ng ch¾c cho viÖc ®¶m b¶o thanh kho¶n vµ lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn nghiÖp vô tÝn dông, chiÕt khÊu th­¬ng phiÕu, vµ ®Çu t­ cña c¸c NHTM. - Tæ chøc thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng tiÒn tÖ ®Ó c¸c NHTM cã thÞ tr­êng ph¸t triÓn nghiÖp vô ®Çu t­ vµ tiÕp øng vèn khi cÇn thiÕt. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ lµ thÞ tr­êng vèn ng¾n h¹n, lµ c«ng cô ®Ó NHNN ®iÒu hoµ kh¶ n¨ng thanh to¸n gi÷a c¸c NHTM, lµ n¬i ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c NHTM thiÕu vèn vµ lµ thÞ tr­êng ®Çu ra cña c¸c NHTM thõa vèn. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ bao gåm: ThÞ tr­êng tÝn dông, thÞ tr­êng néi tÖ liªn ng©n hµng, thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng, thÞ tr­êng tÝn phiÕu kho b¹c. Gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ trªn c¸c thÞ tr­êng nµy mét mÆt gióp NHNN qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ®­îc l­îng tiÒn mÆt, qu¶n lý ®­îc h¹n møc tÝn dông ®èi víi c¸c NHTM, mÆt kh¸c t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM t×m ®­îc thÞ tr­êng lý t­ëng ®Ó ph¸t triÓn nghiÖp vô ®Çu t­ . - NHNN cÇn bæ xung, hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ thóc ®Èy ph¸t triÓn nghiÖp vô ng©n hµng. + Trªn c¬ së c¸c bé luËt cña Nhµ n­íc, cÇn x©y dùng hoµn chØnh ®ång bé hÖ thèng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn (d­íi luËt) vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng ®Ó c¸c NHTM thùc hiÖn. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn võa kh«ng tr¸i luËt võa ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c NHTM ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn cô thÓ cña n­íc ta vµ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. + Söa ®æi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ thanh to¸n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña viÖc ®æi míi c¸c c¬ chÕ nghiÖp vô kh¸c. Nghiªn cøu cøu ®Ó t¹o m«i tr­êng cho phÐp sö dông c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i. + Ban hµnh nh÷ng c¬ chÕ qu¶n lý dÞch vô ng©n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn hÖ thèng dÞch vô cña NHTM. Giao quyÒn cho c¸c NHTM quyÕt ®Þnh c¸c lo¹i dÞch vô cÇn thu phÝ, møc thu phÝ cña tõng lo¹i dÞch vô theo nguyªn t¾c th­¬ng m¹i. NHNN kh«ng nªn ban hµnh biÓu phÝ dÞch vô ng©n hµng cho c¸c NHTM cïng ¸p dông nh­ hiÖn nay, võa kh«ng ®Çy ®ñ, võa mÊt tÝnh c¹nh tranh. 3.3.3. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc. - Nhµ n­íc cÇn sím ban hµnh vµ hoµn thiÖn khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng. + Sím söa ®æi ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª, bæ sung nh÷ng quy ®Þnh míi vÒ lËp chøng tõ kÕ to¸n, h¹ch to¸n ghi sæ phï hîp víi nh÷ng dÞch vô tµi chÝnh ng©n hµng thùc hiÖn b»ng c«ng nghÖ qu¶n lý , thanh to¸n qua hÖ thèng vi tÝnh- ®iÖn to¸n theo chuÈn mùc quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ c¸c chøng tõ cña ng©n hµng ®iÖn tö, ch÷ ký ®iÖn tö. + CÇn quy ®Þnh râ b»ng ph¸p luËt ®èi víi c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n thanh to¸n dÞch vô ng©n hµng do NHNN qu¶n lý vµ ban hµnh mÉu biÓu thèng nhÊt, kh«ng dïng ho¸ ®¬n mua b¸n hµng ho¸ th«ng th­êng do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. - CÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vµ hç trî c¸c NHTM hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng nh»m ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc, ChÝnh phñ cÇn cho phÐp c¸c NHTM ®­îc h­ëng chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Çu t­ trong n­íc nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong lÜnh vùc ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng quan träng vµ thiÕt yÕu. Ngoµi viÖc dïng vèn tù cã ®Ó ®Çu t­ cho phÐp c¸c NHTM vay vèn dµi h¹n nh­ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. - T¹o lËp m«i tr­êng kinh tÕ, t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng. TiÕp tôc s¾p xÕp ®æi míi khu vùc kinh tÕ quèc doanh, ®Èy nhanh tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN, chØ gi÷ l¹i nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ mòi nhän mµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ch­a ®ñ n¨ng lùc hoÆc kh«ng thÓ ®¶m ®­¬ng ®­îc. ViÖc gi¶i to¶ vèn bÞ ®ãng b¨ng trong c¸c DNNN lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶, rót vèn ®Çu t­ ra khái doanh nghiÖp kh«ng thuéc c¸c lÜnh vùc x­¬ng sèng cña nÒn kinh tÕ th«ng qua qu¸ tr×nh tiÕn hµnh chuyÓn dÞch së h÷u, x· héi ho¸ tµi s¶n còng lµ biÖn ph¸p t¹o vèn quan träng ®èi víi Nhµ n­íc. B»ng c¸ch nµy, Nhµ n­íc võa trót bá g¸nh nÆng trî cÊp, võa gi¶i phãng vèn khái nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng khu vùc cã hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp ®Ó ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng sinh lêi tèt h¬n, cã hiÖu qu¶ cÊp sè nh©n ®èi víi nÒn kinh tÕ. Cïng víi viÖc cæ phÇn ho¸, cÇn n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña khèi DNNN, thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n theo c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ ®Ó cã c¸c th«ng tin c«ng khai, minh b¹ch vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh c¸c doanh nghiÖp, gióp ng©n hµng cã c¸c th«ng tin chÝnh x¸c ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®óng ®¾n vµ Nhµ n­íc cã thÓ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kÞp thêi. - Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ®Èy m¹nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ph¸t triÓn b­u chÝnh viÔn th«ng vµ Internet ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho NHTM thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ nghiÖp vô. Quy ®Þnh tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn DNNN th«ng qua tµi kho¶n ë ng©n hµng hay ban hµnh nh÷ng bé luËt nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi d©n khi göi vµ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng..., tr­íc m¾t sím cã NghÞ ®Þnh vÒ Thanh to¸n qua ng©n hµng ®Ó thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 91/CP ngµy 25/11/1993 vÒ tæ chøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· qu¸ l¹c hËu. §ång thêi ChÝnh phñ cÇn cho phÐp NHNN thay ®æi mÖnh gi¸ ®ång tiÒn ph¸t hµnh, ph¸t hµnh thªm tiÒn kim khÝ ®Ó sö dông ®­îc c¸c m¸y tù ®éng (Khi sö dông c¸c m¸y tù ®éng, kh¸ch hµng muèn n¹p tiÒn vµo tµi kho¶n qua m¸y th× tiÒn ph¶i in l¹i ®Ó m¸y cã thÓ nhËn d¹ng ®­îc )... nh»m ®Èy m¹nh thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ nhÊt lµ trong d©n c­. Sù ph¸t triÓn cña B­u chÝnh viÔn th«ng, cña Internet lµ tiÒn ®Ò, lµ c¬ së ®Ó NHTM hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng hiÖn ®¹i. Nh­ng hiÖn nay c¸c NHTM ®ang ph¶i thuª bao ®­êng truyÒn dÉn víi møc phÝ qu¸ cao, l¹i ch­a thËt nhanh, chuÈn x¸c vµ an toµn, trong khi vèn ph¸p ®Þnh vµ nguån vèn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ cña c¸c ng©n hµng cßn nhá, nªn c¸c NHTM rÊt khã kh¨n trong viÖc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¸t triÓn dÞch vô míi. MÆt kh¸c phÝ thuª bao vµ sö dông Internet cña ViÖt Nam hiÖn nay cßn qu¸ ®¾t, kh«ng khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n sö dông Internet. T×nh tr¹ng nµy khiÕn cho th­¬ng m¹i ®iÖn tö vµ dÞch vô ng©n hµng qua Internet cña NHTM ë ViÖt Nam trë nªn xa vêi. Do vËy, ph¸t triÓn B­u chÝnh viÔn th«ng vµ Internet kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò cña riªng ngµnh B­u chÝnh viÔn th«ng mµ cßn lµ mét néi dung quan träng cÇn ®­îc Nhµ n­íc ®Æc biÖt quan t©m trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam. - Ban hµnh ®Çy ®ñ c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ hç trî vÒ vèn ®Ó nhanh chãng c¬ cÊu l¹i nî cho NHCT ViÖt Nam, t¨ng vèn tù cã phï hîp víi tèc dé ph¸t triÓn, tèc ®é t¨ng quy m« ho¹t ®éng. Lµm s¹ch b¶ng tæng kÕt tµi s¶n b»ng c¸ch c«ng ty mua b¸n nî cña ChÝnh phñ mua l¹i sè nî cã vÊn ®Ò cña NHCT ViÖt Nam. KÕt luËn §æi míi vµ c¬ cÊu l¹i tæ chøc, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña NHTM ViÖt Nam lµ mét chñ ch­¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®ang chØ ®¹o toµn ngµnh Ng©n hµng ®ang triÓn khai thùc hiÖn. §Ò tµi luËn v¨n “Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHCT Hµ Nam” ®­îc chän nghiªn cøu ®Ó gãp phÇn gi¶i quyÕt mét trong nh÷ng vÊn ®Ò thêi sù cÊp b¸ch hiÖn nay ë n­íc ta. Trªn c¬ së vËn dông tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tæng kÕt thùc tiÔn, luËn v¨n ®· kh¸i qu¸t ho¸ c¸c c¬ së lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña NHTM. Tæng kÕt nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Hµ Nam vµ ®Ò xuÊt mét hÖ thèng gi¶i ph¸p ®ång bé nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña NHCT Hµ Nam. C¸c gi¶i ph¸p ®­îc nªu ra trong luËn v¨n ®Òu dùa trªn nh÷ng c¨n cø lý luËn khoa häc vµ c¬ së thùc tiÔn, do ®ã cã tÝnh kh¶ thi vµ cã thÓ cã t¸c dông tham kh¶o nghiªn cøu øng dông vµo thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHCT Hµ Nam. Tuy nhiªn, do ph¹m vi nghiªn cøu vµ ®èi t­îng nghiªn cøu cã giíi h¹n lµ mét chi nh¸nh NHTM cÊp tØnh, thµnh phè, v× vËy møc ®é ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ c¸c kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, ®Æc biÖt bÞ giíi h¹n cña tÇm nh×n vµ vÞ thÕ cña mét doanh nghiÖp kinh doanh TÝn dông - Ng©n hµng cÊp c¬ së. T¸c gi¶ luËn v¨n mong muèn nhËn ®­îc sù tham gia gãp ý vµ gióp ®ì cña tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o trong Héi ®ång chÊm luËn v¨n vµ tÊt c¶ ®äc gi¶ cã quan t©m ®Õn ®Ò tµi nghiªn cøu. Tµi liÖu tham kh¶o TiÕng ViÖt: TS. NguyÔn DuÖ (2001): Qu¶n trÞ ng©n hµng - NXB Thèng kª Hµ Néi. NguyÔn C«ng NghiÖp (1993): C«ng nghiÖp ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tiÒn tÖ NXB Thèng kª. Ph¹m Ngäc Long (1996): Marketing trong ng©n hµng- NXB Thèng kª Hµ Néi. TS. NguyÔn Vâ Ngo¹n (1996): HÖ thèng c«ng cô chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng- NXB Tµi chÝnh Hµ Néi. Lª V¨n TÒ, Ng« H­íng (1997): NghiÖp vô Ng©n hµng th­¬ng m¹i - NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh. NguyÔn §øc Th¶o (1995): Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng- NXB Mòi Cµ Mau. Lª V¨n T­ (1997): C¸c nghiÖp vô Ng©n hµng th­¬ng m¹i- NXB Thèng kª Hµ Néi. CÈm nang qu¶n lý tÝn dông ng©n hµng (1993)- NXB Thèng kª Hµ Néi. HÖ thèng ng©n hµng Mü (1989)-ViÖn th«ng tin t­ liÖu vµ ®Þa chÊt Hµ Néi. LuËt ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam, luËt c¸c tæ chøc tÝn dông(1998) - NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Marketing lý luËn vµ nghÖ thuËt øng xö trong kinh doanh - tr­êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n, bé m«n Marketing- NXB §¹i häc vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp. Ng©n hµng Nhµ n­íc Hµ Nam (1997-2001): B¸o c¸o tæng hîp ho¹t ®éng ng©n hµng Hµ Nam NHCT ViÖt Nam: - §iÒu lÖ NHCT ViÖt Nam -1997. - §Ò ¸n c¬ cÊu l¹i NHCT ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2010. - NHCT ViÖt Nam (1998-2000) - th¸ng 10/2001 - Tµi liÖu héi nghÞ tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh tõ 1997-2001. - B¸o c¸o th­êng niªn (1997-2001). NHCT Hµ Nam : - B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n (1997-2001). - B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh (1997-2001). Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn (1996)- NXB ChÝnh trÞ quèc gia. Ph¸p lÖnh ng©n hµng, hîp t¸c x· tÝn dông vµ c«ng ty tµi chÝnh (1990)- NXB Ph¸p lý. V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII (1996)- NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu §¶ng toµn quèc lÇn thø IX (2001)- NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé TØnh Hµ Nam lÇn thø XVI (2000). TiÕng Anh: David Cox: NghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i- NXB ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi-1997. David Begg, Stanley Fisher: Kinh tÕ häc tËp I, II (1992)- NXB Gi¸o dôc. Edward Reed, Edward K. Gill (1993): Ng©n hµng th­¬ng m¹i - NXB Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Frederie S.Misshkim (1995): TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ tr­êng tµi chÝnh- NXB Khoa häc vµ kü thuËt Hµ Néi. Peter S. Rose (2001): Qu¶n trÞ Ng©n hµng th­¬ng m¹i - NXB Tµi chÝnh Hµ Néi. Peter S. Rose, James Wkolari (1998): C¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh - NXB Thèng kª Hµ Néi. Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan ®©y lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña riªng t«i. C¸c sè liÖu, kÕt qu¶ nªu trong luËn v¨n lµ trung thùc vµ cã nguån gèc râ rµng. Hµ Néi, ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2002 T¸c gi¶ luËn v¨n NguyÔn V¨n Thµnh Môc lôc Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t DNNN : Doanh nghiÖp Nhµ n­íc NHCT : Ng©n hµng C«ng th­¬ng NH§T&PT : Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn NHNN : Ng©n hµng Nhµ n­íc NHNNo&PTNT : Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n NHTM : Ng©n hµng Th­¬ng m¹i TCTD : Tæ chøc tÝn dông Danh môc c¸c b¶ng, biÓu Sè TT Môc lôc Néi dung b¶ng, biÓu Trang 1. Danh môc b¶ng: 1.1 1.1.3 B¶ng quyÕt to¸n tµi s¶n cña NHTM 12 2.1 2.1.1 KÕt qu¶ t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña tØnh Hµ Nam qua c¸c n¨m 33 2.2 2.3.1 B¶ng tæng kÕt tµi s¶n cña NHCT Hµ Nam 36 2.3 2.3.2 Ph©n tÝch c¬ cÊu nguån vèn cña NHCT Hµ Nam 40 2.4 2.3.3 Ph©n tÝch c¬ cÊu tÝn dông 44 2.5 2.3.3 Ph©n tÝch d­ nî theo thµnh phÇn kinh tÕ 46 2.6 2.4.1 Ph©n tÝch nî tån ®äng qua c¸c n¨m 49 2.7 2.4.2 Nî qu¸ h¹n ph©n theo thêi gian 51 2.8 2.5 Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i NHCT Hµ Nam 53 2.9 2.6 Thu nhËp vµ chi phÝ 55 2.10 2.6.2 Thùc hiÖn chi phÝ qu¶n lý 59 2.11 2.6.3 Ph©n tÝch thu nhËp vµ chi phÝ 60 2. Danh môc biÓu ®å: 1 2.3.2 T×nh h×nh huy ®éng vèn cña tØnh Hµ Nam 41 2 2.3.2 T×nh h×nh sö dông vèn cña tØnh Hµ Nam 43 Lêi c¶m ¬n Víi t×nh c¶m ch©n thµnh, t¸c gi¶ xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tiÕn sÜ NguyÔn Th¹c Ho¸t - ng­êi ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ trùc tiÕp h­íng dÉn t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, hoµn thµnh luËn v¨n. T¸c gi¶ bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi Khoa Sau ®¹i häc - Héi ®ång Khoa häc vµ §µo t¹o Häc viÖn Ng©n hµng, c¸c thÇy c« gi¸o tham gia qu¶n lý, gi¶ng d¹y vµ t­ vÊn trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu luËn v¨n tèt nghiÖp. T¸c gi¶ xin bµy tá lßng biÕt ¬n ®èi víi Ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ n­íc tØnh Hµ Nam. §Æc biÖt t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ban gi¸m ®èc cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng C«ng th­¬ng Hµ Nam ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn, ®éng viªn, gióp ®ì t¸c gi¶ trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu do kh¶ n¨ng cã h¹n vµ kinh nghiÖm thùc tiÔn cßn Ýt mµ vÊn ®Ò ®Æt ra l¹i qu¸ lín nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. KÝnh mong sù chØ dÉn vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó c«ng tr×nh nghiªn cøu tiÕp theo ®­îc hoµn h¶o h¬n. T¸c gi¶ NguyÔn V¨n Thµnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHCT Hà Nam.doc
Luận văn liên quan