Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3

Lời mở đầu Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Do vậy chúng ta đã, đang đầu tư vào mọi ngành sản xuất của nền kinh tế. Trong đó đầu tư vào ngành xây lắp chiếm một tỷ trọng lớn nhất, muốn phát triển nền kinh tế thì hệ thống cơ sở hạ tầng được ưu tiên hàng đầu. Nhưng vấn đề đặt ra hiện nay đối với các dự án xây lắp đó là việc đáp ứng tốt nhất yêu cầu về chất lượng thời gian, chi phí. Đối với các nhà đầu tư thì muốn hoàn thành dự án với mức chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất và chất lượng tốt nhất còn đối với các nhà kinh doanh thì họ mong muốn đạt được mức lợi nhuận nhất định khi họ thực hiện công việc. Có một phương thức được coi là kết hợp tốt nhất đối với các yêu cầu đó cho cả nhà đầu tư và nhà kinh doanh đó là đầu thầu. Việc sử dụng phương pháp đầu thầu ngày càng tỏ ra có hiệu quả đối với cá dự án thuộc tất cả các thành phần kinh tế; dự án thuộc khu vực Nhà nước, dự án được sự tại trợ của các định chế tài chính quốc tế, Trong một nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, nhất là cá doanh nghiệp xây lắp, liên tục phải đổi mới để nâng cao khả năng thắng thầu. Sau một thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3, nhận thức được vai trò quan trọng của đầu thầu đối với Công ty và cũng thấy được những tồn tại, khó khăn mà Công ty còn đang gặp phải trong công tác đấu thầu, tôi quyết định chọn đề tài: Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3. Vì đây là một hoạt động có tính cạnh tranh cao tại Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu, bên cạnh đó do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài viết của tôi không tránh khỏi những thiếu sót, mong rằng có nhiều ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. Đề tài gồm 3 phần Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 Chương II: Tình hình tham gia công tác đấu thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3. Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3. Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3. 3 1. Quá trình hình thành và phát triển. 3 2.Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến công tác đấu thầu của Công ty. 3 2.1.Đặc điểm sản phẩm và thị trường của Công ty. 3 2.2.Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty. 4 2.3.Đặc điểm về công nghệ thiết bị của Công ty. 6 2.4 Đặc điểm về lao động. 7 2.5.Đặc điểm về nguyên vật liệu. 10 2.6.Đặc điểm về tài chính. 10 Chương II: Tình hình tham gia công tác đấu thầu của Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3 thời gian từ năm 2002 – 2005 13 2.2.Phân tích tình hình thực hiện công tác đấu thầu xây dựng của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 13 2.2.1.Thực trạng hoạt động đấu thầu xây dựng ở nước ta hiện nay. 13 2.2.2.Các giai đoạn của một quá trình tham gia đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 15 2.2.2.1.Theo nghị định số 88/1999/ NĐ_CP. Nội dung chuẩn bị hồ sơ dự thầu xây lắp gồm: 15 2.2.2.2.Lập phương án thi công cho gói thầu. 16 2.2.2.3.Công tác xác định gía bỏ thầu. 16 2.2.2.4.Hiệu chỉnh hồ sơ. 22 2.2.2.5.Tham gia mở thầu. 23 2.2.2.6.Ký và thực hiện hợp đồng sau khi có thông báo trúng thầu. 23 2.2.3.Tình hình và kết quả đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 24 2.3. Đánh giá công tác đấu thầu của Công ty. 26 2.3.1. Thành tựu đạt được. 26 2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân thua thầu của Công ty. 28 2.3.2.1. Những tồn tại của Công ty. 28 2.3.2.2. Nguyên nhân thua thầu của Công ty. 29 2.2.4. Hồ sơ kinh nghiệm của Công ty 34 2.2.5. Đánh giá về quá trình hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 34 2.2.5.1. Những thành tích Công ty đã đạt được chung cho cả nước. 34 2.2.5.2.Những hạn chế trong công tác đấu thầu. 35 2.2.5.3.Tính phù hợp, khả thi của phương án so với các nhà thầu khác. 36 2.2.5.4. Các loại chi phí cho một gói thầu. 36 2.3.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 37 2.3.1.Các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. 37 2.3.2.Các nhà cung cấp đầu vào. 38 2.3.3. Khách hàng. 40 2.3.4.Sự cạnh tranh của các nhà thầu hiện tại. 43 2.3.5.Năng lực bản thân của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 44 2.4.1.Phân tích mặt mạnh, mặt yếu. 46 2.4.1.1.Về thi công xây lắp. 46 2.4.1.2.Về nhân sự. 47 2.4.1.3.Về tài chính và kế toán. 48 2.4.1.4.Về Marketing. 48 2.4.1.5.Về tổ chức quản lý chung. 49 2.4.2.Phân tích cơ hội, nguy cơ của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3. 49 2.4.3.Những hạn chế về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 51 Chương II: Giải pháp nhằm nâng cao khả năng hiệu quảthắng thầu Công ty cổ phần xây dựng và LMĐN số 3 . 54 3.1.Các giải pháp từ phía Công ty. 54 3.1.1. Hoàn thiện phương pháp lập giá dự toán thầu, xây dựng chính sách đặt giá cạnh tranh linh hoạt. 54 3.1.2. Đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn và các kiến thức về đấu thầu, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ để nâng cao chất lượngcủa công tác lập hồ sơ dự thầu, thực hiện kế hoạch hóa nguồn nhân lực. 55 3.1.3.Nâng cao năng lực tài chính. 56 3.1.4.Tăng cường công tác Marketing, sử dụng các chính sách Marketing để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. 58 3.1.5.Nâng cao uy tín của Công ty đối với các chủ đầu tư , tạo mối quan hệ tốt với các chủ đầu tư, các ngân hàng, các nhà cung cấp, các cơ quan chính quyềnNhà nước, các địa phương. 61 3.1.5.Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong thi công công trình và nâng cao công tác quản lý. 62 3.1.6.Tăng cường công tác thu thập thông tin về các gói thầu 62 3.1.7. Tăng cường liên danh trong đấu thầu. 64 3.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước. 65 3.2.1.Kiến nghị về pháp luật đấu thầu. 65 3.2.2.Nhà nước cần có chế độ thanh quyết toán công trình nhanh chóng giúp doanh nghiệp thu hồi vốn sớm đảm bảo công bằng trong sản xuất kinh doanh. 67 Kết luận 68

docx73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 1825 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 , ®iÒu kiÖn tÝn dông tèt h¬n, møc øng vèn cho thi c«ng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi h¬n. Ch¼ng h¹n, víi c«ng tr×nh tr­êng tiÓu häc H÷u Hßa (Thanh Tr× - Hµ Néi) thuéc dù ¸n gi¸o dôc tiÓu häc ®ît I do Së Gi¸o Dôc - §µo T¹o Hµ Néi mêi thÇu th¸ng 7 n¨m 2002, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 tr­ît thÇu cßn C«ng ty x©y dùng 492 - BQP ®· th¾ng thÇu víi gi¸ chµo thÇu thÊp h¬n, ®iÒu kiÖn tÝn dông ­u ®·i h¬n, øng vèn cho thi c«ng 100%, trong khi ®ã gi¸ cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 cao h¬n, øng vèn cho thi c«ng chØ 70% mÆc dï thêi gian thi c«ng cã ng¾n h¬n Ýt ngµy. ë ®©y, em chØ muèn nhÊn m¹nh ®Õn phÇn gi¸ chµo thÇu, C«ng ty x©y dùng 492 - BQP víi tiÒm lùc tµi chÝnh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ m¹nh h¬n C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 nªn ®· ®­a ra ®­îc gi¸ c¹nh tranh h¬n so víi C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 vµ ®· th¾ng thÇu c«ng tr×nh nµy. - C¹nh tranh vÒ tiÕn ®é vµ biÖn ph¸p thi c«ng. Mçi nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu cã thÕ m¹nh riªng cña m×nh, víi C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt kü thuËt vµ tiÕn ®é lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty, nh­ng kh«ng ph¶i v× thÕ mµ C«ng ty kh«ng ph¶i chÞu søc Ðp c¹nh tranh tõ phÝa c¸c nhµ thÇu kh¸c. §Ó th¾ng thÇu, c¸c ®èi thñ cña C«ng ty lu«n nç lùc hÕt søc m×nh t×m kiÕm c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó cã c¬ së ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thi c«ng ­u viÖt nhÊt, tiÕn ®é thi c«ng hîp lý nhÊt, v× vËy kh«ng ph¶i c«ng tr×nh nµo C«ng ty lµ ng­êi ®­a ra biÖn ph¸p vµ tiÕn ®é tèt nhÊt. Nh­ vËy, xÐt cô thÓ theo tõng lÜnh vùc c¹nh tranh trong tham gi¸ ®Êu thÇu x©y l¾p th× ¸p lùc c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ hiÖn t¹i ®èi víi C«ng ty thÓ hiÖn trªn hai khÝa c¹nh: C¹nh tranh vÒ tµi chÝnh vµ c¹nh tranh vÒ kü thuËt. 2.3.5.N¨ng lùc b¶n th©n cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3. N¨ng lùc vÒ vèn vµ tµi chÝnh. Søc m¹nh vÒ vèn vµ tµi chÝnh cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 lµ tiªu chÝ ®Ó chñ ®Çu t­ tin t­ëng. Kh¶ n¨ng vÒ vèn vµ tµi chÝnh ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ nhµ thÇu m¹nh hay yÕu. NÕu C«ng ty cã kh¶ n¨ng m¹nh vÒ vèn, cã ®ñ søc ®¶m b¶o øng vèn thi c«ng ngay c¶ tong tr­êng hîp chñ ®Çu t­ kh«ng thanh to¸n tr­íc th× ®ã chøng tá lµ mét C«ng ty m¹nh, mÆc dï C«ng ty ®ã kh«ng ph¶i lµ mét C«ng ty lín. Søc m¹nh vÒ vèn vµ tµi chÝnh cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi kh¶ n¨ng cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng? Tr­íc hÕt nã cho phÐp C«ng ty tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch Marketing ®ßi hái sù tèn kÐm, nã ®¶m b¶o chi phÝ cho C«ng ty ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. Thø hai, nã cho phÐp C«ng ty mua s¾m, nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc, tranh thiÕt bÞ , c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh. Thø ba, nã t¹o sù tin t­ëng cho chñ ®Çu t­ ®èi víi C«ng ty khi biÕt m×nh lµm ¨n víi ®èi t¸c cã n¨ng lùc tµi chÝnh ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn mèi quan hÖ hîp ®ång gi÷a hai bªn... - N¨ng lùc vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ vµ xe m¸y thi c«ng. Chñ ®Çu t­ lu«n mong muèn c«ng tr×nh ®­îc ®¶m b¶o chÊt l­îng cao. Mµ chÊt l­îng c«ng tr×nh mét phÇn phô thuéc vµo m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông ®Ó thi c«ng (bªn c¹nh sù phô thuéc chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu sö dông). V× vËy, nÕu C«ng ty m¹nh vÒ n¨ng lùc m¸y mãc, thiÕt bÞ C«ng ty sÏ cã ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o thi c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é, ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­îng, kü thuËt yªu cÇu. §©y lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó C«ng ty n©ng cao uy tÝn ®èi víi chñ ®Çu t­ vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Tr×nh ®é c¸n bé vµ tay nghÒ c«ng nh©n. Trong kinh doanh bÊt cø chñ ®Çu t­ nµo còng muèn ®­îc céng t¸c víi nhµ thÇu cã ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é häc vÊn cao, c«ng nh©n lµnh nghÒ. Tr×nh ®é ®èi t¸c cao sÏ dÔ lµm viÖc h¬n, nÕu chñ ®Çu t­ cßn h¹n chÕ mÆt nµo ®ã, nhµ thÇu cã thÓ gãp ý kiÕn gióp chñ ®Çu t­ t×m gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho vÊn ®Ò. - Uy tÝn, kinh nghiÖm cña C«ng ty. Uy tÝn vµ kinh nghiÖm cña C«ng ty nhiÒu khi lµ yÕu tè quan träng gióp C«ng ty th¾ng lîi trong ®Êu thÇu. §©y lµ nh©n tè néi t¹i mµ tù b¶n th©n nã sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty nÕu C«ng ty cã uy tÝn tèt vµ dÇy d¹n kinh nghiÖm ho¹t ®éng. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 lµ mét C«ng ty cã uy tÝn tèt ®­îc nhiÒu chñ ®Çu t­ tin cËy vµ sÏ c¹nh tranh m¹nh mÏ h¬n víi c¸c ®èi thñ cña m×nh. Tãm l¹i, trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña thÞ tr­êng x©y dùng n­íc ta hiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 ®Òu gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®èi thñ kh¸c nhau. §iÒu nµy ®ßi hái khi tham gia ®Êu thÇu. C«ng ty cÇn ph¸t hiÖn râ mÆt m¹nh, yÕu cña c¸c ®èi thñ ®Ó t×m ra chiÕn l­îc ®Êu thÇu thÝch hîp, b¶o ®¶m c¹nh tranh th¾ng lîi. 2.4.1.Ph©n tÝch mÆt m¹nh, mÆt yÕu. 2.4.1.1.VÒ thi c«ng x©y l¾p. Trong s¶n xuÊt x©y dùng, thi c«ng x©y l¾p lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng g¾n liÒn víi viÖc t¹o ra s¶n phÈm (c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ). §©y lµ mét trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh yÕu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3, nã cã ¶nh h­ëng m¹nh mÏ ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty nãi chung vµ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c. B¶ng 9: C¸c mÆt m¹nh, c¸c mÆt yÕu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3. C¸c mÆt m¹nh C¸c mÆt yÕu 1.ChÊt l­¬ng s¶n phÈm tèt, Ên t­îng s¶n phÈm tèt. 2.N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ lín, cã nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. 3.Tæ chøc qu¶n lý hiÖu qu¶, phï hîp. 4.Nh©n sù cã tr×nh ®é cao. 1.Vèn huy ®éng cho b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, øng tr­íc vèn cho thi c«ng. 2.Marketing qu¸ yÕu. 3.KÕ ho¹ch, chiÕn l­îc ®Êu thÇu x©y l¾p. 4.chiÕn l­îc gi¸ vµ sù linh ho¹t trong ®Þnh gi¸. Kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp, th«ng th­êng th× ng­êi tiªu dïng kh«ng cÇn biÐt s¶n phÈm ®­îc tæ chøc s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, thËm chÝ víi c«ng nghÖ g×, mµ hä chØ quan t©m s¶n phÈm cã phï hîp víi mong muèn cña hä hay kh«ng. Cßn cña x©y dùng, s¶n phÈm l¹i ®­îc giíi thiÖu tr­íc khi nã ®­îc hoµn thµnh, c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt, c«ng nghÖ vµ tæ chøc thi c«ng l¹i lµ mét néi dung quan träng nhÊt mµ chñ ®Çu t­ quan t©m trong hå s¬ dù thÇu cña C«ng ty qua phÇn giíi thiÖu vÒ n¨ng lùc m¸y thi c«ng, ®Ò xuÊt kü thuËt, tiÕn ®é thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng,... Trong lÜnh vùc nµy cã thÓ chØ ra nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 nh­ sau: MÆt m¹nh: + N¨ng lùc vÒ m¸y thi c«ng, ®ñ chñng lo¹i ®Ó cã thÓ dïng cho nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh. + Cã kh¶ n¨ng trong viÖc sö dung c¸c thÇu phô ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. MÆt yÕu: + Sù cung cÊp nguyªn vËt liÖu nhiÒu lóc kh«ng ®ång bé vµ thiÕu kÞp thêi nªn kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng. + HiÖu n¨ng sö dông xe m¸y thi c«ng ch­a cao, c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ ch­a ®­îc tËn dông tèi ®a. + VÊn ®Ò kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh ë nhiÒu n¬i ch­a ®­îc thùc hiÖn chu ®¸o. + ViÖc c¶i tiÕn s¸ng kiÕn trong thiÕt kÕ kü thuËt ch­a ®¹t kÕt qu¶ cao. 2.4.1.2.VÒ nh©n sù. YÕu tè lao ®éng cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty nãi chung còng nh­ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p nãi riªng. Bëi v×, chung quy l¹i mäi ho¹t ®éng ®ªï do con ng­êi thùc hiÖn. HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ cã lùc l­îng lao ®éng hïng hËu nhÊt so víi c¸c C«ng ty Bé m¸y l·nh ®¹o gåm nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao. Ng­êi lao ®éng hÇu hÕt cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, ®· ®­îc ®µo t¹o nghÒ nghiªm tóc. NhiÒu c¸n bé c«ng nh©n ®· cã kinh nghiÖm lµm viÖc l©u n¨m, vµ cßn cã C¸c c¸n bé trong Ban dù ¸n lµ nh÷ng ng­êi nhanh nhËy, cã tr×nh ®é n¨ng lùc chuyªn, tr×nh ®é tin häc cao. Tuy nhiªn, vÒ mÆt nh©n sù còng cã nh÷ng ®iÓm yÕu nh­ sau: Kh¶ n¨ng c©n ®èi gi÷a møc sö dông c«ng nh©n ë møc ®é tèi ®a vµ tèi thiÓu cßn kÐm. NhiÒu c¸n bé ë hÇu hÕt c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp thiÕu c¸c kiÕn thøc vÒ kinh tÕ - tµi chÝnh - ph¸p luËt. §¸nh gi¸ chung th× yÕu tè nh©n sù vÉn ®­îc coi lµ mÆt m¹nh cña C«ng ty. 2.4.1.3.VÒ tµi chÝnh vµ kÕ to¸n. YÕu tè vÒ tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng s©u réng ®Õn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. C¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kh¶ n¨ng sö dông linh ho¹t vµ m¹nh d¹n c¸c kü thuËt, chiÕn thuËt trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 . VÒ lÜnh vùc nµy, C«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ cã nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu sau: Nh÷ng mÆt m¹nh: + Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn: hiÖn nay C«ng ty ®­îc ng©n hµng ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn Thµnh Phè Hµ Néi, ng©n hµng ngo¹i th­¬ng,...cung cÊp tiÒn mÆt vµ ngo¹i tÖ mét c¸ch kh¸ æn ®Þnh. + Vèn l­u ®éng: tû träng vèn l­u ®éng kh¸ lín so víi c¸c C«ng ty kh¸c thuéc Së x©y dùng, nÕu biÕt ph¸t huy sÏ ®¸p øng ®­îc mäi yªu cÇu cña ®Êu thÇu x©y l¾p vµ thùc hiÖn hîp ®ång. + Nguån vèn cña C«ng ty: C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn trong néi bé tõ c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc phôc vô cho ®Êu thÇu x©y dùng c«ng tr×nh khi C«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ vèn mµ kh«ng muèn vay nî thªm. Nh÷ng mÆt yÕu: + HÖ sè nî ph¶i tr¶ so víi toµn bé tµi s¶n tÝnh ®Õn hÕt ngµy 31/12/2004 lµ t­¬ng ®èi cao (63%) dÔ mang l¹i rñi ro cho C«ng ty. + Kh¶ n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh cßn yÕu. + Sù linh ho¹t cña c¬ cÊu vèn ®Çu t­. 2.4.1.4.VÒ Marketing. Marketing chÝnh lµ con ®­êng ®­a nhµ thÇu - C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 ®Õn “gÆp” chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, còng nh­ c¸c ®èi t¸c kh¸c cã liªn quan. LÜnh vùc Marrketing cã nhiÖm vô t¹o ra ®­îc Ên t­îng, sù nhËn thøc tèt cña kÕ ho¹ch ( c¸c chñ ®Çu t­) ®èi víi C«ng ty. VÒ mÆt nµy, C«ng ty cã nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu sau: Nh÷ng ®iÓm m¹nh: + Møc ®a d¹ng cña s¶n phÈm (c«ng tr×nh x©y dùng): C«ng ty tham gia thi c«ng x©y l¾p nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh thuéc nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­ c«ng nghiÖp, d©n dông, C¬ së h¹ tÇng,... + Sù tÝn nhiÖm vµ thiªn chÝ cña chñ ®Çu t­. Nh÷ng ®iÓm yÕu: + Ch­a cã biÖn ph¸p lµm Marketing, vµ v× vËy ch­a hoµn thµnh ng©n s¸ch cho Marketing. + Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o vµ khuyÕn m¹i. + Kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ thÞ tr­êng. + ChiÕn l­îc gi¸ vµ tÝnh linh ho¹t trong viÖc tÝnh gÝa. 2.4.1.5.VÒ tæ chøc qu¶n lý chung. VÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty cã ¶nh h­ëng s©u réng ®Õn mäi ho¹t ®éng, mäi c¸ nh©n trong C«ng ty. Nã cã thÓ lµ nh­îc ®iÓm g©y c¶n trë viÖc ho¹ch ®Þnh vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p, hoÆc lµ ­u ®iÓm ®Ó thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng ®ã. Nh÷ng ­u ®iÓm: + Tr×nh ®é cña ban l·nh ®¹o vµ sù quan t©m cña l·nh ®¹o C«ng ty ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p. + C¬ cÊu tæ chøc t­¬ng ®èi linh ho¹t. + Mèi quan hÖ tèt cña C«ng ty víi c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc,... Nh÷ng ®iÓm yÕu: + HÖ thèng kÕ ho¹ch hãa chiÕn l­îc cña C«ng ty cßn yÕu ®Æc biÖt ch­a cã sù dù b¸o, lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cho c«ng t¸c tham gia ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn ®Êu thÇu. + VÉn cßn ¶nh h­ëng cña phong c¸ch lµm ¨n thêi bao cÊp kÎ lµm ng­êi ch¬i, ¶nh h­ëng xÊu tíi viÖc x©y dùng bÇu kh«ng khÝ t©m lý hµi hßa vµ nÒn nÕp tæ chøc trong C«ng ty. 2.4.2.Ph©n tÝch c¬ héi, nguy c¬ cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3. ViÖc ph©n tÝch mÆt m¹nh, mÆt yÕu cña C«ng ty ë trªn chØ lµ ®¸nh gi¸ mang tÝnh chÊt chñ quan, néi t¹i cña C«ng ty, nã ch­a cho phÐp chóng ta ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 . §Ó ®­a ra ®­îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ h¬n, chóng ta cÇn ph©n tÝch t¸c ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh tíi ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty. Nh÷ng t¸c ®éng nµy cã thÓ g©y ¶nh h­ëng xÊu cho thÊy nguy c¬, hoÆc còng cã thÓ lµ ¶nh h­ëng tèt mang l¹i c¬ héi cho C«ng ty. ë ®©y em chØ xin ph©n tÝch mét sè nh©n tè chñ yÕu cã ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 . - Nhu cÇu ®Çu t­ cña nÒn kinh tÕ vµo x©y dùng C¬ së h¹n tÇng: ®­êng x¸, cÇu cèng, bÕn c¶ng, c¸c dù ¸n cÊp n­íc ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, nhu cÇu x©y dùng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c¸c khu ®« thÞ míi, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®ang ®­îc dù b¸o vÉn t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi do chÝnh s¸ch ®Çu t­ cña Nhµ n­íc lµ cñng cè x©y dùng C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt nh»m thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ t¨ng l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn ViÖt Nam (ViÖt Nam lµ ®iÓm hÑn cña thiªn niªn kû míi). §©y lµ c¬ héi tèt ®Ó C«ng ty tËp trung n¨ng lùc ®Êu thÇu x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh thuéc lo¹i trªn. - VÒ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 còng cã nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh rÊt m¹nh nh­ C«ng ty x©y dùng 492 Bé Quèc Phßng, C«ng ty x©y dùng sè 1 - Hµ Néi, C«ng ty x©y dùng B¹ch §»ng, C«ng ty x©y dùng Hacinco,... - VÒ phÝa c¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, viÖc gi¶m gi¸ nguyªn vËt liÖu bÊt æn trªn thÞ tr­êng buéc c¸c nhµ cung cÊp còng ph¶i thay gi¸ b¸n. §iÒu còng g©y ra kh«ng Ýt khã kh¨n c¶n trë cho C«ng ty trong c«ng t¸c lËp dù to¸n gi¸ dù thÇu, lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh trong ®Êu thÇu vÒ gi¸ c¶, trong ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng vµ c¶ trong ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i v× nhiÒu khi gi¸ nguyªn vËt liÖu biÕn ®éng qu¸ lín buéc C«ng ty ph¶i t¹m dõng thi c«ng hoÆc chÊp nhËn thi c«ng trong nguy c¬ bÞ lç. §ång thêi gi¸ nguyªn vËt liÖu mçi khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh l¹i kh¸c nhau nªn viÖc tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu khi lµm hå s¬ dù thÇu rÊt khã chÝnh x¸c vµ hîp lý dÉn tíi gi¸ bá thÇu nhiÒu khi qu¸ cao. - VÒ phÝa c¸c chñ ®Çu t­, nh÷ng c«ng tr×nh mµ C«ng ty tham gia ®Êu thÇu nh÷ng n¨m gÇn ®©y cho thÊy yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh ngµy cµng cao, ®iÒu kiÖn kü thuËt ngµy cµng phøc t¹p,... g©y ra nguy c¬ kh«ng ®¸p øng næi cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3. Trªn ®©y lµ mét sè t¸c ®éng quan träng tõ m«i tr­êng kinh doanh cña doanh nghiÖp tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3. Nh÷ng n¨ng løc ®ã cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh nh÷ng c¬ héi, nguy c¬ chñ yÕu sau: B¶ng 10: C¬ héi vµ nguy c¬ ë hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3. C¬ héi Nguy c¬ 1.Nhu cÇu cña ®Çu t­ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp t¨ng. 2.Tæng vèn ®Çu t­ cña X· Héi lín. 1.C¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh 2.Yªu cÇu cao cña chñ ®Çu t­. 3.Gi¸ nguyªn vËt liÖu kh«ng æn ®Þnh. 4.C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. 2.4.3.Nh÷ng h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 . MÆc dï trong c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 ®· cè g¾ng t¹o ra nh÷ng ­u thÕ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, nh­ng C«ng ty kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè mÆt yÕu lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®ã. Sau ®©y lµ mét sè h¹n chÕ chñ yÕu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 trong c¹nh tranh theo nhËn ®Þnh chñ quan cña em. - Tuy C«ng ty ®· lùa chän ®­îc nhiÒu c¸n bé giái, cã n¨ng lùc trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c ®Êu thÇu (nhÊt lµ c¸n bé chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu) nh­ng lùc l­îng c¸n bé ®ñ tiªu chuÈn cßn qu¸ máng. - Gi¸ bá thÇu nhiÒu khi kh«ng phï hîp, khi qu¸ cao so víi gi¸ xÐt thÇu c¶u chñ ®Çu t­ hoÆc so víi gi¸ bá thÇu c¶u ®èi thñ c¹nh tranh, cã khi lµ qu¸ thÊp nªn dï cã tróng thÇu th× viÖc thùc hiÖn còng kh«ng hiÖu qu¶. §iÒu nµy tÊt nhiªn lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ cña C«ng ty. - Trong thi c«ng ë mét sè kh©u hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cßn ch­a b¶o ®¶m chÊt l­îng g©y chi phÝ cho C«ng ty trong qu¸ tr×nh x©y dùng còng nh­ trong b¶o hµnh vµ ¶nh h­ëng xÊu tíi uy tÝn cña C«ng ty. - Mét sè c«ng tr×nh sau khi ®· tróng thÇu kh«ng ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt lµ tiÕn ®é thi c«ng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng h¹n chÕ nãi trªn: - §éi ngò c¸n bé trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c ®Êu thÇu cßn yÕu kÐm vÒ chuyªn m«n. §èi víi nh÷ng c¸n bé trÎ, cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc th× l¹i cßn thiÕu kinh nghiÖm trong ®Êu thÇu x©y l¾p. §èi víi nh÷ng c¸n bé chuyªn gia cã n¨ng lùc, giµu kinh nghiÖm ®· tõng tham gia ®Êu thÇu x©y l¾p th× ch­a yªn t©m víi c«ng viÖc, cßn gi÷ phong c¸ch lµm ¨n thñ c«ng, khã cã sù n¨ng ®éng theo yªu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. HÇu hÕt c¸n bé nµy ®Òu thiÕu kiÕn thøc vÒ kinh tÕ - tµi chÝnh - luËt ph¸p vµ ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc ®Êu thÇu x©y l¾p. - VÒ thiÕt bÞ, tuy C«ng ty cã n¨ng lùc c«ng nghÖ lín nh­ng cßn nhiÒu m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña Nga ®· cò, l¹c hËu nªn sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. §iÒu nµy t¹o ra sù kh«ng ®ång bé vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty. -ViÖc lËp dù to¸n gi¸ dù thÇu cßn ch­a s¸t víi thùc tÕ (ch­a s¸t víi gi¸ dù to¸n do chñ ®Çu t­ lËp), vÊn ®Ò lùa chän møc gi¸ bá thÇu cßn thiÕt linh ho¹t. §iÒu nµy ®· lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. - VÒ vèn s¶n xuÊt, vèn l­u ®éng cña C«ng ty lu©n chuyÓn chËm dÉn tíi t×nh tr¹ng thiÕu vèn l­u ®éng ®Ó C«ng ty cã thÓ m¹nh d¹n ®­a ra c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh trong ®Êu thÇu x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi. - Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c vi ph¹m do lµm Èu ch­a ®­îc kÞp thêi vµ nghiªm tóc ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng tr×nh. ViÖc kiÓm tra ch­a ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn vµ trùc tiÕp nªn kh«ng n¾m râ ®­îc nh÷ng sai sãt ®Ó söa ch÷a kÞp thêi. - Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, ®èi thñ c¹nh tranh . VÒ chñ ®Çu t­,...cßn yÕu, do ®ã kh«ng gióp Ých nhiÒu cho ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p. Ch­¬ng II gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng hiÖu qu¶th¾ng thÇu C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 . 3.1.C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa C«ng ty. 3.1.1. Hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p lËp gi¸ dù to¸n thÇu, x©y dùng chÝnh s¸ch ®Æt gi¸ c¹nh tranh linh ho¹t. Cïng víi viÖc ph©n tÝch gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh, C«ng ty c¨n cø vµo thang ®iÓm dù kiÕn cña chñ ®Çu t­ vµ kh¶ n¨ng kh¸c cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó ®­a ra møc gi¸ thÝch hîp nhÊt theo c¸c ph­¬ng ¸n sau: Ph­¬ng ¸n 1: Khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh«ng m¹nh b»ng C«ng ty hoÆc khi C«ng ty dù kiÕn ®¹t sè ®iÓm vÒ tiªu chuÈn kü thuËt cao nhÊt th× C«ng ty ®­a ra møc gi¸ bá thÇu: Gi¸ bá thÇu £ Zxl + C + TL + VAT. Zxl: Gi¸ thµnh x©y l¾p tr­íc thuÕ. C: Chi phÝ chung TL: Thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh tr­íc. VAT: ThuÕ VAT ®Çu ra. ë ph­¬ng ¸n nµy C«ng ty lùa chän gi¸ bá thÇu b»ng gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh Gxl vµ ®¹t ®­îc tû lÖ l·i cao theo ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i th«ng t­ h­íng dÉn cña Bé x©y dùng sè 01/1999 TT - BXD ngµy 16/1/1999. Trong ph­¬ng ¸n nµy C«ng ty còng cã thÓ ®­a ra møc gi¸ thÊp h¬n b»ng c¸ch gi¶m TL xuèng bÐ h¬n 5%. Ph­¬ng ¸n 2: Trong tr­êng hîp c¸c ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh vµ c­êng ®é c¹nh tranh cao, C«ng ty ®­a ra gi¸ thÊp b»ng c¸ch c¾t bá hoÆc gi¶m bít chi phÝ qu¶n lý c«ng tr×nh chØ cÇn ®ñ chi phÝ víi môc tiªu t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. Khai th¸c n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, C«ng ty ®­a ra møc gi¸ dù thÇu. Gi¸ bá thÇu £ Zxl + C + VAT Ph­¬ng ¸n 3: Ph­¬ng ¸n lùa chän gi¸ bá thÇu nµy ®­a ra trong tr­êng hîp C«ng ty chÊp nhËn th¾ng thÇu b»ng mäi gi¸ kÓ c¶ viÖc kh«ng tÝnh hoÆc tÝnh kh«ng ®Ó sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra. Gi¸ bá thÇu £ Zxl + VAT. Ph­¬ng ¸n nµy khi lùa chän ph¶i c©n nh¾c thËt kü vµ ph¶i dù kiÕn møc lç mµ C«ng ty ph¶i g¸nh chÞu. Trong tr­êng hîp C«ng ty gÆp khã kh¨n gay g¾t vÒ c«ng ¨n viÖc lµm kÐo dµi vµ n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó kh«ng khai th¸c ®­îc. ViÖc ®­a ra gi¸ bá thÇu c¹nh tranh kh«ng chØ phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p lËp gi¸, chiÕn l­îc bá gi¸ c¬ b¶n cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, n©ng cao hiÖu suÊt lao ®éng, c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty nªn ¸p dông chÕ ®é th­ëng, ph¹t nghiªm minh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c tæ ®éi tiÕt kiÖm hoÆc l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu. Tõ ®ã n©ng cao tr¸ch nhiÖm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong khi mua, vËn chuyÓn, cÊt gi÷ vµ sö dông vËt liÖu. - BiÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt cña ng­êi lao ®éng: Sö dông lao ®éng hîp lý ®óng nghÒ nghiÖp chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o. Bè trÝ thî lµnh nghÒ kÌm cÆp gióp ®ì thî trÎ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Thùc hiÖn kho¸n c«ng viÖc ®Õn cÊp tæ hoÆc c¸ nh©n, ®ång thêi C«ng ty ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt nh­ th­ëng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc, b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. - BiÖn ph¸p n©ng cao n¨ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc khai th¸c nh­ thÕ nµo ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, gi¶m ®­îc chi phÝ khi sö dông lµ phô thuéc ë ®éi ngò thî ®iÒu khiÓn, b¶o d­ìng vµ c¸n bé qu¶n lý xe m¸y cña C«ng ty. - BiÖn ph¸p gi¶m chi phÝ chung: tiÕp tôc nghiªn cøu c¶i tiÕn qu¶n lý bé m¸y gän gµng, hiÖu suÊt lao ®éng cao, tiÕt kiÖm chi phÝ nhiªn liÖu n¨ng l­îng vµ c«ng cô dông cô. 3.1.2. §µo t¹o, båi d­ìng tr×nh ®é chuyªn m«n vµ c¸c kiÕn thøc vÒ ®Êu thÇu, tin häc, ngo¹i ng÷ cho c¸n bé ®Ó n©ng cao chÊt l­îngcña c«ng t¸c lËp hå s¬ dù thÇu, thùc hiÖn kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc. - Bªn c¹nh ®µo t¹o båi d­ìng kiÕn thøc cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu th× C«ng ty cÇn cã chiÕn l­îc kÕ ho¹c hãa nguån nh©n lùc nh»m môc tiªu thÝch øng víi c­êng ®é c¹nh tranh ngµy cµng cao vµ nhu cÇu t¨ng tr­ëng, ph¸t triÓn cña C«ng ty trong t­¬ng lai. - KÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc sÏ gióp cho C«ng ty n¾m ®­îc thùc chÊt ®éi ngò ng­êi lao ®éng vÒ tr×nh ®é häc vÊn, tr×nh ®é chuyªn m«n, c¸c tiÒm n¨ng cÇn ®­îc khai th¸c ®Ó cã thÓ n©ng cao tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña C«ng ty. Qua c«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc còng gióp cho C«ng ty dù kiÕn ®­îc sè ng­êi cÇn ®­îc bæ sung do yªu cÇu cña s¶n xuÊt vµ sè l­îng cÇn ®­îc thay thÕ do c¸c nguyªn nh©n x· héi ®Ó ®¶m b¶o ®­îc yªu cÇu s¶n xuÊt. C«ng t¸c kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc ®­îc thùc hiÖn qua 5 giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n thø nhÊt: Ph©n tÝch sö dông nguån nh©n lùc hiÖn cã. Giai ®o¹n thø hai: Dù ®o¸n nhu cÇu nguån nh©n lùc. Giai ®o¹n thø ba: Dù ®o¸n cung nguån nh©n lùc. Giai ®o¹n thø t­: C©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu nguån nh©n lùc. Giai ®o¹n thø n¨m: X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. Thùc hiÖn tèt gi¶i ph¸p ®µo t¹o kiÕn thøc vµ kÕ ho¹ch hãa nguån nh©n lùc sÏ gióp cho C«ng ty n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ ®Êu thÇu nãi riªng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung. 3.1.3.N©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh. N¨ng lùc tµi chÝnh cu¶ C«ng ty kh«ng chØ thÓ hiÖn ë nguån vèn, l­îng tµi s¶n mµ C«ng ty cã, nã cßn ®­îc ®o l­êng bëi tr×nh ®é vµ chÊt l­îngcña c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh cña C«ng ty, v× vËy C«ng ty cÇn thiÕt ph¶i biÕt lùa chän, huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh víi chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó t¨ng nguån vèn huy ®éng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty cã hai lo¹i nguån tµi trî: nguån tµi trî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. C¸c kho¶n tµi trî ng¾n h¹n mµ C«ng ty cã thÓ huy ®éng lµ: - C¸c kho¶n ph¶i nép vµ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: kho¶n tµi trî nµy kh«ng lín l¾m nh­ng ®«i khi nã cã t¸c dông gióp C«ng ty gi¶i quyÕt nhu cÇu vèn mang tÝnh t¹m thêi. C¸c kháan nµy th­êng bao gåm : +)C¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép nh­ng ch­a nép. +)C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh­ng ch­a ®Õn kú nªn ch­a tr¶. +)C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé trong C«ng ty. - Vay theo h¹n møc tÝn dông: C«ng ty cã thÓ tháa thuËn víi ng©n hµng ®Ó vay mét kho¶n tiÒn víi mét h¹n møc nhÊt ®Þnh mµ kh«ng cÇn ph¶i thÕ chÊp. Trong h¹n møc nµy C«ng ty cã thÓ vay bÊt kú lóc nµo mµ ng©n hµng kh«ng cÇn thÈm ®Þnh. Vµ mét thuËn lîi n÷a cña ph­¬ng thøc nµy lµ C«ng ty sÏ cã thÓ rót hoÆc chi tiÒn v­ît qu¸ sè d­ trªn tµi kháan t¹i ng©n hµng. §Ó ®­îc ng©n hµng t¹o s½n cho m×nh mét h¹n møc tÝn dông, ®iÒu cèt yÕu lµ phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tháa thuËn gi÷a C«ng ty víi ng©n hµng, mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a C«ng ty víi ng©n hµng vµ uy tÝn cña C«ng ty. T¨ng c­êng n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty b»ng c¸c biÖn ph¸p: Dù b¸o nhu cÇu vèn ®Ó huy ®éng, thu håi vèn nhanh, n©ng cao vßng quay cña vèn ®¶m b¶o cho nguån lùc tµi chÝnh dù thÇu vµ thi c«ng c«ng tr×nh. Nh­ phÇn nguyªn nh©n nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty ®· tr×nh bµy ë trªn, n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty h¹n chÕ ë c¶ hai ph­¬ng diÖn huy ®éng vèn vµ thu håi vèn. T×nh tr¹ng thiÕu vèn ë c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p vµ c¶ ë chñ ®Çu t­ trong n­íc còng nh­ ngoµi n­íc ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña nÒn kinh tÕ. NÕu kh«ng cã biÖn ph¸p huy ®éng kÞp thêi, hiÖu qu¶ th× C«ng ty sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong s¶n xuÊt, cã thÓ dÉn ®Õn chËm tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, kÐo dµi thêi gian s¶n xuÊt, tõ ®ã lµm gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong c«ng t¸c ®Êu thÇu nãi riªng. N¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò nh­ c¬ cÊu tµi chÝnh, kh¶ n¨ng thanh to¸n nh­ng ®èi víi ®Æc ®iÓm kinh doanh x©y l¾p cña C«ng ty th× quan träng nhÊt lµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o huy ®éng ®ñ vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. Khi xÐt thÇu, n¨ng lùc tµi chÝnh lµ mét rµo c¶n quan träng ®èi víi C«ng ty, ë nh÷ng c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín chØ v× n¨ng lùc tµi chÝnh yÕu mµ C«ng ty cã thÓ bÞ lo¹i ngay ë vßng s¬ tuyÓn. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh mµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cho phÐp øng vèn tr­íc ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh th× kh¶ n¨ng tróng thÇu rÊt cao. VÒ nguyªn t¾c nhu cÇu vèn cña C«ng ty t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo còng b»ng chÝnh tæng sè tµi s¶n mµ C«ng ty ph¶i cã ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhu cÇu vèn cña C«ng ty sÏ th­êng xuyªn biÕn ®éng tïy thuéc vµo sè hîp ®ång mµ C«ng ty cã ®­îc. §Æc ®iÓm cña mét nhµ thÇu x©y dùng lµ ph¶i chøng minh ®­îc n¨ng lùc tµi chÝnh cña m×nh tr­íc khi ký ®­îc hîp ®ång, do vËy C«ng ty ph¶i dù kiÕn tr­íc ®­îc nhu cÇu vÒ vèn ®Ó cã kÕ ho¹ch huy ®éng kÞp thêi. - T¹o vèn mét c¸ch hîp lý b»ng c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i vµ lÊy lîi nhuËn t¸i ®Çu t­. - T¨ng c­êng mèi quan hÖ s½n cã víi c¸c ng©n hµng, ®¶m b¶o uy tÝn trong quan hÖ tµi chÝnh víi ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó cã sù trî gióp vÒ vèn hoÆc ®øng ra b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång cho C«ng ty trong ho¹t ®éng tham gia ®Êu thÇu vµ thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. - C«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch khai th¸c n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ nhµn rçi cña m×nh b»ng c¸c h×nh thøc cho thuª, coi ®©y lµ mét gi¶i ph¸p ®Ó t¹o ra lîi nhuËn cho C«ng ty. §ång thêi C«ng ty cÇn thanh lý vËt t­, thiÕt bÞ tån kho, tµi s¶n sö dông kh«ng hiÖu qu¶ nh»m gi¶m tèi ®a l­îng vèn l­u ®éng ø ®äng trong s¶n xuÊt. - Tæ chøc thi c«ng nhanh, døt ®iÓm tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, rót ng¾n thêi gian x©y dùng ®Ó nhanh chãng thu håi ®­îc vèn chñ ®Çu t­. 3.1.4.T¨ng c­êng c«ng t¸c Marketing, sö dông c¸c chÝnh s¸ch Marketing ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®Êu thÇu. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng Marketing cã vai trß hÕt søc quan träng, nã lµ c«ng cô ®Æc biÖt gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh .ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 - Hµ Néi c«ng t¸c Marketing ch­a ®­îc tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch bµi b¶n dùa trªn nguyªn lý cña m«n khoa häc nµy. Phßng kÕ ho¹ch - kü thuËt cña C«ng ty lµ bé phËn ®¶m nhiÖm c¸c nhiÖm vô Marketing mµ ch­a ®­îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c Marketing cña m×nh. §©y thùc sù lµ mét thiÕt sãt lín trong c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Thùc tÕ hiÖn nay ë n­íc ta c«ng t¸c Marketing trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vÒ c¬ b¶n t­¬ng ®ång víi Marketing trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp nh­ng còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña nã. §Æc ®iÓm riªng ®ã chÝnh lµ hiÖn t­îng tån t¹i trong ho¹t ®éng Marketing “ngÇm” cã tÝnh chÊt tiªu cùc bÞ luËt ph¸p cÊm nh­ng c¸c doanh nghiÖp vÉn cè g¾ng t×m mäi c¸ch ®Ó thùc hiÖn t×m nh»m t¹o lîi thÕ cho m×nh. Møc ®é cña c¸c ho¹t ®éng nµy tïy thuéc vµo quy m«, vÞ trÝ vµ ®Æc biÖt lµ mèi quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ c¸c chñ ®Çu t­. C¸c néi dung cña c«ng t¸c Marketing trong x©y dùng c¬ b¶n bao trïm hÇu hÕt c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: T×m kiÕm, n¾m b¾t, ph©n lo¹i, ®¸nh gi¸ c¸c th«ng tin vÒ ®Çu t­ x©y dùng cña c¸c cÊp c¸c ngµnh, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó t×m kiÕm thÞ tr­êng tham gia ®Êu thÇu t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho C«ng ty. Kh¶o s¸t thùc ®Þa c«ng tr×nh, t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu phï hîp, n¾m b¾t biÕn ®éng gÝa c¶ thÞ tr­êng ®Ó phôc vô c«ng t¸c lËp gi¸ dù thÇu hîp lý cã søc c¹nh tranh. Thu thËp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu ®Ó gióp C«ng ty cã biÖn ph¸p ®èi phã kÞp thêi víi c¸c t×nh huèng c¹nh tranh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ®Êu thÇu. T×m hiÓu ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ chñ ®Çu t­, c¸c ®èi t¸c kinh doanh ®Ó ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vµ thu håi vèn kÞp thêi (Marketing tµi chÝnh) nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty . §Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô trªn ®©y C«ng ty ph¶i lùa chän vµ thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc Marketing sau ®ay: ChiÕn l­îc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ lùa chän c¸c ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu §Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc nµy, C«ng ty ph¶i ph©n chia thÞ tr­êng x©y dùng thµnh c¸c lo¹i thÞ tr­êng cã tÝnh ®ång nhÊt cao ®Ó tõ ®ã ®­a ra c¸c biÖn ph¸p c¹nh tranh hiÖu qu¶. Sau ®©y lµ c¸ch ph©n ®o¹n thÞ tr­êng c¬ b¶n cña C«ng ty. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo ngµnh: ThÞ tr­êng x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp, ngµnh n«ng nghiÖp thñy lîi, ngµnh giao th«ng vËn t¶i. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo khu vùc ®Þa lý: thÞ tr­êng x©y dùng trong n­íc, ngoµi n­íc, thÞ tr­êng x©y dùng miÒn B¾c, miÒn Trung, miÒn Nam. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo tÝnh chÊt x· héi: thÞ tr­êng x©y dùng thµnh phè, thÞ tr­êng x©y dùng n«ng th«n, thÞ tr­êng x©y dùng miÒn nói. Ph©n do¹n thÞ tr­êng theo tÝnh chÊt c¹nh tranh: thÞ tr­êng c¹nh tranh ®éc quyÒn, thÞ tr­êng c¹nh tranh hßan h¶o... Trªn c¬ së ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo quan ®iÓm Marketing trªn ®©y C«ng ty sÏ x¸c ®Þnh ®­îc khóc thÞ tr­êng môc tiªu phï hîp víi C«ng ty vµ C«ng ty cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong viÖc c¹nh tranh t¹i thÞ tr­êng nµy. ChiÕn l­îc c¹nh tranh. Trong chiÕn l­îc c¹nh tranh C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p cô thÓ sau: C¹nh tranh b»ng c¸ch ®Æt gi¸ tranh thÇu thÊp: C¹nh tranh gi¸ thÊp cã thÓ gióp C«ng ty th¾ng thÇu nh­ng cÇn c©n nh¾c kü ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Víi mét bÒ dµy 30 n¨m thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña m×nh víi c¸c chñ ®Çu t­ b»ng c¸c h×nh thøc trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ b¸o, ®µi, t¹p chÝ, truyÒn h×nh ®Æc biÖt lµ trªn t¹p chÝ chuyªn ngµnh x©y dùng. §ång thêi C«ng ty nªn tÝch cùc tham gia vµo c¸c héi chî, triÓn l·m cña ngµnh x©y dùng vµ ngµnh giao th«ng hµng n¨m. Víi nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®· ®¹t ®­îc trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cña chiÕn l­îc c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch nµy C«ng ty sÏ ®¹t hiÖu qu¶ trong viÖc tiÕp cËn c¸c chñ ®Çu t­. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p ®Ó c¶i tiÕn c«ng t¸c Marketing cña C«ng ty. 3.1.5.N©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­ , t¹o mèi quan hÖ tèt víi c¸c chñ ®Çu t­, c¸c ng©n hµng, c¸c nhµ cung cÊp, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒnNhµ n­íc, c¸c ®Þa ph­¬ng. Trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu, uy tÝn cña nhµ thÇu lµ nh©n tè cã ¶nh h­ëng tÝch cùc lµm t¨ng søc c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ. §©y lµ nh©n tè t¹o sù tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­ vµ còng lµ nh©n tè cã vai trß “qu¶ng c¸o kh«ng lêi” cho nhµ thÇu trªn thÞ tr­êng. Uy tÝn cña C«ng ty chÝnh lµ søc m¹nh v« h×nh trong c¹nh tranh. Uy tÝn cña C«ng ty thÓ hiÖn ë chÊt l­îng c«ng tr×nh , kh¶ n¨ng d¶m b¶o tiÕn ®é hîp ®ång, kh¶ n¨ng thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh kh¸c nhau vµ sù nghiªm tóc thùc hiªn c¸c hîp ®ång. V× vËy viÖc n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty còng theo xu h­íng nµy. ChÊt l­îng c«ng tr×nh phô thuéc nguyªn vËt liÖu sö dông, m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông vµ tr×nh ®é c«ng nh©n thi c«ng. V× vËy ®Ó ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao ®ßi hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n kü l­ìng, sù chuÈn bÞ khi lËp hå s¬ dù thÇu, vµ sù nç lùc cè g¾ng cña c¸c c¸n bé vµ c«ng nh©n thi c«ng trªn c«ng tr­êng. Kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng tr­íc hÕt tïy thuéc vµo viÖc lËp tiÕn ®é thi c«ng cã phï hîp hay kh«ng, mÆt kh¸c nã phô thuéc n¨ng lùc thi c«ng cña C«ng ty. NÕu tiÕn ®é lËp s¸t víi t×nh h×nh thi c«ng trªn thùc tÕ, phï hîp víi kh¶ n¨ng thùc sù cña C«ng ty th× viÖc ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cña C«ng ty lµ kh¶ thi, cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. Sù nghiªm tóc cña C«ng ty trong thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång x©y dùng vµ x©y l¾p thÓ hiÖn ch÷ tÝn trong kinh doanh. Nã phô thuéc vµo viÖc hîp ®ång ®­îc ký kÕt cã ®¶m b¶o phôc vô môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty hay kh«ng. Môc tiªu ë ®©y lµ môc tiªu kinh tÕ, lîi nhuËn lµ môc tiªu ng¾n h¹n cña C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã môc tiªu dµi h¹n cña m×nh, ®ã lµ thÞ tr­êng hay chÝnh lµ ch÷ tÝn trong kinh doanh. Hai lo¹i môc tiªu lµ nµy ph¶i ®­îc kÕt hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh h¹ot ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty cã thÓ dïng mäi biÖn ph¸p ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ng¾n h¹n cña m×nh nh­ng vÉn ph¶i ®¶m b¶o môc tiªu dµi h¹n cña m×nh. §è lµ c¸c tr­êng hîp C«ng ty ký c¸c hîp ®ång thi c«ng c¸c c«ng tr×nh quan träng, cã ý nghÜa lín ®èi víi ch÷ tÝn cña C«ng ty víi møc lîi nhuËn thÊp, nh­ng bï l¹i, viÖc thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh nµy sÏ ®em l¹i danh tiÕng cho C«ng ty. Bªn c¹nh viÖc n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­, C«ng ty cßn cÇn t¹o mèi quan hÖ tèt ®èi víi c¸c nhµ cung cÊp, c¸c ng©n hµng, c¸c c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc c¸c cÊp, c¸c c¬ quan chøc n¨ng thuéc ChÝnh Phñ vµ Bé cã vai trß quan träng trong phª duyÖt ®Êu thÇu. C¸c nhµ cung cÊp sÏ cung cÊp c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu, vËt t­ x©y dùng phôc vô thi c«ng kÞp thêi, th­êng xuyªn ®óng tiÕn ®é nÕu gi÷a C«ng ty vµ nhµ cung cÊp cã mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi h¬n, th©n thiÖn vµ tin cËy lÉn nhau. Vµ sù ñng hé cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn Nhµ n­íc, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Bé vµ ChÝnh Phñ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi gióp C«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu trong mçi dù ¸n. 3.1.5.T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng trong thi c«ng c«ng tr×nh vµ n©ng cao c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng tr×nh qu¶n lý chÊt l­îng ngµy nay kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ kiÓm tra chÊt l­îng c«ng tr×nh n÷a mµ ph¶i quan niÖm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc kiÓm tra chÊt l­îng ph¶i b¾t ®Çu tõ kh©u chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu cho ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t­. Trong x©y dùng c¬ b¶n ng­êi ta quan t©m nhÊt ®Õn chÊt l­îng cña c«ng tr×nh, chÊt l­îng b¶o ®¶m theo ®óng thiÕt kÕ, ®Þnh møc tiªu chuÈn cña c«ng tr×nh. Qu¶n lý chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ: Trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng do C«ng ty thi c«ng th× nguyªn vËt liÖu chiÕm kho¶ng 70% gi¸ thµnh c«ng tr×nh. Do vËy chÊt l­îng c«ng tr×nh tr­íc hÕt phô thuéc vµo chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®­îc cung øng v× vËy nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ hµng th¸ng ph¶i ®­îc kiÓm tra, tu bæ, b¶o d­ìng. 3.1.6.T¨ng c­êng c«ng t¸c thu thËp th«ng tin vÒ c¸c gãi thÇu T×m kiÕm th«ng tin lµ b­íc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh c¹nh tranh trong kinh doanh ®Êu thÇu x©y l¾p. HiÖu qu¶ thùc hiÖn cña b­íc nµy cã t¸c ®éng kh«ng nhá, ¶nh h­ëng ®Õn søc c¹nh tranh cña C«ng ty. V× vËy, ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trong tham gia ®Êu thÇu x©y l¾p quèc tÕ th× ®iÒu cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p t¨ng chÊt l­îng cña c«ng t¸c thu thËp th«ng tin: C¸c th«ng tin thu thËp bao gåm ba m¶ng chÝnh: Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng (chñ ®Çu t­) . Th«ng tin vÒ gãi thÇu, vÒ c«ng viÖc. Th«ng tin vÒ c¸c ®èi thñ. §èi víi kh¸ch hµng cña m×nh, C«ng ty cÇn th­êng xuyªn quan t©m theo dâi xem ai, ë ®©u cã c«ng tr×nh s¾p tæ chøc ®Êu thÇu ®Ó tham dù. §Ó râ h¬n, C«ng ty cÇn ph¶i t×m hiÓu vÒ môc tiªu chÝnh cña k¸hch hµng khi x©y dùng c«ng tr×nh lµ g×, hay kh¸ch hµng cÇn ®iÒu g× nhÊt trong c«ng tr×nh ®ã, cã thÓ lµ chÊt l­îng c«ng tr×nh, cã thÓ lµ thêi gian hßan thµnh, cã thÓ lµ chi phÝ ph¶i thÊp,... Tõ ®ã C«ng ty cã biÖn ph¸p phï hîp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vµ sÏ cã c¬ héi n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu c«ng tr×nh ®ã. §èi víi c«ng viÖc cô thÓ cña gãi thÇu, C«ng ty cÇn quan t©m ®Õn c¸c th«ng tin nh­: ®Æc ®iÓm kü thuËt cña b¶n vÏ, thiÕt kÕ, hiÖn tr¹ng mÆt b»ng, vÞ trÝ mÆt b»ng bè trÝ c«ng tr×nh, c¸c vïng l©n cËn, xung quanh n¬i bè trÝ c«ng tr×nh,... §©y lµ nh÷ng th«ng tin bæ Ých gióp C«ng ty ®­a ra c¸c ®Ò xuÊt kü thuËt vµ biÖn ph¸p thi c«ng mét c¸ch tèi ­u nhÊt. C«ng ty ®­a ra nhiÒu ®Ò xuÊt kü thuËt hay, cã ý nghÜa thùc tÕ cµng cao th× chñ ®Çu t­ cµng chó ý ®Õn C«ng ty, cã xu h­íng lùa chän C«ng ty. Nh­ vËy, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty sÏ t¨ng lªn. §èi víi c¸c ®èi thñ cña m×nh, C«ng ty cÇn quan tam ®Õn ba th«ng tin chÝnh: hä lµ ai, hä tõ ®©u ®Õn; hä cã quan hÖ víi ai; kh¶ n¨ng hay thÕ m¹nh cña hä lµ g×. N¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin nµy C«ng ty sÏ t×m ra ®èi s¸ch phï hîp khi tham gia c¹nh tranh víi hä trong ®Êu thÇu. Cã thÓ trong mét dù ¸n, C«ng ty nghiªn cøu ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt kh¾c phôc ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu cña ®èi ph­¬ng, cÇn ph¶i nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm nµo ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña m×nh so víi ®èi thñ kh¸c, hoÆc trong dù ¸n mµ C«ng ty xÐt thÊy m×nh kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c th× C«ng ty sÏ kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó khái tèn chi phÝ, chê c¬ héi kh¸c. ViÖc n¾m ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ c¸c mèi quan hÖ cña c¸c ®èi thñ còng sÏ gióp C«ng ty dù ®o¸n ®­îc nhiÒu tiÒm lùc mµ ®èi thñ sÏ sö dông trong c¹nh tranh, ch¼ng h¹n kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh tÝn dông khi ®èi thñ cã quan hÖ tèt víi ng©n hµng cã uy tÝn, hoÆc kh¶ n¨ng cã thÓ sö dông c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu g× cho thi c«ng khi n¾m ®­îc quan hÖ cña hä víi c¸c nhµ cung cÊp trªn thÞ tr­êng. Thùc tÕ hiÖn nay, viÖc thu thËp th«ng tin ®Êu thÇu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 cßn ch­a ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch m¹nh mÏ. C«ng ty ch­a cã bé phËn chuyªn tr¸ch thu thËp t×m kiÕm th«ng tin trªn thÞ tr­êng mét c¸ch chÝnh thøc. ViÖc t×m kiÕm th«ng tin do Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch ®¶m nhiÖm chñ yÕu ®­îc t×m kiÕm trªn c¸c b¸o hµng ngµy, do ®ã hiÖu qu¶ kh«ng cao. 3.1.7. T¨ng c­êng liªn danh trong ®Êu thÇu. §©y lµ gi¶i ph¸p mang tÝnh thiÕt thùc, C«ng ty liªn danh víi c¸c C«ng ty kh¸c ®Ó tham gia ®Êu thÇu sÏ t¹o ra søc m¹nh hîp lùc chiÕn th¾ng c¸c ®èi thñ kh¸c. Hai n÷a, liªn danh trong ®Êu thÇu gióp mçi bªn sö dông hiÖu qu¶ h¬n thÕ m¹nh cña m×nh. Thùc tÕ C«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc liªn danh ®Êu thÇu vµ ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt ®Ñp. V× vËy trong thêi gian tíi C«ng ty cÇn tiÕp tôc ®Èy m¹nh xu h­íng nµy ®Ó khai th¸c tÝnh hiÖu qu¶ cña nã. §Ó t¨ng c­êng ho¹t ®éng liªn danh ®Êu thÇu thiÕt nghÜ C«ng ty nªn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y: T¨ng c­êng më réng quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh, ®Æc biÖt víi c¸c ®¬n vÞ qu©n ®éi ®Ó khai th¸c thÕ m¹nh nh©n lùc cña hä. Ch¼ng h¹n trong c¸c c«ng tr×nh thi c«ng nh­ n¹o vÐt, c¶i t¹o s«ng, c¶i t¹o hÖ thèng n­íc,... cÇn nhiÒu lao ®éng thñ c«ng, viÖc liªn danh víi c¸c ®¬n vÞ nµy sÏ lµm c«ng viÖc tiÕn triÓn h¬n, ®¶m b¶o chiÕn l­îc vµ chÊt l­îng yªu cÇu. X©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc liªn minh nh»m chèng rñi ro: thùc hiÖn chiÕn l­îc liªn minh lµ mét gi¶i ph¸p t¹o ra søc m¹nh vµ kh¶ n¨ng míi cho C«ng ty, ®ång thêi h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Sù liªn minh nµy cã thÓ lµ liªn minh thùc hiÖn hîp ®ång, hoÆc liªn kÕt trong tæ chøc c¸c C«ng ty liªn doanh. §Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn l­îc liªn minh, C«ng ty cÇn tiÕn hµnh c¸c b­íc c«ng viÖc sau ®©y: +)X¸c ®Þnh môc tiªu cña liªn minh. +)C©n nh¾c gi÷a ®­îc vµ mÊt trong tham gia liªn minh. +)Lùa chän ®èi t¸c phï hîp ®Ó liªn minh, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ hai bªn. +)Hai bªn lµm viÖc víi nhau ®Ó tháa thuËn nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. +)LËp kÕ ho¹ch cho c¸c c«ng viÖc cô thÓ, thêi gian cô thÓ cña liªn minh. +)Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra. 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ n­íc. 3.2.1.KiÕn nghÞ vÒ ph¸p luËt ®Êu thÇu. KiÕn nghÞ thø nhÊt vÒ nguån lùc ®iÒu chØnh: Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh râ ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt: Bé luËt Th­¬ng m¹i vµ NghÞ ®Þnh 43/CP, NghÞ ®Þnh 93/CP. Khi x¸c ®Þnh ®­îc nguån lùc ®iÒu chØnh ®èi víi ho¹t ®éng ®Êu thÇu th× c¬ së ph¸p lý ®Ó ¸p dông trong ®Êu thÇu sÏ râ rµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c chñ thÓ tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu cã mét khu«n khæ ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn theo. Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êu thÇu cã sù trïng nhau. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua ph¹m vi ®iÒu chØnh trïng nhau cña Bé luËt Th­¬ng M¹i vµ NghÞ ®Þnh 43/CP ngµy 16/7/1996 vÒ Quy chÕ ®Êu thÇu vµ NghÞ ®Þnh 93/CP söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 43/CP. §Ó kh¾c phôc h¹n chÕ nµy Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh râ rµng ph¹m vi ®iÒu chØnh cña tõng nguån luËt th«ng qua ho¹t ®éng ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt Bé luËt Th­¬ng M¹i. Kh«ng nh÷ng thÕ Bé LuËt th­¬ng m¹i cã hiÖu lùc tõ ngµy 1/1/11998 nh­ng cho tíi nay vÉn ch­a ®i s©u vµo c¸c h¹ot ®éng th­¬ng m¹i. Víi yªu cÇu cÊp b¸ch ®Æt ra hiÖn nay lµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn ¸p dông luËt Th­¬ng M¹i. Cã nh­ vËy míi cô thÓ hãa ®­îc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña ph¸p luËt ®Êu thÇu, gi¶i quyÕt ®­îc sù trïng lÆp víi c¸c NghÞ ®Þnh 43/CP vµ NghÞ ®Þnh 93/CP, ®ång thêi ®­a Bé luËt th­¬ng m¹i trë thµnh c¬ së ph¸p lý quan träng ®Ó ¸p dông vµ ®iÒu chØnh réng r·i c¸c ho¹t ®éng Th­¬ng M¹i. Thø hai lµ viÖc kh¾c phôc khã kh¨n do nh÷ng gãi thÇu tæng hîp nhiÒu c«ng viÖc g©y ra. HiÖn nay, Chóng ta ch­a cã quy ®Þnh ph¸p lý vÒ quy tr×nh ®Êu thÇu tæng hîp. VËy Nhµ n­íc cÇn yªu cÇu c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh nghiªn cøu so¹n th¶o quy tr×nh ®Êu thÇu tæng hîp, ®ång thêi ®­a ra c¸c mÉu thÇu cô thÓ, chi tiÕt ®Ó cho c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ tiÕn hµnh ®Êu thÇu mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng. C¸c mÉu nµy dùa trªn c¸c mÉu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®­îc Nhµ n­íc lËp ra ®Çy ®ñ c¸c kho¶n môc vµ khi tiÕn hµnh c¸c hµnh vi ho¹t ®éng ®Êu thÇu, c¸c chñ thÓ chØ cÇn ®iÒn vµo c¸c mÉu ®ã. C¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn tiÕn hµnh nghiªn cøu thùc tiÔn kÕt hîp víi c¸c c¸n bé thùc hiÖn trùc tiÕp ho¹t ®éng ®Êu thÇu ë c¸c doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ t¹o ra hÖ thèng c¸c tµi liÖu mÉu ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ chi tiÕt. NÕu cã ®­îc tµi liÖu hÖ thèng nµy, bªn mêi thÇu sÏ rót ng¾n ®­îc thêi gin chuÈn bÞ hå s¬, thêi gian xÐt thÇu, c¸c c«ng ®o¹n kh¸c, tiÕt kiÖm ®­îc søc lùc, chi phÝ ®Ó nghiªn cøu so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu. Bªn dù thÇu còng sÏ tiÕt kiÖm ®­îc thêi gian chi phÝ c«ng søc trong viÖc lËp hå s¬ dù thÇu, lµm c¸c thñ tôc tham gia ®Êu thÇu. VÒ phÝa Nhµ n­íc th× c¸c c¬ quan chøc n¨ng sÏ dÔ dµng qu¶n lý kiÓm tra, gi¸m s¸t nh÷ng hµnh vi trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu, ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao. Thø ba lµ kh¾c phôc hiÖn t­îng trèn tr¸nh tr¸ch nhiÖm vµ tr¸ch nhiÖm bÞ ph©n t¸n. Sau khi Héi ®ång xÐt thÇu xong th× th­êng gi¶i t¸n vµ do ®ã khã quy kÕt tr¸ch nhiÖm cho c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång ®Êu thÇu. Nhµ n­íc cÇn ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña c¸c thµnh viªn trong ho¹t ®éng xÐt thÇu, quy ®Þnh cô thÓ c¸c hµnh vi vi ph¹m chÕ ®é ®Êu thÇu vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý sÏ ph¶i g¸nh chÞu. §èi víi bªn tæ chøc ®Êu thÇu khi cã lçi lµm thiÖt h¹i ®Õn c¸c kháan chi phÝ cña c¸c nhµ thÇu, ph¸p luËt cÇn quy ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi bªn mêi thÇu, tr¸ch nhiÖm hµnh chÝnh vµ nghiªm träng th× ph¶i ¸p dông tr¸ch nhiÖm h×nh sù. CÇn qu¶n lý chÆt chÏ c¸c thñ tôc xÐt thÇu ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng th«ng ®ång mãc ngoÆc, tiÕt lé th«ng tin. CÇn ®­a ra quy ®Þnh nÕu mét chñ thÓ nµo vi ph¹m nghiªm träng luËt ®Êu thÇu do lçi cè ý th× sÏ bÞ cÊm vÜnh viÔn kh«ng ®­îc tham gia vµo lÜnh vùc ®Êu thÇu. Thø t­ cÇn kh¾c phôc tån t¹i vÒ thêi h¹n cña c¸c b­íc trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu. Nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh râ rµng, cô thÓ vÒ thêi h¹n trong c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng kÐo dµi c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nªn quy ®Þnh c¸c mèc thêi h¹n cô thÓ trong tõng kh©u, tõng giai ®o¹n, tr¸nh sù tr× trÖ tèn nhiÒu thêi gian c«ng søc vµ cã thÓ ®¸nh mÊt c¬ héi cña dù ¸n ®Çu t­. CÇn quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn g©y ra sù tr× trÖ trong viÖc thùc hiÖn c¸c b­íc cña ho¹t ®éng ®Êu thÇu vµ quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm ph¸p lý mµ bªn g©y ra tr× trÖ g¸nh chÞu. Khi quy ®Þnh c¸c mèc giíi h¹n cho tõng kh©u cña qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, nªn bªn nµo g©y ra sù vi ph¹m lµm chËm thêi h¹n ®Êu thÇu th× cã thÓ dÔ dµng nhËn thÊy vi ph¹m thuéc vÒ ai. Vµ khi ®ã sÏ cã c¸c h×nh thøc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt, hµnh chÝnh vµ nÕu cÇn cã thÓ ¸p dông c¶ tr¸ch nhiÖm h×nh sù. ViÖc nghiªn cøu xem xÐt quy ®Þnh mèc thêi gian trong c¸c gai ®o¹n ®Êu thÇu ph¶i ®¶m b¶o ®­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ ph¶i ®amr b¶o ®­îc yªu cÇu kü thuËt. Mèc thêi gian cÇn ph¶i kh«ng qu¸ ng¾n, kh«ng qu¸ dµi mµ ph¶i phï hîp ®Ó c¸c bªn cã ®ñ thêi gian thùc hiÖn ®­îc c¸c c«ng viÖc trong giai ®o¹n ®Êu thÇu ®ã vµ vµ ®¹t ®­îc yªu cÇu mong muèn. 3.2.2.Nhµ n­íc cÇn cã chÕ ®é thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh nhanh chãng gióp doanh nghiÖp thu håi vèn sím ®¶m b¶o c«ng b»ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh lµm viÖc thùc tËp t×m hiÓu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c ®Êu thÇu ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 - Hµ Néi trong thêi gian qua em thÊy: T×nh tr¹ng nî nÇn vßng vÌo trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n ë n­íc ta hiÖn nay rÊt phøc t¹p. Chñ ®Çu t­ nî tiÒn nhµ thÇu, nhµ thÇu nî ng­êi cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ, nhµ cung cÊp nî c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c. Tõ thùc tÕ ®ã ®Ò nghÞ Nhµ n­íc cÇn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶ gãp phÇn thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n­íc ®­îc tèt h¬n. KÕt luËn §Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ho¹t ®éng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng. ë n­íc ta hiÖn nay ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®· ®­îc ¸p dông réng r·i ë nhiÒu ngµnh nghÒ, nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau nh­ng ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b¶n lu«n ®­îc quan t©m, c¶i tiÕn ®Ó tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cã ®Æc thï cña nã lµ tÝnh c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu rÊt cao. Thùc tÕ cho thÊy ®Ó ®øng v÷ng vµ chiÕn th¾ng trong cuéc c¹nh tranh nµy, C«ng ty ®· ph¶i vËn dông hÕt tÊt c¶ c¸c kh¶ n¨ng m×nh cã, lu«n n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi cña m«i tr­êng kinh doanh. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi vÊn ®Ò n©ng can kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trong tham gia ®Êu thÇu x©y l¾p vÉn ®­îc l·nh ®¹o C«ng ty quan t©m thùc hiÖn. Trong khãa luËn nµy ®· thùc hiÖn viÖc nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty trong kho¶ng thêi gian 3 n¨m gÇn ®©y, tõ c«ng t¸c chuÈn bÞ hå s¬ ®Êu thÇu víi c¸c néi dung cô thÓ cña hå s¬ ®Õn viÖc ký hîp ®ång, thi c«ng c«ng tr×nh, bµn giao... Tõ thùc tÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty, em ®· ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cu¶ C«ng ty trong ®Êu thÇu víi sù c¹nh tranh cña c¸c nh©n tè chñ yÕu vµ ph©n tÝch ®Ó t×m ra h­íng ®i trong thêi gian tíi cho C«ng ty Trªn c¬ së ®ã mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®­îc ®­a ra ë ch­¬ng III víi hy väng sÏ gióp ®­îc C«ng ty n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh khi tham gia vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu. Do ch­a cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®i s©u h¬n n÷a vµo thùc tÕ häat ®éng cña C«ng ty, thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, sè liÖu thu thËp ®­îc ch­a ®Çy ®ñ nh­ ý muèn céng víi sù h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña b¶n th©n nªn bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Mét sè gi¶i ph¸p ®­a ra ch­a thÓ ph©n tÝch, míi chØ dõng l¹i ë tÇm ®­a ra chiÕn l­îc chø kh«ng cô thÓ ®­îc v× thiÕu d÷ liÖu cÇn thiÕt. V× vËy chuyªn ®Ò vÉn cßn nhiÒu bá ngá nh­ c¸c chiÕn l­îc Marketing cña C«ng ty, chiÕn l­îc liªn minh,... Nãi tãm l¹i, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 , em ®· t×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y dùng cña C«ng ty. Víi ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ th¾ng thÇu cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N ”, em ®· tr×nh bµy ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ®Êu thÇu x©y dùng, thùc tr¹ng cña c«ng t¸c ®Êu thÇu, c¸c thµnh tùu còng nh­ h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ ®ã ë C«ng ty. Tõ viÖc ph©n tÝch nµy, qua thêi gian häc tËp ë tr­êng vµ t×m hiÓu thùc tÕ em còng xin ®­a ra mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu ë C«ng ty. C¸c gi¶i ph¸p nµy mÆc dï cã thÓ cã nhiÒu thiÕu sãt nh­ng hy väng còng ®· ®¸p øng ®­îc phÇn nµo vÊn ®Ò nªu ra vµ mang tÝnh thiÕt thùc ®èi víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty hiÖn nay. Trong khi nghiªn cøu vµ nªu vÊn ®Ò, do khu«n khæ cña chuyªn ®Ò nªn em chØ viÕt ®­îc hÕt søc tãm t¾t vµ cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch­a ®­îc ®Ò cËp hÕt. §Ó hoµn thiÖn cßn cã nhiÒu ®iÒu cÇn chØ b¶o, gióp ®ì cña c¸c thÇy, c¸c c«, c¸c b¸c, c¸c c« chó ®ang c«ng t¸c vµ lµm viÖc t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3 vµ nh÷ng ng­êi quan t©m ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh, qu¸ tr×nh söa, duyÖt ®Ò c­¬ng, h­íng dÉn viÕt, söa néi dung cña c« gi¸o: T.S. Ng« Kim Thanh.vµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ LM§N sè 3. §· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu khãa luËn tèt nghiÖp ®¹i häc nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì qóy b¸u ®ã. nhËn xÐt cña ®¬n vÞ n¬i sinh viªn thùc tËp: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... nhËn xÐt cña gi¸o viªn h­íng dÉn thùc tËp ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy Điện nước số 3.docx
Luận văn liên quan